Page 1

รายงานประจําป 2552 สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวม สถาบันกัลยาณราชนครินทร ประวัติสถาบันกัลยาณราชนครินทร สถาบันกัลยาณราชนครินทร เดิมใชชื่อ “ โรงพยาบาลนิติจิตเวช ” เปนหนวยงานราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่เริ่มเปดใหบริการตรวจวิเคราะหโรค และบําบัดรักษามา ตั้งแตป 2514 จนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลา 38 ป แนวคิดในการกอตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช เกิดตั้งแตป 2496 เนื่องจากมีบุคคลวิกลจริต สติวิปลาส กอความวุนวายในสังคมอยูเนือง ๆ เชน บุคคลวิกลจริตเขาไปในลานจอดเครื่องบินของฐานทัพ อากาศ มีพฤติกรรมที่จะกระทําจารกรรม หรือแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเปนเครื่องมือของนักการเมือง หรือผูกอการรายดําเนินการตาง ๆ ได อีกทั้งยังมีผูปวยโรคจิตเขาไปปรากฏตัวในบริเวณทาอากาศยาน กรุงเทพหลายครั้งหลายหน โดยมีพฤติการณเขาไปซุกซอนในเครื่องบิน ทําใหเปนที่อับอายแกชาว ตางประเทศ และกระทบกระเทือนตอความปลอดภัยของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีนักโทษตามเรือนจํา ตาง ๆ ทั่วประเทศปวยดวยโรคจิตเปนจํานวนมาก ซึ่งกรมตํารวจและกรมราชทัณฑไดรองขอใหโรงพยาบาล จิตเวชรับผูที่มีพฤติการณดังกลาว และนักโทษเหลานั้นไวกักกันรักษาโดยเฉพาะ ดวยเหตุผลมีคนไขโรคจิต คดี มีความโนมเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมเปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน แตโรงพยาบาลโรค จิตของกระทรวงสาธารณสุขไมสามารถรับไวรักษาไดทั้งหมด เนื่องจากสถานที่ไมเพียงพอ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทยจงึ ไดทําหนังสือ ดวนมาก ทีม่ ท 1241/2505 ลงวันที่ 16 เมษายน 2505 และที่มท 300/2506 ลงวันที่ 22 มกราคม 2506 ถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให กรมประชาสงเคราะหจดั ตั้งนิคมสงเคราะหอาชีพคนโรคจิต และขอใหจัดสรางสถานพยาบาลโรคจิตคดีแบบ กึ่งโรงพยาบาลกึ่งเรือนจํา เพื่อแกปญหาความยุงยากในการควบคุมดูแลรักษาผูปวยโรคจิตคดีไมใหหลบหนี ซึ่งอาจเปนผลเสียหายแกคดี และกอความเดือดรอนเปนภัยตอสังคม กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการ ปกครองไดสงเรื่องใหศูนยปอ งกันอาชญากรรมพิจารณา ระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2506 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย ในสมัยที่ศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิง แกว ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการแพทย ไดจัดทํา “โครงการโรคจิตคดี” เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใน หลักการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2507 ใหรอฟงผลการพิจารณาของ ศูนยปองกันอาชญากรรมกอน เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

1


รายงานประจําป 2552

ตอมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2507 ไดมีการประชุมรวมกันเปนครั้งแรกระหวางผูแทน กระทรวงสาธารณสุข และ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ใหแกไขโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดีที่กรมการ แพทยเสนอใหสมบูรณและเหมาะสม ในการประชุมรวมกัน ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2508 ไดมีมติใหเปลี่ยนชื่อโครงการ โรงพยาบาลโรคจิตคดี เปนโครงการนิติ - จิตเวช เพื่อใหเปนคําที่ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Forensic Psychiatry ซึ่งเปนคําที่เหมาะสม และมีความหมายเขาใจงาย หากใชคําวา “โรคจิตคดี” ตรง ๆ อาจเปนการ กระทบกระเทือนใจแกผูปวยที่เขารับการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงไดนําผลการประชุมจัดทํา โครงการรวมกัน และขอกําหนดงบประมาณผูกพันตั้งแตป 2510 - 2514 เปนเงิน 12 ลานบาท เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2510 เปนเรื่องที่ 19 เห็นชอบใหจัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การกอตั้งโรงพยาบาลนิติ-จิตเวช ไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 1. เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา : ก. เปนสถานที่รับผูปวยโรคจิตที่เกี่ยวของกับคดี หรือมีพฤติกรรมที่เปนภัยรายแรงตอ สังคมไวรักษาพยาบาล เพื่อใหหายหรือทุเลาจากโรค กลับไปอยูกับสังคมได ข. ควบคุมดูแลเพื่อปองกันมิใหเสียรูปคดีหรือออกไปรบกวนสวัสดิภาพของชุมชน ค. เพื่อพิเคราะหโรคตามที่ตํารวจหรือศาลตองการทราบ 2. เพื่อหาทางปองกันและรักษาผูปวยที่มีแนวโนมจะประกอบอาชญากรรมเสียแตเนิ่น ๆ โดยมีคลินิกนิติจิตเวช (Forensic Psychiatric Clinic): ก. ใหการพิเคราะหโรคขั้นตน และรับรักษาผูปวยที่ญาติไดพบวามีความโนมเอียงจะ ประกอบอาชญากรรม ข. ใหความเห็นแกเจาหนาที่ตํารวจหรือฝายปกครอง พรอมทั้งแนะนําแผนการปองกัน และรักษาดวย ค. ใหความเห็นแกศาลในรายที่ผูปวยไดประกอบอาชญากรรม และเรื่องดําเนินไปถึงขึ้นศาลแลว ง. วิจัยทางนิติ - จิตเวช โดยความรวมมือระหวางจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม สงเคราะหและนักกฎหมาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

2


รายงานประจําป 2552

ในป 2512 ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลนิติจิตเวชขึ้น ดวยงบประมาณ 1,800,000 บาท เปนคากอสรางตึกอํานวยการหลังแรก ราคา 600,000 บาท ตึกผูปวย 1 หลัง ราคา 500,000 บาท โรงครัว 1 หลัง ราคา100,000 บาท และบานพักแพทยและเจาหนาที่ 4 หลัง แลวเสร็จในป 2514 วันที่ 1 เมษายน 2514 ไดรับผูปวยโรคจิตจากสถานสงเคราะหบานกึ่งวิถีมาดูแล 15 คน ไดทําพิธีเปดตึกอํานวยการโดย ฯพณฯ นายแพทยสมบุญ ผองอักษร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใหเกียรติเปนประธานในพิธี ในวันที่ 24 กันยายน 2514 และเริ่มใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2514 โดยผูปวย คดีรายแรกเปนผูตองหาหญิงคดีพยายามฆา สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา สงตรวจสภาพจิต ตอมาในป พ.ศ.2545 รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มี นโยบายปฏิรูประบบราชการ ปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน และมีเปาหมายขององคกรที่ ชัดเจน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไดขานรับนโยบายดังกลาว โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน ไดเล็งเห็นถึงบทบาทความสําคัญของการพัฒนาศูนยกลางวิชาการจิต เวชเฉพาะทางที่มีบทบาทตอความสงบสุขความปลอดภัยของสังคม อีกทั้งไดวิเคราะหจากบทบาทภารกิจ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนความพรอมของโรงพยาบาลนิติจิตเวช ทั้งดานมาตรฐานของบุคลากรที่มีความ เปนเฉพาะทาง การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไปสูการรับรองคุณภาพ จึงไดผลักดันใหมีการยกระดับ จากโรงพยาบาลสูสถาบัน และเพื่อใหบุคลากรไดยึดถือพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะ มีพระเมตตาตอการพัฒนา สุขภาพจิตของประชาชนไทย โดยมิไดแสดงใหเห็นถึงความยอทอแมแตนอย เพื่อเปนสิริมงคลแกเหลา ขาราชการและผูปฏิบัติงานทั้งปวง และเพื่อเปนการถวายวโรกาสที่พระองคทรงพระชันษาครบ 80 ชันษา ทานอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในนามของกรมสุขภาพจิต จึงไดขอพระราชทานนามสถาบันฯ จากพระองคทาน ความทราบฝาพระบาทแลวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลนิติจิตเวชใหม วา “ สถาบันกัลยาณราชนครินทร ” และเสด็จทรงประกอบพิธีเปดสถาบันกัลยาณราชนครินทร เมื่อวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2545

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

3


รายงานประจําป 2552

ขอมูลทั่วไป สถาบันกัลยาณราชนครินทร

อดีต

ป 2514 สถาบันกัลยาณราชนครินทร มีสิ่งกอสรางรวมทั้งสิ้น 19 รายการ เตียงรับผูปวย 150 เตียง

ปจจุบัน

ป 2552 สถาบันกัลยาณราชนครินทร มีสิ่งกอสรางรวมทั้งสิ้น 54 รายการ เตียงรับผูปวย 330 เตียง

พื้นที่สถาบันฯ

จํานวน 49 ไร 2 งาน 45 ตารางวา

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 23 หมู 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวฒ ั นา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท

0 2889 9066 - 7

โทรสาร

0 2889 9083

E-mail address : niti@health.moph.go.th / galayins@gmail.com เว็บไซตสถาบันฯ

URL : http:// www.galyainstitute.com http://www.galyainstitute.com/ghome.html

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

4


รายงานประจําป 2552

รายนามผูอํานวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวช – สถาบันกัลยาณราชนครินทร ป 2512 - ปจจุบัน มีผูอํานวยการจํานวน 9 คน รายนามดังตอไปนี้

1. นายแพทยยรรยง โพธารามิก ยุคบุกเบิกเริ่มกอตัง้ โรงพยาบาลนิติจิตเวช

พ.ศ. 2512 - 2515

2. นายแพทยสุรินทร ปนรัตน ผูวางรากฐานงานบริการและวิชาการนิติจติ เวชในประเทศไทย

พ.ศ. 2515 - 2526

3. นายแพทยสุจริต สุวรรณชีพ ผูวางระบบวิชาการในงานฟนฟูสมรรถภาพผูปวยนิติจติ เวช

พ.ศ. 2526 - 2527

4. นายแพทยธํารง ทัศนาญชลี กาวสูวิชาการระดับชาติ

พ.ศ. 2527 - 2532

5. นายแพทยหมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยนิตจิ ิตเวช และระบบใหคําปรึกษาทางโทรศัพท

พ.ศ. 2532 - 2536

6. นายแพทยสุปรีชา วงศพุทธา พัฒนาบริการจิตเวชชุมชนในเขตสาธารณสุขเขต 4 ที่รับผิดชอบ

พ.ศ. 2536 - 2539

7. นายแพทยอภิชัย มงคล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2539 - 2540

8. นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต พ.ศ. 2540- 2547 พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ สูการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) 9. นายแพทยศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

พ.ศ.2548 – ปจจุบัน 5


รายงานประจําป 2552 วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา คานิยมหลัก หนาที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน : เปนผูนําวิชาการดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตระดับสากลภายในป 2552

พันธกิจ : พัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และใหบริการดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตตาม มาตรฐานสากล

ปรัชญา : เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

คานิยมหลัก : มุงมั่น จัดแนวคิด จิตพัฒนา เนนลูกคา ผานระบบ ครบทีม

หนาที่ความรับผิดชอบ : 1. ใหบริการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวชคดีหรือผูที่มีปญหาทาง สุขภาพจิต ซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมาย 2. ใหบริการตรวจวินจิ ฉัย บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวยที่มปี ญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวช โรคระบบประสาท การติดสุรา และสารเสพติด และโรคทางกายอื่น ๆ แกประชาชนทั่วไป 3. ดําเนินงานจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน โดยใหบริการสุขภาพจิตชุมชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะ วิกฤต สงตอและติดตามผลการรักษาผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล 4. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในการปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนในเขต พื้นที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุนดานวิชาการ สื่อสุขภาพจิตศึกษา นิเทศและติดตามผลการ ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนอยางตอเนื่อง 5. ใหการศึกษา และฝกอบรม ดานนิติจิตเวช จิตเวชศาสตร และสุขภาพจิต แกแพทยเฉพาะทาง พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห บุคลากรทางการแพทย ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 6. คนควาวิจัยและพัฒนาวิชาการดานนิติจิตเวช อาชญาวิทยา จิตเวชศาสตร และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

6


ผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร นายแพทยศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน ศูนยนโยบายและแผน ยุทธศาสตร

ศูนยพัฒนา คุณภาพ

ฝายแผนงานและสารสนเทศ พญ.เบญจพร ปญญายง ที่ปรึกษา กลุมอํานวยการ นายณัฏฐกร ประสาทศรี

กลุมสงเสริมสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน นางบุญเหลือ โททะมัน

กลุมพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทาง ดานวิกฤตสุขภาพจิต แพทยหญิงรัชนีกร เอี่ยมผอง

กลุมบริการทางการแพทย แพทยหญิงดวงตา ไกรภัสสร 

กลุมการพยาบาล นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมงานการแพทย

งานพยาบาลผูปวยนอก

กลุมงานทันตกรรม

งานสงเสริมสุขภาพจิต

ฝายวิชาการวิกฤต

ฝายทรัพยากรบุคคล

กลุมงานจิตวิทยา

งานพยาบาลผูปวยใน

กลุมงานเภสัชกรรม

งานจิตเวชชุมชน

ฝายการเงินและบัญชี

กลุมงานสังคมสงเคราะห

งานบําบัดผูปวยสารเสพ

กลุมงานเทคนิคบริการ

ฝายพัฒนาเครือขายวิกฤต สุขภาพจิต

ฝายพัสดุ

ฝายประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาระบบบริการ วิกฤตสุขภาพจิต งานบริการใหคําปรึกษา (1323, 191)

งานคลินิกกลางวัน

กลุมงานฟนฟู

พญ.ดวงตา ไกรภัสสรพงษ ที่ปรึกษา กลุมพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทาง ดานนิติจิตเวช แพทยหญิงวนัทดา ถมคาพาณิชย

กลุมพัฒนาวิชาการ และจัดการความรู นางสาววิไล เสรีสทิ ธิ

7

รายงานประจําป 2552

ฝายโภชนาการ

กลุมสนับสนุนบริการทาง การแพทย ื ื


วิสัยทัศน เปนผูนําวิชาการและบริการระดับชาติ ดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ภายในป พ.ศ. 2554 พันธกิจ : พัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และใหบริการดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตตามมาตรฐานสากล ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเครือขายบริการนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิต

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคความรูเ ทคโนโลยี ดานนิตจิ ิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ใหมีประสิทธิภาพ

1. องคกรเปนที่ยอมรับและ ไดรับการรับรองคุณภาพ

2. ผูมีปญหาสุขภาพจิตสามารถ อยูในสังคมได

3. เปนศูนยกลางวิชาการดาน นิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต

4. การบริหารราชการเกิด ประสิทธิผลตามเปาหมาย

5. ผูใชบริการพึงพอใจและ ปลอดภัย

6. เครือขายมีสวนรวมและ ใหบริการไดตามมาตรฐาน

7. คลังความรูดานนิติจิตเวชและ วิกฤตสุขภาพจิตเขาถึงไดงายและ  ไ 

8. เปนองคกรที่มกี ารบริหาร จัดการตามเกณฑ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติ จิตเวชใหมีคุณภาพมาตรฐาน อยางตอเนือ่ ง

เปาประสงค ดานประสิทธิผล  เปาประสงค  ดานคุณภาพ 

8

เปาประสงค ดานการพัฒนา องคกร 

9. การบริการ สะดวกและรวดเร็ว

10. การใหบริการ เปนไปตามแนวทาง/ มาตรฐาน

15. การบังคับใชกฎหมาย สุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ

11. การพัฒนาและถายทอด ความรูมีหลากหลายและเขาถึง ไดงาย

16. เปนองคกรแหงการเรียนรู

12. องคความรูและเทคโนโลยีดาน นิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตมี มาตรฐาน

17. บุคลากรมีสมรรถนะและมี ความสุขในการทํางาน

13. การบริหารดาน การคลังมี ประสิทธิภาพ

14. ระบบการสื่อสาร และสารสนเทศมี ความครอบคลุม

18. การบริหารจัดการองคกรเปน ระบบและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจําป 2552

เปาประสงค ดานประสิทธิภาพ 


รายงานประจําป 2552

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานดานบริหาร ¾ ¾

การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

9


รายงานประจําป 2552 2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1.1. ขอมูลบุคลากรและอัตรากําลัง ป 2552 จํา นวน ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน ง ข า ราชการ 1. ผูอํานวยการเฉพาะดาน(นายแพทย) 2. นายแพทย 3. ทันตแพทย 4. เภสัชกร 5. พยาบาลวิชาชีพ 6. นักจิตวิทยา 7. นักจิตวิทยาคลินิก 8. นักสังคมสงเคราะห 9.นักวิชาการสาธารณสุข 10.นักกิจกรรมบําบัด 11.นักโภชนาการ 12. นักจัดการงานทั่วไป 13.นักวิชาการการเงินและบัญชี 14.นักวิชาการสถิติ 15. พยาบาลเทคนิค 16.จพง.ทันตสาธารณสุข 17.จพง.เภสัชกรรม 18.จพง.ธุรการ 19.จพง.การเงินและบัญชี 20.เจาพนักงานพัสดุ 21.โภชนากร 22.จพง.วิทยาศาสตรการแพทย 23.จพง.รังสีการแพทย 24.จพง.อาชีวบําบัด 25.จพง.โสตทัศนศึกษา 26.จพง.เวชสถิติ รวม

ตํา แหน ง ตามกรอบ

1 13 2 3 78 1 4 3 0 2 1 3 1 2 8 2 4 3 4 2 1 2 1 3 1 2 147

จํา นวน

ปฏิ บั ติ งานจริ ง

1 8 1 3 76 1 3 3 1 2 0 2 1 2 7 2 3 3 3 1 2 2 0 2 1 2 131

ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน ง พนั ก งานราชการ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร 2. นักสังคมสงเคราะห 3. นักจิตวิทยา 4. นักกิจกรรมบําบัด 5. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6. นักวิชาการการเงินและบัญชี 7. ผูชวยเหลือคนไข 8. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 9. อื่น ๆ

รวม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ตํา แหน ง ตามกรอบ

ปฏิ บั ติ งานจริ ง

1 3 3 2 1 1 22 1 47

1 1 3 0 1 1 2 1 0

81

10

10


รายงานประจําป 2552 2.1.1 ขอมูลบุคลากรและอัตรากําลัง ป 2 552 (ต อ ) จํา นวน ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน ง ลู ก จ า งประจํา 1. พนักงานพิมพดีดชั้น 3 2. พนักงานพิมพดีดชั้น 2 3. พนักงานพิมพดีดชั้น 1 4. พนักงานขับรถยนต 5. ผูชวยเหลือคนไข 6. ชางทอ 7. พนักงานโทรศัพท 8. พนักงานชวยการพยาบาล 9.ลูกมือชาง

รวม

ตํา แหน ง ตามกรอบ

จํา นวน

ปฏิ บั ติ งานจริ ง

1 3 3 1 59 1 1 4 1

1 3 3 1 59 1 1 4 1

74

74

ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน ง ลู ก จ า งชั่ ว คราว 1. นักจิตวิทยา 2.นั ก สั ง คมสงเคราะห 3. พยาบาลวิ ช าชี พ 4. นั ก การแพทย แ ผนไทย 5.นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร 6.นั ก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษา 7. จ.วิ เ คราะห น โยบายและแผน 8. นั ก ประชาสั ม พั น ธ 9. จพง.การเงิ น และบั ญ ชี 10.เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป 11.เจ า หน า ที่ ค อมพิ ว เตอร 12.เจาพนักงานธุรการ 13.เจ า พนั ก งานพั ส ดุ 14.เจ า หน า ที่ ห อ งสมุ ด 15.เจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล 16.ช า งไฟฟ า 17.พนั ก งานสถิ ติ 18.พนั ก งานอาชี ว บํา บั ด 19.พนั ก งานขั บ รถยนต 20.ผู ช ว ยเหลื อ คนไข 21.พนั ก งานประจํา ตึ ก

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ตํา แหน ง ตามกรอบ

ปฏิ บั ติ งานจริ ง

1 2 1 1 1 1 2 2 8 1 4 12 2 1 2 1 1 2 4 18 8

1 2 1 1 1 2 6 1 10 2 1 2 1 1 2 2 18 7

75

61

11


รายงานประจําป 2552

แผนภู มิ ที่ 1:  อั ต รากํา ลั ง บุ ค ลากรสถาบั น กั ล ยาณ ร าชนคริ น ทร ประจํา ป 2552

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

12


รายงานประจําป 2552 2.2 การบริหารงบประมาณ 2.2.1 รายรับ – รายจายงบประมาณ ประจําป 2552 รายการ

งบประมาณทีไ่ ดรับ(บาท)

รายจาย (บาท)

6,099,246.48 57,934,036.50 2,562,578.19 86,721.43 5,642,794.46 109,000.00

6,099,246.48 57,934,036.50 2,562,578.19 86,721.43 5,642,794.46 109,000.00

72,434,377.06

72,434,377.06

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2. หมวดคาใชสอยตอบแทนและวัสดุ 3. หมวดคาสาธารณูปโภค 4. เงินเดือนพนักงานราชการ 5. ที่ดินและสิง่ กอสราง 6. หมวดเงินอุดหนุน 7. หมวดรายจายอื่น รวมทุกหมวด

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือรวมทุกหมวดเปนหนี้สินผูกพันที่ตองนําไปเบิกจายในปงบประมาณ 2553

แผนภูมิที่ 2: รายรับ-รายจายงบประมาณ ประจําป 2552 (จําแนกตามรายการ) รายรับ- รายจาย งบประมาณ ประจําป 2552 ลานบาท 5 .93 7 4

60.000

5 .93 7 4

50.000 40.000 30.000 20.00 0 10.00 0 0.00 0

6.09 9

2.56 0.08 2 6

5.64 2 0.10 9

รายรับ

6.09 9

2.56 2

0.08 6

5.64 2

0.10 9

รายจาย

เงินเดือน

คาใชสอยตอบแทนและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เงินเดือนพนักงานราชการ

ที่ดินสิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

13


รายงานประจําป 2552 2.2.2 รายรับเงินบํารุง ปงบประมาณ 2552

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

รอยละ

19,903,831 3,816,603 2,613,985 898,715 223,593 80,310 753,543 3,922,275 22,591,675.47 12,549,729.11 275,280 9,441,169.56 204,000 17,446.73

27.09 5.20 3.56 1.22 0.31 0.11 1.03 5.34 30.74 17.08 0.37 12.85 0.28 0.02

73,475,552.87

100

1. คายา 2. คาหอง คาอาหาร - คาหองพิเศษ - คาอาหารพิเศษ - คาหองสามัญ - คาอาหารสามัญ 3. คาบริการทางทันตกรรม 4. คาธรรมเนียมรักษาพยาบาล 5. คารักษาพยาบาลเบิกตนสังกัด 6. คารักษาบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 7.คารักษาพยาบาลประกันสังคม 8. รายรับอื่น ๆ - จําหนายผลิตภัณฑอาชีวบําบัด - เงินบริจาค - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - อื่น ๆ

รวมรายรับ

แผนภูมิที่ 3: รายรับเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ 2552 (จําแนกตามรายการ) รายรับเงินบํารุงประจําปงบประมาณ 2552 รอยละ 35 30 25 20 15 10 5 0

30.74 27.09 17.08 13.15 5.34

5.2 1.03 คายา คาบริการทั นตกรรม คารักษาเบิกตน สั งกัด คารักษาประกัน สั งคม

0.37

1

คาหอง คาอาหาร คาธรรมเนียมรักษา คารักษาบัต รประกัน สุ ขภาพฯ รายรับ อื่น ๆ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

14


รายงานประจําป 2552 2.2.3 รายจายเงินบํารุง ปงบประมาณ 2552 รายการ 1. คาจางเงินบํารุง 2. คาตอบแทน 3. คาใชสอย 4. คาวัสดุ 5. คาสาธารณูปโภค - คาไฟฟา - คาน้ําประปา - คาโทรศัพท - คาไปรษณีย - คาโทรศัพทมือถือ - คาอินเตอรเน็ต/ คา UBC 6. คาครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง 7. คาใชจายอื่น ๆ - เงินอุดหนุน

รวมรายจาย

จํานวนเงิน (บาท)

รอยละ

6,185,967.91 5,816,691.20 13,626,566.23 35,790,779.07 2,562,578.19 1,599,330.31 300,625.76 326,790.04 63,414 65,746.92 206,671.16 5,642,794.46

8.54 11.76 18.81 49.41 3.54 2.21 0.42 0.45 0.09 0.09 0.29 7.79

109,000

0.15

72,434,397.06

100

แผนภูมิที่ 4: รายจายเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ 2552 (จําแนกตามรายการ) รายจายเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ 2552 รอยละ 49.41

50 40 30 20

17.76 18.81 8.54

10 0

3.54 คาจางเงินบํารุง คาใชสอย คาสาธารณูป โภค คาใชจายอื่น ๆ

1

7.79 0.15

คาตอบแทน คาวัสดุ ครุภ ัณฑที่ด ินสิ่งกอสราง

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

15


รายงานประจําป 2552

รายการเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ 2552 (สถานภาพเงินบํารุงของสถาบันกัลยาณราชนครินทร ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

ยอดยกมาจากป 2551

6,931,188.42

รายรับเงินบํารุง

73,475,552.87

รวมเปนเงิน ป 2552

80,406,741.29

รายจายเงินบํารุง ป 2552

72,434,377.06

เงินบํารุงคงเหลือ

7,972,364.23

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

16


รายงานประจําป 2552

สวนที่ 3 ผลการปฏิบตั ิงานดานบริการ ¾ การใหบริการรักษา ¾ การใหบริการผูป ว ยนอกและผูปวยใน ¾ การใหบริการนิตจิ ิตเวช ¾ การตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา ¾งานบําบัดรักษาผูต ิดสารเสพติด ¾การฟนฟูสมรรถภาพผูป วย ¾การสงเสริมปองกัน

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

17


รายงานประจําป 2552 3.1 การใหบริการรักษา

ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

1

จํานวนเตียงทัง้ หมด 1.1 จํานวนเตียงผูปวยตอแพทย 1.2 จํานวนเตียงผูปวยตอพยาบาลวิชาชีพ อัตราการครองเตียง - 200 เตียง (ปจจุบัน) - 330 เตียง (ตามกรอบ) จํานวนวันเฉลี่ยที่ผูปวยอยูรักษาใน รพ. 3.1 ผูปวยนิตจิ ิตเวช 3.2 ผูปวยสงรักษาตามมาตรการความ ปลอดภัย(ป.อาญา ม.48) 3.3 ผูปวยจิตเวชทัว่ ไป 3.4 ผูปวยสารเสพติด 3.5 ผูปวยสุรา จํานวนผูปวยนอกรวมทั้งสิน้ 4.1 จํานวนผูปวยนอกใหม 4.2 จํานวนผูปวยนอกเกา จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน (วันทําการ) จํานวนผูปวยในรวมทั้งสิ้น (คน) จํานวนผูปวยในรวมทั้งสิ้น (ราย) จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน จํานวนผูปวยรับไวรักษาในโรงพยาบาล 8.1 ผูปวยนิตจิ ติ เวช 8.2 ผูปวยจิตเวชทัว่ ไป 8.3 ผูปวยติดสารเสพติด 8.4 ผูปวยติดสุรา 8.5 ผูปวยทางกาย

เตียง เตียง/คน เตียง/คน

200

2

3

4

5 6 7 8

ผลการ ปฏิบตั ิงาน ป 2552

รอยละของ เปาหมาย

33 3

200 330 วัน วัน วัน

200

วัน วัน วัน ราย คน ราย ราย/วัน คน ราย คน ราย ราย ราย ราย ราย ราย

33 28 21 40,113 4,496 35,617 168 3,088 53,569 147 1,327 134 1,018 87 87 1

73.38 44.47

41 101 311

25,000

2,835

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

160.45 17.98 142.47 108.92

100

18


รายงานประจําป 2552 3.1 การใหบริการรักษา (ตอ) ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

9

จํานวนผูปวยจําหนายรวมทั้งสิ้น 9.1 ผูปวยนิตจิ ิตเวช 9.1.1 จําหนายกลับแหลงนําสงตาม ขั้นตอนของกระบวนการยุตธิ รรม 9.1.2 ผูปวยกลับเอง 9.1.3 สงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอื่น 9.1.4 ญาติรับกลับ 9.1.5 สงกรมประชาสงเคราะห 9.1.6 นักสังคมสงเคราะหสงกลับ 9.1.7 สถานทูตรับกลับ 9.1.8 หลบหนี 9.1.9 ถึงแกกรรม 9.2 ผูปวยจิตเวชทัว่ ไปและติดสารเสพติด 9.2.1 ญาติรับกลับ 9.2.2 ผูปวยกลับเอง 9.2.3 สงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลอื่น 9.2.4 สงกรมประชาสงเคราะห 9.2.5 นักสังคมสงเคราะหสงกลับ 9.2.6 สถานทูตรับกลับ 9.2.7 หลบหนี 9.2.8 ถึงแกกรรม 9.2.9 เจาหนาที่ผูนาํ สง จํานวนผูปวยระบบสงตอ 10.1 รับมา 10.2 สงไป 10.3 รับในรายผูปวยนิติจิตเวช

ราย ราย ราย

ทุกรายที่ พรอม จําหนาย

10

ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

ทุกรายที่ พรอม จําหนาย

ทุกรายใน ระบบสงตอ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ผลการ ปฏิบตั ิงาน ป 2552 1,326 141 92 6 34 2 7 1,185 1,127 3 16 10 23 2 1 3 134

รอยละของ เปาหมาย 100

100

100 19


รายงานประจําป 2552 3.2 การใหบริการผูปวยนอกและผูปวยใน แผนภูมิที่ 5: ผลผลิตการใหบริการผูป วยนอกและผูปวยใน ปงบประมาณ 2548 – 2552 การใหบริการผูปวยนอกและผูปวยใน ปงบประมาณ 2548-2552 ราย 50,000 38,190

40,000 30,000

30,610

40,575

40,113

33,774

20,000 10,000 2,726

0

ป 2548

2,795

2,600 ป 2549

ป 2550

ผูปวยนอก

3,088

2,823 ป 2551

ป 2552 ป งบประมาณ

ผูปวยใน

แผนภูมิที่ 6: ผลผลิตการใหบริการผูปวยนอกใหม (new case) ปงบประมาณ 2548-2552 การใหบ ริก ารผูป วยนอกใหม (new case) ปงบประมาณ 2548-2552 คน 6,000

5,003

5,000

3,933

4,393 4,083 4,496

4,000 3,000 2,000 1,000 ป 2548

ป2549

1

ป2550

ป2551

ป2552

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ปงบประมาณ

20


รายงานประจําป 2552 3.2.1 ผู ป ว ยนอกจํา แนกตามผลการวิ นิ จ ฉั ย โรค 10 ลํา ดั บ โรคแรก ป ง บประมาณ 2552 SEX ICD10

DIAGNOSIS

MALE

FEMALE

TOTAL (ราย)

%

F20

SCHIZOPHRENIA

7,110

3,397

10,507

26.194

F41

OTHER ANXIETY DISORDERS

1,456

2,274

3,730

9.299

F32

DEPRESSIVE EPISODE

476

1,774

2,520

6.282

F31

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

819

1,382

2,201

5.487

F06

OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE

773

491

1,264

3.151

F23

ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS

502

569

1,071

2.670

F43

TEACTION TO SEVERE STRESS,AND ADJUSTMENT DISORDERS

307

713

1,020

2.543

F25

SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS

443

492

935

2.366

F10

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

873

76

949

2.331

F51

NONORGANIC SLCEP DISORDERS

254

344

598

1.491

(ยอดผูปวยนอกรวมทั้งหมด 40,113 ราย)

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

21


รายงานประจําป 2552

3.2.2 ผู ป ว ยนอกใหม จํา แนกตามผลการวิ นิ จ ฉั ย โรค 10 ลํา ดั บ โรคแรก ป ง บประมาณ 2552 SEX ICD10

DIAGNOSIS

MALE

FEMALE

TOTAL (ราย)

%

F20

SCHIZOPHRENIA

563

279

842

18.727

F41

OTHER ANXIETY DISORDERS

165

244

409

9.096

F32

DEPRESSIVE EPISODE

80

147

227

5.048

F43

TEACTION TO SEVERE STRESS,AND ADJUSTMENT DISORDERS

75

135

210

4.670

F23

ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS

82

88

170

3.781

F10

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

124

11

135

3.002

F31

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

53

72

125

2.780

F15

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF OTHER STIMULANTS,INCLUDING CAFFEINE

98

16

114

2.535

F06

OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE

57

40

97

2.157

F51

NONORGANIC SLCEP DISORDERS

42

49

91

2.024

(ยอดผูปวยนอกใหมรวมทั้งหมด 4,496 ราย)

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

22


รายงานประจําป 2552 3.2.3 ผูปวยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวชที่จําหนาย จําแนกตามผลการวินิจฉัย 10 ลําดับโรคแรก ปงบประมาณ 2552 SEX ICD10

DIAGNOSIS

MALE

FEMALE

TOTAL

%

F20

SCHIZOPHRENIA

431

158

589

44.419

F31

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

60

75

135

10.181

F10

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

87

4

91

6.862

F23

ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS

42

39

81

6.108

F25

SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS

46

27

73

5.505

F15

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF OTHER STIMULANTS,INCLUDING CAFFEINE

54

8

62

4.675

F06

OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE

43

13

60

4.524

F32

DEPRESSIVE EPISODE

20

33

53

3.996

F19

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO MULTIPLE DRUG USE AND USE OF OTHER PSYCHOACTIVE SUBSTANCES CAFFEINE

29

3

32

2.413

F29

UNSPECIFIED NONORGANIC PSYCHOSIS

18

5

23

1.734

(รวมผูป วยจิตเวชและนิติจิตเวชที่จําหนายทั้งหมด 1,326 ราย)

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

23


รายงานประจําป 2552 3.3 การให บ ริ ก ารนิ ติ จิ ต เวช

ลําดับ

กิจกรรม

1

ขอมูลทั่วไปของการใหบริการนิติจิตเวช 1.1 จํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการ 1.1.1 ผูปวยนอกใหม 1.1.2 ผูปวยนอกเกา 1.2 จํานวนผูปวยนอกที่ใหบริการในเรือนจํา 1.2.1 ผูปวยนอกใหม 1.2.2 ผูปวยนอกเกา 1.3 จํานวนผูปวยรับไวในโรงพยาบาล จําแนกตามแหลงนําสง 1.3.1 ศาล 1.3.2 เรือนจํา 1.3.3 สถานีตํารวจนครบาล 1.3.4 สถานีตํารวจภูธร 1.3.5 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 1.3.6 สํานักงานคุมประพฤติ 1.3.7 สถานพินิจและคุมครองเด็กและ เยาวชน 1.3.8 ญาติ 1.3.9 อื่น ๆ 1.4 จํานวนผูปวยรับไวในโรงพยาบาล จําแนกตามประเภทคดี 1.4.1 ความผิดตอชีวิต 1.4.2 พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา และสารเสพติด 1.4.3 พรบ.คนเขาเมือง 1.4.4 ทํารายรางกาย

หนวยนับ

เปาหมาย

ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

ทุกรายที่มา รับบริการ ทุกรายที่มา รับบริการ ทุกรายที่มา รับบริการ

ผลการ ปฏิบตั ิงาน ป 2552 2,971 345 2,626 107 67 40 134

ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

58 1 12 20 15 19 6

ราย ราย ราย

3 134

ทุกรายที่มา รับบริการ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

รอยละของ เปาหมาย 100

100

100

100

24 18 15 14 24


รายงานประจําป 2552 3.3 การใหบริการงานนิติจิตเวช (ตอ) : ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

ผลการ ปฏิบตั ิงาน 13 9 7 6 53

รอยละของ เปาหมาย

39 39 13

86.70 65 100

2

1.4.5 ลักทรัพย 1.4.6 พรบ.ยาบา 1.4.7 บุกรุก 1.4.8 พยายามฆา 1.4.9 อื่นๆ 1.5 จํานวนวันเฉลี่ยตั้งแตรับผูปวยไวจนถึง ใหคําวินิจฉัย จําแนกตามแหลงนําสง 1.5.1 ศาล 1.5.2 ตํารวจ การใหคําปรึกษาทางนิติจิตเวช

3

การใหปากคําพนักงานสอบสวน

ครั้ง

รับบริการ

53

100

4

การไปเปนพยานศาล

ครั้ง

ทุกรายที่มา

53

100

233

100

30

100

60/233

125

วัน/คน วัน/คน ราย

5

รายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคผูปวยคดี

ราย

6

ออกใบรับรองแพทยสําหรับผูปวยนิตจิ ิตเวช

ราย

7

เรงรัดและปรับปรุงกระบวนการตรวจ วินิจฉัยโรคในผูปวยนิตจิ ิตเวช 7.1 มีการประชุมวินิจฉัยโรคอยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง

ครั้ง/ราย

ทุกรายที่มา รับบริการ 45 60 ทุกรายที่มา

รับบริการ ตามหนังสือ เชิญ ทุกรายที่ ประชุม วินิจฉัยโรค ทุกรายที่ รองขอ 48/100

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

25


รายงานประจําป 2552 3.3.1 สถิ ติ ผู ป ว ยนิ ติ จิ ต เวชรั บ ไว จํา แนกตามแหล ง นํา ส ง ป ง บประมาณ 2550 - 2552

ปงบประมาณ

แหลงนําสง ศาล สถานีตํารวจนครบาล สถานีตํารวจภูธร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เรือนจํา ญาติ อื่น ๆ รวมรับไวทั้งป

2550

2551

2552

60 21 24 22 14 4 2 9 4

42 19 22 19 14 3 8 -

58 12 20 15 19 6 1 3 -

160

127

134

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

26


รายงานประจําป 2552 3.3.2 สถิ ติ ผู ป ว ยนิ ติ จิ ต เวชรั บ ไว จํา แนกตามประเภทคดี ปงบประมาณ 2550 - 2552 ประเภทคดี 1. ความผิดเกีย่ วกับความมั่นคงฯ 2. ความผิดเกีย่ วกับศาสนา 3. ความผิดเกีย่ วกับความสงบสุขของประชาชน 4. ความผิดวางเพลิง 5. ความผิดเพลิงไหมโดยประมาท 6. ความผิดเกีย่ วกับการปลอมและแปลงเอกสาร 7. ความผิดเกีย่ วกับเสรีภาพและชื่อเสียง 8. ขมขืนกระทําชําเรา 9. ขมขืนกระทําชําเราและฆา 10. กระทําอนาจาร 11. พรากผูเยาว 12. คาประเวณี 13. ลักทรัพย 14. วิ่งราวทรัพย 15. กรรโชกทรัพย 16. รีดเอาทรัพย 17. ชิงทรัพย 18. ปลนทรัพย 19. ฉอโกงทรัพย 20. รับของโจร 21. ทําใหเสียทรัพย 22. บุกรุก 23. ยักยอกทรัพย 24. ความผิดตอชีวติ

2550 1 2 1 3 1 2 20 1 4 1 1 9 11 25

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ปงบประมาณ 2551 1 1 1 3 1 2 19 1 4 3 5 19

2552 2 5 13 3 6 1 4 7 24

27


รายงานประจําป 2552 3.3.3 สถิ ติ ผู ป ว ยนิ ติ จิ ต เวชรั บ ไว จํา แนกตามประเภทคดี ปงบประมาณ 2550 – 2552 (ตอ) ประเภทคดี 25. พยายามฆา 26. ทํารายรางกาย 27. พ.ร.บ.อาวุธปน 28. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 29. พ.ร.บ.สารระเหย 30. พ.ร.บ.ยาบา 31. พ.ร.บ.คนเขาเมือง 32. ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 33. พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด 34. นิติจิตเวชเพื่อการวินจิ ฉัย 35. อื่น ๆ

รวมรับไวทั้งป

2550 12 7 1 4 7 21 14 5 7

160

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ปงบประมาณ 2551 5 16 1 1 2 20 1 14 5 2

127

2552 6 14 2 1 2 9 15 18 2

134

28


รายงานประจําป 2552 3.4 การตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา ลําดับ

กิจกรรม

ทุกรายที่สงตรวจ

ผลการ ปฏิบตั ิงาน 19,174

รอยละของ เปาหมาย 100

ครั้ง/ราย

ทุกรายที่สงตรวจ

323/379

100

หนวยนับ

เปาหมาย

ตัวอยาง

1

การตรวจวิเคราะหทางหอง ปฏิบัติการ

2

การตรวจทางรังสี

3

การตรวจคลื่นสมอง

ราย

ทุกรายที่สงตรวจ

-

4

การตรวจคลื่นหัวใจ

ราย

ทุกรายที่สงตรวจ

52

100

5

การบําบัดรักษาทางยา • รับประทานยา • ฉีด ยา การบําบัดรักษาดวยไฟฟา

ครั้ง ครั้ง ครั้ง

186,280 8,484 1,031

100 100 100

ราย

5,768

100

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

424/3,549 189/3,343 67/413 273/2,338

100 100 100 100

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

433/2,986 32/1,369 310/29,220

100 100 100

6 7 8

การบริการแพทยทางเลือก การใหบริการทางการพยาบาล - กลุมสุขศึกษา - กลุมนันทนาการ - กลุมเตรียมตอสูคดีโดยพยาบาล - กลุมพัฒนาตนเองเพื่อความพรอม กลับไปสูสังคม - กลุมเสริมแรงจูงใจ - กลุมชุมชนบําบัด - กลุมออกกําลังกาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

29


รายงานประจําป 2552 3.4 การตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา (ตอ) ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

ผลการ ปฏิบตั ิงาน

รอยละของ เปาหมาย

9

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

ราย

1,681

100

10

การบําบัดทางจิตวิทยา

ราย

404

100

11 12

ครอบครัวบําบัด การใหคําปรึกษาทางจิตวิทยา

ราย ราย

1 287

100 100

13 14

การวินจิ ฉัยทางสังคม การบําบัดทางสังคมและใหการปรึกษา - รายบุคคล - แบบกลุม - การใหคําปรึกษาครอบครัว - การคัดกรองผูปวยเพื่อใหบริการรักษา ผูปวย - การรักษาทางกาย - การปฏิบัติเพือ่ การบําบัดทางจิต

ราย

1,759

100

ราย ครั้ง/ราย ราย ราย

478 29/309 763 150,915

100 100 100 100

ราย ครั้ง/ราย

357/484 1,034/3,509

100 100

การบําบัดรักษาทางทันตกรรม - บริการผูปวยในทันตกรรม

ราย/งาน

539/539

100

- บริการรักษาผูปวยนอกทันตกรรม

ราย/งาน

2,411/2,460

100

- งานสงเสริมและปองกัน

คน/ครั้ง

229/1,540

100

15

ทุกรายที่สง ตรวจ ทุกรายที่สง ตรวจ

ทุกรายที่สง ตรวจ ทุกรายที่ ขอรับบริการ ทุกรายที่ ขอรับบริการ ทุกรายที่ ขอรับบริการ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

30


รายงานประจําป 2552 3.5 งานบํา บั ด รั ก ษาผู ติ ด สารเสพติ ด ลําดับ

กิจกรรม

1

การบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์ 1.1 แบบผูปวยนอก 1.2 แบบผูปวยใน

2

3

ยาเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์หลักที่ผูปวยเสพติด 2.1 ยาบา 2.2 เฮโรอีน 2.3 กัญชา 2.4 สุรา/แอลกอฮอล 2.5 อื่น ๆ (Multiple drug) การใหบริการจิตสังคมบําบัดสําหรับผูติดยาบา (Matrix Program) 3.1 แบบผูปวยนอก 3.2 แบบผูปวยใน

หนวยนับ

ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

เปาหมาย ทุกรายที่ ขอรับบริการ

ทุกรายที่ ขอรับบริการ

ผลการ รอยละของ ปฏิบัติงาน เปาหมาย

1,754 197

100 100

449 46 102 806 356

100 100 100 100 100

149/1,864 185/802

100 100

ทุกรายที่ ขอรับบริการ

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

31


รายงานประจําป 2552 3.6 การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ป ว ย ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

จํานวนผูป วย

1

การประเมินสมรรถภาพผูปวย

ครั้ง/ราย

310/957

2

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย - อาชีวบําบัด - กายภาพบําบัด

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

68/68 2/2

การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม - บันเทิงบําบัด - ศิลปกรรมบําบัด - ทักษะการใชชีวิต/อยูรว มกันภายในบาน - ทักษะทางสังคม - ทักษะการพักผอน - ทักษะการใชชีวิตในสังคม

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

24/1,440 153/656 29/250 48/279 -

การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ - ทักษะพื้นฐาน - เกษตรกรรมบําบัด - อุตสาหกรรมบําบัด/หัตกรรม - อาชีพอื่น ๆ

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

244/534 210/237 610/1,591 -

กลุมบําบัดอื่น ๆ - พัฒนาทักษะผูปวยจิตเภทเรือ้ รัง

ครั้ง/ราย

-

ครั้ง/ราย

1,698/6,014

3

4

5

รวม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

32


รายงานประจําป 2552 3.7 การส ง เสริ ม ป อ งกั น ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

ผลการ ปฏิบตั ิงาน

รอยละของ เปาหมาย

1

เปนวิทยากรเผยแพรความรูสุขภาพจิต

ราย/ครั้ง

1,072/440

100

2

การใหความรูสุขภาพจิตในงานสาธารณสุข มูลฐาน 2.1 โปสเตอร 2.2 หนังสือคูมือ 2.3 ชุดนิทรรศการ 2.4 วี ดี โอ เทป 2.5 สปอตวิทยุ 2.6 สติกเกอร 2.7 บทความ 2.8 เทปเสียง 2.9 การด/บริการพิมพ/ใบประกาศ/ปกเอกสาร 2.10 ปายเวที/ปานชื่อ/ปายผา/ปายตอนรับ 2.11 ถายภาพ 2.12 แผนพับ 2.13 วารสาร 2.14 หนังสือ

เรื่อง/แผน เรื่อง/แผน เรื่อง/ชุด เรื่อง/มวน เรื่อง/ชุด เรื่อง/แผน เรื่อง/ชุด เรื่อง/มวน เรื่อง/แผน เรื่อง/แผน แผน เรื่อง/แผน เรื่อง/เลม เรื่อง/เลม

65/319 1/45 14/20 33/94 4/4 34/744 32/844 26/26 79/2,009 153/283 4,637 7/1,522 5/6 1/45

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

33


รายงานประจําป 2552 3.7 การส ง เสริ ม ป อ งกั น (ต อ ) ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ เปาหมาย

3

การเผยแพรความรูสุขภาพจิตทางสื่อมวลชน 3.1 รายการวิทยุ 3.2 รายการโทรทัศน 3.3 สิ่งพิมพ 3.4 เสียงตามสาย (ภายในโรงพยาบาล)

ทุกรายที่ เรื่อง/ครั้ง ขอความ เรื่อง/ครั้ง รวมมือ เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง

4

5

การเผยแพรขาว 4.1 การจัดแถลงขาว 4.2 การเผยแพรขาวผานหนังสือพิมพ/วิทยุ/ โทรทัศน/วารสารกรมสุขภาพจิต จัดนิทรรศการ 4.1 จัดนิทรรศการภายใน รพ.

ผลการ ปฏิบัติงาน

รอยละของ เปาหมาย

252/252 10/3 759/759 4,852/6,928

100 100 100 100

เรื่อง/ครั้ง

-

เรื่อง/ครั้ง

86/11

100

เรื่อง/ครั้ง

14/7

100

6

ใหบริการปรึกษาปญหาทางโทรศัพท

ราย

ทุกรายที่ ขอรับ บริการ

11,854

100

7

สัมมนาประจําป ชุมชนและญาติผูปวยเพื่อน ชวยเพื่อน สถาบันกัลยาณราชนครินทร

คน

100

102

102

8

เตรียมความพรอมญาติในการดูแลผูปวยทีบ่ าน ครั้ง/ราย (ชมรมเพื่อนชวยเพื่อน)

24/600

24/633

105.5

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

34


รายงานประจําป 2552

สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานดานวิชาการ

™ ™ ™ ™

การสอน/ ศึกษา/ ดูงาน/ ฝกอบรม/ ฝกปฏิบัติงาน การพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการ งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ งานผลิตและเผยแพรวิชาการ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

35


รายงานประจําป 2552 4.1 การสอน / ศึกษา / ดูงาน / ฝกอบรม / ฝกปฏิบัติงาน ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

ผลการ ปฏิบัติงาน

รอยละของ เปาหมาย

1

การสงบุคลลากรไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ในประเทศ) การสงบุคลากรไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ตางประเทศ) หนวยงานอื่น ๆ ศึกษาดูงาน 3.1 ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาชั้นปที่ 5 สถาบันรวมผลิตแพทยกรมการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต - นักศึกษาพยาบาลปที่ 4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน - นักศึกษาสังคมสงเคราะห ป 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - นิสิต วท.ม. ชั้นปที่ 2 คณะแพทยศาสตร จุลาลงกรณฯ -ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานจิตวิทยาและประสาท วิทยา ในวอชิงตัน ดีซี สํานักพัฒนาสุขภาพจิต - นักเรียนแพทยทหารเขาศึกษาดูงาน ชั้นปที่ 5 วิทยาลัย แพทยศาสตรพระมงกฎเกลา - นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี - นักเรียนพยาบาลกองทับบก ชั้นปที่ 3 - นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ สํานักการแพทย -นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 วิทยาลัยมิชชัน - นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - นักศึกษาพยาบาลตํารวจวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ -นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต - ผูเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนยฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด

ราย/ครั้ง

643/261

100

ราย/ครั้ง

2/2

100

ราย/ครั้ง

162/4

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

238/4 14/1 23/1 3/1

100 100 100 100

ราย/ครั้ง

54/1

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

136/1 101/1 146/1

100 100 100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

78/1 48/1 71/2 10/1

100 100 100 100

ราย/ครั้ง

13/1

100

ราย/ครั้ง

2/1

100

2 3

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

36


รายงานประจําป 2552 4.1 การสอน / ศึกษา / ดูงาน / ฝกอบรม / ฝกปฏิบัติงาน (ตอ) ลําดับ

กิจกรรม หนวยงานอื่น ๆ ศึกษาดูงาน(ตอ) - เจาหนาที่จากราชานุกูลดูงานชมรมจริยธรรม - ขาราชการชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสวนปรุง - ผูเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา - ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม 3.2 ระดับหลังปริญญาตรี(ปริญญาโท)

ผลการ ปฏิบัติงาน

รอยละของ เปาหมาย

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

27/1 26/1 42/1

100 100 100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

10/1

100

ราย/ครั้ง

3.3 ระดับอื่น ๆ

4

หนวยนับ

3.4 ตางประเทศ -Mr. Wit pilunthanakul และ Mr.Rajinder Singh ผูสําเร็จ การศึกษาปริญญาตรีดานจิตวิทยาและประสาทวิทยา ใน วอชิงตัน ดีซี การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรปริญญาโท - แผน ก - แผน ข การสนับสนุนวิทยากรเพื่อสอนและฝกอบรม 1. การสนับสนุนวิทยากร - ภายในกรมสุขภาพจิต - ภายนอกกรมสุขภาพจิต 2. การฝกอบรม/ฝกปฏิบัติงาน แพทยประจําบาน และแพทยใชทุน - แพทยประจําบานปที่ 3 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ เจาพระยา - แพทยประจําบานสาขาจิตเวชทั่วไป คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ราย/ครั้ง

ทุกรายที่ขอศึกษา ดูงาน ทุกรายที่ขอศึกษา ดูงาน ทุกรายที่ขอศึกษา ดูงาน

2/1

100

คน

6

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

152/132 65/55 87/77

100 100 100

ราย/ครั้ง

ทุกรายที่ขอ ความรวมมือ

ราย/ครั้ง

7/2

100

ราย/ครั้ง

5/3

100

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

37


รายงานประจําป 2552 4.1 การสอน / ศึกษา / ดูงาน / ฝกอบรม / ฝกปฏิบัติงาน (ตอ) ลําดับ

กิจกรรม แพทยประจําบาน และแพทยใชทุน (ตอ) - แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี หมาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม6 - แพทยประจําบานปที่ 3 ภาควิชานิติเวชศาสตร - แพทยใชทุนปที่ 3 และแพทยประจําบานปที่ 3 โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม - แพทยใชทุนปที่ 2 และแพทยประจําบานปที่ 2 โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม - แพทยประจําบานปที่ 3 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย - แพทยประจําบาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน - แพทยประจําบานปที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลพระมงกฎ - แพทยประจําบานและแพทยใชทุนภาควิชาจิตเวช ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน - แพทยใชทุนและแพทยประจําบานปที่ 4 โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม - แพทยใชทุนและแพทยประจําบานปที่ 4 สาขาจิตเวช เด็กและวัยรุนคณะแพทยศาสตร จุลาลงกรณ มหาวิทยาลัย - นิสิตภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะ สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - แพทยประจําบานปที่ 3 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนวยนับ

ผลการ ปฏิบัติงาน

รอยละของ เปาหมาย

ราย/ครั้ง

8/2

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

7/1 3/1

100 100

ราย/ครั้ง

2/1

100

ราย/ครั้ง

4/2

100

ราย/ครั้ง

1/1

100

ราย/ครั้ง

3/1

100

ราย/ครั้ง

1/1

100

ราย/ครั้ง

1/1

100

ราย/ครั้ง

4/1

100

ราย/ครั้ง

2/1

100

ราย/ครั้ง

1/1

100

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

38


รายงานประจําป 2552 4.1 การสอน / ศึกษา / ดูงาน / ฝกอบรม / ฝกปฏิบัติงาน (ตอ) ลําดับ

กิจกรรม 2.2 ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 รุนที่ 23 วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี - นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม - นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตยศเส - ผูฝกปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิก ผูจัดกรมสุขภาพจิต - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบันฑิต(ตอเนื่อง)วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี - นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาลัยราช ภัฏนครปฐม - นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี - นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหากรุงเทพธนบุรี - นักศึกษาคณะสังคมสงเพราะศาสตรชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต - นักศึกษาภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง - นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ - นักศึกษาภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต - ผูอบรมหลักสูตรการ)ปฏิบัติงานดานจิตวิทยาคลินิกป 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - นักศึกษาคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร - นักศึกษาคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2.3 ระดับปริญญาโท - นักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หนวยนับ

ผลการ ปฏิบัติงาน

รอยละของ เปาหมาย

ราย/ครั้ง

162/4

100

ราย/ครั้ง

2/1

100

ราย/ครั้ง

2/1

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

1/1 83/4

100 100

ราย/ครั้ง

1/1

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

96/1 3/1 3/1

100 100 100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

2/1 1/1

100 100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

2/1 2/1

100 100

ราย/ครั้ง

1/1

100

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

1/1 16/2

100 100

ราย/ครั้ง

4/1

100

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

39


รายงานประจําป 2552 4.2

การพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการ

ในปงบประมาณ 2552 สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดมกี ารดําเนินงานพัฒนาตามแผนงาน/ โครงการที่สําคัญ ดังนี้

• การพัฒนางานดานวิกฤตสุขภาพจิต 1. โครงการแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต 1.1 โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่องการบําบัดความคิดพฤติกรรมเด็กที่ประสบเหตุการณรุนแรง (Cognitive Behavior Therapy) ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี กลุมเปาหมาย บุคลากรหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน 50 คน วิทยากร Dr. Rony Berger Israel Trauma Center for Victims of Trauma and War ประเทศอิสราเอล 2. โครงการพัฒนาการใหบริการวิกฤตสุขภาพจิต 2.1 โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาลผูมีปญหาสุขภาพจิต” (Mental Health First Aid) ระหวางวันที่ 19-21 มกราคม 2552 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมเปาหมาย บุคลากรหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน ๕๐ คน วิทยากร Mr. Len Kanowski จากประเทศออสเตรเลีย 2.2 โครงการพัฒนาเกณฑการใหบริการวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับเครือขายสังกัดกรมสุขภาพจิต ระหวางวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย บุคลากร หนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน 40 คน มีแผนในการพัฒนาตอไป 2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรการชวยเหลือประชาชนที่อยูในภาวะ วิกฤตสําหรับวิทยากร ระหวางวันที่ 3–5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุมเปาหมาย แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ที่ปฏิบัติงานดานวิกฤตสุขภาพจิตสังกัด กรมสุขภาพจิต จํานวน 18 คน 3. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการปรึกษา 3.1 การใหบริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ 1323 3.1.1 โครงการจัดทําแนวทางชวยเหลือบุคคลที่พยายามทํารายตนเองที่ปรึกษาทางโทรศัพท ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร รุนที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2552 รุนที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม นายแพทยสุรินทรปนรัตน สถาบันกัลยาณราชนครินทร กลุมเปาหมาย บุคลากรที่ใหบริการปรึกษาทาง โทรศัพท จํานวน 60 คน 3.2 การใหบริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ MCC 3.2.1 โครงการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจัด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ก ารช ว ยเหลื อในสถานการณ วิ ก ฤต สุขภาพจิต สําหรับสถาบันกัลยาณราชนครินทร ระหวางวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 ณ นิจิโกะ รีสอรท

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

40


รายงานประจําป 2552 แอนด คันทรีคลับ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลุมเปาหมาย บุคลากรสถาบันกัลยาณราชนครินทร ทุก หนวยงาน จํานวน 40 คน มีแผนในการพัฒนาตอไป ในปงบประมาณ 2553 4. โครงการเรงดวนตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 4.1 โครงการชวยเหลือดานจิตใจผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ วันที่7 ตุลาคม 2551 และ เหตุการณที่เกี่ยวเนื่อง 4.1.1 เยี่ยมบานเพื่อประเมินและชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบ กลุมเปาหมาย ผู ไดรับผลกระทบจากเหตุการณวันที่ 7 ตุลาคม 2551จํานวน79 ราย และผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ วันที่ 13 เมษายน 2552 จํานวน 13 ราย 4.1.2 จัดบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท 1323 โดยเพิ่มเปนใหบริการเปน 3 คูสาย มีจํานวนผูใชบริการ 11,854 ราย 4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟนฟูศักยภาพบุคลากรผูใหบริการปรึกษาสายดวน สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต กลุมเปาหมายบุคลากรผูใหบริการปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต สังกัด กรมสุขภาพจิต จํานวน 80 คน 2 รุนๆ ละ 40 คน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2552 รุนที่ 2 ระหวาง วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 4.3 จัดทีมปฏิบัติงานดานการคัดกรองเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น1) ผูเดินทางระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน 6 วัน ในวันที่ 17,24,31 พฤษภาคม และ วันที่ 5,12,21 มิถุนายน 2552 ปฏิบัติงานเวรเชา-บาย-ดึก 4.4 จัดทีมปฏิบัติการรณรงค อึด ฮึด สูไขหวัดใหญ 2009 ณ หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กลุม พัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานวิกฤตสุขภาพจิตรับผิดชอบ 6 ครั้งในวันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 4,11,18,25 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2552 โดย ประเมินประชาชนเกี่ยวกับระดับความกังวลใจ และการ รับรูสถานการณความรุนแรง จํานวน 200 - 210 ราย 5. โครงการพิเศษ: การติดตามสถานการณและแนวโนมของภาวะสุขภาพจิตของประชาชน 5.1 โครงการเฝาระวังภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในชวงเวลาตาง ๆ สถาบันกัลยาณราชนครินทร รับผิดชอบสํารวจติดตามอุณหภูมิใจของคนไทย จังหวัดราชบุรี จํานวน 210 ราย สํารวจรายงานผลสง สํานักสุขภาพจิตสังคม รายไตรมาส คือ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม ของทุกป 6. โครงการพัฒนาระบบการบริการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและเตรียมความ พรอมบุคลากร ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551: พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปสช.) สืบเนื่องจากสถานการณวิกฤตตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นในสังคมเมืองไทย โดยเฉพาะเขคพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนดานวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการณทางการเมือง เชน เหตุการณ 7 ตุลาคม 2551 เหตุการณ 13 เมษายน 2552 รวมถึงภัยพิบัติจากการเกิดโรคระบาดของไขหวัดใหญ 2009 สงผลใหประชาชนมีปญหาดานสุขภาพจิต มีความเครียด วิตกกังวล บางรายไมสามารถปรับตัวได ทําใหมีปญหาสุขภาพจิตในระดับเล็กนอย ไปจนถึงระดับรุนแรง เชน เปน โรคซึมเศรา มีพฤติกรรมพยายามฆาตัวตาย กาวราวรุนแรง หรือปวยเปนโรคทางจิตเวช 41 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม


รายงานประจําป 2552 จากปญหาดังกลาว กลุมพัฒนาความเปนเลิศดานวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณราชนครินทร ซึ่ง ไดรับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ใหรับผิดชอบดูแล ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตตาง ๆ ให สามารถชวยเหลือตนเอง ปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ ได จึงเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมทั้งดาน บุคลากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดานเทคโนโลยี คูมือ รวมทั้งดานบริการชวยเหลือประชาชนที่มีปญหาสุขภาพจิต ใหไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการบริการชวยเหลือประชาชนใน ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและเตรียมความพรอมบุคลากร ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551: พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพจิตแหงชาติ เขต 13 พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปสช.) วัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรที่เปนภาคเครือขายที่เกี่ยวของ ในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะ วิกฤตสุขภาพจิตและสรางเครือขายใหเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการดําเนินงานที่ผานมา ประกอบดวย 3 กิจกรรมใหญๆ คือ 6.1. กิจกรรมสายดวนสุขภาพจิต 6.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการสายดวนสุขภาพจิตจํานวน 2 รุน รวมผูรับการอบรม 80 คน 6.1.2 การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูใหบริการสายดวนสุขภาพจิต (Call Center) จํานวน 2 รุน รวมผูเขารับการอบรม 130 คน 6.1.3 การใหบริการสายดวนสุขภาพจิต1323 และสนับสนุนคาตอบแทนการใหบริการปรึกษาสายดวน สุขภาพจิต 6.2. กิจกรรมการประชาสัมพันธการใหบริการปรึกษาปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 6.2.1 การผลิตแผนพับประชาสัมพันธการใหบริการสายดวนสุขภาพจิต1323 เครือขายสาย ดวนสุขภาพจิต การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเครียด โรคซึมเศรา และการชวยเหลือผูที่พยายามฆาตัวตาย 6.2.2 การผลิตโปสเตอรประชาสัมพันธสายดวยสุขภาพจิต 1323 จํานวน 10,000 เลม 6.2.3 การจัดทําสปอรตโฆษณาการใหบริการปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1323 เผยแพรทาง สถานีวิทยุ จส.100 6.3. กิจกรรมพัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต 6.3.1 การประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบการบริการและผูที่ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต เพื่อทราบ ถึงการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต 6.3.2 การอบรมเรื่องการชวยเหลือดานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตสําหรับบุคลากรสาธารณสุข ภาครัฐ และเอกชนรวม 5 รุน ๆ ละ 65 คน รวม 325 คน 6. 3.3 การอบรมเรื่องการชวยเหลือดานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตสําหรับอาจารยระดับ อุดมศึกษา จํานวน 2 รุน รวม 120 คน

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

42


รายงานประจําป 2552 6.3.4 การอบรมเรื่องการเจรจาตอรองเพื่อแกไขสถานการณวิกฤตสําหรับขาราชการตํารวจ สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลจํานวน 3 รุน รวม 180 คน 6.3.5 การสัมมนาประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายบริการวิกฤตสุขภาพจิต 7. การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตสื่อดานวิกฤตสุขภาพจิต 7.1. คูมือศูนยวิกฤตสุขภาพจิต จัดพิมพครั้งที่ 3 จํานวน 1,000 เลม 7.2 รางมาตรฐานบริการวิกฤตสุขภาพจิต จํานวน 50 เลม 7.3. แนวปฏิบัติการชวยเหลือในสถานการณวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับสถาบันกัลยาณราช นครินทร จํานวน 35 เลม 7.4. คูมือสําหรับผูปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต จํานวน 2,000 เลม 7.5 คูมือวิทยากรหลักสูตรการชวยเหลือผูประสบภาวะวิกฤต จํานวน 100 เลม 7.6 แผนพับประชาสัมพันธดานวิกฤตสุขภาพจิตจํานวน 3 เรื่อง ๆ ละ 20,000 แผน ไดแก เรื่องวิกฤตสุขภาพจิต การปฏิบัติตัวเมื่อถูกจับเปนตัวประกัน และการปฐมพยาบาลดานจิตใจ 7.7 คูมือสําหรับผูปฏิบัติชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตจํานวน 2,000 เลม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

43


รายงานประจําป 2552

ภาพกิจกรรม : การดําเนินโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2552

โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่องการบําบัดความคิด พฤติกรรมเด็กที่ประสบเหตุการณรุนแรง (CBT)

โครงการพัฒนาเกณฑการใหบริการวิกฤตสุขภาพจิต สําหรับเครือขายสังกัดกรมสุขภาพจิต

โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาล ผูมีปญหาสุขภาพจิต” (MHFA)

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวปฏิบัติการ ชวยเหลือในสถานการณวกิ ฤตสุขภาพจิต สําหรับ สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

44


รายงานประจําป 2552

ภาพกิจกรรม : การดําเนินโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2552 (ตอ)

โครงการจัดทําแนวทางชวยเหลือบุคคลที่ พยายามทํารายตนเองที่ปรึกษาทางโทรศัพท ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร

การบริการปรึกษาปญหาวิกฤตสุขภาพจิต ทางโทรศัพท 1323

การเยีย่ มบานเพื่อประเมินและชวยเหลือดาน จิตใจแกผูไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

การรณรงค อึด ฮึด สู ไขหวัดใหญ 2009 ณ หางสรรพสินคา

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

45


รายงานประจําป 2552 ภาพกิ จ กรรม : การพั ฒ นาระบบบริ ก ารช ว ยเหลื อ ประชาชนในภาวะวิ ก ฤตสุ ข ภาพจิ ต ในเขต กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2552

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใ หบริการสายดวนสุขภาพจิตจํานวน 2 รุน รวมผูรบั การอบรม 80 คน - การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูใ หบริการสายดวนสุขภาพจิต (Call Center) จํานวน 2 รุน รวมผูเขารับการ อบรม 130 คน

ประชุมชี้แจงผูร ับผิดชอบการบริการและผูที่ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต เรื่องการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต

อบรมเรื่องการเจรจาตอรองเพื่อแกไขสถานการณวิกฤต สําหรับขาราชการตํารวจสังกัด กองบัญชาการตํารวจนครบาลจํานวน 3 รุน รวม 180 คน เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

46


รายงานประจําป 2552 • การพัฒนางานดานนิติจิตเวช 1. โครงการพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานนิติจิตเวช 1.1 จัดทํามาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เปนเลิศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2552 จํานวน 30 คน ประกอบดวยแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรมบําบัด ผลลัพธ ไดมาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เปนเลิศ 1.2 จัดทําหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพของทีมสหวิชาชีพดานนิติจิตเวช โดยการจัดอบรม 2 ครั้ง ๆ ที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2552 จํานวน 20 คนประกอบดวย แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรมบําบัด ผลลัพธ อยูในขั้นของการประเมินความตองการของ ผูใชบริการ 1.3 จัดทําคูมือการใชแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูปวยจิตเวช (HCR-20) จัดอบรม 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2552 จํานวน 40 คน รุนที่ 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2552 จํานวน 40 คน ประกอบดวยแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรม บําบัดผลลัพธ ไดคูมือการใชแบบ ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูปวยจิตเวช 1.4 พัฒนาคูมือกลุมเตรียมความพรอมในการตอสูคดีสําหรับผูปวยนิติจิตเวช โดยการนํากระบวนการ จัดความรูมาใชในการดําเนินงาน ผลลัพธ ไดคูมือกลุมเตรียมความพรอมในการตอสูคดีสําหรับผูปวยนิติ จิตเวชและอยูในขั้นตอสนของการนําไปทดลองใช 2. โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิตระยะตอเนื่อง กลุมพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานนิติ จิตเวช สถาบันกัลยาณราชนครินทรไดมีการดําเนินการผลักดันใหเกิดการบังคับใชกฎหมายสุขภาพจิตไดอยาง จริงจัง โดยไดดําเนินกิจกรรมที่จะสนับสนุนใหตัวบทกฎหมายเปนตัวบทกฎหมายที่สามารถนําไปบังคับ ใชไดจริงในทางปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมายที่ไดระบุไว ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 2.1. การจัดประชุมเพื่อชี้แจง การนําพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ลงสูการปฏิบัติจัด ทั้งหมด 9 ครั้ง กลุมเปาหมายประกอบดวยบุคลากรสาธารณสุข จํานวน 583 คน 2.2. การผลิตสื่อ/เทคโนโลยี 2.2.1 จัดทําโปสเตอรขั้นตอนการนําบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต มาบําบัดรักษา ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 จํานวน 6,000 แผน 2.2.2 จัดทําคูมือการดําเนินการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.255 ลงสูการบังคับใช 2.2.3 พัฒนา Web site พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 www.thaimentalhealthlaw.com

2.2.4 ผลิตพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จํานวน 20,000 ชุด

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

47


รายงานประจําป 2552 2.3. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 2.3.1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล ของผูมีความผิดปกติทางจิต 2.3.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล ของผูมีความผิดปกติทางจิต ครั้งที่1/2552 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันกัลยาณราชนครินทร 2.3.3 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อผลักดันการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 2 กรมสุขภาพจิต 2.3.4 แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.2551 กรมสุขภาพจิต 2.4.การประสานงาน 2.4.1 ทําหนังสือเวียนไปยังโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศเพื่อสอบถามความพรอมในการ เขารวมเปนสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 2.4.2 ดําเนินการแตงตั้งสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตเพิ่มเติมลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข 2.4.3 ดําเนินการเสนออธิบดีกรมสุขภาพจิตลงนามแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถานบําบัด รักษาทางสุขภาพจิต ในสถานบําบัดรักษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.4.4 ดําเนินการสงหนังสือเวียนยังหนวยงานตางๆทั่วประเทศในการยื่นคําขอมีบัตร ประจําตัวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ.2551 2.5. อื่นๆ 2.5.1 ดําเนินจัดทําประกาศและระเบียบเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จํานวน 3 ฉบับ ที่เหลือและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.5.2 การบรรจุพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เขาสูหลักสูตรการศึกษา การอบรมและ การประชุมตางๆ ของหนวยในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2.5.3 ดําเนินการใหแตละหนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินการบังคับใช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 โดยการสงรายชื่อกลับมายังสถาบันกัลยาณราชนครินทร 2.5.4 จัดทําแบบฟอรมแบบบันทึกการติดตามการบําบัดรักษาผูปวยตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551 2.5.5 จัดทําแบบฟอรมรายงานผลการบําบัดรักษาการจําหนายผูปวยและการติดตามผลการ บําบัดรักษา ประจําปงบประมาณ สําหรับสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตทุกแหง 2.5.6 แปลระเบียบและประกาศเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ที่สําคัญ เปนฉบับภาษาอังกฤษจํานวน 5 เรื่องและสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความ ถูกตอง 2.5.7 ขอความอนุเคราะหทนายความเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา ทาง สุขภาพจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

48


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : การดําเนินโครงการการพัฒนางานดานนิติจิตเวช ปงบประมาณ 2552

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต พ.ศ.2552 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 - 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมารีไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบี่

โครงการประชุมพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานนิติจิตเวช สําหรับทีมสหวิชาชีพ สถาบันฯ ณ หองประชุมนายแพทยสุรินทร ปนรัตน สถาบันกัลยาณราชนครินทร 49 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม


รายงานประจําป 2552 •

การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

สถาบันฯไดรับการรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 จากการเยี่ยมประเมินในรอบนี้ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ. หรือ พรพ.เดิม) ไดใหขอเสนอแนะเพื่อเปนโอกาสใน การพัฒนาตอเรื่องการทบทวนประสิทธิภาพของตัวชี้วัดที่ Impact ตอระบบ การบริหารจัดการดานอาการ ไมพึงประสงคจากยา และการบูรณาการนําแนวคิด/เครื่องมือตางๆมาใชในการพัฒนางาน ซึ่งในรอบปที่ ผานมาสถาบันฯไดมีการพัฒนาคุณภาพของทีม/ระบบงานที่สําคัญ อยางตอเนื่องดังนี้ 1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดสถาบันฯใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดใหมีการทําขอตกลง ตัวชี้วัดคํารับรองผลการปฏิบัติราชการระหวางผูอํานวยการ กับหัวหนาหนวยงาน ระหวางหัวหนาหนวยงานกับ ระดับบุคลากร และพัฒนาโปรแกรมระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ (DPIS) มาชวยในการรวบรวมขอมูลและ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร 2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงในสถาบันฯ ไดแก 2.1 การทบทวนปรับปรุงเกณฑการจําแนกระดับความรุนแรงของอุบัติการณความเสี่ยงใน แตละระบบงานที่สําคัญ เปนระดับ A-I เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับระดับองคกร 2.2 การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงลงครอบคลุมทุกหนวยงาน/ทีม โดยจัดใหมีระบบการ คนหาความเสี่ยงในเชิงรุกตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบ การประเมิน/วิเคราะห การวางแผนจัดการแกไข/ปองกัน ความเสี่ยง และติดตามประเมินผล 2.3 การนําเครื่องมือ HA Trigger Tool ของหนวยงานจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาใชในการ ทบทวนศึกษาเหตุการณไมพึงประสงคจากกระบวนการดูแลบําบัดรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ และนําขอมุลไปใชใน การวางแผนบริหารความเสี่ยงทางคลินิก 2.4 การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง (RMIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน การ รวบรวมขอมูล และการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยยังอยูระหวางขั้นตอนการพัฒนา และเริ่มทดลองใชใน ศูนยพัฒนาคุณภาพ และวางแผนที่จะขยายผลลงสูทีม และหนวยงานในปงบประมาณตอไป 3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน HA ฉบับใหม เกณฑตติย ภูมิ และเกณฑ Excellence 3.1.การจั ดกิ จกรรมอบรม/ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ เรื่ องแนวทางการประเมิ นตนเองในระดั บที มและ หนวยงานตามเกณฑมาตรฐาน HA ฉบับใหม การใชเครื่องมือ Trigger Tool การพัฒนาคุณภาพระบบงานที่สําคัญ และการปรับปรุงคูมือ/เอกสารคุณภาพของสถาบันฯ 3.2 การรับเยี่ยมประเมินหรือใหคําปรึกษาตามเกณฑมาตรฐานตติยภูม จากหนวยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

50


รายงานประจําป 2552 3.3 การสงผลงานคุณภาพเขารวมนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการของหนวยงานภายนอก 3.3.1 การประชุมงานมหกรรมคุณภาพประจําป 2552 ของสมาคมสงเสริมคุณภาพแหง ประเทศไทย มีผลงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมนําเสนอจํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนารถเข็นนั่งจํากัดพฤติกรรม ผูปวยจิตเวช 3.3.2 การประชุม HA National Forum ครั้งที่10 มีผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอดวย บอรดนิทรรศการจํานวน 5 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาระบบชวยชีวิตผานวิกฤตดวยโทรศัพท 2) การพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวชหลังจําหนายสูเรือนจํา 3) การบําบัดผูปวยสุราที่มีอาการทางจิตดวยอริยสัจ 4 4) การพิทักษสิทธิของผูตองขังที่ปวยดวยโรคจิตเวชเชิงรุก: การเชื่อมรอยตะเข็บ ระหวางผูปวย ผูดูแล ผูบําบัดรักษา และศาล 5) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551: ผลผลิตของการทํางานแบบไรรอยตะเข็บ เพื่อการคุมครองสิทธิของผูมีความผิดปกติทางจิตและสังคม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

51


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ ปงบประมาณ 2552

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพทีม/ ระบบงานที่สําคัญตามแนวทางมาตรฐานฉบับใหม ณ โรงแรมอาราญานาภูพิมานรีสอรท อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

ประชุมสาธิตการทดลองใชโปรแกรม RMIS ในการรายงานอุบัติการณความเสี่ยง

การประชุมรับเยี่ยมประเมินและใหคําปรึกษาตาม เกณฑมาตรฐานสถานบริการตติยภูมิ จากหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

การนําเสนอผลงานฝายบอรดนิทรรศการในการประชุม วิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 10

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

52


รายงานประจําป 2552 •

การพัฒนาดานงานจิตเวชชุมชน

สถาบันฯ ไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขยายผลลงสูเครือขาย/ชุมชน ใน และรวมกับสปสช. ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการดูแลสงเสริมสุขภาพจิตประชาชน โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 1. โครงการเตรี ย มความพร อ มญาติ ใ นการดู แ ลผู ป ว ยที่ บ า น จั ด กิ จ กรรมทุ ก บ า ยวั น อั ง คาร สัปดาหที่ 1 และ 3 ของเดือน รวม 24 ครั้ง มีญาติเขารวมกิจกรรม 639 คน วัตถุประสงค - เพื่อใหญาติมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการดูแลผูปวยเมื่อกลับบาน - เพื่อใหผูปวยอยูรวมกับญาติอยางมีความสุข รวมมือกับญาติในการดูแลตนเอง 2. โครงการพัฒนารวมกับสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต 2.1 โครงการพัฒนาศั กยภาพแกนนําเครื อขายญาติผูปวยจิตเวช จังหวัดสุพรรณบุ รี และจังหวัด สมุทรสาคร วัตถุประสงค - เพื่อสงเสริมการจัดตั้งชมรมเพื่อผูบกพรองทางจิตและนําไปสูการจัดตั้งสภาคนพิการ ทุกประเภท ประจําจังหวัด - เพื่อสงเสริมใหผูปวย / ญาติผูปวยและชุมชน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกัน และกัน รูสภาพปญหาและระบบบริการการรักษาผูปวยจิตเวชในปจจุบัน - เพื่อสงเสริมใหผูปวย / ญาติผูปวยและชุมชน มีความรูและความเขาใจในการเขาถึงสิทธิ ประโยชน ตาง ๆ จากภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบกพรองทางจิต 2.2 โครงการคายครอบครัวเพื่อสรางเสริมทักษะและสนับสนุนการดํารงชีวิตของผูปวยทาง จิตใจในครอบครัว 4 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม วัตถุประสงค - เพื่อสนับสนุนใหญาติมีทักษะในการดํารงชีวิตรวมกันกับผูปวยทางจิตในครอบครัวอยางมี คุณภาพที่ดี 3. โครงการหนวยสุขภาพจิตอาสา กัลยาณราชนครินทร เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณณิวัฒนา กรมหลวงสงขลาราชนครินทร 3.1 ออกหน วยเดือน ตุลาคม 51–มีนาคม 2552 ณ พุทธมณฑล สํานักงานเขตทวีวั ฒนา กรม สุขภาพจิต โรงเรียนสตรีวิทยา 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) โรงเรียนวัดศรี สําราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนรัตนโกสิทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา เทศบาลกระทุมลม โรงทวีวัฒนา(ทีปงกรวิทยาพัฒน)รวมผูเขารับบริการ 16,588 คน ทําแบบประเมิน 8,834 คน พบผูมีความผิดปกติ 1,166 คน ตองรับการบําบัดดวยยา 54 คน เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

53


รายงานประจําป 2552 วัตถุประสงค - เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสเขาถึงบริการสุขภาพจิต แบบองครวม และ ประชาชนมี สุขภาพจิตที่ดี - เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร 3.2 ออกหนวยเยี่ยมบาน “รักษใจหวงใยถึงบาน” เดือน กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2552 รวม 160 ราย ใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัวที่มีภาวะซึมเศราและจิตเวช ชวยใหประชาชนเขาถึงระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช วัตถุประสงค - เพื่อเยี่ยมบานผูปวยที่ไมสามารถมารับบริการดานสุขภาพจิตและจิตเวชตามหนวยบริการได 4. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลเขารวม โครงการ ทั้งสิ้น 10 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลบานโปง โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลดําเนินสะดวก โรงเพยาบาลเจ็ดเสมียน โรงพยาบาลจอมบึง โรงพยาบาลสวนผึ้ง โรงพยาบาล บางแพ โรงพยาบาลปากทอ โรงพยาบาลวัดเพลง วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนามาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวช สําหรับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และศูนยสุขภาพชุมชน จ.ราชบุรี - เพื่อนํามาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวชสูการปฏิบัติในเครือขายพื้นที่รับผิดชอบ 5. โครงการอบรมการดําเนินงานเชิงระบบในการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด ในเขตตรวจ ราชการที่ 4 และ 5 ในจังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี มีผูเขารับการอบรม 1,695 คน ประกอบดวย แพทย 42 คน พยาบาล 727 คน อสม. 926 คน วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราในการลดความชุกของโรค เมื่อนําไป ปฏิบัติใน จังหวัดสมุทรสงคราม - เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติในการดําเนินงานการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา ใหมีความ สามารถ เปนพี่เลี้ยง ติดตาม แนะนําชวยเหลือ และเปนที่ปรึกษาแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตอไป สรุป ผลอัตราการเขาถึงบริการ ซึมเศราเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 48.09

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

54


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาความกาวหนางานจิตเวชชุมชน ปงบประมาณ 2552

โครงการใหความรูญาติผูปวยจิตเวชทุกวันอังคารสัปดาหที่ 1 และ 3 ของเดือน

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายญาติผูปวยจิตเวช จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการคายครอบครัวเพื่อสรางเสริมทักษะและสนับสนุนการดํารงชีวิตของผูปวยทางจิตใจ ในครอบครัว 4 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

55


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาความกาวหนางานจิตเวชชุมชน ปงบประมาณ 2552 ตอ

โครงการหนวยสุขภาพจิตอาสา กัลยาณราชนครินทร เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเจา พีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณณวิ ัฒนา กรมหลวงสงขลาราชนครินทร

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมการดําเนินงานเชิงระบบในการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

56


รายงานประจําป 2552 •

การพัฒนาวิชาการและจัดการความรู

กลุ ม พั ฒ นาวิ ช าการและจั ด การความความรู ดํ า เนิ น งานตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ก าร ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ การสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานมีการพัฒนางานวิชาการโดยการใหความรูในโครงการ อบรมปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน R2R พัฒนาคนและงาน ครั้งที่ 1: CQI KM R2R วันที่ 26 –27 กุมภาพันธ 2552 ผูเขารับการอบรม จํานวน 63 คน เปนบุคลากรสหวิชาชีพที่เปนแกนนําการพัฒนาคุณภาพ ของหนวยงานตาง ๆ ใหความรูเรื่องการจัดการความรู การพัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานการพัฒนา เทคโนโลยีของกรมสุขภาพจิต ซึ่งชวยใหบุคลากรเกิดความเขาใจในการบูรณาการเครื่องมือการพัฒนา คุณภาพงานประจํา หลังจากการใหความรูการบูรณาการเครื่องมือตางๆ กลุมพัฒนาวิชาการและจัดการความรูปรับ กระบวนการเรียนรูของบุคลากรโดยการสนับสนุน และเปนพี่เลี้ยงการพัฒนาวิชาการใหการปรึกษาเปน รายกลุมและรายบุคคล ใหความรูเ รื่องการรอยเรีย งผลงานวิชาการ สนั บสนุนการส งผลงานออกไป นําเสนอในระดั บกรมและระดับกระทรวง ซึ่งมีผลงานที่ได รับคั ดเลือกให นําเสนอในระดั บกรมและ กระทรวงดังตอไปนี้ 1. รายงานวิจัยเรือ่ ง ความเห็นของจิตแพทยตอ การดําเนินคดีอาญา (Influence of forensic psychiatric reports to criminal procedure) 2. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลนิติจิตเวช (The Development of Forensic Psychiatric Nursing Standards in Psychiatric Hospital ) 3. รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูปวยนิติจิตเวช ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิงทํานาย และพัฒนาคูมือวิธีการใช (Violence Risk Assessment Scheme in Forensic Psychiatric Patients: Reliability, Predictive Validity, and Developed Usage Manual) ผลการดําเนินการที่สําคัญคือเรื่องการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ดี าํ เนิน การ ในป 2551จํานวน 7 เรื่อง โดยประเมินตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิตพบวาผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีที่ผาน มาตรฐาน 4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 มีการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 มี การกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม ฯขั้นตอนที่ 3 มีการออก แบบและจัดทําตนแบบ นวัตกรรม ฯ ขั้นตอนที่ 4 มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของตนแบบ) จํานวน 4 เรื่อง

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

57


รายงานประจําป 2552 ดานการจัดการความรู ปงบประมาณพ.ศ.2552 ผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทรมีนโยบายใหมีการจัดการ ความรูสําคัญในกระบวนการหลักของกลุม/ฝาย/ศูนย เพื่อสนับสนุนไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดทําเปนตัวชี้วัดสําคัญ (KPI)ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหัวหนาหนวย ในขณะที่กลุม พัฒนาวิชาการและจัดการความรูสนับสนุนและเปน Facilitator ใหหนวยงานตาง ๆ เปนรายหนวยงาน ทั้งแบบกลุมและบุคคล ใหมีความรูความเขาใจในการทําแผนการจัดการความรูตามแบบวัดของกระบวนการเรียนรู (change management process :CPM) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เชนการเขียนเรื่องเลา การสนทนากลุม ผลลัพธคือทุกกลุม / ฝาย /ศูนย มีการจัดการความรูตามแผน สวนการจัดการความรูระดับสถาบันกลุม พัฒนาความเปนเลิศดานนิติจิตเวชดําเนินการจัดการความรูเรื่องการพัฒนากลุมเตรียมความพรอมในการ ตอสูคดีของผูปวยนิติจิตเวช โดยกลุมพัฒนาวิชาการเปนพี่เลี้ยงในการจัดการความรู สนับสนุนการสงผล งานการจัดการความรูและเรื่องเลานําเสนอในระดับกรม สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสถาบัน กลุมพัฒนาวิชาการและจัดการความรูรวมกับศูนย พัฒนาคุณภาพดําเนินการจัดเวทีใหหนวยงานตางๆนําเสนอผลงานการจัดการความรูจํานวน 8 เรื่อง และ การพัฒนาตอเนื่อง จํานวน 12 เรื่อง ดานการพัฒนาคลังความรู การดําเนินการพัฒนาคลังความรูดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาคลังความรูประกอบดวย คณะกรรมการจากกลุ ม พั ฒ นาความเป น เลิ ศ ด า นนิ ติ จิ ต เวช ด า นวิ ก ฤตสุ ข ภาพจิ ต และเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งอยูในขั้นตอนการออกแบบคลังความรูและทํางานคูขนานไปกับรวบรวมขอมูลวิชาการและ เทคโนโลยี

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

58


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : การพัฒนาวิชาการและจัดการความรู และวิจยั ปงบประมาณ 2552

คณะกรรมการทํากรอบการทํา KM กลุมเตรียมความพรอมในการตอสูคดีของผูปวยนิติจิตเวช

CoP แนวทางการปฏิบัติการดูแลผูปวยรับประทาน ยาเสี่ยงความรู

CoP การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ :                          

รวมนําเสนอผลงาน KM ในงานตลาดนัดความรู กรมสุขภาพจิตครั้งที่ 4

ตัวแทนสถาบันกัลยาณราชนครินทร รับประกาศรวมงานตลาดนัด

    

บุคลากรสถาบันกัลยาณราชนครินทร รับรางวัลเรื่องเลา รองอันดับ 2

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

59


รายงานประจําป 2552

http://www.galyainstitute.com

Webpage KM Intranet สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

60


รายงานประจําป 2552 •

การพัฒนางานบริการฟน ฟูสมรรถภาพ

กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพไดดําเนินการพัฒนาตนแบบทีมบริการสุขภาพจิตสถาบันกัลยาณราช นครินทรตามแนวคิด Recovery Model ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางมากในวงการสุขภาพจิต โดย ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วาการตัดสินใจในการใหหรือรับบริการ ไมไดอยูที่ใครคนใดคนหนึ่ง แตอยูที่การ ตัดสินใจรวมกันของทุกฝาย ทั้งผูใหบริการ ผูรับบริการ รวมทั้งหนวยงานสวนสนับสนุนที่มีผลเกี่ยวของ ตอผลการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชของสถาบันกัลยาณราชนครินทร ดังนั้น จึงไดนํากรอบแนวคิด Recovery Model มาใชในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดองคความรู รวบรวม ไวเ ป น หมวดหมู และสร า งเป น ต น แบบทีม บริก ารสุข ภาพจิต สถาบัน กั ล ยาณ ร าชนคริน ทร ต ามแนวคิ ด Recovery Model สําหรับใหผูปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยของสถาบันกัลยาณราชนครินทรนําไปใชเปนใน การปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนการพัฒนาคุณภาพงานบริการฟนฟูสมรรถภาพใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัดการความรูถือเปนสวนสําคัญในการไดรูปแบบบริการตางๆ ที่ชัดเจน ดังนั้นกลุมงานฟนฟูสมรรถภาพจึงไดมีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรูมาใชในงานประจํา โดย กําหนดใหการประเมินผลทุกโครงการหรือกิจกรรมสําหรับผูปวยตองมีผลงานการจัดการความรูเปนรูปเลมที่ ชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป หรือเผยแพรแกหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ ดําเนินงานที่ใกลเคียงกันสามารถนําไปใชได ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการกิจกรรมลอยกระทงสําหรับผูปวยป 2551 2) โครงการสานสายใยรัก ป 4 (วันแม) ทั้งนี้ในสวนที่เหลืออีกหลายโครงการยังอยูในระหวาง กระบวนการถอดองคความรูเพื่อรวบรวมสรุปเปนรูปเลม นอกจากนี้กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพยังไดรวบรวมกิจกรรมการจัดประกวดผลงานผลิตภัณฑท่ีผลิต โดยผูที่อยูกับปญหาสุขภาพจิต เพื่อใชในการรณรงคโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อ คืน ชี วิ ต ใหม แ ละสร า งกํ า ลั ง ใจให ผูมี ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ประจํ า ป 2551 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น การ สรางสรรคผลงานผลิตภัณฑรวมถึงสิ่งประดิษฐ ที่แสดงถึงศักยภาพทางดานความคิดสรางสรรคและงาน ฝมือของผูที่อยูกับปญหาสุขภาพจิต โดยกลุมงานฟนฟูสมรรถภาพไดสงผลงานผลิตภัณฑของผูปวยเขา ประกวด 3 ผลงาน และไดรับรางวัล 2 ผลงาน คือผลงานถาดเอนกประสงค ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท และผลงานบานทรงไทย ไดรับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งเปนการ สรางกําลังใจและความภาคภูมิใหกับผูปวยและเปนกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการฟนฟู สมรรถภาพตอไป

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

61


รายงานประจําป 2552 ภาพกิจกรรม : การพัฒนางานบริการฟนฟูสมรรถภาพ ประจํา ปงบประมาณ 2552

โครงการประเพณีวนั สงกรานตสําหรับผูปวย

โครงการประเพณีลอยกระทงสําหรับผูปวย

• • • • • • • • • • •

ทานผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร รวมแสดงควมยินดีและถายภาพรวมกับ ผูรับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑฝมือผูปวย

โครงการสานสายใยรัก (วันแม) สําหรับผูป วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑฝมอื ผูปวย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

62


รายงานประจําป 2552 4.3 งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ ลําดับ 1 2

กิจกรรม ผลงานวิจัย ความเห็นของจิตแพทยตอการดําเนินคดีอาญา การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูป วยนิติ จิตเวช : ความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงเชิงทํานาย และพัฒนาคูมือ วิธีการใช Violence Risk Assessment Scheme in Forensic Psychiatric Patients : Reliability, Predictive Validity, and the Developed Usage Manual

เจาของผลงาน วนัทดา ถมคาพาณิชย และคณะ ณัฐวุฒิ อรินทร

การพัฒนางานประจําใหเปนวิจัย R2R 1 ตนแบบทีมบริการสุขภาพจิตสถาบันกัลยาณราชนครินทรตามแนวคิด Recovery Model

อินทิรา อะตะมะ และคณะ

2

ขาวฆาตกรรมในสื่อออนไลน

ลัดดา จีรกุล

3

นวัตกรรมรถเข็นนั่งสบายไรกังวล Innovation Wheelchairs sit comfort and not anxious

สุพัตรา สกุลพันธุ

4

การศึกษาความสนใจในการทํากิจกรรมของผูปวยใน สถาบันกัลยาณราชนครินทร

กรรณิกา พรมเถื่อน

หมายเหตุ : รายละเอียดบทคัดยองานวิจยั อยูที่ภาคผนวก

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

63


รายงานประจําป 2552 4.4 งานผลิตและเผยแพรวิชาการ ลําดับ

หนวยนับ

จํานวน

เจาของผลงาน

1

กิจกรรมพัฒนาและจัดพิมพสื่อเทคโนโลยี หนังสือ/คูมือ ผลิตพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

เลม

20,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะทางดานนิติจิตเวช

2

จัดทําวารสารสถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลม

400

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะทางดานนิติจิตเวช

3

จัดทําวารสารเผยแพรมาตรฐานการพยาบาลนิติจิตเวช

เลม

100

กลุมการพยาบาล

4

ผลิตคูมือการใหบริการปรึกษาสายดวน สุขภาพจิต

เลม

500

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะดานวิกฤตสุขภาพจิต

5

ผลิตคูมือสําหรับผูปฏิบัติชวยเหลือประชาชนใน ภาวะวิกฤต

เลม

2,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะดานวิกฤต สุขภาพจิต

4

จัดซื้อตําราทางวิชาการ - ตออายุสมาชิกนิตยสาร - ตออายุวารสารภาษาไทย - ตออายุวารสารภาษาอังกฤษ

ฉบับ ฉบับ ฉบับ

2 9 5

ผลิตโปสเตอร ขั้นตอนการนําบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตสง บําบัดรักษาตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

แผน

3,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะทางดานนิติจิตเวช

แผน

10,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะดานวิกฤตสุขภาพจิต

1

2

งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร

ผลิตโปสเตอรประชาสัมพันธสายดวน สุขภาพจิต 1323

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ฝายพัฒนาทรัพยากร บุคคล

64


รายงานประจําป 2552 ลําดับ

1

2

1

งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร

ผลิตแผนพับ ผลิตแผนพับประชาสัมพันธโครงการสายดวน สุขภาพจิต

ผลิตแผนพับประชาสัมพันธดานวิกฤต สุขภาพจิต

รายการวิทยุชมุ ชน รายการวิทยุชมุ ชนมูลนิธิสถาบันกัลยาณราช นครินทร FM 98.75 MHz

หนวยนับ

จํานวน

เจาของผลงาน

เรื่อง/แผน

5/20,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะดานวิกฤต สุขภาพจิต

เรื่อง/แผน

3/30,000

กลุมพัฒนาความเปนเลิศ เฉพาะดานวิกฤต สุขภาพจิต

ครั้ง

240

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

ฝายประชาสัมพันธ รวมกับบุคลากร สหวิชาชีพของสถาบัน กัลยาณราชนครินทร

65


รายงานประจําป 2552

สวนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร ™ ™ ™ ™

โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ บทคัดยองานวิจัย ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

66


รายงานประจําป 2552 5.1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ ปงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคณ ุ ภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

การใหบริการคําปรึกษาในและ นอกสถานบริการ 1323

2

การใหบริการคําปรึกษานอก สถานบริการ MCC และการ บริการออกหนวยเคลื่อนที่ (Mobile Team MCC) โครงการอบรม Psychotic Trigger Tool กับการนําไปใช ประโยชนในการพัฒนา 3.1 กิจกรรม อบรมเรื่อง "Trigger Tool" กับการนําไปใช ประโยชนในการพัฒนา

3

4

ผลการดําเนินการ งบประมาณ หนวยที่รับผิดชอบ (เชิงคุณภาพ) ทุกรายที่ มีผูใชบริการปรึกษาจํานวน กลุมพัฒนาความ ขอรับ 13,283 ราย เปนเลิศเฉพาะทาง บริการ วิกฤตสุขภาพจิต 27 ครั้ง ใหบริการเพื่อดูแลผูไดรับ 90,000 กลุมพัฒนาความ ผลกระทบทางดานจิตใจใน เปนเลิศเฉพาะทาง เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด วิกฤตสุขภาพจิต 27 ครั้ง

เปาหมาย

3.2 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทําแนวทางการ ปองกันเหตุการณไมพึงประสงค เพื่อความปลอดภัยในการดูแล ผูปวย โครงการสัมมนาเตรียมความ พรอมรับการเยี่ยมสํารวจเพือ่ การ รับรองมาตรฐานคุณภาพระบบ HA : การพัฒนาทีมและ ระบบงานตามแนวทางมาตรฐาน ฉบับใหม แบงเปน 2 กิจกรรม

ครั้ง/คน ผูเขาอบรมพึงพอใจมาก 1/60 ทีส่ ุด 40% พึงพอใจมาก 50% ครั้ง/คน ไดแผนการจัดทําแนว 1/30 ทางการปองกันเหตุการณ ไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก แนวทางการดูแล ผูปวยจิตเวชทีม่ ีภาวะโรค รวมทางกาย ฯ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

14,000

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

11,000

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

67


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง (ตอ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม 4.1 การประชุมทบทวนการ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของ ทีม/ระบบงานที่สําคัญตาม แนวทางมาตรฐานฉบับใหม

4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนา คุณภาพทีมและระบบงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร และการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการพัฒนา คุณภาพของทีมและระบบ รพ. ตามแนวทางมาตรฐานฉบับใหม 5

ผลการดําเนินการ งบประมาณ หนวยที่รับผิดชอบ (เชิงคุณภาพ) ครั้ง/คน ทีมมีความรูความเขาใจถึง 7,500 ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1/50 แนวทางในการเตรียมความ พรอมรับการเยี่ยมสํารวจ และพึงพอใจมาก-มากที่สุด รอยละ 80 (21 มกราคม 2552) จํานวน 50 คน ครั้ง/คน (22-23 ม.ค.2552) 109,092 ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1/50 จํานวน 50 คน

เปาหมาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใชมาตรฐานในแนวคิดใหม กับการพัฒนาคุณภาพงานและ องคกร" 5.1 การประชุมการเชื่อมโยง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานดวย ระบบบริหารความเสี่ยง 5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชมาตรฐานใหมกับการ ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา คุณภาพองคกร

50 คน

ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องการใช มาตรฐานคุณภาพ HA ฉบับ ใหม (16 มีนาคม 2552) 50 คน/ครั้ง

คน/ครั้ง ผูเขารวมประชุมมีระดับ 70/1 ความพึงพอใจมากที่สดุ 17.2% พึงพอใจมาก 65.5% (1-3 เมษายน 2552) 200 คน/ครั้ง

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

9,500

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

35,500

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

68


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง (ตอ) ลําดับ

6

7

8

ผลการดําเนินการ(เชิง งบประมาณ หนวยที่รับผิดชอบ คุณภาพ) 5.3 ประชุม เรื่อง เตรียมรับการ คน/ครั้ง ทีมผูประเมินมีความเห็นวา 29,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ ประเมินและใหคําปรึกษาตาม 50/1 สถาบันฯ มี Best practice แนวทางมาตรฐานสถานบริการ 1. มาตรฐานการดูแลผูปวย ทางจิตเวชระดับตติยภูมิ จาก นิติจิตเวชครบวงจร หนวยงานในสังกัดกรม 2. กระบวนการดูแลรักษา สุขภาพจิต ผูปวยตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (12-มิ.ย.2552) 200 คน/ ครั้ง 40,500 ศูนยพัฒนาคุณภาพ 5.4 โครงการประชุมเชิง 90 คน มีการทบทวนปรับปรุง ปฏิบัติการ "การเพิ่ม เอกสารคุณภาพระเบียบ ประสิทธิภาพการจัดทําคูมือ/ ปฏิบัติในสถาบันฯ (22-24 ก.ค 2552) เอกสารคุณภาพขององคกร จํานวน 80 คน โครงการที่กรมไมไดจดั สรร งบประมาณให กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 30 คน ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม 40,000 ชมรมผูสูงอายุ รวมกัน และมีความรูในการ วางแผนใชชีวติ ใหมี ความสุข โครงการพัฒนาทักษะการดูแล ครั้ง/คน ผูเขารวมประชุมไดแลก 154,700 กลุมการพยาบาล ผูปวยจิตเวชระยะวิกฤตฉุกเฉิน 1/44 เปลี่ยนเรียนรูและฝกทักษะ สําหรับผูชวยเหลือคนไข ในการดูแลผูปวยจิตเวช (19-21 พฤศจิกายน 2551) โครงการพัฒนาสมรรถนะ คน/รุน พยาบาลวิชาชีพ 100% 10,500 กลุมการพยาบาล บุคลากรทางการพยาบาลในการ 84/2 ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ดูแลผูปวยจิตเวชระยะวิกฤต ในการดูแลผูปวยวิกฤต ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน 11 มิถุนายน 52 และ 18 มิถุนายน 2552 โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

69


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคณ ุ ภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง (ตอ) ลําดับ 9

10

ผลการดําเนินการ งบประมาณ หนวยที่รับผิดชอบ (เชิงคุณภาพ) โครงการวันพยาบาลแหงชาติ ครั้ง/คน - ผูเขารวมโครงการ 97.1% 3,000 กลุมการพยาบาล และวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 1/50 มีความพึงพอใจไดรับ ความรู - ผูเขารับการอบรมมีความรู และมีทักษะในการเปนผู นิเทศ 20-21 ตุลาคม 51 จํานวน 113 คน โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม รุน/คน ผูปวยไดเรียนรูทักษะทาง 7,230 โรงพยาบาล ผูปวยโรงพยาบาลกลางวัน 4/100 สังคมจากการไปทัศนศึกษา กลางวัน นอกสถานที่ โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

11

โครงการปฏิบัติธรรมนอก สถานที่ ณ สถานที่ปฏิบัติจริง

12

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการบําบัด ผูปวยรูปแบบโรงพยาบาล กลางวัน โครงการกิจกรรมประเพณีลอย กระทงสําหรับผูปวย ป 2551

13

14

โครงการกิจกรรมกีฬาสีและงาน ปใหม สําหรับผูปวย ป 2552

รุน/ราย ผูปวยไดฝก ปฏิบัติการเจริญ 2/30 สติ 23-25 กุมภาพันธ 2552 54 ราย 12 มีนาคม 2552

ครั้ง/คน ผูปวยและเจาหนาที่ของ 1/50 สถาบันฯ รวมกิจกรรมตาม ประเพณีของไทย 13 พฤศจิกายน 2551 ครั้ง/คน ผูปวยของสถาบันฯ ไดรว ม 1/250 กิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง แสดงความสามารถ 25 ธันวาคม 2551

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

5,450

โรงพยาบาล กลางวัน

15,000

โรงพยาบาล กลางวัน

10,000

กลุมงานอาชีวะ บําบัด

42,424

กลุมงานอาชีวะ บําบัด

70


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคณ ุ ภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง (ตอ) ลําดับ 15

16

17

18

19 20

ผลการดําเนินการ(เชิง หนวยที่ งบประมาณ คุณภาพ) รับผิดชอบ โครงการกิจกรรมประเพณี 200 คน ผูปวยของสถาบันฯ และ 13,020 กลุมงานอาชีวะ สงกรานต สําหรับ ผูปวย ป 2552 ญาติไดเขารวม กิจกรรม บําบัด ตามประเพณีของไทย สราง สัมพันธภาพทีด่ ีระหวาง ผูปวยและญาติ 9 เมษายน 2552 โครงการบําบัดฟนฟูผูปว ยจิตเวช 30 ราย ผูปวยรูจักพันธุไมและพืช 30,000 กลุมงานฟนฟู ดวยไมดอกไมประดับ สมุนไพรเรียนรูการดูแล สมรรถภาพ บํารุงรักษาพันธุไมและรูจัก การนําสมุนไพร กุมภาพันธ - สิงหาคม 2552 โครงการพัฒนาความคิด 30 ราย ผูปวยเกิดความคิด 10,000 กลุมงานฟนฟู สรางสรรคสําหรับผูปวยจิตเวช จินตนาการฝกการประสาน สมรรถภาพ ในสถาบันกัลยาณราชนครินทร สายตากับมือรูจ ักแสวงหา วัสดุมาสรางงานศิลปะ กุมภาพันธ - สิงหาคม 2552 โครงการกิจกรรมวันแมสําหรับ 100 คน ผูปวยที่เขารวมกิจกรรมวัน 10,000 กลุมงานฟนฟู ผูปวยป 2552 แมไดแสดงออกถึงความรัก สมรรถภาพ ความกตัญูทมี่ ีตอมารดา เพิ่มความ รูความเขาใจของ ญาติที่มีตอผูปวยคนเขารวม กิจกรรม 97 คน วันที่ 11 สิงหาคม 2552 สัมมนาแนวทางการสงเสริมและ 200 คน ผูเขารวมสัมมนา 190 คน 205,600 ฝายทรัพยากร พัฒนาสุขภาพจิตผูสูงอายุ วันที่ 17-18 กันยายน 2552 บุคคล โครงการรับตรวจเยีย่ มการ 50 คน วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 7,500 ฝายทรัพยากร พัฒนาระบบบริหาร บุคคล โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

71


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคณ ุ ภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง (ตอ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

21

สัมมนาประจําปชุมชนและญาติ ผูปวยเพื่อนชวยเพื่อน สถาบัน กัลยาณราชนครินทร

100 คน

22

เตรียมความพรอมญาติในการ ดูแลผูปวยที่บา น

ครั้ง/ราย 24/600

23

เตรียมความพรอมญาติในการ ดูแลผูปวยที่บา น โดยชมรม เพื่อนชวยเพื่อน

ครั้ง/ราย 6/150

24

เตรียมความพรอมญาติในการ ดูแลผูปวยที่บา น โดยชมรม เพื่อนชวยเพื่อน

ครั้ง/ราย 6/150

25

โครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง การจัดการความเสี่ยงโรคแทรก ซอนทางกายในผูปวยจิตเวช

300 คน

26

ออกอากาศทางสถานีวิทยุชมุ ขน FM 98.75 MHz บทความ สุขภาพจิต

ตลอดป

ผลการดําเนินการ(เชิง หนวยที่ งบประมาณ คุณภาพ) รับผิดชอบ ผูปวย ญาติและคณะกรรม 30,000 งานจิตเวช การชมรมไดแลกเปลี่ยน ชุมชน ความคิดเห็นรวมกัน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 102 คน 50,000 งานจิตเวช ผูปวยและญาติไดพบกับ ชุมชน ทีมสหวิชาชีพไดรับ ทราบ ขอมูลสําคัญในการดูแล ผูปวยที่บาน จํานวน 6 ครั้ง/ 177 ราย ผูปวย ญาติ ทีม ไดพูดคุยถึง 12,450 งานบริการจิต ปญหาในการดูแลผูปวย และ เวชชุมชน ประเมินภาวะซึมเศราของ ญาติ จํานวน 6 ครั้ง/152 ราย ผูปวย ญาติ ทีม ไดรวม 12,450 งานบริการจิต แลกเปลี่ยนถึงปญหาในการ เวชชุมชน ดูแลผูปวย และประเมินภาวะ ซึมเศราของญาติ จํานวน 6 ครั้ง/152 ราย (ก.ค.-ก.ย. 52) ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู 50,100 กลุมงานพัฒนา ในการดูแลผู ปวยที่มีโรครวม วิชาการและ ทางกาย Hypertension ได และ จัดการความรู มีระดับความพึงพอใจมากรอย ละ 81.35 ประชาชนในชุมชนไดมี ฝาย ความรูความเขาใจเกีย่ วการ ประชาสัมพันธ ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง และบุคคลในครอบครัว

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

72


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาเครือขายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาเกณฑการ ใหบริการวิกฤตสุขภาพจิต สําหรับเครือขายสังกัดกรม สุขภาพจิต

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา โปรแกรมการใหคําปรึกษา กรณี พยายามฆาตัวตาย

3

โครงการประชุมปฏิบัติการ จัดทําแนวปฏิบัติชวยเหลือ ประชาชนในภาวะวิกฤตของ สถาบันฯ

4

5

ผลการดําเนินการ(เชิง คุณภาพ) 40 คน ไดแลกเปลีย่ นเรียนรู ประสบการณในการ ดําเนินงานวิกฤตฯ และจัดทําเกณฑการใหบริการ เครือขายในแนวทาง เดียวกัน รุน/คน ไดจัดทําแนวทางการ 1/60 ชวยเหลือบุคคลที่พยายาม ทํารายตนเองที่ปรึกษาผาน โทรศัพทของสถาบัน กัลยาณราชนครินทร

เปาหมาย

30 คน

ไดจัดทําแนวปฏิบัติการ ชวยเหลือในสถาน- การณ วิกฤตสุขภาพจิตสําหรับ สถาบันกัลยาณราช นครินทร จํานวนผูเขา ประชุม 40 คน วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 จัดทําวารสารสถาบันกัลยาณราช 400 เลม บุคลากรมีสมรรถนะดานการ นครินทร เขียนผลงานวิชาการและได เผยแพรผลงานวิจยั เทคโนโลยีของสถาบันฯ สู สังคม ธ.ค. 2551 - ก.ย. 2552 โครงการสรางเสริมสุขภาพใจ ครั้ง/คน ผูเขารวมไดรับความรูเรื่อง เครือขายจิตเวชตามหลัก 1/350 การสงเสริมสุขภาพ จิต และมี คุณธรรมและจริยธรรม โอกาสแลกเปลีย่ นความ คิดเห็น วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

งบประมาณ 200,000

หนวยที่ รับผิดชอบ กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางวิกฤต สุขภาพจิต

63,700

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางวิกฤต สุขภาพจิต

146,000

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางวิกฤต สุขภาพจิต

29,960

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

351,800

ฝายบริหาร ทั่วไป

73


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาองคความรูเทคโนโลยี ดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ลําดับ 1

2

3

4

5

6

ผลการดําเนินการ(เชิง หนวยที่ งบประมาณ คุณภาพ) รับผิดชอบ โครงการอบรมปฏิบัติการปฐม 50 คน ผูเขาอบรมมีความรูและ 500,000 กลุมพัฒนา พยาบาลผูมีปญหาสุขภาพจิต ทักษะในการประเมินความ ความเปนเลิศ เสี่ยงและการปฐมพยาบาลผู เฉพาะทาง มีปญหาสุขภาพจิต วันที่ วิกฤต 18-21 มกราคม 2552 สุขภาพจิต โครงการประชุมอนุกรรม 30 คน รวมกันศึกษาผลักดันความ 12,085 กลุมพัฒนา การศึกษาผลักดันความเสมอภาค เสมอภาคในการ ความเปนเลิศ ในการรักษาพยาบาลของผูมี รักษาพยาบาลผูมีความ เฉพาะทางนิติ ความผิดปกติทางจิต ผิดปกติทางจิต จิตเวช วันที่ 2 มิถุนายน 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช คน/รุน ผูเขาอบรมไดรับความรู 12,480 กลุมพัฒนา คูมือแบบประเมินความเสี่ยงตอ 80/2 เขาใจในการใชคูมือเพื่อการ ความเปนเลิศ การเกิดพฤติกรรมรุนแรงใน ประเมินผูปวยจิตเวช เฉพาะทางนิติ ผูปวยจิตเวช (HCR-20) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2552 จิตเวช โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง/คน ผูเขาอบรมมีความรู ความ 12,423 กลุมพัฒนา เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเฉพาะ 2/71 เขาใจถึงแนวทางในการ ความเปนเลิศ ทางวิชาชีพของทีมสหวิชาชีพ จัดทําหลักสูตรเฉพาะทาง เฉพาะทางนิติ ดานนิตจิ ิตเวช วิชาชีพ จิตเวช วันที่ 30 มิถุนายน 2552 วันที่ 24 กันยายน 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน ไดรวมทบทวนและจัดทํา 6,250 กลุมพัฒนา เรื่อง การจัดทํามาตรฐานบริการ รางมาตรฐานบริการนิติจิต ความเปนเลิศ นิติจิตเวชที่เปนเลิศ เวชที่เปนเลิศฉบับปรับปรุง เฉพาะทางนิติ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 จิตเวช โครงการเผยแพรมาตรฐานการ 100 เลม เผยแพรมาตรฐานการ 16,900 กลุมการ พยาบาลนิติจติ เวช พยาบาลนิติจติ เวช มิถุนายน พยาบาล 2552 โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

74


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาองคความรูเทคโนโลยี ดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต (ตอ) ผลการดําเนินการ(เชิง คุณภาพ) ผูเขารับการอบรมผานการ ประเมินตามเกณฑ เกรดเฉลี่ย = 2.96 มีความรู และทักษะในการปฏิบัติ ผูเขารับการอบรมมีความรู เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร เพิ่มขึ้น วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

7

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต

30 คน

8

โครงการเสริมสรางความรูเรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร: สิทธิที่ ประชาชนควรรู

70 คน

9

โครงการผสมผสานการแพทย แผนไทยเพื่อผลิตผูชวยแพทย แผนไทยสูระบบสาธารณสุขของ รัฐหลักสูตร 372 ชั่วโมง

14 คน

นักบําบัดสามารถใหการ วินิจฉัยและบําบัดโรคตาม มาตรฐานการนวดแพทย แผนไทย

319,800

10

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทยแผนไทย : เวร กรรมไทยเพื่อผูสูงอายุ

60 คน

ผูเขารวมประชุมสามารถ จัดทําแนวทางการ ใหบริการดูแลสุขภาพ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2552

13,800

11

โครงการศึกษาดูงานการผลิตพืช สมุนไพรเกษตร อินทรียครบ วงจรตามภูมิปญ  ญาชาวบาน

24 คน

ผูเขารวมโครงการมีความรู เขาใจเกี่ยวกับการใชสมุทร ไพรเพื่อการรักษาและ สามารถดําเนินการจัดทําศูนย วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552

17,200

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

งบประมาณ 52,245

3,500

หนวยที่ รับผิดชอบ กลุมการ พยาบาล

ฝายบริหาร ทั่วไป

ฝายบริหาร ทั่วไป / คณะกรรมการ แพทย คลินิกแพทย แผนไทยฝาย บริหารทั่วไป

คลินิกแพทย แผนไทย ฝาย บริหารทั่วไป

75


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ บังคับใชกฎหมาย 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ บังคับใชพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551(ครั้งที่ 1)

8 ครั้ง

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ครั้งที่ 2) 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บังคับใชพระ ราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 3)

ผลการดําเนินการ(เชิง คุณภาพ)

งบประมาณ

หนวยที่ รับผิดชอบ

ครั้งที่ 1

- ผูเขารวมประชุมมีความ พึงพอใจ รอยละ 84.5 วันที่ 3 ตุลาคม 2551

17,500

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

ครั้งที่ 2

- ผูเขารวมประชุมมีความพึง พอใจรอยละ 61.4 จํานวน 66 คน \วันที่ 6-7 มกราคม 2552 - ผูเขารวมประชุมมีความ พึงพอใจรอยละ 61 จํานวน 61 คน วันที่ 19-20 มกราคม 2552 - ผูเขารวมประชุมมีความ พึงพอใจรอยละ 57 จํานวน 60 คน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2552 - ผูเขารวมประชุมมีความ พึงพอใจรอยละ 61จํานวน 55 คนวันที่ 10-11 กุมภาพันธ2552 - ผูเขารวมประชุมมีความพึง พอใจ รอยละ 61 จํานวน 54 คน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2552 - ผูเขารวมประชุมมีความ พึงพอใจ รอยละ 87.51 จํานวน 77 คน วันที่ 9

118,350

กลุมพัฒนาความ เปนเลิศเฉพาะทาง นิติจิตเวช

174,999

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

197,129

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

108,800

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

69,100

กลุมพัฒนาความ เปนเลิศเฉพาะทาง นิติจิตเวช

13,000

กลุมพัฒนา ความเปนเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

ครั้งที่ 3

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบังคับใช พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551(ครั้งที่ 4)

ครั้งที่ 4

1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ บังคับใชพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ครั้งที่ 5)

ครั้งที่ 5

1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง การบังคับใชพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551(ครั้งที่ 6) 1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ บังคับใชพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 (ครั้งที่ 7)

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

มีนาคม 2552 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

76


รายงานประจําป 2552 ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการบรรยายธรรม

3

โครงการคิดดีทําดี

4

โครงการอบรมพัฒนาจิตใจใส บริสุทธิ์"บริหารใจดวยสติ"

5

โครงการปรับกระบวนทัศน บุคลากรพยาบาลเพื่อการบริการ ที่เปนเลิศ (รุนที่ 1) โครงการปรับกระบวนทัศน บุคลากรพยาบาลเพื่อการบริการที่ เปนเลิศ (รุนที่ 2)

6

ผลการดําเนินการ(เชิง หนวยที่ งบประมาณ คุณภาพ) รับผิดชอบ 10 คน - ผูเขารวมฟงการบรรยาย กลุมพัฒนา ไดรับความรูก ารฝกกายและจิต ความเปนเลิศ ใหคดิ ดี พูดดี และทําดีวนั ที2่ 7 เฉพาะทางนิติ ตุลาคม 2551 จํานวน 7 คน จิตเวช 15 คน - ผูเขารวมโครงการไดรับ ชมรม การฝกกาย - ใจใหรูเทาทัน จริยธรรม ความคิดใหคิดดี-ทําดี จํานวน 15 คน วันที่ 15-17 ธันวาคม 2551 30 คน - ผูเขารวมโครงการไดรับ 16,200 ชมรม การฝกจิตใจใหมีสติ วันที่ จริยธรรม 20-21 มีนาคม 2552 รุน/คน ผูเขาอบรมมีความรูและเขาใจ 149,103 กลุมการ 2/40 ระบบราชการยุคใหม วันที่ 26พยาบาล 28 พฤศจิกายน 2551 รุน/คน - ผูเขาอบรมมีความรูและ 149,000 กลุมการ 2/40 เขาใจระบบราชการยุคใหม พยาบาล

เปาหมาย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

77


รายงานประจําป 2552 5.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553 หนวย ผูรับผิดชอบ นับ

ตัวชี้วดั

Baseline 2550 2551

ผลการ เปาหมาย ดําเนินงาน ป 2552

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง 1.1 ระดับความสําเร็จของสถาบันในการ พัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน HA 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสถานบริการ จิตเวชระดับตติยภูมิ 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตาม เกณฑมาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง (ดานนิติจิตเวช) 1.4 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึง บริการเพิ่มขึ้น 1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของ ผูรับบริการ (เฉลี่ยรวมผูปวยนอกและ ผูปวยใน) 1.6 อัตราการตายของผูปวยในโรงพยาบาล

1.7 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การใหบริการ 1.8 รอยละของผูปวยจิตเวชที่ไดรับการ วินิจฉัยแลวตองเขารับเปนผูปวยในไดรับ การรักษาครบถวน 1.9 รอยละของผูปวยสารเสพติดไดรับการ จําหนายแบบครบตามเกณฑ

ระดับ

ศูนย HA

ระดับ

ระดับ

กลุมฯนิติ จิตเวช

5

5

5

ขั้นที่ 5

-

-

5

ขั้นที่ 5

-

1

2

ขั้นที่ 2

5

48.23

85

0

นอก 89.59 , ใน 86.71 (รวม 88.02) 0.03

5

5

100

100

93.5

96.12

รอยละ กลุมจิตเวช ชุมชน รอยละ กลุมการ 85 90 พยาบาล (98.10) (80.69) อัตรา

ระดับ

กลุมบริการ 0 0 ทาง (0.003) (0.003) การแพทย กลุมการ พยาบาล

รอยละ กลุมบริการ 100 100 ทาง (100) (100) การแพทย รอยละ กลุมการ ≥65 พยาบาล (82.49) (65.22)

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

78


รายงานประจําป 2552 หนวย ผูรับผิดชอบ นับ

ตัวชี้วดั

Baseline 2550 2551

ผลการ เปาหมาย ดําเนินงาน ป 2552

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเครือขายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตใหมีคุณภาพ 2.1 รอยละของผูปวยในจิตเวชไมกลับมา รักษาซ้ําภายใน 90 วัน 2.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา/ประสานงาน กับองคกรนอกระบบบริการสาธารณสุข 2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกณฑ การใหบริการวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับ เครือขายสถานบริการสาธารณสุข 2.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถาน บริการสาธารณสุขในจังหวัดเปาหมายตาม แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช 2.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รูปแบบ/ ชองทางการถายทอดความรูเรื่อง พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

รอยละ กลุมบริการ ทาง การแพทย ระดับ กลุมจิตเวช ชุมชน ระดับ กลุมวิกฤต สุขภาพจิต

-

-

84

97.27

-

-

5

ขั้นที่ 5

-

-

5

ขั้นที่ 3

ระดับ

กลุมจิตเวช ชุมชน

-

-

5

ขั้นที่ 5

ระดับ

กลุมฯนิติ จิตเวช

-

-

5

ขั้นที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคความรู เทคโนโลยีดานนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต 3.1 รอยละขององคความรูและเทคโนโลยีที่ สําเร็จตามเปาหมาย 3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา หลักสูตร TOT เรื่องการดูแลชวยเหลือ ประชาชนในภาวะวิกฤต 3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ บริหารคลังความรูทางวิชาการดานนิติจิต เวชและวิกฤตสุขภาพจิต 3.4 รอยละขององคความรูและเทคโนโลยีที่ ผานเกณฑ

รอยละ กลุมพัฒนา วิชาการ ระดับ กลุมฯวิกฤต สุขภาพจิต ระดับ

วิกฤต สุขภาพจิต นิติจิตเวิช รอยละ กลุมพัฒนา วิชาการ

-

-

90

55.55

-

-

5

ขั้นที่ 3

-

-

5

ขั้นที่ 3

-

-

30

42.85

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

79


รายงานประจําป 2552 ตัวชี้วัด

หนวย นับ

ผูรับผิดชอบ

Baseline

2550

2551

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 4.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ ระดับ ศูนย 5 (4.50) 5 (5.00) นโยบายและยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ นโยบายฯ และประสิทธิผลตามเกณฑ 4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตาม ระดับ กลุม 5 5 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต อํานวยการ และประพฤติมิชอบ 4.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให ระดับ กลุม ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ อํานวยการ คิดเห็นและรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 4.4 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง อัตรา กลุม - Querrent Ratio อํานวยการ 4.74 4.22 - Quick Ratio 3.96 3.73 4.5 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น รอยละ กลุม 48.4 29.82 อํานวยการ 4.6 อัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม กลุม ของหนวยงาน อํานวยการ 4.7 ระดับความสําเร็จของคุณภาพการบริหารจัดการ ระดับ ฝายแผนงาน 5 5 ขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน ฯ 4.8 ระดับความสําเร็จของการบังคับใช พรบ. ระดับ กลุมฯนิติจิต 4 สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เวช 4.9 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู ระดับ กลุมพัฒนา 5 5 วิชาการ 4.10 คาเฉลี่ยระดับความผาสุก ความพึงพอใจ และ คาเฉลี่ย กลุม 4.67 แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร อํานวยการ 4.11 ระดับความสําเร็จในการบริหาร HR ระดับ กลุม Scorecard อํานวยการ 4.12 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตาม ระดับ กลุม มาตรการประหยัดพลังงาน อํานวยการ 4.13 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง ระดับ ศูนย HA 5 4.75 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

เปาหมาย

ผลการ ดําเนินงาน ป 2552

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

3 3 12

6.56 7.33 4.38

100

100

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

5.57

4.74

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

5

ขั้นที่ 5

80


รายงานประจําป 2552

สวนที่ 6 ภาคผนวก ™ ™

บทคัดยองานวิจยั ประมวลภาพกิจกรรม

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

81


รายงานประจําป 2552

บทคัดยอ ความเห็นของจิตแพทยตอการดําเนินคดีอาญา วนัทดา ถมคาพาณิชย, พ.บ. ดวงตา ไกรภัสสรพงษ, พ.บ. บทคัดยอ วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการวินิจฉัยทางนิตจิ ิตเวชดานความรูผิดชอบ ความจําเปนตอง บําบัดรักษา และภาวะอันตรายตอการดําเนินคดีอาญา วัสดุและวิธีการ กลุมตัวอยางเปนผูปว ยนิตจิ ติ เวชของสถาบันกัลยาณราชนครินทรซึ่งเปนผูตองหาหรือ จําเลยในคดีอาญาระหวางปงบประมาณ 2543-2550 จํานวน 301 คน โดยรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนและผล การดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ผล ผูกระทําผิดในคดีอาญาที่ถูกสงมาเพื่อการวินจิ ฉัยทางนิติจิตเวชสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ ระหวาง 21-40 ป เปนโสด เรียนจบชัน้ ประถมศึกษา ไมมีอาชีพ และสวนใหญศาลเปนผูนําสง กระทํา ความผิดในคดีฆามากที่สุด สวนใหญไดรับการวินจิ ฉัยวาเปนโรคจิต มีอาการหลงผิดและประสาทหลอน ขณะประกอบคดี จิตแพทยระบุวาไมรูผิดชอบ 125 ราย (รอยละ41.5) ระบุความจําเปนตองยําบัดรักษา 143 ราย (รอยละ 47.5) และระบุภาวะอันตราย 42 ราย (รอยละ 14.0) ในจํานวนนีส้ ิ้นสุดคดีในชัน้ พนักงาน สอบสวน 5 ราย (รอยละ 1.7) และสิ้นสุดในชั้นพนักงานอัยการ 22 ราย (รอยละ 7.3) ในชัน้ ศาลประเด็นเรื่อง ความรูผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 ศาลเห็นดวยกับความเห็นของจิตแพทยรอยละ 49.3 สวนประเด็นเรื่องการบังคับรักษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 และ 56 ศาลไมมีคําสั่งรักษาตาม ความเห็นของแพทยรวมกันถึงรอยละ 64.1 สรุป การวินิจฉัยทางนิติจิตเวชดานความรูผ ิดชอบ ความจําเปนตองบําบัดรักษา และภาวะอันตราย ของจิตแพทยยังมีผลนอยตอการดําเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งทําใหเกิดการตระหนักในการ พัฒนางานดานนิติจิตเวชตอไป

คําสําคัญ : การดําเนินคดีอาญา ความเห็นของจิตแพทย

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

82


รายงานประจําป 2552

การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูปวยนิติจิตเวช : ความเชือ่ มั่นความเที่ยงตรงเชิงทํานาย และพัฒนาคูมือวิธีการใช Violence Risk Assessment Scheme in Forensic Psychiatric Patients : Reliability, Predictive Validity, and the Developed Usage Manual

นายณัฐวุฒิ อรินทร และคณะ บทคัดยอ การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผูปวยนิติจิตเวชโดยใชประสบการณทาง คลินิกหรือความรูสึก (clinical judgment) ของนักวิชาชีพสุขภาพจิตนั้นมีโอกาสผิดพลาดสูงและขาดความ นาเชื่อถือ แตการประเมินอยางมีโครงสราง (structure) จะเปนหลักฐานในการยืนยันที่ดีโดยเฉพาะในกรณีที่ เปนคําสั่งจากศาล เชน วิธีการเพื่อความปลอดภัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 ซึ่งปจจุบันศาลตองการ ความโปรงใสและตรวจสอบขอมูลได อีกทั้งยังเปนการรองรับการดําเนินงานภายใต พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมรุนแรงฉบับภาษาไทย ที่มีแนวคิด จาก HCR-20 : Assessing Risk for Violence ของ Webster และคณะ (1997) ซึ่งมีโครงสรางการ ประเมินปจจัยความเสี่ยงครอบคลุม 3 ดาน คือ ประวัติที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในอดีต อาการทางคลินิก ในปจจุบัน และการบริหารความเสี่ยงในอนาคต มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิง ทํานาย โดยศึกษากับผูปวยในสถาบันกัลยาณราชนครินทร 100 คน ในป 2550 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Cohen Kappa, Independent t–test, Cronbach Alpha, ROC curve analysis จากนั้นไดพัฒนาคูมือ วิธีการใชโดยอางอิงจากคูมือตนฉบับเปนหลัก ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและปรับปรุงใหงายตอการ นําไปใชจริงเหมาะสมกับสังคม ไทยโดยจิตแพทยและนักจิตวิทยาคลินิกจํานวน 4 ทาน จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการแกนักวิชาชีพสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณราชนครินทร 2 รุนๆ ละ 2 วัน รวม 90คนในป2552 เนื้อหาประกอบดวยแนวคิดทฤษฎี วิธีการประเมินและวิธีการใหคะแนน ประเมินผลการอบรมจากแบบ ประเมินความพึงพอใจ ผลการฝกปฏิบัติ (กรณีศึกษา จําลองสถานการณ ) และจากขอเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย วิเคราะห index of inter-rater reliability ไดคา Kappa เทากับ .72 ซึ่งอยูในระดับ ยอมรับไดพบวาทุกขอมีคาอํานาจจําแนกรายขอดี (Item Discrimination, P< .05) คาสัมประสิทธิ์ความ เชื่อมั่นเชิงสอดคลองภายในทั้งฉบับอยูในเกณฑดี(α = .86)ความเที่ยงตรงเชิงทํานายที่พิจารณาจากคา AUC เทากับ .95 ซึ่งมีความถูกตองสูง (high accuracy) โดยมีคาความไว (Sensitivity) และคาความจําเพาะ (Specificity) อยูที่ .96 และ .77 ตามลําดับ ไดจุดตัดที่เหมาะสมที่ 21 คะแนน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการผู เขาอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากจนถึงมากที่สุดรอยละ96.4และไดรับความรูที่มีประโยชนอยูในระดับ เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

83


รายงานประจําป 2552 มากถึงมากที่สุดรอยละ100 ผูเขาฝกอบรมรูวิธีการประเมินการใหคะแนน สามารถใหคะแนนไมแตกตางกับ ผูเชี่ยวชาญ (inter-rater agreement) มีทักษะและสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงไดอยางมีความเปน วิชาชีพ (professional) ผูเขาอบรมใหความเห็นวาไดความรู มีประโยชนทั้งตอการบําบัดรักษาเฝาระวัง และ สามารถประยุกตใชเพื่อประเมินผูปวยจิตเวชกอนจําหนายได แตบางประเด็นตองปรับปรุงใหชัดเจน ขอเสนอแนะ แนวคิดการประเมินนี้เกิดขึ้นดวยการวิเคราะหจากความคาดหวังของกระบวนการ ยุติธรรมที่ตองการหลักฐานเชิงประจักษเพื่อประกอบการพิจารณาผูปวยนิติจิตเวชตามวิธีการเพื่อความ ปลอดภัยประมวลกฎหมายอาญามาตร 48 ขณะเดียวกันนักวิชาชีพตองการพัฒนาและเพิ่มทักษะเฉพาะ ทางดานจิตเวชและนิติจิตเวช (professional mental health แนวคิดการประเมินนี้มีใชกันอยางแพรหลาย ในตางประเทศ และผลการศึกษาของไทยพบวาแบบประเมินมีประสิทธิภาพที่ดีหลังการอบรมคูมือวิธีการใช ไดปรับปรุงเพื่อใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นซึ่งสถาบันกัลยาณราชนครินทรในฐานะผูรับ ผิดชอบความเปนเลิศ เฉพาะทางด า นนิ ติ จิ ต เวชจะจั ด ฝ ก อบรมเพื่ อ เผยแพร แ ก บุ ค ลากรในโรงพยาบาลจิ ต เวชอื่ น ๆ ของกรม สุขภาพจิตตอไป

คําสําคัญ : แบบประเมินความเสี่ยง พฤติกรรมรุนแรง นิติจิตเวช HCR-20

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

84


รายงานประจําป 2552 การพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย R to R ตนแบบทีมบริการสุขภาพจิตสถาบันกัลยาณราชนครินทรตามแนวคิด Recovery Model อินทิรา อะตะมะ และคณะ บทคัดยอ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการนําตนแบบทีมบริการสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณราชนครินทรที่ สรางขึ้นจากแนวคิดRecovery Model ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรูดานการฟนฟู สมรรถภาพผูปวยจิตเวชแบบองครวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําตนแบบทีมบริการสุขภาพจิตสถาบัน กัลปยาณราชนครินทรตามแนวคิด Recovery Model ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการจัดการความรู ผูปวยจิตเวชแบบองครวมไปใชในการปฏิบัติงาน กลุมเปาหมายคือบุคลากรทีมสหวิชาชีพปฏิบัติ งานดาน การดูแลผูปวยของสถาบันกัลยาณราชนครินทรและบุคลากรสวนสนับสนุนบริการที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเขารวม และ ไมไดเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวชแบบองค รวม จํานวน 60 คน วิธีการคือใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับตนแบบทีมบริการ สุขภาพจิตสถาบันกัลยาณราชนครินทรตามแนวคิดRecovery Model ที่สรางขึ้นจากแนวคิด Recovery Model ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายหลังการประชุม 6 เดือน ผลการศึ กษา ต นแบบที มบริ การสุ ขภาพจิ ตสถาบั นกั ลยาณ ราชนคริ นทร พบว า ในส วนระดั บของ ผูรับบริการ จํานวน 19 ขอ การใหคะแนนระดับความสําคัญเรียงลําดับความถี่คะแนนจากมากไปนอยไดแก ความสําคัญระดับมาก จํานวน11ขอ ความสําคัญระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ และความสําคัญระดับนอยที่สุด จํานวน 1 ขอ สวนความถี่ในการปฏิบัติเรียงลําดับความถี่คะแนนจากมากไปนอยไดแก บอย จํานวน 9 ขอ บอยมาก และปานกลาง จํานวน 4 ขอ เทากัน และไมเคย จํานวน 2 ขอ ในสวนระดับของผูใหบริการ จํานวน 18 ขอ การให คะแนนระดับความสําคัญเรียงลําดับความถี่คะแนนจากมากไปนอยไดแก ความสําคัญระดับมาก จํานวน 13 ขอ ความสําคัญระดับมากที่สุด จํานวน 5 ขอ และความสําคัญระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ สวนความถี่ในการปฏิบัติ เรียงลําดับความถี่คะแนนจากมากไปนอยไดแก ปานกลาง จํานวน 9 ขอ บอย จํานวน 5 ขอ และบอยมาก จํานวน2 ขอ และในสวนระดับของผูบริหาร จํานวน 6 ขอ การใหคะแนนระดับความสําคัญเรียงลําดับความถี่คะแนนจากมากไป นอยไดแก ความสําคัญระดับมาก จํานวน 5 ขอ และความสําคัญระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ สวนความถี่ในการ ปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ สรุป ไดวาตนแบบทีมบริการสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณราชนครินทรตามแนวคิด Recovery Model ที่ จัดทําขึ้นนี้นาจะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรในแตละสวนงานได เนื่องจากโดยภาพรวมแลวผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับบทบาทและความตองการของแตละหัวขออยูในระดับมากไปจนถึง มากที่สุดยกเวนระดับผูบริหารซึ่งสวนใหญใหความสําคัญอยูในปานกลางไปจนถึงระดับมาก ซึ่งควรมีการปรับปรุง หัวขอที่สอดคลองกับบทบาทและความตองการมากขึ้น และในสวนของความถี่ในการปฏิบัตินั้นในทุกระดับ สวนใหญยังปฏิบัติไดในระดับปานกลาง ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนใหนําไปสูการปฏิบัติที่มากขึ้น เพื่อให เกิดผลลัพธที่ดีตอการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวช สถาบันกัลยาณราชนครินทรตอไป เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

85


รายงานประจําป 2552 การพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย R to R ขาวฆาตกรรมในสื่อออนไลน ลัดดา จีรกุล บทคัดยอ ชวงระยะเวลาที่ผานมาจะพบปรากฏการณการนําเสนอขาวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ทางสื่อมวลชนมากขึ้น กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตางๆ ตามมามากมาย ทั้งจากมุมมองของภาครัฐ นักวิชาการ หรือแมแตสื่อเอง ตลอดจนไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมในชวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๙ เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและสังคม ไปในทิศทางที่เหมาะสม ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงสนใจศึกษารูปแบบการนําเสนอขาวฆาตกรรมในสื่อออนไลนวามีรูปแบบ อยางไรที่สงผลกระทบตอการเรียนรูและการกระตุนความรูสึกกลัว-วิตกกังวล การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ขอมูลยอนหลังโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเสนอขาวฆาตกรรมในสื่อออนไลนที่มีผลกระทบตอการเรียนรู และการกระตุนความกลัว-วิตกกังวล โดยศึกษาวิเคราะหแบงเปนสองสวนหลัก ไดแก 1. สวนที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือการกอเหตุ โดยเก็บขอมูลขาวฆาตกรรมที่นําเสนอเนื้อหาที่ระบุขั้นตอนวิธีการ-สาเหตุของการกอ เหตุ , ขาวที่ระบุเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุหรือปญหาในการกอเหตุและขาวที่ร ะบุ ขั้นตอน-วิธีการของการกอเหตุแตไมระบุสาเหตุที่ชัดเจน 2. สวนที่เกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม โดยเก็บขอมูลขาวฆาตกรรมที่นําเสนอเนื้อหาที่มีการบรรยายสภาพ ศพและระบุสาเหตุของการเสียชีวิต , ขาวที่บรรยายสภาพศพแตไมไดระบุสาเหตุของการเสียชีวิตและขาวที่ไมได บรรยายสภาพศพ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลขาวฆาตกรรมจากสื่อขาวสดออนไลนตั้งแตเดือนมกราคม 2550 ธันวาคม 2550 จํานวนทั้งสิ้น 415 ขาว ใชแบบบันทึกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผลการศึกษาพบวา จากจํานวนขาว ฆาตกรรมที่รวบรวมไดทั้งหมด 415 ขาว มีการนําเสนอเนื้อหาขาวที่ระบุเกี่ยวกับขั้นตอน-วิธีการและสาเหตุของการ กอเหตุจํานวนทั้งสิ้น 380 ขาว , ขาวที่มีการนําเสนอเพียงปญหาหรือสาเหตุที่นําไปสูการฆาตกรรมมีจํานวนทั้งสิ้น 25 ขาวและขาวที่ระบุเกี่ยวกับขั้นตอน-วิธีการของการกอเหตุแตไมระบุสาเหตุที่แนชัดมีจํานวนทั้งสิ้น 10 ขาว สวน เนื้อหาเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมนั้นพบวามีการบรรยายสภาพศพถูกฆาตกรรมและระบุสาเหตุของการเสียชีวิต จํานวนทั้งสิ้น 424 ขาว , ขาวที่มีการบรรยายสภาพศพแตไมระบุสาเหตุของการเสียชีวิตมีจํานวนทั้งสิ้น 84 ขาวและ ขาวที่ไมระบุหรือบรรยายสภาพเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมมีจํานวนทั้งสิ้น 7 ขาว จะเห็ น ได ว า ข า วฆาตกรรมที่ นํ า มาศึ ก ษานั้ น มั ก จะเน น การนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของ เหตุการณการฆาตกรรมโดยเปนเนื้อหาที่ระบุถึงขั้นตอน-วิธีการลงมือกอเหตุและสาเหตุที่ทําใหฆาตกรตัดสินใจกอ เหตุและการบรรยายสภาพศพที่ถูกฆาตกรรมมักจะนําเสนอในรายละเอียดของสภาพเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม ซึ่งทั้งสอง สวนนี้ลวนมีผลกระทบตอการเรียนรูและการกระตุนความกลัว-วิตกกังวลได ผลการศึกษานี้จะใชเปนแนวทางใน การพิจารณาเลือกสื่อสําหรับผูอานไดและใชศึกษาสําหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องการเรียนรูและการกระตุนความกลัววิตกกังวลได ทําใหผูอานสามารถตัดสินใจเลือกสื่อไดงายขึ้น ผูปกครองสามารถแนะนําลูกหลานไดเปนการปองกัน พฤติกรรมเลียนแบบความกาวราวรุนแรงหรือความกลัว-วิตกกังวลได รวมทั้งกอใหเกิดการตระหนักถึงปญหานี้ รวมกันและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

86


รายงานประจําป 2552 การพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย R to R นวัตกรรมรถเข็นนัง่ สบายไรกังวล Innovation Wheelchairs sit comfort and not anxious นางสุพัตรา สกุลพันธุ และคณะ บทคัดยอ 2 ใน 3 ของผูปวยที่มารับบริการจิตเวชฉุกเฉิน มาดวยอาการกาวราว อาละวาด ควบคุมตนเอง ไมได จําเปนตองไดรับการชวยเหลือดวยการจํากัดพฤติกรรม เพื่อใหผูปวยสงบอยางรวดเร็ว และปลอดภัย เปนการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอตัวผูปวย บุคคลอื่นหรือการทําลายทรัพยสิน แนวคิดสําคัญของ การจํากัดพฤติกรรมผูปวยจิตเวชฉุกเฉินควรใชอุปกรณผูกมัดที่แข็งแรง มั่นคง สําหรับหนวยบริการจิตเวช ฉุกเฉินของหนวยงานอื่นในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีความพรอมดานสถานที่ ใชการจํากัดพฤติกรรมโดยการ ผูกยึดผูปวยนั่งกับเกาอี้ไมที่ยึดติดกับพื้นหอง แตสถาบันกัลยาณราชครินทร มีขอจํากัดดานสถานที่ และ อัตรากําลังของบุคลากรที่จะใหการชวยเหลือผูปวยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรงโดยใชวิธีผูกมัดผูปวย นอนบนเตียง ใหยาฉีดเพื่อสงบอาการ เมื่ออาการสงบจึงเคลื่อนยายเขาหอผูปวยโดยรถเข็นนั่ง ซึ่งตองใชเวลา และมีหลายขั้นตอน หนวยบริการจิตเวชฉุกเฉินจึงคิดนวัตกรรมการบริการที่จะชวยใหผูปวยสบายใจ ไร กังวล ดวยการปรับใชรถเข็นนั่ง และผาผูกยึดในการจํากัดพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดขั้นตอน และสามารถจํากัดพฤติกรรมผูปวยไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปองกันการบาดเจ็บหรืออันตรายที่อาจ เกิ ด ขึ้ น ต อ ตั ว ผู ป ว ย บุ ค คลอื่ น ทรั พ ย สิ น ลดความเสี่ ย งต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นต อผู ป ว ยขณะจํ า กั ด พฤติกรรม ลดความรุนแรงระหวางการเตรียมการบําบัดรักษา และสามารถเคลื่อนยายผูปวยเขาสูแผนกผูปวย ในไดอยางตอเนื่องสะดวกรวดเร็วทั้งในและนอกเวลาราชการในขั้นตอนเดียว วิธีการพัฒนาจากแนวคิดลดขั้นตอน ระยะเวลา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการพัฒนา อุปกรณผูกมัด และรถเข็นนั่งเดิม ดังนี้ อุปกรณผูกยึดมือ เทา และรัดเอว เพิ่มการบุฟองน้ําในผาพันรอบ ขอมือ ขอเทา และเอว บริเวณสายรัดติดตีนตุกแก นําไปยึดติดกับรถเข็นนั่ง หลังการพัฒนานําไปทดลองใช กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูปวยพฤติกรรมรุนแรงที่มารับ บริการจิตเวชฉุกเฉิน ระยะเวลา 6 เดือน ผลการศึกษา ดานผูรับบริการ จากการติดตามผลลัพธในผูปวย จํานวน 210 ราย พบวา ไดรับการชวยเหลือ ภายใน 1นาที และไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการผูกมัด ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวาบุคลากรที่เคยใชรถเข็นนั่งจํากัดพฤติกรรม จํานวน 21คน มีความ คิดเห็นวา รถเข็นนั่งฯ ทําใหผูปวย ญาติ และทีมชวยเหลือปลอดภัย รถเข็นนั่งมั่นคง แนนหนา สะดวกตอ การใช และไมเกิดภาวะแทรกซอนขณะจํากัดพฤติกรรม เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

87


รายงานประจําป 2552 การพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย R to R การศึกษาความสนใจในการทํากิจกรรมของผูป วยในสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรรณิกา พรมเถื่อน บทคัดยอ การศึกษาครั้งนี้มีวั ตถุ ประสงคเพื่ อเพื่อศึกษาความสนใจในการทํากิจกรรมของผูปวย และเพื่อ จัดบริการกิจกรรมเพื่อการบําบัดใหตรงตามความสนใจของผูปวยใน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปน ผูปวยจิตเวชที่เขารับการรักษาเปนผูปวยในสถาบันกัลยาณราชนครินทรชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 อายุระหวาง 15-62 ป จํานวน 205 คน วิเคราะหผลโดยใชสถิติรอยละจัดลําดับความสนใจในกิจกรรม 3 ลําดับแรก จากกิจกรรมทั้งหมด 5 หมวดกิจกรรม ประกอบดวย งานฝมือ กีฬา กิจวัตรประจําวัน การศึกษา และวัฒนธรรม นนทนาการทางสังคม จัดลําดับกิจกรรมที่ไดรับความสนใจจากมากไปนอย เพื่อนําไปสูการ จัดกิจกรรมเพื่อใหบริการแกผูปวยไดตรงตามความสนใจ ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมที่ไดรับความสนใจสามารถเรียงตามลําดับดังนี้ ลําดับ 1 คือหมวด การศึกษาและวัฒนธรรม รอยละ 35.23 ลําดับ 2 คือ กิจกรรมในหมวดนันทนาการทางสังคม รอยละ 22.16 และลําดับ 3 คือ หมวดกิจวัตรประจําวัน รอยละ 17.61 การเลือ กกิ จ กรรมบํ าบั ด จึ งจั ด ใหเ หมาะสมและตรงกับ ความสนใจของผู ปว ย กิ จ กรรมจึ ง เป น กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งงานที่สามารถนํามาเปนสื่อในการบําบัดนี้ เปนงานในสํานักงาน เชน งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร งานเทคโนโลยี งานเอกสารงาย ๆ เปนตน ทั้งนี้กิจกรรมนันทนาการทางสังคมและ กิจ วัตรประจําวัน ก็ไ มควรละเลย โดยการใหความสําคั ญกั บกิจกรรมเหล านี้จะกอ ให เกิด ทัก ษะในการ ประกอบกิจกรรมที่มีความสมดุลระหวาง กิจวัตรประจําวัน (ADL) งาน(work) และ การพักผอน (Leisure) สงผลใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดตามศักยภาพที่มี ความมั่นใจวาทางตํารวจสามารถดูแลเหตุการณไดพวกเขาผานการอบรมมาแลวและทางศูนยวิกฤตไดให ความรูในการเจราจากับผูปวยจิตเวชกับทางตํารวจแลว สวนที่มองไมเห็นตํารวจอาจเปนไปไดวาตํารวจซุมตัวอยู เพราะผูปวยมีความระแวงกลัวคนจับไปสงโรงพยาบาล ดังนั้นขอใหญาติถอยออกหางจากบานใหมากที่สุดอดทน รอคอยทั้งนี้ทางศูนยวิกฤติสุขภาพจิตจะโทรมาติดตามความคืบหนาเปนระยะๆญาติจึงรับคําจะใหความรวมมือ จากนั้นไดรับโทรศัพทจากทีมงานอีกคนหนึ่งสอบถามสถานที่เกิดเหตุเพื่อชวยประสานเครือขายจิตเวชชุมชนให เขาไปดูแล เวลาประมาณ 14.10 น. ผูใหบริการปรึกษาโทรสอบถามเหตุการณกับคุณศักดิ์ชัยแจงวาตํารวจชุดใหม มาแลวแตผูปวยยังไมคุยกับใครไดยินเสียงผูปวยทุบทําลายขาวของอยูบนบานแลวเงียบไปแตไมมีเสียงเด็กรอง ซักถามเรื่องเกี่ยวกับการสงตอผูปวยไปรักษาหากสามารถจับตัวไดแลว คุณศักดิ์ชัยบอกวายังไมไดวางแผน แตคาด วาจะนําผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนื่องจากมีประวัติอยูแลวจึงไดแนะนําวาหากผูปวยมีอาการคลุมคลั่ง มาก อาจนําสงโรงพยาบาลเจาพระยายมราชกอน เพื่อชวยควบคุมอาการทางจิตกอนเดินทางไปโรงพยาบาลศรี ธัญญา เวลา 14.15 น. ไดโทรสอบถามสถานการณกับตํารวจ ตํารวจแจงวาขณะนี้ไดกระจายกําลังดูแลอยูรอบๆ 88 เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม


รายงานประจําป 2552 บานขณะนี้ผูปวยเงียบไปคิดวาคงหลับเพราะไดยินเสียงเปดพัดลมเมื่อสอบถามเรื่องเสียงทุบทําลายขาวของตํารวจ บอกวาเปนเพียงเสียงผูปวยทานขาวแลวโยนจานลงพื้นเทานั้นทั้งนี้ตํารวจไดเตรียมลูกสาวไวรอพูดคุยสื่อสารกับ ผูปวยแลวโดยตํารวจประเมินสถานการณวาผูปวยไมนาจะทํารายลูกชายแนนอนเพราะเห็นผูปวยกอดลูกชายไวไม หางคงรักลูกมากไดสอบถามเรื่องการเตรียมทีมสาธารณสุขในการดูแลหากเกิดการใชกําลังหรือบาดเจ็บตํารวจบอก วายังไมไดวางแผนเตรียมทีม แตคิดวาถาจับตัวผูปวยไดคงนําสงโรงพยาบาลและคาดวาสถานการณอาจไมถึงขึ้น ตองใชกําลังคงไมมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอาวุธปนยาสลบคงไมไดใชคิดวาไมจําเปนขอรอดูสถานการณไปกอน อีก 15 นาทีตอมาทีมงานประสานงานจนสามารถระบุสถานที่เกิดเหตุ สอบถามที่อยูที่เกิดเหตุ รวมทั้งไดประสาน หมายเลขโทรศัพทติดตอเจาหนาที่สถานีอนามัยในพื้นที่ดังกลาวแลวจากนั้นจึงไดโทรศัพทประสานงาน และ เจาหนาที่สถานีอนามัยไดรับขอมูลวาผูปวยเคยไปขอยาที่สถานีอนามัยบอยๆ รูจักคุนเคยและไววางใจเจาหนาที่ดี แตขณะนี้เจาหนาที่ไมสะดวกเขาไปดูแลเพราะกําลังอยูนอกพื้นที่ แตจะชวยประสานเจาหนาที่อื่นใหไปดูแลแทน จึงใหขอมูลสถานการณและขอใหชวยทําความเขาใจกับญาติ ไมใหเขาไปในบริเวณบาน เพราะเกรงวาจะเปน อุปสรรคตอทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ เวลา 14.35 น. เจาหนาที่สถานีอนามัยโทรศัพทกลับมาบอกวา “แจง หัวหนาสถานีอนามัยทราบแลวและจะเขาไปชวยดูแลในพื้นที่” เวลา 15.55 น. เจาหนาที่ตํารวจไดโทรศัพทมาบอก วาสามารถจับตัวผูปวยไดแลว ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บ ขณะที่โทรศัพทกําลังนําตัวผูปวยสงรักษาที่โรงพยาบาลศรี ธัญญาตามความประสงคของญาติ รวมเวลาในการใหบริการปรึกษาสถานการณวิกฤตครั้งนี้ 2 ชั่วโมง 52 นาที การเรียนรู - EK เรื่องการเจรจาตอรองกรณี Case ผูปวยจิตเวช (การประยุกตความรู เรื่อง เทคนิคการเจรจาตอรอง กับผูปวยจิตเวช ใหแกบุคลากรเครือขายนอกระบบบริการสาธารณสุข) - การประสานงานกับเครือขายเพื่อชวยเหลือในการดูแล (ขอบเขตและขั้นตอนการประสานงานกับเครือขายใน ระบบบริการสาธารณสุขใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติการในสถานการณวิกฤต) - การสอบถามขอมูลเบื้องตนใหครอบคลุม ไมรีบตัดสินใจเมื่อทราบขอมูลเพียงดานเดียว การประเมินสถานการณ (ความคาดหวังของญาติ การขาดความรูของญาติ เปนอุปสรรคตอการทํางานของเจาหนาที่ ตํารวจ) - การสื่อสารใหขอมูลที่จําเปนแกผูเกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายทํางานรวมกันได (ญาติ และตํารวจ เจาหนาที่สถานีอนามัย) - เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท เพื่อใหญาติเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการแกไข สถานการณวิกฤตแกประชาชน - การชวยเหลือประชาชนที่อยูในสถานการณวิกฤตจับตัวประกัน ขอมูลจากญาติ เปนพื้นฐานสําคัญ ในการประสานและวางแผนชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพ - การชวยเหลือประชาชนที่อยูใ นสถานการณวกิ ฤตไดสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผลลัพธของการ เสริมสรางสมรรถนะของเครือขายบริการสาธารณสุข การทํางานเปนทีมของทีมวิกฤตสุขภาพจิต เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

89


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2552 ™ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่องการพัฒนาระบบการบริการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต สําหรับผูบ ริหารทุกภาคสวน : พื้นที่กรุงเทพมหานคร ™ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟนฟูศักยภาพผูใหบริการสายดวนสุขภาพจิตแกประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ™ อบรมเรื่องการชวยเหลือดานสุขภาพจิตสําหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ™ โครงการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบจากสถานการณชุมนุมทางการเมือง(7 ต.ค.2551) ™ จัดกิจกรรมวันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ ™ โครงการประชุมปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตรของสถาบันกัลยาณราชนครินทร ™โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ™ พิธีถวายดอกไมจันทนสักการะสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ™ ประชุมประจําป 2552 เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน ชมรมผูสูงอายุ ™ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบําบัดความคิดพฤติกรรมเด็กที่ประสบเหตุการณรุนแรง (Cognitive Behavior Therapy) ™ โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมรับการเยี่ยมสํารวจฯ ™ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม โรงพยาบาลกลางวัน ™ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ™ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 ™ ตอนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ม.รังสิต ศึกษาดูงานดานกระบวนการนิติจติ เวช ™ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชมาตรฐานฉบับใหมกับการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและองคกร ™ ศูนยพัฒนาคุณภาพใหการตอนรับคณะกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพของสมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย ™ คณะขาราชการและเจาหนาที่ สถาบันกัลยาณราชนครินทรรวมงานตลาดนัดความรูสสู ุขภาพจิต ™ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดําเนินการผลักดันการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

90


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

สถาบันกัลยาณราชนครินทร รวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโครงการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบการบริการชวยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับผูบริหารทุกภาคสวน : พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูบริหาร ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกันทราบการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการชว ยเหลือประชาชนฯ รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดําเนินการ โดยมีคุณวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ที่ ปรึกษาสถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม ริชมอนด จ.นนทบุรี

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

91


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร รวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟนฟูศักยภาพผูใ หบริการ สายดวนสุขภาพจิตแกประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมีวิทยากรจากสถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร และสํานักงาน ปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

92


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร รวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดจัด โครงการอบรม เรื่องการชวยเหลือดานสุขภาพจิตสําหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและผูที่เกี่ยวของใหมีความ รูความสามารถ ในการใหความชวยเหลือ อยางทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต ใหครอบคลุมทั้งเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ไดรับเกียรติ จากนายแพทยชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปน ประธานในพิธเี ปด ระหวางวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

93


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

ทีมใหการชวยเหลือผูอยูในภาวะวิกฤติทางจิตเวชเคลื่อนที่ (Mobile Team) สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบจาก สถานการณชุมนุมทางการเมือง (วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ) ณ สถานีตํารวจภูธรกําแพงแสน และสถานีตํารวจบางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

94


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

กลุมการพยาบาล รวมกับ กลุมงานทันตก รรม สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร จัด กิจกรรมวันพยาบาลและวัน ทันตสาธารณสุขแหงชาติ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปนการเดินตามรอยพระบาทในการสรางสรรคสุขภาพดี ถวนหนาแกประชาชน โดยมีกิจกรรมบริการ ตรวจสุขภาพกาย วัดความดันโลหิต ประเมิน ดัชนีมวลกาย ตรวจสุขภาพจิตเบื้องตน ตอบปญหาชิงรางวัล และใหบริการตรวจสุขภาพฟน ถอนฟน อุดฟนฟรี ระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม 2552 ณ สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

95


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

ขาราชการและเจาหนาที่ สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดประชุมการปรับปรุงแผน ที่ยุทธศาสตร ของสถาบันฯ เพื่อตอบสนองพันธกิจ และวิสัยทัศนของสถาบันฯ รวมทั้ง แผนยุทธศาสตรและนโยบายของกรมสุขภาพจิต ที่จะนําไปสูเปาประสงคหลักคือ ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมนายแพทย สุรินทร ปนรัตน สถาบันกกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

96


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดจัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจําป 2551 เพื่อให บุคลากรในสถาบันฯรวมทดสอบสมรรถภาพทางกายและเปนการสนับสนุนใหบุคล ากรใน สถาบันฯมีสุขภาพที่แข็งแรง พรอมที่จะใหบริการแกผูมาใชบริการ โดยมีนาย ณัฏฐกร ประสาทศรี รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันกัลยาณราชนครินทร เปนประธานในพิธเี ปด ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

97


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

คณะขาราชการและเจาหนาที่ สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร ไดรวมในพิธี ถวายดอกไมจันทนสักการะสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา กัลยาณ นิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ ตึกอํานวยการ สถาบัน กัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

98


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

กลุมพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการวิกฤติสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ บําบัดความคิดพฤติกรรมเด็กที่ประสบเหตุการณรุนแรง (Cognitive Behavior Therapy) เพื่อให บุคลากร กรมสุขภาพจิตและผูดูแลเด็กทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต มีความรูและทักษะใน การบําบัดความคิดพฤติกรรมเด็ก โดย นายแพทยชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ใหเกียรติ เปนประธานในพิธเี ปด ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

99


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

ศูนยพัฒนาคุณภาพบริการ สถาบันกัลยาณ ราชนครินทร ไดจัดโครงการสัมมนาเตรียม ความพรอมรับการเยี่ยมสํารวจฯ : การพัฒนาคุณภาพทีมและระบบงานตามแนวทางมาตรฐานฉบับ ใหม เพื่อใหบุคลากรของสถาบันฯไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องแนวทา งการพัฒนาคุณภาพ ระบบงานที่สําคัญ และมีความรูความเขาใจถึงแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสมและ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาดูงานดานกระบวนการพัฒนาคุณภาพทีมและ ระบบงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร และวัดหวยพรหม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

100


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

งานโรงพยาบาลกลางวัน สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร ไดจัดโครงการพัฒนาทักษะ ทางสังคมโรงพยาบาลกลางวัน การฝกปฏิบัติตามหลักสติปฏฐานครั้งที่ 2 เพื่อใหผปู วยไดฝก ทักษะความรูตาง ๆ ตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาและสามารถดึงศักยภาพที่เริ่มเสื่อม ถอยทางดานจิตใจกลับคืนมา ตลอดจนฟนฟูความคิด อารมณ พฤติกรรมและคุณธรรม ใหผปู วย เปนคนดีมีความสุขอยูกับครอบครัวและสังคมโดยไมเปนภาระตอผูอ ื่น ระหวางวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ 2552 ณ มูลนิธิหลวงพอเทียน จิตตสุโท พุทธมณฑลสาย 4

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

101


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร รวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัด โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุนที่ 2 สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต ระยะเวลาฝกอบรม 4 เดือน (ระหวาง วันที่ 7 กุมภาพันธ - 29 พฤษภาคม 2552) เพื่อเปนการพัฒนาเครือขายการรักษาพยาบาลผูปวย จิตเวชในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ไดแก นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ โดยไดรับเกียรติจาก นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปนประธานในพิธเี ปด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุม นายแพทย สุรินทร ปนรัตน สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

102


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

กลุมพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 เพื่อใหผูมีสวน เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย ไดรับทราบรายละเอียดระเบียบและประกาศตางๆ ที่บัญญัติใน พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และเปนการสรางความเขาใจ และความรวมมือในการ ดําเนินการที่ถูกตอง ซึ่งจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะเปน ประโยชนทั้งตอผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูที่มีปญหาทางจิต โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมนายแพทยสุรินทร ปนรัตน สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

103


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

กลุมงานการแพทย สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร ไดใหการตอนรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ทีมาศึกษาดูงานดานกระบวนการนิติจิตเวช โดยมี แพทย หญิงวนัท ดา ถมคาพาณิชย บรรยายใหความรู เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ หอง ประชุมนายแพทยสุจริต สุวรรณชีพ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

104


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ ใชมาตรฐานฉบับใหมกับการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและองคกร โดยมี นายแพทย ศิริ ศักดิ์ ธิติดิลกรัตน ผูอํานวยการสถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร ใหเกียรติเปน ประธานในการเปดการประชุมและรวมชี้แจลการใชมาตรฐานฉบับใหมกับการประเมินตนเอง ในครั้งนี้ ระหวางวันที่ 1 - 3 เมษายน 2552 ณ หองประชุมนายแพทยสรุ ินทร ปนรัตน สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

105


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

ศูนยพัฒนาคุณภาพ รวมกับงานพยาบาลผูปวยนอก สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดใหการตอนรับคณะกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพ ของสมาคมสงเสริมคุณภาพแหง ประเทศไทย ที่มาทําการตัดสินผลงาน QC ของงานพยาบาลผูปวยนอก เรื่องรถเข็นจํากัด พฤติกรรมสําหรับผูปวย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมนายแพทยสุจริต สุวรรณชีพ สถาบันกัลยาณราชนครินทร

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

106


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

คณะขาราชการและเจาหนาที่ สถาบันกัลยาณราชนครินทร ไดเขารวมงานตลาด นัดความรูสูสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ป 2552 ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร ในการนี้สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทรไดรับรางวัล Story Telling อันดับ 2 จากการสงเรื่องเลาของนางสาว อินทิ รา อะตะมะ นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ เรื่อง นาทีวิกฤต ชีวิตลูกในมือพอ

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

107


รายงานประจําป 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2552

กลุมพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานนิติจิตเวช สถาบัน กัลยาณ ราชนครินทร ได จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดําเนินการผลักดันการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการชีแ้ จงสาระสําคัญ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ และขั้นตอนในการ ดําเนินงาน ในการนําพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ลงสูการบังคับใช แกผูที่ พ.ศ. 2551 ทั้งในและนอก รับผิดชอบในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปน ประธานในพิธเี ปด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต

เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

108


รายงานประจําป 2552 คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2552 นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน นางดวงตา ไกรภัสสรพงษ นายณัฏฐกร ประสาทศรี นางบุญเหลือ โททะมัน นางวยุณี ชางมิ่ง นางสาวรัชนีกร เอี่ยมผอง นางสาววนัทดา ถมคาพาณิชย นางสาววิไล เสรีพิทักษ นางบุญเหลือ ชาญณรงค นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี นางสาวราณี ฉายินทุ นางสาววงษเดือน สายสุวรรณ นางปฐมาภรณ อิงคสิทธิ์ นางกรชไม วสุธาวุฒิจารณ นางสาคร ศรีสุริยวงษ นางสาวอินทิรา อะตะมะ นางนภาพร ทองมูล นายอาคม จํามั่น นางสาวสําราญ บุญรักษา นางกัลนิกา ศรีวงควรรณ นางเพ็ญพุฒ คงพาณิชยตระกูล นางยุพิน ตุมโหมด นางสาวเพ็ญพรรณ ชิตวร นางสาวภาวิณี บุตรแสน นางลัดดา จีระกุล นางสาวสุรีย รอดทอง นางสาวศุภกร โคตา นางสาวกรรณิการ เชื้อพงษ นางสุธิดา รอดศาสตร นางกัลยา สงเสริม นางกัญญพัฒน โอสถพรหมมา

ผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร ที่ปรึกษา รองผูอ ํานวยการฝายการแพทย ที่ปรึกษา รองผูอ ํานวยการฝายบริหาร ที่ปรึกษา ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ ที่ปรึกษา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ประธานคณะทํางาน หัวหนากลุมพัฒนาความเปนเลิศ ฯ ดานวิกฤตสุขภาพจิต คณะทํางาน หัวหนากลุมพัฒนาความเปนเลิศ ฯดานนิติจิตเวช คณะทํางาน หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการและจัดการความรู คณะทํางาน หัวหนากลุมสงเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน คณะทํางาน หัวหนากลุมการพยาบาล คณะทํางาน ศูนยเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติดานสุขภาพจิต คณะทํางาน หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน หัวหนาฝายประชาสัมพันธ คณะทํางาน หัวหนาฝายพัสดุ คณะทํางาน หัวหนาฝายการเงินและบัญชี คณะทํางาน หัวหนากลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ คณะทํางาน หัวหนางานเวชระเบียน คณะทํางาน หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ คณะทํางาน เภสัชกรชํานาญการ คณะทํางาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะทํางาน นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะทํางาน หัวหนางานแผนงาน เลขานุการและคณะทํางาน เจาพนักงานธุรการ ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน นักประชาสัมพันธ ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน เลิศล้ําวิชาการ บริการเปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม

109

รายงานประจำปี 2552  

รายงานประจำปี 2552 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you