Page 1

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

opelis axali modelis prezentacia

sareklamo kompania “auTdor.ji”-m msxvili sareklamo saagentoebi Seisyida ãâ. 4

jepra The Economist-is -is wliur gamocemaSia warmodgenili ãâ. 2 gau Tbilisisi piar skolaSi studentebis miReba grZeldeba ãâ. 7 jepra logistikis menejmentis instituts emsaxureba

ãâ. 6

jepras ISO 9001:2000 sertifikatis vada 2009 welsac gaugrZelda ãåîèïíóäò êëèðïíòï TUV SUDòì ìïìåîüòôòêïüë ïóæòüòì ìïôóûâåäçå, öåðîïì õïîòìõòì èïîàâòì ìåîüòôòêïüò ISO 9001:2000 èëáèåæåþòì âïæï åîàò ùäòà ãïóãîûåäæï.

ãâ. 11 en servisis rebrendingi jepram ganaxorciela ãâ. 8 axali qarTuli Srifti “jepra” ãâ. 9 ãïèëèúåèåäò


jepra The Economist-is wliur gamocemaSia warmodgenili öåðîïè ðëðóäïîóäò ýóîíïäòì The Economist-òì ùäòóî ãïèëúåèïøò ìïêóàïîò þîåíæåþòì æï ìóþ-þîåíæåþòì îåêäïèï ãïíïàïâìï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

2


piar skolis promouSen kampanias skolis kursdamTavrebulebi akeTeben ðòïî ìêëäòì òïíâîòì êóîìåþòì ðîëèëóøåíì ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï ïùïîèëåþåí. êïèðïíòòìàâòì æïòþåÿæï ôäïåîåþò ìïæïú ïìåâå êóîìæïèàïâîåþóäåþòì èïîòïè øïæóîòì, íïíë ãëãòïì, æïâòà ðïüïîòûòì æï ïíóêò õóúòøâòäòì ôëüëåþòï ãïèëñåíåþóäò.

3

noemberi-dekemberi-ianvari 2009

#1


sareklamo kompania “auTdor.ji”-m msxvili sareklamo saagentoebi Seisyida 16 æåêåèþåîì ìïìüóèîë àþòäòìò èïîòëüøò ìïîåêäïèë êëèðïíòï „ïóàæëî.öòì“ ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïçå „ïóàæëî.öò“-ì ùïîèëèïæãåíäåþèï ìïçëãïæëåþïì êëèðïíòòì ïõïäò ìïîåêäïèë èëèìïõóîåþï æï ìïèëèïâäë ãåãèåþò ãïïúíåì. êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“ èëèõèïîåþåäì ìàïâïçëþì ìïîåêäïèë êïèðïíòòì æïãåãèïîåþïìï æï îåêäïèòì ãïíàïâìåþïì èàåäò ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà îëãëîú þòäþëîæåþçå, äïòàþëáìåþçå, üóèþëåþçå æï èëíòüëîåþçå, ïìåâå æòæ ôëîèïüòïí ïîïìüïíæïîüóäò øåíëþåþòì ôïìïæåþìï æï ìïõóîïâåþçå. êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-è øåòìñòæï ãïîå îåêäïèòì 6 èìõâòäò êëèðïíòòì ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòï. „÷âåíò ïçîòà, êëèðïíòåþòì ãïåîàòïíåþïè õåäò øåóùñë ãïîå ìïîåêäïèë þòçíåìøò ïîìåþóäò ìòüóïúòòì æïêëîåáüòîåþïì æï ïõïäò, àïíïèåæîëâå ìïîåêäïèë êëíìüîóáúòåþòì æïñåíåþòì ìïøóïäåþïì“ ìïøóïäåþïì“,- ïúõïæåþì êëèðïíòï „ïóàæëî.öò“-ì ôòíïíìóîò æòîåáüëîò þïüëíò ïäåáìïíæîå ãëãëõòï. éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï êëèðïíòï öåðîïè óçîóíâåäñë.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

4


2008 ùäòì 27 æåêåèþåîì æïìîóäæï ãïó - àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìåáüåèþîòì êóîìåþò. ãïòèïîàï ãïèëìïøâåþò ìïéïèë, ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìïóêåàåìë æï ñâåäïçå ùïîèïüåþóä ìüóæåíüåþì ìðåúòïäóîò ìïîåêëèåíæïúòë ùåîòäåþò ãïæïåúïà, îëèåäìïú ìêëäòì óêäåþäòâ ñâåäï äåáüëîò ïùåîì õåäì.

piar skolis studentebs profesiuli rekomendacia gaewiaT

5

noemberi-dekemberi-ianvari 2009

#1


opelis axali modelis prezentacia

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

9 òïíâïîì ëðåäòì úåíüîøò ãïòèïîàï ïõïäò èëæåäòì ëðåä òíìòíòïì ðîåçåíüïúòï. öåðîïè éëíòìûòåþòì èåæòï æïôïîâï óçîóíâåäñë.

6


ori saukeTeso studenti jepraSi staJirebas gadis ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ëîò êóîìæïèàïâîåþóäò àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï ðîïáüòêïì öåðîïøò ãïæòïí. èïàò øåî÷åâï ìïãïèëúæë üåìüòìï æï äåáüëîåþòì øåôïìåþòì ìïôóûâåäçå ãïíõëîúòåäæï.

àòíïàòí ìïèñóîïøâòäò ìüïýòîåþïì öåðîïøò ãïòâäòì

gau Tbilisisi piar skolaSi studentebis miReba grZeldeba ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïìùïâäë êóîìçå ðòîâåäò öãóôò æïêëèðäåáüåþóäòï. æïìîóäæï èåëîå öãóôòì øåâìåþï. ÷ïüïîæï éòï êïîòì æéå. ìùïâäï 26 òïíâïîì æïòùñë.

7

noemberi-dekemberi-ianvari 2009

#1


en servisis rebrendingi jepram ganaxorciela êëèðïíòï “åí ìåîâòìò”, îëèåäìïú åêóàâíòì ôîïíãóäò þîåíæåþòì èïéïçòåþòì áìåäò “ìåäòë”, “åüïèò”, “1,2,3” æï ãåîèïíóäò “üëè üåòäëîò” þïçïîçå ïõïäò êëîðëîïüòóäò ìïõåäòà æï äëãëàò ãïèëâòæï. öåðîïè êëèðïíòòì îåþîåíæòíãò EBRD-òì ðîëãîïèï BAS-òì æïõèïîåþòà ãïíïõëîúòåäï.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

8


axali qarTuli Srifti “jepra”

9

noemberi-dekemberi-ianvari 2009

#1


#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

10


gau-Tbilsis piar skola radio proeqts iwyebs ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, öåðîï æï îïæòë êëèåîìïíüò åîàëþäòâ ðîëåáüì ãïíïõëîúòåäåþåí. ðîëåáüò ðòïîòìï æï òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ðëðóäïîòçïúòïì òìïõïâì èòçíïæ.

jepra socialuri sistemis reformis sainformacio kampanias ganaxorcielebs 8 æåêåèþåîì ãïôëîèæï õåäøåêîóäåþï öåðîïìï æï ‘’ìëúòïäóîò ìóþìòæòåþòì ìïïãåíüëì’’ øëîòì ìëúòïäóîò ìòìüåèòì îåôëîèòì øåìïõåþ ìïòíôëîèïúòë êïèðïíòòì èëèçïæåþòìï æï ãïíõëîúòåäåþòì àïëþïçå. õåäøåêîóäåþòì ãïôëîèåþïì ùòí óûéâëæï ëîåüïðòïíò üåíæåîò, îëèåäøòú öåðîïì èòåî øåàïâïçåþóäèï ìïüåíæåîë ùòíïæïæåþïè ãïòèïîöâï.

jepra logistikis menejmentis instituts emsaxureba ðòîâåäïæ ïèòåîêïâêïìòòì èïìøüïþòà, áïîàóä-ïèåîòêóäò óíòâåîìòüåüòì þïçïçå òáèíåþï äëãòìüòêòì èåíåöèåíüòì òíìüòüóüò(LMI). öåðîïì LMI-ì ìïðîëèëóøåíë êïèðïíòïì ïõëîúòåäåþì.

jepras konsultanti GIPA-Si leqciebs waikiTxavs öåðîïì êëíìóäüïíüò èïíïíï óãóäïâï GIPA-øò ïæïèòïíó-

jepras TanamSromeli ‘’weros’’ Jiuris wevria 2008 ùäòì 8-æïí - 29 íëåèþåîïèæå ìïáïîàâåäëøò äòüåîïüóîóäò êëíêóîìò “ùåîë” ãïòèïîàï. “ùåîëì” ýòóîòì ùåâîò öåðîïì àïíïèøîëèåäò æï åæòüëî.öòì èåíåöåîò àåëíï æëäåíöïøâòäò ãïõäæïà.

jepras konsultantma treningi Caatara öåðîïì êëíìóäüïíüò êëíìüïíüòíå èïéîïûå ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëìï æï öïíæïúâòì ìïèòíòìüîëì àïíïèøîëèäåþòìïàâòì ÷ïïüïîåþì üîåíòíãì ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþòì ìôåîëøò.

jepram global kompaqtis vorqSofSi miiRo monawileoba 19 íëåèþåîì ÷ïüïîåþóäò ãäëþïä êëèðïáüòì âëîáøëôò ìëúòïäóîò ïíãïîòøòì èëèçïæåþòì èåàëæòêïì èòåûéâíï.

rusTavi Cveni qalaqia erTad gavufrTxildeT mas! ‘’ìïèëáïäïáë ãïíâòàïîåþòì ìïïãåíüëøò“ ÷ïüïîåþóä ðîåì-êëíôåîåíúòïçå îóìàïâòì èåîèï èïèóêï ÷òáëâïíèï ùïîïæãòíï æïìóôàïâåþòì èëìïêîåþäòì ïõïäò ìòìüåèï.

îò îåìóîìåþòì èïîàâïøò äåáúòåþì ùïòêòàõïâì.

jepra xmovan pres-relizebs gaavrcelebs 2009 ùäòì òïíâîòæïí öåðîï ðîåì-îåäòçåþì ðëæêïìüåþòì (õèëâïíò ïóæòëôïòäåþòì) ìïõòà ãïïâîúåäåþì. öåðîï èëèõèïîåþåäì ðëæêïìüåþòì ýïíîëþîòâ èîïâïäôåîëâíåþïìïú øåìàïâïçåþì. èëèõèïîåþåäì øåóûäòï ãïæèëáï÷ëì ïóæòë ôïòäò æï èòìàâòì èëìïõåîõåþåä æîëì èëóìèòíëì

11

jepra garemos dacvis saministros uwevs konsultaciebs öåðîïì ïéèïìîóäåþåäò æòîåáüëîò ìïáïîàâåäëì ãïîåèëì æïúâòìï æï þóíåþîòâò îåìóîìåþòì ìïèòíòìüîëì ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþåþòì ìïèìïõóîòì êëíìóäüïíüò ãïõæï.

noemberi-dekemberi-ianvari 2009

#1


jepras strategia brendebis saxlis koncefcias daefuZneba öåðîïè 2009-2012 ùäåþòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì ãåãèï æïïèüêòúï. þïçîòì üåíæåíúòåþòæïí ãïèëèæòíïîå, êëèðïíòïè óïîò ãïíïúõïæï èõëäëæ åîàò “áëäãï-þîåíæòì” ãïèëñåíåþïçå æï èòì ãïíâòàïîåþïçå æï ïáúåíüì úïäêåóäò þîåíæåþòì ðîëèëóøåíçå ãïïêåàåþì. öåðîïì þîåíæåþòì ðëîüôåäò ¸ëîòçëíüïäóîò èùêîòâòì ãïôïîàëåþïçå òáíåþï ëîòåíüòîåþóäò. þîåíæòì ìïõäòì øåáèíòì êëíúåôúòï “öåðîïì” ìïáèòïíëþòì æòâåîìòôòêïúòòì èåëîå åüïðì ùïîèëïæãåíì æï 2007 ùåäì èòéåþóäò æëêóèåíüòì “ôøïâòì èïíòôåìüòì” ûòîòàïæ ðîòíúòðåþì åôóûíåþï.

“Cveni fermeri” rZis produqtebis bazarze liderobas apirebs

åæþîåíæòì, öåðîïì æï “íòêëîïì” èïîêåüòíãóäò ãóíæòì åîà ùäòïíò ìïáèòïíëþòì ðîëæóáüò “÷âåíò ôåîèåîò” þïçïîçå 1 íëåèþåîì ãïèëâòæï. ãïåîàòïíåþóäò ãóíæòì èòåî øåèóøïâåþóä òáíï ìïõåäò, æòçïòíò, þîåíæòíãò æï èïîêåüòíãóäò ìüîïüåãòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè þîåíæò “÷âåíò ôåîèåîò” ÷ïèëñïäòþæï èìëôäòëøò àïíïèåæîëâå èëæåäòì þîåíæ þëîþïäòì èåàëæëäëãòòì èòõåæâòà. ìïáïîàâåäëøò ïìåàò èåàëæò ðòîâåäïæ òáíï ãïèëñåíåþóäò.

2009 wlidan jepra xarisxis sruli marTvis ((TQM)) standartebze gadavida 2009 ùäòæïí öåðîïøò TQM ìüïíæïîüò æïòíåîãåþï.êëèðïíòòì èåíåöèåíüò èòò÷íåâì, îëè õïîòìõòì èïîàâòì ïè èëæåäòì æïíåîãâï þòçíåì-ðîëúåìåþòì ñâåäï ôóíáúòëíïäóî íïùòäøò õïîòìõòì êëíüîëäòìï æï èïîàâòì øåìïûäåþäëþïì ãïçîæòì.

#1 noemberi-dekemberi-ianvari 2009

13

GePRA-NewsLetter-Nov-Dec-08-Jan-09  

GePRA-NewsLetter-Nov-Dec-08-Jan-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you