Page 1

Intrď Šducing

PSYCH0L0GY Thammasat University

By Folkswaken Psycho TU #46


á¹Ðá¹Ç .. á¹Ð¹íÒ

ÀÒ¤ÇÔªÒ¨ÔµÇÔ·ÂÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÏ

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

2


By FOLKSWAKEN http://www.facebook.com/folkswaken

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

3


ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº¨ÔµÇÔ·ÂÒ 

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

4


ในระยะแรกเริ่มเดิมทีนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดการให มีการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาควบคูไปกับวิชาดานกฏหมาย ดวย (เพียงแตตอนนั้นยังไมไดกอตั้งเปนเอกจิตวิทยา) โดยเปน จิตวิทยาแบบตะวันตก แท ๆ เพราะมีชาวฝรั่งมาวางระบบไวให ก็สําหรับจิตวิทยาของเราเปดมาถึงปจจุบัน ก็เปนเวลา 47 ป แลว สําหรับปจจุบันนี้เอกจิตวิทยาของเราก็มีการสอนแบบ ตะวันตกกลาวคือมีการสอนเชิงวิทยาศาสตร ( สังเกต ทดลอง สรุป บันทึกผล โดยใชเครื่องมือและการวัดทางสถิติเขาชวย) อาวแลว แบบตะวันออกละเปนไง ก็อยางเชนพุทธศาสนา และเอกจิตวิทยา ของเราไมไดสอนเรื่องระลึกชาติ รูใจคนอื่น (ซึ่งเปนแบบที่ จิตวิทยาตะวันออกศึกษา) รวมทั้งเรื่องสะกดจิต ( ซึ่งตองไปเรียนที่ อเมริกา (สอนตั้งแตไมเปนเลยจนถึงปริญญาเอก)) ถาถามวาจบแลวไปทําอะไร ก็ขอตอบวาแลวแตสาขาที่นองเรียน ในเอกจิตวิทยา ซึ่งเอกจิตวิทยาของเรามี 3 สาขาใหญคือ 1. จิตวิทยาคลินิก 2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3. จิตวิทยาการปรึกษา ถาแบบที่ 1 นองก็เปนผูชวยจิตแพทยได เปนผูอํานวยการโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กก็ได ทํางานใน โรงพยาบาลรัฐและเอกชนก็ได สําหรับจิตวิทยาคลินิกนี้เปนสาขา á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

5


ที่มีชื่อมากของเอกจิตวิทยา คะแนนสูงตลอด ในเมืองไทย ประมาณวาคนในสาขานี้นอยประมาณ 1 ตอ ผูปวย300,000 คน (ถาจําไมผิด -- แตสรุปคือนอยมากๆ) ตอไปจิตวิทยาองคกร เรียกสั้นๆ วา จิตอุตฯ ก็ไดก็ทํางานพัฒนาบุคคลกร หรือธุรกิจ สวนตัว สวนจิตวิทยาการปรึกษาก็มักจะอยูประมาณนักบําบัด ความเครียด ฯลฯ ในทางกฏหมายแลวนักจิตวิทยาก็อาจมีบทบาทสําคัญในกรณี คดีเด็กซึ่งยังมีผูปกครองหรือยังเปนเยาวชน (เรื่องนี้ไมไดรูมากนะ รายละเอียดตองถามพวกเด็กนิติฯ) ในเมืองนอกนั้นคนที่จะเรียกตัวเองวานักจิตวิทยา( I'am a psychologist) จะตองจบปริญญาเอกเทานั้น กลับมาที่เอกจิตวิทยาของเรา ปจจุบันมีหัวหนาภาควิชาชื่อ อาจารย ดร.อุบลวรรณ ภวกานันท จบการศึกษาที่ประเทศเบล เยี่ยมดานจิตวิทยาการทดลอง ( ซึ่งในประเทศไทยมีคนจบดานนี้ 2 คนเทานั้น) และทานยังเปนสมาชิกนักจิตวิทยาประยุกตโลก คนแรกของประเทศไทยดวย เดี๋ยวนองเอกจิตวิทยาคงเจอทานใน วันแรกที่เรียนวิชา PY211 (จิตวิทยาทั่วไป) สําหรับรายนาม อาจารยทานอื่นๆ นองๆ สามารถดูไดที่ http://www.tu.ac.th/org/arts/psycho/te achernam.htm นะครับ á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

6


นองคนไหนที่เขาเอกรวมฯ มาก็มีสิทธิ์เขาเอกจิตวิทยาไดถา เทอมหนึ่งนองเรียนภาษาของนองแลวผลออกมาไมคอยดี กําลัง หาชองทางอยูสินสาดตอไป (ลอเลน) นองก็ลงเรียน PY211 ใน เทอมสอง พอปลายเทอมก็มีการยื่นเขาเอก นองก็เอาเกรด PY211 ที่ตองไดไมต่ํากวา C ไปใหอาจารยเอกจิตวิทยารับรอง (แนะนําวาใหถามหาอาจารยวิชัย โวหารดี) ถานองไมเขาใจเรื่อง เอกรวมฯเขาเอกจิตในโตะเรามีพี่ '49 สามคนคือ พี่แตง พี่เบิรด พี่มิ้นท คอยใหคําปรึกษาไดครับ มาถึงการจัดตารางสอนของนองเอกจิตวิทยาดีกวา ปนี้พี่เปนหวง มากวาถาใครจะลงโทตองรีบลงตั้งแตปหนึ่งนะ อยางพี่เองจะโทจีน ตอนนี้คิดวาคงไมไดวิชาโทแลว เพราะอาจลงไดไมหมดทุกตัว ยังไง ถาอานกระทูนี้ก็โทรศัพทถามพี่ๆ เอกจิตวิทยาในโตะไดนะนองๆ เอกจิตวิทยาพี่จัดตารางสอนใหเลยแลวกัน เทอม1 เรียน PY211 ,TH161 ,TU130,TU115,EL171หรือ EL172,TU153 (เออ ... ถาโทภาษาตองดูอีกทีนะ)เทอม2 เรียน TU110 ,TU120 , EL172หรือPY...,SC216 , PY...(อะไรก็ได) ,TH162 PY236 PY237 PY238 PY239 (จิตวิทยา พัฒนาการทั้งหลายทานองเรียนเอาความรูอยาลง ถาเรียนเอา เกรด ชิวๆ ลงได) PY216 (อยากลงก็ลง เพราะ บางกระแสวาดี á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

7


บางกระแสวาไมดี แลวแตคนชอบ) PY217 (อาจารยผูสอนไป เรียนตอ เลยไมรูวาใครมาสอนและสอนดีไหม) PY218 (ไม ตองลงก็ได เพราะเอาเวลาไปเรียนวิชาบังคับคือ PY371 ดีกวา) สรุปวารหัส2 ไมคอยนาเรียนเลยอะนองๆ ครับ สวนวิชา PY228 ใหนองเก็บไวเรียนซัมเมอรครับ please ... วิชาบังคับเอกเรามี 8 ตัวนะ คือ PY345 PY351 PY352 PY371-5 มีวิชาบังคับนอกเอกอีก คือ SC216(ชีววิทยาสัตว) ST218 ST319 (สถิติสําหรับจิตวิทยา) EG221 EG222 (ภาษาอังกฤษ)

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hRvRPivSMooJ:arts.tu.ac.th/tuart/images/Manual/lart

5.pdf+sc216+py212&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESjvJCzj9Nv6bO4tFs6RGSMpa3_JP5GSccooViN2DuArTlvftK5PQ8i5zswq1uJWrKC9OHAsqLHojjCnzdOfbC08e zBAvPN8Y8kWD5mAZYRPQnLgAYANJWQvOgdnikQGUw5Rzv1&sig=AHIEtbSNIeP0eBvTdr2JYxxRen3oz ktD4Q

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

8


โครงสร้ างหลักสูตร คณะ : คณะศิลปศาสตร์ ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี โครงการปกติ ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts

ชื่อปริ ญญา ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) Bachelor of Arts (Psychology)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (จิตวิทยา) á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

9


B.A. (Psychology)

จิตวิทยา ธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

วัตถุประสงคじของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีมีความรูさดさานทฤษฎี หลักเกณฑじ และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อจะไดさนาความรูさไปใช

さ ◌่ ◌ํ ในการประกอบอาชีพตามหนごวยงานราชการ และบริ ษัทเอกชน 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูさดさานจิตวิทยาสาขาตごางๆ เพื่อเปぜนพื ้นฐานในการศึกษาเพิมเติม

◌่ หรื อประยุกตじใชさในชีวิตประจําวัน 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําความเขさาใจ และวิเคราะหじพฤติกรรมของมนุษยじ

ตลอดจนสามารถแกさปずญหาตごางๆไดさอยごางถูกตさอง

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

10


Çѹ¹Õé¨ÐÁҵͺ¤íÒ¶ÒÁ¢Í§¹ŒÍ§ æ à¾ÔèÁàµÔÁ¹Ð¤ÃѺ ªÍº»ÃÐ⤹Õé¢Í§¹ŒÍ§¤¹¹Ö§à¤ŒÒàÁŒ¹·äÇŒÇ‹Ò "

¡ÒÃà¢ŒÒ ¨ÔµÇÔ·ÂÒ à»š¹ÅÒÀÍѹ»ÃÐàÊÃÔ° " ä´Œã¨àÅÂà¹ÕèÂ

^^

à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ͋ҹ˹ѧÊ×Í ¹.È.¨ÔµÇÔ·ÂÒ à¤ŒÒµŒÍ§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐàÀ·ä˹ºŒÒ§¤ÃѺ ࢌÒ

se-ed

ËÃ×ÍÌҹ˹ѧÊ×ÍÍÐäáçä´Œ à´Ô¹µÃ§ä»·ÕèÁØÁ¨ÔµÇÔ·ÂÒÍ‹Ð

á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

11


á¹Ðá¹Ç ¨ÔµÇÔ·ÂÒ Á.¸ÃÃÁÈÒʵÏ

by P’ Folkswaken #46

12

dfsfsdfsdfsdf  

sdfefxcvsdfsdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you