Page 1

&/,+%4I"),$

)29!'-%9.%233/,/$%"54 3,54%4&d2-!&&)!. 0!,%34).!

FIBETT


0kEGNABEN SEDAN &OLKETI"ILD+ULTURFRONT _GSAVFyRENINGENMEDSAMMANAMN )33. &OLKETI"ILD+ULTURFRONTSPLATTFORMiR „FyRSVARFyRYTTRANDE OCHTRYCKFRIHETEN „FyRENFOLKETSKULTUR „ANTIIMPERIALISM 4IDNINGENTARINTEPARTIPOLITISKSTiLLNING +RINGPAROLLERNAKANMiNNISKORUROLIKA PARTIEROCHGRUPPERENAS6ARJEMEDAR BETAREREDOVISARSINAEGNAkSIKTEROCH TIDNINGENByRINTEINNEHkLLAOSIGNERADE ARTIKLAR !NSVARIGUTGIVARE+ENNETH,UNDGREN 2EDAKTION-ARTIN3CHIBBYE !NNIKA !UGUSTSSONPRAKTIKANT 2EDAKTIONSKOMMITTm!NNIKA!UGUSTSSON PRAKTIKANT %VA$AHLMAN 3OLVEIG 'IAMBANCO #ECILIA)REFALK ,ISA&ORSBERG ,ARS )VAR*UNTTI 0IA+ARLSSON "ENGT 2YDSJy %VA-YRDAL -ARTIN3CHIBBYE %VA 7ERNLID 0EOdSTERHOLM $EBATTRED FIBSE 3ETT,iST(yRTRED FIBSE 'RAFISKFORM$ONALD"OSTRyM /LA3VENRE ,AYOUT-ARTIN3CHIBBYE !NNIKA !UGUSTSSON /MSLAGSBILD-AGNUS.EIDEMAN !DRESS"ONDEGATAN 3TOCKHOLM TELEFON FAX E POSTRED FIBSEREDAKTION FIB FIBSE yVRIGT 0RENUMERATIONER(ENRIK,INDE TELEFON  E POSTPRENUM FIBSE "OKBESTiLLNINGARBOK FIBSE 0OSTGIRO &I"+ %KONOMIEKONOMI FIBSE &yRENINGFORENING FIBSE 0RISER,ySNUMMERKRSOMMAR OCH JULNUMMERKR 0RENUMERATION HELkRKRSTUDPENSARBLySKR HALVkRKRSTUDPENSARBLySKR PROVPRENUMERATIONKRNR STyD PRENUMERATIONKRHELkR UTLAND KRHELkR HALVkR !NNONSPRISEREXKLMOMS (ELSIDAIFiRG KRONOR HALVSIDAIFiRG SIDAKR-ERINFOWWWFIBSE -EDLEMSKAPIFyRENINGENKOSTARKR kROCHSiTTSINPkPOSTGIRO 4RYCK'RAFISKAPUNKTEN 6iXJy &I"+INTERNETUTGkVANHTTPFIBSE )33. !LLTMATERIALIPAPPERSUT GkVANAV&I"+KANKOMMAATTPUBLICERAS PkINTERNET&yRBEHkLLMOTDETTASKA INKOMMASKRIFTLIGTTILLREDAKTIONEN

FOLKETIBILDKULTURFRONTETT SARAERIKSSON

IRYAGMEYNER

3kNGERSKANOCHFRONTFIGURENI5RGAiRiVENENAVGRUNDARNAAVFENOMENET #IRKUS#IRKyR.UiRHONAKTUELLMEDSINDEBUT%03ARA%RIKSSONPORTRiTTERAR MkNGKONSTNiRENSLIV¯FRkN$ELSBOTILL.EW9ORK

PALESTINA

HENRIKLINDE

0ALESTINIERNAHARALLTIDKUNNATBERiTTAOMVADSOMEGENTLIGENHiNDEDESSA yDESDIGRAkR-ENSOMKONFLIKTENSFyRLORAREHARDERASHISTORIAFyRVANDLATSTILL ICKE HISTORIA(ENRIK,INDEOMETTOKiNTSTYCKEHISTORIA

GUNNAROHRLANDER

BARAENVALP

)DAGiRNOVELLENSATTPkUNDANTAG&yRLAGENHARISTORTSETTSLUTATGEUTNOVELL SAMLINGAROCHFACKFyRBUNDSPRESSENiGNATSIGkTANNAT&I"GkRMOTSTRyMMEN OCHINLEDERkRETMEDENNYSKRIVENNOVELLAV'UNNAR/HRLANDER

MARGARETAZETTERSTRyM

MAFFIAN

-AFFIABOSSEN3ALVATORE,O0ICCOLOGREPSNYLIGENOCHFyRDESTILLHiKTETI 0ALERMO_RDETTAByRJANTILLSLUTETFyR3ICILIENSBLODSUGARE FRkGADETIDNINGEN LA2EPUBBLICA'UDGIVEATTDETVORESk SKRIVER:ETTERSTRyM

KINA

CAMILLAZEIDORN

0LyTSLIGTKiNNERDEiLDREINTEIGENDETLANDDEViXTEUPPI3AMTIDIGTSOMHELA LANDETRiKNARNERTILLSOMMARENS/3iRMkNGAKINESERiRRiDDAFyRPENSIONE RINGEN,iSETTREPORTAGEOMATTBLIGAMMALI+INA

SVERIGEBILDEN

JyRGENKARLSSONFyRSiLJAREN

JORDENRUNT

RECENSIONERSETTLiSTHyRT

INGEMARFOLKEJURIDIK

JANMYRDALSKRIFTSTiLLNING

FIBNOTERAT

HANSISAKSSONFILMRECENSIONAVARN

GUNNAROLOFSSONViSTBANKEN

EVAMYRDALKRyNIKA

LILJESTRANDZIMBABWE

FyRENINGEN

HANSJOHANSSONFIBOMAT

HANSLINDSTRyMSISTASIDAN


ATTHANDLAELLERINTE

$

FIBETT ),5342!4)/.0)!*_-46!,,HTTPHOME SWIPNETSEGALLERIPIA

ETVERKARSOMOMSTORKAPITALETRiDSATTVIINTESKAFORTSiTTAATTKONSUMERA ISAMMAFEBRIGATAKTSOMTIDIGARE$ERASORGANISATION3VENSKT.iRINGSLIV HARIDAGSPRESSENPUBLICERATDENRiTTTAFFLIGA3AGANOMGUMMANSOM HANDLADEFyRLITE$ETiRINGENHEJDPkDEOLYCKORSOMKANDRABBAOSSOM VIINTEFORTSiTTERATTHANDLA.iRGUMMANOCHANDRA¯PkUPPMANINGAV²NkGRAARGA TANTEROCHFARBRyDER²Pk²ENKULTURSIDAIENTIDNING²¯SLUTADEATTKONSUMERA SkFICK GUBBENHONBRUKADEHANDLAHOSSTiNGAOCHViRST²GICKDETFyRDENFATTIGAARBETAREN² SOMPkANDRASIDANJORDENTILLVERKATVARORNASOMINTEKyPTES(ANMISTESITTARBETE 'UMMAN²FICKENJiTTETRkKIGJUL² .UiRDETTROLIGTATTGUBBENFkTTSTiNGASINAFFiRIALLAFALL*AGBORI'ULLiNGETSTRAX UTANFyRdRNSKyLDSVIKDiRVIFORTFARANDEPk TALETHADEFEMMATBUTIKER&yRNkGRAkR SEDANVARDETBARATVk EN)CA BUTIKMEDENBRAKyTTDISKOCHENMINDRE+ONSUMBUTIK .iRSEDAN+ONSUMyPPNADESTORMARKNADEN#OOP&ORUM#& STRAXUTANFyRd VIKFICK KONSUMBUTIKENI'ULLiNGETSTiNGA)NTEDiRFyRATTDENGICKMEDFyRLUST UTANKONSUM LEDNINGENSTiNGDEDENFyRATTDEVILLEATTKUNDERNAOCHKONSUMMEDLEMMARNAISTiLLET SKULLEHANDLAPk#OOP&ORUM$ETHARBERiTTATSFyRMIGATTNiRNkGRAARGAPENSIONi RERPkKONSUMSTiMMANFRkGADEVARDESOMINTEHADEBILSKULLEHANDLA BLEVDEUPPMANADEAVLEDNINGENATTTABUSSENTILLSTAN OCHSEDANTAENBUSSSOMGICKTILL#&_GARENTILL)#! BUTIKENTACKADEOCHTOGEMOTFyRDEFLESTAICKEBILBURNAByRJADEHANDLAHOS HONOMISTiLLET-ENNiR)#!+VANTUMISLUTETPkyPPNADESINSTORAMATVARUBUTIKId VIKSkFICKiVENVkR)#! HANDLAREPRO BLEM3kUNDERVkRENMEDDELADEiGARENATTBUTIKENSKULLELiGGASNED %XAKTVARFyRiRINTEKiNTMENDETTROLIGASTEiRATTDETVARENKOMBINATIONAVATTHANKiNDEAVKONKURRENSENFRkNMATVARUJiTTARNA OCHFICKPkTRYCKNINGAROCHELLERERBJUDANDENFRkN)#!CENTRALT$ENTOMMA STORA FINALOKALENKOMMERNATURLIGTVISINTEATTHYRAS UTTILLNkGONSOMVILLSiLJAMAT.UiR'ULLiNGETFyRFyRSTAGkNGENPkkRUTANMATAFFiROCHDETBERORINTEPkATTBEFOLKNINGSUN DERLAGETHARMINSKAT DETHARTViRTOMSNARAREyKAT3kFUNGERARNiMLIGENDENMONOPOLISERADEMARKNADSEKONOMIN DiRDETiRDE FILIAL ELLERFRANCHISEBASERADEKEDJORNASOMViXEROCHBREDERUTSIG3kMEDELLERUTANKyPBOJKOTTER GkRDESMkOBEROENDEGUBBAR NASOCHGUMMORNASBUTIKERUNDER -ENTiNKOM3VENSKT.iRINGSLIV¯OAKTATATTDEVILSELEDEROMDESMkAFFiRERNASMYSIGACHARM¯TROTSALLTHARRiTTIDETSTORA!TT VIIDENNAMARKNADSEKONOMIiRDyMDATILLATTVARAKONSUMISTERISTiLLETFyRKONSUMENTER3HOPOHOLIKERSOMSEDANBARNSBENBLIVIT BETINGADEATTINTEHANDLAyVERTiNKTUTANUPPLEVAKyPAKTENSOMETTNyJEISIG%TTSAMHiLLEDiRSHOPPANDETFyRMkNGAHARBLIVIT ETTFRITIDSINTRESSEOCHSOMSKULLEGkUNDEROMINTEKONSUMTIONENAVNyDViNDIGAOCHONyDIGAVARORSKULLEyKAHELATIDEN /MVIiNDkINTEVILLVARAOMALLTDETTA HURSKAVIDkTiNKAOCHHANDLA KENNETHLUNDGRENORDFyRANDEI&I"

&OTOGRAF+NUT,INDELyF

-EDARBETARE(ENRIK,INDE

`LDERkR "OR3TRiNGNiS9RKEELEKTRONIKINGENJyRMENPENSIONiRSEDAN â– (URKOMDUMEDI&I"OCHNiR ¯(ySTENKOM3TURE+iLLBERGTILL3TRiNGNiS&., GRUPPOCHINFORMERADEOM&I"(ANVILLEHANkGONSOMKONTAKTPERSONOCH JAGVARDENSOMINTEKLARADEATTSiGANEJ$ETBLEVByRJANTILLTIOINTENSIVTVERKSAMMAkRMED3TRiNGNiS&I" GRUPPOCHNkGRAkR IFyRENINGSSTYRELSEN3kFyLJDEETTPARkRTIONDENSOMENBARTMEDLEMOCHPRENUMERANTINNAN'UN+ESSLERINGDEMIGVkREN OCHSAATTNUMkSTEDUSTiLLAUPPFyRNUiR&I"PkFALLREPET$kUPPTiCKTEJAGATTDETBLIRBARAROLIGAREOCHMERMENINGSFULLTMED &I" ARBETEJUiLDREMANBLIR â–  $USKyTEROM&I"SPRENUMERANTREGISTER(URGkRKAMPANJEN ¯3JiLVAKAMPANJENLIGGERISTARTGROPARNAISKUGGANAVHELGFIRANDETMENJAGSERMkNGATECKENPkATTNUiRNkGOTPkGkNGMED &I"5NDERSENASTEkRETHARANTALETPRENUMERATIONER SOMBOKASGENOMVkRHEMSIDA MERiNFyRDUBBLATSOCHVkRASTyTTEPELARE BLANDPRENUMERANTERNABESTiLLDEHEMNiRAEXEMPLARAVJULNUMRETFyRSPRIDNINGTILLNYALiSARE-ENJAGiRVIDDETHiRLAGET LUTTRADVADDETGiLLERFyRViNTNINGAROCHVETATTDETBARAiRLiSARNASOMHARMyJLIGHETATTGyRAKAMPANJENFRAMGkNGSRIK6ILLNI ATT&I"SKALLFORTSiTTAATTUTVECKLASOCHNkNYALiSARESkSERNITILLATTDETBLIRSk â–  6ADGyRDUNiRDUINTESKRIVERI&I" ¯+ULTURARBETEBLIRLiTTENLIVSSTIL$ETFINNSMYCKETATTLiSAOCHLiRAOCHNiRJAGVILLUTTRYCKANkGOTITEXTHAMNARDETOFTAPk &I"SHEMSIDA*USTNULETARJAGBILDEROCHSKANNARINDEMFyR3ATIRARKIVETSOMSTARTARDENFEBRUARI6ILKENBILDSKATTDETFINNS SKAPADGENOMkRHUNDRADEN SOM&I"NUKOMMERATTGyRALiTTTILLGiNGLIG â–  6ADUPPRyRDIG ¯$ENHELATIDENPkGkENDEFyRFyLJELSEOCHFyRyDMJUKELSESOMDETPALESTINSKAFOLKETUTSiTTSFyR


FIBSVERIGE

²ENMORGONNiRJAGVAKNADE LkGDETTAGGTRkDISOCKERSKkLEN² KONSTNiRLOTTAFALKEBORN WILLNER FOTOGRAFEVAWERNLID


FIBJORDENRUNT GUNNAROLOFSSON

FIB

GLOBALT

 &.S'ENERALFyRSAMLINGHAR MEDRySTERMOTOCHNEDLAGDA RySTATIGENOMENRESOLUTIONSOM UPPMANARSTATERSOMFORTFARANDEHARDyDSSTRAFF²ATTINRiTTAETTMORATORIUMFyRAVRiTTNINGARISYFTEATT PkSIKTAVSKAFFADyDSSTRAFFET²4IDIGARERESOLUTIONER FRkNOCH INNEHyLLBARAENUPPMANINGOMATTDETVORE ²yNSKViRT²ATTDyDSSTRAFFETAVSKAFFADES OCHTVkFyRSyKUNDER TALETATTNkLiNGREMISSLYCKADES-OTRESOLUTIONEN RySTADEBLANDANNAT%GYPTEN )RAN 3INGAPORE 53!OCHENGRUPPKARIBISKASTATER%NLIGT!MNESTY)NTERNATIONALHAR IDAGSTATERyVERGIVITDyDSSTRAFFET

53! %GYPTENOCH)RAN RySTADEI&.FyRATTFk FORTSiTTAATTHAIHJiL MEDBORGARE:IMBABWESTkRkTERICENTRUM0kDETEKONOMISKATOPPMyTETI,ISSABONMELLAN!FRIKANSKA5NIONENOCH%5 ANKLAGADEPRESIDENT2OBERT-UGABE²DEFYRASGiNG²¯4YSKLAND (OLLAND 3VERIGEOCH$ANMARK¯FyRATTFyR 3TORBRITANNIENSFRkNVARANDEPREMIiRMINISTER'ORDON"ROWNSRiKNINGKRITISERAOCHSViRTANER:IMBABWE¯NkGOTSOM FICKSTATSMINISTER&REDRIK2EINFELDTATTSTOLTUTNiMNASIGTILL²HEDERSVAKTFyRMiNSKLIGARiTTIGHETER²6iSTSMISSNyJE MED:IMBABWEGRUNDASBLANDANNATPkATTLANDETBRyTSAMARBETETMED)NTERNATIONELLA6ALUTAFONDEN ATTMANI +ONGOSTyTTREGERINGENMOTUTLiNDSKViSTSTyDDINTERVENTION OCHATTMANGENOMFyRDENJORDREFORMSOMURSPRUNGLI GEN ENLIGTDENSkKALLADE,ANCASTER(OUSE yVERENSKOMMELSEN SKULLEBEKOSTATSAV3TORBRITANNIEN¯VARSKVARVARANDE VITAKOLONIALISTERNUINTEFkTTNkGONKOMPENSATION*ORDREFORMEN HITTILLSOMFATTANDEELVAMILJONERHEKTARJORD HAR GAGNATMINSTJORDLySAZIMBABWISKAFAMILJER OCHI(ARAREDEMONSTRERADENOVEMBERMkNGATUSENTALS ZIMBABWIERSITTSTyDFyRDENFyRDAPOLITIKEN

"ILDTiRSURyVERATTVITA KOLONIALISTERINTEFkTT NkGONKOMPENSATION FyRJORDREFORMEN$ENPOSITIVAUTVECKLINGENI*EMENVADGiLLERMiNSKLIGARiTTIGHETERHARAVSTANNAT OCHREGERINGENSSAMAR BETEMED53!IKRIGETMOTTERRORISMENGyRATTyVERGREPPENHARyKAT KONSTATERAR!MNESTY)NTERNATIONAL 3AMARBETETINLEDDESEFTERATTACKENPkDETAMERIKANSKAKRIGSFARTYGET533#OLEI!DENSHAMN¯ENATTACKSOM KOSTADEAMERIKANSKABESiTTNINGSMiNLIVET¯OCHINNEFATTARBkDETILLEXEMPELUPPHiVTVAPENEMBARGOOCHUTOM RiTTSLIGAAVRiTTNINGARAVMISSTiNKTAAL 1AIDAMEDLEMMARPkJEMENITISKMARK²3AMARBETETLEGITIMERARENORMAUTGIF TERFyRDENMILITiRAVERKSAMHETEN UPPkTPROCENTAVLANDETSBUDGETGkRTILLDETTA²KONSTATERAR.ADIAAL 3AQQAF CHEFREDAKTyRFyR9EMEN4IMES/CHENLIGT+HALEDAL !NSIFRkN4HE.ATIONAL/RGANIZATIONFOR$EFENDING2IGHTSAND &REEDOMS(//$ GENOMFyRSMASSARRESTERINGAREFTERSOM*EMENMkSTEVISAUPPLISTORyVERGRIPNATERRORISTER²(AR MANINGETATTVISAUPPKAN*EMENSREGERINGRiKNAMEDETTMINSKATSTyDFRkN53!²SiGERAL !NSI

*EMENIKNIPAIGEN`R ANGREPSDETAME RIKANSKAKRIGSFARTYGET 533#OLEI!DENSHAMN .UAVKRiVSLANDETLISTOR PkNYA²TERRORISTER²AV 53!$ENTREDJEUPPLAGANAV²)SLAMIC&ASHION&ESTIVAL²HARHkLLITSI-ALAYSIASHUVUDSTAD+UALA,UMPUR

&ESTIVALEN PkTEMAT²KiRLEK² SOMLOCKATOMKRINGDESIGNERSFRkNOLIKALiNDER BJyD¯TILLSKILLNADFRkN MODEFESTIVALERIViST¯INTEIFyRSTAHANDPkBARAARMAROCHBEN MENDiREMOTMkNGAFiRGSTARKAOCHFANTASIFULLA KREATIONERPkISLAMISKTKLiDTEMA&ASTINGATiCKTAANSIKTENELLERBURQOR²-ODEHANDLARINTEBARAOMSTILELLERDESIGN DETiROCKSkETTUTTRYCKFyRKULTUR²KONSTATERARCHEFENFyRDENARRANGERANDEBRANSCHORGANISATIONEN-ALAYSIAN )NTERNATIONAL&ASHION!LLIANCE (EAH3IEU,AY IENINTERVJU

)SLAMIC&ASHION&ESTIVAL HARHkLLITSI-ALAYSIA0ERUSEX PRESIDENT !LBERTO&UJIMORI HARDyMTSTILLSEXkRSFiNGELSEFyRATT IEN7ATERGATELIKNANDEHiRVA HABEORDRATINBROTTIETTHUSMEDGyMDALkDORVIDEOBANDSOMDOKUMENTERADEKORRUPTIONENINOM ADMINISTRATIONEN&UJIMORISTkRNUOCKSkANKLAGADFyRBROTTMOTDEMiNSKLIGARiTTIGHETERNA INKLUDERANDEMASSAKRER OCHKIDNAPPNINGAR&YRAkREFTERSANNINGSKOMMISSIONENI0ERUHAROCKSkBROTTBEGkNGNAAVMILITiROCHHyGERMILISER ByRJATUTREDAS3EDANTIDIGARESITTERMkNGAANHiNGAREAVDENMAOISTISKAGERILLARyRELSEN3ENDERO,UMINOSO²$EN LYSANDESTIGEN² IFiNGELSEFyROLIKABROTTOCHLEDAREN DENFyREDETTAFILOSOFIPROFESSORN!BIMAEL'UZMfN AVTJiNAR SEDANETTLIVSTIDSSTRAFF$ETPOLITISKAVkLDETILANDET KRiVDENiRMAREOFFERIDyDAOCH²FyR SVUNNA²

&UJIMORISTkRANKLAGAD FyRBROTTMOTDEMiNSK LIGARiTTIGHETERNA


!&&)3#(%2).'

FIBRiTTRkDLIGT

²3TRIDERSTOCKHOLMSBORGARNASAFFISCHERINGSFyRBUD MOTGRUNDLAGENOCH %UROPAKONVENTIONENOMDEMiNSKLIGARiTTIGHETERNA!FFISCHERINGFkRINTEJiMSTiLLAS MEDKLOTTEROCHANNANSKADEGyRELSE SOMDETMkSTEFINNASRiTTSLIGTANSVARFyR$ETGkR ATTAFFISCHERASkATTDETINTEGyRSKADA3NyRENRUNTETTTRiDPkALLMiNNINGTILLEXEMPEL +OLLIDERARINTEALLEMANSRiTTENMEDSTOCKHOLMSFyRBUDETDiR²%NSOMFRkGATFyRR

+

INGEMARFOLKETEXTCRISTOFERAHDEILLUSTRATIONWWWCHRISTOFERAHDESE

RAVETPkPOLISTILLSTkNDFyRAFFISCHERINGPk ELLERINVIDOFFENTLIGPLATSiRGAMMALT$ET FyLJERIDEFLESTAKOMMUNERAVDELOKALA ORDNINGSFyRESKRIFTERNA/RDENALLMiNNING OCHALLEMANSRiTTTARSIKTEPkOMRkDENUTOMSYNHkLL FRkNBEBYGGELSE$iRiRDETJUINTESiRSKILTINTRESSANT ATTSiTTAUPPANSLAG 6IFyRUTSiTTERTILLATTByRJAMEDATTDENAFFISCHE RANDESJiLVELLERTILLFyLJDAVAVTALMEDFASTIGHETSi GAREFkRANViNDAPLATSENDiRANSLAGETSKASiTTAS UPP6IDPRyVNINGENAVENANSyKANOMTILLSTkNDTILL AFFISCHERINGSKAPOLISENBARABEAKTAORDNINGSSYN PUNKTER4ILLEXEMPELKANENUPPSEENDEViCKANDE VACKERMODELLFyRUNDERKLiDERSTyRABILISTER

INGEMARFOLKE iRADVOKAT VERK SAMISTOCKHOLM OCHMEDLEM IFyRENINGEN &I" JURISTERNA WWWTFFRORG 

-ENHURSKAMANSEPkAFFISCHERINGPkANDRASTiL LEN0kHUSViGGAR REKLAMSKYLTARSOMiGSAVANNAN TRiDSTAMMARIENPARK KOPPLINGSSKkPTILLEXEMPEL (ARiGARENINTEGkTTMEDPkDET FINNSSJiLVFALLET INGENRiTTATTAFFISCHERADiR0OLISENKANINTEBEFRIA DENSOMVILLSiTTAUPPANSLAGFRkNATTINHiMTATILL STkNDFRkNFASTIGHETENSELLERANORDNINGENSiGARE $ETTAiRENFyLJDAVPRIVATEGENDOMEN OCHDETKAN INGENGRUNDLAGELLER%UROPAKONVENTIONIViRLDEN RUBBA)NTEBARAFASTIGHETSiGARENUTANiVENKOM MUNALTANLITADEPERSONEROCHRENHkLLNINGSFyRETAG JAENVAR HARRiTTATTTANERSkDANAOLOVLIGTUPP SATTAANSLAG)NTEENSOMAFFISCHENiRTRYCKT MkSTE FASTIGHETSiGARENLkTADENSITTAKVAR4RYCKFRIHETEN

iRILIKHETMEDDEFLESTADEMOKRATISKARiTTIGHETER NkGOTSOMMEDBORGARENkTNJUTERIFyRHkLLANDE TILL²DETALLMiNNA² DETVILLSiGASTATOCHKOMMUN 2ELATIONERNAMEDBORGARNAEMELLANDiREMOTREGLE RASPkANNATSiTT OFTASTGENOMAVTALOCHyVERENS KOMMELSER DETVILLSiGAPkFRIVILLIGHETENSViG $ENSOMVILLSiTTAUPPAFFISCHER SOMSYNSPk OFFENTLIGAPLATSER OCHSOMINTESJiLViGERVARESIG REKLAMSKYLTARELLERSTUPRyRELLERNkGOTANNATATT FiSTADEMPk FkRALLTSkGyRASIGOMAKETATTFRkGA BkDEFASTIGHETSiGAREOCHPOLISENOMLOV 3TUDERARMANDETBESLUTSOMFATTADESI3TOCKHOLMS KOMMUNFULLMiKTIGEIByRJANAVSOMMAREN SERMAN ATTDETINTEHANDLAROMFyRBUDMOTAFFISCHERING "ESLUTETINNEBiRATTMANBkDEVILLMINSKADEN ILLEGALAAFFISCHERINGENOCHSAMTIDIGTFyRBiTTRAMyJ LIGHETERNATILLKULTUR OCHEVENEMANGSINFORMATIONI DETOFFENTLIGARUMMET$ETiRSVkRTATTINViNDAMOT DETTA TYCKERJAG&RAMFyRFLERANSLAGSTAVLORALLTSk 6ADSOMTYCKSHARETATKULTURViNSTERNiRATTKOM MUNSTyDDAVERKSAMHETERENLIGTSAMMABESLUTKAN KOMMAATTDRABBASAVINDRAGNASUBVENTIONER IFALL DEAFFISCHERAROLAGLIGT 3EDiR YTTERLIGAREETTARGUMENTFyRATTBEDRIVA KULTURELLAOCHPOLITISKAVERKSAMHETERUTANATTLITA TILLSTyDFRkNSTATOCHKOMMUN3OMVIGyRHiRPk &I"+


-ILJONERDOLLAROMDAGEN ELLER DOLLARIMINUTEN KOSTAR53!SKRIGMOT TERRORN ENLIGTENFiRSKUTRiKNINGAV*OSEPH %3TIGLITZ .OBELPRISTAGAREIEKONOMI%NLIGTKONSERVATIVABEDyMAREHAR KRIGETSKyRDATUPPEMOTTVkMILJONERLIVOCHBRUTITMOTDEFLESTAAVKRIGETS LAGAR_NDkHARMANINTELYCKATSMED"USHSFyRESATSATTGRIPA²ViRLDENSMESTEFTERLYS TEMAN² 5SAMABIN,ADIN ²DyDELLERLEVANDE² +iLLARELIGIONSHISTORIKERN-ATTIAS'ARDELL AFTONBLADET 

6_2,$%.334d234!!-"!33!$ ¯"YGGSI"AGDADAVUNDERBETALDAASIATER

)

"AGDADBYGGSJUSTNUViRLDENSSTyRSTA AMBASSAD!MBASSADOMRkDETiR HEKTARSTORT²"USH0ALACE²HARDEN KALLATS²"USHFORTRESS²BORDEVARAEN BiTTREBENiMNING ETTOINTAGLIGTFORT 6iGGARNABLIRFEMMETERTJOCKA PkDESAMMANLAGTBYGGNADERNA !MBASSADENSKALLBLITOTALTSJiLVFyR SyRJANDEMEDEGENVATTENFyRSyRJNING AVLOPPSSYSTEMOCHELPRODUKTION$ETGkR INTEATFyRLITASIGPk"AGDADSEGENOSiKRA ELFyRSyRJNING

PERSONERBERiKNASBLIANSTiLLDAPk AMBASSADEN!MBASSADENFkRSWIMMING POOL FRISyRER SKOLOR BILVERKSTAD VARUHUS GYM BEAUTY SHOPS RESTAURANTEROCHPOLIS COMMISSARY "USHKOMBILLIGTUNDAN!MBASSADEN KOSTARBARAMILJONERDOLLAR/RSAKEN iRFRiMSTATTAMBASSADENBYGGSAV UNDERBETALDAARBETAREFRkN.EPALOCH &ILIPPINERNA3JUFyRETAGTiVLADEOMKON TRAKTET DEFLESTAAMERIKANSKA-ENDET GICKTILL&IRST+UWAIT LETTAVLIBANESEN 7ADIHAL !BSI$ETTAFyRVkNADEMkNGA MENANLEDNINGENSTODSNARTKLAR!L !BSI

HADETILLGkNGTILLBILLIGASIATISKARBETSKRAFT UNDERBETALDAASIATER 4ILLENByRJANHyLLS&IRST+UWAITSBYGG KONTRAKTHEMLIGTPkAL !BSISBEGiRAN DETTAFyRATTUNDVIKAATTACKERFRkNIRAKIS KAMOTSTkNDSMiN_NDATILLSMANKOMTILL ANDRAVkNINGEN/CKSkAMERIKANSKA5$ HyLLKONTRAKTETHEMLIGTSkLiNGEDETGICK $ETiROCKSkHUVUDSAKLIGENASIATERSOM ARBETARMEDDEOKVALIFICERADEARBETSUPP GIFTERNAPkDEAMERIKANSKABASERNAI)RAK $ETJiNARNkGRADOLLARPERDAG FkRDALIG MAT BORHOPTRiNGDAOCHFkDkLIGMEDI CINSKVkRD3AKSAMMAGiLLERPkAMBAS SADBYGGET3iKERHETENiROCKSkDkLIG NEPALESISKAARBETAREDyDADESI)RAK HySTEN.iRNkGRANEPALESEREFTER DENHiNDELSENViGRADEATTFORTSiTTAFRkN +UWAITTILL)RAKOCHAMBASSADBYGGETFICK DEETTULTIMATUM`K%LLERVILiMNARER VINDFyRVkGPkGATANI+UWAIT UTANFLYG BILJETTHEMIGEN$EHADEINGETVAL²$E TVINGADESTILL)RAK² SA.EPALSAMBASSADyR TILLENAMERIKANSKTIDNING 0%/d34%2(/,-

FyRFATTARETILL 3TOCKHOLMISOMMAR

)ByRJANAVJULIKOMMER7!,4)#¯THE6ALUEOF 7ORLDSATTHkLLASI3TOCKHOLM4USENFyRFATTARE KOMMERATTDELTAPkKONGRESSENDiRYTTRANDE FRIHET UPPHOVSRiTT RiTTENTILLSITTMODERSMkL ALFABETISERINGOCHDIGITALISERINGKOMMERATT DISKUTERASOCHDEBATTERAS*AN'UILLOU "JyRN 5LVAEUSOCH(ENNING-ANKELLHARBIDRAGIT MEDKRONORVARTILLENINSAMLINGSOM OAVKORTATFINANSIERARDELTAGANDEFyRFyRFATTARE OCHyVERSiTTAREFRkNFATTIGALiNDER ¯!TTDEHiRTREFyRFATTARNAVILLEBIDRAiRVI JiTTEGLADAFyR DETiRENRYKANDESTARTFyROSS SiGER-ATS3yDERLUNDSOMiRORDFyRANDEFyR 7!,4)#OCH3VERIGES&yRFATTARFyRBUND 3&& -ATS3yDERLUNDSiGERATTDETHARSAKNATSEN INTERNATIONELLARENAFyRDESSAFRkGOROCHHOP PASPkFLERLIKNANDEMyTENIFRAMTIDEN ¯*AGHOPPASATT7!,4)#KOMMERATTBLIEN KANALFyRFyRFATTAREOCHyVERSiTTAREATTKUNNA PkVERKAOCHLYFTADESSAFRkGOR &yRFATTAREOCHyVERSiTTARESKAGENOM7!,4)# ENASIENALFABETISERINGSKAMPANJENSENHETS FRONT%NFRkGASOMENGAGERARFyRFATTAREN (ENNING-ANKELL ¯!)$3iRENSMITTSAMEPIDEMIIViRLDEN MINSTLIKAOTiCKiRANALFABETISMEN SiGER (ENNING-ANKELL$ETiRENKRiNKNINGMOT MiNNISKORIVkRTID3PECIELLTJiVLIGTiRDET EFTERSOMVIHARKUNNATGyRANkGOTFyRLiNGE SEN (ENNING-ANKELLSERARRANGEMANGETSOMEN LITENBESTkNDSDELIENSTyRREKAMP ¯$ETHiRiRENKAMPFyRENBiTTREViRLD VI MkSTEFyRSTUTROTAANALFABETISMEN$ETiR

ViRDELySTATTVARAFyRFATTAREOMMANINTEHAR LiSARE (ENNING-ANKELLHARBOTTMkNGAkRI -OCAMBIQUE ETTLANDDiRPROCENTAV BEFOLKNINGENINTEKANLiSAOCHSKRIVA ¯*AGSERDIREKTHURUNGADRABBASAVDET DE KANEXEMPELVISINTEINFORMERASIGOM()6 *AGHOPPASATT7!,4)#KOMMERATTLEDATILL UPPLYSNINGOMPROBLEMETOCHBJUDAPkETT MOTSTkND -ELLANDENJUNIOCHJULIKOMMER7!,4)# 7RITERS´AND,ITERARY4RANSLATORS´)NTERNATIONAL #ONGRESSHkLLASPk&OLKETS(USI3TOCKHOLM !..)+!!5'53433/.


FIBINTERVJU 0kkTTIOTALETSKREVHON MEDKNACKIGHANDSTILI DAGBOKENATTHONSKULLE DRAHiRIFRkN4ILLENSTAD 4VkDECENNIERSENARE BEFINNERHONSIGI"LONDIES GAMLALiGENHETI.EW 9ORK MEDDyRRKARMARNA FORTFARANDENERKLOTTRADE MEDLkTTEXTERAV$EBBIE (ARRY


FIB

IRYA GMEYNER &RkN$ELSBOTILL.EW9ORK

)

SARAERIKSSONTEXTMAGNUSNEIDEMANBILD RYA'MEYNER TIDIGAREFRONTFIGUROCH SkNGERSKAI5RGAOCHENAVGRUNDARNA AVFENOMENET#IRKUS#IRKyR iRNUAKTUELL MEDSINDEBUT%04HE"ASEMENT4AKES FROM4EXTILGATAN$ENSLiPPTESDENOKTO BERPkHENNESEGETSKIVBOLAG"YKER7ALLI SAMARBETEMED5NIVERSAL-USIC!LBUMET KOMMERUTUNDERVkREN.AMNETKOM MERFRkNATT%0NiRINSPELADIENKiLLAREI (AMMARBYHAMNENI3TOCKHOLM OCHENHINT TILL"OB$YLANS4HE"ASEMENT4APES

5RGATURNERADEyVERHELAViRLDEN INSPIRE RADEAVPUNK KLEZMEROCHZIGENSKMUSIKOCH iLSKADEAVENUNDERGROUNDSCENFyRSINVILDA EXTATISKAMUSIKPkURGANSKA%NANATTENSOV DEPkPLASTLAKANITHEREDLIGHTDISTRICT NiSTA PkETTFEMSTJiRNIGTHOTELL²$ETVARDOMDiR TIMMARNAPkSCENENALLTSKULLEKLAFFA DkGAV MANALLT²GAVDEUTSINFyRSTASKIVA %TANOL4VkkRSENAREKOM5RGASM $ELSBO3TATOILMACKENOCHKIOSKENPkTORGET MOPEDEROCHRAGGARBILARSOMGLEDOMKRING OCHTRyTTKLOTTERBAKOM(EMKyP%NNORR LiNDSKHkLASOMMkNGAANDRA
FIBINTERVJU

&OTO-IA-yLLBERG)RYA'MEYNERBODDESINA TIDIGAkRI.EWCASTLEI %NGLAND(ONFLYTTADEMED SINAENGELSKAFyRiLDRARTILL 3VERIGEMENkTERViNDESOM TONkRINGTILL%NGLAND(ON FyRSyRJDESIGSOMGATUMU SIKERGENOMATTSPELABALA LAJKAPkGATORNAPkDAGARNA OCHUPPTRiDDEPkDEN LOKALAPUBEN!CORNI9ORKPk KViLLARNA

-ENUNDERDEN'RyNAVkGENPkSJUTTIOTALETKOMFOLK FRkNHELAViRLDENTILLKOLLEKTIVET,JUSBACKENOCHBILLIGA HUSI$ELSBO%NJORDBRUKSORTI(iLSINGLANDMEDNkGRA TUSENINVkNARE SOMEXPLODERADEAVMOTSiTTNINGAR MELLANTVkFyRVARANDRAHELTOLIKASiTTATTLEVA$E STARTADE7ALDORFSKOLOROCHSkLDELOKALAOCHEKOLOGISKA VARORPk3LiNDAN#AFm IKiLLARENTILLDETSOMNUiRBIO GRAFOCHPIZZERIA _VENJAGSJiLViRUPPViXTI$ELSBOUNDERSAMMATID SOM)RYA7ALDORFSKOLANHyLLTILLISKOGENDiRWALDOR FARNA KACKARNA GICK$EMkLADEMEDAKVARELLFiRGER OCHSKREVOMREVOLUTIONERMEDANVISKOLKADEFRkN MATTENPkEFTERMIDDAGARNA IDENVANLIGAKOMMUNALA %DESKOLANMEDBRUNATEGELKORRIDOREROCHNERKLOTTRADE TRiBiNKARMEDCIGARETTBRiNNMiRKEN ²5NGAMiNNISKORKOMHITMEDSINABARNFyRATTSKAPA ENALTERNATIVUTBILDNINGOCHUPPFOSTRAN DETFANNSEN ViLDIGDRIVKRAFTIDET² )RYA'MEYNERVARENAVDEMSOMFLYTTADEHITMED SINAFyRiLDRAR"RIDGET'MEYNERTRiFFADE4OBY)BBOTSON I%NGLANDOCHFICK)RYA$ERESTERUNTIENGAMMAL -ORRISTILLSDETISLUTETAVSJUTTIOTALETKOMETTBREVFRkN ENViNTILL"RIDGET²KOMTILL$ELSBO HiRHiNDERDET SAKER² $EFLYTTADEINIETTHUSUTANVATTEN ViRMEOCHELEK TRICITET"ARAENVEDSPISOCHUTEDASS KALLTOCHPRIMI TIVT ²$ETJAGKOMMERIHkGMESTFRkNDENTIDENiRDE LkNGA MyRKAOCHKALLAVINTRARNA6ITYCKTEDETBALLASTE MANKUNDEHAVARTAJTA TRASIGAJEANSFRkN,UMPBODEN CONVERSESKOROCHMySSANUPPRULLADPkHUVUDET-AN FRySHELLREIHJiLiNATTVARAMESIG²(ENNESGAMLA DAGBOKiRFYLLDAVLiNGTANBORT TROTSDETiLSKADEHON ENSAMHETENOCHTYSTNADENUTEPkLANDET!TTKUNNA SPRINGAUTBARFOTAISKOGENOCHSKRIKASkHyGTMAN BARAORKARUTANATTNkGONHyR (ONiRUNDERLIGTLIK0*(ARVEY%NBLEKSOLTRiNGER IGENOMETTVITTDISOCHINIENKALLiGENHETBREDVID /RIONTEATERNPkSyDERI3TOCKHOLM%NMyRKGRyN RESViSKAMEDETT5RGA KLISTERMiRKEOCHSKIVOR0ATTI 3MITH "OB$YLAN 4OM7AITS $AVID"OWIE)RYABiR ENGULTRyJAOCHHyGASTyVLAR(ONiRLkNGOCHMAGER

§)BARNDOMSHEMMETVARDETALLTIDLIV OCHRyRELSE FOLKKOMOCHGICK)RYAS GAMLANALLEiRTiCKTAVSOT HONGyMDE DENISPISENDkKRONOFOGDENKNACKADE Pk¦

OCHUTSTRkLARENERFARENHET AVDENSORTENDETINTE RIKTIGTGkRATTSiTTAFINGRETPk(ONHARPRECISAVSLUTAT ARBETETMEDSITTALBUM(ONFyRSyKERSiTTAORDPk TOMHETEN VAKUUMETSOMALLTIDFyLJERDkETTPROJEKT MANARBETATOCHLEVTMEDSkLiNGEOCHSkINTENSIVT BARATARSLUT%TTBAKSUGHONTRORALLASOMARBETARSk KiNNERIGEN ²6ISSADAGARKiNNSDETSkJiVLABRA!NDRADAGAR UNDRARJAGVADFANJAGHkLLERPkMEDEGENTLIGEN² 5NDERTVkkRHARSKIVANSKAPATSKRINGDEMOINSPEL NINGAR MEDENKiRNAAVMUSIKER"LANDDEM%BBOT ,UNDBERGOCH-ARTIN(EDEROSFRkN3OUNDTRACK/F/UR ,IVES "EBE2ISENFORSSOMTIDIGARESPELATMEDIKONER SOM4OM7AITSOCH%LVIS#OSTELLO OCH0ANGEdBERG MANAGERTILL4HkSTRyMOCH4IMBUKTU$EHARBEHkLLIT MYCKETFRkNDEALLRAFyRSTADEMOINSPELNINGARNA Dk DETFINNSENKiNSLAOCHETTUTTRYCKIDETSOMINTEGkTT ATTkTERSKAPA 5NDERTVkkRHINNERMATERIALETATTMOGNA6ISSALkTAR TRyTTNARMANPk OFTASTDEMESTDIREKTA!NDRAViXER ISTiLLET MANUPPTiCKERVADSOMVERKLIGENHkLLERILiNG DEN-Y!NGELKiNNERHONFORTFARANDESTARKTFyR ENAV DEFyRSTALkTARNAHONSKREV )RYASRySTiRDJUPOCHMyRKOCHDETFINNSENkTERHkL LENEXPLOSIONAVKiNSLORBAKOMORDEN3AMTIDIGTSOM DENKANVARALJUSOCHLEKFULL(ENNESLkTARiRNUMERA PkENGELSKAOCHHARBLIVITNAKNARE MERAVSKALADE 2EPETITIVTOCHMONOTONTBLANDASMEDDETLEVANDEOCH ORGANISKA VARMTOCHKALLT-EDTEXTENOCHRySTENSOM DETCENTRALA (ONSKRIVERLkTARDkHONiRINNEINkGOT ENSTiMNING SOMUPPTARHENNE/MDETFINNSNkGOTBRAIENSLINGA PkGITARRENELLERIENTEXTRADFINNSDETKVARDAGEN EFTER!VENFULLSKRIVENSIDAIETTBLOCK PLOCKARHONUT DEFkORDOCHMENINGARSOMiRKiRNANITEXTEN.kGOT UNDERMEDVETETViXERFRAM DETHONVERKLIGENVILL UTTRYCKAFORMASFyRSTEFTERETTTAG )BARNDOMSHEMMETVARDETALLTIDLIVOCHRyRELSE FOLKKOMOCHGICK)RYASGAMLANALLEiRTiCKTAVSOT HONGyMDEDENISPISENDkKRONOFOGDENKNACKADEPk (ONBLEVTVUNGENATTHITTAETTLUGNIDETTAKAOS NU MkSTEHONHAKAOSETFyRATTKiNNASIGLEVANDE_RDET FyRSTERILTOCHTILLRiTTALAGTKANHONINTEANDAS3MiRTA KANVARAENKREATIVDRIVKRAFTOMMANVETVARIFRkNDEN KOMMER MENOBESTiMBARkNGESTOCHINREKAOSFyRLA MARBARA +ACKARJiVEL KACKARJiVEL/RDENSITTERKVAR&OLK FLYTTADELiNGSTBAKIBUSSENDkKACKARNAGICKPk -OPPEKILLARNAPREJADENERDEMIDIKETDkDEGICK


3PELNINGPk-EJERIETI ,UND &OTO!XEL3ILJEBRATT

FIB

'MEYNERiR)RYAS

ENSAMMAyVERTORGETPkKViLLARNA SLiKTNAMN(ENNES MORMOR+ITTY'MEYNER +ILLARNASOMGICKPk7ALDORFFICK VARTJECKOSLOVAKISKyST STRYK.kGONLADEETTGRISHUVUD ERRIKISKJUDINNAOCH DENENDAISINSLiKT I7ALDORFSKOLANSBREVLkDA-EN FyRUTOMENSYSTERSOM DETGJORDEHENNESTARKARE(ON yVERLEVDEANDRAViRLDS BESTiMDESIGTIDIGTATTINGETSKULLE KRIGET3YSTERN !NNA 'MEYNER SKREVFILM FkKNiCKAHENNE MANUSTILL"RECHTOCH ARBETADEINOMTEATERN ²*AGKiNDEMIGALDRIGKRiNKT I3TORBRITANNIENDk ISTiLLETViNDEJAGUTANFyRSKAPETTILL KRIGETBRyTUTOCH LYCKADESRiDDA+ITTY NkGOTPOSITIVT² IENFISKEBkTMEDETT $EVARMELLANFEMHUNDRAOCH TEATERSiLLSKAPyVERTILL ,ONDON TUSENGRyNAVkGAREOCHDEHyLL IHOP$ETFANNSENGEMENSKAP OCHETTSAMMANHANGIDET 4ILLSAMMANSKiMPADEMANFyRETTOBEROENDEOCH TOGINTEEMOTNkGOTSTATLIGTBIDRAG)RYASMAMMA DREVVADHONKALLADE²SOLIGASyNDAGAR² OCHSERVERADE SOPPAUTEITRiDGkRDENTILLALLASOMVILLEKOMMA-AN BYTTEVAROROCHTJiNSTER-ANLkSTEALDRIGDyRRENOCH STARTADEENEGENSKOLA$ETKANHONSAKNAIDAGOCH TRORATTBRISTENPkSAMMANHANGIETTINDIVIDUALISTISKT SAMHiLLEiRFyRyDANDE6ARFyRMkNGAMiNNISKORTAP PARFOTFiSTET TRORHONATTiRETTRESULTATAVJUSTSAKNA DENAVSAMMANHANG (ONKiNDEiNDkBEHOVETAVREVOLTITONkREN6ADSKUL LEHONREVOLTERAMOTDkHONFICKSkMYCKETFRIHETOCH ANSVARSkTIDIGT²*AGHARFkTTBROTTATSMEDATTHITTA MINAEGNATANKAR ATTBRYTAMOTMINUPPViXTMEN iNDkSTANNAINOMSAMMARAMAR² (ONUPPFOSTRADESATTTAFyRSIGAVLIVET+ILLAROCHTJE JERSKULLEBEHANDLASLIKA+LiDEROCHSMINKSKULLEINTE FRAMHiVAS DETVARVEMMANVARSOMVARDETVIKTIGA (ENNESSiTTATTBRYTAMEDKONVENTIONERNABLEVEN MASSASMINK SOTSVARTAyGON KRITVITHYOCHHkRIALLA FiRGER (ONFLYTTADETILLSTADEN SATSADEPkKARRIiR UTMA

NINGAROCHPULSMEDANHENNESFyRiLDRARSyKTMOTSAT SEN¯ETTOBEROENDEOCHSJiLVFyRSyRJANDELIVPkLANDET ²*AGiRINTELiNGREUTEEFTERDEDiREXTREMAKICKARNA *AGHARBLIVITLUGNAREIMIGSJiLV DETiRINNEHkLLETSOM iRVIKTIGTNU² %FTERNIANFLYTTADEHONTILLBAKATILL%NGLAND TILL9ORK DiRHONSPELADE"ALALAJKAPkGATORNAFyRATTTJiNA PENGAROCHSJyNGPkDENLOKALAPUBENPkKViLLARNA %TTkRSENARESKAPADEHONTILLSAMMANSMEDTOLV ANDRAKLASSKAMRATER0ROJEKTET ENEGENGYMNASIE SKOLA&yRSTI$ELSBO SEDANFLYTTADEDESKOLANNERTILL "ARKARBYI3TOCKHOLM DiRDEVARMEDOCHSTARTADE UPP3LAVATEATERNSOMDETURNERADEMEDIdSTEUROPA $ETVARNkGONGkNGDk#IRKUS#IRKyRKOMTILL)RYA

3AVANNAHOCH4ILDAVILLEKOMBINERAPUNKOCHCIRKUS MUSIKOCHFAKIRER$ESATTEUPPFyRESTiLLNINGEN5RKAOS FyDSALLTINGOCHFyRSTODINTEATTDESATTEIGkNGETTHELT FENOMEN²6IVARUNGA NAIVAOCHHADEENENORMDRIV KRAFT6IVARSkINNEIDETATTVIINTEFATTADEHURSTORT DETBLEV HURSNABBTDETViXTE² %FTERDETVARFyRSTiLLNINGARNAMED#IRKUS#IRKyR KONSTANTFULLBOKADE)RYAFANNkTERIGENSIGSJiLVIETT FORDONUNDERTURNmERNA DENHiRGkNGENIENGAMMAL BUSSSOMGICKUNDERSMEKNAMNET-ORSAN 3OMSOLOARTISTHARHONREDANTURNERATIBkDE%UROPA OCH53!).EW9ORKSPELADEHONPk2OCKWOOD-USIC (ALL $OMINO3UGAR&ACTORYI7ILLIAMSBURGOCHHON SPELADELIVEPk%AST6ILLAGE2ADIO(ONBODDEHOS NkGRAMUSIKERI"LONDIESGAMLALiGENHET/CHFLER SPELNINGARViNTARFyR)RYA'MEYNERI.EW9ORK SAMTI +INAOCH3KANDINAVIEN

SAREERIKSSONiRFRILANSJOURNALISTBOSATTI GiVLEOCHUPPVUXENIDELSBOUNDERSAMMATID SOMIRYA

)RYA'MEYNERSEP4HE "ASEMENT4AKES&ROM 4EXTILGATANSLiPPTES OKTOBER &ULLiNGDSDEBUTENKOMMER UNDER5NDERINSPEL NINGARNAHARBLANDANDRA -ARTIN(EDEROSOCH%BBOT ,UNDBERGFRkNTHE3OUNDTRACK OF/UR,IVESOCH"OB(UNDS #ONNY.IMMERSJyMEDVERKAT


6 ! FIBVARGDEBATT 34_. 2 FIBVARG 6ADTYCKERDU,iGGDIGIDEBATTEN '3%, * 3KRIVTILLRED FIBSE FIBVARG FIB VARG DEBATT RED FIBSE MO

THUGGKOM

MER

GODKiN HJiLPE DAVARGSTiN SMkBR RINTEMENARFGSEL VARGSTUKARE SOMSER LERA YTTERL AMISVERIGE EN UTARM IGARE ETTLED SOM IATT ALANDSB TVINGAF OLKIN YGDEN OCH ISTiDE RNA

RUNELANE STRAN

!STRIDKONTRO L LERARSP iNNING ENI VARGSTi NGSLET -kNGA RIVNING ARAVFk SKETTTROTSINH RHAR iGNAD GODKiN AV TVARGS TiNGSE &yRBUN L DET3VE RIGES 3MkBRU KAREVI LLBARA VARGII HA NHiGNA DER

LANESTRAND HARFELOMVARGEN

ULFRAMSTEDT STRyMSUND

FkRBONDEOCHAKTIVINATURSKYDDS FyRENINGEN )JULNUMRETONDGyRSIGiNENGkNG2UNE ,ANESTRANDyVERVARGPLkGANIALLMiNHET OCHIHANSHEMTRAKTERISYNNERHET$ET iRBEKLiMMANDELiSNING4ITTAPkORD VALETFORSKARE SPkRAREOCHAKADEMIKER SOMRiKNARVARGLORTAR STORSTADENSROV DJURSROMANTIKEROCHVARGKRAMARE3EDAN FyRSyKERHANGyRADETTILLENKLASSFRkGA 2OVDJURSFyRENINGENOCH.ORDULVMEDRyT TERISTORSTiDERNASBURGNAVILLAOMRkDEN MOTLANDSBYGDENSFOLKSOMKiMPARFyR SINEXISTENS LEVERUNDERSMkFyRHkLLANDEN OCHINTEHARNkGONKONTAKTIMEDIERNA ,ANESTRANDVILLFkTILLENMOTSiTTNINGMEL LANFATTIGAMiNNISKORSOMVILLLEVAPkLAN DETOCHRIKASTORSTADSBOR ENMOTSiTTNING SOMiRKONSTRUERADAVHONOMSJiLV3EDAN PkSTkRHANATTVARGKRAMARNAHARMEDIAS yRANiRDETiRPRECISTViRTOM$EBkDA JiGARFyRBUNDENOCH,2&MEDSTARKABAND TILLRIKSDAGSLEDAMyTERNA SKRIKERMEDEN MUNOMVARGPLkGANOCHMEDIAEKAREFTER 2ESULTATETHARINTEHELLERDRyJT%NUTRED NINGVILLYTTERLIGAREyKAAVSKJUTNINGENAV VARGTROTSATTANTALETI3VERIGEKNAPPAST yVERSKRIDER +ANVIINTEFyRSyKAFyRADEBATTENPkETT SAKLIGTPLANkTMINSTONEI&IBBAN*AGiR MEDVETENOMATTKiNSLORNAINFyRROVDJUR OCHSiRSKILTVARGENiRDJUPAOCHINTEALLTID RATIONELLA6ISSTFyRSTkRJAGFRUSTRATIONEN

NiRENDJURiGAREBLIRDRABBADENJAKTHUND SOMBLIRBJyRNDyDAD VARGRIVNAFkRELLER RENKALVARSOMBLIRMATkTJiRVOCHLO-EN NiRVIDEBATTERARROVDJURENTYCKERJAGATT MANFyRSTSKALLTiNKAEFTERHURMANSERPk MiNNISKANKONTRANATUREN6ILLVIHAEN LEVANDENATURMEDPLATSFyRDETVILDAOCH OKONTROLLERADEELLERSKALLVILEVAIENDOMP

AGiRPkVi DTEXT GTILL!STRID I-ELLERUDS !NDERSSON KOMM PkGkRDEN UN*AGSER KOMMERMI %D PkSTEGENN GTILLM FyRBEHkLLIT yTESP SOMTYNGER iRHON TACKORNAB HENNE$EN kTUNETATTDETi yPPNASkM MENKOMM ARAFyRATTD RNkGOT HiRLIG YCKETSOM ERPkVkREN ESKAHkLLA 4ROTSATTHO MyJLIGT )SEPTEMBE HARTAGITS AKiNSLANNiRLAM MARKERNA NHADEINVE RSLOGVARGE IFRkN LiNSSTYRELSE VkGADEHON STERATIDRYG NTILLOCHTOG HENNE NGODKiNTV DiRFyRINTE OCHREVSJU MkSTEVARJE ARGSTiNGSE TKILOMETERAV BETiCKADE LAMM)HySTAS LAMMdVRI NATTTAINF LTOGSIGVA TACKORN TADESTiNGS DEMOCHDE GASiNDES kRENILAGkR RGENIN AFyRHON LETTILLEGEN NRYMMERI TILLSLAKT DENFyRATTS ¯.ATURLIGT TLIGENINGEN NTESkMkN KOS KYDDA VISKiNNSD GADJUR(ON NYTTA DERNAPk' ETBITTERTN HARDiR RIMSyVILTST iRVARGDOKT ENINGENSi ATIONOCH3 ORAN GERATTDET VENSKAROVD iRBARAATT JURSFyR VARGSTiNGS SiTTAUPPG EL/CHATT ODKiNT SViLJERDETT NiSTA A$ETiRINT NALLAMEDIER SOMVARGEN EBARAHOSM FORCERATVA IG !STRID RGSTiNGSEL

SiGER !STRID!NDE RSSONOCHA IDETKRYMP NDRADJURH ANDEyPPN kLLARE MINSTAVAL ALANDSKAPE LTROVDJURSH TiR ROVDJURSFORS ATARE.kGO KARNAOCH2 TSOM GENOM OVDJURSFyRE SITTM NINGEN MkNGAATT EDIAyVERTAGSiK ERTFkTT TRO ¯!TTTVING ASINVESTERA HkLLAETT Fy TALTACKORI RATT SOMKNAPP ENDJURHkL TGkRRUNTO LNING HkLLERFyRA CHSOMJAG TTBEVARAOD FRiMST RENA%BBERy LINGSLANDSK DSBANK$E APETiR AVATTSTATE TBLIRINTEB NBETALADE iTTRE SLETFyRATTF TIL kENVARGST LSTiNG AMSOMINT EFUN

NITSPkyVE RHUNDRAkR GERNkLPEN IDESSATRA GARTILLATT KTER3AMM DESSUTOMi BEHkLLADE ASTATSOM RiNNUMER GAMLALANT RADEFkRKO VARGEN-E UTROTNINGS RASERNASOM NDEOMISTLI MMERMED HOTADEPkG FkRPk KARE SPkRA DELANDETO GALANTRASER GkRDEN(k RUNDAV REOCHAKAD MATTVARGA NAGyDERIN VENI,ANE MILFRkN RARVARGLORT EMIKERSOM RRIVIT GAFORS 2YRSSOCKEN +ROPPEFJiL AR,ANTRASER RiKNAROCH MITTI"OHU VARGENBRE STORSTADENS L$ETTAiR NAiRTYDLIG EXAMINE DERUTSIGS SLiN ROVDJURSRO ETTTECKEN ENOINTRESSA $ALSLAND' yDERUTNiR %LSTiNGSLET MANTIKER S PkATT NTAFyR kRDENSiGA DETVILDAM FELMEDVA FyRTMEDTRA INNEBiROERHyRTM iGER!STRID RE(kKAN, INSKARI RGIHOPMED YCKETMERA ARSSONTYCK DITIONELLTFk OCHSKAEN ¯$ESOMVI TAMDJUR RBETE ERDETiR RSTiN JiM GSEL$ETDRA LIGTMYNDIG .ORDENS!RK LLSEVARGKANJUS VINTERN0k ROCKSkSTRy HETERNASD EDEMPkDJ SOMMARENK "LIRDETFLE EKRETSTkP M MEDF STiNDIGTHk URPARKEN RANGREPPS kiVENPk RiVERDETST kRENSiGER, LLARENTFyRN kSLUTARJAG iNDIGTILLSY ARSSON UNDERTRkD %FTERYTTERL NOG N!TT ARNALiNGS EDFALLNAGRENAR IGAREETTVA ,ARSSONILIK LyNATARBET GRiSOCHSLY KMKRiVE RGANGREPPI HETMEDSk E RMkNGATIM HySTHAR( SLAKTOCHS (URBLIRFRA MkNGAAN MARSOAV kKAN LUTATMEDD DRASKICKAT MTIDEN JURHkLLNING ¯*AGVILLAV FkRENTILL VAKTAOCHS 0ROBLEMET KANSKJUTA MEDRIVNA UNDANDEV EOMDEMEDDEN HARIHySTBL OTYDLIGOCH HUNDAROCH NYALAGEN ARGARSOM IVITSkSTORT FyRSTkSKOM TAMDJURI6 RIVERF TILLSTkNDTIL PkALLASiTT ATTLiNSSTY MERMYNDIG kR-ENDEN iRMLAND LJAKTPkVA iR FyRATTFyR RELSENTVING HETERNAAT GkNGFyRLA RG$ETFkRV SyKAS (URTRORDU ATSGE NDSBYGDEN VARGENKOM iTTADITOSS SiGE TKRkNGLA iLSESSOM ¯&RAM ¯*AGTRORA ENFRAM R!STRID HIT GkNG TTDENiRINP iRJUDETTA3 VETJAGINTEOMM GARNAGICK ANKANKALL EFTERTRAKTO LANTERAD$EFyRS VENSKA*iGA BOLAGENSFy UTMATATSF ADET$ET TAVAR RERNAVILKE RFyRBUNDET RkNTRAKTOR RNiMAJiGA TTYDERPkA OCHDESTOR DEBACKADE JUOCKSkEN ERINkGOND RKkRERHARS TTDE ASKOGS UPP.ATURS SKRIFT/PER JURPARK$E ETTFRAMEM ENVARGSTA .ATURSKYDD KYDDSFyREN ATION6ARG TFINNS OTNiR MI3VERIGE

SFyRENINGEN SOM3VENSK INGENSKAM `KE+ARLSSO DiRMANPE SiGER3Mk GAVUTIBy A PANJFyR NIENKOMM KADEUTBLA BRUKARNASO RJANPk T VARGFyRDJU $ALSLANDSO NDANNAT6 ENTAR'RUN RDFyRANDE ALET RHkLLAREIDE MLiMPLIGT iRMLANDOC DPROBLEMET AVFOLKNINGE 3KOGSVkRDS UTSATTATRA OMRkDEFyR H MED NOCHFyRBU STYRELSENO KTERNAKVA ATTSiTTAUT DIGTOMATT ¯&RkGANOM CHDJURPARK SKNINGENFO RSTkROCH VARG FkIMPORTE VARGiRVER ERNAANSyKT RTSiTTER FRkGA(iR ¯*AGiRBEK RAVARG ESAMTI GkRSKOGSBO KLIGENENUT YMRA PRiGL DFyR SOMV SOMHARLkN ADKLASS LAGENOCH* MINABkDA ILLHASPiNN GViGTILLSK iGARFyRBUN FLICKORO ANDEVARGJA 2OVDJURSFy ENSAM OLBILEN/CH DET CHkR -ANVETIN KTARMIARM RENINGENO IHySTiR STORSTiDERN TEVADSOM SLUT2kDJUR CH.ORDULV MED kRINGEN ASBURGNA HiND ENiRPRAKT MEDSINAR VIKTIGAREiN OCHVISSAJA VILLAOMRkD ISKTTAGETB ERNiRVILTETTAR yTTERI MiNNISKO KTLAGFICKIN ENSOMTYC ORTAPk+RO KiMPARFyR !STRID R MOTLANDS KERDJURiR GENiLGALLS PPEFJiLL SINEXISTEN BYGDENSFOL IHySTAS Si OCHINTEHA S LEVERUND ¯-kNGADRA KSOM GER RNkGRAKON ERSMkFyRH RSIGFyRATT TURISTER SiR ¯&OLKETPk TAKTERINOM kLLANDE SKILTBARNFA GkISKOGENOCHF LANDSBYGDE DESTORAM SOMYTTERLIG SKEViLJERBO MILJERNAGIL LERTAL NSERENVA EDIERNA AREETTLEDI RT$ALSLAND LARINTEVARG ET RGSTAMI3V TVINGAFOLK PRISERNAPk ATTU *AKTARREND ERIGE OCHKAN TARMALANDS INISTiDER VERKASEFTE ENAOCHiV SOMM 6ARGENSINT RHAN EDOLIKAME NA%NSTRUKTURELL BYGDENOCH ENGkRDS RiDEI$ALSL DINEGATIVRIKTNI ²UTVECKLING DELAK MYNDIGHET KRYMPAND ² ERIMERiN TIVTHARSTyTTSAV EBEFOLKNING AND SOMiRETTLA NG RIKSDAGEN ENORMTNEG STATLIGA ETTHALVSEKE NDSKA

OCHIANDR ATIVAKONSE L-EDBRETT AGLESBYGDE PMED KVAROCHSO ¯$ETROLySA KVENSERFyR STyDI R FkR MiLSKARVk OSSSOMVA ATTDETTROLI MEDIERNAiRNUI MARNA Mk RHEMBYGD LTATTBO NTESE GENBLIVITFi NGARIKSPO .kGOTSOM DENIkRME HETERINTEH LITIKEROCHI RREVARGANG NAATTRAPPORTERA VARGKRA NUNDVIKER ARDENBLEKA NBLAN REPPIVISSA .iMLIGEND TOTALTSTRUN SORGFiLLIGTA STEANINGOM DADEMYNDIG OMRk ENATTMkN TARI TTTALAOMO ELLERMEDV DJURHkLLNIN GAHA RSAKE RGETT ETET GIGLESBYGD N UPPOCHSLU LAN .iRJAGSITT EN)NTEHEL TATMED VA EROCHLiGGE LERATTDET OCHATTVAR OM!STRID! RGARAVSAM RSISTAHAND FINNS MEL GENSkLEDE NDERSSONP ENVIDREPOR SiGER`KE+ SINTEALLSi MATYPI2YSSLAND k+ROPPEFJ TAGET ARLSSON RUTROTNING iLLOCHHUR SHOTAD HONFyRLO RUNELANE

FyRTIDSKR STRANDiR IFTENSMk SMkBRUKA BRUKAREN REOCHRED AKTyR 

TERADMILJyDiRVILDDJU RENFINNSKVARIDJURPARKEROCHART DATABANKER&RkGESTiLLNINGENiRNATURLIGTVIS TILLSPETSAD MENJAGTRORiNDkATTDEFLESTA VILLATTDETJiMSIDESMEDDETMODERNA I HUVUDSAKURBANASAMHiLLETSKALLFINNAS STORAOMRkDENDiRNATURENFkRSKyTASIG SJiLV*AGBORSJiLVPkLANDETIUTPRiGLAD GLESBYGDOCHiRBEREDDATTACCEPTERANACK DELARNA6ISSTVARDETTRkKIGTATTRiVENTOG MINGAMLEKATTKOMPISOCHNiRMINFINASTE TUPPAV"LOMMERASBLEVDUVHyKSMIDDAG -ENSKALLMANHATAMDJURNiRAVILDMARKEN MkSTEDESKYDDASELLEROCKSkFkRMANTA KONSEKVENSERNA.USTiNGERJAGINHyNSEN NiRJAGINTEiRPkGkRDEN+ATTERNAFkRLITA TILLSINKLiTTERFyRMkGA&RkGANOMMiNNIS KOROCHROVDJURBLEVPkTAGLIGTAKTUELLHiRI *iMTLANDMEDTVkBJyRNMyTENPkKORTTID VARAVETTMEDDyDLIGUTGkNG$kiRDETLiTT ATTKiNSLORNATARyVERHANDENSOMMEDFkR BONDENI,ANESTRANDSARTIKEL -ENVIKANiVENIFORTSiTTNINGENVISTASI SKOGOCHMARKUTANATTBEHyVAVARARiDDA $ETiRBETYDLIGTFARLIGAREATTVISTASIHEM MET PkARBETSPLATSENELLERITRAFIKEN3JiLV iRJAGMEROROLIGNiRJAGiRISTORSTADEN NATTETIDiNNiRJAGPLOCKARHJORTRONPk MYRARNAFASTBJyRNSKITENPkSTIGENiRSk FiRSKATTDENkNGAR

ENKONSPIRATyRUTAN RIMOCHRESON

CECILIAIREFALKJOURNALIST ANTI SPECIESIST DJURRiTTSFyRESPRkKARE OCHMEDLEMIFIBSREDAKTION

-EDILLADOLDAGENDAHAR2UNE,ANESTRAND FyRFATTATSITT±REPORTAGE²OMVARGENI&I" 4EXTENSFORMiRJOURNALISTISKOCHDET VAROCKSkSOMSkDANDELARAVREDAKTIONEN

§3KAMANHATAMDJURNiRAVILDMARKEN MkSTEDESKYDDASELLEROCKSkFkRMANTA KONSEKVENSERNA¦ ULFRAMSTEDT FkRBONDE

FIB 2IVETFk

R

6ARGDEBATTENFORTSiTTERINiSTA NUMMER 2UNE,ANESTRANDSVARAR DkPk5LF2AMSTEDTSOCH#ECILIA )REFALKSINLiGG

HADEFyRAVSIKTATTPUBLICERADENEFTER KRAFTIGAPkTRYCKNINGARMEDTiMLIGEN GROVAORDVALFRkN,ANESTRAND)SISTA STUNDTOGEMELLERTID&I"SITTPUBLICIS TISKAANSVAROCHLiTDENISTiLLETGkSOM DEBATTEXT-ENDETSTILISTISKAPROBLEMET KVARSTkR,ANESTRANDPRESENTERARSINVER SIONOM±VARGPLkGAN²SOMOBJEKTIVSAN NING"LANDANNATGENOMATTINTERVJUA PERSONER¯ALLAMEDSAMMAkSIKTIFRkGAN ¯FyRATTFyRSyKAFkLiSARENATTTROATT DERASSYNPkVARGiRREPRESENTATIVFyRFLER TALETMiNNISKORPkLANDSBYGDEN 5LF2AMSTEDTKiNDEINTEIGENSIGOCH REAGERADEPkTEXTEN&yRMODLIGENMkNGA MEDHONOM&yRDETiRINTESVkRTFyRDEN LiSKUNNIGEATTLUKAFRAMSKRIBENTENS SYFTENMELLANRADERNA6ARGHATETOSARILLA Dk,ANESTRANDHiVDARATTDENNAFyRVkRA BREDDGRADERHELTNATURLIGAARTINTEHAR NkGONPLATSIDENSVENSKAFAUNAN2OVDJUR yVERLAGiRENLIGTHONOMETTHOTMOT NiRINGSFRIHETEN MOTMiNNISKANS±RiTTIG HET²ATTHkLLASLAVARAVANDRAARTERFyRATT KUNNAUPPRiTTHkLLAVANANATTiTAOCHFyR SiLJAAS,ANESTRANDFyRSyKERHiRVIDSKAPA ENMOTSiTTNINGMELLANSTADSBOROCH LANDSORTSBORGENOMATTBESKRIVAVARGEN SOMORSAKTILLLANDSBYGDENSAVFOLKNING (ANHARRENTAVOSMAKLIGHETENATTGyRA DETHELATILLENKLASSFRkGA$ESTACKARSFAT TIGADJURiGARNAFkRSINAINKOMSTERRIVNA AVSTORASTYGGAVARGENSiGSDET/CHPOLI TIKERNAOCHFORSKARNAGyRINTEETTDYFT&yR ISJiLVAVERKETiRDETDE±GOLFBYXEFJANTAR NA²SOMPLANTERATUTVARGENPk TALET 6ARFyR*O FyRATTKUNNABEDRIVATROFmJAKT PkVARG

$ENNAKONSPIRATORISKASMyRJAFkRILLUS TRERASAVENKVINNASOMMENARATTDETAV SKATTEBETALARNAFINANSIERADEVARGSTiNG SLETiRFyRJOBBIGTATTUNDERHkLLAVARFyR HENNESDyDSDyMDAMATLAMMRIVSAViTT LINGARNATILLUTPLANTERADEDJURPARKSVARGAR (ONUTTRYCKEROCKSkOROFyRSINATONkRS DyTTRARSLIV+ANSKEENFRUKTANFyRVARGENS FARLIGHETUTPLANTERADAV,ANESTRANDOCH HANSFkTALIGAMENHyGLJUDDALIKAR&yR SANNINGENiRATTVARGENiRETTSKYGGTDJUR SOMI3VERIGEINTEDyDATNkGONMiNNISKA


&/,+%4 I"

),$

./2$)# 6!$(_."!44,%'2/5 4/-( $%2-%$&d 0 %9-!. 236!2% 4

3KJUTNAVARGARI3VARTBOREVIRET

SEDAN$ETFINNSINTEENSENHANDFULL DOKUMENTERADEFALLDiRVARGDyDATMiN NISKAIMODERNTID-ENATTANSPELAPk MiNNISKORSRiDSLAiRENViLBEPRyVADPRO PAGANDAMETOD$ETVET2UNE,ANESTRAND ,IKSOMHANFyRMODLIGENKiNNERTILLATT DETUNDERGENOM$.! ANALYSVISAT SIGATTMERiNPROCENTAVDEPkSTkDDA FALLDiRVARGSKAHARIVITTAMDJURiRFALSKA )STiLLETHARDJURENDyTTAVANDRAORSAKER ¯EFTERANGREPPAVANDRADJURINTESiLLAN HUNDAR GENOMSJUKDOMAROCHOLYCKOR -ENDETiRBARAIDEFALLDkROVDJURDyDAT DEMSOMDJURiGARENFkRUTERSiTTNINGAV STATEN"AKOMROPENATT±6ARGENKOM MER²FINNSIALLRAHyGSTAGRADPROFITIN TRESSE$iRFyRFORTSiTTERSKRIKENTROTSATT DETSTRIDERMOTALLRIMOCHRESON !TTSOM,ANESTRANDLkTABLIATTPRESEN TERADYLIKALiTTILLGiNGLIGAFAKTAIVARG FRkGANOCHATTDESSUTOMUNDERLkTAATT BESKRIVADELiTTNADERIJAKTFyRORDNINGENS PARAGRAFSOMTRiDDEIKRAFTFyRRAVkREN VILKAGERDJURiGAREUTyKADRiTTATTSKJUTA VARG iRINGETANNATiNATTFyRSyKAFyRA SINALiSAREBAKOMLJUSET!TTGESKENAV ATTDENINSTiLLNINGSOMUTTRYCKSITEXTEN iRDENGiNGSEBLANDFOLKIGLESBYGDiR OHEDERLIGT$ETVETNOG2UNE,ANESTRAND -ENBRANDTALAREBRUKARSiLLANHANkGRA SKRUPLERNiRDETGiLLERATTDRIVASINTES .iRVERKLIGHETENINTESTiMMERyVERENS MEDDEEGNAAMBITIONERNASkSMUSSLAS FAKTAHELTENKELTUNDAN

GJORDESENOMFATTANDEUNDER SyKNINGAVATTITYDERTILLROVDJURAV &JiLL-ISTRA$ENVISARATTPROCENTAV SVENSKAFOLKETSTyDJERDENNUVARANDEROV DJURSPOLITIKENOCHVILLHABIOLOGISKTLIVS

KRAFTIGAROVDJURSSTAMMAR_VENPk LANDSBYGDENiRENKRAFTIGTyVERVi GANDEMAJORITETPOSITIVATILLROV DJUR6IHARETTPOLITISKTMINIMIMkL OMVARGARI3VERIGESOMLkNGT IFRkNUPPNkTTS)DAGFINNSCIRKA VARGAROCHSTAMMENPINASHkRT AVINAVELTILLFyLJDAVOMFATTANDE TJUVSKYTTE )HySTASPRESENTERADE "ROTTSFyREBYGGANDERkDETSIN SIDIGARAPPORTOMDENILLEGALA JAKTENPkROVDJUR$ENGERVIDHANDEN ATTVARTANNATROVDJURSOMDyRGyRDET TILLFyLJDAVTJUVSKYTTE OFTAHiNSYNSLyST SkDANTDiRDJURENPLkGASOCHLEMLiSTAS )NTESiLLANSKICKARGiRNINGSMiNNENDELAR AVDEDyDADEDJURENTILL,iNSSTYRELSERNA ELLER.ATURVkRDSVERKETFyRATTUTyVA UTPRESSNING6ANLIGTiROCKSkATTTJiNS TEMiNSOMARBETARMEDATTBEKiMPA ILLEGALJAKT OCHPERSONERSOMUTTRYCKER SIGPOSITIVTOMROVDJUROFTATRAKASSERAS HOTASOCHUTSiTTSFyRSKADEGyRELSE!TT BROTTENKANFORTGkBERORENLIGT"RkDEL VISPkATTVISSALOKALADAGSTIDNINGAROCH JAKTPUBLIKATIONER MENiVENNATIONELLA MEDIER SPiRPkVARGHATETGENOMATTGE OPROPORTIONERLIGTSTORTUTRYMMETILLDEM SOMSKRIKERHyGST NiMLIGENVARGMOT STkNDARNA !TT2UNE,ANESTRANDSAKNARFyRMkGATILL NYANSiRENSAK"ILDENAVENKONSPIRATyR AVGARGANTUANSKADIMENSIONERKLARNAR NiRHANPkSTkRATTVARGENiRUTPLANTERAD AVSTATEN%NTEORISOMVEDERLAGTSGENOM kTSKILLIGAUTREDNINGAROCHSOMDEFLESTA MiNNISKORVIDSUNDAViTSKORDiRMED yVERGIVIT$.! TEKNIKFASTLADEREDAN ATTDAGENS3KANDINAVISKAVARGSTAMINTE HiRSTAMMARFRkNDJURPARKSVARGAR -ENDETSOMVERKLIGENBEKYMRARMIG iRINTEATTDETFINNSETTANTALHATISKA RiTTSHAVERISTERSOM2UNE,ANESTRANDSOM ISINMISSIONINTEDRARSIGFyRATTFRISERA VERKLIGHETEN SOMANSERATTALLTINGSOM INTESTyDJERDENEGNASAKENiRENDELAV KONSPIRATIONEN$ETVERKLIGTSKRiMMANDE iRATTDETFINNSKANALERSOMiRBEREDDA ATTLkTADERASPROPAGANDAGkIGENOM SOMJOURNALISTIK

FIBTOLV 

$%.3`+!,,!$% &d236!23$%"!44%. â– â–  &I"SJULNUMMERORSAKADELITEKRUSNINGAR

PkYTAN&yRSVARSMAKTENSINFORMATIONSAVDEL NINGBESTiLLDEOMEDELBARTkTTATIDNINGAROCH !FTONBLADETSKULTURSIDA SKREVATTI&I" ²UTKiMPADESINVASIONSFyRSVARETSSISTASTRID² 6iRNPLIKTSViNNERNASSISTASTRIDKANSKEHADEVARIT MERTRiFFANDE!FTONBLADETS0ETTER,ARSSONSTES ATTDETMED&. MANDATIBLANDKANVARA²BEFO GATMEDLITEKOLONIALKRIG²ITILLEXEMPEL4CHAD iR NkGOTVIFkRkTERKOMMATILLI&I"UNDERVkREN &yRSNARTETTkRSEDANSKREVVII&I"ATTDET ENDAPOSITIVAMEDAVVECKLINGENAV&yRSVARETiR ATTVI¯FyRATTREKRYTERASOLDATERBEREDDAATTDy OCHDyDAFyR%5¯BORDEFkSESVENSKKRIGSFILM PkBIOINOMTVk TREkR6IFICKFEL$ETDRyJDEBARA ETT.ULANSERAR46&REDSTYRKAN*IPPIKAYEJ -ENIDETSTORAHELAiRDETFORTFARANDEDyDSTYST iVENNUNiR.ORDIC"ATTLE'ROUPiRSTARTKLARA .EJ JUSTDET VIGLyMMERJUMATERIALDEBATTEN !TTAVVECKLAkRAVALLIANSFRIHETiRINTESk MYCKETATTDISKUTERAPkNYHETS OCHDEBATTPLATS MENATTDETSYDAFRIKANSKATERRiNGFORDONET 2'- iVENKALLAT'ALTEN INTEFINNSPkPLATS NiR."'SKAUTOCHRESA¯DETUPPRyR )3TORBRITANNIENHARMATERIALDEBATTENRASATSk LiNGENkGONKANMINNAS0OLITIKERVINNEROCH FyRLORARVALPkATTSKICKAUTDENARMmMANHAR ¯OCHINTEDENMANKUNDETiNKASHA¯ISTRID $EBATTENiRSkLUNDAEVIG OLySLIG IHyGSTAGRAD POLITISERADOCHDESSUTOMNiSTINTILLOINTRESSANT %N."' SOLDATKOSTARDESSUTOMGkNGERMER iNENHEMViRNSMAN -ERINTRESSANTBORDEVARA6ADSKA."'GyRA )4CHAD)3UDAN/CHVARFyRANSERMANSIGINTE BEHyVAETT&. MANDAT 4ILLSAKENHyROCKSkATTISyDRA4CHADPkGkR DENSTyRSTAPRIVATAINVESTERINGENNkGONSIN I!FRIKA`TMINSTONE MILJARDERDOLLARHAR INVESTERATS BLANDANNATFyRATTBYGGAENUTVIN NINGSUTRUSTNINGI$OBAOCHENPIPELINEDiRIFRkN TILL+AMERUNSKUST /MDETTAOCHMYCKETANNATKANNILiSAMERA OMI&I"UNDER

MARTINSCHIBBYE REDAKTyR


FIBLEVANDEHISTORIA

%%N7ANNSEE KONFERENSI0ALESTINA$ENFEBRUARISAMLADESFEMTONPERSONER 7A NO E EN I 0A N R N N L F E SS SE T E I N I"ERLINFyRATT AVHANDLA²DENSLUTLIGALySNINGENAVJUDEFRkGAN²3EXkRSENARE DEN I"ERLINFyRATTAVHANDLA²DENSLUTLIGALySNINGENAVJUDEFRkGAN²3EXkRSENARE DEN MARSSAMLADESELVAMiN IVADSOMKALLADES²2yDAHUSET²I4EL!VIV FyRATT BESLUTA MARSSAMLADESELVAMiN IVADSOMKALLADES²2yDAHUSET²I4EL!VIV FyRATTBESLUTA O P M yA ) PNO DL O Fy ED RVTG DE L S RS OEL I E EIM D T SKSM T IAV T ATN y G N EN OMPALESTINIERNASyDE)NGETPROTOKOLLFyRDESVIDDETSISTNiMNDAMyTET MENAVGyRAN D B FAT E . E TFO ASG E R YS i L D ES NUK B M AV KV ER AR T I NI LS L M D K I N DEBESLUTFATTADES.YFORSKNINGGERENSKRiMMANDEBILDAVVILKA

3

HENRIKLINDETEXT HENR K L ND II

$ENETNISKARENSNINGENAV 0ALESTINA+ARNEVALFyRLAG (ySTENVARDETkR SEDAN&.ANTOGENDELNINGS PLANFyR0ALESTINA¯ETTBESLUT SOMOCKSkBLEVSTARTSKOTTET FyRDENETNISKARENSNINGEN AVLANDET)SINNYABOKGyR DENISRAELISKEHISTORIKERN)LAN 0APPEUPPMEDDENSYSTEMA TISKALyGNKAMPANJSOMLiNGE HARDOLTFyREFTERViRLDEN VADSOMEGENTLIGENHiNDEI 0ALESTINA 

E

AMMANKALLANDETILLMyTETIENSTyRREVILLA VID7ANNSEEI"ERLINVAR2EINHARD(EYDRICH OCHSOMPROTOKOLLFyRAREFUNGERADE!DOLF %ICHMANN$ETSOMSKULLEAVHANDLASVID KONFERENSENVAR²DENSLUTLIGALySNINGENAV JUDEFRkGAN²%TTPROJEKTSOM(EYDRICH IETTBREVFRkN RIKSMARSKALKEN(ERMANN'yRINGDATERATDENJULI HADEFyRORDNATSATTLEDA %NLIGTPROTOKOLLETFRkNKONFERENSENVARPROJEKTETS MkLSiTTNINGATTEVAKUERAALLAJUDARySTERUT&RkNDET EGENTLIGA4YSKLANDOCHFRkNDEOMRkDENSOMINFyRLIVATS ELLEROCKUPERATSUNDERDETPkGkENDEKRIGET0ROJEKTETS OMFATTNINGFRAMGICKAVENTABELLSOMUPPTOGELVA

MILJONERJUDAR FRkN&RANKRIKEIViSTERTILL3OVJETUNIONEN IySTER%NSiRSKILTLIVLIGDISKUSSIONTYCKSHAUPPSTkTT ANGkENDEBEHANDLINGENAVPERSONERIBLANDiKTENSKAP OCHDERASBARN 6ADSOMEGENTLIGENSKULLEHiNDAMEDDEEVAKUERA DEDiR²ySTERUT²iGNASINTEMkNGARADERIPROTOKOLLET -ANNOTERARBARAATTENDELKANKOMMAATTSYSSELSiT TASIViGBYGGNATIONVARVIDMkNGAKOMMERATTFyRSVIN NAPkGRUNDAVNATURLIGFyRMINSKNING$ESSUTOMNOTE RASATTDETKVARVARANDERESTBESTkNDETSKALLBEHANDLAS PkETTADEKVATSiTT-ELLANRADERNAKANMANANAATT DETFANNSENSAMSTiMMIGHETIUPPFATTNINGENOMVAD DETTAKUNDEINNEBiRA


FIB

3EXkRSENARESTODENANNANIDEOLOGISKGRUPPINFyR ETTLIKNANDEPROBLEM!VLiGSNANDETAVENBEFOLKNINGS ANDELSOMINTEVARyNSKViRDINOMDETOMRkDESOM GRUPPENGJORDEANSPRkKPkATTBEBO$EICKEyNSKViRDA VARDENHiRGkNGENBLOTTENTIONDELSkMkNGAMEN SkVAROCKSkDETAKTUELLALANDOMRkDETNUAVSEViRT MINDRE.iMLIGENDENDELAVViRLDENSOMFORTFARANDE

PkKARTORNAIkRSSVENSKABIBELyVERSiTTNINGKAL LADES0ALESTINA/CHSOMVIDFREDSFyRHANDLINGARNA EFTERFyRSTAViRLDSKRIGETBLIVITMANDATET0ALESTINAMED 3TORBRITANNIENSOMFyRVALTARE $ENMARSSAMLADESENGRUPPPkELVAMiN I VADSOMKALLADES²2yDAHUSET²I4EL!VIV FyRATTBESLUTA OMDENNAOyNSKADEBEFOLKNINGSANDELSyDE)NGETPRO TOKOLLFyRDESVIDMyTETMENAVGyRANDEBESLUTFATTADES 2EDANSAMMAKViLLGICKMILITiRAORDERUTTILLENHETERNA IFiLTOMATTFyRBEREDADENSYSTEMATISKAFyRDRIVNINGEN AVPALESTINIERNAFRkNSTORADELARAVLANDET-EDDESSA ORDERFyLJDEDETALJERADEANVISNINGAROMVILKAMETODER SOMSKULLEANViNDASFyRATTGENOMFyRADENNAOMFAT TANDEETNISKARENSNING

(URVETVIDkDETTANiRINGETPROTOKOLLFyRDESVID SAMMANTRiDET*O DETFINNSETTFLERTALSKRIVNAKiLLOR $ENSOMSATTORDFyRANDEVIDMyTET $AVID"EN'URION FyRDEENDAGBOKSOMFINNSBEVARAD,IKSOMENSTORDEL AVHANSBREVViXLING,IKASkFINNSDENPLANSOMMyTET FASTSTiLLDEOCHSOM EFTERGODKiNNANDEAV(AGANAS HyGKOMMANDO SKICKADESUTSOMMILITiRAORDERTILL

TRUPPERNAIFiLT$ESSUTOMFINNSMEMOARERAVFLERA MILITiRABEFiLHAVARESOMGERSINABIDRAGTILLHELHETS BILDEN $ENSOMNUHARGJORTDETMyJLIGTFyRVEMSOMHELST ATTTADELAVALLDENNAINFORMATIONiRDENISRAELISKE HISTORIKERN)LAN0APPEVID(AIFASUNIVERSITET)SINBOK $ENETNISKARENSNINGENAV0ALESTINASKILDRARHANI DETALJVADSOMHiNDEI0ALESTINAUNDERkREN (iRVEDERLiGGERHANPkPUNKTEFTERPUNKTDENFALSKA PROPAGANDABILDSOMSPRIDITSOMMAKTyVERTAGANDETI 0ALESTINA4YFAKTAOMVADSOMVERKLIGENHiNDEFINNS DOKUMENTERADEIENRADOLIKAISRAELISKAARKIVOCH)LAN 0APPEHARyPPNATDENNA0ANDORASASK%NFyRSKRiCKAN DELiSNINGIFLERAAVSEENDEN$ELSGENOMDENDETALJRIKA

"ILDERFRkNViNSTER %TTRASERATHUSIBOSTADS KVARTERET3A´AD 3A´IDIdSTRA *ERUSALEMMAJ 0kFLYKTUNDANATTACK ERNAMOT*AFFAIAPRIL $AWAYMEHIJUNI PLATSENFyRMASSAKERN OKTOBER.kGRA ENSTAKAMURRESTERVITTNAR OMVARBYN$AWAYMEHEN GkNGLkG *AFFAHAMNAPRIL -EDFLYKTViGARNAAVSKURNA DREVSPALESTINIERNAUTI HAVET
FIBLEVANDEHISTORIA &. KARTAyVERBEFOLKNINGSFyRDELNING3TATISTIK FRkNFOLKRiKNINGARGENOMFyRDAUNDERDENAKTUELLA PERIODENFINNSOCKSkPk3#"SBIBLIOTEKI3TOCKHOLM SOMETTRESULTATAVETTLkNGVARIGTUTBYTEAVSTATISTIK MELLAN3#"I3VERIGEOCHANDRALiNDER9TTERLIGARE ETTSTYCKEPOLITISKDYNAMITFyRNkGONSVENSKFORS KAREATTTASIGAN.kGOTFyR&ORUMFyR,EVANDE HISTORIAKANSKE

TENELLERAVANDRAANLEDNINGARANSkGSVARA FIENTLIGAMOTJUDAR$ETSKULLELEDATILLFyRyDANDE KONSEKVENSERFyRDESSAPERSONER$ENNOVEMBERANTOG&.SGENERAL FyRSAMLINGRESOLUTIONOM0ALESTINASDELNING 3OMETTSVARPkDETTAINLEDDESIByRJANAVDECEM BERJUDISKARENSNINGSAKTIONERMOTPALESTINSKA BYAROCHSTADSDELAR4ILLATTByRJAMEDFyRSyKTE MANGESKENAVATTDETRyRDESIGOMVEDERGiLL NINGFyRPALESTINSKAANGREPP-ENSNARTBLEVDET UPPENBARTATTDETRyRDESIGOMRENAUPPRENS NINGSAKTIONERMEDTVkNGSFyRDRIVNINGAVBEFOLK NINGEN-ANUTVECKLADEENTAKTIKFyRANGREPPEN SOMSEDANFORMALISERADESI0LAN$ALET$ENUTVAL DABYNOMRINGADESPkTRESIDOROCHSOLDATERNA GICKIN"YNSMiNFICKORDERATTSTiLLAUPPSIGPk TORGETOCHENMANKLiDDIENHUVAMEDENDAST ETTPARHkLFyRyGONENPEKADEUTVILKASOMSKULLE FyRASkTSIDANFyRATTOMEDELBARTSKJUTAS$EN

GENOMGkNGENAVDEGRYMMAyVERGREPPENIBYEFTER BY ISTADEFTERSTAD-ENOCKSkMOTBAKGRUNDAVDET HYCKLERIOCHDELyGNERSOMPRiGLARDENISRAELISKA VERSIONENAVHURMANSLUTLIGENLySTEPROBLEMET MEDBEFOLKNINGSFRkGANIDENJUDISKASTATEN $ENANGREPPSPLANSOMANTOGSDENMARS BETECKNADES0LAN$PkHEBREISKA$ALET $ETVAR INGETOyVERLAGTBESLUTSOMFATTADES$ENSLUTLIGEN ANTAGNAPLANENHADEFyREGkTTSAVENPLANFRkN kROCHYTTERLIGARETVkFRkNSOMHADE KODNAMNEN0LAN"OCH0LAN#!LLTVARFyRBERETT INIMINSTADETALJ3iRSKILTANMiRKNINGSViRTiRDET BYREGISTERSOMMANTIDIGTByRJATUPPRiTTAOCH SOMREDANVIDSLUTETAV TALETOMFATTADESk GOTTSOMALLAPALESTINSKABYAR$ETINNEHyLLOMFAT TANDEUPPGIFTEROMALLTSOMKUNDEBESKRIVAENBYS VERKSAMHETOCHDESSINVkNAREOCHUTGJORDEISIG ETTKRAFTFULLTVEDERLiGGANDEAVMYTENOM²ETTLAND UTANFOLKFyRETTFOLKUTANLAND²%FTERSATSADES SiRSKILTPkREGISTRERINGAVDEMSOMDELTAGITIREVOL

"EN'URIONVARDRIVANDE IDENETNISKARENSNINGEN 'ODKiNDEIFyRViGALLAAKTIO NERSOMSKULLEVIDTASOCH IEFTERHANDALLAyVERGREPP SOMGRUPPERNAUTEPkFiLTET UTFyRDEPkEGETINITIATIV

MASKERADEVARIALLMiNHETDENKUNSKAPARE SOM FyRBYREGISTRETSRiKNING UTNYTTJATDENPALESTINSKA GiSTFRIHETENOCHUTFORSKATALLADETALJEROMBYN 2ESTENAVINVkNARNADREVSSEDANBORT UTANMyJ LIGHETATTTAMEDSIGNkGRAAVSINATILLHyRIGHETER OCHHUSENSPRiNGDES 0kDETTASiTTSKULLESkSMkNINGOMFEMHUND RATRETTIOENBYARKOMMAATTFyRSTyRAS0kBYAR NASMARKHARSEDANOFTAPLANTERATSSKOGVILKET GJORTDEMTILLOMTYCKTAREKREATIONSOMRkDENFyR TRIVSAMMAHELGUTFLYKTERFyRISRAELISKAFAMILJER 2ENSNINGARNABLEVALLTMERHiNSYNSLySAOCH)LAN 0APPEMENARATTDEVIDMINSTTRETTIOENTILLFiLLEN MkSTEKLASSASSOMMASSAKRER$ENENDAAVDESSA


FIB

0ALESTINIERNAHARALLTIDKUNNATBERiTTAOMVADSOM EGENTLIGEN HiNDE DESSA yDESDIGRA kR -EN SOM KONFLIKTENSFyRLORAREHARDERASHISTORIAFyRVANDLATS TILL ICKE HISTORIA &yRNEKANDET AV FyRINTELSEN AV DETPALESTINSKASAMHiLLETHARVARITTOTAL

,)44%2!4524)03 SOMBLIVITALLMiNTKiNDiRMASSAKERNIBYN$EIR 9ASSINDENAPRIL&yRMODLIGENFyRATTDEN )LAN0APPE $ENETNISKARENS NINGENAV0ALESTINA +ARNEVAL DOKUMENTERADESAVENUTOMSTkENDE OPARTISK FyRLAG IAKTTAGARE DENFRANSKECHEFENFyR2yDA+ORSETS *AQUESDE2EYNIER !*ERUSALEM DELEGATIONI0ALESTINA *AQUESDE2EYNIER$ENNE UNDRAPEAUFLOTTAITSURLALIGNE FICKETTTELEFONSAMTALOCHOMBADSBEGESIGTILL DEFEU .EUCHAToL%DITIONDELA $EIR9ASSINDiRBEFOLKNINGENJUSTHADEUTSATTSFyR "ACONNInRE ENMASSAKER4ROTSVARNINGARHADEHANTILLRiCKLIGT 7ALID+HALIDI &ROM(AVENTO #ONQUEST 7ASHINGTON 4HE MODOCHANSVARSKiNSLAATTBEGESIGDITOCHISIN )NSTITUTEOF0ALESTINE3TUDIES BOK!*ERUSALEMUNDRAPEAUFLOTTAITSURLALIGNEDE (iRFINNSKAPITLETOM$EIR9ASSIN FEUBERiTTARHANVADHANFICKSE'iRNINGSMiNNEN I*AQUESDE2EYNIERSBOKyVERSATT TILLENGELSKAPkSID FRkN)RGUNOCH3TERNVARFORTFARANDEKVARIBYNOCH 7ALID+HALIDI !LLTHATREMAINS HANUPPSKATTADEANTALETDyDATILLTVkHUNDRAFEM 7ASHINGTON 4HE)NSTITUTE TIOPERSONER MkNGAAVDEMKVINNOROCHBARN3k OF0ALESTINE3TUDIES 0kBOKENSSIDORBESKRIVS SMkNINGOMSKULLEDENSIFFRANJUSTERASNEDkTOCH FyRSTyRDAPALESTINSKABYAR )LAN0APPEANGERNUATTDENBEKRiFTADESIFFRANFyR -EDBILDEROCHTEXTOMHURDE ENGkNGSETTUTOCHVADSOM MASSAKERNiRMINSTNITTIOTREDyDSOFFERVARAVETT kTERSTkRIDAG TRETTIOTALSPiDBARN 7ALID+HALIDI "EFORETHEIR $ENSTyRSTADELENAV0ALESTINASBEFOLKNING DISASPORA 7ASHINGTON 4HE BODDEIBYARPkLANDSBYGDEN-ENiVENSTADSBE )NSTITUTEOF0ALESTINE3TUDIES SIDORIFORMATXCM FOLKNINGENDRABBADESAVRENSNINGSAKTIONERNA (iRFINNSETTRIKTBILDMATERIAL %LVASTADSDELARKOMATTTyMMASPkSINAINVkNARE FRkN0ALESTINA¯ %TTEXEMPELPkDETTAiR(AIFASOMANGREPSDEN 2IKHALTIGINFORMATIONOM APRILAV#ARMELIBRIGADEN$ESSBEFiLHAVAREVAR 7ANNSEE KONFERENSENFINNSPk FLERASPRkK DiRIBLANDSVENSKA -ORDECHAI-AKLEFSOMHADEGETTMYCKETTYDLIGA PkHEMSIDANFyR(AUSDER ORDERTILLSINASOLDATER²$yDAVARJEARABNITRiFFAR 7ANNSEE +ONFERENZ WWWGHWKDE PkSiTTELDPkALLABRiNNBARAFyREMkLOCHTVINGA UPPDyRRARNAMEDSPRiNGMEDEL²,IKSOMDEFLESTA SOMFyRDEBEFiLUNDERRENSNINGSOPERATIONERNA SKULLEiVEN-AKLEFAVANCERAUPPkTINOMDENISRA ELISKASTATEN(ANBLEVSENARESTABSCHEFFyRDEN ISRAELISKAARMEN $ETIDIGAMORGONTIMMARNASyKTESIGFOLKTILL MARKNADSPLATSENVIDHAMNENMEDFyRHOPPNINGEN

ATTENORDNADEVAKUERINGSJyViGENSKULLEKUNNA ORDNAS$EANGREPSAVJUDISKAPRICKSKYTTAROCH STRAXOCKSkMEDGRANATBESKJUTNING&OLKMASSAN BRyTSIGNUINPkHAMNOMRkDETOCHSTORMADEDE BkTARSOMVARFyRTyJDADiR.kGRAyVERLEVANDEHAR KUNNATSKILDRAVADSOMHiNDE ²-iNTRAMPADEPkSINAViNNEROCHKVINNORPk SINAEGNABARN"kTARNAIHAMNENFYLLDESSNART MEDLEVANDELAST$EBLEVFyRFiRANDEyVERFYLLDA -kNGAViLTEOCHSJyNKMEDSINAPASSAGERARE² $ENETNISKARENSNINGENSKULLEPkGkTILLDECEMBER OCHTOTALTNiRMAREkTTAHUNDRATUSENPERSO NERFyRDREVS$ENSISTASTORAMASSAKERNDRABBADE BYN$AWAYMEHNiRA(EBRONDENOKTOBEROCH KANSKEVARDETOCKSkDETViRSTAAVyVERGREPPEN UNDERDETSOMPALESTINIERNAKALLAR².AKBA² KATA STROFEN.iRBYNSMUKHTARVkGADESIGTILLBAKAINI BYNDAGENDiRPkMyTTESHANAVHyGARMEDLIKOCH KUNDERiKNASIGFRAMTILLATTFYRAHUNDRAFEMTIOFEM PERSONERSAKNADES DiRIBLANDHUNDRASJUTTIOBARN OCHKVINNOR 0ALESTINIERNAHARALLTIDKUNNATBERiTTAOM VADSOMEGENTLIGENHiNDEDESSAyDESDIGRAkR -ENSOMKONFLIKTENSFyRLORAREHARDERASHISTORIA FyRVANDLATSTILLICKE HISTORIA&yRNEKANDETAVFyRIN TELSENAVDETPALESTINSKASAMHiLLETHARVARITTOTAL .UVISAR)LAN0APPEFRAMSEGRARNASEGENDOKU MENTATIONAVSINAyVERGREPPOCHDETFINNSINGEN TVEKANLiNGRE$ETVARSkHiRDETGICKTILL

HENRIKLINDEiRBOSATTISTRiNGNiSLiSEN KORTINTERVJUMEDHENRIKLINDEPkSID


6 FIBUTRIKES

$

"OSiTTARNASANTALByRJARNiRMASIGENKRITISKMASSADkVARJE FORMAVRiTTVISLySNINGIPRAKTIKENBLIROMyJLIG SKRIVER&I"S 'UNNAR/LOFSSON NYSSHEMKOMMENFRkN6iSTBANKEN

iLKOMMENTILL iSTBANKEN

GUNNAROLOFSSON TEXTARNEMALMGRENBILD

ENSEROLIKAUTPkOLIKASTiL LEN BARRIiRENELLERSTiNGSLET ELLERMURENELLERVADMANVILL KALLADEN5TANFyR"ETHLEHEM iRDENDEFINITIVTENMUR ENMETER HyGBETONGMUR¯DUBBELTSkHyGSOM "ERLINMUREN¯UTANFyNSTERELLERHkL SOM EFFEKTIVTDELARSAMHiLLENAISINViG SKILJER FAMILJERkT SEPARERARByNDERFRkNDERAS OLIVLUNDAROCHSKOLBARNFRkNDERASSKOLOR 0kANDRASTiLLENRINGLARDENSIGSOMEN ORMGENOMLANDSKAPET MEDDUBBLATAGG TRkDSSTiNGSELOCHPATRULLViGARFyRISRAELISK MILITiR6iLKOMMENTILL6iSTBANKEN4ILL DET0ALESTINASOMENLIGTDEKLARATIONEFTER DEKLARATION OCHSENASTI!NNAPOLIS SKALLBLI DENSJiLVSTiNDIGAPALESTINSKASTATEN²SIDA VIDSIDAOCHIFREDMED)SRAEL² 0kFRIMiRKENAKyPTAI"ETHLEHEMSTkR MYCKETRIKTIGT²0ALESTINIAN!UTHORITY²/CH DEUNIFORMSKLiDDAVAKTERNAVID9ASSIR !RAFATSGRAVI2AMALLAHiRFyRVISSOPALES TINIER-ENLiNGREiNSkSTRiCKERSIGKNAP PASTDENPALESTINSKASJiLVSTiNDIGHETEN

-ANBEHyVERINTEkKALkNGTINNANMAN INSERVEMSOMBESTiMMERdVERALLTDESSA CHECKPOINTS DiRETT)$ KORTSOMiRGILTIGT IDAGKANVARAOGILTIGTIMORGON!VSTiNGDA ViGAR0ASSAGERGENOMMURENSOMiR yPPNABARANkGRAFkSTUNDERUNDERDAGEN 4UNGTBEViPNADISRAELISKMILITiRMED MASKINGEViR STRIDSVAGNAR yVERVAKNINGS TORNOCHELEKTRISKASTiNGSEL /CHyVERALLTDESSABOSiTTNINGAR KOM PAKTABOSTADSOMRkDENMEDGATOROCH PLANTERINGAR OCHMEDARKITEKTURHELTFRiM MANDEFyRDENTRADITIONELLAI0ALESTINA SOMKRYPERSOMCANCERSVULSTERGENOM LANDSKAPETdVERALLTSKyVLADEOLIVLUNDAR OMRkDENBESLAGTAGNAFyR²MILITiRAiNDA MkL²OCH²AVSiKERHETSSKiL²3iRSKILDA ViGARBARAFyRBOSiTTARE+RING*ERUSALEM iRINRINGNINGENNiSTANTOTAL"OSiTTARNA LiGGERBESLAGPkVATTENKiLLORNAOCHDEN ByRDIGASTEJORDEN OCHBYGGERSTRATEGISKA FiSTENPkBERGSTOPPARNA0ALESTINIERNA HiNVISASTILLSINSEMELLANAVSKURNAOCH SEPARERADE MINDREByRDIGAOCHSERVI

§$EUNIFORMSKLiDDAVAKTERNAVID 9ASSIR!RAFATSGRAVI2AMALLAHiR FyRVISSOPALESTINIER-ENLiNGREiNSk STRiCKERSIGKNAPPASTDENPALESTINSKA SJiLVSTiNDIGHETEN¦

CEMiSSIGTEFTERSATTA BANTUSTANSENLIGT MODELLFRkNAPARTHEIDTIDENS3YDAFRIKA )(EBRONHARAGGRESSIVABOSiTTARE OCKUPERATyVREDELENAVFLERAFASTIGHETER MITTICENTRUM$EKASTARNERSINASOPOR ¯BLANDANNATENGAMMALTViTTMASKIN¯Pk PALESTINIERNA OCHSPOTTAROCHKASTARSTEN PkSKOLBARNEN$EPALESTINSKABUTIKERNA HARFkTTSINADyRRARIGENSVETSADE OCH JUDISKASYMBOLERMkLADEPkFASADERNA OCH FAMILJERNAMkSTEOFTAKLiTTRAyVERMURAR OCHBAKGkRDARFyRATTKOMMAINISINAHUS (ELASTADENiRIPRAKTIKENDELAD UNDER BELiGRING OCH²VAKTAD²AVTUNGT BEViPNADEISRAELISKASOLDATER )DAGFINNSNiRMAREBOSiTTARE Pk6iSTBANKEN IETTPROJEKTOLAGLIGTUTIFRkN &. STADGA 'ENnVEKONVENTIONELLERISTORT SETTVILKETINTERNATIONELLTERKiNTDOKUMENT SOMHELST/CHDEBLIRSTiNDIGTFLER4ROTS ALLAKONFERENSER4ROTSATTSAMTLIGAPALES TINSKAPARTIEROCHORGANISATIONERiVEN (AMAS GkNGPkGkNGFyRKLARATSIGVILLIGA ATTACCEPTERAENTVkSTATSLySNINGENLIGT&. SRESOLUTIONER  -EDANGRi SETViXERDyRKON OCHBOSiTTARNASANTAL ByRJARNUNiRMASIGENKRITISKMASSADk VARJEFORMAVRiTTVISLySNINGIPRAKTIKENBLIR OMyJLIG+ANVIINFyRFRAMTIDENSDOMTA ANSVARFyRENSkDANUTVECKLING GUNNAROLOFSSONiRLiKARE


FIB


FIBUTRIKES &OLKPARTIETSUTRIKESPOLITISKATALESMAN"IRGITTA/HLSSONVILLATT3VERIGE SKALLTATiTENFyRSANKTIONERMOT-UGABEMEDSYFTETATTFkETTREGIM SKIFTEI:IMBABWE,ARS 'UNNAR,ILJESTRANDFRkGARSIGVARFyR

LARS GUNNARLILJESTRANDTEXTTORBJyRNBJyRKMANBILD

6ID%5 !FRIKATOPPMyTET I,ISSABONANKLAGADE DENNU kRIGE2OBERT -UGABE3VERIGEFyRATT LEDAENSMUTSKASTNINGS KAMPANJMOT:IMBABWE 6ECKANDESSFyRINNAN MARSCHERADEMELLAN OCHENMILJON ZIMBABWIERI(ARARE TILLSTyDFyR-UGABE "ILDERNAPkDEFOLKMAS SORNAVISADESEMELLERTID INTEPkTVI3VERIGE

ETiRANMiRKNINGSViRTATTENSVENSKRIKS DAGSMANyPPETVERKARFyRFOLKRiTTSBROTT &yRBUDETMOTYTTREINBLANDNINGIANDRA STATERSINREANGELiGENHETERFyRATTSTyRTAEN REGIMiRENHyRNSTENIFOLKRiTTENOCH&. STADGAN &yRSTORMAKTERNAiRDETVARDAGSMATATTAGERAyPPET ELLERDOLTMEDSANKTIONER MILITiRTVkLDOCHUPPBACK NINGAVOLIKAGRUPPERIETTLANDFyRATTFkBORTENMISS HAGLIGREGIM3VERIGESOMiRETTLITETALLIANSFRITTLAND HARISTiLLETALLTINTRESSEATTMOTVERKAENSkDANFOLK RiTTSSTRIDIGSTORMAKTSPOLITIK6IHARALLRiTTATTKRITISERA ANDRASTATERMENVIHARINTERiTTATTAGERAFyRATTSTyRTA REGIMER /HLSSONiRINTEENSAMOMATTANGRIPA:IMBABWE$ET OFFICIELLA3VERIGEOCHDESkKALLADE.'/ERNA!MNESTY &ORUM3YD !FRIKAGRUPPERNA HARUTMiRKTSIGFyRSiRSKILT HiTSKAUTFALLMOT-UGABESREGERING 0IERRE3CHORI SOMUTANATTVARAINBJUDENAV :IMBABWESREGERINGLEDDE%5SOBSERVATyRSGRUPPINFyR VALEN UTVISADESURLANDETEFTERATTHANGkTTTILL HiFTIGTANGREPPMOTDENSITTANDEREGERINGEN3VERIGES AMBASSADyRI(ARARESTiLLDESIGTILLSAMMANSMED53!S AMBASSADyRISOMRASPkOPPOSITIONENSSIDAMOTREGER INGEN$ETVARDiRFyRINTEyVERRASKANDEATT-UGABE PkTOPPMyTETI,ISSABONMELLAN%5OCHDEAFRIKANSKA STATERNAPEKADEUT3VERIGETILLSAMMANSMED$ANMARK (OLLANDOCH4YSKLANDSOMDE²FYRASGiNG²VILKASiRSKILT AKTIVTANGRIPIT:IMBABWESREGERING -EDIEROCHPOLITIKERLiGGERALLSKULDFyRDENEKONO MISKAKRISENI:IMBABWEPkPRESIDENT2OBERT-UGABE SOMAVRENTINTERNAMAKTPOLITISKASKiLSKULLESTyRTALAN DETIFyRDiRVETOCHHANBETECKNASSOMDIKTATOR

§6iSTViRLDENSFOKUSERINGPkDETLILLA

CENTRALAFRIKANSKALANDETKANBARAFyR STkSMOTBAKGRUNDAVJORDFRkGANIHELA SyDRA!FRIKAdVERALLTIGRANNLiNDERNATILL :IMBABWELIGGERJORDFRkGANOCHKOKAR¦

$ETFyRSTAMANKANSiGAOMDETiRATTHANFAKTISKT VUNNITFLERAVALSOMJiMFyRTMEDANDRAI!FRIKAIALLAFALL PLACERATSIGyVERGENOMSNITTETDkDETGiLLERyPPENHET OCHDEMOKRATI6IDAREiRINDIGNATIONENyVER-UGABE SELEKTIV-ANKANTAETTANNATAFRIKANSKTLAND %GYPTEN )NGENBRiNNMiRKERDESSViSTViNLIGELEDARE-UBARAK SOMALDRIGGENOMFyRTETTVALSOMENSTILLNiRMELSEVISiR DEMOKRATISKT 6ADGyRDk:IMBABWESkSPECIELLTATTDETFkRDET SVENSKAPOLITISKAETABLISSEMANGETATTSTiMMAINI DENKAMPANJSOMFyRTSAVREGERINGARNAI53!OCH 3TORBRITANNIENNiSTANOAVBRUTETUNDERkRFyRATTFk -UGABEATTAVGk2EGERINGEN-UGABESHARSiKERTSIN DELIANSVARETFyRDENEKONOMISKAKRISENMENDENALLT yVERSKUGGANDEFAKTORNiRDEINTERNATIONELLAEKONOMIS KASANKTIONERNAMOTLANDET+RISENTOGSINByRJAN MENHADESINGRUNDILyFTENAFRkNSJiLVSTiNDIGHETEN :IMBABWETVINGADESSViLJAETTBESKTBESKEDFRkN REGERINGEN4HATCHERVIDSJiLVSTiNDIGHETENATT MANINTEFICKTAIJORDFRkGAN$ENSKULLE²LiMNASTILLDEN BRITTISKAREGERINGENATTHANTERA²6IDFyRHANDLINGARNA I,ANCASTER(OUSELOVADEBRITTERNAATTDEVITAFAR MARNASKULLEKyPASUTOCHJORDENkTERGkTILLDENSVARTA BEFOLKNINGEN3TORBRITANNIENSKULLEMEDVISSHJiLPAV ANDRAViSTSTATERBIDRAMEDLkNFyRDETTA:IMBABWES SVARTABEFOLKNINGHADESEDANTkLIGTViNTATIkRPkATT DETSKULLESKE

4ONY"LAIRSREGERINGVILLEINTEKiNNASVIDDETLyFTET -INISTERNFyRINTERNATIONELLUTVECKLING#LARE3HORT MEDDELADENOVEMBERIETTBREVTILL:IMBABWES REGERING²*AGVILLEGyRADETKLARTATTVIINTEACCEPTERAR ATT3TORBRITANNIENHARETTSiRSKILTANSVARATTBIDRATILL KOSTNADERNAFyRATTKyPAFRILANDI:IMBABWE6IiREN NYREGERINGVARSMEDLEMMARHAROLIKABAKGRUNDUTAN LiNKARTILLDEFORNAKOLONIALAINTRESSENA²!RGUMENTET GODTOGSINTEAV:IMBABWESREGERING 5PPGyRELSENOMFINANSIELLTSTyDATTkTERLiMNA JORDENVARENGOTTGyRELSEOMiNMYCKETLITENFyR 3TORBRITANNIENSyVER kRIGAKOLONIALViLDE$ENVAR


FIB

INTEKNUTENTILLDENSOCIALABAKGRUNDENHOSENSKILDA MINISTRARIFRAMTIDABRITTISKAREGERINGAR3JiLVKLART FyRSTODREGERINGEN"LAIRDET-ENDETVARiNDkDET ARGUMENTMANTOGTILLFyRATTKOMMABORTFRkNJORDRE FORMSFRkGAN -EDDETTAGICKFyRHANDLINGARNAISTkOCH:IMBABWES REGERINGBESLyTATTPkEGENHANDGENOMDRIVAJORDRE FORMEN$EINTERNATIONELLASANKTIONERNAKOMDkSLAG ISLAG"USHREGERINGENFICKIGENOM:IMBABWE $EMOCRACYAND%CONOMIC2ECOVERY"ILLSOMSYFTADETILL STOPPFyRALLALkN KREDITEROCHEKONOMISKAGARANTIERTILL LANDET!VSIKTENVARUTTRYCKLIGENATTFkETTREGIMSKIFTE 3TORBRITANNIENFICKIGENOM%5 SANKTIONERMOT ALLTOFFENTLIGTSTyDTILL:IMBABWE$ENSVENSKAREGER INGENINSTiLLDEkRALLTSTyDTILL:IMBABWESREGER INGOCHPROGRAMMENFyRSTyDTILLSKOLOROCHViGBYGGEN KLIPPTESAV)TYSTHETHARSEDANBRITTISKAREGERINGEN GENOMFyRTLIKNANDEEKONOMISKBLOCKADSOM53!OCH iVENVERKATFyRATTANDRAViSTLiNDERGyRLIKADANT 3ANKTIONERNAHARViCKTPROTESTERIHELADENTREDJE ViRLDEN$ESYDAFRIKANSKASTATERNASSAMARBETSORGA NISATION3!$#ViDJADEPkSITTTOPPMyTEIMARS OMETTSLUTPkSANKTIONERNAOCHATTOMViRLDENISTiLLET SKULLEGyRAETTEKONOMISKTHJiLPPAKETTILLLANDET$E ALLIANSFRIASTATERNAUTTALADEPkSITTTOPPMyTEI+UALA ,UMPURIFEBRUARIATTSANKTIONERNAVAROLAGLIGA 6iSTViRLDENSFOKUSERINGPkDETLILLACENTRALAFRIKANSKA LANDETKANBARAFyRSTkSMOTBAKGRUNDAVJORDFRk GANIHELASyDRA!FRIKAdVERALLTIGRANNLiNDERNATILL :IMBABWELIGGERJORDFRkGANOCHKOKAR )3YDAFRIKA .AMIBIAOCH+ENYAViNTARFORTFARANDE

DENSVARTABEFOLKNINGENPkATTKOLONISATyRERNA SKALLLiMNATILLBAKAJORDEN$ETIViSTSkOMHULDADE -ANDELAS3YDAFRIKAHARTILLEXEMPELPkkRINTELYCK ATSyVERFyRAMERiNPROCENTAVJORDENTILLDESVARTA /M:IMBABWEKANGENOMFyRAENJORDREFORMBLIRDET ETTMiKTIGTFyREDyMEFyRMILJONTALSJORDLySA$ETiRDET STORAHOTETSOM53!OCH3TORBRITANNIENSERMOTDEN RkDANDEEKONOMISKA POLITISKAOCHSOCIALAORDNINGENI REGIONEN +AMPANJENMOT:IMBABWEHARFyLJTSAMMAMyNSTER SOMDESkKALLADEORANGAREVOLUTIONERNA&yRATTSTyRTA ENMISSHAGLIGREGIMBLOCKERASLANDETMEDEKONOMISKA POLITISKAOCHKULTURELLASANKTIONER LANDETSLEDARE DEMONISERASIMEDIAIViSTOCHOPPOSITIONSPARTIERRIG GASUPPMEDUTLiNDSKAPENGAR!VSIKTENiRATTSANKTIO NERNASKALLSTyRTALANDETIKAOSMEDSKYHyGINFLATION

ARBETSLySHET BRISTPkDRIVMEDELOCHMAT3LUTLIGENSKALL REGIMENRASASAMMANAVYTTREOCHINRETRYCK%LLERSOM (ENRY+ISSINGERSAANGkENDE53!SSANKTIONERMOT #HILESOMLEDDETILL!LLENDESFALL²-AKETHEECONOMY SCREAM² 3VENSKAPOLITIKEROCHSVENSKAFRIVILLIG OCHBISTkNDS ORGANISATIONERHARUNDERDENSENASTE kRSPERIODEN STEGFyRSTEGAVLiGSNATSIGFRkNDENIHUVUDSAKPRO GRESSIVAUTRIKESPOLITIKENMEDSTyDTILLALLIANSFRIASTATER OCHENFyRSIKTIGMENDOCKViLVILLIGHkLLNINGTILLTREDJE ViRLDENSKAMPFyROBEROENDE .UHARDETFyRBYTTSMOTUPPSLUTNINGPkDEViSTLIGA STORMAKTERNASSIDA)FALLET:IMBABWEVISASDETyPPET OCHSKAMLyST

(ITTILLSHARJORDREFORMEN OMFATTATELVAMILJONER HEKTARJORDOCH ENLIGTDE LiGSTAUPPSKATTNINGARNA GAGNATMINST JORDLySAZIMBABWISKA FAMILJER

LARS GUNNAR LILJESTRAND ORDFyRANDEI FyRENINGENFIB JURISTERNA


FIBNOVELL


"ARAENVALP FIB

(

ERIKSSONILLUSTRATION GUNNAROHRLANDERTEXTKRISTINA iNDERNAGICKSINEGENViGOCHHON TAPPADEENBURKMAJONNiSSOM SPLITTRADESMOTSTENGOLVETVIDKAS SAN.iRHONSKULLETORKAUPPSKAR HONSIGPkENGLASBIT&UMLIGSOM VANLIGT MENDETVARINTESOMVANLIGTFyRDETVAR IDAGDETSKULLEHiNDA +LOCKANNiRMADESIGTREPkEFTERMIDDAGEN(ON HADESAGTATTHONSKULLEVARAENSAMIBUTIKENSk HiRDAGS$EDiRORDENHADEBARAFARITIViGFRkN LiPPARNA(ONTiNKTEPkFJiRILARSOMFLyGURMUN NEN)VILKETFALLHADEHANTROTTHENNE $UiRMAN SADEHON$UVISARDET .iRHONGICKFyRATTHiMTAENNYBURKkTDEN OTkLIGEKUNDENSPiRRADESViGENMELLANHYLLORNA AVINNEHAVAREN²6AHkLLERDUPkMED²(ANGREP TAGIHENNESARMOCHSKICKADEIViGENILLALUK TANDEANDEDRiKTMOTHENNE5NDRARJUSTVADHAN BRUKADESTOPPAINISITTFETAANSIKTE RUTTNAiGG KUNDEHONHAFRkGAT ²4ITTAPkMIG² SADEHAN FATTADETAGRUNTHEN NESHAKAOCHVREDUPPANSIKTETMOTSIG²$ETHiR KOMMERJAGFANIMIGATTDRAPkDINLyN² 6ILKENLyNKUNDEHONHAFRkGAT&YRTIOKRONORI TIMMENSVART+ALLARDUDETLyN -ENHONVARINTEENSkNSOMFRkGADE (ONMkSTEOAVSIKTLIGTHAGJORTENMINFyRHAN FLYTTADEGREPPETTILLHENNESNACKEOCHKLiMDETILL ²3TkRDUOCHFLINARkTMIG² ².EJ² -EDTANKEPkVADSOMSNARTSKULLEHiNDASk BORDEHONHASKRATTAT-ENDETKOMINGETSKRATT (ONVARINTEENSkNSOMSKRATTADE %NSTUNDSENAREBLEVHONUPPLiXADAVENGRINIG

²TITTAPkMIG² SADEHAN FATTADE TAGRUNTHENNESHAKAOCHVREDUPP ANSIKTETMOTSIG²DETHiRKOMMER JAGFANIMIGATTDRAPkDINLyN² VILKENLyNKUNDEHONHAFRkGAT FYRTIOKRONORITIMMENSVARTKALLAR DUDETLyN

KUND(URHONiNKONCENTRERADESIGPkKASSAAP PARATENGJORDEHONFEL$ENHiRGkNGENVARDET SOLKLART+UNDENVIFTADEMEDKVITTOTDiRHON HADESLAGITINTVkNOLLORFyRMYCKET$ETSTODTOLV TUSENTREHUNDRAKRONORPkKVITTOT (ONGJORDEFEL$ETVARSkDETVARMEDHENNE )BLANDBLEVHONLITEYRIHUVUDETOCHDETHADE BLIVITViRRESEDANHONByRJATJOBBAIAFFiREN(ON KUNDEINTEURSKILJASINAEGNATANKARISLAMRET FRkNKASSAAPPARATEN UNGARNAFRkNDENNiRBE LiGNASKOLANSOMSKREKkTVARANDRAVIDDEyPPNA BEHkLLARNAMEDSMkGODIS BYGGMASKINERNASOM HAMRADEPkGATANUTANFyROCHSkLYSRyRENITAKET SOMLIKSOMBRiNDEBORTDETSOMVARHON

5PPTRiDETIKASSANPkKALLADEANDRAKUNDERS UPPMiRKSAMHET#HEFENKOMFRAMOCHBADOM URSiKT3TiLLDETILLRiTTA$IEGOSTiLLERTILLRiTTA SADE HAN$IEGOSNiRyPPETiRKUNDENSBiSTAViN (ANDROGSIGBORTMOTHYLLORNAMEDKETCHUP OCHPRATADEVISKANDEMEDENiLDREMAN%FTER ENSTUNDSAMLADESYTTERLIGARENkGRAKUNDERRUNT HONOM$ESTIRRADEOAVViNTBORTMOTHENNEDiR HONSATT LIKSOMPLACERADSOMETTFyREMkLPkDEN HyGASTOLEN$ETVAROMyJLIGTATTHyRAVADDESADE MENDETVARViLDETVANLIGA $IEGOTOGNkGRASTEGMOTHENNESPLATSOCH ROPADE6ARIFRkNVARDETDUKOM ,ISA (ONLkTSADESUPPTAGENMEDKASSAAPPARATEN 6ARFyRSKULLEHONSVARA(ONVARINTEENSkNSOM SVARADE (ONTITTADEPkKLOCKANSOM2ASHIDHADEGETT HENNE$ETVARENHALVTIMMEKVAR3AKEROCHTING SKULLEHiNDAOCHLIVETBLIANNORLUNDA6ARDETFyR MYCKETBEGiRT 3VARTA,ISAiRLITENOCHTRASIG SADEMAN$EN LILLASKUGGANBLEVHONENGkNGKALLAD FyRDETVAR VADMANSKULLEHAKALLATHENNEIENANNANDELAV ViRLDEN%NLITENSKUGGASOMFyRFLYTTADESIGSk OMiRKLIGTOCHTYSTSOMBARAENSKUGGAKAN (ONHADEBLIVITSKICKADSOMETTPAKETENGkNGI TIDENOCHDETVARFASTER!SHASOMSKULLETAHAND OMHENNE%FTERHANDHADEHONKOMMITUNDER FUNDMEDATTDETVAROKLARTOM!SHAVERKLIGENVAR
FIBNOVELL

ND¨² A H S ID H S A R I A K N BLi ²HONSkGPISTOLEN TINGSTiNGDEAV+LIPPTEBORTSIGSJiLV %NKVARTKVAR)NNEHAVARENSTODFORTFARANDEBLAND KETCHUPENOCHKLiMDEPkENFLASKAMEDSINAFETA FINGRARSkSOMHANENGkNGHADEKLiMTPkHENNE(ON SkGSNABBTkTSIDANOCHKiNDEHURDETBRANNTILLIMEL LANGiRDET $UHARETTLITETDJURDiRINNE HADE2ASHIDSAGT$U MkSTEBLIViNMEDDET 2ASHIDHADEDRyMMAROCHLEVDESOMOMDEREDAN HADEBLIVITVERKLIGA$ETSKULLEBLINkGOTSTORTAVHONOM OCHBARANkGRADAGAREFTERDETATTDEHADETRiFFATS RYMDEHONTILLHONOM(ANSBAKGRUNDVARTURKISK"ARA DET(ANHADEETTEGETRUMOCHSLiKTINGARNA¯ELLEROM DETNUVARHANSFyRiLDRAR¯BRYDDESIGALDRIGOMVAD HANGJORDE .iR2ASHIDTkGADEFRAMBLEVDEANDRA DESOMHADE BRkKATMEDHENNEFyRUT ALLDELESTYSTA2ASHIDFICKVAD HANVILLE(ANPEKADEPkNkGONOCHSkBLEVDETGJORT (ONGICKVIDHANSSIDA $UiRMINDROTTNING SADEHANENGkNG (ONHADEBLIVITUTVALDOCHFyRFyRSTAGkNGENVARHON NkGOTMERiNINGENTING$ETVARSOMOMNiRHETENTILL 2ASHIDFyRDEMEDSIGENANINGOMVADDETSKULLEKUNNA BETYDA (ONRINGDETILLFASTER!SHA *AGHARFLYTTAT SADEHON $UMkSTEKOMMAHEM ROPADEFASTER!SHA *AGHARFkTTETTJOBB (ONBOSATTESIGI2ASHIDSDRyMMARMENDETVARFyR STkSDUMT6ADHADEHONDiRATTGyRA-ANKANINTE DRyMMAANDRASDRyMMARHENNESFASTER.kGONIKLANENKANSKE-EN!SHAOCH HENNESMANVARSNiLLAOCHVILLESkViL $EFyRSyKTEFkHENNEATTSTUDERA MENGAVUPP,ISA

VETINTEHURMANGyRNiRMANTiNKER$ETVARVADDE SADETILLLiRAREN (ONBORDEiTAOCHMOTIONERA SADELiRAREN$ETiRBRA FyRSJiLEN 6IGyRSkGOTTVIKAN SADEFASTER!SHA ,iRARENVARBEKYMRAD$ETVARINTESkLiTTATTKOMMA FRkNHANTYSTNADESOMOMINTEENSHANVILLESiGA NAMNETPkLANDET3OMOMDETVARSKAMLIGT3EDAN SADEHANDETIALLAFALL4YViRRHADESOMALIERBLIVITETT SKiLLSORDBLANDBARNEN(ANSVALDENkGRAGkNGER$E TURKISKABARNENHADEJUSTNUMAKTENPkSKOLAN$ET KALLADESTP TURKPOWER"ARNENFRkN,ATINAMERIKAHADE DETLITEBiTTRE$EBLEVBARASLAGNAIBLAND $EPRATADEOCHHONSATTBREDVID(ONSOMVARINGEN

(ONVILLEHAENHUND%NDAGLiMNADEHON2ASHIDSSIDA OCHGICKRAKAViGENFRAMTILLENMANSOMRASTADEEN VALP2ASHIDVARINTEVANATTHONGJORDESk"ARAGICK 6ARTSKADUFRkGADEHANEFTERHENNE(ONSVARADE INTEUTANGICKFRAMTILLVALPENOCHFyLLPkKNi$ETVAR ENBRUNOCHLURVIGLITENVALPSOMSNODDERUNT SLICKADE HENNESHiNDEROCHRESTESIGPkBAKBENEN 2ASHIDRUSADEFRAM SLETBORTHENNEFRkNHUNDENOCH DROGIViGMEDHENNE$ETGJORDEONT(ANSLiPADE HENNEIHkRETLiNGSGkNGViGEN *AGVILLHAENHUND SADEHON )NGENHUND SADEHAN$OMiRORENA 3OMJAG TiNKTEHONDiRHONLkGMEDANSIKTETIGRU SET(ONSNYFTADEINTE(ONVARINTEENSkNSOMGRiT +ANSKERETADEDETUPPHONOMiNNUMERFyRHANSKREK OCHSPARKADEHENNE (ONSKULLEINTETRONkT&yRHONVARJUHANDROGUPP HENNE


FIB

$UKANINTELiMNAMIG SADEHAN .i SADEHONOCHDETVARSOMATTGLIDANERIDENDiR ViLKiNDAKiNSLANAVINGENTING &yRGyRDUDET(ANBEHyVDEINTESiGAMER /CHDETVARDiR IDETDiRSOMHONKALLADEINGENTING HONHADEBEFUNNITSIGSEDANDESS3OMATTSITTAPkEN GRENOCHTITTAPkSIGSJiLVOCHHyRASIGSJiLVSiGASAKER $ETVARDkHONKOMATTTiNKAPkORDENSOMFJiRILAR (ONHADEINGENMAKTyVERDEMFyRFJiRILARFLYGERSIN EGENViG $ETFINNSMASSORMEDPENGARIKASSAN SADEHON OCH FJiRILARNAFLyGFRAMMEDSINABUDSKAPOCHFICK2ASHID ATTTROATTDEKOMFRkNHONOMSJiLV (URMYCKETPENGARUNDRADEHAN -ESTPkKViLLEN SADEHON-ENDkBRUKAR$IEGOVARA DiR0kEFTERMIDDAGENiRDETLUGNARE (URMYCKET -ASSOR UPPREPADEHON$ETKUNDEVARAiNDAUPP TILLTUSENKRONOR TiNKTEHON OCHFyRPENGARNASKULLE DEKUNNAKyPAENHUND(ONHALTADEUTIBADRUMMET "ENETViRKTESEDANHANKNUFFATHENNEOCHFRAMFyR SPEGELNBETRAKTADEHONSKRAPMiRKENAIANSIKTETOCH NkGRAVITAFLiCKARPkHUVUDETDiRHkRETHADESLITITS BORT .kGRAMINUTERKVAR(ONHyRDE$IEGORUMSTERAVID KYLDISKEN$ETVARTOMTIAFFiRENOCHDETVARFyRUNDER LIGTHURSAKERBARAHiNDEMEDHENNE6ARFyRHADEHON SAGTATT$IEGOINTESKULLEVARADiR (ONHADELEGATSyMNLySFLERANiTTER2ASHIDBRYDDE SIGINTEOMHENNEOCHNiRHONFORTILLJOBBETSADEHAN INTEHEJ%FTERNkGRADAGARKOMHANHEMMEDENPISTOL $ENiRBRA SADEHANOCHDROGIENMEKANISMSOM KLICKADE(ANLOSSADEPkNkGONSORTSBEHkLLAREIPISTO LENOCHVISADEHENNEPATRONER*AGGyRDET FORTSATTE HAN3ENSTICKERJAG 6ART "ORT (ONSTIRRADEPkHONOM3KADUSTICKAENSAM *AGSTICKERSJiLVFyRST -ENJAGDk (ANSKRATTADEOCHVIFTADEMEDPISTOLEN4ADETLUGNT $USERUTSOMViRSTAINTENkT$USTANNARETTTAGSkATT DOMINTETRORATTDUVARMED (ANHyLLFRAMENSKIDMASKOCHFyRKLARADEATTDETVAR ENRkNARLUVA (ANTiNKTEFyRSVINNAUTANHENNE$ETVARDETSISTA HONHANNTiNKANiRDyRRENTILLBUTIKENyPPNADES-EN DETVARINTE2ASHIDSOMKOMUTANENiLDREDAMMED ENLITENHUNDVALP $AMENFRkGADEOMHONFICKTAMEDSIGHUNDENINI AFFiREN$ENiRSkLITEN SADEHON-ENHONFICKINGET

yPPNADENHANPEKADEPk KASSAAPPARATEN HONKUNDEINTERyRASIGOCHDETVAR SOMENBkGEAVMyRKERMELLANHENNE OCHVALPENDETRANNBLODURDEN SVARFyRISAMMAyGONBLICKSLOGSDyRRENUPP2ASHID HADEDRAGITRkNARLUVANyVERHUVUDETOCHRUSADEINSk HiFTIGTATTDyRRENKNUFFADEOMKULLKVINNAN 6ADSOMSEDANHiNDEBLEVENENDARyRAAVSKRIKOCH SMiLLAR&yRSTVARDETSOMATTSEUTANATTSE(ONSkG PISTOLENBLiNKAI2ASHIDSHANDOCHHONTYCKTESIG SKYMTAENRyRELSEVIDENAVMONTRARNA$IEGOMkSTEHA KOMMITFRAMFRkNDENINREDELENAVBUTIKEN+ASSAN SKREK2ASHIDdPPNAKASSAN$AMENVIDDyRRENGAV IFRkNSIGETTJiMRANDELiTE2ASHIDFORRUNTOCHPLyTSLIGT SMALLETTSKOTT $ETVARDENLILLAVALPENHONSkG"ENENVEKSIGUNDER DENOCHSEDANSPRATTLADEDENLITE$ETSYNTESINGENTING UTANPk+ONSTIGT TiNKTEHON$ETBORDESYNASNkGOT 6ALPENLkGPkGOLVETOCHDAMENSJyNKNEROCHSATTMED HANDViSKANPkENASIDANOCHVALPENPkDENANDRA (ANHADEDyDATHUNDEN(ANHADEHONHyLLSIGFAST IDISKENDiRKASSAPPARATENSTOD3TOLENGUNGADEUNDER HENNE ViGGARNAFORRUNTOCHHELAViRLDENSNURRADE OCHDETENDAHONNUSkGVARHUNDENSOMLkGMEDDEN ROSATUNGANENBITUTURMUNNENMEDANLIVETRANN BORT$ETVARHONSJiLVSOMLkGDiR3KJUTENIHJiRTAT &yROBETYDLIGFyRATTFINNASTILL (ONUPPFATTADEATTDETBLEVTOMTILOKALENENSTUND 6ARTTOGALLAViGENUNDRADEHON MENSkVARHANTILL BAKS(ANHADELkSTIN$IEGO SADEHAN)ETTFyRRkDELLER VADDETNUVAR dPPNADEN(ANPEKADEPkKASSAAPPARATEN (ONKUNDEINTERyRASIGOCHDETVARSOMENBkGEAV MyRKERMELLANHENNEOCHVALPEN$ETRANNBLODURDEN %NLITENFLiCKBARA-ENHONMkSTEGyRANkGOT(ON RESTESIGOCHTOGNkGRASTEGRUNTDISKEN(ONMkSTETA HANDOMVALPEN+ANSKEGICKDENIALLAFALLATTRiDDA "ARANkGONKOMOCHHJiLPTEDEN 6ARTSKADU *AGMkSTE _RDUINTEKLOK(ANKNUFFADETILLBAKSHENNEOCH KNUFFADEHENNEIGENSkATTHONSLOGHUVUDETMOT APPARATENSHkRDAHyRNdPPNAFyRFAN%TTViSANDEUR DENMyRKARkNARLUVAN $UDyDADEDEN 3NACKASKIT
FIBNOVELL$ENiRSkLITEN$ETBLIRNiSTANINGET BLOD 6AFAN JiVLAHANTRYCKTEPkMASKI NENSKNAPPARUTANATTNkGOTHiNDE OCHByRJADESLkPkDEN%NNYKNUFF $UGyRSOMJAGVILL /CHNiRINGENTINGALLSHiNDEUTAN HONBARASTODDiRKyRDEHANPISTOLEN MOTHENNESHALS*iVLAHORA ENHUND VAFAN DUiRINTEMERDU 6iRLDENHADEFyRLiNGESEDANGkTT IKRASOCHDETVARKONSTIGTATTDEN KUNDEGyRADETENGkNGTILL3OMOM TILLVARONFYLLDESAVGLASSKiRVOROCH SPLITTER/CHMITTISTRyMMENAVHANS FyRBANNELSERENNYKLARHET ETTSORTS BESLUT DETSOMKUNDEHAVARITHON DETSOMBORDEHAVARITHONIETTANNAT

LIV (ONViNDESIGMOTHONOMOCH HyRDESIGSJiLVTALATILLHONOM$ET MkSTEFyRSTkSHAVARITHON MEN EGENTLIGENVARDETINTEMyJLIGTFyR HONSATTJUPkENGRENOCHSkGSIG SJiLVMEDFJiRILARRUNTLiPPARNA *AGyPPNARKASSAN SADEHONTYST NiSTANFyRSIGSJiLV .UTJyTHAN /MDUGkRINOCHTARHANSPLkNBOK $IEGOHARMASSORMEDPENGAR/CH HANGJORDE 6ADGJORDEHAN 2ASHIDBLEVALLDELESSTILLA+ANSKEVARDETENSEKUND ELLERTVkMEDANETTNYTTRASERIDROGFRAMGENOMHANS GESTALT 6ADGJORDEHANMEDDIG %TTyGONBLICKSTVEKAN-yJLIGENANADE2ASHIDENNY FARA6ADHiNDEEGENTLIGENMEDHENNE6EMVARDET SOMTALADE)NTEKUNDEDETViLVARAHON DENFyRSKRiM DA SVARTALILLA,ISA TRASANSOMHANJUSTHADEByRJAT TORKASINSKORMED $UTARHANSPENGAR SADEHON/CHNiRHANINTERyRDE SIGDUiRMAN DUSADEDET !LLTHiNDEMEDENNYSORTSLkNGSAMHET SOMOMALLA RyRELSERTIDIGAREBARAHADEVARITTILLFiLLIGAOCHIFyRBIGk ENDE%FTERkTSKULLEHONTiNKAATTDETVARSOMOMHiN DELSERNAFyLJDEETTGAMMALTPROTOKOLL ENURGAMMAL SKRIFTSOMFiDERNAiNTLIGENBARFRAM ENTUSENkRGAM MALByN KANSKEOMFyRLkTELSEFyRALLTSOMHADEGJORTS OCHINTEGJORTS DETSOMBARAHADEPkGkTTOCHLETTFRAM TILLDETSOMVARHON ENDyENDELITENVALPPkGOLVET

(ONFyLJDEEFTERHONOM(ANDROGUPPDyRRENTILLFyR RkDETMEDViNSTERHAND)DENHyGRAHyLLHANPISTOLEN /CHHANSADETYSTINMOTDENPLATSDiR$IEGOMkSTEHA STkTT VISSTVARDETKONSTIGTSkTYSTHANPRATADE ATTVAD GJORDEDUMEDHENNE 6ADGJORDEDUMEDHENNE (ANVARINNEIFyRRkDETOCHHANSKyT(ONKNUFFADE TILLDyRRENBAKOMHONOMOCHDENSLOGIGEN$ETVAREN STkLDyRRMEDENSTkNGAVJiRNSOMMANSLOGNERFyRATT STiNGA(ONSLOGNERDEN $EFANNHENNEENSTUNDSENARESITTANDEPkGOLVET MEDVALPENIFAMNEN3kVARMDENiR TiNKTEHON3k LiTT SOMETTULLIGTLITETNYSTAN"ARAHONOCHVALPEN 2UNTOMKRINGHENNEHyRDESRySTERSOMKOMFRkNDEN DiRANDRAViRLDENSOMINTEVARHENNES ,kTHENNEVARA VARDETNkGONSOMSADE(ONiROKEY $ETiRBARAENVALP

GUNNAROHRLANDERiRFyRFATTAREiVENKiND UNDERPSEUDONYMEN DOKTORGORMANDER KRISTINAERIKSSONiRBILDLiRAREBOSATTISALA


FIBOMAT

FIB

DET¯GAMLAOCH¯NYAkRETSSORGER

$

HANSJOHANSSONTEXTMARETOOMINGASBILD

ETVARMkNGABEKANTASOMGICK OCHDOGFyRRAkRET,ARS&ORSELL TILLEXEMPEL SOMNOGVARDEN JAGKiNDEBiSTAVALLASOMJAG ALDRIGHARTRiFFATOCHDENKiNDE)NGEMAR "ERGMAN VARSLIKPkNkGOTMiRKLIGTSiTT FICKSPALTGRANNEN)SAKSSONATTGkTILLDJiRVT ANGREPPPkFyRMODADENATIONALPOETEN %VERT4AUBE-ENINTEiR4AUBEENNATIO NALPOET$ETSKALLHANINTETRO)SAKSSON 4AUBEVARMEDDAGENSSPRkKBRUKENiKTA GLOBALLISTSkDyDHANiR$ETiRkRSEDAN DETTASTODKLARTFyRDEINSATTADkHAN LiTENAVSINATREDIKTADESKyNAGRACERFRkN &yRENTA3TATERNAUTBRISTA ²*AGDANSARGiRNANAKENIDETGRyNA JAGiLSKARSkNATURENSFORMOCHFiRG

*A I!MERKAHARVIFRISKAVANOR HiRI%ROPAiRMANMERMONDiN -ENDARLINGVIHAiNDkSAMMAANOR /H LkTOSSALDRIGVANDRASKILDABANOR /H DARLINGHAPPYDAYSAREHEREAGAIN² 3kDETVARALLTETTSLAGILUFTENDET )SAKSSON/CHSkDOG'UN+ESSLE$ETVAR HONSOMUTNiMNDEMIGTILLMATSKRIBENT *AGSKULLEHARINGTTILLHENNEISOMRASELLER SKRIVITETTMEJLFyRATTTALAOMATTJAGVILLE ATTHONSKULLEKRYAPkSIG$ENKOMMUNI KATIONENBLEVUPPSKJUTENTILLSDETVARFyR

SENTSkNUHARJAGHARBESTiMTMIGFyRATT FyRTRiNGAHENNESDyDENMkNADITAGETSk LiNGEDETHkLLER(EJ'UN(iRiRETTRECEPT SOMMANKANGyRADAGENINNANOCHDET

KRYLLARAVVITAMINEROCHANDRANiRINGSiM NEN SOMMANKANBEHyVAMITTIVINTERN NiRMANViNTARPkNiSTASOMMAR

LUNCHLkDATILLNiSTADAG FyRFYRA â– GBLANDFiRS â–  DLKRAFTIGKALLBULJONG â– iGG â– MSKPOTATISMJyL â–  TSKBAKPULVER â–  "LANDABAKPULVEROCHPOTATISMJyL2yR

SEDANSAMMANALLAOVANSTkENDEINGREDI ENSERTILLENGANSKALySFiRS â– MEDELSTORAGROVRIVNAMORyTTER â–  MEDELSTORAGROVRIVNAPOTATISAR â–  STORFINSTRIMLADGULLyK â–  STORTGROVRIVETiPPLE â–  MSKCURRY â–  KRMMUSKOT â–  MSKiPPELCIDERVINiGER "LANDADERIVNAMORyTTERNAMEDCURRY OCHMUSKOT4ILLSiTTSEDANPOTATIS LyKOCH iPPLEOCHBLANDANOGA&UKTAMEDVINiGER â–  MSKOLIVOLJA â–  MSKMyRKSIRAP 3MyRJENELDFASTFORMMEDOLIVOLJA&ORMEN ByRVARAMINSTCENTIMETERDJUPMEDRAKA KANTEROCHRYMMANiSTANTVkLITER"LANDA FiRSENMEDGRyNSAKERNAOCHPACKANER DETHELAIDENSMORDAFORMEN2INGLASIRAP yVEROCHSTiLLFORMENKALLT.iSTADAGSTiLL INUGNENPkGRADEROCHBAKALUNCHLk DANICIRKAMINUTERSkSNARTUGNENiR VARM3ERVERAMEDMiNGDERAVRUCCOLASAL LADOCHTURKISKYOGHURTOCHDITTFAVORIT VATTENBLANDATMEDNYPRESSADCITRONOCH DRyMOMSOMMARENALLTMEDANSGSSAMT LIGAAVGLOBENSNiRINGSiMNENLETARSIG FRAMGENOMKROPPENSSKRYMSLEN,yYTENS %XPORT !KVAVITTILLOSS SOMBEHyVERSTARTA OMPUMPENMINSTENGkNGIVECKAN

HANSJOHANSSONiRKOCKOCHBORI KARLSTADMARETOOMINGASiRLiRARE OCHILLUSTRATyR RiTTELSE-iNGDENVATTENIRECEPTETFyRKALVSYLTAN SKAVARA LITERTILLATTByRJAMEDOCHINTE LITER2EDAKTIONENBEKLAGAR


FIBKULTUR FIBiMNE

"yRJANTILLSLUTET FyRMAFFIAN . MARGARETAZETTERSTRyM TEXTKARINSUNVISSONILLUSTRATION

iRMAFFIABOSSEN3ALVATORE,O0ICCOLONYLIGEN GREPSOCHFyRDESTILLHiKTETI0ALERMOVARDE UNGAAKTIVISTERNAIKOMMITTmN!DDIOPIZZO &ARViLPIZZO PkPLATS°OCHPIZZOiRALLTSk DE²BESKYDDARPENGAR²TILL#OSA.OSTRASOMDEFLESTA SICILIANSKAFyRETAGARETVINGASBETALA5NGDOMARNA SKkLADEICHAMPAGNE JUBLADEOCHHyLLUPPPLAKATDiR DETACKADEPOLISEN$ESJyNGOCKSkSkNGEN3IAMONOI PRECISSOMDEGJORDENiRBOSSEN"ERNARDO0ROVENZANO GREPSIFJOL ENSkNGSOMTROTSIGTHiVDARATT²DETiRVI DETiRVISOMiRDETVERKLIGA3ICILIEN² INTEDENMAFFIA SOMSkLiNGEHkLLITDERASyIETTKViVANDEJiRNGREPP OCHIOMViRLDENGJORTNAMNET3ICILIENSYNONYMTMED ORGANISERADBROTTSLIGHET UTPRESSNINGOCHMORD 3JiLVHyRDEJAGDENJUBLANDESkNGENVIATIDNINGEN LA2EPUBBLICASHEMSIDAOCHDETKiNDESBkDEGRIPANDE OCHLyFTESRIKT)NTESkATTSEGERNyVERMAFFIANSKULLE VARANiRAFyRESTkENDE#OSA.OSTRAHARJUHITTILLSVISAT ENOTROLIGyVERLEVNADS OCHANPASSNINGSFyRMkGA 'RIPERPOLISENNkGRABOSSARFINNSDETALLTIDANDRASOM TRiDERTILLANViNDERRiTTSAPPARATENNYAARBETSMETODER UPPDATERARiVENMAFFIANSITTBETEENDE .EJ DETNYAiRDETMOTSTkNDSOMNUByRJARMiRKAS FRkNVANLIGAMEDBORGARESSIDA/CHHiRiRDETUNG DOMARNAI!DDIO0IZZOSOMVISATViGEN.iRDEFyRTRE kRSEDANCHOCKADE0ALERMOSBEFOLKNINGMEDAFFISCH BUDSKAPET²%TTHELTFOLKSOMBETALARPIZZOiRETTFOLK UTANViRDIGHET²VISADEDEATTDETVARMyJLIGTATTBRYTA TYSTNADENOCHTALAyPPETOM²DETONiMNBARA² DETVILL SiGAMAFFIANSEXISTENS %TTPARHUNDRAFyRETAGAREHARNUOFFENTLIGTDEKLARE RATATTDEINTELiNGREBETALARPIZZO OCHCIRKATIOTUSEN PALERMOBORSTyDERKOMMITTmNSUPPMANINGATTSOM KONSUMENTERViLJABORTDEBUTIKER RESTAURANGERELLER HANTVERKARESOMFORTFARANDEByJERSIGFyRMAFFIAN +OMMITTmNSTyDEROCKSkDEPERSONERSOMVITTNARMOT OLIKAMAFIOSI GENOMATTEXEMPELVISVARAPkPLATSI RiTTSSALENOCHDiRIGENOMMARKERASITTMORALISKASTyD &yRDETiRFORTFARANDEFARLIGTATTTROTSAMAFFIAN DET

SKALLGUDARNAVETA_VENBOSSARNAVETJUVILKAPIZZO ViGRARNAiROCHETTVANLIGTSiTTATTSKRiMMASiRATT BRiNNANERDERASLOKALER (OTOCHREPRESSALIERDRABBAROCKSkJOURNALISTERSOM iGNARMAFFIANFyRSTORTINTRESSE%TTAKTUELLTEXEMPELiR ,IRIO!BBATE SOMRAPPORTERARFRkN3ICILIENFyRNYHETSBY RkN!NSAOCHTIDNINGENLA3TAMPA%FTERATTHAHOTATS AVMAFFIANFyRSkGSHANISOMRASMEDLIVVAKTSSKYDD OCHFyRFLYTTADESiVENTILLFiLLIGTTILL2OM.iRHANSEDAN IByRJANAVSEPTEMBERkTERViNDETILL0ALERMOUTSAT TESHANOMEDELBARTFyRETTATTENTATSFyRSyK4ACKOCH LOVUPPTiCKTESGiRNINGSMiNNENNiRDESKULLEPLACERA SINSPRiNGLADDNINGUNDERHANSBIL-ENHADEDETTA iGTRUMFyRTIOkRSEDANSKULLEDETHAPASSERATUNDER TOTALTYSTNAD%NDELPERSONERIMEDIAViRLDENSKULLE RENTAVHAKRITISERATDENMODIGEJOURNALISTENFyRATT HANSMUTSKASTADEyNGENOMSINASKRIVERIER.UGICK ISTiLLETHANSSICILIANSKAJOURNALISTKOLLEGORyPPETUT OCHPROTESTERADE OCHHANFICKiVENSTyDFRkN)TALIENS PRESIDENT

!

TTDETVERKLIGENRyRSIGOMENDJUPGkENDEFyR iNDRINGVISADESIGOCKSkUNDERETTANTIMAFFIA MyTEPk4EATRO"IONDOI0ALERMOINOVEMBER .iRETTLIKNANDEMyTEARRANGERADESISAMMA LOKALFyRNkGRAkRSEDANVARSALONGENSkGOTTSOMTOM OCHHyGAPOLITIKEROCHFyRETRiDAREFyRNiRINGSLIVET DEMONSTRATIVTFRkNVARANDE.UDiREMOTVARSALONGEN FULLSATT iNDAUPPTILLDEyVERSTALOGERNA OCHDiRFANNS BkDEVANLIGASTADSBOROCHOFFICIELLAREPRESENTANTER 3TiMNINGENVARHyG TUSENTALETMyTESDELTAGARESJyNG GJORDE6 TECKENOCHAPPLkDERADEPOLISENSOCHRiTTSVi SENDETSARBETEIKAMPENMOTMAFFIAN3AMTIDIGTFANNS iVENRiDSLANREPRESENTERAD%NUNGFLICKAVkGADESJiLV INTEGESIGTILLKiNNAUTANLiMNADEETTHANDSKRIVET BUDSKAPEFTERSIGPkSTOLEN ²*AGiRDOTTERTILLENFyRETAGAREI0ALERMO JAGHAR KOMMITHITENSAMIHOPPOMATTFINNAViNNER6IBETA LARALLAPIZZOOCHMINFARSERDETSOMENFASTUTGIFT


FIB

(ANiRHEDERLIG HARALLTIDBETALATSKATTMEDHyGBURET HUVUDMENiRRiDDFyRATTBLILiMNADUTANSTyD2OPA HyGT ROPAIMITTSTiLLE SkATTDETNkGONGkNGKANBLI ENFyRiNDRING²

$

ETSOMNUHiNDERiRATTMiNNISKORByRJAR UPPTiCKAATTMANMkSTEGkSAMMANFyRATT BEFRIASIGFRkNUTPRESSARNA!TTENSAMUTMA

NAMAFFIANiRRISKFYLLTIETTSAMHiLLEDiROND BRkDDyDiRDETyDESOMHOTARDENSOMRUBBARMAFFI ANSCIRKLAR4iNKBARAPk,IBERO'RASSI DENTEXTILFABRIKyR SOMFyRSEXTONkRSEDANBRUTALTMyRDADESFyRATTHAN ViGRATBETALAPIZZOOCHiVENViNTSIGTILLPOLISENOCHTILL ALLMiNHETENVIAMEDIA(ANFICKINTEENSSTyDAVSINA KOLLEGERI0ALERMOSFABRIKSiGARFyRENINGUTANANKLAGA DESAVDESSORDFyRANDEFyRATTFyRTALA3ICILIENOCHFyR STyRAAFFiRSKLIMATET 0k4EATRO"IONDOBADNUFYRTIOREPRESENTANTERFyR 0ALERMOSNiRINGSLIV,IBERO'RASSISiNKAOFFENTLIGTOM URSiKTFyRSITTTIDIGARESVEK$EMEDDELADEOCKSkATTDE GRUNDATENORGANISATIONSOMEFTERHENNESMyRDADE MANSKULLEBiRANAMNET,IBEROFUTUROBETYDERiVEN

²FRIFRAMTID² SAMTATTDEALLAVILLEANSLUTASIGTILLKOM MITTmN!DDIOPIZZO $ETiRSkDETSERUT5NGDOMARNAGkRISPETSENOCH DRARMEDSIGDENiLDREGENERATIONEN$EiROCKSkMYCK ETKREATIVAOCHUPPFINNINGSRIKA.iRBOSSEN,O0ICCOLO NYLIGENGREPSHITTADEPOLISENHOSHONOMMAFFIANS²TIO BUDORD².ATURLIGTVISSVARARDkANTIMAFFIANMEDATT FORMULERADENMODIGEFyRETAGARENSBUDORD ²+iRAKOLLEGA HAINGASOMHELSTKONTAKTERMED MISSTiNKTAPERSONER AVVISAOMEDELBARTVARJEFyRSyK TILLUTPRESSNING FyRSyKINTEFyRHANDLAMEDMAFFIANS MiNOCHVARFRAMFyRALLTINTEENSAMISkDANAKiNSLIGA SITUATIONEROCHNiRDETGiLLERSkDELIKATAAVGyRANDEN $ENORGANISATIONMOTUTPRESSNINGSOMVIHARGRUNDAT HARTILLSYFTEATTHJiLPADIGATTBEFRIADIGFRkNDINASVk RIGHETER² _RDETTAByRJANTILLSLUTETFyR3ICILIENSBLODSUGARE FRkGADETIDNINGENLA2EPUBBLICAEFTERMyTETPk4EATRO "IONDO'UDGIVEATTDETVORESk

MARGARETAZETTERSTRyMiRFyRFATTAREBOSATTI UPPSALAAKTUELLMEDBOKENARMAiLSKADEITAL IENKARINSUNVISSONiRILLUSTRATyR


FIBUTRIKES

0LyTSLIGTKiNNERDE iLDREINTEIGENDET LANDDEViXTEUPP I3AMTIDIGTSOM LANDETRiKNARNERTILL SOMMARENS/3iR MkNGAKINESERRiDDA FyRPENSIONERINGEN

0RESSBILDFRkNBOKEN#().!0ORTRAITOFA0EOPLEAV4OM#ARTER "LACKSMITH"OOKS


FIB

KINA ATTBLI GAMMALI

$

CAMILLAZIEDORNTEXTBILD

ETiRSIGINTELIKTI+INA INTESOM DETBRUKAROCHHARVARIT,ANDET RyRSIG FyRiNDRAS FORT$ESTORA STiDERNAFyRVANDLASHASTIGTTILL MODERNAMETROPOLER MANPRATAR MOBILTOCHKLiRSIGgLAMODE&OLKTYCKERDE FkTTDETBiTTRE LITEBEKViMAREOCHMERyVER VIDMkNADENSSLUT-ANLEVERBkDEFRISKARE OCHLiNGRE MEDETTBARNPERFAMILJ3AMTIDIGT SOMBARNENBLIRFiRRE BLIRDEiLDREFLER,ANDET STkRINFyRENkLDERSVkG ETTSKIFTEFRkNENUNG BEFOLKNINGTILLENGAMMALOCHDEkLDRASTILL ETTSAMHiLLESOMSPINNER SJUDER BUBBLARyVER AVMODERNISERING/CHMITTIASFALTSDJUNGELN KLIVERiLDREHJULBENTAKVINNOROMKRING(UDEN RYNKASBARANiRDESKRATTARkTSINASyTAMiN ISLITNA-AOKOSTYMEROCHBASKERPkTOPP$E HARLEVTSINALIVIETTANNAT+INAOCHINTEMED ENMINVISARDESINFyRVkNINGINFyRDETNYA -ENHURiRDETEGENTLIGENATTVARAGAMMALI +INA(URiRDETATTkLDRASILANDETMEDALLA DESTORAFyRiNDRINGARNA FyRViNTNINGARNAOCH FyRHOPPNINGARNA

¯$EFLESTAiRRiDDAFyRPENSIONERINGEN*AG VILLEINTEGkIPENSION6ARFyRSKULLEJAGDET*AG VARFRISKOCHKLARIHUVUDET*AGiLSKADEMITT JOBB SiGER1U"ING,INkROCHFyREDETTA PROFESSORIMEDICIN(ANRYCKERPkAXLARNAOCH LER MENARATTMANJUTROTSALLTMkSTE,AGEN SiGERATTMANNENGkRIPENSIONVID KVIN NANVID$ESKAGEPLATSFyRDEUNGAOCH PRODUKTIVA ¯$ETDiRTYCKERJAGiRFEL)STiLLETFyRATT AVGyRAFRkNFALLTILLFALL TVINGARSTATENALLAATT GkVIDENBESTiMDkLDER SiGER1U .ING'UANG,I VARCIVILINGENJyRINNAN HONGICKIPENSION ¯*AGVARENKVINNAIKARRIiREN ALLTIDViLDIGT UPPTAGEN/CHSkPENSIONERADESJAGOCHFyR ViNTADESPLyTSLIGTSTANNAHEMMAMEDHUS HkLLSARBETETOCHSPRINGAOCHSKVALLRAHOSDE ANDRAPENSIONiRERNA*AGGILLADEINTEALLSMIN NYAROLL SiGERHON 4RADITIONELLTTARPENSIONERADEMOR OCH FARFyRiLDRARHANDOMSINABARNBARN.ING ByRJADESKyTAOMSINDkTVk kRIGASONDOTTER
FIBUTRIKES

§&yRRHADEJAGARBETSKAMRAT ER NUHARJAGLIVSKAMRATER¦ UNDERDAGARNA MEDANFyRiLDRARNAARBETADE ¯$ETVILLEJAGEGENTLIGENINTEALLSGyRA*AGVILLE ARBETA STUDERAOCHINTESTANNAHEMMASOMEN ANNANHEMMAFRU-ENDETiRKINESISKTRADITIONOCH JAGMkSTEACCEPTERADET*AGVILLEJUHAENBRARELATION TILLMINSViRDOTTER SkJAGVARTVUNGEN*AGKUNDEINTE SiGANEJ

7ANG*IU3HUN ARBETADEIENTEXTILFABRIK(AN BERiTTARATTFABRIKENVILLELkTAHONOMGkTIDIGAREiN PENSIONSkLDERN ¯$ETJiNARINTEPkATTHAOSSGAMLAARBETAREKVAR6I iRLkNGSAMMAREOCHVkRKUNSKAPHARBLIVITOMODERN +INAiRETTUTVECKLINGSLAND BEROENDEAVMUSKELKRAFT 'ODHiLSAOCHFYSISKSTYRKAiRFORTFARANDEMYCKETVIK TIGAEGENSKAPERIARBETSLIVET_LDREANSTiLLDABETRAK TASLiTTSOMENBELASTNING 7ANG3U:HEN ARBETADEIENFABRIKSOMPRODUCE RADEVkGAR(ONSiGERATTDETVARSVkRTATTPENSIONE RAS MESTFyRDETSiTTPkVILKETHONBLEVBEHANDLADAV FABRIKEN ¯*AGHADEVARITSJUKENTIDOCHNiRJAGKOMTILLBAKA kTERFICKJAGINTEMINAGAMLAVANLIGAARBETSUPPGIFTER ,EDNINGENVILLEATTJAGSKULLEHAMYCKETTYNGREOCH SLITSAMMARESYSSLOR.iRJAGViGRADEOCHMENADEATT JAGNYSSTILLFRISKNAT SLiNGDESJAGUT*AGBLEVLEDSEN $EVILLEINTELiNGREHAMIG .INGSLkRUTMEDARMARNANiRJAGUNDRAROMHON BLIRBEHANDLADANNORLUNDASOMiLDRE ¯.ATURLIGTVISSVARARHON&yRRHADEJAGSTORA ANSVARSOMRkDENOCHFOLKBADMIGOFTAOMPROFES SIONELLARkD MENSEDANJAGPENSIONERADESTRORMAN GENASTATTJAGINTELiNGREHARNkGOTATTTILLFyRA (ONLER ¯&yRDEMiRJAGGAMMAL

&LERiLDRE â– "EFOLKNINGyVERkR â–  "EFOLKNINGUNDERkR â– "EFOLKNINGSTILLViXT â– -EDIANkLDERN kR kR kR â–  -EDELLIVSLiNGD KVINNOR kR â–  -EDELLIVSLiNGD MiN kR â– 0ENSIONSkLDER KVINNORkR ARBETARE kR²TJiNSTEKVINNOR² â– 0ENSIONSkLDER MiNkR ARBETARE kRTJiNSTEMiN

)BLANDSERHONFyRRE6$NPkFyRETAGET ¯(ANGkROMKRINGIPARKENMEDARMARMAPkRYGGEN SOMENVANLIGPENSIONiR$kSiGERJAGTILLMIGSJiLV *AGiRJUBARAENGAMMALKVINNASOMBRUKADEVARA INGENJyR*AGBORDEKUNNAANPASSAMIG/CHDETGyR JAG*AGTRORJAGiRLYCKLIGARESk*AGSERJUFOLKSOMINTE VILLACCEPTERAPENSIONiRSROLLENOCHDEBLIROFTASJUKA OCHELiNDIGA $ETALARALLAOMETTNYTTSTADIUMILIVET TILLVILKETDET INTEiRLiTTATTANPASSASIG3AMTIDIGTGENOMGkRLAN

DETENMODERNISERINGS OCHGLOBALISERINGS PROCESS DiRGAMLAViRDENSTiLLSPkiNDAOCH VADSOMVARRiTTOCHRIKTIGTIGkR INTELiNGRE GiLLER+INASSENIORERMkSTEINTEBARAANPAS SASIGTILLENNYLIVSROLL UTANiVENTILLETTNYTT LANDSAMTIDIGTSOMDESyRJERETTFyRLORAT 1USiGERATTDETDiRiRJUBkDEPkGOTTOCHONT.iR HANVARUNGOCKUPERADEJAPANERNADETOMRkDEINORD ySTRA+INA DiRHANBODDE(ANBERiTTARATTDETVARFAT TIGTOCHELiNDIGTOCHVILLEMANiTARISFICKMANSTiNGA DyRRENOCHTUGGAIHEMLIGHET TYDETVARFyRBJUDET ¯.UiRSAMHiLLETRIKAREOCHBiTTREPkSkMkNGASiTT 7ANG3U:HENBERiTTARHURHONOCHHENNESMAN SLETOCHSVALTFyRATT PkENMINIMALLyN FyRSyRJA ALLADEkTTABARNEN(ONSKAKARPkHUVUDET SiGER ATTUTANTVEKANiRDAGENSSAMHiLLELiTTAREATTLEVA I,EVNADSSTANDARDENiRHyGREOCHVANLIGTFOLKGkR INTELiNGREHUNGRIGT-ENIDENSNABBAEKONOMISKA UTVECKLINGENHARNkGOTGkTTFyRLORAT(ONTALAROMEN HEDEROCHMORALOCHOMTRADITIONERNA'AMLAKONFUSI ANSKAIDEALHARFyRSVUNNITTILLFyRMkNFyRETTSAMHiLLE SOMLYSSNARTILLPENGAKLIRR(ONSiGERATTPk-AOSTID FICKMANSJUKVkRDiVENOMMANINTEHADEPENGAR) DAGiRDETINTESk ¯.EJ DESTOPPARENBEHANDLINGRiTTAVOMDEMISS TiNKERATTMANINTEKANBETALAFyRSIG 3JUKVkRDENLYDERNUMERAUNDERMARKNADSEKONOMINS KRAFTEROCHDENGAMLASOCIALFyRSiKRINGEN DiRFyRETA GENTOGHANDOMSINAARBETAREFRkNVAGGATILLGRAV iR ETTMINNEBLOTT0ENSIONOCHSJUKFyRSiKRINGHARBLIVIT INDIVIDUELLAANGELiGENHETER ¯*AGHARFkTTDETBiTTREEKONOMISKT MEDGER1U 5NDERkRVARHANSLyNOFyRiNDRAD MENSkGICK -AOURTIDENOCH$ENG8IAOPINGTOGyVERRODRET 2ASKTyPPNADELANDETFyRUTLiNDSKAIDmEROCHINVESTE RAREOCHDENEKONOMISKAPOLITIKENREFORMERADES ¯%FTER$ENGSREFORMERyKARMININKOMSTVARTREDJE

ELLERFJiRDEkR 1USERMYCKETBELkTENUTNiRHANAVSLyJARATTPENSIO NENNUiRYUANCIRKA3%+ IMkNADEN 7ANG*IU3HUNiRINTELIKANyJD(ANSFABRIKVARPRI VATiGDOCHPENSIONENDiRFyRLiGRE(ANDISKUTERAROFTA DENLkGAINKOMSTENMEDViNNERNA ¯*AGARBETADEIFABRIKENUNDERkROCHJAGFkR YUANCIRKAKRONOR IMkNADEN$ETiRALLDELESFyR LITE(ANSiGERATTDENSTyRSTAORiTTVISANiRATTARBE TAREISTATLIGAFABRIKERFkRMYCKETMER ¯/CHDESLETINTESOMVIGJORDE 0ENSIONSSYSTEMETiRFORTFARANDEUNDERUPPBYGGNAD OCHINTEALLSVADDETBORDEVARA$ETiRUTFORMAT


FIB

FyRURBANAARBETAREIDENOFFENTLIGASEKTORN 2EGERINGENHARVISSERLIGENUTyKATDENGENERELLA PENSIONSFyRSiKRINGEN MENDENiRFORTFARANDE MINIMALOCHLANDSBYGDSBEFOLKNINGENiRISTORT SETTUTESLUTEN+INASTYRSIDAGAVINDIVIDUALISM OCHMARKNADSEGOISMOCHDkDETTASKAPATMyJ LIGHETERFyRDENYNGREBEFOLKNINGEN HARDEiLD RESBEHOVkSIDOSATTS 1UNICKAROCHSiGERATTDAGENSSAMHiLLEiRSk OERHyRTOLIKTDETHANViXTEUPPI(ANSRyRELSER BLIRSTORAOCHIVRIGANiRHANLUTARSIGFRAM ¯6IFICKLiRAOSSATTDELAALLTOCHINTESTICKAUT FRkNMiNGDEN!TTHkLLAMEDVARENDYGD ATT IFRkGASiTTAFULT-ANBLEVBETRAKTADSOMOBE KViM6ILEVDEIETTMYCKETSTiNGTSAMHiLLE6I KUNDEINTERESANkGONSTANS MENIDAGRESERFOLK

KORSOCHTViRSOCHHARMyJLIGHETERVIINTEENS KUNDEDRyMMAOM 1UGyRENPAUS ¯6kRTFOLKHARBLIVITETTANNAT (ANSERUTIDENTIDIGAREKViLLEN DiRFOLKHASTAR FRAM SiGERATTHANKiNNERSIGMERBEKViMMED DETNYASiTTETATTVARA(ANMEDGERATTDETFINNS NACKDELAR SkSOMDENViXANDEKLYFTANMELLAN RIKOCHFATTIG MENTRORATTDETKOMMERLySASIGI TAKTMEDATTLANDETSEKONOMIBLIRBiTTRE /CKSk7ANG*IU3HUNTYCKERATTSAMHiLLETBLI VITyPPNAREOCHGERFLERMyJLIGHETER3AMTIDIGT PkPEKARHANATTDETGIVITETTKALLAREKLIMAT ¯$ETVARTRYGGAREFyRR ViRLDENVARDENLILLAOCH

+).! (UVUDSTADI+INA"EIJING &OLKMiNGDMILJONER VILKET MOTSVARARENFJiRDEDELAVViRL DENSBEFOLKNING 3TATSyVERHUVUD(U*INTAO PRESIDENT 7EN*IABAO PREMIiR MINISTER 3PRkK-ANDARIN 3TyRSTASTAD3HANGHAI 3TATSSKICK&OLKREPUBLIK ".0TOTAL 53$MRD ".0 TILLViXT )NFLATION !RBETSLySHET URBANARBETS LySHETENLOFFSTATENLIGT VISSABEDyMARE .iRINGSGRENARSBIDRAGTILL".0 JORDBRUK INDUSTRI SERVICE )NTERNETANViNDARE PERINV 3VENSKEXPORTTILLLANDET MILJARDER3%+ 3VENSKIMPORTFRkNLANDET MILJARDER3%+ +iLLA.% 5)SLANDGUIDEN

ALLAKiNDEALLA6kRTHUSHADEINTELkSPkDyRRENNiR JAGViXTEUPPOCHVIHADEALDRIGTJUVAR)NTEENSUNDER TALET NiRDETINTEFANNSRISPkBORDET BEHyVDEVI VAKTAVkRT ¯!LLTHARFyRiNDRATS/CHJAGMkSTEFyRiNDRASMED ANNARSBLIRJAGBARAiLDREOCHiLDRE BETONAROCKSk .ING (ENNESGENERATIONFICKENSOCIALISTISKFOSTRAN ¯6ILiRDEOSSATTINTEVARARiDDAATTARBETAHkRT SLITAUTOSSOCHDyFyRVkRTFOLKOCHFyRVkRTLAND.U iRDETISTiLLETiROFYLLTATTVARAENSJiLVSTiNDIGSTREBER $ETiRANDRATIDER (ONSiGERATTHONFyRSTkR ¯-ITTLANDMkSTETADENHiRViGENFyRATTBLI MODERNARE*AGLiSERMYCKETFyRATTBEGRIPADETNYA 7ANG3U:HENFyRSTkRINTEHURUNGABARAKANTiNKA PkPENGAR ¯(URHARDEBLIVITSk(URHARDEBLIVITSkBLINDAFyR KONSEKVENSEROCHMORAL (ONTALAROMHURMANINTELiNGREBRYRSIGOMMIL JyN)NORDySTRA+INA DiRHONBOR HARSANDSTORMARNA yKATPkSENAREkR ¯$ETBERORPkDENENORMASKOGSAVVERKNINGEN )NGENTiNKTETIDIGAREPkATTHUGGANEDTRiDEN MEN NURESONERARDESkKORTSIKTIGT/MMANHARPENGAR IDAG KANMANGyRAVADMANVILL*AGTiNKEROFTAPk DET +INABLIRALLTRIKAREOCHENTREPRENyRERNAiRMkNGA $ETHARBLIVITMyJLIGTATTTJiNASTORAPENGAROCH
FIBUTRIKES

§$EMOGRAFERTALAROM PROBLEMET $ETENDABARNETTVINGASSkSMkNINGOM TAHANDOMSkViLSINATVkFyRiLDRARSOMDE FYRAMOR OCHFARFyRiLDRARNA¦ 

3OMMAR /3I0EKINGHkLLS DEN AUGUSTI

VAROCHENiRSINEGENLYCKASSMED-EDDENSNABBA UTVECKLINGENFyRiNDRASTRADITIONELLAROLLEROCHPLIKTER -kNGALITARFORTFARANDETILLDETTRADITIONELLAPENSIONS FyRSiKRINGSSYTEMETBARNEN-ENBARNENHARINTE LiNGRETID$ETHARSKAPATBkDESOCIALAOCHPRIVATA SLITNINGAR DkPENSIONOCHHiLSOFyRSiKRINGiRSkPkVERT UTVECKLADE$ESSUTOMHARETTBARNSPOLITIKENSATTETT STORTTRYCKPkDENYNGREGENERATIONEN$EMOGRAFER TALAROM PROBLEMET$ETENDABARNETTVINGASSk SMkNINGOMTAHANDOMSkViLSINATVkFyRiLDRARSOM DEFYRAMOR OCHFARFyRiLDRARNA ¯6IiLDREKVINNORSLITERUTOSSFyRATTHABRARELATIO NERTILLVkRABARNOCHDERASRESPEKTIVE BERiTTAR.ING ¯*AGOCHMINAViNINNORTALAROFTAOMHURVISKA BEMyTADEM VILKAKRAVVIKANSTiLLAOCHVADSOMiR RIMLIGTFyROSSATTGyRA*AGiRViLDIGTUPPOFFRANDE$ET iRJUOCKSkFyRATTJAGBEHyVERDEMNiRJAGINTELiNGRE KANKLARAMIGSJiLV-ENKANSKEiRDEDkSkUPPTAGNA ATTDEINTEKANHJiLPAMIG (ONSiGERATTHONHARVISSAIDmER NiMNERENROLLATOR SOMSKAINFyRSKAFFASOCHATTMANJUKANHANDLAPkSIG BURKMAT (ONAVSLyJARATTHONiRLITEOROLIGFyRTIDENNiRHON BLIRiLDRE SJUKAREOCHINTELiNGREORKARGkUT ¯(URSPENDERARMANDAGENDk+ANSKEMkSTEJAGIN PkkLDERDOMSHEM-ENJAGiRRiDDATTDESKAVARASk HIMLAGAMLAOCHTRyTTADiR(ONRESERSIGOCHSTAPPLAR FRAMMEDSPELADEKRiMPOROCHBITTERMIN SKRATTARSk OCHSiTTERSIGkTERMEDHAKANIHAND ¯%NSkDANVILLJAGINTEBOMED -AKENROPARFRkNRUMMETINTILLOCH.INGURSiKTAR SIG.iRHONKOMMERTILLBAKAFyRKLARARHONATTHANiR SJUK(ONPEKARPkHUVUDETOCHBRySTKORGENOCHSiGER ATTDETINTEiRSOMDETSKA(ANHARINTEVARITUTANFyR DyRRENPkFLERAkR_VENOM.INGENSAMSKyTEROMSIN MAN iRHONNOGAMEDATTFINNATIDFyRSITT

(ONHARETTRIKTSOCIALTLIV MEDMkNGAAKTIVITETER VARJEDAG(ONSJUNGERMEDENGRUPPSENIORER GkRPk DIVERSEMyTEN FyLJERMEDDkDENGAMLAARBETSPLATSEN ARRANGERARUTFLYKTEROCHDANSARIPARKENVARJEAFTON KLOCKANSJU 6iNNERNAHARBLIVITFLERSEDANPENSIONEN ¯&yRRARBETADEJAGSkMYCKETOCHSKYNDADESEDAN HEMTILLFAMILJEN$ETiRFyRSTNUJAGHARTIDFyRViNNER OCHDEHARBLIVITMYCKETVIKTIGA*AGKiNNERMIGINTESk ENSAMNiRJAGHARDEM 7ANG*IU3HUNSiGERSAMMASAK ¯6iNNERNABEHyVS6IiRINTELiNGREMEDOCHFORMAR FRAMTIDENFyRVkRTLAND VILEVERIDETLILLANU %NVIKTIGSKILLNADiR MENAR1U ATTHANFyRRHADE ARBETSKAMRATER MENNUHARHANISTiLLETLIVSKAMRATER ¯$EiRVIKTIGARENUiNNkGONSIN6ISPENDERAR DAGARNATILLSAMMANS DANSAR SJUNGER IBLANDGkRVIPk KARAOKEBAR 6ARJEMORGONSPARKARHANFJiDERBOLLIPARKENOCHSk LiRHANSIGENGELSKAPkSTADENS%& SKOLATVkDAGARI VECKAN ¯*AGVILLBLI/3 VOLONTiROCHDkMkSTEMANKUNNA ENGELSKA ,IVETSOMPENSIONiRiRMYCKETBiTTREiNHANTRODDE DETSKULLEVARA(ANVARRiDDATTDETSKULLEVARATRIST OCHTRkKIGTOCHHEMSKTENSAMT(ANSiGERATTHANiR NiRMARESLUTETNU SKRATTARTILLOCHBERiTTAR ¯*AGSAENDAGTILLMINFRUATTOMJAGGkRFyRST MkSTEHONLOVAATTFLYTTAINHOSVkRDOTTERI"EIJING (ONSVARADEATTJAGHARSkGODHiLSAATTHONSiKERT KOMMERGkBORTFyREMIGOCHDkMkSTEJAGLOVAATTTA MIGENNYFRU

CAMILLAZIEDORNiRHISTORIKER BORNUMERAI KINA TALARMANDARINOCHSKRIVERARTIKLAROM LANDET

&


&

FIBPRENKAMPANJ

FIB

yRSiLJAREN ,ASSE!NTONSSON&ARSTACENTRUM3TOCKHOLM

JyRGENKARLSSONTEXT EVAWERNLIDBILD

.kGONMILSyDEROMCENTRALA3TOCKHOLM LiNGSTUT IMITTENAVDENTREUDDSOMTUN NELBANANSGRyNALINJEBILDARLIGGER&ARSTA MINUTERFRkN4 CENTRALEN &ARSTAiRENSTADSDELSFyRVALTNINGINOM 3TOCKHOLMSKOMMUN LIKASTORSOMENMED ELSTORSVENSKSTAD-EDSINAINVkNARE INIVkMED(UDIKSVALL +NAPPAMAJORITETENAVDESOMBORI&ARSTA

iRFORTFARANDE²iLDRE² DETVILLSiGAyVERkR ¯MYCKETBEROENDEPkATTSTADSDELENByRJADE BYGGASFRkNNORRMED4ALLKROGEN 'UBBiNGEN OCH(yKARiNGENREDANPk OCH TALEN 3AKTAMENSiKERTByRJARDOCKiVENDEiLDRE OMRkDENAINOM&ARSTASTADSDELNUERyVRAS AVYNGREBARNFAMILJER 5NDER OCH TALETFORTSATTEBYGGAN DETSyDERUTMOT3KyNDALOCHCENTRALA&ARSTA

VAR&ARSTACENTRUMFiRDIGTFyRINVIG NINGOCHBLEVTIDENSLEDANDEAFFiRSCENTRUM GENOMFyRDESI&ARSTACENTRUMENAVDE STyRSTARENOVERINGAR3VERIGEDITTILLSHADESETT )DAGKOMMEROMKRINGMILJONERBESyKARE kRLIGEN !NDELENBOENDEFyDDAUTOMLANDSBRUKAR AVNkGONANLEDNINGANSESSOMENINTRESSANT UPPGIFTFyR&ARSTALIGGERSIFFRANPRECISPk RIKSGENOMSNITTET6ALDELTAGANDETDiREMOT LIGGERNkGOTyVERRIKSGENOMSNITTET

&IBBARENOCHMEDLEMMENI)RAK SOLIDARITET ,ASSE!NTONSSON kR iREGENTLIGENFyDD PkNORRASIDAN3TOCKHOLM.UBORHANSEN kRBARAMETERFRkN&ARSTACENTRUM OCHKANSENERMOTKyPGRYTANFRkNSITTSOV RUMSFyNSTER/CHHANTRIVSI&ARSTA 3OMSkMkNGAANDRADEMONSTRERADEHAN MOT53!SINVASIONAV)RAK ¯/MVIVARELLERVETJAG INTE-ENSENHiNDEINTESkMYCKETMERA ¯-ENJAGKiNDEATTJAGBEHyVDEGyRA NkGONTING )EN0ALESTINADEMONSTRATIONFLERAkR SENAREByRJADEDETOMPkALLVARFyRDEN GAMLE&., AKTIVISTEN(ANTRiFFADEEN KOMPISOCHFICK&OLKETI"ILDAVHONOM ¯$ETFYLLDEETTSTORTTOMRUMHOSMIG OCHBESVARADEENHELDELFRkGORJAGFUNDE RATPk ,ASSEByRJADESJiLVSiLJA&OLKETI"ILD I &ARSTACENTRUMMENiVENIINNERSTANTILL ATTByRJAMED ¯%FTERETTTAGTOGJAGKONTAKTMEDANDRA SOMJAGKiNDEFyRATTFkMEDDEMOCHFyR ATTByRJASiLJAI&ARSTA ,ASSEARBETARSOMARBETSLEDAREPk 3TOCKHOLMSSOCIALFyRVALTNINGOCHiRSNICKARE ¯$ETSENASTEHALVkRETSiLJER VIMELLANTVkTILLSJUTID NINGARVARJEGkNG SiGER,ASSE !NTONSSON
FIBPRENKAMPANJ FIBUTRIKES §6ISTkRICENTRUMPkFREDAG

FARANMEDDETSkKALLADE KRIGETMOTTERRORISMEN ¯*AGTRORVILYCKADESSk BRAMYCKETTACKVAREATT VIHADESYNTSI#ENTRUM BERiTTATOMMyTETOCH SPRIDITFLYGBLAD6ITiCKTE OCKSkHELA&ARSTAMED OMNEJDMEDAFFISCHER ¯-EDDENHiRTYPENAVMyTEN IHOPMED ANDRA NkRVIUTMEDKUNSKAPOCHKNYTERKON TAKTER MENAR,ASSE ¯&yRMIGiRDETHiRSiTTET LIKSOMATTSiLJA TILLSINAARBETSKAMRATER BiSTASiTTETATTFk NYAMEDLEMMARTILL&OLKETI"ILDOCHNkUT MEDTIDNINGEN

ELLERLyRDAG DkVIMLARDET AVFOLK$ETGERMIGENERGIIGRUNDEN$ETMiRKERMANBLANDANNATPk DETSTiLLFyRLyPSEDLARHANTILLVERKATSJiLV ¯)SOMRASNiRVISTODOCHSkLDE&I"KOM NkGRAUNGATJEJERFRkNENORGANISATIONOCH STiLLDEUPPETTBORDDiRDEKLISTRATAFFISCHER 6IMiRKTEHURFOLKSTANNADEUPPOCHLiSTE ¯3kMkSTEVIOCKSkGyRA TiNKTEJAG SkVI PRATADEIHOPOSSOMATTFyRVARJENUMMER HAENEGENAFFISCHMEDETT&I"+ HUVUDDiR VISJiLVAKUNDETEXTANkGOTURNUMRET*AG

BYGGDEENHOPVIKBARAFFISCHSTiLLNINGMED HANDTAGFyRiNDAMkLET 6ARFyRiRDETSkVIKTIGTATTARBETALOKALT TYCKERDU ¯$ETFyRSTAJAGSANiRJAGByRJADESiLJA VARAATTJAGVILLESTARTAETTARBETELOKALT*AG VETAVERFARENHETATTLOKALTARBETEiRBETY DELSEFULLT ¯&yRRSkLDEJAG6IETNAMBULLETINENLOKALT I6iLLINGBY (iSSELBY.iRAMiNNISKORDiR JAGBODDE-ANBLIRKiND3TyTERIHOPMED DOMMANKiNNER4ILLSLUTFkRMANPERSONLIGA KONTAKTER¯IHyGREGRADiNMANFkROMMAN BARAkKERINTILLSTANOCHSiLJER ¯(iRI&ARSTATRiFFADEJAGFyRETTHALVkR SEDANPkENAVDEMSOMNUiRMEDOCH SiLJER(ANHADENYSSFLYTTATTILL&ARSTAOCH HADEINTEVARITAKTIVPkFLERAkR(ANKyPTE TIDNINGENAVMIGUTANFyRBOLAGETOCHEFTER ENMkNADVARHANMEDOCHSkLDE ,ASSEBERiTTARATTDOMNUiRFYRASTYCKEN SOMSiLJERREGELBUNDET MINSTENGkNGI MkNADEN ¯&I"+I&ARSTAHAROCKSkAMBITIONEN ATTVIDGAVERKSAMHETEN!LLDELESNYLIGEN GENOMFyRDEVIETTOFFENTLIGTMyTEIBIBLIOTE KETI&ARSTACENTRUMTILLSAMMANSMED)RAK 3OLIDARITET !FGHANSISTAN3OLIDARITET ,EOPARDS FyRLAGOCH!"& ¯6IFICKNiSTANPERSONERTILLMyTETFyR ATTLYSSNAPk*AN(JiRPE PROFESSORIISLAMO LOGI NiRHANTALADEOMSINNYABOKOCHOM

)&ARSTAFyRBEREDSiVENFORTSiTTNINGSVISEN SERIEMyTENPkSAMMASiTT MEDANTI IMPE RIALISTISKATEMAN)DAGARNAiR`KE+ILANDER INBJUDENAV&)" ISAMARBETEMED!"&OCH )RAK 3OLIDARITET TILLBIBLIOTEKETFyRATTBERiTTA OMSINBOK6IETNAMVARNiRAOCHFyRATTTALA OMENHETSFRONTEN ¯$OMHiRMyTENAHARVARITLiTTAREATT GENOMFyRAiNJAGFyRSTTRODDE SiGER,ASSE OCHDETHARINSPIRERATOSSATTFORTSiTTAIDEN RIKTNINGEN4ILLVkRENViNTARFLERMyTEN OCH FORTSATTFyRSiLJNING 6ADHARDENHiRTIDENAVBASARBETELiRT DIG ,ASSEBERiTTARATTHANSJiLVBARAHkLLITPkI DRYGTETTkRI&ARSTA&RkNByRJANSTARTADEHAN &)" ARBETETMEDATTPRATAOMTIDNINGENPk SINARBETSPLATS(ANLAOCKSkUTTIDNINGAROCH SATTEUPPAFFISCHERPkJOBBETOCHSkLDEyVER EXEMPLARBILLIGT$ETHARSkSMkNINGOMGETT BRAUTDELNING ¯.UHARJAG FASTAKyPARESOMSTADIGT kTERKOMMERPkMITTJOBBOCHSOMTYCKER TIDNINGENiRBRA 0kSAMMASiTTiRDETMEDFyRSiLJNINGEN UTEPkTORGET MENAR,ASSE ¯)ByRJANGkRDETJUTRyGT DETVARFAKTISKT NkGONSOMSA²FINNSDENTIDNINGENFORTFA RANDE²-ENDETSENASTEHALVkRETSiLJERVI MELLAN TIDNINGARVARJEGkNG ¯-ENMANMkSTEHAPERSPEKTIVDETiRETT LkNGSIKTIGTARBETE SYNSVIHiRREGELBUNDET OCHOFTABLIRVIKiNDA6ISiTTERTILLEXEMPEL

REGELBUNDETUPPAFFISCHERFyR&I"+RUNTOMI &ARSTA4RiGENVINNER ¯$ETGiLLEROCKSkATTVARVAKENFyRATT UTVECKLAS.UHARVIALLTIDENBANDEROLLMED VIDTIDNINGSFyRSiLJNINGEN*USTNUENBANDE ROLLSOMKRiVERATTSVENSKASOLDATERLiMNAR !FGHANISTAN$ETGyRATTMkNGAKOMMER FRAMFyRATTSNACKA/CHENDELKyPEREN TIDNING ¯%NSAKVIINTEANViNTELLERUTVECKLATiR APPELLTAL6IHARINHANDLATENMEGAFONPk #LAES/HLSSONMENINGENHARSNACKATIDEN iNNU (URHAR&)" ARBETETPkVERKATDIG ¯6ISTkRJUI#ENTRUMPkFREDAGELLERLyRDAG DkVIMLARDETAVFOLKHiR$ETGERMIGENERGI ATTSTkHiR$ETiRViLDIGTFkGkNGERJAGHAR

VARITMEDOMATTFOLKVARITNEGATIVAELLER AGGRESSIVA ¯3ENiRDETJUALLTIDKULMEDNYASYNPUNK TERPkSAKER ¯*AGLiSERMERNU FRAMFyRALLTByCKER-AN VILLJUVARAUPPDATERADNiRFOLKKOMMERFRAM OCHVILLPRATA ¯*AGTYCKERSJiLVOMATTVARAUTEPkSJyN OCHFISKA(ARENBkTI$REVVIKEN-EN&)" ARBETETHiRiRLIKAKUL/CHDETTARFAKTISKT INTESkMYCKETTIDSOMMkNGATROR-kNGA MiNNISKORiGNARFAKTISKTMkNGDUBBELTIDkT ALLEHANDAANDRAFRITIDSAKTIVITETER (URSERFRAMTIDENI&ARSTAUT ¯&ORTSiTTAATTSiLJAOCHKNYTAKONTAKTER I&ARSTA FORTSiTTA¯OCHBLIBiTTREPk¯ATT MOBILISERAMEDLEMMAROCHPRENUMERANTERI OMRkDET SVARAR,ASSESNABBTOCHSJiLVKLART *USTNUUNDERSyKERMANI&ARSTAOCKSkFyR UTSiTTNINGARNAFyRTILLSTkNDFyRAPPELLTAL ¯5NDERVkRENTiNKERVIHAENSERIEKORTA APPELLMyTENPkTORGETRUNTOLIKATEMAN ¯6IVILLiVENUTVECKLAETTFUNGERANDEARBE TEINOMENFyRENINGI&ARSTAMEDTRiFFAROCH OLIKAMEDLEMSAKTIVITETER ¯%NSAKVIFUNDERATPkiRHURMANSKANk DEYNGREI&ARSTA$ETFINNSENAKTIVUNG DOMSGkRDI#ENTRUM¯MENVIHARINTEFUN DERATFiRDIGTIDENFRkGANiNNU

JyRGENKARLSSONiRBOSATTIFARSTA EVAWERNLIDiRFOTOGRAFOCHBORI SKARPNiCK


KAMPANJEN 0RENUMERATIONS

FIB

RULLARVIDARE

3

VERIGESLiNGSTA KRkNGLIGASTEOCHUTANTVEKAN VIKTIGASTEKAMPANJRULLARVIDARE6ARJEKVAR TALLOTTASFINAPRISERUTTILLALLASOMViRVATOCHI DECEMBERUTSESENVINNARE&yRATTSLkSSOM SLUTSEGERNMkSTEDUViRVAMINSTFEMPRENUMERANTER ¯HELkRTREPOiNG HALVkRTVk ²FYRA NUMMER²GERETT POiNG¯OCHSAMLAIHOPTOTALTPOiNG$ETJUGOFyR STAViRVARNASOMFkRIHOPMINSTPOiNGFkRALLAFINA PRISERFRkN&I"SFOTOGRAFER ILLUSTRATyREROCHKONSTNi RER$ESSUTOMFkRALLASOMViRVARBEHkLLAPROCENT RUNDOCHFyR AVViRDET%NHELkRPRENUMERANTKR GERALLTSk FyGAATTByRJA KRONORTILLViRVAREN

2OBERT.YBERG

'UN+ESSLE

4APPAINTEFARTEN

MET

FORTSiTTATTSPRIDAFOLKETIBILD ■ ■3OMOMINTEDETTAVORENOGLOCKANDE¯OCHKOM ¯ENTIDNINGSOMSTkRPkEGNABEN CH PLICERAT¯TILLKOMMERiVENENYTTERLIGAREMOROT$EN 6iRVAO

MkLETNYAPRENUMERANTER

EPROBLEMSOMUPPSTkRPk

-ENOMMANSTkRINFyRETTHUS NINGHARSTORASPRICKORBkTAR

SOMViRVAT MESTVARJE NOVERINGENISJiLVAVERKETLEDER KVARTAL VIN RVERAS%TTTYDLIGTSkDANTEXEM NERENNATTFyR OMYTTERLIGAREDIFFERENTIERING MEDUTGkNGSPUNKT TVkMEDBUFFm FRiMSTFRkNATTALLA OCHFRUKOSTPk ELEVERINTEiR²TEO (OTELL'iSTISI RETISKTINTRESSERADE² OCHATTMkNGAiR 6ARBERGWWW ²SKOLTRyTTA²&yRSLAG HOTELLGASTIS SOM,iRLINGSUTBILDNING FyRDESOMSiGSVARA NU ²SKOLTRyTTAOCHOINTRES 3KICKAIN SERADEAVTEORI² OCH KUPONGENIDAG SLOPANDETAVAMBITIO NENATTHiLFTENSKALL ELLERMAILAPRE STUDERAPkHyGSKOLA NUM FIBSE OCHUNIVERSITETFRiMST

A VINNFIN K ViRVAREOCHNYAPRENUMERANTERFkRFINAByCKER VER (OTELL'iSTISI6ARBERG ORGINAL TTER LNi HOTEL DUBEHyVERFIB DINViNBEHyVERFIB FIBBEHyVERDIG 6iRVAPRENUMERANTER

3kSAMLARDUPOiNG

6iRVAENPROVPRENUMERANT 6iRVAENHALVkRSPRENUMERANT 6iRVAENHELkRSPRENUMERANT

FyRPOJKARNAEFTERSOM

POiNG POiNG POiNG

.iRDUSAMLATIHOPPOiNGFkRDUENAV ByCKERNAyVERSTTILLHyGER .YAHELkRSPRENUMERANTERFkROCKSkENBOK

VIDAREISkDANUTSTRiCKNING NNEBiRBARAENANPASSNINGTILL

LANSOMDiRFyRkREFTERkRFyR

LERSENAREUTBILDNINGARNAFyRUT

.JUTNINGENS KiLLOR (ARUN AL -AKHZUMI

TILLDIGIR SOMBALD ViRV !LLANYAHELkRS PRENUMERANTERFkREN AVFyLJANDEBOKPREMIER

3PARTAKUS (OWARD&AST

"OKEN¯PLATSENS 3iLJAKRIGSOM GkRDAGNU MARGARIN !DONIS *AN-YRDAL

,yFTET

2ENZO!NERyD

6ALFRIBOKUR!LHAMBRAS POCKETENCYKLOPEDI SEWWWALHAMBRASE

JAGVILLViRVA JAGVILLVINNA

FRANKERASEJ

wHELkRNUMMER KR wHELkRSTUDERANDEPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR wHALVkRNUMMER KR wHALVkRSTUDERANDEPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR wPROVNUMMER KR

INAFORMEROCHREKRYTERINGEN

+OLONIALISMENS SVARTABOK -ARK&ERRO

(ILLEVI .AGEL

JAGVILLViRVA

GRUNDSKOLANSPROBLEMPkALL

M&yRSTDiREFTERGESALLAELEVER ARA'YMNASIESKOLANSOMDkJANUARI

TILL IG D SOM ViRVAR

$USOMViRVAROCH !TTVARAEURO SAMLARIHOPPOiNGFkR PEISKMUSLIM ViLJAENAVDESSAByCKER 4ARIQ2AMADAN

3AMLAPOiNG &kBRAByCKER

"ILDURARKIVET

OMDEyVERSTAVkNINGARNA iRDETGiLLERSKOLANFINNSDET

FIBK BETALARPORTOT

❏ (ELkRNUMMER KR ❏ (ELkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR

ITETKUNNASKEUTANATTKUN .YPRENUMERANT 6iRVARE ❏ (ALVkRNUMMER KR ❏ (ALVkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR iMRAS

.AMN ❏ 0ROVNUMMER KRONOR yJANIVkNIGRUNDSKOLAN/M NINGENOMBRASKOLORFINNS .YPRENUMERANT

yRDET%NSkDANNIVkHyJNING

.AMN iVENFyRDEMSOMINTEHAR 'ATUADRESS L¯DENGRUPPSOMOFTASTFkR KOLORHARMiNGDERMEDELEVER 0OSTADRESS 4ELEFON

% POST OCENTIPEDAGOGIKVIDSTOCK

'ATUADRESS

0OSTNUMMER 0OSTADRESS 4ELEFON % POST

.AMN

"OKPREMIEENDASTHELkR

6iRVARE .AMN 'ATUADRESS 0OSTADRESS 4ELEFON

'ATUADRESS

0OSTNUMMER 0OSTADRESS 4ELEFON

% POST % POST BG PGNRFyRkTERBET 

$UKANOCKSkFAXATILL ELLERMEJLATILLPRENUM FIBSE

4YCKERDUATTDETKiNNSTRkKIGTATTKLIPPAIDENFINATIDNINGEN)NGAPROBLEM-AILADkPRENUM FIBSE

FOLKETIBILD KULTURFRONT 3VARSPOST

+UNDNUMMER 3TOCKHOLM


FIBUTRIKES FIBSETTLiSTHyRT SKOLLiRARNASROLL (ANS,AGERBERG\,iRARNA\ /RDFRONTFyRLAG\

6k C 6kRCIVILISATIONHARI T RI VI O I LN I S A NiSTANEVINNERLIGTID HkLLITSIGMEDLiRARE HkLLITSIGMEDLiRARE ¯IMENINGENSKOLLiRARE ¯ I M E S O AENE K L RNL i I RN G /MDETTAVITTNARVkR / D V ME Vk I TT R TT NA A R KULTURHISTORIAOCHLIT KU O L O LT R I CU I T AH R H I S T TERATURENVIMLARAV TERATURENVIMLARAV &OKUSI,AGERBERGSBOKLIGGERPkLiRARNA"ILDEN3KOLKLASSFRkNANDRAHALVANAV TALET EXEMPEL,iRARNAViCKERREAKTIONER EXE , AM Vi i E R RE RC NP R A K EA K L T I O N E R DEViCKERAVSKY BEUNDRANOCHAVUND$E FyRANLEDERFUNDERINGAROCHGRUBBLERIER HELATIDENNYANSERADOCHPRyVANDE-AN NUMSTIG IBLANDPkGRiNSENTILLPRiKTIG _RDEMiNNISKOR6ARKOMMERDOM KANHkLLAMEDOMDETMESTAOCHMANFkR 4EXTERNASINNEHkLLiROTVIVELAKTIGTVIKTI IFRkN6EMSINTRESSENTJiNARDE6ADTROR MkNGATANKESTiLLARE$ENTUNGATRADITIO GAREiNDERASFORM DOMSJiLVAATTDOMiR(URSERDOMPk NENBLIRPkTAGLIGOCHKiNSLANATTDETTAiR 4URDkATTDEiMNENHONTARUPPiR SINAELEVER6ADKANDOM6ADVILLDOM SLUTARBETETOMSKOLFRkGANALLAKATEGORIER RELEVANTA0kETTELEGANTSiTTLYFTERHON 6ADiRENBRALiRARE6ADSiGERFORSK KRYPERSOMETTLITETOBEHAG"OKENiR FRAMVARDAGSRASISM KLASSKLYFTOROCHKyNS NINGENOMLiRANDETSGkTOR(ARDOM ENLIGTFyRFATTARENALLTPkENGkNG²BIO ORiTTVISORILJUSET OCHTVINGAROSSSEDiR NkGOTLIVNEDANFyRMIDJAN(URGyRDOM GRAFI MEMOAR HISTORIESKRIVNING ESSi VIVANTOSSATTBLUNDA,ENA3UNDSTRyM 'kRDETyVERHUVUDTAGETATTBESKRIVAOCH LiROBOK ROMANOCHDEBATTBOK²$ENiR FkROSSkTERIGENATTREFLEKTERAyVEROCHTA FyRSTkDETSJiLVKLARAFENOMENSOMVIKAL HELTENKELTLYSANDE¯ETTMiSTERVERK STiLLNINGTILLOMDETFINNSNkGONRIMLIGHET LAR,iRARE -EN DETiRiNDkNkGOTSOMSAKNAS IATTACCEPTERAENViRLDSORDNINGDiRNkGRA $ETiRSOMATTSKOLANINTESTYRSAVMiN MiNNISKORGNiLLERyVERSINAMkNGMILJON (ANS,AGERBERGHARGJORTETTMYCKET NISKOR UTANAVETTDETERMINISTISKTHISTO LyNERNiRMkNGAMILJONERPkANDRASIDAN AMBITIySTFyRSyKATTKOPPLAHELHETSGREP RISKTSKEENDE5TANATTANTAELLERFyRKASTA JORDENSViLTER.AIVAFUNDERINGARKAN PET-EDDENSVENSKASKOLANIBLODET VARKENKUNSKAPSRyRELSEN FRISKOLORELLER TYCKAS"ANALITETER-ENSAMTIDIGTViCKER iNDAFRkNSINFARFAR%NGELBREKT,ARSSON KOMMUNALISERINGiRDETSVkRTATTINTE FUNDERINGARNAFRkGOR.iRSLUTARVIBRY SOMBLEVFOLKSKOLLiRAREI TALETSGRY BLIBESVIKENPkBOKENkTMINSTONESOM OSS.iRTARCYNISMENOCHAXELRYCKNING NING SJiLVLiRARESEDAN TALETIGRUND DEBATTINLiGG,AGERBERGSTYRRUNTVARJE ARNAyVER.iRSTkRVIPLyTSLIGTHANDFALLNA SKOLANSHyGSTADIUM GYMNASIESKOLANOCH STiLLNINGSTAGANDEIAKTUELLSKOLDEBATT INFyRORiTTVISORNA.iRSLUTARVIENSKALLA KOMVUX SkBORDEHANVARARiTTPERSON (ANSTkRLIKSOMyVERDENNAGYTTJEBROTT DETORiTTVISOR FyRUPPGIFTEN$ESSUTOMiRHANENBELiST NING$ETBLIRLITEFyRHELYLLE )ETTAVSNITTBESKRIVERHONHURSVENSKAR OCHPRISBELyNTFyRFATTARE FyRDENNABOK -ENLiSBOKEN DiRFINNSMYCKETATT FkRENKOLONISATyRSMENTALITETSkFORTVI TILLOCHMED!UGUSTNOMINERADIFACKBOK LiRA SiTTEROSSPkETTCHARTERFLYGSyDERUT,iR SKLASSEN,ITTERiRAOCHANDRABOKLIGA KNUTLINDELyF OSSATTVISSLAPkUPPASSAREOCHKLURAUT REFERENSERiRTALRIKA(ANHARLiSTALLT (ANByRJARHOSFARFAR SOMTILLOCHMED FICKSITTAISKAMVRkNUNDERSINAFyRSTA SKOLkR TROTSATTHANENLIGTEGNAMEMOA RERVAR²ENSNiLLOCHLYDIGGOSSE²'ENOM FARFARSLiRARGiRNINGOCH,AGERBERGSOCH KOLLEGERSKUNSKAPEROCHERFARENHETERFkR VIMyTADEGRUNDLiGGANDEFILOSOFERNA DE BETYDELSEFULLAPIONJiRERNAOCHDEVIKTIGA SKEDENASOMSKOLANPASSERATiNDAFRAM TILLIDAG&OKUSiRHELATIDENLiRARNA 3kSMkNINGOMHAMNARVIIMANNA MINNE ALLTSkDENMODERNASKOLANFRkN TALETOCHFRAMkT&RAMSTiLLNINGENiR

OUMBiRLIGRyST

TEORIERSOMFyRSVARARVARFyRMANALDRIG SKAGEENSENFEMTIOyRINGTILLENTIGGANDE +iNNSDETFINTATTFINNASEN FYRAkRINGNiRMANiRUTOMLANDS&yRATT DAGTILL\,ENA3UNDSTRyM\ DAGENEFTERPkTURISTHOTELLETUTANTVEKAN ,EOPARDFyRLAG\ OCHISTORSOLIDARITETHOSTAUPPETTPAR HUNDRALAPPARVARFyRATTORDNAHEMRESA ,ENA3UNDSTRyMHARGJORT ,E 3 Ny U AM N kTEN kRIGTYSKMANSOMSUPITBORTSIN D S T R SIGETTNAMNSOMKRyNIKyR SIGETTNAMNSOMKRyNIKyR FLYGBILJETTNATTENFyRE$ETiRNiR,ENA I!FTONBLADETOCH-ETRO I !FTO N B 3UNDSTRyMKONKRETISERARDENSTUNDTALS L A D E SAMTSOMPROGRAMLEDARE SAMTSOMPROGRAMLEDARE ABSTRAKTAKiNSLAAVRASISMOCHDENTILLTA FyR46S+ALLA&AKTA.U Fy 4 RS 6 GANDEDEGRADERINGENAVDETMiNSKLIGA KOMMERHENNESANDRA KO H M A EA N ViRDETSOMHONGyRSIGOUMBiRLIGiVEN M N D N E R E R S BOKSOMBYGGERVIDAREPkHEN B S BYGGE OO V E KPM R HI D k UTANFyRKRETSENAVREDANFRiLSTA E A N R NESKRyNIKOR4ONENiRLiTTSAMOCHFyR MARTINALBINSSON

T


FIB

STOISKGRAMSCI

MEDLIDSAMHET MENDETELiNDEHANLEVDE MODERN3AMTALENiRFULLAAVKiRLEK UNDERFRAMTRiDERLIKViL$ETiROFTARyRAN SENTIMENTALITETOCHHUMOR+ALLIFATIDES DE IBLANDiRHANFyRGNiLLIG FyROINTRES FyRUNDRASyVERHURENMiNNISKAKANiLSKA SANT ALLABREViRTILLFAMILJEMEDLEMMAR OCHVARAFYLLDAVSkMYCKETOMTANKE MEDPARTIETHADEHANINGENKORRESPON ²-AMMA HURORKARDUBiRASkMYCKET ))APRILDOGDENITALIEN A  DP OR I DENS HANVARSATTIENSORTSKARANTiNPk G L KiRLEKUTANATTGkIBITAR² DENNAFRkGA SKEKOMMUNISTEN!NTONIO S E KO K M ! TO N GRUNDAVDEMENINGSSKILJAKTIGHETERSOM NM I O U N I LyPERSOMENRyDTRkDGENOMBOKEN S T E N 'RAMSCIEFTERTIOkRIDEN SPLITTRATPARTIET)BLANDiRHANINTELiSViRD *AGLiSTEAVENHiNDELSEENRECENSION FASCISTISKASTATENSFiNGELSER FA A SS T FiTCE E A I N NENS*AGSKULLEHAyNSKATMIGENVOLYM L S S G TS E I S R K AV-yDRAROCHSyNERFyRENTIDSEDAN) 5NDERFiNGELSETIDENARBE 5 Fi E N N AL DS G RTEORETISK'RAMSCI NiRJAGINTEFICKDEN E EB T R E I D E RECENSIONENKRITISERAS+ALLIFATIDESFyRATT N TADE'RAMSCIVIDAREMEDI KUNDEJAGkTMINSTONEFkTTETTBiTTRE MER INTETAKAMPENMOTDEPATRIARKALAMyNS HUVUDSAKDETTEMAHANALLTMERSYSSELSATTE RESONERANDEEFTERORD DETTYCKERJAGiRDEN TERSOMGyRATTKVINNORSOM!NTONIA²GER SIGMED FRkGANOMKULTURSKAPANDET(AN STORABRISTENIBOKEN UPP²SINALIVFyRSINAMiNOCHSyNER*AG LiSERALLTIFRkNPIGROMANERTILLOPERALIBRET LENNARTRAHM TOGMEDMIGDENTANKENINIMITTEGET TON NkGONPOLITISKLITTERATURTILLkTSHAN LiSANDEAVBOKEN*AGHAR EFTERATTHALAGT INTELiSA4RETTIOTRESKRIVByCKER BOKENkTSIDAN SVkRTATTFyRSTkKRITIKEN SIDORLiMNARHANEFTERSIG/FTASTiRDET $ETHiRiRINGENViRLDSOMViLVANDEBOK 4HEODOR+ALLIFATIDES\-yDRAR BEGREPPET²HEGEMONI²'RAMSCIFyRKNIP SOMFyRSyKERSTiLLAALLTTILLRiTTA INKLUSIVE OCHSyNER\!LBERT"ONNIERS\ PASMED(URDENHiRSKANDEKLASSENINTE DENPATRIARKALTSTYRDAKyNSORDNINGEN*AG BARAHARDENDIREKTAMAKTENISTATEN yVER 3OM kRINGINSER 3 k O I RN M I iRDOCKAVDENBESTiMDAMENINGENATT SN E G R PRODUKTIONEN OSV UTANHURiVENDETCIVILA 4HEODOR+ALLIFATIDESATT 4 +AH AT AT L EI L DTDETVORETRISTOMVARJEBOKVOREENBRAND IO F E D S O R SAMHiLLETiRINPYRTAVDEViRDERINGAR DEN DETByRJARBLIBRkTTOMATT D B BE B ykT O LTAT TR RI M FACKLAFyRELLERMOTNkGOT TJ A R KULTUR DESEDER SOMGAGNARMAKTEN+AN SKRIVAOMSIN kRIGA S A O K S kMIR A NI R *AGViLJERATTFyRSyKASEVADBOKEN V I G INTEREVOLUTIONiRERNABRYTADEN²HEGE MOR!NTONIAEFTERSOM INNEHkLLEROCHINTEVADDENSAKNAR.kGOT MONIN²iRKAMPENFyRLORAD3kLUNDAiRDE DETINTELiNGREiRSJiLV D I T L N E Ei i S T N RJ DENINNEHkLLERiRKiRLEKOCHRESPEKTFyR i G L RV INTELLEKTUELLAENNYCKELGRUPP ATTFUNGERA KLARTATTHANKOMMERATT K TAT H L KO TA A AT MR TMODERN!TTiLSKASINMORiRNkGOTSOM N M E R SOM²STiNDIGAyVERTYGARE²-AOSORD yVERLEVAHENNE3OMENFONDTILLSAMTALEN FyRDEFLESTAiRENSJiLVKLARHET MENHUR ²,kTNEDRIVANDETKOMMAFyRST SkKOM MEDDEN kRIGAFRISKUSENFINNSDEN MkNGAGkNGERFkRMANSEDENKiRLEKEN MERUPPBYGGANDETUNDERNEDRIVANDETS SEDANLiNGEAVLIDNEFADERNSNEDTECKNADE ITRYCK)BLANDiRDETSJiLVKLARADETALLRA SKEDE² iRINGET'RAMSCISKRIVERUNDERPk LEVNADSBERiTTELSE&ADERNSBERiTTELSETAR VIKTIGASTE)SYNNERHETIENTIDDiRVILiG /KTOBERREVOLUTIONENSMODELL NiRENSTAT LiSARENFRkN3VARTAHAVETSKUSTVIADETVk GERNERMERTIDPkATT²NiTVERKA²PkINTER iRINSTABILOCHDENHiRSKANDEKLASSENINTE ViRLDSKRIGENTILLFASCISTERNAS!TEN NETiNPkTELEFONSAMTALTILLMyDRAROCH FyRMkRSTYRA GRIPMAKTEN BLEVINTEDET !LLAMiNNISKORHARETTFyRHkLLANDETILL MORMyDRAR*AGTYCKERATTALLANISOMKiN ITALIENSKAKOMMUNISTPARTIETS0ALMIRO ENMORELLERMORMOR FRkNVARANDEELLER NERERTRiFFADEAVDETSENAREPkSTkENDET 4OGLIATTIFyRVALTADEARVETEFTER'RAMSCI NiRVARANDE*USTDETTAFAKTUMiRDETSOM SKALiSADENHiRBOKEN SJiLVTRORJAGATT SOMMANKANSESOMENTEORETIKERFyR GyRDENNABOKALLMiNGILTIG ISYNNERHET DETiRDAGSATTSLkENSIGNALTILLMORMOR %UROKOMMUNISMEN$ETTAGyRDOCKHONOM FyRENSONSOMJAGSJiLV+ALLIFATIDESHAR

"REVFRkNFiNGELSET\!NTONIO 'RAMCI\2UIN4ANKEKRAFT\ dVERS#ARL 'yRAN%KERWALD

MODERSKiRLEK

INTEMINDREINTRESSANTSOMMARXISTISKTEO RETIKER(ANSPENNAGLyDER PASSIONSAMSAS MEDANALYSOCHMANGRIPSINTEMINDREAV TEXTENNiRMANVETUNDERVILKAOMSTiNDIG HETERDENSKREVS )"REVFRkNFiNGELSETFRAMTRiDERENSTOISK 'RAMSCI(ANVILLINTEOROA INTEFRAMKALLA

FyRMkGANATTBERiTTAENHISTORIASOMVID MyTETMEDLiSARENSEGNAUPPLEVELSERBLIR ENHELTNYBERiTTELSE.iRJAGLiSER-yDRAR OCHSyNERSkiRHELTPLyTSLIGTMINEGEN MORMORENDELAVBERiTTELSEN $ENSTORABEHkLLNINGENAVDENHiR BOKENFkRJAGAV4HEODORSSAMTALMED

§(ANSPENNAGLyDER PASSIONSAMSAS MEDANALYSOCHMANGRIPSINTE MINDREAVTEXTENNiRMANVETUNDER VILKAOMSTiNDIGHETERDENSKREVS¦

CHARLIEARONSSON

FyRNUFTETSFILOSOF !LF!HLBERG¯ENFILOSOFOCHFOLK BILDAREFyR TALET\4HURE *ADESTIG*ONAS(ARTELIUS\ (JALMARSON(yGBERG\

! ! !LF!HLBERG VAR G L HF L B HUMANISTOCHFILOSOF FyRFAT H O U F F Fy CI M FAT L H OR TARE yVERSiTTARE KRITIKER TARE yVERSiTTARE KRITIKER OCHFyRELiSARE OCHFyRELiSARE VERKADEHANSOMREKTORFyR VERKADEHANSOMREKTORFyR "RUNNSVIKS&OLKHyGSKOLAIA S

E


FIBUTRIKES FIBSETTLiSTHyRT §(ANVARNADEFyR6iSTERLANDETS HISTORIELySHET FyRVkLDSROMANTIK FyR DENNAIVADYRKANOCHMISSBRUKETAV TEKNIKEN ¦ 

$ALARNA)BOKEN!LF!HLBERG¯ENFILOSOF OCHFOLKBILDAREFyR TALET LYFTSHAN FRAMPkNYTTAV4HURE*ADESTIGOCH*ONAS (ARTELIUS)kTTAKAPITEL FYRAVARDERA VISARDEPkHURAKTUELL!HLBERGiRFyRVkR SAMTIDOCHBERiTTAROMHANSVERKSAMHET OCHTANKEViRLD-YCKETSIGNIFIKATIVTFyR HONOMVARHANSEGETEXLIBRIS SOMFINNS MEDIBOKEN RITATAV%INAR&ORSETH$ET FyRESTiLLER3T'yRAN SOMSTRIDERMOT ²OFyRNUFTETSDRAKE² ENBARTMEDHJiLPAV ENSTIFTPENNAOCHBLiCK !HLBERGKiMPADEFyRHUMANISMEN EN KRISTENHUMANISM FyRDEMiNSKLIGARiT TIGHETERNAOCHFyRDEMOKRATINOCHVAR ENAVDEFyRSTASOMSKREVKRITISKTOM NAZISMEN(ANVARENAV TALETSALLRA MESTPRODUKTIVASVENSKAFyRFATTARE SKREV MiNGDERAVByCKER HUNDRATALSARTIKLAR IOLIKATIDNINGAR BLANDANNATI&OLKETI "ILD OCHyVERSATTEByCKERTILLSVENSKA FRiMSTFRkNTYSKAOCHENGELSKA(ANVAR NADEFyR6iSTERLANDETSHISTORIELySHET FyR VkLDSROMANTIK FyRDENNAIVADYRKANOCH MISSBRUKETAVTEKNIKENOCHFyRESPRkKADE ENSAKLIGDEBATTUTANPERSONANGREPP $ESSAiRNkGRAAVMkNGASTORAFRkGOR SOMRYMSIDENNALILLABOK SOMiREN MYCKETDETALJERADOCHALLMiNBILDANDE INTRODUKTIONTILLDEVIDARESTUDIERAV

!HLBERGSVERK SOMFyRFATTARNAUPPMANAR TILL %NLiMPLIGPLATSFyRDETTASTUDIUM SKULLE ENLIGT4HURE*ADESTIG KUNNAVARA !HLBERGSEGETEFTERLiMNADEBIBLIOTEK ²EN UNIKKULTURSKATT² MEDFLERATUSENByCKER -9&!)2,!$9"ILD%RIK'ULLBRANSSON

SOMFINNSIENSiRSKILDSALPk6iSTERkS STIFTS3TIFTSGkRDI2iTTVIK !VDEMkNGAByCKERHANSKREViRKANSKE VERKET&ILOSOFINSHISTORIA) 6) UTKOM METIFLERAUPPLAGOR DETALLRAMESTKiNDA ²(ANVARENMiSTAREATTSMYGAPkMiNNIS KORKUNSKAPEROCHINSIKTER¯STILLSAMT FyRSYNT OCHTANKEViCKANDE² SKRIVER*ADESTIG SOM VARIT!HLBERGSELEV&yRFATTARNASSTORAENGA GEMANGOCHBEUNDRANFyR!LF!HLBERG GyR ATTDELYCKASViLMEDBOKENSSYFTEATTViCKA INTRESSE

EVABJyRNBERG

SPiNNANDELADY

-Y&AIR,ADY\'yTEBORGSOPERAN \2EGISSyR2IKARD"ERGQVIST\ +OMMUNISTISKAPARTIETDREVENGkNG ENKAMPANJMOTETTNYTT/PERABYGGEI 'yTEBORG.iRBYGGSTARTENSKEDDEVAR GyTEBORGARNAINBJUDNATILLDEFyRSTASPAD TAGEN&LERA±RARE²VARDiROCHSLiNGDESINA SPADARI'yTA_LV$OCKBLEVENLEDANDE KAMRATBYGGBASOCHLOTSADESINAARBETS KAMRATERIHAMN"YGGNADENSTkRSIGiNNU )HyJDMED kRSSISTAKVARTALSKEDDE PREMIiRENAVENNYyVERSiTTNINGAV'EORGE "ERNHARD3HAWS-YFAIRLADY-USIKALEN

MEDViRLDSRYKTE/CHVISSTiRDETENMAGNI FIKUPPSiTTNINGSOM'yTEBORGSOPERANHAR SJySATT &OLKKyPERBILJETTERENGROS/CHSLAG DiNGORNASOMFyRFyLJTVARJESCHLAGERWURM iRFLERA$ETHARJURUNNITENHELDELVATTEN BkDEHiROCHDiRSEDAN*ARL+ULLEOCH5LLA 3ALLERTSJyNGOMDENSPANSKARiVENREVEN ANNANRiV.UMERALkTERyVERSiTTNINGEN !LLNEDERByRDFyRSTyRDEKyRSBiRSSKyRDEN 6ISSTiRDENMERPOLITISKTKORREKTIDAG 4HE3HAWMUSTGOONVITSARMANOM IPROGRAMMETSOMKOSTARKRONOR 0LATSERNAVARIERARFRkNKRONORPkTREDJE

BALKONG DiRJAGSATT$EDYRASTEBILJETT ERNALIGGERPkKRONOR MENIGENGiLD FkRMANJUDkKiNNADOFTENFRkNRiVBOAN PkFyRSTAPARKETT¨ %FTERSOMJAGINTEiRNkGONMUSIKAL FREAKHARJAGINTEMYCKETATTJiMFyRA MED-ENUPPSiTTNINGSLkRDETMESTA IOMFkNGAVVADJAGSETTLIVEITEATERSAM MANHANG%NSEMBLENUTGyRTILLSAMMANS MEDFANTASTISKAORKESTERN¯PkUPPEMOT HUNDRAANSTiLLDA¯ENGxRGOGREJ SOMJAG REKOMMENDERARALLAINTELLEKTUELLA/#( PROLETiRER/CHiVENNISOMEVENTUELLTINTE INRYMSINiMNDAKATEGORIER¨

KJELLMARTINSSON

URSINNIGTSTRAM

+OMOCHHiLSAPkMIGOMTUSEN kR\"ODIL-ALMSTEN\&INISTnRE\ +ANSKEUPPFANNSBLOGGAN DETFyR"ODIL-ALMSTEN DET iRKONGENIALTFyRHENNES SiTTATTSKRIVA"RUKARMAN LiSA-ALMSTENSBLOGGKiN NERMANIGENTEXTERNAI+OM OCHHiLSAPkMIGOMTUSENkR-ENTRYCKTA PkBOKSIDORBLIRORDENSOMNYA$ETiRSk SKENBARTENKELTOCHIGODMENINGLiTTLiST ATTMANFRESTASATTRUSAGENOMBOKEN $kiRDETBARAATTkTERViNDAOCHLkNG SAMTTiNKAyVERDETSOMSTkRPkPAPPRET &yRFATTARENiROFTAURSINNIG MENLYCKAS iNDkHkLLASPRkKETISTRAMATYGLAR+OM OCHHiLSAPkMIG¨iRENMYCKETBEHAGLIG BOK FORMGIVENSOMENANTECKNINGSBOK OCHMEDMkNGAFOTON OFTATAGNAAV FyRFATTAREN)NTEENDIKTSAMLING INTE ENSJiLVBIOGRAFI INTEPOLITISKAKRyNIKOR +ANSKEENSORTSMYCKETKOMPRIMERADE ESSiEROMVkRTID -ANKANLiTTFkFyRSEJATTFyRFATTAREN HASTIGTHASPLARURSEJNkGOT MENPASSPk DETTAiRMOTSVARIGHETENTILLBILDKONSTENS BiSTATECKNINGAR/CHTECKNINGARiRENLIGT FINSMAKARNAKONSTENSHyGSTASTADIUM ,iSDENNABOKNiRDUTRyTTNATPkALLAFAR BRyDERAVBkDAKyNEN OCHDERASLkNGRAN DIGAOCHSNUSFyRNUFTIGAKOMMENTARERTILL STORTOCHSMkTT ULLAWENNBERG


FIBPOESI

3KRUMPNADRyMMAR (ELADENNAFyRFiRLIGAVINTER NiRISTAPPARNAHiNGDESOMDAMOKLESSViRD yVERVkRAHUVUDEN DRyMDEJAGOMSOMMAREN OMETTMiNSKLIGAREKLIMATiNDETVIHiRDyMTSTILL /CHNiRVkRENiNTLIGENKOM -EDLiTTAMOLNDRIVANDEPkHIMLEN OCHMEDDOFTSTRkKAVHiGGOCHSYRmN BRASTPLyTSLIGT BRiCKLIGSOMFkGELNSVINGE MINViNSTRAHiLSENAIPROTESTMOTLIVETSTYNGD 3NyNTJOCKNADE OCHBLEVTILLGIPSRUNTMITTBEN %NFOTBOJATUNGSOMIS iRNUMITTDAGLIGASiLLSKAP -EDANVkRVINDARNAHkNSKRATTANDEDRAR GENOMGRiSET OCHFLYTTFkGLARNATIDTABELLSENLIGTANLiNDER -INALMANACKAHICKARAVSKRATT DiRDENLIGGERFETOCHMALLIGMEDSINAINPRICKADEMyTEN OCHDUGLIGHETER ,IVETGERJUSOMBEKANTFANI VkRAFkFiNGAPLANEROCHyVERENSKOMMELSER $ETSTAPPLARSINEGENViG PkKRYCKOR GENOMSJUKHUSPARKEN MEDANVkRADRyMMARSKRUMPNARIPAPPERSKORGARNA

FIB

&yTTERNA &yTTERNA _RKROPPENSFATTIGAKUSINER SOMTkLMODIGTLEVERSINALIVUTANATTKLAGA $EBARAFINNSDiR 3OMENSJiLVKLARHET BiRDESINByRDA -YCKETSKATILL FyRATTENFOTSKAKLAGA (iNDERNADiREMOT _RGLADAOCHFRIVOLAOCHLiGGERSIGIALLTING $EVINKAROCHGESTIKULERAR /CHSLUTERSIGNJUTNINGSFULLTKRINGLIVETSGODA (iNDERNABEFINNERSIGFyRDETMESTAOVANBORDET MEDANFyTTERNAGyMMERSIGIMyRKRETUNDER 6ADKANViLDEINKRyKTAOHKOMISKATkRNA SiTTAMOTDEELEGANTAOCHRINGPRYDDAFINGRARNA SOMUTFyRSINADANSANTAPIRUETTER DiRDESVALLIKTFLYGERyVERNiSAOCHMUN _NDkTILLHyRVIALLAFOTFOLKET FASTVISkLiTTGLyMMERBORTDET _NDATILLSDENDAGKOMMERDkENFOTINTEORKARMER OCHFkRHELAKROPPENATTSTyRTA -EDENSFyRSTkRVIDk VILKABRiCKLIGAFUNDAMENTSOMBiRUPPVkRALIV (URVIKTIGTDETiR ATTBRYSIGOMOCHVkRDA OCKSkDEFATTIGAKUSINERNA SOMFkROSSATTKiNNAOSSRIKA PETERCURMANiRPOETOCHJOURNALISTTIDIGAREORD FyRANDEIKLYSOCHSVERIGESFyRFATTARFyRBUND


FIBSKRIFTSTiLLNING CEREMONIEROCHVIGSELRiTTiRLIKGILTIGT6ILLMANVIGASIG HETEROSEXUELLTELLERHOMOSEXUELLTGENOMATTPARTERNASTRY KERHyNSBLODPkNiSANOCHHOPPARRUNTENELDELLERGENOM ATTDEBYTERRINGARINFyR'UDOCHHANSFyRSAMLINGFRAMFyR ETTALTAREiRDETDERASEGENENSAK SKRIVER*AN-YRDAL

&yRVIRRADDEBATT OMiKTENSKAPET

$ JANMYRDALTEXT

ISKUSSIONENOMDEHOMOSEXUEL LASRiTTATTINGkiKTENSKAPiRHELT FyRVIRRADDkBkDEDESOMSiGERSIG REPRESENTERADEHOMOSEXUELLASOM DERASMOTSTkNDARE¯SiRSKILTDkDE MERELLERMINDRERELIGIySTTROENDE ¯STRIDERUPPEIDEFALSKAMEDVE TANDENASMOLNFORMATIONER$ETBLIRSOMDEMEDELTIDA DJUPTALLVARLIGATEOLOGISKASTRIDERNAOMHURMkNGA DJiVLARSOMKANDANSAPkENNkLSPETS$kDETTAINTEiR SOCIALTOSKYLDIGTELLERLIKGILTIGTBLIRDETNyDViNDIGTATT HYFSADEBATTEN *AGByRJARMEDiKTENSKAPET$ETiRETTJURIDISKT AVTAL$ETREGLERARPARTERNASINByRDESEKONOMISKA FyRBINDELSER(iRGkRDETiVENIDETNUVARANDE SAMHiLLETATTSKAPAETTREGELVERKOAVSETTPARTERNAS KyN*AGiRLIKAyVERENSOMATTDENUVARANDEREGLERNA BEHyVERFyRTYDLIGASSOMATTFOLKHARATTSKyTASININByR DESKyNSFyRHkLLANDENHURDEyNSKAR SkLiNGEINGEN ANNANSKADAS &RkGANOMVIGSEL¯SOMTYCKSSkVIKTIGFyRDE IDEOLOGISKTSTRIDANDE¯iRDOCKOVIDKOMMANDE*AG TARSVENSKLAGTILLEXEMPEL)3VERIGEBLEVVIGSELFyR UTSiTTNINGFyRETTGILTIGTiKTENSKAPFyRSTkR

§!LLERFARENHETTALARDiRTILLFyRATT DENSOMSTARKTOCHHyGLJUTTBEDYRAR SINBARNKiRLEKELLERKATTKiRLEKELLER HUNDKiRLEK INTEiRLiMPLIGSOM FyRiLDERELLERDJURMATTEHUSSE ¦

$ESSFyRINNANGiLLDEDENiLDRE RiTTEN_KTENSKAPETINTRiDDENiR ENMANOCHENKVINNAINFyRVITT NENSLiKT ¯ELLERUTANVITTNEN ¯LOVADEVARANDRATROOCHLOVENFiST NING 3OMkRSRIKSDAGFORMULE RADEDET²(iNDERATT FiSTMANLiGRARSINPIGAELLERFiSTE KVINNA ByTEDiRINTETFyRE EFTERDEM EMELLANiRRiTTiKTENSKAPINFyR'UDI²$ETTA FORMULERADESOCKSkIkRS+YRKOLAG $ENNATRA DITIONFORTSATTEiVENEFTERVIGSELKRAVETAVkR 3TOCKHOLMSiKTENSKAPKALLADESDETTASEDANPk TALET3AMBOSKULLEVISiGANU )NNEByRDENAV DETTAVARATTBARNAVLADEAVFiSTEHJONTROLOVNINGS BARN HADEiKTAByRD²-EDALLADESSFyRMkNERIFUL LASTEOMFATTNING² .ORDISK&AMILJEBOKBAND SPALT 3TOCKHOLM %NLIGTkRSLAGGAVSTROLOVNINGSBARNETFULL ARVSRiTTEFTERFADERNDOCKICKEEFTERFADERNSSLiKT

5TOMiKTENSKAPLIGABARNHADERiTTTILLUNDERHkLLAV FADERNMENFULLARVSRiTTFICKDEINTEFyRRiN%NLIGT NUGiLLANDELAGHARVARJEBARN¯OAVSETTiKTENSKAPS FORMEN¯FULLARVSRiTTEFTERFADERNOCHIENLIGHETMED iRVDABALKENAVHANSSLiKTOCHSAMHiLLETHARSKYLDIGHET UTRyNAFADERSKAP $ETTAiRKiRNFRkGAN#EREMONIEROCHVIGSELRiTTiR LIKGILTIGT6ILLMANVIGASIGHETEROSEXUELLTELLERHOMO SEXUELLTGENOMATTPARTERNASTRYKERHyNSBLODPkNiSAN OCHHOPPARRUNTENELDELLERGENOMATTDEBYTERRINGAR INFyR'UDOCHHANSFyRSAMLINGFRAMFyRETTALTAREiRDET DERASEGEN¯OCHVEDERByRANDEFyRSAMLINGARS KRISTNA ELDSDYRKAREELLERVADVETJAG ENSAK3kVITTCEREMO


FIB

NIERNAINTE INNEBiREN KRiNKNINGAVANDRA MEDBORGAREHARSAMHiLLET¯DEN BORGERLIGASTATENELLERENEVENTUELLPROLETiR DIKTATUR¯INTEETTSPkRMEDBETEENDETATTGyRA -ENMEDFADERSKAPETiRDETANNORLUNDA)NGENMAN KANGyRAENANNANMANMEDBARNOCHINGENKVINNA KANGyRAENANNANKVINNAMEDBARN&ADERSKAPiR INGENTOMCEREMONIELLFRASHURMYCKETiNVISSAMiN SyKERSPRATTLASIGLOSSFRkNDESSPLIKTER$EGiLLERNUI 3VERIGEVkRDNADSSKYLDIGHETOCHFyRSyRJNINGFRAMTILL kRSkLDEROCHARVSRiTT MEDENLAGLOTTSOMFADERNINTEKAN¯ANNATiN KANSKEMEDBRiNNVINSADVOKATERSHJiLP¯KOMMA UNDAN &OSTERFyRiLDRASKAPHARLkNGTRADITION$ETiRENSAK %NANNANiRATTDkBARNETSRiTTiRyVERORDNADByRDET FINNASMYCKETSTARKASKiLINNANVISOMMEDBORGAREI ETTSAMHiLLEACCEPTERARATTETTBIOLOGISKTINFERTILTPAR GESMyJLIGHETERATTSKAFFASIGBARNGENOMADOPTION OCHINSEMINATION !LLERFARENHETTALARDiRTILLFyRATTDENSOMSTARKTOCH HyGLJUTTBEDYRARSINBARNKiRLEKELLERKATTKiRLEKELLER HUNDKiRLEK INTEiRLiMPLIGSOMFyRiLDERELLERDJUR MATTEHUSSE $ENEUROPEISKANORDAMERIKANSKAMEDELKLASSENS NUVARANDEBARNAHANDELFRkN4REDJEViRLDENiROSMAK LIG$ENUPPFATTNINGENDELASOCKSkAVSTORAGRUPPER

BLANDDEINHANDLADENiRDE NkTTVUXENkLDER$ETiRBESViRLIGT NOGATTVARABARNSOMDETiR$ETSOM IDENSENKAPITALISTISKAViRLDENDyLJSBAKOM TJiNANDEIDEOLOGISKADIMRIDkER SOMKRAVPkKyNSNEU TRALAiKTENSKAP iRATTDENHiRSKANDEKLASSENSVERKLIGA UTSUGNINGAVDEARBETANDENULETTTILLDENKATASTROFALA FyLJDENATTFOLKENIDENSkKALLADE&yRSTAViRLDEN¯OAV SETTETNISKTURSPRUNG¯FkRALLTSVkRAREATTREPRODUCERA SIG -EKANISMENiRViLKiND'LOBALISERING UTSLAGNING UTSUGNING SOCIALNEDMONTERING&AMILJEBILDNINGSKJUTS UPP FyDELSETALETMINSKARISTATERSOM3PANIENOCH )TALIENHARBEFOLKNINGENREDANPASSERATDENKRITISKA GRiNSEN ISTATERSOM3VERIGEOCH.ORGEVACKLARVIPk DENGRiNSEN /AVSETTETNISKTURSPRUNG SKREVJAG TYINGENINVAND RINGKANFyRiNDRADETTA$ENSOCIALASTRUKTURENS MEKANISMERBESTkRiVENOMSVENSKARSOCHNORRMiNS

yGONFiRGSKULLEFyRiNDRASFRkNGRkBLkTILLBRUNSVART -iRKOCKSkATTRELIGIONEROCHFAMILJEIDEOLOGIERINTE BESTiMMER'JORDEDEDETDkSKULLE3PANIENOCH)TALIEN DiRKATOLICISMEN¯SOMiRMOTPREVENTIVMEDELOCH HiVDARSTORAFAMILJER¯iRFyRHiRSKANDEINTEBEFINNASIG INUVARANDEKATASTROFALASITUATION 4ILLDETTAKAPITALISMENSDESTRUKTIVASAMHiLLSMyNSTER KOMMERLIVSMEDELSINDUSTRIENSOCHDESTORALiKEME DELSFyRETAGENSPROFITSTYRDAGIFTSPRIDNINGSOMLEDERTILL ALLMiNNAFETMAEPIDEMIER DkLIGASPERMIERBLANDMiN OCHKVINNLIGINFERTILITET $iRDEVERKLIGAFRkGORNA

JANMYRDALiRSKRIFTSTiLLAREOCHFyRFATTARE BOSATTISKINNSKATTEBERG


FIBFILM

!2. THEMOVIE FIBSHANSISAKSSONSEREN UPPDRAGBARTRiBOCKIMUNKKkPA OCHENFILMSOMFkRHOBERTS4RESOLAR ATTLYSA

*

HANSISAKSSONTEXT

AN'UILLOUHADENiRHANSKREV SINA!RNByCKERSiKERTFLERA AMBITIONER%NMkSTEHAVARITATT SKILDRAHUR3VERIGEBLEV3VERIGE FRiMSTDENUTVECKLINGSOM 'yTALANDGENOMGICKUNDERSISTAHALVAN AV TALETOCHFyRSTAAV TALET) SYNNERHETVILLEHANFRAMHkLLADEKULTUREL LAINFLYTELSERNA INTEMINSTVIADENKATOL SKAKYRKAN SOMDkVARiNNUMERADOMI NERANDEiNIDETNUVARANDE%5%NANNAN AMBITIONHARUPPENBARLIGENVARITATT BELiGGADETSTARKAINFLYTANDETFRkNARA

BISKKULTUR SOMiNNUITREHUNDRAkRFANNS PkKONTINENTEN¯FyRATTMOTVERKAFyRAKTET FyRISLAMOCHARABViRLDEN(UVUDTEMAT SOMLyPERGENOMALLAByCKERNAiRDESTRI DERMELLAN%RIKSiTTENOCH3VERKERSiTTEN SOMVID TALETSMITTSLUTADEMEDATT DENFIKTIVEHJiLTENSSONSON "IRGER*ARL -AGNUSSONFRkN"JiLBOKOMTILLMAKTEN TILLSATTESINSON6ALDEMARSOMKUNGOCH USURPERADEiTTENAMNET²FOLKUNGARNA²

¨SAKNARBkDEHJiRNA HJiRTAOCHSTAKE$ENiRETTRESULTATAV SVENSKARNASFIXERINGVIDMEDELTIDSVECKOROCHGYCKLARE¯DET VERKARNiRMASTFINNASENUNIKGENHOSOSSINORDENSOMGyR ATTVIMkSTEKLiUTOSSTILL&JyLAR%NyGDEOCHSPELAMUNGIGA MINSTENGkNGOMkRET3URNiTRECENSENT

!LLTDETTAFINNSGESTALTATIDETREByCKERNA OM!RNPLUSDENFJiRDE UPPFyLJANDE OM *ARLENSTID&ILMEN!RN¯TEMPELRIDDARENI

REGIAV0ETER&LINTHBYGGERPkDETVkFyRSTA OCHiRSNARASTENGRAVTRUMPHUGGENPRO LOGTILLBERiTTELSEN $ENRELATIVTViLBORNEViSTGyTEN!RN VARSFAMILJSOMBOTGyRINGSiTTERHONOMI KLOSTERSKOLAI6ARNHEM BLIRDiRENHEJARE PkATTSTRIDATILLFOTSOCHTILLHiSTOCH DiRTILLENVIDSYNTEUROPmOCHPOLYGLOTT (ANBLIR GENOMSINSNABBAMENLIVSLkNGA FyRiLSKELSEIDENLIKALEDESViLBORNA#ECILIA !LGOTSDOTTEROCHSINBARNDOMSViNSKAP MEDDENBLIVANDEERIKSKUNGEN+NUT %RIKSSON INDRAGENISTRIDENMELLANSVERK RAROCHERIKAR!RNOCH#ECILIADyMSAVKYR KAN SOMKONTROLLERADESAV3VERKERSiTTEN FyRKOMPLICERATHOR!RNMkSTESOM TEMPELRIDDAREUNDERkRTJiNSTGyRA SOMFRAMGkNGSRIKVAKTHUNDkTKORSFARAR KUNGENI*ERUSALEM SkSMkNINGOMSOM BORGHERREI'AZA#ECILIADyMSTILLSLAVGyRA I'UDHEMSKLOSTERUNDERSAMMATID DiR HONFyDEROiKTINGEN-AGNUS "IRGER*ARLS BLIVANDEFAR *AN'UILLOUiRENKARLMEDMkNGASUNDA PRINCIPEROCHkSIKTER(ANiRSOMREGEL PkLiST ViLUNDERRiTTAD ALLTIDORiDDOCH HARETTUTTALATSINNEFyRLOGIK$ETTAHAR


FIB FIB BIDRAGITTILLATTGyRAHONOMTILLENUTMiRKT PROGRESSIVJOURNALIST_VENHANSROMANERiR OFTASTHyGSTLiSViRDA4YHANiRDUKTIGPk ATTSNICKRAIHOPENHISTORIA(ANKANHkLLA SPiNNINGENUPPE iVENOMMANVETATTHANS OFTASTOSkRBARAHJiLTARPkETTELLERANNATSiTT KOMMERNERPkFyTTERNA OMINTEANNATFyR ATTKUNNAkTERANViNDAS(ANHARIMkNGA kRMEDRiTTAVARITENAVVkRAMESTLiSTAOCH UPPSKATTADESKRIFTSTiLLAREOCHFyRFATTARE 3OMVAROCHENFyRSTkRMkSTEDETSkSMk NINGOMPkDENNAINLEDANDELOVSkNGFyLJAETT ²MEN²$ETFyLJERNU OCHJAGiRLkNGTIFRkN DENFyRSTEATTFRAMHkLLAFAKTUM*AN'UILLOU iRINTEViRLDENS ELLERENS3VERIGES ELLERENS dSTERMALMS IALLAAVSEENDEMESTDRIVNA FyRFATTAREAVSKyNLITTERATUR$ETTAiREGENTLI GENENSKITSAKIDEFLESTASAMMANHANG(AN SKULLEINTE ELLERBORDEkTMINSTONEINTE TA ILLAVIDSIGOMHANALDRIGBLIRINVALDI3VENSKA !KADEMIEN/MMANSKRIVERFyRATTFkNkGOT SAGTOCHGyRDETPkETTSiTTSkFOLKFyRSTkR DETOCHLkTERSIGPkVERKAS¯iRDETTAINTE NOG-ANSyKERSIGJUINTETILLHANSByCKER FyRATTTJUSASAVSPRkKET PSYKOLOGINELLER SKILDRINGARAVMiNSKLIGARELATIONER3OMTILL EXEMPELDEKiRLEKSHISTORIERSOMHANDkOCH DkTYDLIGENANSERSIGSKYLDIGATTMEDTUM MENMITTIHANDENLiGGAINIVISSAROMANER $ETFINNSSkMkNGAANDRASOMTILLHANDAHkL LERDYLIKA OMMANSKULLEHABEHOV -ENViRREBLIRDETNiRNkGONAVKOMMER SIELLASKiL TARSIGFyREATTURDETVkFyRSTA ROMANERNAITETRALOGIN 6iGENTILL*ERUSALEM OCH4EMPELRIDDARENRENSABORTDETMESTA SOMGETTDEMSUBSTANS FyRATTDRAUTDET LILLASOMBLIRKVARTILLENTVk TIMMARSFILM)

!RNByCKERNAiRHISTORIENOMHJiLTENSMEL LANHAVANDEMED#ECILIAENDASTDETMURBRUK SOMHkLLERBYGGNADSMATERIALETPkPLATS !LLABORDEBEGRIPAVADSOMHiNDERMEDEN BYGGNADDiRSTyRREDELENAVDETGEDIGNA MATERIALETAVLiGSNATS$ETTAiRVADSOM HiNTMED!RN¯TEMPELRIDDAREN $ETBiSTAEXEMPLETiRFAKTISKTHJiLTENSJiLV -kNGARECENSENTERHARKLAGATyVERATTHAN FRAMSTkRSOMENUPPDRAGBARTRiBOCKOCH HARTILLOCHMEDSKYLLTPkAKTyREN-ENDET iRNOGENNyDViNDIGFyLJD OMMANGENOM FILMATISERINGBERyVAREN'UILLOUHJiLTESkViL HANSREDANSPARSAMMAINRELIVOCHDiRTILL

²0RODUCENTEN*OHAN-ARDELLFyRSyKTE GENOMHOTELSERMANAEKONOMISKTOAN SVARIGAFILMKRyNIKyRERTILLPATRIOTISM²

HANSMyJLIGHETER ATTVERKAIOCHPk DENOMGIVANDE MILJyN!NNATiN SOMFiKTAREOCH FyREMkLFyRHJiLTIN NANSyMMALkGA FyRSTkS¯HUR#ECILIANUKUNDEUPPTiNDASAV ENTRiBOCKIMUNKKkPA %TTNiRALIGGANDEPROBLEMMED !RNByCKERNA SOMUPPTRiDERIFILMATISE RINGEN iRDISTANSEN/CHDETGiLLERINTEDIS TANSITID%NJiMFyRELSEMEDDENMAGNIFIKA FILMEN3PARTACUS+UBRICK OMSLAVUPP RORETMOT2OMFyRDRYGTkRSEDANiR FyRyDANDE INTEBARAGENOMMANUSKRIPTETS OCHREGINSyVERLiGSENHET4ILLOCHMEDDEN FyRLJUGNA FASCISTISKAOCHDATAANIMERADE :ACK3NYDER OM4HERMOPYLEF+R UPPViCKERkSKkDARENSENGAGEMANGILkNGT STyRREMkTT 6IHkLLERPkSLAVARNAOCH3PARTACUSMOT SLAViGARSTATEN OCHiRVIDETMINSTAINDOK TRINERADEAVViSTViRLDENSHISTORIESKRIVNING SkHkLLERVIOCKSkPkDE²DEMOKRATISKA²GRE KERNAOCHDERAS,EONIDASMOTBARBARERNA 6ILKENSVENSKiTTSOMSEGRARPk TALET ISTRIDENOMVEMSOMSKALLBLIRDENSOMSKALL BERIKASPkSMkFOLKETSARBETE¯3VERKRARNA ELLER%RIKARNA¯GERDiREMOTDEFLESTAAVOSS VISLIGENFANI /MMOTIVENFyRKORSTkGENOCHKORSFARAR NASFRAMFARTI0ALESTINAHkLLERFILMENTAND FyRTUNGA$iRFyRFRAMSTkRDENUPPLYSTE KORSFARAREN!RNSUPPDRAGMESTSOMLEDA RENSFyRENTIDIG.ORDIC"ATTLE'ROUP SOM ENFREDSBEVARANDEMISSION MEDANDETSOM IROMANERNAMOTIVERARUTFLYKTENiRDEN INSPIRATIONOCHDETKULTURELLAOCHVAPENTEK NISKAUTBYTETMEDDENVIDTIDENyVERLiGSNA ARABISKAKULTURENGER$ET'UILLOUiRDUKTIG PkiRTILLEXEMPELVAPENOCHPOLITIK¯OCH SkDANTiRTYDLIGENINTETILLRiCKLIGTSiLJANDE FyRENPUBLIKSOMiRTILLVANDVIDENBILDAV MEDELTIDENSOMBEFOLKASAVViNAJUNGFRUR BkLDARIDDAREOCHETTOCHANNATSLAGSMkL MEDORIENTALER .UiRDETENDASOMHkLLERFILMENVIDLIV FRkGANOM#ECILIAOCH!RNSKALLFkVARANDRA PkSLUTET3kLITETSOMMANLiRTKiNNADEM SKULLEVIHAKUNNATyVERLEVAiVENOMDERAS

RELATIONINTEHADEGJORTDET.iR!RNCITERAR (yGA6ISANFyR#ECILIA¯UTANANGIVANDEAV KiLLAN²-EDENENDABLICKHARDUSTULITMITT HJiRTA²INSERMANATTTRiAKTIGHETOCHPEKO RALLiTTKANSLkyVERIVARANDRA NiRDETINTE FINNSTILLRiCKLIGSENSIBILITETSOMBUFFRARDEM EMELLAN$ETTAiRINTEBARAMANUSFyRFAT TARENSOCHREGISSyRENSOCHDENSMETIGABAK GRUNDSMUSIKENSFEL¯DETFANNSREDANALLTFyR MYCKETAVDENNAVARAI'UILLOUSSiCKINNAN DETKOMIPkSE 'UILLOUFyRKLARADESIGEFTERVANLIGHETEN NyJDMEDFILMATISERINGEN¯MENVEMVILL SPOTTAIENSkNiRANDESOPPA 0RODUCENTEN*OHAN-ARDELLFyRSyKTE GENOMHOTELSERMANAEKONOMISKTOANSVA RIGAFILMKRyNIKyRERTILLPATRIOTISM ²3ATSNINGENiRROLIGFyRFILMSVERIGE,YCKAS INTEDETHiRBLIRDETSVkRTATTGyRASTORA SATSNINGARFRAMyVER$ETBORDEVISSAKOR KADERECENSENTERBEGRIPA²'UILLOUSADESIG HOPPASPkATTENNyJDPUBLIK TROTSKRITIKEN VIAMUN MOT MUNMETODEN SKULLESETILLATT FILMENiNDkSAMLARDENMILJONPUBLIKSOM BEHyVDESFyRATTPENGARNASKULLEKOMMA IGEN&yRSiKERHETSHADEDISTRIBUTyRENDOCK SATSATPkMASSIVFyRHANDSREKLAMIANKNUTNA 46 KANALEROCHPkATTKyRAKOPIORMED SAMMAPREMIiRDAGDEN¯DETVILLSiGA DENFyRiNDAMkLETMESTLUKRATIVATiNKBARA !LLTFyRATTINTEBEHyVAFyRLITASIGPkMUN

MOT MUNMETODEN ELLERSOMENCYNIKER SKULLESiGA FyRATTTViRTOMFyREBYGGADEN $ETVERKARSkLkNGTHAFUNGERAT &yRHANDSANMiLNINGARNAVARPkSINHyJD MEDIOKRA²$ENGODANYHETENiRATT!RN ¯4EMPELRIDDARENINTEiRETTFIASKOAV4RE 3OLAR SNITT²TYCKTE3V$$ETTAANTYDERVILKEN MkTTSTOCKMANMkSTEANLiGGAFyRATTVARA POSITIV3JiLVSkGJAG SOMJiMFyRELSE 2IKARD (OBERTSFILMTVkDAGAREFTER!RNFILMEN$ET VAROTURFyR(OBERTATT4RE3OLARINTEDyKUPP EFTERDETATTTEMPELRIDDARENLAGTRIBBAN¯Dk HADEMANSiKERTHAFTLiTTAREATTBERyMMA DESSRELATIVAFyRTJiNSTEROCHPRISViRDHET

HANSISAKSSONiRBOSATTIVISLANDA LiSFLERFILMKRyNIKORPk HTTPWEBTELIACOM^U


FIBKRyNIKA

4ASTRIDOMMAKTENISTATENMANAR%VA-YRDALEFTERATTHA LiST#HOCKDOKTRINEN

STATENVI ,

EVAMYRDAL TEXT

iSTE.AOMI+LEINSNYABOK#HOCKDOKTRINEN +ATASTROFKAPITALISMENSGENOMBROTT)NTETNYTT UNDERDENKAPITALISTISKASOLENSEPTEMBERkR SKREV+ARL-ARXITHE.EW9ORK$AILY4RIBUNEENAV SINAMkNGAARTIKLARAPROPkDETBRITTISKAKOLONIALSTYRET I)NDIEN(ANINTRESSERADESIGFyRVEMSOMTJiNADE PkDENBRITTISKAOCKUPATIONEN)NTEDENBRITTISKASTA TENVISARHAN UTANSPECIFIKAGRUPPEROCHINDIVIDERI %NGLAND AKTIEiGAREI/STINDISKAKOMPANIET FRAMFy RALLTDESSSTYRELSEDiRMINISTRARINGICK MENOCKSk DESSSTORABYRkKRATISKAAPPARATBRITTISKAMILITiRER CAPLUSPENSIONiRER CIRKAEUROPmER BOSATTAI)NDIENOCHSYSSELSATTAMEDHANDELELLERPRI VATSPEKULATIONPLANTAGEiGAREFyRINDIGO SOCKEROCH KAFFEBLANDANNAT $ENHiRSKANDEKLASSENFyREFALLERKIDNAPPASTATENFyR SINAMATERIELLAINTRESSEN¯DEBRITTISKASKATTEBETALAR NAFICKJUSTkFyRFIOLERNANiRDETGiLLDEDEKOSTSAMMA MILITiRAEXPEDITIONERNATILLEXEMPEL %NHISTORISKKOMPROMISS DETiRVAD STATENiR-ENDEBEGYNNANDEKLASSAM HiLLENASNAKNANiVRiTTVARJUINTEBiTTRE dVERGLOBENTOGSTATSBILDNINGENFARTVID LITETOLIKATIDPUNKTER¯I6iSTASIENRUNT

EVAMYRDALiR ARKEOLOGOCHBO SATTISKARPNiCK

FyREVkRTIDERiKNINGSByRJAN HiR INORRENSkDiRkRSENARE 'ENOMDENNALkNGATIDFRAM TILLIDAG¯kR¯FINNSETT MyNSTER$ESOMVERKLIGEN BESTiMMERISTATEN iRDESOMRkRyVER DETSOMPRODUCERAS OCHHURDETPRODU CERAS$ETSERVILiTT OMVIGRANSKARDEN POLITISKASFiRENI ENPARLAMENTARISK DEMOKRATISOMVkR

¯VIKANFATTABESLUTOMDITTOCHDATTMENALDRIGDETTA )NTEENSINOMSYSTEMET¯TiNKPkDENFRAMGkNGSRIKA POLITISKAHyGERAKTIVISMDETMILDAFyRSLAGETOMLyNTA GARFONDERNAViCKTE )NIHJiRTEROTENARGVARJAGNiRSVENSKAFOLKETSSKOGS INNEHAVGICKOSSURHiNDERNAUNDERFyRRAVARVETMED BORGERLIGREGERINGkTERSTiLLAREFyLJDE ,IKSOMNiR UTLiNDSKAGRUVPROSPEKTyRERFICKRiTTIGHETATTLETAOCH MUTAIN.UDETTAVIDRIGAPkKOMMUNALNIVk DiRSKO LOR VkRDCENTRALEROCHANNATVIALLAVARITMEDATTBETALA VRiKSUTTILLLiGSTBJUDANDESPEKULANT&yRATTDRIVASMED VkRASKATTEPENGARFyRMAXIMALPRIVATPROFIT +RAVETMkSTEVARAGODKOMMUNALTDRIVENVERKSAMHET /CHDENVARJUINTEALLTIDBRA/FTAHiRSKADEViNSKAPS KORRUPTIONSINKOMPETENSEN*AGSOMBOTTIENLITEN 6iRMLANDSKOMMUNVET-ENDETBERODDEPkATTVISOM BODDEDiRVARFEGASLAPPSKAFTSOMINTETOGSTRIDIKOM MUNENEFTERSOMANSLAGSFyRDELANDE"ERTILVARFEMMiN NING MED "OSOMVARGIFTMED"RITTASOMINTE KUNDERiKNAMENSOMBEHyVDEJOBB OCHVARDENKOMMUNALATJiNSTE MANSOMMISSADEATTRiKNAUTHURMkNGA kRINGARDETSKULLEFINNASIKOMMUNEN NiSTALiSkR-ENDENNAFRkGALySESJUINTEALLS GENOMATT"ERTILISTiLLETFyRDELARPENGAR TILLPRIVATPROFITERANDE"OMEDSIN INKOMPETENTAHUSTRU 3TATENENKOMPROMISSFyRATT HkLLAOSSPkMATTAN¯MENEN KOMPROMISSSOMDEHiRS KANDEGiRNAAVSKAFFAROMVI LiGGEROSSPLATT$kBLIRDET SOMIDAGI)RAK!LLTTILLFyR SiLJNINGFyRPRIVATPROFIT ¯INGENTINGTILLFOLKET3k VARFyRINTETASTRIDENOM MAKTENISTATEN*USTyR REMOTSTkNDJUFLERKOM PROMISSERTILLVkRFyRDEL


FIBFyRENAR

+5,452&2/.4 LyRDAGAFEBRUARI4%22/2)34*!+40`36%.3+! ¯ETTSEMINARIUMOMRiTTSyVERGEPP *AN'UILLOU 4HOMAS(AMMARBERG )NGEMAR&OLKE !NNA 7IGENMARK 'ySTA(ULTmNSAMTREPRFRkN3VENSKA!MNESTYMFL

■■

KL ABF HUSETSVEAViGEN KATASALENARRFIBK STOCKHOLM FIBJURISTERNA ABF IRAKSOLIDARITET AFGHANISTANSOLIDARITET

+!,,%,3%4),,/2$).!2)%34_--! ■■&yRENINGEN&OLKETI"ILD+ULTURFRONTKALLARHiRMEDTILLORDINARIESTiMMALyRDA GENDENAPRILKLOCKANI3TOCKHOLM"ESKOWSALENI!"& HUSET-OTIONERSKALL VARASTYRELSENTILLHANDASENASTFEBRUARI+%..%4(,5.$'2%./2$&

-ASSORAVEXTRALiSNINGPk

FIBSE

Folket i Bild tömmer boklagret!

Passa på att fynda bland 100-tals äldre och nyare titlar i Folket i Bilds boklager. En fullständig lista över alla böcker hittar du på vår hemsida fib.se. Är du medlem i föreningen så har din beställning förtur.

Allt ska bort!

.iSTA&I"KOMMERDENFEBRUARI

FIB

(iRKANDUKyPA &OLKETI"ILD

!2,!.$!0RESS3TOP 3KY #ITY "/2`30RESSBYRkN"ERGSLENAGATAN '_6,%0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN $*523(/,-"OKHANDELNI$JURSHOLM 6ENDEViGEN '_6,%!LTERNATIVBODEN,YKTAN +YRKOGATAN 'd4%"/2'!KADEMIBOKHANDELN .ORRA(AMNGATAN 0RESSBYRkN#HOCOLAT #ENTRALHUSET .ILS%RICSONPLATSEN 0RESSBYRkN .ORDSTADSTORGET 0RESS3TOP'yTEBORG $ROTTNINGGATAN 2yDA3TJiRNAN &JiRDE,kNGGATAN" (%,3).'"/2' 0RESSBYRkN 3TORTORGET 0RESSBYRkN #ENTRALHALLEN +NUTPUNKTEN *d.+d0).'"OKCAFmTI*yNKyPING 3VAVELSTICKSGRiND 0RESSBYRkN "ANARPSGATAN +!2,3(!-.!NTIKVARIATET"ODE#ARLSHAMN 2ONNEBY GATAN +!2,34!$(ANSSONS4OBAK *iRNViGSGATAN ,).+d0).'0RESS3TOP,INKyPING 4RiDGkRDSTORGET ,5.$0RESSBYRkN #ENTRALSTATIONEN 0RESS3TOP,UND +LOSTERGATAN" -!,-d+ULTURCENTRET'LASSFABRIKENTIDIGARE#AFm GLASSBUTIKEN +RISTIANSTADSGATAN 0RESSBYRkN !VGkNGSHALLEN #ENTRALSTATIONEN 0RESSBYRkN 3yDRA&yRSTADSGATAN" 2yDA3TJiRNAN 9STADSGATAN 4IDSKRIFTSBUTIKEN 4IDSKRIFTSVERKSTADEN3KkNE 3yDRA &yRSTADSGATAN ./22+d0).'0RESSBYRkN 2EPSLAGAREGATAN! 2yDA3TJiRNAN (yRNGATAN 0!24),,%0RESSBYRkN 'AMLA+RONViGEN 3/,.!: 0RESSBYRkN #ENTRUMSLINGAN0OSTGkNGEN 34/#+(/,-!KADEMIBOKHANDELN -iSTER3AMUELS GATAN (ANDEL6ANDEL dSTGyTAGATAN (kLLPLATSENS44 &OLKUNGAGATAN 0RESSBYRkN 3TORAHALLEN #ENTRALSTATION 0RESS3TOP'ALLERIAN 2EGERINGSGATAN 0RESS3TOP 'yTGATAN 0RESS3TOP6iSTERMALM 3ANKT%RIKSGATAN 3T0AULS"OKPAPPERSHANDEL 3T0AULSGATAN 3yDERBOKHANDELN 'yTGATAN 35.$36!,,"OKCAFm2yDA3TJiRNAN 3TORGATAN 0RESSBYRkN %SPLANADEN 3UNDSVALLS4OBAKSAFFiR 3TORGATAN" 35..%+VARNGATANSTOBAK *iRNViGSGATAN 5-%`-INGUSBOKSKIVBUTIK 3KOLGATAN 0RESS3TOP5MEk 7IKTORIAGALLERIAN +UNGSGATAN 5$$%6!,,!0RESSBYRkN 4ORP 5003!,!!KADEMIBOKHANDELN,UNDE1 &ORUMGAL LERIAN 0RESSBYRkN 3T0ERSGALLERIAN 2yDA2UMMET $RAGARBRUNNSGATAN 5PPSALA"OKCAFm +UNGSGATAN 6!2"%2'0RESSBYRkN "USSTATION 6_8*d 0RESSBYRkN 3TORGATAN d34%235.$ 0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN


POSTTIDNING"RETURTILL&I"+ "ONDEGATAN 3TOCKHOLM

FIB,INDSTRyM

WWWBONTONSE

FiB#1-2008  

FiB#1-2008

FiB#1-2008  

FiB#1-2008