Page 1

8ο Φεζηιβάλ Οπηικοακοσζηικών Τετνών 14-18 Μαΐοσ 2014 Πρόγραμμα Διημερίδας Έκδοζη 1 - 07/05/2014

Παρασκευή 16 Μαϊου 2014 08:30 09:00

09:30

Υπνδνρή θαη εγγξαθέο Φαηξεηηζκνί

Σπλεδξία 1

11:00 11:30

Γηάιεηκκα θαθέ Κεληξηθή νκηιία Ι

12:30

Παξνπζηάζεηο Poster θαη Πξνβνιή Ι

13:30

Σπλεδξία 2

16:00

Γηάιεηκκα θαθέ

18:00

Σπληνληζκόο: Μαξηάλλα Σηξαπαηζάθε

Expanded body in live performances Ζ Χξήζε ηεο Φσλήο σο Σερληθή Δπέθηαζεο ηνπ Ζρνρξσκαηηθνύ Φάζκαηνο ηνπ Φιάνπηνπ ζηελ Ζιεθηξναθνπζηηθή Μνπζηθή noTours Athens – Ζ πόιε-παξηηηνύξα θαη ν Μπσληιαίξ κε αθνπζηηθά. ΢πλ-παξνπζίεο: αλαπαξαζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζσκαηηθήο ζπλύπαξμεο ζε κεηθηά πεξηβάιινληα Σν ΢θεπηόκελν ΢ώκα ζηνλ Δλζώκαην Χώξν Σν Αλζξώπηλν ΢ώκα, Αλαινγίεο, Εώλεο, Δπηδξάζεηο, Γπλακηθή ΢ώκα θαη Χώξνο ζηελ Δηθαζηηθή Πξαθηηθή

Φίιηππνο Θενραξίδεο, Αλδξέαο Μληέζηξεο Βαζίιεο Αξωλίδεο Παλαγηώηεο Παλόπνπινο Michele Sambin

Αλδξέαο Μληέζηξεο, Μπξηώ Κνξθνθίνπ, Απόζηνινο Λνπθόπνπινο Γηώξγνο Σακαληάο Φξύζα Παπαζαξάληνπ, Έβειπλ Γαβξήινπ Σηαύξνο Μνπηδνπξέιιεο Γεώξγηνο Τζηνύξεο Αλδξέαο Σηηνξέγθν

Γηάιεηκκα γηα γεύκα

14:30

16:30

Σπληνληζκόο: Αλδξέαο Φιώξνο

1.1. Σν ζύζηεκα ερεηηθήο πξνβνιήο ηνπ ΔΡΖΜΔΔ: παξόλ θαη πξννπηηθέο εμέιημεο ηεο ζρέζεο ζώκαηνο θίλεζεο - ερεηηθήο ρσξνζέηεζεο θαηά ηε δηάρπζε ειεθηξναθνπζηηθήο κνπζηθήο 1.2. Μνπζηθέο Πεηζαξρίεο: ε ζσµαηηθόηεηα σο ρσξηθή ζπλζήθε θαηά ηελ εξµελεία ηνπ αθξνάµαηνο 1.3. Αθή θαη δόλεζε: Αθνύγνληαο ηα ερνηνπία ησλ θσθώλ

Σπλεδξία 3

Κιείζηκν 1εο εκέξαο

Σπληνληζκόο: Αλδξέαο Γηαλλαθνπιόπνπινο

Σπληνληζκόο: Έιελα Φακαιίδε

2.1. Ζ ζσκαηηθή επαθή ζηνπο λεαληθνύο ρνξνύο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60. Από ηνλ απζηεξό ρνξό ζηελ αηνκηθή Κώζηαο Καηζάπεο έθθξαζε. 2.2. Δπαπμάλνληαο ηνλ θαιιηηέρλε-flâneur: «Βνηαλνινγώληαο», «πθαίλνληαο» θαη «ζπληνλίδνληαο» Βαζίιεο Χαξξάο γεσγξαθίεο ηεο αζηηθήο εµπεηξίαο Βαζίιεηνο Μπνύδαο 2.3. Γηακνηξαζκνί ηνπ ρώξνπ 3.1. Σν ζρέδην θαη ην ρξώκα απνθαιύπηνπλ ςπρνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο 3.2. Από ην πβξηδηθό ζώµα ζην mannequin

Άλλα Μπελάθε Πεξηθιήο- Νηθόιανο Μπθωληάηεο

3.3. Από ηελ Αξησηθή σκόηεηα ζην άπιν ζώκα ησλ παξαζηάζεσλ κεηθηώλ κέζσλ. Θεσξεηηθέο ελ-ηαζεηο.

Γεκήηξεο Μνπκνύξεο


Σάββατο 17 Μαϊου 2014 09:00

Υπνδνρή θαη εγγξαθέο

09:30

Σπλεδξία 4

11:00 11:30

Γηάιεηκκα θαθέ Κεληξηθή νκηιία 2

12:30

Παξνπζηάζεηο Poster θαη Πξνβνιή ΙΙ

13:30

Γηάιεηκκα γηα γεύκα

14:30

Σπλεδξία 5

16:00

Γηάιεηκκα θαθέ

16:30

Σπλεδξία 6

Σπληνληζκόο: Νηθόιανο Καλειιόπνπινο

Σπληνληζκόο: Κωλζηαληίλνο Τειηγάδεο

Σπληνληζκόο: Νηαιίια Ολνξάην

Σπληνληζκόο: Γηάλλεο Γειεγηάλλεο

4.1. ΢ώκα θαη Πξόζσπν ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο ηνπ Νεθέιε Γεκεηξηάδε δηαδηθηύνπ: από ηα Cyborg ζηα «Άβαηαξ» 4.2. Σν Γηεµθπιηθό ΢ώµα σο Παξάδεηγµα ΢ρεδηαζµνύ 4.3. Reading Through Embryologist's Eyes

Γήµεηξα Βνγηαηδάθε Adam Zaretsky

Σέρλε θαη Δπαλαζρεδηαζκόο ηνπ ΢ώκαηνο Σν θσηνγξαθεκέλν ζώκα : Aπό ηνλ Hippolyte Bayard ζην αλώλπκν selfie ηεο ςεθηαθήο επνρήο Σν ΢ώκα σο Λεμ Δηθνλ Πνιηηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο ζην έξγν ηνπ Raymond Depardon Πσο απνηππώλεηαη ην γπλαηθείν ζώκα ζηελ ηέρλε σο αληηθείκελν ιαηξείαο θαη σο κέζν ηειεηνπξγίαο Αιινηώζεηο ηεο εδνλήο θαη ηεο νδύλεο. Ο Francis Bacon ζην Σειεπηαίν ηαγθό ζην Παξίζη. H κεηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο

Αλλα Φαηδεγηαλλάθε

5.1. Between Arcadia and the Circus: Portraiture of tattooed bodies in the 19th and the 20th Century 5.2. SKIN-less 5.3. ΢ηνλ αζηεξηζκό κηαο ζράζεο 6.1. Intimate Screen Performance: Experimental Directing and Acting Practices in Digital Filmmaking 6.2. When the spectator becomes the protagonist: The forking paths 6.3. Σν ειεγρόκελν ζώκα ππό ην πξίζκα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ human trafficking. Πέληε αθεγεκαηηθά animation spots από ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο θαη ηνπ νξγαληζκνύ THE NO PROJECT.

18:00

Κιείζηκν δηεκεξίδαο

Ηώ Πάζρνπ Φώηεο Καγγειάξεο Παπαδεκεηξόπνπινο Παλαγηώηεο Σπκεώλ Νηθνιηδάθεο, Καιιηόπε Τζάληαιε Γέζπνηλα Πνύινπ Μπάκπεο Βελεηόπνπινο

María Inés Plaza-Lazo Ξελνθώλ Μπήηζηθαο, Πνιπμέλε Μάληδνπ Αζαλαζία Βηδάιε-Σνύια

Michael Andrew Morgan Bruno Mendes da Silva

Διέλε Μνύξε

8th Audiovisual Arts Festival  

8th Audiovisual Arts Festival