Page 1

Regal is ot t olal ber o

I l Nat al eèappenapas s at o, ec omeogni annot ut t i er av amo i ndec i s i s ui r egal i daf ar e. Nel c ampodel l at ec nol ogi a s onous c i t i di v er s i dev i c edi al t o l i v el l oes pes s onons i s aqual es c egl i er e. Anc hes eunpo' t ar di v ament eec c o av oi dei c ons i gl i , magar i s i et ei n t empopermi gl i or ei l r egal os eès t at oundi s as t r o. Vi di amounapanor ami c as ui pr odot t i t ec nol ogi c i pr es ent i at t ual ment es ul mer c at o, dandov i anc he unas t i madei pr ez z i c hes i pos s onot r ov ar ei n ques t oper i odo.Vi c ons i gl i amoanc hedi v eder e l eof f er t epr opos t edal l ’ appenaaper t o Gr ot t eHal l ey ,i c ui pr ez z i s onoquas i s empr epi ù bas s i di qual s i as i c ent r oc ommer c i al e! Pergl ii nnamor at i : Si c ons i gl i adi r egal ar eal l apr opr i al ei unar omant i c a c enet t a. I l Pai ol oMagi c o, of f r eperl egi ov ani c oppi ei nnamor at e, unac enet t eabas edi pi at t i af r odi s i ac i , i nques t omodo pot r àes s er ec ont ent os i al ui c hel ei . Regal idal uiperl ei : Qual er agaz z a, anc orpi s es er pev ani t os anon s bi anc her ebbedi nanz i unabi t oc ompr at onel pi ù

copertiana  

Regalisottolalbero

copertiana  

Regalisottolalbero