Page 1

MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE | KÖZÉLETI LAP | 2012. Szeptember 28. XVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM

Kiállítás a város legszebb kertjeiből

A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre ismét kitett magáért. Már hagyomány, hogy legszebb terményeiket a város közönségének ősszel bemutatják a kulturális központban, de az idei színpompás “költemények” minden várakozást fölülmúltak. Az intézmény auláját pompás virágdíszekbe öltöztették, s kertjeik gyümölcseit, zöldségeit hozták el megmutatni. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az elrendezésre. Ábrahám Tivadar például interaktív “játékot” is készített, egy lámpa gyúlt ki, ha a gyermekek párosítani tudták a gyümölcsöt annak fotójával. Mint Rongits Pál, a kertbarátok elnöke elmondta, az idén 32 kiállító mutatkozott be a három és fél napon, s az érdeklődés is hatalmas volt, szinte a város minden lakója eljött gyönyörködni a csodálatos kiállításban. Balassa Tamás felvétele

Örülök, hogy ismét Óváron lehettem! - Harminckét évig voltam Magyaróváron. Azalatt a 32 év alatt igazi óvári lettem. Megkedveltem az embereket, különösen a régieket. Ahogy szerették a városukat, ahogyan gondoskodtak a városról, külleméről, hírnevéről, az igazán megható. A XVI. században Óváron már tilos volt a koldulás. Hány város mondhatta ezt el? S azt, hogy a város gondoskodott a szegényeiről? Olvasva a jegyzőkönyveket elmondható, hogy a polgárok

becsülték a városukat. Óvták, ragaszkodtak a kiváltságaikhoz, amelyek országos hírűeknek tekinthetők. És amint már említettem, az 1660-as években kereskedelmi ügynök címén egy ágenst küldtek Bécsbe, hogy figyelje a császári udvar híreit. Így 24 órával mindig előbb értesültek az udvar terveiről, mint az uradalom. Föl voltak készülve mindenre mondta Mihály Ferenc levéltáros. (5. oldal!)

www.mosonvarmegye.net


2 Közélet

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

József atya Pro Urbe díjat kapott 75 éves a magyaróvári plébános

Nagy József atyát, a mosonmagyaróvári Óvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd templom plébánosát augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntették ki. A megbeszélt időpontban maga nyitott ajtót és hellyel kínált. – Tessék, kérem! – mosolygott barátságosan, de mire én elővettem előre elkészített kérdéseimet, egy rendszeres nyilatkozó rutinjával elkezdte mondani a „válaszokat”. – Sok mindenre nem emlékszem már pontosan, de a lényeget el tudom mondani – szabadkozott mindjárt az elején. Pár perc után elfelejtettem a kérdéseimet, és lebilincselve hallgattam igaz meséjét gyermekkoráról, pályaválasztásáról, legbensőbb gondolatairól. Beszélt régvolt történetekről – párbeszédek, idézetek, időpontok, nevek garmada, s mindez kiváló precizitással. – Kapuváron születtem 1937. július 22-én. Édesapám egyszerű asztalosmester volt, édesanyám pedig Margit nővéremmel együtt bennünket nevelt. Vallásos környezetben nőttem fel, magam is buzgón jártam ministrálni. Szerettem a misék hangulatát, így aztán hamar eldöntöttem, pap leszek! 1951-ben fejeztem be az általános iskolát, és a győri püspök közreműködésével felvettek szeminaristának. Sőt, nem csak engem, hanem az ugyancsak kapuvári Varga Jánost is (ma budaörsi plébános), noha

mindössze 12 fős volt a kontingens. Hiába volt minden, mert augusztus közepén az állam megszüntette a papi szemináriumot. Egy évet otthon tanultam, majd a győri tanítóképzőbe kerültem, itt érettségiztem. Én pap akartam lenni, s nem tanító, s egyébként sem valószínű, hogy a szemináriumot elvégezve taníthattam volna bármikor is, így a tanítói pálya helyett a teológiát választottam. Egy év latin nyelvi előkészítő után elvégeztem az ötéves iskolát, s Győrben 1961ben pappá szenteltek – mondja. A püspök Fertőszentmiklósra nevezte ki káplánnak, s három esztendőn át (az idén tíz éve elhunyt) Dr. Cseh Sándor őrkanonok volt a principálisa. 1964-ben Sopronba, majd 1967 januárjában Győrszentivánba került, 1970-ben pedig püspöki rendelkezésre a győri Szent Imre templom segédlelkésze lett. 1979-ben visszakérte magát Győrszentivánba, ahol tíz évet töltött. A plébánia 1989-ben azonban visszakerült a Pannonhalmi Főapátság fennhatósága alá, így át kellett adnia a helyét egy bencés papnak. Mosonmagyaróvár lett a következő állomás. – Milyen itt a városban? – Mint minden szolgálati helyemre, Mosonmagyaróvárra is szeretettel érkeztem. Istent szolgálni nem földrajzi hely kérdése. Lelkes katolikusokat, igaz Krisztus követőket találtam itt. A hit erősségét mutatja talán az is, hogy a miséken a templom mindig megtelik, s évközben szép számmal van keresztelés és bérmálkozás. – Miért járnak az emberek templomba? – Nem igazán készült erre vonatkozó felmérés, de saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy vegyes a kép. Hiszem, hogy a legtöbb embert a meggyőződés, s vannak, akiket Jézussal való találkozás, a Szentlélekkel való kegyelmi töltekezés igénye vezérel hozzánk. Néhányan megszokásból járnak el a misére, de vannak közöttük útkeresők

Zarándok mise Október 16-án zarándok mise volt. József atya a magyaróvári plébános a feketeerdei úton, az egykori Markt Au erdőben található Háromtölgy kápolnánál tartott szentmisét.

Az 1890-ben Kesergő Szűz Mária tiszteletére felszentelt fogadalmi épület előtti tisztáson mintegy kétszáz hívő hallgatta a lelkipásztort.

is. Ebben az esztendőben a mai napig 18 felnőtt ember vette fel a keresztséget nálunk. Az azonban megfigyelhető, hogy kevesebben járnak templomba, mint régen. Ennek okai azonban nem a mában, hanem a múltban keresendők. Aki ma nem jár templomba, annak a szülei sem jártak, s nekik sem, sőt valószínű, hogy nagyszüleiknek sem volt meg a hite. Presztízsből vagy divatból is próbálkoznak az emberek gyermekeik kereszteltetésével, noha sem a szülők, sem a keresztszülők nem templomba járó katolikusok. Persze a katolikus egyház ilyen esetekben sem tagadja meg a keresztség szentségének kiszolgáltatását, csak időben elhalasztja. Én ebben következetes és hajthatatlan vagyok. Visszaidézi ötven éves papi szolgálata tiszteletére a győri Szent Imre templomban tavaly tartotta aranymiséjét, ahol dr. Pápai Lajos megyéspüspök azt

mondta: „Aki Jézust elfogadja, de az egyházat nem, csak emberi szemmel tudja nézni Jézust. Krisztus közvetítésének jele és eszköze a felszentelt papság.” Aztán még a győri, győr­szentiváni évekről beszélgetünk, a hit világáról, meg a papságról általában. Szóba kerül a 2001-ben elismerésként kapott „poki prépost” címe, amely egy Tét melletti egykori apátságtól kölcsönözte a nevét. Felemlítjük a Múzeumok éjszakáján a templomban fellépő Pax Hu­mana muzsikáját, a Habsburg-kripta lehangoló állapotát, az egyházak ökumenikus együttműködését. Bő másfél óra után búcsúzom a parókiától, amely ma József atyának és nővérének otthona, és ahol 2003-ban bekövetkezett haláláig édesanyjuk is velük lakott. – Hogy mik a terveim?! Istent szolgálni, amíg erőmből telik.

Vizsy Ferenc


Közélet 3

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Rendezik a partokat, kikötőket építenek Az élhető környezetért Már tavaly beszámoltunk arról, hogy 13 milliárdba kerül az a beavatkozás, amely során a Szigetköz vízi világának életfeltételeit javítják, s elkezdődik a Mosoni-Duna és a Lajta vízgazdálkodási rehabilitációja. Mára „megtalálták” a kivitelezőket is, s megkezdődhet a tényleges munka. Ebből az alkalomból projektnyitó rendezvényt tartottak a minap Győrött az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezésében arról az induló két projektről, amelyek minden bizonnyal befolyásolni fogja a szigetköziek, a Mosoni-Duna és a Lajta mellett élők életét. Mivel az alsó-szigetközi hullámtéren a kis-és középvizek szintje jelentősen lecsökkent, az év egy részében a medrek szárazak, ami kedvezőtlenül befolyásolja a vízi élővilág életfeltételeit, a hullámtéri vízpótló rendszerbe történő beavatkozások megelőzik az Ásványi-ágrendszer alsó szakaszának, a Baga­méri ágrendszer és a Pat­ kányosi ágrendszer ökológiai állapotának további romlását.

A beavatkozásokkal a mezőgazdaság öntözővíz igényének biztosítása is megvalósul. A hullámtér és a mentett oldal között az Alsó - Szigetközben három ponton valósul meg vízátvezetés. A mentett oldal és a Mosoni-Duna között jelenleg az év nagy részében nincs biztosítva a vízi élőlények számára az átjárhatóság. Ezért fontos a táplálkozási, szaporodási és vándorlási feltételek biztosítása hallépcsők segítségével. A „Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” projekt Rajka, Dunakiliti, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, Halászi, Hédervár, Kimle, Mecsér, Dunaszentpál, Duna­szeg, Kunsziget, Győrladamér, Győr­zámoly és Vének községek mellett Győr város belterületét érinti. Mosonmagyaróváron egységes vonalvezetésű partot alakítanak ki, mederkotrást végeznek. A belterületi szakaszokon rendezik a partokat az érintett településeknél, további fej-

lesztésekre is lehetőség nyílik: sétány, kikötőépítés, strand kialakítása. A Lajta folyó alsó szakaszának rehabilitációja során a belterületeken partrendezésre kerül sor. Felújítják a duzzasztót, biztosítják az ökológiai átjárhatóságot. Az érintett terület nagyobbik részének országgyűlési képviselője az a dr. Nagy István, aki sokat lobbizott a projektek elnyeréséért. - Az itt élők számára nagyon fontos ennek megvalósulása.

Fontos az, hogy rendezettek legyenek vízpartjaink, legyen elegendő víz, élhető környezete az itt élőknek. Ekkora ös�szeg nem múlik el nyomtalanul a térség életében – mondta. Maga a 12-13 milliárd forint nagyon nagy összeg, de mindaz, amit ez a beruházás vonz majd, ma még alig elképzelhető. Ami innentől megindul, az itt élők életét jelentősen befolyásolni fogja. A munkálatok előreláthatóan 2015-ben fejeződnek be.

Ausztriai bank magyarországi leányvállalata

Forint betéti akció

mény!

Nyugdíjas kedvez

ltétele: Kamatprémium fe etév • Betöltött 60. él díjjóváírás ug ny • Rendszeres n* l vezetett számlá a Sopron Bankná

www.sopronbank.hu

6 hónapos futamidővel kamatprémiummal

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat jelenleg: 6,00%, EBKM 6,00%

Ingyenes ** s ! számlavezeté

MOSONMAGYARÓVÁRI fiók, Deák F. tér 3., Tel.: 96/577-580 , www.sopronbank.hu A kamatprémium feltételei: A betétes a betétet nem bontja fel a lejárat előtt. A betétes 6 hónapos betét lekötése esetén, a betét futamideje alatt összesen legalább 18 db bankkártyás vásárlást és/vagy csoportos beszedési megbízást bonyolít a Sopron Banknál vezetett Forint és/vagy Euro bankszámláján összesen legalább 180.000 Ft összegben. * Részletekért érdeklődjön bankfiókjainkban! **Aktív Online számlacsomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem kerül felszámításra, ha a számlára havonta min. 100.000 Ft összegű átutalás érkezik és min. 2 db csoportos beszedési megbízás kerül rögzítésre. A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes.

AJÁNDÉK ESERNYŐ

minimum 3 millió forint új megtakarítás lekötése esetén!


4 gazdaság

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Megyénkben 1,7 milliárd forinttal nőtt az állampapírok értékesítése

A kormány az államadósság finanszírozására kibocsátott állampapír forgalmazásban célul tűzte ki a hazai lakossági állampapír állományának növelését. Fontos, hogy a magyar lakosság állampapírba fektessen, hiszen ily módon megtakarítások maradnak az országban, ezáltal pedig növekedik a lakosság jövedelme. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a forintadósság államadósságon belüli arányának növelésével csökkenthető az adósságállomány devizakintlévősége, a finanszírozás biztosabb alapokra helyezhető. A kormányzati cél megvalósításában a Magyar Államkincstárra fontos szerep hárul, mely az Állampénztári Irodái, illetve kirendeltségei révén teljes körű állampapír-forgalmazási tevékenységet biztosít ügyfelei számára. Számos lehetőség közül válogathatnak az ügyfelek attól függően, hogy mennyi időre szeretnék lekötni pénzüket. Az úgynevezett kincstárjegyek egyéves, vagy annál rövidebb lejáratú állampapírok. Az államkötvények lejárata azonban ennél hosszabb, akár 16 év is lehet. A Kincstár mind a kincstárjegyeket, mind az államkötvényeket forgalmazza, és kizárólag itt vásárolható a rendkívül kedvező kamatozású Prémium Magyar Államkötvény, mely kiemelkedően magas hozamot biztosít. A három-, illetve ötéves futamidejű Prémium Magyar Államkötvény legújabb sorozatának kamata évi 9,5 százalék. – Az év eddig eltelt időszakában lakossági állampapír-

állományunkat 1,7 milliárd forinttal, az év eleji állományhoz képest 20 százalékkal sikerült növelnünk, köszönhetően az év első felében megindult médiakampánynak” – mondta el a Moson­vármegyének Horváth Endre, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának vezetője. – Célunk, hogy a jelenleg 10 milliárd forintot meghaladó megyei lakossági állampapír-állományunkat a kormány elvárásainak megfelelően minden lehetséges eszközzel tovább növeljük. Kiemelten fontosnak tartom, hogy az információ az állampapírba történő befektetés lehetőségéről az év hátralévő részében a megye valamennyi polgára számára eljusson. Ehhez igazgatóságunk minden rendelkezésre álló eszközt megragad. Az állampapírok megismertetésén túl az utóbbi időben bevezettünk olyan szolgáltatásokat, melyek az ügyfelek kényelmét és megelégedését szolgálják. Ezek közül az internetes, on-line időpontfoglalás szolgáltatásunkat emelném ki. A hét két napján – szerdán és pénteken - az eddigiekhez képest meghosszabbított nyitva tartással várjuk állampapírba befektetni szándékozó ügyfeleinket. A magas kamatokon túl a biztonság, a számlavezetés és készpénzfelvétel díjmentessége, a futamidők sokszínűsége teszik versenyképessé a Kincstár által forgalmazott állampapírokat a banki termékekkel szemben. Az állampapírok megszerzésének előfeltétele, hogy a be-

fektetni szándékozó a Magyar Államkincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlával rendelkezzen. A számlaszerződés megkötésének az eddigi személyes megjelenés mellett mostantól egy új lehetősége is adott: egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen munkatársaink személyes tájékoztatást nyújtanak és helyben biztosítják az értékpapír számlanyitás, továbbá kiegészítő szerződések (Tele­ Kincstár és Web­K incstár szolgáltatásra, valamint tartós befektetés kezelésére vonatkozó) megkötésének feltételeit. – Pénzügyi szolgáltatásainkon túl igazgatóságunk szakmai tevékenysége széles körű, melynek mindegyike a központi költségvetésből származó pénzeszközök, támogatások folyósításához, a közpénzek ellenőrzött felhasználásához kapcsolódik. A családtámogatási ellátások folyósítása kapcsán a megye valamennyi gyermekes család-

jával kapcsolatban állunk. Az államháztartási szakterületünk kiterjedt önkormányzati kapcsolatokkal rendelkezik: költségvetésük, beszámolóik feldolgozása, finanszírozásuk, valamint a támogatások felhasználásának ellenőrzése kapcsán a megye valamennyi önkormányzatával és többcélú kistérségi társulásával rendszeres a kapcsolatunk. Talán kevesen tudják, de a megye valamennyi közszolgálati dolgozójának, 23 ezer embernek a bérszámfejtését is igazgatóságunk végzi – tette hozzá az igazgató. A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodája Győr belvárosában, a Nemzeti Színházzal szemben várja az állampapírba befektetni szándékozó ügyfeleit. Minden egyéb, naprakész információhoz a Kincstár honlapján (www.allam­kincs­tar.­ gov.hu) keresztül is hozzájuthatnak a befektetők.


2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Közélet 5

A harminckét év alatt igazi óvári lettem Beszélgetés Mihály Ferenc levéltárossal Mint arról már hírt adtunk, fontos levéltári kiadványt mutattak be a minap Moson­magyaróvárott, amely az 1581-1582-es évek tanácsi jegyzőkönyvét tartalmazta. XVI. Századi német nyelvből Mihály Ferenc levéltáros fordította, aki évtizedekig Magyaróváron élt feleségével. A valahai Kalocsa melletti plébános, felesége halála után ismét magára öltötte a reverendát, s Verőcén talált otthonra. A találkozó után a hármasban elköltött ebéd után már Verőcén, a Migazzi palotában beszélgettünk, amely építmény a váci püspökség kezelésében papi otthon, s a beteg szerzetesnővérek számára nyújt menedéket. - Feleségem halála után Kalocsán jelentkeztem, de az érsek úr olyan kedvében volt, hogy nem akart ott fogadni – mondta Feri bácsi. – Azután gondolkodtam, hogy mitévő legyek, amikor váratlanul jött a segítség. Egy szintén szolgálaton kívüli pap személyében, aki gyermekvédelemmel foglalkozott, s Júliával jó viszonyban voltak. Amikor Pesten járt, mindig meglátogatott bennünket. 2009 júliusában is, s érdeklődésére közöltem, hogy már csak egyedül vagyok, Júlia meghalt. Azt kérdezte, hogy mi lesz velem? Azt válaszoltam, hogy nem tudom. Nem ígért semmit, de mondta, hogy megpróbál segíteni. Ez pénteki nap volt. Kedden délután ismét jött, hozott egy telefonszámot, hogy a váci püspök úr szeretne velem beszélni. Fölhívtam a püspök urat, s mondta, hogy találkozzunk! Kérdezte, hogy péntek megfelel-e? S hogy vár a váci állomáson és kivisz Verőcére. S az állomáson valóban ott volt. Elautóztunk a püspöki palotába, a könyvtárszobába vezetett, s ott vártam meg, míg egy tárgyalást lebonyolított. Háromnegyed tizenkettőkor lett vége a tárgyalásnak, s mondta, hogy meghív ebédre, utána megyünk Verőcére. Elbeszélgettünk, elmondtam az életemet, elmondtam, hogy Mosonmagyaróváron mit csináltam. Aztán kijöttünk ide, végigvezetett a házon, megmutatta a szobámat, s mondta, hogy menjek haza összepakolni, s szeretettel várnak. – Hogyan érzed itt magadat. Gyönyörű az épület, úgy látom, barátságos emberek vesznek körül.

- Még a püspök úr mutatott be egy embert, s mondta, hogy ő a legmogorvább lakója az intézménynek. Ez az ember lett végül a legjobb barátom, aki, miután szentségekkel ellátva kórházba került, hívatott. Már beszélni nem tudott, csak a szemével köszönt el tőlem. Ezt tekintem első sikeremnek. Hogy a mogorva emberből igazi barát vált. A második talán akkor ért, amikor megszerveztem a nővérek napját. Tudjátok, hogy Júlia ápolónő volt, ezért is gondoltam erre. Feleségemet az utolsó időben Kalocsán helyeztük el, aki nagyon örült ennek. Sajnos csak egy hétig volt egy 14 személyes intézményben, ahol főleg apácák voltak. Kórházba került kétoldali tüdőgyulladással, s az vitte el. – Hogyan gondolsz vissza Óvárra? - Harminckét évig voltam Magyaróváron. Azalatt a 32 év alatt igazi óvári lettem. Megkedveltem az embereket, különösen a régieket. Ahogy szerették a városukat, ahogyan gondoskodtak a városról, külleméről, hírnevéről, az igazán megható. A XVI. században Óváron már tilos volt a koldulás. Hány város mondhatta ezt el? S azt, hogy a város gondoskodott a szegényeiről? Olvasva a jegyzőkönyveket elmondható, hogy a polgárok becsülték a városukat. Óvták, ragaszkodtak a kiváltságaikhoz, amelyek országos hírűeknek tekinthetők. És amint már említettem, az 1660-as években kereskedelmi ügynök címén egy ágenst küldtek Bécsbe, hogy figyelje a császári udvar híreit. Így 24 órával mindig előbb értesültek az udvar terveiről, mint az uradalom. Föl voltak készülve mindenre. 1671-ben I. Lipót bevezette az abszolút uralmat, az óváriak már 70-ben tudták, hogy valami itt készül. Amikor nyomás nehezedett a város polgárságára, mint például a bíróválasztáskor, akkor a város tiltakozott, hogy ő választ bírót. S a megválasztott bíró (fülbesúgással választottak) a jegyző kezébe azonnal letette az esküt. Ez volt a régi szokás, amit aztán az uradalom úgy változtatott meg, hogy a jószágkormányzó jelölte, hogy kik a bírójelöltek, s azok közül lehetett választani, s az eskütételt is ő határozta meg. Volt egy nagyon kiváló és érdekes bíró, Kerling András. Amikor

először letette a bírói esküt – erre az uradalom irodájában került sor ­– az egyik tisztviselő fölolvasta az uradalom kívánságlistáját. Erre esküt kellett volna tenni. A bíró elmondta az eskü szövegét, majd a közönség felé fordulva azt mondta, hogy ez az eskü nem vonatkozik azokra a pontokra, amelyek a város függetlenségét, méltóságát sértik. – 2007-ben Mosonmagyaróvár Pro Urbe díjjal tüntetett ki. Akkor már nem éltél Magyaróváron. Hogyan fogadtad a kitüntetést? - Meglepett, jól esett. Viccet csináltam magamnak belőle, hogy ne hatódjak meg annyira: azért kaptam, mert megszabadultak tőlem. De félre a tréfát, tényleg kitüntetésnek vettem. Én elfogadtam Óvárt, úgy látszik Óvár is elfogadott engem. És ez jól esik. Én szívesen gondolok vissza a városra. Amíg tudtam, minden hívásra szívesen mentem. Most már nem merek sem buszra, sem vonatra szállni, az autózás is kicsikét fáraszt. Örülök, hogy most sikerült visszamennem. Kellemes meglepetés volt, hogy találkoztam régi igazgatómmal, Gecsényi Lajossal, aki köz-

vetlen főnököm volt. S nem is akármilyen főnök! Én egyházi pályáról kerültem oda, s a szolgálaton kívüli kollégák szinte csodálkoztak azon, hogy április 30-án még Kalocsán fungáltam, és május elsején már hivatalba léptem. Sokan hónapokig, évekig nem tudtak elhelyezkedni. Lajossal egy évben kerültünk munkahelyünkre. Két hónap különbséggel. Amikor aláírtuk a szerződést Lajos azt mondta, hogy Feri bátyám, levéltárosként főnököd vagyok, de ha kilépsz a levéltárból, semmi közöm hozzád. Azt csinálsz, amit akarsz. Örültem, hogy láthattam, mint ahogyan minden ismerősnek. Köszönök mindent. Kávézgattunk hármasban fotós barátommal Feri bácsi kedvenc kávéházában, a kastély egyik helyiségében, s aki bepillantott, hangos Dícsértessékkel köszöntötte. Nem csak őt szeretik Verőcén, ő is szeret itt. S búcsúzóul megmutatta szerény kis szobáját, s körbevezetett az emeleten. A lépcsőfordulóból még integettünk egymásnak. Böröndi Lajos (Fotó: Balassa Tamás)


6 Közélet

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Gyermekszínház a Flesch Károly Kulturális Központban Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak ajánljuk Micimackó (hétfő 9.30), Pinokkió (kedd 10 óra), Csodaország (hétfő 14 óra) Hetedhét ország (kedd 14 óra) bérlet és Varázsceruza bérlet (szerda 14 óra) A bérlet ára: 3.800 Ft, amely 2 részletben is fizethető (október, január).

MAJOLENKA HERCEGKISASSZONY

Október 8-9-10 (hétfő-kedd-szerda), Flesch Központ Miskolci Csodamalom Bábszínház – Az előadásban szerepel Majolenka, a király csudaszép leánya, Jirka, a bátor szakácsinas, I. Ödömér király, Palacsintaország hőse, s az ő szívszerelme, Erzsók, a dajka. Elő-előbukkan még Gába, a vasorrú bába és a kissé ütődött varázsló, Eda. A történet szálai össze-vissza gubancolódnak, hogy a végére újra kitisztázódjanak. Lesz sok ármány, kaland, sírás, nevetés. És lesz még végtelenül sok szerelem, s még több habostorta.

DIÓTÖRŐ

November 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda), Flesch Központ A történet karácsony estéjén játszódik amikor a testvérpár – Marika és Frici– izgatottan várják az ajándékokat. Legfőképp keresztapjuk meglepetésére kíváncsiak, hiszen ő minden évben valami különlegességgel kedveskedik nekik. Most sincs ez másképp...

FORGÓSZÉL, AVAGY A KÉPZELET CSODÁJA

Február 18-19-20. (hétfő-kedd-szerda), Flesch Központ Változás: a Micimackó bérlet szerdán 9 óra 30 perckor lesz. Mesebalett egy felvonásban – L.F.Baum „Óz a nagy varázsló” c. műve alapján. Rendező/Koreográfus: Velekei László, dramaturg: Kszel Attila. A „Fiatalok a fiatalokért” pályázati program felhívása adta az ötletet, hogy a népszerű történetet a Győri Balett legifjabb táncosaival és a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola balett növendékeivel közösen dolgozzák fel.

MESEBESZÉD

Május 13-14-15. (hétfő-kedd-szerda), Flesch Központ Dunaújvárosi Bartók Táncszínház – Különleges hangulatú mese- táncjáték, amely a tánc nyelvén mesél majd kicsikről kicsiknek. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

vígeposzát mutatja be a Csavar Színház két állandó tagja. Gál Tamás és Bodonyi András előadásában 17. századi eredeti zsidó és magyar zenei motívumok elevenednek meg verbunkok felhasználásával, humorral, fiatalsággal és jókedvű játékossággal telítve. A karneváli hangulat, a jelmezes felvonulás különös aktualitással bír a februári farsang közeledtével. A rövidre nyúlt farsang ellen tiltakozó vénlányok – élükön Dorottyával –, majd a hozzájuk társuló felháborodott asszonysereglet (főként idős dámák) férfiak elleni ádáz harcát meséli el a szerző pikáns humorral. Karneváli forgatag, álarcok, álorcák mögé bújtatott szívek vágya a szerelemre…. A fergeteges humorú történet – természetesen Isteni beavatkozással – jóra fordul, mindenki megszépül és párt talál magának.

A PÁL UTCAI FIÚK

2013. április 4. csütörtök, Flesch Központ Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház (kb. 110 perc, szünettel) – A színpadi változatot írta: Török Sándor.

Pályázati felhívás A MOVINNOV Kft., 2012. október 10-én 10 órakor, licit útján értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú üresen álló ingatlanokat: 1. Fő út 12. 19 m2-es üzlet. Kikiáltási ára: 2 100 000 Ft+ÁFA. 2. Flesch Károly út 5. 18 m2es üzlet. Kikiáltási ára: 2 400 000 Ft+ÁFA. 3. Fő út 33. fsz. 2. 39 m2-es, 1 szoba komfortos lakás. Kikiáltási ára: 5 500 000 Ft. 4. Szt. István k. u. 106. fsz. 3. 47 m2-es, 1 szoba félkomfortos lakás. Kikiáltási ára: 3 200 000 Ft. 5. Szt. István k. u. 171. fsz. 5. 43 m2-es, 1 szoba komfor-

tos lakás. Kikiáltási ára: 2 900 000 Ft 6. Lajtaszer u. 21. I/3. 38 m2es, 1 szoba félkomfortos lakás. Kikiáltási ára: 3 900 000 Ft. 7. Lajtaszer u. 21. I. 9. 38 m2es, 1 szobás félkomfortos lakás. Kikiáltási ára: 3 500 000 Ft. 8. Szt. István király u. 56. fsz. 2. 98 m2-es, 3 szobás komfortos lakás. Kikiáltási ára: 8 500 000 Ft. Információ: Movinnov Kft. Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 1-3. Tel.: 577-250 Fax: 577-251 movinnov@movinnov. hu www.movinnov.hu

Felső tagozatosoknak ajánljuk MÓRA bérlet– Ára: 3800 Ft (Két részletben is fizethető – október, január) Az előadások kezdési időpontja 15 óra (az első előadás kivételével).

AZ ARANYEMBER

November 29. csütörtök 14 óra, Flesch Központ Színmű két felvonásban a Nektár Színház előadásában (kb. kétszer 1 óra, szünettel) Jókai azonos című regénye alapján a színdarabot írta: Becker András. 17 órakor Diákelőadás! Felső tagozatos és középiskolás korosztálynak ajánljuk! Belépőjegy: 1.800 Ft.

DOROTTYA

2013. január 31. csütörtök, Flesch Központ Csokonai - Csavar Társulat - Gál Tamás – Ezúttal Csokonai

IMPRESSZUM:

Mosonvármegye • Közéleti hetilap • Szerkesztőség: Moson­magyaróvár, Fő u. 11. 9200. Telefon: 06-30-8697897 • Postacím: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. (Polgármesteri hivatal) • E-mail: borondi@rlan.hu, borondi.lajos@moson­magyarovar.hu • Kiadja a Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelős kiadó: Csiszár Péter üv. igazgató. Munkatársak: Balassa Tamás (Fotó), Beregszászi Balázs (Múltunk), Böröndi Lajos (Főszerkesztő, Közélet), Farkas István (Hitélet), Milkovits Tibor (Babafotók), Nagy Mária (Sportfotó), Reményi-Szokoli Mónika (Programajánló, Kistérség), Sztranyovszky Attila (Sport), Tuba László (Múltunk) • Terjesztés: Feibra Kft. (Győr). Nyomtatás: Monocopy Bt. Mosonmagyaróvár, Őz u. 4. Hirdetésfelvétel: 06-30/8697897 (borondi@rlan.hu) • Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében 20 000 példányban. • ISSN: 1417-1163 A lap előfizethető a szerkesztőség címén. • www. mosonvarmegye.net, www.mosonvarmegye.eoldal.hu


Kultúra 7

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

A Flesch Károly Kulturális Központ programjai Kiállítás

Crossfit

Borbély Károly festőművész és Szunyogh László szobrászművész kiállítása

Október 12. péntek 16 óra, FIÓK Ifjúsági Klub CrossFit Ad Flexum edzőterem látogatása, és különféle edzésmódszerek kipróbálása. A látogatásra előzetesen a FIÓK Irodában lehet jelentkezni.

Magyar tájak, magyar ecsettel Grin Igor fotóművész kiállítása

Civilek Jobb agyféltekés rajzolás

A tárlat október 5-ig látogatható.

Október 5. péntek 17 óra, Flesch Központ A kiállítást Dr. Reisinger Péter professzor, egyetemi tanár ajánlja az érdeklődők figyelmébe. (A tárlat október 29-ig látható a kulturális központ nyitva tartási idejében.)

Zene Zenei világnap

Szeptember 28. péntek 18 óra, Flesch Központ

A Csík zenekar koncertje

Október 12. péntek 19 óra, Flesch Központ A Rotary Klub minden évben megrendezi hagyományos jótékonysági koncertjét. Jegyeket 3.500 Ft-ért válthatnak a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában.

Tánc Gazdász műsor

Szeptember 28-29-30 péntek-szombat-vasárnap, Fehér Ló Közösségi Ház

Őszi hangulatvarázs

Október 4. csütörtök 15 óra, Fehér Ló Közösségi Ház Az Életfa Nagycsaládos Egyesület tagjait várjuk egy kis őszi hangulat-varázslatra. (Lakásdíszeket készítünk együtt!)

13. Civil nap

Október 6. szombat 10 óra, Flesch Központ

Mellrák elleni felvonulás

Október 7. vasárnap 14 óra, Flesch Központ

Nyugdíjas Ki mit tud?

Október 11. csütörtök 9 óra, Fehér Ló Közösségi Ház

Helló nagyvilág! Jövünk!

Szeptember 29. szombat 18 óra, Flesch Központ

Fehér Ló Közösségi Ház – A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Szervezetének programja. Az előadássorozat témái és időpontjai: szeptember 20. csütörtök, 17 óra, október 4. csütörtök 17 óra, október18. csütörtök 17 óra.

FELHÍVÁS! Gyermek kézműves szakkör

Felnőtt kézműves műhely

Flesch Központ Októberben újra indul gyermek kézműves szakkörünk, ahová várjuk az ügyes kezű és ügyesedni vágyó, régi és új tagok jelentkezését. Kéthetente, szombat délelőtt kreatívan töltheted szabadidődet, és a kézműves alaptechnikák segítségével (üvegfestés, szövés, fonás, bőrözés, agyagozás, gyöngyözés .)  Bernáth Judit textilművész irányításával készíthetsz különböző játékokat, ajándéktárgyakat, dísztárgyakat. 6 éves kortól várjuk a gyerekek jelentkezését (felső korhatárt nem szabunk). Az első foglalkozás október 13-án szombaton 10 órakor kezdődik, jelentkezni is addig lehet az intézmény portáján. A foglalkozások kéthetente szombatonként 10-12 óráig lesznek. Tagsági díj: 1000 Ft/ hó és anyag költség kb. 3000 Ft/félév. Az első félévi foglalkozások időpontjai: október 13., 27., november 3., 17., december 1., 15.

FIÓK –Ifjúsági Klub

Flesch Központ, hétköznap 14-20 óra, szombaton 10-14 óra A tanácsadásokon való részvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, a többi programot a fiatalok bejelentkezés nélkül igénybe vehetik. Programjaink: Kedd, csütörtök: 15 -19 óra, leckeíró műhely, szerda: 15 -19 kézműves foglalkozás, péntek: 15-20 Kamasztanya. Csütörtök: 17 -18 álláskereső csoportfoglalkozás. A pszichológiai tanácsadás időpontjai: kedd és csütörtök 14-19 óra. Jogi segítségkérés: szerdán 17 -20, pénteken 14 -17 óra. Pénzügyi életpálya tervezés: hétfőn, kedden, pénteken 18 -20, szombaton 10 -14 óra. Pályaválasztási és munkavállalási tanácsadás: szerdán 16 -20 , szombat 10 -14 óra között. Szülőklub: minden hónap utolsó csütörtökén 18 órától Minden programon és tanácsadáson való részvétel ingyenes!

Mesemondó verseny a Kamasz tanyán Október 5. péntek 16 óra, FIÓK Ifjúsági Klub

Breaktáncshow

Október 5. péntek 21 óra, FIÓK Ifjúsági Klub Bemutatkozik a Dance Obsession Crew és a HedoniZm Crew tánccsoport.

Flesch Központ – Az első foglalkozás, amelyre a régi tagok mellett az új jelentkezőket is várjuk október 2-án, kedden 17 órakor kezdődik, jelentkezni is addig lehet az intézmény portáján. A kézműves műhely vezetője, Csapó Frigyesné népi iparművész, akinek irányításával bepillantást nyernek a népművészet világába. Az eddig megismert minta- és öltéstechnikák további gyakorlása mellett, az idén megismerkednek a szálszámolásos magas-öltés (butukos keresztszem) mintaelemeivel, a hercegszántói délszláv (sokác) ingujjak vagdalásos hímzéseivel és a sárközi bíborvégek, jegykendők mintáival. Tagsági díj: 1 200 Ft/ hó és anyagköltség. A foglalkozások keddenként 17 órakor kezdődnek.

Egyéb Az elfogadás napja

Szeptember 28. péntek 8 óra, Felsch Központ!

A népmese napja a városi könyvtárban

Szeptember 28. péntek 14 óra 30 perc A pórul járt farkas - Róka Szabolcs mesemondó műsora. A rendezvényre a belépés díjtalan.

Az idősek világnapja

Október 1. hétfő 14 óra, Flesch Központ Ajándékműsor az Idősek Világnapja alkalmából. A MAYA TRIÓ operett –nosztalgia gálaműsorának szereplői: Kamenik Klaudia, Horváth Melinda és Mohácsi Attila. (A műsor megtekintése ingyenes!)

Klubok Bütykölő szakkör

Fehér Ló Közösségi Ház – szeptember 28.: termésfigurák, levélmanók és sok érdekesség készítése. Október 5.: őszi hangulatban, lovagvár, és levéldíszek készítése. A foglalkozások péntekenként 17.30-kor kezdődnek. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a 30/916-7664-es telefonszámon lehet.


8 Hírek-információk Lipót atya elment

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Megtisztítják a folyókat Immár 21. alkalommal szervez úgynevezett “Folyónapot” szeptember 28-án a Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület. Az akció keretében a Mosoni-Dunán, a Lajtán és a Lajta ágain csónakáznak végig, járják azok partjait aktivistáik és a környezet tisztáságáért aggódók, és megtisztítják azokat a felgyülemlett szeméttől.

Minden érdeklődőre, s az akciót támogatóra számí­ tanak! Gyülekezés csónakkal az Itatónál, gyalogosan a Flesch Károly Kulturális Központ parkolójában lesz 14 óra 30 perckor. A munkát követően fél ötkor vidám programokkal látja vendégül az egyesület a résztvevőket a Biczónál!

Vers-és prózamondó verseny

1951. június 17-én szentelték pappá Esztergomban Weibl Lipótot, aki Pozsonypüspökin született 1926. július 3-án. A komáromi, majd az esztergomi bencés gimnáziumban tanult, 1951-ben szentelték pappá Esztergomban, s legelőször itt szolgált a Szent Anna templomban. 1969 óta volt Püski plébánosa. 12 gyermek közül kilencedikként érkezett a családba, s a legnehezebb viszonyok között választotta a papi szolgálatot. Pappá szentelésének 60. évfordulóján, 2011. augusztusában zsúfolásig megtelt hívekkel a püski templom, s Weibl Lipót köszönő szavaiban a közösséget összetartó szeretetről beszélt, megemlítve a templom három harangja közül a legkisebbiket, amelynek hívó szava immár négyszáz éve szól a toronyban. “Köszönöm az Úrnak, hogy 60 éve elfogadja papi szolgálatomat” - állt azon az üdvözlő kártyán, amit a gyémátmisére érkező kapott. S hátlapján az ének záró sorához csatlako-

zott mindenki Püskin ezen a szép vasárnapon: “Tartsd meg Urunk pásztorunkat!” Lipót atyának még egy évet ajándékozott a Teremtő, s 2012. szeptemberében magához szólította. Weibl Lipót, szülőföldjét soha nem feledte templom és közösségépítésben jeleskedett, alázatos szolgálata sokakat megrendített. Szerénysége nem engedte, hogy átvegye a kitüntető prelátusi címet, amit Benedek pápa ajánlott föl neki. A szegények lelkipásztora volt, akitől minden pompa, minden csillogás, minden zavaró elismerés távol állt. Élete középpontjában a szeretet és az alázat állt. Nála az egyszerűség nem kényszerű kötelesség volt, hanem természetes állapot nála. Szerette nyája, bárhova is sodorta a sors. Szerették könyvét: a Ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben címűt, az év minden napjára szóló üzenetet tartalmazót. Egy megrendült közösség vett búcsút tőle Püskin.

Felső tagozatosoknak hirdet vers-és prózamondó versenyt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület. A jelentkezők a vers kategóriában két magyar költő versével jelentkezhetnek, a prózáéban magyar szerző prózájával, illetve annak részletével. Egy intézmény kategóriánként két tanulót nevezhet. Az egyesület azt javasolja, hogy az iskolák tartsanak házi versenyeket, s vonjanak be minél

több tanulót a vetélkedésbe. Jelentkezési határidő: 2012. november 20. Jelentkezni az egyesülettől kért jelentkezési lapon lehet, azt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Mosonmagyaróvár Pf. 152. címre kell visszaküldeni. Információt a 217-388-as telefonszámon lehet kérni. A versenyre december elején kerül sor, melyről minden jelentkező intézmény tájékoztatást kap.

Mosonmagyaróvár város hivatalos honlapja megújult. Kattintson Ön is a www.mosonmagyarovar.hu oldalra!


2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Hírek-információk 9

Bekerült az ifi válogatottba Mosonmagyaróvári srác lett társával a második

Az Olimpiai Reménységek Versenyét rendezték meg hétvégén Szegeden, melyen 27 ország vonultatta fel a kajak kenu sportágban fiatal tehetségeit (15-17 éves korosztály). A szegedi versenyre a világ minden tájáról érkeztek versenyzők. A mosonmagyaróvári Sáling Áron, aki középiskolás Győrben, a Graboplast Vízi Sportegyesület versenyzője olimpiai számban C2-1000 méteren pár-

jával Módos Péterrel 2. helyezést ért el a 15-16 éves korosztályban. Áron fiatal kora óta a magyar kajak kenu válogatott tagja. Kölyök és serdülő válogatottsággal kezdte, hétvégi eredményével bekerült az ifi válogatottba. A kenu sportág utánpótlás erőssége, hogy az 1. helyet is a magyar csapat hozta el ebben a számban. Felvételünkön jobb szélen Sáling Áron látható.

Civil kerekasztal

Mosonmagyaróvár önkormányzata a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve összehívta a Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztalt. A tanácskozás szeptember 26-án 16 órakor a Városházán kezdődött. A kerekasztal résztvevői előadást hallgattak meg a Hansági Múzeum terveiről, civil kapcsolatairól, a Futura interaktív

élményközpont működésének tapasztalatairól, a Nemzeti Együttműködési Alap működésének tapasztalatairól. Megkezdte tevékenységét a Győr-Moson-Sopron megyei Civil Információs Centrum, erről Fülöp Krisztina adott tájékoztatást. Az egyes beszámolók, tájékozatók után lehetőség nyílik konzultációra, kérdésfelvetésre.

Még látogatható!

FUTURA FÖLÖTT AZ ÉG

Október hatodikáig látható Szunyogh László szobrászművész és Borbély Károly festőművész kiállítása a kulturális központban hétköznapokon 16 órától 19 óráig, szombaton 14 órától 16 óráig.

Szeptember 28-án, pénteken 18-24 óra fölött Kutatók éjszakája lesz. A látogatóknak lehetőségük adódik az égbolt, a Hold és a Jupiter távcsöves megfigyelésére. Az auditóriumban előadásokat is meghallgathatnak az érdeklődők naprendszerünk különlegességeiről, a repülés történetéről, legendás légika­taszt­rófákról!

Könyvbemutató a könyvtárban A Bécs melletti Badenben élő Ferenczy Klára bő egy évtizede készít interjúkat a Bécsi Napló számára azokkal a neves személyiségekkel, akik magyar gyökerekkel rendelkezve, többük emigránsként Nyugaton ért el karriert, gazdagította a befogadó ország kulturáját, tudományos, szakmai életét, ért el jelentős eredményeket. A legjobb interjúkat kötetbe gyűjtve a bécsi Sodalitas megbízásából adta ki a forradalom 56. évfordulójára a Mosonvármegye Lap-és Könyvkiadó. A kötet egyben veszteségeink számbavétele is, kirajzolódik az interjúkban a huszadik századi magyarság hatalmas szellemi vesztesége, s annak fölismerése is nyilvánvaló, hogy ami “odaát” nyereség, az “itthon” veszteség. A kötet osztrák bemutatójára október 30-án kerül sor a Magyar Köztársaság ausztriai nagykövetségén. A mosonmagyaróvári bemutató október 12-én lesz a Huszár Gál Könyvtárban 17 órakor.

A szerzővel Böröndi Lajos beszélget. A kötet a helyszínen megvásárolható. A bemutatón jelen lesz Ferenczy Béla, a könyv illusztrátora, aki maga is 1956-os emigráns, s Ausztriában neves építészként ment nyugdíjba. A belépés ingyenes, s mindenkit szeretettel várnak!

„JÓSZÍV” Önsegélyző Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/211-277 · Ügyelet: 06-30/351-1910 Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően.

ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. · Telefon: 96/211-277


10 Közélet

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Jogász tanácsadó sportolói múlttal és elhivatottsággal Korábbi számainkon keresztül lassanként megismerkedhetett minden olvasó a FIÓK munkatársaival. A mostani interjút Dr. Kiss Krisztiánnal készítettem, aki a FIÓK jogi tanácsadója. Krisztián aktívan sportolt, s ma is aktívan vesz részt a város sportéletében. Szeret futni és focizni. Legutóbb például a Balaton Maratont teljesítette a Mosonmagyaróvári Atlétikai Club tagjaival. – Mit jelent számodra a FIÓK tagjának lenni? – A FIÓK a maga nemében egyedülálló kezdeményezés. Az országban az első olyan tanácsadó, ifjúságsegítő központ, amely, ha szükséges, komplexen képes kezelni a felmerülő problémákat a különböző területről érkezett szakemberek segítségével. Kihívás ez a feladat minden FIÓK tag számára, éppen ezért számomra is kiemelt jelentőséggel bír, hogy egy úttörő kezdeményezés részese lehetek. – Mi ösztönzött arra, hogy a fiataloknak nyújts segítséget? – Ügyvédként dolgozom, munkám során számos fiatallal kerültem, kerülök kapcsolatba. A tapasztalatom, hogy hiányosak az ismereteik, s a világhálóról összeszedett mindenféle „félin­ formációik” helyett, szükségük van a szakszerű tájékoztatásra, segítségre, és nem csak akkor, amikor már „ég a ház”. – Milyen jellegű problémákkal fordulhatnak hozzád a FIÓK-ban?

– Bármilyen jellegűvel. Legyen az akár munkajogi, vállalkozással, cégalapítással, lakásvásárlással, örökléssel összefüggő kérdés, netán családjogi (válás, gyermekelhelyezés), illetve szabálysértési, vagy büntetőjogi probléma. Egy-egy jól irányzott beszélgetés, segít a megfelelő, szükséges lépések meghozatalában. – Szerinted, miért lehet fontos a te munkád ebben a klubban? – A fiatal generáció tagjai a jövő letéteményesei, nem mindegy, milyen tudással lesznek felvértezve, illetve milyen nevelő, szocializáló tényezők befolyásolják őket, így gyakorlatilag prevenciós munka is folyik a FIÓK-ban. Igyekszünk olyan lehetőségekhez juttatni az idejárókat a különféle szakemberek által nyújtott tanácsadáso­ kon keresztül, amelyek korábban a „mi időnkben” nem voltak meg, különösen nem egy helyen! – Véleményed szerint a FIÓK, mennyire van segítségére az idejáróknak? – A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre többen és bátrabban veszik igénybe a szolgáltatásokat, és nem csak a fő célcsoportként meghatározott köréből, ennél fogva sikerként könyvelhetjük el működésünket. A FIÓK által biztosított lehetőségek a közösségi foglalkozások, a koncertek, a tanácsadások mind segítséget nyújtanak. A szülőknek azáltal, hogy a gyerek a szabadidejét

hasznosan tölti, az egyén oldaláról pedig az, hogy egy közösség tagja lehet, a problémáikra megoldást keresőknek is mankót tudunk nyújtani. – Mennyire kerültél közel az itteni fiatalokhoz? – Van olyan fiatal, aki nehezen tárja fel a problémáját, és természetesen olyan is, aki kön�nyedebben nyílik meg, sőt van visszatérő „vendégem” is, aki már nem a jogi jellegű problémájával keres fel, pusztán néhány jó tanácsra van szüksége, amelyet vagy jómagam, vagy a többi szakértő kolléga igyekszik megválaszolni. Mindegyik tanácsadásban közös, hogy alapvetően mi az emberi bizalomra építünk, a nálunk megfordulók megtisztelnek minket azzal, hogy személyes jellegű problémáikat feltárják előttünk, bíznak bennünk, úgy gondolom, ettől közelebb nem lehet egy emberhez kerülni.

– Mi a véleményed róluk? – Takács Andris mondta a vele készített interjúban, hogy olyanok, mint mi voltunk, kíváncsiak, bulizósak, játékosak. Semmiben sem mások. Talán annyival egészíteném ki, hogy egy megváltozott, felgyorsult világban élünk, amely ugyanilyen tempójú válaszokat vár, és ez nagyon nehéz feladat a felnőttek világában is, nem hogy a rácsodálkozó ifjúság körében. Ehhez nyújtunk mi „fiókosok” segítséget! Béli Martina

Hirdetmény A Mo­vinnov Kft. nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 4. Terület: 566 m2 . A felépítmény hasznos alapterülete 370 m2. Minimális értékesítési ár 70 millió Ft + ÁFA. Mosonmagyaróvár, Moson­ vár u. 5. Terület: 2.592 m2. A felépítmény hasznos alapterülete: 289 m2 Minimális értéke-

sítési ár 59 900 000 Ft + ÁFA. A pályázatok csak az ingyenesen átvehető pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai feltételeknek megfelelően nyújthatók be. Benyújtási határidő: 2012. október. 12. 10 óra További információ: Mo­ vinnov Kft 9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 1-3. Telefon: (96) 577-250, fax: (96) 577-251.

alapján a számított adót csökkenti az adójóváírás. Ezt a kedvezményt a munkáltató már az adóelőleg megállapításánál és levonásánál is köteles figyelembe venni, ami által csökken a munkavállaló által fizetendő adó összege, és nő a nettó jövedelme, ami után a gyermektartásdíjat kell fizetnie. A gyermektartásdíj kiszámításakor a levonások és kedvezmények érvényessége utáni összeget kell alapul venni. Ez csak egy állásfoglalás, nem köti a bíróságot, de valószínűleg a fentieket alapul vételével fogja megítélni a kérdést a bíró. Amennyiben a gyermektartásdíj címén fizetendő összeg túl sok, úgy hívják fel a bíró-

ság figyelmét, hogy fordítson figyelmet a szülők háztartásában élő más – mostoha – nevelt gyermekre is, s ennek fényében állapítsa meg a gyermektartásdíjat százalékos mértékben. A bírói gyakorlat általában 15-25%-ban határozza meg a gyermektartásdíj mértékét.

Mankó a jogi támasz Dr. Keresztély Rita rovata • Kérdésem családjogi és gyermekjogi is egyben. Férjem két gyermek után fizet gyermektartásdíjat, több éve fix összeget. Volt élettársa keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben a fix összeget %-kos mértékűre szeretné változtatni. Házasságunkban jelenleg 3 kiskorú gyermeket nevelünk, ezért jogosultak vagyunk 30000 Ft adójóváírásra havonta, melyet a férjem vesz igénybe. Tudomásom szerint ez az összeg is alapjául szolgál a nettó jövedelemnek, amelyből a gyermektartásdíjat levonják. A kérdésem az, hogy jogszerű-e ez a számítás, hiszen tudomásom szerint az adóelőleg bevétel, de nem jövedelem. Sérül-e a háztar-

tásomban élő 3 gyermek joga azzal, hogy a rájuk tekintettel kapott összeg egy részét, 12 000 forintot a másik két gyermek kapja? • Válasz: A NAV Adónemek Főosztálya által kiadott 2003/3. számú „Adózási kérdés” kapcsán született egy állásfoglalás. A házasságról, családról és gyámságról szóló törvény végrehajtási rendelete szabályozza, hogy a tartásdíj alapjául szolgáló jövedelem megállapításánál a levonandó tételek között szerepel a jövedelmet terhelő adó (adóelőleg) nyugdíj, egészségbiztosítási járulék, a magánnyugdíj pénztári tagdíj, valamint a munkavállalói járulék. A személyi jövedelemadóról szóló törvény


Közélet 11

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Fölújítják a kórház laboratóriumát

Új helyen a Magdács Kft.

Új helyen vesznek vért! A „Karolina Kórház központi egységeinek tömbösítése, krónikus osztály bővítése, korszerű ellátást biztosító orvostechnológia és IT eszközök fejlesztése” című projekt keretében mintegy 758 millió forint uniós támogatást nyert az intézmény. A Laboratórium felújításának első üteme (a Laboratórium “hátsó fele”) elkészült, műszaki átadása megtörtént. Most a betegek által használt területeket érintik a felújítási, átalakítási munkálatok. Az ideiglenes korlátozásokért a türelmüket és a megértésüket kérik a következő egy hónapban. A beruházás végén a lakosságot egy megszépült, a kor követelményeinek megfelelő, magas színvonalú Központi Laboratórium fogja várni. A munkálatok során a vérvételi helyiségek és a váróban található vizesblokkok is megújulnak. A Labor teljes körű felújítása és korszerűsítése zajlik jelenleg. Szeptember 10-től a betegek részére fenntartott laboratóriumi vizesblokkot ideiglenesen le kellett zárni, helyette a főbejáratnál (a Büfé előterében) található vizesblokk használható. A vérvétel szeptember 17-től

átköltözött a „Véradó” helyére a Kórházban. A vérvételre való várakozásra a „Véradó” előtti folyosón van mód. A vérvétel pontos helyét tájékoztató és iránymutató táblák jelzik. A félreértések elkerülése és a zavartalan működés érdekében, kérjük, ezeket az információkat keressék és figyeljék! A vérvételi leletek és a vércsoport meghatározás eredményének kiadása a „Véradó” ablakánál történik az eddig megszokott időben. Az ideiglenes forgalomváltozás idején a vérvétel párhuzamosan folyik a kórházban és a mosoni laborban. Az alapellátás háziorvosaival egyeztetve zajlik szeptember 17-től a vérvételre való beutalás. A vérvétel helyszínéről a beutaló átvételekor a háziorvos tájékoztatja a betegeket, azaz, hogy a kórházban, vagy a mosoni laborban tudják-e levenni a vért. A vérvétel időpontja a kórházban változatlanul hétköznap reggel 7 óra és 9 óra között van. A leletkiadás pedig hétköznap 11 és 11 óra 30 között, továbbá 13 óra 30 és 14 óra 30 között. A mosoni laborban 6 óra 30-tól 8 óra 45-ig tart a vérvétel.

A Magdács Kft. a Nyugatdunántúli Operatív Program keretében telephelyfejlesztésre 19 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítása 2011 márciusában indult, s ez év szeptemberében fejeződött be. A tulajdonosok elképzelése alapján az új telephely a MoWinPark gazdasági területén épült meg. Az építmény összesen 508,4 m2 alapterületű, és a következő felosztásban készült: 99,7

m2 iroda, 317,5 m2 raktár + 91,2 m2 fedett-nyitott tér. Az irodaépületben helyet kapott egy tágas különálló tárgyalóhelyiség, egy iroda, melyben további munkatársnak is kialakítottak munkahelyet. Továbbá külön teakonyha, irattár és a szociális helyiségek is a munkatársak rendelkezésére állnak. A sikeres pályázat és megvalósítás eredményeképpen három fővel bővült a dolgozói létszám.

Zsinagógát szenteltek Szeptember 7-én zsinagógát szenteltek. A mosonmagyaróvári zsidó hitközségnek 44 év után ismét van zsinagógája. A ceremóniára Budapestről érkező Radnóti Zoltán rabbi vezetésével ünnepélyes keretek között vitték át az eddig a temető épületében tárolt tórát a Kossuth utcai zsinagógába. Miután a kegytárgyat elhelyezték a tóraszekrényben, héber és magyar nyelven folytatódott a szertartás. A rabbi a tikváról,

a reménységről beszélt, arról, hogy ez a legzsidóbb szó a világon. Egy ember mindent elveszíthet, de három dologhoz mindenképpen ragaszkodnia kell, saját sorsához, saját történelméhez és saját közösségéhez. A zsidóság egész története maga a reménység, de remény fűződik ahhoz is, hogy a győri és soproni hitközség mellett immár az újjászületett mosonmagyaróvári közösség is élni és gyarapodni fog.

KOVÁCSOLTVAS, ALUMÍNIUM, INOX • • • • • •

Vaskereskedés Zártszelvények Laposvasak Köracélok Csövek Profilanyagok

Mowinpark Juhar u. 8. 96/213-646 www.fuzfa.hu

• Sima és mángorolt kivitelben • Házhoz szállítással


12 Olvasói oldal Most már hiszek a Futura jövőjében! Hosszú idő óta másról sem szól a média mint a Futuráról. Már oda se figyelnék erre, ha nem izgatna szinte mindannyiunkat, vajon nem csődöl-e be ez a költséges beruházás. Megvallom, hogy a Futurában tett látogatásomig másokkal együtt azon a véleményen voltam, hogy nem lett volna szabad megcsinálni ezt a projektet. Egészen eddig különböző okokra hivatkozva a bukásra szavaztam volna, ha megkérdeznek. Látogatásomon azonban olyan benyomások értek, amelyek arra kényszerítenek, hogy a Futura önkéntes pártfogója legyek. Kishitűségemet beismerve hirdessem, aki csak teheti látogasson el a Futurába! Érdemes! Merem állítani, hogy aki kellő időt szán arra, hogy megismerje az egész létesítményt, és valamennyi élménynek átengedi magát, az a látogató boldogan és elégedetten nyugtázza: megérte végignézni mindent. Ha megkérdeznék mégis mi az a Futura, akkor egy kicsit zavarba jönnék, és azt válaszolnám: annyi az érdekesség,

hogy az el sem mondható, azt látni, tapasztalni kell. Egyébként is a látogatók érdeklődésétől és életkorától is függ, hogy mi ragadja meg leginkább. Láttam olyan szemlélődőt is, aki többször visszatért egyegy érdekesebb szemléltető eszközhöz, mert a látogatók teljesen szabadon mozognak, nincs időkorlátozás. Mint kerekesszékkel közlekedőnek külön meglepetést okozott, hogy szinte mindent akadálymentesen el lehet érni. Olyan lift szállított a szintek között, mely beszél az utasokhoz, narrálja a tevékenységét, hogy a látássérült fogyatékos társaim is biztonságban legyenek. A látogatás örömét még az is fokozta, hogy a munkatársak feltűnően segítők voltak. Sok ismerős arccal találkoztam, olyanokkal is, akik más munkahelyről szegődtek el a futurához, mert hittek a jövőjében. Most már én is hiszek benne. Dr.Thiesz József, a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületének elnöke

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Zsörtölődéseim Már elég régi lakója vagyok városunknak. Volna egy-két észrevételem. Örvendetes dolog, hogy az új kábeltévé szolgáltató földkábelt fektet. Nem csúfítják még tovább légkábellel városunkat. De milyen módón? Nem számit, hogy hová fektetik. Közvetlenül a fák törzse mellé, még ha arrább is volna hely. Saját szememmel láttam, ahogy markolóval törték le az ágakat. Élő sövények látták kárát. Utakat, járdákat törtek fel. Ezzel is még rosszabbá téve amúgy is siralmas állapotukat. Pedig van más megoldás is. Ki fogja ezeket pótolni? Az árkok helyét már felverte a gaz. Ki fogja újra füvesíteni? A teljes kárt jövőre fogjuk látni, amikor kiderül, hogy mi zöldell ki tavasszal. A kivágott fák tuskóit miért nem lehet eltávolítani? Van rá a gép. Így nagyon balesetveszélyes. A könyvtár tábláját miért nem lehetett áthelyezni? Miért kellett kivágni a 25-30 éves két fát? A bejárat úgyis ott van, ahol nem volt fa.

Miért sárvári biztonsági cég felügyeli, a Nyári Fesztivált? Ők nem itt adóznak. Igaz, javarészt helyi embereket alkalmaztak. Nincs helyi vállalkozó? Miért kell egy rendezvényt aggregátorról ellátni villamos árammal? Tovább szennyezni vele városunk levegőjét Nem lehetne városunkban rendeletet alkotni, a rendezvények hangerejére? Nem kell az egész városnak hallani, ha valahol nyilvános rendezvény van. Útjaink szélét ellepi a gaz. Nem csak Magyar, és Szent István király út van! Lakosságunk jobban oda figyelhetne, a szemetelőkre. A dohányosok is jobban figyelhetnének a rendre. A csikkeket ne dobálják el mindenhol. Magam is dohányzom, de nem dobálom el a csikket, és a cigarettás dobozt. Még nem hallottam, hogy valakit megbüntettek ezért. Szeretném, ha az illetékesek, nyilvánosan reagálnának észrevételeimre! Cserkuti István

www.mosonvarmegye.net Lapunk pdf formátumban letölthetõ!


2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Színes hírek 13

Megérkeztünk - A Karolina Kórház újszülöttjei Hétről hétre bemutatjuk kedves olvasóinknak az új jövevényeket. Nevük és születési dátumuk mellett csak a település nevét közöljük, ahol nagy szeretettel várják őket! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak azon kisbabák portréja jelenik meg, akiknek szülei ehhez hozzájárultak. A babák fényképeit születésük sorrendjében közöljük, az egy napon születettekét betûrendben.

Mészáros Rebeka Laura 2012.08.23. Halászi

Rácz Eszter 2012.08.23. Hédervár

Kónya Nóra 2012.08.30. Barbacs

Hidvégi Ádám 2012.09.05. Mosonmagyaróvár

Csiba István 2012.09.06. Mosonmagyaróvár

Marosvölgyi Farkas Benedikt 2012.09.06. Mosonmagyaróvár

Nagy Klaudia Cintia 2012.09.07. Mosonmagyaróvár

Szitás Gergely Imre 2012.09.07. Dunakiliti

Balogh Hanna 2012.09.11. Mosonmagyaróvár

Kósa Luca 2012.09.11. Darnózseli

Baranyai Noel 2012.09.12. Dör

(Milkovits Tibor felvételei)

Csapó Marcell 2012.09.12. Mosonmagyaróvár

Rostás Fabiola Szófia 2012.09.13. Mosonmagyaróvár

9200 Mosonmagyaróvár, Őz utca 4. Tel.: +36-96/579-107 · E-mail: info@monocopy.hu www.monocopy.hu Nyitva tartás: Hétfő-péntek 800-1600


14 Múltunk

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Tények és sejtések a várkapu homlokcímeréről Adalékok Thullner István felvetéséhez II. Mielőtt rátérnénk az előzőekben közölt írás folytatásaként a várkapu homlokcímerén szereplő „titokzatos” 1808-as évszám megfejtésére, érdemes tisztáznunk egy további kérdést, amely joggal merülhet fel az olvasóban: hogyan maradhatott a Habsburg-család tulajdonában a Vár épülete, illetve annak környéke egészen 1940-ig? Ráadásként megemlíthetjük, hogy az Albert Kázmér által 1818-ban magántanintézetként alapított iskolát 1850-ben az állam átvette és az császári, pontosabban minisztériumi kezelés alá került. Szétválasztva a tulajdonoskezelő-üzemeltető fogalmait, az előző rész igazából már meg is adta a választ: a minisztériumi kezelés nem jelentette a főhercegi család tulajdonosi jogainak átruházását, ezzel jogilag csak az iskola működtetése került át az államhoz, az akadémiai ingatlanokat pedig örökbérletként birtokolhatták (ennek részleteit az 1850. október 31-én Ferenc József által kiadott 474. számú rendelet szabályozza). A megállapodás a bécsi minisztérium és (az idősebb) Albrecht főherceg (1817-1895) között jött létre. Ő, a címer kapcsán már említett fiatalabb Albrecht apjának, Frigyes főhercegnek (18561936) volt nagybátyja. Frigyes tőle örökölte a Károly Lajosféle hitbizományt. Az idősebb Albrecht pedig magától a névadó Károly főhercegtől (1771– 1847). Itt meg kell állnunk egy pillanatra, ugyanis joggal vetődhet fel az az ötlet, hogy a címeren szereplő „titokzatos” 1808-as évszám Károlyhoz köthető. A magyaróvári uradalmat a Tescheni Hercegséggel együtt még Albert Kázmér herceg (1738-1822) és Mária Krisztina főhercegnő kapta ajándékul házasságkötésükkor az örömanyától, Mária Teréziától 1766-ban. A gyermektelen pár Károly főherceget adoptálta szülei, a császár és a császárné (II. Lipót és Mária Ludovika) elhunyta után. Mária Krisztina 1798-ban bekövetkezett halálát követő évben Albert Kázmér az örökbefogadott Károly főherceget jelölte ki örököséül – tehát még jóval 1808 előtt. Az évszám megfejtéséhez kizárhatunk még egy másik eseményt is: Károly örökösödésének és az uradalom átvételének évét is (1822). Albert Kázmér a magyaróvári

birtokának központjában létrehozott Gazdasági Felsőbb Tanintézet – amely Európa, és így talán a világ első agrár-felsőoktatási intézménye – 1818. október 25-én kelt alapítólevelének utolsó két pontjában ugyan már megemlíti Károlyt, de csupán későbbi örököseként, aki aztán nem csak a hatalmas birtokot, hanem a tanintézet fenntartását is jussul kapta. A NyME MÉK Tanulmányi Osztályán őrzött anyakönyvek egészen 1821-ig egyedül Albert Kázmér herceget – aki 1822 februárjában hunyt el – tüntették fel patrónusként. I. Ferenc császár ezután ismerte el Károlyt a Tescheni Hercegség örökösének és Teschen hercegének méltóságába emelte. Tehát a címeren található 1808-as évszám megfejtéséhez visszább kell mennünk a történelemben és érdemesnek látszik dióhéjban végigkísérni Albert Kázmér házasodása utáni életét, annak fontosabb fordulópontjait, amelyhez az Országos Levéltár egy kivonata és Walleshausen Gyula már hivatkozott írása nyújt nagy segítséget. A főhercegi pár 1780-ig Magyarország, 1793ig pedig Németalföld ügyeit irányította. Albert Kázmér ezután részt vett a franciák elleni hadjáratban (1792-95). A birtokokra így kevés idejük maradt, uradalmaikat hosszú ideig a magyar kamara bérelte. Mária Krisztina 1798-ban bekövetkezett halála után férje, Albert szász-tescheni herceg örökli a nagybirtokot, aki ezután teljesen visszavonultan – nagy könyvtára és híres képgyűjteményének darabjai közt – bécsi palotájában élt. Kedvtelésének azonban csak akkor hódolhatott zavartalanul, ha kiterjedt birtokai becsületes és hozzáértő kezekben vannak. Ekkor valószínűleg már elkezdődött Albert Kázmér uradalmainak fejlesztése, amely nagyobb lendületet Wittmann Antal 1811-es érkezésével kapott. Nem feledkezhetünk meg azonban Wittmann elődjéről, teschenbergi Kluger János Antalról, aki úgyszólván „előkészítette” a talajt Wittmann számára. Az ő életműve sajnos teljesen a feledés homályába merült, pedig csak a „felszínt kapargatva” rá kell jönnünk, hogy jelentős és nagyon fontos munkásság volt a háta mögött. A magyaróvári uradalom élén egészen 1785 végéig a magyar

kamara által kinevezett adminisztrátor, De Paulle Lipót állott. Ekkor nevezte ki Albert herceg Kluger János Antalt a magyaróvári uradalom kormányzójává, aki eddig – a magyaróvárin kívül – a herceg összes birtokainak (Teschen Béllye, stb.) volt az irányítója. Ettől kezdve 1811. augusztus 15-én Magyaróvárott bekövetkezett haláláig a főhercegi uradalmak egységes irányítása az ő kezében futott össze. Végigtekintve az eseményeken és az uradalom, illetve a főherceg életét kísérő évszámokon, nem találkoztunk a címeren feltüntetett 1808-as évszámmal. Kizárva sok lehetőséget, nem tévedünk sokat, ha annak az egyelőre sejtés szintjén létező – eléggé profán, de talán logikus – verziónak adunk létjogosultságot, hogy Albert Kázmér ebben az évben ünnepelte 70. születésnapját (1738. július 11-én született a Drezda melletti Moritzburgban). Valószínűleg, akkor sem fogunk nagyon mellé, ha a várkapura elhelyezett főhercegi címert összefüggésbe hozzuk a nevét következetesen Teschenbergnek aláíró Klugerrel. Nagy valószínűséggel a kerek jubileum és az Albert Kázmér irányában megnyilvánuló köztisztelet inspirálhatta a címer elhelyezésére. Ismerve a Deák-téri

Nepomuki Szent János-szobor megalkotásának előéletét, nem járhatunk messze az igazságtól, és a két történet hasonlatossága sem véletlen. Az emlékművet még hugensteini Hug Károly József uradalmi jószágkormányzó emeltette 1744-ben Mária Terézia megkoronázásának emlékére. (Nemesi címet is kapott 1747ben I. Ferenc császártól – a város pedig gazdagodott egy barokk gyöngyszemmel. A történelmi hűség kedvéért azonban hozzá kell tennünk a történethez, hogy Kluger a magyar nobilitást már 1790ben elnyerte, nem vezethették ilyen jellegű érdekek). A korabeli dokumentumok szerint Kluger valamiért egyébként is nagyon ajándékozós kedvében volt 1808-ban, mert az 1000 forintos „alapításával” – amely akkor elég szép összegnek számított – beírta nevét a Ludovika Akadémia alapítói közé, hozzájárulva ezzel a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb képzési szintjének életre hívásához. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a NyME MÉK Tanulmányi Osztálya és Levéltára munkatársainak nélkülözhetetlen segítségükért.

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata megbízásából a Mo­vin­nov Kft. 2012. október 3-án 10 órakor licit útján kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő Mosonmagyaróvár, Laktanya utcában található 1.288 m2 nagyságú beépítet-

len területet és 52 m2-es lakást. További információ: Movinnov Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 1-3. Telefon: (96) 577-250, fax: (96) 577-25, e-mail: movinnov@movinnov. hu, www.movinnov.hu

Németh Attila


Sport 15

2012. Szeptember 28. XVI. Évfolyam 18. szám

Hazai győzelem, vereség idegenben Futura MTE 1904 – Nagykanizsa 2:0 (1:0) Mosonmagyaróvár, szeptember 21. 250 néző. Vezette: Vass István. MTE 1904: Antal, Horváth A., Kovács Zs., Ladiszlaidesz, Kovács Á. (Dombi), Angyal, Domanyik, Scott Tristan, Hajós (Wang Yida), Schmatovich, Németh B. (László B.) Edző: Tiba Zoltán. Nagykanizsa: Freischmid, Rákhely, Baranyai (László L.), Cserfő, Szép, Rieger (Babati), Bozsoki, Nagy T., Kotnyek, Horváth G., László R. (Petanovics). Edző: Koller Zoltán. Gólszerzők: Schmatovich (2). Mérkőzés előtti vélemények Drescher Ottó: Ez lesz az első, igazi villanyfényes mérkőzésünk, remélem, hogy győzelemmel tudjuk felavatni a pályát. Tiba Zoltán, edző: Hazai pályán kötelező a győzelem, ezért mindent meg is tudunk tenni. Kocsis Ferenc, szurkoló: Remélem, kihasználjuk a hazai pálya előnyét és természetesen, hogy egy színvonalas mérkőzésen, győzelmet várok. Azt is szeretném, hogy jövőre is ebben az osztályban folytassa majd a csapat. Burkus Máté, az MTE jelenleg sérült játékosa: Tegnap voltam kontrollon, ahol jó híreket kaptam. Remélem, hogy a csapattal elérjük céljainkat, továbbra is az NB III-ban folytatjuk.

fejelt. (1:0) Ezt követően Scott szép cselekkel ment el a bal oldalon és tíz méteres lövése az oldalhálóban kötött ki. A 38. percben Domanyik hagyott ki nagy lehetőséget, öt méterről a kapu mellé fejelt. Fordulás után a vendégek is aktívabbak lettek és a 70. percben Antal bravúrral védte Kotnyek tizenhat méteres lövését. A következő percben bebiztosította győzelmét a hazai csapat, Schmatovich szinte az egész védelmet kicselezte, és nyolc méterről laposan lőtt a hálóba. (2:0) Az utolsó percekben Antalnak bravúrral kellett védenie, hogy a vendégek ne tudjanak szépíteni. Összefoglalva Kezdés után a hazaiak rögtön magukhoz vették a kezdeményezést és szünetig a lehetőségekből, egyet kihasználva, vezetést szereztek. Szünet után kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, a vendégek is bátrabban támadtak, de ezek a helyzetek rendre kimaradtak, vagy a jó formában védő Antal hárított. Az MTE a villanyfényes pályaavatón biztos győzelmet aratott, a második félidőre feljavuló vendégcsapat ellen. Jók: Schmatovich, Angyal, Antal, Ladiszlaidesz illetve Bozsoki, Nagy T., Kotnyek, Horváth G. Edzői vélemények: Tiba Zoltán: Türelmes játékkal, megérdemelt győzelmet arattunk.

Sárvár - Futura MTE 1904: 2:1 Sárvár, szeptember 22. A 93. percben kapott góllal veszítette el a mérkőzést az MTE. Sztranyovszky Attila Fotó: Nagy Mária

(Mivel lapunk kéthetente jelenik meg, tudósítást továbbra is a hazai mérkőzésről közlünk, s az idegenben játszott meccs eredményét csak hírként jelentetjük meg. Olvasói kérésre a tabellát rendszeresen közzé tesszük. A szerk.)

A bajnokság állása Kilencedik az MTE 1904

1. Balatonfüred 6 6 0 0 18-3 2. Dorog 6 3 2 1 12-8 3. Csorna 6 3 1 2 13-7 4. Andráshida 6 3 1 2 10-6 5. Sárvár 6 3 1 2 10-8 6. Körmend 6 3 1 2 12-11 7. Nagykanizsa 6 3 0 3 11-7 8. Hévíz 6 3 0 3 12-10 9. MTE 1904 6 3 0 3 10-8 10. Pápa II. 6 3 0 3 9-7 11. Újbuda 6 2 0 4 12-13 12. Répcelak 6 2 0 4 6-11 13. Mór 6 1 2 3 5-14 14. Komárom 6 0 0 6 2-29

18 11 10 10 10 10 9 9 9 9 6 6 5 0

ENERGIA TANÚSÍTÁS ENERGIA AUDITÁLÁS A mérkőzés eseményei A hazai csapat kezdte jól a mérkőzést és már a 17. percben megszerezte a vezetést. Németh B. jobb oldalról ívelt be szögletet, amit a jól helyezkedő Schmatovich, négy méterről a jobb, alsó sarokba

Koller Zoltán: Az MTE jobb játékosállománnyal rendelkezik, ezért mi, a biztonságos védekezésre törekedtünk. Kontrákból gólokat szerettünk volna lőni, a helyzeteink meg is voltak, de sajnos nem sikerült azokat kihasználni.

Energia PASSZU S

„c”

TÓTH ISTVÁN

Okl. gépészmérnök Épületenergetikai Mûszaki Szakértõ EU-s rendszerû Energia Auditor ENt-SZ 08-0869

Telefon: 96/214-318 Mobil: 30/351-9452 E-mail: istvtoth@t-online.hu 9200 Mosonmagyaróvár, Klapka György utca 20.


LINDEN SPAN BÚTORIPARI KFT. BÚTORLAPOK, BÚTOR SZERELVÉNYEK, BÚTORGYÁRTÁS

BEMUTATÓTEREM

9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa út 63. Telefon: 06 96 206 956 • E-mail: harsfalvi@lindenspan.hu • www.lindenspan.hu

ÉTKEZŐK, KONYHÁK, KONYHAI GÉPEK, MOSOGATÓK, CSAPTELEPEK

Mosonvármegye  

Mosonvármegye 18. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you