Page 1

หมายเหตุ และขอสังเกต เรื่องการปรับตั้งอุณหภูมิ และความชื้น เนื่องจากการใชงานของตูออกแบบมาใหใชกับประเทศที่มีอุณหภูมิและความชื้น ตั้งแตหนาวสุดจนถึงรอนสุด ดังนั้นการปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู pet pavilion เราสามารถปรับตั้งไดตั้งแต อุณหภูมิของหองขณะนั้นขึ้นไปไดจนถึง 38 องศาเซลเซียสเทานั้น หากเราปรับอุณหภูมิภายในตูต่ํากวา อุณหภูมิของหองขณะนั้น อุณหภูมิภายในตูจะไมลดลงมาตามที่ เราตั้งไว และบนจอจะแสดงอุณหภูมิจริงของหองขณะนั้น เพราะเราจะไมสามารถปรับอุณหภูมิภายในตูลงไดจากอุณหภูมิหอง จริงตามที่ตองการ เพราะภายในตูไมมีเครื่องทําความเย็นที่สามารถลดอุณหภูมิได ซึ่งปกติตูนี้ออกแบบมาเพื่อตองการสราง ความอบอุนใหกับลูกสัตวเกิดใหม หรือสัตวที่ฟนจากยาสลบ หรือมีไข ซึ่งมักจะตองการอุณหภูมิความอบอุนที่สูงกวาอุณหภูมิ ปกติของหองขณะนั้น เชน อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส แตเราปรับไปที่ 20 องศาเซลเซียส เพื่อใหอุณหภูมิภายในตูเปน 20 องศาเซลเซียสตามที่ตั้งไวนั้นไมสามารถทําได เพราะภายในตูไมมีเครื่องทําความเย็นที่สามารถลดอุณหภูมิได หนาจอจะยังคง แสดงอุณหภูมิจริงของหองคือ 25 องศาเซลเซียส เปนตน แตหากเราตั้งอุณหภูมิใหสูงกวาอุณหภูมิหอง ปกติขณะนั้น สมมติ อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส แตเราปรับไปที่ 28 องศาเซลเซียส เครื่องทําความรอนในตู จะทํางาน และจอภาพจะคอย ๆ เพิ่ม แสดงและปรับใหอุณหภูมิภายในตูเปน 28 องศา เซลเซียสตามที่ตั้งไว ดังนี้เปนตน ถาเรามีความตองการใหสัตวไดรับ อุณหภูมิในตูเย็นลงกวาอุณหภูมิหอง เราจะตองนําตูนี้ไปไวในหองปรับอากาศที่ สามารถปรับอากาศเย็นลงได ในหองปรับอากาศจะมีอุณหภูมิ และความชื้นลดต่ํากวาบรรยากาศปกตินอกหองแอร ในทํานองเดียวกันการปรับความชื้นภายในตู เราสามารถตั้งได ตั้งแต 40 % และสูงสุดได60 % แตหนาจอจะแสดง ความชื้นที่แทจริงของหอง หากหองมีความชื้นสูงกวา 60 % เชน 70 % จอจะแสดงความชื้นจริงของหอง คือ 70 % ไมใช 60 % หรือตามที่เราตั้งคาไว ซึ่งความชื้นในประเทศไทยมักจะสูง ยกเวนในหองเย็นปรับอากาศ แตถาหากความชื้นในหอง(หองแอร)อยูที่ 40% เราปรับตั้งความชื้นของตูไปอยูที่ 50 % พัดลมระบายน้ํา(ที่เติมเอาไว) จะทํางาน และเพิ่มความชื้นไปที่ 50% และจอภาพจะคอย ๆ เพิ่ม และแสดงความชื้นที่ 50 %

ข้อสังเกตเรื่องการปรับอุณหภูมิ และความชื้น  

ข้อสังเกตเรื่องการปรับอุณหภูมิ และความชื้น