Page 1

ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :2661360030 Fax : 2661360060 Email : pepionia@mou.gr

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κέρκυρα, 08/09/2011 Α.Π.: οικ. 1749 Κωδικός Πρόσκλησης: 39

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΜΑ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

06:

«Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΕΤΠΑ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη: 1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)

3.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

4.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9769/ΕΥΣ1123/08 (ΦΕΚ 468/Β/18-3-2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41538/Γ’ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/τ.Β’/812-2000) ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ 5.

Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

6.

Την με αρ.πρωτ.126185/10-8-2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

7.

Την από 25-5-2010 υπογραφείσα Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης (Ε.Σ.Υ.).

8.

Την με αρ. πρωτ. 22857/ΕΥΣ3762/28-5-2010 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» στην «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

9.

Την από 30/6/2010 με αριθμ. πρωτ.28020/ΕΥΘΥ 1212 τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008.

10.

Την α.π. 1575/12-8-2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013» (Γραπτή Διαδικασία), με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση των κριτήριων επιλογής των πράξεων της παρούσας Πρόσκλησης.

ΚΑΛΕΙ Τους φορείς της Π.Ι.Ν. που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών

o

την

o

τους

o

τα

Επιμελητήρια

o

τα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

o

τα

λοιπά αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ

Δήμους

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη Θεματική Προτεραιότητα και Κατηγορία Πράξεων και οικονομική δραστηριότητα του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

-2-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ

Πίνακας 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΩΔ.

10

Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων

ΚΩΔ.

06

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

01

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη

ΚΩΔ.

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Προβολή και δικτύωση αξιοποίηση της ΚτΠ

ΚΩΔ.

73/9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

με

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

την

ΚΩΔ.

06.13.01.0 1 22

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω Κατηγορίας Πράξεων θα αφορούν την προώθηση – προβολή-δικτύωση: - των προσφερομένων υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.), -των διαθέσιμων τουριστικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών πόρων, καθώς και - των περιοχών ή της Περιφέρειας Ι.Ν. ως σύνολο μέσω των παρακάτω ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων, όπως: 1. η δημιουργία ειδικών portals και ιστοσελίδων 2. η υλοποίηση εφαρμογών εικονικής- ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης 3. η παραγωγή ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης σχετικών πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-3Ι 2000-2006» 4. η ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η πληροφόρηση - προβολή μέσω αυτών 5. η δημιουργία ψηφιακών θεματικών και χωρικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικτύων (δικτύωση) 6. η ενοποίηση ή/και διασύνδεση σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων Όσον δε, αφορά τη δικτύωση, ιδιαίτερα ενισχύεται: 1. η δημιουργία θεματικών δικτύων-διαδρομών κατά περίοδο (π.χ. αρχαία-κλασσική, βυζαντινή κά), κατά θέμα (π.χ. εκκλησίες & μοναστήρια, φρούρια, μουσεία, ρωμαϊκές επαύλεις, ελαιοτριβεία, γαστρονομία κλπ) , ή κατά μήκος σημαντικών θαλάσσιων δρόμων (εμπορικοί δρόμοι αλατιού, θέσεις εμπορίου, βενετσιάνικα νεώρια κλπ.). Επίσης, περιβαλλοντικών δικτύων (π.χ. περιοχών NATURA ή τοπίων φυσικού κάλλους), επιχειρήσεων ειδικών μορφών τουρισμού, πιστοποιημένων επιχειρήσεων εστίασης & αναψυχής κλπ 2. η δημιουργία χωρικών δικτύων (δίκτυο Μικρών Νησιών, δίκτυο πόλεων κλπ) στο πλαίσιο της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, ενδεχομένως με προοπτική επέκτασης και στις απέναντι των νησιών ηπειρωτικές ακτές κλπ Η αιτούμενη χρηματοδότησης πράξη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και εξοπλισμό Η/Υ (hardware) η συνολική αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της.

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: (α) Ειδικοί Στόχοι -3-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ - την εξυπηρέτηση τοπικά εστιασμένων αναγκών, κυρίως σε θέματα εξειδικευμένης προβολής και δικτύωσης, για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας

(β) Δείκτες Παρακολούθησης Πίνακας 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας

Αριθμός

21

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ -ΣΤΟΧΟΣ

501

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης

(ισοδύναμα ανθρωποέτη)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ.

11

Πίνακας 3

Πίνακας 4 ΚΩΔ.

ΤΙΜΗ -ΣΤΟΧΟΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.1 Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: Πίνακας 5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α/Α

(1)

1

Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

(3)

Προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της ΚτΠ

2.830.000 € 2.830.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.2 Η ΕΔΑ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματική 1

όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής -4-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 3.1

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

3.2

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08, (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης , όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) και την με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010).

3.3

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των

100.000 € . 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.1 Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει: (i) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας και επιθυμεί να λάβει, να υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΔΑ Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την Υ.Α. 22867/ΕΥΘΥ984/10 (ΦΕΚ 792 Β΄/08-06-2010) «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013». Η αίτηση προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση του φακέλου της πρότασης έργου. 4.2 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα-κύκλους αξιολόγησης, τα οποία προσδιορίζονται στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3-) και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης.. Ειδικά, ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων αρχίζει την (30) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή την

12η /9/2011 και λήγει μετά από τριάντα 21η/10/2011

Μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβεβλημένων προτάσεων, γίνεται ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για την υπολειπόμενη προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και για τα χρονικά όρια του νέου κύκλου υποβολής προτάσεων, μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

-5-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ 4.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (ii) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1-), και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.depin.gr και www.pepionia.gr (iii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-), βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.depin.gr www.pepionia.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ, απορρίπτονται.

του και και του

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ή προγραμματική σύμβαση με φορέα που διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -7-). (v) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -8- ). (vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. (vii) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΔΑ την εν λόγω αίτηση εντός μηνός από την ένταξη της πράξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -6- ). (viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα λόγω του είδους της πράξης: όλες οι απαραίτητες μελέτες, οι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3-, Πίνακες Δ1 και Δ2, Έντυπο Ελέγχου Σκοπιμότητας, Έντυπο Ανάλυσης Κόστους). (ix) Επισημαίνεται εν προκειμένω, ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΚΥΑ 126185/10-08-07 "Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)". 4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, στη διεύθυνση «Κτίρια Μαρκεζίνη, Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ», τις ώρες 09 έως 14.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του αποστέλλοντας συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα,

-6-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ανωτέρω διεύθυνση και ώρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. 5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΔΑ Π.Ι.Ν. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι:

Συγκριτική Αξιολόγηση Κάθε πρόταση αξιολογείται όχι μόνο για να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια ένταξης, αλλά και σε σχέση με άλλες προτάσεις-πράξεις που υποβλήθηκαν βάσει της ίδιας πρόσκλησης. Εφαρμόζεται η μέθοδος της περιοδικής αξιολόγησης. Για κάθε περίοδο-κύκλο αξιολόγησης, αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) εργασίμων ημερών. Η ειδικότερη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3-. 5.3 Γνωμοδότηση από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007, ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.ΑΝ.Α. 5.4 Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της απόφασης ένταξης της πράξης με συνημμένα δύο αντίγραφα του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους ενημέρωσης το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΕΔΑ Π.Ι.Ν. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συμφώνου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου του Συμφώνου στον δικαιούχο, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -4-).

-7-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ 5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν. (χρόνος ολοκλήρωσης: πέντε (5) εργάσιμες ημέρες - Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -5-). 5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΔΑ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: (i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης».

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων να λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μηνιαία τα στοιχεία οικονομικής προόδου και εξαμηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων της.

(v)

Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. (viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. -8-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ (ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (x)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Σπίγγο Θανάση (τηλέφωνο: 2661360030, e-mail: tspiggos@mou.gr) και Χυτήρη Νικόλαο (τηλέφωνο 2661360026, e-mail: nxytiris@mou.gr). 7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepionia.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. Ο Περιφερειάρχης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ Συνημμένα: 1.

Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1-) 2.

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-)

3.

Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης – έντυπα Δ1 & Δ2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3-)

4.

Έντυπο Ελέγχου Σκοπιμότητας και Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (Παράρτημα -3-) -9-


ΑΔΑ: 4Α8Π7ΛΕ-ΔΦΒ 5.

Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4-)

6.

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -5-) 7.

Υπόδειγμα φακέλου μεγάλου έργου - Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -6-)

8.

Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Ν. 3614/2007 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-7-)

9.

Υπόδειγμα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -8-)

10.

Δείκτες Απάτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -9-)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργεια) -Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (αρμόδιες Υπηρεσίες) -Δήμοι Π.Ι.Ν. -Επιμελητήρια Π.Ι.Ν. -Ιόνιο Πανεπιστήμιο -Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων -αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ Π.Ι.Ν. (ενημέρωση μέσω ιστοσελίδων www.depin.gr και www.pepionia.gr )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για κοινοποίηση) 1. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 1.1.ΕΥΣΣΕΕΠ 1.2.ΕΥΣΣΑΑΠ 1.3. Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού 2. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (μέσω ιστοσελίδων www.depin.gr και www.pepionia.gr) 3. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 2. Προϊστάμενοι Μονάδων ΕΔΑ Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών

- 10 -

Προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της ΚτΠ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΣΠΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you