Page 1

Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium 1203 Budapest, Kálmán utca 15. M U N K A T E R V 2010/2011. tanév

Budapest,2010. szeptember 1. Mogyorósi Ferencné igazgató


A 2009/2010. tanév munkaterve az alábbi dokumentumok alapján készült: -

A többször módosított 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

-

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet

-

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet.

-

138/1992 (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

-

6/2004. (V.18.) OM - GyISM együttes rendelete a tanításon kívüli sporttevékenységről

-

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény

-

A gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Pedagógiai programja

-

A gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium beszámolója a 2008/2009. tanévről

-

24/2009. (V.25.) OKM rendelet a 2009/2010-es tanév rendjéről

-

17/2005. (II.8.) Kormányrendelet a diákigazolványról

-

3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és fejlesztéséről

-

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról , bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm.rendelet

-

Jóváhagyott helyi antervek

-

A többször módosított 1993.évi LXXVI. Törvény a szakképzésről

-

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet

-

11/2007. (III.14.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet módosításáról

2


-

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény

-

202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2007. (XII.17.) Kormányrendelet módosításáról

-

9/2007. (II.27.) OKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról

3


Az iskola kialakított szerkezete: 2+3 valamint felnőttoktatás gimnázium (11,12. évfolyam) A kilencedik, tizedik évfolyamon évfolyamonként három-három osztályban az alapműveltséget megalapozó nevelő-oktató munka mellett feladatunk a pályaorientáció, pályaalapozás is. A közoktatási törvény értelmében mindkét évfolyamon a kerettanterv alapján oktatunk. A szakképző évfolyamokon belül a tizenegyedik tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamokon évfolyamonként 2- 2 osztály 2 szakmacsoportban- pincér, szakács tanul. Tanul továbbá a 11.12. évfolyamon a felnőttoktatás keretein belül 2-2 gimnáziumi osztály – egy osztály nappali rendszerű, egy pedig esti képzési formában. Pedagógiai munka A szakiskola és a felnőttoktatás (gimnázium) közös irányítás alatt egy épületben működik a kiegészítéssel ellátott Pedagógiai programunkban megfogalmazott pedagógiai alapelveink szellemében. Az iskola sajátos oktatási-nevelési feladatai közösek. A szakmai munkaközösségek a Pedagógiai programunkban megfogalmazott kiemelt oktatási és nevelési feladatok alapján készítik el éves munkaterveiket. A tanév kiemelt feladatai: -

A Pedagógiai Program beválásának nyomon követése Az egészségnevelési és a környezetnevelési programok megvalósítása Alapkészségek fejlesztése A tízedik évfolyamok felkészítése a kompetencia mérésre Felkészítés versenyekre A mulasztások további csökkentése Idegen nyelvi kommunikáció és digitális kompetencia A gyermekek neveltségi szintjének emelése A gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése Felkészülés az új típusú, moduláris vizsgára és az érettségire

Munkaközösségek 1. Társadalomtudományi munkaközösség: vezetője: Főzőné Kovács Klára magyar nyelv és irodalom történelem és állampolgári ismeretek társadalomismeret rajz ének-zene testnevelés és sport

4

folyamatos


2. Természettudományi munkaközösség vezetője. Sziki Zsuzsanna matematika fizika kémia földrajz biológia technika- és életvitel 3. Nyelvi munkaközösség vezetője: Budainé Vékony Sára német angol

4. Osztályfőnöki munkaközösség Vezetője: Filipszki Zsuzsanna 5. Szakmai munkaközösség I. vezetője: Marton Zoltán egészségügyi ismeretek gépírás kommunikáció és önfejlesztés környezetkultúra informatika 6. Szakmai munkaközösség II. vezetője: Vincze László konyhatechnika vendéglátás gazdálkodási és vállalkozási ismeretek élelmiszer alapismeretek

vendéglátás szakmai alapismeretek ételkészítési gyakorlatok ételkészítési ismeretek italismeret pincér ismeretek pincér gyakorlat

Diákönkormányzat vezetője: Badics Anett

Tanulmányi felelős:

Badics Anett

Szelektív hulladékgyűjtésért felelős: Diákügyeletvezető:

Heimné Székely Ágnes Filipszki Zsuzsanna

5


Iskolarádió felelős. Környezetvédelmi felelős Iskolaújság felelős: Honvédelmi felelős: Sportfelelős: Vöröskereszt felelős:

Adrovich László Marton Zoltán Marton Zoltán Tóth József Filipszki Zsuzsanna

Reszortfelelősök: Gyermekvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Polgárvédelmi felelős:

Kelemenné Baráth Ildikó Heimné Székely Ágnes Marton Zoltán

Szakkörök: angol német modern tánc baby-sitter vendéglátás honvédelem

1 óra 1 óra 2 óra 2 óra 1 óra 1 óra

Steinberger Anélia Dr. Terdikné Bodrogi Blanka Megyesi Mónika Dávid Tamás Boross Tamás Marton Zoltán

Közalkalmazotti tanács: Elnök: Tagok:

Kelemenné Baráth Ildikó Marton Zoltán Lőrinczné Méhész Ibolya

Szakszervezeti tisztségviselő: dr. Fórizs Sándorné Tanév rendje A tényleges tanítási napok száma:

182 nap

Első tanítási nap: Tanév utolsó napja: Első félév vége: Félévi értesítők kiosztása:

2010. szeptember 1. /szerda/ 2011.június 15. /szerda/ 2011.január 14. /péntek/ 2011.január 21. /péntek/

Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap A szünet utáni első tanítási nap Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap A szünet utáni első tanítási nap Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap A szünet utáni első tanítási nap

2010. október 29. /péntek/ 2010. november 8. /hétfő/ 2010.december 21./ kedd/ 2011.január 3. /hétfő/

2011. április 20./szerda/ 2011. április 27. / szerda/

6


Utolsó tanítási nap 13. a. b szakács pincér 12. e gimnázium

2011.április 29. (péntek)

Vizsgák a. Szakmai vizsgák: szakács és pincér Írásbeli vizsga időpontja: Gyakorlati vizsga:

2011. május 17. /kedd/ 8h 2011. június 7. /kedd/ 8h 2011. június 8. /szerda/ 8h 2011. június 9. /csütörtök/ 8h Elméleti vizsga időpontja: 2011. június 14 /kedd/ 8h 2011. június 15. (szerda) 8h 2011. június 16. /csütörtök/ 8h 2011. június 17. /péntek/ 8h Szintvizsga 2011. február-március Iparkamarával egyeztetve Gépjárművezetéshez elsősegélynyújtó vizsga és a Baby-sitter vizsga érintett tananyagrészek feldolgozásához igazodik. A tanév tanítás nélküli munkanapjai: Felhasználható pedagógiai célra 6 tanítás nélküli nap 6 tanítás nélküli nap felhasználásának lehetőségei 2009. szeptember 24. /péntek /környezetvédelmi kirándulás 3 nap az írásbeli érettségire: magyar matematika történelem 2 nap elméleti szakmai vizsga b., Érettségi vizsgák Írásbeli Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol Német Biológia Földrajz

2011. május 2. 8h 2011. május 3. 8h 2011. május 4. 8h 2011. május 5. 8h 2011. május 6. 8h 2011. május 11. 8h 2011. május 12. 14h

Szóbeli 2011. június 20-21-22-23.

7


c., Gimnázium 11.e, 12 e: negyedévi vizsgák:

11c év végi vizsga

2010. november 8-12. 2011. január 3-7. 2011. március 28- április 1. 2011. május 30- június 3. (csak a 11 e- nek)

2011. május 9-13.

felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes munkaközösség-vezetők Nevetőtestületi értekezletek: 1. Találkozás a nevelőtestülettel: 2010. augusztus 25.(szerda) 9 óra felelős: Mogyorósi Ferencné igazgató 2. Tanévnyitó értekezlet: 2010.szeptember 1. 1230 óra téma: éves munkaterv, feladatok felelős: Mogyorósi Ferencné igazgató 3. Őszi pedagógiai napok (kerületi) 2010.. felelős: Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes 4. Őszi nevelési értekezlet: 2010. november 15. /hétfő / 14 óra (rövidítés) téma: Moduláris vizsga felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 5. Félévi osztályozó értekezlet: 2011. január 17. /hétfő/ 11-13.osztály 1430 2011. január 18. /kedd/ 9-10.osztály+ gimnázium 6.

1330

Félévi értekezlet: 2011. január 25. /kedd /14 h (rövidítés) téma: Az első félév munkájának értékelése felelős: Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes

8


Felmérések, statisztikák, leadási határideje: 2011. január 17. /hétfő / 2011. január 18. /kedd / Beszámolók leadási határideje: 2011.január 14./péntek/ 7. Tavaszi Pedagógiai Hét (PEPI) 8.Tavaszi nevelési értekezlet: 2011. március 23. /szerda 14 óra/ téma: Kompetenciaalapú oktatás felelős. Orsolyákné Papp Ágnes 9.Év végi osztályozó értekezlet: a., 12.c, e osztály) időpont: 2011.április 29. (péntek) 14h felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Bizonyítványok, anyakönyvek leadási határideje: 2011.május 2. /hétfő / 730 b., 13 a b. osztály (szakács, pincér) időpont: 2011.május 2. 1230 felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes bizonyítványok, anyakönyvek leadási határideje: 2011. május 10. (kedd) c.,12.osztály időpont: 2011.június 10. /péntek/ 1330 Tanév végi dokumentumok leadási határideje: felmérések, statisztika: 2011.június 16. /csütörtök/ Beszámolók: 2011.június 16 /csütörtök/ Bizonyítványok, anyakönyvek: 2011.június 20. /hétfő/ Jutalomkönyvek, oklevelek: 2011.június 20. /hétfő/ 7. Tanév végi értekezlet: 2011.június 28. /kedd/ 1100

9


Nevelőtestületi rendezvények: Karácsonyi „fehér asztal”: Pedagógusnap: Tanévzáró „fehérasztal”:

2010.december 21./kedd / 2011. június 3. (péntek) 2011.június 28. /kedd/

Iskolavezetőségi ülések: 1. 2010.augusztus 25. 11 óra résztvevők: igazgatóság munkaközösség-vezetők DÖK-vezető szakszervezet képviselője téma: a tanév feladatai, az éves munkaterv felelős: Mogyorósi Ferencné igazgató 2. 2010.október 5. 14 30. résztvevők: igazgatóság munkaközösség-vezetők közalkalmazotti tanács képviselője szakszervezet képviselője DÖK-vezető téma: a tanévindítás tapasztalatai felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes a költségvetés alakulása felelős:Scherz Gyuláné gazdasági vezető Október 23-i ünnepély előkészítése felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 3. 2010.november 2317. 14 30 résztvevők: igazgatóság munkaközösség-vezetők téma: Bukásra állók felmérése felelős:

Mogyorósi Ferencné igazgató Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes munkaközösség-vezetők

4. 2011.január 4. 14 30 résztvevők: igazgatóság munkaközösség-vezetők téma: Bukásra állók felmérése, szükséges intézkedések

10


Az első félév ellenőrzésének tapasztalatai, az első félévi összegzés előkészítése felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes téma. A farsang előkészítése felelős: DÖK-vezető 5. 2011.február 8. 1430 téma: Szalagavató előkészítése felelős: Konovics erzsébet igazgatóhelyettes március 15. előkészítése: felelős: DÖK-vezető Orsolyákné Papp Ágnes 6. 2011.március 8. 1430 résztvevők: igazgatóság munkaközösségi vezetők közalkalmazotti tanács képviselője szakszervezet képviselője téma: tavaszi nevelési értekezlet előkészítése felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes munkaközösségi vezetők költségvetés felhasználása 7.

felelős: Scherz Gyuláné gazdasági vezető 2011. április 12. 1430 téma: Bukásra állók felmérése, szükséges intézkedések megtétele felelős: Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes a tanévzárás előkészítése felelős: Mogyorósi Ferencné igazgató

A tervezett időpontokon kívül szükség esetén az iskolavezetőség bármely tagja kérésére az ülés összehívható. Munkaértekezletek: 2010. október 7. november 25.

14 30

2011. január 6.

11


február 10. március 10. április 14.

1430

Vezetői megbeszélések időpontja: Hétfő 11 óra

Ünnepélyek, megemlékezések 1. Tanévnyitó ünnepély 2010. szeptember 1. 8 óra felelősök: köszöntő: Mogyorósi Ferencné berendezés, hangosítás: Marton Zoltán fegyelem, öltözködés:osztályfőnökök 2. 2010.szeptember 24. /péntek/ őszi kirándulás környezetvédelmi nap 3. 2010. október 6. /szerda/ Történelem órákon keresztül megemlékezés az aradi vértanúkról felelősök: történelem szakosok DÖK vezető (faliújság) 4. Október 23-i ünnepély időpont:2010. október 22. /péntek/ felelős:

Kelemenné Baráth Ildikó Konovics Erzsébet

5. Karácsonyi rendezvények Időpont: 2010. december 20. hétfő (15 óra) Felelős:

Gondáné Szalay Edit Orsolyákné Papp Ágnes

6. Szalagavató Időpont: 2011. március 4. Felelősök: Badics Anett Tóth József Scherz Gyuláné

12


Budainé Vékony Sára 7. Március 15-i ünnepély időpont: felelős:

2010. március 11. (péntek) dr. Fórizs Sándorné Filipszki Zsuzsanna Orsolyákné Papp Ágnes

8. Február 25. (péntek) Tanórai foglakozás keretében megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. felelős: történelem tanárok ,osztályfőnökök 9. Költészet napja és Széchenyi halálának évfordulója időpont: április 11 (hétfő) felelős: Forgách Gábor 10. Április 15. (péntek) Tanórai foglalkozás keretében megemlékezés a holokauszt áldozatairól. felelős: történelem szakos tanárok, osztályfőnökök 11. 13. a b, 12. c,e osztályok ballagása időpont: 2011. április 29. /péntek / 16 óra felelősök:

köszöntő. műsor: szervezés, lebonyolítás berendezés, hangosítás:

Mogyorósi Ferencné Konovics Erzsébet Főzőné Kovács Klára Lukács Beáta Marton Zoltán

12. Pedagógusnapi műsor időpont: 2011.június3. /péntek/ felelős: Steinberger Anélia dr. Terdikné bodrogi Blanka 13.Tanévzáró ünnepély időpont: 2011.június 28. /péntek/ 9 óra felelősök: köszöntő: műsor: berendezés, hangosítás: fegyelem, öltözködés:

13

Mogyorósi Ferencné Heimné Székely Ágnes Marton Zoltán osztályfőnökök


Szülői értekezletek: 1. 2010.augusztus 30. hétfő 16 óra téma: Tájékoztató az iskolai elvárásokról a szakiskola 9. évfolyamán felelős:Mogyorósi Ferencné igazgató 2. 2010. szeptember 14. /kedd/ 17 h téma: A tanév fő célkitűzései, feladatai. A 9.osztályok szülői értekezlete :október 12. (kedd) 17h 3. 2011. január 25. /kedd /;17h téma: Az első félév tapasztalatai, további feladatok 4. 2011.május 10. /kedd / 17h téma: Az éves munka értékelése, a tanév zárásával kapcsolatos feladatok. (végzősök: április 12) A szülői értekezleteken jelenléti ívet kell vezetni(szülői aláírás) és ezt rövid tájékoztatóval kiegészítve az értekezletet követő három napon belül az igazgatóhoz el kell juttatni. A szülői értekezletek összehívásáért, szervezéséért felelős: osztályfőnöki munkaközösség osztályfőnökök Fogadóórák: 2010.november 30. 1630 óra 2011. március 22. /kedd/ 1630 óra 2011.május 10. 18h-tól szülői értekezlethez kapcsolva (1730-tól nem ofők.) Ezen kívül a tanulók ellenőrzőjében minden szaktanár jelzi fogadóórájának időpontját, mely havi egy alkalom. Szülői munkaközösség választmányi ülései: 1. 2010.október 4. /hétfő/ 1630 2. 2011.január 25. (kedd). 1600 3. 2011.június 6. /hétfő/ 1630 Egyéb határidős feladatok ütemezése. 1. Biztonsági szemle határidő: 2010. augusztus 31. felelős: Konovics Erzsébet bejárást végzi: Konovics Erzsébet Scherz Gyuláné Heimné Székely Ágnes

14


2. Osztálynaplók, anyakönyvi rész, statisztikai rész hivatalos dokumentumból való kitöltése határidő: szeptember 10. felelős:osztályfőnökök 3. Szakmaszerző 11-12. 13. évfolyamok szervezése, beindítása. Munkahelyek tájékoztatása az iskolai programokról. határidő: szeptember 3. felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Marton Zoltán 4. Tantárgyfelosztás, órarend, statisztikák határidő: szeptember 3. felelős:Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes 5. Szakmai munkaközösségek, DÖK munkatervének leadási határideje: szeptember 13. /hétfő/. felelős: munkaközösség-vezetők, DÖK vezető 6. Szakkörök, határideje:

tanfolyamok

szervezése,

foglalkozási

tervek

elkészítésének

szeptember 15. felelős: szakkörvezetők, tanfolyamvezetők 7. Tudásszintmérés a gimnáziumi 11. osztályban határidő: szeptember 13-17. felelős: Konovics Erzsébet munkaközösség-vezetők 8. Szakiskolai beiskolázás előkészítése -

tájékoztató anyagok készítése, postázása meghívás alapján tájékoztató a szülői értekezleteken, egyéb fórumokon határidő: október 1. ,illetve folyamatos felelős:Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes Szülői munkaközösség Scherz Gyuláné gazdasági vezető Pályaválasztási Kiállítás Csili Műv. Központban október 14-15. KMO október 16. felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 9. Anyakönyvek elkészítése határidő: október 1. felelősök: osztályfőnökök

15


10. Nyitott kapuk a szakiskolában időpont: november 10-11. felelős: Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösség 11. Erzsébet napok szervezése határidő: kerületi kiírás szerint felelős: Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes Főzőné Kovács Klára munkaközösség-vezető /A helytörténeti vetélkedőn minden pedagógus részvételére számítunk/ 12. Kerületi felmérések határidő: folyamatos felelős:Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes Szakmai munkaközösségek 13. Írásbeli vizsgatételek igénylése /szakács, pincér/ határidő: 2011.február 4. felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 14. Szakiskolai felvételi elbeszélgetés 2011. március – beiskolázási útmutató szerint 15. Vizsgaelnökök, bizottsági tagok felkérése határidő: 2011. március 4. felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 16. Kötelezően választható érettségi tárgy/ak/ kijelölése 11. e c határidő: 2011. május 9-13. felelős: Konovics Erzsébet osztályfőnökök 17. Érettségihez szükséges dokumentumok beszerzése határidő: 2011. január 14. felelős: Scherz Gyuláné gazdasági vezető Lukács Beáta Szakvizsgához szükséges anyag, eszköz/ nyomtatványok, pecsétek, / dokumentumok beszerzése határidő: 2011.március 18. felelős:Scherz Gyuláné gazdasági vezető 18. Összesítő jelentés elküldése az Oktatási Hivatalnak határidő: 20120110.március 1. felelős: Mogyorósi Ferencné

16

bizonyítvány,


19. Vizsgák jegyzői teendőinek ellátása határidő: a vizsgák időpontja felelős: Scherz Gyuláné gazdasági vezető Lukács Beáta 20. Vizsgadíjak elszámolása, kifizetése, megigénylése a fővárostól határidő: Közlönyben megjelentek alapján, illetve vizsgát követő 5 napon belül felelős: Scherz Gyuláné gazdasági vezető Lukács Beáta 21. Bizonyítványok, végbizonyítványok, jegyzőkönyvek, anyakönyvek, egyéb dokumentumok továbbküldése, archiválása határidő: 2011.június 30. felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes 22. Fényképezés határidő:

2011.február közepe

felelős:

osztályfőnökök Karsai Jánosné iskolatitkár Lőrinczné Méhész Ibolya pénztáros

23. Szakiskolai beiratkozás 2011. június – beiskolázási útmutató szerint felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes Orsolyákné Papp Ágnes igazgatóhelyettes 24. Tankönyvek , jegyzetek rendelése 2011. február felelős: 9-10.osztály 11-13.osztály, gimnázium: irodában:

Orsolyákné Papp Ágnes ig.h. Konovics Erzsébet ig.h. Scherz Gyuláné gazd.vez.

25. Szakképző évfolyamokra való jelentkezés határidő: 2011. április 4. felelős: osztályfőnökök Konovics Erzsébet ig.h. 26. Gyakorlóhelyekkel való szerződéskötés határideje: felelős:

2011.június 15. Marton Zoltán gyakorlati oktatás vezető Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes

27. Egészségügyi-szakmaalkalmassági vizsgálatok

17


határideje: felelős:

2011.június 15. Marton Zoltán Konovics Erzsébet

gyakorlati oktatás vezető igazgatóhelyettes

28. Biztonsági szemle határidő: 2011.május 27. felelős: Konovics Erzsébet igazgatóhelyettes bejárást végzi:

Konovics Erzsébet Heimné Székely Ágnes Scherz Gyuláné

igazgatóhelyettes munkavédelmi felelős gazdasági vezető

29. OKÉV mérés – anyanyelvi és matematikai alapkészségek (10.o.) Időpont: 2011. május 25. Felelős: Orsolyákné Papp Ágnes Dr. Fórizs Sándorné 30. Nyári karbantartások terve, ehhez kapcsolódó nevelőtestületi feladatok ütemezése határidő: 2011. május 27. felelős: Scherz Gyuláné Konovics Erzsébet

gazdasági vezető igazgatóhelyettes

31. Nyári szabadságolási terv készítése határidő: 2011.május 27. felelős: Mogyorósi Ferencné igazgató Scherz Gyuláné gazdasági vezető

18

munkaterv  

A Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium Munkaterve