Page 12

amortyzacyjny – depreciation koszty amortyzacyjne – depreciation costs; stawka amortyzacyjna – depreciation rate analfabetyzm – illiteracy; por. alfabetyzm analfabetyzm cyfrowy – digital illiteracy; por. alfabetyzm cyfrowy; zob. też definicję alfabetyzmu cyfrowego pod tym hasłem; analfabetyzm funkcjonalny – functional illiteracy; por. alfabetyzm funkcjonalny; zob. też definicję alfabetyzmu funkcjonalnego pod tym hasłem; analfabetyzm informacyjny – information illiteracy; por. alfabetyzm informacyjny; zob. też definicję alfabetyzmu informacyjnego pod tym hasłem; poziom analfabetyzmu – illiteracy level; wskaźnik analfabetyzmu (ogólnie: odsetek osób nieumiejących czytać i pisać) – illiteracy rate; wskaźnik analfabetyzmu cyfrowego/funkcjonalnego/informacyjnego – digital/functional/information illiteracy rate analityczny – analytical umiejętności analityczne – analytical skills analiza – analysis; breakdown (zestawienie danych); examination (sprawdzanie/badanie dokumentacji); study (badanie) analiza przypadku – case study; analiza dokumentacji projektu – examination of project documentation; analiza kosztów i korzyści – cost-benefit analysis; analiza porównawcza – comparative analysis; benchmarking (ujednolicona, tj. oparta na wspólnych kryteriach odniesienia, metoda zbierania i analizowania danych w sposób, który umożliwia porównywanie wyników osiąganych przez różne organizacje, programy czy kraje); analiza porównawcza systemów edukacji – comparative analysis of education systems; analiza potrzeb – analysis of needs, needs analysis; analiza (zestawienie) według płci/wieku/roku – breakdown by gender/age/year; analiza wykonalności (np. uruchomienia nowego programu szkoleń, założenia nowej placówki szkoleniowej) – feasibility study; dokonać/ywać analizy, przeprowadzić/ ać analizę – to carry out an analysis analizować – to analyse, to examine

Łacińskiej; dotyczą one takich zagadnień, jak zarządzanie uczelniami i systemami szkolnictwa wyższego, harmonizacja programów nauczania na poziomie regionalnym, wspólne praktyki dotyczące oceny jakości, akredytacji i punktów zaliczeniowych, rozwiązania zapewniające równy dostęp do szkolnictwa wyższego i społeczną integrację grup mniej uprzywilejowanych oraz powiązania uczelni ze środowiskiem zewnętrznym. Szczegółowe informacje w jęz. angielskim pod adresem: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/ index_en.htm alfabetyzm – literacy; por. analfabetyzm alfabetyzm cyfrowy (umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych) – digital literacy; por. analfabetyzm cyfrowy; alfabetyzm funkcjonalny (sprawne wykorzystywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia w życiu codziennym, w domu, pracy i życiu społecznym; umiejętność rozumienia i wykorzystywania informacji w formie drukowanej i pisemnej w celu wykonania zadania, osiągnięcia celów, rozwijania własnej wiedzy i potencjału oraz funkcjonowania w społeczeństwie) – functional literacy; por. analfabetyzm funkcjonalny; alfabetyzm informacyjny (umiejętność określania, jakie informacje są potrzebne, wyszukiwania najlepszych źródeł informacji w celu zaspokojenia określonych potrzeb, krytycznej oceny tych źródeł, wykorzystywania informacji i dzielenia się informacjami) – information literacy; por. analfabetyzm informacyjny; poziom alfabetyzmu – literacy level; wskaźnik alfabetyzmu (ogólnie: odsetek osób umiejących czytać i pisać) – literacy rate; wskaźnik alfabetyzmu cyfrowego/funkcjonalnego/informacyjnego – digital/functional/ information literacy rate amortyzacja (np. sprzętu zakupionego w projekcie współpracy) – depreciation koszty amortyzacji – depreciation costs; koszty amortyzacji sprzętu – equipment depreciation costs; stopa amortyzacji – depreciation rate

245

A

Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji  

CZEŚĆ II - POLSKO_ANGIELSKA Niniejszy glosariusz jest już trzecią, poprawioną i zaktualizowaną, wersją „Angielsko-polskiego i polsko-angiels...

Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji  

CZEŚĆ II - POLSKO_ANGIELSKA Niniejszy glosariusz jest już trzecią, poprawioną i zaktualizowaną, wersją „Angielsko-polskiego i polsko-angiels...

Advertisement