Page 1

โครงการจัดงานกิจกรรม พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย

โครงการประกวดของสะสมทางวัฒนธรรม บนเครือขายอินเตอรเน็ทเพื่อประชาชน

ตอเนื่องจากการประกวดของสะสมในกิจกรรม “เปดกรุประสานรัก” กลุมนักขาวภาคพลเมือง (Citizen Reporter) เวบไซต OKNation.net

นําเสนอตอ

กระทรวงวัฒนธรรม หนา 1 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


หลักการและแนวคิด เวบไซต www.oknation.net เปนเว็บบล็อก ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2549 ในเครือขายธุรกิจ สื่อสารมวลชนของ กลุมบริษัท เนชั่นกรุปจํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการสรางเครือขาย “นักขาวพลเมือง” (Citizen Reporters) เพื่อรายงานขาวสาร จากมุมมองของประชาชน ในพื้นที่ เกิดเหตุการณขาวอยางแทจริง เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ และใชเครือขาย อินเตอรเน็ท (Internet) เปนชองทางในการติดตอ สงขาว ประชาสัมพันธ ไดสมัครเขามาเปนสมาชิก เพื่อเขียนขาวหรือบอกเลาเรื่องราวในมุมตาง ๆ ของสังคมไทยลงในเวบไซต การบริการพืน้ ที่ของเว็บไซค ใหประชาชนทั่วไปสามารถใชลงขอความ ขาว รูปภาพหรือสื่อ มัลติมีเดียตางๆ ไดอยางเปนอิสระ เปนการพัฒนาการสื่อสารรูปแบบใหมที่เรียกกันวา “เวปบล็อก” (Weblog) จนกลายมาเปนสังคมใหญในโลกอินเตอรเน็ต หรือที่เรียกวา “ชุมชนออนไลน” ที่มี จุดประสงคแตกตางกันไปตามลักษณะของผูใหบริการเว็บไซคนนั้ ๆ ในโลกอินเตอรเน็ท เว็บบล็อก จึงกลายมาเปน “สื่อ” ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได เปนเวทีให หลายๆคนไดถายทอดความคิด เปนงานเขียน เผยแพรผานสื่อออนไลน สูสงั คมแหงขอมูลขาวสารในยุค ปจจุบัน “โอเคเนชั่น” เปนอีกเว็บบล็อก (Weblog) คุณภาพ ที่เปดพื้นที่ใหทุกคนไดถายทอดงาน เขียน แลกเปลี่ยนความคิด ไดอยางเปดเผย ในชุมชนออนไลน โอเคเนชั่น มีสมาชิกจากหลากหลาย สาขา ทั้งนักคิดนักเขียนอาชีพ และ นักเขียนสมัครเลน “โอเคเนชั่น” เปนกลุมสังคมออนไลน ในรูปแบบเวปบล็อกกลุมหนึ่งของสังคมไทยในปจจุบัน ที่ มีพลัง จากสมาชิกกวา 60,000 คน มีการรายงานขาวในหมวดหมูตาง ๆ ทั้งขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาหาร วรรณกรรม ไดอารี่ รวมทั้งขาวศิลปะ วัฒนธรรม กวา 400,000 เรื่อง ซึ่งจํานวนมาก เปนเรื่องราวที่มีประโยชนตอการรับรูขา วสารที่ถูกตอง รวดเร็วในมุมมองของประชาชนผูเขียน Weblog ที่เรียกวา “บล็อกเกอร” (Blogger) “โอเคเนชั่นดอทเน็ต” เปนเวปบล็อก ที่มเี ปาหมายที่ชดั เจน จึงแตกตางจากเวปบล็อคอื่น ๆ ที่ปรากฏในเวบไซตทั่วไป นั่นคือ การเปนสนามของ “นักขาวภาคพลเมืองแหงแรกของเมืองไทย” ที่ เนนการนําเสนอเรื่องราวที่เปนขาวในมุมตาง ๆ ของสังคมไทยและนานาชาติ กวา 3 ปที่ สมาชิกของโอเคเนชั่น ที่ไมเคยรูจักกัน ไดเขามารวมเขียนขาวและพัฒนาขึ้น เปน “สัมพันธภาพ” ของ “นักขาวพลเมือง” ไดมารวมเขียนขาวกัน รูจักกันในโลกเสมือนและออกมา ปะสังสรรคกนั ในโลกแหงความเปนจริง จนเกิดเปน “กิจกรรม” เพื่อการพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน ความรู มุมมอง และประสบการณระหวางกัน จัดเปนกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมการแขงขัน กีฬา การอนุรักษธรรมชาติ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

หนา 2 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


สมาชิกผูเปน “นักขาวพลเมือง” หลายคนเปนผูมีความรู และมีประสบการณดานตาง ๆ แตกตางกัน แตในโลกของความเปนสวนตัว หลาย ๆ คนไดเก็บ “สิ่งของสะสม” ที่ตนเองรักและสนใจ เอาไว ทั้งเพื่อความเพลิดเพลินสวนตัว หรือเพื่อเปนของ “ที่ระลึก” ถึงความหลัง จนกลายเปนของรัก ของหวงที่ทรงคุณคามากกวามูลคา อีกทั้งสิ่งของสะสมที่แตละคนเก็บเอาไว ยังมีสวนชวยในการเก็บ บันทึกอดีต และปจจุบัน เพื่อถายทอดเรื่องราวในสิง่ ของเกาเก็บเหลานั้น ใหคนใกลชิด ลูกหลาน หรือ แมแตคนทั่วไป ไดรบั รู รับเห็น ในวันขางหนา กลายเปนบันทึกทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งตอตัว สิ่งของเอง และเรื่องราวในสิ่งของสะสมเหลานั้น นักขาวภาคพลเมืองหลายคน ตางเก็บของรักของหวง ที่แตกตางกันไป ทั้งที่มีราคา และไมมี ราคาแตกลับมีคุณคาทางจิตใจ มีความพึงพอใจที่ไดตามหาสิ่งของเหลานั้นมาสะสม มีความสุขเมื่อหยิบ จับออกมาดูสวนตัว และยิ่งมีความสุขเมื่อไดนําออกมาจัดแสดงใหผูอื่นไดชม ไดแลกเปลี่ยน และบอก เลาเรื่องราว ที่มาของสิ่งของสะสมแตละชิ้น ซึ่งลักษณะเหลานี้ นับไดวาเปนลักษณะการสะสมของรัก ของหวงแบบ “พิพิธเพลิน” ของประชาชนโดยแท เมื่อแตละคนมีของรัก ของสะสมแตกตางกันไป “กลุม ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเปนกลุมที่เขียน ขาว สารคดี บทความหรือเรื่องเลาที่เกี่ยวขอกับวัฒนธรรมไทยในเว็บบล็อก OKNation จึงไดจัดการ ประกวด ประชันขันแขง ระหวางสมาชิกในเวปบล็อก ดวยกัน ในชื่อหัวขอ “เปดกรุประสานรัก” เปด โอกาสใหบล็อกเกอรสงของรักของหวงและของสะสม เขาประกวดกันบนโลกเสมือนของอินเตอรเน็ท มาแลว 2 ครั้ง ในป 2550 - 51 คงเพราะ นักคิดนักเขียนสวนใหญ มักจะเปนนักอาน นักเก็บ อยูในตัว อันถือเปนจุดกําเนิด ของความคิด และจินตนาการ จากการเก็บสิ่งของสะสมสวนตัว เมื่อมีการจัดกิจกรรม “เปดกรุ ประสานรัก” จึงมีบล็อกเกอรใหความสนใจ นําสิ่งของสะสม มาอวดและ ถายทอดเรื่องราวผานบล็อก ใหคนอื่นไดอานกันอยางเพลิดเพลิน นับเปนการสรางสายสัมพันธมิตรภาพ ชวยจุดประกายความคิดตอ ใหกับผูอื่น โดยมีของรักของหวงเปนสื่อกลางของสะสมใน พิพิธเพลินสวนตัว เหลานี้ ควรไดรบั การ อวดเผยแพรตอสาธารณชน ใหไดรับรูว า ทุกคนก็สามารถเก็บบันทึกอดีต เพือ่ เรียนรูปจจุบัน ไดดวย ตัวเองเชนกัน การสะสม “พิพิธเพลินสวนตัว” ของประชาชน จึงเปนคุโณปการสําคัญของสังคมไทย ใน การเรียนรู “วัฒนธรรมไทย” ผานเรื่องราวการสะสมของผูรู ผูเก็บสะสม ที่หลายคนก็ยากที่จะนํามา จัดแสดง มานั่งเลาเรื่องราวเกา ๆ ไดโดยงาย ของสะสมหลายสิง่ ไมมีในพิพิธภัณฑ ผูสะสมก็ไมมีสนาม ในการนําออกแสดง มาเลาขานหรือมาแลกเปลี่ยนความจําในอดีตของวัฒนธรรมไทยผานชิ้นงานที่ สะสมอยู เพื่อใหสิ่งของโบราณ สิ่งของรวมสมัย หรือสิ่งของปจจุบัน ที่เปน “ของสะสม” หรือ “คอล เลคชั่นสวนตัว” ไดมีโอกาสที่จะออกมาจัดแสดงในรูปแบบ “นิทรรศการ” มีการประชาสัมพันธผา นสือ่

หนา 3 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ตาง ๆ เชิญชวนใหประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและรักษา “วัฒนธรรมไทย” ผานการ สะสมของรักของหวง ใหนักสะสมเปนผูมีคุณคา ไดมี “พื้นที่จัดนิทรรศการแสดงของสะสมเปนของตนเอง” และ ประชาชนผูสนใจไดมีโอกาสนําของสะสมมารวมกันแลกเปลี่ยนความรูและเรื่องเลา จัดเปน “พิพิธภัณฑ ประชาชน” กลุมศิลปวัฒนธรรมเว็ปไซคโอเนชั่น จึงไดคิดจัดกิจกรรมประกวดของสะสมในชื่อโครงการ วา “พิพธิ เพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย” เปนปที่สาม ตอเนือ่ งจากกิจกรรม “เปดกรุ ประสานรัก” ในปที่แลวขึ้น และดวยการอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมไทย ในโลกยุคใหม เปนเรือ่ งยากและละเอียดออน มี กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักของรัฐบาล ที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ กลุม บล็อกเกอร ศิลปวัฒนธรรม จึงขอความสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมใหเปนแมงานในการจัดงานในครั้งนี้ ตาม รายละเอียด

วัตถุประสงค - เพื่อขอความสนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ “พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรม ไทย” - เพื่อสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมไทย ผานเรื่องราวของ “สิ่งของ สะสม” ของประชาชนทั่วไป - เพื่อประชาสัมพันธ “กระทรวงวัฒธรรม” ในเชิงรุก ผานสื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ ในการ สงเสริมกิจกรรมการอนุรกั ษวัฒนธรรมไทย ในโครงการ “พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑ วัฒนธรรมไทย” - เพื่อถายทอดเรื่องราววัฒนธรรมไทยในยุคสมัยตาง ๆ ผาน “สิ่งของสะสม” ใหบุคคลและ ประชาชนทั่วไป ไดรับรูและสรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมความเปนไทย - เพื่อเปน “สนามนิทรรศการ” สรางเครือขาย “วัฒนธรรม” จากการพบปะ เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํากิจกรรมรวมกัน รวมออกนิทรรศการอวดของสะสมและของรัก ของผูคนในสังคมออนไลนและประชาชน - เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดเห็นตัวอยางที่ดีของการใชอินเตอรเน็ตใหเปนประโยชน และเขารวม กิจกรรมการประกวดผานระบบอินเตอรเน็ท - เพื่อเปนการจุดประกายความคิดใหประชาชน ไดเห็นถึงคุณคาในสิ่งของที่ผูกพันอยูกับชีวิตของ ตัวเอง ทั้งเมื่อวันวาน และวันนี้ สิ่งของบางอยางสามารถเก็บรักษาไวได เพื่อใหคนรุนหลังได รับชม เปนการเก็บบันทึกทางสังคมที่ทุกคนสามารถกระทําได

หนา 4 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


- เพื่อสรางความสนใจตอเนื่อง ที่จะออกเดินทางทองเที่ยวไปเที่ยวชม ศึกษา สิ่งของตาง ๆ ที่จัด แสดงอยูในพิพิธภัณฑมากมายทั่วประเทศไทย ทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่เปนแหลงเรียนรูทาง ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม ของแตละจังหวัด - เพื่อเปนเวทีให ศิลปน นักถายภาพ นักเขียน นักแตงเพลง ที่ทํางานในเชิงสรางสรรคศิลปะ เปน งานอดิเรก ดวยความชอบ ความรักสวนตัว ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานออกแสดงตอ สาธารณชนทั่วไป

เปาหมาย เปนกิจกรรมการจัด “นิทรรศการเพื่อการเรียนรู (Knowledge)วัฒนธรรมไทย” ผาน พิพิธภัณฑประชาชนที่มีพลวัต เปน “พิพิธเพลิน” ที่มีความทันสมัย มีองคความรูที่ถูกตอง สมบูรณ และสนุกสนาน เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมไทยจากมุม ของ “นักสะสม” ที่คนไทยทุกคนมีอยู

ยุทธศาสตร เปน “การสรางการมีสวนรวมของประชาชน” ในการสงเสริมวัฒนธรรมไทยแบบ “ยอนกลับ” คือ เปนการยกพิพิธภัณฑมาใหถึงหนาบานประชาชน ไมใชการใหประชาชนไปดูสิ่งของ แลวอานขอความในพิพธิ ภัณฑ ใหประชาชนไดมี “เวที” แสดง “ของสะสมทางวัฒนธรรม” เปนของ ตนเอง โดยใชแนวทางจัดแสดงและมาบอกเลาผานการ “ประกวด” ในระบบ “เว็บบล็อก”

การดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงาน ระยะที่หนึ่ง เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2552

การดกเนินงานคือ - กิจกรรมผานเครือขายทางอินเตอรเน็ตและเว็บบล็อก - กิจกรรมประชาสัมพันธงานนิทรรศการผานสื่อตาง ๆ กิจกรรมผานเครือขายทางอินเตอรเน็ตและเว็บบล็อก เปนการจัดกิจกรรมในสื่อออนไลนใน ลักษณะของการประกวด “เลาเรื่อง” แขงขันในเว็บบล็อก OKNation โดยแบงการแขงขัน “ของ สะสม”ออกเปน 3 ประเภท คือ

หนา 5 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ประเภทที่ 1 เปนประเภท “ของรักของหวงทีม่ กี ลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย” 1 ชิ้น นักสะสมบางทานตามเก็บของสะสมเปน Collection มีเรื่องราว ความรู และที่มา สิง่ ของ ที่ในยุคหนึ่งเราเคยใช เคยเห็น เมื่อเลิกใช หรือหมดยุค ตกสมัย หลายคนอาจทิ้งไปเปนขยะ แตก็ยังมี อีกหลายคนที่เห็นวามันมีคุณคา ควรเก็บไวใหคนรุนหลังไดเห็น เปนบันทึกที่มีชีวิตของสังคม อาทิเชน ของเลน ของที่ระลึก หนังสือเกา ภาพถาย-ภาพขาวเกาๆ แสตมป จดหมาย โปสการด เปนตน ประเภทที่ 2 เปนประเภท “ของรักของหวง ของประทับใจจากการทองเที่ยวเมืองไทย” 1 ชิ้นหรือมากกวา เชื่อกันไดสนิทใจวา นักสะสมสิ่งของจํานวนมาก ไดของรักของหวง ของที่ระลึกมาจากการ ทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในเมืองไทย หลายคนก็มีเรื่องราว เรื่องเลาหรือประสบการณที่ นาสนใจ ประทับใจ เสียใจ หรือโรแมนติคจากที่ทองเที่ยวตาง ๆ ประเภทที่ 3 เปนประเภท “พิพิธภัณฑสว นตัว พิพิธเพลินประชาชน” ของสะสมบางอยาง หลายคนก็สะสมไวจนมีจํานวนมากมาย แตก็ไมไดมากไปจนกลายเปนหองเก็บของเกินความพอดี หรือ เอาไปสรางพิพิธภัณฑเอกชน ของหลายอยางมีคุณคาตอการรักษาวัฒนธรรมไทย ดวยเพราะเปนของใช ที่มีเรื่องราว สามารถเลาถึงประวัติศาสตรในแตละยุคสมัย ผูคนที่สะสมและชอบที่จะสะสมตางก็สะสม ของแตกตางกันไป หลายคนมีมากจนกลายเปนพิพธิ ภัณฑสวนตัว การแขงขันประกวดในเว็บบล็อก จะมีแนวทางการตัดสินที่เปนธรรม โดยมีคณะกรรมการที่ ไดรับการยอมรับจากสังคม และจะมีการมอบรางวัลเปนของที่ระลึกใหแกผูรวมประกวดทุกคน พรอม การเชิญชวนใหนําของรัก ของสะสมและพิพิธภัณฑสวนตัว ไปรวมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “พิพิธภัณฑสวนตัว พิพธิ เพลินประชาชน” กิจกรรมประชาสัมพันธงานนิทรรศการผานสื่อตาง ๆ ในระหวางที่มีการประกวดของ สะสมในเครือขายอินเตอรเน็ต จะมีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ เพื่อจุดประสงคประชาสัมพันธ ภาพลักษณของกระทรวงวัฒนธรรม ในการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และการประชาสัมพันธ เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปเขารวมการประกวด และรวมงานนิทรรศการ “พิพิธภัณฑสว นตัว พิพิธ เพลินประชาชน” ที่จะจัดขึ้นภายหลังจากการประกวดในอินเตอรเน็ตเสร็จสิ้น โดยมีการประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง ๆ คือ 1. ผานสื่ออินเตอรเน็ท ของบล็อก OKnation.net 2. ผานสื่อทีวีและหนังสือพิมพในเครือเนชั่น และสื่อสารมวลชนอื่นๆ ที่จะเชิญมาทําสกูปขาว เชน การอนุรักษวัฒนธรรมไทยผานการสะสม “พิพิธเพลิน” ของสะสมของคนมีชื่อเสียง โชวของ สะสมแปลกตา ของสะสมนาสนใจ ของสะสมจากการเที่ยวเมืองไทย

หนา 6 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


3. สงจดหมายขาวไปยังสถาบันการศึกษา หองราน บริษัท กลุม สมาคม ชมรม ผูที่ชื่นชอบ การเก็บของสะสมเปนงานอดิเรกและพรอมจะนํามารวมจัดแสดง 4. จัดงานแถลงขาวนิทรรศการ “พิพิธภัณฑสวนตัว พิพิธเพลินประชาชน” หมายเหตุ สื่อประชาสัมพันธโครงการไดแนบมากับเอกสารฉบับนี้

ระยะที่สอง เดือนธันวาคม 2552

เปนชวงการจัดนิทรรศการ ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน (ในวันศุกร - อาทิตย) เนื้อหาหลัก (Main Contents) ของการจัดนิทรรศการ คือจะมีการจัดแบงสัดสวนของ พื้นที่จัดแสดงเปน “กลุม(Grouping)” ตาม “เนื้อหา” (Contents) ของการสะสม ในรูปแบบของ “นิทรรศการ” (Exhibition) ภายในพื้นที่จัดงาน ผสมผสานกับการออกแบบงานศิลปะการจัดสื่อและ การผสมสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมและมีความทันสมัย โดยแบงสวนของนิทรรศการออกเปน - โซนจัดแสดงพิพธิ เพลินประชาชน จํานวน 60 – 80 บูธ สําหรับผูเขาประกวดในชวงแรก ไดมาจัดแสดงของสะสมของตน และบูธคนดังรับเชิญมาโชวของสะสม โดยในแตละบูธจะมี เพียงผนังสองดานไวจัดเปนภาพแสดงและเนื้อหาที่สวยงาม มีโตะและเกาอีน้ ั่งพูดคุยในแตละบูธ เพื่อใหผูรวมงานนิทรรศการจะไดมีโอกาสสัมผัสของจริงในสิ่งของสะสมที่มีคณ ุ คา พรอมฟง เรื่องราวอันมีชีวิตจากของรักของหวง ที่ผูสะสมจะมาเลาใหฟงดวยตนเอง นอกจากนี้ ในแต ละบูธ ก็เปดโอกาสให มีการออกรานในลักษณะของ ตลาดนัดความคิด (Idea Bazaar) เพื่อใหผูสรางสรรคงานอิสระสวนตัวของผูที่ประกวด มีการจําหนายผลงานแกผูสนใจไดดวย - โซนจัดแสดงพิพิธเพลิน จากบริษทั หางรานผูสนับสนุนการจัดงาน เปนพื้นที่จัดแสดงของ ผูสนับสนุน ที่จัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑสวนตัว ที่อาจจะจัดแสดงประวัตขิ องผลิตภัณฑควบคู กับสังคมไทย ซึ่งก็มีบริษัทขนาดใหญหลายแหงนาจะมีสวนรวมในกิจกรรมครัง้ นี้ได - โซนกิจกรรมบนเวที เปนโซนสําหรับกิจกรรมบนเวที เชน - การเสวนาจากวิทยากรนักสะสมรับเชิญ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ ในประเด็น “พิพิธเพลินสวนตัว เก็บอดีต เพื่อเรียนรู วัฒนธรรมไทย” พรอมตัวแทนคนมี ชื่อเสียง เชนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ผูสะสมมีชื่อ บล็อกเกอรนักสะสม และพิธีกร รับเชิญ จากกลุมเนชั่น - การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูส ะสม การเลาเรื่อง ของสะสมทางวัฒนธรรม การสะสมของจากการทองเที่ยว - การแสดง Citizen Report Contest ในหัวขอ “ถายภาพ สงขาว ใหอินเทรนด” จาก บล็อกเกอรนักขาวอาสาที่รวมกิจกรรม ที่จะมาถายทอดแนวคิดในการเขียนเรื่องผาน

หนา 7 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


บล็อก บอกเลาความหมายของภาพ ใหกรรมการตัดสินกันแบบ เรียลลิตี้โชว โดยใชหนา บล็อกฉายขึน้ จอ (มีผูสนับสนุนงานมีสวนรวม ไดแก มือถือ กลองดิจิตอล โนตบุก และ อินเตอรเน็ท ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับนักขาวอาสา) - กิจกรรมการมอบรางวัลและของที่ระลึก ใหกับผูชนะเลิศในกิจกรรมการประกวด - Work shop เวิรคช็อบ และสัมมนา จากผูสนับสนุนหรือ จากCelebrities ยกตัวอยาง เชน พิพิธภัณฑพิพิธเพลิน..แสตมป ,ภาพโปสการดกับเรื่องราวความเปนไทย,ลูกปด โบราณกับการเทคนิคการสะสม, - การแสดงความสามารถพิเศษของคนมีชื่อเสียงในสังคม หรือบล็อกเกอร โอเคเนชั่น อาทิเชน การวาดภาพสีนา้ํ สด ๆ ประกอบไวโอลิน, การอานบทกวีประกอบขลุย, การ บรรเลงเพลงชีวิต จากศิลปนอนุรักษธรรมชาติ เปนตน

- โซนออกราน เปนการออกราน จําหนาย แลกเปลี่ยน งานศิลปะ ภาพถาย โปสการด และ หนังสือพอคเก็ตบุค อันเปนผลงานจากความคิดสรางสรรค โดยผูเขารวมประกวดของสะสม หรือจากจากสปอนเซอรผสู นับสนุนงาน เชนของที่มีมาตั้งแตตั้งองคกร อันถือเปนของเกาที่มีทั้ง

หนา 8 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ประวัติขององคกร และเกร็ดตางๆ รวมถึงโซนจัดซุม อาหารวางขนมไทย ขนมโบราณ ไอศกรีม สมุนไพรไทยเชอรเบทหมอนสกัดและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยสําหรับผูร วมงาน

ประมาณการงบประมาณ 1. การเตรียมงาน ประสานงาน 100,000 บาท 2. การจัดกิจกรรมนิทรรศการ (3 วัน) “พิพิธภัณฑสวนตัว พิพิธเพลินประชาชน” 1,400,000 บาท 3. การประชาสัมพันธ จาก บริษัทเนชั่น บรอดแคสติง้ จํากัด (มหาชน) 1,500,000 บาท รวมประมาณการทั้งสิ้น

3,000,000 บาท (สามลานบาท)

แหลงที่มีของงบประมาณ - ขอความสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม - ขอความสนับสนุนจากบริษัทฯ หางราน

หนา 9 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบล็อกเกอร หมูบ านศิลปวัฒนธรรม Weblog OKNation.net และบริษัท เนชั่น บรอดแค

สติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลที่คาดวาจะไดรับ -

มีวิธีการ “อนุรักษวัฒนธรรมไทย” ในรูปแบบใหม ลงมืองายและทันสมัย ประชาชนมีสว นรวมในการรักษาวัฒนธรรมไทยอยางเปนรูปธรรม มีนิทรรศการเพื่อการเรียนรูทางวัฒนธรรม ที่มีความเหมาะสมและทันสมัย เปดพื้นที่ใหกับบุคคลที่เก็บสะสมสิ่งของ ไดมีโอกาสแสดง “องคความรู” ของ “ทองถิ่น” หลายเรื่องราวเปนประโยชนตอการศึกษาทางวิชาการและความภาคภูมิใจ - เกิดการเรียนรู “วัฒนธรรมไทย” อยางถูกตองและลึกซึ้ง ผานกิจกรรมการสะสม กอใหเกิดจิตสํานึกรักและความหวงแหน นําไปสูการอนุรักษ สืบทอดและฟนฟูประเพณี วัฒนธรรมของประชาชน - เกิด “เครือขาย” วัฒนธรรมไทย ในคนรุนใหม ทีเ่ ปนประชาชน เด็กและเยาวชน - เมื่อเกิดเครือขาย ก็จะนําไปสูการเกิด “อาสาสมัคร” (Volunteer) ที่จะชวยกันสราง วัฒนธรรมไทยใหเขมแข็ง

หนา 10 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ฉลากมวนยาสูบ ฉลากกลองไมขดี ไฟ ก็สามารถสรางความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมไทย

ของเลนสังกะสี ในยุคสมัยที่หลายคนยังเปนเด็ก ก็สามารถบอกเลาเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นได

หนา 11 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย


ภาพบางสวนของกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุม Blogger OKNation.net

เยือนกองถายเปดตํานาน ฯ จังหวัดกาญจนบุรี

เยือนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ไปดูกรณีปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร

ปลูกปาชายเลนที่ จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาเสนทางราชมรรคา จังหวัดสุรินทร

เยือนปราสาทเบ็งมาเลีย ประเทศกัมพูชา

หนา 12 จาก 12 พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทย

พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑ์วัฒฒนธรรมไทย  

โครงการจัดงานพิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑ์วัฒฒนธรรมไทย

พิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑ์วัฒฒนธรรมไทย  

โครงการจัดงานพิพิธเพลินประชาชน พิพิธภัณฑ์วัฒฒนธรรมไทย