Page 1

&/,+%4)"),$+5,452&2/.4„.5--%2„+2/./2

&/,+%4I"),$ $/.!,$"/342d- !.. #(!2,/44%!,6%2&/23 2%#%.3)/.!6*!.'5),,/53"/+

FIBNIO


0kEGNABEN SEDAN &OLKETI"ILD+ULTURFRONT _GSAVFyRENINGENMEDSAMMANAMN )33. &OLKETI"ILD+ULTURFRONTSPLATTFORMiR „FyRSVARFyRYTTRANDE OCHTRYCKFRIHETEN „FyRENFOLKETSKULTUR „ANTIIMPERIALISM 4IDNINGENTARINTEPARTIPOLITISKSTiLLNING +RINGPAROLLERNAKANMiNNISKORUROLIKA PARTIEROCHGRUPPERENAS6ARJEMEDAR BETAREREDOVISARSINAEGNAkSIKTEROCH TIDNINGENByRINTEINNEHkLLAOSIGNERADE ARTIKLAR

/MSLAGSBILD"OTOX !NSVARIGUTGIVARE+ENNETH,UNDGREN 2EDAKTION-ARTIN3CHIBBYE *ENNY ,INDSTRyM 2EDAKTIONSKOMMITTm4OM#ARLSON %VA$AHLMAN 3OLVEIG'IAMBANCO ,ISA &ORSBERG 0ER !RNE3KANSEN ,ARS )VAR *UNTTI %VA-YRDAL %VA7ERNLID 0EO dSTERHOLM 'RAFISKFORM$ONALD"OSTRyM /LA3VENRE ,AYOUT*ENNY,INDSTRyM -ARTIN3CHIBBYE !DRESS"ONDEGATAN 3TOCKHOLM TELEFON FAX E POSTRED FIBSEREDAKTION FIB FIBSE yVRIGT 0RENUMERATIONER(ENRIK,INDE TELEFON  E POSTPRENUM FIBSE 0OSTGIRO &I"+ %KONOMIEKONOMI FIBSE &yRENINGFORENING FIBSE 0RISER0RISER,ySNUMMERKRSOMMAR OCHJULNUMMERKR 0RENUMERATION HELkRKRSTUDPENSARBLySKR HALVkRKRSTUDPENSARBLySKR STARTPRENUMERATIONKRNR

TVkkRSPRENUMERATIONKR STyDPRENU MERATIONKRHELkR UTLANDKR HELkR KRHALVkR !NNONSPRISEREXKLMOMS (ELSIDAIFiRG KRONOR HALVSIDAIFiRG SIDAKR-ERINFOWWWFIBSE -EDLEMSKAPIFyRENINGENKOSTARKR kROCHSiTTSINPkPOSTGIRO 4RYCK'RAFISKAPUNKTEN 6iXJy &I"+INTERNETUTGkVANHTTPFIBSE )33.  !LLTMATERIALIPAPPERSUTGkVANAV&I"+ KANKOMMAATTPUBLICERASPkINTERNET &yRBEHkLLMOTDETTASKAINKOMMASKRIFT LIGTTILLREDAKTIONEN &yRICKEBESTiLLTMATERIALANSVARASEJ

FOLKETIBILDKULTURFRONTNIO ERIKPAULSSONRyNNBiCK

BOSTRyM

%RIK0AULSSON2yNNBiCKMyTTE$ONALD"OSTRyMFyRATTTALAOMDEN INTERNATIONELLATRANSPLANTATIONSSKANDALEN DEOBDUCERADEKROPPARNAOCHOM HURDETKiNDESATTORSAKASTORPOLITISKTURBULENS

VALIIRAK

ERIKPAULSSONRyNNBiCK

0kPAPPRETENFUNGERANDEDEMOKRATI¯MENBLANDINVkNARNARkDERDELADE MENINGAROMBEGREPPETSINNEByRD)DENKURDISKAREGIONENINORRA)RAKRySTAR MiNNISKORMEDFJiRRKONTROLLEN

BRETANGE

EVADAHLMAN

%VA$AHLMANTRiFFADE'ySTA3ANDBERGFyRENINTERVJUOMBOKEN5NDEREN BRETONSKHIMMEL3OUSUNCIELBRETONSOMKOMUTFyRRASOMMAREN(UR KOMMERDETSIGATTHANHARGJORTENBOKOMETTOMRkDEI&INISTnRE

ALVERFORS

SOLVEIGGIAMBANCO

$ETiRINTEMERiRETTPARkRSEDAN!NN #HARLOTTE!LVERFORSSENASTEBOK 6EM SKATRySTA'ySTA ENSJiLVBIOGRAFISKBILDROMAN KOMUT.UiRDETDAGSFyR NiSTA )GELKOTTSKLUBBEN3OLVEIG'IAMBANCOMyTTEFyRFATTAREN

SVERIGEBILDEN

HANSISAKSSONFILMKRyNIKA

LISAFORSBERGJORDENRUNT

RECENSIONERSETTLiSTHyRT

JANMYRDALSKRIFTSTiLLNING

INGEMARFOLKEJURIDIK

MIKAELANDERSSONFESTIVALSOMMAR

HANSLINDSTRyMSISTASIDAN


FIBNIO

ORGANBRkKOCKUPATION

.

iR$ONALD"OSTRyMS$" ARTIKEL²6kRA SyNERPLUNDRASPkSINAORGAN²PUBLICERA DESI!FTONBLADETDENAUGUSTIVARDET GIVETATTDETSKULLEBLIENHELDELSKRi NADEIMEDIERNA-ENATT)SRAELSKULLETRAPPAUPP DETTILLENDIPLOMATISKKRISMED3VERIGEVARSVkRTATT FyRUTSEOCHINTEHELLERKUNDEMANANAATT3VERIGES AMBASSADyRI4EL!VIV %LISABET"ORSIIN"ONNIER OFFENTLIGTSKULLETAAVSTkNDFRkNARTIKELN$ETTA SENAREiRHyGSTANMiRKNINGSViRTOCHHONBORDE NATURLIGTVISFkSPARKEN

!TT)SRAELSOCHDESSMEDLyPAREHiRILANDETSKULLETA TILLTRICKETATTBESKYLLA"OSTRyMSARTIKELFyRATTVARA ANTISEMITISKTiRINTEFyRVkNANDE¯DETSOMBORDE FyRVkNAiRATTBESKYLLNINGENiRSkILLAUNDERBYGGD $EPkSTkRATT$"PkETTSLAGSDOLTSiTTHiNVISARTILL DEMEDELTIDAMYTERNAOMATTJUDARNARyVADEOCH DyDADEKRISTNABARNFyRDERASBLODSSKULLNiRHANTAR UPPDEMISSTANKARSOMANHyRIGATILLDEAVISRAELISKA ARMENMyRDADEOCHOBDUCERATPALESTINIERHARFyRT FRAM-ISSTANKAROMATTISRAELERHARSTULITDEMyR DADEPALESTINIERNASORGAN!LLAHITHyRANDEOBDUK TIONSPROTOKOLLiRHEMLIGSTiMPLADE -ENILLEGALORGANHANDELHARINGENTINGMEDMED ELTIDAMYTERATTGyRA/RGANHANDELNiRETTMODERNT FENOMENSOMDRIVSAVETTURGAMMALTKRASSTSKiL

PENGAR$ETiRBRISTENPkORGANFyRTRANPLANTERING SOMGyRATTDETFINNSPENGARIHANTERINGEN2IKA MiNNISKORSOMBEHyVERETTORGANKyPERORGANFRkN FATTIGAMiNNISKORIFATTIGALiNDER$ESOMORGANISE RARHANDELNTARLEJONPARTENAVPENGARNADEFATTIGA DONATORERNABRUKARFkENSTRUNTSUMMA0ERSONERAV MkNGANATIONALITETERiRINBLANDADEIVERKSAMHETEN SkiVENISRAELER $.SKREV  IENARTIKELOMORGANHANDEL ²OPERERADESRYSKAOCHRUMiNSKADONATORERAV ISRAELISKALiKAREI%STLANDOCHKOMRAPPORTER OMATTRIKAISRAELERKyPERORGANFRkNFATTIGAPALES TINIERGREPSTVk ISRAELERSOMLETTENLIGA DiRSYDAMERIKANERFLyGS TILL3YDAFRIKAFyRATT DONERATILLDERASLANDS MiN²3kNOGBORDE MISSTANKARNASOMEN DELPALESTINIERFRAMFyRT UTREDAS"LANDANNAT BORDEDEANHyRIGAFk SEDEHEMLIGSTiMPLADE OBDUKTIONSPROTOKOLLEN

KENNETHLUNDGRENORDFyRANDEI&I"+

.UMRETSMEDARBETARE

&OTO%VA7ERNLID

.AMN*ENNY,INDSTRyM `LDER3YSSELSiTTNING2EDIGERAREOCHFRILANSJOURNALIST â– (EJ DUKOMMERFRAMyVERATTDELAREDAKTyRSTJiNSTENPk&OLKETI"ILDMED-ARTINOCHANSVARAFyR LAYOUTEN+ANDUPRESENTERADIGSJiLV ¯*AGHARPLUGGATJOURNALISTIKPk3yDERTyRNSHyGSKOLA FRILANSATLITEOCHJOBBATSOMNYHETSREDIGERARE .UHARJAGTOTALTGkTTNERMIGIREDIGERARTRiSKETOCHSERFRAMEMOTATTFkSiTTATiNDERNAI&I" *AGRIKTIGTMYSERNiRSAKERLINJERAROCHNiRJAGLYCKASFORMULERAENBRARUBRIK â–  6ILKATANKAROCHIDmERHARDUOMFORMENI&I" ¯*AGVILLHAENROLIGAREOCHMERLiTTILLGiNGLIGFORM$ETSKAVARAETTKALASFyRyGATATTBLiDDRAI&I" 6IHARSkBRATEXTEROCHBILDER¯REDIGERINGENMkSTEHkLLASAMMAKLASSOCHUTVECKLAS â–  6ADUPPRyRDIG ¯-YCKET0OLITISKTiR&REMSKRITTSPARTIETSVALFRAMGkNGARI.ORGEOROViCKANDE+ULTURELLTSTyRJAGMIGPk ALLAUNDERMkLIGADECKARESOMERyVRARLITTERATURViRLDEN3TIEG,ARSSONSByCKERiRETTEXEMPEL â–  (ARDUSETT LiSTELLERHyRTNkGOTDENSENASTETIDENSOMBERyRTDIGLITEEXTRA ¯*AGHARBLIVITHELTSkLDPkENUKRAINSKFyRFATTARESOMHETER-ARINA,EWYCKA(ONSKILDRARUKRAINSKA FLYKTINGARSNYALIVI,ONDONSPERIFERI/CHBkDESPiRPkOCHKROSSARMYTEROMMiNNISKORFRkNdSTEUROPA PkETTBEFRIANDEKOMISKTSiTT


FIBSVERIGE


FIBJORDENRUNT

FIB

EVAMYRDAL

 -UNTADHARAL :AIDIKOMMERATTSLiPPASURFiNGELSETDENSEPTEMBER TREMkNADERINNANSTRAFFTIDENLyPT UTENLIGT46STATIONEN!LJAZEERA$OMSTOLENHADEREDANTIDIGARESiNKTSTRAFFTIDENFRkNTRETILLETTkR!L :AIDI iRDEN kRIGEJOURNALISTSOMUNDERENPRESSKONFERENSI"AGDADKASTADESINASKORMOTDENDkVARANDEPRESIDENTEN I&yRENTA3TATERNA KRIGSANSTIFTAREN'EORGE7"USH MEDORDEN±$ETTAiRDINAVSKEDSKYSS HUND$ETTAiRFyRiNKORNA DEFyRiLDRALySAOCHDESOMDyDATSI)RAK².UBLIRDETALLTSkNIOMkNADERSFiNGELSEFyR±ANGREPPPkUTLiNDSK²LEDARE !L :AIDIHARHELATIDENFyRKLARATSIGOSKYLDIG$ENOFFICIELLAMOTIVERINGENTILLFRIGIVNINGENiRGOTTUPPFyRANDEOCHTIDI GARESTRAFFRIHET

.IOMkNADERSFiNGELSE FyR±ANGREPPPk UTLiNDSK²LEDAREBLEVDET FyR!L :AIDI

 3AMTLIGATOLVLATINAMERIKANSKALEDAREI5NASURDE3YDAMERIKANSKANATIONERNASUNION UNDERTECKNADE DENAUGUSTIENDEKLARATIONSOMVARNAR²UTLiNDSKAMILITiRASTYRKOR²ATTHOTADETNATIONELLAOBEROENDET INkGONAVREGIONENSLiNDER-yTETI"ARILOCHE !RGENTINA KALLADESSAMMANAV6ENEZUELA "OLIVIAOCH%CUADORSOM VARNADEFyRATT&yRENTA3TATERNASSJUMILITiRBASERI#OLOMBIAKANANViNDASFyRATTACKERMOTLiNDERNASREGERINGAR 'ENOMATTINTEUTTRYCKLIGENNiMNA&yRENTA3TATERNAIDEKLARATIONENBLEVDETMyJLIGTOCKSkFyR#OLOMBIASPRESIDENT !LVARO5RIBEATTUNDERTECKNA"RASILIEN #HILEOCH!RGENTINAHARKRiVTBINDANDEGARANTIERFyRATT&yRENTA3TATERNAS MILITiRAINSTALLATIONEROCHPERSONALI#OLOMBIAINTEANViNDSTILLNkGOTANNATiNDERASOFFICIELLAUPPDRAGATTBEKiMPA NARKOTIKASMUGGLINGOCHLANDETSREBELLER

 ²$ENAMERIKANSKADRyMMEN²iRENPROPAGANDAMYT¯DETVISARFLERASAMHiLLSVETENSKAPLIGASTUDIER I&yRENTA3TATERNADESENASTETREkREN4HE7ORKING0OOR&AMILIES0ROJECTRAPPORTERADEREDANFyRRAkRET ATTARBETENMEDLyNERUNDERFATTIGDOMSNIVkNyKATTILL MILJONER PROCENTAVALLAANSTiLLNINGAR$EARBETANDE FATTIGABLEVFATTIGAREOCHTVINGADESATTARBETAHkRDAREREDANINNANDENPkGkENDEEKONOMISKAKRISENPROCENTAV LANDETSBEFOLKNINGKLASSASSOMLkGINKOMSTTAGARE*ORDBRUKSDEPARTEMENTETRAPPORTERADEIAUGUSTIATT MILJONERAMERIKANERyVERLEVERMEDHJiLPAVMATKUPONGER(ANDELSDEPARTEMENTETOFFENTLIGGJORDEkRSSTATISTIK SOMVISARATTMILJONERMiNNISKOR PROCENTAVBEFOLKNINGEN FyRRAkRETKLASSADESSOMFATTIGA"LAND/%#$S MEDLEMSLiNDERiRDET&yRENTA3TATERNASOMUPPVISARDENSTyRSTAEKONOMISKAOJiMNLIKHETENOCHDENHyGSTAFAT TIGDOMSNIVkN/%#$SRAPPORTVISAROCKSkATTDENSOCIALARyRLIGHETENI&yRENTA3TATERNAiRLkG¯FATTIGAFAMILJERSBARN KOMMERATTBLIFATTIGASOMVUXNA&ORSKNINGSINSTITUTET%0)THE%CONOMIC0OLICY)NSTITUTE VISARIENSTUDIEATTEN TVkBARNSFAMILJDEFINIERADSOMFATTIGSKULLEBEHyVANIOTILLTIOGENERATIONERFyRATTKOMMAUPPIMEDELINKOMSTNIVk

3AMTLIGATOLVLATINAMERI KANSKALEDAREIDE3YD AMERIKANSKANATIONERNAS UNIONUNDERTECKNADEEN DEKLARATIONSOMVARNAR ²UTLiNDSKAMILITiRA STYRKOR²ATTHOTANkGOT AVREGIONENSLiNDER

$ENAMERIKANSKADRyM MEN¯ENMYT$ETVISAR STUDIER

 %TTLITETMUSEUMTILLMINNEAVKVINNORNASKAMPHISTORIAI3YRIENyPPNADEI$AMASKUSDENAUGUSTI )NITIATIVETHARTAGITSAVORGANISATIONEN+VINNOUNIONENTHE'ENERAL5NIONOF7OMEN I3YRIEN+VINNORRUNT OMILANDETHARSAMLATDOKUMENTATIONOCHFyREMkLSOMHyRIHOPMEDKiMPANDEKVINNORI3YRIENUNDER TALET 5TSTiLLNINGSFyREMkLENOMFATTARMkLNINGAR TIDNINGAROCHANDRATRYCKSAKER HUSHkLLSREDSKAP TRADITIONELLAKLiDER OCHOCKSkPERSONLIGAiGODELARFRkNKVINNORSOMHARVARITLEDANDEI3YRIENSKAMPFyRNATIONELLTOBEROENDE5NIONENS ORDFyRANDE-AJEDA+UTEISERMUSEETSOMETTFyRSTASTEGMOTENFRAMTIDADOKUMENTATIONOCHUTSTiLLNINGSPRESENTA TIONAVKVINNORSKAMPHISTORIAyVERViRLDEN(ONSiGERVIDAREATT5NIONENSTyDJERALLAINITIATIVFRkNDENLOKALAADMIN ISTRATIONENRUNTOMILANDETATTSTARTAPROGRAMFyRATTBEVARAKVINNOHISTORIA

FOTOGRAF (),,%6).!'%, WWWHILLEVINAGELSE

-USEUMyPPNATI3YRIEN yVERKVINNORSKAMPHISTO RIAIHELAViRLDEN


FIB

FIBINSiNT 6ADTYCKERDU 3KRIVTILLRED FIBSE

TACKFyREN BRATIDNING CHRISTIANANDERSSON PRENUMERANT (EJ*AGHARVARITPRENUMERANTPk&)"IETT OCHETTHALVTkRNU OCHTiNKTEBARASiGAHUR NyJDJAGiRMEDTIDNINGEN*AGTYCKERNIGyR ETTFANTASTISKTJOBB¯NIBEHyVSVERKLIGEN 4IDNINGENHkLLERENViLDIGTHyGKVALITmOCH DETiRHyGTITAKKRINGkSIKTEROCHTANKAR%RA BOKRECENSIONERiRINTRESSANTAOCHERABILD REPORTAGEiRViLDIGTSNYGGAOCHFRAMMANAR MkNGAKiNSLOR /MDENNATIDNINGNkGONDAGSKULLEGkI GRAVEN¯'UDFyRBJUDE¯SkVOREDETETTHkRT SLAGMOTDEMOKRATINI3VERIGE SkDETHOPPAS JAGALDRIGHiNDER4ACKFyRATTNIFINNSKEEP UPTHEGREATWORK 4ACKSJiLV6IRODNAR$ETiRNIPRENUMERANTER OCHFyRENINGSAKTIVASOMGyRDETMyJLIGT 2ED

MUGABE ¯DESPOTELLERHJiLTE ULFBJmREN PRENUMERANT $EMONISERINGAVETTLANDSLEDAREUTGyREN ViSENTLIGDELIIMPERIALISTISKKRIGSFyRBEREDAN DEOCHINTERVENTIONISTISKPROPAGANDA )&I" UNDERUPPSLAGET±%NTILLRiTTA LAGDViRLD²S MEDTEXTAV0EOdSTERHOLM STkROM:IMBABWE±,ANDETSPRESIDENT 2OBERT-UGABEBESKRIVS SANNOLIKTHELTKOR REKT SOMENDESPOT ENFyRTRYCKARE²$iREFTER TECKNASFyRTJiNSTFULLTMYCKETKORTNkGOTAV BAKGRUNDENTILLIMPERIALISMENSPkGkENDE KAMPANJMOT:IMBABWE .UiRDETSkATT-UGABEIOPINIONSMiT NINGARIENRADAFRIKANSKALiNDERHARRAN KATSSOMENAVDEMESTPOPULiRALEDARNA I!FRIKAJiMTENAMNSOM.ELSON-ANDELA

OCH+WAME.KRUMAH$ETHARSINGRUNDI -UGABESHISTORISKAROLLSOMLEDAREAVDEN ANTIKOLONIALABEFRIELSEKAMPEN MENOCKSk MERSENTIDA ATTHANMODIGTSTkTTUPPMOT IMPERIALISMENSINBLANDNINGOCHRiNKEROCH TILLFyRSVARFyRDEJORDLySAOCHFATTIGByNDERNA 5NDERTECKNADFINNERDETDkLIGTATTUTAN NiRMAREKONKRETISERINGGkDEMONISERINGS KAMPANJENMOT-UGABETILLMyTESMED UTTRYCKET±SANNOLIKTHELTKORREKTENDESPOT ENFyRTRYCKARE²-ENDETiRGANSKATYPISKT $ETiRJUENDELIDENMASSIVASMUTSPROPA GANDANSTAKTIKATTBiDDAFyRDENSLAPPASLUT SATSENATT±UTANELDINGENRyK²

SVARDIREKTMUGABE iRINGENiNGEL 0%/d34%2(/,JOURNALIST 2OBERT-UGABEUTSiTTSFyRENDEMONISE RINGSKAMPANJIINTERNATIONELLAMEDIER(UR SkDANAKAMPANJERFUNGERARVILLEVIVISAI SOMMARNUMRETSJOURNALISTIKTEMA -ENNiRETTLANDUTSiTTSFyRYTTRETRYCKTYP :IMBABWEELLER)RAN ,IBYEN .ORDKOREA OSV BLIRENINREkTSTRAMNINGNiSTANALLTID ENOFRkNKOMLIGHET!TTFOLKHARDyDATSOCH FiNGSLATSEFTERVALETI)RANiRViLINGETSOMVI ViLKOMNAR&RkGANiRVARMANSKALLLiGGA ANSVARET*AGMENARATTANSVARETLIGGERUTAN FyR)RAN$ETSAMMAGiLLERDENINREkTSTRAM NINGI:IMBABWEMEDMISSHANDEL FiNGSLAN DENOCHSkVIDARESOMBLIVITENOFRkNKOM LIGHETEFTERDENINTENSIVAHATKAMPANJOCH YTTRETRYCK -UGABE HARUTSATTS FyR$ET iRFELATT BESKRIVA -UGABE SOMEN iNGEL

KRONPRINSESSAN STyRINTRYCKET GyRANANDERSSON PRENUMERANT 2EFLEXIONANGkENDERECENSIONAV ².ATIONALNYCKELNTILL3VERIGESFLORAOCH FAUNA²I&IBSEXSJU&kGELSKkDAREOCH LITEFJiRILSKkDAREOCHALLMiNTNATURINTRES SERADSEDANyVERkRGJORDEJAGLIKT 3ISELA"JyRNSSONNiRJAGFICKHyRATALASOM .ATIONALNYCKELN TOGOBESETTENPRENUMERA TIONJUSTNiRDELETT²$AGFJiRILAR²VARKLARFyR DISTRIBUTION *AGBLiDDRADELITEPkMkFkIDENNYKOMNA BOKEN LiSTELITEOCHSTUDERADEVACKRABILDER OCHVARALLMiNTIMPONERAD&yRSTEFTEREN STUNDHAMNADEJAGIByRJANAVBOKENOCH FANNETTHELSIDESPORTRiTTAVKRONPRINSESSAN 6IKTORIA6ADI 0kMOTSTkENDESIDA²+RONPRINSESSAN 6IKTORIAiR3VENSKAARTPROJEKTETSBESKYD DARE²(URDk²BESKYDDARE² +ANSKEiRJAGANINGENRIGIDMENSLIK ENFALDOCHSERVILITETBLEVFyRMAGSTARKTFyR MIG*AGKUNDENATURLIGTVISHARIVITUTDOM MISSHAGLIGASIDORNAMENTILLSKREVISTiLLET !RTDATAPROJEKTETOCHAVSLUTADEMINPRE NUMENURATIONSAMTIDIGTSOMJAGBADDEM TATILLBAKSBOKEN*AGBADOCKSkOMENFyR KLARINGOMHURMANANSkGKRONPRINSESSAN BESKYDDADEPROJEKTET)SVARETBEKLAGADE MANMININSTiLLNINGOCHISViVANDEORDALAG TALADEMANOMPRINCESSANSPOPULARITETHOS DETSVENSKAFOLKETOCHSPECIELLTDESSUNG DOM .UIByRJANAVAUGUSTIFLADDRARMkNGA 4ISTELFJiRILAROCH!MIRALERKRINGFJiRILSBUSKAR NAIVkRTRiDGkRD"kDAARTERNA²)NVANDRARE 4ORDEEJyVERVINTRAHiR²²'ULANDER.ORDENS DAGFJiRILAR²+ANSKEHARDOMMEDVAR MAREVINTRARByRJATKLARAyVERVINTRING3kG EN!MIRALTIDIGTIJUNIIkR.ORMALTSERJAG DOMIAUGUSTI+ANSiKERTFINNANYKUNSKAP UTAN.ATIONALNYCKELN 3yRJERENDELATTJAGINTEHARByCKERNAIMIN BOKHYLLA DETNUUTKOMNAVERKETMEDBLOM FLUGORiRSiKERTFINTMEN


FIB

VISESPk BARRIKADERNAHORACE

MARGARETAZETTERSTRyM FyRFATTARE *AGKiNNERMIGOFTASOMENyVERLEVANDE FRkN ELLER TALET EN-OZARTSELLER 3CHUBERTSSAMTIDA NiRFRkGOROMUPP HOVSRiTTKONTRAKULTURELLALLEMANSRiTTIDAG DISKUTERAS!LLTFLERINTELLEKTUELLTOCHKONST NiRLIGTVERKSAMMAPERSONER FyRATTINTETALA OMVkRAFOLKVALDAPOLITIKER GERJUNUEFTER FyRLOCKROPENFRkNDEHyGRySTADEGRUPPER SOMViGRARACCEPTERAUPPHOVSRiTTENOCH SOMKRiVERATTKULTURSKAPARESKALLAVSTk FRkNERSiTTNINGOCHGRATISSTiLLASINAVERKTILL ALLMiNTFyRFOGANDE$ETiRNiSTANBARA*AN 'UILLOUSOMHkLLERSTkNDISNkLBLkSTENOCH VkGARKALLAFILDELNINGFyRSTyLD $ESTOSTyRREBLEVMINyVERRASKNINGNiR JAGNYLIGEN I3YDSVENSKAN LiSTEENINTERVJU MED3VENSKA!KADEMIENSNUAVGkNGNE STiNDIGESEKRETERARE (ORACE%NGDAHL SOM LiTTADyVERATTiNTLIGEN OCHkTERIGEN VARA ²ENFRIMAN²DEKLARERADEATT²VkRAPOLITIKERS UNDFALLENHETINFyRPIRATSLyDDRETiRENMORA LISKKOLLAPS²/CHHANFORTSATTE ²0IRATERNAiRSKURKAR+ORTOCHGOTT/CH DESKABEHANDLASSOMSKURKAR$ETiREN FULLSTiNDIGKATASTROFATTDEKANFkENSkDAN yVERVIKTBLANDDEYNGRE6IHARETTPEDAGO GISKTUNDERSKOTTISAMHiLLSUNDERVISNINGEN SOMINTEHARGJORTKLARTVADLAGOCHRiTT BETYDER/CHDETGiLLERALLALAGARSTIFTADEI DEMOKRATISKORDNING² (ORACE%NGDAHLHARTIDIGAREOFTAVINNLAGT SIGOMATTFRAMSTkSOMENViRLDSFRkNViND SKyNANDEOINTRESSERADAVVERKLIGHETEN UTANFyRELFENBENSTORNET6ADSOMiRSAN NINGELLERSKENIDENNA²IMAGE²iRINTEJAG RiTTPERSONATTAVGyRA%NGDAHLINSERHUR SOMHELST OCHVkGARDESSUTOMSiGAHyGT ATTDETVOREETTSTORTSTEGBAKkTATTSiTTA UPPHOVSRiTTENURSPELOCHkTERViNDATILLDET TILLSTkNDSOMRkDDEFyRRITIDENDkKOMPOSI TyREROCHFyRFATTAREOSTRAFFATKUNDEBESTJi LASPkSINAVERK ²5PPHOVSRiTTENiRENAVDEVACKRASTE

),,5342!4)/. -!2%4//-).'!3 KONSTRUKTIONERUPPLYSNINGENGAVOSS$EN SKAVIINTELEKABORTFyRATTVIHARENGRATIS GENERATIONSOMINTEHARFyRSTkTTGRUNDLiG GANDEMORALELLERJURIDIK.iRFyRFATTAREN ,ARS'USTAFSSONFyRSVARAR0IRATPARTIET OCH TILLOCHMEDSiGERATTHANRySTARPkDET Dk SKiMSMANSOMINTELLEKTUELL² *AGHiLSARDENFDSTiNDIGESEKRETERAREN ViLKOMMENUTIFRIHETENOCHHOPPASATTHAN SKALLByRJATALAFRITTiVENOMANDRAASPEKTER AVTILLVARONUTANFyRELFENBENSTORNET INSPI RERADMkHiNDAAVBOKEN'OMORRASFyRFAT TARE 2OBERTO3AVIANO SOMIVINTRASGiSTADE 3VERIGE PkINBJUDANAVAKADEMIEN OCHDk yVERySTESMEDLOVORD°iVENAV%NGDAHL SJiLV )SAMTALETMED2USHDIEOCH3AVIANOI "yRSHUSETBETONADE%NGDAHLVILKETTYDLIGT FRAMGkRAV3AVIANOSNYABOK²,ABELLEZZA EL´INFERNO² SOMSNARTLiRUTKOMMAPk SVENSKA DENSTORALITTERATURENSFyRMkGA JiMFyRTMEDDENVANLIGANYHETSJOURNALIS TIKENS ATTGyRALiSARENDELAKTIGIVERKLIGA HiNDELSEROCHyPPENFyRANDRAMiNNISKORS ERFARENHETER 5PPHOVSRiTTENSOMGkVAFRkNUPPLYS NINGEN,ITTERATURENSOMMyJLIGHETATTGyRA VERKLIGHETENSYNLIGOCHANGELiGEN3kSANT SOMDETiRSAGT 6ISESPkBARRIKADERNA (ORACE

±KiNNSJiTTEBRAOTROLIGUTMA NINGSPiNNANDEUPPGIFTViLDIG RESPEKTSkiRDETJiTTELOCKANDE DETKiNNSSOMENJiTTEBRA AFFiRSMODELLOTROLIGTVIKTIGT FyRMIGiRDETViLDIGTNATURLIGT ENGAGERAD² 52).4%26*5)$.-%$$.34),,42_$!.$%#(%&2%$!+4d2/#( 4),,)+!6$ '5.),,!(%2,)4:PROCENTAVAMERIKANARNAiRNU MOTKRIGETI!FGHANISTAN PRO CENTiRFyR

 UTLiNDSKASOLDATERAVSLUTADE SINADAGARI!FGHANISTANUNDER AUGUSTI,iGGTILLDETTASANNOLIKT ¯LIVSLkNGTSKADADE$ENPAS SERADEMkNADENyVERTARDiRMED REKORDETFRkNJULI


FIBINTERVJU

ยงViRLDENKRiVER ETTSVARAVISRAELยฆ ERIKPAULSSONRyNNBiCKTEXTDAVIDMAGNUSSONBILDKONTINENT

*OURNALISTEN$ONALD"OSTRyMBLEVEFTERSINARTIKELOMORGANSTyLDER ViRLDSKiNDISyVERENNATT_LSKAD IFRkGASATTOCHHJiLTEFyRKLARAD&OLKETI"ILD RESTETILLSTORMENSyGA SOMMARSTUGANISKiRGkRDEN DiRALLTINGByRJADE

$

ENAUGUSTIVAKNADE$ONALD"OSTRyM UPPISOMMARSTUGAN$AGENINNANHADE HANSKRIVITENARTIKELI!FTONBLADETSKULTUR DELOMHURPALESTINSKAFAMILJERANKLAGAT DENISRAELISKAARMmNFyRATTSTJiLAORGANFRkNDyDADE PALESTINSKAMiN5NDERFRUKOSTENMEDDOTTERN!GNES RINGDETELEFONEN&yRSTUTVARENJOURNALISTFRkNDEN ISRAELISKADAGSTIDNINGEN(AยดARETZ%FTERDETFyRSTA SAMTALETSATTHANUPPETILLHALVTVkPkNATTENOCHGAV INTERVJUERPkLyPANDEBAND $ETSKULLEBLISTARTSKOTTETPkVARJEJOURNALISTSMAR DRyM)yVERENMkNADFRAMyVERKOMHANSYRKES KOMPETENSATTHAMNAICENTRUMFyRENDEBATTSOM STRiCKTESIGFRkNMORGONTIDNINGARNASLEDARSIDORiNDA TILLDIPLOMATERNASFINRUM(ELA3VERIGEENGAGERADE SIGPkTUSENTALSBLOGGAROCHIDEBATTPROGRAMPkRADIO OCH46BLEVHANBkDEFyRSVARADFyRSITTJOURNALISTISKA UPPSkTOCHANKLAGADFyRATTSPRIDAANTISEMITISKA MYTER3EDANDESSHARHANGETTyVERINTERVJUERTILL MEDIERyVERHELAViRLDEN )DAGSiGER$ONALD"OSTRyMSIGVARAFyRVkNADyVERATT DEBATTENINTEKOMATTHANDLAMEROMSJiLVAORGAN STyLDERNA ยฏ.iR)SRAELHyJERRySTENBRUKARTIDNINGARVIKANER SIG.USTOD!FTONBLADETFASTOCHSAATTFRkGANOM ORGANSTyLDERiRRELEVANT$kGICK)SRAELTILLDENSVENS KAREGERINGENSOMSTODFASTVIDDENSVENSKAPRESSFRI HETEN0kSkSiTTUPPSTODENPOLITISKKRISPkFELGRUND

VALATT)SRAELVILLBEGRiNSADEMOKRATINI3VERIGEOCH STOPPADISKUSSIONENOMSAKFRkGANdVERKILLAR MyRDADES HiLFTENAVDEMSPRiTTADESUPPEFTERATTHA FyRTSyVERGRiNSEN*AGHADEFyRViNTATMIGENDISKUS SIONOMDETSOMFAKTISKTHiNTOCHiRFyRVkNADATTSk INTESKETT $ONALD"OSTRyMSMOBILTELEFONRINGERNiRMASTOAV BRUTET5NDERDREVETSFyRSTADAGARRINGDEDENFLERA GkNGERIMINUTEN4ILLSLUTBLEVHANSkUPPTAGENMED ATTPRATAMEDJOURNALISTERATTSLiKTOCHViNNERFICK KOMMAUTTILLSTUGANPk6iTyFyRATTHJiLPATILLMED HUSHkLLSARBETET )DAGHANHARTAPPATRiKNINGENPkHURMkNGA INTERVJUERHANGETT2EDANFRkNFyRSTADAGENBESTiM DEHANSIGFyRATTDELTAIALLAINTERVJUERHANOMBADS ATTSTiLLAUPPPk%FTERENVECKAVARHANSkUTMATTAD ATTHANHADESVkRTATTHkLLASIGVAKEN 6ISSADAGARHARHANINTERVJUATSSkOFTASOM GkNGEROMDAGEN)STORTSETTALLASVENSKAMEDIERHAR VARITINTRESSERADEAVATTPRATAMEDJOURNALISTENSOM DRAGITIN3VERIGEIENDIPLOMATISKKRISMED)SRAEL MEN INTRESSETHAROCKSkKOMMITFRkNMkNGAUTLiNDSKA MEDIER$ETFINNSENTYDLIGSKILLNADMELLANHURDE SVENSKAOCHUTLiNDSKAMEDIERNAAGERAT SiGERHAN รŸ)3VERIGEHARDETBLIVITENANTISEMIT OCHENMETOD DISKUSSIONISTiLLETFyRENSAKDISKUSSION5TOMLANDS PRATARMANMEROMSAKFRkGAN"iSTHAR#..SJOUR NALISTISKAATTITYDVARIT$EHARGJORTEGNAEFTERFORSK NINGARIOMRkDENA
FIB


FIBINTERVJU

,5'.%4)34/2-%.3d'!²$ESKyTSNER MyRDADES FyRDESyVERGRiNSENOCHSPRiT TADESUPP$ETiRENLkNGRiCKAOLAGLIGHETER 0kTOPPENAVALLTDETTAUNDRARFAMILJERNAOM ORGANENTAGITSBORT!TTLEDARSIDORNAINTETAR UPPDETTAiROFyRSTkELIGT²

FIBINTERVJU

²))SRAELiRDETTAETTSTORT TRAUMA DiRVETMANATT SkNTHiRHARHiNT(iRiR DEBATTENANNORLUNDAEFTER SOMDETSESSOMOTiNKBART -ENDETFINNSNAMNPk PERSONER ERKiNNANDENOCH ETTSTORTFAKTAMATERIALSOM JUSTNUBEARBETAS²


FIB

§$ENRIMLIGAFRkGANiROMiVENDENFAMILJJAGTRiFFATiR DRABBAD)NTEOMDETHARHiNT FyRDETHARDET$ETiRDiR HELAANKLAGELSENOMANTISEMITISMFALLER/RGANSTyLDiRETT FAKTUM DETiRINGENMYT¦&yRUTOMTELEFONSAMTALENOCHINTERVJUERNAHAROMKRING E POSTBREVSTRyMMATINVARJEDAG-kNGAiR UPPMUNTRANDEOCHHARUTTALATSTyDFyRHANSJOURNA LISTISKAUPPSkT MEDANANDRAINNEHkLLITVkLDSHOTMOT $ONALD"OSTRyMSPERSON(OTBREVENPkVERKARHONOM DOCKINTESiRSKILTMYCKET iVENOMHANTYCKERATTDE HARVARITOBEHAGLIGA3MUTSKASTNINGENHARDiREMOT VARITViRREOCHHARGJORTENBETYDLIGTSTyRRESKADA(AN TRORATTDENKOMMERFkVISSAPERSONERATTAVSTkFRkN ATTJOBBATILLSAMMANSMEDHONOMIFRAMTIDEN-kNGA DEBATTyRER SOMTILLEXEMPEL$AGENS.YHETERSFyREDETTA POLITISKEREDAKTyR.IKLAS%KDAL HARANKLAGATHONOMFyR ATTSPRIDAKONSPIRATIONSTEORIER-ELLANySTERNiRKiNT FyRATTVARAENPLATSDiRKONSPIRATIONSTEORIERFRODASOCH $ONALD"OSTRyMiRMEDVETENOMRISKERNAMEDATTINTE GRANSKAALLAUTSAGORKRITISKT ¯$ETFINNSMASSORMEDKONSPIRATIONSTEORIERDiR DET iRETTSTORTARBETSPROBLEMFyRJOURNALISTER$iRFyRHAR JAGVARITNOGAMEDATTGyRAMYCKETRESEARCH*AGHAR RESTRUNTIVECKORPk6iSTBANKENOCHTRiFFATFAMILJER SAMLATINFORMATIONFRkN&. GkTTRUNTTILLALLABERyRDA PARTERSOMDENISRAELISKAARMmNOCHBkDEISRAELISKA OCHPALESTINSKAORGANISATIONER*AGHARLAGTNERETT STORTARBETEFyRATTKOMMARUNTRYKTESSPRIDNINGEN$ET SOMSTkRIARTIKELNGkRATTFAKTABELiGGA (ARDUNkGONFyRSTkELSEFyRATTJUDARI3VERIGEOCH UTOMLANDSHARKiNTSIGKRiNKTAAVARTIKELN ¯*AGHARFyRSTkELSEFyRATTNiR)SRAELBLIRINDRAGETI ENINTERN ATIONELLORGANHiRVASkKANJUDARKiNNASIG OROLIGAFyRATTDETKANViCKAANTIJUDISKAKiNSLOR$iRFyR BORDE)SRAELHAAGERATANNORLUNDAOCHREDANFRkNDAG ETTGkTTUTMEDATTDETiRNkGOTDEMkSTEUTREDA$k HADEDEOCKSkFRAMSTkTTSOMHANDLINGSKRAFTIGA-EN NiRDEINTEGyRDET DkKANMANBLIOROLIGFyRATTANTIJU DISKAKiNSLORKANViCKAS$ETiRViLDIGTBEKLAGLIGT ¯-YCKETAVDENTIDIGAKRITIKENFRkNISRAELISKATIDNING AROCHDEBATTyRERGRUNDADESIGOCKSkPkRENAFELyVER SiTTNINGAR4ILLEXEMPELCIRKULERADEETTPkSTkENDEOM ATTJAGSKULLEHAANKLAGATISRAELSARMmFyRATTMEDVETET DyDAUNGAMiNENBARTFyRATTSTJiLADERASORGAN$k MkLARMANUPPENBILDSOMiRFASANSFULL)NTEENSDE PALESTINSKAFAMILJERNAPkSTkRDET)NGENTRORATTMiN NENDyDADESAVARMmNFyRATTORGANENSKULLESTJiLAS UTANATTDETHiNDEEFTERATTDEDyDATS $ETGRUNDLiGGANDEHARALLTIDVARITATTARTIKELNINTE

BYGGERPkRYKTEN SiGER$ONALD"OSTRyM ¯$ETINTRESSANTAiRATTDETINTEiRFRkGAOMNkGRA SPEKULATIONERHURUVIDA)SRAELTAGITORGANAVDyDAPER SONER$ETiRSANTOCHVEDERLAGT$iRFyRiRDENRIMLIGA FRkGANOMiVENDENFAMILJJAGTRiFFATiRDRABBADE )NTEOMDETHARHiNT FyRDETHARDET$ETiRDiRHELA ANKLAGELSENOMANTISEMITISMFALLER/RGANSTyLDiRETT FAKTUM DETiRINGENMYT 6ARFyRBLEVDENISRAELISKAREAKTIONENDkSkSTARK ¯)SRAELSREGERINGiRHkRTPRESSADAV53!SPRESIDENT "ARACK/BAMAFyRUTBYGGNADENAVBOSiTTNINGARNAPk 6iSTBANKEN%TTANNATSKiLKANVARAATTENRAPPORTOM 'AZAKRIGETViNTASVARAKLARIDAGARNA!RTIKELNBLEVETT VERKTYGFyRATTSKAPAENYTTREFIENDE (ADEHANSKRIVITARTIKELNIDAGHADEHANVALT²ATTSTYRA INPkDENMERMiNSKLIGABITEN² ¯-AMMORNAHARRiTTATTFkVETAVADSOMHARHiNT DERASSyNER%NSkDANDISKUSSIONHADEVARITBiTTRE-EN JAGVETINTEENSOMDETGkRATTSKRIVADENPkETTSiTT SOMINTESKULLEORSAKADETSOMHiNDEEFTERkT)SRAEL REAGERARALLTIDPkSkDANKRITIK !NLEDNINGENTILLATTHANVALDEATTKNYTASAMMANTRE TILLSYNESVITTSKILDAHiNDELSERDELSENORGANHiRVAI 53! DELSATTISRAELISKAHiLSOVkRDSMYNDIGHETER SOMMARENGICKUTMEDENKAMPANJFyRATTyKA ANTALETORGANDONATORER DELSATTLIKENTILLHyRANDE HUNDRATALSPALESTINSKAMiNHANTERATSUNDERSUSPEKTA OMSTiNDIGHETER VARFyRATTHANVILLEBESKRIVAPROBLE METMEDOETISKORGANHANTERINGI)SRAEL FyRKLARARHAN ¯)SRAELiRETTLANDBLANDANDRADiRDETTAPkGkR TILL SAMMANSMED+INA )NDIEN 0AKISTANOCH&ILIPINERNA MEDFLERA-INARTIKELiRENAVDEMESTFAKTABELAGDAAV ALLAORGANARTIKLARSOMPUBLICERAS*USTFyRATTFRkGANiR SkVIKTIGMkSTEDENTASPkALLVAR6ISNACKARKRIGSBROTT $ESKyTSNER MyRDADES FyRDESyVERGRiNSENOCHSPRiT TADESUPP$ETiRENLkNGRiCKAOLAGLIGHETER0kTOPPEN AVALLTDETTAUNDRARFAMILJERNAOMORGANENTAGITSBORT !TTLEDARSIDORNAINTETARUPPDETTAiROFyRSTkELIGT 3EDANSOMMARENHARINGALIKGRiVTSUPP &AMILJERNAHARSkLEDESINTEKUNNATFkSINOROAVFiRDAD ELLERBEKRiFTAD!NLEDNINGENTILLATTFAMILJERNAFRkN ByRJANMISSTiNKTATTDERASFAMILJEMEDLEMMARSORGAN PLUNDRATS iRATTDERASMAGARSkGHOPSJUNKNAUTNiRDE LiMNATSTILLBAKA!NDRAOMSTiNDIGHETER SOMATTLIKEN

$ONALD"OSTRyM &yDD 5TBILDADFOTOJOURNALIST -OTTAGAREAV'ULLERSPRISET )DROTT3VARTBiLTEIKARATE (ARTILLSAMMANSMED/LA3VENRE GJORTDENGRAFISKAFORMENFyRNUVA RANDE&)" _RMEDLEMI3ATIRARKIVETSREDAKTION !RBETADESOMLAYOUTREDAKTyRPk &OLKETI"ILDUNDERANDRAHiLFTENAV TALET 5TGIVNAByCKER 4kRGASOCH/LJA &ACESOF*ERUSALEM )NSHALLAH -ATFyR'UDAR 3NABB 3UND-ATMED+OCKLANDSLAGET

-UREN 3ALAM )JULIIkRVANNHANGULDIKOKBOKS 6-I0ARISMED²,ILLABOKENOM CHAMPAGNEOCHOST² !KTUELLMED 3OMENOSYNLIGSTENIMITTHJiRTA %NViRDSDOKUMENTATIONFRkN LiNDEROM!IDSSAMTKOKBOKEN 3MyRGkSBORDTILLSAMMANSMED BLANDANDRAViRLDSKOCKEN'ERT +LyTZKEKOMMERTILLBOKMiSSAN 


FIBINTERVJUKOMMITFyRSTEFTERFEMDAGAR TILLSKILLNADMOTENDAGSOMI VANLIGAFALL OCHATTMILITiRERNAKOMMITMITTINATTENFyRATT BEGRAVAKROPPENPkENANNANPLATSiNBYNSBEGRAVNINGSPLATS HARBIDRAGITTILLATTSTiRKAFAMILJERNASMISSTANKAROMORGAN PLUNDRING %FTERATT$ONALD"OSTRyMBETTFAMILJERNAATTFkUNDERSyKA LIKENTILLSAMMANSMEDENRiTTSLiKAREVARDETBARAFEMFAMIL JERSOMSVARADEJA MYCKETPkGRUNDAVRELIGIySTABU4YViRR KUNDEINTEENRiTTSLiKAREUNDERSyKALIKENDkOMRkDETSPiR RADESAVFyRUTLiNDSKAMEDBORGAREIFLERAMkNADER&RkGORNA OMORGANSTyLDKVARSTkRDiRFyR-ENDETKONKRETAiRATT MAGARNAVARITINSJUNKNA¯ATTFAMILJERNASkGATTDETVARTOMT BAKOM ¯/CHVARFyRSPRiTTAR)SRAELUPPNkGONNiRDEVETDyDSORSA KEN.UHARFAMILJENJAGSKREVOMIARTIKELNHARGkTTUTMED ATTKRiVAENOFFENTLIGUTREDNINGOMVADSOMHiNTDERASSON $ENSEPTEMBER OMKRINGTVkOCHENHALVVECKAEFTERATT ARTIKELNPUBLICERATS TILLSATTEDENPALESTINSKAMYNDIGHETENEN KOMMISSIONFyRATTUNDERSyKAOMANKLAGELSERNAHARNkGON GRUND0kSAMMAGkNGHARJUSTBESKRIVNINGENAVDyDS SKJUTNINGENAVPALESTINIERN"ILAL!CHMED'HANANOCHDE SLUTSATSERSOMDRAGITSOMORGANSTyLD KRITISERATSAVSVENSKA DEBATTyRER"LANDANNATPEKARMkNGAPkDETORIMLIGAIATT ENPERSONSORGANTRANSPLANTERASEFTERATTFyRSTHASKJUTITSI BRySTET-EN$ONALD"OSTRyMMENARISTiLLETATTJUSTDETSKOT TETINTEBEHyVERHASKADATANDRAORGANSOMLEVER NJUREOCH HORNHINNORSOMDETFINNSDOKUMENTERADEBEVISPkATTISRA ELISKSJUKHUSPERSONTIDIGARESTULITFRkNAVLIDNAPATIENTER .ATTENDk"ILAL!CHMED'HANANSKROPPLiMNADESTILLBAKA AVDENISRAELISKAARMmNFyRATTBEGRAVAS HADE$ONALDS "OSTRyMOCHENLOKALMEDARBETARETAGITSIGUTFyRATTBEVITT NABEGRAVNINGENOCHFyRSyKAFOTOGRAFERALIKET+ROPPENVAR UPPSPRiTTADFRkNHAKANNERTILLBUKENOCHHOPSYDDPkETT SiTTSOMHANINTESETTFyRUT SOMENFLiTA BERiTTARHAN ß)MyRKRETSkGMANINTESkMkNGADETALJEROCHJAGFICK EGENTLIGENINTEVARADiR MENHANLYCKADESKNiPPAAVFEM KORTMEDENKOMPAKTKAMERA3EDANNiRJAGVISADEBILDERNA FyRTVkLiKAREBERiTTADEHANATTLIKETHAFTMiRKENEFTEREN LIVSUPPEHkLLANDECENTRALVENKATETER SOMENFORMAVLIVSUP PEHkLLANDEkTGiRD-ANKANTOLKADETPkTRESiTT`ENA SIDANSOMATTDEFyRSyKTEHkLLAHONOMVIDLIVIFEMDYGNTILLS NkGONSOMHADEBEHOVAVVISSAORGANKUNDEFkDEM-AN KANOCKSkTOLKADETSOMETTBEVISFyRATTDEFyRSyKTERiDDA HANSLIV`ANDRASIDANKANJAGTYCKAATTDETiRKONSTIGTATT MANSKJUTERNkGONOCHSEDANFyRSyKERHkLLAPERSONENVIDLIV 3KiLETTILLDETKANJAGINTEENSSPEKULERAI

ERIKPAULSSONRyNNBiCKiRFRILANSJOURNALISTOCH BOSATTISTOCKHOLMDAVIDMAGNUSSONKONTINENT iRFOTOGRAFBASERADISTOCKHOLM PRISBELyNTI PICTUREOFTHEYEARINTERNATIONAL kRETSBILDOCH WORLDPRESSPHOTOMASTERCLASS DELTAGAREWWW DAVIDMAGNUSSONSEWWWKONTINENTSE


FIB

ยงdVERKILLARMyRDADES HiLFTENAVDEMSPRiTTADES UPPEFTERATTHAFyRTSyVER GRiNSEN*AGHADEFyRViNTAT MIGENDISKUSSIONOMDET SOMFAKTISKTHiNTยฆ


FIBSKRIFTSTiLLNING

0ER0ETTERSONOCH *OHN,APIDUS TVk SAMTIDAFyRFATTARE

*AN-YRDALOMMANIFESTDEBATTENOCHTVkSAMTIDSROMANER

)..%(`,,%43&/2-

`

RETSSVENSKALITTERiRAMANIFESTOCHMOTMA NIFESTHARNOGMEDLITTERATURVETENSKAPARNA OCHDERASPRIVATAESTETIKATTGyRAMENKNAP PASTMEDLITTERATUREN 4YSkDkLIGAVERSSOMVkRASTORASKALDERSKRIVIT VkGA ICKENUTIDAMEDELMkTTORFRAMLiGGAPkJULDISKEN SKREV!UGUST3TRINDBERGIFyRORDETTILL$IKTEROCH MENADEATTISKRIVADkLIGVERSKUNDEHANJiMFyRASIG MEDDESTyRSTA6ILKETVARRiTT&ASTHANSDkLIGAVERSI DENBOKENSOMTILLEXEMPEL3kNGARE ,OKESSMiDELSER %SPLANADSYSTEMET &OLKUPPLAGAN iRFORTFARANDESTY RANDELiSUPPLEVELSER 6IDARE$ENIOCHFyRSIGSNYGGTSKRIVNA2yDA2UMMET iRSOMROMANSLARVIGTHOPSNICKRADOCHDESSSAMHiLLS KRITIKVARFyRkLDRADAV$ICKENSOCH#RUSENSTOLPE REDAN NiRDENSKREVS)NGETIHANSDRAMATIKiRFyRyVRIGTBIEN FAIT ENLIGTTEATERNSGRAMMATIK

*OHN,APIDUSBOKKAN BESTiLLASFRkNLAPIDUS FORLAGSE

$OCK *AGTiNKTEPkDENNALITTERATURENSTVETYDIGHETNiRJAG LiSTETVkSAMTIDSROMANERSOMKOMMITMEDPOSTEN "kDASKRIVNAAVViNNERPkDENSkKALLADEREVOLUTIONiRA ViNSTERKANTEN0ER0ETTERSON*AGFyRBANNARTIDENSFLOD !LBERT"ONNIERSFyRLAG OCH*OHN,APIDUS$EMODLySA ,APIDUSFyRLAG $ENNUFEMTIOSJUkRIGE0ER0ETTERSON

KiNDEJAGNiRJAGBRUKADEVARAI/SLOFyRTJUGOTALETkR SEDAN(ANVARDkOCKSkENAVDETVkUTGIVARNAAVMIN +APTEIN.EMOSVIRKELIGENAVN!RTIKLERIUTVALG $ENTJUGOkRYNGRE*OHN,APIDUSHARJAGTRiFFATOCH SAMTALATMED 0ER0ETTERSONiRHELTETABLERAD yVERSATTTILLFYRTIO SPRkKOCHDENNAHANSkTTONDEBOKFICK.ORDISKA 2kDETS,ITTERATURPRISFyRkR "RAGEPRISEN OCH+RITIKERPRISEN(ANSROMANiRViLSKRIVENMED PSYKOLOGISKTDJUP0ERSONENKRISAR-ODERNSOMALDRIG BRYTTSIGOMHONOMSKALLDyOCHKiRLEKENHARDRAGIT SINKOS3JUTTIOTALETiRyVEROCHNUFALLERMUREN OCHALLAViRDENViNDER*A DETiRENBRAOCHViLSKRIVEN ROMANSOMHARALLADEFyRDELAR2yDARUMMETSAKNAR +RITIKENHAROCKSkVARITDiREFTER²ENAV.ORGESSTyRSTA FyRFATTAREETAVTIDENSSTOREFORFATTARSKAPENAV 3KANDINAVIASMESTMARKANTESTEMMER² -EN*OHN,APIDUSSOMVACKLARIBERiTTARPERSPEKTIVET IVARSALLTFyRLkNGARESONEMANGJAGKANFASTNA VARS INTRIGIBLANDSLkRDECKARKNUTPkSIGHARSKRIVITENBOK SOMPkETTHELTANNATSiTTFASCINERAROCHGRIPER $ETiRENPOLITISKBOKSOMSAKNARVADSOMKALLADES POSITIVAHJiLTARMENVARSHUVUDPERSON %RIK(OLMBERG TYCKSMIGMERiNTROLIG$ENNEWHISKYINTRESSERADE 6iNSKAPSFyRBUNDET3VERIGE .ICARAGUASREPRESENTANT


FIBKRyNIKA I-ANAGUA SOMLiNGESEDANLiMNATHUSTRUOCHBARN HEMMAI3VERIGEOCHNUBkDEViNSTERKNULLAROCHFyR iLSKARSIGiRJUNkGONJAGMyTTBkDEI3YDASIENOCH #ENTRALAMERIKA 4ILLOCHMEDDEKONSTIGASTEINTRIGERBLIRDkSANNOLIKA 4YALLTIBOKENKiNNERJAGIGENSTANK SKIT KORRUPTION TIGGAREOCHKACKERLACKOR$iRTILLSkViLyVERKLASSLYXSOM IDEOLOGISKTELiNDEOCHTVETYDIGHJiLPARTILLVARO&AST %RIKSAMyBADYSENTERI¯OMHANSDIARRmERVERKLIGENiR AMyBIASIS TRORJAGINTEPk!VAMyBIASISBLIRMAN JAG VET¯INkTViNTGRUBBLANDEOCHSJiLFULLPkETTTILLSYNES VISTOCHHINDUISKTSiTT%RIKiRSINDYSSETILLTROTSALLTFyR AKTIV -ENMERiNSk$ENNE%RIKARBETARSTyKIGSOMHANiR ISOLIDARITETMEDDENSANDINISTISKAREVOLUTIONENLkNGT EFTERDETATTDENGkTTFRkNKOMPROMISSTILLKOMPROMISS FyRATTyVERLEVA(ANINSEROMiNMOTVILLIGTNyDViN DIGHETENAVSkDANTSOMFyRHEMMAViNSTERNI%UROPA BLIRTILLOFyRLkTLIGAAVSTEGSOMDETABORTFyRBUDVILKET SiKRADE+YRKANSNEUTRALITETOMiNEJSTyD 3OLIDARITETENELLERKkTHETOCHSVARTSJUKA FkRHONOM OCKSkATTHJiLPASANDINISTERNAATTINSTALLERAAVLYSSNING Pk3VENSKAAMBASSADENFyRATTkTDEMTARiTTPkHUR 3VERIGESBISTkNDSPOLITIKFyR.ICARAGUAKOMMERATTBLI $ETiRALLTSkINGENENTYDIGSVARTVIT GODAONDA BERiTTELSE-ENJUSTDiRFyRBRYTERDENMEDDENEURO PEISKT ViSTLIGASJiLVKLARHETENOCHTARSTiLLNING3kDANT BRUKARNUMERA¯TILLSKILLNADFRkNSJUTTIOTALET¯RiCKA FyRATT*OHN,APIDUSINTESKALLFkRECENSIONERIANSTiN DIGABLADOCHTVINGASPUBLICERASIGPkEGETFyRLAG(ANS BESKAPORTRiTTAVENHYCKLANDEOCH)-& BEUNDRANDE KVINNLIGViNSTERPARTISTSOMUTSETTSTILLAMBASSADyRI -ANAGUALIGGEROCKSkSkNiRAENFyREBILDATTDENOFFICI ELLAViNSTERNI3VERIGEKNAPPASTKOMMERATTUPPSKATTA ROMANEN $OCKTILLSKILLNADFRkNENGiNGSEALLMiNKLAGAyVERATT TIDENSKIFTATOCHViNSTERNFyRLORATSGER*OHN,APIDUSEN EXAKTOCHRIKTIGFyRKLARINGTILLDETSOMVIALLASERSOM DENSkKALLADEViNSTERNSELiNDE ²-ANHADEINTESOMTIDIGAREGENERATIONERENARBE TARRyRELSEATTFyRHkLLASIGTILL IALLAFALLINTEENLEVANDE SkDAN-ANHADEINTESOMTIDIGAREGENERATIONERETT ANNATSAMHiLLSSYSTEMATTFyRHkLLASIGTILL ANNATiN NkGOTGRkTTOCHTRISTSOMHyLLPkATTRASASAMMANOCH GJORDEDETOCKSk² %NINTRESSANTROMANALLTSkSOMGyRVERKLIGHETENSYN LIGAREOCHMERGRIPBAR,iSDEN

JANMYRDALiRSKRIFTSTiLLAREOCH FyRFATTAREBOSATTISKINNSKATTEBERG

FIB

$EMOKRATINI"AGDAD

*

AGHARTILLBRINGATTVkFRUKTANSViRDADYGNMITTIDENGRyNAZONEN SOMANTASVARADETENDASiKRAOMRkDETILANDET-ENTROTSATTDiR FANNSENSiKERTILLFLYKTSORTINTRiFFADEENEXPLOSIONMETERFRkN 53!SJiTTELIKAAMBASSAD SOMKOMMERATTFkSAMMASTORLEKSOM 0ENTAGONMEDSKOLOR -C$ONALDSRESTAURANGER 0IZZA(UT BIOGRAFER IDROTTSANLiGGNINGAR KYRKOROCHBANKER SkDANTSOMAMERIKANERBEHyVER IENAMERIKANSKSTADMITTI"AGDAD%XPLOSIONENDyDADEENAMERIKANSK LASTBILSCHAUFFyRSOMVARPkViGHEMTILL53!EFTERTVkkRSARBETEI)RAK /CHSAMMADAGSOMVI JOURNALISTERFRkNHELAViRLDEN ANLiNDEHIT TADESENDyDAMERIKANVIDINGkNGENTILLDENGRyNAZONEN(ANVARHALS HUGGENOCHHANSHiNDERVARBAKBUNDNA 6ITILLBRINGADETVkDYGNIENBUNKEROMGiRDADAVAMERIKANSKASOLDA TEROCHPERUANSKALEGOSOLDATER0ERUANERNAiRMAN$EARBETAR SOMHALVMILITiREROCHiRANSVARIGAFyROMRkDETSSiKERHET$EHARREKRY TERATSI,IMA "OGOTAOCH3AN3ALVADORFyRATTBLIKANONMATI)RAK$EKAN INTEETTORDENGELSKAOCHBORIDAMMIGAFyRLiGGNINGARI"AGDAD0kSIN LEDIGADAGSPELARDEFOTBOLLPk53!SAMBASSAD$ETiRDETENDANyJEDE HAR 6ITALADEMEDSLiKTINGARTILLDEJOURNALISTERSOMDyDATSUNDERDE GkNGNASEXkREN.iSTANSAMTLIGASA²6ISAKNAR3ADDAM6ISSTVARHAN DIKTATOR MENHANKiNDELANDETOCHDEINREFyRHkLLANDENAMELLANOLIKA GRUPPER5NDERHANSREGERINGGICKDETATTLEVA$ETSOMNUHiNDERiREN LkNGSAMDyD!MERIKANERNAHARINGENANINGOMVILKEN0ANDORASASKDE HARyPPNAT² 6IBLEVINBJUDNAATTiTAPkENRESTAURANGVID4IGRISSTRAND-IDDAGEN BESTODAVFISKFRkNFLODENdVERSiTTARNASA²/MNIKiNDETILLANTALET DyDASOMVIHARSETTLiNGSFLODENSKULLENIINTEKUNNAFyRMkERATTiTA FISKDiRIFRkN² -INKOLLEGA JOURNALISTENOCHFyRFATTAREN,OLA"ANONFRkN6ALENCIAS46 MEDLEMAV0ROGRAMMETFyRKONSTNiRERMOTKyNSVkLDOCHJAGViGRADE ATTGkDIT6IVILLEINTENJUTAAVATTiTAISiKERHETSKYDDADEAVHUNDRASOL DATERNiRIRAKIERNAINTETyRSSiTTASINFOTINkGONAVDESSARESTAURANGER +ONFERENSENVARETTFyRSyKTILLNORMALISERING6ITRiFFADEFAMILJERNATILL DEJOURNALISTERSOMDyDATSUNDERDESENASTESEXkREN+ONFERENSEN SKULLEOCKSkVISAFyRViRLDENATTMANNUKANRESATILL)RAK MENDENVISA DEATTDETKOMMERATTTAkRATALATTBYGGAUPP DETCIVILASAMHiLLETIGEN .iRVILiMNADEHOTELL!L2AZEED ENKOLOSS PkVkNINGARSOMBEVAKADESAVDUSSINTALS PATRULLERANDESOLDATER KOMENPERUANSK SOLDATFRAMTILLMIGUTANFyRPARLAMENTETOCH SA²*AGHETER!LAN FkRJAGRINGAHEMTILLDIG OCHSKICKANkGRAMEJLOCHBERiTTAOMHURDET VERKLIGENiRHiR² !LLDELESNYSSRINGDEHANFyRFyRSTAGkNGEN OCHJAGSKAFyRSyKAGEHONOMENSVAGRySTI DETTAKRIGSOMiRSkFULLTAVLyGNEROCHPkHIT TADERAPPORTERFRkNLyGNMINISTERIERNAOCH ANNAVALDEZiR DESINFORMATIONSAGENTERNA

JOURNALISTOCHFILMARE


FIBUTRIKES

ERIKPAULSSONRyNNBiCKTEXTBILD

0kPAPPRETENFUNGERANDEDEMOKRATI¯MENBLANDINVkNARNARkDERDELADE MENINGAROMBEGREPPETSINNEByRD)DENKURDISKAREGIONENINORRA)RAKRySTAR MiNNISKORMEDFJiRRKONTROLLEN(iRiRDENKLASSISKAVALKAMPANJENPASSm0ARTIER UTANTIDNINGAROCHSATELLITKANALERiRPAPPERSTIGRAR¯OCHUTGkNGENAVGyRSLkNGT IFyRViGAVSAMMANYHETSMEDIERSOMPUBLICERARVALRESULTATET

6ALINORRA)RAK ¯ENDOKUSkPA


FIB FIB
FIBIRAK)RAKISKA +URDISTAN

■)RAKISKREGIONMED UPPSKATTNINGSVIS¯ MILJONERINVkNARE EXAK TARESIFFRORiNSkFINNSEJ ATTTILLGk -AJORITETENiRKURDER MENHiRFINNSiVENTURK MENER ASSYRIER KALDmER OCHARABISKAINTERNFLYK TINGAR 2EGIONENSTYRSAV DEREGERANDEKURDISKA PARTIERNA+$0OCH05+ SOMHARMAJORITETIDET REGIONALAPARLAMENTET $ENIRAKISKAREGERINGEN HARENDASTETTFORMELLT INFLYTANDEOCHDET MESTAADMINISTRERASAV DEREGERANDEPARTIERNA SOMIPRAKTIKENFUNGERAR SOMSTAT

EDSPETSENAVENBLkTUSCHPENNADRAR 2OMAN:AGROSUPPJOURNALISTISKARIKT LINJERPkETTVITTBLiDDERBLOCK&RAMFyR HONOMSITTERETTFYRTIOTALREPORTRARI KONFERENSRUMMETPkTRESTJiRNIGA3UN(OTELICENTRALA %RBIL-yTET ENKURSIOBEROENDEVALRAPPORTERING iR UPPTAKTENTILLENAVHyJDPUNKTERNAIENPOLITISKJOUR NALISTSYRKESBANA/MTREVECKOR¯DENJULI¯iRDET REGIONALTPARLAMENTS OCHPRESIDENTVAL 5NDERSOMMARENHARDENKURDISKAMILJONSSTADEN BYTTSKEPNADFRkNDENSEDVANLIGASANDSTENSFiRGADE BETONGENTILLETTFiRGGLATTINFERNO,iNGSHUSFASADERNA HiNGERVIMPLAROCHBANDEROLLERMEDSLAGORDOCHVAL LyFTEN¯IVARANNANKORSNINGLERPARTIERNASKANDIDATER INSMICKRANDEMOTBILISTERNASOMKyRFyRBIMEDNED VEVADERUTOR )RAKSTRENORDLIGASTEPROVINSERHARSEDANVARIT UNDERKURDISKTSJiLVSTYREMEDEGETPARLAMENT5TkT LIKNARSYSTEMETENFUNGERANDEDEMOKRATI0RESIDENTEN ViLJSVIDSIDANAVPARLAMENTET ALLMiNRySTRiTTRkDERFyR BkDAKyNENOCHPRESS OCHYTTRANDEFRIHETENiRBLAND DEMESTTILLkTANDEIREGIONEN-ENUNDERDENTUNNA FERNISSANFINNSETTDEMOKRATISKTVAKUUMSOMEKAR TOMTAVBRISTENPkOBEROENDEMEDIER 3EDANSJiLVSTYRETSByRJANKONTROLLERASNiRAPkALLTI SAMHiLLETAVDETVkREGERINGSPARTIERNA+$0OCH05+ MYNDIGHETER SJUKHUS UNIVERSITETOCHUTBETALNINGAR AVOFFENTLIGANSTiLLDASLyNER4ILLDETTAiGERDEFYRA 46 STATIONERVAR LIKAMkNGARADIOSTATIONEROCHENRAD MORGONTIDNINGAR%FTERATT3ADDAM(USSEINSTRUPPER JAGATSUTMEDHJiLPAVDEALLIERADESICKEFLYGZONyVER NORRA)RAKVARLEDARNAFyRDENKURDISKAREVOLUTIONENI STORTBEHOVAVATTKUNNAFyRAUTSAMHiLLSINFORMATION $ETVARDkPARTIMEDIERNAFyDDES&RkNATTHAVARIT MEDIEEMBRYONViXTEDEOBEHINDRATFyRATTPkBARA NkGRAkRBLISAMHiLLSDOMINERANDE )DAGFUNGERARDEREAKTIONiRT¯DEPARTIiGDAMEDI ERNAHINDRARDENDEMOKRATISKAUTVECKLINGEN ANSER KRITIKER ¯0kMkNGASiTTiLSKARPOLITIKERNAIDmNOMFRIAMEDIER FyRDkKANDEIALLAFALLHiVDAATTLANDETiRENDEMOKRATI $ETSTORAPROBLEMETiRATTMAJORITETENAVMEDIERNA DOMINERASAVDESTyRREPOLITISKAPARTIERNA6ADSOMSKER NUiRATTDERASMEDIEBOLAGFyRVANDLASTILLRENAKAMPANJ PLATTFORMARUNDERVALSPURTEN SiGER2OMAN:AGROS JOUR NALISTOCHFyRELiSAREIOBEROENDEJOURNALISTIK +URSENiRTiNKTATTyPPNAUPPFyRMERKRITISKVAL BEVAKNING¯MENFRkGANiROMINTEPROBLEMETISJiLVA VERKETHANDLARMEROMiGARSTRUKTURERiNJOURNALIS TERNAISIG

§0kMkNGASiTTiLSKAR POLITIKERNAIDmNOMFRIA MEDIERFyRDkKANDEIALLA FALLHiVDAATTLANDETiREN DEMOKRATI0ROBLEMETiRATT MAJORITETENAVMEDIERNA DOMINERASAVDESTyRRE POLITISKAPARTIERNA¦

2IKTLINJER2OMAN:AGROSHkLLERIENKURSIOBEROENDEVALRAPPORTERING FyRETTFYRTIOTALREPORTRAR

3IMKO!BDULKARIM %RBILREDAKTyRFyRREGERINGSPARTIET 05+SMORGONTIDNING+URDISTANI.WE STiLLERSIGFyRST TVEKSAMTILLATTBLIFOTOGRAFERADTILLSAMMANSMEDDEN MINTGRyNAPARTIFLAGGANSOMSTkRPLACERADIETTHyRN INNEPkREDAKTIONEN²6IFyRSyKERVARASkOBJEKTIVASOM MyJLIGT² SiGERHAN-ENDETiRINGENHEMLIGHETATT TIDNINGENSTyDJERSITTiGARPARTIOCHMkNGAAVARTIK LARNAHANDLAROMSkDANTSOMHyGTUPPSATTAPARTIFUNK TIONiRERBESTiMTATTTIDNINGENSKASKRIVAOM ¯.iRDEHARPARTIMyTENSiGERDETILLOSSATTSKICKA ENREPORTER4IDNINGENTILLHyRETTPOLITISKTPARTIOCHVI


FIB FIB

MkSTEFyRHkLLAOSSTILLPARTIETSDIREKTIVNiRVISKRIVER ARTIKLAR -ENDETFINNSOCKSkREGLERFyRVADSOMSkLLASBORT BERiTTAR!LI!BDULLAH ENFRILANSJOURNALISTIGRANNSTADEN 3ULAIMANIYASOMTIDIGARESKREVFyR+URDISTANI.WE 6ADSOMNkRTRYCKPRESSARNAKANSKIFTAFRkNDAGTILL DAG/M05+PkNkGOTSiTTINLEDERETTSAMARBETEMED ETTISLAMISTISKTPARTIKANTIDNINGENViLJAATTSTOPPAEN ARTIKELOMPOLITISKISLAM!LLTFyRATTINTESKADARELATIO NERNAMELLANPARTIERNA BERiTTARHAN ¯$EKANVARARiDDAFyRATTDENIRANSKAREGERINGEN SKAFkFyRSIGATTDENKURDISKAREGIONALAREGERINGEN INGkTTIENSAMMANSViRJNINGTILLSAMMANSMED53! BARAFyRATTJAGVILLESKRIVANkGOTKRITISKTOMMULLORNA )BLANDKLIPPTEDEBORTHELASTYCKENURMINAARTIKLAR UTANATTFRkGAMIGOMLOV$ETGyRMIGRIKTIGTFyRBAN NAD /CHDETiRJUSTFyRBANNADEJOURNALISTERSOM!LI !BDULLAHSOMBLIVITENDRIVKRAFTIUTVECKLINGENMOTFRIA MEDIER3EDANNkGRAkRTILLBAKAHARNYHETSTIDNINGAR SOMiGSPRIVATVUXITFRAMSOMETTALTERNATIVTILLPARTI ERNASHEGEMONIPkMEDIEMARKNADEN $k¯VIDMILLENNIESKIFTET¯FANNSBARAPARTIMEDIER SOMINTETILLiTOPPOSITIONELLARySTERATTKOMMATILLTALS INYHETSBEVAKNINGEN BERiTTAR"URHAN1ADIR SKRIBENT PkDENPRIVATiGDANYHETSTIDNINGEN(AWLATI)DAGViXER TIDNINGENSTADIGT¯SAMTIDIGTHAGLARBESKYLLNINGARNA OMETTPkSTkTTSAMARBETEMEDOPPOSITIONEN ¯$ETiRETTFAKTUMATTDEVIDMAKTENKRITISERASMEST EFTERSOMDESTYRLANDETOCHMkSTEHkLLASANSVARIGA INFyRFOLKET SiGER"URHAN1ADIR ¯0ARTIMEDIERNAKANINTERAPPORTERAOMSAMHiLLSPRO BLEMENEFTERSOMDESAMTIDIGTiRENDELAVSYSTEMET DESKAGRANSKA$EREPRESENTERARINTEFOLKETSkSIKTER $EGRANSKARALDRIGDENICKEFUNGERANDEHiLSOVkRDEN HURBUDGETENFyRDELASOCHKORRUPTIONSMISSTANKARMOT POLITIKER$EFyRSKyNARALLTPARTIERNAGyR SiGERHAN _VENOMDENKURDISKAREGIONALAREGERINGENTILLSTOR DELHARHJiLPTLANDETURDETDESPERATALiGESOMGiLLDE FyREINVASIONEN GERPROBLEMENMEDDAGLIGASTRyM AVBROTT KORRUPTIONOCHSVkGERPOLITIKVINDISEGLENFyR OPPOSITIONEN&yRATTETTFyRETAGSKAFkTILLSTkNDATTETA BLERASIGKRiVSOFTAMUTORTILLLOKALATJiNSTEMiN¯SAM TIDIGTViXERIRRITATIONENMOTPARTIHyJDARNASLYXLIV Dk MAJORITETENKURDISKAFAMILJERLEVERPkMINDREiN KRONORIMkNADEN $ETiRJUSTDENPRIVATiGDAPRESSENSKRITIKMOT KORRUPTIONENSOMHARBLIVITDENSTyRSTANAGELNIDE LEDANDEPARTIERNASKOALITIONSyGA-kNGAOBEROENDE JOURNALISTERHOTASOCHMISSHANDLASEFTERATTHAPEKAT

UTENSKILDAPOLITIKERFyRATTHAANViNTPENGARURREGER INGENSBUDGETFyREGENVINNING0kSAMMAGkNGiR LAGSTIFTNINGENUTFORMADSkATTENJOURNALISTSOMGyR SIGSKYLDIGTILL²FyRTAL²¯OFTAGENOMETTAVSLyJANDE¯ KANDyMASTILLHyGAByTER )BLANDGkRDETSkLkNGTATTJOURNALISTERARRESTERAS iVEN OMDETiRFyRBJUDETENLIGTDENKURDISKAREGIONENSLAG STIFTNING BERiTTAR"URHAN1ADIRSOMSJiLVRISKERARATT GRIPAS&RkNENKONTAKTPkJOURNALISTFyRBUNDETHARHAN FkTTREDAPkATTDETHARUTFiRDATSENARRESTERINGSORDER IHANSNAMN_NHARPOLISENINTEKOMMITTILLREDAKTIO NEN ¯*AGVETINTEVARFyRDEINTEHARARRESTERATMIGiN$E VILLNOGMESTAVSKRiCKAMIGFRkNATTFORTSiTTASKRIVA 4ROTSATTJOURNALISTERSOM"URHAN1ADIRTRAKASSERAS HiNGERDEOBEROENDEMEDIERNASEXISTENSISLUTiNDAN PkMiNNISKORSVILJAATTBETALAFyRDEM(AWLATIHAR VISSERLIGENyKATSINUPPLAGATILLEXEMPLARPER NUMMEROCHFkRALLTFLERANNONSyRER MENJiMFyRTMED PARTIERNASSTyDKyPAVDEEGNATIDNINGARNA¯PARTIERNA HARiVENEGNATRYCKERIER¯LIGGERDENPRIVATiGDAPRES SENLkNGTEFTER +OSTNADENFyRATTGEUTENTIDNINGiROCKSkENPRIS MiSSIGSMiRTGRiNSFyRPRIVATiGDANYHETSMEDIERI IRAKISKA+URDISTAN3AMTLIGARADIO OCH46 KANALERMED NYHETSSiNDNINGARiGSDiRFyRAVPARTIERNA¯ENPRIVAT iGDNYHETSKANALSKULLEHELTENKELTINTEHATILLRiCKLIG EKONOMISKBiRKRAFTIDAGSLiGET )BRISTPkSERIySKONKURRENSyVERSViMMASPARTIERNAS 46 KANALERMEDPOLITISKPROPAGANDAINFyRVALET,iNGST GkRREGERINGSPARTIET+$0SOMVIDSIDANAVATTVARA MiKTIGASTOCKSkHARFLESTANTALTITTARE 0kTOPPENAVETTBERGUTANFyR%RBILHARKANALENHYST INSIGIETTGAMMALTSEMESTERHOTELLSOMUPPFyRDESkT 3ADDAM(USSEINSSyNERUNDER TALET)MITTENAV KOMPLEXETFINNSENTORRLAGDSWIMMINGPOOLMEDETT TJOCKTDAMMLAGERIBOTTENAVBASSiNGEN)NUTIBYGGNA DENHARViGGARNAMELLANHOTELLSVITERNASLAGITSUTFyR ATTGyRAPLATSkTKONTOROCHSTUDIORUM "ORTSETTFRkNATTKANALENSNYHETSSiNDNINGARISTORT SETTENBARTKRETSARRUNTDETEGNAPARTIETSVALMyTEN ¯DEANDRAPARTIERNAOMNiMNSINTE¯BRYTSSiNDNING ARNAVARTIONDEMINUTMEDENREKLAMFILMFyRDENSIT TANDEPRESIDENTEN-ASSOUD"ARZANI$iREFTERFyLJERETT SNABBTKLIPPMEDTVkAV46 KANALENSPROFILERSOMBER TITTARNAATTLiGGASINRySTPk+$0 ¯6IUPPMANARFOLKATTGkOCHRySTA SiGERKANALENS CHEF+ARWAN!KRAY !TTKANALENSKULLEVARAHELTOCHHkLLETPARTISKHkLLER

3IMKO!BDULKARIM %RBILREDAKTyRFyR 05+SMORGONTID NING+URDISTANI .WE

!LI!BDULLAH FRILANS JOURNALIST

4V CHEFEN+ARWAN !KRAY

"URHAN1ADIR SKRIBENTPkDENPRI VATiGDANYHETSTID NINGEN(AWLATIA
FIBUTRIKES6ALFyRBEREDELSER)MAJBESLUTADESATTPARLAMENTS OCHREGIONPRESIDENTVALETIIRAKISKA+URDISTANSKULLEHkLLASDENJULI+$0OCH05+SOMHADEREGERINGSMAKTENBESLUTADESIG

HANINTEMEDOM¯DETHiNDERFAKTISKT ATTDENGRANSKARDETEGNAPARTIETSPOLITIK -ENPkGRUNDAVATTDENKURDISKAREGIO NENBEFINNERSIGIKONFLIKTMEDREGERINGEN I"AGDADOMDIVERSEMARKTVISTEROCHOM RiTTENTILLATTUTVINNAOLJA LIGGERDETINTEI KANALENSINTRESSEATTRIKTANkGONALLVARLIG KRITIKMOTDEREGERANDEPARTIERNA+$0OCH 05+OCHPkSkSiTTBIDRATILLATTDESTABILI SERAREGIONEN MENARHAN -ENKANSKEiRFyRKLARINGENENKLAREiN Sk.iRAENTREDJEDELAVBEFOLKNINGEN¯I HUVUDSAKDENiLDREGENERATIONEN¯RiKNAS SOMANALFABETER.kGONANNANVALINFORMA

TIONiNGENOMRUTANiRINTETILLGiNGLIGFyR DEMSOMINTEENSKANTYDARUBRIKERNAIEN DAGSTIDNING 6ILJANATTGEIFRkNSIGMAKTENyVERTIT TARNAiRDiRFyRLkG¯ENMAKTSOMPkEGEN HANDKANBIDRAMEDDEAVGyRANDEPROCEN TENIETTPARLAMENTSVAL !TTiGAEN46 KANALHARPkSkSiTTBLIVIT ENINDIKATORPkOMETTPARTIiRViRTATTTAS PkALLVAR$ETREPARTIERSOMHARRkDATTHA EGNASATELLITKANALERiROCKSkDESOMHAR FLESTSTOLARIDETKURDISKAPARLAMENTET )RAKISKA+URDISTANSKOMMUNISTPARTI¯ EGENTLIGENMERSOCIALDEMOKRATISKTiN

MARXISTLENINISTISKT¯iRDETSTyRSTAPARTIETI PARLAMENTETSOMINTEiGERENRIKSTiCKANDE 46 KANAL(ENDRIEN!HMAD ENSLIPSKLiDD UNGMANMEDTILLRiTTALAGDFRISYRTAREMOT INNEPkDETFLAGGPRYDDAPARTIHyGKVARTERET ¯"RISTENPkENEGENSATELLITKANALPkVER KAROSSViLDIGTMYCKET² BERiTTARHAN 0ARTIETiGERVISSERLIGENETTANTALLOKAL 46 STATIONER MENATTSiNDAVIASATELLITHAR VISATSIGVARAALLTFyRKOSTSAMT0kSkSiTT KANPARTIETINTENkUTTILLHELAREGIONEN EFTERSOMENSTORDELAVBEFOLKNINGEN BORPkLANDSBYGDEN FyRKLARAR(ENDRIEN !HMAD ¯5TANEN46 KANALKANVIINTEUTMANA


FIB

FyRATTSTiLLAUPPMEDENGEMENSAMVALLISTASOMFICKNAMNET,ISTI+URDISTANI0kBILDENSYNSVALARBETARESiTTAUPPAFFISCHERFyRVALLISTAN

PARTIERNAVIDMAKTEN*UFLERMEDIEKANALER DUHARSOMPARTI DESTOFLERRySTERFyRViN TASDUFk !LI!BDULLAH FRILANSJOURNALISTENFRkN GRANNSTADEN3ULAIMANIYA LiGGERPANNAN IDJUPAVECKNiRHANDISKUTERARPARTIERNAS MEDIEDOMINANS¯ETTANSIKTSUTTRYCKSOM SiGERMERiNSPALTMETER ,IVETSOMFRILANSAREFyRDEOBEROENDETID NINGARNAGkRKNACKIGT&RiMSTEFTERSOMDE HARMINDRERESURSERATTBETALAUTSKRIBENT ARVODEN)BLANDFUNDERARHANPkATTLiGGA AVOCHkTERGkTILLPARTITIDNINGEN ¯-ENDkSKULLEJAGINTEKUNNASKRIVADET

JAGTRORPk BARADETPARTIETVILL$EOBERO ENDEMEDIERNAiRDENENDASAMLADERyST DiRMiNNISKORKANUTTRYCKASINAkSIKTER OMREGERINGEN PROTESTERAMOTKORRUPTIO NENOCHMOTSTRyMAVBROTTEN$ETiRNkGOT VIVERKLIGENBEHyVERMERAVI+URDISTAN $EREGERANDEPARTIERNAKONTROLLERARALLT TILLOCHMEDSAMHiLLSINFORMATIONEN$ETTA HINDRARENRIKTIGDEMOKRATIFRkNATTViXA FRAM SiGER!LI!BDULLAH 4REVECKORSENAREKOMMERVALRESULTA TET$ETVkSITTANDEKOALITIONSPARTIERNA +$0OCH05+VINNERMED PROCENT -EDIEMAGNATENOCHFyRRE05+ VETERANEN

.AWSHIRWAN-USTAFASOPPOSITIONSPARTI 'ORANBLIRTREDJESTyRSTMED PROCENT AVRySTERNA !TTMEDIERNASKULLEVARADENENDAFyR KLARINGENTILLATT+$0OCH05+FkRSITTAKVAR VIDMAKTENiRDOCKINTEHELASANNINGEN -ENJUSTDETFAKTUMATTDEPARTIERSOM INTEHAREGNASATELLITKANALERFkRNyJASIG MEDDEkTERSTkENDEPROCENTENAVRyS TERNA GyRLOGIKENSKRiMMANDESIMPEL &INNSDUINTEISATELLITERNASKANALUTBUDHAR DUHELLERINGENCHANSATTVINNAETTPARLA MENTSVAL

ERIKPAULSSONRyNNBiCKiRFRILANS JOURNALISTOCHBOSATTISTOCKHOLM


FIBFOLKIBILD FIBFOLKIBILD

5NDEREN BRETONSKHIMMEL GySTASANDBERGBILDEVADAHLMANTEXT

&OTOGRAFEN'ySTA3ANDBERGHARHyJTSINKAMERAMOT FOLKETI"RETAGNEVARJESOMMARIMERiNkRSTID 5RDETTAMATERIALHARHANHARHANSAMMANSTiLLTEN PERSONLIGHYLLNINGTILLDENFRANSKAHALVyN


FIB
FIBFOLKIBILD

%.(9,,.).'4),,"2%4!'.%"ILDENTILLViNSTER&AMILJEN'OARNISSON "ERNARD -ARIE &RANlOISE +mVIN &RANKOCH-ANUEL,ANNOUmDIC"ILDENLiNGSTUPPTILLHyGER+ERIVARC´H

'

ySTA3ANDBERGiRETNOLOG OCHINTENDENTVID!LINGSkS MUSEUM(ANiROCKSkFOTOGRAF OCHENViLKiNDPROFILIDEN LILLASTADENKMNORDySTOM'yTEBORG .iRJAGGkRMEDHONOMPk!LINGSkSGATOR KOMMERDETALLTIDFRAMFOLKOCHPRATAR HAN KANDETMESTAOMSTADENOCHDESSHISTORIA (iRHARHANHARBOTTIHELASITTLIVOCHHANS PAPPAHADEENSPECERIAFFiRMITTISTANSOM HADEVARITFAMILJENSITREGENERATIONER Sk HANiR²3ANDBERGSPOJK²'ySTAHAROCKSk DOKUMENTERATDETMESTA METALL OCHTEX

TILINDUSTRIER HANDELSTRiDGkRDAROCHBUTIKER $ESSUTOMHARHANTILLSAMMANSMEDKOL LEGAN-ONICAVON"RyMSENGRiVTDJUPTI !LINGSkSFOTOHISTORIAOCHGJORTMkNGAFINA UTSTiLLNINGARMEDLOKALAFOTOGRAFER-ENNU HARHANGJORTENBOK INTEOM!LINGSkS MEN OMENBYI&INISTnRE(ANHARINTERVJUATS PkBRETONSKTEVEOCHIBRETONSKATIDNINGAR NUSTiLLERHANUTI"ERRIENI"RETAGNEOCHI DECEMBERDELTARHANI3ALONDESECRIVAINS BRETONSI0ARIS (URKOMMERDETSIGDkATTHANHARGJORT ENBOKOMETTOMRkDEI&INISTnRE*AGBER

HONOMBERiTTAOMBOKEN5NDERENBRE TONSKHIMMEL3OUSUNCIELBRETONSOMKOM UTFyRRASOMMAREN$ETiRENVACKERLITET ANSPRkKSLySBOKSOMINNEHkLLERSVARTVITA FOTOGRAFIERFRkN-ONTSD´!RRmEI&INISTnRE TAGNAUNDERMERiNkR ¯ TILLSAMMANSMED'ySTASEGNATEXTERPk SVENSKAOCHETTFyRORDPkFRANSKA (ANBERiTTARATTHANHARkTERKOMMITTILL SAMMASTiLLEI&INISTnREGkNGPkGkNGiNDA SEDANOCHHARFyLJTDEMiNNISKORSOM BORDiR2EDANFRkNByRJANVARDETLiTTATTFk

,IL
FIB

,ILLABILDENTILLViNSTER,UCIENNE#OGNAC ,ANNOUmDIC,ILLABILDENTILLHyGER,yRDAGEFTERMIDDAG3CRIGNAC

KONTAKTOCHHANFICKENFININGkNGGENOM DENSVENSKAFyRFATTAREN(ARRIET(JORT SOMHANBODDEENVECKAHOSMOTATTHAN KLIPPTEGRiSET(ONSKREVKUNNIGT VARKUL TURHISTORISKTBEVANDRADOCHINTRESSERADAV DENKELTISKAKULTURENSOM&INISTnREiREN DELAV(ENNESBOK%NLITENBYI"RETAGNE INSPIRERADE%FTERDETHARHANTILLSAMMANS MEDSINFAMILJkTERViNTMkNGAGkNGER $ETHARSKETTSkSTORAFyRiNDRINGARUNDER DEHiRkRENOCHENDELMiNNISKORFINNS INTELiNGREKVARILIVET"YBORNAHARFRkGAT HONOMVADHANSKALLGyRAMEDALLASINA

FOTOGRAFIEROCHITIOkRHARHANSAGTATTDET NOGBLIRENBOK3kNiR,ESAMIESDELACHA PELLEKAPELLETSViNNER SOMHARBYGGTUPP ETTFyRFALLETKAPELLI4RmVINEL 3CGRINAC VILLE VISAHANSFOTOGRAFIERIENUTSTiLLNINGSOM MARENBESTiMDEHANSIGFyRATTDk MkSTEBOKENOCKSkKOMMAUT (URHARMOTTAGANDETVARIT*OBOKEN HARSkLTDUBBELTSkBRAI&RANKRIKESOMI 3VERIGE EXEMPLARMOTEXEMPLAR -kNGAEXEMPLARSkLDESISAMBANDMED UTSTiLLNINGENOCH'ySTAVARSJiLVDiRI FLERAVECKOR$ETBLEVMkNGASAMTALKRING

BILDERNA)3VERIGEHARBOKENINTEUPP MiRKSAMMATSLIKAMYCKETSOMI&RANKRIKE MENDENHARFkTTNkGRAFINARECENSIONER OCH'ySTABERiTTADEOMBOKENPk"OK "IBLIOTEKI'yTEBORGFyRRAkRETOCHJUST NUSTiLLERHANUTPk&OTOKOMPANIETI 'yTEBORG *AGFRkGARVILKAFyREBILDERHANHARINOM FOTOGRAFIN&yRViNTARMIGFyRSTkSATTHAN SVARAR²3UNE*ONSSON²MEN'ySTASVARAR ATTDEVIKTIGASTEOCHVACKRASTEByCKERNA FyRHONOMFRAMFyRALLTiR0AUL3TRANDS
FIBFOLKIBILD

34),,!"9,)6"ILDENUPPETILLViNSTER-ARIE,E&LOC´H,ANNOmDIC$ESMkBILDERNA"RyDOCH/PINELFRkN!N.EZERTOCHTAKSKIFFERFRkNFRkN3T2IVOAL4IR!Š-(URAIN4HEOTHER(EBRIDESOF3COTLAND MEDTEXTAV"ASIL$AVIDSONSOMKOMUT OCH#HRIS+ILLIPS)SLEOF-ANFRkN MEDTEXTAV*OHN"ERGER"kDAFOTOGRAFERNA PORTRiTTERARMiNNISKORNANiRMASTMONU MENTALT$EiRSOMANTIKENSPORTRiTT FAST DEVARGJORDAIMARMOR)0AUL3TRANDSBOK SKILDRASMiNNISKORPk9TTRE(EBRIDERNA SOMiRETTKELTISKTOMRkDELIKSOM"RETAGNE _VEN"RETAGNEiRETTAVFOLKNINGSOMRkDE IUTKANTENDiRMiNNISKORNALEVERUNDER SMkOMSTiNDIGHETERMENiROTROLIGTSTARKA

0k9TTRE(EBRIDERNALEVERFOLKETFRiMSTPk FISKEOCHFkRAVEL$EiRUTSATTAOCHFATTIGA ²,ANDLORDS²I,ONDONiGERFISKEVATTNEN DiRFORELLERNAFINNSOCHARRENDATORERNAiR FyRBJUDNAATTFISKADiR)NSPIRERADEAV0AUL 3TRANDSBOKRESTEOCKSk'ySTAOCHHANSFRU +IRSTEN+OEFOEDTILL9TTRE(EBRIDERNA 0AUL3TRANDSBOKKOMHANIKONTAKTMED Pk TALETI2ANDERSI$ANMARK0kBIB LIOTEKETHITTADEHANBOKENSOMVARSOMETT KNYTNiVSSLAGOCHHANTOGXEROX KOPIORSOM

HANSEDANBARMEDSIGTILLDEBLEKNADEBORT 3ENAREKOMBOKENUTINYTRYCKOCH'ySTA KUNDEKyPADEN $ETOMRkDEI&INISTnRESOM'ySTASKILD RARISINBOKiRENJORDBRUKSBYGD DETFINNS ByNDERyVERALLT$ENNiRMASTESTADENiR -ORLAIX!LINGSkSHARCIRKAINVkNARE -ORLAIXiRNkGOTMINDRE.iRHANGkRI -ORLAIXTRiFFARHAN LIKSOMI!LINGSkSVANLI GENNkGONHANKiNNER-kNGAKiNNERIGEN DENLkNGESVENSKEN-ENMiNNISKORNAHiR iRMYCKETyPPNARE MERKONTINENTALAiN


FIB

&!+4! "RETAGNE â– "RETAGNEBILDAREN

HALVyPk&RANKRIKES ViSTRAKUSTOCHBESTkR AVFYRADEPARTEMENT OMGIVNAAVETTHAV VARSTIDVATTENGER ENRYTMkTDETKUST NiRALIVETIBYARNA 3KILLNADENMELLANEBB OCHFLODKANBLIUPPTILL METER /CHLIKTDETTATIDVAT TENSRYTMKOMMERFyR VARSiSONGTURISTERNA TILLKUSTENSALLAHOTELL RESTAURANGEROCHBAD STRiNDER LOCKADEAV DENKLARTNiRVARANDE BRETONSKAATMOSFiR SOMSkTYDLIGTPRiGLAR MILJyN $ESENASTEDECEN NIERNAHARFyR"RETAGNE INNEBURITENENORM UTVECKLINGAVViGNiT TURISMOCHINDUSTRIOCH DkFRAMFyRALLTAVLIVS MEDELSINDUSTRIN _VENOMUTVECK LINGENHARGkTTFORTSk kTERFINNSISKUGGAN AVMODERNITETENDEN BRETONSKAIDENTITETEN TYDLIGTIFORMAVDET BRETONSKASPRkKET I ARKITEKTUREN ODLINGS MARKERNA IMUSIKEN OCHDANSEN %NANPASSNINGTILLNYA OMSTiNDIGHETEROCH ENNYTIDHARSKETTMEN TROTSALLTFINNSTRADITIO NENKVARFULLTLEVANDEI DETINREAVLANDET

3TORABILDENTILLHyGER"RyLLOPOCHGAVOTTE 3CRIGNAC

DEMI!LINGSkSMENARHAN-ANTARETTGLAS ELLERENKOPPKAFFETILLSAMMANSOCHSITTER ENSTUNDOCHPRATAR+ANSKEBERORDETPk DEiNNUOSKIFTADEBYARNA0kDENSVENSKA LANDSBYGDENiRDETKILOMETERTILLNiSTA GRANNE .iRVIPRATAROM'ySTASLIVSOMFOTOGRAF HANiRFyDD BLIRDETENRESAGENOM FOTOGRAFIHISTORIEN(ANByRJADEMEDEN ENKELLkDKAMERA KyPTESEDANEN0RACTICA ENySTTYSKSMkBILDSKAMERA"LEVPRAKTIKANT HOSFOTOGRAFEN3VEN4ORIN¯ DiREFTER

LiRLINGOCHFICKSEDANANSTiLLNINGPkATELJm ,EMARKI'yTEBORG$iRFOTOGRAFERADEHAN BRUDPARPkXOCHXOCHLiRDESIG LJUSSiTTNING-ANSTiLLDEALLTIDINyGONOCH BRUDBUKETTMEDSTORFORMATSKAMERAN$ET VARBRySTBILD HELBILDOCHBRUDENENSAM $ETVAROCKSkMkNGABARNFOTOGRAFERINGAR SERIETAGNINGARXPkRULLFILM(AN LiRDESIGVILKETPAPPERMANSKAANViNDA OCHHURENBRAKOPIASERUT-ENMARKNA DENFyRFOTOGRAFERFyRiNDRADESOCH'ySTA LiSTEINGYMNASIEKOMPETENSOCHSEDAN

BLEVDETETNOLOGIOCHANDRAMUSEIiMNEN OCHDiREFTERARBETEPk!LINGSkSMUSEUM FRkN+OMBINATIONENETNOLOGIOCH FOTOGRAFIGyRATT'ySTA3ANDBERGBLIVITEN NUTIDABYGDEFOTOGRAFSOMNUALLTSkHAR GETTSIGUTIVIDAViRLDEN-ENNiSTABOK KOMMERNOGATTHANDLAOM!LINGSkS

EVADAHLMANiRFOTOHISTORIKEROCH FyRSTEBIBLIOTEKARIEVIDKUNGL BIBLIOTEKETHONINGkRIKULTUR GRUPPENOCHSATIRARKIVETSREDAKTION


FIBINTERVJU

&OLKHEMMETS $ETiRINTEMERiRETTPARkRSEDAN!NN #HARLOTTE!LVERFORSSENASTEBOK 6EM SKATRySTA'ySTA ENSJiLVBIOGRAFISKBILD ROMAN KOMUT.UiRDETDAGSFyRNiSTA )GELKOTTSKLUBBEN.ORMALFyRLAG SOLVEIGGIAMBANCOTEXTEVAWERNLIDBILD

*

AGHADEBRkTTOMATTSKRI VADENHiRBOKEN SiGER HON$ENHANDLAROM &OLKHEMSSVERIGESOMiR PkViGATTFyRSVINNAIRASKTAKT *AGVILLBERiTTAOMMiNNISKOR SOMFORTFARANDEKOMMERIHkG HURDETVAROCHHURSNABBTATTI TYDERNAFyRiNDRATS*AGVILLSPEGLA VkRSAMTID (ONKRYPERUPPISOFFHyRNANOCHFyRSyKERFINNAEN BEKViMSTiLLNINGMEDANHONBERiTTAR(ONHARKOMMIT UPPFRkN-ALMyTILL3TOCKHOLMUNDERHELGEN ¯*AGViXTEUPPUNDER OCH TALETIETTLITETSTA TIONSSAMHiLLE 2EFTELE I3MkLAND6IHADESOMDEFLESTA ANDRAHEMLIGHETERIFAMILJENOCHONTOMPENGAR!TT MkNGAANDRAOCKSkHADEDETSk DETVISSTEMANJUINTE Dk&yROMSVkRIGHETERTEGSDET-ANLADELOCKETPk $ETVARSiTTATTKLARASIG ANPASSASIGTILLTIDSANDANATT INTEBRYTAMOTSAMHiLLETSSTRUKTUR-ENALDRIGATTJAG GLyMMERHURDETVAR )DmNTILL)GELKOTTSKLUBBENHADEHONHAFTLiNGENiRHON ISOLERADESIGIDENLkNADELiGENHETENI,JUNGBYOCH DROGNERRULLGARDINERNA(ONARBETARBiSTSk(ONSKREV INTENSIVTOCHSNABBT ¯&yREBEREDELSERNAFANNSREDANIFORMAVLySAANTECK NINGAROCHENFILIDATORNFyRVARJEGESTALT-ANMkSTE VETAMYCKETMEROMVARJEPERSONiNMANSEDANBERiT TAR-ANMkSTEKiNNADEM $OLORES FATTIGPENSIONiROCHkR iRHUVUDPERSON (ONBiRPkSINMyRKAHISTORIA ALDRIGYPPADFyRANDRA iNMEDLEMMARNAIIGELKOTTSKLUBBEN(ENNESMAN (ENRY BiRPkSIN "kDAFyRNEKARSINBAKGRUNDOCHSLITERGEMENSAMTFyR ATTHAENSkNORMALFAMILJSOMMyJLIGT3KAMMENSKA

INTEINNANFyRDyRREN4REBARN ViLKAMMADEOCHViL KLiDDA3ONENIKLiDERFRkN!LGOTS&LICKORNAIVITABLU SAROCHVECKADEKJOLAR,ITETHUSMEDTRiDGkRD ARBETE Pk6OLVOOCHSkSMkNINGOMUTFLYKTERI06"ARNENI BAKSiTETSJUNGERTIDENSSCHLAGER/CHSOM(ENRYSiGER ²6ITARENTURSkORDNARDETSIG²

$OLORESLiSEROCHPROMENERAROCHGLiDSkTATTBIBLIO TEKENFORTFARANDEiRAVGIFTSFRIAOCHyVERBOKFYNDENI LOPPISLkDORNAOCHATTBENENBiR,iSHyRNANiRDENVIK TIGASTEPLATSENIHENNESLILLAETTA )GELKOTTSKLUBBENiRENINTRIKATHISTORIAOMHURDET FyRFLUTNAKOMMERIFATTGENOMDRyMMARELLERIMyTEN VERKLIGAPERSONEREMELLAN -EDLEMMARNAIIGELKOTTSKLUBBENHAR$OLORESMyTT AVENSLUMPISINASVkRASTESTUNDER+VINNOR SOMUTAN TVEKANAGERAT UTANSTORAORD$EHARBLIVITViNNERLIVET UT!LLAiRMEDFARNAAVLIVETMENIKVINNOGEMENSKAPEN KANDEFiLLAINTAGGARNA -EN DETiRINTE!NN #HARLOTTE!LVERFORSOMDETINTE FINNSHUMOR4RiFFSiKRAIAKTTAGELSER ILSKAyVEROCHDRIFT MEDMkNGAAVTIDENSTRENDER -ILJyNiR6iSTSVERIGEOCH'yTEBORGSAMTSKkNSKA +ULLABYGDEN ¯*AGHARFyRSTkTTHURVIKTIGTDETLOKALAiROCHVIL KENSTORBETYDELSEPLATSENHARFyRIGENKiNNANDET +ONDITORIER SECOND HANDBUTIKEROCH6OLVO(USMAN BOTTI STiLLENMANHARENRELATIONTILL$OLORESiREN RIKTIGNOSTALGIRESENiR(ONVANDRARGENOM'yTEBORG REGISTRERAROCHREFLEKTERAR(ONHARETTOCHANNATATT SiGAOMDETHONIAKTTAR&yRRELLERSENAREByRJARMAN LETASIGBAKkT TILLPLATSEROCHHiNDELSER"kDETILLDE GODAMINNENAOCH VARESIGMANVILLELLERINTE TILLDET SOMFyRKNIPPASMEDSMiRTAOCHSORGDETiRETTSiTT ATTSiTTAPUNKT 'ENOMATTBESKRIVABkDEDkTIDOCHNUTIDFRAMTRiDER FyRiNDRINGARNATYDLIGT3PRkKETOCHBERiTTARGLiDJENiR !NN #HARLOTTE!LVERFORSSIGNUMOCHSTYRKA )HENNESSENASTEBOKiRSPRkKETBITVISNEDTONAT$ET PASSARINNEHkLLET&ORMULERINGSLUSTENFINNSDOCKKVAR "ESKRIVNINGARNAAVNUETiRMERAVSKALAT ¯*AGKANINTEFyRNEKAMITTSPRkK)MINAINLAGDA ²DRyMSEKVENSER²FkRJAGUTLOPPFyRMINPOETISKAkDRA


FIB

ViKTARE

§*AGKANINTESKRIVAPOETISKT OMARROGANSOCHYTLIGHET/M ALLIANSENSKULTURPOLITIKELLER NEDMONTERINGENAVViLFiRDENI VkRTLAND¦ -ENJAGKANkANDRASIDANINTESKRIVAPOETISKT OMARROGANSOCHYTLIGHET/MALLIANSENSKUL TURPOLITIKELLERNEDMONTERINGENAVViLFiR DENIVkRTLAND%LLEROMDENHISTORIELyS HETSOMBREDERUTSIG"ORTMEDALLT GAMMALT GLyMIGkR ByRJAINUET 5NDERETTSEMINARIUMPk "RUNNSVIKOM²"OKENPk ARBETSPLATSEN²REFLEKTERAR HONyVERSINTILLHyRIG HET(yRHONHEMMA BLANDARBETARFyRFAT TARNAMEDERFARENHET FRkNJiRNVERKOCHGRU VOR FRkNINDUSTRIOCH HANDEL(ONSOMKOM MERFRkNENMILJyBEFOL KADAVARBETARE TORPARE OCHTJiNSTEMiN(ONSOM ENDASTHARENBLYGSAM ARBETSLIVSERFARENHET ¯*AGHARALLTIDKiNTMIG UTANFyR$ETHARSiKERTMED MINUPPViXTATTGyRA-ENJAG KiNNERTILLHyRIGHETMEDFyRFAT TARKAMRATERNAPk"RUNNSVIK_VEN OMMINBAKGRUNDSKILJERSIGFRkN DERASSKRIVERJAGFRkNETTUNDERIFRkN PERSPEKTIV (ONBLEVFyRSTAGkNGENPUBLICERADI)#! KURIRENMEDENSAGA$kVARHONkTTAkROCH DETVAROERHyRTATTSYNASITIDNINGENNiR MANKOMFRkNENLITENSMkLiNDSKBY
FIBINTERVJU §*AGBLEVNATURLIGTVISGLAD yVERATTHALYCKATS-YCKET VARTAGETURMINEGENLIVS ERFARENHET"ERyMMELSEN GAVMIGFRIHETMENBAKBAND MIGSAMTIDIGT¦

²*AGHADEBRkTTOMATTSKRIVADENHiRBOKEN² BERiTTAR!NN #HARLOTTE!LVERFORS²$ENHANDLAROMFOLKHEMSSVERIGESOM iRPkViGATTFyRSVINNAIRASKTAKT²(ONSTACKUT(ENNESTBC SJUKEPAPPALiSTEMYCKETOCH VISADEHENNEPk3yDERGRANOCH&ERLIN.iRHON KANSKE FyRATTGLiDJAPAPPA SKREVSINADIKTERUTKORADEHAN HENNEOMEDELBARTTILLUNDERBARNHONSKULLEFyRVERK LIGAHANSOUPPFYLLDADRyM ¯*AGHARALLTIDLiST3NABBTOCHMYCKET*AGHARSJUkR IGFOLKSKOLAOCHSEDANBLEVJAGENMYCKETUNGMAMMA .kGRAkRISOLERADEJAGMIG JOBBADEPkLOKALASMkLiND SKAPLAST OCHTRiINDUSTRIER'JORDESENAREETTMELLAN SPELPkENRESTAURANGI3KkNE EN²FRAMTIDSPLATS²DiR JAGDISKADE$iRSKREVJAGENNOVELLTILL&OLKETI"ILDOCH SENARENiRJAGGICKPk*iRA&OLKHyGSKOLAENDAGBOKSBE RiTTELSEOMENCYKELTURRUNT6iTTERN &OLKHyGSKOLETIDENINFyLLIMITTENAV TALET$ETVAR SJUDANDELIV DISKUSSIONEROMSOCIALISMOCHSOLIDARITET BESyKI²VERKLIGHETEN² Pk3IDA 6OLVOOCH,/"ESyKAV FyRFATTAREOCHKONSTNiRER LIKAViLSOMAVFkNGAROCH POLITISKAFLYKTINGAR 5NDERDENPERIODENTOGDEBUTROMANENFORM

3PARVyGAKOMUT DENFyRSTAIENTRILOGIMEDSJiLV BIOGRAFISKAINSLAG$EANDRA (JiRTEBLODETOCH3NABELROS FyLJDEIRASKTAKT+RITIKERNAJUBLADE (iRKOMENGUDABENkDADBERiTTAREMEDETTSiREGET OTiMJTSPRkK$ESSUTOMUNGOCHVACKERSOMENNYPON ROS )SLUTETAV TALETDRAMATISERADESTRILOGINFyR46 /CKSkDENBLEVENFRAMGkNG ¯*AGBLEVNATURLIGTVISGLADyVERATTHALYCKATS-YCKET VARTAGETURMINEGENLIVSERFARENHET"ERyMMELSENGAV MIGFRIHETMENBAKBANDMIGSAMTIDIGT$ETMiRKTES SENARENiRJAGFyRSyKTEKOMMAURFkLLANDESATTMIGI %NDELKALLADEMIGTILLOCHMEDFyR3PARVyGA )SENAREByCKERANLADEHONETTMERSAMHiLLSKRI TISKTOCHKVINNLIGTPERSPEKTIV-kNGABLEVBESVIKNA 2EFUSERINGARDUGGADE%NMEDMOTIVERINGEN²JAGKAN INTEMEDDETHiRSPRkKET²-ENHONVILLEGkVIDARE INTE FASTNAIDEBUTANTFORMEN(ONFICKSLkSSMOTANDRAS BILDAVSIGSJiLV (ONHARSKRIVITETTTIOTALROMANER ETTPARLYRIKSAMLING AR(ONHAROCKSkBEARBETATANDRASByCKERFyRTEATERN OCHSKRIVITEGENDRAMATIK _VENDiRVARHONTIDIGTUTE2EDANIFEMTONkRSkLDERN SKICKADEHONINETTMANUSTILL$RAMATENMEDENSVUL STIGTITEL ¯4ACKOCHLOVBLEVDETREFUSERAT*AGFICKETTViNLIGT SVARSBREVDiRDETSTODATTJAGVARBEGkVADOCHSTARKT PkVERKADAV0iR,AGERKVIST-ENHONOMHADEJAGINTE LiSTDk !NN #HARLOTTE!LVERFORSHARINTELkTITSIGSTYRAS2iDD TYCKSHONINTEHAVARITOCHMOTGkNGARHARSNARAST SPORRATHENNE ¯*AGHARMAMMAATTTACKAFyRDET(ONSAALLTIDNiR DETVARSVkRT²/SSSKADEFAENIMIGINTEKNiCKA²*AG SKRIVER$ETiRDETJAGKANBiSTAVALLT

SOLVEIGGIAMBANCOiRMEDLEMIFIBS REDAKTIONSKOMMITTmEVA7ERNLIDiRFOTOGRAF


FIB

5TDRAGURBOKEN)GELKOTTSKLUBBENAV!NN #HARLOTTE!LVERFORS

,_3!.$%43 ,)$%,3%

%NPASSIONERAD kRIGBOKSLUKARE OCHENCYNISK02 EXPERT"kDA KRYSSARDERUNTBLANDBOKMiSSANS DECKARDROTTNINGAROCHSMkFyRLAGS FyRFATTARE
 ,_3!.$%43,)$%,3%

"OKMiSSANSTODFyRDyRREN%NHiRLIGFEST%NkRETS HyJDPUNKTSOM$OLORESOGiRNAVILLEMISSA3kGOTTSOM VARJEkRHADEHONVARITDiROCHTAGITDELAVDETBREDA OCHINTRESSANTAUTBUDETALLTEMELLANHIMMELOCHJORD ¯VILKETFOLKLIV¯VILKENFARTOCHFLiKT 0kMiSSANKUNDEMANTRiFFAFyRFATTAREMANTIDI GAREBARASETTPkBILD5NDERkRENHADEHONLYSSNAT TILLNOBELPRISTAGARESOM$ARIO&O )SAAC3INGER $ORIS ,ESSING '~NTER'RASS)MyTETMEDFyRFATTARNA ILYSS NANDETTILLDETDEBERiTTADEOMSIGSJiLVA SITTSPRkK OCHSITTSiTTATTSKRIVA FICK$OLORESINBLICKARSOMGAV MyJLIGHETERTILLNYALiSiVENTYR ,iSANDETVARENLIDELSE (ONHADEGkTTIGENOMSEMINARIEPROGRAMMETOCH HiROCHVARMARKERATDESEMINARIERHONVILLEGkPk 4ACKVARE)NGA ,ILLSKOMPISAR LiRAREOCHBIBLIOTEKARIER VARDETEKONOMISKTMyJLIGTFyRHENNEATTTADELAV SEMINARIEPROGRAMMET &yRROMkRENHADEHONTILLBRINGATHELADAGARPkMiS SAN NUFICKDETBLIENHALVDAG OMENSDET$ETKOMAN PkHURHONKiNDESIG+RAFTERNATRyTFORTARENUMERA (ONHADEMARKERATDEPOLSKA BALTISKAOCHRUMiNSKA POETERNA.INA#ASSIANFRkN2UMiNIENVARHONISYN NERHETINTRESSERADAV $ENAUSTRALIENSISKEPOETEN,ES-URRAYHADEHONLiST /MHONOMSTODDETATT²HANBEKiMPADESINADEPRES SIONERMEDHJiLPAVPOESI² )NGENDkLIGMEDICIN %TTSEMINARIUMMEDRUBRIKEN²$ETSOMINTEGkRATT TALAOM¯OMBARNDOMENSTRAUMANOCHOMSKULD OCHSKAM²INTRESSERADEHENNE LIKSOMETTSEMINARIUM MEDFOKUSPkFOLKBILDNINGENSNUTIDAUPPDRAG²_RDET NkGONIDmMEDFOLKBIBLIOTEK²

02 %80%24%.0`"/+-_33!. 5RKORSViGENSBUSSAROCHSPkRVAGNARViLLDEETTKAO TISKTMYLLERAVMiNNISKOR'ALLFEBRIGABILISTER OCHMORDLYSTNATAXICHAUFFyRERPROVOCERADES AVDyDSFyRAKTANDEFOTGiNGAREVIDyVER GkNGSSTiLLETMOT3VENSKAMiSSANSREKORDBE SyKTABOK OCHBIBLIOTEKSUTSTiLLNING%N+IVIKS MARKNADIKULTURELLFyRPACKNING ENLUSTFYLLD MkNGFALDAVKUNSKAPSSAMHiLLETSSERIySAOCH GLAMORySADISCIPLINER ENSJyVILDKOMBI NATIONAVFIN OCHFULKULTUR ENHEJDLyS BLANDNINGAVTROLLKARLAROCHPOETER FOTBOLLSPROFFSOCHMINISTRAR NUNNOROCH ESKORTFLICKOR DYSLEKTIKEROCHSPRkKPRO FESSORER BISKOPAROCHNYFRiLSTARADIKALER %NKULTURELLINFRASTRUKTURDiRFOTFOLKETS FUNKTIONiREROCHUNDERHkLLNINGSBRAN

SCHENSESTRADyRERSOMBILDOKTORER LIVSSTILSEXPERTER SPyKSKRIVARE FkRSOLASIGIGLANSENAVDESTORA²SNILLENA² %NKULTURELLINFRASTRUKTURAVHERRSKAPOCHTJiNSTEFOLK MEDENyVERBYGGNADBESTkENDEAVTEVEKANALERNAS PROGRAMLEDARE 3TOCKHOLMSTIDNINGARNASKULTURRECEN SENTER FyRLAGSJiTTARNASMARKNADSCHEFEROCHFyRLiGGARE "IBLIOTEKARIER BOKOMBUDOCHLiRAREVARDENKULTURELLA INFRASTRUKTURENSVARDAGSHJiLTAROCHHJiLTINNORSOM ARBETADEITYSTHET FJiRRANFRkNTEVESOFFOROCHKiNDIS MINGEL +yNTILLBOKMiSSANVARLkNG)NGENTRiNGSELSTRESS &OLKVERKADEGLADA SkGFRAMEMOTATTFkKOMMAIN BLI BJUDNAPkKARAMELLER KAFFEOCHKAKOR TITTAPkFOLKOCH TADELAVDETSTORAUTBUDET &OLKIKyNLIVADESUPPAVATTDETDkOCHDkPASSERADE ENOCHANNANKiNDIS&yRENSTUNDSEDANHADEDEN VERKLIGHETSTROGNADECKARDROTTNINGENKLAPPRATFyRBIPk ViGTILLETTSEMINARIUMDiRHONSKULLESAMTALAMED FyRREJUSTITIEMINISTERNKRINGFRkGORNA²6ADiREGENT LIGENSANTOCHVADiRLyGN(ARENFyRFATTAREANSVARFyR HURTEXTERNAUPPFATTAS² 0kINGkENDE iNNUENKiNDIS ENKRITRANDSKOSTYMERAD SKyLDMyISTkLGRkBEREDSKAPINFyRSEMINARIEFRAMTRi DANDETSUPPVISNINGIFEMINISTISKHiRSKARTEKNIK 02 EXPERTENHADEINGENBRkDSKA(ANMARKERADE AVSTkNDETTILLKyNOCHNJyTAVATTSEDEKyANDE(ANVIS STEATTHANNiRSOMHELSTKUNDEGLIDAFyRBIHANHADE PRESSKORTSOMEGENTLIGENINTEVARHANS MENSOMKOM ViLTILLPASSIETTLiGESOMDETTA (ANSTRESSADESAVATTFOLKSTODINiRHETENOCHRyKTE "LEKFETARyKAREiCKLADEHONOM/SUNDAMiNNISKOR FULA HkRIGA OTRiNADE BORDEINTEVISASIGFyRRiNDE LEVERERATETTANNATSTILKONCEPT3JiLVHyLLHANSIGITRIM DETVARENFyRUTSiTTNINGFyRATTORKAARBETAIDENTAKT SOMVARNyDViNDIGFyRATTUPPRiTTHkLLAMkNGSIDIG HETEN02 EXPERT GALLERIKONSULT FESTFIXARE (ANVARKULTURELLPkETTMODERNTSiTT DROGS TILLKONKRETAARBETSUPPGIFTER GiRNAAVOFFENT LIGKARAKTiR BOKMiSSANSMINGELINGICKIARBE TET0kMiSSANFANNSViNNEROCHAFFiRSFOLKSOM TILLHyRDEARBETET(ANDROGSTILLMiSSVIMLET SAMTIDIGTSOMHANAVSKYDDEDETDiRFyRATTDET FyRSTiRKTEHANSRiDSLAFyRATTBLISJUKOCHINTE KUNNATRiNAELLERSOLA(ANBEHyLLHANDSKARNA Pk (iNDERNAVARRyDFNASIGAOCHSyNDERTViT TADE &yRSTGICKHANTILLDESTORAFyRLAGEN DiRKiNDEHANFOLK(ANHADEANLITATS TILLATTJOBBAMEDFyRFATTARLANSERINGAR $ESTORAFyRLAGENINRIKTADESIGALLTMER


FIB

PkATTPROFILERASINAFyRFATTARESOMVARUMiRKEN&yR HONOMVARDETFULLSTiNDIGTNATURLIGTNkGONMOTSiTT NINGEMELLANKONSTOCHREKLAMFANNSINTE HADEALDRIG FUNNITS(ANSKRATTADEkTDEMSOMRYNKADEPkNiSANkT TV SOFFOROCHREKLAMKAMPANJERENFALDIGASKyNANDAR 3MkFyRLAGSFyRFATTARNATYCKTEHANSYNDOM¯HURBRA DEiNSKREV OMDESkSKREVHiCKENAVSIG KOMDEINGEN VART BLEVALDRIGKiNDA HADEINGENTINGATTKOMMAMED GENTEMOTSTORFyRLAGSFyRFATTARNASMARKNADSMASKINERI +ULTURRAPPORTERINGENFRkNMiSSANSTYRDESAVSTORFyR LAGSBUNDETBRANSCHFOLK )NGETFELIDET STyRSTiRBiST TiNKTEHANOCHHiLSADE PkENAVDEFyRFATTARE NUDUKTIGTKiND SOMHANHkRD LANSERATIENKLiDKAMPANJFyRBYXOROCHT SHIRTS$kGICK FyRFATTARENOMKRINGIENT SHIRTMEDETTTRYCKTCITATUR ENAVSINAROMANER %NINTELLIGENTPRODUKTPLACERING %TTTAGHADEHANFUNDERATPkATTSTARTAKONSULTBYRk MEDINRIKTNINGPkATTUTVECKLAOCHLEVERERAVARUMiRKEN -EDRiTTVARUMiRKEKANVEMSOMHELSTOAVSETTTALANG BLIBERyMD -ENDETVARINTEDETHANVILLE5TANNkGOTHELT ANNAT/MHANHADETkLAMODATTViNTASKULLEHANSTID KOMMASOMMARKNADSCHEFPkETTAVDESTyRREFyRLAGEN 5TVECKLINGENGICKIDENRIKTNINGEN (ANGICKFyRBIENKiNDKULTURJOURNALISTINBEGRIPENI ETTSAMTALMEDkRETSDEBUTANT%LLERVARDETFJOLkRETS *OURNALISTENSGULDBLICKMiTTEDEBUTANTEN(URLiNGE HkLLERHON+ANHONSKRIVAOMNkGOTANNATiNSITTEGET BARNDOMSELiNDE(URLiNGEKANHONLEVAHyGTPkMED ELKLASSKRITIKERNASELiNDESVURM !KTIVITETENIMONTRARNAVARLIVLIGOCHTILLSTORDELFYSISKT INRIKTADPITTSTIMOCHSKOGSPORR FEJKADMATOCHFEJKADE ORGASMER 6ID!"&SMONTERSTODETTGiNGSkKALLADEARBETARFyR FATTARE¯VADDETNUVARFyRNkGOT TiNKTEHAN OCHERIN RADESIGATTNkGRAAVDEMSKRIVITETTMANIFESTMOTSIT TANDEREGERING TALISTISKTPINSAMT3EDVANLIGTGNiLL FRkNAVUNDSJUKAAMATyRER (ANTITTADEPkKLOCKAN3NARTDAGSFyRMyTETIBAREN Pk'OTHIA4OWERS)NNANDESSSKULLEHANHINNATViTTA HiNDERNAOCHBYTAHANDSKAR6ITTVARFRiSCHTMENACKSk yMTkLIGT 6ADHETTENUKILLENHANSKULLETRiFFA&RED&RANK &RANKVARDET"ONNLiPPIGTHiSTANSIKTE VALKNACKE RkTT SVANS RINGIyRATSUCK (ARPENGAROCHGALLERIPkSKkN SKAVISCHAN,UKTARGUDSKELOVINTEILLA

ANN CHARLOTTEALVERFORSTEXTANNAMOBERGiR ILLUSTRATyRBOSATTIMALMy WWWANNAMOBERGSE

,JUDByCKERPkJOBBET ViCKTESVARVARESBOKLUST

)

SOMRASLYSSNADESVARVAREN0ELLE"ERGLUNDFyRFyRSTA GkNGENPkENLJUDBOK +INESENAV(ENNING-ANKELL $ETSKEDDETACKVAREDETNYLIGENINRiTTADEARBETS PLATSBIBLIOTEKET ¯)¯kRSkLDERLiSTEJAG"ILLOCH"EN 6iSTERNByCKER OCHLIKNANDE)TJUGOkRSkLDERNLiSTEJAGSENTVkByCKERAV /LLE,iNSBERGSOMJAGFORTFARANDEMINNSViL%NBOKHETTE .ORDANVINDOCHHANDLADEOMRALLAREOCHENANNANHETTE #ONNYOCHSKILDRADEENBOXARESLIV$iREFTERHARDETBARABLI VITARBETSMANUALERPkJOBBETNiRDETGiLLERByCKER SiGERDEN FEMTIOkRIGESVARVAREN0ELLE"ERGLUND &yRETTkRSEDANFICKVERKSTADSKLUBBENPk!"4RANSEMAI 3UNDBYBERGKRONORIANSLAGFRkN3TATENS+ULTURRkDFyR ATTSTARTAUPPETTARBETSPLATSBIBLIOTEK_VEN)&-ETALLSAVDEL NINGI3TOCKHOLMSOMRkDETBIDROGOCKSkMEDKRONOR &yRETAGETUPPLiTETTSKkPOCHARBETSPLATSBIBLIOTEKETByRJADE TAFORM!RBETSPLATSBIBLIOTEKARIEN`KE3yDERKVISTPkDEN MEKANISKAVERKSTADENMEDKOLLEKTIVANSTiLLDABERiTTARATT MANKyPTINLJUDByCKEROCHCD SPELAREFyRPENGARNA&yR `KEVARDETNATURLIGTATTkTASIGSYSSLAN ¯*AGLYSSNADEREDANTIDIGAREPkMYCKETMUSIKOCHiVEN LJUDByCKER+JELL*OHANSSONOCH!NNELI*ORDAHLiRNkGRAFAVO RITER !VSEXTONARBETAREPkVERKSTANiRDETNIOSOMLkNATNkGON GkNG$AGENINNAN0ELLE"ERGLUNDByRJADESEMESTERNLkNADE HANMEDSIG-ANKELLSSENASTE-ENIDmNVARINTEHANS$ET VARHANSFRU ,OLLO KOMMUNALBARNSKyTAREOCHSTORBOKLiSARE SOMSETTLISTANPkVERKSTADSKLUBBENSLJUDTITLAROCHHADE BESTiLLT+INESENSOMSEMESTERLEKTYR ¯(ONyVERTALADEMIGATTOCKSkLYSSNA DELVISDiRFyRATT ENDELAVHANDLINGENUTSPELARSIGI(iLSINGLAND INiRHE TENAVVkRLILLASOMMARSTUGA$ETTOGMIGFYRADAGARATT LYSSNAKLART$ETVARINTRESSANTOCHGICKBRA TROTSATTJAG LIDERAVTINNITUSEFTERALLAkRSOMSVARVARE"OKENByRJARI (UDIKSVALLSTRAKTEN3ENHOPPADEHANDLINGENTILLJiRNViGS BYGGANDETI53! !FRIKAOCH+INA+ULATTLYSSNATILL

LARS IVARJUNTTIiRMETALLARBETAREOCH MEDLEMIFIBSREDAKTIONSKOMMITTm


FIBKULTUR FIBKULTUR

-IKAEL!NDERSSONDYKERNERIkRETS

&ESTIVALSOMMAR MIKAELANDERSSONTEXTSANNAHKVISTBILD

3

OMMARLOVETMELLANHyGSTADIET OCHGYMNASIET*AGOCHKUSI NENHARFkTTTILLkTELSEATTkKA TILL(EDEMORAMOTORSTADION $ALAROCKiRDENFyRSTAFESTIVALJAGBESyKER $ETINSERJAGSNABBT3ALAFESTIVALENSOM kRLIGENGkRAVSTAPELNVIDSTADSHOTEL LETIHEMSTADENiRINGENRIKTIGFESTIVAL !TTSE%LDKVARNPkENGRUSPLANBREDVID

0INGSTKYRKANISKENETAV3KOOGSTIVOLIS KULyRTALYKTORiRINGENTINGIJiMFyRELSE MEDATTSE7EEZERSPELAINFyRNiRMARE PERSONERSOMiRPkPLATSFyRMUSI KEN)NTEFyRATTDETFyRENGkNGSSKULLHiN DERNkGOTyVERHUVUDTAGET/CHGkRMAN UTFRkNFESTIVALOMRkDETViNTARINTE$OMUS PARKERINGENSHkRDAASFALTUTANENTiLTSTAD MEDNiSTANLIKAMkNGAMiNNISKORSOMDE

MANTALSSKRIVNAI3ALASINNERSTAD/CHDET iRINTESOMBARNDOMENSKOLLOVECKOR DETiR FESTOCHMUSIK *UNI6ID3TORASKUGGANBORTOM 3TOCKHOLMSUNIVERSITETSPELAR.ICK#AVE ANDTHE"AD3EEDSPk7HERE4HE!CTION )S*AGSTkROCHNJUTER$ETiRENSkNKON SERTMANALDRIGVILLSKATASLUT4ROTSATT


FIB

)NNERSTADSFESTIVALEN0OPAGANDA iGERNUMERARUMVID%RIKSDALSBADET Pk3yDERMALMI3TOCKHOLM&ESTIVAL DELTAGARNAFkRTAETTDOPPIBASSiNGEN

REGNETySERNEROCHJAGHARLkNGKALSONGER GUMMISTyVLAR MySSAOCHHALSDUKPkMIG UNDERREGNKAPPANIKLIMATFyRiNDRINGARNAS SVENSKAJUNI.iRKONSERTENiRyVERTARTUN NELBANANHEMMIGTILLMINFyRORTSLiGENHET DiRJAGDUSCHARVARMTOCHSOVERMJUKT .kGONTiLTSTADFINNSINTEATTTILLGk(ITTAR MANTUNNELBANAN0kKViLLENTARMANDEN DiRIFRkN

*UNI-ARKENSKiLVEROCHDAMMET YR0kDENSTORA(AWAII SCENENSPELAR 2AGE!GAINST4HE-ACHINE-INFyRSTA (ULTSFREDSFESTIVALHARPkGkTTISNARTETT DYGN¯DRYGTETTDYGNOMMANRiKNARMED DENIDUBBELBEMiRKELSEFARTFYLLDABUSS RESAN+USINENOCHJAGBORIETTTiLTPRECIS UTANFyRENAVINGkNGARNA6IHARGJORTEGET VINSOMBLIRVARMTOCHSURTIDENSTEKANDE

SOLEN6iRMENIDETGAMLAKOLLOTiLTET PkMINNEROMSKOLRESANTILLSTkLVERKETI !VESTA4ORRAOCHRENAiRVIALDRIG3VETTEN RINNERITAKTTILLMUSIKEN$ETYRANDEDAM METTARSIGINIMINSTAPOR-ENHYGIENEN iRINTEDETVIKTIGASTE²$ETiRJUFESTIVAL² SiGERVIOCHSILARBORTTALLBARRURVINDUN KEN
FIBKULTUR*ULI(USVAGNENSSTyDBENiRNEDVE VADE)RRITATIONENyVERDENDkLIGAORGANISA TIONENKRINGOSSVAGNBURNAFESTIVALGiSTER ByRJARLiGGASIGNkGOT!RVIKAFESTIVALENHAR LOCKATOSSBORTFRkNTRYGGHETENIHEMMET "AJAMAJOR SNABBMATOCHDUSCHKyERiRTYD LIGENVADSOMSKAPRiGLADENNAHETTEFTER TRAKTADESEMESTERVECKA-ENVIGyRDETPk HJUL!TTKRYPAINOCHUTURTiLTiRVIALLDELES FyRGAMLAFyR-ENyLTiLTENiRVIPLyTSLIGT MOGNANOGATTBESyKA!TTGyMMAyL BLANDTRiDENUTANFyROMRkDETGyRJUBARA TONkRINGARNAFRkNTiLTSTiDERNA *ULI0kENiNGBREDVIDENCAMPING PLATSVID3yRSJyNUTANFyR.ORRKyPING ANORDNASFESTIVALEN,OVE -USIC 7INE 2EVOLUTIONFyRFyRSTAOCHENDAGkNGEN*AG HARkKTDITFyRATTSEMITTFAVORITBANDFRkN .EW9ORK.kGRAHUNDRATALMiNNISKORMED LIKASMALMUSIKSMAKSOMJAGHARSAMLATSI NkGOTNiSTANCERMONIELLTFyRATTHYLLADEN MUSIKSOMBARAVIFyRSTkROSSPk(iRGkR DETUPPFyRMIGATTENFESTIVALINTEBEHyVER TUSENTALSBESyKAREOCHDIREKTSiNDNINGI : 46FyRATTDENSKARiKNAS

ยง!TTKRYPAINOCHUTURTiLTiRVIALLDELESFyR GAMLAFyR-ENyLTiLTENiRVIPLyTSLIGTMOGNA NOGATTBESyKAยฆ !UGUSTI3yDEROM3TOCKHOLM I (ANDEN LIGGERENGULVILLA(iRHARKNAPPA HUNDRATALETSAMLATSFyRATTTASIGIGENOM DENSISTAAVDEFEMDAGARNASOMDEN AMBULLERANDE#OSY$EN FESTIVALENPkGkTT 5NDERVECKANHARPROGRAMMETTOPPATSAV INTERNATIONELLAGiSTERSOM4HE3MITTENS OCH-*(IBBETT5NDERVECKANHARJAGSETT ARRANGyRENOCHELDSJiLEN-ATTIAS*ANSSON NiSTANENSAMGENOMFyRAENFESTIVALMED SMkTTOBSKYRABANDSOMALDRIGNkNSIN KOMMERFkSPELAPk(ULTSFREDSFESTIVALENS (AWAII SCEN$ENIDEALISMENBORDERESUL TERAIkTMINSTONEETT0OLARPRIS)NNEIDEN GULAVILLANAVLySERBANDENVARANDRA)SOLEN UTANFyRVILLANiRDETFAMILJiRTSOMPkBARN DOMENSKOLLOVECKOR

3EPTEMBER3OMMARENyVERGkR IINDIANSOMMAROCHFESTIVALERNAHAR DRAGITSISTASUCKEN$ENGAMLEKOLOSSEN (ULTSFREDSFESTIVALENHAREFTERkRETSUSLA BESyKSSIFFRORVARSLATHELAPERSONALEN +ULTURSIDESKRyNIKyRERHARSkGATFESTIVA LENSOMEFTERSINTID-ANVILLSOVAISiNG OCHINTEITiLT$ETSTiMMERRiTTBRAMED MINPERSONLIGAFESTIVALUTVECKLING+ANSKE BEHyVERJAGINTEOROAMIGFyRATTJAGNiR MARMIGDETRETTIO$ETVERKARJUVARAEN SAMHiLLSUTVECKLING'ROTTMiNNISKORNA SOMINTEDUSCHARPkFEMDAGARiRNkGOT FyRHISTORIKERNA&ESTIVALERNAFLYTTARINI STiDERNA.ATTKLUBBARNAiRDENYATiLTSTi DERNA0LyTSLIGTFRAMSTkRDENUNEDLAGDA 3ALAFESTIVALERNASOMENORMTFyRESINTID_R DETKANSKE(AMNFESTIVALENI%NKyPINGSOM DRIVITUTVECKLINGENFRkN$ALAROCKTILL7AY


FIB

/UT7EST2IKTIGTSkENKELTiRDETNOGINTE )"ORLiNGEHARKONCEPTENKOMBINERATSPk 0EACELOVE FESTIVALEN+ORSBEFRUKTNINGEN AVSTADSMILJyOCHTiLTLiGERHARVARITSk FRAMGkNGSRIKATTDENSEGLATUPPOCHBLIVIT DENSTyRSTAFESTIVALEN!TTKONSERTPROGRAM METKOMPLETTERASMEDETTFORUMFyRSAM HiLLSDEBATTKiNNSIDESSADAGARViLKOM METOCHFyRHOPPNINGSVISHARDETBIDRAGIT TILLPUBLIKRUSNINGEN *ULI.kGRAMILNORROM"ORLiNGE I 'AGNEF FINNS3KANKALOSS FESTIVALEN6ID $ALiLVENSSTRAND IENAV3VERIGESMEST NATURSKyNAFOLKPARKER iRKOMBINATIONEN AVSTADSMILJyOCHTiLTSTADNkGOTANNORLUN DA&RkN3TOCKHOLMSNATTKLUBBARHARDET VALLFiRDATS¯BESyKARNASTkRFyRSkViLDET URBANASOMDETNATURLIGA.kGONNYGRyN VkGiRDETDOCKINTESOMPkByRJATS(iR

HANDLARDETOMHIPSTERSFRAMFyRHIPPIES yVERDRIVETSYMBOLISERATAVATTFOLKPARKS RESTAURANGENOCKUPERATSAVFRkNHUVUD STADENTILLRESTASUSHIKOCKAR-ENSOMKUL TURARBETANDE3TOCKHOLMAREMEDRyTTERNAI LANDSBYGDENiRMILJyOMBYTETViLBEHyVLIGT FyRATTBEHkLLAKOLLENPkBEGREPPEN !UGUSTI6ID%RIKSDALSBADETI 3TOCKHOLMANORDNASSTANSSTyRSTAPOOL PARTY 0OPAGANDA FESTIVALEN)ETTAVSKILT HyRN INKLiMTMELLAN,ANGOSVAGNENOCH BAJAMAJORNA HAR$JURENSRiTTINKVARTERATS )yVRIGTSYNSINTEMYCKETAVSAMHiLLSKOM MENTERANDEVERKSAMHET/CHHiRVERKARVI HAENTREND-INATONkRSFESTIVALERPRiGLA DESLIKAMYCKETAVPOLITISKTENGAGEMANG SOMAVMUSIKALISKAUPPLEVELSER4IDNINGAR SkLDES&LYGBLADDELADESUT!FFISCHER HiFTADESUPP$EBATTERMEDANDRAUNG

DOMSFyRBUNDUPPSTODSPONTANTyVERALLT .UKANMANPYNTASINJEANSPk7HERE4HE !CTION)SOCHFkRkDGIVNINGKRINGMOBIL TELEFONIPk7AY/UT7EST3PONSORERNA TARNiSTANDELIFESTIVALPROGRAMMENMED SINAJIPPON)NkGOTHyRNSTkRENDAMMIG FACKFyRENINGSRyRELSEOCHBJUDERPkPROFIL REKLAMSKARAMELLERMEDAN4ELIALOCKARMED BORDTENNISOCHMASSAGE$ETTAiRDENNYA KULTURPOLITIKEN

MIKAELANDERSSONSTUDERARKONST KULTUROCHEKONOMIOCHCO DRIVER KLUBBARNA+ING+ONGOCH0OP3ONGS SANNAHKVISTiRFRILANSFOTOGRAF BASERADISTOCKHOLM HTTPSANNAHKVISTSE


FIBKULTUR

.iRKRUTRyKENLAGTSIG *!.'5),,/53%24),,"!+!0`3)443+2)6!.$%,)6

.

,_34)03)&I" INTERVJUADE&I"S-ARTIN 3CHIBBYE*AN'UILLOU&INNS ATTLiSAPkWWWFIBSE

$ETVARENTILLFiLLIGHETSOMGJORDEATTDENUNGEJURI DIKSTUDERANDENMEDFyRFATTARAMBITIONERHAMNADEPk VECKOTIDNINGEN&I" AKTUELLT$ENNAVARDk UNDER %DGAR!NTONSSONLEDNING ENANNANTIDNINGiNDEN PORRTIDNINGDENKOMATTGkTILLHISTORIENSOM.UMRET MEDDENSTyRSTAUPPLAGAN¯¯HADE-ONICA :ETTERLUNDPkOMSLAGETOCHINNEHyLLBkDEKONSTNiREN ,ARS.ORRMAN FILMSPALTAV'UNNAR/LDIN "IFFEN "ANANEN ETTOCHANNAT²AVSLyJANDE²OCHTREKULTUR REPORTAGESIGNERADE*' 0kTIDNINGENLiRDEHANSIG ALLMiNREPORTAGETSGRUNDEROCHTILLGODOGJORDESIGDEN ERFARENHETSOMFyLJTHONOMGENOMkREN Pk&OLKETI "ILD+ULTURFRONT 2EKORD -AGAZINET¯OCHKANSKEOCKSk SOMROMANFyRFATTARE²$ETVARMIXENITIDNINGENSOM SkLDE²$ETGiLLDEATTSKAPAENAPTITLIGBLANDNING SOMViCKTELiSARNASINTRESSE(ANLiSTEOCKSk4RUMAN #APOTES-EDKALLTBLODOCHINLEDDEETTLIVSLkNGTFUNDE RANDEKRINGDETBERiTTANDEREPORTAGET +ANSKEVARDETOCKSkENTILLFiLLIGHETSOMGJORDEATT HAN AVALLASKRIVANDEMiNNISKORPkViNSTERKANTEN BLEVKONTAKTADAVPALESTINIERN$AHOUD+ALOTIOCH DiREFTERGJORDESINFyRSTARESATILLDEPALESTINSKAFLYK TINGLiGREN)NTRESSETFyRDENPALESTINSKASAKENVAR DENGkNGENPkNOLLPUNKTENIVkRTLANDOCHRESANTiNDE ENELDHOSHONOMSOMiNNUINTESLOCKNAT -EDSITTFyRFLUTNAITIDNINGSViRLDENHADEHANKON

&OTO%WA7ERNLID

/RDETSMAKTOCHVANMAKT -ITTSKRIVANDELIV*AN 'UILLOU 0IRATFyRLAGET

iRJAGSKRIVERDETHiRJAGJUSTLiST*AN 'UILLOUSKRyNIKAI!FTONBLADET OM DENSkKALLADEORGANAFFiREN FORMULERAD HELTIENLIGHETMEDHANSPROGRAMFyRKLARING FyRHURENKOLUMNSKAVARA²¨ATTSKRIVAOMDESTORA FRkGORNASOMANDRAANTINGENINTESKRIVITOMELLER kTMINSTONEINTESKRIVITOMLIKATYDLIGT UPPRIKTIGTELLER FRiCKTOM²/RDETSMAKTOCHVANMAKT S *AN'UILLOUiRENVkRAFRiMSTAOPINIONSBILDARE(ANS KOLUMNERLiSESOCHKOMMENTERASAVkTSKILLIGA(ANS INSATSIFRkGORSOMDEOMPALESTINIERNASRiTTIGHETER RiTTSiKERHETENIVkRTLANDOCHKAMPENMOTISLAMOFO BINKANINTENOGUNDERSTRYKAS"yCKERNAMEDPOLITISKA RESONEMANGOMUTVECKLINGENI3VERIGE(AMILTON SERIEN OCHISLAMSOMKULTURBiRARE!RN ByCKERNA HAR NkTTMILJONTALSLiSARE OCKSkBLANDDEMSOMVANLIGTVIS INTEyPPNARENBOK.UHARHANSKRIVITMEMOARERNA OMSITTYRKESVERKSAMMALIV/RDETSMAKTOCHVANMAKT 0IRATFyRLAGET 

STATERATATTSVAGHETENMEDALTERNATIVJOURNALISTIKEN INOMViNSTERPRESSENVARATT²UPPENBARPROPAGANDA MOTVERKARSITTSYFTE²S 3JiLVVARHANREPORTEROCH ²SKULLESKRIVAFyRMASSORNA²$ETVARDiRFyRNATURLIGT ATTHANDROGSINIARBETETMED&OLKETI"ILD+ULTURFRONT HySTEN$iRTALADEHANSIGVARMFyRBETYDELSEN AVREPORTAGET²/MVISKULLEGyRAENSTORTIDNINGOCH INTEENKULTURTIDSKRIFTSkMkSTEREPORTAGETViGATUNGT IMIXEN²S (ANBLEVOCKSkENAVTREITIDNINGENS FyRSTAREDAKTION 6IDLiSNINGENAV/RDETSMAKTOCHVANMAKTFRAMGkR DETHURCENTRAL&OLKETI"ILD+ULTURFRONTVARITIHANSLIV !VBOKENSTEXTSIDORUPPTARTIDENIOCHKRINGTID NINGENNiRMARE'kNGPkGkNGkTERKOMMERHAN TILLFRkGANOM&I"+SINRIKTNING(URSKAPA²ENMASS SPRIDDPOPULiRTIDNING²SOMINTEViJERFyRDESTORAFRk GORNA(URFkNGADESTORASKEENDENAGENOMDETLILLA )ANDRASAMMANHANGHARHANNiMNTSITTREPORTAGE OMPILGRIMSFALKENIENAVTIDNINGENSTIDIGAkRGkNGAR SOMEXEMPELPkDETSENARE iLSKATBkDEAVTIDNINGENS LiSAREOCHAKTIVISTER !TTLiSAHANSSKILDRINGFRkNDENTIDENiRSOMATT


FIB

yPPNADyRRENTILLENDkNANDEMASUGN)NTEETTORD INTEENOFyRRiTTHARHANGLyMT(ANSVREDEMOTMkNGA NAMNGIVNAiRFORTFARANDENiRMASTVITGLyDGAD/CH VISSTiRDETSUBJEKTIVT*AGKOMSJiLVINIARBETETMED TIDNINGEN6kRAViGARKORSADESISTYRELSENDk HANkTERKOMMITFRkNSINLkNGA)RAK RESA-INAMINNES BILDERFRkNDISKUSSIONERNAOMTIDNINGENDENGkNGEN SKILJERSIGENDELFRkN'UILLOUS )" AFFiRENTARSJiLVFALLETSTORPLATSIBERiTTELSEN BkDE DENPUBLICISTISKADELEN DETJURIDISKAEFTERSPELETOCH DEPOLITISKAEFTERVERKNINGARNAFRAMTILLVkRADAGAR 5PPGIFTENATTHUVUDKiLLAN(kKAN)SACSONUNDER SEXMkNADERRAPPORTERADETILLBAKATILLSINAFORNA UPPDRAGSGIVAREOMKONTAKTERNAMED'UILLOUOCH "RATTiRNYFyRMIG.iR'UILLOUMkNGAkRSENARE I ARBETETMED(AMILTONByCKERNA SAMMANTRiFFARMED 5LF3AMUELSSONOCHANDRAOFFICERAREINOMMARINEN UTTRYCKERDESSASINBELkTENHETyVER)" AFFiRENOCHHUR DENMILITiRAUNDERRiTTELSETJiNSTENBEFRIATSFRkNDEN SOCIALDEMOKRATISKATVkNGSTRyJAN$ETVARKANSKEINTE BARAINKOMPETENSHOSSiKERHETSPOLISEN"IRGER%LMmRS TEORI SOMGJORDEATTSOMLIGALiT(kKAN)SACSONHkLLAS *AN'UILLOUiRENSOLOSPELARE(ANSUTFLYKTERPkEGEN HANDUNDER)" AFFiRENTILLEXEMPELUNDERHANDSKONTAK TERMED0IERRE3CHORIOMLiMPLIGTIDPUNKTFyRPUBLICE RINGAVDETENAELLERANDRAAVSLyJANDET HADENOGGETT VARJEANSVARIGUTGIVAREGRkAHkR¯FyRENINGSDEMOKRATI ELLERINTE$ETUNDERLiTTADESINTEHELLERAVHANSINSTiLL NINGTILLMkNGAAVDEMSOMMyJLIGGJORDETIDNINGENS UTGIVNINGFyRENINGENSMEDLEMMAROCHAKTIVISTER 4ROTSSINATANKAROMHURENTIDNINGByRUTFORMAS BLEVHANREPORTER KOLUMNISTOCHFyRFATTARE¯INTETID NINGSMAKARE$ETOMDyMEOM*AN-YRDALSOMHAN TILLSKRIVER3IGURD!LLERN²-ANSKAALLTIDHAHONOMSOM MEDARBETAREITIDNINGEN!LDRIGHAHONOMIBESLUTANDE STiLLNING² SKULLEKUNNAGiLLAHONOMSJiLV *AN'UILLOUHARSKRIVITETTREPORTAGEOMSITTYRKES VERKSAMMALIV(ANGkRTILLARKIVET FINNERSIGMkNGA GkNGERMINNASFEL SKiMSyVERSOMLIGT BJUDERPkSINA TILLKORTAKOMMANDEN SINTIDVISAFkFiNGAOCHBRISTPk DIPLOMATIENFyRSKyNANDEOMSKRIVNINGFyRHANSFyR MkGAATTSKAFFASIGDyDSFIENDERFyRLIVET $RAMATURGIN iROFTADENSAMMA'UILLOUGyRBORTSIGBLIRREFUSERAD FkRSTRYKIENDEBATT GkRHEMOCHLiSERPk LiRSIGOCH KOMMERTILLBAKA DENNAGkNGSOMSEGRARE$ETVORE OUTHiRDLIGTSJiLVUPPTAGETOMDETINTEVORESANTOCH DESSUTOMJ TROLIGTSKRIVET²DiRSATTJAGRULLADITJiRA OCHFJiDRAR UTBURENPkSTkNGURDENJOURNALISTISKA GEMENSKAPEN²OCHSkVIDARE 'kNGEFTERANNAN kTERKOMMERHANTILLDETLUSTFYLLDAIATTSKRIVAOCHLiRA

§6IDLiSNINGENAV/RDETSMAKTOCH VANMAKTFRAMGkRDETHURCENTRAL&OLKET I"ILD+ULTURFRONTVARITIHANSLIV!V BOKENSTEXTSIDORUPPTARTIDENIOCH KRINGTIDNINGENNiRMARE¦ NYTTVARESIGDETGiLLERJOURNALISTIKEN TV MEDIET BOK SKRIVANDETELLERSOMNiR'UNNAR/HRLANDERLiRHONOM GRUNDERNAIATTSKRIVADRAMATIK (ANGyRENIAKTTA GELSEOMHUMORNSBETYDELSENiRHANKOMMENTERAR )" GALANDiRSTORADELARAVLANDETSARTISTELITSTiLLDE UPPTILLFyRSVARFyR&I"+OCHDEFiNGSLADE²3KRATTET BLEVKANSKELIKAVIKTIGTSOMDENFOLKLIGAMOBILISE RINGEN²3kBLEVHANOCKSkUNDERMkNGAkRENSATIRIKER AVRANG /RDETSMAKTOCHVANMAKTiRLIKTDETMESTASOMKOM MERFRkN*AN'UILLOUSPENNADRIVETSKRIVET DRiPANDE OCHMkNGAGkNGERVANSINNIGTROLIGTATTLiSA0kKyPET FkRLiSARENETTSTYCKESVENSKSAMTIDSHISTORIA DiRFLER TALETAVDESTORAPOLITISKAOCHPUBLICISTISKAAFFiRERNA PASSERARREVY'UILLOUHAR¯FINNERMANIEFTERHAND ¯VARITINBLANDADIELLERINITIERATPkFALLANDEMkNGA 4ILLSKILLNADFRkNkTSKILLIGAAVSINAJiMNkRIGATARHAN INTEAVSTkNDFRkNSINUNGDOMSGiRNINGAR KALLARSIG FORTFARANDESOCIALISTOCHBETALARSINSKATT¯INTEHELT OVIDKOMMANDEMEDTANKEPkHURMkNGAANDRAIHANS INKOMSTKLASSBETERSIG /CHVAD&OLKETI"ILD+ULTURFRONTANBELANGARKANMAN IDAG NiRKRUTRyKENOCHFRkGORNAOMVEMSOMSAVAD OCHGICKVEMSiRENDENFyRkRSEDANLAGTSIG FUNDERA yVERDETHiRMEDJOURNALISTIKEN &yRMIGFRAMSTkR&OLKETI"ILD+ULTURFRONTkRGkNGARNA OCHSOMNkGRAAVDEBiSTASOMGJORTSITID NINGENSHISTORIA BkDENiRDETGiLLERSiTTETATTBEHAND LADESTORAFRkGORNASOMEMELLANkTTILLiTSVARAFRkGOR OCHINTEBARASVAR OCHMIXENMELLANDESSAOCH²ICKE PROGRAMMATISKAREPORTAGESKRIVNAAVJOURNALISTISKLUST OCHNYFIKENHET²+RITIKENMOTINNEHkLLETDENGkNGEN KANIDAGFyREFALLASVkRBEGRIPLIG -ENTIDNINGENHARLEVTVIDARE MYCKETTACKVAREATT MANLITATTILLEGNAKRAFTERNEJETTILLPRESSTyD OCHDEN FyRENINGSDEMOKRATI'UILLOUHAFTSkSVkRTATTFyRDRA 5PPGIFTENSOMDENFORMULERADESIENKiLLAREVID +UNGSHOLMSTORGKVARSTkR

TOMCARLSONiRFyRLAGSREDAKTyROCHMEDLEMI REDAKTIONSKOMMITTmN(ANVAR&I"+SORDFyRANDE OCHANSVARIGUTGIVARE¯OCH¯


FIBSETTLiSTHyRT GRiNSVARELSER .ILS5DDENBERG\ .ATUROCH+ULTURPUBLICERADEFILO SOFERNA0ETER3INGER OCH0AOLA#AVALLIERIEN ²$EKLARATIONOMDESTORA APORNA²-iNNISKOAPORNA SKULLEGES²RiTTENTILLLIV² DERASFRIHETSOMINDIVIDER SKULLESKYDDAS$EMENARATTALLAMiN NISKOAPORNAByRUPPFATTASSOMTiNKANDE VARELSERMEDEGENIDENTITETOCHJAGKiNSLA &ILOSOFERNASSYNSiTTiRKULMENPkENLkNG UTVECKLINGAVVkRSYNINTEBARAPkAPOR UTANPkDJURyVERHUVUDTAGET PkOSSSJiLVA OCHVkRSTiLLNINGISKAPELSEN6kRUPPFATT NINGOMAPORNAHARINTEBARASKAPATSAV VkRAERFARENHETERAVDESSADJURUTANOCKSk AVMYTERSOMHARFyLJTOSSEUROPmERGENOM HISTORIENOCHHARSITTURSPRUNGIANTIKEN !PORNAHARFRAMSTkTTSOMDEGENERERADE MiNNISKOR SOMDENONDESAVBILD SOM DJURSOMKROPPSLIGENSTkRMiNNISKAN NiRAMENUTANHENNESGUDOMLIGAFyR NUFTOCHDiRMEDUTANKiNSLAFyRMORAL OCHANSTiNDIGHET$ERASPOSITIONSOM GRiNSVARELSERSKAPAROSiKERHETOCHFkR DEMDiRMEDATTFRAMSTkSOMAVSKYViRDA $ETTASYNSiTTFORTSATTEUNDERMEDELTIDEN NUIKRISTENDRiKT!PORNAFICKPERSONI FIERAOLIKASYNDER INTEMINSTSEXUALITETEN *iMSIDESMEDDESSAFINNSMYTERNAOMDE ²OKiNDA²MONSTRENFRkNAVLiGSNATRAKTER ²+ENTAURER² ²TROGLODYTER²OCH²SATYRER² UPPSTODUNDERANTIKENOCHHAR OMiNI FyRiNDRADFORM FORTSATTATTLEVASITTHEM LIGHETSFULLALIVINIVkRTIDOCHINKORPORE RADESTIDIGTIVkRSYNPkMiNNISKOAPORNA ,INNmBESKREVTROGLODYTEROCHDENTYSKA ZOOLOGEN"REHMLiTSINSKILDRINGAVAPORNA IHyGGRADFiRGASAVDEGAMLAMYTERNA $ARWINSTEORIERINFyRDEETTNYTTOCHORO ANDEPERSPEKTIV.UBLEVINTEBARAAPORNA LIKAOSS$EBLEVTILLOCHMEDNiRASLiKTING AR$ETKUNDEViLGkANMEDDENKROPPSLIGA SLiKTSKAPENMENHURiRDETMEDSJiLEN $ARWINSJiLVDROGSLUTSATSENATTVkRAMEN TALAFyRMkGORUTVECKLATSURAPORNASMEN ANDRAUNDVEKFRkGANOCHkTERANDRAFyR

SyKTEFyRNEKASLiKTSKAPENOCHVIDGAGAPET TILLAPORNA 5NDERDESENASTEHUNDRAkRENHARIVRIGA FORSKAREFyRSyKTATTUNDERSyKALIKHETEN MELLANDESTORAAPORNAOCHMiNNISKOR$ET HAREXPERIMENTERATSOCHTESTATSMEDAPOR ILABORATORIER MANHARFyRSyKTLiRADEM SPRkK-ANHARLkTITAPORFkENMiNSKLIG BARNDOMIMiNSKLIGAFAMILJEROCHMANHAR FyLJTDERASLIVOCHVANORIDETVILDA .ILS5DDENBERGFyLJERI'RiNSVARELSER¯ kTTAESSiEROMMiNNISKORNAOCHAPORNA VkRSYNPkAPORNAFRkNANTIKENOCHFRAMkT (ANBESKRIVERHURAPORNASOMGRiNSVAREL SERMELLANMiNNISKOROCHDJURViCKERKiNS LOROCHUTMANARTiNKANDET3AMTIDIGTVISAR HANHURBEROENDEVkRSYNPkNATURENiRAV OSSSJiLVAOCHVkRSYNPkVkRTSAMHiLLEOCH PkSKAPELSEN.ATURENiRINTEBARAENKiLLA TILLKUNSKAP.ATURENiRENSPEGEL 3)3%,!"*d2.33/.

IByDLARNAS FOTSPkR !APO2OSELIUS\,EOPARD )NByRDESKRIGENI&INLAND OCH3PANIEN¯ VANNSAVDENBORGERLIGT REAKTIONiRASIDAN VILKA TOGENFRUKTANSViRD

HiMNDPkDERyDAFyRLORARNA)BiGGEFAL LENSPELADE4YSKLANDENyDESDIGERROLLFyR KRIGENSUTFALL OCHLIKASkSKREV SOMBRUKLIGT iR SEGRARNAHISTORIEN/CHOMSTkNDRiT TERNAOCHMASSAVRiTTNINGARNATEGMAN) &INLANDVARDETFyRSTPkSLUTETAV TALET MED6iINy,INNASROMANSVIT5PPTRiLAR SOMFyRLkTENLYFTESNkGOT-ENSNABBT LASLOCKETPkIGEN0kSLUTETAV TALET KOM*AAKKO0AAVOLAINENUTMEDTREBAN BRYTANDEARBETEN$ENEGENTLIGADEBATTEN OMMASSAVRiTTNINGARNAPk²DERyDA²KOM NOGFyRSTMEDPROFESSOR(EIKKI9LIKANGAS BOK6iGENTILL4AMMERFORS PkSVENSKA $ETVERKLIGAGENOMBROTTETKOM DOCKFyRSTMEDDETSTORAFORSKNINGSPRO JEKTET²+RIGSDyDAI&INLAND¯² DiR 9LIKANGASVARORDFyRANDE%NAVDELTAGARNA IPROJEKTETVAR!APO2OSELIUSSOM KOMUTMEDENBOK VILKENNUFyRELIGGERPk SVENSKAIFyRFATTARENSEGENyVERSiTTNING )ByDLARNASFOTSPkR-ASSAVRiTTNINGAROCH TERRORIFINSKAINByRDESKRIGET +RIGETBLEVENSNyPLIGHISTORIAFyRDEN RyDASIDAN TROTSHEROISKAINSATSER&INLAND GLEDINIKRIGETISLUTETAVJANUARIOCH MED6IBORGSFALLIMAJVARDETSLUT-ENDk ByRJADEDETVERKLIGABLODBADET/MKRING PERSONAVRiTTADESUNDERVkRENOCH SOMMARENSPiRRADESINIFkNGLiGER OCHAVDESSADOGTILLFyLJDAVFkNG VAKTARNASBRUTALITETOCHTOTALALIKGILTIGHET

&INSKAINByRDESKRIGET%TTNEDTYSTATTRAUMAMiNNISKORDOGINOMLOPPETAVNkGRAMkNADER)kRiRDET kRSEDANSTRIDERNA


FIB

INFyRLIDANDET)DETViRSTAFkNGLiGRET %KENiS MEDCIRKAFkNGARDOG PROCENT !APO2OSELIUSBOKiRMYCKETViLSKRIVEN OCHFRUKTANSViRDTILLSITTINNEHkLL'ENOM FYLLIGAREFERATAVVITTNESSKILDRINGAROCH MINNESBILDERGERDENENBREDBILDAV BARBARIET+ROSSANDETAVFINSKViNSTERFyR VANDLADESIDENBORGERLIGAPROPAGANDAN TILLNATIONELLTFyRSVAR&yRSVARAOCHRiDDA &INLANDBLEVDENIDEOLOGISKABASENFyR DEVITASKRIGOCHSENARESLAKTEN"OKEN HANDLARHUVUDSAKLIGENOMDENANGIVNA PERIODEN MENDENGERINBLICKARIFINSK HISTORIA*AGTRORATTMANMEDVISSTFOGKAN SiGAATTUTANKUNSKAPENFyRSTkRMANINTE &INLANDSKRIGMED3OVJETUNIONENUNDER ANDRAViRLDSKRIGET$ETFINNSDiRMEDFLERA SKiLATTLiSA2OSELIUSBOK 5,&+!2,342d-

TOFFSBOK +ALLE$IXELIUS\/RDFRONT

)BLANDTRORMANATTVARJE UNIKTUPPSLAGTILLENBOK REDANiRTAGET-ENNkGON GkNGDkOCHDkBLIRMAN yVERRASKAD$ETSENAREiR FALLETMED4OFFSBOKAVDEN SKyNLITTERiREDEBUTANTEN+ALLE$IXELIUS 4OFFSBOKTARSITTAVSTAMPI²3TAKKOLM²I MITTENAV TALET4ALSPRkKHARBLIVIT SKRIFTSPRkKOCHATTSKRIVAHARBLIVITFyRBJU DET)TAKTMEDDETINTELLEKTUELLAFyRFALLET HARiVEN²(ORNSCHTULL²MEDOMNEJDRASAT SAMMAN6iSTERBRONOCH,ILJEHOLMSBRONiR HISTORIAOCHKNEGARNALEVERUNDERFULLMiK TIGESOCHDERASSKYFFLARESSKRiCKViLDE -ITTIDENNAAPOKALYPTISKAFRAMTIDSViRLD TARENMANVIDNAMN4OFF*ANNEUPPDET FARLIGASTEVAPNETSOMFINNSUNDERDEN MyRKATIDEN PENNAN &yRMIGiR4OFFSBOKENViLAVViGD COCKTAILPkLIKADELAR&OGELSTRyMS 3TOCKHOLMSSVITOCH3AGANOMRINGENMED ENTWISTAV.ILS(OLGERSSON"ORTSETTFRkN $IXELIUSFANTASISkSLkSJAGAVSPRkKGLiDJEN OCHHUMORN ViLILLUSTRERADAVHUR4OFFSJiLV

§.IKANOR4ERATOLOGENERBJUDERHELT ENKELTKATHARSIS ETTSTkLBADFyR SJiLEN!TTHATAALLTMiNSKLIGTLIV iRENyRFILPkHUNDRASIDOR-YCKET UPPFRISKANDE¦ BESKRIVERDENGAMLATIDEN DVS²&OLK DANSADENiRDESKULLESOVAOCHKNULLADE NiRDESKULLEJOBBA² $ETFINNSOCKSkENGODDELSViRTAOCH SAMHiLLSKRITKIBOKEN)DETAVSEENDETLYCK AS$IXELIUSMEDKONSTSTYCKETATTFkLiSAREN ATTGENOM4OFFSyGONSEVkRSAMTIDURETT HISTORISKTPERSPEKTIV.kGOTVITROTSALLT BLOGGANDEOCHTWITTRANDEINTEALLTIDLYCKAS MEDSJiLVA *AGTROROCHHOPPASATT+ALLE$IXELIUS MED4OFFSBOKBRYTERGENERATIONSBARRIi RERNAOCHIDETTAAVSEENDEKOPIERAR(ARRY 0OTTER)MkNGAANDRAAVSEENDENiRDETTA ENMYCKETVIKTIGAREBOKiNSk #(!2,)%!2/.33/.

ATTHATAALLT MiNSKLIGTLIV .IKANOR4ERATOLOGEN\HSTRyM 6iSTERBOTTENSSiRLINGEN .IKANOR4ERATOLOGENPSEUD FyR.ICLAS,UNDKVIST iR FULLSTiNDIGTKOMPROMISSLyS OCH SkVITTJAGKANBEDyMA OBSCENTBELiST$EBUTEN _LDREOMSORGENIyVRE+kGEDALENFRkN LIKNARMEDSINAEXCESSERIVkLD KROPPSUT SyNDRINGAROCHLiRDASAMTALINGETANNAT .UUTKOMMERDESS4ERATOLOGENKALLARSIG ²DEN² FEMTEBOK !TTHATAALLTMiNSKLIGT LIV 4ERATOLOGENVILLBERiTTAFyRHELAViRLDEN ATTDENINSETTSINEGENOBETYDLIGHET IDET FyRDENTANKENTILLKULTFyRFATTARNA%RNST *~NGEROCH(0,OVECRAFT3ISTNiMNDE ANASiVENIHANDLINGEN$ENBRITTISKE ARKEOLOGEN!LEXANDER#UNNINGHAMMyTER

UNDERENUTGRiVNINGI)NDIENIMITTENAV ARTONHUNDRATALETETTMONSTRUySTMISS FOSTERELLERNkGONSORTSDEMONMARDRyM GUD SOMVILLUPPLYSAHONOMOMALLTINGS FkFkNGLIGHET 6ADGiLLERSTILENFINNSENSPiNNINGMEL LANDENLITEHyGTRAVANDEPROSANSLkNGA ELEGANTAMENINGAROCHDETKARAKTERISTISKA SEX VkLDS OCHSVORDOMSFROSSANDETNiR MANMINSTANARDETKOMMERENMUNTER HARANGFRkNHELVETETSSJUNDEKRETS-EN GROVHETERNABLIRALDRIGETTSJiLViNDAMkL OCHKOMMERINTEFyRTiTT SkGREPPETFUN KARSOMLiSAREBRISTERJAGINTEIUPPMiRK SAMHETENSEKUND 6IDUNDRET"HAIRAVA ²FyRINTARENAVDEN ViRLDSOMBYGGTSPkILLUSIONEN² TARKOM MANDOTyVERDIALOGENOCHVISARMEDDEN KOLONISERADEViRLDENSOMJiMFyRELSEOBJEKT ATTDETSJiLVGODAViSTSUPPLYSTAyVERLiG SENHETiRENCHIMiR#UNNINGHAMKiFTAR FkFiNGTEMOT OCHIENORKANAVINFALL kSIKTEROCHNAMNDROPPANDEViLJERJAGATT FyLJADENRyDATRkDDiRHISTORIENSGkNG BARAKONSTATERASOCHLiSARENSJiLVFkRDRA DESSKONSEKVENSER.iRFyRSTALLEVIGMORAL OCHSEDANALLSiKERKUNSKAPFyRSVINNER TAPPARVIFOTFiSTET OCHRUNTOSSyPPNASEN AVGRUND -INLOGIKKANSKEINTEiRGLASKLAR MEN MOTSLUTETAVBOKENiRkTMINSTONEJAG HELTyVERTYGADOMINTEDENMODERNT SyNDERVETENSKAPADEUTANDENPOSTMO DERNTSyNDERRELATIVISERADEViRLDENSFULL STiNDIGAMENINGSLySHET/CHiNDkKAN JAGINTEANNATiNTYCKAOMDET.IKANOR 4ERATOLOGENERBJUDERHELTENKELTKATHARSIS ETTSTkLBADFyRSJiLEN!TTHATAALLTMiNSK LIGTLIViRENyRFILPkHUNDRASIDOR-YCKET UPPFRISKANDE */%,,!.$"%2'


FIBFILM

/04)-)3- 0%33)-)3&I"SFILMSKRIBENT(ANS)SAKSSONOM FILMERNA7HATEVER7ORKSOCH(APPY 'O ,UCKY

HANSISAKSSONTEXT

/

PTIMISTENFyRKLARARATTVI LEVERIDENBiSTAAVViRL DAR¯OCHPESSIMISTEN FRUKTARATTDETTAiRSANT *AMES#ABELL FyRFATTARED $ENSOMREDANVIDMIDSOMMARGRiMER SIGyVERSOMMARENSSLUTBRUKARKALLAS PESSIMIST$ENSOMSERLJUSPUNKTERiVENI NOVEMBERMyRKRETOCHIEKONOMISKARECES SIONER TILLOCHMEDINNANDEUTVECKLATSFyR FULLT BETRAKTASSOMOPTIMIST$ETHANDLAR ALLTSkINTEOMFAKTA UTANViRDERINGAV FAKTAELLERIDETSISTNiMNDAFALLET OMPRO PAGANDA -INSTTVkFILMERHARUNDERDESENASTE MkNADERNAHANDLATOMDETIDLySAKUGGFRk GORNAOMOPTIMISMOCHPESSIMISM3ENAST 7OODY!LLEN SOMVIDMOGENkLDERkTMINS TONETILLFiLLIGTHARkTERViNTTILLHEMLANDET OCH.EW9ORKOCHSPELATIN7HATEVERWORKS !LLENLIDERSOMBEKANTBLANDANNATAV FOBIER TILLEXEMPELMOTHOTELLBADRUMOCH DiRTILLMOTSPINDLAR INSEKTER SOLSKEN HUN DAR HyJDER FOLKSAMLINGAR CANCER BACILLER SAMTMOTATTDyHANSMORBLEVOCH HANSFARkR (ANiRSMkViXTOCHKLEN FULSOMSTRYK%TTBETYDANDEANTALDAMER yVERViGANDEAVSEViRTYNGRE HARGENOM TIDERNAyVERGETTHONOM!LLENSVERKHAR INTEPkLiNGEGkTTHEMHOSDENALLRABRE DASTEPUBLIKENELLERBURITSIGEKONOMISKT 4ILL6iXJyKOMMERHANSFILMERTILLEXEMPEL NUMERASENTELLERALDRIG#INEASTERBRUKAR HkLLAHONOMFyRENAVDENENGELSKSPRkKLIGA ViRLDENSTIOFRiMSTAFILMSKAPARE MENiVEN RECENSENTERVERKARNUMERAOFTAiLSKAATT HATAHANSFILMER$ENVERKARHATRAMPATI ENHUNDSKITUTANATTSJiLVMiRKADETSiGER ENAVDEMiLSKViRTOMHANSSENASTE

)FILMEN7HATEVER7ORKSkTERViNDER7OODY!LLENTILL.EW9ORKMEDENKOMEDIOMENVRESIGMISANTROPOCHALTER EGOSOMSPELASAV,ARRY$AVIDBILDEN 

4ROTSAMBITIONEROCHFLITHAR7OODY !LLENALDRIGBETRAKTATSSOMMERiNEN GANSKADUKTIGMENMEDIOKERINTELLEKTUELL STAND UPARTIST FyRFATTAREELLERKLARINETTIST $ESSUTOMiRHANENATEISTISKJUDEOCH SOM DETHETERI53! ENRADICAL(ANiRSkLEDES SYNBARLIGENENPREDESTINERADLOSER¯SOM TILLEXEMPEL$ON1UIJOTEELLERSKOFyRSiLJA REN!L3KJUTMIG "UNDYIDENOiNDLIGA 46 SERIEN6kRAViRSTAkR!LLENHARSkLEDES ALLAOBJEKTIVASKiLATTVARAPESSIMISTOCH BRUKARFRAMHkLLADETTA )REGELHARJAGINTESkViRSTROLIGT)yVRIGA FALLHARJAGINGETROLIGTALLS -ENFkOPTIMISTERHARLYCKATSGyRAHiLFTEN AVSINOPTIMISMJiMFyRTMEDVAD!LLEN LYCKATSGyRAAVSINUPPGIVENHET(ANBRU KARSkViLBkDEREGISSERAOCHSKRIVAMANUS TILLSINAFILMEROCHHAROFTAIDEMUPPBURIT

ROLLENSOMMISSLYCKADHJiLTEOCHiLSKARE DETVILLSiGASIGSJiLV)7HATEVERWORKS SPELASSAMMAROLLPkGRUNDAVkLDERSSKiL DOCKAVDEN kRIGE LIKASINNADE,ARRY $AVID$ENNEHARROLLENSOMDENMILTSAGT DYSFORISKE"ORIS9ELLNIKOFFPkSVENSKA UNGEFiR6RkLNIKOV 9ELLNIKOFFLEVERENSAM Pk-ANHATTAN SEDANHANSFRUINTESTkTT UTMEDHONOMLiNGRE(ANHARTRAGISKT NOGOCKSkMISSLYCKATSTVkGkNGERMEDATT TALIVETAVSIGGENOMATTHOPPAUTFRkN FyNSTRETSkKALLADESJiLVDEFENESTRATION $ETGyRFOLKI!LLENSFILMEROFTA ELLERHOTAR MEDDET9ELLNIKOFFANSERSIGMEDRiTTELLER ORiTTHABLIVITSNUVADPk.OBELPRISETIFYSIK $ETTAHARHJiLPTHONOMATTGENOMSKkDA BLANDANNATViRLDEN SAMHiLLETOCHMiNSK LIGHETEN$ENSISTNiMNDABESTkRMEDETT ENDAUNDANTAG HANSJiLV AVOKUNNIGAOCH OMEDVETNA HJiRNDyDAKRETINEROCHSKULLE


FIB

EGENTLIGENINTEFyRTJiNANkGOTANNAT iNATTDRiNKASI(UDSONFLODEN¯VILKET GENOMViXTHUSEFFEKTENFyRHOPPNINGSVIS SNARTKOMMERATTSKE4IDNINGAROCH46 HAR9ELLNIKOFFSLUTATATTFyLJA TYGENOM SINILLVILLIGAFyRLJUGENHET DITOREKLAMOCH PROPAGANDAGyRDEHONOMFyRVARDAGOM MyJLIGTMERADEPRIMERAD$ETSAMMAGiL LERSANNOLIKTDESTACKARSMOTVILLIGAMEDEL KLASSBARN SOMHANNUMERAFyRSyRJERSIG PkATTTRAKASSERA UNDERFyREViNDNINGAV ATTLiRADEMSPELASCHACK 9ELLNIKOFFHARDETVERKLIGEN²INTESkViRST ROLIGT²(ANSENDAyVRIGAAKTIVITETOCH TILLFREDSSTiLLELSEiRATTPkSITTSTAMKAFm INFyRNkGRAOiNDLIGTTkLMODIGAViNNER FyROFRIVILLIGAMEDLYSSNAREILOKALENOCH IBLANDDIREKTFyRBIOPUBLIKENUTFyRLIGTVRkLA UTSINASYNPUNKTER&yRKUNNELSENGiLLER FyLJAKTLIGENDETVETENSKAPLIGAETABLISSE MANGET ALLAMYNDIGHETER SAMHiLLE RELI GION KAPITALISM UNIVERSUMSFRAMTID DEN SkKALLADEKiRLEKEN MiNSKLIGARELATIONER yVERHUVUDTAGETOCHDiRTILLYTTERLIGARE VEDERViRDIGHETERSOMLyPANDEDYKERUPP IHANSMEDVETANDE6ARJEyVERkRIG RADI KAL MISSLYCKAD FRUSTRERADINTELLEKTUELL VOREBEREDDATTHkLLAMEDHONOMOMDET MESTA¯UTOMMyJLIGENDELARAVHANSSYN PkMiNSKLIGHETENOCHVADMANBORDEGyRA MEDDEN¯OCHHANSPEDAGOGISKAMETOD )-IKE,EIGHSFILM(APPY 'O ,UCKYMyTER VI9ELLNIKOFFSDIAMETRALAMOTPOLIFORMAV 0OPPY(ONiRENENSAMSTkENDEDAGIS FRyKENITRETTIOkRSkLDERN(ONiRURBOTA OPTIMIST KANSKERENTAVLIKAKLYFTIGSOM 9ELLNIKOFFTRORSIGVARA MENHkLLESAV OMGIVNINGENIBLANDFyRLITENAIVISIN AVSAKNADAVFLERAIVkRTSAMHiLLENORMALA REFLEXER¯IFyRSTAHANDHABEGiR AGGRES SIVITETOCHREVIRINSTINKTER¯VILKETGyRATT SOMLIGARETARSIGPkHENNE $ETSOMGyRHENNESPECIELLTiLSKANSViRD iRSNARASTATTHONVISSERLIGENIBLANDNOTE RARSkDANADRAGHOSSINAMEDMiNNISKOR MENINTEKiNNERHOTADAVDEM4YHON FyRSTkRHELTENKELTINTEVADDESKALLVARA BRAFyR¯UNGEFiRSOMENGkNGSHERIFFEN -ARGEI&ARGO0OPPYiRIGRUNDENMYCKET LIVSDUGLIG ENGAGERADOCHSERIySPERSON VILKETHONHUVUDSAKLIGENVISARENDASTNiR

§-ENFkOPTIMISTERHARLYCKATSGyRAHiLFTEN AVSINOPTIMISMJiMFyRTMEDVAD!LLEN LYCKATSGyRAAVSINUPPGIVENHET¦ DETVERKLIGENBEHyVS)yVRIGTFLIPPRARHON RUNTOCHiRTREVLIG "ERTOLT"RECHTHADEPkViGGENISITT ARBETSRUMENHISKLIGDJiVULSMASK MED ARGTSTIRRANDEyGONOCHUPPSVULLNAHALS kDROR$ENHADEENLIGT"RECHTSJiLVTILL FUNKTIONATTPkMINNABETRAKTARENOM HURARBETSAMTDETVARATTVARAFyRBANNAD VILKETHANDiRFyRSADESIGINSEATTDETVAR KLOKTATTUNDVIKA%TTSiTTATTBIBEHkLLA ETTGOTTHUMyRIENVIDRIGViRLDTYCKSVARA ATTUTESLUTANDEAVBEKViMLIGHETSSKiL BETESIGSNiLLTMOTSINAMEDMiNNISKOR 9ELLNIKOFFHADEKANSKEVUNNITPkATTHAEN SkDANMASKyVERSiNGEN0OPPYHARALDRIG BEHyVTNkGON "kDADESSAFILMERHANDLAROMSOCIAL PEDAGOGIK0OPPYOCH9ELLINIKOFFHARHELT SKILDAMETODER/M9ELLNIKOFFPESSIMISTISKT SKULLEFyRKUNNAATT²4ILLVARONKANINTEBLI ViRREiNNU²SKULLE0OPPYGLATTOCHOPTI MISTISKTSVARA²*ODk DETKOMMERDENVISST ATTBLI²)BkDAFILMERNAFyRSESDESSAPEDA GOGERMEDVARSITTyVNINGSOBJEKT9ELLNIKOV MyTERDEN kRIGA-ELODY SOMDJUPT UNDERSINBEKYMMERSLySAFASADDyLJER EN¯²0OPPY²(ANKyRHELASINREPERTOAR AVMISANTROPIPkHENNEOCHFyRSUMMAR ALDRIGATTSiRSKILTPkPEKAATTHONiREN IDIOT-ELODYVISARSININTELLIGENSGENOM ATTHUVUDSAKLIGENTILLGODOGyRASIGGULD KORNENOCHyVERSEMEDHANSMiNNISKOSYN TYHONKUNDEALDRIGLiRASIGTYCKARIKTIGT ILLAOMOSS²HJiRNDyDAKRETINER²4ILLSLUT LiMNARHON9ELLNIKOFF UTANSYNBARAMEN AVLEKTIONERNA FASTiNNUKLOKARE !NDRm-ALRAUXLiRHASAGTATTENMAN SOMiRBkDEAKTIVOCHPESSIMISTiRANTIN GENFASCISTELLERSkKOMMERHANSNART ATTBLIDET!LLENLkTERSJiLVFALLETINTE 9ELLNIKOFF SITTALTEREGO BLIFASCIST iVENOM HANSBETEENDEMOTMEDMiNNISKORNAHAR SkDANADRAG$ESSUTOMiRHANSHUVUDSAK LIGAAKTIVITETVERBAL /PTIMISTEN0OPPYRkKARDiREMOTUTFyR

TRAFIKLiRAREN3COTT SOMKLiTTRATETTBRA STYCKEUPPPk& SKALAN(ONINSERATTLIVET NOGINTEHARVARITSkSNiLLTEMOTHONOM 3COTTHARKOMMITFRAMTILLSLUTSATSENATT BRISTENPkHANS NORMER REGLEROCHDIS CIPLIN FRiMSTFyRKROPPSLIGADAVFiRGADE INVANDRAREOCHELLERMOTTAGAREAVSOCIAL BIDRAG iRROTENTILLALLAHANSOCHSAMHiL LETSOLYCKOR(ANHARFyRLiNGESEDANGIVIT UPPHOPPETOMATTBLIOMTYCKT_VEN -USSOLINIOCH(ITLERKUNDEENLIGTTALRIKA VITTNESMkLVIDBEHOVVARARIKTIGACHARMy RER¯MEN3COTTHARINGETATTHOPPASPk OCHKiNNERDiRFyRINGETSkDANTBEHOV(AN SyKERTAIGENALLAGENOMLIDNAKRiNKNINGAR PkSINATRAFIKELEVER DEENDAMiNNISKOR SOMMkSTEUMGkSMEDHONOM $ENSURE9ELLNIKOFFMISSLYCKADESTACK OCHLOVIVADHANTRODDEVARASINUPP FOSTRARGiRNING$ENTREVLIGAOCHINKiN NANDE0OPPYFICKTYViRROCKSkGEUPP MEDSINFASCISTISKETRAFIKLiRARE(ON SADESIGVARAMEDVETENOMATTMANINTE KANGyRAALLALYCKLIGA MENATTDETINTE SKADARATTFyRSyKA5TOMIKLASSKAMPEN FyRSTkS BORDEMANRiTTAHENNEOCHVISSA BERyMDATEXTFyRFATTARE TYDETDiRMEDATT ²)NTERNATIONALENkTALLALYCKABiR²HARVI ViLALDRIGTROTTPk!LLA )$.LiSERMANATTDAGENSKAPITALISTISKA KRISJiMFyRELSEVISiRETTSNABBTyVERGk ENDELAPPRIOCHATTViRLDENISTORTBLIRALLT BiTTRE$ETTASKALLSANNOLIKTVARAMENAT SOMOPTIMISM¯FASTUTSIKTENATTFkDRAS MEDKAPITALISMENETTSEKELTILLGyRMkNGA AVOSSBENiGNAATTHOPPAUTGENOMFyNST RET)NNANMANGkRTILLSkDANAYTTERLIGHETER BORDEDOCKETTSCHYSSTJiRNRyRVARAETT ALTERNATIVATTyVERViGA

HANSISAKSSONiRLiKAREOCHFILM SKRIBENTLiSFLERAVHANSFILMKRyNIKOR PkHTTPWEBTELIACOM^U


FIBRiTTRkDLIGT

/NyDIGTLkTAPOLISENSIGNALSPANA INGEMARFOLKETEXT

&

yRRAkRETANTOGRIKSDAGENEFTERMYCKETOMOCH MENDENSkKALLADE&2! LAGEN3EMINSPALT INR 3OMLiSARENERINRARSIGINNEBiRDEN LAGENATTSIGNALSPANINGFyRSkKALLADFyRSVARS UNDERRiTTELSETJiNSTLAGREGLERAS4IDIGAREHARJU&2! UTANSTyDAVLAGBEDRIVITSIGNALSPANINGPkSIGNALER IETERN-ANHARNiMLIGENANSETTATTETERNiRFRIFyR AVLYSSNINGDENSOMKOMMUNICERARMEDRADIOSIGNALER FkRSKYLLASIGSJiLVOMHANBLIRAVLYSSNAD 4ILLBAKGRUNDENFyR&2! LAGENHyRATTRADIOKOMMUNI KATIONNUMERAiRRELATIVTSETTMYCKETOVANLIGARENUiN FyRNkGRADECENNIERSEDAN)DEBATTENHARNiMNTSATT MERiNPROCENTAVDENKOMMUNIKATIONSOMSKER yVERLANDETSGRiNSERGkRITRkD3KULLETRkDBUNDENKOM MUNIKATIONBLITILLGiNGLIGFyRSIGNALSPANING SkKRiVDES LAGREGLERING-EDPkKyPETFyLJDEATTiVENSPANINGEN PkSIGNALERIETERNNUANSkGSKRiVASTyDILAG .UVARDETSk INNAN&2! LAGENANTOGS ATTOCKSk POLISENKUNDEBESTiLLAAVLYSSNINGHOS&2!AVSIGNALER IETERN-ENENLIGT&2! LAGENiRDETBARAREGERINGEN REGERINGSKANSLIETOCHFyRSVARSMAKTENSOMHARRiTTATT BESTiLLAAVLYSSNINGOCHBARAFyRFyRSVARSUNDERRiTTELSE iNDAMkL &2! LAGENMEDFyRALLTSkATTPOLISEN BkDEDENyPPNA POLISENOCH3iPO FyRLORATMyJLIGHETATTHOS&2!BESTiL LASIGNALSPANINGIETERN $ETTAiRANLEDNINGENTILLATTREGERINGENUPPDROG kTFyRRE3iPO CHEFEN!NDERS%RIKSSONATTUTREDA POLISENSBEHOVAVSIGNALSPANING)SITTBETiNKANDE 3IGNALSPANINGFyRPOLISIiRABEHOV3/5 HAR !NDERS%RIKSSONREDOVISATRESULTATETAVSINUNDERSyK NING%RIKSSONFyRESLkRATTPOLISEN BkDEDENyPPNA POLISENOCH3iPOSKAFkBESTiLLASPANINGHOS&2! SkViL PkSIGNALERIETERNSOMITRkD4ILLDETNiRMAREINNEHkL LETILAGFyRSLAGETKANFINNASANLEDNINGATTkTERKOMMA $ETJAGNUVILLFiSTALiSARENSUPPMiRKSAMHETPkiRDEN GENERELLAMOTIVERINGENFyRFyRSLAGET

INGEMARFOLKEiR ADVOKAT VERKSAM ISTOCKHOLMOCH MEDLEMIFIB JURIS TERNATFFRORG 

"kDEIREGERINGENSDIREKTIVOCHIBETiNKANDETFRAM HkLLSATTDETHiRHANDLAROMATTKOMPENSERAPOLISEN FyRDETBORTFALLISPANINGSMyJLIGHETERSOM&2! LAGEN MEDFyRT$ETiRENINTRESSANTVINKLINGAVSAKEN3KULLE MANTROVADSOMSADESINFyRANTAGANDETAV&2! LAGEN BETYDERETERSPANINGENNUMERAMYCKETLITEPROCENT

AVSIGNALERNAGkRJUITRkD `TMINSTONEFyRDENyPPNA POLISENKANMyJLIGHETENATTHOS&2!BESTiLLASPANING PkETERBURNASIGNALERINTEHABETYTTSiRSKILTMYCKETFyR UTREDNINGENAVBROTTSMISSTANKAR%RIKSSONSREDOVIS NINGiRPkDENHiRPUNKTENOCKSkYTTERSTKNAPPHiNDIG BETiNKANDETSF -ENSOMKOMPENSATIONFyRDETTASKiLIGENBETYDEL SELySABORTFALLFyRESLkSNUATTPOLISENSKAFkTILLGkNG TILLSPANINGPkSIGNALERITRkDOCHIETERN ETTYTTERST KRAFTFULLTTVkNGSMEDEL&yRSTTiNKERMANATTDETTAiR ViLiNDkATTERBJUDABAGARBARNBRyDPOLISENKANJU EFTERDOMSTOLSTILLSTkNDBEDRIVATELEAVLYSSNINGOCHTILL OCHMEDRUMSAVLYSSNINGSkKALLADBUGGNING -ENAV %RIKSSONSBETiNKANDEFkRVILiRAOSSATTDETIBLANDINTE GkRATTTELEFONAVLYSSNA OCHDETiRDkSOMSIGNALSPA NINGENKANBLIINTRESSANT $ENMANVILLSPANAPkBEFINNERSIGTILLEXEMPELI UTLANDET OCHPOLISENIDETLANDETKANMANINTEELLERVILL INTEANORDNATELEFONAVLYSSNINGPkPLATS$ENSVENSKA POLISENSKADk¯DETiRTANKEN¯FkTILLGkNGTILLSIGNAL SPANING(iRIGENOMKANPOLISENFkKUNSKAPOMMED VILKAPERSONERI3VERIGEDENUTLANDSBASERADEMISSTiNK TETALARITELEFONOCHUTViXLARE BREV/CHMEDDENKUN SKAPENIBAGAGETKANPOLISENSEDANANSyKAHOSSVENSK DOMSTOLOMTELEAVLYSSNING %NANNANSITUATIONSOM ENLIGTBETiNKANDET SKULLE MOTIVERAATTPOLISENANViNDERSIGNALSPANINGIUTRED NINGSVERKSAMHETENiROMPOLISENINTEVETVILKENSk KALLADTELEADRESS DETVILLSiGATELEFONNUMMERELLER )0 ADRESS SOMMANSKABEGiRAATTFkTELEAVLYSSNA -ENFORTFARANDEHANDLARDETBARAOMATTSPANAPk SkDANTRAFIKSOMPASSERAR3VERIGESGRiNS0OLISENKAN DiRFyRBARAHOPPASATTDENPERSONVARSKOMMUNIKATION MANVILLkTSKARINGAELLERMEJLATILLNkGONIUTLANDET $ENSKUMMAPERSONENKANSKEBARARINGERTILLMAMMA IUTLANDETOCHHyRHURHONMkR OCHVIPSHARPOLISEN FkTTFRAMENTELEADRESSTILLHONOM 6INSTERNAMEDATTDENyPPNAPOLISENFkRTILLGkNGTILL SIGNALSPANINGiRTYDLIGENINTESTyRREiNSkUNGEFiR -EDKiNNEDOMOMDETKUNDEMANJUHATiNKTSIGATT kTMINSTONEDENyPPNAPOLISENIDETLiGESOMUPPSTOD EFTER&2! LAGENHADEBESTiMTSIGFyRAVSTkFRkNSIGNAL SPANINGIFORTSiTTNINGEN-ENSkDANATANKARTiNKSINTE AVSTATLIGAMYNDIGHETSCHEFER


FIBFyRENAR

FIB

+5,452&2/.4 6ECKANSARRANG EMANGMEDGiST TALAREOCHALLTKOSTAR STORAPENGARFyRDE TRESMkFyRENING ARNASOMARRANGER AR(JiLPDEMATT KLARADETEKONO MISKTGENOMATT SKICKAETTBIDRAGTILL PLUSGIROT !FGHANISTAN SOLIDARITETOCHSKRIV 6ECKANPkTALONGEN

-ASSORAVEXTRALiSNINGPk

FIBSE

.iSTA&I"¯DENOKTOBER0RENUMERERA

(iRKANDUKyPA &OLKETI"ILD !2,!.$!0RESS3TOP 3KY #ITY "/2`30RESSBYRkN"ERGSLENAGATAN '_6,%0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN $*523(/,-"OKHANDELNI$JURSHOLM 6ENDEViGEN '_6,%!LTERNATIVBODEN,YKTAN +YRKOGATAN 'd4%"/2'!KADEMIBOKHANDELN .ORRA(AMNGATAN 0RESSBYRkN#HOCOLAT #ENTRALHUSET .ILS%RICSONPLATSEN 0RESSBYRkN .ORDSTADSTORGET 0RESS3TOP'yTEBORG $ROTTNINGGATAN 2yDA3TJiRNAN &JiRDE,kNGGATAN" (%,3).'"/2' 0RESSBYRkN 3TORTORGET 0RESSBYRkN #ENTRALHALLEN +NUTPUNKTEN *d.+d0).'"OKCAFmTI*yNKyPING 3VAVELSTICKSGRiND 0RESSBYRkN "ANARPSGATAN +!2,3(!-.!NTIKVARIATET"ODE#ARLSHAMN 2ONNEBY GATAN +!2,34!$(ANSSONS4OBAK *iRNViGSGATAN ,).+d0).'0RESS3TOP,INKyPING 4RiDGkRDSTORGET ,5.$0RESSBYRkN #ENTRALSTATIONEN 0RESS3TOP,UND +LOSTERGATAN" -!,-d+ULTURCENTRET'LASSFABRIKENTIDIGARE#AFm GLASSBUTIKEN +RISTIANSTADSGATAN 0RESSBYRkN !VGkNGSHALLEN #ENTRALSTATIONEN 0RESSBYRkN 3yDRA&yRSTADSGATAN" 2yDA3TJiRNAN 9STADSGATAN 4IDSKRIFTSBUTIKEN 4IDSKRIFTSVERKSTADEN3KkNE 3yDRA &yRSTADSGATAN ./22+d0).'0RESSBYRkN 2EPSLAGAREGATAN! 2yDA3TJiRNAN (yRNGATAN 0!24),,%0RESSBYRkN 'AMLA+RONViGEN 3/,.!: 0RESSBYRkN #ENTRUMSLINGAN0OSTGkNGEN 34/#+(/,-!KADEMIBOKHANDELN -iSTER3AMUELS GATAN (ANDEL6ANDEL dSTGyTAGATAN (kLLPLATSENS44 &OLKUNGAGATAN 0RESSBYRkN 3TORAHALLEN #ENTRALSTATION 0RESS3TOP'ALLERIAN 2EGERINGSGATAN 0RESS3TOP 'yTGATAN 0RESS3TOP6iSTERMALM 3ANKT%RIKSGATAN 3T0AULS"OKPAPPERSHANDEL 3T0AULSGATAN 3yDERBOKHANDELN 'yTGATAN 35.$36!,,"OKCAFm2yDA3TJiRNAN 3TORGATAN 0RESSBYRkN %SPLANADEN 3UNDSVALLS4OBAKSAFFiR 3TORGATAN" 35..%+VARNGATANSTOBAK *iRNViGSGATAN 5-%`-INGUSBOKSKIVBUTIK 3KOLGATAN 0RESS3TOP5MEk 7IKTORIAGALLERIAN +UNGSGATAN 5$$%6!,,!0RESSBYRkN 4ORP 5003!,!!KADEMIBOKHANDELN,UNDE1 &ORUMGAL LERIAN 0RESSBYRkN 3T0ERSGALLERIAN 2yDA2UMMET $RAGARBRUNNSGATAN 5PPSALA"OKCAFm +UNGSGATAN 6!2"%2'0RESSBYRkN "USSTATION 6_8*d 0RESSBYRkN 3TORGATAN d34%235.$ 0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN


POSTTIDNING"RETURTILL&I"+ "ONDEGATAN 3TOCKHOLM

FIB,INDSTRyM

WWWBONTONSE

FiB 9-2009  
FiB 9-2009  

FiB 9-2009