Page 1

ХАПВАЙ СИ, ДВИЖИ СЕ И ЛЕТУВАЙ Отновоелято,ануждатаотпочивканадвиваи най-силнатаволязастриктнадиетаи двигателенрежим. Ниепъкимамедобриновини! Всеповечеучениизследватфинитемеханизминазагубанатеглои как сезоните,околнатасреда,ниватанастреси социалнияни животсеотразяватнатеглото.Откритиятаим несъмненопоказват,чезлатниясезонзазагубанатеглои влизаневъвформаелятото. Научете изумителнитеначинипокоитоприродатани помагаи веченикоганесеизмъчвайтесъсстриктнидиетии изтощителнитренировки! 1. Изобилиеот пресниплодовеи зеленчуци Топлитемесеципредлагат богатство отестествени храникоито , сегрижатзадобрата формаи загубата на тегло.Заразликаотзимнитезеленчуции плодове,летнитесасъбралиенергиятанаслънчевителъчи, пълнисас антиоксиданти,минералии витамини.Времетокоетоминаваоттяхнотооткъсванедовашата трапезаезначителноскъсенои сегасапо-хранителни,свежи,вкуснии засищащи.Тъйкатотялотоотчита приеманажизненоважнитехранителниелементи,анесамонакалории,когатосехранитес пълноценни храни,апетитътвищенамалееестественои добратаформасепостигабезусилие.Разходетеседоблизкия пазари наблегнетенасезоннитепродукти,особенотезикоитозреятзакратко,катоборовинки,касиси къпини.Избирайтеразноцветниплодовеи зеленчуци,катопомните,чеколкотопо-тъменецветаим и колкотопо-тънкаеципатаим, толковапо-полезнисазавас. 2. Слънцеи слънчевасветлина Слънцетони привличас лъчитесии товасъвсемнееслучайно.Загубатанаизлишнимазнинисе подпомагакактоотниватанавитаминD, синтезиранвкожатаподвъздействиетонаслънцето,такаи oт повишенитениванасеротонин.Количествотомусесвързвас усещанезалекота,щастие,спокойствиеи намаленапетит. Неенужнодаправитенищоспециалнозадаизпитатеползитеотслънчеватасветлина: пуснетеслънцетовдомаи офисакатоотворитезавеситеи щорите,разходетесенавънв обеднатапочивка, илисеизтегнетенаслънцев сутрешнитечасове,когатолъчитеса нежни.Другначиндаполучитедозата сисветлинаедасехранитеблизодоотворенипрозорциилинаоткрито.Доказаное, чеколкотопо-светлое мястотокъдетосехранитеи колкотопо-свежисаароматитекоитовизаобикалят,напримерароматна плодовеи свежицветя,толковапо-бързосезасищате! 3. Силата на водата Аконякогастесеопитвалидапиетеповечевода,сигурностезабелязали,чесечувстватепо-леки, концентрирани,освежении енергични.Водататранспортирахранителнивеществадоклетките, освобождавани оттоксинитеи ускоряваметаболизма.Контактътс водатаповременаплуванеиливодни козметичнипроцедуринамаляапетита.Приеманастуденаводаи студенинапиткиесвързанс леко повишенразходнакалории! Свежителетнинапиткис леди безалкохолнитекоктейлис високо съдържаниенаводасазапредпочитанепредгазиранитесладкинапиткии соковете.Намеретесвоята любиманапиткасреднашитепредложенияпо-долу.Плувайтеколкотосеможепо-честои серадвайтена контактас водатаи слънцето! Срадостви представяме топ 5 налетните храниНаправете . гинеразделна частотвашето менюи ситеще вигарантиратлекота,загубанаизлишнотегло,самочувствиенаплажаи завиднонастроение! 1. Студенисупи ВБългарскататрадициятараторътотдавна сееналожил катоизборзалетните жегивисокото : съдържание навода,белтъчинитеи пробиотицитенакиселотомляко,фибритенакраставицатаи есенциалните мазнининаорехитеобещаватситост и доброздравев замянанамалкокалории.Научниизследвания показват,чеакозапочнетеобядаиливечерятасисъссупа,тованамаляконсумиранитеследтовакалории. Койнебиискалкалориитеавтоматическидасапо-малко,самозащотосихапвамевкуснасупа?Съветъттук


еданаблегнетенакрем супи, тъйкатотесеусвояватпо-бавнои засищатзапо-дълго.Опитайте традиционнадоматенасупаГазпачо,студенакремсупаотброколии сладкикартофи,илисупаотпъпеш илидиняс преснизелениподправкизадаразнообразитеменютоси. 2. Супер салати Постройтесъвършенаталятнасалата катовсекипътзапочнете с различен листензеленчук :разноцветни салаткикаторадичиои цикория,рукола,лапад,спанакилидивчесън.Продължетес оражевоиличервено: морков,репичка,домат,цвекло,чушка.Акостеприготвилизеленчуцинагрилможедаприбавитеи тях: аспержите,тиквичките,тънкитечушки,царевицатанакочан,картофите– сладкиилибели,чудесно завършватеднатакавасалата.Зададобавитеполезнимазнинипосипетес любимитесисуровиядкии семенаи винагиприготвяйтелекивинегретиотцитрусовсокилибалсамовоцети зехтин.Акоиматенужда даовкуситесалататасиоще,напомощидватзеленитеподправкикатомента,босилек,копър,кориандъри магданоз.Салататаможелеснодасепревърневосновноястиеакои добавитепарченцапилешкомесоили филеотриба,варенияйцаи натрошеносирене.Акопредпочитатерастителнибелтъчини,добаветесварена киноа,дивориз, нахут,бобилилеща. 3. Млечнипродукти Презлятототоплинатани привличакъмплажаи басейна,анекъмготварскатапечка.Зарадитова страдамеотлипсанабелтъчинивдиетата,коетоможедадоведедоотпадналост,лошмускулентонус, нервност,податливосткъмнастинкии отслабваненакосатаи ноктите.Защастие,лекитеи свежимлечни продуктидоказанопомагатв загубатанамазнинии едновременносегрижатзаздравето.Избирайтелекии свежисиренакатомоцарела,сиренекотиджи рикота,пряснаизвараи изкиснатобялосирене.Едналека вечеряотсуперсалатасъссвежосиренеможедабъдечудесенкрайналетнияден! Бъдетесмелии сервирайтеайрянс подправкинасвоитегостиилиекспериментирайтес приготвянетонажелирантаратор илизамразенокиселомлякос плодове.Акопътуватевпланината,незабравяйтедаопитатеместнимлечни специалитетикатодомашносирене,киселомлякои катък. 4. Нискокалорийнинапитки Когатонавънвъздухасесгъстиоттоплинаи влага,честопосягамекъмразхладителнинапиткии дорине сезамислямеколкобързосенатрупваткалориитеот 3-4 чашисвежест! Избягвайтеголемиколичества прясноизцеденисокове,подсладенстуденчай, млечнитешейкове,айскафетатасъссметанаи газираните напитки.Диетичнитенапиткисапопулярни,ноконсумациятаим обикновеносесвързвас увеличен апетит.Статистикатанееокуражаващаповечетохораприемащидиетичнинапиткииматпо , -високотегло. Акоизберетедаподслаждатенапиткитесиизбирайтеестествениподсладителисъссиленвкускатомед, меласа,кленовсиропи стевия.Нашиясъветедазаложитенаестествениялетенизбор:водас резени плодовеи лед,домашналимонадас мед,газиранаводас малкоколичествопрясноизцеденсоки лед,айс кафес млякои ванилия,и неподсладензеленчай. Втоплителетнивечеризаложетенакоктейлиотбяло винои содас резениплодове,аакостелюбителинабирата,опитайтеседаредуватевсякабирас чашавода илисода,товаестественощенамалиизпитотоколичество. 5. Плодовидесерти Акообичатедасихапватесладко,неочаквайтелятотодаизпарижеланиятави. Защастиеприродатасее погрижилазаедносъссладкиявкуспрезлятотодаполучитеи дозаздраве.Заразликаоттестенитеи обработенидесерти,плодоветехраняттялотовии нестимулиратизлишноапетита.Можедагиприемате суровикатомалкизакускиилидапланиратеизцялоплодовидесерти.Използвайтебарбекютоили лагернияогънзадаизпечетепрасковии кайсии,дагрилователекодиняилипъпеш,дазатоплитеананасс малкороми кокосовистърготиниилинаправодасинанижетеи сготвитеплодовишишчета.Отплодове можедаприготвитечудесносорбес малкомеди маскарпоне,вместозахари вода,с коетодазаместите сладоледаНашиясъветедасмеситесладоледс . пресниплодове,товащенамаликалориитенаполовина,а щеувеличиситосттавидвойно,зарадифибритекоитосъдържатплодовете.Използвайтеестествени


подправкикатоканела,ванилия,индийскоорехчеи карамфил,задаподсилитевкусоветенаплодовете, вместодагипокриватес пудразахар. Задазапочнетеуспешносвоялетенпланзатонусу добраформа,започнетес единденс истинско зареждащолято меню:

Закуска: Изцеденокиселомлякос праскови,бадемии меласа Айскафес ванилия Обяд: Мароканскитаратор Салатас моцарела,домат,спанаки чушкинагрил Вечеря: Супагазпачос козесирене Цветнасалатас билки Шишчетаотплодовеи топкасладолед Лятотоеподходящсезонзавлизаневъвформа- възможностите задвижение и контактс природата са многоповече.Нееслучайно,чехората,коитоживеятвклиматс многослънцеи умеренитемператури спортуватповеченаоткрито,споделятчесавпо-добраформаи сапо-доволниотвъншниясивид.Нее нужнодаучастватев ‘’Спасителинаплажа’’ задасевъзползватеотшанса,койтопредлагалятото. Как да се движим на работното място? 90%отхората,работещи в офисизминават по-малкоот2 кмзавсеки3 дни. Товасеравнява на30 минути ходенепешас умеренотемпо,среднопо 10 минутидневно– крайнонедостатъчно,акожелаетедастевъв форма.Разбира се,неенужноданапускате работа .Започнете с 30 минутиходене дневно,катоходитепеша предиилиследработаиливобеднатапочивка.Наработнотомясто,освенседнали,можедастоитеи прави. Започнетедаставатевсекипъткогатосеналагадаразговарятепотелефонаилидапроведетеразговорс колега.Стоенетоправможедагоридо400 калориидопълнителнодневно,такачеизползвайтевсеки възможеншансдабъдетеправи.Винагиизползвайтестълбитевместоасансьора,умениетовидаизкачвате стълбибездасезадъхватеепрякосвързанос дългатапродължителностнаживотаи оптималнототегло. Какви летни спортове да изберем в града? Акопрезстуденитемесеципосещаватефитнес,тичатенапътека,практикуватейога,тенисиликарате велоергометърпредтелевизора,помислетекоисаалтернативите натезиспортовенаоткрито!Намерете групазатренировкинаоткрито,къдетоможедапродължитесъссвоитефитнесзанимания,с помощтана лостове,халкии упражнениясъссобственотегло.Тичайтенаоткрито,вместонапътекатав залата. Закъснявателизайогаследработа?Вземетепостелкатасии сеотправетекъмблизкатаградинкаили практикувайтенабалконасиназалезслънце!Карайтеколело,намеретеоткриттенискорт, купетеси кънкиилифедербал!Новитевидовенатоварванияизискватоттялотовидасеадаптира,атоваозначава,че щевлезетевъвформапо-бързоотвсякога,особеноакостесвикналис обичайнитесизаниманияи тевече недаватрезултат.

Ами ваканцията? Как да спортувам докато си почивам?


Нетръгвайтенаваканцияс мисълта,ченямадаседвижите.Многоличнитреньории консултантипо храненесподелят,чеклиентитеим отслабватповременаваканция,аконепрекаляватс храненетои следватследнителесниправила:ходетепешаколкотосеможеповече,използвайтевъзможносттада потичатепоморскиябряг,играйтенавсичкиигринаплажа:волейбол,федербал,футбол,воднатопка, карайтеджети водниски, водноколелоиликану,опитайтебоулингс приятели.Акопланиратеактивна ваканцияс няколкодългипоходазаразглежданеназабележителностиилиопознаваненаприродни красоти,нямазащодасетревожитезадобратасиформа.Имателилюбимиупражнения?Изберететриот тяхи гиправетевсекиденвхотелскатасистая! Стигаданеизползватеваканциятасизаизвинениедане правитеабсолютнонищо,щесевърнетенеотразимии доволни,честесепогрижилизасебеси!


Специално за горещителетни дни сме подбрали 3 рецепти от кулинарната поредица ‘’Изкуствотона истинскатахрана’’. Авторитеот www.artofrealfood.com разкриват, че тайната на лятната кухня е да се използват разхладителни подправки, като мента и джоджен, храната да се сервира добреохладена, а напитките да са кисели. Споделете трапезата си приятели, за да бъдепреживяването истински лятно! Цветна салата с билки За2 порции 1 чашалистенца отментаилиджоджен ½чашалистенца отбосилек ¼чашакопърстръкове ( ) ¼чашамагданоз (листа) 2 репички 1/2 чашаядливицветове (латинка ,синчец,

теменужкалавандула , ,ралица) дресинг: 1 ч. л. ябълков оцет 1 ½с. л. зехтин 1 ч. л. хималайска сол

Почистете,измийтеи подсушетебилкитеи цветоветеПоставетевсичкилиставкупа . .Пригответедресинга, объркайтеи оставетедапреседи15 мин. Представетесалататакатоподредителистатавяркачинияи покриетес ядливитецветове. Ментова лимонада

За4 чаши 1 л. содагазирана ( вода) 2 с.л. мед 2 жълтилимона няколкостръкамента/джоджен 10 кубчета лед Изцедетелимоните.Получениясокразмесетес медадоразтапянеи излейтевкана,заедносъссодатаи леда.Разтъркайтелистенцаментаи гипуснетеприлимонадата. Добаветерезенилимонзадекорация.

Марокански таратор

за 2 порции: 500 гргъстокиселомляко 2/3 чашаситнонакълцана пряснамента 1 с.л. едросмлянчеренпиперилилимоновпипер морскасолнавкус коратанаединлимон,настъргана ½чашастудена вода


Вголямакупа,разбъркайтекиселотомлякои водатадополучаваненаеднороднасмес.Добаветементата, солта,чернияпипери коратаотлимон. Сервирайтесупатаохладенаи декорирайтес листенцемента.

Summer Diet  

A diet for the summer days