Page 1

Telemetry of high-risk patients with cardiovascular diseases

Prof. Ivo Iliev, DSc – TU-Sofia Ass.prof. Krasimira Kostikova– MU-Sofia


Tелеметрична архитектура - WBAN


Target groups of patients indicative of telemetry •Patients with left ventricular dysfunction •Patients with symptomatic conduction dysfunctions

•Patients with Implantable Pacemakers (PM), who need of post-operative monitoring and control •Patients with Ischemic Heart Disease or survived after Myocardial Infarction •Patients with Ischemic Heart Disease and diabetes •Patients with flutter •Patients after transplantation


Схемна конфигурация


Обработка на сигналите в ЕКГ телеметрична система Премахване на мрежови смущения и дрейф


Разпознаване и класификация на QRS комплексите


Тестове на алгоритмите MIT-BIH, AHA and European ST-T databases are used База данни

Se [%]

PPV [%]

TP beats

FN beats

FP beats

FPH beats

MIT-BIH

99.37

99.51

208701

1315

1033

21.5

AHA

99.32

99.66

322328

2205

1085

15.5

European ST-T

99.85

99.54

836750

1271

3850

20.1

Общо за трите

99.65

99.57

1367779

4791

5968

19.3

Нормални NBs

Камерни екстрасистоли VBs

Коректни бр.

Грешни бр.

Sp [%]

Пълна база данни

174000

1675

99.05

Noise free

172045

180

Пълна база данни

310982

Noise free

291936

Коректни бр.

Грешни бр.

Se [%]

12454

591

95.47

99.9

12209

81

99.34

3584

98.86

28207

1182

95.98

1131

99.61

23475

184

99.22

•MIT-BIH

•AHA


Приложение на телеметрията в болнични условия


PatRis – Software Tool Applicable in Telemetry Systems for Patients at Risk


Сърдечно- съдовите и мозъчно съдовите заболявания са водеща причина за смърт и инвалидизация в световен мащаб. Тази глобална епидемия от ССЗ обхваща всички райони в света.


Сърдечно- съдовите заболявания (ССЗ) са основната причана за преждевременна смърт в Европа. Те са важна причина за инвалидност и в голяма степен допринасят за нарастващите разходи за здравни грижи.


Смъртта от ССЗ често настъпва внезапно и преди оказването на медицинска помощ, поради което много от терапевтичните намеси са неприложими или палиативни.


• • • • • • •

ССЗ включват: ИБС- стенокардия и миокарден инфаркт МСБ (инсулт и преходно нарушение на мозъчното кръвообращение) Периферни съдови заболявания Хипертония Клапни и вродени сърдечни заболявания Ритъмни и проводни нарушения. Застойна сърдечна недостатъчност


• Предсърното мъждне (ПМ) е най-често срещаната аритмия.


Последствия от наличието на ПМ: • Смърт- двукратно по- висока смъртност при пациенти с ПМ, сравнени с такива без ПМ • Инсулт - Всеки четвърти инсулт се дължи на ПМ - Емболичен инсулт от ПМ е с по- гежко протичане и по- лоша прогноза • СН и ОКС- пациентите с ПМ по- често страдат от СН и ОКС (N England Journal Of Medicine 2010,362:1363- 73) • Когнитивна дисфункция- асимптоматични емболични инциденти при ПМ влошават когнитивната функция (Eur Heart J 2008; 29 2125-2132)


Дванадесет каналното ЕКГ остава златен стандарт за детекция на аритмията, като основния недостатък на метода е, че при асимптомни пациенти липсва ранна детекция.


• Скорошни проучвания показаха, че почестото мониториране на ритъма повишава честотата на детекция на ПМ, но устройствата необходими за това са скъпи и неудобни. Поради тези затруднения в препоръките си National Health, Heart, Lung, and Blood Institute акцентира върху необходимостта от нов метод за детекция на ПМ. (Circulation 2009;119:606–618. )


Цел на проучването: Да се анализират данните, получени от телеметрична ЕКГ мониторираща система, приложена при пациенти с ритъмни и проводни нарушения.


Mатериали и методи: • Приложихме телеметрична електрокардиографска (ЕКГ) мониторираща система при 42 пациенти (28 жени и 14 мъже), преминали през Кардиологично Отделение на КПВБ “Проф. Ст. Киркович” УМБАЛ “Александровска” София за период от 3 месеца (от месец юни 2013 до м. септември 2013 год). Включихме пациентите в следните групи:


Mатериали и методи: • 9 пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и преживян миокарден инфаркт (МИ ) (3 жени и 6 мъже) • 8 пациенти с ИБС- без реализиран МИ (4 жени и 4 мъже) • 25 високо рискови пациенти (18 жени и 4 мъже): болни с артериална хипертония(АХ), сърдечна недостатъчност (следствие на клапна сърдечна болест или кардиомиопатия), миоперикардит, съпътстваща тиреопатология и пациенти с придружаващ електролитен дисбаланс


ИЗПОЛЗВАН ХАРДУЕР

Ултрапортативно устройство наречено Personal Analyzer


РЕЗУЛТАТИ С това устройство регистрирахме различни случаи на: • Ритъмни нарушения- предсърдна (37 епизода) и камерна (23) екстрасистолна аритмия, надкамерни тахикардии (3 ), епизоди на предсърдно мъждене (10), • Проводни нарушения - AV- блок І ст. (2) и SA-блок (1).


Брой и вид на регистрираните ритъмни и проводни нарушения:


При изследваните от нас 42 пациенти приложената система за телеметрично мониториране показа много добра ефестивност и поносимост. Регистрираните общо 76 епизода на ритъмни и проводни нарушения дадоха възможност за своевременно терапевтично повлияване, особено в случаите, когато имахме затруднение в осъществяването на стандартното холтер ЕКГ мониториране.


За периода на проследяване не бяха установени сериозни технически неизправности в системата за телеметрично наблюдение.


Ние продължаваме проследяването на пациенти в Кардиологично отделение на КПВБ „Проф. Ст. Киркович” чрез телеметрично мониториране, като предстои анализ на получените резултати на описаната система със съпоставяне на данните паралелно от холтер ЕКГ мониториране, от морфологичната ЕхоКГ оценка, включително рисковия профил на пациента, както и и фактора време за настъпване на събитие и възможност за повлияването му.


Прилагането на телеметричната ЕКГ мониторираща система е нова, удобна неинвазивна технология за осъществяване на 24 часово непрекъснато ЕКГ мониториране и контрол върху пациента извън интензивното отделение и с възможност за незабавно извършване на спешни реанимационни процедури. Безспорни са предимствата за рутинното й въвеждане в клиничната практика.

Telemetry of high risk patients with cardiovascular diseases bg  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)

Telemetry of high risk patients with cardiovascular diseases bg  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)