Page 1


M SYONUMUZ Ö rencilerimizin ba ar s n ve onlar n gelece ini önceli imiz olarak benimseyerek e itimli, deneyimli, güler yüzlü ve çözüm odakl çal anlar m zla kaliteyi, konforu, güveni, lüksü ve keyifli ya am ev s cakl nda hissettirerek kaliteden ödün vermeden sunmakt r. V ZYONUMUZ Yurt anlay nda yeni bir ç r açarak kalite, konfor, güven ve lüksü ev rahatl nda sunmak, Atatürk'ün ilkeleri do rultusunda yeni bir yurt konsepti olu turarak sektörümüzde lider olmak. Be ler Grup güvencesiyle, Ankara da huzurlu bir ortamda aile s cakl n aratmayarak, ö rencilerimizle bütünle erek, onlara ba ar lar nda destek olman n Dorm Residence ailesi olarak hakl gururunu ve mutlulu unu ya yoruz.

Dorm cepli dosya