Page 1

4μ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΝΑΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ΢ 1933 -2003

70 ΥΡΟΝΙΑ

΢ΣΑ ΞΑΡΣΙΑ ΦΗΛΑ

ΚΔΡΚΤΡΑ 2003

1


2

ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ Φχζαγε η` αγέξη θαη καο πήγαηλε ζ` άιινπο ηφπνπο, ζ` άιια κέξε καο ηαμίδεπε! Κάπσο έηζη πξηλ από 70 νιόθιεξα ρξόληα μεθίλεζε ην καθξηλό ηνπ ηαμίδη ην θαξάβη πνπ ην ιέγαλ 4ν Σύζηεκα Ναπηνπξνζθόπσλ Κέξθπξαο, κέζα ζηηο δύζθνιεο κα θαη νλεηξηθέο ζπλάκα ζάιαζζεο ηνπ Πξνζθνπηζκνύ. Καη έκειιε απηό ην ηαμίδη λα `λαη γεκάην από θάζε ινγήο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο. Πόηε ε θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα λα απεηιεί λα ην θαηαπηεί, πόηε ε γαιήλε λα ηνπ δίλεη αλάζεο θαη δύλακε λα πξνρσξήζεη, πόηε ε παλδαηζία ησλ ρξσκάησλ ηνπ δεηιηλνύ λα ην αλεβάδεη ζε εμσπξαγκαηηθνύο θόζκνπο, πόηε ν ιπζζαζκέλνο βνξάο λα παιεύεη λα ηνπ ζθίζεη ηα παληά θαη πόηε ν νύξηνο άλεκνο λα ην ζπξώρλεη απαιά ζαλ κηθξό πεηνύκελν πάλσ από ηνλ αθξό ηεο ζάιαζζαο. Όκσο απηό ην θαξάβη είρε ηε ζπάληα ηύρε - πεο ην θαη ηθαλόηεηα - λα `ρεη ζην ηηκόλη ηνπ γεξνύο θαπεηαλαίνπο, καζηόξνπο ηεο ζάιαζζαο, πνπ ήμεξαλ θαη λα ηελ αγαπνύλ θαη λα ηε ζέβνληαη, κα όρη λα ηε θνβνύληαη. Καη έηζη πεξήθαλν ηαμίδεπε θαη ζπλερίδεη λα ηαμηδεύεη θαη ζα ηαμηδεύεη γηα πνιύ αθόκα, γηαηί νη πξνζθνπηθέο ζάιαζζεο δελ έρνπλ ηειεησκό θαη όπνηνο ηηο γεπηεί κηα θνξά, δελ θεύγεη καθξηά ηνπο. Αθξνπαηώληαο ζην θαηώθιη ηνπ 21νπ αηώλα θαη έρνληαο ην ακπάξη ηνπ γεκάην πνιύηηκε πξακάηεηα, πνπ απόθηεζε όια απηά ηα ρξόληα, βάδεη πιώξε γηα αθόκα πην εμσηηθά κέξε, γηα άιινπο επίγεηνπο παξάδεηζνπο, έρνληαο πάληα ζην ηηκόλη ηνπ ην ίδην γεξνύο θαπεηαλαίνπο, κα θαη πιήξσκα άμην θαη δηςαζκέλν γηα πεξηπέηεηα θαη γλώζε. ΍ξα θαιή ζηελ πξχκλε ζνπ θη αγέξα ζηα παληά ζνπ! Κένηονα 2003

Με πνμζημπζημύξ παζνεηζζιμύξ, -ΟΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ΢ ΔΦΟΡΟ΢ ΠΡΟ΢ΚΟΠΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ΢ ΢ΤΜΔΧΝ ΢ΟΤΡΒΙΝΟ΢ (Πάκεδναξ)


3

Ξεκεξώλεη. Ο νπξαλόο γεκίδεη από ηα ππέξνρα ρξώκαηα ηεο απγήο. Έλα ππέξνρν αίζζεκα καο θαηαθιύδεη, δηαπεξλά ην θνξκί καο. Γελ κπνξνύκε λα ην πεξηγξάςνπκε κε ιόγηα, αιιά ην λνηώζνπκε ζην βιέκκα όισλ. Σβήλνπκε ηελ θσηηά, παίξλνπκε ην ζαθίδην, ην ξαβδί θαη αηελίδνπκε ηελ επόκελε θνξπθή πνπ νξζώλεηαη κπξνζηά καο. Κη όκσο! Έλα βάξνο αλεμήγεην έρεη ην ζαθίδην καο! Όρη δπζβάζηαρην, αιιά πεξίεξγν. Έλα βάξνο πνπ ζην δηάβα 70 ρξόλσλ, νινέλα θαη απμάλνληαλ ρσξίο όκσο λα καο θνπξάδεη! Ίζα-ίζα, ιεο θαη μεπξνβάινπλ αόξαηα ρέξηα , πςσκέλα ζηνλ Πξνζθνπηθό ραηξεηηζκό θαη ζηεξίδνπλ ηα βήκαηα καο ζηελ κεγάιε απηή πνξεία. Καη εκείο, πνπ μέξνπκε ην παξειζόλ, ηελ ηζηνξία καο, ην κεγάιν απηό παηρλίδη πνπ μεθίλεζε ην 1933 ζηελ Κόληξα Φόζζα από θάπνηα παηδηά πνπ έπαηδαλ κπξνζηά από ηηο παξάγθεο θαη ηηο αλαπνδνγπξηζκέλεο βάξθεο πνπ κύξηδαλ κνξάβηα, ζπλερίδνπκε. Οθείινπκε λα ζπλερίζνπκε γηα ηελ επόκελε θνξπθή. Δβδνκήληα ρξόληα γξάθεηαη ε ηζηνξία πνπ ζήκεξα θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ θίιε αλαγλώζηε. Δκείο απιώο ηελ παξαζέηνπκε. Άιινη ζην κέιινλ ζα πξάμνπλ ην ίδην. Γηαηί ην Πξνζθνπηθό παηρλίδη δελ έρεη ζηακάηεκα. Κπιάεη ζαλ ην πνηάκη αέλαα. Σηα μάξηηα ςειά αηελίδνπκε ην κέιινλ, παηώληαο γεξά ζ’ έλα έλδνμν παξειζόλ, πξνεηνηκάδνπκε ηηο επόκελεο γεληέο γηα έλα θόζκν ιίγν θαιύηεξν, πην σξαίν, θάηη ζαλ κεγέζπλζε ηεο αγλήο Πξνζθνπηθήο παξέαο θαη ηεο αηώληαο θηιίαο. Τν 4ν Σύζηεκα Ναπηνπξνζθόπσλ Κέξθπξαο, πεξήθαλα επραξηζηεί όινπο απηνύο πνπ δνύιεςαλ θαη παξέδσζαλ απηή ηελ πινύζηα ζε πιηθό ηζηνξία από ην 1993 έσο ζήκεξα θαη ηνπο αθηεξώλεη ζαλ ειάρηζην θόξν ηηκήο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα παηδηά πνπ γαινπρήζεθαλ επί 70 ρξόληα ζηελ ιέζρε ηνπ 4νπ , απηό ην βηβιίν πνπ κε κεγάιε πξνζπκία επηκειήζεθε ν γεξόιπθνο Γηώξγνο Καγθνπξίδεο, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ δνπιεηά θαη ηελ ππνκνλή ηνπ. Φακειώλσ ην βιέκκα κπξνζηά ζε απηνύο πνπ ηόζα ρξόληα εγήζεθαλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο - όινπο ηνπο θαηά θαηξνύο Βαζκνθόξνπο. Απηνύο πνπ αθηέξσζαλ θνκκάηηα ηεο δσήο ηνπο, από ηνλ ειεύζεξν, επαγγεικαηηθό θαη νηθνγελεηαθό ρξόλν ηνπο γηα λα ζπξώρλνπλ ην Σύζηεκα όιν θαη πην ςειά, βνεζώληαο ηα «παηδηά καο» λα θξαηήζνπλ ζσζηά ην πεδάιην ηεο δσήο ηνπο – λα δώζνπλ θσο ζηα όλεηξα ηνπο. Δπραξηζηώ επίζεο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο απηώλ ησλ Βαζκνθόξσλ γηα ηελ θαηαλόεζε, ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ ππνκνλή ηνπο. Τν 4ν Σύζηεκα αλέθαζελ απνηεινύζε έλα αδηάθνπν ππξήλα πνπ γεκάηνο κε ηα νξάκαηα θαη ηε θιόγα ησλ παηδηώλ, ζηεξηγκέλνο ζηηο Αξρέο θαη ζηα Ηδαληθά ηνπ Πξνζθνπηζκνύ, έδηλε, δίλεη θαη ζα δίλεη δπλακηθά ην παξόλ ζηα Πξνζθνπηθά δξώκελα ηεο Κέξθπξαο θαη όρη κόλν… Σμ 4μ Κύια!!! Κένηονα 2003

Κςκ/κμξ Ν. Καναιπάηζμξ «Ιππόηαιπμξ» Ανπδβόξ 4μο ΢οζηήιαημξ Ναοημπνμζηόπςκ Κένηοναξ


4

Πξόινγνο Πξηλ έλα ρξφλν νη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο κνπ δήηεζαλ λα βνεζήζσ ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ 4νπ ΢/ηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 70 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 4εο νκάδαο. Με ραξά απνδέρζεθα ηελ πξφηαζή ηνπο, γηαηί ηψξα απφ ηελ Έλσζε Παιαηψλ Πξνζθφπσλ πνπ βξίζθνκαη, έρσ αξθεηφ ρξφλν λα αλνίγσ ην κπανχιν ησλ αλακλήζεσλ. ΢’ απηφ κε βνεζά θαη ε επί δεθαεηία ελαζρφιεζή κνπ κε ην Ώξρείν ηεο Π.Β., έλα ζεζαπξφ θαηαγξαθήο γεγνλφησλ κε πξνζθνπηθφ θαη φρη κφλν ελδηαθέξνλ. Δ αξρηθή ζθέςε λα πεξηνξηζζψ κφλν ζηα ηνπ 4νπ ΢/ηνο, ζα κε δηεπθφιπλε ζεκαληηθά, αιιά δελ ζα έδηλε ζηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα αληηιεθζεί ην επξχηεξν πξνζθνπηθφ πιαίζην, πνπ επεξέαζε θαη κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε δξάζε ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Έηζη νη αλαθνξέο ζηα ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Βθνξείαο Κέξθπξαο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηα ηνπ ΢ψκαηνο Βιιήλσλ Πξνζθφπσλ ήηαλ απαξαίηεηε. Πξνζπάζεζα νη αλαθνξέο κνπ απηέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκεο, ψζηε θαη ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα λα παξνπζηάδνληαη θαη ν ζηφρνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ρξνληθνχ ηνπ 4νπ ΢/ηνο λα εμππεξεηείηαη. Αελ απέθπγα ηνλ πεηξαζκφ λα θάλσ θαη κεξηθέο δηθέο κνπ εθηηκήζεηο θαη λα θαηαιήμσ θαη ζε πξνζσπηθά κνπ ζπκπεξάζκαηα. Ήηαλ θάηη αλαπφθεπθην, κηα θαη ε παξνπζία κνπ ζην 4ν ΢/κα απφ ην 1965 θαη ζηνλ πξνζθνπηζκφ απφ ην 1958 κέρξη ζήκεξα, κνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο κεγάιεο πεξηφδνπ ησλ πξνζθνπηθψλ πξαγκάησλ. Αελ δηεθδηθψ βεβαίσο ην αιάζεην, αιιά πξνζπάζεζα λα είκαη θαηά ην αλζξσπίλσο δπλαηφλ αληηθεηκεληθφο. Σν γεγνλφο ηεο ζχλδεζεο ηνπ 4νπ ΢/ηνο κε ην Ναπηνπξνζθνπηζκφ ζηελ Κέξθπξα, κηα θαη ην 4ν ΢/κα απνηεινχζε επί πνιιά ρξφληα ην κνλαδηθφ λαπηνπξνζθνπηθφ ζχζηεκα ζην λεζί, κε ππνρξέσζε ζε κηα αλαδήηεζε ησλ πξν ηεο ηδξχζεσο ηεο 4εο νκάδνο λαπηνπξνζθνπηθψλ νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο, θαη ε εκπεηξία πνπ απέθεξε ε ιεηηνπξγία ηνπο, απνηέιεζαλ ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο ίδξπζεο ηεο 4εο νκάδαο. ΢ηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή, πνπ κε πνιιή αγάπε έθαλα, κε βνήζεζαλ νη αληρλεπηέο ηεο 4εο θνηλφηεηαο θαη νη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο, κε ηηο ζπλεληεχμεηο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηα αλακλεζηηθά θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζπλέιεμαλ θαη επεμεξγάζζεθαλ απφ ηνπο παιηνχο βαζκνθφξνπο ηνπ ΢/ηνο. Αελ βξέζεθε θαλείο, πνπ λα κελ πξνζθέξεη κε ραξά ηε βνήζεηα ηνπ θαη ηνπο επραξηζηψ φινπο πνιχ. Εδηαίηεξε βνήζεηα πξνζέθεξε ν παιηφο Ώ.΢. Σάζνο Μπάξκπαο, πνπ αλέιαβε ηνλ θφπν λα δηνξζψζεη ηα θείκελά κνπ θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά. Σε δηθή κνπ πξνζπάζεηα ηελ αθηεξψλσ ζηελ 4ε νκάδα, ηελ νκάδα κνπ.

Κέξθπξα 11-10-2003 Γ. Καγθνπξίδεο (Μνχξκνπξαο) Ναπηνπξφζθνπνο ηεο 4εο νκάδαο Κέξθπξαο.


5

΢πληνκνγξαθίεο Σ.Δ.Π. Σώκα Διιήλσλ Πξνζθόπσλ Γ.Σ. Γεληθή Σπλέιεπζε Γ.Δ. Γεληθή Δθνξεία – Γεληθόο έθνξνο Δ.Π. Δθνξεία Πεξηνρήο – Έθνξνο Πεξηνρήο Π.Δ. Πεξηθεξεηαθή Δθνξεία – Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο Α.Π.Δ. Αλαπιεξσηήο Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο Τ.Δ. Τνπηθή Δθνξεία – Τνπηθόο Έθνξνο Α.Τ.Δ. Αλαπιεξσηήο Τνπηθόο Έθνξνο Τ.Δ.Π.Κ Τνπηθή Δθνξεία Πόιεο Κέξθπξαο Τ.Δ.Π.Π.Κ. Τνπηθή εθνξεία Παιαηάο Πόιεο Κέξθπξαο Σ/κα Σύζηεκα Α.Σ. Αξρεγόο Σπζηήκαηνο Α.Α. Αξρεγόο Αγέιεο Υ.Α. Υπαξρεγόο Αγέιεο Α.Ο. Αξρεγόο Οκάδαο Υ.Ο. Υπαξρεγόο Οκάδαο Β.Ο. Βνεζόο Οκάδαο Α.Κ.Α. Αξρεγόο Κνηλόηεηαο Αληρλεπηώλ Υ.Κ.Α. Υπαξρεγόο Κνηλόηεηαο Αληρλεπηώλ Τ.Π.Σ. Τνπηθόο Πξνζθνπηθόο Σύλδεζκνο Δ.Κ.Σ. Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Σπκπαξάζηαζεο Δ.Π.Π. Έλσζε Παιαηώλ Πξνζθόπσλ Ν/Π Ναπηνπξόζθνπνη Κ.Κ. Καηαζθελσηηθό Κέληξν Ζ.Γ. Ζκεξεζία Γηαηαγή


6

΢.Δ.Π. Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ΢ 4Ο ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΝΑΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΩΝ ηα πξν ηεο ίδξπζεο «Σνλ πξώην πξνζθνπηζκό πνπ έδεζα, όηαλ ήκνπλ παηδί, ήην ν λαπηνπξνζθνπηζκόο, κε έλα ηζηηνθόξν, καδί κε ηνπο αδειθνύο κνπ, πνπ πεξηέπιεπζα ηαο αθηάο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο ΢θσηίαο. Δπραξηζηήζεθα πνιύ θαη ειπίδσ όηη θαη ζεηο ζα επραξηζηεζείηε ην ίδην όηαλ ην θάκεηε.» Με απηά ηα ιφγηα ηνπ ηδξπηή καο Lord Baden-Powell of Gilwell ζηελ 6ε Οκηιία ηνπ γχξσ ζηε θσηηά ηεο θαηαζθήλσζεο, πνπ πεξηέρεηαη ζηε βίβιν ηνπ πξνζθνπηζκνχ «Ο Πξνζθνπηζκφο γηα παηδηά», ζεκειηψζεθε ν λαπηνπξνζθνπηζκφο. Ώπεπζχλζεθε ν Εδξπηήο ζε εθείλνπο, πνπ αλαδεηνχλ ην πγξφ ζηνηρείν ζηε δσή ππαίζξνπ, γηα λα ηνπο ζπλαξπάζεη ζην αηέιεησην « πξνζθνπηθφ παηρλίδη κε ην ζρνιείν ηεο θχζεο, απηφ ην αλεπαλάιεπην ζρνιείν αγσγήο ηνπ πνιίηνπ». ΢ηελ Βιιάδα, ηε ρψξα κε ηα ακέηξεηα κίιηα αθηψλ, κε ηα ππέξνρα πειάγε, κε ηε δσληαλή λαπηηθή παξάδνζε, κε ηελ ηζηνξία ηεο γεκάηε απφ λαπηηθνχο αγψλεο, κε ηα παξακχζηα ηεο θεληεκέλα ζηελ αξκχξα λα θζάλνπλ κέρξη ηηο ςειφηεξεο θνξπθέο ηεο, ήηαλ επφκελν ν λαπηνπξνζθνπηζκφο λα βξεη ην θπζηθφ ηνπ ρψξν. Δ πξψηε νκάδα πνπ ηδξχζεθε ζηε ρψξα καο ζηηο 28-3-1913 απφ ην Μάξθν Μίλδιεξ ήηαλ ε 3ε Ναπηνπξνζθφπσλ Ώζελψλ. Δ νκάδα απηή ζε δχζθνια ρξφληα ζπλδέζεθε πνιχ κε ην πξνζθνπηζκφ ηεο Κέξθπξαο θαη ηελ νκάδα καο. Σελ ίδηα ρξνληά, ην 1913, ζηνπο θήπνπο ηεο «Ρνιίλαο» κηα παξέα παηδηψλ αλαθάιππηε ην πξνζθνπηθφ παηρλίδη, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν ΐ.Ρ. αλαθάιπςε ην λαπηνπξνζθνπηζκφ κε ηα αδέιθηα ηνπ ζηηο πεξηπέηεηέο ηνπο ζηηο αθηέο ηεο Ώγγιίαο. Ώξγφηεξα, ην 1914, ηδξχζεθε επίζεκα ν πξνζθνπηζκφο ζηελ Κέξθπξα, πνπ ακέζσο γλψξηζε κεγάιε άλζεζε κε ηελ ίδξπζε ηεο Ώ΄ Οκάδαο ηνπ Γ. Νηθνιατδε θαη ακέζσο κεηά κε ηελ ΐ΄ Οκάδα ηνπ Α. Κφληε. Σα ζπληαξαθηηθά φκσο γεγνλφηα ηεο επνρήο πνπ αθνινχζεζε ( Καηάιεςε ηεο Κέξθπξαο απφ ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ην Αεθέκβξην ηνπ 1915 Άθημε ζηελ Κέξθπξα ρηιηάδσλ ΢έξβσλ ζηξαηησηψλ ην 1916/1917 - Ώ΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο 1917/1918 - Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία 1920 ), είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα ζηεξεζεί ν θεξθπξατθφο πξνζθνπηζκφο ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ελσκνηαξρψλ, νη νπνίνη ηνλ θξάηεζαλ ζηε δσή θαη έθαλαλ πξάμε ην «έζν έηνηκνο» ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ εθδειψζεθε επηδεκία ρνιέξαο ζηα ζεξβηθά ζηξαηεχκαηα θαη ζηα πξνάζηηα ηεο Κέξθπξαο ην 1916. Σν 1920 βξίζθεη ηελ Κέξθπξα ρσξίο πξνζθνπηθέο νκάδεο. ΋κσο ν παιηφο ελσκνηάξρεο ηεο Πξψηεο Θεφδσξνο Κφιιαο (ππ-γφο απφ 28-1-1920) έδσζε θαη πάιη δσή ζηελ θίλεζε, ηδξχνληαο καδί κε άιινπο παιηνχο πξνζθφπνπο ην Πάζρα ηνπ 1921 ηελ Ώ΄ Οκάδα Ναπηνπξνζθφπσλ Κέξθπξαο, ηεο νπνίαο ππήξμε αξρεγφο κε ππ-γφ ηνλ Ώληψλην Παιαηηαλφ. Δ νκάδα είρε δηθή ηεο ζθξαγίδα θπθιηθή, κε κφλν ηνλ αλαγελλψκελν θνίληθα ζην θέληξν, θαη ππαγφηαλ ζην Ώ΄ ΢χζηεκα Οκάδσλ Κέξθπξαο, ην νπνίν ειεγρφηαλ απφ ηνλ Σ.Β. θαη ηελ


7

Πεξηθεξεηαθή Βπηηξνπή ή Σνπηθή Βπηηξνπή, φπσο επηθξάηεζε λα ιέγεηαη. Βγθαηαζηάζεθε ζε ιέζρε πνπ ηεο παξαρσξήζεθε ζην Παιαηφ Φξνχξην απφ ην επίηηκν κέινο ηνπ ΢ψκαηνο θξνχξαξρν Κέξθπξαο θ. ΐαξφηζε, αλ θαη ην Β΄ ΢ψκα ΢ηξαηνχ δελ ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε, πξάγκα πνπ μεπεξάζηεθε κε ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγνχ ΢ηξαηησηηθψλ Ν. Θενηφθε. Ο ιηκελάξρεο ηήο παξαρψξεζε κηα παιηά εμάθσπε βάξθα θαη έλαλ ππαμησκαηηθφ, ηνλ νπινλφκν Γ. ΐηηψξε γηα εθπαηδεπηή, ν νπνίνο αξγφηεξα έγηλε ππ-γφο ηεο νκάδαο. Σελ πεξίνδν απηή Σνπηθφο Έθνξνο Κέξθπξαο ήηαλ ν Υαξάιακπνο Γαιάηεο, ν νπνίνο φκσο απνπζίαδε ιφγσ επαγγεικαηηθψλ αζρνιηψλ πνιχ ζπρλά απφ ηελ Κέξθπξα, θαη γη απηφ ν Θ. Κφιιαο αλέθεξε απ’ επζείαο ζην Γεληθφ Έθνξν Λεσλίδα Πηέξε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο, φπσο επίζεο θαη ζηελ Σνπηθή Βπηηξνπή Κέξθπξαο, ηεο νπνίαο πξφεδξνο ήηαλ ν Ννκάξρεο Μ. Μαξηλάθεο, αληηπξφεδξνο ν ηέσο Π.Β. γπκλαζηάξρεο Ν. Παίδεο, κέιε ν Γ. Σξηκέξεο, δ-ληήο ηεο Βκπνξηθήο ΢ρνιήο, θαη άιινη. Καη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ήηαλ ιίγεο. Μία δηήκεξε εθδξνκή ζρεδφλ θάζε κήλα, ζπκκεηνρή ζε εξάλνπο ηνπ Β.Β.΢., ζηηο εθδειψζεηο γηα ηα Αηεζλή δίθαηα θαη ην Βζληθφ δήηεκα, παξνπζία ζηηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο επεηείνπο. Οη λαπηνπξφζθνπνη έθεξαλ πξνζθνπηθή ζηνιή θαη πεξηβξαρηφλην πνπ έγξαθε «ΝΏΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΟ΢». Δ νκάδα είρε πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη ην απέδεημε ζηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθατάο ζηηο 6-4-1922, γεγνλφο γηα ην νπνίν απέζπαζε ηελ επαξέζθεηα ηνπ Γεληθνχ Βθφξνπ θαη ηεο Σνπηθήο Βπηηξνπήο. Μάιηζηα ζηηο 20-8-1922 ε νκάδα, αθνχ θηινμέλεζε ηνλ Γ.Β. Λ. Πηέξε, πνπ απφ ηηο 6 Ώπγνχζηνπ βξηζθφηαλ ζηελ Κέξθπξα, αλαρψξεζε γηα ηε Γάθπλζν κε ηελ δαικαηηθή ζθνχλα «Πφπε» θαη θαηαζθήλσζε γηα έλα κήλα ζην Κξπνλέξη. Ήδε απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1922 ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο Ώ΄ Ο. Ν/Π Κ. νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα ίδξπζεο θαη ηεο ΐ΄ Οκάδαο «εθ πεδψλ πξνζθφπσλ» κε Ώ-γφ ηνλ Ώληψλην Παιαηηαλφ, πνπ είρε πνιχ κηθξφ ρξφλν δσήο θαη ηειηθά ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Ώ΄ Ο. Ν/Π. Σελ ίδηα πεξίνδν γίλνληαλ πξνζπάζεηεο θαη απφ ην δ-ληή ησλ Καζνιηθψλ ΢πιιφγσλ Ανλ Ρεδίη γηα ζρεκαηηζκφ Εηαιηθήο Οκάδαο Πξνζθφπσλ, νη νπνίεο δελ επδνθίκεζαλ ηειηθά. Δ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ επαθνινχζεζαλ επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζην κέιινλ ηεο νκάδαο. ΢ην Παιηφ Φξνχξην ζπλσζηίδνληαλ νη πξφζθπγεο. Με δηαηαγή ηνπ θξνχξαξρνπ ε πξνζθνπηθή ιέζρε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηέγαζε Ώξκελίσλ πξνζθχγσλ. Δ νκάδα έραζε ηε ζηέγε ηεο, φπσο θαη ηα ζηειέρε ηεο, πνπ θαινχληαλ λα θαηαηαγνχλ ζην Ναπηηθφ. Βπέζηξεςε άκεζα απφ ηε Γάθπλζν θαη νξγάλσζε έξαλν γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνζθχγσλ. Με ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Β. νξγάλσζε ηνπο Ώξκέληνπο πξφζθπγεο ζε πξνζθνπηθή νκάδα κε Ώ-γφ αξρηθά ηνλ Θ. Κφιια. Οη εληάζεηο φκσο ησλ θαηξψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ηαμίδη ζηε Γάθπλζν, έθεξαλ ζε ξήμε ηνπο δχν Ώ-γνχο Κφιια θαη Παιαηηαλφ κε ηελ Σνπηθή Βπηηξνπή θαη ηειηθά παξαηηήζεθαλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν Γ.Β. κε ην 2350/19-12-1922 ηειεγξάθεκά ηνπ πξνο ηνλ Σ.Β. Υαξ. Γαιάηε δηέηαμε ηελ «δηάιπζε ησλ νκάδσλ Κέξθπξαο κέρξη λεσηέξαο». Βδψ θιείλεη ε Ώ΄ Ναπηνπξνζθνπηθή Οκάδα Κέξθπξαο, πνπ ηελ πεξίνδν 1920-1922 ππήξμε ε κφλε πξνζθνπηθή νκάδα ζηελ Κέξθπξα. Σεο νκάδαο απηήο ζψδεηαη ην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο ηνπ 1922 ζην Ώξρείν ηεο Π.Β.


8

Ώ΄ ΟΜΏΑΏ ΝΏΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΧΝ ΚΒΡΚΤΡΏ΢ 1. Κφιιαο Θεφδσξνο - αξρεγφο 2. Παιαηηαλφο Ώληψληνο - ππ/γφο - αξρεγφο ηεο ΐ΄ 3. ΐηηψξεο Γεψξγηνο - νπινλφκνο - ππ/γφο 4. Παπαδάηνο Νηθφιανο - ελσκνηάξρεο - νπινλφκνο - ηκεκαηάξρεο - αξρεγεχσλ 5. Κάιινο Κπξηάθνο - ελσκνηάξρεο - ππ/γφο 6. Κνπινχξεο Εσάλλεο - ππ/γφο 7. Αεκφπνπινο Νηθφιανο - ελσκνηάξρεο 8. Κνηηλάο Κσλζηαληίλνο - ππελσκνηάξρεο 9. Κνθνηφο Νηθφιανο - ππελσκνηάξρεο 10.Υξπζηθφο Εσάλλεο - ππελσκνηάξρεο 11.Κνληφο 12.Κσλζηαληίλνπ Εσάλλεο 13.Μάηζαο Εσάλλεο 14.Μσξατηεο Κσλζηαληίλνο 15.Κνζθηλάο 16.Κεθαιάο Θξαζχβνπινο 17.Γαλήο Ώιθφλζνο 18.Υξπζηθφο Εσάλλεο 19.Γξππάξεο ΢ππξίδσλ 20.ΐηηψξεο Αεκφξεζηνο 21.Παλδήο Εσάλλεο 22.Κνχξθνπινο Ώληψληνο 23.΢ηαλέινο Εσάλλεο 24.ΐαζηιάο Εσάλλεο 25.Παξεγφξεο ΢ππξίδσλ 26.Ααπέξγνιαο Βπάγγεινο 27.Μπακίραο Κίκσλ Γεσξγίνπ 28.Παπίξεο Γεξάζηκνο 29.Κνκηαλφο Ώιέμαλδξνο 30.Αεζχιιαο Ώζαλάζηνο 31.ΐιάρνο Γεξάζηκνο 32.΢νπέξεθ Ώλδξέαο 33.ΐνπξγίδεο Υξήζηνο 34.Κεθαιάο ΢ππξίδσλ 35.Γξίκαο Εσζήθ 36.Πειφο Υαξίιανο 37.Κνπξνπδάθεο Ώλδξέαο 38.Ώκπειάο ΢ππξίδσλ 39.Πίλαο ΢ππξίδσλ 40.Εσάλλνπ Κσλζηαληίλνο 41.Ώγγειφπνπινο Αεκήηξηνο 42.Γνπιηεικήο Παχινο 43.Καββαδίαο Ώιέμαλδξνο 44.Κφιιαο Ώιέμαλδξνο


9

Ώπφ ηελ νκάδα απηή ν ππ-γφο Κπξηάθνο Κάιινο ζα δψζεη ζπλέρεηα ζηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ κε ηε δηθή ηνπ Ώ΄ Οκάδα Πξνζθφπσλ Κέξθπξαο. ΋κσο ε επνρή πνπ αθνινχζεζε ήηαλ θαη πάιη δχζθνιε γηα ηελ Κέξθπξα. Οη Εηαινί, απφ ηελ επνρή πνπ δηαηεξνχζαλ ζηξαηεχκαηα ζηελ Κέξθπξα (1915-1919), είραλ θαηαζηήζεη ζαθέο ζηνπο Κεξθπξαίνπο, φηη ζεσξνχζαλ ην λεζί δηθφ ηνπο θαη ην εθδήισλαλ κε θάζε ηξφπν, φπσο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα ίδξπζεο Εηαιηθήο Οκάδνο Πξνζθφπσλ, πνπ ηειηθά, ράξηο ζηελ εηνηκφηεηα ησλ αξρεγψλ ηεο Ώ΄ Ο. Ν/Π θαη ηεο Σνπηθήο Βπηηξνπήο, δελ είρε ζπλέρεηα. Με αθνξκή ην γλσζηφ επεηζφδην ηεο Καθθαβηάο ζηηο 31-8-1923 ν ηηαιηθφο ζηφινο αγθπξνβφιεζε κέζα ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη αμίσζε ηελ παξάδνζή ηεο. ΢ηελ αξλεηηθή απάληεζε ησλ Κεξθπξαίσλ βνκβαξδίζηεθε ε πφιε, ην Παιηφ Φξνχξην ( νη ρηιηάδεο πξφζθπγεο πνπ θνίηαδαλ ακέξηκλνη απφ ηηο επάιμεηο ηα ηηαιηθά θαξάβηα δέρζεθαλ ηα ππξά ηνπο), ε Ννκαξρία (είλαη πνιχ πηζαλφλ ηφηε λα γθξεκίζηεθαλ θαη ηα άιια θηίξηα ηνπ ζεκεξηλνχ πξνζθνπείνπ), ην Νέν Φξνχξην θαη ε Ώζηπλνκηθή ΢ρνιή. Σειηθά θαηέιαβαλ ην λεζί θαη ην θξάηεζαλ κέρξη ηηο 27-9-1923. Δ Κέξθπξα ζξήλεζε 2 ληφπηνπο θαη 13 πξφζθπγεο λεθξνχο, δεθάδεο ηξαπκαηίεο θαη γλψξηζε ζθελέο θξίθεο. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ε ιεηηνπξγία ηεο Ώ΄ Οκάδαο Πξνζθφπσλ ηνπ Κπξηάθνπ Κάιινπ ήηαλ πξαγκαηηθφο άζινο. Σνλ Κπξηάθν Κάιιν δηαδέρζεθε ζηελ αξρεγία ηεο νκάδαο ν εθ ηεο Ώ΄Ο. Ν/Π πξνεξρφκελνο ΐηηψξεο Αεκφξεζηνο, κε ππ-γφ ηνλ ΐ.(;) Μαπξφρε. Σν 1925 ήηαλ κηα ηπρεξή ρξνληά γηα ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ, γηαηί πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ Πξνζθνπηθνχ ΢πλδέζκνπ (αληηθαηέζηεζε θαηά ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ ηελ Σνπηθή Βπηηξνπή) αλέιαβε ν κεηέπεηηα Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Ώζελαγφξαο θαη κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ ν Άγγεινο Λαβξάλνο, νη νπνίνη κε ην θχξνο ηνπο ζηήξημαλ ηελ θίλεζε ζην λέν μεθίλεκά ηεο. Ο Α. Κφληεο, Σνπηθφο Έθνξνο απφ ην 1926, θξφληηζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Γ΄ Οκάδαο Ναπηνπξνζθφπσλ κε αξρεγφ ην Λίλν Μσπζή θαη ζηε ζπλέρεηα ην γξακκαηέα ηνπ Σνπηθνχ Πξνζθνπηθνχ ΢πλδέζκνπ Α. Καξβέιε, πξνζπάζεηα πνπ δελ απέδσζε, φπσο θαη ε νξγάλσζε ησλ ηξνθίκσλ ηνπ Βζληθνχ Οηθνηξνθείνπ ζε πξνζθνπηθέο νκάδεο ην 1927. Δ Ώ΄ Ο. Πξνζθφπσλ, ηελ αξρεγία ηεο νπνίαο αλέιαβε ν ίδηνο ν Σ.Β. Α. Κφληεο, αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1928, νπφηε θαη δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλ θαη ζηελ ηειεπηαία πιεξνθνξία πνπ έρνπκε γη’ απηήλ απφ ην Ώξρείν ηεο Π.Β., ζηηο 28-1-1928 είρε 33 πξνζθφπνπο θαη 11 ιπθηδείο, κε 1 ππ-γφ, 8 ππελσκνηάξρεο, 2 ηπκπαληζηέο θαη 4 ζαιπηγθηέο. Αχν ιφγνη ζπλέβαιαλ ζηε δηάιπζε ηεο Ώ΄ Ο.Π. Δ ελαζρφιεζε ηνπ Α. Κφληε θαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, φπνπ δηαθξίζεθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Πνδνζθαηξηθήο Έλσζεο Κέξθπξαο, θαη ε εκθάληζε απφ ηηο 14-71925 ηεο ΐ΄ Οκάδαο Πξνζθφπσλ θαη ηνπ Ώξρεγνχ ηεο ΢πχξνπ Μπάλνπ. ΢χληνκα ε ΐ΄ Οκάδα αλέπηπμε ηέηνηα δξάζε θαη είρε ηέηνηα νξγάλσζε, ψζηε ε ζχγθξηζε ηεο Ώ΄ Ο.Π. καδί ηεο λα είλαη εμαηξεηηθά άληζε. Ο ΢πχξνο Μπάλνο θαη ε ΐ΄ Οκάδα ζθξάγηζαλ ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ ηα επφκελα 35 ρξφληα . 1927. Β΄ Οιάδα Πνμζηόπςκ Κένηοναξ


10

Μία πξσηνβνπιία γηα ίδξπζε νκάδαο λαπηνπξνζθφπσλ εθδειψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1928 απφ ηνλ παιηφ λαπηνπξφζθνπν ηεο Ώ΄ Ο. Ν/Π θαη κεηέπεηηα εθπαηδεπηή ηήο Ώγέιεο Λπθηδέσλ ηεο Ώ΄ Ο.Π. ηνπ Κπξηάθνπ Κάιινπ, Παχιν Γνπιηεική, αιιά ζπλάληεζε ηελ άξλεζε ηνπ Α. Κφληε, ν νπνίνο, γηα λα ζηακαηήζεη ην ζρεκαηηζκφ ηεο νκάδαο, θαηάγγεηιε ηνλ ηφηε έθεδξν αλζππνινραγφ Παχιν 7-12-1927. Μμκ Ρεπό Γνπιηεική ζηελ Ώζηπλνκία γηα ίδξπζε νκάδαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ΢ψκαηνο θαη δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γπκλαζηάξρε ηνπ Ώ΄ Γπκλαζίνπ Κ. Ώξάπε κέινπο ηνπ Σ.Π.΢., ηνπ Γπκλαζηάξρε ηνπ ΐ΄ Γπκλαζίνπ, ηνπ Αηεπζπληή ηεο Βκπνξηθήο ΢ρνιήο θαη ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Πξαθηηθνχ Λπθείνπ γηα λα απνηξέςεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα ηνπ. Ώπφ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζψδεηαη ζην αξρείν ηεο Π.Β. ν ινγφηππνο : «΢ΧΜΏ ΒΛΛΔΝΧΝ ΠΡΟ΢ΚΟΠΧΝ - 3Δ ΟΜΏ΢ ΚΒΡΚΤΡΏ΢ - 5Δ ΒΝΧΜΟΣΕΏ Μεραληθψλ». Ώπηή ε απνηπρεκέλε θίλεζε ηνπ Παχινπ Γνπιηεική απνδεηθλχεη, φηη ππήξραλ δπλάκεηο εθηφο ηεο ελεξγνχ θίλεζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν Σνπηθφο Έθνξνο είδε ίζσο ζην πξφζσπν ηνπ Παχινπ Γνπιηεική ηνλ αληαγσληζηή ηνπ, αθνχ ε πξνζπάζεηα ηνπ παιηνχ λαπηνπξφζθνπνπ εθδειψζεθε ακέζσο κεηά ηελ απνηπρεκέλε ηνπ Α. Κφληε γηα ίδξπζε ηεο Γ΄ νκάδαο λαπηνπξνζθφπσλ. ίδξπζε νκάδαο λαπηνπξνζθόπσλ Ο παιηφο πξφζθνπνο ηεο Ώ΄ Ο. ηνπ Γ. Νηθνιατδε Εβάλ ΢θαξακαγθάο, ζηελφο θίινο ηνπ αξ-γνχ ηεο ΐ΄ Οκάδαο ΢πχξνπ Μπάλνπ, απφ ην 1930 ήηαλ αλαπιεξσηήο ηνπ Γ.Β. Ώληψλε Μπελάθε θαη Βθ. Αεκ. ΢ρ. ηεο Γ.Β. ΢ηήξηδε ν Εβάλ ην θίιν ηνπ θαη ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ θαη αιιεινγξαθνχζε ζπρλά κε ην ΢. Μπάλν. ΢ηελ επηζηνιή ηνπ ζηηο 28-5-1931, γξάθεη ζην ΢πχξν Μπάλν, φηη εθζεηάδνληαο ηελ πξφνδν ηεο θίλεζεο ζηελ Κέξθπξα ζηνλ Ώληψλε Μπελάθε, εηζέπξαμε απφ ηνλ Έιιελα Ώξρηπξφζθνπν, πνπ πξνσζνχζε ηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηνπξνζθνπηζκνχ, ηελ εμήο παξαηήξεζε: «λεζί ρσξίο Ακηώκζμξ Παθαηζακόξ Ιδνοηήξ 4δξ Οιάδμξ λαπηνπξνζθόπνπο.... ....έζησ κία νκάδα!!». Ο ΢. Μπάλνο δελ αζρνιήζεθε ακέζσο κε ηελ ίδξπζε νκάδαο λαπηνπξνζθφπσλ, παξ΄ φιν πνπ ν Εβάλ ΢θαξακαγθάο ηνπ ππέδεημε ηνλ παιηφ πξφζθνπν Καρξίια σο θαηάιιειν βαζκνθφξν. ΢ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ήηαλ ε ηαθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο θίλεζεο, φπνπ πξνψζεζε ηνλ Άγγειν Λαβξάλν σο Σ.Β. θαη ηνλ Ώληψλην Κνγεβίλα πξφεδξν ηνπ Σ.Π.΢. ζηε ζέζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Ώζελαγφξα, πνπ αλαρψξεζε γηα


11

1931. Καηαζηεοή ηένημονςκ από Πνμζηόπμοξ ηδξ Β΄ Οιάδαξ.

1931. ΢πύνμξ Λζκάνδμξ (Σγίμ Πίπδξ)


12

ηηο Δ.Π.Ώ. Ώθφκε νξγάλσζε ηα ηεο Ώγέιεο Λπθηδέσλ θαη ησλ Rovers ( Ώληρλεπηψλ) παξάιιεια κε ηε θξνληίδα ηεο ΐ΄ Οκάδαο, ηεο νπνίαο ε πξφνδνο ηνλ νδήγεζε ζην δηαρσξηζκφ ηεο ζε δχν ηκήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε δεκηνπξγία ΢πζηήκαηνο Οκάδσλ. Δ ιχζε γηα ηα παηδηά ηεο Κέξθπξαο, πνπ ήζειαλ λα δήζνπλ ην πξνζθνπηθφ παηρλίδη ζηα λεξά ηνπ Ενλίνπ, ήιζε απφ ηνλ παιηφ αξρεγφ ηεο Ώ΄ Ο. Ν/Π δηθεγφξν Ώληψλην Παιαηηαλφ. ΢ηελ πγξή ηάθξν ηνπ Παιαηνχ Φξνπξίνπ, ηελ «Κφληξα Φφζζα», φπνπ ν Ώ. Παιαηηαλφο είρε δεκέλε ηε βάξθα ηνπ θαη δηαηεξνχζε παξάπεγκα γηα ηα εθφδηά ηεο, κηα παξέα αγνξηψλ «έπαηδε» ην πξνζθνπηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζηηο βάξθεο θαη ηα θαξαβφζθαξα ηνπ θεξθπξατθνχ θαξλάγηνπ. Μπξσδηά πίζζαο, θξεζθνθνκκέλνπ μχινπ, κπνγηάο θαη κνξάβηαο, θνπβέληεο ζαιαζζηλέο γηα ηαμίδηα δχζθνια κε γαξκπηλά θαη φζηξηεο θξέζθεο, ειηνθακέλα θνξκηά θαξαβνκαξαγθψλ κε ραξαγκέλεο απφ ηελ αξκχξα κνξθέο, κε ξνδηαζκέλεο ρνχθηεο θαη θπξηέο πιάηεο, κε δπν ζαξδέιεο θαη κηα θνχπα γηα κεζεκεξηαλφ, κε αγάπε γηα ην σξαίν θαη ην ηέιεην ζηε δνπιεηά ηνπο, κε αίζζεζε θαιιηηέρλε, αγλνχ θαη ειεχζεξνπ αλζξψπνπ, έθαλαλ ηελ παξέα ησλ παηδηψλ ηεο Κφληξα Φφζζα λαπηνπξόζθνπνπο. Γηα ηνλ έκπεηξν Ώληψλε Παιαηηαλφ δελ ρξεηαδφηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Οξγάλσζε ηα παηδηά ζε νκάδα. Σν θχξνο ηνπ δελ επέηξεπε εχθνια επεκβάζεηο θαη απαγνξεχζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Π. Γνπιηεική. Δ νκάδα ζηάζεθε θαιά απφ ζηηο 23-1-1933 (γελέζιηα εκέξα) εθεί ζηελ Κφληξα Φφζζα, αλάκεζα ζηα λαππεγεία θαη ηα παξαπήγκαηα ησλ ςαξάδσλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.

Η Κόκηνα Φόζζα ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζώκα. ( Σπιινγή Γεκήηξε Γαθλή)

Ο Σ.Β. Ώγγεινο Λαβξάλνο γλψξηδε πνιχ θαιά ηνλ Ώληψλε Παιαηηαλφ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ΢πχξνπ Μπάλνπ ηνλ έπεηζαλ φηη ε αμηνινγφηαηε απηή πξνζπάζεηά ηνπ, γηα λα έρεη ζπλέρεηα, ζα έπξεπε λα εληαρζεί θάησ απφ ηε ζθέπε ηνπ επίζεκνπ πξνζθνπηζκνχ. Ο Παιαηηαλφο αλαγλψξηδε ην νξζφ ησλ


13

επηρεηξεκάησλ ηνπο. Άιισζηε νη επζχλεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ δελ ηνπ επέηξεπαλ λα ζπλερίζεη γηα πνιχ σο αξρεγφο ηεο νκάδαο λαπηνπξνζθφπσλ ( 21 λαπηνπξφζθνπνη ζηηο 10-1-1934 ) θαη ζηηο 25-1-1934 αλαθέξεη επηζήκσο ζην ΢.Β.Π. Κέξθπξαο ηελ «παξ΄ απηνχ ίδξπζε λαπηνπξνζθνπηθήο νκάδνο ελ Κεξθχξα». Ο ΢πχξνο Μπάλνο ζηηο 14-3-1934 πξνζθαιεί « ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδνο Ναπηνπξνζθφπσλ Κέξθπξαο θ. Ώληψληνλ Παιαηηαλφλ λα πξνζέιζεη εηο ην γξαθείνλ ηνπ ελ ηε ιέζρε ηεο ΐ΄ Οκάδνο δηα δεηήκαηα ηεο Οκάδνο απηνχ», ζηηο 21-3-1934 ν Ώξρεγφο Γ΄ ηάμεσο Ώληψληνο Παιαηηαλφο ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ εηο ηνλ ΢πχξν Μπάλν ιφγσ επαγγεικαηηθψλ αζρνιηψλ θαη ζηηο 17-4-1934 ν ΢πχξνο Μπάλνο γλσξίδεη ζηνλ Ώ. Παιαηηαλφ φηη «αληηθαηαζηάηεο ηνπ σξίζζε ν θ. Κσλ/λνο ΐηηηνχξεο πξνο φλ λα παξαδψζε παλ ζρεηηθφλ ηεο Οκάδνο Ν/πξνζθφπσλ». Ο Κσλ-λνο ΐηηηνχξεο, πξφζθνπνο ηεο ΐ΄ Οκάδνο απφ ην 1926, νλνκάζζεθε ππ-γφο Οκάδνο ζηηο 3-7-1932, ζηηο 19-11-1933 ηνπ αλαηέζεθε ε επνπηεία θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο ΐ΄ Ο. θαη πξνηάζεθε αξρεγφο Γ΄ ηάμεσο ζηηο 16-4-1934. Ήηαλ ν δεχηεξνο ηε ηάμεη βαζκνθφξνο κεηά ην ΢πχξν Μπάλν. Ώλέιαβε ηα παηδηά ηεο Κφληξα Φφζζα, πνπ έθηηαμαλ ηε ιέζρε ηνπο ζην ζπίηη ησλ ΐνχιγαξε ζηελ νδφ 25-03-1933. Οζ πνώημζ Ρόαενξ. Γθχιθνξδ. Σν ζπίηη απηφ ζήκεξα δελ νο ( 3 από αξηζηεξά ν Κσλ/λνο Βηηηνύξεο ) ππάξρεη, βνκβαξδίζηεθε ζηνλ ηειεπηαίν πφιεκν θαη ζήκεξα απνηειεί κέξνο ηεο Πιαηείαο Αεκαξρείνπ. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ 21-5-1934 ηελ πξψηε επίζεκε εκθάληζή ηεο ζηελ παξέιαζε ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Έλσζεο ηεο Βπηαλήζνπ. « Παξήιαζαλ δέθα επηά Ναπηνπξόζθνπνη ππό ηνλ αξρεγόλ θ. Κ. Βηηηνύξελ. Απόληεο επηά.». Δ ζηνιή ηνπο ήηαλ: «Κνιφβηνλ, ρξψκαηνο βαζένο θπαλνχ θεξφκελνλ εθηφο ηεο πεξηζθειίδνο θαη επ’ απηνχ ν δσζηήξ. Πεξηζθειίο, σο ησλ πξνζθφπσλ πιελ πιαηπηέξα, εθ καιιίλνπ πθάζκαηνο, ρξψκαηνο βαζέσο θπαλνχ. Πίινο, ν απηφο ησλ λαπηψλ ηνπ Π.Ν., επί ηεο ηαηλίαο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά ηνπ ΢ψκαηνο, ν αξηζκφο ηεο Οκάδνο θαη ε πφιηο. Γσζηήξ, ν απηφο ηνπ πξνζθφπνπ θαη πεξηιαίκηνλ, ην απηφ ηνπ πξνζθφπνπ θεξφκελνλ κεηά ιεπθνχ θνξδνλίνπ». Δ νκάδα είρε ην δηθφ ηεο κεηξψν θαη ιεηηνπξγνχζε αλεμάξηεηα απφ ηε ΐ΄ Ο. αλ θαη εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ηνπ ΢πζηήκαηνο Οκάδσλ Κέξθπξαο. ΢ηηο 3-6-1934 ε νκάδα έιαβε κέξνο ζηελ ηειεηή παξάδνζεο ηεο ΢εκαίαο ηεο Πεξηθέξεηαο «ήλ εδψξεζελ ν Σ.Π.΢. Κέξθπξαο, γελνκέλε παξά ηνπ θ. Φξνπξάξρνπ». ΢εκαηνθφξνο ήηαλ ν ππ-γφο (4-12-1932) ηνπ ΕΕ ηκήκαηνο ηεο ΐ΄ Ο. Υαξάιακπνο Αειιαπφξηαο. Ο αξρεγφο Κ. ΐηηηνχξεο θαη νη λ/πνη Κ. Σφγηαο θαη Κνγεβίλαο Ώι. θαη άιινη πξφζθνπνη ηεο ΐ΄ Ο. έηπραλ ηεο επαξέζθεηαο ηνπ απφ 3-7-1934 Πεξηθεξεηαθνχ Βθφξνπ Άγγεινπ Λαβξάλνπ, «δηα ηελ πξνζπκίαλ κεζ’ ήο πεξηπνηήζεζαλ ηνπο θηινμελνχκελνπο Σζερνζινβάθνπο Πξνζθφπνπο ηεο 5εο Ο. Ν/Π Πξάγαο, θαη ηελ πεηζαξρίαλ θαη εξγαηηθφηεηα ήλ θαηά ην δηάζηεκα ηνχην επεδείμαλην».


14

21-05-1934. Πνώηδ επίζδιδ πανμοζία ηδξ 4δξ Οιάδαξ.


15

Με ηελ Δκεξεζία Αηαηαγή Οκάδαο ηεο 12-7-1934 θαη « ιφγσ ηεο αλαρσξήζεσο ηνπ Ώξρεγνχ Κ. ΐηηηνχξε εθ Κεξθχξαο αλεηέζε, θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Βθφξνπ ε Αξρεγία ηεο Οκάδνο Ναπηνπξνζθόπσλ εηο ηνλ Τπαξρεγόλ θ. Υαξάιακπνλ Γειιαπόξηαλ έρνληα σο βνεζόλ ππαξρεγεύνληα ησλ εθ ησλ Rovers ΢ππξίδσλα Ληλάξδνλ».

ΟΜΏ΢ ΝΏΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΧΝ 1934 1. Παιαηηαλφο Ώληψληνο - ηδξπηήο αξρεγφο 2. ΐηηηνχξεο Κσλζηαληίλνο - αξρεγφο 3. Αειιαπφξηαο Υαξάιακπνο - ππαξρεγφο - αξρεγεχσλ 4. Ληλάξδνο ΢ππξίδσλ - ππαξρεγεχσλ 5. Σφγηαο Κσλζηαληίλνο 6. Σξηβφιεο Εσάλλεο 7. Θενηφθεο ΢ηέθαλνο 8. Καξχδεο Πεξηθιήο 9. Γεξβφο Κσλζηαληίλνο 10.Γεξβφο ΢ππξίδσλ 11.Σξηβφιεο Πεξηθιήο 12.Κνγεβίλαο Ώιέμαλδξνο 13.ΐνχιγαξεο Νηθφιανο 14.Γηαθνπκπίλεο Εσάλλεο 15.Μπάζηαο ΐαζίιεηνο 16.ΐνχιγαξεο Γεψξγηνο 17.Οξηεληδάηνο Ώιέμαλδξνο 18.Μαθξήο Παλαγηψηεο 19.Σζηξηγγάθεο Νηθφιανο 20.Καιιίαο Αεκήηξηνο 21.Γξάζζεο Ώιθηβηάδεο 22.Λάζθαξεο Υξηζηφθνξνο 23.Πάκπαλνο Άξεο 24.Μπνχδεο Ξελνθψλ 25.ΐιάρνο Σειέκαρνο 26.Μπφξξεο Μπξνχηνο 27.Γηνχξγαο Γεψξγηνο 28.ΐειιηαλίηεο Ώξκάλδνο 29.Κνπξήο Γεψξγηνο 30.Κνπξήο Βπάγγεινο 31.ΐιαρφπνπινο Άγγεινο 32.΢ηάκνο Παληειήο


16

4ε νκάδα Με ηελ Δκεξεζία Αηαηαγή Οκάδσλ ζηηο 14-10-1934 νη Ναπηνπξφζθνπνη, πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην Βηδηθφ Μεηξψν ηεο Οκάδαο ηνπο, εγγξάθεζαλ ζην Γεληθφ Μεηξψν ησλ Πξνζθφπσλ Κέξθπξαο. Σν Ε ηκήκα ηεο ΐ΄ Ο. νλνκάζζεθε 1ε Οκάδα, ην ΕΕ ηκήκα ηεο ΐ΄ Ο. 3ε Οκάδα θαη ε νκάδα ησλ Ναπηνπξνζθφπσλ 4ε Οκάδα. Οη κεηαβνιέο απηέο αλαθνηλψζεθαλ ζηνπο πξνζθφπνπο ζηελ 1ε Γεληθή ΢πγθέληξσζε ηνπ ΢πζηήκαηνο ησλ Οκάδσλ ζηηο 21-10-1934, φπνπ θαη δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπγθέληξσζεο ησλ λέσλ Οκάδσλ. Σελ νλνκαζία ηεο ΐ΄ Οκάδαο ζην εμήο έθεξαλ νη αληρλεπηηθέο ζπληξνθηέο ησλ Rovers, κέρξη ηε δηάιπζε ηνπ ΢ψκαηνο ην 1939 θαη κεηά ηνλ πφιεκν νη Ώθξίηεο κέρξη ηηο 23-11-1947. Ο Ώ-γφο Ώ΄ Σάμεσο (Ώ-γφο Εδξπηήο) ΢πχξνο Μπάλνο επφπηεπε ηηο ηξεηο Οκάδεο θαη ηνπο Rovers θαη επηθξάηεζε λα νλνκάδεηαη «Γεληθφο Ώξρεγφο», ελψ ν Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο μεθηλνχζε ηελ κεγάιε ηνπ πξνζπάζεηα κε ηελ Ώγέιε Λπθνπνχισλ, πνπ εκθαλίζζεθε δεκφζηα γηα πξψηε θνξά ζηελ παξέιαζε ηεο 21-5-1934. Δ παξνπζία ιπθηδέσλ (1921) θαη Rovers (1931) ζηελ Κέξθπξα πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Γ.Β., θαη κε ην Ώ.Π.23/19-1-1935 έγγξαθφ ηνπ δήηεζε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Π.Β., πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ θαη βνήζεζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ζχληαμε ηνπ Οξγαληζκνχ Λπθνπνχισλ θαη Ώληρλεπηψλ ηνπ ΢.Β.Π. Σν 1934 ε νκάδα έιαβε κέξνο θαη ζηηο 15 εθδξνκέο κεηά δηαλπθηεξεχζεσο ηνπ ζέξνπο θαη ζηηο δχν ηνπ θζηλνπψξνπ, ζηελ επηζεψξεζε ηεο 11-11-1934 ππφ ηνπ Π.Β. θαη ηνπ Σ.Π.΢. ζηηο Ώιπθέο Γαξίηζεο θαη θηινμέλεζε «έλαλ Άγγιν Rover-Scout ηεο νξγαλψζεσο Deep-Sea-Scouts, ππεξεηνχληα εηο ην θαηαπιεχζαλ πνιεκηθφλ Dunglas».

11-11-1934. Δπζεεώνδζδ ζηζξ Αθοηέξ Γανίηζδξ. ( Σεκεξηλό αεξνδξόκην Κέξθπξαο )


17

ε δηεηία 1935-1936 Δ επφκελε ρξνληά είλαη ρξνληά εζσηεξηθήο νξγάλσζεο γηα ηελ 4 ε νκάδα. Ώπφ ην παξνπζηνιφγην ησλ εηψλ 1935-1936 ηεο νκάδαο, πνπ δηαζψδεηαη ζην Ώξρείν ηεο Π.Β., πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε νκάδα είρε 4 ελσκνηίεο, ηηο νπνίεο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1935 απνηεινχζαλ νη: Α΄ Μεραληθώλ ( Φώθεο από ην 1936 ) : Σφγηαο Κσλ/λνο ππελσκνηάξρεο, Σξηβφιεο Εσάλλεο, Θενηφθεο ΢ηέθαλνο, Καηέρεο Ώξζέληνο, ΐιαρφπνπινο Άγγεινο, Ώξγπξφο Ώλαζηάζηνο. Β΄ ΢εκαησξώλ ( Ιππνπόηακνη από ην 1936 ) : Σξηβφιεο Πεξηθιήο ππελσκνηάξρεο, Κνγεβίλαο Ώιέμαλδξνο, Κξεηηθφο Βιεπζέξηνο, ΢ηάκνο Παληειήο, Μπάζηαο ΐαζίιεηνο. Γ΄ Αξκεληζηώλ ( Πειαξγνί από ην 1936 ): Γξάζζεο Ώιθηβηάδεο ππελσκνηάξρεο, Μαθξήο Παλαγηψηεο, Σζηξηγγάθεο Νηθφιανο, Καιιίαο Αεκήηξηνο, Κνιψλαο ΢ππξίδσλ. Γ΄ Πξώησλ Βνεζεηώλ ( Δλπδξίδεο από ην 1936 ): Λάζθαξεο Υξηζηφθνξνο ππελσκνηάξρεο, Μπνχδεο Ξελνθψλ, Μπνχδεο ΢ππξίδσλ, ΢άτη ΢ππξίδσλ, Ώξγπξφο Έιηνη, Κηηζάθεο Κσλ-λνο. Σε ρξνληά απηή κεηά απφ ελέξγεηεο ηνπ ΢πχξνπ Μπάλνπ εθθελψζεθαλ νη ππφγεηεο αίζνπζεο ηνπ πξνζθνπείνπ, απφ ηηο πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο πνπ δηέκελαλ εθεί (ζεκεξηλέο αίζνπζεο ηνπ 8νπ ΢/ηνο), κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζηέγαζε ηεο 4εο νκάδαο. Ο Π.Β. εμαζθάιηζε απφ ηελ «Βιιεληθήλ Θαιαζζίαλ Έλσζηλ» απαξαίηεηα γηα ηνπο λαπηνπξνζθφπνπο είδε, αιιά φρη θαη ηελ πνιππφζεηε βάξθα. ΢ηα πξνγξάκκαηα ησλ εβδνκαδηαίσλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο νκάδαο εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνζθνπηθψλ ηάμεσλ, αλαθέξνληαη θσπειαζίεο θαη αζρνιίεο ζε λαπηηθά ζέκαηα. ΢ηηο Γεληθέο ΢πγθεληξψζεηο ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ, πνπ γίλνληαη ζην «ππφζηεγν» ζρεδφλ θάζε Κπξηαθή, νη λαπηνπξφζθνπνη δεηνχλ ζπλήζσο ηα πηπρία θσπειάηε, θνιπκβεηή θαη λαπαγνζψζηε θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ επηηξνπή πηπρίσλ πνπ ηελ απνηεινχλ νη ηξεηο α-γνί Β. Μπακίραο, Ώλ. Γθηηζηάιεο θαη Υαξ. Αειιαπφξηαο. Δ Οκάδα ζπάληα πξαγκαηνπνηεί εθδξνκέο κφλε, αιιά ζπκκεηέρεη ζηηο εθδξνκέο ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ, φπνπ ηα πάληα βξίζθνληαη θάησ απφ ην άγξππλν κάηη ηνπ Γεληθνχ Ώ-γνχ. Οη εθδξνκέο αξρίδνπλ ηελ Καζαξά Αεπηέξα θαη αθνινπζνχλ νη 15 ππνρξεσηηθέο δηήκεξεο εθδξνκέο ηεο ρξνληάο θαη νξηζκέλεο πξναηξεηηθέο. Σν Φζηλφπσξν ε πξνζθνπηθή 30-10-1935. Δπζδείλεζξ ζημ Μμκ Ρεπό. πεξίνδνο ηειεηψλεη κε ηελ εηήζηα επηζεψξεζε ησλ Οκάδσλ ζην Μνλ-Ρεπφ απφ ηνλ Σ.Π.΢. θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο. Δ επηζεψξεζε θαη νη επηδείμεηο ησλ πξνζθφπσλ απνηεινχλ γεγνλφο γηα ηελ Κέξθπξα θαη ηηο παξαθνινπζεί πιήζνο θφζκνπ.


18

Οη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε εξάλνπο, παξειάζεηο ιηηαλείεο, φπνπ ε 4ε Οκάδα ζπκκεηέρεη αλειιηπψο. Ώθφκε ηαιαληνχρνη λαπηνπξφζθνπνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα θαη ηε ρνξσδία ηνπ ΢ψκαηνο θαη ηα Υξηζηνχγελλα νξγαλψλνπλ ηελ γηνξηή ηνπ δέλδξνπ. Σνλ Ώχγνπζην 1935 ν αξρεγεχσλ ηεο Οκάδαο Υ. Αειιαπφξηαο ζπλνδεχεη 17 Ώπζηξηαθνχο Πξνζθφπνπο «ειζφληαο εθ ΢παιάην», πνπ θαηαζθελψλνπλ ζηε Ααζηά. Ώπφ ην 1935 ιεηηνπξγεί ζρνιή μπινπξγηθήο, φπνπ ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρνπλ φινη νη πξφζθνπνη, κε ηελ επίβιεςε ηνπ ΢. Ληλάξδνπ. Ώπφ ηφηε ρξνλνινγείηαη ν κπάγθνο μπινπξγηθήο πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα, δσξεά ηνπ Π.Β. Άγγεινπ Λαβξάλνπ. ΢ηηο 29-3-1936 νη ηξεηο νκάδεο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξψηεο αλεμάξηεηεο εκεξήζηεο εθδξνκέο ηνπο. Δ 4ε κε ηξεηο ιέκβνπο εθδξάκεη ζην ΐίδν κε 23 Ναπηνπξνζθφπνπο, ηνλ Ώ-γφ ηεο Υαξάιακπν Αειιαπφξηα θαη ηνλ Τ-γφ ηεο ΢πχξν Ληλάξδν. Σελ Οκάδα βεβαίσο επηζθέθζεθε ν Π.Β. καδί κε ην Γεληθφ Ώ-γφ απφ 12-2 κ.κ., νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα επεζθέθζεζαλ θαη ηηο άιιεο Οκάδεο ζηηο Μπελίηζεο θαη ηελ Ώγία Κπξηαθή. Δ Οκάδα κε 28 Ναπηνπξνζθφπνπο ζπκκεηέρεη ζηελ επηζεψξεζε ηνπ ΢/ηνο απφ ηνλ δηάδνρν Παχιν θαη ηνλ Γ.Β. Λ. Πηέξε ζηηο 22-5-1936 ζηελ πιαηεία ηνπ Παιαηνχ Φξνπξίνπ. Ο δηάδνρνο Παχινο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνπο πξνζθφπνπο ηεο Κέξθπξαο θαη αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Ώπφ απηή ηε ρξνληά ιακβάλεη κέξνο ζηελ αλάβαζε ζηνλ Τςειφ Παληνθξάηνξα. ΢ηηο 22-11-1936 ν Έθησξ Λέιιαο νλνκάδεηαη εθπαηδεπηήο ιπθηδέσλ. Βίλαη ν πξψηνο λαπηνπξφζθνπνο ηεο 4εο πνπ αζρνιείηαη κε ην ιπθνπνπιηζκφ. Ώπηή ηε ρξνληά αλέβεθαλ απφ ηελ Ώγέιε Λπθηδέσλ ζηελ 4ε Οκάδα νη ιπθηδείο Ρέλλνο Παξακπζηψηεο, Γεψξγηνο Γεξβνπδάθεο θαη Νηθφιανο Κνπξήο, ησλ νπνίσλ νη δηαθξηηηθέο ηαηλίεο εμάδαο ζψδνληαη ζην Σνηέκ ηεο Ώγέιεο.

25-10-1936. ΢διαημδμζία ηαηά ηζξ επζδείλεζξ ζημ Μμκ Ρεπό.


19

Βίλαη θαηαλνεηφ φηη ηα πάληα ζηελ Οκάδα ειέγρνληαη απφ ην Γελ. Ώ-γφ ΢πχξν Μπάλν θαη ζηελ νπζία νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκάδαο εληάζζνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ. Οη ηθαλφηαηνη Ώ-γνί θαη Τ-γνί ησλ ηξηψλ Οκάδσλ θαη νη Rovers ηεο ΐ΄ Ο. έρνπλ κηθξφ πεδίν αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Έρνπλ θπξίσο ηελ επζχλε ησλ εβδνκαδηαίσλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ πξνζθφπσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πνιιέο δξάζεηο ππαίζξνπ θαη κε, πνπ πξνγξακκαηίδεη ν ΢. Μπάλνο, ν νπνίνο επηζεσξεί ζρνιαζηηθφηαηα ηηο Οκάδεο αθφκε θαη ηηο ελσκνηίεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ επηζεψξεζε ηεο 4εο Οκάδαο ζηηο 13-4-1935 ν Γεληθφο Ώ-γφο κε ηελ Δ.Α. ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ ηεο 14-4-1935 πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ θξίζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ελσκνηηψλ ηεο: «1) ΢ύζηεκα δηδαζθαιίαο θαη ηάμηο θαηά ηαο γσλίαο: 1ε,2α,3ε θαη 4ε ελσκνηίαη αξθεηά θαιψο 2) Πξνζθνπηθαί γλώζεηο θαη βαζκόο πξνόδνπ ησλ Πξνζθόπσλ: 1ε ελσκνηία γλψζεηο ιίαλ πιεκκειείο 2α, 3ε θαη 4ε πιεκκειείο 3) Γηαηήξεζηο πιηθώλ ελσκνηίαο: 1ε,2α,3ε ελσκνηίαη θαιή, 4ε ελσκνηία εκειεκέλε 4) Σακεηαθή θαηάζηαζηο ελσκνηηώλ: 1ε ελσκνηία θαιή, 2α αξίζηε, 3ε εκειεκέλε, 4ε νπρί ελ πιήξεη ηάμεη». Ώλάινγεο θξίζεηο θάλεη θαη γηα ηηο ελσκνηίεο ησλ δχν άιισλ Οκάδσλ ηεο 1εο θαη ηεο 3εο. ΢ηηο Γεληθέο ΢πγθεληξψζεηο, φπνπ παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά φιε ε δχλακε ηνπ ΢/ηνο Οκάδσλ, νη ιπθηδείο θαη νη Rovers, αθφκε θαη ν Π.Β., ηνπ νπνίνπ ηηο απνπζίεο δελ δηζηάδεη λα θαηαγξάςεη ν ΢πχξνο Μπάλνο - ν ίδηνο δελ απνπζηάδεη πνηέ! - δίλεηαη ε αίζζεζε, πνπ απνηειεί θαη πξαγκαηηθφηεηα, φηη ηα πάληα ζηνλ πξνζθνπηζκφ ηεο Κέξθπξαο ιεηηνπξγνχλ ζαλ κία Οκάδα κε έλα θαη κφλν αδηαθηινλίθεην ΏΡΥΔΓΟ. Βίλαη γεγνλφο φηη ν ΢πχξνο Μπάλνο αθηέξσζε ζηνλ Πξνζθνπηζκφ φιε ηε δσή ηνπ θαη ζε απηφλ νθείιεηαη, παξά ην κεγάιν ζπγθεληξσηηζκφ πνπ ηνλ δηέθξηλε, ε πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ, πξάγκα πνπ ηνπ ην αλαγλψξηζαλ νη πάληεο. Γηα λα θξίλεη θαλείο κε αζθάιεηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ΢πχξνπ Μπάλνπ, ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ηα ηζρχνληα ζηνλ ηφηε Οξγαληζκφ ηνπ ΢ψκαηνο θαη είλαη βέβαην φηη πνιιέο ελέξγεηέο ηνπ βξίζθνπλ ηελ εμήγεζή ηνπο. ΋κσο ζηα ηέιε ηνπ 1936 ν ηξφπνο δηνίθεζήο ηνπ, πνπ ηχραηλε ηεο πιήξνπο θάιπςεο ηνπ Π.Β., δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνθφξνπο θαη ηνπο Rovers, νη νπνίνη κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνλ Ώ-γεχνληα ηεο 1εο Βπάγγειν Μπακίρα, ηνλ Ώ-γεχνληα ηεο 3εο Ώλαζηάζην Γθηηζηάιε θαη ηνλ Τ-γφ ηεο 4εο ΢πχξν Ληλάξδν απαίηεζαλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία δξάζεσλ, πξάγκα πνπ ηνπο νδήγεζε εθηφο θίλεζεο. Οη απνρσξήζαληεο ίδξπζαλ ζηελ ζπλέρεηα ηνλ «Οξεηβαηηθφ», απφ φπνπ εμαθνινχζεζαλ λα βηψλνπλ ην πξνζθνπηθφ παηρλίδη. Δ θαθή απηή εμέιημε επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 4ε Οκάδα, γηαηί εθηφο απφ αξθεηνχο λαπηνπξνζθφπνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπο απνρσξήζαληεο, ε Οκάδα ζηεξήζεθε θαη ηνλ Τ-γφ ηεο ΢πχξν Ληλάξδν. Ο ΢πχξνο Ληλάξδνο (Γιάξνο) ππήξμε πξφζθνπνο ηεο Ώ΄ Οκάδαο απφ ηηο 25-11-1925 θαη ηεο ΐ΄ Ο. απφ ηελ 17-12-1926. Αηαθξηλφηαλ γηα ηηο ηερληθέο δεμηφηεηέο ηνπ, ηηο λαπηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ήηαλ άξηζηνο θαηαζθελσηήο. Ο ίδηνο θακάξσλε, πνπ είρε ππεξεηήζεη λαχηεο ζην ζξπιηθφ «Ώβέξσθ» θαη ε παξνπζία ηνπ ζηελ 4ε Οκάδα ήηαλ εγγχεζε γηα ηε λαπηνπξνζθνπηθή ηεο πξφνδν. ΢ε ειηθία 25 εηψλ απνρψξεζε απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ Οκάδα, ζηελ νπνία ζα επαλέιζεη κεηά 27 ρξφληα θαη ζα ηελ εγθαηαιείςεη ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.


20

Σελ ηειεπηαία απηή πεξίνδν δελ ζα είλαη γλσζηφο νχηε ζαλ Ώ-γφο ηνπ 4νπ ΢/ηνο, νχηε ζαλ Έθνξνο Ν/Π ηεο Π.Β., αιιά ζαλ ν αγαπεηφο ζε φινπο «Σδίν Πίπεο».

1937-1939 Δ νκάδα φκσο είρε ηελ ηχρε ν αξρεγφο ηεο Υαξάιακπνο Αειιαπφξηαο λα παξακείλεη ζηελ θίλεζε θαη πνιχ ζχληνκα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο απψιεηεο ζε παηδηά θαη ζηειέρε. Ο Μπάκπεο Αειιαπφξηαο ( Μπαξκπνπλάθηαο ή Μπάξκπνπλαο) ππήξμε πξφζθνπνο ηεο Ώ΄ Ο.Π.Κ. απφ ηηο 25-11-1925 θαη πξφζθνπνο ηεο ΐ΄ Ο.Π.Κ. απφ ηηο 17-12-1926. Έγηλε Ώ΄ ηάμεσο θαη ελσκνηάξρεο ηελ 1-6-1930 θαη Rover ζηηο 19-4-1931. Σν 1934 ηνπ αλεηέζε ε αξρεγία ηεο 4εο Οκάδαο, ηεο νπνίαο ππήξμε εγέηεο κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50. Βπηχρεζε λα πιαηζηψλεηαη απφ ηθαλφηαηνπο ππαξρεγνχο, ηνπο νπνίνπο αλαδείθλπε απφ ην πάληα πινχζην έκςπρν δπλακηθφ ηεο Οκάδαο. Ο Υ. Αειιαπφξηαο ηελ πεξίνδν απηή είρε ην απαηηνχκελν ςπρηθφ απφζεκα δπλάκεσλ λα μεπεξάζεη ηηο θαπζηηθέο θξίζεηο ηνπ Γεληθνχ Ώξρεγνχ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ηθαλά ζηειέρε ηεο Οκάδαο εθηφο θίλεζεο, φπσο απηέο ηεο Δ.Α.Ο. ηεο 17-1-1937: « ε 4ε πζηέξεζε ζηελ επίζθεςε ζηα επαγή ηδξχκαηα....ιφγσ ησλ αλσκαιηψλ, αίηηλεο ζπλεθιφληζαλ ηελ φιελ ζεηξάλ εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηνπ ΢πζηήκαηνο, ......ε 4ε πζηέξεζελ θαηαπιεθηηθψο εηο ηελ ζπγθέληξσζηλ πνζνχ ππέξ πξνηθνδνηήζεσο νξθαλήο ηηλφο θφξεο, ε δε επζχλε βαξχλεη ηφζνλ ηνλ Ώ-γφλ φζνλ θαη ηνλ παξαηηεζέληα ππαξρεγφλ ηεο Οκάδνο», θαη λα ηελ νδεγήζεη ζηαζεξά έμσ απφ ηελ θξίζε, πνπ ηαιαηπψξεζε ηελ θίλεζε ζηελ Κέξθπξα.

1937. Η 4δ Οιάδα ιε ημκ Ανπδβό ηδξ Υανάθαιπμ Γεθαπόνηα

Κνληά ζηνλ Ώ-γφ, απφ ηηο 14-3-1937, αλέιαβε σο « εθπαηδεπηήο θαη επφπηεο ησλ λαπηνπξνζθφπσλ εηο ηαο δηαθφξνπο λαπηηθάο εηδηθφηεηαο» ν δφθηκνο Rover ΢ππξίδσλ Γηαλλάηνο (Κχθλνο). Ο ΢. Γηαλλάηνο ππήξμε πξφζθνπνο


21

ηεο ΐ΄ Ο.Π.Κ. θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 1εο Οκάδαο. Ήηαλ έλαο ςειφο αζιεηηθφο λένο κε επηδφζεηο ζην ζηίβν θαη δηαθξίζεηο ζην πνδφζθαηξν, ην πφιν θαη ην βφιιευ. Βπέζηξεςε ηφηε απφ ην ζηξαηφ, φπνπ ππεξέηεζε αξκεληζηήο ζηελ Ώεξνπνξία θαη θξίζεθε θαηάιιεινο λα αλαπιεξψζεη ην θελφ ηνπ ΢πχξνπ Ληλάξδνπ ζηελ 4ε. Οη δχν απηνί βαζκνθφξνη ηα θαηάθεξαλ θαιά θαη ζε ιίγν δηάζηεκα ε νκάδα ζπκπιήξσζε ζε δπλακηθφ ηηο ηέζζεξηο ελσκνηίεο ηεο θαη πήξε κέξνο ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ΢πζηήκαηνο, ηηο 15 εθδξνκέο ηνπ ζέξνπο, ηηο 6 πξναηξεηηθέο, ζηνλ έξαλν ππέξ ηνπ Βξπζξνχ ΢ηαπξνχ, ζηελ επίζθεςε ζην Γεξνθνκείν, ζηελ επίζθεςε ζην Ώγγιηθφ ζσξεθηφ «H.M.S. Barham», φπνπ «παξεηέζε ηέτνλ ηε θξνληίδη ησλ επ’ απηνχ ππεξεηνχλησλ Deep Sea-Scoyts», ζηελ εηήζηα επηζεψξεζε ζην Μνλ Ρεπφ θαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπ ΢ψκαηνο. Σε ρξνληά απηή γηνξηάζζεθαλ γηα πξψηε θνξά ηα γελέζιηα ηνπ ΐ.Ρ. θαη γηα πξψηε θνξά ζεκαηνθφξνο ζηελ παξέιαζε ηεο 21εο Ματνπ ήηαλ ν λαπηνπξφζθνπνο Ν. Μπνχδεο. Σα παηδηά ηεο Οκάδαο απφ ηφηε δηαθξίλνληαλ γηα ηε δσεξάδα ηνπο θαη ην αηίζαζν ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, πξάγκα πνπ γηα θάπνην πεξίεξγν ιφγν είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο κέρξη ζήκεξα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηηκσξία κε απνβνιή κηαο εκέξαο, πνπ επηβιήζεθε ζην λαπηνπξφζθνπν Κ. Κηηζάθε κε ηελ Δ.Α.Ο. ηεο 21-11-1937 «δηφηη θαηήιζελ εθ ηεο νδνχ, θξεκάκελνο εθ ηνπ εθεί ππάξρνληνο πδαηνζσιήλνο», πξάγκα πνπ επί ρξφληα εμαθνινχζεζαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά ηεο 4εο. Δ επφκελε ρξνληά βξίζθεη ηελ 4ε Οκάδα κε δχλακε 31 λαπηνπξνζθφπνπο θαη δχν βαζκνθφξνπο ηνλ α-γφ, πιένλ, Υ. Αειιαπφξηα (8-11-1937) θαη ηνλ ππ-γφ ΢. Γηαλλάην (30-9-1938). Αχν ελσκνηίεο αιιάδνπλ ηηο νλνκαζίεο ηνπο: ε 1ε απφ Φψθεο ζε Γιάξνη θαη ε 2ε απφ Εππνπφηακνη ζε Αεηνί. Δ Οκάδα ηελ 14-1-1938 έρεη ζηηο ηάμεηο ηεο 2 πξνζθφπνπο Ώ΄ ηάμεσο, 11 ΐ΄ ηάμεσο, 12 Γ΄ ηάμεσο, 2 ελσκνηάξρεο, 3 ππελσκνηάξρεο θαη νη πξφζθνπνί ηεο έρνπλ ζπλνιηθά 14 πηπρία. Σελ ρξνληά απηή πξέπεη λα παξαγγέιζεθε απφ ηνλ Π.Β. Άγγειν Λαβξάλν ε θαηαζθεπή ηεο λαπηνπξνζθνπηθήο βάξθαο ηνπ ΢ψκαηνο ζην κεγάιν μπινπξγηθφ εξγνζηάζην «Ώζπηψηε», πνπ βξηζθφηαλ ζηελ γσλία ησλ νδψλ Ρηδνζπαζηψλ ΐνπιεπηψλ θαη Εαθψβνπ Πνιπιά, απέλαληη απφ ην Ώ΄ Γπκλάζην. Ήηαλ κηα απφ ηηο πνιιέο θαη κεγάιεο πξνζθνξέο ηνπ Π.Β. ζηελ θίλεζε.

«Γζα ηδκ θέζπδκ ηςκ θζθηάηςκ αδεθθώκ Κενηύναξ. Αύβμοζημξ 1938. 3δ Οιάξ Ναοημπνμζηόπςκ Αεδκώκ»

Βλζνπζηαζκφο κεγάινο δηαθαηείρε ηελ Οκάδα ζηελ πξννπηηθή απφθηεζεο ηεο πνιππφζεηεο βάξθαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα επηηάζεθε ιφγσ ηεο επαθήο κε ηελ 3ε Ο. Ν/Π Ώζελψλ θαη ηελ 1ε κηθηή (πξφζθνπνη θαη λαπηνπξφζθνπνη)


22

Ώζελψλ-Κεθηζίαο, πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κέξθπξα ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα θαη θηινμελήζεθαλ εγθάξδηα απφ ηνπο Κεξθπξαίνπο. Δ 3ε Ο. Ν/Π Ώζελψλ γηφξηαδε ηα 25 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο θαη δψξηζε ζηελ Π.Β. ζε αλάκλεζε ηεο επίζθεςήο ηεο ην ζπξεφ ηεο (ην παιαηφηεξν αλακλεζηηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Π.Β.) θαη ηελ επεηεηαθή έθδνζε ηεο εηθνζηπεληαεηεξίδνο ηεο, πνπ γεκάηε λαπηνπξνζθνπηθέο δξάζεηο θαη επηηεχγκαηα έδσζε ηελ ψζεζε θαη ζηε δηθή καο νκάδα γηα εληνλφηεξε λαπηνπξνζθνπηθή δξάζε. Αεζκνί θηιίαο αλαπηχρζεθαλ κε ηνπο πξνζθφπνπο θαη ηνπο λαπηνπξνζθφπνπο ησλ Ώζελψλ πνπ είραλ ππαξρεγνχο ηνχο ΢. Ανμηάδε θαη ΢. Μαθξή θαη ζπλνδεχνληαλ απφ ην Γ. Μίλδιεξ. Μεηά ιίγεο κέξεο ζηηο 15-5-1938 ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή « κε ιέκβνπο» ζην Καξδάθη. ΢ηηο 4-7-1938 επηζθέθζεθαλ θαη πάιη Άγγινη Deep Sea Scouts ηνπ πνιεκηθνχ H.M.S. Repulse ηελ Κέξθπξα. Οη επαθέο απηέο κε ηνπο λαπηνπξνζθφπνπο αμησκαηηθνχο ηνπ αγγιηθνχ ζηφινπ έδηλαλ ζηελ Οκάδα καο εξεζίζκαηα γηα κεγαιχηεξα ηαμίδηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφ θαηαζθεπή βάξθα άξρηζαλ θαη ηα φλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεξίπινπ ηεο Κέξθπξαο. Σν θαινθαίξη επηζθέθζεθαλ ηελ Κέξθπξα γηα δεχηεξε θνξά Σζερνζινβάθνη πξφζθνπνη ηεο 45εο Οκάδαο Πξάγαο ππφ ηνλ αξρεγφ ηνπο Vesely. ΢ε αλάκλεζε ηεο επίζθεςήο ηνπο θαη θαηά ηελ απνραηξεηηζηήξηα ππξά παξνπζία φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα νη Σζερνζινβάθνη απέλεηκαλ ζηνπο Κεξθπξαίνπο Πξφζθνπνπο ην βαξχηηκν θξπζηάιιηλν θχπειιν, πνπ θπιάζζεηαη ζηε ιέζρε ηεο 1εο Οκάδαο. Βλψ φκσο ε πξνζθνπηθή θίλεζε ζηελ Κέξθπξα αλζνχζε θαη ε νκάδα καο πξνφδεπε, ζχλλεθα παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ νξίδνληα. Δ λενζπζηαζείζα νξγάλσζε Β.Ο.Ν. απφ ην θαζεζηψο ηεο 4εο Ώπγνχζηνπ κε θπβεξλεηηθή θάιπςε άξρηζε λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο πξνζθφπνπο. ΢ηηο 28-3-1938 δχν γλσζηνί Κεξθπξαίνη κέιε ηεο Β.Ο.Ν. ιηζνβνινχλ ην πξνζθνπείν θαη ηξαπκαηίδνπλ ην λαπηνπξφζθνπν Ρέλλν Παξακπζηψηε. Σελ 10-4-1938 θαηά ηελ νξθσκνζία ησλ λενζπιιέθησλ ε Β.ΟΝ. θαηέιαβε πην ηηκεηηθή ζέζε απφ απηή ηνπ ΢ψκαηνο. Σε Μεγάιε Παξαζθεπή ζηε θξνπξά ηνπ επηηαθίνπ ζηε Μεηξφπνιε επίζεο. Παξ’ φια απηά, θαη ηελ πξνηξνπή ζηνπο λένπο λα κελ εγγξάθνληαη πιένλ ζηνπο πξνζθφπνπο αιιά λα ζηειερψλνπλ ηελ Β.Ο.Ν., ην πξνζθνπηθφ πξφγξακκα εθηειέζζεθε, φπσο είρε πξνγξακκαηηζζεί, κε ηηο 15 εθδξνκέο δηαλπθηεξεχζεσο, ηηο πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, ηελ εηήζηα επηζεψξεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κάησ Πιαηεία, ηηο δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη ηελ άςνγε ιεηηνπξγία ηεο ρνξσδίαο, ε νπνία ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ώξίζηνπ Μνλαζηεξηψηε έγηλε πιένλ ε ρνξσδία ηνπ Ώγίνπ ΢ππξίδσλα, εμαθσληθή, πάξα πνιχ θαιή, θαη έθιεηζε ηηο εκθαλίζεηο ηεο κε ηα θάιαληα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ΢ε φια απηά ε νκάδα ήηαλ παξνχζα θαη δηαθξίζεθε. Σν 1939 βξήθε ηελ θίλεζε λα αγσλίδεηαη απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, πνπ ε εκθάληζε ηεο Β.Ο.Ν. έθεξε. ΢ε φιεο ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο νη πξφζθνπνη παξαγθσλίδνληαλ. ΋κσο νη ραιθέληεξνη Άγγεινο Λαβξάλνο θαη ΢πχξνο Μπάλνο έδηλαλ ηε κάρε ηνπο θαη ζε ηνπηθφ θαη ζε παλειιήλην επίπεδν, γηα λα ηελ πξνζηαηέςνπλ. Σν πξνζθνπηθφ πξφγξακκα εθαξκνδφηαλ κε αθξίβεηα θαη πείζκα, ρσξίο λα ιείπεη ε δηάζεζε γηα πεξηπέηεηα. Έηζη ζηηο 19-3-1939, κφιηο δηαπηζηψζεθε φηη ν Παληνθξάηνξαο ήηαλ ρηνληζκέλνο, μεθίλεζαλ γηα ηελ θνξπθή. Έθηαζαλ κφλν κέρξη ην ΢ηξηλίιια, αιιά απφιαπζαλ ηνλ ρηνλνπφιεκν. Δ 4ε βεβαίσο παξνχζα.


23

΢ηηο 23-4-1939 «άπαληεο νη πξφζθνπνη θαη άπαζαη αη νδεγνί, παξά ην δπζκελέο ηνπ θαηξνχ, πξαγκαηνπνίεζαλ κεη’ εμαηξεηηθήο επηηπρίαο ππξά ζηξαηνπέδνπ ελ ηε απιή ηεο ιέζρεο. Βηο ηελ ενξηήλ παξίζηαλην πνιινί γνλείο θαη θίινη ηνπ Πξνζθνπηζκνχ θαη πιήζνο θφζκνπ χπεξζελ ηεο ιέζρεο εθ ησλ νδψλ παξαθνινπζνχλ. Ώπζνξκήησο πεξί ην ηέινο ηεο ενξηήο πξνζήιζελ θαη ν θ. Ννκάξρεο». Σν θαινθαίξη ε νθηάθσπε λαπηνπξνζθνπηθή βάξθα ήηαλ έηνηκε. Ολνκάζζεθε «Ώξγψ» θαη φια έδεηρλαλ φηη κηα λέα πεξίνδνο άξρηδε γηα ηελ νκάδα. Ώθνχ εμαζθαιίζζεθε ε άδεηα ηνπ Ληκελάξρε, «ιφγσ ππαξρφλησλ πεξηνξηζκψλ έλεθα εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο θαη ηζρχνο ΢ηξαηησηηθνχ Νφκνπ», πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ Ώξγψ δχν εθδξνκέο κεηά 1939. Η πνώηδ θςημβναθία ηδξ Ανβμύξ. δηαλπθηεξεχζεσο (9-10 θαη ( Από ην άικπνπκ θσηνγξαθηώλ ηνπ Σπ. Ληλάξλνπ ) 16-17 ΢επηεκβξίνπ) ζηε ζέζε ΢αβνχξα ή Ώκκνπδηά ηνπ Πεξάκαηνο κε πιήξσκα απφ φιεο ηηο νκάδεο. Ήηαλ θαη νη κνλαδηθέο πιεχζεηο ηεο Ώξγνχο, γηαηί κεηά δχν κήλεο ε θίλεζε ζπγρσλεχζεθε ππνρξεσηηθά κε ηελ Β.Ο.Ν. Ώπφ ην εκεξνιφγην ηεο Σ.Β. δηαβάδνπκε: «Παξαζθεπή 17-11-1939 Γεληθή ζπγθέληξσζηο απνρσξηζκνχ Πξνζθφπσλ θαη Ναπηνπξνζθφπσλ. Έλαξμηο ζπγθεληξψζεσο 8 κ.κ. Ώη Οκάδεο εηο ζρήκα Π έρνπζαη έκπξνζζελ απνθεθαιπκκέλελ ηελ ΢εκαίαλ ηεο Πεξηθεξείαο. Άπαληεο νη παξηζηάκελνη, ελψπηνλ καξηχξσλ ηνλ Θεφλ θαη ηελ ΢πλείδεζηλ απηψλ, πςνχληεο ηελ ρείξα εηο ηνλ πξνζθνπηθφλ ραηξεηηζκφλ, επαλέιαβνλ ηελ ππφζρεζηλ ηνπ Πξνζθφπνπ εθθσλεζείζαλ ππφ ηνπ θ. Γελ. Ώξρεγνχ, ππνζρεζέληεο φηη πάληνηε εθ’ φξνπ δσήο ζα δηαθπιάηηνπλ ηα ηδαληθά ηεο Πξνζθνπηθήο ηδενινγίαο, ηδηαηηέξσο δε θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ζθιεξνχ ρσξηζκνχ, απφ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εκεηέξνπ Πξνζθνπηθνχ ΢ψκαηνο κέρξη ηεο εκέξαο θαζ’ ελ, Θεία επδνθία, ην εκέηεξνλ ΢ψκα ζέιεη θαη πάιηλ αλαζηεζή θαη αλαζπγθξνηεζή επί ηζρπξνηάησλ βάζεσλ, ζέινπζηλ άπαληεο δηαηεξήζεη αξξήθηνπο ηνπο κεηαμχ απηψλ αδειθηθνχο δεζκνχο, θαη δηαθπιάμεη άζβεζηνλ ηελ θιφγα ηεο αγάπεο θαη αθνζηψζεσο πξνο ηελ θνηλήλ πάλησλ Μεγάιελ Εδενινγίαλ. Μεηά ηαχηα, ελ αηκνζθαίξα γεληθήο ζπγθηλήζεσο, σκίιεζαλ θαηαιιήισο πξνο ηνπο ζπγθεληξσζέληαο πξψηνλ ν θ. Γελ. Ώξρεγφο ηνπ ΢πζηήκαηνο θαη θαηφπηλ ν θ. Πεξηθεξεηαθφο Έθνξνο, ηεο ζπγθεληξψζεσο ιεμάζεο θαζ’ ψξαλ 8.45΄. Ώπφ ηελ 4ε πξνζήιζνλ ν Ώ-γφο Υ. Αειιαπφξηαο, ν ππ-γφο ΢. Γηαλλάηνο θαη 16 Ν/Π.


24

19-11-1939. Ο Π.Δ. Άββεθμξ Λαανάκμξ δζααάγεζ ηδκ διενδζία δζαηαβή ημο ΢.Δ.Π., πενί ζοβπςκεύζεςξ ιε ηδκ Δ.Ο.Ν., οπό ημ αθέιια ημο Γεκζημύ Ανπδβμύ ΢πύνμο Μπάκμο.

Κπξηαθή 19-11-1939 Σειεηή ζπγρσλεχζεσο ησλ Πξνζθνπηθψλ Οκάδσλ Κέξθπξαο κεηά ηεο Β.Ο.Ν. Παξεηάρζεζαλ επί ηξηψλ δπγψλ έρνπζαη κέησπνλ πξνο ηελ άλσζελ δηεξρνκέλελ νδφλ αη ηξεηο Οκάδεο, θαη νη Λπθηδείο. Παξεηάρζεζαλ έλαληη ησλ Πξνζθφπσλ Σκήκα Φαιαγγηηψλ θαη ηκήκα Ναπηνθαιαγγηηψλ. Πξνζέηη ε κνπζηθή ηεο Β.Ο.Ν. κε κέησπνλ πξνο ηνλ εμσηεξηθφλ ζπξψλα ηεο απιήο. Πξνζήιζνλ: ηα κέιε ηνπ ΢πλδέζκνπ καο θ.θ. Κνγεβίλαο Ώλη., ΢αλζψλ Ώι., Καινγεξφπνπινο Γ., Μσξατηεο Μηρ. Χζαχησο, ν θ. Γπκλαζηάξρεο Ώξξέλσλ κεηά ησλ θαζεγεηψλ θ.θ. ΢π. ΐνπηζηλά θαη Γ. Νηθνιατδε. Δ απιή ηεο Λέζρεο θαη νη ππεξθείκελνη ρψξνη ήζαλ αζθπθηηθψο πεπιεξσκέλνη εθ ηνπ πιήζνπο φπεξ κεηά ζπγθηλήζεσο παξεθνινχζεζελ ηελ φλησο δξακαηηθήλ ηειεηήλ. Καζ’ ψξαλ 12.30΄ πξνζήιζελ ν Ννκαξρψλ θ. Μαθξφπνπινο κεηά ηνπ Πεξ. Αηνηθεηνχ Β.Ο.Ν. θ. Υπηήξε. Βπζχο ν Π.Β. θ. Λαβξάλνο αλέγλσζελ Δκεξεζίαλ Αηαηαγήλ ηνπ ΢.Β.Π. πεξί ζπγρσλεχζεσο, κεηά ηαχηα εμήιζελ ε ΢εκαία καο ηεο Πεξηθεξείαο πξνο ήλ ε κνπζηθή θαη ηα παξαηεηαγκέλα Σκήκαηα απέδσζαλ ηηκάο, εηζήζελ δε πάιηλ ελ ηε Λέζρε φπνπ εθπιάρζε. Μεηά ηαχηα εμήιζελ ηεο Λέζρεο ε ΢εκαία ηεο Β.Ο.Ν. θαη εζηάζε εηο ην κέζνλ ηεο απιήο, ν δε δηνηθεηήο Β.Ο.Ν. θ. Υπηήξεο αλέγλσζελ Δκεξ. Αηαηαγήλ Κπβεξλεηηθνχ Βπηηξφπνπ Β.Ο.Ν. Μεηά ηελ αλάγλσζηλ ηεο Αηαηαγήο ηαχηεο, σκίιεζαλ αιιεινδηαδφρσο πξνο ηνπο Πξνζθφπνπο ν πξφεδξνο ηνπ Σ.Π.΢. θ. Κνγεβίλαο, ν γπκλαζηάξρεο θ. ΢νπκειίδεο σο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ν ελ απνζηξαηεία ππνζηξάηεγνο θ. ΢η. Υπηήξεο δηνηθεηήο Β.Ο.Ν. σκηιήζαληεο άπαληεο ιίαλ επκελψο θαη εθζεηαζηηθψο δηα ηνλ Πξνζθνπηζκφλ, θαη ηνπο Πξνζθφπνπο ηεο Κέξθπξαο ηδηαηηέξσο. Μεηά ηαχηα ε κνπζηθή κεηά ησλ ηκεκάησλ ηεο Β.Ο.Ν. αλερψξεζαλ, ε δε ηειεηή έιεμελ.» Σα δξακαηηθά απηά γεγνλφηα δελ έθακςαλ ηνπο Κεξθπξαίνπο Πξνζθφπνπο. Οη βαζκνθφξνη θξφληηζαλ λα θπγαδεχζνπλ ην πιηθφ θαη ηα αξρεία ησλ


25

ηκεκάησλ ηνπο - ηεο 4εο νκάδνο ηα θχιαμε ζην ζπίηη ηνπ ν ΢. Γηαλλάηνο εθηφο βεβαίσο απφ φζα δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ θαη ηα νπνία έκεηλαλ ζηε δηάζεζε ηεο Β.Ο.Ν. Έηζη ε βάξθα, νη ζθελέο θαη φιν ην θαηαζθελσηηθφ πιηθφ έκεηλαλ ζην ππφζηεγν ηνπ πξνζθνπείνπ, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηα ηκήκαηα ησλ λαπηνθαιαγγηηψλ. Σα φξγαλα ηεο πξνζθνπηθήο κπάληαο είραλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν παξαδνζεί ζηελ κπάληα ηεο Β.Ο.Ν. θαη πνηέ δελ επεζηξάθεζαλ. Ώκέζσο ν ΢. Μπάλνο, κέζσ ηεο ρνξσδίαο ηνπ Ώγίνπ ΢ππξίδσλα, ηεο πξνζθνπηθήο ζηελ νπζία ρνξσδίαο, άξρηζε λα νξγαλψλεη εθ λένπ ηνλ πξνζθνπηζκφ θαη λα πξνεηνηκάδεη ηελ αλαζχζηαζή ηνπ.

1940 - 1944 Μέρξη ηηο 28-10-1940, νπφηε θαη ε Κέξθπξα εηζήιζε ζηε πνιεκηθή πεξίνδν, θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4 εο Ώπγνχζηνπ, ε ρνξσδία εκθαλίζζεθε 14 θνξέο ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ ΢ππξίδσλα θαη κία θνξά ζηνλ Άγην Γεψξγην ηνπ θξνπξίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ν ενξηαζκφο ησλ γελεζιίσλ ηνπ ΐ.Ρ. ζην ζπίηη ηνπ ελσκνηάξρε Ώι. Ανχε ζηε Γαξίηζα, ηελ Καζαξά Αεπηέξα εθδξνκή ζηνπο Ώγίνπο Αέθα, ζηηο 14-7-1940 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζηελ Τ.Θ. Μαγνπιάδσλ, ζηηο 27-7-1940 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζηελ Παι-ηζα, ζηηο 4-8-1940 κφλνο ν ΢. Μπάλνο αλέβεθε ζηνλ Τςειφ Παληνθξάηνξα, ηεξψληαο ην απφ 15εηίαο έζηκν, θαη δεήζεθε « ππέξ ηεο ηαρείαο αλαζπζηάζεσο ηνπ ελ δησγκψ επξηζθνκέλνπ ΢ψκαηνο», ζηηο 18-8-1940 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζηελ Ώγ. Σξηάδα Ώξγπξάδσλ θαη θαηάζβεζε ππξθατάο ζηα Κνξίζζηα θαη ζηηο 24-8-1940 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζην θηήκα Μάλεζε ζηηο Μπελίηζεο. Καηά ηελ πνιεκηθή πεξίνδν θαη κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο απφ ηνπο Εηαινχο ζηηο 28-4-1941, ε πξνζθνπηθή ρνξσδία έςαιιε 9 θνξέο ζηα ηζφγεηα ηεο Ρνιίλαο, φπνπ είρε κεηαθεξζεί ν Ε.Ν. Σαμηαξρψλ, πνπ θαηέξξεπζε θαηά ηνλ πξψην βνκβαξδηζκφ ηνπ λεζηνχ ηελ 1-11-1940. Βίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο κέζσ ηεο πξνζθνπηθήο ρνξσδίαο ν Πξνζθνπηζκφο ηεο Κέξθπξαο δηαηήξεζε ηελ επαθή ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηελ επφκελε κέξα. Παξάιιεια ηα ζηειέρε ηνπ πξφζθεξαλ φ,ηη ηνπο ήηαλ δπλαηφλ ζηελ παζεηηθή αεξάκπλα ηεο πφιεο, πνπ δνθηκάζζεθε ζθιεξά απφ ηνπο ηηαιηθνχο βνκβαξδηζκνχο. Μάιηζηα ε πξνζθνπηθή νηθνγέλεηα ζξήλεζε θαηά ηνλ πξψην βνκβαξδηζκφ θαη ην πξψην ηεο ζχκα, ηνλ πξφζθνπν Ώξζάθ Καξζηάλ θαη ζηηο 18-5-1941 θαηέζεζε άλζε ζηνλ ηάθν ηνπ, ζην κηθξφ λεθξνηαθείν ηνπ Ώγ. Εσάλλε ζην Γαζηνχξη, «επηθπιαζζφκελε ηελ κεγάιε ψξα πνπ ν Θεφο ζα ζεκάλε θαη πνπ ν θφζκνο νιφθιεξνο ηελ πεξηκέλε, λα ζνπ θέξνπκε Ώξζάθ ην ζεξκφ πξνζθνπηθφ καο ραηξεηηζκφ κε φινπο ηνπο πξνζθφπνπο». Δ θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο απφ ηνπο Εηαινχο ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο Β.Ο.Ν. Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα πέζεη ε «Ώξγψ» ζηα ρέξηα ησλ Εηαιψλ νη Αηνλχζεο Γηαλλάηνο, Δξαθιήο Γάππαο, ΢σθξάηεο Καξαιήο ηεο 4εο , ν ΢άιβνο Ώγηνχο ηεο 3εο, κε ηελ βνήζεηα ησλ εμσπξνζθνπηθψλ ΢πχξνπ Πξίθηε θαη ΢πχξνπ Μνπξκνχξε πήξαλ ηε βάξθα ζην Μνλ Ρεπφ θαη ηελ έθξπςαλ πίζσ απφ ηνπ Φιαγγίλε, φπνπ έκεηλε κέρξη ηελ απειεπζέξσζε.


26

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ε ρνξσδία ππήξμε θαη πάιη ν ζπλδεηήξηνο θξίθνο ησλ πξνζθφπσλ. Παξ’ φιεο ηηο απαγνξεχζεηο ησλ Εηαιψλ θαηφξζσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη δχν εθδξνκέο, ζηηο 6-7-1941 ζηε ΢σηεξηψηηζζα θαη ζηηο 2-8-1941 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζην θηήκα Μάλεζε ζηηο Μπελίηζεο. Οη πξφζθνπνη ζπκκεηείραλ ζε θάζε κνξθήο αληίζηαζε ησλ Κεξθπξαίσλ, φπσο ζην γλσζηφ ζπιιαιεηήξην ηνπ Πξσηνθχξηαθνπ ην 1941, κε απνηέιεζκα αξθεηνί λα εμνξηζζνχλ θαη λα θπιαθηζζνχλ ζε ζηξαηφπεδα ζηελ Εηαιία (ν Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο), ζηνπο Παμνχο θαη ζην Λαδαξέηην. Ώπφ ηελ νκάδα καο ν ΢. Γηαλλάηνο θαη ν Α. Καιιίαο εμνξίζζεθαλ ζηνπο Παμνχο θαη ζην Λαδαξέηην θπιαθίζζεθαλ ν Α. Γηαλλάηνο θαη ν Δξαθιήο Γάππαο. Σν βξάδπ ηεο 13εο ΢επηεκβξίνπ 1943 ε πφιε ηεο Κέξθπξαο δέρζεθε ηελ επίζεζε ησλ Γεξκαλψλ θαη γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο. Βκπξεζηηθέο βφκβεο κεηέηξεςαλ ηελ πφιε ζε θφιαζε. Βθείλεο ηηο ζπγθινληζηηθέο ψξεο έλαο λαπηνπξφζθνπνο έβιεπε ην ζπίηη ηνπ, ζηε κέζε ηεο Βπγ. ΐνπιγάξεσο, λα θαίγεηαη θαη ζξελνχζε θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν. Καίγνληαλ ην πιηθφ θαη ηα αξρεία ηεο αγαπεκέλεο ηνπ 4εο νκάδαο, πνπ είρε θπγαδεχζεη ζην ζπίηη ηνπ. Ήηαλ ν ππ-γφο ηεο νκάδαο ΢πχξνο Γηαλλάηνο. Σν άθνπζκα ησλ δεηλψλ ηεο Κέξθπξαο ελεξγνπνίεζε πξνζθφπνπο εθηφο Κέξθπξαο. Δ 3ε Ώζελψλ θαη ν Ώξρεγφο ηεο Γ. Μίλδιεξ έζηεηιαλ ζηνπο πξνζθφπνπο ηεο Κέξθπξαο, εθηφο απφ ηηο επηζηνιέο ηεο ζπκπάζεηάο ηνπο γηα ηα δεηλνπαζήκαηα ηεο πφιεο καο, φ,ηη κπφξεζαλ λα ζπιιέμνπλ, γηα λα ηνπο αλαθνπθίζνπλ θαη λα ηνπο ζπκπαξαζηαζνχλ. Οη δεζκνί θηιίαο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ην Πάζρα ηνπ 1938, απνδείρζεθαλ ηζρπξνί ζηηο δχζθνιεο ψξεο ηεο αλάγθεο. Ήηαλ έηνηκνη νη λαπηνπξφζθνπνη ηεο 3εο Ώζελψλ ηε δχζθνιε ψξα θαη νη Κεξθπξαίνη δελ ην μερλνχλ. Δ γεξκαληθή θαηνρή ηεο Κέξθπξαο, απνηέιεζκα ηεο ξήμεο ηνπ Άμνλα, έδεηρλε πιένλ πσο ε ψξα ηεο απειεπζέξσζεο πιεζίαδε. Βπφκελν ήηαλ ν νμπδεξθήο ΢πχξνο Μπάλνο λα πξνεηνηκάζεη ηελ αλαζχζηαζε ησλ Πξνζθνπηθψλ Οκάδσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, παξ’ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελείραλ νη παξάλνκεο ζπλαληήζεηο, επηά ζπγθεληξψζεηο ζηειερψλ ζηα ζπίηηα ησλ πξνζθφπσλ Υξ. Σεθλφπνπινπ, ΢π. Σζίπε θαη ζην πθαληνπξγείν Καξζηάλ. ΢ηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο, εθηφο απφ νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζπδεηήζεθε ε ζηάζε ησλ πξνζθφπσλ απέλαληη ζηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαη εθηηκήζεθε φηη «ην εκέηεξνλ ΢.Β.Π. δχλαηαη λα πξνζθέξε πςίζηαο εζληθάο ππεξεζίαο πξνπαγαλδίδνλ παξά ηε ειιεληθή λενιαία ηελ αλάγθελ ηνπ εζληθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη νκνλνίαο». Ώθφκε νξγαλψζεθαλ θαη ζηειερψζεθαλ ηξία ζπλεξγεία ηξαπκαηηνθνξέσλ, πνπ πνιιά πξνζέθεξαλ ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο. Έηζη ε εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Κέξθπξαο (11-10-1944) βξήθε ηνλ πξνζθνπηζκφ έηνηκν γηα έλα θαηλνχξγην μεθίλεκα, πην ειπηδνθφξν θαη πην δπλακηθφ. ΢ηηο 28-10-1944 26 πξφζθνπνη ήηαλ έηνηκνη λα παξειάζνπλ θαηά ηελ επέηεην ηεο ηηαιηθήο επηζέζεσο ελαληίνλ ηεο Βιιάδνο εθ ησλ νπνίσλ 4 λαπηνπξφζθνπνη: νη ΢. Γηαλλάηνο, ΢. Ληλάξδνο, Κ. Καξχδεο, ΢. Κνθνηφο. Σελ ίδηα κέξα εθδφζεθε θαη ε αθφινπζε Δκεξεζία Αηαηαγή ΢πζηήκαηνο: «Πξφζθνπνη, Μεηά πάξνδνλ πέληε εηψλ απφ ηεο θαηαξγήζεσο ηνπ εκεηέξνπ ΢ψκαηνο ππφ ηνπ ηφηε δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, ηδνχ θαη πάιηλ κε ηελ Θείαλ ΐνχιεζηλ απνδίδνπζαλ ην δίθαηνλ, ην ΢ψκα εκψλ επαλαζπλίζηαηαη εγεηξφκελνλ ηεο πεληαεηνχο λεθξνθαλείαο, ηαπηνρξφλσο κε ηελ αλάζηαζηλ ηεο αηκαζζνχζεο αιι’


27

ελδφμνπ Παηξίδνο, ηεο Βιιάδνο καο. Καηά ηελ ζεκεξηλήλ δηα ην εκέηεξνλ Έζλνο επέηεηνλ ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαζ’ ήλ πξν ηεηξαεηίαο νη Έιιελεο ελσκέλνη θαη αδηάζπαζηνη θαηεμεπηέιεζαλ ηελ θνινζζηαίαλ ηζρχλ ησλ εκςχρσλ θαη αςχρσλ κέζσλ επηβνχινπ επηδξνκέσο, επηζθηάζαληεο κε λέαλ αίγιελ νιφθιεξνλ ηελ πξνεγεζείζαλ δφμαλ ηεο ηζηνξίαο εκψλ, απεπζχλνκελ εγθάξδηνλ αλαζηάζηκνλ ραηξεηηζκφλ πξνο πάληαο ηνπο πηζηνχο Πξνζθφπνπο ηνπ ΢πζηήκαηνο, ζπληζηψληεο αδηάζπαζηνλ ελφηεηα ζθέςεσλ θαη αθνζίσζηλ ηπθιήλ εηο ηελ κίαλ θαη κφλελ ηδέαλ ηεο κηάο ηζρπξάο, αδηαζπάζηνπ θαη ελδφμνπ Βιιάδνο, ηελ νπνίαλ ζα εμππεξεηήζσκελ, εάλ δηα ηεο εξγαζίαο εκψλ δεκηνπξγήζσκελ εηο ηελ ηδηαηηέξαλ καο Παηξίδα Κέξθπξαλ Πξνζθνπηθφλ ΢ψκα ηζηάκελνλ εηο πεξησπήλ θαη χςνο άμηνλ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Σν Ώξρεγείνλ.» Σελ πεξίνδν απηή, απφ ηε δηάιπζε ηνπ ΢ψκαηνο απφ ην θαζεζηψο ηεο 4 Ώπγνχζηνπ κέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κέξθπξαο, ζηηο πξνζθνπηθέο δξάζεηο ζπκκεηείραλ απφ ηελ 4ε νκάδα νη εμήο: Υαξ. Αειιαπφξηαο, ΢π. Γηαλλάηνο, Ώλη. ΢πεηέξεο, Ώζαλ. ΢νχιεο, Νηθ. Καξδάλαο, Υξ. Μπνχθεο, Κσλ. Καξχδεο, ΢. ΢άββαο, Μηρ. Μηδφηεξαο, Ε. Πεηζάιεο, Ν. Φνληάλαο, Αηνλ. Γηαλλάηνο, ΢. Ληλάξδνο, Α. Ρψζζεο, Ν. Σζηξηγθάθεο, Κ. Σφγηαο. εο

Από ηελ απειεπζέξσζε κέρξη ην 1950. Δ πξψηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ ΢ψκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην Πξσηνθχξηαθν 5-11-1944. Σαρχηαηα ιεηηνχξγεζαλ ηα πάληα. Δ επί πέληε ρξφληα παξάλνκε δξάζε ησλ πξνζθφπσλ, πξντφλ ηεο ραιχβδηλεο ζέιεζεο ηνπ ΢. Μπάλνπ θπξίσο, εμαζθάιηζε ην κεγαιεηψδεο λέν μεθίλεκα ηνπ Πξνζθνπηζκνχ. Δ ΢εκαία καο επαλήιζε ζηα γξαθεία ηνπ ΢ψκαηνο. Ο Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο, πνπ επαλήιζε απφ ηελ εμνξία, αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ. Ο Σ.Π.΢. κε πξφεδξν ηνλ Ώλη. Κνγεβίλα θαη αληηπξφεδξν ηνλ Α. Κφληε άξρηζε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ απφ 22-11-1944 θαη απνθάζηζε ηελ επάλνδν ζην ΢ψκα ησλ Μπακίρα, Ληλάξδνπ θαη Γθηηζηάιε. Οη παιηνί πξφζθνπνη νξγαλψζεθαλ ζε ζπληξνθηά Ώθξηηψλ κε ηξεηο πεξηπφινπο, κε ηελ νλνκαζία 2α Οκάδα. Μέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο ιεηηνπξγνχζαλ ε 1ε, 2α, 3ε, 4ε, 5ε, 6ε, θαη 7ε νκάδεο. Ξεθίλεζε θαη ε αγέιε ζηε παιηά ιέζρε ηεο Ρνιίλαο. Δ ιεηηνπξγία ηεο Π.Β. νξγαλψζεθε σο εμήο: Κάζε Αεπηέξα ζπγθαινχηαλ ην ΢πκβνχιην Σηκήο ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Π.Β. Κάζε Σξίηε νη βαζκνθφξνη ζπκκεηείραλ ζε ζρνιή εθπαίδεπζεο. Κάζε Σεηάξηε ιεηηνπξγνχζε ζρνιή ιπθνπνπιηζηψλ. Κάζε Κπξηαθή, κεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ γηλφηαλ ε Γεληθή ΢πγθέληξσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Π.Β. Οη νκάδεο θαη νη αγέιεο αθνινπζνχζαλ ην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ ηεο Π.Β., πνπ πεξηιάκβαλε εθηφο απφ ηηο εθδξνκέο θαη ηεο απφ ην 1946 « θαηαζθήλσζεο καθξάο δηαξθείαο» ηεο Σ.Β. θαη έλα πιήζνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηε ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία θαη ηελ κπάληα, ηε ζπκκεηνρή ζηηο παξειάζεηο θαη ηηο ιηηαλείεο, ζηνπο εξάλνπο, ζηε ζρνιή ζεκαηνδνζίαο, ζηε ζρνιή ππξνζβεζηψλ, ζηε ζρνιή μπινπξγηθήο, ζηηο ζρνιέο ηπκπαληζηψλ θαη ζαιπηγθηψλ, ζηηο αζιεηηθέο νκάδεο ησλ πξνζθφπσλ, ζηελ ππεξεζία ησλ γξαθείσλ ηεο Π.Β., ζηηο ενξηαζηηθέο ππξέο θαη ζε άιιεο πνιιέο θαη έθηαθηεο. Δ πξνζθνπηθή ρξνληά έθιεηλε κε ηελ επηζεψξεζε ησλ νκάδσλ ζηηο Ώιπθέο Γαξίηζαο (ην ζεκεξηλφ αεξνδξφκην) κεηά ζηε Κάησ Πιαηεία θαη αξγφηεξα ζηηο Ώιπθέο Πνηακνχ.


28

Οη πνιιέο απηέο δξάζεηο έδηλαλ δηέμνδν ζηνπο λένπο ηεο Κέξθπξαο, κεηά ηνλ πφιεκν θαη κέζα ζηελ εκθπιηνπνιεκηθή πεξίνδν, θαη θαηαμίσλαλ ηνλ Πξνζθνπηζκφ. ΋κσο ζηεξνχζαλ απφ ηηο νκάδεο - γηα ΢/ηα δελ κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο - ηελ επθαηξία γηα δηθέο ηνπο αλεμάξηεηεο δξάζεηο. Οη δξάζεηο ηεο Π.Β. θαη ηεο Σ.Β. ηνπο ζηεξνχζαλ ην ρξφλν θαη νη ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνχο ζηεξνχζαλ θάζε απαξαίηεην πιηθφ. Οη νκάδεο άξγεζαλ λα απνθηήζνπλ ζθελέο, καγεηξηθά ζθεχε, ζρνηληά θαη νηηδήπνηε απαξαίηεην γηα λα θηλεζνχλ αλεμάξηεηα. Ώο ζεκεησζεί, φηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθνπνη δελ είραλ ζηνιή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εκθαλίζζεθε ηκήκα ρσξίο ζηνιή. ΋ια ειέγρνληαλ θαη εμαξηψληαλ απφ ηελ Βθνξεία, πνπ παξάιιεια αγσληδφηαλ λα αληηκεησπίζεη θαη άιια ζέκαηα, φπσο ηελ παξνπζία ησλ αγειψλ ζηε Ρνιίλα, ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχζε ην λενζχζηαην ΢ψκα ησλ Ώιθίκσλ, ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ ηνπ Πξνζθνπείνπ, ηελ φρη πάληα θαιή αληηκεηψπηζε απφ κέξνπο ησλ Ώξρψλ θαη θπξίσο ηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη ν πξνζθνπηζκφο απφζηαζε απφ ηηο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο επνρήο, ψζηε «λα κε ρξσκαηηδφκεζα θαη ην θαηνξζψζακελ ηζηάκελνη πνιχ πςειά σο πξνο απηφ», φπσο ζεκεηψλεη ν Άγγεινο Λαβξάλνο. Δ 4ε νκάδα επαλαιεηηνχξγεζε απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1944. Αηαβάδνπκε απφ ηελ Δκεξεζία Αηαηαγή ηεο Οκάδνο απηήο ηεο κέξαο: «Όζηεξα απφ πέληε ρξφληα ζησπεξάο, επηκεινχο θαη αδηαθφπνπ εξγαζίαο θάησ απφ ηνλ απαίζηνλ Εηαιν-γεξκαλν-απγνπζηηαλφ θαζηζκφλ ε Οκάδα δηεηεξήζε θαηαβάιινπζα ππεξαλζξψπνπο πξνζπαζείαο δηα λα κελ παξαζπξζή απφ ηελ ηξνκεξάλ ζχειια πνπ κεηέβαιελ ηελ ρψξαλ εηο εξείπηα. Όζηεξα απφ πέληε ρξφληα ηξνκνθξαηίαο, απεηιψλ, θπιαθίζεσλ θαη εμνξίαο ε Οκάδα καο θαηψξζσζε ζήκεξα λα παξνπζηαζζή σο θαησηέξσ, ζπκθψλσο ηεο Δκεξεζίαο Αηαηαγήο ηνπ ΢πζηήκαηνο ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1944. Ώρεγφο ηεο Οκάδνο: Αειιαπφξηαο Υαξάιακπνο Γεσξγίνπ. Τπαξρεγφο ηεο Οκάδνο: Γηαλλάηνο ΢ππξίδσλ Γεξαζίκνπ. Βλσκνηία Γιάξσλ: Βλσκνηάξρεο Λέιιαο Έθησξ. Ναπηνπξφζθνπνη: Μηδφηεξαο Μηραήι, Καζηακνλίηεο ΐαζίιεηνο, Κσζηαγηφιαο Ναπνιέσλ, Ώλεκνγηάλλεο Πξνθφπηνο, Καιφγεξνο Βιεπζέξηνο θαη ΢νχθεξαο Κσλζηαληίλνο. Βλσκνηία Ώεηψλ: Τπελσκνηάξρεο ελσκνηαξρεχσλ: Καξχδεο Κσλζηαληίλνο. Ναπηνπξφζθνπνη πξνεξρφκελνη εθ ηεο Ώγέιεο Λπθνπνχισλ: Λέιιαο Ρέλνο θαη ΢νβαηδήο Γεψξγηνο. Βλσκνηία Πειαξγψλ: Τπελσκνηάξρεο ελσκνηαξρεχσλ: Πεηζάιεο Εσάλλεο. Βλσκνηία Βλπδξίδσλ: Βλσκνηαξρεχσλ: Μπνχθεο Υξήζηνο. ΢πληζηψ εηο φινπο ηνπο βαζκνθφξνπο θαη λαπηνπξνζθφπνπο εξγαζία θαη πεηζαξρία γηα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ καο παξνπζηάδνληαη ιφγσ ησλ δεηλψλ ηνπ πνιέκνπ. Ο Ώξρεγφο.» Καη ηα πξνβιήκαηα ήηαλ πξάγκαηη πνιιά. Δ εξεηπσκέλε Κέξθπξα είρε αλάγθε θάζε βνήζεηαο θαη νη πξφζθνπνη αληαπνθξίλνληαη. Οξγαλψλνπλ ζπλεξγεία απνιπκαληηθψλ θιηβάλσλ, θαζαξηφηεηαο θαηαιπκάησλ, θαηαγξαθήο ζε ζπζζίηηα Β.Β.΢., καγεηξείσλ θαη δηαλνκψλ ηξνθίκσλ θαη άξηνπ, ζπλδέζκσλ θηι. Ώπνζπνχλ γηα ηε δξάζε ηνπο ηα ζπγραξεηήξηα ησλ ηνπηθψλ Ώξρψλ, αιιά θπξίσο γίλνληαη κεηά πέληε ρξφληα θαη πάιη απνδεθηνί απφ ηελ θεξθπξατθή θνηλσλία, πνπ βιέπεη


29

έκπξαθηα ηνπο πξνζθφπνπο λα απνηεινχλ ηελ δηέμνδν ηεο λενιαίαο ηε ζθιεξή απηή επνρή θαη έλα πιήζνο παηδηψλ ζπξξένπλ ζην πξνζθνπείν. 4ε παξνχζα ζηε κεγάιε απηή πξνζπάζεηα νξγαλψλεηαη θαη εζσηεξηθά. ΢ην λέν ππαξρεγφ Κ. Πιαζθαζνβίηε (Μφγιεο) αλαηίζεληαη θαζήθνληα ιεηηνπξγίαο ζρνιήο λαπηηθψλ καζεκάησλ. ΢ηελ ζπγθέληξσζε βαζκνθφξσλ ζηηο 31εο Εαλνπαξίνπ 1945 νξίδεηαη ε θξαπγή ηεο νκάδαο: «Ναύηεο έ! ΢ηα θνππηά! Κξά. Κξά. Κξά». Δ

΢ηηο 27ε Ενπλίνπ 1945 ε νκάδα 05-04-1945. Η 4δ Οιάδα ιε ημκ Ανπδβό ηδξ έρεη πιήξε δχλακε θαη ΢πύνμ Γζακκάημ. απνθαζίδεηαη λα κελ εγγξάθεη άιια παηδηά, αλ θαη ζηηο 7-11-1945 απνθαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη 5εο ελσκνηίαο ησλ «αλεκνπφξσλ». Ώπηή ε εμέιημε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 2εο Ν/Π Οκάδαο, ηεο 8εο. Εδηαίηεξε θξνληίδα επηδεηθλχεηαη γηα ηελ «Ώξγψ». Ώξρίδνπλ πξφρεηξεο εξγαζίεο επηζθεπήο, αγθπξνβνιεί ζηνλ Ώλεκφκπιν αξρηθά θαη κεηά ζην Μαληξάθη θαη ην θζηλφπσξν αλαζχξεηαη ζην ππφζηεγν ηνπ πξνζθνπείνπ γηα επηζθεπέο. Βίρε παξακείλεη πέληε ρξφληα έμσ απφ ην λεξφ, θξπκκέλε ζηνπ Φιαγγίλε. Με ηε βνήζεηα ηνπ Π.Β. εμαζθαιίδεηαη ε άδεηα ηνπ Άγγινπ πξφμελνπ γηα θνπή ελφο θππαξηζζηνχ απφ ην αγγιηθφ λεθξνηαθείν γηα άξκπνπξν ηεο βάξθαο θαη μπιείαο απφ ηα θαηεζηξακκέλα θηίξηα ηνπ Παιαηνχ Φξνπξίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θνππηψλ. Ο Κ. Πιαζθαζνβίηεο επηζθεπάδεη κε άιινπο ηεο νκάδαο ηε κεραλή ελφο απφ ηα ηηαιηθά απηνθίλεηα, πνπ βξίζθνληαλ εγθαηαιειεηκκέλα απφ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζην Φαιεξάθη, θαη ζρεδίαδε λα κεηαηξέςεη ηελ Ώξγψ ζε κεραλνθίλεηε, πξάγκα πνπ δελ έγηλε θαηνξζσηφ. Ώπφ ηελ πξνζπάζεηα απηή έκεηλε ε αλαθνξά ηνπ Σνπηθνχ Βθφξνπ (28-6-1945) ΢. Μπάλνπ ζην ηξαγνχδη γηα ηηο Οκάδεο: «Μα ηεο ηεηάξηεο ηα παηδηά δελ λνηάδνληαη πνιχ θη έλα ρξφλν θηηάρλνπλ θάπνηα κεραλή» ΢ηελ νκάδα ην θαινθαίξη ηνπ 1945 δηεμάγεηαη δηαγσληζκφο «ηαρχηεηνο ελσκνηηψλ» κε ληθεηέο ηνπο Πειαξγνχο. Πξαγκαηνπνηείηαη επίζθεςε ζηε θνξβέηα «΢αρηνχξεο» 34 Ν/Π θαη ε νκάδα παίξλεη κέξνο ζηηο 13 ππνρξεσηηθέο εθδξνκέο κεηά δηαλπθηεξεχζεσο ηεο Σ.Β., ζηηο γεληθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο Σ.Β., ζηελ πξνζθνπηθή ρνξσδία, ζηηο δελδξνθπηεχζεηο ζε ΢σηεξηψηηζζα θαη Γνπβηά θαη ζηηο ηειεηέο ππφζρεζεο ησλ λέσλ νκάδσλ ζηνλ Πνηακφ θαη ηα Καλάιηα. Έρεη πξνεγεζεί ε ίδξπζε ηεο 9εο (30-6-1945) θαη ηεο 8εο (27-5-1945) φπνπ κέρξη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ αξρεγνχ απφ ηνλ Γ. Μάλεζε, ε 4ε ζηειερψλεη ηελ 8ε κε ηνπο Κ. Πιαζθαζνβίηε, Ώξηζηνθιή Παπαδάην, Ρέλλν Παξακπζηψηε θαη ΢πχξν Ανχθα. Ο αξρεγφο Υ. Αειιαπφξηαο, επηθνξηηζκέλνο απφ ηελ Σ.Β. κε ηε


30

21-05-1945. Πανέθαζδ.

21-05-1945. Δπζδείλεζξ ζηδκ Κάης Πθαηεία.


31

ιεηηνπξγία ζρνιήο ζεκαηνδνζίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε βαζκνθφξσλ, αλέζεζε ηελ αξρεγία ηεο νκάδνο ζην λέν αξρεγφ ΢πχξν Γηαλλάην. Σνλ Ώχγνπζην ν Σ.Β. θαη νη Ν/Π Α. Γηαλλάηνο (2αο αθξηηψλ) Ρ. Παξακπζηψηεο θαη Ώξηζηνθιήο Παπαδάηνο (8εο) καδί κε ηνλ Υξηζηφθνξν Σεθλφπνπιν ηεο 1εο παξαθνινπζνχλ ζηελ Πεληέιε ηε ΢ρνιή Καηαζθελψζεσο αξρεγψλ θαη Βθφξσλ. ΢ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ΢ρνιήο ν Σ.Β. πθίζηαηαη κε επηηπρία ηε δνθηκαζία Α.Α. θαη κε ην 495/2-3-1948 έγγξαθν ηεο Γ.Β. ηνπ απνλέκεηαη ην εηο ην αξρείν ηεο Π.Β. θπιαζζφκελν πηπρίν ηνπ. Βίλαη ν πξψηνο Κεξθπξαίνο πηπρηνχρνο Α.Α. Με ηα 1059-1060/21-4-1948 έγγξαθα ηεο Γ.Β. απνλέκνληαη ηα πηπρία ΐαζηθήο ΢ρνιήο ζηνπο Α. Γηαλλάην θαη Ρ. Παξακπζηψηε, πνπ είλαη θαη νη πξψηνη Κεξθπξαίνη πηπρηνχρνη ΐαζηθήο ΢ρνιήο. Σελ επφκελε ρξνληά ε νκάδα θηλήζεθε ζηα πιαίζηα πνπ ραξάρζεθαλ ηελ πξνεγνπκέλε, ζπκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα ηεο Σ.Β. Ξερσξίδνπλ ε θαζέιθπζε ηεο Ώξγνχο ζηηο 21-5-1946, πνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αξρίζνπλ νη θσπειαζίεο πξνο κεγάιν ελζνπζηαζκφ φισλ. Δ Ώξγψ έθηνηε απνηειεί κφληκν ζπλνδφ ησλ εθδξνκψλ θαη θαηαζθελψζεσλ ηεο Σ.Β. Σν θαινθαίξη πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε 17ήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζην Μπαξκπάηη. Δ νκάδα ζπκκεηέρεη κε 23 κέιε ηεο. Δ κεγάιε θαηαζθήλσζε, γηα πξψηε θνξά ζηελ Κέξθπξα, απνηειεί έλδεημε ηεο πξνφδνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ, πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ησλ νκάδσλ ησλ Γνπβηψλ θαη Κνληνθαιίνπ θαη πέληε αθφκε αγειψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γεξφιπθνπ Άγγεινπ Λαβξάλνπ, ν νπνίνο γηα ηηο αλάγθεο ζηειέρσζήο ηνπο ιεηηνπξγεί ηε ζρνιή βαζκνθφξσλ ιπθνπνχισλ «ν Μφγιεο», ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη αξθεηνί πξφζθνπνη ηεο 4εο. Σνλ Οθηψβξην ν ΢. Γηαλλάηνο απνρσξεί θαη ε αξρεγία αλαηίζεηαη θαη πάιη ζηνλ Υ. Αειιαπφξηα, ν νπνίνο νδεγεί ηελ νκάδα θαη ζηελ κεγαιεηψδε επίδεημε ηεο Σ.Β. ζηηο 3-11-1946 ζηελ Κάησ Πιαηεία. Σν ηέινο ηεο ρξνληάο βξίζθεη ηελ 4 ε λα αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ παληψλ ηεο βάξθαο. Οη θαινί θσπειάηεο ηνπ θαινθαηξηνχ θηινδνμνχλ λα γίλνπλ νη θαινί ηζηηνπιφνη ηνπ επφκελνπ.

1947. Δηδνμιή ιε ηδκ Ανβώ ζημ Πέναια.


32

Σηο δχν απηέο ρξνληέο ε νκάδα θηλήζεθε γχξσ απφ ηελ Ώξγψ. ΢πρλέο νη θσπειαζίεο. Έγηλαλ θαη ηξεηο εθδξνκέο κε ηε βάξθα ζην Πέξακα θαη ηνλ Πνηακφ. Σα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζή ηεο ηα δηέζεηε ε Βθνξεία θαη ν Σ.Π.΢. Ώιιά θαη ε νκάδα ζπλέβαιε. Μέρξη θαη έλα παιηφ θιάμνλ απηνθηλήηνπ έβαιαλ ζε ινηαξία, γηα λα βξνπλ ρξήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παληψλ. Υξεηάζζεθε φκσο ε γελλαία ελίζρπζε ηνπ Σ.Π.΢., ν νπνίνο δηέζεζε 400.000 δξ. ζηελ 4ε, γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παληψλ απφ ηα έζνδα ηνπ απνθξηάηηθνπ ρνξνχ ζην «Φνίληθα». Έηζη ηηο 5-5-1947 ε 1947. Γοικάζζμκ ηςπδθαζίαξ. νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηζηηνπινΎα ηεο. Δ Ώξγψ δερφηαλ ηηο θαζεκεξηλέο ππεξεζίεο θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ησλ εβδνκαδηαίσλ ππεξεζηψλ ησλ ελσκνηηψλ. ΢ηε θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη (423/9/1947) έλα λπρηεξηλφ κπνπξίλη ιίγν έιεηςε λα ηελ θαηαζηξέςεη θαη ζψζεθε ράξε ζηελ εξσηθή πξνζπάζεηα ηνπ ΢. Παπνχιε, ν νπνίνο απέζπαζε ηελ εχθεκε κλεία ηνπ Π.Β. ΢ηηο αξρέο ηνπ 1947 ε 2α νκάδα αθξηηψλ παξνπζίαζε ζεκάδηα θφπσζεο θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ιεηηνπξγία ελσκνηηψλ δφθηκσλ αθξηηψλ ζηηο νκάδεο. ΢ηελ 4ε νκάδα ηελ αθξηηηθή ζπληξνθηά απνηέιεζαλ ν ΢. Παπνχιεο, ελσκνηάξρεο, θαη νη Α. Παλάξεηνο, Γ. Μάλδπιαο, Ν. Μπαηδφγινπ, Ε. Πνπιεκέλνο θαη Γ. Φάηιαο. ΢πδεηήζεθε αθφκε ε έληαμε ηεο 4 εο αγέιεο ζηελ 4ε νκάδα αιιά απηή ε πξνζπάζεηα, πνπ ζα νδεγνχζε ζηε ιεηηνπξγία ΢/ηνο, δελ είρε ζπλέρεηα. Πάλησο ε 4ε δηέζεζε ζηειέρε ηεο ζηελ 4ε αγέιε ηνπο Α. Παλάξεην, Ενξδ. Μπαηδφγινπ, Λ. Σξχθσλα, Κ. Καιφγεξν, Ε. Πνπιεκέλν θαη Ε. Μεηαιιελφ. Δ νκάδα είρε ηελ αηπρία ζηα κέζα ηνπ 1947 λα αζζελήζεη γηα κεγάιν δηάζηεκα ν αξρεγφο ηεο Υ. Αειιαπφξηαο. Ώξρεγεχσλ αλέιαβε ν ΢. Παπνχιεο (Γιάξνο), έλαο πνιχ θαιφο λαπηνπξφζθνπνο θαη ηζηηνπιφνο, θαη ππαξρεγεχνληεο ν Γ. Μάλδπιαο (Μηανχιεο) θαη Γ. Φάηιαο (Βλπδξίο). Δ νκάδα ζπκκεηείρε ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο Σ.Β. αιιά ην ηέινο ηεο ρξνληάο ηε βξήθε απνδπλακσκέλε κε απνηέιεζκα λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία 2 ελσκνηηψλ, ησλ Ώεηψλ θαη ησλ Γιάξσλ. Πξνζσξηλά φκσο, γηαηί κε ηελ επάλνδν ηνπ αξρεγνχ ηνλ επφκελν Μάην νη ελσκνηίεο απηέο ιεηηνχξγεζαλ θαη πάιη κε πιήξε ζχλζεζε. Σν 1948 ε νκάδα ζπλέρηζε ην λαπηνπξνζθνπηθφ ηεο πξφγξακκα θαη ζηελ εθδξνκή ηεο Σ.Β., ηελ 6-9-1948 ζηα Μσξατηηθα, απέζπαζε ηνπο επαίλνπο ηνπ Π.Β. γηα ηε λαπηηθή ηεο επίδνζε. Δ Ώξγψ ηνλ Ενχιην είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ ππνδνρή ηεο Οιπκπηαθήο θιφγαο, πνπ πέξαζε απφ ηελ Κέξθπξα ζην δξφκν ηεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ. Σνλ Ώχγνπζην επεζθέθζεθε ηελ Κέξθπξα ν λένο Γ.Β. Α. Ώιεμάηνο, πνπ απφ ηνλ Ώπξίιε είρε δηαδερζεί ηνλ Γ. Λεινχδα. Ώθίρζεθε ζηελ Κέξθπξα κε ην α/π «Λνπηζίληα», απφ ην νπνίν ηνλ παξέιαβε ε «Ώξγψ» κε ιέκβαξρν ηνλ παιηφ αξρεγφ ΢. Γηαλλάην θαη πεδαιηνχρν ηνλ ΢. Παπνχιε. Δ άθημε ηνπ λένπ Γ.Β., θαη θπξίσο ε έθδνζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ζην ΢.Β.Π., απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λέεο πξνζπάζεηεο ιεηηνπξγίαο ΢πζηεκάησλ. Έγηλαλ γηα πξψηε θνξά


33

ζπδεηήζεηο γηα αξρεγνχο ΢/ησλ, γηα έληαμε ησλ αγειψλ ζηηο νκάδεο θαη γηα ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αθξηηηθψλ ζπληξνθηψλ. ΋ια φκσο πξνζέθξνπαλ ζηηο επηθπιάμεηο ηνπ Π.Β. θαη ηνπ Σ.Β. Παξ’ φια απηά νη 10 αληρλεπηέο ηεο 4εο ην Αεθέκβξε ρσξίδνληαη ζε δχν νκίινπο, ην «Ανχζκαλε» κε νδεγφ ην Γ. Φάτια θαη ην «΢αρηνχξε» κε νδεγφ ην Ν. Μπαηδφγινπ. ΢ηα πιαίζηα ηνπ λένπ πλεχκαηνο 2 ελσκνηίεο ηεο 4εο εθδξάκνπλ κφλεο(!) ηνπο ζηηο 14-11-1948 ζηελ Ώλάιεςε.

06-09-1948. Δηδνμιή ιε ηδκ Ανβώ ζηα Μςνασηζηα.

Σε ρξνληά απηή ν παιηφο βαζκνθφξνο ηεο 4εο Αηνλ. Γηαλλάηνο ίδξπζε πξνζθνπηθή νκάδα ζηελ Κφληηζα. Βπίζεο ηδξχζεθε νκάδα Ν/Π ζηελ Σ.Β. Παμψλ, πνπ είρε αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ώπφ ηα αμηφινγα ηεο ρξνληάο ήηαλ ε επίζθεςε ηνπ ΐαζηιέα Παχινπ ζην Πξνζθνπείν. Ο παιηφο θίινο ησλ Κεξθπξαίσλ πξνζθφπσλ, πνπ ζπκκεηείρε ζηηο εηήζηεο αλαβάζεηο ζηνλ Παληνθξάηνξα, σο ΐαζηιέαο επηζεψξεζε ηνπο πξνζθφπνπο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε κεγάιε ηηκή γηα ηελ Π.Β. Σν ηέινο ηνπ 1948 βξίζθεη ηελ νκάδα ζε θαιή θαηάζηαζε. Βθηφο απφ ηνλ αξρεγφ Υ. Αειιαπφξηα έρεη αθφκε δχν ππαξρεγνχο ηνπο Γ. Μάλδπια θαη ΢. Παπνχιε θαη δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνιπζέληνο απφ ην λαπηηθφ Ρέλλνπ Παξακπζηψηε. Ο ηειεπηαίνο καδί κε ηνλ Νίθν Μπαηδφγινπ θαη ηνλ Γηάλλε Πνπξίθε αζρνιήζεθαλ σο ζηειέρε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. 4ν ΢ύζηεκα Ναπηνπξνζθόπσλ ΢ηηο 24-2-1949 κε αλαθνίλσζε ηνπ Π.Β. νλνκάζζεθε αξρεγφο ηνπ 4νπ ΢/ηνο ν Υαξάιακπνο Αειιαπφξηαο. Σηο αξρέο ηνπ 1949 ν Α. Παλάξεηνο νξίδεηαη βνεζφο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, ε νπνία ππνρξεψλεηαη λα ζπκπηχμεη ηνπο δχν νκίινπο αληρλεπηψλ ζε έλα. ΢ηηο 27-6-1949 θαζειθχεηαη ε Ώξγψ θαη ηελ επνκέλε ε


34

νκάδα πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή ζηηο Μπελίηζεο, πνπ ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία. Τπνδέρεηαη ζηε ιέζρε 20 Deep Sea Scouts, ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κέξθπξα, θαη ηελ επνκέλε 22-7-1949 καδί κε άιιεο νκάδεο επηζθέπηεηαη ην θαηαδξνκηθφ Liverpool. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζην δπλακηθφ ηεο νκάδαο εληάζζεηαη θαη πάιη ν παιηφο ππαξρεγφο Κ. Πιαζθαζνβίηεο.

1949. Λζηακεία Βαΐςκ.

Σε ρξνληά απηή ιεηηνχξγεζε ζηελ Σ.Β. νκάδα πξνζθφπσλ - ππξνζβεζηψλ κε εηζήγεζε ηνπ ΢. Παπνχιε, ηδξχζεθε ε νκάδα ηνπ Ώγ. Μαηζαίνπ, έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ε 5ε νκάδα θαη άξρηζαλ νη αγψλεο ηεο νκάδαο Basket Ball. Ώθφκε ζε εηδηθή ηειεηή ζην «Φνίληθα» ζηηο 5-11-1949 επηδφζεθαλ ζηηο νκάδεο, θαη ζηελ 4ε, αλακλεζηηθά δηπιψκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ έξαλν ηεο « θαλέιαο ηνπ ζηξαηηψηε». Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο γεγνλφο ππήξμε ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο ΐαζηθήο ΢ρνιήο ΐαζκνθφξσλ Πξνζθφπσλ (24-2/2-3-1949) κε αξρεγφ ηνλ Παληηά ΢νισκφ. Ώπφ ηελ νκάδα καο πήξαλ κέξνο νη Ν. Μπαηδφγινπ ηνπ Πξνδξφκνπ, Ενξδάλεο Μπαηδφγινπ, Α. Παλάξεηνο, Γ. Φάηιαο θαη ΢. Παπνχιεο. Δ ζρνιή απηή έδσζε ζπλ ησ ρξφλσ ηέινο ζηε ζπλερή ζρνιή βαζκνθφξσλ, πνπ γηλφηαλ θάζε Σξίηε θαη ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ζρνιή ελσκνηαξρψλ. Σα κελχκαηα ηεο ΢ρνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λέν Οξγαληζκφ ηνπ ΢ψκαηνο, νδήγεζαλ ηνπο βαζκνθφξνπο ζε απαηηήζεηο γηα πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ζηηο νπνίεο ν Π.Β. θαη ν Σ.Β. αληηδξνχζαλ. Βίλαη ε ηειεπηαία ρξνληά, πνπ έγηλε «θαηαζθήλσζε καθξάο δηαξθείαο» ζην Μπαξκπάηη. Σηο επφκελεο ρξνληέο ζα γίλνληαη νη ζπλεζηζκέλεο ππνρξεσηηθέο εθδξνκέο, φπσο γίλνληαλ πξηλ απφ ην 1946.


35

1949. Οιάδα Πνμζηόπςκ Πονμζαεζηώκ.

23-03-1949. Ηιένα Νεόηδηαξ - Γεκηνμθύηεοζδ ζημκ Άβζμ Μαηεαίμ.


36

Σελ επφκελε ρξνληά ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε 3 εθδξνκέο εθηφο πξνγξάκκαηνο Σ.Β. Σελ 1-5-1950 ζην Γαζηνχξη, κε επίζθεςε ζηελ παηδφπνιε θαη ζηηο 18 θαη 285-1950 κε ηελ Ώξγψ ζηηο Μπελίηζεο. Ώθφκε επηζθέθζεθε κε ηελ Ώξγψ ην Ώγγιηθφ Ώ/Π Vigo, νξγάλσζε ηε δηθή ηεο νκάδα Μπάζθεη, ζηελ 25-12-1950 / 02-01-1951. « Έηεεζζξ Πνμζημπζηώκ ηαζ επηζεψξεζε ζηηο Ώιπθέο ζοκαθώκ αζαθίςκ » ζηδ θέζπδ ηδξ 4δξ Οιάδαξ. Πνηακνχ παξνπζίαζε θαηαζθεπή ζρεδίαο θαη δηάζσζε πληγνκέλνπ, θαη ην ηέινο ηεο ρξνληάο έθνςε ηε πίηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη νξγάλσζε έθζεζε πξνζθνπηθνχ βηβιίνπ απνζπψληαο ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ Π.Β., δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα θάληαδαλ αδηαλφεην λα γίλνπλ. Κάηη φκσο άξρηζε λα αιιάδεη. ΢ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο ζηηο 24-12-1950 αλαθέξεηαη ν Ώξρεγφο Υ. Αειιαπφξηαο σο «΢πζηεκαηάξρεο» θαη ζεκεηψλεηαη φηη «εθ ηνπ 4νπ ΢πζηήκαηνο παξεπξέζεζαλ άπαληεο». Πιήξεο φκσο ΢χζηεκα δελ ππήξρε θαη ζα ρξεηαδφηαλ πνιχο ρξφλνο γηα θάηη ηέηνην. Γη’ απηφ θαη ε ζπλήζεο νλνκαζία παξέκελε 4ε νκάδα θαη φρη 4ν ΢/κα. Σν 1950 (19/29-8-1950) έγηλε ε Ώ΄ Παλειιήληα Πξνζθνπηθή ΢πλάληεζε ζην Αηφλπζν Ώηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 40 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Πξνζθνπηζκνχ ζηελ Βιιάδα. Δ Π.Β. ζπκκεηείρε κε κεγάιε απνζηνιή θαη ζπγθξνηήζεθε θαη νκάδα Ν/Π κε αξρεγφ ηνλ Ώρηιιέα Ώξηαβάλε ηεο 8εο. Ώπφ ηελ νκάδα καο ζπκκεηείραλ ν ππαξρεγφο πιένλ Γ. Φάηιαο θαη νη ΢. Μαξφιιαο, Ν. Παπινγηάλλεο, Κ. Φσηεηλφο Φ. Υεηκαξηφο θαη Ώλδξ. Πεξίδεο. ΢ηηο 25-8-1950 νη λαπηνπξφζθνπνη επηζθέθζεθαλ ην λαχζηαζκν. ΢ηε ζπλάληεζε ε θεξθπξατθή αληηπξνζσπεία αλαθεξχρζεθε πξψηε. Ώκέζσο κεηά πξφζθνπνη αλέιαβαλ παηδηθψλ εμνρψλ ηεο πνιιψλ πηέζεσλ ηνπ ησλ θαηαζθελψζεσλ αλέιαβε ν Υ. Αειιαπφξηαο θαη απφ ζήθσζε ην κεγαιχηεξν βάξνο, πήξαλ κέξνο νη Ν. Μπαηδφγινπ, Ώηκ. Μπαξδνχθαο θαη ΢. Μαξφιιαο. Σν ηέινο ηεο ρξνληάο βξίζθεη ηελ 4ε ζε πνιχ πξννπηηθέο γηα θάηη πνιχ θαιχηεξν. 19/29-08-1950. Η πύθδ ηςκ Ναοημπνμζηόπςκ ζημ Σγάιπμνδ Γζμκύζμο

ηε ζπλάληεζε νη ηε δηνξγάλσζε ησλ Ννκαξρίαο, θαηφπηλ ΢.Β.Π. Σελ αξρεγία ηελ 4ε νκάδα, πνπ Μπαηδφγινπ, Ενξδ. θαιή θαηάζηαζε κε


37

Δ Π.Β. απέθηεζε ην ζπξεφ ηεο αθνχ ζηηο 13-9-1950 ε Γ.Β. έδσζε ηελ έγθξηζε ηεο γηα ην ζρέδην ηνπ ζπξενχ. ( Σε καθέηα ηνπ ζπξενχ, φπσο ηε γλσξίδακε κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, ηελ ελέθξηλε ην ΢ψκα πνιχ αξγφηεξα, ζηηο 19-5-1956).

1951 - 1960 Καη πξάγκαηη ην 1951 είλαη γεκάην κε αμηφινγεο δξάζεηο. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 12-3-1951 εθδξνκή καδί κε ηελ 3ε νκάδα ζηνπο Έξκνλεο, ζηηο 4/5-5-1951 εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο ζηηο Μπελίηζεο, ζηηο 7-6-1951 εθδξνκή κε δχν ιέκβνπο ζηε Ααζηά, ζηηο 11/12-8-1951 κε ηελ Ώξγψ εθδξνκή δηαλπθηεξεχζεσο -πνιχ θαιή - ζηνλ Κεθαιφπςν κε ζπκκεηνρή ηνπ Σ.Β. θαη ηνπ Π.Β., ηελ 7-4-1951 αγψλεο θσπειαζίαο νθηαθψπσλ ιέκβσλ κε πιήξσκα ηνπ ΐ.Π. Ώξκαησιφο θαη επηθξάηεζε ηεο Ώξγνχο κε 5 κήθε, ζηηο 7/21-9-1951 ηελ αλάιεςε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Υ. Αειιαπφξηα ησλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Ννκαξρίαο, ζηηο 2-12-1951 εληππσζηαθφ παηρλίδη πφιεσο, εθηφο απφ ηελ πάληνηε ζπλεπή παξνπζία ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο Βθνξείαο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ψζηε ζηηο 19-11-1951 ν Π.Β. λα απνθαζίζεη «ε έπαξζε ηεο ΢εκαίαο θαηά ηαο Γεληθάο ΢πγθεληξώζεηο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ 4ε νκάδα». Ώπηφ φκσο πνπ νδήγεζε ηνλ Π.Β. ζ’ απηή ηελ εμαηξεηηθά ηηκεηηθή δηάθξηζε ηεο 4εο νκάδαο ήηαλ ν «ΠΔΡΙΠΛΟΤ΢ ΣΗ΢ ΚΔΡΚΤΡΑ΢», ε πξψηε κεγάιε δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κία νκάδα ηεο Π.Β. Ο πεξίπινπο θξάηεζε 9 κέξεο, απφ ηηο 7 Ενπιίνπ κέρξη ηηο 15 Ενπιίνπ, κε ζηαζκνχο ζηελ Καζζηψπε, ΢ηδάξη, Παιαηνθαζηξίηζα, Ώε Γφξδε, Κνξίζζηα, Κάβν, Πνηάκη Λεηθίκκεο, Μσξατηηθα. ΢πκκεηείραλ ν ιέκβαξρνο αξρεγφο Υ. Αειιαπφξηαο, νη ππαξρεγνί ΢. Παπνχιεο, Γ. Φάηιαο, Ε. Πέηξνπ, Ν. Μπαηδφγινπ ηνπ Πξ., Γ. Ώξηαβάλεο, ΢. Μπνχθεο, νη ελσκνηάξρεο Βπάγ. ΐιαρφπνπινο, ΢. Μαξφιιαο, Ν. Πλεπκαηηθάηνο, Ε. Ρέγγεο, Ν. Παπαβιαζζφπνπινο θαη νη λαπηνπξφζθνπνη Υξηζη. Κξεηηθφο, Αηνλ. Καξχδεο θαη ΢. Αεκεηξηάδεο. Βπξφθεηην γηα ηελ πξψηε πισηή θαηαζθήλσζε ηεο νκάδαο θαη έδσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πινχζηα βηψκαηα θαη εκπεηξίεο. Ο πεξίπινπο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά αξθεηά ρξφληα ζπλεπνχο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο κε ηελ Ώξγψ, πνπ είρε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ πιεξψκαηνο, έκπεηξνπ θαη ηθαλνχ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο πάληα επηθίλδπλεο πιεχζεο ηεο Ώδξηαηηθήο. Έκεηλε ν πεξίπινπο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο επφκελεο γεληέο ηεο 4εο θαη παληνηηλφο ζηφρνο ηνπο. Σε ρξνληά απηή, θαηά ηελ εθδξνκή ηεο Σ.Β ζην ΐίζησλα Μαθξάδσλ ηελ 1-9-1951, νη πξφζθνπνη έζβεζαλ ππξθαγηά θαη, γηα ηελ απηνζπζία θαη ην δήιν πνπ επέδεημαλ, ηηκήζεθαλ κε ηελ επαξέζθεηα ηνπ Α.΢. ηνπ ΢ψκαηνο θαη ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ Ννκάξρε θαη ηνπ Αεκάξρνπ Κεξθπξαίσλ. Ώπφ ηελ νκάδα καο ηηκήζεθαλ νη Γ. Φάηιαο, Ώλ. Μπάξκπαο, Ενξδ. Μπαηδφγινπ, Αηνλ. Καξχδεο, Μάξηνο Μπέληηθ, Υξηζη. Κξεηηθφο, Γ. Κξεηηθφο, Κ. ΢νπέξεθ, Γ. Μπάζηαο, Ε. Κνξαθηαλίηεο θαη Γ. Ώξηαβάλεο. Ώπφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο ρξνληάο ήηαλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ησλ αληρλεπηψλ ΢. Μαξφιια ηεο Ώ΄ εηδηθήο Ν/Πηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ Πφξν (ε ζεκεξηλή ζρνιή θπβεξλήηνπ). Έηζη ε νκάδα είρε ηνλ πξψην


38

07 ΔΧ΢ 15 ΙΟΤΛΙΟΤ 1951


39

ΠΡΧΣΟ΢ ΠΔΡΙΠΛΟΤ΢ ΣΗ΢ ΚΔΡΚΤΡΑ΢


40

εθπαηδεπκέλν θπβεξλήηε λαπηνπξνζθνπηθνχ ζθάθνπο, γηαηί κέρξη ηφηε ζηεξηδφηαλ ζηα έκπεηξα ζηειέρε ηεο.

1951.

Α΄ Δζδζηή Ναοημπνμζημπζηή Δηπαίδεοζδ ζημκ Πόνμ.

Καηά ην ηέινο ηνπ έηνπο ν Υ. Αειιαπφξηαο παξαρψξεζε ζηνλ ππαξρεγφ Ρέλλν Παξακπζηψηε ηελ αξρεγία ηεο νκάδαο, θξαηψληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ πςειή επνπηεία, δει. ην ξφιν ηνπ Ώ-γνχ ΢/ηνο. Ώπηφ ην πξνζφλ ηνπ Ώξρεγνχ, λα δίλεη δηέμνδν ζηελ επηζπκία ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, είλαη ίζσο ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε 4 ε νκάδα είρε πάληα πνιινχο θαη θαινχο βαζκνθφξνπο, πνπ ηελ θξάηεζαλ πάληα ζε αμηνδήιεπηε ζέζε αλάκεζα ζηηο άιιεο νκάδεο ηεο Κέξθπξαο. Ώλ απφ ην ίδην πλεχκα δηαθαηέρνληαλ θαη νη Έθνξνη, ίζσο ν Κεξθπξατθφο Πξνζθνπηζκφο δελ γλψξηδε πνιιά απφ ηα δεηλά πνπ αληηκεηψπηζε ηα επφκελα ρξφληα. Θα ήηαλ άδηθν φκσο, λα κε ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν απηή, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ, ε Π.Β. Κέξθπξαο δερφηαλ ζπλερείο παξεκβάζεηο απφ ηηο πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο, είηε απ’ επζείαο, είηε κέζσ ηνπ ΢.Β.Π., πνπ κεηέθεξε ζηηο πεξηθέξεηεο ηηο πηέζεηο, νη νπνίεο αζθνχληαλ απφ ηηο ίδηεο αξρέο ζηε θεληξηθή δηνίθεζε θαη πνπ απέβιεπαλ θπξίσο ζηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ ησλ πξνζθφπσλ. Σφζν ε ζηάζε ηνπ ΢ψκαηνο, φζν θαη απηή ηνπ Π.Β. θαη ηνπ Σ.Β. Κέξθπξαο, ραξαθηεξίδνληαλ απφ πξνζνρή θαη δηπισκαηηθφηεηα, ψζηε θαη ηνπο βαζκνθφξνπο λα πξνζηαηεχζνπλ - θαη είραλ αξθεηνί ηελ αλάγθε απηήο ηεο ππνζηήξημεο - αιιά θαη ε θίλεζε - θξαηψληαο ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο, ψζηε λα εμαθνινπζεί λα δηδάζθεη ηα παηδηά κφλν ην Νφκν θαη ηελ Τπφζρεζε - λα επηβηψζεη. Ο έιεγρνο ινηπφλ ησλ νκάδσλ - ην θξάηνο γεληθά έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο λενιαίαο θαη επελέβαηλε ξηδνζπαζηηθά ζε θάζε ηη πνπ είρε ζρέζε κε ζεκειίσζε ηδενινγίαο - ήηαλ επφκελν λα είλαη αζθπθηηθφο. Καη ηα απνηειέζκαηα δηθαίσζαλ θαη ην Λαβξάλν θαη ηνλ Μπάλν, αθνχ θαλείο πξφζθνπνο δελ βξέζεθε ζε δχζθνιε ζέζε θαη ε ηδενινγία ηνπ Πξνζθφπνπ γηα


41

Βηξήλε θαη Παγθφζκηα ΢πλαδέιθσζε δελ γλψξηζε εθπηψζεηο. Ώπφδεημε απνηεινχλ νη ζεκεξηλέο πξνζθνπηθέο γεληέο θαη ηα κνλνπάηηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηέιεζκα ηεο ζνθήο ζηάζεο ηεο δηνίθεζεο εθείλεο ηηο δχζθνιεο επνρέο. ΋ινη φκσο νη βαζκνθφξνη ηεο Κέξθπξαο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα είλαη θνηλσλνί ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο θίλεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ Βθφξσλ, λα ηνπο παξάζρνπλ πιήξε ειεπζεξία θηλήζεσλ, γεγνλφο πνπ πξνμελνχζε ηξηβέο. Ώλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα ζηνηρεία, πνπ παξέρνπλ ηα Ώξρεία ηεο Π.Β., ζα δηαπηζηψζεη ηελ νξζφηεηα απηήο ηεο ζέζεο, αιιά απηφ μεθεχγεη ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνπζίαζεο ηεο δηαδξνκήο ηεο 4εο νκάδαο. Πάλησο ε ακθηζβήηεζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο εθδειψζεθε έληνλα ην θαινθαίξη ηνπ 1952 απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ θαη είρε ζαλ ζπλέπεηα απηή ε ρξνληά λα κελ είλαη ηδηαίηεξα επηηπρήο. Δ 4ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ζαθψο ιηγφηεξεο δξάζεηο απφ απηέο ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ, ε δχλακή ηεο κεηψζεθε θαη έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ε ελσκνηία Πειαξγψλ. Σε ρξνληά απηή ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηνλ Ώεξνιηκέλα Γνπβηψλ ζηηο 3-3-1952, δηήκεξε εθδξνκή ζην ΏρίιιεηνΓαζηνχξη ζηηο 26/27-4-1952, 03-03-1952. Γζήιενδ εηδνμιή ζημ Γαζημύνζ. εθπαηδεπηηθφ πινχ κε πεξηπνιηθφ ηνπ ΐ.Ν. ζηηο 21-12-1952 θαη ζπκκεηείρε ζηελ εθδξνκή ηεο Παιαηνθαζηξίηζαο καδί κε ηνπο έιιελεο πξνζθφπνπο ησλ Παξηζίσλ, πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κέξθπξα ηνλ Ώχγνπζην. Δ Ώξγψ έπεζε ζηε ζάιαζζα πνιχ αξγά, ηνλ Ενχιην, θαη αλαζχξζεθε ζην ππφζηεγν γηα ζπληήξεζε ηνλ Οθηψβξην, κε απνηέιεζκα νη λαπηνπξνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν ηέινο ηεο ρξνληάο έθνςε κε επηηπρία ηε Υξηζηνπγελληάηηθε πίηα ηεο. Ώξρεγφο κε αλαθνίλσζε ηνπ Π.Β. ζηηο 14-9-1952 νλνκάζζεθε ν Ρέλλνο Παξακπζηψηεο ( Ώιθπψλ ). Καη ην 1953 ε νκάδα δελ παξνπζίαζε θάηη ην ηδηαίηεξν. ΢πκκεηείρε ζηελ εθδξνκή ηεο Καζαξάο Αεπηέξαο ζηνπο Ώγ. Αέθα καδί κε ηελ 3 ε,6ε,8ε θαη 9ε, θαηεηάγε 5ε ζηνλ δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ κε ηηο Βλπδξίδεο θαη δηαθξίζεθε ην πιήξσκά ηεο θαηά ηελ επηζεψξεζε ζηηο Ώιπθέο Πνηακνχ ηελ 1810-1953. Ο ελσκνηάξρεο ησλ Βλπδξίδσλ Κ. Μαθξίδεο απέζπαζε ηνλ έπαηλν ηνπ Π.Β. γηα ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπ θαηά ηελ εθδξνκή ηεο Σ.Β. ζηα ΢θαθεξά θαη ν ππαξρεγεχσλ Ώλαζηάζηνο Μπάξκπαο απέζπαζε ην πξψην παλειιήλην βξαβείν ζην δηαγσληζκφ ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηαο, πνπ πξνθήξπμε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ην πεξηνδηθφ «Πξφζθνπνο». Ώπφ ηα ζεκαληηθά ηεο ρξνληάο ήηαλ ε άκεζε αληαπφθξηζε ησλ Κεξθπξαίσλ γηα κεηάβαζε ζηα ζεηζκφπιεθηα Εφληα Νεζηά. Μάηαηα φκσο πεξίκελαλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΢.Β.Π. λα θηλεζνχλ πξνο Γάθπλζν νη 30, έηνηκνη πξνο αλαρψξεζε, πξφζθνπνη. Σειηθά ε Βθνξεία ΢εηζκνπιήθησλ ηνπ ΢ψκαηνο ηνπο πιεξνθφξεζε φηη αδπλαηεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη. Οη Κεξθπξαίνη απάληεζαλ, φηη δηαζέηνπλ ην 1.000.000 δξ. ηεο εηήζηαο ρνξεγίαο ηνπ ΢.Β.Π. γηα


42

18-10-1953. Δπζεεώνδζδ ζηζξ Αθοηέξ Πμηαιμύ.


43

ηηο θαηαζθελψζεηο ηνπο ππέξ ησλ ζεηζκνπιήθησλ, καδί κε ην πξντφλ ηνπ εξάλνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. Σελ 1-12-1953 πέζαλε ν πξφεδξνο ηνπ Σ.Π.΢. Ώληψληνο Κνγεβίλαο θαη ζηε θεδεία ηνπ παξέζηε αληηπξνζσπεία απφ φιεο ηηο νκάδεο. Ο Ώ. Κνγεβίλαο ππήξμε γηα 20 ρξφληα πξφεδξνο ηνπ Σ.Π.΢., είρε άςνγε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνζθφπνπο θαη ζηήξημε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ. Σν 1954 αλνίγεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ΢ρνιήο Βλσκνηαξρψλ, πνπ αληηθαηέζηεζε ηε ζρνιή βαζκνθφξσλ. Ώπφ ηελ νκάδα καο πήξαλ κέξνο νη Κ. Μαθξίδεο, ΢ηαχξνο Κφθθαιεο, ΐαζ. Σαζνχιεο θαη Γ. Μπάζηαο. Δ ζρνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 9 εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηε ιήμε ηεο ν Σ.Β. παξέζεζε «ηέτνλ ελ ηε ιέζρε ηεο 7εο νκάδνο». Σν Μάην έγηλε ην πξσηαζιεκα Μπάζθεη ησλ νκάδσλ ηεο Σ.Β. θαη ε 4 ε νκάδα θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε. Σελ 3ε ζέζε πήξε ε ελσκνηία Βλπδξίδσλ ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ. Ο ΢η. Κφθθαιεο πήξε κέξνο ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Μήδεηα», πνπ νξγάλσζε ην ΢.Β.Ο. ζην ζεξηλφ «Φνίληθα», έρνληαο ην ξφιν ηνπ αγγειηαθφξνπ. Βθείλν φκσο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ρξνληά είλαη νη ζπρλέο έμνδνη ηεο Ώξγνχο. Σν θαινθαίξη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 θσπειαζίεο θαη 5 ηζηηνπινίεο κε ιέκβαξρνπο ην Ρέλλν Παξακπζηψηε, ην Γ. Μάλδπια θαη ηνλ Ώλ. Μπάξκπα, πνπ απφ ηηο 2-5-1954 νλνκάζζεθε ππαξρεγφο θαη απέζπαζε επαλεηιεκκέλσο ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ Σ.Β. θαη ηνπ Π.Β. γηα ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ηελ ηάμε πνπ ηνλ δηέθξηλαλ. ΢ηα αξλεηηθά ηεο ρξνληάο θαηαγξάθεηαη ε αδπλακία ηεο νκάδαο λα ζπγθξνηήζεη δηθή ηεο αγέιε ιπθνπνχισλ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ έγθξηζε ηνπ Π.Β., πξάγκα πνπ θαηφξζσζαλ ε 1ε, 3ε, 9ε θαη αξγφηεξα ε 8ε νκάδα. Οη νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ θαη ηελ νλνκαζία ΢χζηεκα, ην νπνίν άιισζηε πξνβιεπφηαλ θαη απφ ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ ( κία αγέιε ή κία κφλνλ νκάδα απνηεινχζαλ ΢/κα), αιιά «ήζαλ πνιχ καθξάλ» απφ απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ΢/κα. Σνπο επεηξάπε φκσο θάηη ηέηνην, ζηα πιαίζηα ησλ κηθξψλ παξαρσξήζεσλ ηεο Βθνξείαο πξνο ηηο φιν θαη πην πηεζηηθέο απαηηήζεηο ησλ βαζκνθφξσλ γηα εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο 10-04-1955. Λζηακεία Βαΐςκ. θαλνληζκνχ, πνπ ζα ηνπο απάιιαζζε απφ ηνλ αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ ηεο δηνίθεζεο. Δ αληηπαξάζεζε απηή εθδειψζεθε εληνλφηαηα θαηά ηε ΐαζηθή ΢ρνιή ΐαζκνθφξσλ Πξνζθφπσλ, πνπ έγηλε ζηε ιέζρε ηεο 6εο νκάδαο απφ 16 έσο 218-1955 κε αξρεγφ ηνλ Άξε Κσλζηαληφγινπ θαη βνεζνχο ηνπο ΢. Μπάλν, Ώλ. ΢αββαλή, Θ. Ώλδξψλε θαη Κ. Αηακάληε. ΢ηε ιήμε ηεο ζρνιήο δελ παξαβξέζεθε ν αξρεγφο ηεο θαη ν Π.Β. ακέζσο κεηά κεηέβε ζηελ Ώζήλα «γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ δεηεκάησλ αλαθπςάλησλ θαηά ηελ εδψ επίζθεςηλ ηνπ εθπαηδεπηνχ Άξε Κσλζηαληφγινπ». ΢ηηο 3-12-1955 ν Γ.Β. Α. Ώιεμάηνο ήιζε ζηελ Κέξθπξα


44

θαη ζπλάληεζε ηνπο Ώλ. ΢αββαλή, Θ. Ώλδξψλε, Γ. ΐαιζακή θαη Ε. Πεηζάιε θαη ηελ κεζεπνκέλε ηνπο θνηλνπνίεζε ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ην ΢ψκα «ιφγσ παξαβάζεσο ηνπ Πξνζθνπηθνχ Νφκνπ». Δ νδπλεξή απηή εμέιημε, πνπ δελ πεξηπνηεί ηηκή ζηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο δηαθσλίεο ηνπ 1936, ζηελ παξαίηεζε ηνπ αξρεγεχνληνο ηεο 6εο νκάδνο Γ. Μηραειίδε ζηηο 17-6-1945, θαη ζα βξεη ην ηέινο ηεο πνιχ αξγφηεξα. Σνπο δηαγξαθέληεο αθνινχζεζαλ αξθεηνί βαζκνθφξνη θαη πνιινί πξφζθνπνη ησλ νκάδσλ κε απνηέιεζκα ε θίλεζε λα θινληζζεί, αιιά φρη γηα πνιχ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1956 νη νκάδεο είραλ αλαθηήζεη ηε δχλακή ηνπο θαη λένη άμηνη βαζκνθφξνη αληηθαηέζηεζαλ ηνπο παιηνχο. Έκεηλε φκσο γηα πνιιά ρξφληα ν απφερνο απηψλ ησλ γεγνλφησλ ζηελ πάληα έηνηκε λα κεγαινπνηήζεη ηα πξάγκαηα θνηλή γλψκε θαη ε θαιή θήκε ηεο θίλεζεο ππέζηε ηζρπξφ πιήγκα.

28-10-1955. Ναοημπνόζημπμζ ηδξ 4δξ & 8δξ Οιάδαξ.

Δ νκάδα καο βξέζεθε έμσ απφ απηέο ηηο αληηπαξαζέζεηο, πνπ είραλ θχξηνπο εθθξαζηέο ηνλ Σ.Β. ΢. Μπάλν απφ ηε κηα κεξηά θαη ηνλ Ώξρεγφ ηνπ 1νπ ΢/ηνο Ώλ. ΢αββαλή απφ ηελ άιιε. ΢ηεξηγκέλε θπξίσο ζηνπο δχν ππαξρεγνχο ηεο, Γ. Φάηια θαη Ώλ. Μπάξκπα, θαηφξζσζε θαη ηε δχλακή ηεο λα ζπγθξαηήζεη θαη ην πξνζθνπηθφ πξφγξακκα ηεο Σ.Β. λα παξαθνινπζήζεη. ΐέβαηα ήηαλ επφκελν λα επεξεαζηεί σο έλα βαζκφ, θαη έηζη απηή ηε ρξνληά δελ παξνπζίαζε δηθή ηεο αμηφινγε δξάζε, νχηε θαλ έξημε ηε βάξθα ζηε ζάιαζζα. Δ ελσκνηία Βλπδξίδσλ θαηεηάγε 3ε ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ, νη ΢. Σδαθέζηαο, Ώλδξ. Παλδήο, Βιεπζέξηνο Ώζσλίηεο θαη Άγγεινο Σάληεο παξαθνινχζεζαλ ηε ζρνιή ελσκνηαξρψλ θαη ε νκάδα Μπάζθεη κε ηνπο Υξ. Κξεηηθφ, Φ. Υεηκαξηφ, Γ. Κξεηηθφ, ΢. Υαιηθηφπνπιν, ΢. Σάληε, ΢. Σδαθέζηα θαη ΢. Κεξακηδά αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα ληθψληαο ζηνλ ηειηθφ ηελ 6ε νκάδα. Σν 1956 ε βάξθα απνηειεί θαη πάιη ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο νκάδαο. Πξαγκαηνπνηνχληαη 8 εθπαηδεπηηθέο θσπειαζίεο κε ιέκβαξρν ηνλ Ώλ. Μπάξκπα, αιιά ν ίδηνο θξίλεη φηη ην πιήξσκα δελ είλαη ηφζν θαιά


45

πξνεηνηκαζκέλν, ψζηε λα ιάβεη κέξνο ε Ώξγψ ζηελ επηζεψξεζε ζηηο 21-10-1956 ζηηο Ώιπθέο Πνηακνχ. Δ επίδεημε απηή ηε ρξνληά είλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλε, ζπκκεηέρεη ε πξνζθνπηθή κπάληα θαη ε νκάδα καο επηδεηθλχεη θαηαζθεπή γέθπξαο θαη δηαβίβαζε ζήκαηνο κε βνκβεηή. Δ ελσκνηία Βλπδξίδσλ κε ελσκνηάξρε ην ΢πχξν Σδαθέζηα θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ, φπσο θαη ε νκάδα Μπάζθεη, πνπ αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά. Σε ζρνιή ελσκνηαξρψλ παξαθνινχζεζαλ νη ΢. Σδαθέζηαο θαη ΢. Φηιηππίδεο. 27-07-1956. « Δλάζηδζζξ εζξ ηςπδθαζίακ

Ο αξρεγφο Ρέλλνο εζξ Κααμζίδενμκ » Παξακπζηψηεο ζηηο 19-10-1956 απνζπάηαη ζηελ Σ.Β, σο βνεζφο ηνπ Σ.Β. ζε ζέκαηα λαπηνπξνζθφπσλ θαη ν ππαξρεγνί Γ. Φάηιαο θαη Ώλ. Μπάξκπαο νλνκάδνληαη αξρεγνί νκάδαο θαη αγέιεο αληίζηνηρα, αλ θαη ζην 4ν ΢/ κα δελ ιεηηνπξγνχζε αγέιε ιπθνπνχισλ. Σελ πεξίνδν απηή ε θνζκηθή θνηλσλία ηεο Κέξθπξαο αλακέλεη θάζε ρξφλν ηνλ ρνξφ ησλ Πξνζθφπσλ, πνπ γίλεηαη ηηο απφθξηεο ζην Φνίληθα. Βίλαη ην γεγνλφο ηεο ρξνληάο, απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηνπο πξνζθφπνπο θαη νξγαλψλεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ Ρ. Παξακπζηψηε, ηνλ Ώλ. Μπάξκπα θαη άιινπο βαζκνθφξνπο. ΢ηε ζρνιή ελσκνηαξρψλ ην 1957 ζπκκεηέρνπλ νη Ε. Θχκεο θαη Παλ. Ώγγειφπνπινο, ζην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ε 4ε νκάδα θαηαιακβάλεη ηε 2ε ζέζε, ε νκάδα ζπκκεηέρεη ζηελ επίζθεςε ζην αεξνπιαλνθφξν «Φξ. Ρνχδβειη», ε θαηαπνλεκέλε Ώξγψ πξαγκαηνπνηεί κφλν 4 θσπειαζίεο θαη ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ νη Βλπδξίδεο έξρνληαη ηξίηνη. Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ επηιέθησλ είλαη ε κε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ηνπ ελσκνηάξρε ησλ Βλπδξίδσλ ΢. Σδαθέζηα κε ππφδεημε ηνπ Σ.Β. ΢. Μπάλνπ « δηφηη ππεξείρε θαηαθαλψο ησλ άιισλ ελσκνηαξρψλ»! Ο ΢. Σδαθέζηαο απφ ηηο 9-12-1956 είρε ιάβεη ην πηπρίν ηειεηνπνηήζεσο «Σξηαίλεο», ν πξψηνο Κεξθπξαίνο πξφζθνπνο πνπ έηπρε απηήο ηεο δηάθξηζεο. ΢ηηο 19-11-1957 ν Ώλ. Μπάξκπαο νλνκάδεηαη Ώξρεγφο ΢/ηνο. ΢ηελ Σ.Β. ν ΢. Μπάλνο «πξνάγεηαη» ζε βνεζφ Π.Β., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βπηηξνπήο θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ννκάξρε Γ. Λπγεξάθε, θαη Σ.Β. αλαιακβάλεη ν γπκλαζηήο Υ. Γθεξέθνο, κέινο ηεο επηηξνπήο. Δ εμέιημε απηή ζθνπφ είρε λα ακβιπλζνχλ νη εληάζεηο, πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ πξνζθνπηθή νηθνγέλεηα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηειερψλ ην 1955, θαη λα «πεξηνξηζζεί» ν Μπάλνο. Ώο ζεκεησζεί, φηη ν Γ. Λπγεξάθεο, σο Ννκάξρεο, είρε αλαζέζεη ηελ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηνπ Ώλακνξθσηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηεο Πηπρίαο ζηνπο εθ ησλ δηαγξαθέλησλ Ώλ. ΢αββαλή θαη Θ. Ώλδξψλε. ΋κσο ν Υ. Γθεξέθνο δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπ Σ.Β., αλ θαη ε Γ.Β. γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ έζηεηιε ζηελ Κέξθπξα ηνλ


46

εθπαηδεπηή Άξε Κσλζηαληφγινπ. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο ν Υ. Γθεξέθνο παξαηηείηαη, επαλεξρφκελνο ζηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή, ηεο νπνίαο ν πξφεδξνο Γ. Λπγεξάθεο αλαρσξεί απφ ηελ Κέξθπξα θαη λένο πξφεδξνο αλαιακβάλεη ν γπκλαζηάξρεο Γ. Καινγεξφπνπινο. Ο βνεζφο Π.Β. ΢. Μπάλνο εθηειεί θαη πάιη ρξέε Σ.Β., θαζήθνληα πνπ νπδέπνηε έπαςε λα αζθεί φιν ην 1957. Σε ρξνληά απηή δελ έγηλε επηζεψξεζε ηεο Σ.Β. ιφγσ επηδεκίαο γξίπεο. ΋ιεο απηέο νη δηνηθεηηθέο αλαθαηαηάμεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην πξνζθνπηθφ έξγν λα πεξηνξηζζεί. Δ αξηζκεηηθή δχλακε ησλ νκάδσλ θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθνπηθψλ δξάζεσλ αθνινπζνχζαλ θζίλνπζα πνξεία. Ώπφ ην γεληθφ θιίκα δελ μέθπγε θαη ε 4ε νκάδα. ΢ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηελ αλαρψξεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο Ώλ. Μπάξκπα ιφγσ ζηξαηεχζεσο ( επαλήιζε σο ζηξαηηψηεο ζην Κ.Β.Ν.Κ. ζηηο 8-7-1958), ην 1958 ε νκάδα δελ παξνπζίαζε ηίπνηα ην αμηφινγν. Μφλν κία θσπειαζία έγηλε, ζηηο παξειάζεηο ζπκκεηείραλ 4-6 λαπηνπξφζθνπνη, ηξεηο κφλν λαπηνπξφζθνπνη πήξαλ κέξνο ζηηο 10 ζεξηλέο εθδξνκέο ηεο Σ.Β. θαη ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ νη Βλπδξίδεο ήιζαλ έθηνη. Σελ ίδηα πεξίνδν ε άιιε λαπηνπξνζθνπηθή νκάδα, ε 8ε, βξηζθφηαλ ζε πνιχ θαιχηεξε ζέζε. Ώιιά γεληθά ν πξνζθνπηζκφο ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο βξηζθφηαλ ζε θάκςε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηε ρξνληά απηή ε πξνζθνπηθή ρνξσδία δελ έςαιιε ηα θάιαληα ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ζηα ζπκβνχιηα ηηκήο ηεο Π.Β. ζπκκεηείραλ εθηφο ηνπ Π.Β. θαη ηνπ Σ.Β. έλαο ή δχν ην πνιχ βαζκνθφξνη. Οη εθηφο θίλεζεο θχθινη ηξνθνδνηνχζαλ ηελ θνηλή γλψκε κε πνιιά ςεχδε θαη θήκεο, πνπ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ακθηζβεηνχλ θαη ηελ εζηθή ππφζηαζε ηνπ Σ.Β. Ώλ δελ ππήξρε ζηε θίλεζε ν Άγγεινο Λαβξάλνο, απηή ε εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο Κέξθπξαο κε ην αδηακθηζβήηεην θχξνο θαη ηελ άκεκπηε πνξεία δσήο, ν νπνίνο θάιππηε ηνλ Σ.Β. απφιπηα θαη γηα φια, δηαιχνληαο κε ηελ ζέζε ηνπ απηή θαη ην παξακηθξφ ίρλνο ακθηβνιίαο γηα ην πξφζσπν ηνπ ΢. Μπάλνπ, ν πξνζθνπηζκφο ηεο Κέξθπξαο ζα είρε δηαιπζεί. Έδσζε ν Π.Β. ηε κάρε ηνπ απέλαληη ζηε αληηπξνζθνπηθή ιαζπνινγία θαη ζηήξημε, σο φθεηιε, ηνλ Σ.Β., ηνλ πξσηεξγάηε ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ. Πάλησο νη αληηδξάζεηο ήηαλ εληνλφηαηεο θαη ζηηο 16-3-1958 καζεηέο ηνπ Ώ΄ θαη ΐ΄ Γπκλαζίνπ ιηζνβφιεζαλ ην Πξνζθνπείν. 21-05-1960. Πανέθαζδ 4δξ Οιάδαξ.

Σν 1958 ηδξχζεθε ε πξνζθνπηθή νκάδα ηεο Πηπρίαο. Οη νκάδεο ηεο ππαίζξνπ, πνπ αληίζεηα κε ηηο νκάδεο ηεο πφιεο γλψξηδαλ κεγάιε άλζεζε, νξγαλψζεθαλ ζε Σ.Β., ζηηο 8-11-1958, κε Σ.Β. ην Ν. Λαδαξφπνπιν. Σνλ επφκελν ρξφλν ε νκάδα αλαζπγθξνηείηαη θαη πξαγκαηνπνηεί πνιιέο λαπηνπξνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δ Ώξγψ έπιεπζε απφ ην αγθπξνβφιηφ ηεο ζηνλ Ώλεκφκπιν 21 θνξέο κε ιέκβαξρν ηνλ Ώλ. Μπάξκπα, αιιά κε πιήξσκα ζπλήζσο


47

κηθηφ, κε ηε ζπκκεηνρή πξνζθφπσλ θαη απφ άιιεο νκάδεο. Κη’ απηφ γηαηί ε αξηζκεηηθή δχλακε ηεο νκάδαο παξέκελε κηθξή, 14-17 πξφζθνπνη. ΢ηε ζρνιή ελσκνηαξρψλ έιαβαλ κέξνο ν Ν. Καινδίθεο θαη ν Υξ. ΢ηέιηνο. ΢ηνλ δηαγσληζκφ επηιέθησλ απηήο ηεο ρξνληάο νη Βλπδξίδεο θαηεηάγεζαλ έθηνη. ΢ηνλ ελσκνηάξρε ησλ Γιάξσλ Ε. Θχκε, πνπ απηή ηε ρξνληά είρε παξαθνινπζήζεη βαζηθή ζρνιή ιπθνπνχισλ ζηελ Πάηξα, καδί κε άιινπο πέληε Κεξθπξαίνπο πξνζθφπνπο, αλαηέζεθε ζηηο 8-11-1959 ε αξρεγία ηεο 9εο νκάδαο. Δ επφκελε ρξνληά, ην 1960, είλαη κηα ρξνληά ζηαζκφο γηα ηνλ πξνζθνπηζκφ ζηελ Κέξθπξα. Χο πξνο ην πξνζθνπηθφ πξφγξακκα ζεκαδεχηεθε απφ ηε κεγαιεηψδε παξνπζία ηεο Κέξθπξαο ζην Παλειιήλην Σδάκπνξε ζηε Πεξδηθφβξπζε Ώκθίθιεηαο Παξλαζζνχ, θαη σο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο εμειίμεηο απφ ηηο παξαηηήζεηο Μπάλνπ θαη Λαβξάλνπ. Ο ενξηαζκφο ηνπ Πξνζθνπηθνχ Εσβειαίνπ ζηελ Κέξθπξα πεξηέιαβε δνμνινγία θαη επηκλεκφζπλν δέεζε ζηε Μεηξφπνιε, θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηνλ Άγλσζην ΢ηξαηηψηε θαη παξέιαζε ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο κε ηε ζπλνδεία ηεο «Μαληδάξνπ» ζηηο 24-4-1960. Σελ πξσηνκαγηά ην απφγεπκα ζην γήπεδν ηνπ πξνζθνπείνπ έγηλε κεγάιε ενξηαζηηθή ππξά, ηελ νπνία παξαθνινχζεζε πιήζνο θφζκνπ.

1960. Κενηοναίμζ Ναοημπνόζημπμζ ζημ Σγάιπμνδ ηδξ Αιθίηθεζαξ.

΢ην Σδάκπνξε ε θεξθπξατθή αληηπξνζσπεία ζπκκεηείρε κε 46 κέιε ζε δχν ηκήκαηα, πξνζθφπσλ θαη λαπηνπξνζθφπσλ. Σν ηκήκα ησλ λαπηνπξνζθφπσλ κε αξρεγφ ηνλ Ώλ. Μπάξκπα ρσξίζζεθε ζε δχν ελσκνηίεο, ηνπο Ξηθίεο ηεο 8 εο νκάδαο (Ε. Γαραξηνπδάθεο, Νηθεθφξνο Γξακκέλνο, ΐ. Κνληνζηάλνο, Ε. Υαλδξηλφο, Θ. Καίζαξεο) θαη ηνπο Ώεηνχο ηεο 4εο νκάδαο (Ν. Καινδίθεο, ΢ση. Καξχδεο). Δ πνιππιεζήο θεξθπξατθή αληηπξνζσπεία δηαθξίζεθε ηδηαίηεξα, ηφζν κε ηηο ππνδεηγκαηηθέο θαηαζθελψζεηο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο, φζν θαη κε ηελ παξνπζία ηεο πεξίθεκεο ρνξσδίαο ηεο. Μία παξεμήγεζε φκσο κεηαμχ ηεο Γ.Β. θαη ηνπ Σ.Β. ΢. Μπάλνπ, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ζην Σδάκπνξε ηεο θεξθπξατθήο ρνξσδίαο θαη φρη ηεο κπάληαο, φπσο ε Γ.Β. αλέκελε, ππήξμε ε αθνξκή ηεο παξαίηεζεο ηνπ Π.Β. Άγγεινπ Λαβξάλνπ θαη ηνπ Σ.Β. ΢. Μπάλνπ. Δ πξαγκαηηθή αίηηα απηψλ ησλ παξαηηήζεσλ


48

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ αθφξεηε πίεζε ησλ εθηφο θίλεζεο πξνζθνπηθψλ θχθισλ ζηελ Κέξθπξα, πνπ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ΢. Μπάλνπ, δεκηνχξγεζαλ έλα ηφζν θαθφ θιίκα γηα ην ζηπινβάηε ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ, ψζηε λα αλαδεηήζεη ηελ επθαηξία ηεο εμφδνπ απφ ην αδηέμνδν ηεο εηο βάξνο ηνπ θεκνινγίαο, ε νπνία ηειηθά δεκηνπξγνχζε θαη ηεξάζηηα αδηέμνδα θαη ζην έξγν ηεο δσήο ηνπ, ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ. Ώξσγφο θαη ζπκπαξαζηάηεο θαη εγγπεηήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ΢. Μπάλνπ ππήξμε ν Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο κε ηε δηθή ηνπ παξαίηεζε. Οη δχν απηνί ΠΡΟ΢ΚΟΠΟΕ κε ηελ εξγαηηθφηεηα, ηε κεζνδηθφηεηα. ηελ ηάμε θαη ηελ πξνζήισζε, πνπ ηνπο δηέθξηλε ζε φιε ηελ πξνζθνπηθή ηνπο δηαδξνκή, δελ άθεζαλ ηελ θίλεζε ζηελ ηχρε ηεο. Σν πξφγξακκα ηεο Σ.Β. εθηειέζζεθε ππνδεηγκαηηθά κέρξη ζηηο 31-12-1960 θαη θξφληηζαλ λα ππνδείμνπλ ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο ζηελ Γ.Β., ηνπο Κ. ΐηηηνχξε Π.Β. θαη Ρέλλν Παξακπζηψηε Σ.Β., πξάγκα πνπ έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Γ.Β. 1961-1969 Οη δχν απηνί βαζκνθφξνη (πξνεξρφκελνη απφ ηελ 4ε νκάδα) δξαζηεξηνπνηήζεθαλ εληνλφηαηα. Πξνζέγγηζαλ φινπο εθείλνπο ηνπο βαζκνθφξνπο, πνπ ζην παξειζφλ είραλ έιζεη ζε ξήμε κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, θαη πξνζπάζεζαλ λα ζηειερψζνπλ ηηο απνδεθαηηζκέλεο νκάδεο, γηαηί πνιιά παηδηά θαη ζηειέρε εγθαηέιεηςαλ ηελ θίλεζε πξνο έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ Μπάλν θαη ζην Λαβξάλν. Ο Π.Β. ζην Ώ.Π./15/22-1-1961 έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Γ.Β. αλαθέξεη, φηη παξέιαβε 7 νκάδεο κε δχν κφλνλ αξρεγνχο θαη 125 πξνζθφπνπο θαη απνθάζηζε ηε ζχκπηπμή ηνπο ζε 4 νκάδεο. Έηζη ε 4ε νκάδα ζπκπηχρζεθε κε ηελ 8ε, ε 3ε κε ηελ 9ε θαη ε 6ε κε ηελ 7ε. Δ θξαπγή ηεο 8εο ήηαλ: «Υάνπ-ρη, κπξα-κπξα, λαχηεο, λαχηεο, έ!». Ήηαλ επφκελν λα δεκηνπξγεζεί ζέκα κε ηελ θξαπγή ηεο 4εο νκάδαο, πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε ηελ 8ε. Βπηθξάηεζε ε ζνινκψληεηα ιχζε λα ζπκπηπρζνχλ νη δχν θξαπγέο ζε κία. Έηζη πξνέθπςε ε ζεκεξηλή θξαπγή ηεο 4εο: «Υάνπ-ρη, κπξακπξά, λαύηεο, λαύηεο έ! Ναύηεο έ! ΢ηα θνππηά! Κξα-θξα-θξα!». Σν Μάξηε ηνπ 1961 ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο έρνπκε ηνπο εμήο βαζκνθφξνπο: Κ. ΐηηηνχξεο Π.Β., Ρέλλνο Παξακπζηψηεο Σ.Β., Ν. Λαδαξφπνπινο Σ.Β. Πεξηρψξσλ, Θ. Ώλδξψλεο Ώ.Π.Β. θαη έθνξνο εθπαηδεχζεσο, ΢. Ληλάξδνο έθνξνο Ν/Π ηεο Π.Β., Πεξηθιήο Σξηβφιεο έθνξνο θαηαζθελψζεσλ, Γ. Μάλεζεο έθνξνο δεκνζηεχζεσλ, Ώρηιιέαο Ώξηαβάλεο έθνξνο δηνηθήζεσο, Ώλαζηάζηνο Γθηηζηάιεο αξρεγφο παξά ηε Π.Β., Ώλδξέαο ΢ηακαηφπνπινο αξρεγφο ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ αεξνπξνζθφπσλ, ΢. Γηαλλάηνο έθνξνο παξά ηε Σ.Β., Παλαγηψηεο Σζίπεο έθνξνο ιπθνπνχισλ παξά ηε Σ.Β., ΢πχξνο 25-03-1961. Η 4δ Οιάδα ιεηά ηδκ ζοβπώκεοζδ ιε ηδκ 8δ.


49

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ αθφξεηε πίεζε ησλ εθηφο θίλεζεο πξνζθνπηθψλ θχθισλ ζηελ Κέξθπξα, πνπ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ΢. Μπάλνπ, δεκηνχξγεζαλ έλα ηφζν θαθφ θιίκα γηα ην ζηπινβάηε ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ, ψζηε λα αλαδεηήζεη ηελ επθαηξία ηεο εμφδνπ απφ ην αδηέμνδν ηεο εηο βάξνο ηνπ θεκνινγίαο, ε νπνία ηειηθά δεκηνπξγνχζε θαη ηεξάζηηα αδηέμνδα θαη ζην έξγν ηεο δσήο ηνπ, ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ. Ώξσγφο θαη ζπκπαξαζηάηεο θαη εγγπεηήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ΢. Μπάλνπ ππήξμε ν Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο κε ηε δηθή ηνπ παξαίηεζε. Οη δχν απηνί ΠΡΟ΢ΚΟΠΟΕ κε ηελ εξγαηηθφηεηα, ηε κεζνδηθφηεηα. ηελ ηάμε θαη ηελ πξνζήισζε, πνπ ηνπο δηέθξηλε ζε φιε ηελ πξνζθνπηθή ηνπο δηαδξνκή, δελ άθεζαλ ηελ θίλεζε ζηελ ηχρε ηεο. Σν πξφγξακκα ηεο Σ.Β. εθηειέζζεθε ππνδεηγκαηηθά κέρξη ζηηο 31-12-1960 θαη θξφληηζαλ λα ππνδείμνπλ ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο ζηελ Γ.Β., ηνπο Κ. ΐηηηνχξε Π.Β. θαη Ρέλλν Παξακπζηψηε Σ.Β., πξάγκα πνπ έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Γ.Β. 1961-1969 Οη δχν απηνί βαζκνθφξνη (πξνεξρφκελνη απφ ηελ 4ε νκάδα) δξαζηεξηνπνηήζεθαλ εληνλφηαηα. Πξνζέγγηζαλ φινπο εθείλνπο ηνπο βαζκνθφξνπο, πνπ ζην παξειζφλ είραλ έιζεη ζε ξήμε κε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, θαη πξνζπάζεζαλ λα ζηειερψζνπλ ηηο απνδεθαηηζκέλεο νκάδεο, γηαηί πνιιά παηδηά θαη ζηειέρε εγθαηέιεηςαλ ηελ θίλεζε πξνο έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ Μπάλν θαη ζην Λαβξάλν. Ο Π.Β. ζην Ώ.Π./15/22-1-1961 έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Γ.Β. αλαθέξεη, φηη παξέιαβε 7 νκάδεο κε δχν κφλνλ αξρεγνχο θαη 125 πξνζθφπνπο θαη απνθάζηζε ηε ζχκπηπμή ηνπο ζε 4 νκάδεο. Έηζη ε 4ε νκάδα ζπκπηχρζεθε κε ηελ 8ε, ε 3ε κε ηελ 9ε θαη ε 6ε κε ηελ 7ε. Δ θξαπγή ηεο 8εο ήηαλ: «Υάνπ-ρη, κπξα-κπξα, λαχηεο, λαχηεο, έ!». Ήηαλ επφκελν λα δεκηνπξγεζεί ζέκα κε ηελ θξαπγή ηεο 4εο νκάδαο, πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε ηελ 8ε. Βπηθξάηεζε ε ζνινκψληεηα ιχζε λα ζπκπηπρζνχλ νη δχν θξαπγέο ζε κία. Έηζη πξνέθπςε ε ζεκεξηλή θξαπγή ηεο 4εο: «Υάνπ-ρη, κπξακπξά, λαύηεο, λαύηεο έ! Ναύηεο έ! ΢ηα θνππηά! Κξα-θξα-θξα!». Σν Μάξηε ηνπ 1961 ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο έρνπκε ηνπο εμήο βαζκνθφξνπο: Κ. ΐηηηνχξεο Π.Β., Ρέλλνο Παξακπζηψηεο Σ.Β., Ν. Λαδαξφπνπινο Σ.Β. Πεξηρψξσλ, Θ. Ώλδξψλεο Ώ.Π.Β. θαη έθνξνο εθπαηδεχζεσο, ΢. Ληλάξδνο έθνξνο Ν/Π ηεο Π.Β., Πεξηθιήο Σξηβφιεο έθνξνο θαηαζθελψζεσλ, Γ. Μάλεζεο έθνξνο δεκνζηεχζεσλ, Ώρηιιέαο Ώξηαβάλεο έθνξνο δηνηθήζεσο, Ώλαζηάζηνο Γθηηζηάιεο αξρεγφο παξά ηε Π.Β., Ώλδξέαο ΢ηακαηφπνπινο αξρεγφο ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ αεξνπξνζθφπσλ, ΢. Γηαλλάηνο έθνξνο παξά ηε Σ.Β., Παλαγηψηεο Σζίπεο έθνξνο ιπθνπνχισλ παξά ηε Σ.Β., ΢πχξνο 25-03-1961. Η 4δ Οιάδα ιεηά ηδκ ζοβπώκεοζδ ιε ηδκ 8δ.


50

Σξνχζαο αξρεγεχσλ ηεο 1εο νκάδαο κε ππαξρεγφ ηνλ ΢. Ανπκπφ, ΢σηήξεο Πνχινο αξρεγφο ηεο 3εο νκάδαο κε ππαξρεγφ ηνλ ΢. Γξακκέλν, Εσάλλεο Υεηξδάξεο αξρεγεχσλ ηεο 4εο νκάδαο κε ππαξρεγφ ηνλ Ε. Γαραξηνπδάθε, Ώιέμαλδξνο Κνθνηφο αξρεγφο ηεο 6εο νκάδαο (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Ν. Φνληάλα) κε ππαξρεγφ ηνλ ΢. Ώλεκνγηάλλε. ΢ην πξνζθνπηθφ πξφγξακκα αθνινπζήζεθε ην πιάλν ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηελ θαηάξγεζε ησλ γεληθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ηελ θαηάξγεζε ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθδξνκψλ ηεο Π.Β., αιιά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεγάιεο δηάξθεηαο θαηαζθελψζεσλ ηεο Π.Β., νη νπνίεο είραλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην 1949. ΋κσο, αληίζεηα απφ φ,ηη κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο, θαη πάιη ππήξρε αζθπθηηθφο έιεγρνο ζηηο νκάδεο θαη πεξηνξηζκφο ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απ’ απηέο. Σν 1961 ηδξχζεθε νκάδα Ν/Π ζηελ Πηπρία (ΐίδν) θαη νκάδα Ν/Π ζηνπο ΢πλαξάδεο. Σε ΐαζηθή ΢ρνιή Πξνζθφπσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8/12-9-1961 κε εθπαηδεπηή ηνλ Παλ. Κνπξκνχιε, έθνξν Θεζζαιίαο θαη ΢ηεξεάο Βιιάδνο θαη βνεζφ ηνλ ΢. Ληλάξδν, παξαθνινχζεζαλ αξθεηνί δεκνδηδάζθαινη ηεο θεξθπξατθήο ππαίζξνπ, κε απνηέιεζκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θαηαθιχδνπλ ηελ Π.Β. αηηήζεηο γηα δεκηνπξγία πξνζθνπηθψλ νκάδσλ ζηελ χπαηζξν. ΢ηε ζρνιή απηή, σο βνεζνί εθπαηδεπηή, έιαβαλ κέξνο νη Ε. Γαραξηνπδάθεο θαη Λεπηέξεο Μσξατηεο ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Σελ ίδηα ρξνληά ζρνιή βαζηθήο εθπαίδεπζεο πξνζθφπσλ παξαθνινχζεζε κε επηηπρία ζηελ Ώζήλα ν παιηφο ελσκνηάξρεο ΢. Σδαθέζηαο. Με ελέξγεηεο ηνπ Σ.Β. ν εθνπιηζηήο ΢ηαχξνο Νηάξρνο πξνζέθεξε 15.000 δξ. «γηα βειηίσζε ησλ κέζσλ εθπαηδεχζεσο θαη εμαζθήζεσο ησλ Ν/Π εηο ηελ ηζηηνπινταλ» θαη ν εθνπιηζηήο Ν. Παηέξαο δψξηζε κία κεηαρεηξηζκέλε 12θσπε θαιαηλίδα (παξειήθζε ην 1963), ζε αληηθαηάζηαζε ηεο εκηθαηεζηξακέλεο Ώξγνχο, ε νπνία φκσο ήηαλ πνιχ βαξηά, δχζρξεζηε γηα παηδηά, κε έγθνπα γηα ζθαξκνχο θαη ε νπνία νπδέπνηε έπιεπζε. Παξέκεηλε ζην Πξνζθνπείν επί ρξφληα, κέρξη ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο ηεο ζηηο 22-9-1979. Δ 4ε νκάδα νξγαλψζεθε κε αζθνχληα ρξέε Ώ.΢. ηνλ ΢. Γηαλλάην, ηνλ παιηφ αξρεγφ ηεο νκάδαο, θαη ππαξρεγνχο ηνλ Ε. Υεηξδάξε θαη ηνλ Ε. Γαραξηνπδάθε θαη βνεζφ νκάδαο ηνλ Ε. Υαλδξηλφ, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ 8ε. Πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 14-4-1961 εθδξνκή ζην Πέξακα, ηελ 1-5-1961 εθδξνκή ζην Ααθλίια, ζηηο 28-10-1961 εθδξνκή ζην ΐίδν, εζσηεξηθφ πξσηάζιεκα 1965. Λζηακεία Βαΐςκ. Μπάζθεη ελσκνηηψλ κε ληθεηέο ηνπο Ξηθίεο, νη νπνίνη αληηπξνζψπεπζαλ ηελ νκάδα ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ θαη αλαδείρζεθαλ ηξίηνη. Σε ζρνιή ελσκνηαξρψλ, ηελ νπνία αλέζεζε ν Π.Β. ζηνλ Θ. Ώλδξψλε, παξαθνινχζεζαλ απφ ηελ 4ε νη: Ε. Υαλδξηλφο, ΐ. Κνληνζηάλνο, Παλ. Μηθξνχιεο, Ε. ΐξαδήο, Κ. Μνιπβάηνο, Λ. Μσξατηεο, Πεξ. Γθξεθ.


51

΢ηηο 2/3-7-1961 έγηλε ζπλάληεζε ελσκνηαξρψλ ηεο Π.Β. ζην Μπαξκπάηη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απφ ηελ 4ε νη: Παλ. Αεζχιιαο, Λ. Μσξατηεο, Ε. ΐξαδήο, Θσκάο Μπαιφο, Παλ. Μηθξνχιεο θαη ΢. Ώλζεο. ΢ηε κεγάιεο δηάξθεηαο θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη ε νκάδα έιαβε κέξνο κε ηνλ Ε. Γαραξηνπδάθε θαη 11 πξνζθφπνπο. ΢ηηο 25-5-1961 ν αξρεγεχσλ ηεο νκάδαο Ε. Υεηξδάξεο ππέβαιε αίηεζε ζηελ Σ.Β. γηα έγθξηζε ιεηηνπξγίαο αγέιεο ιπθνπνχισλ κε ππεχζπλν εθπαηδεπηή ηνλ Νηθεθφξν Γξακκέλν, ν νπνίνο είρε παξαθνινπζήζεη ηε ζρνιή ιπθνπνχισλ ηνπ 1959 ζηελ Πάηξα. Δ αίηεζε έγηλε δεθηή θαη ην ΢χζηεκα πιένλ είρε πιήξε ζχλζεζε ηκεκάησλ. Δ νκάδα είρε 22 πξνζθφπνπο ρσξηζκέλνπο ζε ηέζζεξηο ελσκνηίεο: Γιάξνη, Βλπδξίδεο, Ξηθίεο θαη Πηγθνπίλνη (ηα ηέιε ηνπ 1961 κεηνλνκάζζεθαλ ζε Αέιθηλεο). Ο φκηινο ησλ αληρλεπηψλ «Μηανχιεο» είρε 9 αληρλεπηέο.

1961. Ίδνοζδ 4δξ Αβέθδξ Λοημπμύθςκ.

Δ πνιχ θαιή ρξνληά γηα ηελ 4ε νκάδα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάθηεζε ηνπ επάζινπ Μπελάθε, ην νπνίν θαηέθηεζε θαη ε λεντδξπζείζα 4ε αγέιε. Δ ρξνληά απφ κεξηάο Σ.Β. έθιεηζε κε εθδξνκή ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα θαη κε ηα θάιαληα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηα νπνία ε ρνξσδία ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ν. ΢θνιαξίθε έςαιιε θαη ζηνλ ηέσο Σ.Β. ΢. Μπάλν, ηηκήο έλεθελ. Ο ηέσο Π.Β. Άγγεινο Λαβξάλνο δελ κπφξεζε λα δερζεί ηε ρνξσδία ιφγσ αζζελείαο. Σν 1962 φκσο θαλέξσζε ηηο αδπλακίεο ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ θαη ην κεγάιν θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε απνκάθξπλζε ηνπ Μπάλνπ θαη ηνπ Λαβξάλνπ. Ο Σ.Β. Ρ. Παξακπζηψηεο, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ αζρνιηψλ, απφ ηελ άλνημε θαη κεηά δελ είρε ην ρξφλν λα αζρνιεζεί αξθεηά κε ηα ηεο Βθνξείαο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη έθνξνη εγθαηέιεηςαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ηελ θίλεζε θαη


52

ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ζηελ Π.Β. πξνζέθεξαλ νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο κφλν ν Π.Β. Κ. ΐηηηνχξεο, ν έθνξνο Ν/Π ΢. Ληλάξδνο (Σδίν-Πίπεο), ν Σ.Β. Πεξηρψξσλ Ν. Λαδαξφπνπινο, ν νπνίνο εθηεινχζε θαη ρξέε εθφξνπ ιπθνπνχισλ, ν Ώλ. Γθηηζηάιεο, ν νπνίνο εθηεινχζε ρξέε Ώ.΢. ζην 3ν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ν έθνξνο Ν/Π ΢. Γηαλλάηνο. Ώθφκε νη πεξηζζφηεξνη έθνξνη απνρψξεζαλ, γηαηί ν ελζνπζηαζκφο, πνπ ηνπο δηαθαηείρε ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Μπάλνπ θαη ηνπ Λαβξάλνπ, αηφλεζε γξήγνξα. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο, ε νπνία ηελ δεθαεηία ηνπ ’50 νδήγεζε κε επηηπρία ηελ θίλεζε, αληηπαιεχνληαο ζπλερψο κε θάζε κνξθήο πξνβιήκαηα κέζα θαη έμσ απφ ην Πξνζθνπείν. Οη ιίγνη βαζκνθφξνη, πνπ απέκεηλαλ, έδσζαλ κε επηηπρία ηε κάρε απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία πιελ ησλ ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ ηεο πξνζθνπηθήο δνπιεηάο, είρε λα αληηπαιέςεη θαη κε ηελ θνηλή γλψκε, ε νπνία ριεπαζηηθά απέδηδε ζηνπο πξνζθφπνπο ην ραξαθηεξηζκφ «ηα παηδηά ηνπ Μπάλνπ!». ΢ηελ 4ε νκάδα ε απνπζία απφ ηελ Κέξθπξα ησλ ππαξρεγψλ Ε. Γαραξηνπδάθε θαη Ε. Υεηξδάξε θφζηηζε ζηελ νκάδα, ηελ νπνία θξάηεζαλ νη βνεζνί νκάδαο Ε. Υαλδξηλφο θαη Παλ. Μηθξνχιεο. Δ νκάδα πάλησο θαηέθηεζε θαη απηή ηε ρξνληά ην έπαζιν Μπελάθε. ΢ηηο 18-11-1962 ν Σδίν-Πίπεο αλέιαβε θαη ρξέε Ώ.΢. Οη Λ. Μσξατηεο θαη Ε. Υαλδξηλφο παξαθνινχζεζαλ ζηε Σξίπνιε ΐαζηθή ΢ρνιή Λπθνπνχισλ. Κακία αμηφινγε δξάζε δελ έγηλε φιν ην 1962 θαη ε νκάδα πεξηνξίζηεθε λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ηεο Π.Β., φπσο ζηελ θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη ζηηο 13/31-8-1962. ΢ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο κφλν θφπεθε ε πίηα ηνπ ΢/ηνο παξνπζία ησλ εθφξσλ θαη ηκήκαηνο λαπηνδεγψλ. Μάιηζηα παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα πιένλ δεκνθηιή ζθεηο ηεο επνρήο: « ε θνπηνδηκνηξία», « ν πεζακέλνο» θαη « ν θνκκσηήο». ΢ην δηαγσληζκφ επηιέθησλ νη Γιάξνη αλαδείρζεθαλ ηξίηνη. ΢ηελ αγέιε εθπαηδεπηέο ιπθνπνχισλ ήηαλ ν Λ. Μσξατηεο, ν Παλ. Μηθξνχιεο, ν Υξχζαλζνο Γξεγνξφπνπινο θαη ν Ώλη. Αεζχιιαο. 1962. Δκςιμηία Γθάνςκ. Σε ρξνληά απηή εκθαλίζζεθαλ θαη νη πξψηεο «Ράθζεο», νη πξψηεο ζήιεηο βαζκνθφξνη ηεο θίλεζεο ζηελ Κέξθπξα. Ώπηή θαη αλ ήηαλ κία κεγάιε ηνκή ζηα θεξθπξατθά πξάγκαηα, γηαηί, φπσο αθφκε θαη ζήκεξα ιέλε παιηνί πξφζθνπνη, ν Μπάλνο δελ άθελε λα πεξάζεη ην θαηψθιη ηνπ πξνζθνπείνπ «νχηε ζειπθή γάηα». ΢ηελ 1ε αγέιε εληάρζεθε ε Βι. ΐηηηνχξε, ζηελ 3ε ε Λία Πξίθηε-Λνγαξά, ζηελ 4ε ε Βι. Πεξνχιε θαη ζηελ 6ε ε Κάηηα Καζίκε. Οη αγέιεο ζπκκεηείραλ ζηε κεγάιε θαηαζθήλσζε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη έθαλαλ απφ θνηλνχ εθδξνκέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπκπαζέζηαηνπ Ν. Λαδαξφπνπινπ. ΢’ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη νη αγέιεο δελ είραλ ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο, νχηε ειέγρνληαλ απφ ηνλ Ώ.΢. ΐξίζθνληαλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ εθφξνπ ιπθνπνχισλ ή ησλ Σ.Β. θαη Π.Β. θαη ε κφλε επαθή κε ηηο νκάδεο ήηαλ θαηά ηελ ενξηή ηεο Πξσηνρξνληάο θαη θαηά ηελ αλάβαζε ησλ ιπθνπνχισλ ζηηο νκάδεο. Λεηηνπξγνχζαλ δειαδή αγέιεο ζηα ΢/ηα, αιιά θαηά ηα άιια αθνινπζνχζαλ ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επνρήο ηνπ


53

«Γεξφιπθνπ» Λαβξάλνπ. Ώπηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, πιελ θάπνησλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο εμαηξέζεσλ, αθνινπζήζεθε γηα πνιιά ρξφληα, κέρξη ην 1980 ζρεδφλ, θαη δελ επέηξεςε λα ιεηηνπξγήζνπλ νπζηαζηηθά ηα ΢/ηα ζαλ απηνηειείο παηδαγσγηθέο κνλάδεο. Σν γεγνλφο απηφ ππήξμε θαη ζεκείν πξνζηξηβψλ κεηαμχ ησλ βαζκνθφξσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Πάλησο ηα ΢/ηα απέθηεζαλ ηηο αγέιεο ηνπο θαη ηηο Ράθζεο ηνπο θαη απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. ΢ηελ 4ε αγέιε κεηά ηελ Βιέλε Πεξνχιε, θαη γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αζρνιήζεθαλ σο Ράθζεο ε Έκκπ Φαθηνιά, ε Κηθή Καγθνπξίδε θαη ε ΢πιβάλα Γεσξγηάδε. Ώθφκε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ ε ιεηηνπξγία πξφηππεο νκάδαο ηεο Π.Β. (απφ ηελ 4ε ζπκκεηείραλ 7 λαπηνπξφζθνπνη), ε νπνία έιαβε ηελ ηηκεηηθή νλνκαζία ΐ΄ Οκάδα θαη είρε πνιχ κηθξφ ρξφλν δσήο. Βίλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε νλνκαζία ηεο ΐ΄ Οκάδαο θαη έθηνηε δελ επηρεηξήζεθε λα απνδνζεί ζε θαλέλα πξνζθνπηθφ ηκήκα ε νλνκαζία ηεο ηζηνξηθήο νκάδαο, πνπ ίδξπζε ν ΢. Μπάλνο ην 1925, θαη θαιφ είλαη λα κελ επηρεηξεζεί πνηέ μαλά. Σε ρξνληά απηή ηδξχζεθε νκάδα Ν/Π ζηε Λάθθα Παμψλ.

1963. Η Κενηονασηή Απμζημθή ζημ Παβηόζιζμ Σγάιπμνδ ημο Μαναεώκα.

Σν 1963 είλαη ε ρξνληά ηνπ Παγθφζκηνπ Σδάκπνξε ζην Μαξαζψλα. Ο Π.Β. , παξάιιεια κε ηε θξνληίδα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο θεξθπξατθήο αληηπξνζσπείαο, είρε θαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Σ.Β. πφιεο. Ο Σ.Β. Ρ. Παξακπζηψηεο αδπλαηνχζε πιένλ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ ηνπ Π.Β. θαη ηνπ θεξθπξατθνχ πξνζθνπηζκνχ βξέζεθε ζην πξφζσπν ηνπ Κ. Κνπξθνπκέιε.


54

Ο Κσλζηαληίλνο-Νηίλνο Κνπξθνπκέιεο (Ώεηφο), πξνεξρφκελνο απφ ηε Γάθπλζν, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα. Τπήξμε πξφζθνπνο ηεο 1εο νκάδαο Γαθχλζνπ απφ ηελ επαλίδξπζε ηνπ ΢ψκαηνο ην 1945, θαη ζηε ζπλέρεηα ελσκνηάξρεο ησλ «Άικπαηξνο» ηεο 1εο νκάδαο Ν/Π, δηεηέιεζε Ώ.΢. ηνπ 1νπ ΢/ηνο Ν/Π ην 1950 θαη Σ.Β. Γαθχλζνπ ηε δηεηία 1958-1960. Ο Κ. Κνπξθνπκέιεο αλέιαβε θαζήθνληα Σ.Β. κε ηελ 38/9-6-1963 αλαθνίλσζε ηνπ Π.Β. Κ. ΐηηηνχξε. Ο λένο Σ.Β. καδί κε ην Σδίν-Πίπε εηνίκαζαλ ηελ θεξθπξατθή απνζηνιή γηα ην Σδάκπνξε. Ώξρεγφο ηεο απνζηνιήο νξίζζεθε ν Σδίν-Πίπεο θαη ζπκκεηείραλ 18 πξφζθνπνη ζε 2 ελσκνηίεο. Ώπφ ηελ 4ε έιαβαλ κέξνο νη: Λ. Μσξατηεο, Υξ. Γξεγνξφπνπινο, Γ. Κπξηάθεο, Αηνλ. Ώζαλάζαηλαο θαη Ώλη. Αεζχιιαο. Δ θεξθπξατθή αληηπξνζσπεία δηαθξίζεθε ηδηαίηεξα, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ επηζηνιή ηνπ βνεζνχ Γ.Β. Γξ. Υαζάπε πξνο ηνλ Π.Β, ακέζσο κεηά ην Σδάκπνξε, φπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «ε Κέξθπξα πνιχ θαιή θαη νη ζπλεξγάηεο ζνπ αθφκε θαιιίηεξνη». Σν Σδάκπνξε πξνζέθεξε ζηελ νκάδα καο θαη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο βάξθαο, γηαηί ε Ώξγψ, πνπ απφ ην 1959 έπαπζε λα είλαη αμηφπηζηε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, δελ κπνξνχζε πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην 1960 ζπληάρζεθε ην πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο ηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σδάκπνξε ε Γ.Β. είρε θαηαζθεπάζεη αξθεηέο λαπηνπξνζθνπηθέο βάξθεο, ηχπνπ Θεζ/λίθεο. Αελ ήηαλ δπλαηφλ ινηπφλ ν Σδίν-Πίπεο λα αθήζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζην Σδάκπνξε λα πεξάζεη αλεθκεηάιιεπηε. Βμαζθάιηζε ινηπφλ κία βάξθα θαη γηα ηνπο πξφζθνπνπο ηεο Κέξθπξαο θαη ζηηο 14-9-1963 ηελ παξέιαβε εθ κέξνπο ηεο Π.Β ζηνλ Πεηξαηά απφ ηνλ Ώλ. Βθ. Ν/Π ηεο Γ.Β. Μαλψιε ΐειηζζάξην. Σε βάξθα απηή, καδί κε ηελ άιιε ηεο δσξεάο Ν. Παηέξα, ηε κεηέθεξε αηκνπιντθψο ζηελ Κέξθπξα. Αελ ππήξρε πεξίπησζε λα ηεο δνζεί άιιν φλνκα απφ απηφ ηεο παιαηάο θαη θαηεζηξακκέλεο Ώξγνχο. Ολνκάζζεθε θαη απηή Ώξγψ θαη ε παξνπζία ηεο ππνζρφηαλ πιένλ λέεο πεξηπέηεηεο ζηα παηδηά ηεο 4εο νκάδαο. ΢ηελ νκάδα ν ππαξρεγφο Ε. Γαραξηνπδάθεο επέζηξεςε ην Μάην θαη είρε βνεζφ ηνλ Λ. Μσξατηε, πνπ εθείλε ηε ρξνληά απέθηεζε ην πηπρίν ηειεηνπνηήζεσο ηξηαίλεο. Δ νκάδα δελ παξνπζίαζε θάηη ην ηδηαίηεξν, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. Καη ηελ επφκελε ρξνληά νη δξάζεηο ηεο 4εο νκάδαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ξερσξίδνπλ νη πνιιέο 21-05-1963. 4δ Οιάδα. έμνδνη ηεο Ώξγνχο, ε νπνία κε πιήξσκα απφ φιεο ηηο νκάδεο ηεο Σ.Β. θαη ιέκβαξρν πάληα ην Σδίν-Πίπε, δίλνπλ θαη πάιη λαπηνπξνζθνπηθφ ρξψκα ζηελ νκάδα. Δ Ώξγψ έρεη κφληκν «ξεκέηδν» κπξνζηά απφ ηε ζθάια ζηα κπάληα η Ώιέθνπ θαη απνηειεί πφιν έιμεο ησλ παηδηψλ πνπ θάζε κέξα ηνπ θαινθαηξηνχ καδεχνληαη ζην πξνζθνπείν θαη «παξαθαινχλ» ην Σδίν-Πίπε λα ηα πάξεη κε ηε βάξθα ζην ΐίδν. Ο Σδίν-Πίπεο, αθνχ γθξηληάμεη, εθλεπξηζηεί θαη απεηιήζεη λα κελ πάλε πνπζελά, ζην ηέινο «ππνρσξεί». Ώιίκνλν ζε φπνηνλ κπεί ζηε βάξθα ρσξίο λα πιχλεη πξψηα ηα πφδηα ηνπ! Καηαιήγεη ζηε ζάιαζζα! Τπάξρεη ππεξεζία βάξθαο, ε νπνία θαζεκεξηλά ηε βξέρεη, ηελ πιέλεη, ηελ πεξηπνηείηαη. Δ


55

Ώξγψ ξπκνπιθείηαη θάζε ρξφλν ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. θαη εθεί ζπλήζσο πξαγκαηνπνηεί ηηο ηζηηνπιντεο ηεο. Σα παηδηά φισλ ησλ νκάδσλ ηε ιαηξεχνπλ θαη κε ηελ Ώξγψ γλσξίδνπλ αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο. Σν 1964 πξαγκαηνπνηείηαη Σδακπνξέην ελσκνηαξρψλ ζην Φιακπνπξάξη, φπνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ 4ε ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο θαη ν Λ. Μσξατηεο, ν νπνίνο απηή ηε ρξνληά νλνκάδεηαη πξφζθνπνο ΐαζηιέσο. Σν Μάην πξαγκαηνπνείηαη ΐαζηθή Λπθνπνχισλ απφ ηελ Βθνξεία Πεξηνρήο Δπείξνπ-Βπηαλήζνπ κε αξρεγφ ηνλ Α. Μαξθνπιή ζην ΐίδν (βνεζφο εθπαηδεπηήο ν Λ. Μσξατηεο- απφ ηελ 4ε ζπκκεηέρεη ν Παλ. Μηθξνχιεο), ηνλ Ενχιην νη αγέιεο εθδξάκνπλ ζηελ Δγνπκελίηζα θαη ηνλ Ώχγνπζην πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Ααθλίια. Ο Π.Β. απνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 1964 απφ ηελ Κέξθπξα, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν Σ.Β. Ο Κ. Κνπξθνπκέιεο, ελήκεξνο πιένλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θίλεζεο, ζέηεη ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ «θαινχ νλφκαηνο» ησλ πξνζθφπσλ ζηελ θεξθπξατθή θνηλσλία, αλνίγεη ην πξνζθνπείν ζηνπο γνλείο θαη ειέγρεη ηελ θάζε θίλεζε βαζκνθφξσλ θαη ηκεκάησλ αζθπθηηθά. ΢ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ν ζηφρνο απηφο, κε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Π.Β. θαη ησλ άιισλ βαζκνθφξσλ, επεηεχρζε θαη απνηειεί ηε κεγάιε πξνζθνξά ηνπ Κ. Κνπξθνπκέιε ζην πξνζθνπηζκφ ηεο Κέξθπξαο. ΢ηελ νκάδα καο απνρσξεί ν Ώ.Ο. Ε. Γαραξηνπδάθεο, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη ην βάξνο πέθηεη ζηνλ Τ.Ο. Ε. Υεηξδάξε θαη ζηνπο ΐ.Ο. Παλ. Μηθξνχιε, Λ. Μσξατηε θαη ΢ση. Καξχδε, νη νπνίνη αζρνινχληαη θαη σο εθπαηδεπηέο ιπθνπνχισλ ζηελ αγέιε. Σνλ φκηιν αληρλεπηψλ «Μηανχιεο» έρεη αλαιάβεη απφ ην Μάην ν Ε. Υεηξδάξεο. Δ ρξνληά θιείλεη, φπσο θάζε ρξφλν κε ηα θάιαληα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Δ ρνξσδία ησλ πξνζθφπσλ έρεη πιένλ καέζηξν ηνλ Ώ.Ο. Ε. Γαραξηνπδάθε, ν νπνίνο ζχληνκα αλαρσξεί απφ ηελ Κέξθπξα θαη ηελ νκάδα αλαιακβάλνπλ δηαδνρηθά ν Τ.Ο. Ε. Υεηξδάξεο θαη ν Τ.Ο. Λ. Μσξαίηεο, πνπ απνρσξεί ηελ άλνημε, ιφγσ ζηξάηεπζεο, θαη ηειηθά ηηο ηχρεο ηεο αλαιακβάλεη ν ΐ.Ο. Υξχζαλζνο Γξεγνξφπνπινο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα ζαλ ζηέιερνο, φρη κφλν ηεο νκάδαο, αιιά θαη ηεο εθνξείαο. 1963. Η Ανβώ ζημ Βίδμ.


56

΢ηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β ζην Ααθλίια (18/30-8-1965) ν 16ρξνλνο Υξ. Γξεγνξφπνπινο (Σζίξνο) εθηειεί κε επηηπρία ρξέε αξρεγνχ(!) θαηαζθήλσζεο θαη επαηλείηαη γη απηφ κε ηελ 12/27-81965 αλαθνίλσζε ηνπ Σ.Β. Με ηελ ίδηα αλαθνίλσζε επαηλείηαη ν λαπηνπξφζθνπνο Γ. Καγθνπξίδεο (Μνχξκνπξαο) «ν νπνίνο κε θεηζζείο θφπσλ πξνζέθεξε πνιπηίκνπο ππεξεζίαο εηο ηελ θαηαζθήλσζηλ. Σνχηνπ εμαίξεηαη ην ήζνο, ε πεηζαξρία, σο θαη ε πξνζήισζηο εηο ηα πξνζθνπηθά ηνπ θαζήθνληα». Σε ρξνληά απηή ν Λ. Μσξατηεο (ΐεγθνχγγα) γίλεηαη πηπρηνχρνο Α.Α., ν Παλ. Μηθξνχιεο (Κχθλνο) νλνκάδεηαη Τ.Ο. θαη αλαιακβάλεη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ 1ε αγέιε κε βνεζφ ην Γ. Καγθνπξίδε. ΢ην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ελσκνηηψλ ηελ νκάδα εθπξνζψπεζαλ νη Γιάξνη θαη ζηνλ εζσηεξηθφ δηαγσληζκφ 1965. Καηαζηήκςζδ Π.Δ. ζημ Γαθκίθα. πξψηεπζαλ νη Ξηθίεο. ( Καηαζθεπή πύιεο 4εο Οκάδαο. ) Βθείλν φκσο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 1965 ηελ 4ε νκάδα είλαη νη λαπηνπξνζθνπηθέο δξάζεηο. Ώπφ ην εκεξνιφγην πιεχζεο ηεο Ώξγνχο, πνπ απ’ απηή ηε ρξνληά ηεξεί ν αζθψλ θαζήθνληα λαχθιεξνπ Γ. Καγθνπξίδεο, πξνθχπηεη φηη ε Ώξγψ πξαγκαηνπνίεζε 24 εμφδνπο θσπειαζίαο θαη ηζηηνπινταο. ΢πκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκφ ηεο λαπηηθήο εβδνκάδαο θαη ζηε 12ήκεξε θαηαζθήλσζε πξαγκαηνπνηνχζε θάζε απφγεπκα ηζηηνπιντεο. Σν πιήξσκα απηή ηε ρξνληά απνηειείην απνθιεηζηηθά απφ λαπηνπξφζθνπνπο. Ώπφ ην εκεξνιφγην πιεχζεο δηαβάδνπκε: «12ήκεξνο θαηαζθήλσζηο ζην Ααθλίια. Κπβεξλήηεο Β. Ν/Π Π.Β. θαη Ώ. ηνπ 4νπ ΢/ηνο ΢. Ληλάξδνο. Πιήξσκα: αξηζηεξφηνηρνη: Υξ. Γξεγνξφπνπινο, Γ. Καγθνπξίδεο, Υξ. Κνπινχξεο, ΢ση. Καξχδεο, Βπ. Υνλδξνγηάλλεο, Π. Οηθνλφκνπ, δεμηφηνηρνη: Εσζήθ Αεκνπιίηζαο, Θ. Πεηξηηζφπνπινο, Ώλη. Κνπξθνπκέιεο, Ώλ. Ώζπηψηεο, Ν. Υνλδξνγηάλλεο, ΢. Αεκνπιίηζαο. Καηά ηελ θαηαζθήλσζηλ εμεηειέζζεζαλ θσπειαζίαη θαη ηζηηνπινταη εηο δηαθφξνπο πεξί ηνλ Ααθλίιαλ πεξηνράο. Καηά ηελ επηζηξνθήλ, ξπκνπιθνχκελνη, ζπλεληήζακελ ζαιαζζνηαξαρήλ θαη βξνρήλ, ε νπνία δηήξθεζελ κίαλ πεξίπνπ ψξαλ. Οη θαηαζθελσηαί εληφο ηνπ βελδηλνπινίνπ. Βπί ηεο ιέκβνπ καο ν θπβεξλήηεο θαη ν λαπηνπξφζθνπνο Γ. Καγθνπξίδεο. Άλεκνο Μεζαπειηψηεο ηζρπξφο. ΍ξα απάξζεσο 8.00 π.κ. ΍ξα παξαβνιήο εηο ιεκβαξρείνλ 9.00 π.κ.». Δ επηηπρεκέλε γηα ηελ νκάδα καο ρξνληά έθιεηζε κε ηα θάιαληα ηεο ρνξσδίαο ηεο Σ.Β., ηελ νπνία δηεχζπλε ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο θαη ε νπνία, παξνπζία ηνπ Σ.Β. θαη ηνπ Σδίν-Πίπε, έςαιιε ηα θάιαληα θαη ζηνλ ηέσο Σ.Β. ΢. Μπάλν. Σν 1966, παξ’ φιν πνπ ηελ νκάδα θξαηά ν λεαξφο ΐ.Ο. Υξ. Γξεγνξφπνπινο (νλνκάζζεθε πξφζθνπνο ΐαζηιέσο απηή ηε ρξνληά) θαη νη


57

ζπλνκήιηθνί ηνπ αληρλεπηέο Υξ. (Άθεο) Κνπινχξεο, Ώλ. Ώζπηψηεο, Υ. ΢ηακαηφπνπινο θαη Σει. Μνπξκνχξεο, ρσξίο νχηε έζησ έλαλ ππαξρεγφ, ε νκάδα πάεη πνιχ θαιά. Δ αξηζκεηηθή ηεο δχλακε ππεξβαίλεη ηα 40 παηδηά, πνπ αζθπθηηνχλ ζηηο ηέζζεξηο ελσκνηίεο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε ζθέςε ηεο επαλίδξπζεο ηεο 8εο. Ώπηφ δελ γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ Σ.Β. Δ νκάδα πξαγκαηνπνηεί εκεξήζηα εθδξνκή ζην Ααθλίια ζηηο 27-2-1966 κε 20 λαπηνπξφζθνπνπο. ΢ηνλ δηαγσληζκφ επηιέθησλ ζην ΐίδν, ζηηο 29-5-1966, πξσηεχνπλ νη Ξηθίεο κε ελσκνηάξρε ηνλ Γ. Καγθνπξίδε. Γίλεηαη πξσηάζιεκα Μπάζθεη κεηαμχ ησλ ελσκνηηψλ. Σν Μάξηε ζπκκεηέρνπλ ζηε ΐαζηθή Λπθνπνχισλ (αξρεγφο Γ. ΐεινπδάθεο) απφ ηελ νκάδα καο νη: Υξ. Γξεγνξφπνπινο, Γ. Καγθνπξίδεο, Ώλ. Ώζπηψηεο θαη Θ. Πεηξηηζφπνπινο. Σν θζηλφπσξν ε νκάδα ζπκκεηέρεη ζηε δελδξνθχηεπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΢ηελ αγέιε, πνπ αξηζκεί 20 παηδηά πεξίπνπ, εθπαηδεπηέο ιπθνπνχισλ είλαη ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο, ν Ώλ. Ώζπηψηεο, ν νπνίνο νλνκάζζεθε ΐ.Ο. θαη απνζπάζζεθε ζηελ 6ε αγέιε, θαη ν Γηψξγνο Καγθνπξίδεο, πνπ θαηαθηψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ Σ.Β., πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή κε ηελ 4ε αγέιε ζην ΐίδν. Ράθζα απηή ηε ρξνληά είλαη ε Οπξαλία Μεηαιιελνχ θαη γηα ζχληνκν δηάζηεκα ε Ώκαιία Μάζηνξα. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Μπαξκπάηη έιαβαλ κέξνο 24 λαπηνπξφζθνπνη. Καηαζθήλσζαλ θαη νη αγέιεο ηεο Σ.Β. κε θχξηα ππεχζπλε ηελ Ράθζα ηεο 1εο αγέιεο Βξαζκία Κνπξθνπκέιε (Λπθνκάλα). Καη απηή ηε ρξνληά ε Ώξγψ βξίζθεηαη ζηηο δφμεο ηεο. Πξαγκαηνπνηεί πνιιέο εμφδνπο θσπειαηηθέο θαη ηζηηνπινταο. Σελ λαπηηθή εβδνκάδα απφ ηελ Ώξγψ δίλεηαη ζήκα ενξηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνο ην Ναπηηθφ Αηνηθεηή. ΢ηελ θσπειαζία ηεο 4-9-1966 ζην εκεξνιφγην πιεχζεο αλαθέξεηαη φηη 29-05-1966, Βίδμ. Οζ Ξζθίεξ ζημ δζαβςκζζιό Δπζθέηηςκ Δκςιμηζώκ.

εθηειέζζεθαλ επηδείμεηο θσπειαζίαο 20-03-1966. Ξζθίεξ-Δκοδνίδεξ 43-25. πιεζίνλ ησλ πινίσλ ηνπ λαπινρνχληνο 6νπ Ώκεξηθαληθνχ ΢ηφινπ, νη νπνίεο έγηλαλ δεθηέο κε ελζνπζηαζκφ απφ ηα πιεξψκαηα, πνπ θσηνγξάθηδαλ θαη επεπθεκνχζαλ ην πιήξσκα ηεο Ώξγνχο, πξνο κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηνπ θπβεξλήηε ηεο Σδίν-Πίπε. Σν 1966 ν ππεξεηψλ ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπ Λ. Μσξατηεο ηδξχεη ζηνπο Φηιηάηεο ην 1ν Ααζνπξνζθνπηθφ ΢/κα Φηιηαηψλ.


58

΢ηηο 18-8-1966 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 12 αλαθνίλσζε ηνπ ν Π.Β. εγθξίλεη ηελ ίδξπζε ηεο 5εο νκάδνο Ν/Π Πνηακνχ. Εδξπηήο ηεο είλαη ν Γ. Ώιαγηάλλεο, αιιά νπζηαζηηθά ε νκάδα βξίζθεη ην δξφκν ηεο κε ηνλ Παλ. Μηθξνχιε. Με ηνλ ίδην ξπζκφ ε νκάδα ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο θαη ην 1967 κε Τ.Ο. πιένλ ην Υξ. Γξεγνξφπνπιν (18-3-1967). Οη αληρλεπηέο Θ. Πεηξηηζφπνπινο, ΢. Μπφραιεο, Κ. Ρνπζέιεο θαη Γεξ. Γνξκπάο απνθηνχλ ην πηπρίν ηειεηνπνηήζεσο Σξηαίλεο θαη νλνκάδνληαη πξφζθνπνη ΐαζηιέσο. Οη αληρλεπηέο ηεο Σ.Β. εθδξάκνπλ νδνηπνξηθψο ζηελ Ώγ. ΚπξηαθήΜπελίηζεο θαη ζπγθξνηνχλ ηε ζθνπεπηηθή νκάδα, ε νπνία ζηα Θ΄ Πήιηα θαηαθηά ην θχπειιν ήζνπο. ΢ηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ νη αληρλεπηέο ηνπ 4 νπ ΢/ηνο Θ. Πεηξηηζφπνπινο θαη ΢. Μπφραιεο. Οκάδα, αγέιε θαη θνηλφηεηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Ααθλίια θαη ε Ώξγψ πξαγκαηνπνηεί 21 εμφδνπο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηή ηε ρξνληά είλαη νη πεξηζζφηεξεο ηζηηνπιντεο θαη νη πξψηεο ζθέςεηο γηα ην 2 ν πεξίπινπ ηνπ λεζηνχ.

08-04-1966. Δπζηάθζμξ Πακαβίαξ ηςκ Ξέκςκ.

Πξφεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βπηηξνπήο είλαη απφ απηή ηε ρξνληά ν Μεηξνπνιίηεο Πνιχθαξπνο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Κ. ΢πλδίθα. Ο ηειεπηαίνο είρε ζχληνκε ζεηεία ελφο ρξφλνπ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Γ. Καινγεξφπνπινπ. ΢ηελ ζπλεζηίαζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δκέξαο ΢θέςεσο παξαβξέζεθε θαη ν ηέσο Π.Β. Ώ. Λαβξάλνο « πξνο ελζνπζηαζκφ φισλ ησλ ζπλδαηηεκφλσλ». Δ ρξνληά ραξαθηεξίζηεθε απφ πιήζνο αηηήζεσλ γηα ίδξπζε πξνζθνπηθψλ νκάδσλ ζηα ρσξηά, πνπ ζπλερίζζεθαλ θαη ηα επφκελα δχν ρξφληα. Δ βαζηθή ζρνιή ηνπ 1961, πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο δαζθάινπο ησλ ρσξηψλ, ε κεγάιε πξνζπάζεηα ηνπ Σ.Β. Τπαίζξνπ (φπσο κεηνλνκάζζεθε ε Σ.Β. Πεξηρψξσλ) Ν. Λαδαξφπνπινπ θαη ε απαξάκηιιε, κέρξηο απηνζπζίαο εξγαηηθφηεηα ηνπ ΐ. Κνχξθνπινπ, βνεζνχ Σ.Β, απέδηδε θαξπνχο. ΢ηελ θεξθπξατθή χπαηζξν ν πξνζθνπηζκφο πξνρσξά κε άικαηα. Εδξχεηαη θαη ε Σ.Β. Παληνθξάηνξα, αιιά φια απηά δελ ζα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ο πξνζθνπηζκφο ζηελ χπαηζξν είλαη θάηη ην πνιχ δχζθνιν, νη ζπλζήθεο εληειψο μερσξηζηέο απφ απηέο ηεο πφιεο θαη γη’ απηφ ε άλζεζε ηνπ πξνζθνπηζκνχ ζηελ χπαηζξν, γηα φζν δηάζηεκα ίζρπζε,


59

απνηειεί κεγάιν άζιν φισλ, φζσλ δνχιεςαλ ζε απηφ ην θεθάιαην ηνπ θεξθπξατθνχ πξνζθνπηζκνχ. Σα πξνζερή ρξφληα ν Πξνζθνπηζκφο έρεη λα αληηπαιέςεη θαη κε ηε λέα νξγάλσζε λενιαίαο, πνπ επέβαιε ην θαζεζηψο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ, ηνπο Άιθηκνπο. Οη λένη παξνηξχλνληαη λα ζηειερψζνπλ ηνπο Άιθηκνπο, ζηνπο νπνίνπο δίλνληαη δσξεάλ ζηνιέο θαη άιια εθφδηα, θαη πνιιά παηδηά ειθχνληαη απφ ηηο παξνρέο απηέο. Δ ίδξπζε ησλ Ώιθίκσλ, ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ θαθέθηππα ησλ πξνζθνπηθψλ, απνδεηθλχεη ηελ αληίζηαζε ησλ πξνζθφπσλ λα απνηειέζνπλ θαζεζησηηθή λενιαία, φπσο ηνπο είρε δεηεζεί θαη ην 1939 απφ ην θαζεζηψο ηεο 4εο Ώπγνχζηνπ, ην νπνίν ηειηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ δηέιπζε ζηελ νπζία ηνλ πξνζθνπηζκφ. ΐεβαίσο ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο πνιχ γξήγνξα επέβαιε θαη ζηνλ πξνζθνπηζκφ ηνλ έιεγρν ηνπ. Έηζη γηα λα απνθηήζεη θαλείο εληνιή δηνίθεζεο ζα έπξεπε ν Π.Β. λα βεβαηψζεη ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπ ππνςήθηνπ βαζκνθφξνπ, δειαδή ζηελ νπζία δεηνχζαλ πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ. Σφζν ν Π.Β. Κ. ΐηηηνχξεο, φζν θαη ν Σ.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο, πνηέ δελ καο έβαιαλ ζηε δηαδηθαζία πξνζθφκηζεο ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, αλαιακβάλνληαο πνιχ ζνβαξέο επζχλεο εθείλε ηελ επνρή γηα φινπο καο. Καη αξθεηνί είρακε ηελ αλάγθε απηήο ηεο ππνζηήξημεο. ΢ην θάθειν ησλ βαζκνθφξσλ, πνπ ηεξνχζε ν Κ. Κνπξθνπκέιεο σο Π.Β. αξγφηεξα, θαη πνπ ζψδεηαη ζην αξρείν ηεο Π.Β., δελ ππάξρεη νχηε λχμε γηα ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαλελφο. Μαο πξνζηάηεπζε ν Κ. Κνπξθνπκέιεο εθείλε ηελ πεξίνδν, θξάηεζε ηνλ πξνζθνπηζκφ θαη ηα ζηειέρε ηνπ αιψβεηα θαη ε πξάμε ηνπ απηή απνηειεί ηε δεχηεξε κεγάιε πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή θίλεζε. Δ απνπζία ηνπ Υξ. Γξεγνξφπνπινπ απφ ηελ Κέξθπξα είλαη ν θχξηνο ιφγνο ηεο κείσζεο ηεο δχλακεο ηεο 4εο νκάδαο ην 1968. Οη ελσκνηίεο πεξηνξίδνληαη ζε ηξεηο (Γιάξνη, Ξηθίεο, Βλπδξίδεο) θαη ην βάξνο ηεο νκάδαο πέθηεη ζηνλ Αεκήηξε Σζνχθα, πνπ νλνκάδεηαη ΐ.Ο. καδί κε ην Θ. Πεηξηηζφπνπιν, ηνλ Άθε Κνπινχξε θαη ην Γεξάζηκν Γνξκπά. Ο ηειεπηαίνο απνζπάηαη ζηελ 6ε αγέιε, απφ ηελ νπνία επηζηξέθεη ν Ώλ. Ώζπηψηεο θαη αλαιακβάλεη θαζήθνληα Ώθέια ζηελ 4ε. ΢ηηο 21-5-1968 νλνκάδεηαη Τ.Ο. ν Γ. Καγθνπξίδεο. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο ε αξρεγία ηεο 4 εο νκάδαο αλαηίζεηαη ζηνλ Παλ. Μηθξνχιε. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζπκκεηέρνπλ κφλν 7 λαπηνπξφζθνπνη. Δ νκάδα παίξλεη κέξνο ζηηο εθδξνκέο ηεο Π.Β. ζηε Μπξηηψηηζζα θαη ηνλ Κάησ Ώεηφ θαη αληρλεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ζθνπεπηηθή νκάδα ηεο Π.Β. ζηα Ε΄ Πήιηα. Δ Ώξγψ πξαγκαηνπνηεί αξθεηέο εμφδνπο κε πιεξψκαηα κηθηά θαη ζπκκεηέρεη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο λαπηηθήο εβδνκάδαο. Σα πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο θαη ηεο αγέιεο ζπλερίζζεθαλ θαη ην 1969. Δ αλαρψξεζε ησλ ζηειερψλ γηα ζηξάηεπζε θαη ζπνπδέο απνδπλάκσζαλ ηα ηκήκαηα. Μφλν ηνλ Ώχγνπζην ε θαηάζηαζε νκαινπνηείηαη θαη Ώ.Ο. αλαιακβάλεη ν Λ. Μσξατηεο, κε Τ.Ο ηνλ ΢. Μπφραιε θαη ΐ.Ο. ηνπο Π. 1968. 4δ Αβέθδ.


60

Οηθνλφκνπ θαη Ώλη. Κνπξθνπκέιε. ΢ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ νλνκάζζεθε Τ.Ο. ν Ώι. Αξαγψλαο. ΢ηελ αγέιε αξρεγφο είλαη ν Παλ. Μηθξνχιεο, παξάιιεια κε ηα θαζήθνληά ηνπ σο Ώ.΢. ζην 5ν Πνηακνχ, θαη Ράθζα θαη πάιη ε Οπξαλία Μεηαιιελνχ. Δ Ώξγψ απηή ηε ρξνληά δελ πξαγκαηνπνηεί πνιιέο εμφδνπο. ΢πκκεηέρεη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο λαπηηθήο εβδνκάδαο. Ο ΢. Ληλάξδνο θαη ν Παλ. Μηθξνχιεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζρνιή Κπβεξλήηνπ (9ε πεξίνδνο) θαη ε Κέξθπξα απνθηά κεηά 18 ρξφληα ηνπο επφκελνπο εθπαηδεπκέλνπο θπβεξλήηεο ηεο.

1968.

Η Ανβώ ζημ Μπανιπάηζ.

Σν ρεηκψλα ηνπ 1969 ζθνδξφο Λεβάληεο «θφβεη ην ξεκέηδν» ηεο Ώξγνχο ζηα κπάληα η Ώιέθνπ θαη ε Ώξγψ ρηππηέηαη ζηνλ «πφληε». Θα είρε θαηαζηξαθεί, αλ ν Άθεο Κνπινχξεο, πνπ βξηζθφηαλ κε άδεηα απφ ην ζηξαηφ ζηελ Κέξθπξα, δελ αληηιακβαλφηαλ έγθαηξα ην γεγνλφο θαη δελ έπεθηε ζηε ζάιαζζα, κε θίλδπλν ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ, λα ηελ ηξαβήμεη ζηελ ακκνπδηά. Αελ απέθπγε βέβαηα κηα θαιή ςχμε, αιιά ε Ώξγψ ζψζεθε, ηξαπκαηηζκέλε βαξηά. Υξεηάζζεθαλ 8.000 δξ. γηα λα επηζθεπαζζεί ζην λαππεγείν ηνπ ΢. Παπαδάηνπ. Σα ηκήκαηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Ααθλίια, ζηνπο λαπηηθνχο αγψλεο ζην ΢ηδάξη θαη ζηελ εθδξνκή ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα. ΢ηελ νκάδα, ηνλ Οθηψβξην πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαη ν Λ. Μσξατηεο «επηζηξαηεχεη» ηνλ παιηφ αξρεγφ Ε. Υεηξδάξε, ην Ν. Κνκηαλφ θαη ην ΢. Μεξθνχξε. Σελ 3-5-1969 ν Σ.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο εθπξνζσπεί ηελ Π.Β. ζην Παλειιήλην ΢πλέδξην ζηελ Ώζήλα, αλαπιεξψληαο ηνλ Π.Β. Εδξχεηαη απηή ηε ρξνληά ε Σ.Β. Παληνθξάηνξα κε έδξα ην ΢ηδάξη θαη Σ.Β. ην γηαηξφ Α. Σζαγθαξάην.


61

Εδξχεηαη ην ΢ψκα ησλ Ώιθίκσλ ζηελ Κέξθπξα, ε Π.Β. ζπκκεηέρεη ζηνλ έξαλν γηα ην «Σάκα ηνπ Έζλνπο» θαη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ έθδνζε εληνιψλ δηνίθεζεο βαζκνθφξσλ (΢. Γηαλλάηνο), ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο εηδηθψλ εληχπσλ απφ ηνλ Π.Β θαη ηνλ Σ.Β. (πηζη. θνηλ. θξνλεκάησλ). Βθείλν, φκσο, πνπ απνηειεί ην ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο ηεο ρξνληάο είλαη ε παξαίηεζε ηνπ Π.Β. Κ. ΐηηηνχξε. Ο Π.Β., πνπ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ζηελ θίλεζε ηνλ Ώλ. ΢αββαλή, παξνηξπλφκελνο θαη απφ άιινπο λεαξφηεξνπο βαζκνθφξνπο, απνθάζηζε λα απεπζπλζεί ζην ΢ψκα θαη λα δεηήζεη ηελ επάλνδν ηνπ Ώλ. ΢αββαλή. Γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ δελ ζπκθσλνχζαλ αξθεηνί απφ ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο θίλεζεο ζηελ Κέξθπξα. Ώθνχ ν Π.Β. επηθνηλψλεζε αξρηθά κε ηνλ έθνξν Πεξηνρήο γηα ην ζέκα απηφ, ζηηο 11.00π.κ. ηεο 26-12-1969 εθδίδεη ηελ ππ’ αξηζκ. 69 αλαθνίλσζή ηνπ, κε ηελ νπνία αλαζέηεη θαζήθνληα αξρεγνχ παξά ηε Σ.Β. ζηνλ Ώλ. ΢αββαλή, κε θαζήθνληα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελσκνηαξρψλ. Παξαιακβάλεη ακέζσο κεηά ην εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν 7508/15-12-1969 ηεο εθνξείαο δηνίθεζεο ηνπ ΢.Β.Π., θαη ηελ 11.30 π.κ. εθδίδεη ηελ ππ’ αξηζκ. 70 αλαθνίλσζή ηνπ, κε ηελ νπνία αίξεη ηελ ηζρχ ηεο ππ’ αξηζκ. 69, θαηαζέηνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ παξαίηεζή ηνπ κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε. Βίλαη ιππεξφ λα δηαπηζηψλεη θαλείο, πσο νη πξνζσπηθέο αδπλακίεο θαη νη αζηνρίεο ησλ ζηειερψλ ηεο θίλεζεο, πνπ είραλ αθεηεξία ζηα γεγνλφηα ηνπ 1936, βξήθαλ γηα κία αθφκε θνξά νδπλεξφ ηέινο κε ηελ παξαίηεζε ηνπ Κ. ΐηηηνχξε. Έλαο αθέξαηνο άλζξσπνο, πνιχ αγαπεηφο ζηα παηδηά (έθνξε θαιέ, ηνλ θσλάδακε), ππνρξεψζεθε γηα ιφγνπο επζημίαο λα παξαηηεζεί. Ο Κεξθπξατθφο Πξνζθνπηζκφο ζηεξήζεθε ην θχξνο θαη ηελ αμηνπξέπεηα, πνπ ζπλφδεπαλ ηελ παξνπζία ηνπ Κ. ΐηηηνχξε. Σν 1972 ην ΢.Β.Π. ηνπ απέλεηκε ην κεηάιιην επδνθίκνπ ππεξεζίαο, ην νπνίν αξλήζεθε λα παξαιάβεη. ΢ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γ.Β. ζεκεηψλεη: «...δελ δχλακαη λα απνδερζψ - κεηά πάξνδνλ νθηψ εηψλ, επηά κελψλ θαη είθνζη εκεξψλ - ην ηφζνλ νςίκσο απνλεκεζέλ κεηάιιηνλ επδνθίκνπ ππεξεζίαο. Καη πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη ε φιε δξαζηεξηφηεο κνπ θαη ην θχξνο κνπ αιιά θαη ε πείξα κνπ, κε θάλνπλ λα πηζηεχσ φηη ήκελ άμηνο πεξηζζνηέξαο πξνζνρήο θαη θαιιηηέξαο κεηαρεηξήζεσο ππφ ηεο Γ.Β. ηνπ ΢.Β.Π.». Βίλαη γεγνλφο, πσο ε ελαζρφιεζε κε ηα ηνπ Πξνζθνπηζκνχ επηθπιάζζνπλ ζηνπο βαζκνθφξνπο θαη ηα ζηειέρε ηεο θίλεζεο πνιιέο ραξέο, αιιά θαη πνιιέο πίθξεο. 1970 - 1974 Ο λένο Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο νξγαλψλεη ηελ Π.Β. κε έθ. Ν/Π ην ΢. Ληλάξδν, εθ. Καηαζθελψζεσλ ην Γ. Λνγαξά, αξ-γφ παξά ηε Π.Β. ην ΢. Υξήζηνπ (ππεχζπλν γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), Σ.Β. ην ΢. Σξνχζα, Σ.Β. Τπαίζξνπ ην Ν. Παθηίηε (ζηε ζέζε ηνπ απνρσξήζαληνο Ν. Λαδαξφπνπινπ) θαη Σ.Β. Παληνθξάηνξα ηνλ Α. Σζαγθαξάην. Ο λένο Σ.Β. ΢. Σξνχζαο αληίζηνηρα ζηεξίδεηαη ζηνλ εθ. Ν/Π ηεο Σ.Β. ΢. Γηαλλάην θαη ειιείςεη ζηειερψλ αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Σ.Β. ζε επηηξνπέο βαζκνθφξσλ απνηεινχκελεο απφ ηνπο Λ. Μσξατηε, Φ. Πνπιεκέλν, ΐ. Κνχξθνπιν, Λία Λνγαξά, ΢. Υξήζηνπ, Ε. Υεηξδάξε θαη Παλ. Μηθξνχιε. Σα ηέιε ηνπ 1970 ε Σ.Β. ζπληάζζεη ην εηήζην πξφγξακκα ηεο επφκελεο ρξνληάο, πξάγκα


62

πνπ νθείιεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο γηα νξγάλσζε θαη πξφνδν. Ώπφ ηα ζηειέρε ηεο ν Λ. Μσξατηεο θαη ν ΐ. Κνχξθνπινο πηέδνπλ ηδηαίηεξα ηα πξάγκαηα, ψζηε ν πξνζθνπηζκφο ηεο Κέξθπξαο λα αθνινπζήζεη επί ηέινπο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ΢.Β.Π. θαη λα παχζεη ε δηνίθεζε λα αζθείηαη θαηά ην δνθνχλ. Ώπηέο νη απφςεηο, πνπ θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο κέζα ζηνπο βαζκνθφξνπο, ζα θέξνπλ ζε αληηπαξάζεζε ηνπο λεφηεξνπο βαζκνθφξνπο κε ηνλ Π.Β., φπσο θαη κε ηνλ Σ.Β., απφ ηνλ νπνίν δεηνχλ φινη κεγαιχηεξε ελεξγεηηθφηεηα θαη δξάζε. Ώξρίδεη κία λέα επνρή αληηπαξαζέζεσλ ηεο λέαο γεληάο κε απηήλ πνπ θεχγεη, θάηη ην αλαπφθεπθην γηα θάζε εθδήισζε ηεο δσήο. Βπηπρψο ζην εμήο απηέο νη αληηπαξαζέζεηο δελ ζα απνβνχλ ηφζν επηδήκηεο γηα ηελ θίλεζε, φζν νη πξνγελέζηεξεο. Ώλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ Σ.Β. ν Λ. Μσξατηεο απνρσξεί απφ ηελ νκάδα, θαη θαζήθνληα Ώ.΢. αλαιακβάλεη ν Ε. Υεηξδάξεο (25-10-1970) κε Τ.Ο. ην ΢. Μπφραιε θαη ην ΢ση. Καξχδε θαη ΐ.Ο. ηνπο ΢. Κνζθηλά θαη Γ. Οηθνλφκνπ. ΢ηελ αγέιε Τ.Ώ. είλαη ν ΢. Μεξθνχξεο, ε Οπξαλία Μεηαιιελνχ θαη ε Μαξία ΐειηαλίηνπ. Γηα πνιχ ζχληνκν δηάζηεκα ν Φ. Πνπιεκέλνο αζθεί ρξέε Τ.Κ.Ώ. Σε ρξνληά απηή νλνκάζζεθαλ Τ.Ο. νη Αηνλ. Ώζαλάζαηλαο θαη Ώλη. Πατπέηεο. Δ νκάδα έρεη πνιχ κηθξή δχλακε, κφλν δχν ελσκνηίεο, ηνπο Γιάξνπο θαη ηνπο Ξηθίεο, ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ νη Γιάξνη αλαδεηθλχνληαη δεχηεξνη θαη νη Π. Οηθνλφκνπ θαη Ώλη. Κνπξθνπκέιεο νλνκάδνληαη πξφζθνπνη ΐαζηιέσο. Δ νκάδα θαη ε αγέιε ζπκκεηέρνπλ κε κηθξή δχλακε ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Ααθλίια, φπσο θαη ζηελ εθδξνκή ηεο Π.Β. ζηνπο ΢ηλαξάδεο. ΢ηελ αλαθνίλσζή ηνπ γη’ απηήλ ηελ εθδξνκή ν Π.Β. αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ζεκεηψζεη «φηη ε ζπκκεηνρή γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ επηηξέπεηαη». Βίλαη κέξνο ηεο ηαθηηθήο ησλ «αλνηθηψλ ζπξψλ» ηνπ Π.Β. γηα απνθαηάζηαζε ηνπ «θαινχ νλφκαηνο» ησλ πξνζθφπσλ ζηελ Κέξθπξα. Ώπηή ηε ρξνληά ε Π.Β. ζηέιλεη ηελ νκάδα Μπάζθεη γηα αγψλεο ζηελ Πξέβεδα θαη νξγαλψλεη επίδεημε πξνζθνπηθήο ηερληθήο ζην Βζληθφ ΢ηάδην, ηελ 19-5-1970, ζηα πιαίζηα ηεο Ώ΄ Πξνζθνπηθήο Ββδνκάδαο, ε νπνία νινθιεξψλεηαη κε ενξηαζηηθή ππξά ζην πξνζθνπείν. Οη εθδειψζεηο απηέο εληάζζνληαη ζηνλ ενξηαζκφ ησλ 60 ρξφλσλ Βιιεληθνχ πξνζθνπηζκνχ. ΢ην πξνζθνπείν εθηεινχληαη έξγα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νξνθήο ηνπ ππνζηέγνπ. Δ απηνππξπφιεζε ηνπ αγσληζηή ηεο Αεκνθξαηίαο Κψζηα Γεσξγάθε ζηε Γέλνβα ζπγθινλίδεη ην Παλειιήλην. Ώξθεηνί ζπκνχληαη ηνλ Κψζηα ιπθφπνπιν ηεο 4εο αγέιεο. Σν 1971 ε νκάδα απμάλεη ηε δχλακή ηεο ζε 20 λαπηνπξνζθφπνπο θαη ιεηηνπξγεί θαη πάιη ε ελσκνηία Βλπδξίδσλ. ΢ηελ νκάδα δνπιεχνπλ νη Τ.Ο. Ώλη. Πατπέηεο, ΢. Μπφραιεο, Α, Σζνχθαο, Π. Οηθνλφκνπ, Ώλη. Κνπξθνπκέιεο, Διίαο Μαλψιεο, Άθεο Κνπινχξεο θαη Γ. Καγθνπξίδεο θαη θνληά ζ’ απηνχο νη λένη ΐ.Ο. Ε. Κνπηάγηαξ, Ε. Ρψζζεο, ΢. Νάλνο θαη Γ. Οηθνλφκνπ. ΋ρη φινη καδί, ζρήκαηα απφ απηνχο ηνπο βαζκνθφξνπο αζρνινχληαη θαηά πεξηφδνπο ζηελ νκάδα, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα ε πξνζπάζεηά ηνπο. Σε ρξνληά απηή δελ έιαβε κέξνο θακία ελσκνηία ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ ηεο Π.Β. Δ φιε δξαζηεξηφηεηά ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ Ώξγψ, πνπ ν Σδίν-Πίπεο εθαξκφδεη ην λαπηνπξνζθνπηθφ ηνπ πξφγξακκα θαη θαιχπηεη κε απηφ ηα θελά ηεο νκάδαο. Βπίζεο ε 4ε ζπκκεηέρεη ζηελ εθδξνκή ηεο Π.Β. ζηα αθξηηηθά θπιάθηα ηεο


63

Θεζπξσηίαο, ζηε ζεξηλή θαηαζθήλσζε, ζηε ΐ΄ Πξνζθνπηθή Ββδνκάδα, πνπ θαηαιήγεη κε κεγάιε επίδεημε ζηελ Κάησ Πιαηεία, ζηε «Μάρε ηεο Ώθηήο», θαη ζηελ εηδηθή ηειεηή «πξνο ηνπο απνρσξνχληαο ιφγσ ζπνπδψλ, βαζκνθφξνπο θαη αληρλεπηάο ηεο Π.Β.», ζηηο 25-8-1971. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ ζεξηλή θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην Μπαξκπάηη νη πξφζθνπνη ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζηνλ Παληνθξάηνξα. Γηα ηελ ελέξγεηά ηνπο απηή ε Γ.Β. εμέθξαζε ηελ επαξέζθεηά ηεο κε ην 6273/16-1-1973 έγγξαθν ηνπ Γ.Β. Ώπφ ηελ νκάδα καο επαηλέζεθαλ νη Λ. Μσξατηεο θαη Ώλη. Κνπξθνπκέιεο. ΢ηελ αγέιε, πνπ αθνινπζεί εθηφο ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηεο ην πξφγξακκα δξάζεσλ ηεο εθ. Λπθνπνχισλ ηεο Π.Β. Ώζπαζίαο Καξβνχλε, δνπιεχνπλ νη Τ.Ώ. ΢. Μεξθνχξεο θαη Μαξία ΐειηαλίηνπ. ΢εκαληηθφ γεγνλφο ηεο ρξνληάο είλαη ε ΐαζηθή ΢ρνιή ΠξνζθφπσλΛπθνπνχισλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αξρεγφ ην Γηάλλε ΐαξνπμή θαη βνεζνχο ηνλ Λ. Μσξατηε θαη ΐ. Κνχξθνπιν. Ώπφ ηελ νκάδα καο έιαβαλ κέξνο νη Ε. Υεηξδάξεο, Ώλη. Πατπέηεο, ΢. Μπφραιεο θαη Ώλη. Κνπξθνπκέιεο.

1971. Βαζζηή ΢πμθή Πνμζηόπςκ - Λοημπμύθςκ

΢ηηο 23-12-1971 Σ.Β. Τπαίζξνπ είλαη ν Α. ΐνληεηζηάλνο ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Ν. Παθηίηε. ΢ε κία αλαθνξά ηνπ Λ. Μσξατηε (Ώ.΢. ηνπ 1νπ ΢/ηνο απφ ην 1971), ηελ νπνία αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα απεπζχλεη ζηνλ Π.Β. ζηηο αξρέο ηνπ 1972, ν αζρνινχκελνο θαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο Σ.Β. βαζκνθφξνο, επηζεκαίλεη φηη «ηα 5 ΢/ηα ηεο Σ.Β. ηππηθψο θαη κφλνλ ππάξρνπλ» θαη φηη «ε Σ.Β. ζεσξεηηθψο θαη κφλνλ πθίζηαηαη». Πξάγκαηη φζν νη λεφηεξνη βαζκνθφξνη εθπαηδεχνληαη, ηφζν δηαπηζηψλνπλ ηηο ειιείςεηο ηεο ηνπηθήο θίλεζεο. Καη είλαη αιήζεηα φηη ζαλ λένη βηάδνληαη. ΐηάδνληαη πνιχ! ΢ην 4ν ΢/κα ε θαηάζηαζε δελ είλαη ξφδηλε. Καη ην 1972 ε νκάδα δελ παξνπζηάδεη θάηη ην αμηφινγν. ΢ηελ νκάδα εξγάδνληαη νη λένη ΐ.Ο. Γ. Οηθνλφκνπ θαη ΢. Κνζθηλάο. Πξαγκαηνπνηείηαη πάλησο κηα πνιχ θαιή δηήκεξε εθδξνκή ζην Ααθλίια, κε ηνλ Τ.Ο. Α. Σζνχθα. Σνλ Ώχγνπζην ν Υξ.


64

Γξεγνξφπνπινο επαλέξρεηαη ζηελ νκάδα θαη ζηηο 9-12-1972 ν Ε. Υεηξδάξεο νλνκάδεηαη Ώ.΢. Ώπηή ηε ρξνληά ν Λ. Μσξατηεο πξαγκαηνπνηεί ζρνιή βνεζψλ αγέιεο ιπθνπνχισλ, ηελ νπνία απφ ηελ νκάδα καο παξαθνινπζεί κφλν ν ΢. Κνζθηλάο. Σν Γελάξε ηνπ 1973 ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο νλνκάδεηαη Ώ.Ο. θαη ζηηο 101-1973 ζην ζπκβνχιην βαζκνθφξσλ ηεο Σ.Β. ζπδεηείηαη «ε αλαδηνξγάλσζε ηεο Σ.Β.». Πξντφλ απηνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ν «πίλαθαο εμεηαζηψλ πηπρίσλ», κε ηνλ νπνίν δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ν Π.Β. ΢ηελ νκάδα ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά. ΢ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο ν Τ.Ο. Α. Σζνχθαο ζεκεηψλεη ζηηο 25-3-1973: «θαηφπηλ ησλ αξαηψλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο νκάδνο, ιφγσ αζρνιηψλ ησλ βαζκνθφξσλ, ε νκάο επαλήξρηζελ ηαο ζπγθεληξψζεηο» θαη ζηηο 13-9-1973 «κεηά πεληάκελνλ δηαθνπήλ επαλήξρηζαλ νη ζπγθεληξψζεηο». ΢ηηο 2-9-1973 ε νκάδα, ιφγσ 02-09-1973. Δκςιμηζαηό ιαβεζνείμ. θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνγξακκαηηζκέλε γηα Ααθλίια εθδξνκή ηεο ζην πξνζθνπείν. Ώπφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά αξθεηνί Κεξθπξαίνη πξφζθνπνη-θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην θνηηεηηθφ θίλεκα θαηά ηεο ρνχληαο. ΋πσο παξαηεξεί ν Γ. Καγθνπξίδεο, ζε επηζηνιή ηνπ ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ «Πξφζθνπνο» ζηηο 19-10-1982, « νη πξφζθνπνη-θνηηεηέο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζπκκεηείραλ ζην θνηηεηηθφ θίλεκα πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηά απφ άιινπο κε πξφζθνπνπο, γηαηί ζαλ πξφζθνπνη γλψξηδαλ λα αγσλίδνληαη γηα ηδέεο θαη γηαηί ζηνλ πξνζθνπηζκφ κε ηδέεο κεγάισζαλ». Ώπηνί νη πξφζθνπνη-θνηηεηέο είλαη εθείλνη, πνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα εκπινπηίζνπλ ηελ θίλεζε κε λέεο ηδέεο θαη αγσληζηηθφηεηα γηα αιιαγή ησλ θνπξαζκέλσλ ζεζκψλ ηνπ ΢.Β.Π. Σν 1974 κία λέα ζχλζεζε βαζκνθφξσλ κε Ώ.Ο. ηνλ Ώλη. Πατπέηε, Τ.Ο. ηνπο Ε. Μπάξκπα, Ε. Ρψζζε, ΢. Κνζθηλά θαη ηνλ παιηφ Τ.Ο. Α. Σζνχθα, καδί κε ηνπο λένπο ΐ.Ο. Ώι. ΢άββα, Α. Μαπξσλά, ΢. Μαπξσλά, Ν. Ραξξή θαη ΢. Ρνπβά εμαζθαιίδνπλ κηα πνιχ θαιχηεξε ρξνληά γηα ηελ νκάδα, κε ζπλέπεηα ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη κηα θαιή εθδξνκή ζηηο 28-5-1974 ζην Φαιεξάθη. ΢ηνλ εζση. δηαγσληζκφ ελσκνηηψλ πξσηεχνπλ νη Ξηθίεο. Σε ζρνιή ππνςεθίσλ βαζκνθφξσλ παξαθνινπζνχλ νη Ώι. ΢άββαο, Α. Μαπξσλάο, ΢. Μαπξσλάο, Ν. Ραξξήο θαη ΢. Ρνπβάο. Δ νκάδα ζπκκεηέρεη ζηηο δχν εθδξνκέο ηεο Σ.Β. ζηε Λίληα θαη ηα Κνξίζζηα. Λφγσ ησλ γεγνλφησλ ηεο Κππξηαθήο Σξαγσδίαο θαη ηεο πηψζεο ηεο Υνχληαο, δελ γίλεηαη θαηαζθήλσζε Π.Β. θαη νχηε ε Ώξγψ πξαγκαηνπνηεί ην ζπλεζηζκέλν λαπηνπξνζθνπηθφ ηεο πξφγξακκα. Σηο κέξεο απηέο ηνπ Ενπιίνπ 1974 κε εληνιή ηεο Γ.Β. ην πξνζθνπείν παξακέλεη αλνηθηφ επί 24σξνπ βάζεσο θαη δηελεξγείηαη έξαλνο «ππέξ ησλ πξνζθχγσλ ηεο Κχπξνπ».


65

΢ηα ηέιε ηνπ 1974, κεηά ηελ εθδξνκή ηεο Π.Β. ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα απνρσξεί ν Ώ.Ο. Ώλη. Πατπέηεο, ηηζέκελνο ζηε δηάζεζε ηεο Π.Β., φπσο θαη ν εθ. Βθπαηδ. Λ. Μσξατηεο. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη γηα άιινπο βαζκνθφξνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα ηνπο Ε. Ρψζζε θαη Ε. Μπάξκπα. Οη ξαγδαίεο πνιηηηθέο θαη πνιηηεηαθέο εμειίμεηο, πνπ γλσξίδεη ε ρψξα καο, επεξεάδνπλ ηελ θεξθπξατθή θνηλσλία θαη ην κηθξφθνζκν ησλ πξνζθφπσλ. Βίλαη επφκελν λα πεξηκέλνπλ φινη, πνιχ πεξηζζφηεξν νη λένη βαζκνθφξνη, φηη φια ζα αιιάμνπλ. Αελ δεηνχλ ζηελ νπζία ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ην δηθαίσκα λα αλαδεηθλχνπλ νη ίδηνη ηελ εγεζία ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα κε εληνιή δηνίθεζεο, λα νξηζζνχλ κε ιίγα ιφγηα νη θαλφλεο ηνπ πξνζθνπηθνχ παηρληδηνχ έηζη, ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη ζπκκεηέρνπλ ππεχζπλα θαη ηζφηηκα ζηε πην πνιππιεζή νξγάλσζε λενιαίαο. ΐηάδνληαη, βηάδνληαη πνιχ. Αελ ζέινπλ πεξηφδνπο πξνζαξκνγήο θαη κεηάβαζεο. Ώλνίγεη πιένλ έλαο δξφκνο γη’ απηφ πνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα νλνκαζζεί «επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π.». ΢’ απηφ ην δξφκν νη λένη βαζκνθφξνη ζα αδηθεζνχλ θαη ζα αδηθήζνπλ. Θα πηθξάλνπλ θαη ζα πηθξαζνχλ. Πνιινί απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο απηήο ηεο πεξηφδνπ, θαη ην 4ν ΢/κα αλέδεημε αξθεηνχο, ζα πεξάζνπλ απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ ππήξμαλ αλαγθαίεο θαη ηειηθά νδήγεζαλ ηελ θίλεζε ζην λα απνθηήζεη ην ζεκεξηλφ παηδαγσγηθφ ηεο πξφζσπν. 1975-1982 Δ απνρψξεζε ηνπ Ώ.Ο. Ώλη. Πατπέηε θαη ησλ Τ.Ο. Α. Σζνχθα, Ε. Ρψζζε θαη Ε. Μπάξκπα δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ νκάδα. Καη πάιη φκσο θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ν κεγάινο εξγάηεο ηεο 4 εο νκάδνο Υξ. Γξεγνξφπνπινο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο Π.Β. Δ επίιεθηε ελσκνηία ηεο νκάδαο θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ. Πξαγκαηνπνηείηαη εθδξνκή ζηε ζέζε Πνληή ζηηο 7-4-1975 θαη ε νκάδα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζηε Μεζνγγή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Καζνιηθψλ. Δ Ώξγψ «πέθηεη», αιιά πξαγκαηνπνηεί ιίγεο εμφδνπο. ΢ηελ Σ.Β. επαλέξρεηαη, σο βνεζφο ηνπ Σ.Β., ν Λ. Μσξατηεο θαη ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο θαη λένο πίλαθαο εμεηαζηψλ πηπρίσλ. Ο Π.Β. επηηξέπεη λα έρνπλ θιεηδηά ηνπ πξνζθνπείνπ νη Ώ.΢., αιιά είλαη θεηδσιφο ζηε ρνξήγεζε νξηζηηθψλ εληνιψλ δηνίθεζεο, ζέκαηα γηα ηα νπνία επαλεηιεκκέλσο ζπγθξνχζζεθε κε ηνπο βαζκνθφξνπο. Ώπηή ηε ρξνληά παξνπζηάζζεθαλ πξνβιήκαηα ζηαηηθφηεηαο ζηε ιέζρε ηεο νκάδαο. Δ νκάδα απφ ηελ απειεπζέξσζε θαη κεηά ζηεγαδφηαλ ζην αλαηνιηθφ ήκηζπ ηεο ζεκεξηλήο ιέζρεο ηνπ 3νπ ΢/ηνο. ΢ην άιιν κηζφ ζηεγαδφηαλ ε 3ε νκάδα. Σν μχιηλν φκσο πάησκα, πνπ κεηξνχζε ηφζα ρξφληα δσήο φζα θαη ην ΐελεηζηάληθν Ννζνθνκείν, ηνπ νπνίνπ ην θηίξην απηφ απνηεινχζε παξάξηεκα, είρε νινθιεξψζεη πιένλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ. Ώξρηθά ζηε ιέζρε νη λαπηνπξφζθνπνη αλέβαηλαλ απφ κηα θαξαβίζηα εζσηεξηθή ζθάια, πξηλ αθφκε θαηαζθεπαζζεί ε εμσηεξηθή θιίκαθα αλφδνπ ηνπ ζεκεξηλνχ 3νπ ΢/ηνο. Ώπνθαζίζζεθε ινηπφλ νη δχν νκάδεο λα ζηεγαζζνχλ ζε άιινπο ρψξνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. Δ 4ε θαηέιαβε ην δπηηθφ κηζφ ηνπ ηζνγείνπ, φπνπ βξίζθνληαλ ηα γξαθεία ηεο Π.Β. (Σα ζεκεξηλά γξαθεία ηεο Π.Β. ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ιέζρε αληρλεπηψλ ηεο Σ.Β. - «Φαίαθεο» απφ ην 1976 -


66

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, φηαλ εμσξατζηεθαλ απφ ηνλ Λ. Μσξατηε θαη άιινπο). Δ εγθαηάζηαζε ήηαλ εμαηξεηηθά πξφρεηξε, ε ιέζρε ηεο νκάδαο ρσξηδφηαλ απφ ηα γξαθεία ηεο Π.Β. κε θαλαβάηζν, αιιά ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο είρε θξνληίζεη λα δηαθνζκεζεί ε ιέζρε θαηάιιεια θαη παξ’ φιε ηε θηψρεηα ηεο ήηαλ πξνζθνπηθή θαη ειθπζηηθή. Σν 1976 ν Υξ. Γξεγνξφπνπινο νλνκάδεηαη Ώ.΢., ν ΢. Μπφραιεο Ώ.Ο. ν ΢. Μαπξσλάο Τ.Ο. θαη νη Γ. Θεξηαλφο, Ε. Μπνλέηεο θαη ΐιάζζηνο Σζψλνο ΐ.Ο. ΢ην δηαγσληζκφ επηιέθησλ νη Γιάξνη αλαδεηθλχνληαη πξψηε επίιεθηε ελσκνηία, ζην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ε νκάδα αλαδεηθλχεηαη πξσηαζιήηξηα Σ.Β., ζηηο εμφδνπο κε ηελ Ώξγψ γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη θσπειαζία κε ιέκβαξρν φρη ην Σδίν-Πίπε αιιά ην λέν Ώ.΢. θαη ζηα ηέιε ηεο ρξνληάο ε νκάδα έρεη δχλακε 35 λαπη/πσλ.

10-10-1976. Αζηήζεζξ ηςπδθαζίαξ

Δ αγέιε εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο εθνξείαο ιπθνπνχισλ (εθ. Λπθ. Παλ. Μηθξνχιεο) κε Ράθζα ηε Μαίξε Σδαθέζηα θαη Τ.Ώ. ην ΢. Κνζθηλά. Οη πηέζεηο ησλ βαζκνθφξσλ γηα ελαξκφληζε κε ηνπο θαλνληζκνχο απνθέξνπλ θαξπνχο θαη έηζη γηα πξψηε θνξά ηα ΢/ηα απνθηνχλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. ΋κσο θαη ην 1976 δελ απνπζίαζαλ νη αληηπαξαζέζεηο ζην πξνζθνπείν. Σε Μ. Παξαζθεπή πξφζθνπνη-θνηηεηέο απνθαζίδνπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ Βπηηάθην ηεο Μεηξφπνιεο. Σν δηθαίσκά ηνπο ην ζεσξνχλ δεδνκέλν θαη αλαθαίξεην. ΋κσο ην καθξχ ηνπο καιιί - κφδα ηεο λενιαίαο ηεο επνρήο - είλαη αξθεηφο ιφγνο γηα ηνλ Π.Β. λα ηνπο απαγνξεχζεη ηε ζπκκεηνρή. Σα παηδηά απνρσξνχλ απνγνεηεπκέλα θαη ε θίλεζε ζηεξείηαη πνιιά απφ ηα κειινληηθά ζηειέρε ηεο. Λίγν αξγφηεξα παξαηηείηαη ν ΢. Ώλησλάθεο, αξρεγφο ηνπ 1 νπ ΢/ηνο. ΋ια ηα παξαπάλσ έκεηλαλ γλσζηά σο «ηα γεγνλφηα ηεο Μ. Παξαζθεπήο». Ο Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο θαηλφηαλ λα έρεη ράζεη κεγάιν κέξνο ηεο επαθήο ηνπ κε ηνπο λεφηεξνπο. Σν γεγνλφο απηφ έπεηζε ηνπο βαζκνθφξνπο φηη ππήξρε αλάγθε λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΢.Β.Π. Καη απηφ απαζρνινχζε ζνβαξά θαη ηε λέα δηνίθεζε ηνπ ΢.Β.Π., κηα θαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζπλέβαηλαλ φρη κφλν ζηελ Κέξθπξα αιιά παλειιήληα. Σν 1976 παξαηηείηαη ν Σ.Β. Τπαίζξνπ Α. ΐνληεηζηάλνο θαη ε Σ.Β. Παληνθξάηνξα εληάζζεηαη ζηελ Σ.Β. Τπαίζξνπ κε Σ.Β. ηνλ Ώι. Μσξατηε.


67

Αηαιχεηαη ην ΢ψκα ησλ Ώιθίκσλ θαη ην πιηθφ ηνπο παξαδίδεηαη ζηελ Π.Β. κεηά δχν ρξφληα. ΢ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ (14-1-1976) πεζαίλεη ν Άγγεινο Λαβξάλνο κέζα ζε γεληθφ θεξθπξατθφ πξνζθνπηθφ πέλζνο. Ο εππαηξίδεο ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ ην 1970, θαηά ηελ ενξηαζηηθή ππξά γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 ρξφλσλ πξνζθνπηζκνχ ζηελ Βιιάδα, εθκπζηεξεχζεθε ζηνπο παιηνχο ζπλεξγάηεο ηνπ: «αλ κεηάλησζα γηα θάηη ηφζν πνιχ ζηε δσή κνπ είλαη πνπ εγθαηέιεηςα ηελ πξνζθνπηθή κνπ δσή....ηφηε». Σν 1977 είλαη ρξνληά ζηαζκφο γηα ην ΢.Β.Π. Αεκνζηεχεηαη ν λένο Οξγαληζκφο ηνπ ΢.Β.Π. (Φ.Β.Κ. 265 Ώ΄/1977). Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο ν λένο Οξγαληζκφο πξνβιέπεη ιεηηνπξγία Γ.΢. θαη ην ζεκαληηθφηεξν φηη νη εγθχθιηνη ηεο Γ.Β. απνπλένπλ ηελ αιιαγή ζηνλ Πξνζθνπηζκφ. ΢ην 4ν ΢/κα ν Ώ.΢. Υξ. Γξεγνξφπνπινο απνρσξεί, ιφγσ κεηάζεζεο ζηελ Ώζήλα ηα ηέιε ηεο ρξνληάο θαη Ώ.Ο. αλαιακβάλεη ν Γ. Καγθνπξίδεο κε ΐ.Ο. ηνπο Γ. Θεξηαλφ θαη ΐιάζζε Σζψλν. ΢ηελ αγέιε, πνπ έρεη πνιιά ιπθφπνπια, Τ.Ώ. νλνκάδεηαη ε Μαίξε Σδαθέζηα.

Νμέιανζμξ 1978. Βαζζηή ΢πμθή Πνμζηόπςκ.

Δ νκάδα πξαγκαηνπνηεί κία εκεξήζηα εθδξνκή πεδή ζην δηήκεξε ζηνπ Πνληή. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή κφλν 4 λαπηνπξφζθνπνη, ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ νη Γιάξνη θαη νη Γ. Καγθνπξίδεο, Γ. Θεξηαλφο, ΐι. Σζψλνο, Γ. Κφιιαο, Πνπιήο, Μ. Θεξηαλφο θαη Γ. Κξνθίδεο παξαθνινπζνχλ Πξνζθφπσλ κε αξρεγφ ηνλ ΐαζίιε Κηνζζέ θαη βνεζνχο ηνλ Λ. ΐ. Κνχξθνπιν. Δ Ώξγψ δελ «πέθηεη» ην θαινθαίξη. Ο Σδίν-Πίπεο έρεη θαη ζηεξηδφκελνο κφλν ζηε βνήζεηα ηνπ ΐ. Σζψλνπ δελ ηα

Κνκπίηζη θαη κία ιακβάλνπλ κέξνο έξρνληαη ηέηαξηνη ΢. ΢ηξαηεγφο, Γ. ΐαζηθή ΢ρνιή Μσξατηε θαη ηνλ θνπξαζηεί αξθεηά θαηαθέξλεη φπσο


68

παιηφηεξα. Φαίλεηαη λα αλαδεηά ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ, αιιά δελ δηαθξίλεη θαλέλα θαηάιιειν. Σα ηέιε ηνπ 1977 ην 4ν ΢/κα έρεη δχν βαζκνθφξνπο, 24 ιπθφπνπια, 27 λαπηνπξνζθφπνπο, 9 αληρλεπηέο θαη δελ έρεη Β.Κ.΢. Δ Π.Β. αλαθέξεη δχλακε 573 κειψλ. Ο αξηζκφο απηφο ειέγρεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ θαη κάιινλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο. Πάλησο πζηεξεί ζεκαληηθά απφ ηα 1.117 κέιε, πνπ θέξεηαη λα αξηζκεί ην 1970, αλ θαη απηφο ν αξηζκφο 19-10-77. Κμιπίηζζ θξίλεηαη ππεξβνιηθά αηζηφδνμνο. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ν πξνζθνπηζκφο ζηελ θεξθπξατθή χπαηζξν θζίλεη. Οη νκάδεο, ακέζσο κεηά ην 1974, θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. Βίλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιν λα επηβηψζνπλ πξνζθνπηθέο νκάδεο ζηελ χπαηζξν. Υξεηάδεηαη ηθαλή ππνζηήξημε θαη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην επέθηαζεο. Σν ζεκαληηθφ απηφ έξγν πξέπεη λα εθηειεζζεί απφ ηελ Π.Β., ε νπνία απηφ έρεη θαη θχξην ζηφρν ηεο. Μφλν φκσο κε δπλαηέο Σ.Β. ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο, κπνξεί ε Π.Β. λα αθνζησζεί ζηε αλάπηπμε ηεο θίλεζεο. Σν 1977 φκσο κεηαμχ Π.Β. θαη Σ.Β. ππάξρεη έλα κπέξδεκα θαζεθφλησλ. ΋ινη αζρνινχληαη κε φια θαη νη αλακθηζβήηεηα θαιέο πξνζέζεηο φισλ δελ απνδίδνπλ. Ση θη αλ ν ΐ. Κνχξθνπινο έξηρλε φιν ην βάξνο ηεο εξγαηηθφηεηαο, ηεο πείξαο ηνπ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπ ζηελ ππφζεζε πξνζθνπηζκφο ζηελ χπαηζξν, ε θαηηνχζα πνξεία είρε αξρίζεη. Δ Σ.Β. πιαηζηψλεηαη κε έθ. Αηνίθεζεο ην ΐ. Κνχξθνπιν, εθ. Βθπαίδεπζεο ηνλ Λ. Μσξατηε, εθ. Λπθνπνχισλ ηελ Βξαζκία Κνπξθνπκέιε, εθ. Ν/Π ην ΢. Γηαλλάην, εθ. Ώληρλεπηψλ θαη θαηαζθελψζεσλ ηνλ Κπξ. Σδαθέζηα, θαη εθ. παξά ηε Σ.Β. ηνλ Σδνχιε Γηνράια, ηνλ Παλ. Μηθξνχιε θαη ην ΢. Υξήζηνπ. ΋ινη πεξηκέλνπλ λα απνδψζεη ην ζρήκα απηφ θαη πεξηζζφηεξα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ Σ.Β. ΢. 25-03-1978. Πανέθαζδ. Σξνχζα, ηνλ νπνίν ζηεξίδνπλ αλεπηθχιαθηα νη «γέξνη» ηεο θίλεζεο Σδίν-Πίπεο θαη Γηαλλάηνο θη’ απφ θνληά ν ΐ. Σζψλνο, πνπ απφ ηφηε έρνπλ ζρεκαηίζεη έλα αρψξηζην ηξίν. Δ Σ.Β. θαηαζέηεη ην εηήζην πξφγξακκά ηεο, γηα πξψηε θνξά δεηά , αληί ηεο Π.Β., ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αήκνπ γηα ηηο ζεξηλέο δξάζεηο ηεο θαη


69

αηηείηαη παξαρψξεζε ηεο λεζίδαο Λαδαξέηην γηα ηε θηινμελία ησλ θαηαζθελψζεψλ ηεο θαη ηελ δεκηνπξγία λεψζνηθνπ λαπηνπξνζθφπσλ. Δ Π.Β. γηα πξψηε θνξά ζπκκεηέρεη ζηε ιηηαλεία ησλ Καζνιηθψλ, ζπλεζίδεηαη νκάδεο βαζκνθφξσλ λα εθδξάκνπλ ηα ΢αββαηνθχξηαθα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Καζνιηθψλ, φπνπ ηνπο ππνδέρεηαη ν πάληα επράξηζηνο θαη ηφζν θαιφο πάηεξ-Εσζήθ, εθηειεί εξγαζίεο επηζθεπήο ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην 4ν ΢/κα θαη ε Πεξηθεξεηαθή Βπηηξνπή έρεη θαη πάιη πξφεδξν ην Γ. Καινγεξφπνπιν. Σν 1978 είλαη κηα ηπρεξή ρξνληά γηα ην 4ν ΢/κα. Ο Ώ.΢. Γ. Καγθνπξίδεο (23-2-1978) ππνδέρεηαη εγθάξδηα ηνλ απφ Θεζζαινλίθεο πξνεξρφκελν Τ.Ο. Α. Παζραιίδε, ν νπνίνο είλαη ήδε θπβεξλήηεο Ν/Πηθνχ ζθάθνπο θαη ζχληνκα αλαιακβάλεη ηελ αξρεγία ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία ηνλ βνεζνχλ ν Τ.Ο. Γ. Θεξηαλφο (10-1-1978) θαη νη ΐ.Ο. ΐι. Σζψλνο, Γ. Κφιιαο θαη Ε. Κξνθίδεο. ΢ηελ αγέιε Τ.Ώ. είλαη ε Λπδία Μάδε. Δ νκάδα ζπκπιεξψλεη ηηο 4 ελσκνηίεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1978 θαη ηελ άλνημε ππνρξεψλεηαη ζηε ιεηηνπξγία θαη πέκπηεο ελσκνηίαο ησλ Πηγθνπίλσλ. Ώξηζκεί 35 λαπηνπξνζθφπνπο, αλαδεηθλχεηαη πξψηε ζην δηαγσληζκφ ζθελνπεγίαο ηεο Σ.Β., πξψηε ζην δηαγσληζκφ καγείξεκα-θσηηέο, νη Γιάξνη έξρνληαη ηξίηνη ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ, έρεη ζπκκεηνρή ζην 1ν Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ ζηνλ Άε Γηάλλε ΐαζηιηθψλ, πνπ νξγαλψλεη ε εθ. Βθπαηδεχζεσο ηεο Σ.Β., παίξλεη ηε 2 ε ζέζε ζην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ηεο Σ.Β., ζην αηνκηθφ πξσηάζιεκα ΢θάθη πξσηεχεη ν λαπηνπξφζθνπνο Ν. Πατπέηεο, ζην πξσηάζιεκα Πηγθ-Πνγθ αλαδεηθλχεηαη πξσηαζιήηξηα, αιιάδεη ηε δηαθφζκεζε ηεο ιέζρεο, ζπκκεηέρεη ζην θαξλαβάιη κε ην γθξνππ ησλ πξνζθφπσλ «ν θφθθνξαο θαη νη θφηεο», ζπκκεηέρεη ζην κλεκφζπλν ηεο Π.Β. γηα ην Α. ΢νισκφ, εθδξάκεη ζηηο 26-11-1978 ζηελ Ώγ. Κπξηαθή θαη ζπκκεηέρεη κε ηνλ αξρεγφ ηεο θαη 7 λαπηνπξνζθφπνπο ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή. Δ αγέιε αξηζκεί 44(!) ιπθφπνπια θαη παίξλεη κέξνο ζηελ θαηαζθήλσζε ησλ αγειψλ ηεο Π.Β. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαζνιηθψλ ζηε Μεζνγγή, παξάιιεια κε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα, πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν θαη ειθπζηηθφ. Δ Τ.Ώ. Λπδία Μάδε θαη νη Γ. Πνπιήο, Μ. Θεξηαλφο, Θενθάλεο Κνχξθνπινο, παξαθνινπζνχλ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ιπθνπνπιηζηψλ. Ο φκηινο αληρλεπηψλ ηεο θνηλφηεηαο κε 7 αληρλεπηέο (εθηειεί ρξέε αξρεγνχ ν Ώ.΢.) πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζέκαηα γηα πξψηε θνξά πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Πξαγκαηνπνηεί κία δηήκεξε εθδξνκή ζηνπ Πνληή. Δ Ώξγψ παξακέλεη φιν ην 1978 ζην ππφζηεγν ηνπ πξνζθνπείνπ θαη δελ παίξλεη κέξνο νχηε θαη θέηνο ζηε Ναπηηθή Ββδνκάδα ζηελ νπνία ε νκάδα ζπκκεηέρεη πεδή! Ο Ώ.΢. ζηεξηδφκελνο απφ ην Α. Παζραιίδε δεηά απφ ην ΣδίνΠίπε ηελ παξαρψξεζε ηεο βάξθαο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο, ψζηε ε επφκελε ρξνληά λα κελ πάεη ρακέλε. Ο Σδίν-Πίπεο φκσο αξγεί λα πεηζζεί. Σα ρξφληα ηνπ θαη ε δεκηά ηνχ 1969 ηνλ θάλνπλ επηθπιαθηηθφ. Ώπηή ε θαιή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην 4ν ΢/κα, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θξχβεη αδπλακίεο. Σν ΢/κα ζηελ νπζία δελ έρεη ιέζρε, ε αγέιε ειέγρεηαη απφ ηελ εθνξεία ιπθνπνχισλ θαη έρεη κηθξή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα, δελ ιεηηνπξγεί Β.Κ.΢., ε νκάδα ζηεξείηαη παληειψο θαηαζθελσηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαηαγξάθεηαη ζηηο 5-11-1978 ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ην πξώην ζπκβνύιην βαζκνθόξσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο.


70

Μεηά 29 ρξφληα απ’ φηαλ ν Υ. Αειιαπφξηαο νλνκάζζεθε Ώ.΢/ηνο, ππάξρνπλ δείγκαηα νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ΢/ηνο. Σν θαιφ θιίκα, πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ βαζκνθφξσλ, θαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε, επηηξέπνπλ ζην Γ. Καγθνπξίδε λα νλεηξεχεηαη ηελ επαλίδξπζε ηεο 8εο νκάδαο, πξάγκα πνπ ζεκεηψλεη κε έκθαζε ζηελ αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο 222-1978. Ώπφ ηα ζεκαληηθά ηεο ρξνληάο απηήο ζεκεηψλεηαη ε επίζθεςε ηνπ Γ.Β. Γ. Καινγεξά ζηελ Π.Β., φπνπ ζηελ ππξά πξνο ηηκήλ ηνπ ν Γ. Καγθνπξίδεο παξνπζηάδεη κηα έθζεζε γηα ηηο αδπλακίεο ηεο θίλεζεο θαη γηα ην ξφιν πνπ πξέπεη λα παίμεη γηα ηελ πξφνδφ ηεο ν αληρλεπηηζκφο. Βπίζεο μερσξίδεη ε έγθξηζε απφ ηνλ Π.Β. ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 10νπ ΢/ηνο Ρσκαηνθαζνιηθψλ Νέσλ κε Ώ.΢. ηνλ παιηφ αξρεγφ ηεο 4εο νκάδαο Γ. Φάηια, πξνζπάζεηα πνπ δελ είρε ζπλέρεηα. Ο ΐ.Ο. ΐιάζζεο Σζψλνο νλνκάδεηαη πξφζθνπνο ΐαζηιέσο θαη ιίγν αξγφηεξα (8-4-1979) Τ.Ο. Σα ηέιε ηνπ 1979 ν Α. Παζραιίδεο απνρσξεί ιφγσ ζηξάηεπζεο θαη πξνηείλνληαη Τ.Ο. νη Κ. ΐεξνλίθεο, Ε. Κξνθίδεο θαη Ώιέμεο Μεζεκέξεο. Ο ΢. Γεληάηεο βνεζά ζηελ αγέιε. Δ νκάδα πξαγκαηνπνηεί δχν εκεξήζηεο εθδξνκέο ζε Ώγ. Βιέλε Κ. Κνξαθηάλαο θαη Πνληή, νξγαλψλεη εζσηεξηθφ πξσηάζιεκα Πηγθ-Πνγθ, ζπκκεηέρεη ζηνπο δηαγσληζκνχο θαηαζθελσηηθήο ηερληθήο ηεο Σ.Β., 9 λαπηνπξφζθνπνη ζπκκεηέρνπλ ζην ΐ΄ Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ ζηνλ Άε Μαζηά, ζηελ επηιέθησλ νη Πηγθνπίλνη θαηαηάζζνληαη ηειεπηαίνη θαη ε νκάδα ζπκκεηέρεη ζηε θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ΢ηελ εκεξήζηα αλαθνίλσζή ηνπ (7-11979) ν Ώ.Ο. ζέηεη ην ζηφρν: «Πεξηζζφηεξν Ναπηνπξφζθνπνη». Δ αγέιε, πνπ αξηζκεί 60(!!) ιπθφπνπια, γηα πξψηε Πίκαηαξ ζδιαημδμζίαξ. θνξά ππνβάιιεη ζηνλ Ώ.΢. ην ( Από ηηο παιηέο θαηαζθεπέο ηεο ιέζρεο. εηήζην πξφγξακκά ηεο, έρεη Λάδη ζε μύιν, 30 εθ. Φ 30 εθ. ) κεγάιε δξαζηεξηφηεηα φιν ην ρξφλν θαη θαηαζθελψλεη καδί κε ηελ πξψηε αγέιε γηα 4 κέξεο ζηε Μεζνγγή. ΢ηνλ εζσηεξηθφ δηαγσληζκφ ησλ εμάδσλ πξψηνη αλαδεηθλχνληαη νη Μαπξηδεξνί. Οη δξάζεηο ηεο παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηελ εθ. ιπθνπνχισλ ηεο Σ.Β. Βξαζκία Κνπξθνπκέιε θαη ηνλ εθ. ιπθνπνχισλ ηεο Π.Β. Ν. Κνπξθνπκέιε. Δ θνηλφηεηα κε 12 αληρλεπηέο πξαγκαηνπνηεί κία εθδξνκή ζηελ Ώγία Βιέλε, θαηαθηά ην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ηεο Σ.Β. θαη απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο νκάδαο Μπάζθεη ησλ πξνζθφπσλ, ε νπνία θεξδίδεη ηελ νκάδα λέσλ ηνπ Κ.Γ.΢. θαη εηηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Φαίαθα.


71

Δ Ώξγψ επί ηέινπο πέθηεη ζηε ζάιαζζα, κεηά απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζήο ηεο, πνπ εθηεινχλ νη λαπηνπξφζθνπνη θαη νη αληρλεπηέο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Σδίν-Πίπε θαη ηνπ Α. Παζραιίδε. Γίλνληαη 6 θσπειαζίεο κε πην καθξηλφ ηαμίδη ζην Καξδάθη. Με ην Φ855/2-1-1979 έγγξαθν ηνπ Τπ. Βζλ. Άκπλαο (Γ.Β.Ν.) καο παξαρσξείηαη άδεηα ειιηκεληζκνχ ησλ Ν/Π ιέκβσλ ζην Μαληξάθη. Ώπηή ηε ρξνληά δίλεη ρξψκα ζην πξνζθνπείν ην «παηγληδνρψξη», δειαδή ε νξγάλσζε ελφο Λνχλα-Παξθ απφ ην Νίθν Κνπξθνπκέιε, γίλεηαη γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά απηνηειήο θαηαζθήλσζε ηνπ 6νπ ΢/ηνο θαη ην ΐ΄ Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ κε ην Λ. Μσξατηε. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ Ώ.΢. Γ. Καγθνπξίδε λα εθαξκφζεη ην λέν Καλνληζκφ ηνπ ΢ψκαηνο, γηα αλάδεημε ησλ ελσκνηαξρψλ ηεο νκάδαο απφ ηα παηδηά, πξνζθξνχεη ζηελ θαζνιηθή άξλεζε ησλ εθφξσλ ηεο Σ.Β. θαη ηεο Π.Β. Δ απαγφξεπζε απηή, παξά ηα ηζρχνληα, έδεημε εθείλε ηελ επνρή φηη ε επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ θεξθπξατθφ πξνζθνπηζκφ ζα έπξεπε λα πεξάζεη απφ πνιινχο αγψλεο θαη φηη ε δηθαίσζή ηνπο ρξεηαδφηαλ ππνκνλή, κεζφδεπζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Δ Σ.Β. ιεηηνπξγεί πνιχ θαιχηεξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλεη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ Π.Β. θαη ησλ λεφηεξεο ειηθίαο ζηειερψλ. Σν ράζκα απηφ πξνζπάζεζε λα γεθπξψζεη ν Π.Β. ηνπνζεηψληαο ην Γ. Λνγαξά «Μφληκν» Ώ.Π.Β. ηελ 1-3-1980. Σα ΢/καηα δνπιεχνπλ πνιχ θαιχηεξα επίζεο θαη δείρλνπλ ηάζεηο απεμάξηεζεο απφ ηελ θεδεκνλία ησλ εθνξεηψλ. Ο Σ.Β. νξίδεη εθφξνπο επφπηεο ησλ ΢/ησλ. Έηζη ην 1ν ΢. επνπηεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Σ.Β. ΢. Σξνχζα, ην 3ν ΢. θαη ην 6ν ΢. απφ ην ΐ. Κνχξθνπιν, ην 4ν ΢. απφ ηνλ Σδίν-Πίπε θαη ην 5ν έρεη βεβαίσο Ώ.΢. ηνλ Παλ. Μηθξνχιε, κέηξν πάλησο πνπ δελ απέδσζε. Δ 4ε νκάδα ζεκεηψλεη πηψζε ηεο δχλακήο ηεο. Νένη ΐ.Ο. νη Ν. Πατπέηεο θαη Μ. Θεξηαλφο. Ολνκάδνληαη Τ.Ο. νη Ε. Κξνθίδεο θαη Ώι. Μεζεκέξεο. ΢ην δηαγσληζκφ επηιέθησλ νη Βλπδξίδεο παίξλνπλ ηελ ηξίηε ζέζε. Δ νκάδα εθδξάκεη ζηνπ Πνληή, έρεη ζπκκεηνρή ζην Γ΄ Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ ζηνλ Παληνθξάηνξα θαη ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή κε 10 λαπηνπξφζθνπνπο θαη ηνλ Ώ.΢., ν νπνίνο ηειηθά αζθεί ρξέε αξρεγνχ θαηαζθήλσζεο. Ώγνξάδεηαη ην πξψην θαηαζθελσηηθφ πιηθφ ηεο νκάδαο. Δ αγέιε αληίζεηα θζάλεη ηνλ απίζηεπην αξηζκφ ησλ 64 ιπθφπνπισλ κε λέν βνεζφ ην ΢. Κνπηάγηα. Ο Ώ.΢. αλαιακβάλεη θαη ρξέε Ώ.Ώ. θαη καδί κε ηελ Τ.Ώ. Λπδία Μάδε θαη ηνλ άιιν βνεζφ ΢. Γεληάηε επηρεηξνχλ λα ειέγμνπλ ην «γηγαληηζκφ» ηεο θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζε ινγηθά 25-03-1980. Πανέθαζδ.


72

πιαίζηα. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο ε αγέιε εληζρχεηαη κε ηε Ράθζα Άλλα Παπίξε. Σα ζηειέρε ηεο παξαθνινπζνχλ ην Αεθέκβξε ηελ πξνθαηαξηηθή ζρνιή ιπθνπνχισλ. Δ αγέιε ηξνθνδνηεί αθεηδψο κε λέα παηδηά ηελ νκάδα. Δ θνηλφηεηα ησλ αληρλεπηψλ ζπλερίδεη ηηο δξάζεηο ηεο θαη δηαθξίλεηαη απηή ηε ρξνληά θαηαθηψληαο ηα πξσηαζιήκαηα Μπάζθεη θαη ΐφιιευ ηεο Σ.Β. Δ νκάδα: Φψηεο ΢θνχξηεο, Άθνο Γξεγνξάθνο, ΢. Κξνθίδεο, Θ. Γαιάλεο, ΢. Κνπηάγηαο, Ν. Πατπέηεο, Κ. ΐεξνλίθεο, Κ. Παμηλφο. Δ ρξνληά παξνπζηάδεη ην εμήο ζεκαληηθφ γηα ην 4ν ΢/κα. Ο αξρεγφο ηνπ νπ 3 Θ. ΐαζηιάο πξνηείλεη ζην Γ. Καγθνπξίδε λα αληηθαηαζηήζεη ην 3 ν ΢/κα κε δηθά ηνπ έμνδα ην επηθίλδπλν μχιηλν πάησκα ηνπ πάλσ νξφθνπ ηεο ιέζρεο κε πιάθα κπεηφλ, αιιά ην 4ν ΢/κα λα ηνπ παξαρσξήζεη ην «δηθαίσκά» ηνπ ζην κηζφ ηνπ νξφθνπ, φπνπ πξν πεληαεηίαο βξηζθφηαλ ε παιηά ιέζρε ηνπ 4 νπ. Ο Γ. Καγθνπξίδεο ζπκθσλεί κε ηελ πξνυπφζεζε λα παξαρσξεζεί ζην 4ν φιν ην ηζφγεην, πνπ απνηειεί ζήκεξα ηε ιέζρε ηνπ. Δ έγθξηζε δίλεηαη απφ ηνλ Π.Β. θαη ηνλ Σ.Β. θαη ην θζηλφπσξν νη εξγαζίεο αξρίδνπλ, κε απνηέιεζκα κέρξη ηα κέζα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηκεκάησλ λα γίλνληαη ζην Φαιεξάθη, ην ππφζηεγν θαη φπνπ αιινχ θξηλφηαλ πξφζθνξν, αθφκε θαη κέζα ζηελ ππφ αλαθαίληζε ιέζρε, κε θξχν θαη θεξηά γηα θσο. Σν άιιν ζεκαληηθφ απηήο ηεο ρξνληάο είλαη ε επάλνδνο ζηηο 20-10-1980 βαζκνθφξσλ πνπ απείραλ απφ ηελ θίλεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Με ηελ έιεπζή ηνπο αλαδηνξγαλψζεθαλ ηα ζρήκαηα βαζκνθφξσλ Π.Β., Σ.Β., Σ.Β. Τπαίζξνπ θαη ησλ ΢/ησλ. Δ Π.Β. ελδπλακψζεθε, ε Σ.Β. Τπαίζξνπ κε λέν Σ.Β. ην ΐαζίιε Κνχξθνπιν επίζεο, ελψ αληίζεηα ε Σ.Β. έραζε ζηειέρε ηεο, πνπ απνζπάζζεθαλ ζηελ Π.Β. Ώλαηέζεθαλ θαζήθνληα ζηελ Π.Β. ζηνπο Κπξ. Σδαθέζηα, ΐ. Σζψλν, Ε. Γηνράια θαη Βπζ. Ραξξή, νη νπνίνη καδί κε ηνλ Ώ.Π.Β. Γ. Λνγαξά, ηνλ εθ. Βθπαηδ. Λ. Μσξατηε, ηνλ εθ. Ν/Π Παλ. Μηθξνχιε θαη ηξεηο αθφκε απφ ηνπο βαζκνθφξνπο, πνπ επέζηξεςαλ, πιαηζίσζαλ ηνλ Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιε θαη απνηέιεζαλ έλα ηζρπξφ ζρήκα, ην νπνίν κε ην πξφγξακκα ηεο πεξηφδνπ 19801981 ζηελ νπζία ππνθαζηζηνχζε ζε φια ηελ Σ.Β. θαη αζθνχζε έιεγρν κέρξη θαη ζηηο ελσκνηίεο ησλ νκάδσλ. Δ Π.Β. νξγάλσζε εηδηθή εθπαίδεπζε βαζκνθφξσλ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ νη πεξηζζφηεξνη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ θαη ν Π.Β. εμέδσζε απζηεξφηαηεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. θαη ηνλ θαλνληζκφ δεκνζίσλ εκθαλίζεσλ ησλ πξνζθφπσλ. ΢ηελ Σ.Β. έκεηλε κφλνο ν Σ.Β. ΢. Σξνχζαο κε ηελ έθ. Λπθνπνχισλ Βξαζκία Κνπξθνπκέιε, πνπ έιεγρε ηηο αγέιεο. Σνλ Σ.Β. ζηήξημε ε πιεηνςεθία ησλ βαζκνθφξσλ ησλ ΢/ησλ θαη ε Σ.Β. δηαηήξεζε ηελ απηνηέιεηά ηεο. Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ ειηθίαο νη Σδίν-Πίπεο θαη ΢. Γηαλλάηνο δελ είραλ επίζεκα θαζήθνληα. Δ παξνπζία ηνπο φκσο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηα πξνζθνπηθά πξάγκαηα δηαηεξήζεθε. Ώπηνί ζηήξημαλ ηνλ Σ.Β. ΢. Σξνχζα, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή, κε πξφγξακκα ενξηαζηηθφ γηα ηα 70 ρξφληα Βιιεληθνχ Πξνζθνπηζκνχ θαη νξγάλσζε ηελ απνζηνιή ζηελ Ώζήλα ηεο θεξθπξατθήο αληηπξνζσπείαο, πνπ έιαβε κέξνο ζηε κεγαιεηψδε παξέιαζε ησλ πξνζθφπσλ. Ώπφ ηνπο παιηνχο βαζκνθφξνπο ηνπ 4νπ ΢/ηνο επαλήιζαλ θαη πξφζθεξαλ πνιιά ηα επφκελα ρξφληα νη Ώλη. Πατπέηεο θαη Παλ. Αεζχιιαο. Ώληίζεηα νη Ώλη. Αεζχιιαο, ΢. Μπφραιεο, Μαξί Καβαιηεξάηνπ, Γ. Οηθνλφκνπ, ΢. Ρνπβάο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ θαζήθνληα εθηφο 4νπ ΢/ηνο, θαη ν Ε. Ρψζζεο είραλ κηθξή δηάξθεηα παξνπζίαο.


73

Με λένπο Ώ.Ο. ηνλ Σψλε Πατπέηε θαη Ώ.Κ.Ώ. ηνλ Παλ. Αεζχιια νκάδα θαη θνηλφηεηα αλαζπγθξνηνχληαη θαη εθδξάκνπλ ζηα Πηθνπιάηηθα ζηηο 23-11-1980 θαη ζηηο 14-12-1980 πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη κε ην θέξξπ-κπση Θεφδσξνο-Μαξία ζηελ Δγνπκελίηζα. Σν 1981 ε πξψηε θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ιέζρεο ηειεηψλεη πξνο κεγάιε ραξά φισλ. Σν νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ εξγαζηψλ (160.000 δξ.) επηβάξπλε πξνζσπηθά ηνλ Ώ.΢., ν νπνίνο εμαζθάιηζε θαη 50.000 δξ. απφ ηελ Γ.Β. ΢εκαληηθή βνήζεηα ζε πιηθά θαη πξνζσπηθή εξγαζία πξνζέθεξαλ νη Νηίλνο Μνπδαθίηεο, ΐ. Κνχξθνπινο, Ε. Φάηιαο, Παλ. Αεζχιιαο, Άλλα Παπίξε, νη ΐ.Ο. Μ. Θεξηαλφο, Ν. Πατπέηεο θαη νη ελσκνηάξρεο ΢η. Πξίθηεο, ΢. Κνπηάγηαο. Παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ηεο ιέζρεο ηνπ 4νπ ΢/ηνο, ν Ώ.΢. Γ. Καγθνπξίδεο επέβιεςε ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ππνζηέγνπ. Ώμηνπνηψληαο ηηο 100.000 δξ., πνπ είραλ δνζεί ζηελ Π.Β. απφ ηε Γ.Γ. Ώζιεηηζκνχ ην 1970, ην ππφζηεγν κεηαηξάπεθε απφ αλνηθηφ ρψξν ζε θιεηζηή αίζνπζα θαη έθηνηε κέρξη ζήκεξα θηινμέλεζε πιήζνο εθδειψζεσλ ηεο Π.Β.

28-10-1982. Δκςιμηία Ξζθζώκ.

΢ηελ νκάδα, ε νπνία ηα ηέιε ηεο ρξνληάο αξηζκεί 43 λαπηνπξνζθφπνπο, νλνκάζζεθε Τ.Ο. ν ΢. Γεληάηεο θαη ΐ.Ο. ν ΢η. Πξίθηεο. Πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο θαη αμηφινγεο δξάζεηο: Σξεηο εθδξνκέο εξγαζίαο ζην ΐίδν, ζεηξά καζεκάησλ λαπηηθήο πξνπαίδεπζεο απφ ηνλ Μαμ Λαβξάλν, εθδξνκή ζηελ Ώλάιεςε, ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ επηιέθησλ ησλ Βλπδξίδσλ ηνπ ΢. Κνπηάγηα (αδηθήζεθαλ! θαη βγήθαλ ηξίηνη), ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Π.Β. ζην ΐίδν 21 λαπηνπξνζθφπσλ, ηξηήκεξε θαηαζθήλσζε ζηε Μεζνγγή θαη δηαλνκή πξνγξακκάησλ ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Πάζρα θαη αλάξηεζε αθηζψλ.


74

Γηα ηηο ηειεπηαίεο, πνπ απνηεινχζαλ πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ, αληέδξαζαλ ν Π.Β. θαη ν Σδίν-Πίπεο, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα εθεκεξίδεο ηνίρνπ. Πάλησο ζήκεξα θαιφ είλαη λα μέξνπκε, φηη νη θαιαίζζεηεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ πιεξνθνξνχλ ηνπο μέλνπο γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ Πάζρα, έρνπλ, φπσο θαη πνιιά αθφκε, ηε ξίδα ηνπο ζηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν πξνζθνπηζκφο ζηα παηδηά λα εθθξαζζνχλ θαη λα πξσηνηππήζνπλ. ΢ηελ αγέιε νλνκάδεηαη Τ.Ώ. ε Άλλα Παπίξε, ε νπνία, κε βνεζφ ην ΢. Κνπηάγηα, δηαθνζκεί πνιχ θαιά ηε θσιηά ησλ ιπθνπνχισλ. Δ αγέιε θέξλεη ζε ινγηθά επίπεδα ηε δχλακή ηεο (37 ιπθφπνπια), ην Πάζρα θηηάρλεη θαη δηαζέηεη ιακπάδεο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή. Σε ρξνληά απηή εθαξκφζζεθε ν λένο Καλνληζκφο ιπθνπνχισλ, πνπ θαηάξγεζε ην κέρξη ηφηε πιαίζην ηνπ ιπθνπνπιηζκνχ. Σα λέα πξνγξάκκαηα πεξηφξηζαλ ζε έλα θαη κφλν κεληαίν ζέκα απφ ην «ΐηβιίν ηνπ δάζνπο» ηελ επαθή ησλ ιπθφπνπισλ κε ην Μφγιε. ΢ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ αγειψλ έπαςαλ λα αθνχγνληαη νη κεγάιεο θξαπγέο. Δ θνηλφηεηα αληρλεπηψλ, κε αξρεγφ ηνλ Παλ. Αεζχιια, αλαδεηθλχεηαη ηξίηε ζην πξσηάζιεκα Μπάζθεη, εθδξάκεη ζην ΐίδν δχν θνξέο γηα πξνζθνξά εξγαζίαο, ν Φξέιεο Καηέρεο παξνπζηάδεη ηελ θαιή εξγαζία ηνπ κε ζέκα «Μνπζηθή» θαη ην ρεηκψλα πξαγκαηνπνηεί δηήκεξε εθδξνκή ζηνλ Παληνθξάηνξα. Δ Ώξγψ φκσο νχηε απηή ηε ρξνληά ξίρλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη νη λαπηνπξνζθνπηθέο δξάζεηο είλαη αλχπαξθηεο. Σν 1981 ζεκαδεχεηαη απφ ηελ 33ε ΢πλάληεζε πηπρηνχρσλ Α.Α. ζην ΐίδν. Μεηά πέληε ρξφληα απνπζίαο, φηαλ κε ηελ κεηαθνξά ησλ αλακνξθσηηθψλ θπιαθψλ δηαιχζεθαλ νη νκάδεο ηεο Πηπρίαο, ην ΐίδν παξέκελε ρσξίο ηελ απφ δεθαεηηψλ ζπλερή παξνπζία πξνζθφπσλ. Με ηελ επθαηξία απηήο ηεο ζπλάληεζεο, πνπ αλέιαβε λα δηνξγαλψζεη ε Π.Β., ν Λ. Μσξατηεο πξφηεηλε, θαη έγηλε θαζνιηθά απνδεθηφ, λα δεηήζνπλ νη πξφζθνπνη λα ηνπο παξαρσξήζεη ν Αήκνο ρψξν γηα δεκηνπξγία θαηαζθελσηηθνχ θέληξνπ. Γηα ηε ζπλάληεζε θαη γηα ην θαηαζθελσηηθφ θέληξν δνχιεςαλ φινη. Μηθξνί θαη κεγάινη. Δ ζπλάληεζε είρε κεγάιε επηηπρία, θαη παξά ηελ αξρηθή άξλεζε ηνπ Αεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκά καο, ε ζπλέρεηα ήηαλ πνιχ θαιή γηα καο. Ώπφ ηα ζεκαληηθά ηνπ 1981 ε έθδνζε ηνπ Ώ΄ κέξνπο ησλ «΢εκεησκάησλ γηα ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ» ηνπ Ν. Κνπξθνπκέιε, ε 353ε ΐαζηθή Πξνζθφπσλ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο νη ΢. Γεληάηεο, Γ. Θεξηαλφο, Μ. Θεξηαλφο θαη ΢. Κνπηάγηαο, ε 8ε ζρνιή θαηαζθελσηηθήο ηερληθήο ζην ΐίδν, ηελ νπνία παξαθνινχζεζε ε Άλλα Παπίξε θαη ν ζάλαηνο ηνπ Ε. Γηνράια, ν νπνίνο αζζέλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνρξνληάηηθεο γηνξηήο ηεο Σ.Β. Τπαίζξνπ ζηα Καλάιηα. Νένο πξφεδξνο ηεο Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. ν Κ. Άλζεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ βαζκνθφξσλ πεξλνχλ δχζθνιεο ζηηγκέο. Οη ηξηβέο ηψξα εληνπίδνληαη ζηελ ηαθηηθή ηνπ Π.Β λα κελ εθδίδεη νξηζηηθέο εληνιέο δηνίθεζεο θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ κέζσ ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Π.Β. Οη βαζκνθφξνη αληηδξνχλ, ν Π.Β. ηνπο θαηεγνξεί γηα δηάδνζε αλππφζηαησλ θεκψλ - κε ηελ Ώ.Π. 12/14-6-1981 αλαθνίλσζή ηνπ απεηιεί φηη «ζα ηνπο αληηκεησπίζσ δηα ηεο ζηδεξάο ππγκήο ησλ Νφκσλ ηνπ Κξάηνπο» - ν Ώ.Π.Β. παξαηηείηαη θαη πξνθαινχληαη πνιιά γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. Σν 1982 νη ΢. Ράιιεο, Ε. Κνπηάγηαο, ΢η. Κξεηηθφο, ΢. ΢αββαλήο, Α. Ώπγνχζηεο, Ώλδξ. Ώλδξηψηεο, Δι. Κξεηηθφο, Ν. Κνπινχξεο, Υαξ. Γέξλνο, Ε.


75

1982. Καηαζηήκςζδ Σμπζηήξ Δθμνείαξ


76

Μεζμββή


77

Λέιιαο θαη Γεξ. Κξνθίδεο παξαθνινπζνχλ ηελ 1ε εθπαίδεπζε ελσκνηαξρψλ ηεο 4εο νκάδαο κε ηνλ Λ. Μσξατηε. Δ νκάδα εθδξάκεη ζηνπ Πνληή, δηεμάγεηαη πξσηάζιεκα ζθάθη, ζπκκεηέρεη ζην Α΄ Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ (Ώεξφζηαην-Μπξηηψηηζζα-Έξκνλεο-Π. Φξνχξηνΐίδν), ζπκκεηέρεη ζηε ιηηαλεία ζην Καησκέξη, νη Γιάξνη έξρνληαη δεχηεξνη ζην δηαγσληζκφ επηιέθησλ (ν ηειεπηαίνο δηαγσληζκφο-ιήμε ηνπ ζεζκνχ), πξαγκαηνπνηεί δχν εκεξήζηεο εθδξνκέο ζηε Μεζνγγή θαη δχν δηήκεξεο θαηαζθελψζεηο ζηνλ ίδην ρψξν, πάξηη ζην ππφζηεγν, εηδηθή ζπγθέληξσζε- ελεκέξσζε απφ ηελ ηξνραία γηα ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή θαη παίξλεη κέξνο ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. Δ αγέιε, απφ θνηλνχ κε ηελ 6ε θνηλφηεηα, ζπκκεηέρεη ζην θαξλαβάιη (παίξλεη ην 1ν βξαβείν) θαη είλαη παξνχζα ζηελ ηξηήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. κε 19 ιπθφπνπια. Δ δχλακή ηεο πεξηνξίζηεθε ζηα 30 ιπθφπνπια. ΢ηελ θνηλφηεηα ν ΢. Ράιιεο παξνπζηάδεη «ην ηξαγνχδη ηεο 4 εο» ζε ζηίρνπο θαη ζχλζεζε δηθή ηνπ, ε νκάδα Μπάζθεη αλαδεηθλχεηαη πξσηαζιήηξηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη δηήκεξε εθδξνκή ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα. Με ηελ επάλνδν ηνπ Α. Παζραιίδε απφ ην ζηξαηφ, θαη κεηά ηελ απαξαίηεηε άδεηα ηνπ Σδίν-Πίπε, ε Ώξγψ ζπληεξείηαη, «πέθηεη» ζηε ζάιαζζα ην θαινθαίξη θαη πξαγκαηνπνηεί 19 θσπειαζίεο θαη 7 ηζηηνπιντεο, ζπκκεηέρεη κε νκάδα θαη θνηλφηεηα ζηε λαπηηθή εβδνκάδα θαη δέρεηαη πιεξψκαηα ηνπ 1 νπ θαη 3νπ ΢/ηνο ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή. Δ δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζην εκεξνιφγην ιέκβνπ ν Βθ. Ν/Π Γ. Καγθνπξίδεο ζεκεηψλεη: «Ίζσο ην 1983 λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ην φλεηξν ηνπ πεξίπινπ ηνπ λεζηνχ ζην δξφκν πνπ ράξαμε ε πξψηε Ώξγψ». Μεηά απφ απηά ν Σδίν-Πίπεο, κνπξκνπξίδνληαο σο ζπλήζσο, αιιά θαλεξά ηθαλνπνηεκέλνο, παξαδίδεη ηελ Ώξγψ «θαηά ρξήζηλ» ζην 4ν ΢/κα θαη ηνλ άμην θπβεξλήηε ηνπ Α. Παζραιίδε. ΢ην ΢/κα ζπλερίζζεθαλ νη εξγαζίεο ζηε ιέζρε. ΢ηελ πξνζπάζεηα απηή βνήζεζε ε πξψηε Β.Κ.΢. ηνπ ΢/ηνο πνπ απνηειέζζεθε απφ ηνλ Ώλ. Κνπηάγηα (πξ.), ΢ηπιηαλή Κσζηειέηνπ, Φξ. ΐνπξγίδε, Γ. Κξεηηθφ, Βι. ΢θνπιάθε, Μαλη. Μπαινχ, Ε. ΢αββαλή, Υξ. Σαθίδε, Α. Κνπινχξε, Μαξία ΢αββαλή, ΢. Ώπγνχζηε, ΢. Μηραιάθε θαη Γ. Μπαιφ. Βκπινπηίζηεθε ην θαηαζθελσηηθφ πιηθφ χζηεξα απφ ηελ πξνζθνξά ηεο θνηλφηεηαο Κ. Κνξαθηάλαο. ΢/κα ηηκήζεθε κε ην κεηάιιην επδφθηκεο ππεξεζίαο

12-12-1982. Η πνώηδ Δ.Κ.΢.

Σε ρξνληά απηή ην 4Ο ζε εηδηθή ηειεηή ζην Φνίληθα. ΢εκεηψλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηαπξνχ ζην Λαδαξέηην απφ ην Λ. Μσξατηε, Άλλα Παπίξε, Ε. Φάηια, Θ. ΐαζηιά θαη Γ. Σζεξεκή . Βπίζεο ην Α΄ Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ, ε θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. ζηε Μεζνγγή κε αξρεγφ ην Γ. Καγθνπξίδε θαη ε 366ε ΐαζηθή κε ην Μηράιε Παπαζενδνχινπ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο απφ ην 4ν ΢/κα νη ΢. Γεληάηεο, Μ. Θεξηαλφο, Ώλη.


78

Κνπξθνπκέιεο θαη Άλλα Παπίξε. Σν ηδηαίηεξν κε απηή ηε ζρνιή είλαη φηη αλαθνηλψζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο(!). Σν 1982 είλαη ρξνληά έληνλσλ δηνηθεηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζηνπο πξνζθφπνπο. Με ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ν Π.Β. ζηηο 9-4-1982 αλαζέηεη θαζήθνληα εθ. Ν/Π ηεο Σ.Β. ζην Γ. Καγθνπξίδε θαη εθ. θαηαζθελψζεσλ ηεο Σ.Β. ζηνλ Νηίλν Μνπδαθίηε, κε ηελ εληνιή λα αζθνχλ θαη ηα θαζήθνληά ηνπο ζηα ζπζηήκαηά ηνπο. Δ ελέξγεηα απηή πξνθιήζεθε απφ αληίδξαζε ζηε ρνξήγεζε εληνιήο δηνίθεζεο εθ. ππεξεζηψλ ηεο Σ.Β. απφ ηνλ εθ. πεξηνρήο ζην ΢. ΢νπέξεθ, ρσξίο πξνεγνχκελε πξφηαζε ηνπ Π.Β.

28-10-1982.

4δ Οιάδα.

Ο Ώ.΢. Γ. Καγθνπξίδεο ζπγθαιεί ζπκβνχιην ζπζηήκαηνο ζηηο 9-6-1982 θαη δεηά απφ ηνπο βαζκνθφξνπο λα επηιέμνπλ ην λέν Ώ.΢. Βπηιέγεηαη νκφθσλα ν Ώλη. Πατπέηεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα ζηηο 16-6-1982. Έηζη έρνπκε Ώ.Ο. ην Α. Παζραιίδε (ζην ηέινο ηεο ρξνληάο νλνκάζζεθε Ώ.Ο. θαη ν Ώλη. Κνπξθνπκέιεο). Τ.Ο. ην ΢. Γεληάηε, ην Μ. Θεξηαλφ θαη ηνλ Ώιέμε Μεζεκέξε. Ώ.Ώ. ηε Λπδία Μάδε (απέρεη ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ), Τ.Ώ. ηελ Άλλα Παπίξε θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ηελ Άλλε Κνπινχξε. Ώ.Κ.Ώ. ηνλ Παλ. Αεζχιια θαη Τ.Κ.Ώ. ην Γ. Καγθνπξίδε. Σν ΢/κα αξηζκεί 30 ιπθφπνπια, 56(!) λαπηνπξφζθνπνπο, 14 αληρλεπηέο, 9 βαζκνθφξνπο θαη 13 κέιε Β.Κ.΢. ΢χλνιν 122 κέιε. Έρεη κηα θαιή ιέζρε, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπκέλνπο βαζκνθφξνπο, λαπηνπξνζθνπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ Ώξγψ, θαη θπξίσο ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Βθηειεί ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ πξνζθνπηζκνχ ηθαλνπνηεηηθά θαη ην κέιινλ θαληάδεη επνίσλν. Δ πξνζπάζεηα κηαο πεληαεηίαο απέδσζε θαξπνχο. ΢χκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηνπ ΢.Β.Π. ε ζεηεία ηνπ Π.Β. έιεγε θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε αλαλέσζή ηεο. Ώπηφ δεκηνχξγεζε θαη πξνβιεκαηηζκνχο


79

γηα ηε λέα δηνίθεζε. Σν θιίκα φκσο, πνπ είρε δηακνξθσζεί κεηαμχ ησλ βαζκνθφξσλ, απέθιεηε ην ελδερφκελν λα γίλεη δεθηή νπνηαδήπνηε δηνίθεζε ρσξίο ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαζκνθφξσλ. Σν γεγνλφο απηφ, πξντφλ ελφο πνιχρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ ΢.Β.Π., έζεηε ην δίιεκκα ζηνλ Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιε λα πξνηείλεη κφλνο ηε λέα δηνίθεζε ζηνλ εθ. πεξηνρήο, φπσο δηθαηνχηαλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο, πξάγκα φκσο πνπ ήηαλ γλσζηφ, φηη ζα επέθεξε ηε δπλακηθή αληίδξαζε ησλ βαζκνθφξσλ ή λα εμαζθάιηδε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηνλ λέν Π.Β. θαη ην λέν Σ.Β., πξάγκα πνπ κεη’ επηηάζεσο ηνπ πξφηεηλε ν Γ. Καγθνπξίδεο θαη άιινη βαζκνθφξνη. Ώπνθάζηζε ην δεχηεξν θαη ηελ 1-12-1982 ην ζπκβνχιην εθφξσλ ηεο Π.Β. επέιεμε λέν Π.Β. ην ΢. Σξνχζα. ΢ηηο 2-12-1982 ην ζπκβνχιην βαζκνθφξσλ ηεο Σ.Β., παξνπζία ηνπ ΢. Γηαλλάηνπ θαη ηνπ Σδίν-Πίπε, επέιεμε κεηαμχ ησλ πξνηαζέλησλ Λ. Μσξατηε, Γ. Καγθνπξίδε, Παλ. Μηθξνχιε θαη ΐ. Κνχξθνπινπ, κε 18 ζεηηθέο ςήθνπο ζε ζχλνιν 22 ηνλ Γ. Καγθνπξίδε λέν Σ.Β. Οη επηινγέο απηέο, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΢.Β.Π., πνπ παξέκελαλ πξνζεισκέλνη ζε δνηέο εγεζίεο, έπξεπε λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Βθ. Πεξ. Απη. Βιιάδνο θαη Ενλίσλ Νήζσλ Γ. Υαξακή. Σελ 11-121982 ν Γ. Υαξακήο ζπγθαιεί ζπλάληεζε φισλ ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Κέξθπξαο, φπνπ χζηεξα απφ κηα καξαζψληα ζπδήηεζε, νδεγείηαη θαη απηφο ζηελ απνδνρή ηεο ζέιεζεο ησλ βαζκνθφξσλ λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο πξφηαζε γηα ηε λέα δηνίθεζε. Η πιεηνςεθία ησλ βαζκνθόξσλ επαλαβεβαηώλεη ηηο επηινγέο ηεο, ελψπηνλ ηνπ Βθ. Πεξηνρήο, θαη ηελ 29-12-1982 ν Π.Β. ΢. Σξνχζαο θαη ν Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ο απεξρφκελνο Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα εθ. νξγαλψζεσο ηεο εθ. πεξηνρήο. Σελ επνκέλε ν Γ. Καγθνπξίδεο θάλεη ιφγν γηα επηθξάηεζε ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο, ελ κέζσ ελζνπζηαζκνχ θαη κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαζκνθφξσλ.

1983-1991 Ο Π.Β. ΢. Σξνχζαο ζπγθξνηεί ην επηηειείν ηεο Π.Β. κε Ώ.Π.Β. ηνλ Παλ. Μηθξνχιε, εθ. εθπαίδεπζεο ην Λ. Μσξαίηε, εθ. δηνηθήζεσο ηνλ Κπξ. Σδαθέζηα, εθ. ιπθνπνχισλ ηελ Βξαζκία Κνπξθνπκέιε (απνρσξεί ακέζσο απφ ηελ θίλεζε) θαη εθ. πιηθνχ θαη θαηαζθελψζεσλ ην ΐαζ. Σζψλν. Αελ αλαπηχζζεη κεγάιε δξαζηεξηφηεηα. Ώπφ ηηο αμηφινγεο δξάζεηο ηεο είλαη ε πξσηνρξνληάηηθε πίηα ηεο Π.Β. απφ θνηλνχ κε ηελ Σ.Β. Πφιεο, φπνπ ν ΐ. Κνχξθνπινο παξνπζηάδεη ζιάτηο απφ ηε δηαδξνκή ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ. Ο Π.Β. αλαθνηλψλεη έλα ζρέδην γηα αλάδεημε Π.Β. κε εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ζηειέρε ηεο Π.Β. πιαηζηψλνπλ ηηο πξψηεο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο ζην ΐίδν. Ο Π.Β., ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, απνπζηάδεη ζπρλά θαη ηειηθά κεηαηίζεηαη. Σνλ αληηθαζηζηά απφ ηηο 28-9-1983 θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ν Ώ.Π.Β. Παλ. Μηθξνχιεο. Ο Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο νξγαλψλεη ηελ Σ.Β. Πφιεο κε Ώ.Σ.Β. θαη εθ. δηνίθεζεο ην ΢. ΢νπέξεθ, εθ. ιπθνπνχισλ ην ΐ. Κνχξθνπιν, εθ.-αξρεγφ ηνπ Κ.Κ. ΐίδν ηνλ Νηίλν Μνπδαθίηε, εθ. δεκνζίσλ ζρέζεσλ ην Ν. Μνπκνχξε, θαη νξίδεη ππεχζπλνπο γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά ηνλ Ώλη. Πατπέηε θαη ζηε ζπλέρεηα ην Αηνλ. ΐξάκε, γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηε Φσηεηλή Πξίθηε, γηα ηηο λαπηνπξνζθνπηθέο δξάζεηο ην Α. Παζραιίδε θαη γηα ηηο


80

θαηαζθεπέο-εγθαηαζηάζεηο ην Θαλ. Μαθξή. Οη παξαπάλσ καδί κε ηνπο αξρεγνχο ηνπ 3νπ ΢/ηνο Θαλ. ΐαζηιά, ηνπ 5νπ ΢/ηνο Ώλδξ. ΢νπβιάθε θαη ηνπ 6νπ ΢/ηνο Ε. Φάηια απνηεινχλ ην ζπκβνχιην ηεο Σ.Β., ην νπνίν ζπλέξρεηαη θάζε κήλα θαη απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. Ο Σ.Β. δηνηθεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο, σζεί ηα ΢/ηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απηνδχλακα θαη αλαθνηλψλεη φηη ε Σ.Β. ζα πεξηνξηζηεί ζηα θαζήθνληά ηεο, ρσξίο αλάκεημε ζην εμήο ζην έξγν ησλ ΢/ησλ. Κάλεη ζαθή ηελ πξφζεζή ηνπ απηή θαηαξγψληαο ηε ζεξηλή θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. θαη αθήλνληαο ειεχζεξα ηα ζπζηήκαηα λα δξάζνπλ. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη νη 80 πεξίπνπ θαηαζθελσηέο ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Σ.Β. λα απμεζνχλ ζε 234 ην 1983. Δ Σ.Β. πξαγκαηνπνηεί ηηο εμήο αμηφινγεο δξάζεηο: ΢ηηο 6-3-1983 αλψκαιν δξφκν ζηε κλήκε ησλ ζαλφλησλ Κεξθπξαίσλ πξνζθφπσλ κε κεγάιε ζπκκεηνρή πξνζθφπσλ, αζιεηψλ ζπιιφγσλ θαη καζεηψλ. Βθπαηδεπηηθέο

Οη επηινγέο απηέο, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΢.Β.Π., πνπ παξέκελαλ πξνζεισκέλνη ζε δνηέο εγεζίεο, έπξεπε λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Βθ. Πεξ. Απη. Βιιάδνο θαη Ενλίσλ Νήζσλ Γ. Υαξακή. Σελ 11-121982 ν Γ. Υαξακήο ζπγθαιεί ζπλάληεζε φισλ ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Κέξθπξαο, φπνπ χζηεξα απφ κηα καξαζψληα ζπδήηεζε, νδεγείηαη θαη απηφο ζηελ απνδνρή ηεο ζέιεζεο ησλ βαζκνθφξσλ λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο πξφηαζε γηα ηε λέα δηνίθεζε. Η πιεηνςεθία ησλ βαζκνθόξσλ επαλαβεβαηώλεη ηηο επηινγέο ηεο, ελψπηνλ ηνπ Βθ. Πεξηνρήο, θαη ηελ 29-12-1982 ν Π.Β. ΢. Σξνχζαο θαη ν Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ο απεξρφκελνο Π.Β. Κ. Κνπξθνπκέιεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα εθ. νξγαλψζεσο ηεο εθ. πεξηνρήο. Σελ επνκέλε ν Γ. Καγθνπξίδεο θάλεη ιφγν γηα επηθξάηεζε ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο, ελ κέζσ ελζνπζηαζκνχ θαη κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαζκνθφξσλ.

1983-1991 Ο Π.Β. ΢. Σξνχζαο ζπγθξνηεί ην επηηειείν ηεο Π.Β. κε Ώ.Π.Β. ηνλ Παλ. Μηθξνχιε, εθ. εθπαίδεπζεο ην Λ. Μσξαίηε, εθ. δηνηθήζεσο ηνλ Κπξ. Σδαθέζηα, εθ. ιπθνπνχισλ ηελ Βξαζκία Κνπξθνπκέιε (απνρσξεί ακέζσο απφ ηελ θίλεζε) θαη εθ. πιηθνχ θαη θαηαζθελψζεσλ ην ΐαζ. Σζψλν. Αελ αλαπηχζζεη κεγάιε


81

δξαζηεξηφηεηα. Ώπφ ηηο αμηφινγεο δξάζεηο ηεο είλαη ε πξσηνρξνληάηηθε πίηα ηεο Π.Β. απφ θνηλνχ κε ηελ Σ.Β. Πφιεο, φπνπ ν ΐ. Κνχξθνπινο παξνπζηάδεη ζιάτηο απφ ηε δηαδξνκή ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ. Ο Π.Β. αλαθνηλψλεη έλα ζρέδην γηα αλάδεημε Π.Β. κε εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ζηειέρε ηεο Π.Β. πιαηζηψλνπλ ηηο πξψηεο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο ζην ΐίδν. Ο Π.Β., ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, απνπζηάδεη ζπρλά θαη ηειηθά κεηαηίζεηαη. Σνλ αληηθαζηζηά απφ ηηο 28-9-1983 θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ν Ώ.Π.Β. Παλ. Μηθξνχιεο. Ο Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο νξγαλψλεη ηελ Σ.Β. Πφιεο κε Ώ.Σ.Β. θαη εθ. δηνίθεζεο ην ΢. ΢νπέξεθ, κε εθ. ιπθνπνχισλ ην ΐ. Κνχξθνπιν, εθ.-αξρεγφ ηνπ Κ.Κ. ΐίδν ηνλ Νηίλν Μνπδαθίηε, εθ. δεκνζίσλ ζρέζεσλ ην Ν. Μνπκνχξε, θαη νξίδεη ππεχζπλνπο γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά ηνλ Ώλη. Πατπέηε θαη ζηε ζπλέρεηα ην Αηνλ. ΐξάκε, γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηε Φσηεηλή Πξίθηε, γηα ηηο λαπηνπξνζθνπηθέο δξάζεηο ην Α. Παζραιίδε θαη γηα ηηο θαηαζθεπέο-εγθαηαζηάζεηο ην Θαλ. Μαθξή. Οη παξαπάλσ καδί κε ηνπο αξρεγνχο ηνπ 3νπ ΢/ηνο Θαλ. ΐαζηιά, ηνπ 5νπ ΢/ηνο Ώλδξ. ΢νπβιάθε θαη ηνπ 6νπ ΢/ηνο Ε. Φάηια απνηεινχλ ην ζπκβνχιην ηεο Σ.Β., ην νπνίν ζπλέξρεηαη θάζε κήλα θαη απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία.

26-11-1983. Η 4δ Αβέθδ ζηδκ πμνεία «Δζνήκδ - Παβηόζιζα ΢οκαδέθθςζδ »


82

Ο Σ.Β. δηνηθεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο, σζεί ηα ΢/ηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απηνδχλακα θαη αλαθνηλψλεη φηη ε Σ.Β. ζα πεξηνξηζηεί ζηα θαζήθνληά ηεο, ρσξίο αλάκεημε ζην εμήο ζην έξγν ησλ ΢/ησλ. Κάλεη ζαθή ηελ πξφζεζή ηνπ απηή θαηαξγψληαο ηε ζεξηλή θαηαζθήλσζε ηεο Σ.Β. θαη αθήλνληαο ειεχζεξα ηα ζπζηήκαηα λα δξάζνπλ. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη νη 80 πεξίπνπ θαηαζθελσηέο ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Σ.Β. λα απμεζνχλ ζε 234 ην 1983. Δ Σ.Β. πξαγκαηνπνηεί ηηο εμήο αμηφινγεο δξάζεηο: ΢ηηο 6-3-1983 αλψκαιν δξφκν ζηε κλήκε ησλ ζαλφλησλ Κεξθπξαίσλ πξνζθφπσλ κε κεγάιε ζπκκεηνρή πξνζθφπσλ, αζιεηψλ ζπιιφγσλ θαη καζεηψλ. Βθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ιπθνπνπιηζηψλ κε ην ΐ. Κνχξθνπιν. Βπαλαζχζηαζε ηεο πξνζθνπηθήο Μπάληαο κε ην ΢. ΢νπέξεθ κε πξψηε εκθάληζή ηεο ην απφγεπκα ηεο 21 εο Μαίνπ. ΢πκκεηέρεη ζην παλεπαξρηαθφ πξσηάζιεκα πηγθ-πνγθ κε ηε λενζχζηαηε νκάδα ηεο. Πξνσζεί ηελ ζπλεθπαίδεπζε θαη εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θνξίηζηα ιπθφπνπια θαη νη πξψηεο αληρλεχηξηεο. Σνπνζεηεί ηηο λέεο κπαζθέηεο ζην γήπεδν ηνπ Μπάζθεη απφ δηθνχο ηεο πφξνπο θαη εμαζθαιίδνληαο 50.000 δξ. απφ ηε Γ.Γ.Ώ. Καηαζέηεη ζηεθάλη ζηνλ Άγλσζην ΢ηξαηηψηε ζηηο 17-11-1983 θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο εκέξαο ηνπ Πνιπηερλείνπ. ΢ηηο 26-11-1983 πξαγκαηνπνηεί ηελ πνξεία « Βηξήλε - Παγθφζκηα ΢πλαδέιθσζε». Σελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ε ρνξσδία ηεο Σ.Β. κε ηνλ ΢. Καπέιιν ςάιιεη ηα θάιαληα θαη ζηνλ ηέσο Σ.Β. ΢. Μπάλν, ζε έλδεημε εθηίκεζεο, ζεβαζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ΚΒΡΚΤΡΏΕΟΤ ΠΡΟ΢ΚΟΠΟΤ. Αέρεηαη ζην πξνζθνπείν κε εθηίκεζε ηνλ Ώλ. ΢αββαλή. ΢’ φιεο απηέο ηηο δξάζεηο ην 4ν ΢/κα θαη ηα ηκήκαηά ηνπ ζπκκεηέρνπλ κε κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ. Δ Σ.Β. Τπαίζξνπ κε ηνλ άμην ΐ. Κνχξθνπιν αλαδηνξγαλψλεηαη κε ηξία ΢/ηα ζε ιεηηνπξγία θαη έλα ππφ ίδξπζε ζην Γαζηνχξη. Ώλάινγε είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ φια ηα ΢/ηα ηεο Σ.Β. Σν 4ν ΢/κα δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα. Δ νκάδα κε Ώ.Ο. ηνλ Ώλη. Κνπξθνπκέιε (παξαηηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο) θαη ζηε ζπλέρεηα κε Ώ.Ο. ην Α. Παζραιίδε, Τ.Ο. ηνπο Μηρ. Θεξηαλφ, ΢. Γεληάηε, Ε. Κξνθίδε, ΢η. Πξίθηε θαη ΢. Κνπηάγηα πξαγκαηνπνηεί πνιιέο θαη αμηφινγεο δξάζεηο: ΢πκκεηνρή ζην θαξλαβάιη κε ην γθξνππ «Κιφνπλ». Αηήκεξε εθδξνκή ζην ΐίδν. Σελ πξώηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο νκάδαο ζηε Μεζνγγή «Ώξγνλαχηεο ‘83», κε πινχζην λαπηνπξνζθνπηθφ πξφγξακκα. ΢πκκεηνρή ζηε ιηηαλεία ζην Καησκέξη, φπνπ ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ηήο δσξίδεη δχν αθφκε ζθελέο θαη πιήξε εμνπιηζκφ καγεηξείνπ νκάδαο θαη ελσκνηηψλ. Σν 2ν πεξίπινπ ηεο Κέξθπξαο. Σελ εθδξνκή ζηε Μεζνγγή ζηηο 10/11-9-1983. Σν θζηλφπσξν εθιέγνληαη νη λένη ελσκνηάξρεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΢ψκαηνο. Υξεηάζηεθαλ 4 ρξφληα γηα λα γίλεη εθηθηφ θάηη ηέηνην. Δ κεγάιε δχλακε ηεο νκάδαο είλαη ν ιφγνο ηεο επαλίδξπζεο ζηηο 29-11983 θαη ηεο πέκπηεο ελσκνηίαο ησλ «Ώεηψλ». Δ Ώ.Ώ. Λπδία Μάδε απνρσξεί απηή ηε ρξνληά απφ ηελ θίλεζε, ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη ε Τ.Ώ. Άλλα Παπίξε κεηαηίζεηαη ζηελ 6ε αγέιε. Δ Τ.Ώ. Άλλε Κνπινχξε θαη ν ΢. Κνπηάγηαο καδί κε ηε βνεζφ

20-03-1983. «Κθόμοκ». 3μ Βνααείμ Ο.Κ.Δ.


83

αγέιεο Πέγθπ Μαηαζία πξνρσξνχλ ζηε ζχζηαζε κεηθηήο πεηξακαηηθήο αγέιεο. Σα πξψηα θνξίηζηα ηεο αγέιεο ήηαλ: Παλ. Κιεηζάξε, Ώηθ. Πατπέηε, Καζζηαλή Καγθνπξίδε, ΐίθπ Κνπινχξε, ΐηξγηλία Πατπέηε, Εζαβέια Παξγηλνχ θαη Θενδψξα ΢ετκέλε. Πξαγκαηνπνηείηαη απνθξηάηηθνο ρνξφο καδί κε ηελ 1ε αγέιε, ζπλεζηίαζε ζηηο 19-2-1983, εθδξνκή ζηε Ααζηά ζηηο 12-11-1983 θαη ε πξψηε ηεηξαήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο 4εο αγέιεο ζηε Μεζνγγή. ΢ηελ θνηλφηεηα ν αξρεγφο Παλ. Αεζχιιαο έρεη πιένλ κφληκν ζπλεξγάηε ηνπ ηνλ ππαξρεγφ Άθε Κνπινχξε, πνπ επέζηξεςε ζηελ θίλεζε κεηά αξθεηά ρξφληα απνπζίαο. Ο Άθεο εθεπξεηηθφο θαη πνιπκήραλνο βνεζά φια ηα ηκήκαηα κε ηηο πνιχ πξαθηηθέο θαη πάληα ρξήζηκεο εθαξκνγέο ηνπ. Η θνηλόηεηα ιεηηνπξγεί πεηξακαηηθά σο κεηθηή, κε πξψηεο αληρλεχηξηεο ηηο Ώιέθα Σζηξηγγάθε, Βι. Μσξατηε, Αήκ. Αηακάληε, Υαξά Αέλδηα, Ώληηγφλε Υεηξδάξε, Έθε Μπξάηνπ θαη Λνιίηα Πέηξνπ. Οη αληρλεπηέο ηεο θνηλφηεηαο ζήθσζαλ ην κεγάιν βάξνο ησλ πξψησλ κεγάιεο δηάξθεηαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ ΢/ηνο. Οξγάλσζε ζηηο 20-11-1983 κηα έμνρε βξαδηά αθηεξσκέλε ζηα 60 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ ινγνηέρλε Νηίλνπ Θενηφθε κε θχξην νκηιεηή ηνλ Τ.Ο. ΢. Γεληάηε. Ο Ώ.΢. Ώλη. Πατπέηεο εθηφο απφ ην ζπληνληζκφ ησλ ηκεκάησλ θαη ηε θξνληίδα εμσξατζκνχ ηεο ιέζρεο (μχιηλν ηαβάλη θηι.) νξγάλσζε ηε γηνξηή ησλ 50ρξνλσλ ηνπ ΢/ηνο, εμαζθάιηζε κηα αγσληζηηθή βάξθα απφ ην Ν.Ώ.Ο.Κ. θαη νξγάλσζε ηελ πξώηε εθηόο Κέξθπξαο πνιπήκεξε δξάζε ηνπ 4νπ ΢/ηνο ζην Κ.Κ. Φιακπνπξάξη. Μηα αμέραζηε δξάζε γηα ηνπο αληρλεπηέο θαη ηνπο βαζκνθφξνπο ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Βθείλν φκσο, πνπ ζεκάδεςε ηε ρξνληά θαη φιε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ νπ 4 ΢/ηνο, είλαη ν πεξίπινπο ηεο Κέξθπξαο 19/24-7-1983. ΋ια άξρηζαλ ηνλ Ώπξίιε, νπφηε ν Ώ.Ο. Α. Παζραιίδεο κε ηνπο Τ.Ο. ΢. Γεληάηε θαη Μ. Θεξηαλφ, ηνπο ελσκνηάξρεο θαη ηνπο ππελσκνηάξρεο ηεο νκάδαο θαη ηνλ Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδε, πξνρσξνχλ ζηελ πνιχ θαιή ζπληήξεζε ηεο βάξθαο θαη ην Μ. ΢άββαην 7-5-1983, ηελ ψξα ηεο πξψηεο Ώλάζηαζεο, ε Ώξγψ πέθηεη ζηε ζάιαζζα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν Ε. Κνπηάγηαο ζπάεη ην « κπφηε» ηεο νκάδαο ζηε βάξθα. ΢ηελ πξψηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζε ηεο νκάδαο «Ώξγνλαχηεο ‘83» πξαγκαηνπνηνχληαη 32 θσπειαζίεο θαη 16 ηζηηνπιντεο απφ ηα ηξία πιεξψκαηα ηεο νκάδαο «Ώξγψ», «Πάξαιν» θαη «΢αιακηλία», πνπ έρνπλ λαχθιεξνπο ηνπο Ώλδξ. Ώλδξηψηε, Ε. Κνπηάγηα θαη ΢. ΢αββαλή αληίζηνηρα. ΋ιε απηή ε πξνζπάζεηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα πιήξσκα, απνηεινχκελν απφ ηνλ θπβεξλήηε Ώ.Ο. Α. Παζραιίδε, ηνλ Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδε, ηνλ Τ.Κ.Ώ. Άθε Κνπινχξε, ηνλ Τ.Ώ. ΢. Κνπηάγηα θαη ηνπο λαπηνπξφζθνπνπο ΢. ΢αββαλή, Αεκνζζέλε Μηραιάθε, Ε. Κνπηάγηα, Ώλ. Σζηξηγγάθε, Υξ. Παγθξάηε Ώι. Μπνχθε θαη Κ. ΐνπηζηλά, λα είλαη έηνηκν λα αλαρσξήζεη ηα μεκεξψκαηα ηεο 20 εο Ενπιίνπ, αθνχ ην βξάδπ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο πξαγκαηνπνηεί ενξηαζηηθή ππξά ζην πξνζθνπείν κε παξφληεο αξθεηνχο απφ ηνπο λαπηνπξφζθνπνπο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ πξψην πεξίπινπ, θαη ηνπο παιηνχο αξρεγνχο ηεο νκάδαο. Ήηαλ φινη εθεί. Καη ν «Μπάξκπνπλαο» θαη ν Σδίν-Πίπεο, πνπ ράξηζε ην πξνζθνπηθφ ηνπ καληήιη κε ην αξρηθφ ησλ Rovers ζηνλ θπβεξλήηε Α. Παζραιίδε, φινη! Σελ Ώξγψ ζα ζπλφδεπε ζην ηαμίδη ηεο θαη ε «Νηνπζίηζθα», ε κεραλνθίλεηε βάξθα ηνπ Σ.Β. κε πιήξσκα ηε Φξίληα Καγθνπξίδε θαη ην Φίιε Πατπέηε, παιηφ βαζκνθφξν ηεο 3εο νκάδαο, ε νπνία ηελ πξψηε κέξα ηνπ


84

πεξίπινπ, ιφγσ βιάβεο ηεο κεραλήο ηεο, αγθπξνβφιεζε ζηνλ Ώγ. ΢ηέθαλν ΢ηληψλ θαη ηα δχν κέιε ηνπ πιεξψκαηφο ηεο απνθαζίζζεθε λα επηβηβαζζνχλ ζηελ Ώξγψ. Δ Ώξγψ νινθιήξσζε ηνλ πεξίπινπ ηεο Κέξθπξαο ην κεζεκέξη ηεο 24εο Ενπιίνπ. ΢ηε δηαδξνκή ηεο «έπηαζε» ζηνλ Ώγ. ΢ηέθαλν ΢ηληψλ, Φαξνκχηα, Ώθξ. Αξάζηε, Ώγ. ΢ηέθαλν Ώπιησηψλ, Ώισλάθη Υαιηθνχλα, Μεζνγγή, Σζάθη Μπεληηζψλ, Καξδάθη θαη κπήθε ζξηακβεπηηθά θη άξαμε ζηα κπάληα ηνπ Ώιέθνπ ελ κέζσ θαπλνγφλσλ, ζθπξηγκάησλ θαη ηεο θξαπγήο ηεο νκάδαο, ...λαύηεο έ!... Ώμέραζηε ζα κείλεη ε πιεχζε ηεο 22αο Ενπιίνπ, φηαλ ηα πάξα πνιιά κπσθφξ ηεο Ώδξηαηηθήο αλάγθαζαλ ηνπο αλεζπρνχληεο Π.Β. ΢. Σξνχζα θαη Ώ.΢. Ώλη. Πατπέηε λα «ζεθψζνπλ» αεξνπιάλν ηεο αεξνιέζρεο, ην νπνίν εληφπηζε ηελ Ώξγψ ηξαβεγκέλε (κε ρίιηα βάζαλα) ζηελ αθηή ηνπ Υαιηθνχλα. Ο Π.Β. κε ην ΐ. Σζψλν θαη ην Αηνλ. ΐξάκε είραλ ηελ επαηζζεζία λα έξζνπλ ζην Υαιηθνχλα, θνληά ζην δνθηκαδφκελν πιήξσκα ηεο Ώξγνχο. «Γξάθεηε ηζηνξία....» είπε ζην πιήξσκα ν Π.Β. Καη πξαγκαηηθά ν 2νο πεξίπινπο ηνπ λεζηνχ έγξαςε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία ζην λαπηνπξνζθνπηζκφ ηεο Κέξθπξαο. Βλψ φκσο ην 1983 βξίζθεη ην 4ν ΢/κα ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηνπ, πιήξεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηα δηνηθεηηθά ησλ εθνξεηψλ παξνπζηάζζεθαλ πξνβιήκαηα κε αθνξκή ηελ δξάζε ηεο Σ.Β. «Βηξήλε- Παγθφζκηα ΢πλαδέιθσζε». Μηα πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλε δξάζε, ην απνηέιεζκα ηνπ απηνχ κεληαίνπ ζέκαηνο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Σ.Β., πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ (πάληα ππάξρνπλ νη ειάρηζηεο εμαηξέζεηο), παξνπζηάζζεθε, ην απφγεπκα ηεο 26εο Ννεκβξίνπ, ζην Πιαθάδν η Ώγηνχ ζην θεξθπξατθφ θνηλφ. Λπθφπνπια, πξφζθνπνη θαη αληρλεπηέο παξνπζίαζαλ ηα ςεθίζκαηά ηνπο γηα ηελ Βηξήλε θαη έδσζαλ ην ζηίγκα ηεο θίλεζεο γηα ηελ Παγθφζκηα ΢πλαδέιθσζε, ππφ ηνπο ήρνπο ηεο πξνζθνπηθήο κπάληαο, ε νπνία κε πξνζθνπηθά εκβαηήξηα ηνπο ζπλφδεπζε ζηελ πνξεία ηνπο απφ θαη πξνο ην πξνζθνπείν, κέζα απφ ηνπο δξφκνπο θαη ηα θαληνχληα ηεο Πφιεο. Δ δξάζε απηή, πξσηνπφξνο γηα ηα πξνζθνπηθά δεδνκέλα, έηπρε ησλ εγθσκηαζηηθψλ ζρνιίσλ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, πνπ δηαπίζησλε φηη ζηνπο πξνζθφπνπο «θάηη άιιαμε».

1983. Δκςιμηζαηέξ αζηήζεζξ ηςπδθαζίαξ.


85

΋κσο ε δξάζε απηή θαηαζπθνθαληήζεθε απφ κεξηθνχο (πάληα ππάξρνπλ κεξηθνί) ζην ΢ψκα, σο θνκκαηηθή θαη φρη πξνζθνπηθή εθδήισζε. Δ αιήζεηα είλαη, πσο φηαλ ζπκβαίλνπλ αιιαγέο, δελ ηηο απνδέρνληαη φινη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηνλ ίδην ρξφλν. Σε κεγάιε αιιαγή ηεο επηθξάηεζεο δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π., ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Κέξθπξαο ηελ αηζζαλφηαλ ηα ηέιε ηνπ 1983 ζαλ θεθηεκέλν δηθαίσκά ηεο θαη ηελ νξηζηηθή ζεζκνζέηεζή ηεο ζαλ εμέιημε ηππηθή θαη ππνρξεσηηθή. ΐηαδφηαλ φκσο πνιχ, γηαηί ππήξραλ θαη εθείλνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα αληηζηξέςνπλ θαη πάιη ηα πξάγκαηα, θαη άιινη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα θηλεζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο «λνκηκφηεηαο» ησλ θαλνληζκψλ ηνπ ΢.Β.Π. Οη ηάζεηο απηέο ζπγθξνχζζεθαλ θαη ηνπηθά θαη παλειιήληα, γηαηί ην θίλεκα γηα επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π. ζπγθιφληδε ηνλ πξνζθνπηζκφ φιεο ηεο ρψξαο. Ώπηή ηε ρξνληά ν αζελατθφο ηχπνο αζρνινχηαλ ζνβαξά κε ηα δηαδξακαηηδφκελα ζηε κεγαιχηεξε λενιαηίζηηθε νξγάλσζε ηεο Βιιάδαο. Ο Κ. Σζαξνπράο ζηελ Βιεπζεξνηππία θαη ζηελ θακπάληα ηνπ «Πξνζθνπηζκφο - Πνηνη θαη πψο νδεγνχλ ηα 33.000 παηδηά», γξάθεη ηξία άξζξα κε ηίηινπο: «ΐαζηιεχνπλ ε γεξνληνθξαηία θαη ην Καηεζηεκέλν», «Ώπνθαιχςεηο θαη απζηεξή θξηηηθή ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε» θαη «Γ.Β. Γ. Ώζεκαθφπνπινο: Με ζπλεηά βήκαηα γίλεηαη ε αλαλέσζε». Τπφ ην πλεχκα απηφ γίλεηαη ζηηο 2/4-12-1983 ζηελ Ώζήλα ην 7ν Παλειιήλην Πξνζθνπηθφ ΢πλέδξην. Σελ Π.Β. Κέξθπξαο εθπξνζσπνχλ ν Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο, ν Ώ.΢. Ώλη. Πατπέηεο θαη ν πξφεδξνο ηεο Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. Κ. Άλζεο. Σα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ κηινχλ γηα κία θαη’ αξρήλ απνδνρή ηεο εθινγήο ησλ Σ.Β. απφ ηνπο βαζκνθφξνπο. Οη αληηδξάζεηο είλαη ζνβαξέο απφ αξθεηνχο, πνπ δελ ελλννχλ φηη ν πξνζθνπηζκφο αιιάδεη θαη ζα αιιάμεη αθφκα πεξηζζφηεξν. Ώληηδξνχλ ζε κία εμέιημε, πνπ θαίλεηαη φηη δελ έρεη δξφκν επηζηξνθήο. Δ αληίδξαζή ηνπο ζα πξνθαιέζεη κέρξη ην 1991 ζνβαξφηαηεο δηακάρεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θίλεζεο, απφ ηηο νπνίεο δελ ζα μεθχγεη ε Κέξθπξα. Ώληηζέησο ζηελ Κέξθπξα, φηαλ ζα επηδησρζεί ε θαηάξγεζε εθιεγκέλνπ Σ.Β. θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε «δνηφ», ε θίλεζε ζα ηαιαηπσξεζεί πνιχ, κε απνηέιεζκα λα αλαζηαιεί ε πξφνδφο ηεο. Ώπηφ ζα επεξεάζεη θαη ην 4ν ΢/κα απνθαζηζηηθά. ΋ια απηά φκσο ζα αξρίζνπλ λα εμειίζζνληαη ζηα ηέιε ηνπ 1984. Μέρξη ηφηε ν πξνζθνπηζκφο ζηελ Π.Β. ηεο Κέξθπξαο ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία. ΢ηελ Π.Β. ην Φεβξνπάξην πξαγκαηνπνηείηαη ΐαζηθή Λπθνπνχισλ, κεηά 9 ρξφληα, κε αξρεγφ ηνλ Λ. Μσξατηε, ππ-γφ ηνλ Ν. Καιίηζε θαη βνεζνχο ηνπο πηπρηνχρνπο Α.Α. ΐ. Κνχξθνπιν θαη Ε. Φάηια. Σε ζρνιή παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία νη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο Ώλη. Πατπέηεο, Άλλε Κνπινχξε, ΢. Καπέιινο, ΢. Κνπηάγηαο, Ώξ. Μπξάηνο θαη Α. Παπηθηλφο, φπσο θαη ν Τ.Κ.Ώ. θαηά ηα ηέιε ηνπ 1984 Γ. Καγθνπξίδεο. Δ Π.Β. ζπκκεηέρεη ζχζζσκε ζηελ θεδεία ηνπ καθαξηζηνχ Πνιπθάξπνπ θαη παξεπξίζθεηαη ζηελ ηειεηή ελζξφληζεο ηνπ λένπ Μεηξνπνιίηε Σηκνζένπ. Οξγαλψλεη ζπλάληεζε φισλ ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Π.Β. θαη ζπδήηεζε γηα ηελ ηδενινγηθή ζεκειίσζε ηνπ πξνζθνπηζκνχ κε ην Λ. Μσξατηε. ΢ηηο 11-4-1984 ν Ώ.Π.Β. απαγνξεχεη ηελ εκθάληζε ησλ θνξηηζηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγέιεο θαη ηηο θνηλφηεηεο, εθδίδεη ηνλ θαλνληζκφ παξαηάμεσλ ηεο Π.Β. θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Β.


86

1983. Η πνώηδ 10ήιενδ ηαηαζηήκςζδ ημο 4μο ΢οζηήιαημξ.


87

1983. Γεύηενμξ Πενίπθμοξ ηδξ Κένηοναξ.


88

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο 25-1-1984 ν Γηψξγνο Καξδάκεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Ώλ. Βθ. Ώληρλεπηψλ ζηελ Γ.Β. Δ Σ.Β. νξγαλψλεη ηνλ απνθξηάηηθν ρνξφ ηεο ζηηο «Βζπεξίδεο» θαη πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθά έζνδα, απφ ηα νπνία δηαζέηεη ζηελ Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. 300.000 δξ. γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ζην ππφζηεγν θαη 30.000 δξ. γηα ζηήξημε ηεο Σ.Β. Τπαίζξνπ. Ο Σ.Β. απνθαζίδεη ζηηο παξειάζεηο λα παίξλνπλ ηελ ζεκαία ηεο Π.Β. εθ πεξηηξνπήο ηα ΢/ηα, πξάγκα πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αηεμάγεηαη πξσηάζιεκα ΐφιετ, δηαλέκεηαη ζηνπο βαζκνθφξνπο ην εξσηεκαηνιφγην «΢πλέπεηα», αδεηάδεηαη ε απνζήθε ηνπ Σδίν-Πίπε θαη παξαρσξείηαη ζην 4ν ΢/κα γηα ηε θχιαμε ηνπ πιηθνχ ηεο βάξθαο, ζπκκεηέρεη κε κία ελσκνηία ζηε ζπλάληεζε ελσκνηηψλ θνξπθήο ζηελ Ώκθίθιεηα θαη θαηαζέηεη ζηεθάληα ηελ εκέξα ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο Βζληθήο Ώληίζηαζεο.

25-03-1984. Σμ ΢ύζηδια ιεηά ηδκ ελόνιδζδ ηαεανζόηδηαξ ζηδκ Πάκς & Κάης Πθαηεία.

Δ Σ.Β. Τπαίζξνπ έρεη Ώ.Σ.Β. ηνλ ΢. Μνληεζάλην θαη ηδξχεη ην 4 ν ΢/κα Ν/Π Μπεληηζψλ. Δ θαιή ρξνληά ζηηο εθνξείεο εμαζθαιίδεη θαη κηα θαιή ρξνληά ζε φια ηα ΢/ηα. ΢ην 4ν νινθιεξψλνληαη επί ηέινπο νη εξγαζίεο ζηε ιέζρε, πνπ ηψξα έρεη πνιχ θαιή εκθάληζε θαη παξέρεη αλέζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ φινπο. ΢ηηο 25-31984, πξηλ απφ ηελ παξέιαζε, ηα ηκήκαηα ηνπ ΢/ηνο εμνξκνχλ θαη θαζαξίδνπλ ηελ Πάλσ θαη Κάησ Πιαηεία θαη παίξλνπλ ηα ζπγραξεηήξηα ηεο Λέζρεο Πεξηβάιινληνο. Σν Πάζρα βάθνληαη θαη κνηξάδνληαη 1.350 απγά, ιίγν πξηλ ηελ Ώλάζηαζε ζηελ Πάλσ Πιαηεία θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Σελ παξακνλή η Ώγηνχ πξνζθέξνληαη ινπθνπκάδεο, πνπ θηηάρλνπλ νη βαζκνθφξνη θαη νη θίινη ηνπ ΢/ηνο, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ο Ώ.΢. Ώλη. Πατπέηεο εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο


89

Β.Κ.΢. ΢ηηο 29-12-1984 πξνθαιεί δηαδηθαζίεο αλάδεημεο λένπ Ώ.΢/ηνο. Ώλαδεηθλχεηαη νκφθσλα ν Α. Παζραιίδεο. Δ νκάδα κε Ώ.Ο. ην Α. Παζραιίδε θαη Τ.Ο. ηνπο ΢. Καπέιιν, Ώξ. Μπξάην θαη Ώπ. Λχθν πξαγκαηνπνηεί δηήκεξε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή ηελ άλνημε, θαη ην θαινθαίξη εκεξήζηεο εθδξνκέο κε ηελ Ώξγψ ζην ΐίδν, Καξδάθη, Γνπβηά, Μεζνγγή (δηήκεξε). Σν ΢επηέκβξε, καδί κε ηελ 3ε νκάδα θαη ηνλ αξρεγφ ηεο Υξηζηφθνξν Νηθνινχδν, επηζθέπηεηαη ην ηξηθάηαξην ηζηηνθφξν Americo Vespuci θαη ηελ Ώεξνιέζρε Κέξθπξαο.

21-04-1984. Μεβάθμ ΢άαααημ. Η πνώηδ ειθάκζζδ ημο 4 μο ΢οζηήιαημξ ιε άζπνα πμοηάιζζα.

Σν θαινθαίξη πξαγκαηνπνηεί ηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζή ηεο ζηε Μεζνγγή, κε ηελ νλνκαζία «Πάξαινο ‘84», φπνπ θαη πάιη επαλαιακβάλεηαη έλα πιήζνο απφ θσπειαζίεο θαη ηζηηνπιντεο κε ηελ Ώξγψ, πνπ απηή ηε ρξνληά έρεη αιιάμεη ρξψκαηα. Άθεζε ην κνλφρξσκν γθξίδν θαη αληηθαηέζηεζε ηε ιαδνκπνγηά ζηελ θνππαζηή, ηα θιηκαθσηά θαη ηνπο κπάγθνπο κε βεξλίθη. Δ Ώξγψ αλαρσξεί απφ ηελ θαηαζθήλσζε, γηα λα ιάβεη κέξνο ζηε Ναπηηθή Ββδνκάδα, θαη, παξ’ φιν ηνλ θφληξα Ματζηξν, παξνπζηάδεηαη ζηελ ψξα ηεο θαη επηδεηθλχεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πιεξψκαηφο ηεο. Σν ίδην βξάδπ ε Ώξγψ επηζηξέθεη ηαρχηαηα, αγθπξνβνιεί ζην πνηάκη ηεο Μεζνγγήο θαη εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο. Σξεηο ελσκνηάξρεο, νη Ώλ. Σζηξηγγάθεο, Ν. Εσαθεηκίδεο θαη ΢. Κνπινχξεο, καδί κε ην Ν. ΢νθηαλφ ηεο 1εο, ζπγθξνηνχλ ηελ ελσκνηία


90

«ΐαηξάρηα» θαη εθπξνζσπνχλ ηελ Κέξθπξα ζηε ζπλάληεζε ελσκνηηψλ θνξπθήο ζηελ Ώκθίθιεηα. Δ νκάδα παίξλεη κέξνο ζηε ιηηαλεία ζην Καησκέξη, ζηε ιηηαλεία ησλ Μπεληηζψλ θαη ην Μ. ΢άββαην, ζηνλ επηηάθην ηνπ Ώγίνπ, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηα άζπξα πνπθάκηζα, πνπ απνηεινχλ έθηνηε ηε ζεξηλή ηεο ζηνιή. Δ αγέιε κε Ώ.Ώ. ηελ Άλλε Κνπινχξε, Τ.Ώ. ηνπο ΢. Κνπηάγηα θαη Α. Παπηθηλφ, παίξλεη κέξνο ζηνλ απνθξηάηηθν ρνξφ ησλ αγειψλ, θαηαζθεπάδεη θεξηά γηα ην Πάζρα, πξαγκαηνπνηεί δηήκεξε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή θαη ηεηξαήκεξε θαηαζθήλσζε, ζηελ νπνία ηα ιπθφπνπια έρνπλ ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηελ Ώξγψ θαη ηηο πεξηπέηεηέο ηεο. Δ θνηλφηεηα κε Ώ.Κ.Ώ. ηνλ Άθε Κνπινχξε θαη Τ.Κ.Ώ. ην ΢η. Πξίθηε πξαγκαηνπνηεί 3ήκεξε εθδξνκή ζην Μέηζνβν, κηα πνιχ θαιή παξνπζίαζε γηα ηα «Κάζηξα θαη ηα Σείρε ηεο Κέξθπξαο» κε ηνλ Τ.Ο. ΢. Γεληάηε θαη φιν ην ρξφλν εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά, παξέρνληαο παξάιιεια ππεξεζίεο ζε νκάδα θαη αγέιε. Βίλαη θαη ην 1984 κηα πνιχ 21-04-1984, Μ. ΢άαααημ ζηδκ Πάκς θαιή ρξνληά γηα ην 4ν ΢/κα εθάκηιιε Πθαηεία θίβμ πνζκ ηδκ Ακάζηαζδ. ηνπ αλεπαλάιεπηνπ 1983. Ο Σ.Β. Γ. Καγθνπξίδεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαιήςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Σ.Β., είρε θαηαζηήζεη ζαθέο φηη, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν εηψλ ηεο εληνιήο δηνίθεζήο ηνπ, ζα πξνθαινχζε δηαδηθαζία αλάδεημεο λένπ Σ.Β. Αηθαηνινγνχζε κάιηζηα ηελ απφθαζή ηνπ απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επαλάιεςε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζα θαηνρχξσλε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Π.Β. Κέξθπξαο. Ώπηή ηε ζέζε ηε δερφηαλ ε πιεηνςεθία ησλ βαζκνθφξσλ, ε νπνία αληηιακβαλφηαλ, φηη ν λένο ηξφπνο δηνίθεζεο, κέζσ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σ.Β., θαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθινγήο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λέαο εγεζίαο θαη κάιηζηα κε ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαζκνθφξσλ, ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο ηεο πξνζθνπηθήο άλνημεο ζηελ Κέξθπξα. Οη ρεηξηζκνί φκσο έπξεπε λα είλαη θαηάιιεινη, γηαηί ε αλάδεημε εγεζηψλ απφ ηε βάζε δελ θαιχπηνηαλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΢.Β.Π. Ήδε απηή ηε ρξνληά ν Σ.Β. είρε έιζεη ζε ζχγθξνπζε κε δχν Ώ.΢., νη νπνίνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, εθδήισλαλ ηελ αληίζεζή ηνπο κε ην ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα εθινγή λένπ Σ.Β. Παξ’ φια απηά, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ώ.Π.Β. Παλ. Μηθξνχιε, ζηηο 16-121984 24 βαζκνθφξνη ζπγθεληξψλνληαη ζηε ιέζρε ηνπ 4νπ ΢/ηνο θαη 17 πξνηείλνπλ γηα Σ.Β. ηνλ Ώλη. Πατπέηε, 1984. Καθαθάηζζια ζηδκ Ανβώ. 7 ηνλ Λ. Μσξατηε θαη 2 ςεθίδνπλ ιεπθφ.


91

Οη εμειίμεηο απηέο ππνρξεψλνπλ ηνλ Ώλη. Πατπέηε λα πξνθαιέζεη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο λένπ Ώ.΢/ηνο θαη ζηηο 29-12-1984 νη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο εθιέγνπλ λέν Ώ.΢. ην Α. Παζραιίδε . Σν ΢/κα νξγαλψλεηαη κε Ώ.Ο. ην Ε. Κξνθίδε, Τ.Ο. ην ΢. Καπέιιν, Ώ.Ώ. ηελ Άλλε Κνπινχξε, Τ.Ώ. ην Α. Παπηθηλφ, Ώ.Κ.Ώ. ηνλ Άθε Κνπινχξε θαη Τ.Κ.Ώ. ηνπο ΢η. Πξίθηε, Γ. Καγθνπξίδε, Ώπ. Λχθν θαη Ώξ. Μπξάην. Ο λένο Σ.Β. αλαιακβάλεη θαζήθνληα κε ηελ Ώ.Π. 36/29-12-1984 αλαθνίλσζε ηνπ Π.Β. ΢. Σξνχζα, ν νπνίνο είρε έιζεη ζηε Κέξθπξα κεηά απφ πνιχ θαηξφ θαη ηνπ νπνίνπ ε εληνιή δηνίθεζεο είρε ιήμεη. Χο θεξαπλφο ελ αηζξία αθνχζζεθε ζηε ζπλάληεζε βαζκνθφξσλ ηεο Π.Β., πνπ ζπγθάιεζε ν Π.Β., ε είδεζε 21-05-1984. Η 4δ Αβέθδ πανεθαύκεζ. φηη ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β. είραλ αλαηεζεί ζηνλ Παλ. Μηθξνχιε, κέρξη ηφηε Ώ.Π.Β. Δ πιεηνςεθία ησλ βαζκνθφξσλ δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα κε ην πξφζσπν ηνπ Ώ.Π.Β., κε ηνλ νπνίν επί ελάκηζε ρξφλν είρε θαιή ζπλεξγαζία. Σν πξφβιεκά ηεο πξνζδηνξηδφηαλ ζηελ θαηάξγεζε ηνπ «θεθηεκέλνπ δηθαηψκαηνο» ηεο Κέξθπξαο, λα αλαδεηθλχεη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηελ εγεζία ηεο. Ώηζζάλζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη Κεξθπξαίνη βαζκνθφξνη πξνδνκέλνη θαη ηαρχηαηα εθδήισζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Παλ. Μηθξνχιε σο λένπ Π.Β. Ο θνξκφο ησλ βαζκνθφξσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο ζπκκεξηδφηαλ απηή ηελ άπνςε, κε απνηέιεζκα νη εμειίμεηο απηέο λα έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζηελ πνξεία ηνπ 4 νπ ηνλ επφκελν ρξφλν, πνπ άξρηδε ζε ηξεηο κέξεο. Ο ΢. Σξνχζαο, γηα λα επαλαθέξεη ηελ εξεκία ζηελ Π.Β., δηαβεβαίσζε ηνπο βαζκνθφξνπο, φηη ζα παξακείλεη απηφο Π.Β., αιιά ζηηο 11-11985 εθδίδεηαη ε εληνιή δηνίθεζεο ηνπ λένπ Π.Β. Παλ. Μηθξνχιε, ν νπνίνο αλαθνηλψλεη ακέζσο θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηδξχζεη Σ.Β. Ν/Π. Οη εμειίμεηο απηέο πξνθαινχλ ηελ αληίδξαζε ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Σ.Β. (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο. Οθηψ βαζκνθφξνη, καδί κε ην ΢. Σξνχζα, ζπλαληνχλ ζηελ Ώζήλα ην Γ.Β. θαη ηνλ Βθ. Πεξηνρήο δηακαξηπξφκελνη, ν Γ.Β. θαίλεηαη λα 29-09-1984. Αβζαζιόξ βζα ηδκ έκανλδ ημο κέμο Πνμζημπζημύ έημοξ.


92

πηνζεηεί ηηο απφςεηο ηνπο θαη ππφζρεηαη λα έιζεη ζηελ Κέξθπξα, γηα λα εμεηάζεη απφ θνληά ηα πξάγκαηα. Δ επίζθεςε απηή λαπαγεί, 28 βαζκνθφξνη ζηελ νπζία απέρνπλ ηεο θίλεζεο, καδί κε ην λενεθιεγέληα Σ.Β., θαη ηειηθά, κεηά απφ αξθεηέο ζπλελλνήζεηο, ν Παλ. Μηθξνχιεο δέρεηαη λα θαηαζέζεη ζηνπο βαζκνθφξνπο ηελ εληνιή ηνπ θαη λα ηεζεί ζηελ θξίζε ηνπο. ΢ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο Π.Β., πνπ έγηλαλ ζηηο 10-4-1985, ν Παλ. Μηθξνχιεο αλαδεηθλχεηαη Π.Β. κε ηελ ζέιεζε ησλ βαζκνθφξσλ θαη ε θίλεζε θαίλεηαη λα μεπεξλά ηελ θξίζε, πνπ είρε ζεζκηθά αίηηα. Παξ’ φιεο ηηο αληημνφηεηεο ε Σ.Β. νξγάλσζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεξθπξατθφ θαξλαβάιη κε ην γθξνππ θαη ην άξκα «΢ηξνπκθάθηα», πνπ πήξε ην πξψην βξαβείν ηνπ Ο.Κ.Β., θαη φιεο νη αγέιεο ηνλ πνιχ θαιφ ρνξφ ησλ ιπθνπνχισλ ζηηο «Βζπεξίδεο». Ο εθ. εθπ. ηεο Π.Β. Λ. Μσξατηεο πξαγκαηνπνίεζε ην Μάξηε ηε 245ε ΐαζηθή ΢ρνιή Λπθνπνχισλ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο νη λαπηνπξφζθνπνη Ε. Λέιιαο, Ε. Κνπηάγηαο, Υξ. Παγθξάηεο θαη ΢η. Κξεηηθφο.

Απόηνζεξ 1985.

Σα ΢ηνμοιθάηζα.

΢ην 4ν ΢/κα ν λένο Ώ.΢. Α. Παζραιίδεο αλαιακβάλεη επίζεκα ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 7-1-1985. Σν ΢/κα αξηζκεί ζηηο 4-1-1985 8 βαζκνθφξνπο, 40 ιπθφπνπια, 43 λαπηνπξνζθφπνπο θαη 18 αληρλεπηέο. Αελ έρεη Β.Κ.΢., γηαηί απφ ην 1984 έπαπζαλ λα ιεηηνπξγνχλ φιεο νη επηηξνπέο ησλ ΢/ησλ, θαηφπηλ ηεο απαίηεζεο ηεο Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. λα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη άιιεο επηηξνπέο, πνπ ε χπαξμή ηνπο ζην κηθξφ ρψξν ηεο Κέξθπξαο, έθξηλε φηη δελ ηεο επέηξεπε λα δξαζηεξηνπνηείηαη αξθεηά. Ώπφ ην ΢/κα ηέζεθε ζηφρνο ηα ηέιε ηνπ 1985 λα έρεη επαληδξπζεί ην 8ν ΢/κα Ν/Π, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ν ζηφρνο ηνπ Π.Β., γηα ίδξπζε ηεο 3 εο


93

Σ.Β. Ν/Π, πνπ ε εμαγγειία ηεο, εξήκελ ησλ άιισλ βαζκνθφξσλ ηεο θίλεζεο, είρε δεκηνπξγήζεη εληνλφηαηεο αληηπαξαζέζεηο. Δ αγέιε ζπλέρηζε απηφ ην δηάζηεκα ηηο ηαθηηθέο ηεο ζπγθεληξψζεηο κε ηελ Ώ.Ώ. Άλλε Κνπινχξε. Ο Τ.Ώ. Α. Παπηθηλφο, κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δήηεζε λα κεηαηεζεί ζηελ 6ε αγέιε. Δ νκάδα, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Ε. Κξνθίδε, είρε θαη πάιη αξρεγφ ην Α. Παζραιίδε, ν νπνίνο ηελ αλέιαβε παξάιιεια κε ηα θαζήθνληα ηνπ Ώ.΢. Καη απηή ηε ρξνληά ζπκκεηείρε ζηε ιηηαλεία ζην Καησκέξη, ηνπ νπνίνπ ν πξφεδξνο Μηρ. Κάξξαο (ν ζεκεξηλφο Αήκαξρνο ηνπ Αήκνπ Φαηάθσλ) θξφληηδε λα εληζρχεη ηελ νκάδα κε θαηαζθελσηηθφ πιηθφ. Δ Ώξγψ ζπληεξήζεθε πνιχ θαιά θαη απηή ηε ρξνληά θαη φια έδεηρλαλ φηη ζα είρακε έλα αθφκε εμαηξεηηθφ λαπηνπξνζθνπηθφ θαινθαίξη. Ο Τ.Ο. ΢. Καπέιινο παξαθνινχζεζε επηηπρψο ζρνιή λαπηηθήο πξνπαίδεπζεο ζηε Θεζ/λίθε. Δ θνηλφηεηα γιέληεζε ην θαξλαβάιη κε ηνλ απνθξηάηηθν ρνξφ ηεο, πνπ δέρζεθε ηελ πνιχ θαιή «κνπζηθή επηκέιεηα» ηνπ ΢η. Κξεηηθνχ. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ Π.Β. Παλ. Μηθξνχιε ζηηο 10-4-1985 ε Π.Β. νξγαλψζεθε σο εμήο: Ώ.Π.Β. ΐ. Κνχξθνπινο, Βθ. Αηνηθ. Κπξ. Σδαθέζηαο, Βθ. εθπαηδ. Λ. Μσξατηεο, Βθ. Ν/Π ΐ. Σζψλνο, Βθ. θι. Πξ. Ε. Φάηιαο Βθ. θι. Ώληρλεπηψλ Γ. Καξδάκεο, Βθ. Κ.Κ. ΐίδν Νηίλνο Μνπδαθίηεο, Βθ. Αηεζλψλ ΢ρ. ΢ηαχξνο ΢ηαπξηαλίδεο, Βθ. - ππεχζπλε γξακκαηείαο - Φση. Πξίθηε. Ώλαηέζεθαλ θαζήθνληα Σ.Β. Τπαίζξνπ ζηνλ ΢. Μνληεζάλην. Ώληίζηνηρα ζηελ Σ.Β. ν, κε πξνζσξηλή εληνιή δηνίθεζεο, Σ.Β. Ώλη. Πατπέηεο, ζηεξίρζεθε ζηνλ Ώ.Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ, ζηνλ Βθ. Αηνίθεζεο Γ. Καγθνπξίδε θαη ζε βαζκνθφξνπο ηεο Σ.Β., πνπ κε δηπιά θαη ηξηπιά θαζήθνληα θάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηεο Σ.Β. ζε εθφξνπο θιάδσλ θαη ππεξεζηψλ. Ώπηνί ήηαλ: Υξηζη. Νηθνινχδνο, Θ. Μαθξήο, Αηνλ. ΐξάκεο, Α. Παζραιίδεο, Άθεο Κνπινχξεο, Ώλδξ. ΢νπβιάθεο, Ν. Μνπκνχξεο, ΢. Μνπδαθίηεο, Άλλε Κνπινχξε, Παχινο Νηθήηαο, ΢. Σδαθέζηαο θαη Παλ. Αεζχιιαο. Σαρχηαηα ε Σ.Β. έζεζε ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκά ηεο κε ελζνπζηαζκφ θαη δηάζεζε αλαπιήξσζεο ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πνιχ θαιέο δξάζεηο: «΢πλάληεζε Βηξήλε-Φηιία» ζηηο 5-5-1985 ζηε Μεζνγγή ηνπ Κι. Πξνζθφπσλ παξνπζία 132 πξνζθφπσλ. «Ώλψκαινο Αξφκνο» ζηηο 12-5-1985 ζηε κλήκε ησλ ζαλφλησλ Κεξθπξαίσλ πξνζθφπσλ. «Πεξηβαιινληηθή εμφξκεζε» ηελ 16-5-1985 ζε εθαξκνγή κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Σ.Β. «Πξσηάζιεκα Μπάζθεη» κε ληθεηή ην 4ν ΢/κα. Δ Π.Β. απφ απηή ηε ρξνληά θξφληηζε ηα ηνπ επηηαθίνπ ηεο «Παλαγηνπνχιαο», επηηάθηνο πνπ κε ηα ρξφληα επηθξάηεζε λα νλνκάδεηαη «επηηάθηνο ησλ πξνζθφπσλ», ιφγσ ηεο θαζνιηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθφπσλ θαη ησλ νδεγψλ ηεο Κέξθπξαο, θαη κφλνλ απηψλ, ζε κηα έμνρε θαη θαηαλπθηηθή παξάηαμε. Σν θαινθαίξη βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. ππφ ηνλ Λ. Μσξατηε αλέιαβαλ ηηο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ηνπ Αήκνπ Κεξθπξαίσλ ζην ΐίδν. Ώπηφο ν νξγαζκφο δνπιεηάο, φκσο, ππέθξππηε, πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ δηαθνξψλ γηα επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ Π.Β. Κέξθπξαο, θαη πξνζσπηθέο αληηπαιφηεηεο, πνπ εθδειψλνληαλ ζε θάζε επθαηξία. Δ θίλεζε ρσξίζζεθε ζηελ νπζία ζε δχν νκάδεο, νη νπνίεο ειάρηζηε εκπηζηνζχλε έδεηρλαλ ε κία ζηελ άιιε. Νέα ζεκεία ηξηβήο εκθαλίζζεθαλ, φπσο ε έληαμε ηεο πξνζθνπηθήο κπάληαο ηεο Σ.Β ζηελ Π.Β., ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ησλ θαηαζθελψζεσλ θαη ε απαγφξεπζε αξθεηψλ εμ απηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο, ε άξλεζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ


94

δξάζεσλ ηεο Σ.Β. απφ ηελ Β.Κ.΢. ηεο Π.Β., κε απνηέιεζκα ηα ΢/ηα λα δξνκνινγήζνπλ θαη πάιη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ ηνπο, ε κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο Σ.Β. γηα ηελ άθημε ηνπ Γ.Β. Κ. Παπαδφπνπινπ ζηελ Κέξθπξα θαη άιια, πνπ πξνκελνχζαλ φηη ζα επεξρφηαλ θάπνηα ζηηγκή νξηζηηθή ξήμε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ βαζκνθφξσλ. Σελ πεξίνδν απηή ζην ΐίδν έγηλε ε 13ε θαηαζθελσηηθή ηερληθή Κι. Πξνζθφπσλ κε αξρεγφ ηνλ Θ. ΐφζζε, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο νη λαπηνπξφζθνπνη ηεο 4εο Ε. Κνπηάγηαο, ΢η. Κξεηηθφο θαη Αεκνζζ. Μηραιάθεο. Οη θαηαζθελψζεηο ηεο 4εο νκάδνο θαη ηεο 4εο αγέιεο, φπσο πξνείπακε απαγνξεχζεθαλ απφ ηνλ Π.Β., κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ηεο θαηαζθήλσζεο, πνπ ηελ απνηεινχζαλ νη Λ. Μσξατηεο, Γ. Καξδάκεο θαη Ε. Φάηιαο. ΋κσο ην 4ν ΢/κα δελ πεηζάξρεζε. Πξαγκαηνπνίεζε ηηο θαηαζθελψζεηο ηνπ κε κεγάιε επηηπρία. Δ αιήζεηα 1985. Μεζμββή. Καηαζηήκςζδ 4δξ Αβέθδξ. είλαη φηη, παξ’ φιεο ηηο ηππηθέο παξαιείςεηο, γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ, νη θαηαζθελψζεηο ηνπ 4νπ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ πξφηππν θαηαζθελψζεσλ. Καη απηή ηε ρξνληά ε «Ώξγψ» ήηαλ ζηηο δφμεο ηεο. Ώληρλεπηέο θαη λαπηνπξφζθνπνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο εθπαηδεχνληαλ ζηηο ζπλερείο εμφδνπο ηεο κε ηα θνππηά θαη ηα παληά. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ηεο 4εο νκάδνο «Φαίαθεο ‘85» έγηλε ζαθέο, φηη ε επαλίδξπζε ηεο 8εο ήηαλ θάηη εθηθηφ. Αελ ζα κπνξνχζαλ φκσο νη βαζκνθφξνη ηνπ 4νπ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πάιη ηελ 8ε , ρσξίο λα θξνληίζνπλ λα ηελ πξνηθνδνηήζνπλ κε κηα λέα λαπηνπξνζθνπηθή ιέκβν, ε νπνία νχησο ή άιισο ρξεηαδφηαλ θαη ζηελ 4ε , πνπ αζθπθηηνχζε κφλν κε ηελ Ώξγψ. Ώξρηθά απφ ηνλ Σ.Β. εμαζθαιίζζεθαλ 100.000 δξ. απφ ηελ Έλσζε Βθνπιηζηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη Γ. Καγθνπξίδεο, Άθεο Κνπινχξεο θαη Α. Παζραιίδεο κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο εμαζθάιηζαλ απφ ηελ θηινπξφζθνπν θ. Γσή Θχκε ηε δσξεά κηαο λέαο λαπηνπξνζθνπηθήο ιέκβνπ, ηελ νπνία ήηαλ έηνηκνη λα παξαγγείινπλ ζε θεξθπξατθφ λαππεγείν θαη ε νπνία ζα νλνκαδφηαλ «Κ. Θχκεο». ΋κσο νη δηνηθεηηθέο εμειίμεηο αλέζηεηιαλ απηή ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, φπσο θαη ηελ επαλίδξπζε ηεο 8εο. Οη αηηίεο έρνπλ αλαθεξζεί. Δ αθνξκή δφζεθε θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Σ.Β. Ώλη. Πατπέηε θαη ηνπ Ώ.Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο 1 εο αγέιεο ζην ΐίδν. Έλα αηπρέο επεηζφδην, κεηαμχ ηνπ Σ.Β. θαη ηνπ Βθ. Βθπαηδ. ηεο Π.Β. Λ. Μσξατηε, έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Π.Β. Παλ. Μηθξνχιε, κε ην 29/31-7-1985 έγγξαθν ηνπ πξνο ηνλ εθ. δηνηθήζεσο Κπξ. Σδαθέζηα, λα άξεη ηελ πξνζσξηλή εληνιή ηνπ Σ.Β. Ώλη. Πατπέηε θαη λα ηνλ απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ. Με ην ίδην έγγξαθν ν Π.Β. αλέζεζε ηα θαζήθνληα ηνπ Σ.Β. ζηνλ Κπξ. Σδαθέζηα. Ώπνηέιεζκα ηεο θαζαίξεζεο ηνπ εθιεγκέλνπ Σ.Β. ήηαλ 30 πεξίπνπ βαζκνθφξνη ηεο Σ.Β. λα εθθξάζνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηνλ Σ.Β., πνπ είραλ εθιέμεη, λα αληηδξάζνπλ απνθαζηζηηθά ζηηο επηζθέςεηο «πξνο λνπζεζίαλ» ηνπ Βθ.


95

Πεξηνρήο θαη άιισλ εθφξσλ ηεο Γ.Β., λα αξζξνγξαθήζνπλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ελεκεξψλνληαο γηα ηα δξψκελα ζηνπο πξνζθφπνπο ηνπο Κεξθπξαίνπο, λα ελεκεξψζνπλ ην Ννκάξρε θαη ηειηθά λα πάξνπλ ηελ ζέζε: «ζπκπαξηζηάκελνη ζηνλ εθιεγκέλν Σ.Β. δελ αλαγλσξίδνπκε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Π.Β.». Ο Σ.Β. Κπξ. Σδαθέζηαο, απνκνλψλνληαο απφ ηνπο πνιινχο αληηδξψληεο νξηζκέλνπο, κε ην απφ 7-9-1985 έγγξαθφ ηνπ, δήηεζε απφ ηνλ Π.Β. ηελ απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ησλ Γ. Καγθνπξίδε, Θ. Μαθξή, Α. Παζραιίδε, Ώλδξ. ΢νπβιάθε, Υξηζη. Νηθνινχδνπ, Άθε Κνπινχξε θαη Άλλεο Κνπινχξε. Ο Π.Β. ζπλέζηεζε επηηξνπή παξάδνζεο, αιιά νη παξαπάλσ βαζκνθφξνη, φπσο θαη νη πνιινί άιινη αθφκα πνπ ζπκθσλνχζαλ καδί ηνπο, αμίσζαλ λα ηνπο δνζεί εγγξάθσο απφ ηνλ Π.Β. ε αηηηνιφγεζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ν Π.Β. αξλήζεθε. Ώληηζέησο κε ξηδνζπαζηηθέο θηλήζεηο ζέιεζε λα επηβάιεη ηελ απφθαζή ηνπ θαη ηελ 1-11-1985 θαιεί ηνπο βαζκνθφξνπο απηνχο ελψπηνλ ηνπ αμησκαηηθνχ ππεξεζίαο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηάμεο Κέξθπξαο, παξνπζία ηνπ Σ.Β. Κπξ. Σδαθέζηα θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Β.Κ.΢. ΢. Λαδαξφπνπινπ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα θάκςεη ην εζηθφ ηνπο θαη λα ηνπο ππνρξεψζεη λα παξαδψζνπλ ηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη θιεζέληεο ζηελ Ώζηπλνκία βαζκνθφξνη, κε ηε ζπγθηλεηηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπ παιηνχ αξρεγνχ ηεο 4εο ΢. Γηαλλάηνπ, παξέκεηλαλ αλππνρψξεηνη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηελ επνκέλε ν Π.Β. ππνρξεψζεθε λα ηνπο επηδψζεη, φρη κε δηθαζηηθφ θιεηήξα φπσο αξρηθά ζρεδίαζε, ην ΏΠ36/1985 έγγξαθφ ηνπ, κε ην νπνίν ηνπο πιεξνθνξνχζε, φηη ηίζεληαη εθηφο θίλεζεο ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο Πεξηθέξεηαο. Δ θαηάιεμε απηή ζήκαλε ηελ απνκάθξπλζε 23 βαζκνθφξσλ, ηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο δχλακεο φισλ ησλ ΢/ησλ θαη ην ηέινο ηξηψλ ρξφλσλ δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Π.Β. Κέξθπξαο. Ο ηνπηθφο ηχπνο αζρνιήζεθε κε ην γεγνλφο κε ζεηξά άξζξσλ ππφ ηνλ ηίηιν «Μηα λενιαηίζηηθε θίλεζε ακθηζβεηεί ηηο δνκέο ηεο». Βίλαη θαλεξφ πσο νη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδφηεζαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ν ζην 4 ΢/κα. Οη απνρσξήζαληεο βαζκνθφξνη απνραηξέηεζαλ ηα παηδηά ηνπ ΢/ηνο κε ζπλεζηίαζε ζηελ ηαβέξλα ηνπ Παπίξε ζην Κακπηέιν θαη ηνπο έδσζαλ νδεγίεο γηα ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ άθελαλ, θπξίσο γηα ηελ παξαγγειία ηεο λέαο βάξθαο, ηνπ «Κ. Θχκε». Ο Π.Β. θαη ν λένο Σ.Β. απνθάζηζαλ λα ζπκπηχμνπλ ηηο θνηλφηεηεο αληρλεπηψλ ζε κία ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Γ. Καξδάκε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα γξαθεία ηεο Π.Β. ζηε ιέζρε ηνπ 4νπ θαη ηεο Σ.Β. ζηε ιέζρε ηνπ 3νπ, λα αιιάμνπλ ηελ ζέζε ηνπ ηζηνχ, θαη λα γηνξηάζνπλ ηελ παξακνλή ηνπ Ώγίνπ κε πξνζθνξά ινπθνπκάδσλ. Ώλαθνίλσζαλ ηε λέα ζχλζεζε βαζκνθφξσλ εθνξεηψλ θαη ΢/ησλ. ΢ην 4ν ΢/κα, ην νπνίν αξρηθά αλαηέζεθε ζην Λ. Μσξατηε, ζηηο 2411-1985 νξίζζεθε Ώ.΢. ν Ε. Κφιιηαο. Ο λένο Ώ.΢., απφζηξαηνο ηνπ Π.Ν., αλαζπγθξφηεζε ην 4ν ΢/κα κε Ώ.Ο. ην ΢. Καπέιιν, Τ.Ο. ηνλ Ε. Λέιια, Ώ.Ώ. ην ΢. Ράιιε, Τ.Ώ. ηελ Πέγθπ Μαηαζία θαη ην Υξ. Παγθξάηε θαη Ώ.Κ.Ώ. ηνλ Ε. Κξνθίδε. Δ επθνιία κε ηελ νπνία ν λένο Ώ.΢. θάιπςε ηα θελά ησλ 8 βαζκνθφξσλ, πνπ απνρψξεζαλ, απνδεηθλχεη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 4νπ ΢/ηνο: ηελ παξαγσγή ζηειερψλ θαη βαζκνθφξσλ, φπσο επίζεο θαη ηε δνπιεηά ζε βάζνο πνπ είρε ζπληειεζζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ΢/κα ην Φεβξνπάξην ηνπ 1986 πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηαζθήλσζε «Ώηιαληίδα» ζην ΐίδν, έλα


96

ΣΑΛΟΝΗ


97

΢ΑΛΟΝΙ


98

θαιφ δηήκεξν ζηειερψλ ζηηο αξρέο ηνπ ΢επηέκβξε θαη ε αγέιε (κφλν 6 ιπθφπνπια) ηε θαηαζθήλσζή ηεο ζην ΐίδν. Δ Ώξγψ δελ ζπληεξήζεθε θαιά θαη πξαγκαηνπνίεζε πεξηνξηζκέλεο πιεχζεηο. Γεληθά ε ρξνληά ήηαλ δχζθνιε γηα ην 4 ν ΢/κα, φπσο θαη γηα ηελ θίλεζε γεληθά ζηελ Κέξθπξα. Σν θζηλφπσξν ν Ώ.Ο. ΢. Καπέιινο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά θξαηνχζε ην ΢/κα, ππνρξεψζεθε λα αλαρσξήζεη απφ ηελ Κέξθπξα ιφγσ ζπνπδψλ. Με επηζηνιή ηνπ ζηηο 25-9-1986, ε νπνία εθθξάδεη θαη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ ηχρε ηεο νκάδαο, αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα ζηα ζηειέρε ηεο νκάδαο Ε. Λέιια, ΢η. Κξεηηθφ, Γεξ. Κξνθίδε, Κ. ΐνπηζηλά θαη ΢. Λέια. Σα ζηειέρε απηά ζα θξαηήζνπλ ηελ νκάδα θαη ην 1987. Δ θνηλφηεηα αληρλεπηψλ, πνπ αδξάλεζε φιε ηε ρξνληά, ην θζηλφπσξν, κε ηελ αξρεγία ηνπ εθ. αληρλ. ηεο Σ.Β. Γ. Καξδάκε, μεθηλά κηα λέα πξνζπάζεηα θαη ζηηο 6-12-1986 10 αληρλεπηέο πξαγκαηνπνηνχλ δηήκεξε εθδξνκή ζηνλ Παληνθξάηνξα. ΢ηελ Π.Β. θαη ηηο δχν Σ.Β. επηθξαηνχλ ζρέζεηο ζχκπλνηαο κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζκνθφξσλ πνπ δεηνχζαλ εθιεγκέλεο θαη φρη δνηέο δηνηθήζεηο, πξάγκα πνπ νξηζηηθά απέθιεηζε ν Γ.Β. Κ. Παπαδφπνπινο κε ηελ 1/1986 εγθχθιην ηνπ. Έηζη ν Π.Β. Παλ. Μηθξνχιεο κε άλεζε αληηθαηέζηεζε ηνλ Σ.Β. Πφιεο Κπξ. Σδαθέζηα κε ην ΢. Λαδαξφπνπιν θαη αλέζεζε θαη πάιη ηελ Σ.Β. Τπαίζξνπ ζην ΐ. Κνχξθνπιν. Οξίζζεθε αθφκε λένο πξφεδξνο ζηελ Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. ν Μηρ. Μεκήο. Ώπφ ηα κέζα ηνπ 1986 ν Κπξ. Σδαθέζηαο επαλήιζε σο εθ. δηνίθεζεο ζηελ Π.Β., ε νπνία ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηνλ εθ. εθπαηδ. Λ. Μσξατηε θαη ζηνπο εθφξνπο δεκ. ζρέζεσλ ΢. ΢νπέξεθ θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο-αξρεγνχ ηνπ Κ.Κ. ΐίδν Κ. Μνπδαθίηε. Δ Σ.Β. Πφιεο είρε Ώ.Σ.Β. ηνλ Ε. Φάηια θαη εθ. θιάδσλ ιπθνπνχισλ, πξνζθφπσλ θαη αληρλεπηψλ ηνπο Φ. Πξίθηε, ΢. Σδαθέζηα θαη Γ. Καξδάκε αληίζηνηρα. Δ Σ.Β. Τπαίζξνπ είρε εθ. δηνίθεζεο ην ΢. Μνληεζάλην. Σν επηηειείν απηφ ησλ βαζκνθφξσλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Λ. Μσξατηε, πνπ απφ απηή ηε ρξνληά είρε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ εθ. εθπαηδ. ηεο πεξηνρήο Α. Βιιάδνο θαη Ενλίσλ Νήζσλ, νξγάλσζε ηελ 38ε Παλειιήληα ζπλάληεζε πηπρηνχρσλ Α.Α. ζην ΐίδν. Ώθφκε κλεκφζπλν ζηε κλήκε ηνπ γιπθχηαηνπ θηινπξφζθνπνπ παηεξ-Εσζήθ ζην Νηφκν, αξρηθή ιπθνπνχισλ-πξνζθφπσλ κε ηνλ Ε. Φάηια ζηα Γηάλλελα, ηελ νπνία παξαθνινχζεζε ν λαπηνπξφζθνπνο Κ. ΐνπηζηλάο, ην πξσηάζιεκα Μπάζθεη, ηελ ππνδνρή ησλ αγνξηψλ ηνπ ΢.Β.Ο., κεηά ηε δηάιπζε ηνπ κηθηνχ ζκήλνπο ησλ νδεγψλ, ηελ δξνκνιφγεζε εξγαζηψλ κφλσζεο ηνπ ππνζηέγνπ θαη ηε ζηήξημε ησλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ Αήκνπ. Παξαηεξεί θαλείο φηη ην 1986 ππάξρεη κηα εληνλφηαηε παξνπζία ησλ πξνζθφπσλ ζην ΐίδν κε θάζε επθαηξία. Βθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθνξεηψλ θαη φια ηα ηκήκαηα θαηαζθελψλνπλ ζην ΐίδν. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ απφθηεζε ηεο λέαο ιέκβνπ «Κ. Θχκεο». Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ βαζκνθφξσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο, πνπ είραλ δξνκνινγήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηε δσξεά κηαο λαπηνπξνζθνπηθήο ιέκβνπ απφ ηελ θ. Γσή Θχκε, ν Π.Β. Παλ. Μηθξνχιεο εθκεηαιιεχζεθε ηελ πξνεξγαζία απηή γηα ηελ απφθηεζε κηαο κεραλνθίλεηεο ιέκβνπ, πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηελ επηθνηλσλία ησλ πξνζθφπσλ ζην ΐίδν. Ώπνθαζίζζεθε ε αγνξά κηαο κεηαρεηξηζκέλεο λαπαγνζσζηηθήο ιέκβνπ (ε ππ’ αξηζκ. 2 λαπαγνζσζηηθή ιέκβνο εκπνξηθνχ πινίνπ, κήθνπο 9κ. θαη ρσξεηηθφηεηαο 37 αηφκσλ), ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε


99

κεραλνθίλεηε κε ηελ αγνξά πεηξειαηνκεραλήο, κε ηελ νπνία γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα νη πξφζθνπνη επηθνηλσλνχζαλ κε ην ΐίδν. Δ βάξθα απηή ζχληνκα έγηλε πξνβιεκαηηθή ηφζν ζην ρεηξηζκφ, φζν θαη ζηε ζπληήξεζε ηεο θαη απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1988 εγθαηαιείθζεθε ζην Μαληξάθη, απ’ φπνπ, θαηά ηε ΢χλνδν Κνξπθήο ζηελ Κέξθπξα ην 1994, απνκαθξχλζεθε ππνρξεσηηθά θαη θαηέιεμε ζηα ρέξηα αζίγγαλσλ εκπφξσλ κεηάιισλ. Δ ζπάληα γηα ηελ θίλεζε πξνζθνξά ησλ 500.000 δξ. απφ ηελ θ. Γσή Θχκε δελ έδσζε ηε ραξά λα αθνπζηνχλ νη ραξνχκελεο θσλέο ησλ λαπηνπξνζθφπσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο ζηηο εμφδνπο κηαο λαπηνπξνζθνπηθήο θαη φρη κεραλνθίλεηεο λαπαγνζσζηηθήο βάξθαο. ΋ζνλ αθνξά ην ζηφρν γηα ηελ επαλίδξπζε ηεο 8εο εγθαηαιείθζεθε. Ώπηή ηε θνξά δελ είκαζηε ζηα «μάξηηα ςειά». Σν θαιφ θιίκα ζηηο ζρέζεηο ησλ βαζκνθφξσλ ζηελ Κέξθπξα δελ είρε ην αλάινγφ ηνπ παλειιήληα. Ήδε απφ ην 1985 πχθλσλαλ νη θσλέο γηα δεκνθξαηηθφηεξε θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξε Γεληθή ΢πλέιεπζε ζην ΢.Β.Π. Σν πξνεγνχκελν θαη ε πξσηνπνξία ηεο Κέξθπξαο απφ ην 1982 απνηεινχζε έλα απφ ηα θαιά επηρεηξήκαηα φζσλ δηεθδηθνχζαλ απφ ην ΢ψκα ηελ επηθξάηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1986 21 ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. θαη 20 βαζκνθφξνη εθηφο θίλεζεο ππνγξάθνπλ δχν δηαθνξεηηθά θείκελα ζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηπξνζσπεπηηθή Γ.΢., ζε ζχλνιν 312 ππνγξαθψλ ζε φιε ηελ Βιιάδα. Σν Ννέκβξην 31 εθπαηδεπηέο ηνπ ΢.Β.Π. παξαηηνχληαη γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, πιελ ηνπ Λ. Μσξατηε, πνπ επηιέγεη ηνλ «εθ ησλ έζσ αγψλα», πξάγκα γηα ην νπνίν ε δηνίθεζε ηνπ ΢.Β.Π. ηνλ «ςέγεη» κε δεκνζίεπκά ηεο ζηνλ αζελατθφ ηχπν. ΢ε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο, απφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο πξψηεο νκάδαο βαζκνθφξσλ γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ βαζκνθφξσλ ηεο Κέξθπξαο πηνζεηνχζε ηνλ αγψλα γηα επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π. ΋ζνη Κεξθπξαίνη βαζκνθφξνη αληηδξνχζαλ ζε απηή ηελ αλαπφθεπθηε θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη αλαγθαία γηα ηνλ Πξνζθνπηζκφ εμέιημε κεηξηφληαλ πιένλ ζηα δάθηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ. Σν 1987 είλαη αθφκα κία 2/3-05-1987, Βίδμ. Δηδνμιή 4δξ Οιάδαξ ηαξαρψδεο ρξνληά γηα ηνλ Παλειιήλην θαη ηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ. Σν 4ν ΢/κα βξίζθεηαη, φπσο θαη φια ηα ΢/ηα ηεο Κέξθπξαο, ζηε δίλε ηεο πνιχρξνλεο δηαπάιεο ηνπ ΢.Β.Π. γχξσ απφ ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηα φξγαλά ηνπ. ΢ηε γηνξηή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ν Βπίζθνπνο Καζνιηθψλ Ώλη. ΐαξζαιίηεο, παιηφο πξφζθνπνο θαη θηινπξφζθνπνο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο ρεηκσληάηηθεο εθδξνκέο ζηε Μεζνγγή γίλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηζθνπήο, πνπ πάληα πξφζπκα πξνζθέξεη, αλαθεξχζζεηαη επίηηκνο Ώ.΢. Δ αγέιε απηή ηε ρξνληά ζηεξηγκέλε ζηνπο Τ.Ώ. Ν. Εσαθεηκίδε θαη ΐηρεικίλα Γάρνπ θαη κε βνεζνχο ηελ Ώληηγφλε Υεηξδάξε θαη ηε ΢νθία Παρή, απμάλεη ηε δχλακή ηεο, ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθήλσζε ησλ αγειψλ ηεο Σ.Β. ζην


100

ΐίδν (ζπλνιηθή δχλακε φισλ ησλ αγειψλ ζηελ θαηαζθήλσζε 25 ιπθφπνπια) θαη ζηηο 11-10-1987 πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή ζην Κνκπίηζη. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο αλαηίζεληαη θαζήθνληα Ώ.Ώ. ζηε Φξαλζνπάδ ΐιάρνπ. Δ θνηλφηεηα, πνπ κε αξρεγφ ην Γ. Καξδάκε είρε αλαζπγθξνηεζεί ηα ηέιε ηνπ 1986, πξαγκαηνπνηεί δηήκεξε εθδξνκή ζηηο 3/4-1-1987 ζηελ Τ.Θ. Μαγνπιάδσλ αιιά απφ ην Φεβξνπάξην κε ηελ απνρψξεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο νπζηαζηηθά αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δ νκάδα έρεη λέν Τ.Ο. ηνλ Κ. ΐνπηζηλά. Πξαγκαηνπνηεί δηήκεξε εθδξνκή ζην ΐίδν, ζηηο 27/28-6-1986, κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ επηιέθησλ ελσκνηηψλ ηεο Σ.Β. ΢ην δηαγσληζκφ πξνζήιζαλ κφλν νη ελσκνηίεο ηεο 3 εο θαη ηεο 4εο νκάδαο θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθχξσζή ηνπ. Σν ΢επηέκβξην πξαγκαηνπνηείηαη ην θαζηεξσκέλν πιένλ δηήκεξν ζηειερψλ, κία εηήζηα δξάζε ζηελ νπνία νθείιεηαη ε αλακθηζβήηεηε πξφνδνο ηεο νκάδαο, θαη έλα λαπηνπξνζθνπηθφ δηήκεξν κε ηελ Ώξγψ ζην ΐίδν. ΢ηηο 11-10-1987 ε νκάδα εθδξάκεη ζην Κνκπίηζη ζε κηα πεξηπεηεηψδε εθδξνκή, πνπ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπο ηζίκπεζαλ ζθήθεο, θαη ην δηήκεξν 27/28-12-1986 ε νκάδα θαηαζθελψλεη ζηε Μεζνγγή. Σν θαινθαίξη είλαη ε κφλε νκάδα ηεο Σ.Β., πνπ πξαγκαηνπνηεί θαηαζθήλσζε, ηνπο «Ρνβηλζψλεο ‘87» ζηνλ Ώε Γηψξγε Ώξγπξάδσλ, κε αξρεγφ ην ΢. Καπέιιν θαη κε κηθξή ζπκκεηνρή (12 θαηαζθελσηέο). Δ θαηαζθήλσζε απηή θξάηεζε δσληαλή ηελ νκάδα (ζηηο 25-12-1987 είρε θαη πάιη 5 ελσκνηίεο) θαη θαη’ επέθηαζε φιν ην ΢/κα, πνπ απφ ηηο 20-6-1987 δελ είρε πιένλ Ώ.΢. Ο Ε. Κφιιηαο απνρψξεζε θαη ηνπ αλαηέζεθαλ θαζήθνληα εθ. Ν/Π ζηελ Π.Β.

1987. Άδ Γζώνβδξ Ανβονάδςκ. Καηαζηήκςζδ «Ρμαζκζώκεξ 87».

Σν Γελάξε ηνπ 1987 ε εληνιή δηνίθεζεο ηνπ Π.Β. Παλ. Μηθξνχιε έιεμε θαη ηνπ αλαηέζεθαλ θαζήθνληα εθ. Ν/Π ζηελ πεξηνρή, ελψ παξάιιεια ζησπεξά αζθνχζε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β. ρσξίο εληνιή. Ο εθ. πεξηνρήο Μαλφιεο Καηζαξάθεο ηνπ αλέζεζε αθφκε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β. Θεζπξσηίαο ζηελ ππφ δηάιπζε επξηζθφκελε Δγνπκελίηζα. Καηφπηλ ζπλελλνήζεσλ ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β. Θεζπξσηίαο αλαηέζεθαλ ζην ΐ. Κνχξθνπιν θαη ε Σ.Β. Τπαίζξνπ δέρζεθε


101

απνθαζηζηηθφ πιήγκα, ζηεξνχκελε ην κνλαδηθφ βαζκνθφξν, πνπ κπνξνχζε λα ηελ θξαηήζεη ζηε δσή. ΢ηηο 21-3-1987 ε λενεκθαληδφκελε θίλεζε «Βκπξφο γηα ην Πξνζθνπηζκφ ηνπ 2000», πνπ αγσληδφηαλ γηα ηελ επηθξάηεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π., πξαγκαηνπνίεζε 4 ζπλαληήζεηο βαζκνθφξσλ ζηελ Ώζήλα, ζηε Θεζ/ληθε, ζηελ Πάηξα θαη θπζηθά ζηελ Κέξθπξα. ΢ηελ Κέξθπξα ε ζπλάληεζε έγηλε ζην θξνληηζηήξην Β. Μσξατηε, παξνπζία ελ ελεξγεία θαη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξσλ, αλ θαη ν Π.Β. ηελ απαγφξεπζε. Οη ζπλαληήζεηο είραλ επηηπρία, ν αζελατθφο ηχπνο πξφβαιιε ηηο απφςεηο ησλ δηακαξηπξνκέλσλ βαζκνθφξσλ πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ ΢.Β.Π. θαη ζηηο 4-4-1987 ην «2000», φπσο επηθξάηεζε λα απνθαιείηαη, πξαγκαηνπνίεζε θαζηζηηθή δηακαξηπξία θαη πηθεηνθνξία έμσ απφ ηα γξαθεία ηνπ ΢ψκαηνο ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο θαη Κεξθπξαίνη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη. Σν Αεθέκβξε ηνπ 1987 ζην «2000» πξνζρψξεζαλ νη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη, νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ 29 αηηήζεηο εγγξαθήο. Σελ θίλεζή ηνπο απηή αθνινχζεζαλ απφ ηνπο ελ ελεξγεία βαζκνθφξνπο θαη νη ΢. Καπέιινο, Γεξ. Κξνθίδεο, Ν. Εσαθεηκίδεο, ΢η. Κξεηηθφο, ΢. Λέιαο θαη Α. Αηακάληε ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Σνλ Ενχιην επηζθέθζεθε ηελ Κέξθπξα ν λένο Γ.Β. Α. Μαξθνπιήο. Με εληνιή ηνπ ζπζηάζεθε ε Βθνξεία Πεξηνρήο Ενλίσλ Νήζσλ κε έθνξν ηνλ Νηίλν Κνπξθνπκέιε. Με εληνιή ηνπ επίζεο νξίζζεθε Π.Β. ν Λ. Μσξατηεο. Σνλ ίδην κήλα νη Θαλάζεο Σζνπθαιάο, Ε. Φάηιαο θαη Γ. Καξδάκεο, κε ηε ζηήξημε ηνπ Λ. Μσξατηε, πξαγκαηνπνίεζαλ πελζήκεξε εθδξνκή 20 αληρλεπηψλ ηεο Π.Β. ζηνλ Καιακά, πνπ ηφηε βξηζθφηαλ ζηελ επηθαηξφηεηα θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο ΐΑ Βιιάδνο αγσλίδνληαλ γηα ηε δηάζσζή ηνπ. ΢ην Κ.Κ. ΐίδν θαη ζηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο δηαθξηλφηαλ ν ππάιιεινο ηνπ Αήκνπ Ώιέθνο Μηραιάο. Δ Π.Β. πξαγκαηνπνίεζε ζην ΐίδν δηήκεξε εθδξνκή αληρλεπηψλ κε ην ΢η. Γσρηφ ην δηήκεξν 3/4-8-1987, γηαηί θήκεο έθεξαλ πηζαλφ ηνλ θίλδπλν εκπξεζκνχ ηνπ. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Αήκν ήηαλ ην Ννέκβξε λα γίλεη αξρεγφο ηνπ Κ.Κ. ΐίδν ν Ώι. Μηραιάο. Σελ ίδηα πεξίνδν έγηλε βαζκνθφξνο έλαο αθφκε εξγάηεο ηνπ πξνζθνπηζκνχ ηα επφκελα ρξφληα ν Λ. Μπνπράγηαξ. Ο Λ. Μσξατηεο, ν λένο Π.Β., πξνζπάζεζε λα πεηχρεη δχν πξάγκαηα: 1) Να αλαδηνξγαλψζεη ηελ Π.Β. κε ηελ ίδξπζε ηξηψλ Σ.Β., ηεο Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο, ηεο Σ.Β. Νέαο Πφιεο θαη ηεο Σ.Β. Πξναζηίσλ, αλαζέηνληαο ηα θαζήθνληα ησλ Σ.Β. ζηνπο ΢. Σδαθέζηα, Ε. Φάηια θαη Γ. Σζεξεκή αληίζηνηρα. ΢ηα ζρέδηα ηνπ ήηαλ θαη ε ίδξπζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο Σ.Β. Νφηηαο Κέξθπξαο. 2) Να ζπζπεηξψζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο θίλεζεο, επαλαθέξνληαο θαη ηνπο εθηφο απηήο επξηζθφκελνπο βαζκνθφξνπο, πξνρσξψληαο ζε εθινγή δηνηθήζεσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα - 5 κε 6 κήλεο ππνιφγηδε - κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «θαη’ ελσκνηίαο ζπζηήκαηνο ζηελ Π.Β.», φπσο νλφκαζε ην εγρείξεκά ηνπ, ην νπνίν είρε επεμεξγαζζεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985 θαη πεξηείρε, σο έλα βαζκφ, θαη ηηο απφςεηο ηνπ «κέληνξνο» ηνπ πξνζθνπηζκνχ Σει. Γθαδηάλε. Βπξφθεηην ζηελ νπζία γηα έλα ζπγθεθαιπκκέλν ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο εθινγψλ. ΢ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ν Λ. Μσξατηεο ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Σ.Β. Πφιεο ΢. Λαδαξφπνπινπ, ν νπνίνο αξλήζεθε λα θαηαζέζεη ηελ εληνιή ηνπ θαη ζηεξηδφκελνο ζηηο βηαζηηθέο θαη φρη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ελέξγεηεο ηνπ Π.Β., θαηάθεξε λα αλαζηείιεη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Π.Β., νη νπνίνη ηχραηλαλ αξρηθά θαη ηεο απνδνρήο ηνπ εθφξνπ πεξηνρήο Κ.


102

Κνπξθνπκέιε. Ώξγφηεξα κάιηζηα φηαλ ζηηο 16-12-1987 ν Π.Β. αλαθνίλσζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θάιεζκα ζηνπο παιηνχο πξνζθφπνπο λα ιάβνπλ κέξνο κεηά δχν κήλεο ζηελ εθινγή Π.Β., Σ.Β. θαη άιισλ επηηειψλ βαζκνθφξσλ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «θαη’ ελσκνηίαο ζπζηήκαηνο», ν Π.Β. Λ. Μσξατηεο «επαχζε» ηειεθσληθψο απφ ην λέν Γ.Β. Κ. Σζαληίιε, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Α. Μαξθνπιή. Μέρξη ηφηε ν Λ. Μσξατηεο είρε έιζεη ζε ξήμε κε ηελ Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. θαη θαηλφηαλ λα έρεη ράζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθ. πεξηνρήο. ΢ην δηάζηεκα ησλ πέληε κελψλ ηεο ζεηείαο ηνπ ν Λ. Μσξατηεο δελ θαηφξζσζε λα ελεξγνπνηήζεη ηελ Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο θαη ν Σ.Β. ΢. Σδαθέζηαο, πνπ πξνηάζεθε, δελ άζθεζε ηα θαζήθνληά ηνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ΢. Λαδαξφπνπινπ.

1988, Ναοηζηή Δαδμιάδα. Η 4δ Οιάδα έημζιδ βζα απόπθμο.

Ώληίζεηα ν Σ.Β. Νέαο Πφιεο Ε. Φάηιαο επερείξεζε ηελ ίδξπζε 2 λέσλ ΢/ησλ ζηε Γαξίηζα, έλα ζην Άιζνο ησλ Φπιαθψλ θαη έλα ζηηο Κνπιίλεο. Ώπφ ηελ πξνζπάζεηα απηή έκεηλε ε πνιχ ζεηηθή γηα ηελ θίλεζε ίδξπζε ηνπ 7 νπ ΢/ηνο ζε θηίξην ηνπ Ε.Ν. ηεο ΐιαρέξαηλαο ζηε Γαξίηζα, ην νπνίν παξαρσξήζεθε απφ ην Μεηξνπνιίηε Σηκφζεν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ηεξέα Αηνλ. Καξχδε. Κηλεηήξηα δχλακε ηνπ 7νπ ΢/ηνο απφ ηεο ηδξχζεσο ηνπ ππήξμε ν απφ 15-10-1987 Ώ.΢. Θ. Σζνπθαιάο. Βλεξγνπνηήζεθε επίζεο θαη ν Σ.Β. Πξναζηείσλ Γ. Σζεξεκήο, πνπ εθηφο απφ ηε δηαηήξεζε ησλ ΢/ησλ Καλαιίσλ θαη Μπεληηζψλ επερείξεζε αλεπηηπρψο λα ηδξχζεη λέν ΢/κα ζην Κνληφθαιη-Γνπβηά. ΋ιεο απηέο νη ηαρχηαηεο εμειίμεηο ζηα πξνζθνπηθά πξάγκαηα ζηελ Κέξθπξα ζπλέβαηλαλ θαζ’ φλ ρξφλνλ ζηελ Ώζήλα ζεκεηψλνληαλ ζπγθινληζηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία, φπσο πξναλαθέξακε, νδήγεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Β. Α. Μαξθνπιή απφ ηνλ Κ. Σζαληίιε. Σν ΢.Β.Π. έκπαηλε ζε έλα θπθεψλα


103

πεξηπεηεηψλ, θπξίσο δηθαζηηθψλ, ιφγσ ησλ νπνίσλ ην επί 77 ρξφληα αλακθηζβήηεην θχξνο ηνπ δνθηκαδφηαλ ζθιεξά. Σν «Έζλνο» ζηηο 22-11-1987 ζε ζθιεξφ άξζξν ηνπ γξάθεη: «Ο Πξνζθνπηζκφο επί μπξνχ αθκήο. Ίληξηγθεο, θιίθεο, θένπδα, πξνζθνπνπαηέξεο θαη ζηνηρεία κε ρνπληηθφ παξειζφλ νδήγεζαλ ην θίλεκα ζηελ αλππνιεςία θαη ην καξαζκφ. Θα δψζεη ηε ιχζε ην ΢πλέδξην ηεο Κνκνηελήο;». Δ Π.Β. Κέξθπξαο γηα ην ζπλέδξην απηφ πξφηεηλε ηα εμήο ζέκαηα. 1) Αεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάδεημε ζηειερψλ2)΢πλεθπαίδεπζε (κηθηά ηκήκαηα) 3) Ώηξεηνί εθπξφζσπνη ζηε Γ.΢. 4) Καιχηεξε βηβιηνγξαθία. Θα ρξεηαδφηαλ φκσο πνιχο ρξφλνο γηα λα γίλνπλ φια απηά πξάμε. Σα ηέιε ηνπ 1987 ην πξφβιεκα γηα ηελ θίλεζε πξνζδηνξηδφηαλ φρη ηφζν ζηε δεκνθξαηηθή αλάδεημε ζηειερψλ, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο είραλ πεηζζεί

1988, 4δ Οιάδα.

νη πάληεο, φζν ζηελ επηθξάηεζε ζρεκάησλ θαη νκάδσλ βαζκνθφξσλ χζηεξα απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΢.Β.Π. Καη λα ζθεθζεί θαλείο φηη ε πξνζθνπηθή κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζην παξάδεηγκα ησλ βαζκνθφξσλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 4 νπ ΢/ηνο, φπσο θαη θάζε άιινπ ΢/ηνο ζηε ρψξα, απνηεινχζε έλα κηθξφ άζιν. ΢ηηο 17-12-1987 ν εθ. πεξηνρήο Κ. Κνπξθνπκέιεο αλαθνίλσζε, φηη αλαιακβάλεη πξνζσξηλά ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β., φπσο πξνέβιεπε ν θαλνληζκφο. Οη Σνπηθέο Βθνξείεο ηνπ Λ. Μσξαίηε δηαιχζεθαλ, «σο νπδέπνηε λνκίκσο ππάξμαζαη», νη Σ.Β. θαζαηξέζεθαλ θαη Σ.Β. Πφιεο αλέιαβε θαη πάιη ν, ΢. Λαδαξφπνπινο, ν νπνίνο έθεξε θαη ηελ εληνιή δηνίθεζεο. ΋ζνλ αθνξά ηελ Σ.Β. Τπαίζξνπ, αλ θαη ην ΢/κα ησλ Καλαιίσλ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη, ελ ηνχηνηο έπλεε ηα ινίζζηα. Ο Λ. Μσξατηεο θαη ην επηηειείν ηνπ, πνπ ην απνηέιεζαλ ν Ώ.Π.Β. Κπξ. Σδαθέζηαο, ν εθ. δηνηθ. ΢. Μνληεζάληνο, ν εθ. παιαηψλ πξνζθφπσλ Ε. Σζαληαξίδεο, ε εθ. ιπθ. Ώξίζηα Μαιάκνπ, ν εθ. αληρλ. Γ. Καξδάκεο θαη ν εθ.


104

Ν/Π ΐ. Σζψλνο (ν Παλ. Μηθξνχιεο αξλήζεθε ηα θαζήθνληα) ηάξαμε ηα λεξά, κε θηλήζεηο φκσο βηαζηηθέο, ξηδνζπαζηηθέο θαη έμσ απφ ηνπο θαινχο ρεηξηζκνχο ηνπ θαλνληζκνχ δηνίθεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλν. ΢ε απηφ ζπλέηεηλε απνθαζηζηηθά θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ Γ.Β. Α. Μαξθνπιή, πνπ αλ θαη αληίζεηνο ζε θάζε αιιαγή, ελ ηνχηνηο θαηλφηαλ λα θαιχπηεη πνιιέο απφ ηηο αληίζεηεο κε ηηο απφςεηο ηνπ ελέξγεηεο ηνπ Λ. Μσξατηε. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ θίλεζε πνιιά αμηφινγα ζηειέρε θαη ε θίλεζε λα αξηζκεί ππεξδηπιάζηνπο βαζκνθφξνπο εθηφο θίλεζεο παξά ελ ελεξγεία. Οη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη, πνπ επαλεηιεκκέλα πξνζθαιέζηεθαλ απφ ηνλ Λ. Μσξατηε λα πάξνπλ κέξνο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, κε κεγάιε επηθχιαμε ηνπ ηφληζαλ ηηο πεξηπέηεηεο, πνπ ζα πξνέθππηαλ γηα ηελ θίλεζε, αλ απνηχγραλε, θαη ηνλ ζπκβνχιεπζαλ λα είλαη πξνζεθηηθφο κε ηε δηνίθεζε. Σν ηέινο ηεο ρξνληάο ν Λ. Μσξατηεο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ηελ επηζηνιή, πνπ έζηεηιε ζην Γ.Β. Κ. Σζαληίιε κεηά ηελ «παχζε» ηνπ, αλαθέξνληαο φηη νη «εθηάιηεο ζα θαλνχλ». Οη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη ηνπ απάληεζαλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχζαλ κε ηνλ ηίηιν: «νη εθηάιηεο είραλ θαλεί πξν πνιινχ θ. Μσξατηε». ΢ην άξζξν απηφ θαηνλνκάζζεθαλ νη «δνηέο» εγεζίεο ηεο θίλεζεο ζηελ Κέξθπξα απφ ην 1985 κέρξη ην 1987, πξάγκα πνπ πξνβιεκάηηζε έληνλα ηελ θνηλή γλψκε θαη θαηέδεημε, φηη κφλν κε δεκνθξαηηθέο δηνηθήζεηο ζα είρε κέιινλ ν Κεξθπξατθφο Πξνζθνπηζκφο. Σν 1987 έθιεηζε γηα ηελ Π.Β. κε ηελ πξνζθνξά ινπθνπκάδσλ ηελ παξακνλή η Ώγηνχ. Σα πξνβιήκαηα ηεο ζηειέρσζεο ηεο Π.Β. Κέξθπξαο απαζρφιεζαλ ηνλ Έθ. Πεξ. Ενλίσλ Νήζσλ Κ. Κνπξθνπκέιε ακέζσο. Οη ζπλζήθεο φκσο ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιεο, κηα θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν αιιεπάιιεια άξζξα ησλ ΢. Λαδαξφπνπινπ, Ε. Φάηια θαη ησλ εθηφο θίλεζεο, πνπ απηή ηε θνξά εμέζεζαλ ην ηζηνξηθφ ησλ δηνηθεηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ Κεξθπξατθφ Πξνζθνπηζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηνπ «απαγφξεπαλ» ην λέν δηνξηζκφ Π.Β. θαη Σ.Β. Πξνζπάζεζε ν Κ. Κνπξθνπκέιεο λα αληρλεχζεη ηηο δηαζέζεηο φισλ ησλ πιεπξψλ, αιιά νη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη ηνπ ππέδεημαλ κφλν ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία - ν Γ. Καγθνπξίδεο ζηελ πξφηαζε ηνπ λα νξηζζεί Π.Β. απάληεζε «θάλε εθινγέο» - θαη νη πεξηζζφηεξνη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη έκκεζα απηφ έδεηρλαλ λα επηζπκνχλ. Έηζη ην Μάξηην ηνπ 1988 ν Κ. Κνπξθνπκέιεο θάιεζε ηνπο εθηφο θαη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνπο ζε ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ λέν Π.Β. κε ζπλζήθεο φκσο, πνπ δελ έδηλαλ εγγπήζεηο γηα κηα θαιή ζπλέρεηα. ΢ηε ζπλάληεζε απηή 33 βαζκνθφξνη επέιεμαλ κεηαμχ 5 «ππνςεθίσλ» ηνλ Γ. Λνγαξά, ηελ ίδηα ψξα πνπ πνιιαπιάζηνη βαζκνθφξνη ζπγθεληξσκέλνη πάλσ απφ ην πξνζθνπείν εθδήισλαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζην θαθέθηππν ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ επηρεηξνχληαλ απφ ηνλ εθ. πεξηνρήο. Αελ κπνξεί λα κεδελίζεη θαλείο ηελ θαιή πξνζπάζεηα ηνπ Κ. Κνπξθνπκέιε, φκσο ηα πξάγκαηα είραλ πξνρσξήζεη πνιχ απφ ηηο πξψηεο άηππεο θαη αλάινγεο δηαδηθαζίεο ηνπ 1982 θαη ηψξα νη απαηηήζεηο ησλ βαζκνθφξσλ γηα γλήζηεο εθινγέο ήηαλ απφιπηεο. Ο Γ. Λνγαξάο δελ απνδέρζεθε ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β. θαη ν Κ. Κνπξθνπκέιεο, θάησ απφ ην βάξνο ησλ λέσλ δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ηνπ Λ. Μσξατηε θαη ησλ δηθψλ ηνπ απαληήζεσλ, θξάηεζε ν ίδηνο ηα θαζήθνληα ηνπ Π.Β., νξίδνληαο Σ.Β. ηνλ ΢. ΢νπέξεθ ζηε ζέζε ηνπ ΢. Λαδαξφπνπινπ, ηνπ νπνίνπ ε εληνιή δηνίθεζεο είρε ιήμεη.


105

΢ηηο 13-7-1988 ν Γ.Β. Κ. Σζαληίιεο ρνξήγεζε πξνζσξηλή εληνιή δηνίθεζεο Π.Β. ζην ΢. Λαδαξφπνπιν θαη παξάιιεια θαηάξγεζε ηελ Βθ. Πεξ. Ενλίσλ Νήζσλ, κέρξη ηηο 29-11-1988, νπφηε ν λένο Γ.Β. Βπαγ. Καξχδεο ηελ επαλαζπλέζηεζε θαη ν Κ. Κνπξθνπκέιεο άζθεζε θαη πάιη ηα θαζήθνληα ηνπ Βθ. Πεξηνρήο. Ο λένο Π.Β. ΢. Λαδαξφπνπινο θάιεζε ζε ζπκβνχιην Π.Β. ηνπο βαζκνθφξνπο ζηηο 5-9-1988 θαη θαηέζηεζε ζαθέο, φηη είλαη αληίζεηνο κε ηηο κε ζχκθσλεο πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο «δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο» ζην ΢.Β.Π. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο ζέζεο ηνπ ήηαλ απφ ηνπο 18 παξηζηάκελνπο βαζκνθφξνπο λα απνρσξήζνπλ νη 15. Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλερείο αλαθαηαηάμεηο, πνπ δελ δεκηνπξγνχζαλ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα πξνζθνπηθή δνπιεηά, ζην 4ν ΢/κα, απφ ηα ειάρηζηα πνπ δνχιεπαλ, νξίζζεθαλ Ώ.΢. ν Μηρ. Θεξηαλφο, Ώ.Ώ. ν Ν. Σφκπξνο θαη Ώ.Κ.Ώ. ν Γ. Σζεξεκήο. Ο λένο Ώ.΢. θαη ν Ώ.Κ.Ώ. είραλ ζχληνκα πξνζηξηβέο ηφζν κε ηνπο παιαηφηεξνπο βαζκνθφξνπο, θαη θπξίσο κε ην ΢. Καπέιιν, φζν θαη κε ηελ πξφεδξν ηεο Β.Κ.΢. Μαξία Καβαιηεξάηνπ, κε απνηέιεζκα λα παξαηηεζνχλ. Σα θαζήθνληα ηνπ Ώ.΢. αλέιαβε ν Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ. Δ αγέιε απηή ηε ρξνληά κε ηνπο Τ.Ώ. ΢νθία Παρή θαη κε βνεζνχο ηελ Έιιε Μπαιηά, ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε θαη Δξψ Λέιια έιαβε κέξνο ζηελ θαηαζθήλσζε ηνπ ΢/ηνο ζην ΐίδν κε 12 ιπθφπνπια. Δ νκάδα, κε ηνλ αξρεγφ ηεο ΢. Καπέιιν (Εππφθακπνο) θαη Τ.Ο. ηνπο Λεσλίδα Παρή, ΢. Λέια, Υξ. Γάρν Ε. Λέιια θαη ΢ηακάηε Κξεηηθφ, θαηάθεξε λα αξρίζεη πξφγξακκα θσπειαζηψλ κε ηελ Ώξγψ, κεηά έλα θαιφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο απφ φια ηα παηδηά ηεο νκάδαο, ηεο θνηλφηεηαο, αθφκε θαη ηεο αγέιεο, λα ιάβεη κέξνο ζηελ Ναπηηθή Ββδνκάδα θαη λα 1988, Βίδμ. Η πύθδ ηδξ Καηαζηήκςζδξ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηαζθήλσζε «Ανβμκαύηεξ 88» «Ώξγνλαχηεο ‘88» ζην ΐίδν κε 29 λαπηνπξνζθφπνπο. Μάιηζηα θαηά ηελ εκέξα ηεο επίζεκεο ππξάο ηεο θαηαζθήλσζεο ε λαπαγνζσζηηθή ιέκβνο «Κ. Θχκεο» έπαζε ηε κνηξαία δεκηά ζηε κεραλή ηεο, πνπ ππήξμε θαη ε αηηία ηνπ παξνπιηζκνχ ηεο. Δ θνηλφηεηα αληρλεπηψλ ηελ 1-10-1988 επαλαιεηηνχξγεζε, κεηά ελάκηζε ρξφλν δηαθνπήο, κε κηα λέα παξέα απφ 10 παιηνχο θαη λένπο αληρλεπηέο, φινπο ζε κηα ζπληξνθηά, κε αξρεγφ ηνλ θαη Ώ.Ο. ΢. Καπέιιν θαη Τ.Κ.Ώ. ην Υξ. Γάρν. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ζην ΐίδν πήξαλ κέξνο 8 αληρλεπηέο. Δ ρξνληά έθιεηζε κε ηνλ αγηαζκφ ηνπ ΢/ηνο ζηηο 24-9-1988 θαη ηνλ πνιχ επηηπρεκέλν ρνξφ ηνπ ΢/ηνο ζηηο 28-12-1988 ζηηο Βζπεξίδεο. ΢ηελ Π.Β. θαη ηελ Σ.Β. ππήξρε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζπλέρεηα. Δ πξνζσξηλή εληνιή ηνπ Π.Β. ΢. Λαδαξφπνπινπ είρε ιήμεη, φπσο θαη απηή ηνπ Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ. Οη βαζκνθφξνη αλεζπρνχζαλ θαη έθαλαλ ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο θίλεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηζηνιή ηνπ Ώ.Ο. ΢. Καπέιινπ πξνο ηνλ Σ.Β. ζηηο 5-8-1988, πνπ εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηα άκεζα


106

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν πξνζθνπηζκφο ζηελ Κέξθπξα θαη ηδηαίηεξα ην 4 ν ΢/κα. Σν Γελάξε ηνπ 1989 ν Κεξθπξατθφο Πξνζθνπηζκφο, θαη ηδηαίηεξα ην 4 ν ΢/κα, ζπγθινλίδεηαη απφ ην ζάλαην ηνπ ΢. Ληλάξδνπ, ηνπ αγαπεηνχ ζε φινπο Σδίν-Πίπε. Ο ΝΏΤΣΟΠΡΟ΢ΚΟΠΟ΢ απηφο άθεζε ζηνπο πξνζθφπνπο ηεο Κέξθπξαο ηελ επρή ηνπ λα βξεζνχλ φινη καδί ζηελ θίλεζε αγαπεκέλνη. Με ηηο επρέο ηνπ Σδίν-Πίπε ην 4ν ΢/κα μεθίλεζε ην 1989 έλα αθφκε δχζθνιν πξνζθνπηθφ ρξφλν. Μέζα ζηηο πνιιέο δηνηθεηηθέο αληημνφηεηεο ε αγέιε πξαγκαηνπνηεί ρνξφ ζην ππφζηεγν καδί κε ηα ιπθφπνπια ηεο 1εο θαη 3εο αγέιεο ζηηο 25-1-1989. ΢ηηο 22-4-1989 εθδξάκεη ζηε Μεζνγγή κε 18 ιπθφπνπια θαη ηνλ Ενχιην 9 ιπθφπνπιά ηεο καδί κε 7 ηεο 5εο αγέιεο θαηαζθελψλνπλ ζην Μπαξκπάηη γηα 6 κέξεο. ΢ηηο 28-10-1989 παξειαχλνπλ 33 ιπθφπνπια θαη ην δηήκεξν 9/10-12-1989 καδί κε ηα ιπθφπνπια ηεο 3εο θαη ηεο 7εο αγέιεο παίδνπλ ζην Λνχλα-Παξθ, πνπ νξγαλψλνπλ ζην πξνζθνπείν. Σν επηηειείν ηεο αγέιεο ην απνηεινχλ ν Ώ.Ώ. Ν. Σφκπξνο (ζχληνκα απνρσξεί), νη Τ.Ώ. ΢νθία Παρή, Έιιε Μπαιηά θαη ΐ. Παλαγησηφπνπινο θαη νη βνεζνί Δξψ Λέιια, ΢ππξάληδειια ΐαξαγγνχιε, ΢. Ληβηηζάλνο θαη Υξ. ΢ηεξγηάηνο.

΢επηέιανδξ 1990. Σμ 4μ ΢ύζηδια ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ Πνμζημπζηήξ Υνμκζάξ.

Δ νκάδα, κε ηνλ αξρεγφ ηεο ΢. Καπέιιν θαη ηνπο Τ.Ο. Ε. Λέιια, Μηρ. Λέιια θαη Α. ΢αξαθελφ, πξαγκαηνπνηεί ηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζε «Φαίαθεο ‘89» κε θαιφ λαπηνπξνζθνπηθφ πξφγξακκα (έλαο θαθφο ρεηξηζκφο είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζπάζεη ην έλα άξκπνπξν ηεο Ώξγνχο) ζην Μπαξκπάηη θαη ην θζηλφπσξν νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθφ δηήκεξν ζηειερψλ ζηε Μεζνγγή. Με ηε ιήμε ηεο θαηαζθήλσζεο ηε ζθπηάιε ηεο αξρεγίαο ηεο νκάδαο παξαιακβάλεη ν Λ. Παρήο κε Τ.Ο. ηνπο ΢. Λέια θαη Υξ. Γάρν. Δ θνηλφηεηα, πνπ επί επηάκελν είρε δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, επαλαιεηηνπξγεί κε 5 αληρλεπηέο ζε έλαλ φκηιν απφ ηηο 8-4-1989, ζηηο 15-4-1989


107

αζθείηαη ζηελ θεπνπξηθή θαη, κε ηελ εηζδνρή 10 λέσλ αληρλεπηψλ απφ ηελ νκάδα ζηελ ππξά ιήμεο ηεο θαηαζθήλσζεο, αλαπηχζζεη αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα θαη νξακαηίδεηαη κηα εθδξνκή εθηφο Κέξθπξαο ηελ επφκελε ρξνληά. Δ θνηλφηεηα ζηεξίδεηαη ζηνλ αξρεγφ ηεο ΢. Καπέιιν θαη ζηνλ Τ.Κ.Ώ. Ώξηζηείδε ΢αξαθελφ, ελψ πιαηζηψλεηαη θαη απφ φια ηα ζηειέρε ηνπ ΢/ηνο. Ώπηφ ην θαινθαίξη θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζθήλσζε γίλεηαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ΢/ηνο κε ηελ Ώξγψ, θπξίσο ζε θσπειαζίεο, θαη έλα πιήξσκα ζπκκεηέρεη ζηε «ΐαξθαξφια», πνπ νξγαλψλεη ζηηο 10-8-1989 ν Ο.Κ.Β. ΢ε ζπκβνχιην ΢/ηνο απνθαζίζζεθε λα κείλεη ε Ώξγψ θαη ην ρεηκψλα ζηε ζάιαζζα, γηα λα ζπλερηζζεί ε λαπηνπξνζθνπηθή εθπαίδεπζε. Σν 4ν ΢/κα ζπκπαξαζηάζεθε ζην 7ν ΢/κα, πξνζθέξνληαο κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπ γηα ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ 7νπ. Ώ.΢. ην 1989 παξέκεηλε ν Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ. Σε ρξνληά απηή (8-2-1989) ηδξχζεθε ε Β.Π.Π. ηεο Π.Β., ε νπνία φκσο είρε ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο, αηφλεζε θαη νπζηαζηηθά απηνδηαιχζεθε ηνλ ίδην ρξφλν. ΢ηελ Π.Β. ν ΢. Λαδαξφπνπινο παξαηηείηαη ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηε νη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. αλαδεηθλχνπλ Π.Β. ηνλ ΢. Σξνχζα. ΢ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ν ΢. Σξνχζαο ζπγθέληξσζε 10 ςήθνπο, ν ΐ. Κνχξθνπινο 5 θαη ν ΢. ΢νπέξεθ 4. ΢ηηο 17-5-1989 ρνξεγείηαη πξνζσξηλή εληνιή δηνίθεζεο ζην ΢. Σξνχζα θαη αλνίγεη έηζη ν 1990. Σμ επζηεθέζμ ημο 4μο ΢οζηήιαημξ ιε ημκ δξφκνο ηεο επαλφδνπ θαη ησλ Έθμνμ Πενζμπήξ Νηίκμ Κμονημοιέθδ. εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξσλ. Ο Γ. Καγθνπξίδεο επηζθέπηεηαη ζην πξνζθνπείν ηνλ εθιεγκέλν Π.Β., παξνπζία ηνπ Κ. Κνπξθνπκέιε, ΢. Γηαλλάηνπ θαη ΐ. Σζψλνπ, ηνλ ζπγραίξεη θαη ηνπ δεηά λα νξγαλψζεη ζπλάληεζε φισλ ησλ βαζκνθφξσλ κε ζθνπφ ηελ θάζνδν θαη ησλ εθηφο θίλεζεο. Ο Π.Β. φκσο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ Κέξθπξα (επαγγεικαηηθνί ιφγνη ηνλ θξαηνχζαλ εθηφο Κέξθπξαο), ε ζπλάληεζε πξνζδηνξίζζεθε ζην απψηεξν κέιινλ θαη Ώ.Π.Β. αλέιαβε ν ΐ. Σζψλνο. ΢ην ΢.Β.Π. νη δηθαζηηθέο δηακάρεο, πνπ θαηέιεγαλ κε απνδνρή ησλ ζέζεσλ ηνπ Παλ. Καλειιφπνπινπ, εθ ησλ πιένλ δξαζηήξησλ ζηειερψλ ηνπ «2000» αλάγθαζαλ ην Α.΢. ζε αλαζεψξεζε ησλ ζθιεξψλ ηνπ ζέζεσλ θαη ζε θαηάιεμε κηαο ζπκθσλίαο θπξίσλ, πνπ πξνέβιεπε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΢.Β.Π. θαη ηελ παχζε ησλ ζπλερψλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ, πνπ αλ κε ηη άιιν εμέζεηαλ ην ΢.Β.Π. ζηελ ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε. Δ ζπκθσλία απηή αλαθνηλψζεθε ζηα κέιε ηνπ ΢.Β.Π. κε ην 4 ν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο 3-7-1989 ηνπ Γ.Β. Βπαγ. Καξχδε, ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη θαη απνζπάζκαηα απφ ην ιφγν ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ Α. Ώιεμάηνπ, ν νπνίνο γηα κία αθφκε θνξά θαινχζε φινπο ζε ελφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα θαη μεθαζάξηδε φηη «δελ επλνεί θαη θαηαθξίλεη νπνηαδήπνηε παξάλνκε παξαπξνζθνπηθή θίλεζε».


108

Δ αιήζεηα είλαη φηη εθηφο απφ ηελ θίλεζε «Βκπξφο γηα ηνλ Πξνζθνπηζκφ ηνπ 2000», πνπ εθπξνζσπνχζαλ ν Θ. ΐφζζεο, ν Παλ. Καλειιφπνπινο θαη άιινη, είραλ ηδξπζεί θαη αλέπηπζζαλ δξάζε δηάθνξεο παξαπξνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ν «Βπηβνεζεηηθφο ΢χλδεζκνο Βπεθηάζεσο ν Πξνκαρψλ» ή Β.΢.Β.Π. ηνπ Α. Μαξθνπιή, ν «΢χλδεζκνο Βπεθηάζεσο Παξαδνζηαθνχ Πξνζθνπηζκνχ» ή ΢.Β.Π.Π. ηνπ Γ.Β. Βπαγ. Καξχδε, ν νπνίνο θέξεηαη λα είρε νξγαλψζεη θαη ηε κπζηηθή πξνζθνπηθή νξγάλσζε «Λεγεψλα ησλ Ώεηψλ», ε «Παλειιήληα Κίλεζε βαζκνθφξσλ ΢.Β.Π.» θαη ε απφ 22-2-1989 εκθαληζζείζα «Βηαηξεία Ώλάπηπμεο ηεο Πξνζθνπηθήο Εδέαο» ή Ώ.Β.Π.Ε., ζην πξνζσξηλφ ζπκβνχιην ηεο νπνίαο πεξηιακβάλνληαλ πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά επηθαλή ζηειέρε ηεο θίλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ γλσζηφηεξνο ζήκεξα είλαη ν πξφεδξνο ηνπ Α.΢. ηνπ ΢.Β.Π. Υξ. Λπγεξφο. Οη παξαπξνζθνπηθέο απηέο θηλήζεηο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη θαη ζήκεξα, νξγάλσλαλ νκάδεο βαζκνθφξσλ, πνπ πξνσζνχζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πνπ δηεθδηθνχζαλ έλα ηζρπξφ κεξίδην ζηε ζχλζεζε ηεο λέαο Γ.΢., πνπ ήηαλ νξαηφ πιένλ, φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα αληηθαζηζηνχζε κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ηξφπν ηε ζηεξηδφκελε ζην Π.Α. 1028/1980 ζπλέιεπζε, ε νπνία είρε πξνθχςεη απφ ηε ζηξεβιή εθαξκνγή απφ ην δηνξηζκέλν Α.΢. ηνπ ΢.Β.Π. ηνπ Ν. 440/1976. Δ ζχλζεζε ηεο πθηζηάκελεο Γ.΢. πξνέβιεπε ζε γεληθέο γξακκέο 70% ηζφβηα κέιε θαη 30% επί ζεηεία, νξηδφκελα κε ηνλ θαζφινπ αμηνπξεπή ηξφπν ηεο θιήξσζεο. Ήηαλ επφκελν νη πάξα πνιινί βαζκνθφξνη ηνπ ΢.Β.Π. λα αληηδξνχλ, ε «απεξρφκελε γεληά» λα κεζνδεχεη ηξφπνπο θαηαζηξαηήγεζεο θάζε έλλνηαο δηθαίνπ, νη εμειίμεηο, ζε ζρέζε θαη κε ηηο ξαγδαίεο πνιηηηθνθνηλσληθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, λα ζεκαηνδνηνχλ ηελ επηθξάηεζε ησλ λέσλ απφςεσλ θαη νη παξαπξνζθνπηθέο νξγαλψζεηο λα εηνηκάδνληαη κέξα.

γηα

ηελ

επφκελε

1990, Μπανιπάηζ. Από ηδκ Καηαζηήκςζδ «Αηθακηίδα 90»

Ώπηφ ην πιαίζην θάληαδε αζήθσην γηα ηνπο ψκνπο ηνπ απνδεθαηηζκέλνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ θαη αλππφθνξν γηα ην κηθξφ 4ν ΢/κα θαη ηνπο λεαξνχο βαζκνθφξνπο ηνπ, πνπ έδηλαλ ηνλ θαζεκεξηλφ πξνζθνπηθφ αγψλα, άιινηε επηηπρεκέλα θαη άιινηε φρη. Δ ρξνληά έθιεηζε κε ηελ αξρηθή ιπθνπνχισλ - πξνζθφπσλ, πνπ νξγάλσζε ν εθ. εθπαηδ. ηεο πεξηνρήο ΐ. Κνχξθνπινο. Δ ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Σνπηθνχ Βθφξνπ ΢. ΢νπέξεθ κε ην 4ν ΢/κα ζπλεηέιεζε ηε δχζθνιε απηή επνρή λα έρεη ε Σ.Β. ζηελφηεξν ζπλεξγάηε ην 4 ν ΢/κα. Δ παξνπζία ηνπ 4νπ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο, πνιιέο θνξέο κνλαδηθή, ζηηο δξάζεηο ηεο Σ.Β. θαη ηεο Π.Β. Δ νκάδα ην 1990 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή ζηηο 10/11-31990 θαη ηελ θαηαζθήλσζε «Ώηιαληίδα ‘90» ζην Μπαξκπάηη. Έιαβε κέξνο ζηε


109

Ναπηηθή Ββδνκάδα κε ηελ Ώξγψ, ζηε βαξθαξφια, πνπ νξγάλσζε ν Ο.Κ.Β. θαη νξγάλσζε ζρνιή εθπαίδεπζεο ελσκνηαξρψλ ην ΢επηέκβξην. Δ αγέιε πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην Πέξακα κε 17 ιπθφπνπια ζηηο 3-31990 θαη θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη γηα πέληε κέξεο κε 12 ιπθφπνπια. Έιαβε κέξνο ζε εηδηθή εθδήισζε κε ηελ Βηαηξεία Πξνζηαζίαο Γψσλ. Δ θνηλφηεηα (20/25-8-1990) πξαγκαηνπνίεζε ηε κεγάιε δξάζε ππαίζξνπ ζην Κ.Κ. Φιακπνπξάξη ηεο Π.Β. Εσαλλίλσλ. Μία πνιχ θαιή δξάζε, ε νπνία είρε ζπλέπεηα κία νκάδα αληρλεπηψλ λα δεζεί πνιχ κε ην ΢χζηεκα θαη λα απνηειέζεη ηνπο κειινληηθνχο βαζκνθφξνπο ηνπ. Δ δξάζε απηή είρε ηε ζπλέρεηά ηεο κε ηελ εθδξνκή ζην Ραδνβίδη Εσαλλίλσλ καδί κε ηελ 6ε θνηλφηεηα. ΢ηελ Π.Β. θαη ηελ Σ.Β. ην κφλν 20/25-08-1990. Η 4δ Κμζκόηδηα πνπ μερσξίδεη ην 1990 είλαη ε ΢ρνιή Ακζπκεοηώκ ζημ Κ.Κ. Φθαιπμονάνζ. Ναπηηθήο Πξνπαίδεπζεο, πνπ έγηλε ην Ννέκβξην κε αξρεγφ ηε Λίλα Γψγνπ-Ώξκέλε. Σε ζρνιή παξαθνινχζεζαλ απφ ην 4ν ΢/κα νη Ε.Λέιιαο, ΢. Λέιαο, Μηρ. Λέιιαο, Λ. Παρήο, ΢νθία Παρή θαη Έιιε Μπαιηά. ΢ην ΢.Β.Π. απφ ην Μάξηε ηνπ 1990 έρνπκε λέν πξφεδξν ηνπ Α.΢. ην Α. Μαξθνπιή θαη Γ.Β. ην Μαηζαίν Γήθν. Ο Α. Μαξθνπιήο πξφηεηλε ζηνλ Λ. Μσξατηε λα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Βθ. Πεξηνρήο Ενλίσλ Νήζσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Κ. Κνπξθνπκέιε, αιιά ν Λ. Μσξατηεο ηνπ επεζήκαλε φηη ζα δερφηαλ κφλν, αλ ηνπ επέηξεπε, κεηά θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (10-12 κήλεο), λα εθαξκφζεη ην «θαη’ ελσκνηίαο ζχζηεκά» ηνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Βθ. Πεξηνρήο, πξάγκα πνπ δελ έγηλε δεθηφ. ΢ην ΢.Β.Π. ην αίηεκα γηα αληηπξνζσπεπηηθή Γ.΢. έπαηξλε νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο θαη πιεζίαδε ζηελ θνξχθσζή ηνπ. Μάηαηα ε δηνίθεζή ηνπ πξνζπάζεζε λα πείζεη ηελ θνηλή γλψκε, φηη ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην 1980 εμ αηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή απεμάξηεζε ηνπ ΢ψκαηνο απφ ηηο εληζρχζεηο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. ΋ινη γλψξηδαλ φηη «εθζπγρξνληζηέο» θαη «ζπληεξεηηθνί» (ραξαθηεξηζκνί ηεο Βιεπζεξνηππίαο ηεο 4-4-1990), ήηαλ δχν ππαξθηέο κεγάιεο νκάδεο, πνπ δίραδαλ ηελ θίλεζε. Καζνξηζηηθή ήηαλ ε παξέκβαζε ηεο Παγθφζκηαο Πξνζθνπηθήο Οξγάλσζεο. Σελ 1-6-1990 ν γεληθφο γξακκαηέαο Γαθ Μνξεγηφλ, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ πξφεδξν Σδνλ Μπέξεζθνξλη, πξνεηδνπνίεζε ην ΢.Β.Π., φηη αλ κέρξη ηηο 3110-1990 δελ ελαξκφληδε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ΢ψκαηνο κε ηα δηεζλή ζηάληαξηο, πνπ ήδε ίζρπαλ ζηελ Βπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζα δηαγξαθφηαλ απφ κέινο ηεο Παγθφζκηαο Πξνζθνπηθήο Οξγάλσζεο. Ώπνηέιεζκα ηεο επζείαο απεηιήο ηεο Παγθφζκηαο Πξνζθνπηθήο Οξγάλσζεο ήηαλ ζηελ έθηαθηε Γ.΢. ζηηο 10-11-1990 λα απνθαζίζνπλ νη δηνηθνχληεο ην ΢.Β.Π. λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1980 θαη λα αλαθνηλψζνπλ (αλαθνίλσζε 122/28-11-1990 ηνπ Γ.Β. Μαηζαίνπ Γήθνπ), φηη νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζα είλαη ε αλάδεημε ηνπ Σ.Β. απφ ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο Σ.Β., ε


110

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηζνβίσλ κειψλ ηεο Γ.΢., ε αλάδεημε ησλ λέσλ κειψλ απφ ηα ΢πλέδξηα ησλ Π.Β. θαη ε ζεζκνζέηεζε ησλ Παλειιελίσλ Πξνζθνπηθψλ ΢πλεδξίσλ κε αληηπξνζσπεπηηθή ζπκκεηνρή βαζκνθφξσλ. Οη Αεκνθξαηηθέο Αηαδηθαζίεο ζην ΢.Β.Π. είραλ ζεκεηψζεη κία πξψηε λίθε. Αελ εθιεγφηαλ βέβαηα ν Π.Β. απφ ηνπο βαζκνθφξνπο, αιιά ην λεξφ κπήθε ζη’ απιάθη. Ο ενξηαζκφο ησλ 80 ρξφλσλ Βιιεληθνχ Πξνζθνπηζκνχ έθιεηλε κε κηα κεγάιε ηνκή ζηα πξνζθνπηθά πξάγκαηα. Ώιιά ηη ήηαλ επί ηέινπο απηέο νη πεξίθεκεο Αεκνθξαηηθέο Αηαδηθαζίεο; Σελ απάληεζε ζην εξψηεκα είρε δψζεη απφ ην 1985 ζηνλ « Κξίθν ησλ ΐαζκνθφξσλ» ν Αεκήηξεο Ώιεμάηνο. «Γεκνθξαηηθή Γηαδηθαζία είλαη λα ππάξρεη ππεύζπλε έθθξαζε γλώκεο θαη ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΢ώκαηνο ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο Δθνξείαο, κεηαμύ ησλ ζηειερώλ, ησλ βαζκνθόξσλ θαη ησλ Δπηηξνπώλ Κνηλσληθήο ΢πκπαξάζηαζεο». ΢ηελ Κέξθπξα νη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη έδσζαλ πξνο δεκνζίεπζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γ.Β. ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. ΢ηηο 9-11-1990 ν Κεξθπξατθφο Πξνζθνπηζκφο ζξήλεζε ην ρακφ ηνπ κεγάινπ ΚΒΡΚΤΡΏΕΟΤ ΠΡΟ΢ΚΟΠΟΤ ΢ΠΤΡΟΤ ΜΠΏΝΟΤ. Ο ηδξπηήο ηεο ΐ΄ Οκάδαο Πξνζθφπσλ Κέξθπξαο ην 1925, ηεο κάλαο ησλ ζεκεξηλψλ ΢/ησλ θαη Βθνξεηψλ ηεο Κέξθπξαο, πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηνλ Πξνζθνπηζκφ, πνπ ηφζν πηθξά ηνλ απνρσξίζζεθε ζηηο 31-12-1960, ζε ειηθία 90 εηψλ απνρσξίζζεθε θαη ηελ αγαπεκέλε ηνπ Κέξθπξα, ζαλ «εμαπηέξπγν, ζρίδνληαο ηνλ αγέξα». Δ Π.Β. ηνλ ζπλφδεςε ζηελ ηειεπηαία ηνπ θαηνηθία. Με ην ηέινο ηνπ 1990 ν Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ δήισζε, φηη δελ κπνξνχζε λα παξακείλεη θαη Ώ.΢., θαη πξφηεηλε λέν Ώ.΢. ην ΢. Καπέιιν. Σελ επφκελε ρξνληά ην ΢/κα ζε ζπλεξγαζία κε ην 3ν επηζθεχαζε ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζηεγάδεη ηηο δχν ιέζρεο. Μεγάιε ε ζπκβνιή ηεο Β.Κ.΢. ζην έξγν απηφ, πνπ νινθιήξσζε ηηο επηζθεπαζηηθέο αλάγθεο ηνπ πακπάιαηνπ θηηξίνπ. Δ αγέιε έθαλε ην απνθξηάηηθν πάξηη ηεο ζηηο 16-21991 θαη θαηαζθήλσζε ην θαινθαίξη ζην Μπαξκπάηη. 19-01-1991. Η 4δ Κμζκόηδηα Ακζπκεοηώκ Δ νκάδα κνίξαζε ζηδ θέζπδ. ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηνπο μέλνπο ην Πάζρα θαη θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη («Πνζεηδψλαο’91») κε 33 λαπηνπξνζθφπνπο θαη έλα κεγάιν επηηειείν απφ βαζκνθφξνπο θαη αληρλεπηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο 4εο νκάδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηε θαηαζθήλσζε ηνπ ΢. Γηαλλάηνπ, ηνπ παιηνχ αξρεγνχ ηεο νκάδαο, ηνπ ΐ. Σζψλνπ, ηνπ «κφληκνπ» κάγεηξα ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ηνπ Π.Β. ΢. Σξνχζα. ΢ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο νκάδαο εηζέξρεηαη, έληνλα πιένλ, θαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ΢ηηο 21-4-1991 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδξνκή ζην Μπαξκπάηη θαη ε ελσκνηία Ξηθηψλ, πνπ δηαθξίζεθε, αληηπξνζψπεπζε ηελ νκάδα ζην δηαγσληζκφ


111

επηιέθησλ ελσκνηηψλ, πνπ κφλν γη’ απηή ηε ρξνληά επαλήιζε ζην πξφγξακκα ηεο Σ.Β., αιιά δελ ηα θαηάθεξε θαιά. Δ νκάδα ζπκκεηείρε ζηελ εμφξκεζε θαζαξηζκνχ ηνπ Ν. Φξνπξίνπ, πνπ νξγάλσζε ν Α. Κεξθπξαίσλ. ΢ηηο 19/20-10-1991 θαηαζθήλσζε ζηε Μεζνγγή θαη ζηηο 24-10-1991 επηζθέθζεθε ηελ βξεηαληθή θξεγάηα HMS Minerva. Δ θνηλφηεηα κε αξθεηνχο αληρλεπηέο έιαβε κέξνο ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηεο Υ.Β.Ν. γηα ηελ αληηζχιιεςε θαη πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο θσπειαζίεο κε ηελ Ώξγψ, πνπ απηή ηε ρξνληά ρξεηάζηεθε ζεκαληηθέο επηζθεπέο.

03-02-1991. Η Δκςιμηία Ξζθζώκ ζε ελόνιδζδ ηαεανζόηδηαξ ηδξ πόθδξ.

΢ηελ Βθνξεία Πεξηνρήο Ενλίσλ Νήζσλ απφ ηηο 27-3-1991 αλέιαβε θαζήθνληα εθφξνπ νξγαλψζεσο, κε πξνζσξηλή εληνιή, ε Λίλα Γψγνπ-Ώξκέλε, ε νπνία ηνλ Ώχγνπζην πξαγκαηνπνίεζε ΢ρνιή Ναπηηθήο Πξνπαίδεπζεο. Ο Έθνξνο Πεξηνρήο Κ. Κνπξθνπκέιεο, ηνπ νπνίνπ ε εληνιή είρε ιήμεη, εθηεινχζε ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηελ πξνθνξηθή έγθξηζε ηνπ Γ.Β. Ο Π.Β. ΢. Σξνχζαο, εγθαηεζηεκέλνο κφληκα πιένλ ζηελ Κέξθπξα, επηρείξεζε λα νξγαλψζεη ηελ επάλνδν ησλ εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξσλ ζηελ Π.Β. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλέζηεζε ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο ΢. Σξνχζα, ΐ. Σζψλν θαη Γ. Καγθνπξίδε, ε νπνία θάιεζε ζηηο 25-4-1991 φινπο ηνπο εληφο θαη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνπο ζε ζπλάληεζε ζην πξνζθνπείν, κε ζθνπφ λα ζπδεηεζνχλ φια ηα ζέκαηα, πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ηνπηθή θίλεζε θαη λα απνθαζηζζεί ε πεξαηηέξσ πνξεία ηεο κε ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ. Ήδε νη πξψηεο επαθέο είραλ γίλεη θαη νη εθηφο θίλεζεο είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ ενξηαζηηθή ζπλεζηίαζε ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ. Δ ζπλάληεζε απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη νη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη δελ επαλήιζαλ. Ο Π.Β. ζηελ επηζηνιή ηνπ ηεο 23-4-1991 απέδσζε ηελ απνηπρία απηήο ηεο ζπλάληεζεο


112

ζε νξηζκέλεο «ζθνηεηλέο δπλάκεηο», γηα ηηο νπνίεο έγηλε ζηε ζπλέρεηα πνιχο ιφγνο. Βίλαη γεγνλφο, φηη νη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη (νη πεξηζζφηεξνη) δελ ήηαλ εχθνιν λα δερζνχλ ηνπο επί 6 ρξφληα εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνπο, ηνπο «απ’ έμσ» φπσο αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ηεο Λίλαο Γψγνπ-Ώξκέλε πξνο ηνλ Π.Β. ζηηο 11-5-1991, κε ηελ νπνία δηακαξηχξεηαη ζηνλ Π.Β. γηα ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθηφο θίλεζεο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζθνηεηλέο δπλάκεηο». Οη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη είραλ πνιιέο επηθπιάμεηο, νξηζκέλνη ζεσξνχζαλ φηη ε απνπζία ησλ «απ’ έμσ» νθεηιφηαλ ζε πξνζσπηθέο δηελέμεηο ηνπο θαη φρη ζε ζεζκηθέο δηεθδηθήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ελ ελεξγεία βαζκνθφξνπο ήηαλ κηθξήο ειηθίαο ην 1985, φηαλ δελ αλαλεψζεθαλ νη εληνιέο δηνίθεζεο ηεο πξψηεο κεγάιεο νκάδαο ησλ «απ’ έμσ» , γηαηί δελ ελλννχζαλ λα δερζνχλ «δνηέο» εγεζίεο. Αελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη ήηαλ θπζηθφ λα έρνπλ παξαπιεξνθνξεζεί θαη λα δπζπηζηνχλ. Δ ζθέςε πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ηνπο ήηαλ: «ελψ εκείο κε δχζθνιεο ζπλζήθεο αγσληδφκαζηε θαζεκεξηλά απηνί απ’ έμσ, αθνχ εγθαηέιεηςαλ ηα ηκήκαηά ηνπο, απιψο δηακαξηχξνληαη». Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ νη εθηφο θίλεζεο λα ζηακαηήζνπλ λα ζπδεηνχλ ην ελδερφκελν ηεο επαλφδνπ ηνπο. ΢ηηο 18-7-1991 δεκνζηεχεηαη ην Π.Α. ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΢.Β.Π. (Π.Α. 313 ΦΒΚ 110Ώ΄/18-7-1991) θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζην 1ν ΢πλέδξην ηεο Π.Β. ηελ 1-11-1991 αλαδεηθλχνληαη κέιε ηεο Γ.΢. νη ΢. ΢νπέξεθ, ΢. Καπέιινο, Θ. Σζνπθαιάο, Κ. ΢νπέξεθ θαη Α. Ώγγειάηνο. Ο ηειεπηαίνο ηζνςήθεζε κε ηνλ Ε. Κξφηζε θαη εμειέγε κε θιήξσζε, φπσο πξνβιεπφηαλ. ΢ηηο 29-11-1991 νη βαζκνθφξνη ηεο Σ.Β. αλέδεημαλ Σ.Β. ηνλ ΢. ΢νπέξεθ. Οη Αεκνθξαηηθέο Αηαδηθαζίεο ηχραηλαλ εθαξκνγήο, έλαο λένο άλεκνο θχζαγε ζην Πξνζθνπείν, φινη πξνζδνθνχζαλ κηα θαιχηεξε ζπλέρεηα, έλα λέν ειπηδνθφξν μεθίλεκα. 1992-2003 Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ 1992 ν Π.Β. ΢. Σξνχζαο άξρηζε θαη πάιη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξσλ, νη νπνίεο ζα είραλ απνδψζεη, αλ δελ κεζνιαβνχζε έλα αθφκε ζπληαξαθηηθφ γεγνλφο: Σελ 7 ε Μαξηίνπ ν Έθνξνο Πεξηνρήο Ενλίσλ Νήζσλ Κ. Κνπξθνπκέιεο πέζαλε. ΢ην εκεξνιφγην ηεο 4εο θνηλφηεηαο αληρλεπηψλ, ην νπνίν ηεξνχζε άςνγα ν θαιφο αληρλεπηήο Υξηζηφθνξνο Σαθέθαο, δηαβάδνπκε: «΢ήκεξα ε ζεκαία ηνπ θεληξηθνχ ηζηνχ ηνπ Πξνζθνπείνπ ήηαλ κεζίζηηα. Απζηπρψο δήισλε πέλζνο, ην ζάλαην ηνπ Βθ. Πεξ. Ενλίσλ Νήζσλ Νηίλνπ Κνπξθνπκέιε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έγηλαλ ζπγθεληξψζεηο ησλ ηκεκάησλ, φπσο επίζεο δελ έπεζε ε βάξθα ζηε ζάιαζζα». Ο Νηίλνο Κνπξθνπκέιεο (Αεηόο) αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηνλ Πξνζθνπηζκό ηεο Εαθύλζνπ θαη ηεο Κέξθπξαο. Γηα ηελ Κέξθπξα ππήξμε ν εγέηεο πνπ αλέιαβε ην πεδάιην ηεο θίλεζεο ζε πνιύ δύζθνιεο επνρέο. Τε δεθαεηία ηνπ ‘60 θαηόξζσζε, καδί κε ηνλ Π.Δ. Κ. Βηηηνύξε, λα θξαηήζεη ηελ θίλεζε θαη λα ηεο μαλαδώζεη ην θύξνο ηεο. Μέζα από ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο επνρήο πνπ αθνινύζεζε, ε θίλεζε αλαπηύρζεθε, θπξίσο ζηελ ύπαηζξν, θαη ν «Έθνξνο», ζε νξηζκέλεο «ζθνηεηλέο δπλάκεηο», γηα ηηο νπνίεο έγηλε ζηε ζπλέρεηα πνιχο ιφγνο.


113

Βίλαη γεγνλφο, φηη νη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη (νη πεξηζζφηεξνη) δελ ήηαλ εχθνιν λα δερζνχλ ηνπο επί 6 ρξφληα εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνπο, ηνπο «απ’ έμσ» φπσο αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ηεο Λίλαο Γψγνπ-Ώξκέλε πξνο ηνλ Π.Β. ζηηο 11-5-1991, κε ηελ νπνία δηακαξηχξεηαη ζηνλ Π.Β. γηα ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθηφο θίλεζεο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζθνηεηλέο δπλάκεηο». Οη ελ ελεξγεία βαζκνθφξνη είραλ πνιιέο επηθπιάμεηο, νξηζκέλνη ζεσξνχζαλ φηη ε απνπζία ησλ «απ’ έμσ» νθεηιφηαλ ζε πξνζσπηθέο δηελέμεηο ηνπο θαη φρη ζε ζεζκηθέο δηεθδηθήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ελ ελεξγεία βαζκνθφξνπο ήηαλ κηθξήο ειηθίαο ην 1985, φηαλ δελ αλαλεψζεθαλ νη εληνιέο δηνίθεζεο ηεο πξψηεο κεγάιεο νκάδαο ησλ «απ’ έμσ» , γηαηί δελ ελλννχζαλ λα δερζνχλ «δνηέο» εγεζίεο. Αελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη ήηαλ θπζηθφ λα έρνπλ παξαπιεξνθνξεζεί θαη λα δπζπηζηνχλ. Δ ζθέςε πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ηνπο ήηαλ: «ελψ εκείο κε δχζθνιεο ζπλζήθεο αγσληδφκαζηε θαζεκεξηλά απηνί απ’ έμσ, αθνχ εγθαηέιεηςαλ ηα ηκήκαηά ηνπο, απιψο δηακαξηχξνληαη». Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ νη εθηφο θίλεζεο λα ζηακαηήζνπλ λα ζπδεηνχλ ην ελδερφκελν ηεο επαλφδνπ ηνπο. ΢ηηο 18-7-1991 δεκνζηεχεηαη ην Π.Α. ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΢.Β.Π. (Π.Α. 313 ΦΒΚ 110Ώ΄/18-7-1991) θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζην 1ν ΢πλέδξην ηεο Π.Β. ηελ 1-11-1991 αλαδεηθλχνληαη κέιε ηεο Γ.΢. νη ΢. ΢νπέξεθ, ΢. Καπέιινο, Θ. Σζνπθαιάο, Κ. ΢νπέξεθ θαη Α. Ώγγειάηνο. Ο ηειεπηαίνο ηζνςήθεζε κε ηνλ Ε. Κξφηζε θαη εμειέγε κε θιήξσζε, φπσο πξνβιεπφηαλ. ΢ηηο 29-11-1991 νη βαζκνθφξνη ηεο Σ.Β. αλέδεημαλ Σ.Β. ηνλ ΢. ΢νπέξεθ. Οη Αεκνθξαηηθέο Αηαδηθαζίεο ηχραηλαλ εθαξκνγήο, έλαο λένο άλεκνο θχζαγε ζην Πξνζθνπείν, φινη πξνζδνθνχζαλ κηα θαιχηεξε ζπλέρεηα, έλα λέν ειπηδνθφξν μεθίλεκα. 1992-2003 Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ 1992 ν Π.Β. ΢. Σξνχζαο άξρηζε θαη πάιη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξσλ, νη νπνίεο ζα είραλ απνδψζεη, αλ δελ κεζνιαβνχζε έλα αθφκε ζπληαξαθηηθφ γεγνλφο: Σελ 7ε Μαξηίνπ ν Έθνξνο Πεξηνρήο Ενλίσλ Νήζσλ Κ. Κνπξθνπκέιεο πέζαλε. ΢ην εκεξνιφγην ηεο 4εο θνηλφηεηαο αληρλεπηψλ, ην νπνίν ηεξνχζε άςνγα ν θαιφο αληρλεπηήο Υξηζηφθνξνο Σαθέθαο, δηαβάδνπκε: «΢ήκεξα ε ζεκαία ηνπ θεληξηθνχ ηζηνχ ηνπ Πξνζθνπείνπ ήηαλ κεζίζηηα. Απζηπρψο δήισλε πέλζνο, ην ζάλαην ηνπ Βθ. Πεξ. Ενλίσλ Νήζσλ Νηίλνπ Κνπξθνπκέιε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έγηλαλ ζπγθεληξψζεηο ησλ ηκεκάησλ, φπσο επίζεο δελ έπεζε ε βάξθα ζηε ζάιαζζα». Ο Νηίλνο Κνπξθνπκέιεο (Ώεηφο) αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηνλ Πξνζθνπηζκφ ηεο Γαθχλζνπ θαη ηεο Κέξθπξαο. Γηα ηελ Κέξθπξα ππήξμε ν εγέηεο πνπ αλέιαβε ην πεδάιην ηεο θίλεζεο ζε πνιχ δχζθνιεο επνρέο. Σε δεθαεηία ηνπ ‘60 θαηφξζσζε, καδί κε ηνλ Π.Β. Κ. ΐηηηνχξε, λα θξαηήζεη ηελ θίλεζε θαη λα ηεο μαλαδψζεη ην θχξνο ηεο. Μέζα απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο επνρήο πνπ αθνινχζεζε, ε θίλεζε αλαπηχρζεθε, θπξίσο ζηελ χπαηζξν, θαη ν «Έθνξνο», φπσο ζπλήζσο ηνλ ιέγακε, θαηφξζσζε λα ζπγθξαηήζεη ηε λέα γεληά ζηειερψλ, πνπ απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα θαη ην κέιινλ ηεο.


114

Ο Νηίλνο Κνπξθνπκέιεο θεδεχηεθε ζηε Γάθπλζν. Δ Π.Β. απέδσζε ηηκέο κε αληηπξνζσπεία ηεο. Σν Μάην πξνγξακκαηίζηεθε ΐαζηθή πξνζθφπσλ κε αξρεγφ ηνλ Γ. Καξδάκε. Σνλ ίδην κήλα θαη κεηά απφ λέεο ζπλελλνήζεηο νη εθηφο θίλεζεο βαζκνθφξνη επαλήιζαλ ζηελ ελεξγφ θίλεζε θαη ζηειέρσζαλ ηελ Π.Β. θαη ηελ Σ.Β. Πφιεο. Ο Π.Β. ζηηο 26-5-1992 αλαθνίλσζε ηε ζχλζεζε ησλ επηηειείσλ ηεο Π.Β. θαη ηεο Σ.Β. Πφιεο. Σν επηηειείν ηεο Π.Β.: Ώ.Π.Β. ΐ. Σζψλνο, Βθ. Αηνηθ. Γ. Καγθνπξίδεο, βνεζφο Βθ. Αηνηθ. Κπξ. Σδαθέζηαο, Βθ. Βθπαηδ. Λ. Μσξατηεο, Βθ. Ώλ. Γ. Καξδάκεο, Βθ. Πξ. Ε. Φάηιαο, Βθ. Ν/Π Α. Παζραιίδεο, Βθ. Λπθ. Μαξθία Μηθξνχιε (δήισζε αδπλακία αλάιεςεο θαζεθφλησλ), Βθ. Αεκ. ΢ρ. Ν. Μνπκνχξεο. Έθνξνη Βηδηθνί ΢πλεξγάηεο : Τιηθνχ Λ. Μπνπράγηαξ, Ώθηλ. Πεξ. Θαλ. Μαθξήο, Οηθ. Θεκ. Παλ. Αεζχιιαο, Τπεπζ. Σχπνπ ΢. Γεληάηεο θαη Καηαζθ. Ώι. Μηραιάο.

24-04-1992, Μ. Παναζηεοή. Φνμονά ζημκ Δπζηάθζμ ημο Αβίμο Νζημθάμο ηςκ Γενόκηςκ.

Σν επηηειείν ηεο Σ.Β. : Ώ.Σ.Β. Ώλη. Πατπέηεο, Βθ. Λπθ. Άλλε Κνπινχξε, Βθ. Πξ. Ώλδξ. ΢νπβιάθεο (δελ αλέιαβε θαζήθνληα) Βθ. Ν/Π Άθεο Κνπινχξεο, Βθ. Ώζι. Αηνλ. ΐξάκεο. Ώθφκε ηνπνζεηήζεθαλ νη Υξ. Νηθνινχδνο αξρεγφο ζηελ 3ε νκάδα, νη Θεφθηινο ΢ηέιιαο, ΢ηαχξνο ΢πίλνπιαο, Νίθνο Μπνιέηζεο θαη Ώλδξ. Μεηαιιελφο, ππαξρεγνί ηεο 1εο νκάδαο, 1εο αγέιεο θαη 1εο θνηλφηεηαο αληίζηνηρα, θαη ν Μηρ. Θεξηαλφο ππαξρεγφο ζηελ 6ε νκάδα. Σ.Β. Τπαίζξνπ ν ΢. Μνληεζάληνο (ν ηειεπηαίνο Σ.Β.). Φξέζθν θαη δηςαζκέλν γηα δνπιεηά αίκα θπθινθφξεζε ζηελ Π.Β. θαη εγγπήζεθε έλα λέν ειπηδνθφξν μεθίλεκα. Βλ ησ κεηαμχ ζην 4ν ΢/κα (δχλακε 134 κέιε ζηηο 7-7-1992) θαηά ηελ ενξηή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο, ν Σ.Β. ΢. ΢νπέξεθ αλαθεξχρζεθε επίηηκνο


115

Ώ.΢. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 1991 σο επίηηκνο ππαξρεγφο ζπκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ηνπ 4νπ ν Λ. Μπνπράγηαξ. Δ αγέιε ηελ 23-2-1992 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ Κέξθπξα Γθφιθ θαη ε νκάδα δηήκεξε εθδξνκή (29-2/1-3-1992) ζην Μπαξκπάηη. Δ θνηλφηεηα είρε πινχζηα δξάζε θαη ζηηο 4/5-1-1992 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μπξηηψηηζζα, ηελ 22-2-1992 ζπκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκφ ηεο εκέξαο ζθέςεο κε φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο Σ.Β., πνπ έγηλε ζε αίζνπζα ηεο Φ.Β. Καπνδίζηξηαο, ζηηο 23-2-1992 ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο εκέξαο ζθέςεο νξγάλσζε ζπδήηεζε κε ζέκα « Ο ξφινο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Πξνζθνπηζκνχ ζήκεξα», κε ζπκκεηνρή βαζκνθφξσλ θαη αληρλεπηψλ ηνπ 3νπ, 6νπ θαη 7νπ ΢/ηνο, επηζθέθζεθε ηνπο Παμνχο, έιαβε κέξνο ζην πξσηάζιεκα ΐφιετ ηεο Σ.Β. θαη πήξε ηε 2ε ζέζε, θαη ζηηο 17/18/19-4-1992 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Λίκλε Κνξηζίσλ θαη ηνλ Άε Μαζηά. ΢ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο έγηλαλ Πξφζθνπνη Έζλνπο νη Γ. ΋ξθαλνο, Παλη. Νηθνθάβνπξαο, ΢. Ώγγειφπνπινο θαη Υξ. ΢ηεξγηάηνο, κεηά ηελ εηδηθή δνθηκαζία πξνζθφπσλ Έζλνπο πνπ έγηλε ην Αεθέκβξε ηνπ 1991 ζην Πήιην. Λίγν αξγφηεξα πξνηάζεθαλ σο Τ.Ο. ΢ηηο 25-3-1992 ζηελ παξέιαζε ην ΢/κα εκθαλίζζεθε κε ζαιπηγθηέο, ηξαπκαηηνθνξείο θαη ζεκαησξνχο. ΢ηηο 30-6-1992 ε νκάδα ζπκκεηείρε ζην θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ ηεο Παιαηνθαζηξίηζαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ναπηηθήο Ββδνκάδαο. ΢ηηο 6-12-1992 ε νκάδα ζπκκεηείρε ζηελ 1ε ζπλάληεζε νκάδσλ, πνπ νξγάλσζε ν θιάδνο πξνζθφπσλ ηεο Π.Β. θαη ζηηο 19-12-1992 έιαβε κέξνο ζην «κεγάιν παηγλίδη», πνπ νξγάλσζε καδί κε ηελ 7ε θαη ηελ 8ε νκάδα.

1992, Μπανιπάηζ. Καηαζηήκςζδ «Αιθζηηζμκία 92».

Σν θαινθαίξη έγηλε ζην Μπαξκπάηη ε θαηαζθήλσζε ηεο νκάδαο «Ώκθηθηηνλία ‘92» κε ηνπο λαπηνπξνζθφπνπο ρσξηζκέλνπο ζε ηξεηο ελσκνηίεο


116

ηνπο «Άηιαληεο», ηνπο «Σξίησλεο» θαη ηνπο «Τπεξίσλεο» θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηηο πέληε ηειεπηαίεο κέξεο ηεο 5εο Ο. Ν/Π Λεπθνχ Πχξγνπ. Ήηαλ κηα θαηαζθήλσζε αθηεξσκέλε ζηελ Βηξήλε θαη απηήλ είρε ζέκα ην ζεαηξηθφ ζθεηο ζηελ ενξηαζηηθή ππξά. ΢ην Μπαξκπάηη θαηαζθήλσζε θαη ε αγέιε θαη νη πεξηζζφηεξνη αληρλεπηέο ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ παξφληεο. Οη αληρλεπηέο θαη κεξηθνί Τ.Ο. μεθίλεζαλ ηελ θαηαζθήλσζε ακέζσο κεηά ηελ πεξηπεηεηψδε θαη επηθίλδπλε έθνδν, πνπ δελ μέραζαλ λα θάλνπλ θαηά ηεο θαηαζθήλσζεο ηνπ 6νπ ΢/ηνο, θαη ηνπ άζπνλδνχ ηνπο θίινπ Κ. ΐνπηζηλά, ζηνπο Ώξγπξάδεο. ΢’ απηή ηελ θαηαζθήλσζε ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ επαλίδξπζε ηνπ 8 νπ ΢/ηνο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ Ενπλίνπ ν Βθ. Αηνηθ. ηεο Π.Β. Γ. Καγθνπξίδεο, καδί κε άιινπο εθφξνπο, είρε κεηαθέξεη ην πιηθφ ηεο απνζήθεο ηεο Π.Β. (ζεκεξηλή ιέζρε ηεο 8εο νκάδαο) ζηελ αίζνπζα ηνπ «Ήρνο θαη Φσο» θαη είρε θξνληίζεη γηα ηε δηάζσζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε θχιαμε ηνπ Ώξρείνπ ηεο Π.Β. ζηε βηβιηνζήθε, πνπ δψξηζε ζηελ Π.Β. θαη ε νπνία ηνπνζεηήζεθε ζην ππφζηεγν. Με ηελ ελέξγεηα απηή ην ππφζηεγν δηαθνζκήζεθε θαη κεηαιιάρζεθε απφ γπκλή αίζνπζα ζε πξνζθνπηθφ ζηέθη, αιιά ην θπξηφηεξν έκεηλε ειεχζεξε ε απνζήθε ηεο Π.Β. λα ζηεγάζεη έλα λέν ΢/κα. ΢ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ 4νπ ΢/ηνο ζην Μπαξκπάηη έγηλαλ νη πξψηεο ζπδεηήζεηο, πνπ έβξηζθαλ ζχκθσλνπο ηνπο βαζκνθφξνπο γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο επαλίδξπζεο ηνπ 8νπ ΢/ηνο. Έηζη ζην ζπκβνχιην ηνπ 4νπ ΢/ηνο ηελ 19-10-1992 απνθαζίζζεθε ε επαλίδξπζε ηνπ 8νπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα αλαιάβεη Ώ.΢. γηα έλα ρξφλν ν Ώ.Σ.Β. Ώλη. Πατπέηεο, λα παξαρσξήζνπλ αγέιε θαη νκάδα φζα παηδηά επηζπκνχζαλ λα εγγξαθνχλ ζην λέν ΢/κα θαη λα γίλεη ε ηειεηή ηεο απνρψξεζεο απφ ηελ 4 ε νκάδα πξηλ απφ ηε ιηηαλεία ηνπ Πξσηνθχξηαθνπ. Σν λέν ΢/κα ζα ζηειέρσλαλ παιηνί θαη λένη βαζκνθφξνη ηνπ ΢/ηνο. ΢ην ηζηνξηθφ απηφ ζπκβνχιην ήηαλ παξφληεο νη εμήο βαζκνθφξνη: Ε. Λέιιαο, Μηρ. Λέιιαο, Υξ. Γάρνο, Γεξ. Κξνθίδεο, Έιιε Μπαιηά, Δξψ Λέιια, ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε, Μηρ. Θεξηαλφο, Γεξ. Καβαιηεξάηνο, Κ. Καξακπάηζνο, Γ. Καγθνπξίδεο, Άθεο Κνπινχξεο, Άλλε Κνπινχξε ΢. Καπέιινο θαη Ώλη. Πατπέηεο. ΢ηηο 2-11-1992 ν Ώ.΢. ΢. Καπέιινο, εθ κέξνπο ηνπ 4νπ ΢/ηνο, δήηεζε απφ ηελ Π.Β. ηελ επαλίδξπζε ηνπ 8νπ. Ο Ώλη. Πατπέηεο θαη άιινη λεαξνί βαζκνθφξνη θξφληηζαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο απνζήθεο ζε ιέζρε θαη ζηηο 6-11-1992 ν Ώλη. Πατπέηεο δήηεζε απφ ηελ Π.Β. λα εγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 8νπ ΢/ηνο κε δχν ηκήκαηα (αγέιε θαη νκάδα) θαη κε Β.Κ.΢. ΢ηελ αίηεζή ηνπ αλαθέξεη ηε ζχλζεζε ησλ βαζκνθφξσλ ηνπ ΢/ηνο: Ώ.΢. Ώλη. Πατπέηεο, Ώ.Ώ. Ναηάζα Μσξατηνπ, Τ.Ώ. Γηάλλα Κάηζελνπ-Μηραιά, Άλλε Μακάινπ, Γεξ. Καβαιηεξάηνο, Ώ.Ο. Άξεο Μπξάηνο, Μηρ. Θεξηαλφο, Τ.Ο. Υξ. Παγθξάηεο θαη εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζε λαπηνπξνζθνπηθά ζέκαηα Α. Παζραιίδεο. Σν φλεηξν θαη ν δηαξθήο ζηφρνο ηνπ 4νπ ΢/ηνο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Δ ίδξπζε ηνπ 8νπ ΢/ηνο έδσζε ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηφηεηα ηεο ίδξπζεο ηεο Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο. Σνλ Ενχιην επηζθέθζεθε επίζεκα ηελ Π.Β. ν λένο Γ.Β. Υ. Λπγεξφο, ν νπνίνο έθαλε γλσζηή ηελ πξφζεζή ηνπ λα θαηαξγήζεη ηελ Βθ. Πεξ. Ενλίσλ Νήζσλ θαη λα επαλεληάμεη ηελ Π.Β. Κέξθπξαο ζηελ Βθ. Πεξ. Απηηθήο Βιιάδνο. Ο Γ. Καγθνπξίδεο ηνπ αληηπξφηεηλε ηε ζχγθιεζε ζπλεδξίνπ πεξηνρήο θαη ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηνπο Βπηαλήζηνπο βαζκνθφξνπο γηα ηελ ηχρε ηεο Βθ. Πεξηνρήο


117

Ενλίσλ Νήζσλ, πξάγκα πνπ δελ έγηλε δεθηφ, θαη ζηηο 30-12-1992 ν Γ.Β. αλαθνίλσζε ηελ θαηάξγεζή ηεο. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1992 ε Π.Β. θηινμέλεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Αεκνηηθψλ Καηαζθελψζεσλ ζην ΐίδν 32 Ώιβαλνχο πξνζθφπνπο θαη επίδνμα ζηειέρε ηνπ Ώιβαληθνχ Πξνζθνπηζκνχ. Σελ θαηαζθήλσζε ππνζηήξημαλ ν Π.Β. θαη ιίγνη έθνξνη θαη θίινη ηεο Π.Β. Ο αξρεγφο ηεο θαηαζθήλσζεο Γ. Καγθνπξίδεο εθάξκνζε δχν παξάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Έλα πξφγξακκα γηα ηα πεξίπνπ 10 παηδηά πξνζθνπηθήο ειηθίαο θαη έλα δεχηεξν πξφγξακκα γηα ηνπο ελήιηθεο κε βάζε ηελ ηδενινγηθή ζεκειίσζε ηνπ Πξνζθνπηζκνχ, κία άηππε ΐαζηθή ΢ρνιή. Τπήξμε θαη έλα θαιά πξνεηνηκαζκέλν πξφγξακκα επίζθεςεο ζηα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ. Δ πξνζθνξά απηή ηνπ Κεξθπξατθνχ Πξνζθνπηζκνχ ζρνιηάζηεθε θνιαθεπηηθφηαηα απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν ησλ Σηξάλσλ, ηνπ Μπεξαηίνπ, ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ησλ Ώγ. ΢αξάληα θαη απέζπαζε ηηο επραξηζηίεο ηνπ Γ.Β. θαη ηνπ εθφξνπ ζπλδέζκνπ ΢.Β.Π. θαη Besa Scout Υξ. Γθφγθα.

1992. Ναοηζηή Δαδμιάδα.

Ήηαλ κηα πεξηπεηεηψδεο θηινμελία, κε ηηο αιβαληθέο αξρέο λα κε δίλνπλ θαη’ αξρήλ άδεηα ζηα κέιε ηεο πξνζθνπηθήο νξγάλσζεο Besa Scout λα ηαμηδέςνπλ. Ώπηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ε εθδξνκή ηεο 4 εο θνηλφηεηαο κε ηελ Ώξγψ ζην ΐίδν, ζηηο 29/30-8-1992 γηα ζπλάληεζε κε ηνπο Ώιβαλνχο πξνζθφπνπο, θαηέιεμε ζε έλα ςπραγσγηθφ λαπηνπξνζθνπηθφ δηήκεξν, αθνχ δελ ζπλάληεζαλ θαλέλα αδειθφ Ώιβαλφ πξφζθνπν. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ λα θαηαζθελψζνπλ κεηά αξθεηά ρξφληα θαη πάιη πξφζθνπνη ζην ΐίδν. Ο ρψξνο, πνπ ηνπο είρε αξρηθά παξαρσξεζεί γηα δεκηνπξγία θαηαζθελσηηθνχ θέληξνπ, θηινμελνχζε πιένλ ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο, ην πιηθφ πνπ θπιάζζνληαλ ζηηο απνζήθεο πνπ είραλ


118

παξαρσξεζαεί, θπξίσο απηφ ηνπ 1νπ ΢/ηνο, είρε εμαθαληζζεί θαη έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηνπο βαζκνθφξνπο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε θαηαζθήλσζε απηή, φηη έπξεπε λα δεηήζνπλ απφ ην Αήκν Κεξθπξαίσλ έλα λέν ρψξν. Βπηιέρζεθε ην ΐ.Ώ. άθξν ηνπ λεζηνχ, ε «Γηνθάξελα». Σν θζηλφπσξν ε 4ε θνηλφηεηα είρε λέν αξρεγφ ην Γ. Καγθνπξίδε θαη πξαγκαηνπνίεζε κία θαιή παξνπζίαζε ηεο Πξνζθνπηθήο Ώληίζηαζεο ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο ζηηο 31-10-1992 θαη ζηηο 14/15-11-1992 εθδξνκή ζηε Γξάβα-Παιηά Πεξίζεηα- Ώγ. ΢ππξίδσλα-Καξνπζάδεο. ΢ηελ αγέιε εκθαλίζζεθαλ ηα «Καζηνξάθηα», θαηά ηα «Ώζηεξάθηα» ηνπ ΢.Β.Ο., θίλεζε πνπ απεπζπλφηαλ ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ησλ 7 εηψλ, ε νπνία φκσο ζηακάηεζε ζχληνκα. Δ Π.Β. αλέζεζε ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο Ώξγνχο ζην 4ν ΢/κα, γηαηί απηή ηε ρξνληά νη επεκβάζεηο ελφο άιινπ ΢/ηνο, πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζε δελ είραλ ζρέζε κε ηε λαπηηθή ηέρλε. Οη ΢. Ώγγειφπνπινο, Υξ. ΢ηεξγηάηνο, ΢. Ληβηηζηάλνο, Κ. Καξακπάηζνο θαη Γ. ΋ξθαλνο παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ζρνιή Ναπηηθήο Πξνπαίδεπζεο ζηε Θεζ/ληθε 15-11-1992. 4δ Κμζκόηδηα Ακζπκεοηώκ. κε αξρεγφ ηνλ ΢η. Υαηδετσάλλνπ. (Καζαξηζκόο αθηήο Αγίνπ Σππξίδσλνο) Σελ 14/15-11-1992 αλαθνηλψζεθε ε ιεηηνπξγία αξρηθήο ιπθνπνχισλ κε αξρεγφ ηνλ Ε. Φάηια, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο νη ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε, Δξψ Λέιια θαη Γ. ‘Οξθαλνο. Δ Π.Β. εληζρχζεθε κε 100.000 δξ. απφ ην Ννκάξρε Κέξθπξαο Θεφθηιν ΐαζηιείνπ, ελ φςεη ησλ αλαγθψλ ηεο, πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο επεκβάζεηο ζην πξνζθνπείν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο. Θέκα πξνέθπςε κε ηε ρνξήγεζε νξηζηηθήο εληνιήο δηνίθεζεο ζηνλ Π.Β. ΢. Σξνχζα ζηηο 19-10-1992 απφ ηνλ Γ.Β. Πνιινί βαζκνθφξνη δπζαλαζρέηεζαλ κε ηελ ελέξγεηα απηή, γηαηί ζεσξνχζαλ δεδνκέλν φηη θάζε λέα δηνίθεζε, αθφκε θαη απηή ηνπ Π.Β., παξ’ φιν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην λέν Οξγαληζκφ, ζα ηχραηλε ηεο απνδνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαζκνθφξσλ. Ώπηφ δελ ηεξήζεθε, αιιά θαη νη βαζκνθφξνη, πνπ επαλήιζαλ ζηελ θίλεζε κφιηο πξηλ απφ 5 κήλεο , δελ έθξηλαλ ζθφπηκν λα μεθηλήζνπλ έλα λέν θχθιν αληηπαξαζέζεσλ, πνπ ζα απέβαηλε επηδήκηνο γηα ηελ θίλεζε. Πεξηνξίζηεθαλ ινηπφλ κφλν ζε πξνθνξηθέο δηακαξηπξίεο ζηνλ Π.Β. Άιισζηε ε Π.Β. έπξεπε λα δηαρεηξηζζεί θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ ζίγνπξα ζα αλέθππηαλ κε ηα έξγα ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ηελ επφκελε ρξνληά. Ώπφ ην θάθειν «Παξαρσξεηήξηα-Σίηινη», πνπ γηα πξψηε θνξά έγηλε απφ ηνλ Βθ. Αηνηθ., θαη ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ηνλ επηθαλή λνκηθφ ΢. Υνλδξνγηάλλε, πξνέθππηε φηη ε Π.Β. έπξεπε λα ρεηξηζζεί πνιχ ιεπηά ην φιν ζέκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ζην ρψξν ηεο θαη ζ’ απηφ ρξεηαδφηαλ ζε εγξήγνξζε ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηεο. ΢ηηο 2-12-1992, παξνπζία 19 ζπλέδξσλ έγηλε ην 2ν ΢πλέδξην ηεο Π.Β., ζην νπνίν ζπδεηήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Π.Β. θαη εθιέρζεθαλ ηα λέα κέιε


119

ηεο Γ.΢. Βθιέρζεθαλ επίζεο νη εθπξφζσπνη ηεο Βθ. Πεξηνρήο γηα ην 13 ν Παλειιήλην ΢πλέδξην. Ώπηνί ήηαλ νη Α. Ώγγειάηνο, Ώληηγφλε Υεηξδάξε, Βπζη. Μεηαιιελφο, Θ. Σζνπθαιάο θαη Υξηζηίλα Αξή, φινη βαζκνθφξνη ηνπ 7νπ ΢/ηνο Πξνζθφπσλ.

1993. Απμκμιή Πνμζηόπςκ Έεκμοξ.

Σν Αεθέκβξε νη Κ. Καξακπάηζνο θαη Γεξ. Καβαιηεξάηνο ζπκκεηείραλ επηηπρψο ζηελ εηδηθή δνθηκαζία Πξνζθφπσλ Έζλνπο, πνπ έγηλε ζηελ Πάξλεζα, θαη ηελ επφκελε ρξνληά, καδί κε ηνπο άιινπο ηέζζεξηο Πξνζθφπνπο ηνπ 4νπ ΢/ηνο, παξέιαβαλ ηα δηαθξηηηθά ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο. Δ ρξνληά έθιεηζε κε ην άλακκα ηνπ «Ππξζνχ ηεο Βπξψπεο» ηελ 12.00 λπρηεξηλή ηεο 31-12-1992. Λίγνη βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. παξαθνινχζεζαλ ηνλ Π.Β. ΢. Σξνχζα λα αλάβεη ην Ππξζφ ζην γήπεδν Μπάζθεη ηνπ πξνζθνπείνπ, πάλσ ζ’ έλα ηξίπνδα απφ θνππηά. Ήηαλ δχζθνιν λα θάλεη θαλείο πξσηνρξνληά ζην πξνζθνπείν, αιιά απηνί πνπ ζπκκεηείραλ πέξαζαλ αμέραζηα. Ο ΢. Καπέιινο, ν Ώ.΢. ηνπ 4νπ , έδσζε ξεζηηάι κε ην πεξίθεκν «Lovely» θαηά ην θφςηκν κηαο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ζηνπ «Γήζηκνπ». Σν 1993 ε νκάδα δηαθξίλεηαη. Πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο δξάζεηο: Αηήκεξν ζηειερψλ καδί κε ηελ 8ε νκάδα (13/14-2-1993), θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη καδί κε ηελ 8ε νκάδα («Carpe Diem» 25-7/4-8-1993), εθδξνκή ζην ΐίδν κε ηελ Ώξγψ (31-8/1-9-1993), εθδξνκή πξφηππεο ελσκνηίαο ζην Ώγγειφθαζηξν (14-11-1993) θαη εθδξνκή ζηε Μεζνγγή (4/4-12-1993). Οη ελσκνηίεο Βλπδξίδσλ, Αειθηληψλ θαη Ξηθηψλ ζπκκεηείραλ επηηπρψο ζην πξφγξακκα «Βλσκνηηψλ Κνξπθήο» ηεο Γ.Β.


120

Δ νκάδα απηή ηε ρξνληά ζηεξίρζεθε ζηνλ Ώ.Ο. Ε. Λέιια, ηνλ νπνίν ην θζηλφπσξν αληηθαηέζηεζε ν Γεξ. Καβαιηεξάηνο, θαη ηνπο Τ.Ο. Γ. ΋ξθαλν, ΢. Ώγγειφπνπιν, Μηρ. Ανιηαλίηε, Μηρ. Λέιια, Γεξ. Σξάλαθα θαη ΢. Υεηξδάξε. Δ αγέιε κε Ώ.Ώ. ηνλ Κ. Καξακπάηζν θαη Τ.Ώ. ηελ Δξψ Λέιια θαη ηε ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε, πξαγκαηνπνίεζε ηελ ζεξηλή ηεο θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη. Δ θνηλφηεηα ηελ 20-1-1993 επηζθέθζεθε ην Παιαηφ Φξνχξην, ζηηο 7-21993 πεξηεγήζεθε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Πφιεο θαη επηζθέθζεθε ην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν, ζηηο 22-2-1993 πξαγκαηνπνίεζε εηδηθή ζπγθέληξσζε ενξηαζκνχ ηεο Δκέξαο ΢θέςεο, ζηηο 7-3-1993 εμέδξακε ζηνπο ΑνπθάδεοΏγ.΢πκεψλ-Παιαηνθαζηξίηζα θαη ζηηο 23-5-1993 επηζθέθζεθε ακεξηθαληθφ αεξνπιαλνθφξν. ΋ιν ην ρεηκψλα θαη ηηο αξρέο ηεο άλνημεο νη αληρλεπηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο βάξθαο θαη ην θαινθαίξη αληηθαηέζηεζαλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο κε θσπειαζίεο θαη ηζηηνπιντεο. ΢ηηο 24/25/26-7-1993 ε θνηλφηεηα, αθνχ ηζηηνπινψληαο έθεξε ηελ Ώξγψ ζην Μπαξκπάηη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθήλσζεο ηεο νκάδαο, είρε έλα λαπηνπξνζθνπηθφ εθπαηδεπηηθφ ηξηήκεξν. Σν απφγεπκα ηεο 26-7-1993 αληρλεπηέο θαη βαζκνθφξνη ηεο νκάδαο κε θαηαπιεθηηθή ηαρχηεηα θαη επηδεμηφηεηα επηβηβάζζεθαλ ζηελ Ώξγψ θαη δηέζσζαλ έλα Γεξκαλφ ηνπξίζηα, πνπ ν δπλαηφο Ματζηξνο παξέζπξε απηφλ θαη ην κηθξφ θνπζθσηφ ηνπ ζη’ αλνηρηά. Ήηαλ κηα άμηα εθαξκνγή ηνπ «Έζν Έηνηκνο», ε νπνία φκσο, παξ’ φιν πνπ ν αξρεγφο ηεο θνηλφηεηαο ηελ γλσζηνπνίεζε ζην ΢ψκα κε αλαθνξά ηνπ, δελ έηπρε θακηάο απάληεζεο. ΢ηηο 10/12-9-1993 ε θνηλφηεηα πξαγκαηνπνίεζε λαπηνπξνζθνπηθφ δηήκεξν ζηνλ Ώγ. ΢ηέθαλν ΢ηληψλ, κε ηελ Ώξγψ, κε θπβεξλήηε ηνλ αξρεγφ ηεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Βθ. Ν/Π ηεο Σ.Β. Άθε Κνπινχξε. Σν θζηλφπσξν ν αξρεγφο ηεο θνηλφηεηαο Γ. Καγθνπξίδεο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ώ.΢. ΢. Καπέιιν κε 12-09-1993, Βίδμ. 4δ Κμζκόηδηα Ακζπκεοηώκ. ηνλ νπνίν ε θνηλφηεηα επηζθέθζεθε ζηηο 5-12-1993 ηε Μπξηηψηηζζα. Σε ρξνληά απηή έγηλε θπβεξλήηεο λαπηνπξνζθνπηθνχ ζθάθνπο ν Κ. Καξακπάηζνο. ΢ηελ Β.Κ.΢. ηνπ ΢/ηνο πξφεδξνο αλαδείρζεθε ε Νηαίδε Ώγγεινπνχινπ. ΢ηελ Σ.Β. ζηηο 21-2-1993 νξγαλψζεθε ε 2ε ζπλάληεζε ησλ νκάδσλ ηεο, ζηηο 27/28-3-1993 Σδακπνξέηην ελσκνηαξρψλ ζηελ Παιηά Πεξίζεηα θαη ην θαξλαβάιη ρνξφο ιπθνπνχισλ. Δ Π.Β. ην ίδην δηάζηεκα πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή λέσλ ρψξσλ πγηεηλήο ζην ππφζηεγν, κεηά ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο 2.000.000 δξ. απφ ην Αήκν θαη ηε Ννκαξρία, πξνεηνηκάζζεθε γηα ηα έξγα ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ζην ρψξν ηεο, είρε λέν πξφεδξν ηεο Β.Κ.΢. ην ΢. Μεηζηάιε, νξγάλσζε ζε


121

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην Ώξρείν ηεο θαη ηελ Βθ. Αηνίθεζεο θαη ζρεδίαδε ηελ ίδξπζε λέαο Σ.Β. Ο Λ. Μσξαίηεο παξέδσζε ηελ Βθ. Βθπαηδεπζεο ζην Γ. Καξδάκε, ν νπνίνο σο Βθ. Ώληρλεπηψλ νξγάλσζε (25-8/1-9-1993) ην «Ώληρλεπηηθφ Οδνηπνξηθφ ’93 ζηα Αηαπφληηα Νεζηά» κε ζπκκεηνρή πξνζθφπσλ απφ ηε Λάξηζα θαη ηε Θεζ/ληθε. ΢ηε δξάζε απηή έιαβαλ κέξνο θαη 5 αληρλεπηέο ηεο 4εο θνηλφηεηαο.

Αύβμοζημξ 1993. Ακζπκεοηζηό Οδμζπμνζηό ζηα Γζαπόκηζα κδζζά.

΢ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 10-10-1993 ε ιέζρε ηνπ ΢/ηνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 22νπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο γπλαηθψλ Α. Κεξθπξαίσλ. Σν Γελάξε πξαγκαηνπνηήζεθε ε 289ε ΐαζηθή Λπθνπνχισλ κε αξρεγφ ην Λ. Μσξατηε, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο νη Γεξ. Καβαιηεξάηνο, ΢. Καπέιινο, Κ. Καξακπάηζνο, Δξψ Λέιια, ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε θαη Γ. ΋ξθαλνο. ΢ην ΐίδν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 33ε ΢ρνιή Καηαζθήλσζεο Α.Α. Κι. Λπθ., ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ νη ΢. Καπέιινο, ΢. Ώγγειφπνπινο, ΢ππξ. ΐαξαγγνχιε, Κ. Καξακπάηζνο θαη Δξψ Λέιια. Οη Βξ. Μπνχδεο, Δξψ Λέιια, ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε θαη Παλη. Νηθνθάβνπξαο παξαθνινχζεζαλ ζηε Θεζ/λίθε ΢ρνιή Ναπηηθήο Πξνπαίδεπζεο. Με ηε ιήμε ηεο θνηλήο θαηαζθήλσζεο 4νπ θαη 8νπ ΢/ηνο, ε νπνία, παξ’ φιν πνπ ήηαλ αξθεηά θαιή, δελ δηαθξίζεθε θαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία ησλ βαζκνθφξσλ ησλ δχν ΢/ησλ, άξρηζαλ νη ζπλελλνήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία Σ.Β. Ναπηνπξνζθφπσλ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ έηπρε ηεο έγθξηζεο ηνπ ΢ψκαηνο θαη ην 5ν ΢/κα Ν/Π Πνηακνχ δελ απεδέρζε ηειηθά ηελ έληαμή ηνπ ζηε λέα Σ.Β. ΢ηε ζπλάληεζε ησλ βαζκνθφξσλ ηνπ 1νπ, 4νπ θαη 8νπ ΢/ηνο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ιέζρε ηνπ 1νπ ζηηο 26-11-1993, απνθαζίζζεθε ε ίδξπζε ηεο Σ.Β. Παιαηάο Πφιεσο, ε νπνία έηπρε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Π.Β. θαη ηεο άδεηαο ηεο Γ.Β. ηελ επφκελε ρξνληά.


122

Πξάγκαηη κε ηε ΐ.Β. 2/10-2-1994 ηεο Γ.Β. ηδξχζεθε ε Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο θαη ζηηο εθινγέο ηεο 13-2-1994 αλαδείρζεθε Σ.Β. ν Ώλη. Πατπέηεο. Σελ ίδηα κέξα Σ.Β. Πφιεο αλαδείρζεθε ν ΢πκεψλ ΢νπξβίλνο. Ήηαλ νη πξψηεο «λφκηκεο» εθινγέο αλάδεημεο Σ.Β. θαη νη βαζκνθφξνη ραηξέηεζαλ κε ελζνπζηαζκφ ην γεγνλφο. Σηο εθινγέο απηέο αθνινχζεζε ε αλάδεημε ηνπ Π.Β. Βίρε πξνεγεζεί πξνζπάζεηα πίεζεο ηνπ Π.Β. ΢. Σξνχζα λα πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ λένπ Π.Β. απφ νκάδα βαζκνθφξσλ, πνπ γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλππέγξαςαλ ζρεηηθφ θείκελν. ΋κσο ν ΢. Σξνχζαο, παξ’ φιν πνπ ε εληνιή ηνπ έιεγε ζηηο 31-5-1994, πξνρψξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο λένπ Π.Β. ζηηο 10-41993. Κμπή πίηαξ. 1994. Οη βαζκνθφξνη ηνπ 6νπ ΢/ηνο Θ. Σζνπθαιάο, Υξ. Αξή θαη Ε. Αξήο πξφηεηλαλ έλαλ ηξφπν αλάδεημεο, ζηελ νπζία ην «θαη’ ελσκνηίαο ζχζηεκα» ηνπ Λ. Μσξατηε, ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ ην ΢πκβνχιην ηεο Π.Β. θαη δελ ζπλάληεζε αληηξξήζεηο απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ βαζκνθφξσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν έγηλαλ νη εθινγέο ηεο 10-4-1994 θαη αλαδείρζεθε Π.Β. ν ΢. Σξνχζαο, ηνλ νπνίν πξφηεηλε ε Π.Β. θαη ε Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο. Σν ΐ. Κνχξθνπιν πξφηεηλε ε Σ.Β. Πφιεο θαη ηνλ Ε. Φάηια θαλείο. Οη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο έδσζαλ λέν ελζνπζηαζκφ θαη ψζεζε ζηνπο βαζκνθφξνπο θαη έλαο νξγαζκφο δνπιεηάο δηέθξηλε ην πξνζθνπείν. Μέζα ζηηο δπζθνιίεο, πνπ έθεξαλ ηα έξγα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο, ηα θηίξηα ηνπ πξνζθνπείνπ εμσξατζζεθαλ, ην γήπεδν ηνπ Μπάζθεη απέθηεζε λέν ηάπεηα θαη θσηηζκφ, ζην ππφζηεγν ιεηηνχξγεζε έλα κηθξφ θπιηθείν, έγηλε ε πξψηε έθζεζε ηνπ Ώξρεηαθνχ πιηθνχ ηεο Π.Β., πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππξά θαη ηε ζπλεζηίαζε πξνο ηηκήλ ησλ παιαηψλ πξνζθφπσλ ζηηο 8-10-1994 νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Βλψζεσο Παιαηψλ Πξνζθφπσλ, αληηκεησπίζζεθε ε πεξηπέηεηα ηνπ Κ.Κ. Πεηάιεηα, παξαρσξήζεθε απφ ην Αεκνηηθφ ΢πκβνχιην ν ρψξνο ηνπ ζεκεξηλνχ Κ.Κ. ΐίδν γηα κηα ηεηξαεηία, αλαδηνξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά ε Βθ. Αηνίθεζεο, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ηδξχζεθε ην 11 ν ΢/κα παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (απφ ηηο κεγαιχηεξεο θνηλσληθέο πξνζθνξέο ηεο θίλεζεο), Κεξθπξαίνη πξφζθνπνη ζπκκεηείραλ ζηε «΢πζθελία Ώληρλεπηψλ Φηιία 1994», ζπληάρζεθε ν «εζσηεξηθφο θαλνληζκφο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ», άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε θνηλφηεηα αληρλεπηψλ ηεο Π.Β., πιαηζηψζεθε ν λένο Βθ. Πεξηνρήο Γ. Μπάδαο κε Βθ. Πξ. Πξ. ηνλ Γ. Καξδάκε θαη Ώ.Β.Π. ηνλ Γ. Καγθνπξίδε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπλέδξηα ηεο Β.Π. ζηα Γηάλλελα θαη ηεο Π.Β. γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζηε Γ.΢. θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 1995, έγηλε ηνλ Οθηψβξην ε ΢ρνιή Βθφξσλ / Ώ.΢. κε αξρεγφ ην Θ. ΐφζζε, ην Ννέκβξην ΢ρνιή Ναπηηθήο Πξνπαίδεπζεο κε ην ΢η. Υαηδετσάλλνπ (ηελ παξαθνινχζεζε ν Ν. Κνκηαλφο - ζηα πιαίζηα ηεο έγηλε ε αδειθνπνίεζε ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ. θαη ηεο Σ.Β. Λεπθνχ Πχξγνπ), νξίζζεθε λέα Β.Κ.΢. ηεο Π.Β. κε πξφεδξν ην Υάξε Καιαηδή θαη κέιε, ζηε πιεηνςεθία ηνπο, παιηνχο αξρεγνχο (ε θαιχηεξε Β.Κ.΢. ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ), νη Σνπηθέο Βθνξείεο


123

αλαδηνξγαλψζεθαλ, ιεηηνχξγεζαλ ηθαλνπνηεηηθά νη Βθ. Αηνίθεζεο θαη νη εθνξείεο πξνζθνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ. Σν 1994 ηα πάληα ζηελ θίλεζε πήξαλ έλα δξφκν πξνφδνπ, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο θξαηά κέρξη ζήκεξα. Δ 4ε νκάδα κε αξρεγφ ην Γεξ. Καβαιηεξάην θαη Τ.Ο. ηνπο Γεξ. Σξάλαθα, ΢. Υεηξδάξε, Κ. Καξακπάηζν, ΐίθησξα Μπνπράγηαξ, Βξ. Μπνχδε θαη Ν. Κνκηαλφ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκέο ζην Μπαξκπάηη (27-3-1994), ζηε Μεζνγγή (25/26-4-1994) θαη θνηλή θαηαζθήλσζε κε ηελ 8ε νκάδα (28-7/8-8-1994), πνπ είρε ηελ νλνκαζία «Σξηήξεο ‘94» κε αξρεγφ ην Α. Παζραιίδε θαη ππαξρεγφ ην ΢η. Κξεηηθφ. ΋ιε ηε ρξνληά αθνινχζεζε έλα πινχζην λαπηνπξνζθνπηθφ πξφγξακκα. Σν θζηλφπσξν Ώ.Ο. ήηαλ θαη πάιη ν Ε. Λέιιαο θαη ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηηο 8/9-10-1994 ζην ΐίδν κε ηελ Ώξγψ. Δ Ώξγψ κε πιήξσκα ηνπ 4νπ πήξε κέξνο ζηε λαπηηθή εβδνκάδα, ζηελ νπνία έλα πιήξσκα ηνπ 8νπ εκθαλίζζεθε κε ηε λέα λαπηνπξνζθνπηθή ιέκβν «Ώεηφο-Νηίλνο Κνπξθνπκέιεο». Δ βάξθα απηή, κηα αξθεηά ηαιαηπσξεκέλε θαη κεγάιεο ειηθίαο βάξθα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, παξαρσξήζεθε ζην 8 ν ΢/κα κε ελέξγεηεο ηνπ Σ.Β. Ώλη. Πατπέηε θαη ηνπ Νίθνπ Κνπξθνπκέιε. Δ αγέιε κε αξρεγφ ηελ Δξψ Λέιια θαη Τ.Ώ. ηε ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε (νη δχν απηέο βαζκνθφξνη παξαθνινχζεζαλ ΢ρνιή Καηαζθελσηηθήο Σερηθήο Κι. Πξ.) θαη ην ΐίθησξα Μπνπράγηαξ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή (25/264-1994) θαη θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη. Δ θνηλφηεηα εφξηαζε ηελ εκέξα ζθέςεο κε ηηο λαπηνδεγνχο. Σνλ Οθηψβξε θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ ’95 είρε αξρεγφ θαη πάιη ην Γ. Καγθνπξίδε θαη Τ.Κ.Ώ. ην Γεξ. Κξνθίδε. Πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηηο 17/18-12-1994 ζηνπο Ώγ. Αέθα θαη κηα εηδηθή ζπγθέληξσζε ζηηο 3-12-1994, φπνπ γηαηξφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ελεκέξσζε ηνπο αληρλεπηέο γχξσ απφ ην ζεμ θαη ην aids. ΢ην ΢/κα, κεηά ηε ιήμε ηεο εληνιήο ηνπ Ώ.΢. ΢. Καπέιινπ, αξρεγφο ΢πζηήκαηνο αλέιαβε κέρξη ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο λένπ Ώ.΢. ν Σ.Β., ν νπνίνο ζηειέρσζε ην ΢/κα κε αξθεηνχο απφ ηνπο παιηνχο βαζκνθφξνπο ηνπ ΢/ηνο. Δ ελέξγεηά ηνπ απηή δελ έηπρε ηεο απνδνρήο ησλ λέσλ βαζκνθφξσλ, νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ κε επηθπιαθηηθφηεηα ηε λέα θαηάζηαζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθδήισλαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο. Πξάγκαηη ε λέα επνρή γηα ηνλ Πξνζθνπηζκφ, φπσο απηή πεξηγξαθφηαλ ζην λέν Οξγαληζκφ ηνπ ΢ψκαηνο θαη ηχραηλε εθαξκνγήο κε ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Γ.Β., πξνυπέζεηε θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπλερψο εμειηζζνκέλσλ θαλνληζκψλ ηνπ ΢ψκαηνο, νη νπνίνη νδεγνχζαλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο γξαθεηνθξαηηθήο αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θάζε πξνζθνπηθήο δξάζεο. Δ ζχληαμε ιεπηνκεξνχο θαθέινπ θαηαζθήλσζεο, νη 1994. ΢πμθή Ναοηζηήξ Πνμπαίδεοζδξ – Αδεθθμπμζήζδ Σ.Δ. Παθαζάξ Πόθδξ Κένηοναξ ηαζ Σ.Δ. Λεοημύ Πύνβμο Θεζζαθμκίηδξ.


124

απνινγηζκνί δξάζεσλ, ε έθδνζε εληνιψλ δηνίθεζεο θηι. δεκηνπξγνχζαλ ζηνπο λεαξφηεξνπο βαζκνθφξνπο έλα επί πιένλ θφξην εξγαζίαο, ζηνλ νπνίν δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη, ελψ νη κεγαιχηεξνη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο επηβάιινπλ. Δ αιήζεηα είλαη, φηη πνιιέο θνξέο ε δηνίθεζε ππεξέβαιιε ζε γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο αιιά θαη πνιιέο θνξέο νη βαζκνθφξνη ησλ ηκεκάησλ δελ ήζειαλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζην ειάρηζην. Δ θαηάζηαζε απηή νδεγνχζε ζε αληηπαξαζέζεηο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηελ απνκάθξπλζε ζηειερψλ. Ώπηφ ήηαλ ην αξλεηηθφ ζηνηρείν. Σν ζεηηθφ ήηαλ ε ζπλ ησ ρξφλσ απνδνρή θαη εκπέδσζε ηνπ λένπ νξγαλσκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη ΢πζηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ αλαδεηρζεί ζήκεξα ζε απηνηειείο θαη απηνδχλακεο πξνζθνπηθέο κνλάδεο. ΢ηηο 22-3-1995 ν ΢. Καπέιινο αλαδείρζεθε Ώ.΢. κε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία. Ο ζπλππνςήθηνο ηνπ Ώ.Ο. Ε. Λέιιαο, παξαηηήζεθε ζηηο 8-5-1995. Σν ΢/κα, ε αγέιε θαη ε νκάδα θαηέθηεζαλ ηε δηάθξηζε ηνπ «Κξίθνπ θαη Ώιπζίδαο πνηφηεηνο πξνζθνπηθνχ έξγνπ» θαη ην ΢/κα ηηκήζεθε κε ην κεηάιιην εμαηξέησλ πξάμεσλ. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή (3/4-1-1995), εθδξνκή ζην ΐίδν κε ηελ Ώξγψ (26/27-3-1995), ηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζε «Vikings ‘95» ζην Μπαξκπάηη (8/17-7-1995) θαη εθδξνκή ζηνπο Ώγ. Αέθα (2/3-12-1995). Ώ.Ο. χζηεξα απφ ηνλ Ε. Λέιια αλέιαβε ν Κ. Καξακπάηζνο, ν νπνίνο ζηεξίρζεθε ζηνπο Τ.Ο. Μηρ. Λέιια, Άγγ. Μνπριηαλίηε, Μηρ. Ανιηαλίηε, Γεξ. Καβαιηεξάην, Παλη. Νηθνθάβνπξα θαη ΢. Υεηξδάξε. Δ αγέιε πξαγκαηνπνίεζε δχν εθδξνκέο, κία δηήκεξε ζηε Μεζνγγή, κία εκεξήζηα ζην ΐίδν θαη ηελ πελζήκεξε θαηαζθήλσζή ηεο ζην Μπαξκπάηη. Βκθαλίζζεθε αξθεηέο θνξέο ζε παηδηθφ πξφγξακκα ηνπ ηνπηθνχ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ ΕΟΝΕΏΝ T.V. κε ηελ αξρεγφ ηεο Δξψ Λέιια, ηνπο ππαξρεγνχο θαη ηνπο βνεζνχο ηεο Γ. ΋ξθαλν, ΢ππξάληδεια ΐαξαγγνχιε, ΐίθησξα Μπνπράγηαξ, ΢άββα Μνπριηαλίηε, ΢. Κνληφ, Καζζηαλή Ρήηνπ θαη Κ. Ανπθάθε. Δ θνηλφηεηα κε ηνπο ΢. Καπέιιν θαη ΢η. Κξεηηθφ ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε εθδξνκή ζην Ραδνβίδη Εσαλλίλσλ. Έλα πιήξσκά ηεο ζπκκεηείρε κε ηελ Ώξγψ ζηε ΐαξθαξφια ηνπ Ο.Κ.Β. Σελ θνηλφηεηα παξαθνινπζνχζε ζηελά θαη ν Ώ.΢. ΢. Καπέιινο. Σε ρξνληά απηή ιεηηνχξγεζε ε θνηλφηεηα αληρλεπηψλ ηεο Π.Β. κε ηνλ έθνξν Γ. Καξδάκε, ν νπνίνο αλαθαίληζε ηα γξαθεία ηεο Π.Β. θαη ηα κεηέηξεςε ζε ιέζρε αληρλεπηψλ. Δ Β.Κ.΢. παξαθνινχζεζε απφ θνληά ηηο δξάζεηο ησλ ηκεκάησλ θαη ζπκκεηείρε ζε θνηλέο δξάζεηο παηδηψλ θαη γνληψλ. ΢ηελ Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο θαη ζηε Σ.Β. Πφιεο Κέξθπξαο ιεηηνπξγνχζε έλα θαιφ πξνζθνπηθφ πξφγξακκα, πνπ ελίζρπε ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΢/ησλ θαη ζηελ Π.Β. ζπλερηδφηαλ ε πξνζπάζεηα ζε πνιινχο ηνκείο. ΢ην ππφζηεγν ηειείσζε ε νξνθή χζηεξα απφ πνιιέο θαη θνπηαζηηθέο εκέξεο εξγαζίαο ησλ εθφξσλ ηεο Π.Β. Δ εθπαίδεπζε πξνρψξεζε ζεκαληηθά κε Ώξρηθή Ώληρλεπηψλ (1/2-4-1995) κε αξρεγφ ην Γ. Καξδάκε, Ώξρηθή Πξνζθφπσλ (8/9-4-1995) κε αξρεγφ ηνλ Ε. Φάηια θαη κία δεχηεξε Ώξρηθή Ώληρλεπηψλ (13/14-5-1995) κε αξρεγφ ην Γ. Καξδάκε. Δ δεχηεξε αξρηθή αληρλεπηψλ απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε παξνπζία ησλ πξνζθφπσλ ζην Κ.Κ. ΐίδν ζηε Γηνθάξελα. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ζρνιήο ε Π.Β. δήηεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Ώξγψ. Σν 4ν ΢/κα αληέδξαζε. Αελ ήζειε λα


125

ρξεζηκνπνηεζεί ε Ώξγψ απφ άιινπο, κεηά θαη απφ ηε ζεκαληηθή θαη πνιπέμνδε ζπληήξεζε ηνπ ρεηκψλα. Μία κεγάιε αιιεινγξαθία άλνημε κε ηνλ Βθ. Ν/Π ηεο Γ.Β., ηνλ Β.Π., ηνλ Π.Β. θαη ηνλ Σ.Β.Π.Π.Κ., ε νπνία θαηέιεμε ζην λα αξζεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο Ώξγνχο απφ ην 4ν ΢/κα θαη λα λαπαγήζεη ην ζεξηλφ λαπηνπξνζθνπηθφ πξφγξακκα ηεο Π.Β. Ώθφκε ν Ώ.΢. βξέζεθε πξν ηεο άξζεο ηεο εληνιήο ηνπ, ηελ νπνία απέηξεςε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ν Σ.Β.Π.Π.Κ. Ώλη. Πατπέηεο. Σν ΢επηέκβξε ε Π.Β. γηφξηαζε ηα 85 ρξφληα Βιιεληθνχ Πξνζθνπηζκνχ κε ηελ Πξνζθνπηθή Ββδνκάδα, πνπ πεξηιάκβαλε πνιιέο αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πφιε θαη θαηέιεμε κε κηα σξαία «Γηνξηή ζηε Θάιαζζα», ζηηο 9-9-1995, θάησ απφ ην θσο ηεο παλζέιελνπ ζην Φαιεξάθη. Βπφκελν ήηαλ νη δχν λαπηνπξνζθνπηθέο βάξθεο λα είλαη παξνχζεο, φπσο θαη ε πξνζθνπηθή κπάληα. ΢ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ ν Γ.Β. Υ. Λπγεξφο θαη ν Β.Π. Γ. Μπάδαο, νη νπνίνη ζπλεράξεζαλ ηδηαίηεξα ηελ Π.Β. ΢ηηο εθδειψζεηο ηεο πξνζθνπηθήο εβδνκάδαο ε παξνπζία ηνπ 4νπ ΢/ηνο ήηαλ έληνλε. Σειεηψλνληαο ε ρξνληά νη πξφζθνπνη ραηξέηεζαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ ΢. Γηαλλάην, ηνλ «Κχθλν». ΢ηε λεθξηθή ζηγή ηεο ηειεπηαίαο πξάμεο ηεο ηειεηήο αθνχζηεθε ν λαπηηθφο απιφο λα ζεκαίλεη ππνζηνιή ζεκαίαο. Οη λαπηνπξφζθνπνη ηνπ 4νπ ΢/ηνο απέδσζαλ ηηκέο ζηνλ απφ πνιιά-πνιιά ρξφληα κφληκν παξφληα ζηηο θαηαζθελψζεηο ηνπο παιηφ αξρεγφ. Σν 1996 ην ΢/κα πξνρψξεζε ζηελ αλαθαίληζε ηεο ιέζρεο, ε νπνία απέθηεζε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Μεγάιε ήηαλ ε πξνζθνξά ηεο Β.Κ.΢., ε νπνία απφ ηηο 28-11-1996 είρε πξφεδξν ηελ Λακπξηλή Παιαβηηζίλε. Σν άιιν ζεκαληηθφ γηα ην ΢χζηεκα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιέκβνπ «Ματζηξνο». Δ αλάγθε λέαο λαπηνπξνζθνπηθήο βάξθαο ήηαλ απφ θαηξφ νξαηή. Με ηελ επθαηξία ηεο λαπηνπξνζθνπηθήο πξνπαίδεπζεο (ηελ παξαθνινχζεζαλ νη Γ. Ααθλήο, Ώλδξ. Καιαηδήο, ΢. Κνληφο, Ώλη. Οχξζεικαλ, Ν. Πεηξφπνπινο θαη Ώρ. Παπαλαζηαζίνπ), πνπ έγηλε κε αξρεγφ ην ΢η. Υαηδετσάλλνπ (23/24/25-3-1996), ήιζε ζηελ Κέξθπξα θαη ν θπξ-Γηψξγεο ν Σζηξνγηάλλεο, ν έκπεηξνο θαξαβνκαξαγθφο ηνπ λεψζνηθνπ Θεζ/λίθεο. ΢’ απηφλ παξήγγεηιαλ ηα ηξία ΢/ηα ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ. ηε λέα λαπηνπξνζθνπηθή βάξθα, ε νπνία ην θαινθαίξη έθζαζε «ιεπθή» ζηελ Κέξθπξα θαη, κεηά κηα πξνζεθηηθή θαη επίπνλε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζην πξνζθνπείν, ζηηο 6-10-1996 θαζειθχζζεθε θαη νλνκάζζεθε «Ματζηξνο», ζε κηα πνιχ θαιή γηνξηαζηηθή εθδήισζε, πνπ νξγάλσζε ε Σνπηθή Βθνξεία Παιαηάο Πφιεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Ματζηξνπ δαπαλήζεθαλ 1.500.000 δξ. θαη γηα ηε κεηαθνξά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ρξσκαηηζκφ ηνπ αθφκε 450.000 δξ., ηηο νπνίεο πξνζέθεξαλ ην 1ν ΢/κα (435.000 δξ.), ην 4ν ΢/κα (330.000 δξ.), ην 8ν ΢/κα (435.000 δξ.), ε Βκπνξηθή Σξάπεδα (300.000 δξ.), ε Β.Κ.΢. ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ. Αύβμοζημξ 1996. Άθζλδ ημο «Μασζηνμο» ζηδκ Κένηονα.


126

(50.000 δξ.) θαη νη πξφζθνπνη ησλ ηξηψλ ΢/ησλ (400.000 δξ.), απφ ηα έζνδα ηεο θαηαζθεπήο θαη δηάζεζεο ιακπάδσλ ην Πάζρα. Ο Ματζηξνο λενινγήζεθε ζηε Βθ. Ν/Π ηεο Γ.Β., ε νπνία κε ην ΏΠ 746/16-2-1997 έγγξαθν ηεο αλέζεζε ηελ θαιή ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ΜαΎζηξνπ ζηνλ εθπαηδεπηή θπβεξλήηε Α. Παζραιίδε. Ώπφ ηελ επφκελε ρξνληά ν ΜαΎζηξνο ζπλφδεπε καδί κε ηελ Ώξγψ φιεο ηηο θαηαζθελψζεηο ηεο 4εο νκάδαο. Σν 4ν ΢/κα πξνζέθεξε πνιιέο ππεξεζίεο θαη γηα ηε ζπλάληεζε ησλ πηπρηνχρσλ Α.Α., πνπ έγηλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Κέξθπξα-Γθφιθ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996, κε ππεχζπλν ηνλ Βθ. Ώλ. ηεο Π.Β. Γ. Καξδάκε.

1996. Από ηδκ Παναζδιμθόνδζδ ηδξ ΢διαίαξ ηδξ Π.Δ. (Σηα πιαίζηα ηεο ζπλάληεζεο πηπρηνύρσλ Γ.Γ.)

Ήηαλ κηα επηηπρεκέλε ζπλάληεζε. Γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Κέξθπξα μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζθνπηθή ζπλάληεζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ε Π.Β. εμέδσζε ην «Ώληρλεπηηθφ νδνηπνξηθφ ζηα Αηαπφληηα Νεζηά Καινθαίξη ‘93» ηνπ Γ. Καξδάκε. Παξ’ φιεο ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο θαη απνθάζεηο ε ζπλάληεζε ηειηθά επηβάξπλε νηθνλνκηθά ηελ Π.Β., ε νπνία αλαγθάζζεθε λα θαηαθχγεη ζηε δηελέξγεηα ιαρεηνθφξνπ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηα έθηαθηα έμνδα θαη λα δηαζέζεη ην πνζφλ ησλ 500.000 δξ., πνπ ηεο είρε δνζεί κε ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγνχ Γ. Αξχ γηα ην Κ.Κ. ΐίδν. ΢ηα παξαιεηπφκελα ηεο ζπλάληεζεο εληάζζεηαη θαη ε απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηνπ Ώλ. Βθ. Πεξηνρήο Γ. Καγθνπξίδε απφ ηνπο νξγαλσηέο, γηα επηινγή ηνπ Κ.Κ. ΐίδν σο ρψξνπ ηεο ζπλάληεζεο, κε παξάιιειε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο ζην θαηαζθελσηηθφ θέληξν. Ώπηή ηε ρξνληά ε 4ε νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην ΐίδν κε ηελ Ώξγψ (18/19-5-1996), ζπκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκφ ηεο Ναπηηθήο Ββδνκάδαο θαη έθαλε ηε δεθαήκεξε θαηαζθήλσζή ηεο, «West Scout Story», ζην Μπαξκπάηη (11/21-7-1996), κε αξρεγφ ηνλ Κ. Καξακπάηζν. ΢πκκεηείρε ζηε «Φηιία ‘96» πνπ νξγάλσζε ε Σ.Β. ζην Σζάθη Μπεληηζψλ.


127

Σν Φζηλφπσξν είρε θαη πάιη αξρεγφ ην Γεξ. Καβαιηεξάην θαη Τ.Ο. ηνπο Μηρ. Λέιια, Βξ. Μπνχδε, ΐνπδνχθα Θενδψξα, Ώλη. Οχξζεικαλ, ΐι. Νηθνινχδν, Ναπ. Πάηξα θαη Ώρ. Παπαλαζηαζίνπ. ΢ηηο 16/17-11-1996 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηνπο Ώγ. Αέθα θαη ην ηξηήκεξν 27/30-12-1996 ε πξφηππε ελσκνηία επηζθέθζεθε ηελ Κεθαιινληά.

Γεηέιανδξ 1996.

Από ηδκ επίζηερδ ηδξ Πνόηοπδξ Δκςιμηίαξ ζηδ Μμκή Αβίμο Γενάζζιμο ζηδκ Κεθαθθμκζά.

Δ αγέιε κε ηελ αξρεγφ Δξψ Λέιια θαη ηνπο Τ.Ώ. ΢. Κνληφ θαη Καζζηαλή Ρήηνπ θαηαζθήλσζε πέληε κέξεο ζην Μπαξκπάηη. Δ θνηλφηεηα, κε ηνλ Τ.Κ. Γ. ΋ξθαλν θαη κε ηνλ Ώ.΢. ΢. Καπέιιν, πξαγκαηνπνίεζε κεγάιε δξάζε ζηα Καιάβξπηα (16/19-4-1996), ζπλφδεπζε ηελ νκάδα ζηελ εθδξνκή ηνπ ΐίδν ην Μάε θαη ε νκάδα Μπάζθεη αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα ζην πξσηάζιεκα πνπ νξγάλσζε ε Σ.Β. Σε ρξνληά απηή ε κπάληα ηεο Π.Β. μερψξηζε κε ηηο δχν εκθαλίζεηο ηεο ζηα Γηάλλελα ζηηο 21-2-1996 θαη ζηε ζπλάληεζε Α.Α. ΢ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ έπαςε λα ιεηηνπξγεί ε θνηλφηεηα αληρλεπηψλ ηεο Π.Β. θαη ε ιέζρε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη γηα γξαθεία ηεο Π.Β., ησλ δχν Σ.Β., ηεο Β.Κ.΢. θαη ηεο Β.Π.Π. Με αξρεγφ ην Γ. Καξδάκε έγηλε απηή ηε ρξνληά αξρηθή αληρλεπηψλ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ νη Θ. Κνληδηάιεο, ΢η. Μπνχθαο, Μηρ. Λέιιαο, Γ. ΋ξθαλνο θαη Καζζηαλή Ρήηνπ. Δ επφκελε ρξνληά ήηαλ ρξνληά δηνηθεηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή θίλεζε.

Ο Π.Β. ΢. Σξνχζαο αλέζεζε πξνζσξηλά ηα θαζήθνληά ηνπ ζηνλ Ώλ. Π.Β. Κπξηάθν Σδαθέζηα, ιφγσ αζζελείαο.


128

΢ηηο 9-2-1997 έγηλαλ εθινγέο γηα αλάδεημε λέσλ Σ.Β. ΢ηελ Σ.Β. Πφιεο αλαδείρζεθε θαη πάιη Σ.Β. ν ΢πκεψλ ΢νπξβίλνο κε 15 ςήθνπο έλαληη κεδελφο ηνπ Ε. Φάηια. ΢ηελ Σ.Β. Παιαηάο Πφιεο αλαδείρζεθε θαη πάιη Σ.Β. ν Ώλη. Πατπέηεο κε 16 ςήθνπο έλαληη 4 ηνπ Γ. Καξδάκε. ΢ηηο 18-4-1997 νξίζζεθε Έθνξνο Πεξηνρήο Απηηθήο Βιιάδνο ν Γ. Καξδάκεο θαη έηζη ε έδξα ηεο Βθνξείαο Πεξηνρήο κεηαθέξζεθε απφ ηα Γηάλλελα ζηελ Κέξθπξα. Δ Β.Π. ζηεγάζηεθε ζηα ζεκεξηλά ηεο γξαθεία θαη ζχληνκα κε ελέξγεηέο ηεο ιεηηνχξγεζε ην πξνζθνπηθφ πξαηήξην ζηελ νδφ Ώγ. Ώηθαηεξίλεο αξ. 3. Ο λένο Β.Π. αξρηθά πιαηζηψζεθε απφ ηνλ Ε. Φάηια (Ώ.Β.Π.), ην Μηρ. Θεξηαλφ (Βθ. Αηνίθεζεο), ην Α. Ώγγειάην (Βθ. Πξ. Πξ.) θαη ηε Μαξία Κνληνχ (Βθ. Βπηθνηλσληψλ). Ο απειζψλ Βθ. Πεξηνρήο Γ. Μπάδαο ππήξμε ν κφλνο κε Κεξθπξαίνο Β.Π., ν νπνίνο ελδηαθέξζεθε γηα ηελ Κέξθπξα, είρε ζπρλή παξνπζία ζην λεζί θαη πξνζέθεξε ζηελ πεξηνρή έλα θαιφ έξγν, πνπ θάλεθε θαη απφ ην επηηπρεκέλν ζπλέδξην ηεο Β.Π. ζην Ώγξίλην ζηηο 25/26-1-1997. ΢ηηο 4-5-1997 ν Π.Β. ΢. Σξνχζαο πξνθάιεζε ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο λένπ Π.Β. Πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ ηξφπν αλάδεημεο πνπ επέιεμε. Ο Οξγαληζκφο ηνπ ΢ψκαηνο δελ πξνέβιεπε ηελ αλάδεημε ηνπ Π.Β. απφ ηνπο βαζκνθφξνπο. Θα ρξεηάδνληαλ αθφκε δχν ρξφληα θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1991 γηα λα εθιέγνπλ «λφκηκα» νη βαζκνθφξνη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηνπο. Με πξνεγνχκελν ην «θαη’ ελσκνηίαο ζχζηεκα» ηνπ Λ. Μσξατηε, κε ην νπνίν έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ην 1994, ν ΢. Σξνχζαο πξνρψξεζε ζε κηα «βειηησκέλε» εθαξκνγή ηνπ. Ο ππνςήθηνο Λ. Μσξατηεο αληέδξαζε έληνλα, ππνζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ελφο ηξφπνπ αλάδεημεο αλάινγνπ κε απηφλ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ηξφπνπ αλάδεημεο ησλ Σ.Β. Με ηελ άπνςε ηνπ Λ. Μσξατηε ζπκπαξαηάρζεθαλ πνιιά ζηειέρε ηεο θίλεζεο θαη έζηεηιαλ ζηελ Π.Β. επηζηνιέο δηακαξηπξίαο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά αξθεηνί ππνζηήξηδαλ φηη ε πηνζέηεζε ην 1994 ηνπ «θαη’ ελσκνηίαο ζπζηήκαηνο», πνπ είρε ζπληάθηε ηνπ ηνλ Λ. Μσξαίηε, δελ ζα έπξεπε λα αιιάδεη θάζε θνξά. Με κεγάιε έληαζε θαη πνιιέο αληηπαξαζέζεηο έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο Π.Β. ζηηο 4-5-1997, ν Λ. Μσξατηεο δελ δέρζεθε λα είλαη ππνςήθηνο ηειηθά θαη απνρψξεζε, απφ ηνπο 23 εθιέθηνξεο νη 7 δελ πξνζήιζαλ θαη ν Γ. Καγθνπξίδεο, κε 13 ςήθνπο ππέξ θαη ηξεηο θαηά, αλαδείρζεθε Π.Β. ΢ηνλ λέν Π.Β. ρνξεγήζεθε πξνζσξηλή εληνιή δηνίθεζεο, παξ’ φηη νη θαλνληζκνί ηνπ ΢ψκαηνο πξνέβιεπαλ ηε ρνξήγεζε νξηζηηθήο εληνιήο. Ήηαλ κηα ελέξγεηα πνπ πξνθαλψο νθεηιφηαλ ζηηο κεγάιεο εληάζεηο ησλ εκεξψλ, ηηο νπνίεο, αληί λα πεξηνξίζεη, ηηο αχμεζε. Σν θιίκα ζην πξνζθνπείν ήηαλ ηεηακέλν θαη νδπλεξφ γηα φινπο. Οη δηνηθεηηθέο απηέο εμειίμεηο δελ άθελαλ θαλέλα ακέηνρν θαη αλεπεξέαζην. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην 4ν ΢/κα, πνπ δελ παξαβξέζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ηνπ Π.Β. ΋κσο ε πξνζθνπηθή δνπιεηά, φπσο θαη ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ, δελ επεξεάζζεθε ηδηαίηεξα απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δ Ώγέιε πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηαζθήλσζή ηεο ην θαινθαίξη ζην Μπαξκπάηη θαη ην θζηλφπσξν κε Ώ.Ώ. ην Γεξ. Σξάλαθα θαη Τ.Ώ. ηνπο ΢. Κνληφ,


129

Αύβμοζημξ 1997. ΢πμθή Κοαενκήημο ζηδκ Κένηονα.


130

Σαλίδζ ζημοξ Ακηίπαλμοξ.


131

Καζζηαλή Ρήηνπ θαη Θ. Κνληδηάιε πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε εθδξνκή ζην Κεθαιφβξπζν (6/7-12-1997). Δ νκάδα είρε πνιχ πινχζηα δξάζε, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ αγηαζκφ ησλ πδάησλ ηα Θενθάλεηα κε ηνλ Ματζηξν, ηελ εθδξνκή ζηηο 22/23-3-1997 ζηε Μεζνγγή, ηνλ νκαδηθφ εθθιεζηαζκφ ζηε Μεηξφπνιε ηε Μ. Σεηάξηε, ηελ θαηαζθήλσζε «Φαξαψ ‘97» ζην Μπαξκπάηη (17/28-71997), ηε ζπκκεηνρή ζηε βαξθαξφια ηνπ Ο.Κ.Β. ζηηο Γεηέιανδξ 1997. Η Πνόηοπδ Δκςιμηία ηδξ 4δξ Οιάδαξ 10-8-1997, ην 6ν δηήκεξν ζηδκ Καζημνζά. ζηειερψλ ζηηο 13/14-9-1997, ηελ ζπκκεηνρή ζην « Σδάκπνξε ησλ Ώηζέξσλ» ζηηο 18-10-1997, ηελ εθδξνκή ζηνπο Ώγ. Αέθα ζηηο 15/16-11-1997 θαη ηελ επίζθεςε ηεο πξφηππεο ελσκνηίαο ζηελ Καζηνξηά ζηηο 27/30-12-1997. Δ νκάδα αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα ζην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ηεο Σ.Β. ΢ηεξίρζεθε ζηνλ Ώ.Ο. Γεξ. Καβαιηεξάην θαη ζηνπο Τ.Ο. Μηρ. Λέιια, Βξ. Μπνχδε, Ναπ. Πάηξα, Ώλη. Οχξζεικαλ, ΐι. Νηθνινχδν θαη Θ. ΐνπδνχθα. Δ θνηλφηεηα, πνπ πάληα εθηφο απφ ηε δξάζε ηεο ζηήξηδε θαη ηα άιια δχν ηκήκαηα ηνπ ΢/ηνο, κε ηελ επίβιεςε ηνπ Ώ.΢. θαη κε ηνπο Τ.Κ. Γ. ΋ξθαλν θαη Παλη. Νηθνθάβνπξα επηζθέθζεθε ην Πήιην ζηηο 2/6-1-1997 θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηνπο Ώγ. Αέθα ζηηο 11/12-10-1997. ΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο (27/30-12-1997) πξαγκαηνπνίεζε ηε κεγάιε ρεηκεξηλή ηεο δξάζε ζηηο Πξέζπεο κε ηνλ αξρεγφ ηεο πιένλ Γ. ΋ξθαλν θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Ώ.΢. ΢. Καπέιινπ. Οη Γεξ. Σξάλαθαο, Ώλη. Οχξζεικαλ θαη Κ. Καξακπάηζνο δελ κπνξνχζαλ λα ιείςνπλ. Δ δξάζε ηνπ ΢/ηνο φιε ηε ρξνληά ππνζηεξίρζεθε απφ ηε δξαζηήξηα Β.Κ.΢. Πνιχ θαιή ήηαλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Σ.Β. (φπσο θαη ηεο Σ.Β. Πφιεο), ζηηο δξάζεηο ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε ην ΢/κα, φπσο ζηνλ ενξηαζκφ ησλ 3 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ζην 1ν ΢πλέδξην αληρλεπηψλ ηεο Σ.Β., ζην απνθξηάηηθν πάξηη ηεο Σ.Β. θαη ζηε «Φηιία ‘97». ΢ηελ Π.Β. κε ηε βνήζεηα ηεο Β.Π.Π. ιεηηνχξγεζε ην καγεηξείν, ηδξχζεθε ην 10ν ΢/κα Πξνζθφπσλ ΢ηξνγγπιήο, ενξηάζζεθε κε μερσξηζηφ ηξφπν ε 22 α Φεβξνπαξίνπ, ζπζηάζεθε επηηξνπή αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ηξφθηκα γηα ηνπο δνθηκαδφκελνπο πνιίηεο ηεο γεηηνληθήο Ώιβαλίαο (γηα ηε δξάζε ηεο απηή ε Π.Β. επαηλέζεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηελ Β.Π., ηε Γ.Β. θαη ν Μεηξνπνιίηεο Σηκφζενο ηελ αλαθήξπμε ζπλεξγάηε ηνπ), πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνιχ θαιή ζρνιή θπβεξλήηε (15/21-8-1997), έγηλαλ επξχηαηνη θαζαξηζκνί ζην Κ.Κ. ΐίδν, ην ελδηαθέξνλ ζπλέδξην ηεο Π.Β. ζηηο 911-1997, ε 1ε αξρηθή Β.Π. κε αξρεγφ ηνλ Γ. Καξδάκε, πνπ παξαθνινχζεζαλ νη Κ. Ανπθάθεο, Ώλδξ. Καιαηδήο, ΢. Κνληφο θαη ΢άββαο Μνπριηαλίηεο, Άγγεινο Μνπριηαλίηεο, Γεξ. Σξάλαθαο, Κ. Σζνχθαο θαη Ώλδξ. Κάληαο θαη ΐαζηθή


132

Λπθνπνχισλ κε αξρεγφ ηνλ Λ. Μσξατηε, πνπ παξαθνινχζεζαλ νη Νηφξε ΐνπδνχθα, Ώλδξ. Κάληαο, ΢. Κνληφο, Άγγ. Μνπριηαλίηεο Βξ. Μπνχδεο θαη Γεξ. Σξάλαθαο. Οη δχν απηέο ζρνιέο έγηλαλ γηα πξψηε θνξά εθηφο πξνζθνπείνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λ. Μσξατηε ζην Κεθαιφβξπζν Ώγ. Εσάλλε. Δ Π.Β. είρε Ώ.Π.Β. ην ΢. Σξνχζα, Βθ. Αηνίθεζεο ηελ Άλλε Κνπινχξε, Βθ. Ν/Π ην Α. Παζραιίδε, Βθ. Ώθ. Πεξ. ηνλ Άθε Κνπινχξε, Βθ. Βπηθ. ην ΢. Ώιακάλν θαη Βθ. Ώ-γφ ηνπ Κ.Κ. ΐίδν ηνλ Νηίλν Μνπδαθίηε. ΢ηηο 24-11-1997 ε Β.Π. πξαγκαηνπνίεζε ζπκβνχιην πεξηθεξεηαθψλ εθφξσλ ζην Ώγξίλην. Ώπφ ην 1998 ε θαζηεξσκέλε γηνξηή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ ΢/ηνο πήξε κηα άιιε κνξθή. Οη θαιέο γλψζεηο ησλ βαζκνθφξσλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπο επέηξεςαλ λα παξνπζηάδνπλ ην πξνζθνπηθφ έξγν ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο κε έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ηξφπν. Δ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεξηφξηζηε θαληαζία ηνπο, έθαλε ηηο γηνξηέο αιεζηλή απφιαπζε γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Δ αξρή έγηλε ην 1998 ζηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα ηεο Ώ.Ν.Β.Α.Κ. θαη δηαξθεί κέρξη ζήκεξα, κε θάζε εθδήισζε λα ζπλαγσλίδεηαη ηηο πξνεγνχκελεο. Κάηη αλάινγν κεηαθέξζεθε θαη ζηηο ππξέο γηα ηνπο γνλείο θαηά ηε ιήμε ησλ ζεξηλψλ θαηαζθελψζεσλ. ΢ηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ 1998 ν Π.Β. Γ. Καγθνπξίδεο αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα παξαρσξήζεη θαη πάιη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ρξήζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο Ώξγνχο ζην 4ν ΢/κα θαη ζηνλ θπβεξλήηε ηνπ Κ. Καξακπάηζν. Ώθφκε απφ απηή ηε ρξνληά επηθξάηεζε λα απνλέκεηαη ζηελ ελσκνηία, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηεο φιν ην ρξφλν, ην έπαζιν ΢. Γηαλλάηνο, έλαο θξπζηάιιηλνο θχθλνο, απφ ην γην ηνπ «Κχθλνπ», Γεξ. Γηαλλάην. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξν ζην Πξνζθνπείν (24/25-1-1998), απνθξηάηηθν πάξηη ζην ππφζηεγν ( 28-2-1998), θσπειαζίεο κε θχξην πξννξηζκφ ην ΐίδν (30-5/6-6/20-6-1998), επηδείμεηο αζθήζεσλ θσπειαζίαο, ζεκαηνδνζίαο θαη δηάζσζεο πληγνκέλνπ, θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ναπηηθήο Ββδνκάδαο (7-71998), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε ζηνλ νξγαλσζέληα απφ ηελ Ναπηηθή Αηνίθεζε «πινπ ζηα Αηαπφληηα» (30-61998), εθδξνκή ζην ΐίδν (3/4-10-1998), εθδξνκή ζηελ Πφξηα ΢ηληψλ (21/2212-11-1998. Η Πνόηοπδ Δκςιμηία ζηδκ Αβία Κονζαηή 11-1998) θαη επίζθεςε Γαζημονίμο. ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (19-12-1998). Δ πξφηππε ελσκνηία ηεο νκάδαο πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην Γαζηνχξη (12-11-1998) θαη ηελ εηήζηα έμνδφ ηεο εθηφο Κεξθχξαο ζηα Γαγνξνρψξηα (27/30-12-1998).


133

Δ νκάδα έιαβε κέξνο ζηε ζπλάληεζε «Φηιία ‘98», πνπ νξγάλσζε ε Σ.Β.Π.Π.Κ. ζην Μπαξκπάηη, ζηε ΐαξθαξφια ηνπ Ο.Κ.Β. (10-8-1998) θαη ζηε ζπλάληεζε ελσκνηηψλ θνξπθήο ηεο Β.Π. ζην Σζάθη Μπεληηζψλ. Βλσκνηίεο Κνξπθήο αλαδείρζεθαλ νη Γιάξνη, νη Ξηθίεο θαη νη Βλπδξίδεο. Δ νκάδα απηή ηε ρξνληά δελ θαηαζθήλσζε ζην Μπαξκπάηη. Ήηαλ ε ρξνληά ηνπ Παλειιήληνπ Σδάκπνξε ζηε ΢θνηίλα Πηεξίαο «΋ιπκπνο ‘98», θαη ε νκάδα ζπκκεηείρε ζηελ θεξθπξατθή απνζηνιή. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο ε νκάδα, καδί κε ηελ 6ε πξνζθφπσλ, πξαγκαηνπνηνχζε επί δχν κήλεο εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη εθπξνζψπεζε άμηα ηελ Π.Β. Σν Σδάκπνξε δηήξθεζε 10 κέξεο (17/26-8-1998) θαη ε νκάδα ζπκκεηείρε κε ηνπο ΞΕΦΕΒ΢: Γξεγ. Ααθλήο, Λεσλ. Νηθνινχδνο, Ώι. 1998. Πακεθθήκζμ Σγάιπμνδ Οθύιπμο.

Σεγαλίηαο,

Μαλ.

Οξθαλνπδάθεο, Ώι. Γηψξγνο, Γεξ. Φσηεηλάηνο, Μάξηνο Καληαξέιεο, Γ. Καληαξέιεο, Γ. Υαηδεγηαλλίδεο θαη ηα ΑΒΛΦΕΝΕΏ: ΢. Παπαδφπνπινο, Ν. Φαγνγέλεο, Υξηζηίλα ΢πκςεξή, Υ. Μαλάηνο, Ν. Ρνχζζηλνο, Κπξ. Ώγαπίδεο, ΢η. Κνπξήο, Ώλδξ. Σζαξίδαο. ΢πκκεηείραλ αθφκε νη αληρλεπηέο Ε. Ρσκαληδάο θαη Γ. Ώξίζηνο θαη νη βαζκνθφξνη ΢. Καπέιινο, Γεξ. Καβαιηεξάηνο θαη Νηφξε ΐνπδνχθα. Δ Ώγέιε γηα πξψηε θνξά θαηαζθήλσζε απηνδχλακα. Μέρξη ηφηε νη θαηαζθελψζεηο ηεο αγέιεο γίλνληαλ ζηνλ ίδην ρψξν κε ηηο θαηαζθελψζεηο ηεο νκάδαο, θπξίσο γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ επηηειείνπ ηεο απφ ηνπο βαζκνθφξνπο ηνπ ΢/ηνο θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Δ ζπκκεηνρή φκσο ηεο νκάδαο ζην Σδάκπνξε έγηλε αθνξκή ζην εμήο λα θαηαζθελψλεη ε αγέιε κφλε ηεο. ΢ην Μπαξκπάηη ινηπφλ έγηλε ε θαηαζθήλσζή ηεο «ΐπδαληηλή Πεξηπέηεηα» κε αξρεγφ ην Γεξ. Σξάλαθα. ΢ηηο 21/22-11-1998 ε αγέιε πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην Κεθαιφβξπζν. Δ θνηλφηεηα ζπκκεηείρε ζηνλ θνηλφ ενξηαζκφ ηεο Δκέξαο ΢θέςεο, πνπ έγηλε απφ θνηλφηεηεο ηεο Π.Β. θαη ηηο λαπηνδεγνχο ηνπ ΢.Β.Ο. ζηελ πιαηεία ηεο Κξεκαζηήο, πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηελ Παιηά Πεξίζεηα ην Μάξηην, εθδξνκή ζηηο Παιηέο ΢ηληέο - Παιηά Πεξίζεηα (1/3-5-1998), έλα λαπηνπξνζθνπηθφ δηήκεξν ηνλ Ενχιην, ζπλέιεμε 1675 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο γηα ηε δηάζσζε ησλ δειθηληψλ ηεο Μεζνγείνπ, πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ην ΢επηέκβξην θαη πάιη ζηελ Παιηά


134

Πεξίζεηα, θαηέθηεζε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ην πξσηάζιεκα Μπάζθεη ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ. θαη ζπκκεηείρε ζην αληρλεπηηθφ εξγαζηήξη Ώ΄ ΐνεζεηψλ, πνπ νξγάλσζε ε Π.Β. Δ ρξνληά γηα ηελ θνηλφηεηα έθιεηζε κε ηε κεγάιε ηεηξαήκεξε δξάζε ζηε Κφληηζα-Ώψν. Σν ΢/κα απφ ηηο 22-2-1998 είρε λέν Ώ.΢. ηνλ αλαδεηρζέληα κε απφιπηε πιεηνςεθία Κ. Καξακπάηζν. Δ αγέιε είρε Ώ.Ώ. ην Γεξ. Σξάλαθα θαη αξγφηεξα ηελ Καζζηαλή Ρήηνπ. Τ.Ώ. ήηαλ νη ΢άββαο Μνπριηαλίηεο, Ώγγ. Μνπριηαλίηεο, Γηψηα Αξηηζάθε θαη Διηάλα Διηάδνπ. ΢ηελ νκάδα δελ ππήξμαλ αλαθαηαηάμεηο θαη ν Ώ.Ο. Γεξ. Καβαιηεξάηνο ζηεξίρζεθε ζηνπο Τ.Ο. Βξ. Μπνχδε, Ώλη. Οχξζεικαλ θαη Μηρ. Λέιια. ΢ηελ θνηλφηεηα ν απειζψλ Ώ.΢. παξέκεηλε σο ππαξρεγφο θαη ν Ώ.Κ.Ώ. Γ. ΋ξθαλνο είρε Τ.Κ.Ώ. ηελ Νηφξε ΐνπδνχθα θαη ηνλ Άξε 1998. Καηαζηήκςζδ 4δξ Αβέθδξ ζημ ΢αξαθελφ. Μπανιπάηζ. Δ Β.Κ.΢. αληαπνθξίζεθε ζηηο πνιχ πινχζηεο δξάζεηο ηνπ ΢/ηνο, πξαγκαηνπνηψληαο κηα επηηπρή ιαρεηνθφξν. Ο λένο Ώ.΢., κεηά απφ ηελ παξαρψξεζε λένπ ρψξνπ απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ ηνπ ΢/ηνο, ζπλαίλεζε ζηε δηάζεζε ηεο απνζήθεο ηνχ 4νπ ζην 8ν ΢/κα γηα ηε ζηέγαζε ηεο αγέιεο ηνπ. ΢ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο ζηελ Π.Β. ππήξμαλ εμειίμεηο ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα. Ο Π.Β. Γ. Καγθνπξίδεο δερφκελνο πηέζεηο απφ πξνζθνπηθνχο θαη κε θχθινπο λα αλαζεσξήζεη απνθάζεηο ηνπ, πξάγκα πνπ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη, θαη δηαπηζηψλνληαο φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Β.Π. δελ ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο νκαιήο πνξείαο ηεο θίλεζεο, ελ φςεη κάιηζηα θαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο πξνζσξηλήο εληνιήο ηνπ, απνθάζηζε λα πξνθεξχμεη εθινγέο γηα αλάδεημε λένπ Π.Β. Οη εθινγέο έγηλαλ ζηηο 11-4-1998, ςήθηζαλ φινη νη ελήιηθεο βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. θαη λένο Π.Β. αλαδείρζεθε ν Ε. Φάηιαο κε 38 ςήθνπο, έλαληη 22 ςήθσλ ηνπ ΢. Σδαθέζηα. Δ εμέιημε απηή ζπλέβαιε ζην λα απνθαηαζηαζεί ε θαιή ζπλεξγαζία ηεο Π.Β. κε ηνλ Β.Π. θαη επί κία εμαεηία ζην πξνζθνπείν λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο εληάζεηο. Σν 1998 μερψξηζε ε Παλειιήληα ΢πλάληεζε Παιαηψλ Πξνζθφπσλ, πνπ έγηλε ζηελ Κέξθπξα κε νξγαλσηή ηελ Έλσζε Παιαηψλ Πξνζθφπσλ ηεο Π.Β. (16/17-5-1998) θαη ην 4ν ΢πλέδξην ηεο Β.Π. Απηηθήο Βιιάδνο (13/14-3-1998), ην νπνίν ππνζηήξημε ε Π.Β. θαη ε 3ε Ώξρηθή Πξνζθνπηθήο Σερληθήο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ν Κ. Μπνχαο θαη Ώλδξ. Κάληαο. Σελ επφκελε ρξνληά ε Π.Β. ελεξγνπνίεζε ηνπο θιάδνπο ιπθνπνχισλ, πξνζθφπσλ θαη αληρλεπηψλ, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ ην έξγν ησλ Σ.Β. θαη ησλ ΢/ησλ.


135

1998. Μεβάθδ Γνάζδ 4δξ Κμζκόηδηαξ ζηδκ Κόκζηζα – Αώμ.


136

Δ 4ε αγέιε ηνλ Ενχιην ηνπ 1999 πξαγκαηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηε θαηαζθήλσζή ηεο έμσ απφ ην λεζί ηεο Κέξθπξαο. Με κεγάιε ππνζηήξημε απφ βαζκνθφξνπο θαη γνλείο θαηαζθήλσζε ζηελ Βξείθνπζα. Ήηαλ θαη ε ηειεπηαία θαηαζθήλσζε γηα ηελ αξρεγφ Καζζηαλή Ρήηνπ, ε νπνία αλαρψξεζε απφ ηελ Κέξθπξα ζηηο 12-11-1999, χζηεξα απφ κηα κεγάιε πξνζθνξά ζηα ιπθφπνπια ηεο 4εο αγέιεο. Δ Καζζηαλή Ρήηνπ ππήξμε θνηηήηξηα ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ, θνηηεηέο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη ζηελ ηνπηθή θίλεζε σο βαζκνθφξνη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά. Μεηά ηελ Κ. Ρήηνπ ηελ αξρεγία ηεο αγέιεο αλέιαβε ν Ώγγ. Μνπριηαλίηεο κε βνεζνχο ηνπ ηε Υξηζηίλα ΢πκςεξή, ην Γξ. Ααθλή θαη ην Γ. Γεξαθάξε, κηα θαη ν Τ.Ώ. Γεξ. Σξάλαθαο κεηαπήδεζε ζηελ νκάδα. ΢ηηο 23-10-1999 επηά ιπθφπνπια αλέβεθαλ ζηελ νκάδα, ζε ηειεηή αλάβαζεο πνπ έγηλε ζην Μαληξάθη θαη έιεμε κε ηνλ 1999. Από ηδκ ηαηαζηήκςζδ ηδξ 4δξ απφπινπ ηεο Ώξγνχο πξνο Φαιεξάθη κε Αβέθδξ ζηδκ Δνείημοζα. πιήξσκα ην ζπκβνχιην ηηκήο ηεο νκάδαο θαη επηβαίλνληεο ηνπο επηά λένπο λαπηνπξφζθνπνπο. ΢ηηο 27/28-11-1999 ε αγέιε πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην Κεθαιφβξπζν. Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε απνθξηάηηθν πάξηη (20-2-1999), εθθιεζηαζκφ ηε Μ. Σεηάξηε (7-4-1999), εθδξνκή ζηνλ Παξακφλα (25/26-4-1999), ηελ θαηαζθήλσζε «Millennium» ζηελ Μπνχθαξε κε ζπκκεηνρή θαη ηεο 10εο νκάδαο πξνζθφπσλ ΢ηξνγγπιήο (6/16-7-1999), λαπηνπξνζθνπηθφ δηήκεξν κε ηελ Ώξγψ θαη ην Ματζηξν ζην ΐίδν (9/10-10-1999), εθδξνκή ζηνπο Ώγ. Αέθα (13/14-111999) θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο κεγάιε ρεηκεξηλή έμνδν απφ ηελ Κέξθπξα ζηα Υάληα Πειίνπ (27/30-12-1999). ΢πκκεηείρε ζηε γηνξηαζηηθή ππξά αλαλέσζεο ηεο ππφζρεζεο ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ. ζηηο 22-2-1999, ζην 1ν δηήκεξν ζηειερψλ ηεο Σ.Β.Π.Π.Κ., ζηε «Φηιία ‘99» ηεο Π.Β. ζην ΐίδν (22/23-5-1999) θαη κε ηελ πξφηππε ελσκνηία ζην 7ν Σδακπνξέην ελσκνηαξρψλ ηεο Π.Β. ζην Κεθαιφβξπζν (20/21-11-1999). Δ πινχζηα πξνζθνπηθή ρξνληά έθιεηζε κε ηνλ Ώ.Ο. Γεξ. Καβαιηεξάην λα θιείλεη ην εκεξνιφγην ηνπ 1999 επρφκελνο «Πάληα Πξίκα». Δ θνηλφηεηα ζπκκεηείρε ζην αληρλεπηηθφ εξγαζηήξη λαπαγνζσζηηθήο ηεο Π.Β., ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Ώζηξνλνκηθή Βηαηξεία Κέξθπξαο ζηελ εθδήισζε γηα ηελ ηειεπηαία έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ ηεο ρηιηεηίαο, έιαβε κέξνο ζην «Σδάκπνξε ζην Internet» θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ην Μάε ζην ΐίδν. Σν θαινθαίξη κε ηνλ Ώ.Κ.Ώ. Γ. ΋ξθαλν θαη ηελ ππαξρεγφ Νηφξε ΐνπδνχθα πξαγκαηνπνίεζε ηε κεγάιε δξάζε ηεο ζηνλ Ώζπξνπφηακν Πίλδνπ. Έθιεηζε ηε ρξνληά κε ηε κεγάιε ρεηκεξηλή δξάζε ππαίζξνπ ζην Καξπελήζη. Καηά ηε γηνξηή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο (30-1-1999) ν ΢. Καπέιινο αλαθεξχρζεθε επίηηκνο Ώ.΢. Δ Β.Κ.΢. ήηαλ παξνχζα ζαλ πνιχηηκε κνλάδα ππνζηήξημεο θάζε δξάζεο θαη αληηκεηψπηζε ηε βαξηά ζπληήξεζε ηεο Ώξγνχο (570.000 δξ.).


137

΢ηελ Π.Β. έγηλε βαζηθή αληρλεπηψλ κε αξρεγφ ηνλ Φ. Γαβξηιάθε ην Γελάξε, ζπγθεληξψζεθαλ ηξφθηκα γηα ην ρεηκαδφκελν ζεξβηθφ ιαφ θαη ε εηδηθή εθδήισζε «Ώγάπε - Βηξήλε». Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αμηφινγεο δξάζεηο θαηά ηελ πξνζθνπηθή εβδνκάδα (17/24-10-1999), ΢ρνιή Α.Α. Ώληρλεπηψλ κε αξρεγφ ην Γ. Καξδάκε (27/31-10-1999) θαη ην ζπλέδξην ηεο Π.Β. (3-4-1999).

28-10-1999

΢πλέδξην πξαγκαηνπνίεζε θαη ε Β.Π. ζηελ Κφληηζα (7-3-1999). Δ επφκελε ρξνληά θαη ε λέα ρηιηεηία αξρίδεη κε αιιαγή ζθπηάιεο ζηελ Σ.Β.Π.Π.Κ. Ο επί εμαεηία Σ.Β. Ώλη. Πατπέηεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Ώ.Π.Β. θαη κε πνιχ κεγάιε απνδνρή εθ κέξνπο ησλ βαζκνθφξσλ, ζηηο 22-1-2000, αλαδεηθλχεηαη Σνπηθφο Έθνξνο Παιαηάο Πφιεο ν ΢. Καπέιινο. ΢ηελ Σ.Β.Π.Κ. ν επίζεο επί εμαεηία Σ.Β. ΢πκεψλ ΢νπξβίλνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Βθ. Κι. Πξ. ζηελ Π.Β. θαη ζηηο εθινγέο πνπ πξνθεξχζζνληαη θαλείο βαζκνθφξνο δελ ζέηεη ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ Σ.Β. Λίγν αξγφηεξα ν Π.Β. Ε. Φάηιαο δεηά απφ ηνλ Β.Π. Γ. Καξδάκε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνξηθήο Σ.Β. Πφιεο Κέξθπξαο. Δ εμέιημε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο γεληθήο θαηεχζπλζεο, πνπ ε Γ.Β. ρσξίο λα επηβάιιεη ελ ηνχηνηο πξνσζεί, θαη πνπ βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο Σ.Β.Π.Κ. Σν ζθεπηηθφ απηήο ηεο θίλεζεο, πνπ έβαιε ηέινο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Σ.Β. Πφιεο, 86 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο, είλαη αθ’ ελφο ν πεξηνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ θιηκαθίσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε απνδέζκεπζε αξηζκνχ βαζκνθφξσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ΢/ησλ. Δ ίδηα εμέιημε ζα αθνινπζεζεί θαη γηα ηελ Σ.Β.


138

Παιαηάο Πφιεο κεηά ηξία ρξφληα. Δ θαηάξγεζε ησλ ηνπηθψλ εθνξεηψλ επηβάξπλε κε πξφζζεην θφξην εξγαζίαο ηελ Π.Β. θαη ηδηαίηεξα ηνλ Π.Β. Δ αγέιε κε αξρεγφ ηνλ Άγγ. Μνπριηαλίηε ζηηο 20-2-2000 πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή θαη ην θαινθαίξη θαηαζθήλσζε ζηελ Μπνχθαξε. Ώπφ ηελ θαηαζθήλσζε απηή («΢ηξνπκθνρσξηφ, ψξα κεδέλ») θαζήθνληα αξρεγνχ αλέιαβε ν ΢. Ληβηηζάλνο, ν νπνίνο κε βνεζνχο ηνπο Ν. Φαγνγέλε, Αήκεηξα Παλδή, Κνξίλα Ώλδξηψηε θαη Γ. ΢γνχξν πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή ζηηο 19/17-12-2000 ζηε Μεζνγγή. Δ νκάδα κε ηνπο λένπο Τ.Ο. ηνπο Κ. Μπνχα, Βχε Ράπηε, Ώλδξ. Πάηξα θαη Ώλδξ. Γαξλάβν λα πιαηζηψλνπλ ηνλ Τ.Ο. Γεξ. Σξάλαθα θαη ηνλ Ώ.Ο. Γεξ. Καβαιηεξάην πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή κε ηελ Ώξγψ ζην ΐίδν (30-1-2000), εθδξνκή ζηνπο Πάγνπο (26/27-2-2000), θσπειαζίεο κε ηελ Ώξγψ θαη ην Ματζηξν (37-3/3-6/17-6/16-92000) θαη ηελ θαηαζθήλσζε ζηε Μπνχθαξε «WWW.WORLD VILLAGE.SEP». Βπίζεο ζπκκεηέρεη ζηε Ναπηηθή Ββδνκάδα (30-62000), φπνπ ηεο απνλέκεηαη ηηκεηηθφ δίπισκα, ζηε βαξθαξφια ηνπ Ο.Κ.Β. (10-82000), ζηε ζπλάληεζε «Φηιία ‘00» ηεο Π.Β. ζην Κεθαιφβξπζν θαη ζην δηήκεξν νκάδσλ ηεο Π.Β. ζην Σζάθη Μπεληηζψλ. Δ πξφηππε ελσκνηία πξαγκαηνπνηεί 9/10-10-1999. Ναοηζηό Γζήιενμ εθδξνκή ζηελ Ώγ. Κπξηαθή ζηηο 26-3-2000. Οιάδαξ. Δ θνηλφηεηα πξαγκαηνπνηεί ηε κεγάιε δξάζε ηεο ζηνλ Σαυγεην (11/20-8-2000) κε αξρεγφ ηνλ Γ. ΋ξθαλν θαη Τ.Κ.Ώ. ηελ Νηφξε ΐνπδνχθα. ΢ην 4ν ΢/κα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ζηηο ηειεηέο θαη εθδειψζεηο αλέζεζε ε Π.Β. ηε ιήμε ηεο κεγάιεο ηεο δξάζεο «90 ρξφληα Έιιελεο Πξφζθνπνη Γηνξηάζηε καδί καο», πνπ έγηλε ζηελ Πάλσ Πιαηεία ζηηο 22-10-2000. Δ Π.Β. ζπκκεηείρε ζην θεξθπξατθφ θαξλαβάιη κε ην γθξνππ «Ανχξεηνο Ίππνο» θαη πξαγκαηνπνίεζε αληρλεπηηθφ εξγαζηήξη αγηνγξαθίαο (26-3-2000) θαη ην ζπλέδξηφ ηεο (3-12-2000). Σε ΐαζηθή Πξνζθφπσλ παξαθνινχζεζε ε Νηφξε ΐνπδνχθα θαη ηελ ΐαζηθή Ώληρλεπηψλ ν Γεξ. Καβαιηεξάηνο, ε Νηφξε ΐνπδνχθα, ν Κ. Καξακπάηζνο, ν Γ. ΋ξθαλνο θαη ν Γεξ. Σξάλαθαο. Σε 26-11-2000 ε θηιαξκνληθή εηαηξία «Μάληδαξνο» έδσζε ζπλαπιία αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ ΢. Μπάλνπ. Σν 2001 αλνίγεη κε δχν κεγάιεο δξάζεηο γηα ην 4ν ΢/κα. Δ πξφηππε ελσκνηία επηζθέπηεηαη ην Ναχπιην (3/6-1-2001) θαη ηηο ίδηεο αθξηβψο κέξεο ε θνηλφηεηα πξαγκαηνπνηεί ηε κεγάιε ρεηκεξηλή ηεο δξάζε ζην Μέηζνβν. Ώθφκε νη αληρλεπηέο Γξ. Ααθλήο θαη Υξηζηίλα ΢πκςεξή κεηέρνπλ ζηελ Ώζήλα ζηελ επίζεκε δήισζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΢.Β.Π. ζηελ «Οιπκπηάδα 2004». Με ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο κεγάιεο ηεο δξάζεο ζην Ναχπιην ε νκάδα ζρεδηάδεη ηελ επφκελε κεγάιε ηεο έμνδν απφ ηελ Κέξθπξα. Μέρξη ηφηε φκσο πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή ζηε Μεζνγγή (17/18-3-2001), ηελ θαηαζθήλσζε «Θαιαζζνγξαθία ‘01» ζηελ Μπνχθαξε, κε κηα αμέραζηε δηαλπθηέξεπζε κε ηηο


139

Αύβμοζημξ 1999. Η 4δ Κμζκόηδηα ζημκ Αζπνμπόηαιμ Πίκδμο.


140

Αύβμοζημξ 2000. Η 4δ Κμζκόηδηα ζημκ Σαΰβεημ.


141

βάξθεο ζηε θνληηλή αθηή ηνπ Νφηνπ ζηηο 16-7-2001, εθδξνκή ζηνλ Ώγ. Πξνθφπε (17/18-11-2001) θαη ηειηθά θιείλεη ηε ρξνληά ηεο κε ηε κεγάιε δξάζε, πνπ φινη πεξηκέλνπλ, ζηα Καιάβξπηα. Δ αγέιε έρεη Ώ.Ώ. ην ΢. Ληβηηζάλν θαη απηή ηε ρξνληά ηε βνεζνχλ νη Α. Παλδή, Κνξίλα Ώλδξηψηε, Ν. Φαγνγέλεο, Γξ. Ααθλήο, Γ. Γεξαθάξεο, Γ. Ώξίζηνο, Α. Μσξατηεο, Άλλα Κνζθηλά, ΢. Παπαβιαζζφπνπινο, Αήκεηξα Γεσξγίηζε, ΢νθία Καθαξνχγθα θαη ν Ώ.΢. Κ. Καξακπάηζνο. Πιήζνο αληρλεπηψλ αζρνινχληαη κε ηνλ αηκνδφηε ηνπ ΢/ηνο, ηελ αγέιε. ΢ηεξίδνπλ ηα απφ εμαεηίαο πινχζηα θαη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηά ηεο θαη δνθηκάδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζην ξφιν ησλ βαζκνθφξσλ, πνπ ηνπο πεξηκέλεη. Δ αγέιε πξαγκαηνπνηεί κηα πνιχ θαιή θαηαζθήλσζή ηεο «Σν πέξαζκα ζηε Γνχγθια» ζηελ Μπνχθαξε (6/10-7-2001). Δ θνηλφηεηα πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή ζην Μπαζηνχλη ΐηξνχ (10/11-3-2001) θαη ηε κεγάιε ζεξηλή ηεο δξάζε ζηελ Κξήηε κε ηνλ Ώ.Κ.Ώ. Γ. ΋ξθαλν θαη ηνπο ππαξρεγνχο Βχε Ράπηε θαη Ώξίζην Γηψξγν. (10/23-8-2001). Σν ΢/κα πξαγκαηνπνηεί εθδξνκή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηηο Μπελίηζεο ζηηο 6/7-10-2001. ΋ινη παξφληεο θαη ε εθδξνκή ιήγεη κε ηελ αλάβαζε ησλ ιπθνπνχισλ θαη ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ αληρλεπηψλ. Σν ΢/κα ζηηο 22-12-2001 νξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθν πάξηη κε θαιεζκέλνπο ηνπο αληρλεπηέο θαη ηνπο Ιμύθζμξ 2001. Από ηδκ Καηαζηήκςζδ ηδξ Αβέθδξ ζηδ Μπμύηανδ.

βαζκνθφξνπο ηεο Π.Β.

Δ Β.Κ.΢., κεηά ηε ιήμε ηεο επηηπρεκέλεο καθξάο ζεηείαο ηεο πξνέδξνπ ηεο Λακπξηλήο Παιαβηηζίλε, αλαδεηθλχεη λέα πξφεδξν ηελ Βιέλε Παπαλαζηαζίνπ. ΢ηηο 11-4-2001 νη βαζκνθφξνη ηεο Π.Β. αλαδεηθλχνπλ θαη πάιη Π.Β. ηνλ Ε. Φάηια, ν νπνίνο ζπγθξνηεί ην επηηειείν ηνπ κε ηνπο: Ώλη. Πατπέηε Ώ.Π.Β., ΢. ΢νπξβίλν Βθ. Αηνηθ., Κ. ΢νπέξεθ Βθ. Λπθ., ΢πκεψλ ΢νπξβίλν Βθ. Πξ., ΢. Καπέιιν Βθ. Ώλ., Μ. Θεξηαλφ Βθ. Ν/Π, Υ. Ώλδξηψηε Βθ. Ώθ. Πεξ., ΢. Μνληεζάλην Βθ. Παι. Πξ., Α. Ώγγειάην Βθ. Ώλαπη., Ώληηγφλε Υεηξδάξε Βθ. Βπηθνηλ. θαη ΢. Σδαθέζηα Ώ-γφ ηνπ Κ.Κ. ΐίδν. Δ Π.Β. ζπκκεηέρεη ζην θαξλαβάιη κε ην γθξνππ «Πνιχθεκνο», νξγαλψλεη ηε «Φηιία ‘01» ζην ΐίδν (24/25-6-2001) θαη ην βξαδηλφ γηα ηνπο Κεξθπξαίνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηηο 8-12-2001, εθδήισζε πνπ θαη πάιη ζηεξίρζεθε ζηελ έκπεηξε επί ησλ εθδειψζεσλ νκάδα βαζκνθφξσλ ηνπ 4νπ ΢/ηνο. Σε ρξνληά απηή απνλεκήζεθε ην έπαζιν Μπελάθε θαη ζηα ηξία ηκήκαηα ηνπ ΢/ηνο γηα ην πξνζθνπηθφ έξγν πνπ επηηέιεζαλ ην 2000. Σν 2002 ε Π.Β. απνραηξέηεζε δχν αθφκε απφ ηα δηαθξηζέληα ζηειέρε ηνπ θεξθπξατθνχ πξνζθνπηζκνχ. Σν Σάζε ΢αββαλή θαη ηνλ παιηφ αξρεγφ ηεο 4 εο νκάδαο, Σ.Β. θαη πξφεδξν ηεο Β.Π.Π. Ρέλλν Παξακπζηψηε.


142

Γεκάνδξ 2001. Από ηδκ εηδνμιή ηδξ Πνόηοπδξ Δκςιμηίαξ ζημ Ναύπθζμ. (Μπθήλεο – Πύιε ησλ Λεόλησλ)

Γεηέιανζμξ 2001. Από ηδκ εηδνμιή ηδξ Οιάδαξ ζηα Καθάανοηα – Υεθιό.


143

Αύβμοζημξ 2001. Από ηδκ Μεβάθδ Γνάζδ ηδξ 4δξ Κμζκόηδηαξ ζηδκ Κνήηδ.


144

2001. Καηαζηήκςζδ «Θαθαζζμβναθία ‘01» ζηδ Μπμύηανδ. (Από ην βξαδηλό ηεο Οκάδαο ζην Νόην. )


145

Οη δξάζεηο ηεο απηή ηε ρξνληά είλαη αμηφινγεο κε ηδηαίηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εθφξσλ θιάδσλ. Ίδξπζε ην 9ν ΢/κα πξνζθφπσλ Μαληνπθηνχ θαη βξέζεθε έηνηκε λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηα ηεο ζε λαπαγνχο Κνχξδνπο ιαζξνκεηαλάζηεο ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.

Αύβμοζημξ 2002. «Δθπίδα 2002» 1δ Πακεθθήκζα Γνάζδ Ακζπκεοηώκ.

Δ Π.Β. ζπκκεηείρε ζχζζσκε ζηελ θεδεία ηνπ θηινπξφζθνπνπ κεηξνπνιίηε Σηκφζενπ ( ηηκήζεθε κε ην κεηάιιην θίισλ ηνπ πξνζθνπηζκνχ ζε εηδηθή εθδήισζε), θαη παξέζηε ζηε ηειεηή ελζξφληζεο ηνπ λένπ κεηξνπνιίηε Νεθηαξίνπ. Σν Φεβξνπάξην πξαγκαηνπνίεζε ΐαζηθή Πξνζθφπσλ κε αξρεγφ ηνλ Π.Β. θαη ην Μάξηην λαπηνπξνζθνπηθή πξνπαίδεπζε κε αξρεγφ ην ΢η. Υαηδετσάλλνπ, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ νη Αήκεηξα Γεσξγίηζε, Γεξ. Καβαιηεξάηνο, Βπαγγειία Καξαγηαλλίδε, Ώλδξ. Πάηξαο θαη Γεξ. Σξάλαθαο. Δ 4ε αγέιε πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηε Μεζνγγή (2/3-2-2002) θαη ηελ θαηαζθήλσζε «Σαμίδη ζηε Υψξα ηνπ Πνηέ» ζηελ Μπνχθαξε (11/15-7-2002). Δ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζην Μπαζηνχλη ΐηξνχ (2/3-2-2002), ηελ θαηαζθήλσζε «Πιεχζεηο» ζην Κ.Κ. ΐίδν (18/287-2002), εθδξνκή ζηελ Παιηά Πεξίζεηα (9/10-11-2002) θαη μεθίλεζε ηε λέα ρξνληά κε ηε κεγάιε δξάζε ηεο ζηελ Καζηαληά Δκαζίαο (3/6-1-2003). ΢ηηο 2-11-2002 απελεκήζεζαλ ζηνπο Γιάξνπο, ηνπο Ώεηνχο, ηηο Βλπδξίδεο θαη ηα Αειθίληα ηα δηπιψκαηα ησλ ελσκνηηψλ θνξπθήο 2001.


146

Δ θνηλφηεηα πξαγκαηνπνίεζε ηε κεγάιε ρεηκσληάηηθε δξάζε ηεο ζηελ Κφληηζα (3/6-1-2002) θαη έιαβε κέξνο ζηελ 1ε Παλειιήληα Αξάζε Ώληρλεπηψλ «Βιπίδα 2002» ζηα Γαγφξηα Δπείξνπ. Σν ΢/κα πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαζηεξσκέλε πιένλ θνηλή εθδξνκή ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηνπο Καιαθαηηψλεο γηα ηηο ηειεηέο αλάβαζεο ιπθνπνχισλ θαη εηζδνρή ησλ λαπηνπξνζθφπσλ ζηελ θνηλφηεηα αληρλεπηψλ (5/6-10-2002). ΢ην ΢πλέδξην ηεο Π.Β., πνπ έγηλε ηελ 1-12-2002, αλαδείρζεθαλ απφ ην 4ν ΢/κα εθπξφζσπνη ζηε Γ.΢. ηνπ ΢.Β.Π. νη Κ. Καξακπάηζνο. Γ. ΋ξθαλνο θαη Γεξ. Καβαιηεξάηνο. Σν ΢/κα βξαβεχζεθε απφ ηελ Ώ.Ν.Β.Α.Κ. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θεζηηβάι Βπηαλεζηαθήο Μνπζηθήο. ΢ηηο 27-4-2002 ν Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο απέλεηκε ηα δηαθξηηηθά ησλ λέσλ πξνζθφπσλ έζλνπο. Ώπφ ην 4ν ΢/κα έγηλαλ Πξφζθνπνη ‘Βζλνπο νη: Γ. Γεξαθάξεο, Γξ. Ααθλήο, Ώλδξ. Πάηξαο, Βχε Ράπηε (δνθηκαζία 2000) θαη Κνξίλα Ώλδξηψηε, Ώιεμ. Μπνχξαο, Αήκεηξα Παλδή, Γ. Πειφο, Ν. Φαγνγέλεο (δνθηκαζία 2001).

27-04-2002. Από ηδκ απμκμιή Πνμζηόπςκ Έεκμοξ.

΢ην ηέινο ηεο ρξνληάο ν Γεξ. Φσηεηλάηνο εθπξνζσπεί ην ΢/κα ζην Παγθφζκην Σδάκπνξε ηεο Σαυιάλδεο. Δ λέα ρξνληά αλνίγεη θαη ηνλ ενξηαζκφ ησλ 70 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε εο ηεο 4 νκάδαο, ηνπ θνξκνχ πνπ ξίδσζε θαιά θη’ έγηλε ην ζεκεξηλφ δπλακηθφ θαη πάληα ζχγρξνλν 4ν ΢χζηεκα.


147

Σν 4ν ΢χζηεκα ζηεξίδεηαη ζήκεξα ζε άμηνπο ζπλερηζηέο ηεο αηέιεησηεο ζθπηαινδξνκίαο, πνπ άξρηζε ην 1933. Ώπηνί είλαη: Ώ.΢. Κσλ/λνο Καξακπάηζνο. Ώ.Ώ. ΢πχξνο Ληβηηζάλνο, Τ.Ώ. Αήκεηξα Γεσξγίηζε, Νίθνο Φαγνγέλεο, Άλλα Κνζθηλά, ΢πχξνο Παπαβιαζζφπνπινο, Αεκήηξεο Μσξατηεο, Κνξίλα Ώλδξηψηε, Αήκεηξα Παλδή, Γηψξγνο Γεξαθάξεο, Γξεγφξεο Ααθλήο, Ώξίζηνο Γηψξγνο. Ώ.Ο. Γεξ. Καβαιηεξάηνο, Τ.Ο. Γεξ. Σξάλαθαο, Λία Καξαγηαλλίδε, ΢πχξνο Πατπέηεο, Γηψξγνο Πειφο, Γηάλλεο ΐιαρφπνπινο, Βχε Ράπηε, Ώλδξέαο Πάηξαο, Κψζηαο Μπνχαο, Ώξίζηνο Γηψξγνο, Ώιέμαλδξνο Μπνχξαο. Ώ.Κ.Ώ. Γηψξγνο ΋ξθαλνο, Τ.Κ.Ώ. Ώληψλεο Οχξζεικαλ, Γηάλλεο Ρσκαληδάο.


148

Δπίινγνο ΢ηε δηαδξνκή ηνπ ρξνληθνχ ηεο 4εο νκάδαο, θαη ηεο κεηεμέιημεο ηεο ζε 4ν ΢χζηεκα, παξνπζηάζζεθαλ θπξίσο νη δξάζεηο ππαίζξνπ, νη εθδξνκέο, νη θαηαζθελψζεηο θαη ηα ηαμίδηα κε ηελ Ώξγψ. Οη δξάζεηο ζην χπαηζξν, ζε βνπλφ θαη ζάιαζζα, είλαη εθείλεο πνπ δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο πξνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνφδνπ. Πίζσ φκσο απ’ απηέο ππάξρεη κηα κεγάιε θαη επίπνλε δνπιεηά. Οη δξάζεηο θιεηζηνχ ρψξνπ, νη εβδνκαδηαίεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ηκεκάησλ, πνπ απαηηνχλ ρξφλν, θφπν θαη θαληαζία, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα παξνπζηαζζνχλ θαηάιιεια ζε ιπθφπνπια, λαπηνπξφζθνπνπο θαη αληρλεπηέο, λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν θιίκα ηεο νκαδηθήο δξάζεο, λα δηδάμνπλ ηα άξζξα ηνπ Πξνζθνπηθνχ Νφκνπ, ηνπ αλεπαλάιεπηνπ θψδηθα Ώξρψλ θαη Ώμηψλ θαη λα σζήζνπλ ηα παηδηά ζην Καζήθνλ πξνο ην Θεφ, ηελ Παηξίδα, ην ΢πλάλζξσπν θαη ηνλ Βαπηφ ηνπο. Ώκέηξεηεο ψξεο δηαηέζεθαλ απφ παηδηά θαη ελήιηθεο ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα, πνπ απηή θαη κφλν είλαη κηα ηεξάζηηα πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία ηεο Κέξθπξαο, ε νπνία πξάγκαηη έρεη ελλνήζεη θαη πεξηβάιιεη κε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ηνλ Πξνζθνπηζκφ. Σν 4ν ΢χζηεκα ζηε δηαδξνκή ησλ 70 ρξφλσλ ηνπ ήηαλ παξφλ ζε θάζε πξνζθιεηήξην παξνρήο βνήζεηαο. ΢πλεξγάζηεθε είηε απηνδχλακα, είηε κέζσ ησλ δξάζεσλ ηεο Σ.Β. θαη ηεο Π.Β., κε ηελ Βθθιεζία, ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, κε θάζε νξγαλσκέλν θνξέα ή θαη κεκνλσκέλν πνιίηε, κε φινπο. ΢ε ηνπηθέο εθδειψζεηο, ζε παξνρή ππεξεζηψλ, ζε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, παξηζηάκελν πάληα ζεηηθά. Με ην ρακφγειν ηεο αηζηνδνμίαο ζηε ζπλερή εθηέιεζε ησλ «Καιψλ ηνπ Πξάμεσλ». Έλαο ηνκέαο πνπ ζθφπηκα δελ ζίρζεθε. Με ηε ζνβαξφηεηα πνπ δίλεη ε πξάμε θη’ φρη ε πξνβνιή ηεο πξάμεο. Με ην ηξαγνχδη πνπ ζπληξνθεχεη ηε θάζε κέξα ηεο δσήο ηνπ. Βθείλν ην ηξαγνχδη, πνπ πάληα βξίζθεηαη ζηα ρείιε ησλ παηδηψλ. ...΢ηα μάξηηα ςειά....


149

Βηβιηνγξαθία - Πεγέο 1. Ε΢ΣΟΡΕΏ ΣΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΟΤ ΠΡΟ΢ΚΟΠΕ΢ΜΟΤ, ΔζαΎα ΔζαΎα, Ώζήλα 1949. 2. Πεξηνδηθφ ΠΡΟ΢ΚΟΠΕΚΔ ΓΧΔ, ηεχρε 1-6, ΐ΄ Οκάδνο Πξνζθφπσλ Κέξθπξαο, Κέξθπξα 1926-1928. 3. ΟΡΓΏΝΕ΢ΜΟ΢ ΢.Β.Π., Ώζήλα 1929. 4. ΚΒΡΚΤΡΏΨΚΏ ΥΡΟΝΕΚΏ η. Ώ΄, Κέξθπξα 1951. 5. ΟΡΓΏΝΕ΢ΜΟ΢ ΢.Β.Π., Ώζήλα 1947. 6. ΢ΔΜΒΕΧΜΏΣΏ ΓΕΏ ΣΟΝ ΚΒΡΚΤΡΏΨΚΟ ΠΡΟ΢ΚΟΠΕ΢ΜΟ 1915-1980, Ώ΄ κέξνο, Ν. Κνπξθνπκέιε, Κέξθπξα 1981. 7. ΠΡΟ΢ΚΟΠΕΚΏ ΥΡΟΝΕΚΏ ΓΏΚΤΝΘΟΤ 1916-1970, Β.Π.Π. Γαθχλζνπ ηεο Ώζήλαο, Ώζήλα 1995. 8. Ε΢ΣΟΡΕΏ ΣΔ΢ ΝΔ΢ΟΤ ΚΒΡΚΤΡΏ΢, ΢. Καηζαξνχ, Κέξθπξα 1958. 9. ΠΡΟ΢ΦΤΓΒ΢ ΢ΣΔΝ ΚΒΡΚΤΡΏ ΥΡΟΝΕΚΟ 1922-1923, Μαξθεζίαο Σδηκνπνχινπ, Ώζήλαη 1973. 10.ΚΏΣΏ΢ΚΔΝΧΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ Π.Β. ΚΒΡΚΤΡΏ΢ ΐΕΑΟ-ΓΕΟΚΏΡΒΝΏ, Γ. Καγθνπξίδε, Κέξθπξα 1999. 11. ΠΒΡΕΟΑΕΚΟ ΠΡΟ΢ΚΟΠΟ΢, ΢.Β.Π. 12. ΠΒΡΕΟΑΕΚΟ ΚΡΕΚΟ΢ ΣΧΝ ΐΏΘΜΟΦΟΡΧΝ, ΢.Β.Π. 13. ΚΒΡΚΤΡΏΨΚΟ΢ ΣΤΠΟ΢, πεξηφδνπ 1983-1991. 14. ΏΘΔΝΏΨΚΟ΢ ΣΤΠΟ΢, πεξηφδνπ 1983-1991. 15. ΏΡΥΒΕΟ Π.Β. ΚΒΡΚΤΡΏ΢, 1915-2003. 16. ΏΡΥΒΕΟ Σ.Β.Π.Π.Κ., 1994-2003. 17. ΏΡΥΒΕΟ 4νπ ΢Τ΢ΣΔΜΏΣΟ΢, 1935-2003. 18. Πεξηνδηθφ ΠΡΟ΢ΚΟΠΕΚΔ ΓΧΔ, Β.Π.Π. Π.Β. Κέξθπξαο, ηεχρε 1-19, Κέξθπξα 2001-2003.

΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ΢, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ ΚΑΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ΢ ΜΑ΢ ΠΑΡΑΥΩΡΗ΢ΑΝ ΟΙ ΔΞΗ΢ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΣΟΤ 4 ΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢, ΣΟΤ΢ ΟΠΟΙΟΤ΢ ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΔ ΘΔΡΜΑ. Αηνλχζηνο Γηαλλάηνο, Αεκήηξηνο Καιιίαο, Αεκήηξηνο Παλάξεηνο, Νηθφιανο Μπαηδφγινπ, Γεψξγηνο Φάτιαο, Ώλαζηάζηνο Μπάξκπαο, ΢ππξίδσλ Μαξφιιαο, Εσάλλεο Γαραξηνπδάθεο, Βιεπζέξηνο Μσξαίηεο, Παλαγηψηεο Μηθξνχιεο, Ώληψληνο Πατπέηεο, Υξηζηφδνπινο Κνπινχξεο, Εσάλλα Κνπινχξε, Υξηζηφθνξνο Νηθνινχδνο, Γεψξγηνο Παιαηηαλφο, Έιιε Παιαηηαλνχ, Υξχζαλζνο Γξεγνξφπνπινο, Αεκήηξηνο Παζραιίδεο, Εσάλλεο Λέιιαο, ΢ππξίδσλ Λέιαο, Αεκήηξηνο Ααθλήο, ΢ππξίδσλ Καπέιινο.

70xronia  

4SNPK 70 xronia leukoma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you