9 minute read

Presisjonsfôring med Kromat Kylling 3 Høg Resultatene i slaktekyllingproduksjon lav dødelighet og gode tall på andre helseparametere

Nyhet: Kromat Kylling 3 Høg gir enda bedre muligheter for presisjonsfôring

Resultatene i slaktekyllingproduksjon for produsentene i FKRA viser god tilvekst, lav dødelighet og gode tall på andre helseparametere.

TEKST: Maria Risdal, fagleder fjørfe FOTO: Anne Linn Olsen Målet er å fôre frem en frisk og sterk kylling på så lite ressurser som mulig og som samtidig gir best produksjonsøkonomi. Hva som er den beste fôringsstrategien vil variere mellom gårder og mellom innsett. Det samme fôret kan gi ulike resultater på to forskjellige gårder, noe vi har sett og bekreftet i feltforsøk.

HVA ER PRESISJONSFÔRING? Presisjonsfôring er å gi dyra det det trenger når de trenger det. Et annet passende navn er fasefôring. Målet er å dekke næringsbehovet som endrer seg i takt med at tarmkanalen utvikler seg og at kyllingen vokser og blir eldre. Ved å gi kyllingen det den trenger ved ulike alder unngår man overfôring og underfôring av næringsstoffer. Med det som bakgrunn har FKRA lansert Kromat Kylling 3 Høg.

ENERGI OG PROTEIN For å vokse trenger kyllingen energi og protein. Det er viktig å ha rett forhold mellom energi og protein. Dersom kyllingen får for mye protein i forhold til energi klarer den ikke å utnytte alt proteinet. Kyllingen ender opp med overskudd av protein som må skilles ut i gjødsla. Overskudd av protein kan være negativt for tarmflora og strøkvalitet. Fasefôring bidrar til en mer presis tildeling av protein og energi i løpet av kyllingens livsløp.

KROMAT KYLLING 3 HØG Kromat Kylling 3 Høg er et energirikt fôr med moderat proteininnhold tilpasset sluttperioden i innsettet. Energibehovet øker utover i innsettet, mens det økende proteinbehovet dekkes av et økende fôropptak. Blandingen gir et mer optimalt forhold mellom energi og protein i sluttperioden når man ønsker å bruke Høg-blanding. Fôret egner seg som et sluttfôr fra 26 dagers alder. Proteininnholdet i Kromat Kylling 3 Høg er justert noe som gjør den rimeligere enn Kromat Kylling 2 Høg. Det er allikevel fortsatt et fôr som gir et lavt fôropptak og god tilvekst.

I feltforsøk har Kromat Kylling 3 Høg fra 26 dagers alder gitt samme slaktevekt som Kromat Kylling 2 Høg alene. Fôrforbruket ble 0,03 kg fôr/kg slakt høyere, men på grunn av lavere fôrpris var Kromat Kylling 3 Høg mest lønnsom.

HVILKEN BLANDING SKAL MAN VELGE? De ulike blandingene har ulike egenskaper. Den beste blandingen er den som gir best økonomi på den enkelte gård. Kromat Kylling 1 anbefales uansett utgangspunkt. Den er tilpasset startfasen til kyllingene og gir best mulig start. Første leveuke utgjør 20 % av livet til slaktekylling og bør utnyttes til det fulle. Hvilket vekstfôr som skal brukes kan bestemmes ut i fra fôrforbruket. Mengde fôr som trengs for én kg slakt har mye å si for økonomien.

Kromat Kylling 2 Høg i kombinasjon Kromat Kylling 3 Høg egner seg godt når fôrforbruket per kg slakt er rundt 2,05 kg fôr/kg slakt. Dersom fôrforbruket er godt over 2,05 kg fôr/kg slakt i flere innsett kan det være økonomisk lønnsomt å velge Kromat Kylling 2 Låg.

Kromat Kylling 3 Enkel kan brukes som sluttfôr. Blandingen er vårt svakeste fôr og er uten probiotika. Den kan brukes for å flate ut vekstkurven dersom man ser at kyllingene blir for tunge. Kromat Kylling 3 Enkel brukes gjerne fra 28 dagers alder, men den kan også fungere godt tidligere i innsettet. Desto senere i innsettet Kromat Kylling 3 Enkel tas i bruk, desto mindre effekt på tilvekst og fôrforbruk.

Startfase Vekstfase

Energibehov LYSINBEHOV/ KG FÔR ENERGIBEHOV

Alder

Figur 1. Energi- og proteinbehov til slaktekylling.

STARTFÔR

(0-7 dager)

VEKSTFÔR

(7-25 dager)

SLUTTFÔR

(26-35 dager)

EGENSKAPER

Kromat Kylling 1 Kromat Kylling 2 Høg Kromat Kylling 3 Høg

Kromat Kylling 2 Låg

Kromat Kylling 3 Enkel Høyest energi- og proteininnhold. Lavest fôrforbruk.

Medium fôrforbruk. Lavere energi- og proteininnhold. Vårt svakeste fôr. Kan kombineres med Kromat Kylling 2 Høg eller Låg.

Tabell 1. Eksempel på bruk av Kromat Kylling sortiment.

Ved spørsmål om bruk av sortimentet, ta kontakt for en diskusjon om hva som kan være rett blanding i ditt kyllinghus.

Gi lammet en god start

Pluss melkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker lammets næringsbehov. Prøv også nyheten Pluss Råmelkserstatning. Dette produktet er løsningen når råmelka uteblir eller som tillegg ved lite eller dårlig råmelkskvalitet.

Nyhet!

Pluss Råmelkserstatning

Brukes til nyfødte kalver, lam og kje når det ikke er tilgang på råmelk. Produktet er fremstilt av tørket råmelk fra ku, fra første utmelking, og inneholder livsnødvendige antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

Pluss Ulla

Inneholder 24% protein, 24% fett. Inneholder en høy andel norsk melkeråvare. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.

Kun norsk melkeråvare

Pluss Lambert

Inneholder 24% protein, 24% fett. All melkeråvare er norsk. Produsert i Norge. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.

Korona endrer måten vi jobber på:

Store digitale skritt

Traktor og redskap arrangerte i januar, sammen med plantekultur, sitt første webinar for kunder som har Kverneland Geospread. Kraftfôravdelingen forteller om økt effektivitet og i-mek om større tilgang til leverandørene.

TEKST: Bethi Dirdal Jåtun

Det er ingen tvil om at den nye, digitale hverdagen i FKRA både gir mange og til dels også uante frukter. I samtale med Jon Mange Torsteinbø, Jan Maldal, Ingrid Ropeid og Torgeir Gilje, som representerer henholdsvis traktor og redskap, i-mek, kraftfôr og IT i FKRA, er det spesielt ett ord som går igjen når vi snakker om digitale framskritt: «Effektivt».

... MEN SAVNER «DRØSEN» – Vi har i langt større grad enn tidligere benyttet oss av tilgangen til kundenes melkerobot og sittet med samme skjermbilde foran oss når vi nå diskuterer ting over telefon, noe jeg opplever som positivt. Det gir økt fokus, og så er det helt klart mer effektivt både for kunden og for oss, sier Ingrid Ropeid som er rimelig sikker på at de digitale verktøyene koronapandemien har fremskyndet, vil være en berikelse både for organisasjon og kundekontakten også etter pandemien, men én ting savner hun midt oppi alle framskrittene: – Drøsen. Møtet med kunden. Å snakke om alt og ingenting. Jeg tror nok også vi går glipp av gode diskusjoner når vi ikke får treffes fysisk, sier hun.

Kundene hun har hatt et forhold til over tid, er én ting. Men de nye kundene, som hun knapt har møtt. De skulle hun gjerne også ha besøkt snart.

TETTERE PÅ LEVERANDØRENE – Er det krise, reiser vi selvsagt ut, men så lenge det ikke er tvingende nødvendig, er det telefon og digitale hjelpemidler som gjelder nå, legger hun forklarende til.

Jon Magne Torsteinbø på traktor og redskap og Jan Maldal på i-mek kjenner seg igjen. De savner også møtet med kunden. – Vi mister de gode diskusjonene på Teams, sier Maldal som opplever at det er vanskeligere å lese kunden og forsikre seg om at de deler samme oppfatning, noe som er avgjørende i salgsprosesser.

Samtidig er hans erfaring at de digitale framskrittene har hatt stor betydning i forholdet til leverandørene, som i denne perioden har vært mye tettere på både FKRA og kundene. IMPONERT OVER TEAMS – Systematikken har blitt helt annerledes under pandemien. På Teams kan vi kople inn flere parter på en enkel og effektiv måte. For oss som jobber med så mange ulike fag, har det vært en stor fordel, fortsetter han.

Også servicefolkene på i-mek har i større grad gjort seg nytte av digitale flater og koplet opp flere parter samtidig, noe som har effektivisert arbeidet.

Jon Mange Torsteinbø skryter av Teams som digitalt verktøy. – Det har åpnet opp en ny verden for oss. Jeg er enig med Jan i at vi mangler en dimensjon, men denne plattformen er en god erstatning for fysiske møter og nok også en møteform vi kommer til å fortsette med etter pandemien, som et supplement til de fysiske møtene. Nylig arrangerte vi vårt første webinar sammen med Yara der alle kundene som har kjøpt Kverneland Geospread var invitert. Til sammen var vi 30 deltakere, 20 av dem kunder som aktivt rakk opp hånda og skrev på chatten. En god opplevelse, selv om jeg selvsagt også skulle hatt med drøsen over kaffekoppen.

Vi har i langt større grad enn tidligere benyttet oss av tilgangen til kundenes melkerobot.

Ingrid Ropeid , kraftfôr

På Teams kan vi kople inn flere parter på en enkel og effektiv måte. For oss som jobber med så mange ulike fag, har det vært en stor fordel.

Jan Maldal, i-mek

Det blir helt klart flere webinarer framover. – Før gikk det med en dag eller to for å få til det samme. Nå kopler vi oss opp, møtes, og er ferdige etter to timer. Det er effektivt!

Torsteinbø og hans folk har også benyttet digital opplæring overfor kunder som fikk levert avanserte maskiner til 2020 sesongen.

– IMPONERT! Teams som verktøy ble innført i FKRAorganisasjonen i oktober i fjor. – Vi innførte også Office 365 og forbedret med det hele hjemmekontorløsningen. Men det største løftet var Teams som har gitt oss helt andre muligheter for samhandling og bedre kvalitet både på lyd og bilde. Vi bruker løsningen i det daglige arbeidet, både internt og eksternt. Jeg er imponert over måten organisasjonen har løftet seg på dette året, godt hjulpet av koronaen, sier Torgeir Gilje, IT-ansvarlig i FKRA.

Jon Mange Torsteinbø trekker også fram «social boards», et verktøy som sørger for at alle spørsmål og kommentarer som postes på FKRAs sosiale medier, samles opp ett sted og sluses videre til riktig avdeling. – Vi merker at antall henvendelser har økt som følge av dette, sier han.

For kraftfôrkonsulent Ingrid Ropeid har tiden siden nedstengingen i mars i fjor også resultert i et tettere samarbeid med flere avdelinger og divisjoner internt, noe hun ser på som et stort pluss. STYRKET SAMARBEIDET INTERNT – Terskelen for å kalle inn til et Teamsmøte internt er mye lavere nå. Digitale møter er kjappere i formen. Vi opptar ikke så mye tid hos andre, noe som gjør det lettere å gjøre seg nytte av det. På den måten lærer vi alle mer, noe som er et gode for organisasjonen og dermed også for kundene våre, mener hun. – Neste steg må være å gjøre bilene til montører og servicefolk om til «hjemmekontor», der de kan kople seg på skjerm og ha korte avklaringsmøter rett fra bilen, mener Jan Maldal. – Hele hjemmekontorløsningen er fantastisk. Den er lett å forholde seg til og gjør oss uhyggelig effektive, konkluderer Jon Magne Torsteinbø som samtidig gleder seg til han igjen kan invitere kunder på kaffe og noe å bite i.

Nylig arrangerte vi vårt første webinar sammen med Yara der alle kundene som har kjøpt Kverneland Geospread var invitert.

Jon Mange Torsteinbø, traktor og redskap

Vi innførte også Office 365 og forbedret med det hele hjemmekontorløsningen. Men det største løftet var Teams.

Torgeir Gilje, IT