Page 1

me Gi a d a Ro Gi o i e l l i e t e r n i d i

Cat al ognr13 ( 15I an-15Mar2012)

www. gi adar ome. com


CODOU: oper echedecer ceidi nper l e si nt et i ce l af i ecar e col i erPES3 achi zi t i onat

* Vandut isepar atcer cei i di n per l asi nt et i ca sunt l apr et ulde12RON CodPERL3

Col i erdi nper l e al be s i nt et i c el ungi me49c m 21RON-c odPES3 Br at ar a el ast i cadi n per l esi nt et i ceal be 10RON-codBP05

Cer c ei di nc r i s t al negr u Di amet r u0. 7c m 9RON-CODCUB5

Cer c ei di nc r i s t al al b Di amet r u0, 7c m 9RON-CODCUB6

2


Col i erdi nper l e cr em si nt et i cel ungi me49cm 21RON-codPES4 CODOU: br at ar adi nper l e cr em l af i ecar e col i erPES4 achi zi t i onat

Cer ceicr i st al emar casi t e di mensi uni1X1cm 14RON-codCRD1

Cer ceicr i st alnegr u di mensi uni1X1cm 9RON-codC002

Cer c ei di nc r i s t al negr u Di amet r u0. 7c m 7RON-c odC1

Cer c ei pl ac at i c uar gi ntc upi at r a dez i r c oni uc ubi cal b Di amet r u0. 8c m 19RON-c odCZ1

Br at ar aaj us t abi l adi n c r i s t al eal bes i negr e Lat i me 1c m 23RON-c odBA01

3


Setdi ncr i st al eal be siper l e Set ulcont i ne: -br at ar ael ast i ca -col i er (52+6cm) -cer cei(l ungi me2, 5cm) -cut i ecadou 48RON-codSI C01

4


Cer c ei di nc r i s t al negr u Lungi me3c m 18RON-c odCR9

Cer c ei c uper l es i nt et i c e s i c r i s t al enegr e Lungi me2, 5c m 18RON-CODCR10 Cer c eic uc r i s t al eal be Lungi me2, 5c m 15RON-CODCR12

Pandant i v buf ni t adi n ar gi ntt i bet an Di mens i uni3X1, 5c m ( l antdi ns i l i c oni nc l us ) 20RON-c odBUF1 Col i eri ni ma di n c r i s t al eal be Di mens i uni2,5X2, 5c m 16RON-COD I NI MA1

Br at ar a el as t i c adi nc r i s t al al b Lat i me1c m 24RON-c odBCR3

Cer c ei di nc r i s t al al b Lungi me2c m 15RON-c odCR1 1

Br at r apl acat acuar gi nt l ungi me23cm l at i me0. 5cm 14RON-codBAB1

Col i eri ni ma di n c r i s t al eal be Di mens i uni2,5X2, 5c m 17RON-COD I NI MA2

Br at ar adi nc r i s t al emar c as i t e Lugi me19c m 24RON-COD BM05

Cer c eif l oar edi n c r i s t al al b Lungi me3, 5c m 16RON-c odCR13

5


B j u t e r i i  i n   g i n t st  r  i n  9 2 5 Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmHel i ot r op s iar gi nt925 32RON-c odSWA14

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmPer i dot s iar gi nt925 32RON-c odSW8

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mml i ghtr os e s iar gi nt925 32RON-c odSW12

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmBer mudaBl ue s i ar gi nt925 32RON-c odSWA13

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmv i t r al l i ght s iar gi nt925 32RON-c odSW9

Pandant i vSWAROVSKI 15mm-dr opTanzani t e Aur or eBor ealsi ar gi nt925 32RON-codSWA21

Pandant i vSWAROVSKI 10mm-Vi ol etAur or e Bor eal s i ar gi nt925 32RON-c odSW7

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mml i ghts i am s iar gi nt925 32RON-c odSW6

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmSi l v erni ght s iar gi nt925 32RON-c odSW13

Col i eri ni madi n

r i s t al SWAROVSKI Cer ceidi ncr i st alSwar ovski c 10mmAur or eBor eal Bl ueAB( ef ectdegheat a-i sisc h i mb l a n tpl aa c atc uar gi nt cul oar eai nf unct i edel umi na) 29RON-codSWA12 35Ron-codSWN32

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmv i t r al l i ght medi us iar gi nt925 32RON-c odSW5

Fi ec ar epr odus Swar ov s k i s e l i v r eaz ai nc ut i ede bi j ut er i i c uet i c het a ” Madewi t h. . ”

Pandant i v di nar gi nt925si cr i st alSwar ovskiBl ueAB ( ef ectdegheat a-i sischi mba cul oar eai nf unct i edel umi na) 36Ron-codSW33

6

10


B j u t e r i i  i n   g i n t st  r  i n  9 2 5 Cer ceidi nar gi ntst er l i ng925 sicr i st alSwar ovski pr et42 RONcodSW36

Cer ceidi ncr i st al swar ovskiBar oque25mm 42RON-codSWN31

Pandant i vi ni ma( 20mm)di ncr i st alSwar ovski siar gi ntst er l i ng-pr et35RON

Cer ceidi nar gi ntst er l i ng925 sicr i st alSwar ovski pr et42 RONcodSW30

codSAG1

codSAG2

Pandant i vSwar ovski Bar oqueAB25mm si CADOU: ar gi nt925 42Ron Lantpl acatcu ar gi ntpent r uor i car e codSAG5 pandant i vSwar owski achi zi t i onat

codSAG3

Pandant i vl una(40mm) di ncr i st alSwar ovskisi ar gi ntst er l i ng-45RON codSAG4

7


Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i Aur or eBor eal -12mm 32RON-c odSWA2

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmBer mudaBl ue 32RON-c odSWA8

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmHel i ot r op 32 RON-c odSWA9

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i dr opf uc hs i a 13mm 29RON-c odSW39

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmVi t r al Li ght 32 RON-c odSWA22

Cer c ei i ni madi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmAur or eBor eal 32RON-c odSWA10

Cer c ei f l oar edi n c r i s t al SWAROVSKI 12mmAur or eBor eal 32RON-c odSWA1 1

Pandant i vdi n cr i s t alSWAROVSKI 12mmAur or eBor eal siar gi nt925 32RON-codSWA16

8

Pandant i vdi n cr i s t alSWAROVSKI 12mmAur or eBor eal siar gi nt92532RONcodSWA15

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i dr opt anz ani t e Aur or eBor eal -15mm 32RON-c odSWA23

Pandant i vdi n cr i s t alSWAROVSKI 12mmAur or eBor eal siar gi nt92532RONcodSWA12

CADOU: Lantpl ac atc u ar gi ntpent r uor i c ar e pandant i vSwar ows k i ac hi z i t i onat

1 1


Cer c ei i ni madi nc r i s t al SWAROVSKI 10mm -32 RON

v i ol etAB-c odSW1

l i ghts i am -c odSW2

Pandant i vdi n c r i s t al SWAROVSKI 10mmf uc hs i adr op s i ar gi nt925 28RON-c odSW40

per i dotABc odSW3

v i t r al l i ghtc odSW4

s i l v erni ght-codSW10

Cer c ei di nc r i s t al Swar ov s k i per i dots i f uc hs i a32RON c odSW14

Fi ec ar epr odus Swar ov s k i s e l i v r eaz ai nc ut i ede bi j ut er i i c uet i c het a ” Madewi t h. . ”

9


Cer ceidi ncr i st al di amet r u0. 5cm 7RON-codCER7

Cer c eic r i s t al eal be Di amet r u1c m 12RON-CodC0042

Cer c ei i ni mac uc r i s t al e al be,di amet r u0. 5c m 9RON-CODC0041 Lants i c r uc i ul i t aar gi nt i i Lungi mel ant49c m Lungi mec r uc e2c m 12RON-c od LC1

Cer c eic r i s t al eal be Di amet r u1c m 12RON-CodC0043

Col i ercumedal i oncr uce cucr i st al eal be Lungi mel ant42+5cm Di mensi unicr uce 4X2cm 19RON-codFC01

10


I nelar gi nt i uaj ust abi l 12RON-codI CR14

Cer ceiar gi nt i icu cr i st al eal be Di amet r u1cm 12Ron-cod CR7

Br osai ni maaur i e cucr i st al eci t r i ne Di mensi uni3X2cm 12Ron-codBI N1

Cer ceii ni madi n cr i st alnegr u Di amet r u0. 5cm 9Ron-codCR8

Lantpl acatcuar gi nt l ungi me42cm 14RON-codLA2

Br at ar adi nar gi ntt i bet an Lungi me19+4cm Lat i me1, 2cm 18RON-cod BAG23

Br at ar adi nar gi ntt i bet an-Lungi me19+4cm Lat i me1, 2cm 17RON-cod BAG22

Br at ar adi nar gi ntt i bet an-Lungi me19+4cm Lat i me1, 2cm 17RON-cod BAG21

1 1


Setoni xcompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

45RON-cod 1 1S

Setj adal bcompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

45RON-cod 13S

Setmi xpi et r ecompusdi n: -cer cei-l ungi me4cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm)

45 RON-cod 12S

Setdi nt ur coaz af r i can Cont i ne: l ant(49+4cm) cer cei(5cm) br at ar ael ast i ca 25RONcod SMAG1 Br at ar adi noni xnegr u 20RON-codB06

12

Br at ar adi ngr anat ( r ubi ndemont ana) 20RONcodB25

Col i erdi namet i st Lantpl acatcuar gi nt l ungi me52cm 23RON-codAMET1

*di mens i uneas i f or ma di f er al af i ec ar epi at r a


I nelver i ghet adi n ot eli noxi dabi l Masur i1921 20RON-codI VE1

Br at ar adi npi el esi opal 23RONcod BBB2

Br at ar adi npi el e siavent ur i n 23RONcodBBB4

I nelant i st r esdi not eli noxi dabi l cur ugaci unea“ Tat alNost r u” Masur i :19-21 17RON-codI VE2

Br at ar adi npi el esi car neol 23RONcodBBB5

I nelant i st r esdi not eli noxi dabi l Masur i1821 17RON-cod I VE4

I nelcal endarant i st r es di not eli noxi dabi l Masur i :19-21 19RON-codI VE3 Br at ar aaj ust abi l a di npi el e ecol ogi casicr ucedi ni nox Pr et19RON-codBV1 Col i eruni sex modelt r i balcu cr i st al eal bedi n ot eli noxi dabi l Di mensi uni 5X1, 5cm ( l anti ncl usi npr et ) 21RON-codTI B3

Medal i onuni sex cucr i st al esir ugaci unea “ Tat alnost r u” i nscr i pt i onat a ( i nspani ol a) di mensi uni4X3cm 22RON-codTN3 ( l anti ncl usi npr et )

Br at ar aaj ust abi l a di npi el eecol ogi ca 10RON-cod BBB7

13


Col i erf l ut ur ecu cr i st al emul t i col or e Lungi mel ant70cm Di mensi uni 7, 5X7 cm 32RON-codL001

Col i ercameecu cr i st al emul t i col or e Lungi mel ant75cm Di mensi unipandant i v 7X4 cm 25 RON-codCM04

I nelcr i st al eal be Masur a 19, ( di amet r ui nt er i or1, 9cm) 12RON-codI CR1 1 I nelaj ust abi l Ani malPr i nt di mensi uni3X3cm Pr et19RON-cod I CR13

Br at ar af l oar e di amet r uf l oar e3, 5cm i nchi der epear c 23RON-codB001

Col i erdi nst i cl ademur ano di mensi uni4x4cm 25RON-cod MUR30

Col i erdi nper l e si nt et i ceal ungi t e Lungi me 52cm 17RON-codPES8

14

Cer ceimet al i cinegr i Di amet r u0. 6cm 8RON-codCR14


Pungacadou 16X14cm 2RONcodAMB3

Cut i epent r uc adoui ni ma Di mens i uni9X7c m 5RON-CODAMB8 Cut i epent r uc adou c upambl i c adi nor ganz a 9X7c m Pr et5RON-c odAMB5

Cut i epent r ubr at ar a/ c ol i er Di mens i uni 21X4c m 5RON-c odAMB8 Pungac adou Di mens i uni 12X7c m 2, 5RON-c odAMB7

Br at ar ael as t i c amul t i c ol or a c uoc r uc ear gi nt i e

Br at ar amar t i s or aj us t abi l a

10RON-CODBCR1 Br at ar amar t i s or Lungi me19+4c m 3RON-CODMAR1

6RON-CODMAR2

15


Tat uaj et empor ar ecuscl i pi ci di mensi unif ol i e20X10cm 6RON-codTATU5

Col i ersibr at ar ael ast i ce 7RON-codCOP8

Seti ni ma cont i ne:br at ar a,col i er 9RON-codCOP9 Br at ar ael ast i ca bubur uza 3RON codCOP6

Setbubur uza cont i ne:col i er ,br at ar a 9RON-codCOP5

16

Br at ar ael ast i ca f l ut ur e 3Ron-codCOP7

Setf l oar e cont i ne:col i er , br at ar a 9RON-codCOP4


Fol i eabt i bi l dur i3D di mensi uni30X5cm (potf il i pi t epeor i cesupr af at a i ncl usi vmobi l a) 8RON i ni mi -CODTATU11 capsune-CODTATU10

I nel eaj ust abi l ei ni macu Pr i nt eseDi sney Di mensi unei ni ma1, 5X1, 5cm 5RON-codDI S3 * di v er s ec ul or i

Cenusar essa

SetHel l oKi t t y Cont i ne:bent i t a 2agr af e 2el ast i cepar Al bacaZapada 15RON-

Aur or a

Bel l e

codHELO1

Pi xdecor at i vdi npl usmodelf l oar e ( di ver secul or i-i nal t i me26cm pi xulest ef unct i onabi l) 9RON-codPI X1

Luf ebai epent r ucopi icu j ucar i edi ncauci uc8RON br oscut aCODLUF7

r at usca CODLUF5

del f i nCODLUF6

17


Por t f ar dt r anspar ent+2por t of el e aur i ibr odat ecucapt useal adi nsat en Di mensi unipor t f ar d 23X18cm Por t of el1:19X15cm Por t of el2:15X12cm 26 RON-codPORT4

Medal i onf l oar ear gi nt i u c uc r i s t al al b 7RON-c odMED14

El as t i cparal bc uf unda 2RON-c odAL4

18

El as t i c par negr uc uf unda 2RON-c odAL3

Cl amaf l ut ur e Lungi me7c m 2. 5RON-c odAL1

Cl amaf l oar e Lungi me13c m 4RON-c odAL2


Manus aSPA pent r u mas aj ant i c el ul i t i c100% Nat ur al a 19RON-c odMAN1 -i ndepar t eaz ac el ul el emoar t e l as api el eaf i nas i c at i f el at a -aj ut al ai ndepar t ar ea c el ul i t ei -s t i mul eaz ac i r c ul at i as angv i na

* di ver secul or i

Pi l apent r uunghi icu i nst r umentpent r ui nl at ur ar ea cut i cul el or -pr odusdi not eli noxi dabi l f or maer gonomi ca 6RON-codMN7

Seti ngr i j i r eper sonal adi n3pi ese -f or f ec ut a -pi l a(i mpr eunac ui ns t r umentdei nl at ur ar e ac ut i c ul el or ) -pens et a Pi es el es untdi not el i nox i dabi l s uedez 18RON-CODFA43

Set2separ at oar e pent r upedi chi ur a * di ver secul or i

4RON-SEP1

19


U164

CHI SSA Lacunghi iChi ssa12ml 5RON

OJ1

CODU203

Ki tmani chi ur aFr ench 15RON Cont i ne: -3l acur ideunghi i -62benziaut oadezi ve

r ose-U105

chocol at e-U180

whi t esi def -U101

cul oar e NATURAL CODU01

gol d-U232

nude-U259

si l ver -U191

cul oar e ROSE CODU02

mouve-U164

dar kpur pl e -U127

cor ai * U276

CODL711

* mat 20


L830

L839

Lacunghi iLei dy 12ml -5RON

L776

L830

L711 L720

L749

L738

Ki tmani chi ur a Cont i ne: -of ol i edecor at i uniunghi i -1setdeunghi if al se ( di f er i t emodel e) -pi l af l oar e -st r asur iunghi i 18RON-codMN11

L743

L789 L795

Ki tmani chi ur a cu4pi ese 15RON-codFA41

21


Decor at i uniunghi i5RON DECO1 1

DECO12

DECO14

DECO15

22

DECO13

DECO16


Decor at i uniunghi iaur i i192buc 15RON-codDECO1

Decor at i uniunghi iar gi nt i i192buc 15RON-codDECO2

ho ef e l og ct r af i c

Decor at i uniunghi i 5RON-codDE14

DECO 10-5RON

DECO 9-5RON

23


Pr of essi onalMAKEUP apl i cat or +pensul apent r umachi aj di nmet al(l ungi me13cm) 5RON( buc)

APL4

APL3 Ki tpent r umachi ajf or matdi n5pi esesi supor tcuogl i ndaDi mensi uni9X5cm 9RONcodMN3 Set12apl i cat oar edubl e i nsupor tdi npl ast i c 6RON-codAPL1

Pi l apent r u l uci ucu6f et e Lungi me16cm MN2-7RON

Per i epent r uunghi i di mensi uni8X4cm 5RON-cod PER1 di v er s ec ul or i * Razat oar epent r u pi ci oar e Pr of essi onalPEDEGG -f or maer gonomi ca -135mi cr opor idi n ot eli noxi dabi lpent r u pr eci zi e usordef ol osi tside cur at at 16 RON-codPED1

24


Pi at r aPoncecu per i epent r ucal cai e 5RON-codPON1

Luf abai e Di mensi uni15X9cm 6RON-CODLUF4

For f ecut apr of esi onal ade unghi idi not eli noxi dabi l i nsupor tdi npi el eecol ogi ca 21 RON-FOR1 Razat oar e+pi l a pent r upi ci oar e di mensi uni25X4cm 9RON-PT4

Luf abai e ( di mensi unemedi e)4RON-LUF1

Bur et edebai epent r u spat e

cur at asicat i f el eazapi el ea

8RONLUF3

Razat oar epent r upi ci oar ecu2f et e Di mensi uni :17X3cm PT3-7RON

25


Geant a El i sa Cul oar e:neagr a Mat er i al :PVC,pol i est er Di mensi uni :43X30cm Maner:25cm I nchi der ecuf er moar 35RON-GEN14

Geant a XXL

Cul oar e:al ba Mat er i al :pi el eec ol ogi c a Di mens i uni :56X40c m Maner:27c m I nc hi der ec uf er moar Cont i ne3c ompar t i ment ei nt er i oar e Pr et52RON-COD15

Geant a Cor i na Cul or i di s poni bi l e:negr u/gr i Mat er i al :PVC,pol i es t er Di mens i uni :45X27c m Maner:25c m I nc hi der ec uf er moar 35RON CODNeagr a-GEN13 Gr i -GEN55

26


Geant a Cr i st i nne

Cul oar e:neagr a As pec t :i mi t at i epi el ec r oc odi l Di mens i uni :49X40c m Maner:22c m I nc hi der ec uf er moar Pr et38RON-c odGEN24

Geant a El l a Cul oar e:neagr a As pec t :i mi t at i epi el e Di mens i uni :37X29c m Maner:27c m I nc hi der ec uf er moar Pr et35RONc odGEN41

Geant a Dal i a Cul oar e:neagr a/c r em Di mens i uni :37X29c m Maner:22c m I nc hi der ec uf er moar Pr et36RONNEAGRA-c odGEN42 CREM -c odGEN43

27


Geant a El i ana Cul oar e:neagr a/c r em Mat er i al :PVC,pol i es t er Di mens i uni :42X29c m Maner:26c m I nc hi der ec uf er moar 35RON

CODGEN51

cod GEN52

Geant apent r uv oi aj Mar i l y n Di mens i uni 50X37c m Geant ac ont i nes i unmanerdet as abi l l ung 45RON

codGEN50

28

codGEN49


Geant a Cl ar a Cul oar e:neagr a Di mens i uni :42X29c m Maner:25c m I nc hi der ec uf er moar Pr et35RON-CODGEN46

Pl as ar oz “Fas hi on” Sus t i nepanal a18k g Di mens i uni 42X34c m 6RON-c odGEN47

Geant a Cami l a Cul oar e:neagr a/gr i Di mens i uni :37X29c m Maner:27c m I nc hi der ec uf er moar Pr et36RONNEAGRA-c odGEN44 GRI-c odGEN45

29


Geant a Angel a Cul oar e:negr u Mat er i al :PVC,pol i es t er Di mens i uni :42X29c m Maner:29c m I nc hi der ec uf er moar 38RON-GEN27

Geant a Deni se

Cul oar e:gr i Mat er i al :i mi t at i epi el e Di mens i uni :43X25c m Maner:29c m I nc hi der ec uf er moar Pr et35RON-c odGEN21

30


Br at ar af l oar ecu t ur coazsicr i st al emar casi t e I nchi der epear c Di amet r uf l oar e4cm 24RON-cod BU01

Br at ar af l ut ur e I nchi der epear c Di mensi unif l ut ur e 6X5cm 26RON-codBU02

Geant a Tamei a

Cul oar e:gr i /neagr a Mat er i al : pi el eec ol ogi c a Di mens i uni :43X31c m Maner:27c m 2c ompar t i ment ef i ec ar ec u f er moar +unbuz unar i nt er i orc uf er moar Pr et45RON COD GEN53

COD GEN54

31


Set2per echidecer cei(1ar gi nt i e,1aur i e)cu cr i st al e mar casi t ei ncut i ehol ogr af i capent r ucadou Fl oar e 19RON CODSET103

Tr i f oi21RON CODSET104

Fl ut ur e-23RON CODSET105

I nper i oada15. 01-31. 03. 2012 l af i ec ar ec omandadepes t e100r on (pr etdec at al og)pr i mes t i c adou oper ec hedec er c ei Laf i ec ar ec omandadepes t e150RON( pr etdec at al og)pr i mes t i c adou unc ol i erGi adaRome c ut ur c oaz( l ungi mel ant70c m) Laf i ecar ecomandadepest e200RON( pr etdecat al og)pr i mi t icadouun set( col i er / cer cei )di nmar casi t e

Numer epr ezent ant Tel ef on Codr epr ezent ant

Cont ac tGi adaRomeBi j ut er i i : www. gi adar ome. c om of f i ce@gi adar ome. com TEL:0736.436.91 1 0763.358.302 031 1.060.921

(del unipanavi ner ii nt r eor el e:9. 00-17. 00)

Catalog Giada Rome nr. 13/ 2012  

Inscriere reprezentanti bijuterii Giada Rome. Castig 20-35%. Comanda minima 50 lei.