Page 1

Moot t or i ur hei l uny k k ös l eht i Vauhdi nMaai l maj ul k ai s eeper i nt ei s en" Suomenpar haat l i s t an"el i T OP20k ul j et t aj at v uodenv i i mei s es s änumer os s a. VM1 3/ 201 0: " Ket k äol i v at l aj i ens apar haat s uomal ai s et k ul j et t aj at v uonna201 0?Vauhdi nMaai l mapi s t i per i nt ei s eent apaank us k i t j är j es t y k s eenk ahdek s as s a k at egor i as s a. "

0 2 P O T

Kar t i ng


2010 Vauhdin Maailma TOP20  

Kartingin TOP20 lista vuodelta 2010

2010 Vauhdin Maailma TOP20  

Kartingin TOP20 lista vuodelta 2010