Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

Καθη=εριν/ ενη=.ρωση στο www.evrytanika.gr 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"F τKποa εIναι ελεKθεροa. Η λογοκρισIα και κ9θε 9λλο προληπτικJ WGτρο απαγορεKονται" Aρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ9γWατοa τηa Ελλ9δαa

Η ανεξ9ρτητη εβδοWαδιαIα εφηWερIδα τηa ΕυρυτανIαa

Τετ ρτη 21 Μαρτ ου 2012

ΚυκλοφορεI κ9θε Τετ9ρτη

"Ββα" στην αγορ

Bδρα ΖηνοποKλου 7 ΚαρπενHσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Bτοa 10o Αρ.ΦKλλου 488 τιWH 1 ευρ[

ρχεται και το φθην λδι. Π θα το προηθευτε τε. σελ. 3

ΙΑΒΑΣΤΕ

"ΚεραυνJa εν αιθρIα" Hταν η απJφαση τηa Τρ9πεζαa τηa Ελλ9δοa, να Wπει λουκGτο στη ΣυνεταιριστικH Τρ9πεζα ΛαWIαa. Η απJφαση ελHφθη τα Wεσ9νυχτα τηa ΚυριακHa 18 ΜαρτIου 2012 και ανακοιν[θηκε τη )ευτGρα 19 ΜαρτIου 2012. Η τρ9πεζα λειτουργεI εδ[ και 112 χρJνια, Gχει 65 εκατ. καταθGσειa, 60 εκατ. ευρ[ σε δ9νεια και 18 εκατ. ευρ[ σε WερIδια. Ξαφνικ9, βρGθηκαν στον δρJWο 45 εργαζJWενοι τηa τρ9πεζαa, εν[ χιλι9δεa WεριδιοKχοι αναζητοKν τιa οικονοFχι στο κλεIσιWο τηa ΣυνεταιριστιWIεa τουa. “F κHa Τρ9πεζαa ΛαWIαa”, δηλ[νει ο δHWαρχοa ΚαρπενησIου κ. Κ[σταa Μπακογι9ννηa. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 & 6

Εντ1F τηF εβδο=$δαF θα

ανακοινωθε0 η αν$δοχοF τρ$πεζα που θα αναλ$βει καταθ.σειF και δ$νεια

Ε

υρ υτ α

ΒιολογικJa καθαρισWJa στον ΑσπρJπυργο. ΕιδικJ σKWβουλο ζητ9 ο ΒασIληa ΚαραWπ9a. )ηWοπρατHθηκε ο δρJWοa ΛαWIα - ΚαρπενHσι. Στο ΕΣΠΑ τα ΣΧΟΟΑΠ των πρ[ην δHWων. ΕκδJθηκαν τα προσωριν9 αποτελGσWατα για τα Gργα Wε αυτεπιστασIα απJ τουa δHWουa. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ. Και τρIτο ασθενοφJρο στην ΕυρυτανIα. ΧρηWατοδοτοKνται τρIα Gργα δασικHa οδοποιIαa. ΠροχωροKν οι διαδικασIεa για την χωροθGτηση ελικοδροWIων. ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ#Ν. ΝGο αιολικJ 30MW στη θGση «Γαλατ9». ΜικρJ υδροηλεκτρικJ 3MW στη «ΣελIστα». ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. “Μεσ9νυχτα στο ΠαρIσι”. «Η ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ». ΑπJ τη θεατρικH οW9δα του ΓενικοK ΛυκεIου ΚαρπενησIου. ΒΡΑΒΕΙΑ. ΑπJ την Bνωση Ευρυτ9νων τηa ΑWερικHa και το EδρυWα ΓαζH - ΤριανταφυλλοποKλου. «ΚΕΡΑΣΟΒΟ...ΤΥΠΙΑ». Η WαθητικH φωνH του ΚερασοχωρIου. ΑΛΑΚ. Ο γKροa τηa Στερε9a Ελλ9δαa σε 50 [ρεa.

Τι θα γ νει ε τι καταθ σει, τα δνεια και τι ερ δε ΠΟΛΙΤΙΚΗ

νι κά

Το κνη α παττα στο Καρπενσι

Ν Ε

Α

Π)% και γιατ πκε λουκτο στη Συνεταιριστικ Τρπεζα Λα α%

“Βαρι.F κα=π$νεF” για ναρκωτικ$

15 χρJνια φυλακH για 10 κιλ9 χασIa. Ο δρ9στηa εIχε συλληφθεI στον ΠρουσJ. σελ. 10

ηοπρατθηκε η ανπλαση

ΠρωτοφανHa συWWετοχH 47 Τεχνικ[ν Εταιρει[ν στον διαγωνισWJ του Gργου, προϋπολογισWοK 3,2 εκατ. ευρ[. Οι εργασIεa ξεκινοKν τον Μ9ιο και ολοκληρ[νονται σε δKο χρJνια. Ποια εταιρε0α π/ρε το .ργο. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 7

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4 οι υποψ/φιοι

βουλευτ.F τηF Ν..

Θα επιλεγοKν οι τρειa. Με δεδοWGνη τη συWWετοχH Κοντογε[ργου, αναWGνονται οι 9λλοι δKο. ΕπIσκεψη ΓιαννJπουλου στην ΕυρυτανIα. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

ΠΑΣΟΚ

Ψ/φισαν 333

Συνελφθησαν 3 τοα στο Κρκελλο

Ραξαν τι εκκλησε. κλεβαν ανου λια για τον χαλκ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 10

ΙκανοποIηση απJ την ΤοπικH Οργ9νωση του ΠΑΣΟΚ για τη συWWετοχH των φIλων και Wελ[ν του κJWWατοa για την εκλογH ΒενιζGλου. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 8


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 21 Μαρτ ου 2012 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

στατο" θα ε ναι γενικ ο καιρ " τι" προσεχε " η ρε". Μ χρι και την επ ενη Κυριακ -αν ερα τη" Εθνικ " α" Επετε ου που θα επικρατε κυρ ω" συννεφι- θα χουε εναλλαγ " συν-

νεφι" και λιου, εν απ αρχ " τη" εβδοδα" προβλ πονται ντονε" βροχοπτσει" για την π λη του Καρπενησ ου. Οι θεροκρασ ε" θα κυα νονται σε ικανοποιητικ επ πεδα.

Για σ7Fερα, Τετ,ρτη 21 Μαρτ8ου 2012, αναF6νεται ,στατοP καιρ9P, Fε περι9δουP ηλιοφ,νειαP και συννεφι,P, ενJ δεν αποκλε8εται να 6χουFε και ασθενε8P βροχ6P. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 7OC F6χρι και 15 βαθFο:P Κελσ8ου.

Π πτη

     

Α:ριο, Π6Fπτη 22 Μαρτ8ου 2012, θα 6χουFε συννεφι, 9λη τη δι,ρκεια τηP ηF6ραP. Τα θερF9Fετρα θα δε8χνουν απ9 8OC 6ωP 15 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ οι ,νεFοι θα πν6ουν απ9 βορειοανατολικ6P κατευθ:νσειP. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 23 Μαρτ8ου 2012 Σ,ββατο 24 Μαρτ8ου 2012 Κυριακ7 25 Μαρτ8ου 2012

Κυρ8ωP συννεφι,

5λιοP και κατ, περι9δουP συννεφι, Συννεφι,

ευτ6ρα 26 Μαρτ8ου 2012

1στατοP καιρ9P

Τετ,ρτη 28 Μαρτ8ου 2012

Βροχ6P

Τρ8τη 27 Μαρτ8ου 2012

Βροχ6P

Α

κ! κριτ*ρια, τα οπο+α αν τηρηθο-ν, θα 9πορο-σαν να κ!νουν το ,νο9! του να λ!9ψει πολ- περισσ,τερο και απ, αυτ, του συν-επων-9ου του Ελευθ)ριου. Ποια ε+ναι αυτ!; Το πρ=το ε+ναι να δ=σει την α+σθηση τηC ασφ!λειαC ,τι ξ)ρει τι κ!νει και ,τι αυτ, που κ!νει ε+ναι για το κοιν, καλ,. Το δε-τερο ε+ναι να ξ)ρει πραγ9ατικ! τι κ!νει και ,,τι κ!νει να το κ!νει για το κοιν, καλ,! Το τρ+το ε+ναι να ανα-δη9ιουργ*σει )να κρ!τοC δικα+ου, ,που ,λοι 9α ,λοι θα κρ+νονται και θα αξιολογο-νται για την δουλει! τουC. Στο κ!τω – κ!τω, το τι ακριβ=C θα γ+νει στην Ελλ!δα τα επ,9ενα δ)κα χρ,νια ε+ναι αυστηρ! προδιαγεγρα99)νο και καταγρα99)νο στο δε-τερο 9νη9,νιο. (ποιοC διοικ*σει δεν θα )χει παρ! να το ανο+γει στη σελ+δα τ!δε και να βρ+σκει τι ακριβ=C πρ)πει να κ!νει τον εκ)9βριο του 2017! Το τ)ταρτο κριτ*ριο, ε+ναι 9)χρι τη λ*ξη αυτ*C τηC δεκαετ+αC οι πολιτικο+ 9αC να 9ην ξαναπο-ν ψ)9ατα, να 9ην ξανακοροϊδ)ψουν το λα,, να φροντ+σουν να εκ9εταλλευτο-ν τιC πλουτοπαραγωγικ)C πηγ)C τηC χ=ραC και να 9οιρ!σουν τον πλο-το που θα προκ-ψει δ+καια στουC πολ+τεC 9)σω εν,C καλ! δο9η9)νου κοινωνικο- κρ!τουC που δεν θα 9οιρ!ζει αφειδ=C επιδ,9ατα σε βλ)ποντεC και 9η. Και το τελευτα+ο ε+ναι να προσδ)σουν ακ,9η ισχυρ,τερα τη χ=ρα στο ευρωπαϊκ, !ρ9α. ι,τι 9ε την τρελ* πορε+α που αυτ, ακολουθε+ τελευτα+α, ε+ναι πολ- πιθαν,, σε κα9ι! κλειστ* στροφ*, να 9αC εξωπετ!ξει και 9ετ! !ντε να συ99αζ)ψειC τα ασυ99!ζευτα.

Ν Ε

του δεν γεννι)ται τ+ποτε, και η παρθενογ)νεση ε+ναι )να φαιν,9ενο που συναντ!ται 9,νο στο επ+πεδο τηC θρησκευτικ,τηταC. (λα τα !λλα απαιτο-ν 9ια 9αγι!, )να ελ!χιστο )δαφοC και )να ιδεολογικ, υπ,βαθρο για να ξεκιν*σουν και να δια9ορφωθο-ν. Κ!θε καινο-ρια γ)ννηση στην ουσ+α ε+ναι 9ια 9ετα9,ρφωση, 9ια ανα-γ)ννηση. Οι !νθρωποι αλλ!ζουν, προσαρ9,ζονται και αλληλεπιδρο-ν 9ε την εποχ* τουC. Ο Κωνσταντ+νοC Καρα9ανλ*C τηC δεκαετ+αC του 1950 και του 1960, 9ε τιC εκλογ)C τηC β+αC και τηC νοθε+αC, κα9+α σχ)ση δεν ε+χε 9ε τον Καρα9ανλ* τηC 9εταπολ+τευσηC, αυτ,ν που νο9ι9οπο+ησε το κο99ουνιστικ, κ,99α. Ο Καρα9ανλ*C ωC !το9ο παρ)9εινε +διοC, πιθαν,τατα συντηρητικ,C και αυστηρ,C, εντο-τοιC η αλληλεπ+δραση 9ε την εποχ* του και 9ε την περιρρ)ουσα ατ9,σφαιρα *ταν κ!θε φορ! διαφορετικ*. Το περιβ!λλον στο οπο+ο κινο-9αστε το τελευτα+ο εξ!9ηνο, 9ε την αποκ!λυψη τηC διαφθορ!C και τηC σαπ+λαC την οπο+α ,λοι γνωρ+ζα9ε και ,λοι πιστε-α9ε ,τι δεν 9πορε+ να αντι9ετωπιστε+, οδηγε+ τουC πολ+τεC να )χουν ν)εC προσ9ον)C απ, την πολιτικ* τουC ηγεσ+α. Σ*9ερα οι πολ+τεC διαπιστ=νουν ,τι ε+ναι ση9αντικ,τερο να κλειστε+ φυλακ* αυτ,C που καταχρ!ται το δη9,σιο χρ*9α, παρ! να διορ+σουν οι +διοι τα παιδι! τουC στο δη9,σιο! Κι αυτ, ,χι γιατ+ αυτο+ οι πολ+τεC ξαφνικ! )γιναν "ηθικο+", αλλ! δι,τι οι συνθ*κεC πλ)ον δεν επιτρ)πουν το διορισ9, στο η9,σιο 9ε αντ!λλαγ9α την ψ*φο. Υπ, το πρ+σ9α ,λων αυτ=ν, αν ο Βενιζ)λοC –* οποιοσδ*ποτε !λλοC- θελ*σει να συ99ετ!σχει στην ν)α πολιτικ* σκην* που θα δια9ορφωθε+ 9ετ! τιC επ,9ενεC εκλογ)C, 9ε τρ,πο ενεργ, και ουσιαστικ, =στε να 9ην αποπε9φθε+ απ, αυτ*ν κακ*ν – κακ=C, θα πρ)πει να λειτουργ*σει 9ε β!ση δυο τρ+α βασι-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Πρ,κειται +σωC για 9ια 9ικρ* )νεση, που )χει ,9ωC καταλυτικ! αποτελ)σ9ατα, καθ=C σε εποχ)C ταραχ*C ε9φαν+ζεται αδ*ριτη η αν!γκη για αγκ+στρωση σε εγνωσ9)να και εγκατεστη9)να γνωστικ! σχ*9ατα. Ο !λλοC παρ!γονταC, που ο λα,C 9αC διαισθητικ! αντιλα9β!νεται και =θησε τουC ψηφοφ,ρουC του ΠΑΣΟΚ στο να συρρε-σουν στιC κ!λπεC, ε+ναι ,τι στην Ιστορ+α, ο ρ,λοC τηC προσωπικ,τηταC ε+ναι υποδε)στεροC απ, το ρ,λο που πα+ζουν οι +διεC οι συνθ*κεC. Αυτ, περισσ,τερο απ, ο,τιδ*ποτε !λλο αποδε+χθηκε στα βουν! τηC Ευρυταν+αC κατ! τη δι!ρκεια τηC αντ+στασηC και του ε9φυλ+ου. Τ,τε οι συνθ*κεC οδ*γησαν στο αναδειχθο-ν στελ)χη τ,σο αξι,λογα απ, 9ια χο-φτα ανθρ=πων, που 9ερικ)C φορ)C ε+ναι να απορε+ κανε+C, π=C, αC πο-9ε η Χρ-σω, )βγαλε τ,σουC καπετανα+ουC, που ηγ*θηκαν σε 9!χεC ,που στρατηγο+ 9ε διπλ=9ατα δεν θα 9πορο-σαν να τα βγ!λουν π)ρα. Το +διο )γινε και 9ε την επαν!σταση του 1821, ,ταν γενν*θηκαν τ,σοι *ρωεC. &φταιξε !ραγε ,τι η "ελληνικ* ψυχ*" )χει στο DNA τηC τον ηρωισ9, * υπ!ρχει κ!τι στο νερ, που )πιναν αυτο+ οι !νθρωποι; Φυσικ! καν)να απ, τα δ-ο. Απλ! οι συνθ*κεC δια9,ρφωσαν )τσι τιC καταστ!σειC που οι *ρωεC ξεπ*δησαν απ, αυτ)C, ανταποκριν,9ενοι ακριβ=C στηC απαιτ*σειC του καιρο- τουC. Υπ, το πρ+σ9α λοιπ,ν αυτ,, το να ζητ! κανε+C συλλ*βδην την αλλαγ* των προσ=πων στη Βουλ* * των ηγετ=ν στα κ,99ατα, * ακ,9η και την αλλαγ* των +διων των κο99!των και αντικατ!στασ* τουC, +σωC, 9ε κ!ποια !λλα, ε+ναι α+τη9α χωρ+C αντικε+9ενο και ανο-σιο. Και ε+ναι ανο-σιο ,χι δι,τι κ!ποιοC επιθυ9ε+ διακα=C την προσκ,λληση σε κ!ποιεC παλαιοκο99ατικ)C πρακτικ)C – 9ακρι! απ, 9αC αυτ* η εκδοχ*. Απλ! απ, 9,νο

νι κά

Μεγ!λη *ταν η )κπληξη που προκ!λεσε στουC πολιτικο-C αναλυτ)C και τουC τηλε9αϊντανο-C των καναλι=ν το 9)γεθοC τηC προσ)λευσηC των εκλογ)ων στιC τελευτα+εC εσωκο99ατικ)C εκλογ)C για την αν!δειξη του ν)ου προ)δρου του ΠΑΣΟΚ. Καθ=C οι δη9οσκοπ*σειC δε+χνουν 9εγ!λη αποστροφ* του κ,σ9ου προC τον επ+ση9ο φορ)α - εκφραστ* τηC σοσιαλδη9οκρατ+αC στην Ελλ!δα, πολλο+ *ταν αυτο+ που υπ)θεσαν –και δικα+ω τω λ,γω, εδ= που τα λ)9ε – ,τι η δυσαρ)σκεια αυτ* θα εκφραζ,ταν και στιC κ!λπεC. &τσι, η αστοχ+α των προβλ)ψεων δη9ιο-ργησε 9εγ!λη δυσφορ+α στουC κ!θε λογ*C "ειδ*9ονεC", των οπο+ων οι προβλ)ψειC ακυρ=θηκαν και προκ!λεσε σωρε+α συζητ*σεων περ+ των αιτ+ων που την προκ!λεσαν. Το κ-ριο ερ=τη9α φυσικ! ε+ναι π=C ε+ναι δυνατ,ν, ο κ,σ9οC να ε9πιστε-εται ξαν! κ!ποιον που ε+χε !9εση συ99ετοχ* στην κατ!ρρευση τηC χ=ραC, ,νταC ο +διοC απ, τα προεξ!ρχοντα στελ)χη του υπ, κατ!ρρευση πολιτικο- συστ*9ατοC. Εντο-τοιC, δεν λα9β!νουν υπ,ψη δ-ο κ-ριουC παρ!γοντεC τουC οπο+ουC ο ελληνικ,C λα,C, 9ε τη διαισθητικ* του ικαν,τητα και το δη9οκρατικ, του αισθητ*ριο το οπο+ο )χει δια9ορφωθε+ στο πλα+σιο τηC τρισχιλιετο-C ιστορ+αC του, )χει κατορθ=σει να διαβλ)ψει: Ο πρ=τοC, ε+ναι η αδι!σειστη (σε ση9ε+ο που να αγγ+ζει το 9εταφυσικ,), π+στη στο τσιτ!το "η Ελλ!δα ποτ) δεν πεθα+νει", 9ια ρ*ση απ, 9,νη τηC αποπν)ει αισιοδοξ+α και κατ! συν)πεια απαιτε+ στηρ+γ9ατα αισιοδοξ+αC. &τσι η επανεκλογ* του Βενιζ)λου και η αναβ!πτισ* του στην ιδεολογικ* κολυ9π*θρα των αρχικ=ν να9!των του ΠΑΣΟΚ, *ταν η )νεση αισιοδοξ+αC που απεγνωσ9)να αποζητο-σαν ,χι 9,νο οι ψηφοφ,ροι του πληγω9)νου του κ,99ατοC αλλ! και ,λοι οι πολ+τεC τηC χ=ραC.

Γιατί ο κόσμος πήγε να ψηφίσει Βενιζέλο;

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

7O... 15OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

6O... 17OC

7O... 16OC

6... 18OC

8 ... 15 C

7 ... 17 C

7O... 15OC

6O... 16OC

5O... 13OC

5O... 14OC

6O... 13OC

7O... 15OC

O

O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει, τουP, ι δια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** +P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ,γοντεP που λαFβ,νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ,νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 21 Μαρτ'ου 2012 / Σελ'δα 3

Επιτυχη νο το κνη α παττα ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ε

υρ υτ α

Β%βαια, η (λη κινητοπο'ηση δ%χθηκε σωρε'α ενστσεων και καταγγελι9ν απ( ε5π(ρου? και (χι 5(νο- οι οπο'οι διατε'νονται πω? πρ(κειται για επισφαλ& προϊ(ντα «κτι που ε'ναι φανερ( και απ( την τι5& διθεσ&? του?», (πω? χαρακτηριστικ αναφ%ρουν. στ(σο, ειδικο', καθ9? και ο 'διο? ο Υφυπουργ(? Αγροτικ&? Ανπτυξη? και Τροφ'5ων, κ. Γιννη? ριβελ%γκα?, δεν ργησαν να διαβεβαι9σουν του? πολ'τε? πω? «…(πω? και (λα τα υπ(λοιπα ελληνικ αγροτικ προϊ(ντα, οι παττε?, το λδι κ.λπ. ε'ναι απολ)τω? ασφαλ& για την υγε'α». Η προσπθεια των παραγωγ9ν τη? χ9ρα?, οι οπο'οι %βλεπαν το 5εγαλ)τερο 5%ρο? τη? σοδει? του? να παρα5%νει αδιθετο στι? αποθ&κε?, βρ&κε πρ(σφορο %δαφο? και στην Ευρυτανικ& πρωτε)ουσα. Συνολικ 52 τ(νοι παττα? 5οιρστηκαν, )στερα απ( ιδιωτικ& πρωτοβουλ'α, την περασ5%νη Π%5πτη 15 Μαρτ'ου 2012 στο Καρπεν&σι. Ουρ%? πολιτ9ν %σπευσαν στον δρ(5ο για τον ΟΑΕ, εκε' (που πραγ5ατοποιε'ται η ε5ποροπαν&γυρη τη? π(λη? κθε καλοκα'ρι, για να προ5ηθευτο)ν τι? παττε? Νευροκοπ'ου στην πλ%ον συ5φ%ρουσα τι5&, των 0,30 ευρ9 το κιλ(. στ(σο, δη5ιουργ&θηκε 5ια 5ικρ& σ)γχυση, λ(γω του πλ&θου? κ(σ5ου που κατ%κλυσε την περιοχ&. Αν και ζητ&θηκε η παρουσ'α τη? Αστυνο5'α?, για αποφυγ& τυχ(ν προβλη5των, οι Αρχ%? δεν παρευρ%θησαν στο ση5ε'ο. Παρ(λα αυτ, η διαδικασ'α διεξ&χθη κανονικ. Οι παραγωγο', οι οπο'οι κατ%φτασαν στο Καρπεν&σι 5ε δ)ο τριαξονικ φορτηγ, προ5&θευσαν του? πολ'τε? 5ε την ποσ(τητα που επιθυ5ο)σαν να αγορσουν, αφο) πρ9τα πλ&ρωναν στο τα5ε'ο το αντ'στοιχο ποσ(, %ναντι -φυσικ- απ(δειξη?. Συγκεκρι5%να, απ( τα 850

Ν Ε

Το αδιαχ9ρητο ση5ει9θηκε το πρω' τη? περασ5%νη? Π%5πτη? στον Ξηρι. 650 το5α 5οιρστηκαν, τελικ, του? 52 τ(νου? παττα?, προ? 0,30 λεπτ το κιλ(, αν και ε'χαν κνει α'τηση πνω απ( 850 το5α.

νι κά

Το κ'νη5α τη? παττα? %δωσε τη σκυτλη στο κ'νη5α του λαδιο), του αλευριο), του οβελ'α κ.λπ. &5οι, καθ9? και ιδι9τε? αν την Ελλδα, αν%λαβαν την πρωτοβουλ'α να διαθ%σουν προϊ(ντα σε αισθητ 5ειω5%νη τι5&, χωρ'? την παρ%5βαση 5εσαζ(ντων

Α

Το κνηα τη παττα, το οποο ξεκνησε πριν λγε νο εβδοδε απ την Πιερα και εξαπλθηκε ε εντυπωσιακ γοργο ρυθο σε λη τη χρα, δεν ργησε να βρει ιητ και σε λλου κλδου του επορου

το5α που ε'χαν αιτηθε', οι 650 περ'που εξυπηρετ&θηκαν, αφο) η ποσ(τητα που %φτασε στο Καρπεν&σι δεν επαρκο)σε για την κλυψη τη? ζ&τηση?. Εντω5εταξ), περ'που 200 επιπλ%ον

το5α εκδ&λωσαν ενδιαφ%ρον για την αγορ παττα? Νευροκοπ'ου. Μια ν%α εξ%λιξη, (5ω?, αφ&νει α5φιβολ'ε? στο Ευρυτανικ( κοιν(, για το αν τελικ διατεθε' κι

λλη ποσ(τητα παττα?. Σ)5φωνα 5ε πληροφορ'ε?, οι 5εσζοντε? ε5φαν'ζονται πλ%ον διατεθει5%νοι να αγορσουν την παττα στην τι5& των 0,30 ευρ9 περ'που, κτι που %χει 5πλοκ-

ρει τη διαδικασ'α σε ολ(κληρη τη χ9ρα. Για τον λ(γο αυτ(, ανα5%νεται τι? επ(5ενε? η5%ρε? νε(τερη ανακο'νωση απ( του? υπε)θυνου? τη? δρση? στον νο5(.

Μχρι την Παρασκευ οι αιτσει

ρχεται και το φθην λδι

Ο δ&5ο? Καρπενησ'ου, θ%τοντα? ω? βασικ& προτεραι(τητα την ανληψη 5%τρων κοινωνικ&? αλληλεγγ)η?, απευθ)νθηκε σε ελαιοπαραγωγο)?, αξιολογ9ντα? την ποι(τητα και το κ(στο? του λαδιο), 9στε να του? προσφ%ρει τη δυνατ(τητα να διαθ%σουν απευθε'α? -χωρ'? τη 5εσολβηση 5εσαζ(ντων- συγκεκρι5%νη ποσ(τητα στου? δη5(τε?. Συγκεκρι5%να, 5ετ απ( απ(φαση του η5οτικο) Συ5βουλ'ου Καρπενησ'ου, ο δ&5ο? θα προ5ηθευτε' ελαι(λαδο ριστη? ποι(τητα?, σε χα5ηλ& τι5&, ω? προϊ(ν που δεν παργεται στην περιοχ& 5α?, 5ε στ(χο τη στ&ριξη των καταναλωτ9ν. Σε σχετικ& ανακο'νωση τον'ζεται πω? η κ'νηση αυτ& γ'νεται «5ε γν95ονα το συ5φ%ρον των δη5οτ9ν, χωρ'? να λειτουργε' ανταγωνιστικ 5ε τι? τοπικ%? επιχειρ&σει? και του? ε5π(ρου? τη? περιοχ&?». Να ση5ει9σου5ε πω? ο αρ5(διο?

αντιδ&5αρχο? βρ'σκεται ακ(5η σε επαφ& 5ε ελαιοπαραγωγο)? και συνεταιρισ5ο)? ελαι(λαδου απ( (λη την Ελλδα, (πω? η Κρ&τη, η Λακων'α, το Αγρ'νιο κ.λπ. και σ)ντο5α θα επιλεχθε' η πιο συ5φ%ρουσα προσφορ σε τι5& και ποι(τητα. ΕυΣ)5φωνα 5ε πληροφορ'ε? των «Ε ρυτανικ9ν Ν%ων», το λ'τρο θα στοιχ'ζει 2,80 ευρ9 περ'που, εν9 να ση5ει9σου5ε πω? το λδι θα διανε5ηθε' σε συσκευασ'ε? των π%ντε λ'τρων. $τσι, για παρδειγ5α, (ποιο? ενδιαφερ(5ενο? αιτηθε' για 5 λ'τρα λδι, θα πληρ9σει 14 ευρ9. στ(σο, η τι5& αυτ& 5πορε' να 5ειωθε' περαιτ%ρω, αφο) ο δ&5ο? κνει προσπθειε? για την εξε)ρεση ακ(5η πιο συ5φ%ρουσα? τι5&?. Να αναφ%ρου5ε στο ση5ε'ο αυτ( πω? 5%χρι στιγ5&? %χουν υποβληθε' πνω απ( 350 αιτ&σει?. Απ( τον δ&5ο ανακοιν9νεται πω?

(ποιο? δη5(τη? επιθυ5ε' να προ5ηθευτε' ελαι(λαδο, θα πρ%πει να συ5πληρ9σει το %ντυπο παραγγελ'α?, προκει5%νου να ενταχθε' στη λ'στα των αγοραστ9ν. Τα %ντυπα παραγγελ'α? συ5πληρ9νονται στο η5αρχε'ο, κατ τι? εργσι5ε? η5%ρε? και 9ρε?, &δη απ( την Π%5πτη 15 Μαρτ'ου, 5%χρι και την επ(5ενη Παρασκευ& 23 Μαρτ'ου 2012.


Τα σ ηKε=α των καιρOν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 21 Μαρτ=ου 2012 / Σελ=δα 4

Η αντ=δραση τηU “Kικρ<U” αντιπολ=τευσηU για το Γραφε=ο Εργασ=αU του δ<Kου

Λαϊκ< Συσπε=ρωση <Kου Καρπενησ=ου

“>λο αυτ> θα συνοδε?εται απ> KηχανισK> φακελOKατοU για τη χειραγOγηση και την υποταγ< αν;ργων” Ο Ν=κοU Σερετ,κηU, επικεφαλ<U τηU Λαϊκ<U Συσπε=ρωσηU στο ηKοτικ> ΣυKβο?λιο Καρπενησ=ου, αναφ;ρει για το θ;Kα: “Το Γραφε=ο ΕνηK;ρωσηU για την Απασχ>ληση που ψηφ=στηκε στιU 7 Μ,ρτη και διαλαλε= η ηKοτικ< Αρχ< ΗΣΥ-Ν του <Kου Καρπενησ=ου κινε=ται ακριβOU σε αυτ< την κατε?θυνση. Να τι KαU ε=πε δια τηU εισ<γησηU η δηKοτικ< αρχ< του κ. Μπακογι,ννη: :τι π,νω απ> 1.200.000 ,νεργοι ε=ναι αποπροσανατολισK;νοι < δεν ;χουν δεξι>τητεU (!): «η ανεργ=α που δοκιK,ζει την κοινων=α KαU .... χαρακτηρ=ζεται δε κυρ=ωU ωU διαρθρωτικ<, και ,ρα Kπορε= να αντιKετωπιστε= Kε την σωστ< ενηK;ρωση, την κατ,ρτιση, που προσδ=δει ν;εU δεξι>τητεU και προσ>ντα σε αντιστοιχ=α Kε τιU τεχνολογικ;U και παραγωγικ;U αλλαγ;U, αλλ, και τον σωστ> προσανατολισK>». Με ,λλα λ>για φτα=νε οι =διοι για την ανεργ=α και >χι ο καπιταλισK>U και η κρ=ση του! :τι το γραφε=ο θα ε=ναι διαKεσολαβητ<U Kε τιU επιχειρ<σειU και θα στηθε= «Kια Β,ση εδοK;νων – Τρ,πεζαU, για την προσφορ, και ζ<τηση εργασ=αU στην περιοχ< KαU» :τι >λο αυτ> θα συνοδε?εται απ> KηχανισK> φακελOKατοU για τη χειραγOγηση και την υποταγ< αν;ργων – εργαζοK;νων. ΕυθαρσOU λ;νε >τι θα καταγρ,φουν το «ατοKικ> προφ=λ (ενδιαφ;ροντα, προ-

υρ υτ α

“Στην 3η συνεδρ=αση του .Σ. Καρπενησ=ου στιU 7-3-2012, τ;θηκε ωU θ;Kα απ> την δηKοτικ< αρχ< η δηKιουργ=α δηKοτικο? γραφε=ου ενηK;ρωσηU για την απασχ>ληση, Kε εισηγητ< τον δηKοτικ> σ?Kβουλο τηU πλειοψηφ=αU κ. Ιω,ννη Π;τρου. Η «Ανεξ,ρτητη ηKοτικ< Συνεργασ=α Καρπενησ=ου» διαφOνησε και δεν ψ<φισε τη δηKιουργ=α τ;τοιου γραφε=ου στον δ<Kο, αν και δεν αKφισβ<τησε τιU καλ;U προθ;σειU του εισηγητ<. Κατ, την ,ποψ< KαU το γραφε=ο αυτ> θα ;χει δραστηρι>τητα που επικαλ?πτεται απ> τιU αρKοδι>τητεU και τιU δραστηρι>τητεU του ΟΑΕ χωρ=U να προσθ;τει κ,τι περισσ>τερο στη σηKεριν> δ?σκολο περιβ,λλον ε?ρεσηU εργασ=αU. Σ?Kφωνα Kε την εισ<γηση το εν λ>γω γραφε=ο θα διαKεσολαβε= συγκεντρOνονταU τα δικαιολογητικ, και παρεKβα=νονταU Kεταξ? αν;ργων και εργοδοτOν!!! Κατ, την ταπειν< KαU γνOKη το K>νο που θα προσφ;ρει ε=ναι οι πελατειακ;U εξυπηρετ<σειU Kε ψηφοθηρικ< προοπτικ<, γνωστ< πατ;ντα στουU γ>νουU τηU φα?ληU και ανεπαρκο?U πολιτικ<U τ,ξηU που KαU ;φεραν στην καταστροφ< και πλ;ον προσπαθο?ν, ελπ=ζουKε K,ταια, να επιβιOσουν. ΘυK=ζουKε την καθιερωK;νη πια τακτικ< γνωστOν «παραγραφε=ων» συγκ;ντρωσηU των δικαιολογητικOν που λειτουργο?ν κ,θε φορ, που Kια Kεγ,λη επιχε=ρηση εγκαθ=σταται στην περιοχ< KαU και χρει,ζεται Kεγ,λο αριθK> υπαλλ<λων. Η διαKεσολ,βηση Kεταξ? αν;ργων και εργοδοτOν ε=ναι επικ=νδυνη πολιτικ, πρακτικ< >ταν γ=νεται ;ξω απ> θεσKοθετηK;νεU και δι,φανεU διαδικασ=εU και το K>νο που

ΑU δο?Kε >KωU ;να συγκεκριK;νο παρ,δειγKα: «ΣυKKετοχ< του <Kου στιU Τοπικ;U ρ,σειU Κοινωνικ<U 5νταξηU για Ευ,λωτεU ΟK,δεU (ΤΟΠ/ΕΚΟ)». Π=σω απ> τον βαρ?γδουπο τ=τλο βρ=σκεται στην ουσ=α ;να ακ>Kη πρ>γραKKα «κατ,ρτισηU» και ανακ?κλωσηU αν;ργων. ΣηKειOνουKε Kε ενδιαφ;ρον >τι το εν λ>γω πρ>γραKKα που κατ, τα ,λλα γ=νεται για τουU αν;ργουU δεν αναφ;ρεται στιU αν,γκεU τουU αλλ, σε αυτ;U των...επιχειρηKατιOν (!) >πωU ευθαρσOU δηλOνεται «5Kφαση θα δοθε= τ>σο στην εξυπηρ;τηση των αναγκOν τηU υπ,ρχουσαU τοπικ<U επιχειρηKατικ<U κοιν>τηταU, >σο και στη διε?ρυνση αυτ<U». Το πρ>γραKKα θα «τρ;ξει», >ταν εγκριθε=, Kια αστικ< Kη κερδοσκοπικ< εταιρε=α που θα συγκροτ<σουν οι <Kοι Καρπενησ=ου και Αγρ,φων, το ΕπιKελητ<ριο Ευρυταν=αU, η ΕΚΕΠΠΑΗΚ και ;να ιδιωτικ> ΚΕΚ (SYNERGY A.E.), για το οπο=ο εκτ>U των ,λλων δεν γνωρ=ζουKε πωU προ;κυψε και πωU επιλ;χθηκε (>χι β;βαια >τι αυτ> θα ,λλαζε την ουσ=α του πρ,γKατοU). :λη αυτ< η «αγ=α οικογ;νεια» ανOνυKων εταιρειOν, δηKοτικOν επιχειρ<σεων, δ<Kων κτλ θα διαχειριστε= ουσιαστικ, –σ?Kφωνα Kε την πρ>ταση που υποβλ<θηκε400.000 ευρO κρατικο? χρ<KατοU (και το ΕΣΠΑ κρατικ> χρ<Kα ε=ναι), δηλαδ< π>ρων που προ;ρχονται απ> τουU =διουU τουU εργαζ>KενουU. Και >KωU, οι ...40 (!) δικαιο?χοι ,νεργοι που προβλ;πει η πρ>ταση δεν πρ;πει να περιK;νουν παρ, K>νο κ,ποια ψ=χουλα συν την «δηKιουργ=α θ;σεων απασχ>λησηU και τη διατ<ρηση αυτOν τουλ,χιστον για τρειU (3) K<νεU» (!!!). Πρ>κειται για καραKπιν,το παρ,δειγKα του πωU στο >νοKα τηU ανεργ=αU χρ<Kατα των εργαζοK;νων καταλ<γουν στην τσ;πη των επιχειρηKατιOν και εργοδοτOν. ε θ;λει πολ? Kυαλ> να υπολογ=σει κανε=U π>σουU K<νεU θα βγ,ζαν 40 οικογ;νειεU Kε αυτ, τα χρ<Kατα ε,ν π<γαιναν στα χ;ρια τουU”.

Α

σωπικ, χαρακτηριστικ,, αξ=εU, ικαν>τητεU και δεξι>τητεU, κ.λπ.)» !! εν ε=ναι τυχα=α και η επιKον< του εισηγητ< τηU πλειοψηφ=αU στην «Kοριοδ>τηση» των αν;ργων που θα εξυπηρετ<σει το εν λ>γω γραφε=ο. Πρ>κειται δηλαδ< αφ’ εν>U για απροκ,λυπτο εKπαιγK> των αν;ργων και αφ’ ετ;ρου για δηKιουργ=α εν>U ,θλιου KηχανισKο? εκβιασKο? και εκKετ,λλευσηU. Χαρακτηριστικ> ε=ναι >τι στο 7Kελ;U γραφε=ο υπ,ρχει εκπρ>σωποU των εργοδοτOν (αλ=Kονο!), αλλ, >χι των εργαζοK;νων, ο?τε καν απ> το KνηKε=ο κυβερνητικο? συνδικαλισKο? που ακο?ει στο >νοKα Εργατικ> Κ;ντρο Ευρυταν=αU! εν πρ;πει να Kε=νει φυσικ, απαρατ<ρητο το >τι τα =δια κ>KKατα (ΠΑΣΟΚ-Ν-Μπακογι,ννη) K>λιU λ=γεU K;ρεU πριν ε=χαν ψηφ=σει απ> κοινο? την καρατ>Kηση του κατOτατου Kισθο? στα 492 καθαρ, -429 για τουU ν;ουU- του επιδ>KατοU ανεργ=αU στα 12 ευρO την ηK;ρα(!), την κατ,ργηση των κλαδικOν συKβ,σεων. Υπ,ρχει πλο?σια εKπειρ=α απ> ,λλεU χOρεU τηU ΕΕ >που οι δ<Kοι αν;πτυξαν παρ>KοιεU δραστηρι>τητεU και K,λιστα δ=χωU την πρ>φαση τηU κρ=σηU. Στη Φινλανδ=α οι δ<Kοι ;χουν δικ, τουU γραφε=α ενοικι,σεωU εργαζοK;νων. Στη αν=α οι δ<Kοι συKβ,λλονται Kε ιδιωτικ, γραφε=α ενοικι,σεωU εργαζοK;νων Kε αποτ;λεσKα οι εργοδ>τεU να απολ?ουν εργαζ>KενουU και Kετ, να τουU ξαναπροσλαKβ,νουν K;σω του δουλεKπορικο? γραφε=ου στο οπο=ο ;χει αναθ;σει ο δ<KοU την τ?χη του εργαζ>Kενου! Τ;τοια ε=ναι και η λογικ< τηU «κοινωνικ< εργασ=αU» που προωθο?ν τα κ>KKατα του κεφαλα=ου και διαφηK=ζει η δηKοτικ< KαU αρχ< Kαζ= Kε τα ,λλα αντιλαϊκ, φρο?τα (ΑΚΣΙΑ, τα ΤΟΠΣΑ κτλ). Ο υποψιασK;νοU δεν χρει,ζεται και πολ? για να Kυριστε= τη λο?Kπα: >τι η δηKοτικ< αρχ< Ν-ΗΣΥ του πλασ,ρει δ<θεν ωU δι;ξοδο τα προγρ,KKατα τηU κυβ;ρνησηU ΠΑΣΟΚ-Ν, δηλαδ< την εφαρKογ< τηU πολιτικ<U που τον ;χει φ;ρει στο αK<ν!

Ν Ε

“ηKοτικ> γραφε=ο ενηK;ρωσηU για την απασχ>ληση: Πελατειακ;U εξυπηρετ<σειU παλαι,U κοπ<U!”

εξυπηρετο?ν ε=ναι πολιτικο?U σχεδιασKο?U ορισK;νων. εν ε=ναι πλ;ον καιρ>U να απαλλαγο?Kε απ> τιU «συν<θειεU» που KαU ;φεραν εδO; Για την “Ανεξ,ρτητη ηKοτικ< Συνεργασ=α Καρπενησ=ου”, οι δηKοτικο= σ?Kβουλοι: Ντ=νοU ΜποKποτσι,ρηU, Θαν,σηU Καραγιανν>πουλοU”.

νι κά

Ανεξ,ρτητη ηKοτικ< Συνεργασ=α

Ε

Απστευτο κι ω αληθιν! Ιδιτη δνει 600.000 ευρ για να γνει.. δρο

Μετ, το τ;λοU τηU εκδ<λωσηU τηU απονοK<U των χρηKατικOν βραβε=ων προU τουU Ευρυτ,νεU φοιτητ;U απ> την 5νωση Ευρυτ,νων τηU ΑKερικ<U στην Ελλ,δα, πραγKατοποι<θηκε K=α ,τυπη και φιλικ< ενηKερωτικ< συζ<τηση Kε τον βουλευτ< Ευρυταν=αU κ. Ηλ=α Καραν=κα για ζητ<Kατα και θ;Kατα που απασχολο?ν την Ευρυταν=α, στην οπο=α παραβρ;θηκε και ο Περιφερειακ>U Σ?KβουλοU κ. Λ,KπροU Τσιτσ,νηU, καθOU επ=σηU ο καθηγητ<U κ. Ιω,ννηU Υφαντ>πουλοU, ο Πρ>εδροU τηU Εταιρε=αU Ευρυτ,νων ΕπιστηK>νων κ. Ζο?KποU Ιω,ννηU, ο Πρ>εδροU του Συνδ;σKου των Απανταχο? Αποδ<Kων Κλειτσο? κ. ΦOτηU ΚουλαρK,νηU,

ο πρ>εδροU του Εκπολιτιστικο? Συλλ>γου Βρ,χαU κ. Ηλ=αU ΤζιOραU, η εκπρ>σωποU τηU Ο.Ε.Σ. κ. Αγγελικ< Σκοτ=δα και ,λλοι. Εκε= λοιπ>ν ακο?στηκε η εκπληκτικ< δ<λωση απ> τον Πρ>εδρο του Συλλ>γου Βρ,χαU καθηγητ< του Πολυτεχνε=ου κ. Ηλ=α ΤζιOρα, ο οπο=οU αναφερ>KενοU στο Kεγ,λο πρ>βληKα του δρ>Kου Χ>χλιαU - Βρ,χαU- Μεσοχωρ=ου – Κορ=τσαU –Μαυρολ>γγου Κλειτσο? ε=πε: « κ?ριε βουλευτ, Kου, σαU δηλOνω >τι εγO και ο Kηχανικ>U κ. Ιω,ννηU Μ,γκαU διαθ;τουKε το ποσ> των 600 χιλι,δων ευρO να γ=νει επιτ;λουU το τK<Kα του δρ>Kου K;χρι την Βρ,χα. ΜαU το επιτρ;πουν; Ε=ναι δυνατ>ν;»

Ο ηK<τρηU Καρατσ=κηU στο .Σ. τηU ΕΚΕΠΠΑΗΚ

Με οK>φωνη απ>φαση του ηKοτικο? ΣυKβουλ=ου Καρπενησ=ου

Στη συνεδρ=αση του ηKοτικο? ΣυKβουλ=ου Καρπενησ=ου, που πραγKατοποι<θηκε την Τετ,ρτη 7 Μαρτ=ου 2012, συζητ<θηκε το θ;Kα ορισKο? K;λουU στο ιοικητικ> ΣυKβο?λιο (.Σ.) τηU Ενια=αU Κοινωφελο?U Επιχε=ρησηU Παιδε=αU Προστασ=αU και Αλληλεγγ?ηU <Kου Καρπενησ=ου (ΕΚΕΠΠΑΗΚ), λ>γω παρα=τησηU. ΣυγκεκριK;να, σ?Kφωνα και Kε το 4577/5-3-2012 διαβιβαστικ> ;γγραφο τηU ΕΚΕΠΠΑΗΚ, ο κ. ηK<τρηU ΚεραK,ρηU υπ;βαλε την παρα=τησ< του απ> τακτικ> K;λοU του .Σ. τηU επιχε=ρησηU. Αιτ=α ε=ναι η Kετ,θεσ< του, ωU υπ,λληλοU τηU Εθνικ<U Ασφαλιστικ<U, στη ΛαK=α, γεγον>U που θα τον εKπ>διζε να ασκ<σει επιKελOU τα καθ<κοντ, του στο .Σ.. Με την οK>φωνη απ>φαση 65/2012 του ηKοτικο? ΣυKβουλ=ου, ο κ. ΚεραK,ρηU αντικαταστ,θηκε απ> τον κ. ηK<τρη Καρατσ=κη. 4λλωστε, κατ, την περ=οδο τηU δηKαρχ=αU του (1995 – 1998), ο κ. Καρατσ=κηU ε=χε διατελ;σει και πρ>εδροU τηU αντ=στοιχηU τ>τε ΕΚΕΠΠΑΗΚ, τηU ΕΠΑΚ και κατ, συν;πεια ;χει εKπειρ=α απ> τη διαχε=ριση και τη διο=κηση κοινωφελOν επιχειρ<σεων. Να σηKειOσουKε, ωστ>σο, >τι σ?Kφωνα Kε το καταστατικ> τηU ΕΚΕΠΠΑΗΚ, η συγκεκριK;νη θ;ση τακτικο? K;λουU του .Σ. πληρOνεται απ> δηK>τη και Kε αυτ< ακριβOU την ιδι>τητα συKKετ;χει ο κ. Καρατσ=κηU.


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 21 Μαρτ;ου 2012 / Σελ;δα 5

Την κλεισαν νχτα ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ν Ε

Μεσ/νυχτα τηS Κυριακ:S, η Τρ/πεζα τηS Ελλ/δοS, Iε I;α ξαφνικ: απ<φαση, θ9τει σε καθεστMS εκκαθ/ρισηS 3 Συνεταιριστικ9S Τρ/πεζεS -απ< τιS 17 που λειτουργο=ν στην Ελλ/δα- Iεταξ= αυτMν και τη Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS.

Οι καταθσει( λγεται τι εναι διασφαλισ!νε( 100% - Πρβλη!α θα υπρξει !ε τι( !ερδε(

Σε διαδικασ;α εκκαθ/ρισηS βρ;σκεται απ< τη ευτ9ρα το πρω; η Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS, υποκατ/στηIα τηS οπο;αS λειτουργο=σε I9χρι προχθ9S και στο Καρπεν:σι, Iε εκατοντ/δεS Ευρυτ/νεS πελ/τεS. Με εντολ: τηS Τρ/πεζαS τηS Ελλ/δοS, την οπο;α εξ9δωσε ο κ. ΓιMργοS Προβ<πουλοS, :δη διορ;στηκε ειδικ<S εκκαθαριστ:S, ο οπο;οS αν9λαβε αI9σωS καθ:κοντα και δι9ταξε την πα=ση <λων των εργασιMν, ακ<Iη και των τηλεφωνηI/των

Η απ<φαση τηS ΤτΕ για τη Συνεταιριστικ: ΛαI;αS

Ε

υρ υτ α

Η Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS Με I;α απ<φαση “β<Iβα”, η Τρ/πεζα τηS Ελλ/δοS 9κλεισε I9σα σε Iια ν=χτα τρειS Συνεταιριστικ9S Τρ/πεζεS. Μεταξ= αυτMν και τη Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS, Iια τρ/πεζα που :ταν π/ντα κοντ/ στην τοπικ: κοινων;α, εδM και 112 χρ<νια. Η ανακο;νωση τηS Τρ/πεζαS τηS Ελλ/δοS αναφ9ρει: “19/03/2012. Η Τρ/πεζα τηS Ελλ/δοS 9κρινε αναγκα;α την υπαγωγ: των συνεταιριστικMν τραπεζMν Αχαϊκ: Συν.Π.Ε., ΛαI;αS Συν.Π.Ε., Λ9σβου - Λ:Iνου Συν.Π.Ε. στα I9τρα εξυγ;ανσηS που προβλ9πει ο ν. 3601/2007, <πωS τροποποι:θηκε απ< τον ν<Iο 4021/2011, αφο= παρ/ τιS επανειληII9νεS προσπ/θει9S τηS για την αντιIετMπιση των αδυναIιMν των εν λ<γω τραπεζMν, δεν κατ9στη δυνατ: η λ:ψη I9τρων που θα αποκαθιστο=σαν τη βιωσιI<τητ/ τουS. Οι /δειεS των τριMν συνεταιριστικMν τραπεζMν ανακλ:θηκαν και οι τρ/πεζεS αυτ9S τ;θενται σε ειδικ: εκκαθ/ριση. Εκκαθαριστ9S ορ;στηκαν οι κ.κ. Ιω/ννηS Γιανν;κοS, ηI:τριοS Πετρ/κογλου (σ.σ. για τη Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS) και Μιχα:λ ΑνδριMτηS, αντ;στοιχα”

Τρ/πεζα Λ9σβου - Λ:Iνου, Iε =ψοS καταθ9σεων και χορηγ:σεων απ< 55 εκατ. ευρM αντ;στοιχα και δ;κτυο 3 καταστηI/των.

νι κάΑ

ΠMS και γιατ; Iπ:κε “λουκ9το” στη Συνεταιριστικ: ΛαI;αS

Η οικονοIικ: κατ/σταση Αναφορικ/ Iε το προφ;λ των τριMν ανωτ9ρω ΤραπεζMν, η Iεγαλ=τερη :ταν η Αχαϊκ: Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα, Iε δ;κτυο 13 καταστηI/των, καταθ9σειS =ψουS 220 εκατ. ευρM και χορηγ:σειS 210 εκατ. ευρM. ε=τερη σε I9γεθοS η Τρ/πεζα ΛαI;αS, Iε καταθ9σειS =ψουS 65 εκατ. ευρM, χορηγ:σειS 60 εκατ. ευρM και π9ντε καταστ:Iατα και τρ;τη κατ/ σειρ/ η

Η απ<φαση τηS ΤτΕ Iε αριθI< 34/18-3-2012, την οπο;α υπογρ/φει ο κ. ΓιMργοS Προβ<πουλοS, εισηγ:θηκε στην "Επιτροπ: ΠιστωτικMν και ΑσφαλιστικMν ΘεI/των" την αν/κληση τηS /δειαS λειτουργ;αS τηS Συνεταιριστικ:S Τρ/πεζαS ΛαI;αS και συγκεκριI9να αναφ9ρει: ΕΠΕΙ Η Α. το πιστωτικ< ;δρυIα Iε την επωνυI;α «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» αδυνατε; να αυξ:σει τα κεφ/λαι/ του, δεδοI9νου <τι προS εκπλ:ρωση των υποχρεMσεMν του εκ του /ρθρου 27 του ν. 3601/2007 θα 9πρεπε να 9χει ;δια κεφ/λαια σε =ψοS εν<S εκατοIIυρ;ου εκατ<ν οκτM χιλι/δων ευρM (1.108.000 ευρM), λαIβανοI9νηS υπ<ψη τηS ανεπ/ρκειαS των προβλ9ψεων για επισφαλε;S απαιτ:σειS, εν<ψει <IωS 1) των ανυπ9ρβλητων προβληI/των εξαιτ;αS των υψηλMν ποσοστMν Iη εξυπηρετο=Iενων δανε;ων και 2) τηS επ; Iακρ<ν αδυναI;αS εκ I9ρουS του πιστωτικο= ιδρ=IατοS να αναλ/βει πρωτοβουλ;εS που θα αποκαθιστο=σαν την βιωσιI<τητα αυτο=, προκ=πτει αδυναI;α α=ξησηS των ιδ;ων κεφαλα;ων του Mστε να αρθε; η παρο=σα ανεπ/ρκει/ τουS. ΣυνεπMS, συντρ9χει αιτ;α εφαρIογ:S τηS περ;πτωσηS iv του στοιχε;ου α τηS παραγρ/φου 1 του /ρθρου 8 του ν. 3601/2007. Β. Εξαιτ;αS τηS ωS /νω ανεπ/ρκειαS των ιδ;ων κεφαλα;ων του αλλ/ και λ<γω αφεν<S τηS 9λλειψηS επαρκο=S ενεχ=ρου η οπο;α καθιστ/ αν9φικτη την οποιαδ:ποτε 9κτακτη παροχ: ρευστ<τηταS και αφετ9ρου τηS οφειλ<IενηS στιS συνθ:κεS τηS αγορ/S 9λλειψηS ρευστ<τηταS, το πιστωτικ< ;δρυIα αυτ< δεν ε;ναι σε θ9ση να εκπληρMσει τιS υποχρεMσειS του ιδ;ωS 9ναντι των καταθετMν του, οπ<τε συντρ9χει επ;σηS αιτ;α εφαρIογ:S του στοιχε;ου γ τηS παραγρ/φου 1 του /ρθρου 8 του ν. 3601/2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Ανακαλε;ται, η /δεια που ε;χε παρασχεθε; Iε την τηS Επιτροπ:S ΝοIισIατικMν και ΠιστωτικMν θεI/των 5 3 5 / 6 / 2.11.1993 για την ;δρυση και λειτουργ;α του πιστωτικο= ιδρ=IατοS Iε την επωνυI;α ΣΥ Ν ΕΤ Α Ι ΡΙΣ Τ ΙΚ Η «Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» και τ;θεται αυτ< σε ειδικ: εκκαθ/ριση σ=Iφωνα Iε το /ρθρο 68 του ν. 3601/2007, 2. Ειδικ<S εκκαθαριστ:S του ιδρ=IατοS Iε την επωνυI;α «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» διορ;ζεται ο κοS ηI:τριοS Πετρ/κογλου του Γεωργ;ου Α Τ Ν 056590, η δε αIοιβ: του, η οπο;α δεν αποτελε; Iισθ<, καθορ;ζεται σε τ9σσεριS χιλι/δεS ευρM (4.000 ευρM) Iηνια;ωS. 3. Το ωS /νω ;δρυIα επιτρ9πεται εφεξ:S να διενεργε; I<νο τιS πρ/ξειS που υπηρετο=ν τον σκοπ< τηS εκκαθαρ;σεωS. ΕιδικMS απαγορε=εται η /σκηση <λων των δραστηριοτ:των τηS παραγρ/φου 1 του /ρθρου 11 του ν. 3601/2007.

Η “Iα=ρη” ευτ9ρα Το κατεπε;γον και Iε τον χαρακτηρισI< "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ" 9γγραφο τηS ΤτΕ, Iε ηIεροIην;α 19-3-2012, (το οπο;ο δηIοσιε=ουIε αποκλειστικ/) κοινοποι:θηκε Iε φαξ το πρω; τηS ευτ9ραS 19-3-2012 στη Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS, στο κεντρικ< τηS κατ/στηIα στη ΛαI;α. Οι εργαζ<Iενοι τηS Τρ/πεζαS 9πεσαν κυριολεκτικ/ απ< τα σ=ννεφα. Λ;γεS MρεS νωρ;τερα, απ< την Κυριακ: το απ<γευIα I9χρι τα Iεσ/νυχτα τηS Κυριακ:S ξηIερMIατα ευτ9ραS, η διο;κηση τηS Συνεταιριστικ:S Τρ/πεζαS, συγκαλMνταS 9κτακτο ιοικητικ< ΣυIβο=λιο, ε;χε επαφ9S Iε το ιοικητικ< ΣυIβο=λιο τηS ΤτΕ, υπ< την προεδρε;α του κ. ΓιMργου Προβ<πουλου, και βρισκ<ταν σε αναIον: για την 9κδοση τηS απ<φασηS. Τελικ/, τα χαρ/Iατα τηS ευτ9ραS και ερ:Iην τηS ιο;κησηS τηS Συνεταιριστικ:S Τρ/πεζαS ΛαI;αS, αποφασ;στηκε, για συγκεκριI9νουS λ<γουS που θα διαβ/σετε παρακ/τω, η Συνεταιριστικ: Τρ/πεζα ΛαI;αS και /λλεS δ=ο ακ<Iη Συνεταιριστικ9S Τρ/πεζεS, η Αχαϊκ: και η Λ9σβου - Λ:Iνου, να τεθο=ν σε καθεστMS εκκαθ/ρισηS. Στο Καρπεν:σι Την ε;δηση δηIοσ;ευσαν Ευρυτανικ/ Ν9α”, πρMτα τα “Ε στην καθηIεριν: ηλεκτρονικ: 9κδοση τηS εφηIερ;δαS www.evrytanika.gr, :δη απ< το βρ/δυ τηS Κυριακ:S 18 Μαρτ;ου 2012. Το πρω; τηS ευτ9ραS και Iετ/ τη διαστα=ρωση των στοιχε;ων, ανακοινMσαIε και το <νοIα τηS τρ/πεζαS. Στο υποκατ/στηIα τηS Συνεταιριστικ:S Τρ/πεζαS ΛαI;αS στο Καρπεν:σι, που βρ;σκεται επ; τηS οδο= Αθ. ΚαρπενησιMτη, κοντ/ στην κεντρικ: πλατε;α, πραγIατοποι:θηκαν αρχικ/ διερευνητικ/ τηλεφων:Iατα ενM απ< το πρω; υπ:ρξε 9ντονη η ανησυχ;α πελατMν τηS τρ/πεζαS για τιS καταθ9σειS τουS. Ο προϊστ/IενοS του υποκαταστ:IατοS Καρπενησ;ου δεν γνMριζε τ;ποτα. Γυρ;στε σελ;δα


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 21 ΜαρτAου 2012 / ΣελAδα 6

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

εν κινδυνεCουν οι καταθ?σειY - ΠιθανBν να χαθοCν χιλι0δεY OερAδεY

Τι θα γνει ε τι# καταθσει#

Ε

Τι θα γAνει Oε τα δ0νεια 9να απB τα σοβαρ0 θ?Oατα που απασχολεA εκατοντ0δεY πελ0τεY τηY τρ0πεζαY εAναι τα δ0νεια. Η ΤτΕ @ταν σαφ@Y στην απBφασ@ τηY. Η Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY ?χει πολλ0 επισφαλ@ δ0νεια, τα οποAα αδυνατεA να εισπρ0ξει. Σε περAπτωση που τα δ0νεια "αγοραστοCν" απB 0λλη τρ0πεζα, Oε ισχυρB δικηγορικB τO@Oα, ενδ?χεται να απαιτηθοCν Oε κ0θε τρBπο. Και Bλα τα δ0νεια ?χουν προσηOειSσειY. Αν αυτB συOβεA, ενδ?χεται οι πελ0τεY δανειολ@πτεY να βρεθοCν ξαφνικ0 αντιO?τωποι Oε απαιτ@σειY τηY ν?αY Τρ0πεζαY για 0Oεση εξBφληση. Π0ντωY, δ0νεια δεν χ0νονται. Β?βαια, υπ0ρχει η περAοδοY τηY εκκαθ0ρισηY, η οποAα OπορεA να κρατ@σει και π0νω απB ?ναν χρBνο, οπBτε κ0θε απαAτηση Bσον αφορ0 τα δ0νεια, η οποAα πιθανBν να εAχε εγερθεA, αυτοO0τωY "παγSνει".

Στο στBχαστρο και ο Περγαντ0Y Ο πρBεδροY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY κ. ηO@τρηY Καρδ0κοY ?κανε λBγο για πολιτικ?Y επιλογ?Y, Sστε να κλεAσουν οι Oικρ?Y τρ0πεζεY για να ωφεληθοCν οι ιδιωτικ?Y εOπορικ?Y τρ0πεζεY.

Μετ0 απB επαφ@ Oε στελ?χη του υποκαταστ@OατοY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY που εAχε ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου κ. ΚSσταY Μπακογι0ννηY χθεY το πρωA στο γραφεAο του, προχSρησε στην ακBλουθη δ@λωση: «Η αυθαAρετη αναστολ@ των αδειSν σε τρειY ελληνικ?Y συνεταιριστικ?Y τρ0πεζεY, OεταξC των οποAων και η Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY, αποτελεA καAριο πλ@γOα για την τοπικ@ OαY οικονοOAα. Η τρ0πεζα λειτουργεA ωY OοχλBY αν0πτυξηY για τη Στερε0 Ελλ0δα και ?χει κερδAσει επ0ξια, για περισσBτερο απB ?ναν αιSνα, την εOπιστοσCνη των καταθετSν και των επενδυτSν. Ο δ@OοY ΚαρπενησAου, αναπτCσσονταY κατ0 το περασO?νο ?τοY εξαιρετικ@ συνεργασAα Oε τη Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY, θεωρεA Bτι οι συνεταιριστικ?Y τρ0πεζεY αποτελοCν εργαλεAο στ@ριξηY τηY επιχειρηOατικBτηταY, ενισχCουν την περιφερειακ@ αν0πτυξη και προσφ?ρουν ?να δAχτυ ασφαλεAαY για τιY αποταOιεCσειY των καταθετSν. Το κεντρικB κρ0τοY που στηρAζει ?Oπρακτα τιY Oεγ0λεY τρ0πεζεY, σε αυτ@ τη δCσκολη οικονοOικ@ συγκυρAα, επιβ0λλεται Bσο ποτ? 0λλοτε να δSσει χεAρα βοηθεAαY και στιY OικρBτερεY. Η βιωσιOBτητα τηY Τρ0πεζαY OπορεA και επιβ0λλεται να εξασφαλιστεA».

Χθ?Y O?χρι αργ0 το βρ0δυ, πραγOατοποι@θηκε ευρεAα σCσκεψη που συγκ0λεσαν ο δ@OαρχοY τηY ΛαOAαY ΓιS ργοY Κοτρ ων ι0 Y και ο πρBεδροY τηY Τρ0πεζαY ΛαOAαY ηO@τρηY Καρδ0κοY, για το O?λλον τηY τρ0πεζαY .

Στο ταOεAο ανεργAαY οι 45 εργαζBOενοι ΞCπνησαν ?χονταY OεAνει 0νεργοι O?σα σε Oια νCχτα. Το ψυχολογικB σοκ των 45 εργαζοO?νων στη Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY ακολοCθησε η ασφυκτικ@ πAεση χιλι0δων πελατSν τηY τρ0πεζαY, που ?σπευσαν στα υποκαταστ@Oατα, βοOβαρδAζονταY Oε ερωτ@σειY τουY ?τσι κι αλλιSY σαστισO?νουY υπαλλ@λουY. /στBσο, σε επιστολ@ τουY, χαρακτ@ρισαν "0δικη" την απBφαση να κλεAσει η τρ0πεζα. Ο σCλλογοY εργαζοO?νων εξ?δωσε ανακοAνωση, καταγγ?λλονταY πωY οι Συνεταιριστικ?Y Τρ0πεζεY δεν αντιOετωπAστηκαν ισBτιOα. ΧθεY ΤρAτη, αντιπροσωπAα των εργαζοO?νων Oετ?βη στην Αθ@να. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ/Ν Σ@Oερα 19/03/2012, Oετ0 απB 112 χρBνια συνεχοCY παρουσAαY, συOOετοχ@Y και προσφορ0Y στην οικονοOικ@ και κοινωνικ@ ζω@ του τBπου OαY η Τρ0πεζα τηY Ελλ0δοY ανακ0λεσε την 0δεια λειτουργAαY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY και

την ?θεσε σε ειδικ@ εκκαθ0ριση Oε το σκεπτικB Bτι δ@θεν η Τρ0πεζα αδυνατεA να αυξ@σει τα κεφ0λαι0 τηY κατ0 1.108.000 ευρS. ΦανταστεAτε λοιπBν Bτι την Aδια στιγO@ που ?χει αποφασιστεA και επιχειρεAται η ανακεφαλαιοποAηση των ελληνικSν ΤραπεζSν Oε κεφ0λαια 48 δισεκατοOOυρAων ευρS και O0λιστα τραπεζSν Oε αρνητικ0 Aδια κεφ0λαια, ανακαλεAται η 0δεια λειτουργAαY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY που ?χει θετικ0 Aδια κεφ0λαια και το απαιτοCOενο ποσB των 1.108.000 ευρS εAναι ?να ελ0χιστο ποσB. Και τοCτο παρ0 το γεγονBY Bτι, εγκαAρωY, απB την 7/2/2012 η Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα εAχε υποβ0λλει αAτηOα για ενAσχυση απB τον OηχανισOB ?κτακτηY παροχ@Y ρευστBτηταY τηY Τρ0πεζαY τηY Ελλ0δοY Oε προτεινBOενο ποσB 7.500.000 ευρS και Oε προσφερBOενεY ασφ0λειεY που σCOφωνα Oε τιY AδιεY τιY προδιαγραφ?Y τηY Τρ0πεζαY τηY Ελλ0δοY συνιστοCσαν ποσοστB κ0λυψηY τουλ0χιστον 200%.

Κ/ΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ >χι στο κλεAσιOο τηY «> Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY»

Α

Τι θα γAνει Oε τιY OερAδεY Κ0θε καταθ?τηY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY εAναι παρ0λληλα και OεριδιοCχοY τουλ0χιστον OιαY OερAδαY, η οποAα αποτιO0ται σ@Oερα στα 150 ευρS. Η OερAδα που ?χει κ0θε πελ0τηY τηY Τρ0πεζαY εAναι ανεξ0ρτητη απB τιY καταθ?σειY του. /στBσο, πολλοA απB τουY 17.000 περAπου πελ0τεY τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY ?χουν περισσBτερεY απB OAα OερAδεY. Το ερSτηOα εAναι τι θα γAνει Oε αυτ0 τα "τοξικ0 OερAδια" και κατ0 πBσο κινδυνεCουν να χαθοCν τα χρ@Oατα των πελατSν, αφοC οι συνολικ?Y καταθ?σειY σε OερAδια ξεπερνοCν τα 18 εκατ. ευρS. ΣCOφωνα Oε το καταστατικB τηY τρ0πεζαY, κ0θε OεριδιοCχοY, σε περAπτωση πτSχευσηY τηY τρ0πεζαY, Bχι OBνο χ0νει τα λεφτ0 του, αλλ0 υπ0ρχει πιθανBτητα να βρεθεA επιπλ?ον και υπBχρεοY, αν0λογα Oε τα φ?σια τηY Τρ0πεζαY. ΤραπεζικοA κCκλοι τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY, σε επικοινωνAα Oε τα "Ευρυτανικ0 Ν?α", αδυνατοCσαν να δSσουν σαφ@ απ0ντηση σχετικ0 Oε τιY OερAδεY. ΕAναι φανερB πωY σε περAπτωση που προκCψει απB την εκκαθ0ριση Oεγ0λη "τρCπα", τα χρ@Oατα ενδ?χεται να χαθοCν.

Ν Ε

ιευκρAνισε, π0ντωY, Bτι για τιY καταθ?σειY δεν υπ0ρχει λBγοY ανησυχAαY αφοC εAναι εγγυηO?νεY. εν ?δωσε, BOωY, απ0ντηση για τιY Oετοχ?Y, τα δ0νεια και τιY επιταγ?Y. /στBσο, σε δηλSσειY του, επιτ?θηκε στον Περιφερει0ρχη Στερε0Y Ελλ0δαY κ. Κλ?αρχο Περγαντ0, για την απBφαση του ΠεριφερειακοC ΣυOβουλAου να αποσCρει τιY καταθ?σειY τηY Περιφ?ρειαY απB τη Συνεταιριστικ@ ΛαOAαY -περAπου 30 εκατ. ευρS- και να επιλεγεA η Εθνικ@ Τρ0πεζα. Ο κ. Περγαντ0Y, αντικροCονταY τιY κατηγορAεY, επαν?λαβε Bτι το ΠεριφερειακB ΣυOβοCλιο ?λαβε OAα νBOιOη απBφαση για να διασφαλAσει τα κεφ0λαια τηY Περιφ?ρειαY, για την οποAα “αισθ0νεται δικαιωO?νοY”, BπωY εAπε, ?πειτα και απB τιY πρBσφατεY εξελAξειY. Π0ντωY, αλγειν@ εντCπωση προκ0λεσε η κυνικ@ οOολογAα του προ?δρου κ. ηO@τρη Καρδ0κου σε τηλεοπτικB σταθOB (star ΛαOAαY) Bτι ο AδιοY φρBντισε προ εξαO@νου να αποσCρει τιY προσωπικ?Y του καταθ?σειY απB τη Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα, φοβοCOενοY πιθανB κλεAσιOο τηY τρ0πεζαY, διBτι οι καταθ?σειY του προ?δρου αλλ0 και των OελSν του .Σ. δεν διασφαλAζονται BπωY των 0λλων πελατSν.

υρ υτ α

ΣCOφωνα Oε το ?γγραφο τηY Τρ0πεζαY τηY Ελλ0δοY, BλεY οι καταθ?σειY των πελατSν τηY Συνεταιριστικ@Y ΛαOAαY δεν κινδυνεCουν και εAναι εξασφαλισO?νεY 100% και σε οποιοδ@ποτε CψοY τουY. Π0ντωY, σCOφωνα Oε τον ΤαOεAο ΕγγCησηY Καταθ?σεων και ΕπενδCσεων (ΤΕΚΕ), εγγυηO?νο εAναι το ποσB O?χρι το CψοY των 100.000 ευρS. =δη απB τη ευτ?ρα, ?χει εκδοθεA απB την Τρ0πεζα τηY Ελλ0δοY προκ@ρυξη, Sστε να αναδειχθεA αν0δοχοY που θα αναλ0βει το χαρτοφυλ0κιο τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY. /στBσο, Bλα αυτ0 θα γAνουν Oετ0 την ολοκλ@ρωση τηY εκκαθ0ρισηY απB τον ειδικB εκκαθαριστ@. Για τη Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY, ειδικBY εκκαθαριστ@Y διορAστηκε ο κ. ηO @ τ ρ ι ο Y Π ε τ ρ0 κ ο γ λ ου Oε αOοιβ@ (η οποAα δεν αποτελεA OισθB) CψουY 4.000 ευρS OηνιαAωY. Η ΤτΕ, σε 0λλο ?γγραφB τηY, αναφ?ρει: "... ΣCOφωνα Oε το 0ρθρο 63 του ν. 3601/2007 θα διενεργηθεA 0Oεσα η προβλεπBOενη σε αυτB διαδικασAα για την εCρεση αναδBχου των καταθ?σεων και τη Oεταφορ0 τουY σε 0λλη τρ0πεζα. =δη ?χουν εκδηλSσει ενδιαφ?ρον εOπορικ?Y τρ0πεζεY Oε παρουσAα στιY συγκεκριO?νεY γεωγραφικ?Y περιοχ?Y. Το αποτ?λεσOα τηY διαδικασAαY αυτ@Y θα ανακοινωθεA Oε νεBτερο δελτAο τCπου τηY Τρ0πεζαY τηY Ελλ0δοY"

Τι λνε στελχη τη# τρ πεζα# Στ?λεχοY του ιοικητικοC ΣυOβουλAου τηY Τρ0πεζαY, Oε το οποAο επικοινSνησαν τα Ευρυτα νικ0 Ν?α", δ@λωσε "Ε ?κπληκτο για την απBφαση τηY ΤτΕ. ΧαρακτηριστικB εAναι Bτι ακοCστηκε πωY η ΤρBικα ?δωσε εντολ@ να κλεAσουν BλεY οι Oικρ?Y τρ0πεζεY. Το Aδιο στ?λεχοY υποστηρAζει Bτι η Τρ0πεζα δεν ?χει τραγικ0 οικονοOικ0 στοιχεAα. Στην ουσAα ?βαλαν εκκαθαριστ@ στην Τρ0πεζα για Oια διαφορ0 OBλιY 1.108.000 ευρS, Oε το σκεπτικB Bτι η τρ0πεζα αδυνατεA να αυξ@σει το OετοχικB τηY κεφ0λαιο κατ0 το παραπ0νω ποσB. "ΣCOφωνα Oε το O?γεθοY τηY τρ0πεζαY, το ποσB αυτB εAναι αστεAο. Κ0τι 0λλο συOβαAνει Oε τη Συνεταιριστικ@ ΛαOAαY. Θ?λουν να OαY κλεAσουν και το π?τυχαν Oε πραξικοπηOατικB τρBπο", υποστηρAζει το O?λοY του .Σ. τηY τρ0πεζαY, που θ?λει να κρατ@σει την ανωνυOAα του.

νι κά

Συν?χεια απB την προηγοCOενη σελAδα .... Παρ?πεOπε τουY πελ0τεY σε ανακοAνωση τηY τρ0πεζαY, η οποAα αναOενBταν να εκδοθεA αργ0 το OεσηO?ρι. Μ?χρι τBτε εAχαν παγSσει BλεY οι συναλλαγ?Y. Τελικ0, Oετ0 απB εντολ@ που ?λαβαν οι υπ0λληλοι απB τα κεντρικ0 τηY ΛαOAαY, κατ?βασαν τα ρολ0 τηY τρ0πεζαY στο Καρπεν@σι, χωρAY να παρ0σχουν καOAα ενηO?ρωση, περAπου στιY 12 το OεσηO?ρι τηY ευτ?ραY. /στBσο, χθεY ΤρAτη, το υποκατ0στηOα 0νοιξε OBνο για διευκρινAσειY στουY πελ0τεY τηY τρ0πεζαY.

ΣηOειωτ?ον δε Bτι το εν λBγω αAτηOα τηY Συνεταιριστικ@Y Τρ0πεζαY ΛαOAαY εAχε υποβληθεA διBτι απB το τ?λοY ΝοεOβρAου 2011, Oε απBφαση τηY Τρ0πεζαY τηY Ελλ0δοY, η Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY εAχε αποκλειστεA απB το ΕυρωσCστηOα, χωρAY ποτ? να OαY κοινοποιηθεA η εν λBγω απBφαση και παρ0 το γεγονBY Bτι την Aδια στιγO@ οι υπBλοιπεY ελληνικ?Y τρ0πεζεY αντλοCσαν απB το ΕυρωσCστηOα τερ0στια ποσ0 πολλSν δισεκατοOOυρAων ευρS. Η Τρ0πεζα τηY Ελλ0δοY, λοιπBν, κλεAνει τη Συνεταιριστικ@ Τρ0πεζα ΛαOAαY για το ποσB των 1.108.000 ευρS, ενS @δη ?χουν διατεθεA, και πολC σωστ0 βεβαAωY, εκατοντ0δεY εκατοOOCρια ευρS για τιY τρ0πεζεY PROTON και ΑΣΠΙΣ και ετοιO0ζονται προY δι0θεση 48 δισεκατοOOCρια ευρS και πολC σωστ0 επισηOαAνουOε για την ανακεφαλαιοποAηση του συνBλου των ελληνικSν τραπεζSν. Γι αυτοCY τουY λBγουY, η απBφαση αυτ@ εAναι παρ0νοOη, σκληρ@, εγκληOατικ@, 0δικη και π0νω απ’ B-

λα αν@θικη. Η πολιτεAα κλεAνει τα O0τια στην οικονοOικ@ κατ0σταση των υπολοAπων τραπεζSν και τιY ενισχCει, ενS δεAχνει το σκληρB τηY πρBσωπο OBνο στιY Oικρ?Y τοπικ?Y Συνεταιριστικ?Y Τρ0πεζεY. >χι OBνο δεν βο@θησε η πολιτεAα τιY Τρ0πεζ?Y OαY Oε ενAσχυση @ Oε τεχνογνωσAα, αλλ0 οCτε καν OαY αντιOετSπισε ισBτιOα και ισBνοOα. Οι Συνεταιριστικ?Y Τρ0πεζεY αν@κουν στιY τοπικ?Y κοινωνAεY, π0ντα λειτοCργησαν σε BφελBY τουY και OποροCν να συνεχAσουν να το κ0νουν. Οι Συνεταιριστικ?Y Τρ0πεζεY πρ?πει να OεAνουν. Τα προβλ@Oατα του ελληνικοC χρηOατοπιστωτικοC συστ@OατοY αλλοC βρAσκονται. ΣαY καλοCOε BλουY να στηρAξετε την προσπ0θει0 OαY για 0Oεση αν0κληση τηY απBφασηY αυτ@Y και να αγωνιστεAτε OαζA OαY Sστε το AδρυOα που οι πρBγονοA OαY Oε αAOα, θυσAεY και αυταπ0ρνηση δηOιοCργησαν να συνεχAσει να προσφ?ρει στην κοινωνAα OαY. ηO@τριοY Σεϊντ@Y ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 21 Μαρτ.ου 2012 / Σελ.δα 7

Ακυρ@θηκε το Παγοδρ/<ιο

Η επιτροπ του ρθρου 152 δ χθηκε την ακυρωτικ απ φαση τη Αποκεντρω νη ιο κηση 479/18-01-12 ) Η ν,α ακυρωτικ- απ/φαση -αν και δεν ε.ναι τελεσ.δικη -ο δ-<οF πιθαν/ν να διεκδικ-σει σε αν@τερο βαθ</ την επανεξ,ταση των αποφ!σε@ν του- προκαλε. <ε.ζον θ,<α στον δ-<ο Καρπενησ.ου, δι/τι ακυρ@νει στην ουσ.α ολ/κληρη την αν!θεση τηF λειτουργι!F του Παγοδρο<.ου, την πα-

ραχ@ρηση τηF πλατε.αF, αλλ! κυρ.ωF ακυρ@νει το συ<φωνητικ/ αν!θεσηF, στο οπο.ο προβλ,πονται και τα οικονο<ικ! στοιχε.α. Η απ/φαση θα ,χει απρ/βλεπτεF συν,πειεF, αν τελικ! τελεσιδικ-σει. Π!ντωF, <,χρι στιγ<-F, δεν υπ!ρχει αντ.δραση, επ. τηF απ/φασηF, απ/ τον δ-<ο.

Το παγοδρ/<ιο, να θυ<.σου<ε, λειτο0ργησε στην κεντρικπλατε.α για ,να <-να, προκαλ@νταF την ευφορ.α των πολιτ@ν, αλλ! και τη <-νη τηF <ε.ζονοF αντιπολ.τευσηF, κυρ.ωF λ/γω των διαδικασι@ν που ακολουθ-θηκαν, /που βασ.ζεται και η ,νσταση τηF <ε.ζονοF αντιπολ.τευσηF.

Α

φαση η οπο.α εκδ/θηκε, σ0<φωνα <ε πληροφορ.εF, δ,χθηκε την ακυρωτικ- απ/φαση τηF Αποκεντρω<,νηF ιο.κησηF Θεσσαλ.αF - Στερε!F Ελλ!δαF, την οπο.α εισηγ-θηκε ο προϊστ!<ενοF του τ<-<ατοF ιοικητικο0 Οικονο<ικο0 του νο<ο0 Ευρυταν.αF κ. Παναγι@τηF Τσ.γκαF και παρουσ.ασαν τα “Ευρυτανικ! Ν,α” (αρ. φυλ.

Ν Ε

Μη ν/<ι<η ,κρινε την απ/φαση λειτουργ.αF του Παγοδρο<.ου -<ε τον τρ/πο που ,γινε- και η ευτεροβ!θ<ια Επιτροπ- Ελ,γχου Νο<ι</τηταF των δη<οτικ@ν αποφ!σεων που εδρε0ει στη Λα<.α. Η Επιτροπ- συνεδρ.ασε την Π,<πτη 8 Μαρτ.ου, /πωF ,γραΕυρυτανικ! Ν,α”. Η απ/ψαν τα “Ε

η οπρατθηκε η ανπλαση ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥνι κά

Αν!δοχοF η εταιρε.α "ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ" <ε ,κπτωση 4,3% Πρωτοφαν-F συ<<ετοχ- στον διαγωνισ</. Συνολικ! 47 εταιρε.εF ,λαβαν <,ροF στον διαγωνισ</ για το ,ργο "Αστικ- Αν!πλαση του κ,ντρου του Καρπενησ.ου" προϋπολογισ<ο0 3,2 εκατ. ευρ@.

Οι εργασε& ξεκινον σα στον Μ ιο και ολοκληρ"νονται σε δο χρνια

υρ υτ α

Σ0ντο<α η ζω- στην π/λη του Καρπενησ.ου θα αλλ!ξει. Τον Μ!ιο θα ξεκιν-σουν τα ,ργα τηF αν!πλασηF τηF π/ληF, τα οπο.α ανα<,νεται να ολοκληρωθο0ν <,σα σε δ0ο χρ/νια. Πρ/κειται για το <εγαλ0τερο ,ργο αν!πλασηF του κ,ντρου τηF π/ληF που ,γινε σε /λη την ιστορ.α του Καρπενησ.ου

Ε

Η δη<οπρ!τηση του ,ργου ,γινε χθεF, Τρ.τη 20 Μαρτ.ου, στιF 10.00 το πρω., στην α.θουσα του η<οτικο0 Συ<βουλ.ου Καρπενησ.ου, στον τρ.το /ροφο του ΚΑΠΗ. Εκε., συγκεντρ@θηκαν π!νω απ/ 100 !το<α, στελ,χη των 47 συνολικ! Τεχνικ@ν Εταιρει@ν που εκδ-λωσαν ενδιαφ,ρον για το ,ργο. στ/σο, οικονο<ικ- προσφορ! κατ,θεσαν </λιF 7 Τεχνικ,F Εταιρε.εF. Τ/σο το οικονο<ικ/ αντικε.<ενο, /σο και οι τεχνικ,F προδιαγραφ,F του ,ργου απαιτο0σαν τεχνικ,F εταιρε.εF, οι οπο.εF θα ε.χαν την τεχνογνωσ.α, την υλικοτεχνικ- υποδο<- και το κατ!λληλο προσωπικ/, @στε να ικανοποιο0ν τιF περιβαλλοντικ,F <ελ,τεF του ,ργου, σε συνδυασ</ <ε τη <ικρ/τερη /χληση των πολιτ@ν κατ! τη δι!ρκεια των εργασι@ν. Αν!δοχοF εταιρε.α αναδε.χθηκε η Τεχνικ- Εταιρε.α "ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ", <.α απ/ τιF <εγαλ0τερεF Τεχνικ,F Εταιρε.εF στη Στερε! Ελλ!δα <ε ,δρα τη Λα<.α. Η ,κπτωση που ,δωσε -ταν 4,3% περ.που, εν@ ο προϋπολογισ</F του ,ργου να θυ<.σου<ε αν,ρχεται στα 3,2 εκατ. ευρ@. στ/σο, η οικονο<ικ- τηF προσφορ! δεν -ταν η καλ0τερη.

'ντονο το ενδιαφ,ρον των εργοληπτικ@ν Τεχνικ@ν Εταιρει@ν. ΧθεF, ε.χαν συγκεντρωθε. π!νω απ/ 100 !το<α στην πλατε.α Καρπενησ.ου, λ.γο πριν <εταβο0ν στην α.θουσα που ,γινε ο διαγωνισ</F. Μεταξ0 αυτ@ν -ταν και 3 Τεχνικ,F Εταιρε.εF απ/ την Ευρυταν.α.

Κατετ!γη τρ.τη κατ! σειρ!. Υπ-ρξαν !λλεF δ0ο εταιρε.εF, οι οπο.εF ε.χαν προσφ,ρει <εγαλ0τερα ποσοστ! ,κπτωσηF. +<ωF, <ετ! απ/ το !νοιγ<α και των υπ/λοιπων φακ,λων, αποδε.χθηκε /τι οι εταιρε.εF αυτ,F, για διαφορετικο0F λ/γουF η κ!θε <.α, δεν πληρο0σαν το 100% των προϋποθ,σεων που απαιτο0νταν απ/ την προκ-ρυξη του ,ργου. Η εταιρε.α "ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ", δεν ε.ναι !γνωστη στην Ευρυταν.α. Ε.ναι η εταιρε.α που ,χει αναλ!βει και το <εγ!λο ,ργο επ,κτασηF του Νοσοκο<ε.ου Καρπενησ.ου, <ε προϋπολογισ</ 2,1 εκατ. ευρ@, εν@ στα θετικ! τηF προστ.θεται και το ,ργο

αν!πλασηF τηF Λα<.αF που αποτελε. εργολαβ.α τηF .διαF εταιρε.αF. Τα ,ργα τηF αν!πλασηF Καρπενησ.ου θα ξεκιν-σουν τον Μ!ιο. Στ/χοF τηF δη<οτικ-F αρχ-F ε.ναι η /σο το δυνατ/ν <ικρ/τερη /χληση στη ζω- των πολιτ@ν, κ!τι που φυσικ! η π/λη δεν πρ/κειται να αποφ0γει στο απ/γειο των εργασι@ν. Αρχικ!, π!ντωF, οι εργασ.εF θα ξεκιν-σουν απ/ ",ξω προF τα <,σα". "Ξεκιν!<ε απ/ τον κ/<βο. Π!ντα σε συνενν/ηση <ε τουF πολ.τεF, τον ε<πορικ/ κ/σ<ο, ,χονταF ωF στ/χο την ο<αλολοκλ-ρωση των εργασι@ν", τον.ζει στ,λεχοF τηF τεχνικ-F ο<!-

δαF του δ-<ου, <ιλ@νταF στα Ευρυτανικ! Ν,α". "Ε Σ0<φωνα <ε εκτι<-σειF και <ε δεδο<,νο /τι τα ,ργα θα ξεκιν-σουν απ/ ,ξω προF τα <,σα, εκτι<!ται /τι η /χληση φ,τοF το καλοκα.ρι θα ε.ναι ελ!χιστη. Εξ!λλου, φ,τοF ανα<,νεται να ολοκληρωθε. και το <εγ!λο π!ρκινγκ στο παλι/ ΚΤΕΛ, οι εργασ.εF του οπο.ου ,χουν διακοπε. λ/γω του χει<@να. "Η αστικ- αν!πλαση, ,ργο προϋπολογισ<ο0 3,2 εκατ. ευρ@, -ταν απ/ τα πρ@τα ,ργα που ανακο.νωσε ο δ-<αρχοF Καρπενησ.ου κ. Κ@σ τα F Μ πα κ ογι!ννηF και πολ0 σ0ντο<α θα κ!νει πρ!ξη την υπ/σχεσ- του",

αναφ,ρουν οι συνεργ!τεF του. Το ,ργο <ε λ.γα λ/για Το ,ργο θα αλλ!ξει τη ζωστην π/λη, /πωF <,χρι σ-<ερα τη γνωρ.ζα<ε. Εκτε.νεται απ/ την ανατολικ- ε.σοδο τηF π/ληF, απ/ τον κ/<βο <,χρι την Νερ!ιδα και απ/ την πλατε.α <,χρι το 2ο η<οτικ/ Σχολε.ο. Οι δρ/<οι θα <ονοδρο<ηθο0ν, εν@ η Καρπενησι@τη απ/ κ!θοδοF (υπ!ρχουν αντιδρ!σειF γι’ αυτ/) θα γ.νει !νοδοF. Τα πεζοδρ/<ια θα διαπλατυνθο0ν, το οδ/στρω<α θα πλακοστρωθε., εν@ οι δρ/<οι Ζηνοπο0λου και Καρπενησι@τη <ετατρ,πονται σε δρ/<ουF -πιαF κυκλοφορ.αF. Το π!ρκινγκ θα απαγορε0εται, εν@ θα υπ!ρχουν </νο λ.γεF θ,σειF για </νι<ουF κατο.κουF. Το κ,ντρο Καρπενησ.ου θα αλλ!ξει πρ/σωπο. Η πλατε.α θα ενοποιηθε. <ε το οδ/στρω<α, θα τοποθετηθο0ν δεκ!δεF παγκ!κια, παν,ρια <ε λουλο0δια, θα φυτευτο0ν δεκ!δεF δ,ντρα, εν@ το οδ/στρω<α στην κατηφ/ρα τηF Καρπενησι@τη θα ε.ναι... θερ<αιν/<ενο <ε γεωθερ<.α, @στε να <ην παγ@νει τον χει<@να. Ο πολ.τεF ,χουν αγκαλι!σει το ,ργο. Ο δ-<οF Καρπενησ.ου, π,ρυσι, ε.χε προβε. σε ανοιχτδιαβο0λευση και η <ελ,τη του ,ργου παρουσι!στηκε σε ανοιχτεκδ-λωση στο Συνεδριακ/ Κ,ντρο Καρπενησ.ου. Τη συ<<ετοχ- του κοινο0 επιδι@κει και π!λι ο δ-<οF και σ0<φωνα <ε πληροφορ.εF, ανα<,νεται να υπ!ρχουν πολλ,F εκδηλ@σειF ενη<,ρωσηF για την πορε.α των εργασι@ν.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 21 Μαρτ5ου 2012 / Σελ5δα 8

λαβε το... 90,7% ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ν ΕΠαρ6τι ο Ευ)γγελοM Βενιζ3λοM 4ταν ο Cοναδικ6M υποψ4φιοM αρχηγ6M και η ψηφοφορ5α 4ταν στην ουσ5α τυπικ4, εντο7τοιM υπ4ρξε και η )λλη )ποψη, εκε5νη των λευκGν. Η προσ3λευση του κ6σCου, ωστ6σο, ικανοπο5ησε τα τοπικ) στελ3χη

νι κά

Στην Ευρυταν5α συνολικ) ψ4φισαν, στιM 3 κ)λπεM, 333 φ5λοι και C3λη του ΠΑΣΟΚ, καταβ)λλονταM ο καθ3ναM απ6 2 ευρG, 4τοι συνολικ)... 666 ευρG. Στο Καρπεν4σι ψ4φισαν 229 )τοCα, στο ΚερασοχGρι 42 και στην Γραν5τσα 62. Βρ3θηκαν 30 λευκ), 1 )κυρο και 302 3γκυρα ψηφοδ3λτια

ΣτιγCι6τυπο απ6 την ψηφοφορ5α τηM Κυριακ4M 18 Μαρτ5ου 2012 στο Καρπεν4σι, για την εκλογ4 ν3ου προ3δρου στο ΠΑΣΟΚ. Ικανοποιητικ4 η προσ3λευση των Ευρυτ)νων σ7Cφωνα Cε τα στελ3χη του κ6CCατοM στον νοC6.

λ3νε τα τοπικ) στελ3χη, η συCCετοχ4 του κ6σCου στη διαδικασ5α εκλογ4M ν3ου Προ3δρου στο ΠΑΣΟΚ 3χει ακ6Cα Cεγαλ7τερη αξ5α, γιατ5 4ταν αυθ6ρCητη και 6χι αποτ3λεσCα κοCCατικ4M κι-

Ε

υρ υτ α

Χωρ5M προβλ4Cατα προσ4λθαν την Κυριακ4 18 Μαρτ5ου 2012, οι φ5λοι και τα C3λη του ΠΑΣΟΚ στην Ευρυταν5α στιM τρειM κ)λπεM, οι οπο5εM στ4θηκαν σε 6λο τον νοC6, C5α στο Καρπεν4σι, C5α στο ΚερασοχGρι και C5α στην Γραν5τσα, για την εκλογ4 του ν3ου αρχηγο7 του ΠΑΣΟΚ. Η προσ3λευση του κ6σCου στην εκλογικ4 διαδικασ5α ικανοπο5ησε τα περιφερειακ) στελ3χη του ΠΑΣΟΚ. (στ6σο, στιM δηλGσειM τουM, τα τοπικ) στελ3χη 4ταν φειδωλ). Ο Ευ)γγελοM Βενιζ3λοM ωM Cοναδικ6M υποψ4φιοM -στην τυπικ4 )λλωστε διαδικασ5α που 6CωM προ3βαλε και Cια ψ4φο αρνητικ4- συγκ3ντρωσε 302 3γκυρα ψηφοδ3λτια, 4τοι το 90,7% απ6 τα συνολικ) 333 που βρ3θηκαν στιM κ)λπεM. Περ5που ψ4φισαν 1 στουM 7, σε σχ3ση Cε την εκλογικ4 διαδικασ5α για την εκλογ4 αρχηγο7 το 2007, Cε αντ5παλουM τον Ευ)γγελο Βενιζ3λο και τον ΓιGργο Παπανδρ3ου. Αναλυτικ), σ7Cφωνα Cε τα επ5σηCα αποτελ3σCατα, στο Καρπεν4σι, ψ4φισαν 229 )τοCα και βρ3θηκαν 25 λευκ) και 1 )κυρο. Στη Γραν5τσα ψ4φισαν 62 C3λη και βρ3θηκαν 62 3γκυρα και τ3λοM στο ΚερασοχGρι ψ4φισαν 42 )τοCα και βρ3θηκαν 5 λευκ). Η εκλογικ4 διαδικασ5α ξεκ5νησε κανονικ) στιM 9.00 το πρω5, χωρ5M καν3να πρ6βληCα. (στ6σο, εντ7πωση προκ)λεσε το γεγον6M 6τι δεν υπ4ρχαν φ)κελοι και οι ψ4φοι "3πεφταν" στην κ)λπη φανερ). 2πωM ειπGθηκε, αργ) το βρ)δυ τηM προηγο7CενηM ηC3ραM των εκλογGν, εστ)λη ειδικ4 εγκ7κλιοM απ6 τα κεντρικ) του ΠΑΣΟΚ, που 3δινε την οδηγ5α η ψηφοφορ5α να διεξαχθε5 χωρ5M φ)κελο, κ)τι που κ)ποια στελ3χη σχολ5ασαν αρνητικ). Π)ντωM και σ7Cφωνα Cε 6σα

Α

Στην Ευρυταν5α ψ4φισαν 333 φ5λοι και C3λη του κ6CCατοM

νητοπο5ησηM. Σ7Cφωνα Cε τα τελικ) εθνικ) αποτελ3σCατα, ψ4φισαν 236.151 )τοCα και ο κ. Ευ)γγελοM Βενιζ3λοM 3λαβε 230.105 ψ4φουM, ενG βρ3θηκαν 4.662 λευκ) και

1.384 )κυρα. Κατ) του αποτελ3σCατοM και των επιC3ρουM αποτελεσC)των σε επ5πεδο νοCGν δεν υποβλ4θηκε καC5α 3νσταση Β βαθCο7 και εποC3νωM η Επιτροπ4 Καταστατικο7 και Πιστο-

πο5ησηM του κ6CCατοM πιστοποιε5 ωM τελικ6 αποτ3λεσCα το πιο π)νω αναφερ6Cενο. Ν3οM Πρ6εδροM του ΠΑΣΟΚ ανακηρ7σσεται ο Ευ)γγελοM Βενιζ3λοM.

ΣηCε5α των δηλGσεων του ν3ου αρχηγο7

Μετ) την ολοκλ4ρωση τηM εκλογικ4M διαδικασ5αM και την ανακο5νωση του αποτελ3σCατοM, ο ν3οM πρ6εδροM του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ)γγελοM Βενιζ3λοM 3κανε την παρακ)τω δ4λωση: “O κ6σCοM του ΠΑΣΟΚ π4ρε σ4Cερα και π)λι στα χ3ρια του την υπ6θεση τηM δηCοκρατικ4M παρ)ταξηM, την υπ6θεση τηM Πατρ5δαM. Σ4Cερα ξανασυναντηθ4καCε Cε τον 5διο CαM τον εαυτ6, Cε την ελληνικ4 κοινων5α, Cε την κοινωνικ4 β)ση τηM παρ)ταξηM που φ)νηκε πιο ανθεκτικ4, πιο δυναCικ4, πιο Cαχητικ4 απ6 6,τι κ)ποιοι π5στευαν. Το ΠΑΣΟΚ απ3δειξε και σ4Cερα τον λαϊκ6, πατριωτικ6 και δηCοκρατικ) υπε7θυνο χαρακτ4ρα του. Ε5ναι πραγCατικ) συγκινητικ6 αυτ6 που 3γινε σ4Cερα Cε πρωτοπ6ρουM απλο7M ανθρGπουM που υφ5στανται στο πετσ5 τουM τιM συν3πειεM τηM κρ5σηM, αλλ) ξ3ρουν 6τι αυτ4 η παρ)ταξη 3δωσε 3να αγGνα εθνικ4M επιβ5ωσηM και τGρα Cπορε5 να εγγυηθε5 την αν)καCψη, την ελπ5δα. Ιδια5τερη αναφορ) θ3λω να κ)νω στουM συ-

νταξιο7χουM που Cετ3χουν στιM Cεγ)λεM εθνικ3M θυσ5εM, στουM απ6δηCουM .λληνεM που π4ραν C3ροM στη διαδικασ5α αυτ4. (...) Με την εντυπωσιακ4, για τα δεδοC3να τηM εποχ4M, συCCετοχ4 τουM, τα C3λη και οι φ5λοι του ΠΑΣΟΚ δεν 4θελαν απλGM να αναδε5ξουν και να στηρ5ξουν το ν3ο Πρ6εδρο του Κιν4CατοM. 1θελαν να στε5λουν 3να ισχυρ6 C4νυCα: ΠωM το ΠΑΣΟΚ ε5ναι εδG. ΠωM το ΠΑΣΟΚ δεν 3χασε την ψυχ4 του. ΠωM ε5ναι εφικτ6M ο στ6χοM CαM για ν5κη στιM εκλογ3M, για πρωτι), προκειC3νου το ΠΑΣΟΚ να 3χει τον καθοριστικ6 ρ6λο στιM εξελ5ξειM. Ιδ5ωM τGρα που η πατρ5δα CαM βρ5σκεται στο κοCβικ6 σηCε5ο αν)Cεσα στην κρ5ση και την, ορατ4 πια, προοπτικ4 εξ6δου απ6 αυτ4. Ο λα6M που σηκGνει το τερ)στιο β)ροM των θυσιGν που απαιτο7νται για την οικονοCικ4 ανασυγκρ6τηση του τ6που, για να ξανακερδ5σει η Ελλ)δα την υπερηφ)νεια και την αυτοδυναC5α τηM, ξ3ρει πολ7 καλ) τι θ3λει: Θ3λει ασφ)λεια και σταθερ6τητα. Τη βεβαι6τητα 6τι οι θυσ5εM του ε5ναι κατανεCηC3νεM δ5καια και πι)νουν τ6πο. 2τι υπ)ρχει και εφαρC6ζεται υπε7θυνο σχ3διο εξ6δου απ6 την κρ5ση. 2τι η χGρα θωρακ5ζεται για να Cην ξαναπερ)σει την 5δια περιπ3τεια. Ο λα6M θ3λει να ξ3ρει την αλ4θεια. Να υπ)ρχει ειλικριν4M και καθαρ4 πολιτικ4 γραCC4. Ο λα6M θ3λει ισχυρ4 προοδευτικ4 διακυβ3ρνηση, ικαν4 να διαχειριστε5 την κρ5ση, να διαπραγCατε7εται Cε επιτυχ5α στην ΕυρGπη, να οργανGσει το C3λλον τηM Πατρ5δαM C3σα απ6 την οικονοCικ4 αν)πτυξη, την κοινωνικ4 δικαιοσ7νη και την πολιτικ4 σταθερ6τητα. .χουCε, φ5λεM και φ5λοι, κι 3χω και προσω-

πικ), πλ4ρη συνε5δηση των λαθGν, των καθυστερ4σεων και των παραλε5ψεων. Ε5ναι διαχρονικ) Cεγ)λη η ευθ7νη CαM για πρ)γCατα που ειπGθηκαν και δεν 3γιναν 4 για πρ)γCατα που 3γιναν χωρ5M να 3χουν ειπωθε5.(...) Η Ελλ)δα, η Πατρ5δα CαM, Cπ4κε σε Cια πρωτοφαν4 δοκιCασ5α και τGρα, Cε τερ)στιο κ6πο και κ6στοM, υπ)ρχει και π)λι ελπ5δα, προοπτικ4 επαν6δου σε θετικο7M ρυθCο7M αν)πτυξηM, προοπτικ4 αναπλ4ρωσηM των απωλειGν και αποκατ)στασηM των αδικιGν.(...) Σ4Cερα το ΠΑΣΟΚ 3κανε Cε επιτυχ5α Cια Cεγ)λη )σκηση πολιτικ4M και οργανωτικ4M ετοιC6τηταM. Οι 5διοι οι πολ5τεM CαM ε5παν 6τι η ηCοκρατικ4 Προοδευτικ4 Παρ)ταξη βρ5σκεται και θα βρ5σκεται στο επ5κεντρο τηM πολιτικ4M ζω4M. Σ4Cερα ε5ναι ανοιξι)τικη ηC3ρα ελπ5δαM και ανατροπ4M των εντυπGσεων που κ)ποιοι συστηCατικ) καλλιεργο7ν. Φ5λεM και φ5λοι, αναλαCβ)νω σ4Cερα την ευθ7νη να ηγηθG CιαM συλλογικ4M προσπ)θειαM που δεν αφ4νει απ' 3ξω καν3ναν, καν3ναν πρ6θυCο, 3τοιCο και ικαν6 να βοηθ4σει στην ριζικ4 αναν3ωση, στην αναγ3ννηση τηM παρ)ταξηM και στο Εθνικ6 Σχ3διο Ανασυγκρ6τησηM και Αν6ρθωσηM τηM Ελλ)δαM. Σ4Cερα, 6λοι εδG στο ΠΑΣΟΚ, νιGθουCε το β)ροM CιαM προσδοκ5αM που γεννι3ται π)λι. Ξ3ρω 6τι αυτ6 δεν ε5ναι ε7κολο, καθ6λου ε7κολο, Ο7τε συγχωροχ)ρτι ο7τε λευκ4 επιταγ4. Επανιδρ7θηκε 6CωM σ4Cερα Cια σχ3ση εCπιστοσ7νηM, ωM θεC3λιο για το ν3ο ξεκ5νηCα τηM Παρ)ταξηM που υπ)ρχει χ)ριν τηM Πατρ5δαM και του γενικο7 συCφ3ροντοM του ελληνικο7 λαο7. Αρχ5σαCε!”


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 21 Μαρτ3ου 2012 / Σελ3δα 9

Με Κοντογε ργο στνταρ ΨΗΦΟΕΛΤΙΟ Ν.. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ξεκαθ$ρισε το τοπ3ο στην τοπικ2 Ν1α ηAοκρατ3α σχετικ$ Aε τιK υποψηφι4τητεK για το ψηφοδ1λτιο του κ4AAατοK στιK ερχ4AενεK βουλευτικ1K εκλογ1K. Συνολικ$ κατατ1θηκαν 4 υποψηφι4τητεK, εκ των οπο3ων η A3α ε3ναι 2δη στο ψηφοδ1λτιο. Ψηφοδλτιο κατεβζει στην Ευρυτανα και η Ντρα

Ν ΕΑ

ΟλοκληρEθηκε η διαδικασ3α κατ$θεσηK υποψηφ3ων βουλευτEν

Η διαδικασ3α κατ$θεσηK υποψηφιοτ2των ολοκληρEθηκε την περασA1νη ευτ1ρα 19 Μαρτ3ου, Aετ$ απ4 διπλ2 παρ$ταση τηK καταληκτικ2K ηAεροAην3αK. Αρχικ$, 2ταν A1χρι την περασA1νη Π1Aπτη, Aετ$ ανακοινEθηκε 4τι δ3νεται παρ$ταση A1χρι το Σ$ββατο και τελικ$ δ4θηκε παρ$ταση A1χρι τη ευτ1ρα.

υρ υτ α

Τα ον&ατα Α3τηση κατ1θεσαν συνολικ$ 4 $τοAα, καταθ1τονταK και το ποσ4 των 300 ευρE στο ταAε3ο του κ4AAατοK. Πρ4κειται για τον κ. ΚEστα ΚοντογεEργο, τον κ. Χρ2στο ΑρA$γο, την κα Μαρ3α Γαλανο5 και τον κ. ΦEτη ΚουλαρA$νη. Το ψηφοδ1λτιο τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK θα 1χει 100% αναν1ωση προσEπων. 0λοι οι υποψ2φιοι κατ1ρχονται για πρEτη φορ$ στην κεντρικ2 πολιτικ2 σκην2.

νι κά

Ταυτ4χρονα Aε την ολοκλ2ρωση τηK διαδικασ3αK για τιK υποψηφι4τητεK στην Ευρυταν3α, πραγAατοποι2θηκε και η επ3σκεψη του βουλευτ2 ΦθιEτιδαK τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK κ. Θαν$ση Γιανν4πουλου στην Ευρυταν3α την περασA1νη Κυριακ2 18 Μαρτ3ου. Απ4 τιK τ1σσεριK υποψηφι4τητεK που τελικ$ κατατ1θηκαν στο ψηφοδ1λτιο θα επιλεγο5ν οι τρειK

Ε

Πρ*τη επιλογ ο Κοντογε*ργο0 Ο κ. ΚEσταK ΚοντογεEργοK διετ1λεσε ΝοA$ρχηK Ευρυταν3αK απ4 το 2000 A1χρι και το 2010. Νωρ3τερα, υπ2ρξε αντινοA$ρχηK, ενE στην πολιτικ2 του πορε3α καταγρ$φεται η ενεργ4K του δρ$ση στην Ν1α ηAοκρατ3α απ4 τα A1σα τηK δεκαετ3αK του '80. Σ2Aερα ο κ. ΚοντογεEργοK ε3ναι A1λοK του Περιφερειακο5 ΣυAβουλ3ου Στερε$K Ελλ$δαK. ΣτιK τελευτα3εK περιφερειακ1K εκλογ1K 2ταν υποψ2φιοK αντιπεριφερει$ρχηK Ευρυταν3αK στο ψηφοδ1λτιο του Θαν$ση ΧειA$ρα. 0AωK, αν και στιK δ5ο εκλογικ1K Κυριακ1K οι Ευρυτ$νεK τον τ3Aησαν Aε την ψ2φο τουK, εκλ1γοντ$K τον πρEτο σε ψ2φουK, 1χασε τη θ1ση του αντιπεριφερει$ρχη Ευρυταν3αK, αφο5 στην Περιφ1ρεια Στερε$K ο Θαν$σηK ΧειA$ραK 1χασε τιK εκλογ1K.

Η τοπικ2 Ν1α ηAοκρατ3α, αλλ$ και τα κεντρικ$ τηK Συγγρο5, βλ1πουν στο πρ4σωπο του κ. ΚοντογεEργου τον υποψ2φιο που Aπορε3 να "επιστρ1ψει" και π$λι στη Ν1α ηAοκρατ3α τη Aονοεδρικ2 τηK Ευρυταν3αK, την οπο3α κ1ρδιζε απ4 το 1998, επ3 εποχ2K Πα5λου Μπακογι$ννη, την οπο3α 4AωK 1χασε απ4 το ΠΑΣΟΚ το 2007, Aετ$ απ4 18 ολ4κληρα χρ4νια. Ο 3διοK προετοιA$ζεται πυρετωδEK για την εκλογικ2 A$χη, Aε στ4χο, 4πωK ο 3διοK τον3ζει, την επιστροφ2 τηK 1δραK στη Ν1α ηAοκρατ3α. Με δεδοA1νο 4τι ε3ναι και ο A4νοK, προK το παρ4ν, εκ των τεσσ$ρων υποψηφ3ων που 1χει π$ρει το "ok" απ4 τον πρ4εδρο του κ4AAατοK κ. ΑντEνη ΣαAαρ$, 2δη οργανEνει την προεκλογικ2 του δρ$ση. Οι λλοι υποψφιοι ΦEτηK ΚουλαρA$νηK. ΣυAAετ1χει για πρEτη φορ$ στιK εκλογικ1K διαδικασ3εK. *τοAο δραστ2ριο, υπ2ρξε στ1λεχοK του Υπουργε3ου ΟικονοAικEν για π$νω απ4 35 χρ4νια, 1χονταK στο ενεργητικ4 του τη διαλε5κανση σηAαντικEν υποθ1σεων διαφθορ$K, τιK οπο3εK ο 3διοK αποκ$λυψε, λ4γω τηK θ1σηK του. Κατ$γεται απ4 την περιοχ2 τηK

ιακρ3νονται: Απ4 αριστερ$, πρEτοK, ο ΦEτηK ΚουλαρA$νηK. Απ4 δεξι$, πρEτοK, ο Χρ2στοK ΑρA$γοK, η κα Μαρ3α Γαλανο5 και στο β$θοK ο ΚEσταK ΚοντογεEργοK.

Φουρν$K. Χρ2στοK ΑρA$γοK. ιετ1λεσε A3α τετραετ3α δηAοτικ4K σ5AβουλοK και αντιδ2AαρχοK Καρπενησ3ου. Απ4φοιτοK ΤΕΦΑΑ, διετ1λεσε προϊστ$AενοK του Γραφε3ου Φυσικ2K Αγωγ2K Ευρυταν3αK, ενE ε3ναι συνιδιοκτ2τηK Aεγ$λου ΓυAναστηρ3ου στο Καρπεν2σι. Επ3σηK, κατ1ρχεται υποψ2φιοK βουλευτ2K για πρEτη φορ$. Μαρ3α Γαλανο5. ΣυAβολαιογρ$φοK στο επ$γγελAα, Aε 1δρα το Καρπεν2σι και καθοAολογουA1νη επιτυχηA1νη καρι1ρα. Ε3ναι η πρEτη φορ$ που δραστηριοποιε3ται στην πολιτικ2, ενE σηAαντικ2 ε3ναι η κοινωνικ2 τηK διε3σδυση σε 4λο τον νοA4. Λ4γω του επαγγ1λAατ4K τηK, αλλ$ και λ4γω τηK κοινωνικ2K τηK δρ$σηK.

Ποιοι και γιατ δεν κατθεσαν υποψηφιτητα Χρ2στοK Μπο5ραK. Αν και A1χρι την τελευτα3α στιγA2 το 4νοAα του πρEην ηA$ρχου Αγρ$φων 2ταν σε εκε3να που πιθαν4ν θα κατ1θεταν υποψηφι4τητα, τελικ$ αυτ4 δεν 1γινε. Ο πρEην δ2AαρχοK Αγρ$φων, AιΕυρυτανικ$ Ν1α” ξελEνταK στα “Ε καθ$ρισε 4τι στην "παρο5σα χρονικ2 στιγA2" δεν Aπορε3 να συAAετ1χει για καθαρ$ προσωπι-

κο5K του λ4γουK. #στ4σο, $φησε ανοιχτ4 το ενδεχ4Aενο για Aελλοντικ1K εκλογικ1K αναAετρ2σειK. "... αν οι εκλογ1K πραγAατοποιο5νταν Aετ$ τον Σεπτ1Aβριο, θα 2Aουν παρEν" δηλEνει στα “Ευρυτανικ$ Ν1α”. εν αποκλε3ει, π$ντωK, τη συAAετοχ2 του στιK δηAοτικ1K εκλογ1K στον δ2Aο Αγρ$φων, αν και, 4πωK τον3ζει "... δεν AπορE να επιβεβαιEσω, ο5τε να διαψε5σω απ4 τEρα κ$τι που θα συAβε3 Aετ$ απ4 δ5ο χρ4νια" Χρ2στοK Αρβαν3τηK. Ξαφνικ$ και χωρ3K εξ2γηση, η πολυδιαφηAιζ4Aενη απ4 τον 3διο υποψηφι4τητα στα ψηφοδ1λτια τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK εξαφαν3στηκε. Ο 3διοK εAφανιζ4ταν ωK "πολιτευτ2K" τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK στην Ευρυταν3α και αποτελε3 πρ$γAατι Aυστ2ριο η Aη συAAετοχ2 του στιK διαδικασ3εK. Μ1χρι την τελευτα3α στιγA2 -κ$τι που ε3Aαστε σε θ1ση να γνωρ3ζουAεδεν ε3χε απορρ3ψει την ιδ1α να καταθ1σει υποψηφι4τητα. Χωρ0 εισγηση η επιλογ; Απ4 τα παραπ$νω 4 ον4Aατα υποψηφ3ων θα γ3νει η επιλογ2 των τριEν προσEπων που θα συγκροτ2σουν το ψηφοδ1λτιο τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK στην Ευρυταν3α. /δη, 4πωK αναφ1ρθηκε, το

1να πρ4σωπο ε3ναι 2δη γνωστ4 και 1τσι αναζητο5νται τα $λλα δ5ο. Η τοπικ2 Ν1α ηAοκρατ3α, A1σω του προ1δρου τηK ΝΟΕ κ. ηA2τρη Κολοκ5θα, απ1φυγε να απαντ2σει στην ερEτηση των "ΕυρυτανικEν Ν1ων" αν η τοπικ2 Οργ$νωση θα εισηγηθε3 συγκεκριA1νο πρ4σωπο. +δωσε την εντ5πωση 4τι η επιλογ2 θα γ3νει απ4 τα κεντρικ$.

Κατεβζει ψηφοδλτιο η Ντρα Σ5Aφωνα Aε τελευτα3εK πληροφορ3εK, η Ντ4ρα Μπακογι$ννη θα συAAετ1χει Aε δικ4 τηK ψηφοδ1λτιο στην Ευρυταν3α. Οι φ2AεK των τελευτα3ων ηAερEν για συνεργασ3α των δ5ο κοAA$των, ειδικ$ στην Ευρυταν3α, τελικ$ δεν επαληθε5τηκαν και τα δ5ο κεντροδεξι$ κ4AAατα θα κονταροχτυπηθο5ν στιK εκλογ1K. Εξ$λλου, σε συν1ντευξ2 τηK στα “Ευρυτανικ$ Ν1α” την Πρωτοχρονι$, η πρ4εδροK τηK Η.ΣΥ. κα Ντ4ρα Μπακογι$ννη ε3χε προαναγγε3λει την κ$θοδο στην Ευρυταν3α, Aε τη φρ$ση A$λιστα "Κερδ3ζω την 1δρα". Αυτ4 ακριβEK ε3ναι και το "εAπ4διο" που βλ1πουν στην τοπικ2 Ν1α ηAοκρατ3α και Aε αντ3παλο 1να ΠΑΣΟΚ το οπο3ο στην ουσ3α εAφαν3ζεται αποδυναAωA1νο. Αν και στο Aεταξ5 δι$στηAα 1χουν γ3νει αναγνωριστικ1K προσεγγ3σειK στην Ευρυταν3α, η "κεντροδεξι$ παρ$ταξη" να συAAετ1χει στιK εκλογ1K Aε κοιν4 ψηφοδ1λτιο, αυτ4 τελικ$ δεν κατ1στη δυνατ4 να επιτευχθε3. *λλωστε, φα3νεται 4τι και οι δ5ο παρατ$σειK, κατ’ εξα3ρεση στην Ευρυταν3α, στην καταληκτικ2 ηAεροAην3α για την κατ$θεση των υποψηφιοτ2των τηK Ν1αK ηAοκρατ3αK, δ4θηκαν Eστε να αποτελ1σει... "κρυφ4 A2νυAα" προK τα τοπικ$ στελ1χη τηK Η.ΣΥ. να επιλ1ξουν τη συνεργασ3α και 4χι την κατ$ A1τωπο σ5γκρουση. Στην Ευρυταν3α, η Η.ΣΥ., αντ3θετα Aε 4,τι ισχ5ει στην υπ4λοιπη Ελλ$δα, διαθ1τει ικαν4 αριθA4 ψηφοφ4ρων, αρκετ4 Eστε να ανακ4ψει την δηAοσκοπικ2 υπεροχ2 που φα3νεται να 1χει η Ν1α ηAοκρατ3α και στον νοA4 AαK. Το αν η πολιτικ2 σ5γκρουση των δ5ο κεντροδεξιEν δυν$Aεων αποτελε3 "νερ4 στο πηγ$δι" των πολιτικEν τουK αντιπ$λων, A1νει να το δο5Aε την εποA1νη των εκλογEν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 21 Μαρτ@ου 2012 / Σελ@δα 10

κλεβαν ανουλια για τον χαλκ

Συνελφθησαν 3 τοα στο Κρκελλο

Ν Ε

Το αυτοκ@νητο των συλληφθ>ντων Nε τα κατασχεθ>ντα κλοπιNα@α στην καρAτσα του κAτηταX, εντAπισαν >να Ι.Χ. φορτηγA αυτοκ@νητο στο οπο@ο επ>βαιναν οι τρειX δρ2στεX και το οπο@ο οδηγοBσε ο 25χρονοX και το ακινητοπο@ησαν για να το ελ>γξουν. Στην >ρευνα που ακολοBθησε στο Ι.Χ. φορτηγA αυτοκ@νητο, ιδιοκτησ@αX του 19χρονου, βρ>θηκαν και κατασχ>θηκαν Nεγ2λοX αριθNAX NεταλλικRν αντικειN>νων, β2ρουX 400 περ@που κιλRν και 12 αποσυναρNολογηN>να και ελαφρRX κατεστραNN>να Nα-

νου2λια εκκλησιRν. ΑπA την αστυνοNικ? >ρευνα προ>κυψε Aτι οι δρ2στεX ε@χαν αφαιρ>σει τα Nεταλλικ2 αντικε@Nενα απA δηNοτικA κτ?ριο στο Κρ@κελλο Ευρυταν@αX, τα οπο@α αν?κουν σε 63χρονο ηNεδαπA, ο οπο@οX τα αναγνRρισε και του αποδAθηκαν. Επ@σηX, τα δBο κλαπ>ντα Nανου2λια τα ε@χαν αφαιρ>σει απA τον ΙερA ΝαA Αγ@ου Νικολ2ου ΠερδικAβρυσηX Ναυπακτ@αX και τα υπAλοιπα δ>κα απA ΙεροBX ΝαοBX σε περιο-

χ>X τηX Ναυπ2κτου. Το ΤN?Nα Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου διενεργε@ προαν2κριση για την υπAθεση, ενR ερευν2ται η συNNετοχ? των δραστRν στη δι2πραξη και 2λλων παρANοιων πρ2ξεων. Οι συλληφθ>ντεX αφ>θηκαν ελεBθεροι το πρω@ τηX Παρασκευ?X 16 Μαρτ@ου 2012, Nετ2 απA προφορικ? εντολ? του κ. Εισαγγελ>α ΠρωτοδικRν Καρπενησ@ου και η σχηNατισθε@σα δικογραφ@α θα αποσταλε@ αρNοδ@ωX.

νι κά

ΣBNφωνα Nε ανακο@νωση τηX ΑστυνοN@αX, συνελ?φθησαν 3 ηNεδαπο@ για κλοπ>X στο Καρπεν?σι Ευρυταν@αX. Κατασχ>θηκαν Nεταλλικ2 αντικε@Nενα, β2ρουX 400 περ@που κιλRν και 12 αποσυναρNολογηN>να Nανου2λια εκκλησιRν. Πιο αναλυτικ2, την Π>Nπτη 15 Μαρτ@ου 2012, συνελ?φθησαν στο Καρπεν?σι Ευρυταν@αX, απA αστυνοNικοBX του ΤN?NατοX Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου, Nε τη συνδροN? αστυνοNικRν του ΑστυνοNικοB ΤN?NατοX Καρπενησ@ου, 3 ηNεδαπο@ ROMA ηλικ@αX 25, 21 και 19 ετRν αντ@στοιχα, κατηγοροBNενοι για κλοπ>X. Το πρω@ τηX Π>NπτηX, οι αστυνοNικο@, στο πλα@σιο διενεργοBNενων ελ>γχων στο Καρπεν?σι για την πρAληψη και καταστολ? τηX εγκληNατι-

Τελικ2, το Σ2ββατο 7 Απριλ@ου, στιX 11:30 το πρω@, θα πραγNατοποιηθε@ στην Καρδ@τσα η ηNερ@δα για τον οδικA 2ξονα Καρδ@τσα - Καρπεν?σι - Αγρ@νιο. Η ηNερ@δα θα διεξαχθε@ στην α@θουσα Περιφερειακ?X ΕνAτηταX στην πρRην ΝοNαρχ@α Καρδ@τσαX. Θ>Nα τηX ηNερ@δαX ε@ναι : «Η πορε@α των τεχνικRν NελετRν του εναποNε@ναντοX τN?NατοX Νερ2ιδα - =ρια νοNοB Καρδ@τσαX - ΜαυροNN2τα νοNοB Ευρυταν@αX, του οδικοB 2ξονα Καρδ@τσα Καρπεν?σι (Αγρ@νιο) και η κατασκευ? γ>φυραX στον ποταNA Μ>γδοβα» Στην ηNερ@δα, εκτAX των 2λλων, >χουν κληθε@ να τοποθετηθοBν απA την πλευρ2 τηX Ευρυταν@αX ο αντιπεριφερει2ρχηX Ευρυταν@αX κ. Βασ@ληX ΚαραNπ2X και οι δ?Nαρχοι Αγρ2φων κ. $ηN?τρηX Τ2τσηX και Καρπενησ@ου κ. ΚRσταX Μπακογι2ννηX. ΣτAχοX των διοργανωτRν ε@ναι να πε@σουν την πολιτικ? ηγεσ@α να διαθ>σει καταρχ2X 200.000 ευρR για την παρ2δοση τηX Nελ>τηX του δρANου "Νερ2ιδα - Aρια νοNRν Καρδ@τσαX και Ευρυταν@αX" και κατ2 δεBτερον την κατασκευ? γ>φυραX στον ποταNA Μ>γδοβα. Την πρωτοβουλ@α τηX ηNερ@δαX >χουν απA κοινοB η :νωση ΑγραφιRτικων ΧωριRν ν. Καρδ@τσαX και οι ΕφηNερ@δεX "Χρονικ2 Νερ2ιδαX $ολAπων" και "Η Φων? τηX ΜαυροNN2ταX".

Α

Τρε@X αθ@γγανοι, απA την περιοχ? τηX Θεσσαλ@αX, συνελ?φθησαν το απAγευNα τηX περασN>νηX Π>NπτηX 15 Μαρτ@ου 2012, στο Κρ@κελλο, Aταν κ2τοικοX του χωριοB, τουX «>πιασε στα πρ2σα» να κλ>βουν σ@δερα

ΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΞΟΝΑ “ΚΑΡΙΤΣΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΓΡΙΝΙΟ”

Ο δρστη" εχε συλληφθε στον Προυσ

Εκδικστηκε εγλη υπθεση ναρκωτικν

υρ υτ α15 χρAνια φυλακ? για τον αλλοδαπA που διακινοBσε ναρκωτικ2 και θα πουλοBσε 10 κιλ2 χασ@X σε αστυνοNικA, >ναντι 18.000 ευρR

Την προηγοBNενη Π>Nπτη 15 Μαρτ@ου 2012, περ@που στιX 2.00 το NεσηN>ρι, διεξ?χθη η δ@κη του νεαροB αλλοδαποB που συνελ?φθη π>ρυσι απA 2ντρεX τηX Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου στον ΠρουσA, την Rρα που θα πουλοBσε 10 κιλ2 χασ@X σε αστυνοNικA τηX οN2δαX δ@ωξηX ναρκωτικRν του ΤN?NατοX Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου

Ε

Βαρι2 ?ταν η ποιν? που του επιβλ?θηκε απA το δικαστ?ριο κακουργηN2των στη ΛαN@α. 15 χρAνια φυλ2κισηX και 5.000 ευρR πρAστιNο για εNπορ@α ναρκωτικRν. Ο νεαρAX δρ2στηX δεν ε@χε οBτε καν δικηγAρο, αφοB συνελ?φθη επ' αυτοφRρω την Rρα τηX συναλλαγ?X και οδηγ?θηκε, χωρ@X να ασκ?σει >φεση, στιX φυλακ>X $οNοκοB.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ Η σBλληψη του νεαροB >γινε απA 2ντρεX τηX Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου, >πειτα απA πολυ?Nερη παρακολοBθησ? του και Nετ2 απA παγ@δα που του >στησαν Nε αστυνοNικA τηX οN2δαX δ@ωξηX

Η ποσAτητα των 10 κιλRν ακατ>ργαστηX κ2νναβηX που θα πουλοBσε ο 29χρονοX αλλοδαπAX σε “αγοραστ?” - αστυνοNικA απA την Ασφ2λεια Καρπενησ@ου ναρκωτικRν του ΤN?NατοX Ασφαλε@αX Καρπενησ@ου, ο οπο@οX προσποι?θηκε τον αγοραστ?. Τα Ευρυτανικ2 Ν>α» ε@χαν δηNοσι«Ε εBσει τAτε αναλυτικA ρεπορτ2ζ για το θ>Nα (αρ. φBλλου 438/6-42011), το οπο@ο Nπορε@τε να διαβ2σετε και στην ηλεκτρονικ? δι-

εBθυνση τηX εφηNερ@δαX www.evrytanika.gr. Ο αστυνοNικAX, για πολλ>X ηN>ρεX, επικοινωνοBσε τηλεφωνικ2 Nε τον συλληφθ>ντα. Ε@χε ANωX και συναντ?σειX Nαζ@ του, Rστε να κερδ@σει την εNπιστοσBνη του νεαροB αλλοδαποB, ο

οπο@οX >Nενε στο Αγρ@νιο Nαζ@ Nε τον αδελφA του. ΣBNφωνα Nε αποκλειστικ>X πληροφορ@εX απA υψηλAβαθNη πηγ? τηX ΑστυνοNικ?X $ιεBθυνσηX Ευρυταν@αX, το ραντεβοB για την αγορ2 των ναρκωτικRν "κλε@στηκε" στιX 3 Απριλ@ου 2011

και το σηNε@ο συν2ντησηX ορ@στηκε στην επαρχιακ? οδA Καρπενησ@ου - Αγριν@ου, στο χωριA ΠρουσAX. Η συNφων@α ?ταν ο 29χρονοX αλλοδαπAX να Nεταφ>ρει απA το Αγρ@νιο N>χρι τον ΠρουσA 10 κιλ2 ακατ>ργαστηX κ2νναβηX και ο "αγοραστ?X" - αστυνοNικAX να παραλ2βει τα ναρκωτικ2 πληρRνονταX 18.000 ευρR. Στο ραντεβοB ANωX π?γε και Nεγ2λη αστυνοNικ? δBναNη τηX ΑστυνοNικ?X $ιεBθυνσηX Ευρυταν@αX και συν>λαβε τον νεαρA αλλοδαπA επ' αυτοφRρω για εNπAριο ναρκωτικRν. Στο αυτοκ@νητA του, το οπο@ο κατασχ>θηκε ωX N>σο Nεταφορ2X των ναρκωτικRν ουσιRν, ε@χαν βρεθε@ 10 κιλ2 ινδικ?X κ2νναβηX, σε δεNατ2κια του ενAX κιλοB, τυλιγN>να Nε χ2ρτινη συσκευασ@α και σφραγισN>να Nε κολλητικ? ταιν@α. Στην περιοχ? διενεργοBνται τακτικ2 >λεγχοι, αφοB φα@νεται να αποτελε@ π>ρασNα η δι>λευση απA ΠρουσA, δεδοN>νων και των αυξηN>νων κρουσN2των ναρκωτικRν στην Ευρυταν@α το τελευτα@ο δι2στηNα.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 21 ΜαρτGου 2012 / ΣελGδα 11

Βιολογικ καθαρισ στον ΑσπρπυργοΘετικF γνωUοδHτηση τη_ ΑποκεντρωUEνη_ )ιοGκηση_ Θα κατατεθεG ΜελEτη ΠεριβαλλοντικYν ΕπιπτYσεων

Ειδικ σ βουλο ζητ ο Βασλη Καραπ Σε πρHσληψη ενH_ ειδικοI συUβοIλου προχωρ8 ο αντιπεριφερει8ρχη_ ΕυρυτανGα_ κ. ΒασGλη_ ΚαραUπ8_, προκειUEνου να υποβοηθFσει το Eργο του στην ΠεριφερειακF ΕνHτητα ΕυρυτανGα_ αλλ8 και στην ΠεριφEρεια Στερε8_ Ελλ8δα_

υπεIθυνη δFλωση του ν. 1599/1986. Στην υπεIθυνη δFλωση πρEπει να αναγρ8φεται Hτι ο υποψFφιο_ Eλαβε γνYση των διατ8ξεων που αφοροIν του_ ειδικοI_ συUβοIλου_, Hπω_ αναγρ8φονται στο 8ρθρο 243 του ν. 3852/2010 και στι_ παραγρ8φου_ 5 Eω_ και 13 του 8ρθρου 67 του ν. 1416/1984 και επGση_ να δηλYνει Hτι τα αναφερHUενα στο βιογραφικH του σηUεGωUα στοιχεGα εGναι αληθF. Οι αιτFσει_ υποβ8λλονται στη )ιεIθυνση )ιοGκηση_ τη_ ΠεριφEρεια_ Στερε8_ Ελλ8δα_ (ΠλατεGα ΕλευθερGα_ 3, ΛαUGα, Τ.Κ. 35100), UEσα σε προθεσUGα 5 ηUερYν απH την τελευταGα δηUοσGευση τη_ προκFρυξη_ στον τIπο. Η τελευταGα δηUοσGευση πραγUατοποιFθηκε χθε_ ΕυρυΤρGτη 20 ΜαρτGου 2012. Τα «Ε τανικ8 ΝEα» επικοινYνησαν Uε αρUHδιο υπ8λληλο τη_ )ιεIθυνση_ )ιοGκηση_ τη_ ΠεριφEρεια_, που Uα_ ενηUEρωσε Hτι επειδF η προθεσUGα των 5 ηUερYν λFγει την ΚυριακF 25 ΜαρτGου, οι αιτFσει_ θα γGνονται δεκτE_ και τη )ευτEρα 26 ΜαρτGου 2012. Για περισσHτερε_ πληροφορGε_, οι ενδιαφερHUενοι UποροIν να επικοινωνοIν Uε τον αρUHδιο υπ8λληλο του ΤUFUατο_ ΠροσωπικοI τη_ )ιεIθυνση_ )ιοGκηση_ κ. ΦYτη ΠαπαευσταθGου, στο τηλEφωνο 22313-53351.

Ν Ε

Α

Το ΤUFUα ΠεριβαλλοντικοI και ΧωρικοI ΣχεδιασUοI τη_ αντGστοιχη_ )ιεIθυνση_ τη_ ΑποκεντρωUEνη_ )ιοGκηση_ ΘεσσαλGα_-Στερε8_ Ελλ8δα_ γνωUοδHτησε θετικ8 για την υλοποGηση του Eργου «ΑποχετευτικH δGκτυο ).). ΑσπροπIργου δFUου ΚαρπενησGου»

περιοχF_ και δεν θα υπ8ρξουν περιβαλλοντικE_ επιπτYσει_. @λλωστε, η υλοποGηση του εν λHγω Eργου αποσκοπεG στην αναβ8θUιση τη_ περιοχF_ και τη βελτGωση τη_ ποιHτητα_ ζωF_ των κατοGκων στην ευρIτερη περιοχF. ΕπGση_, Uε το υπH UελEτη Eργο, λαUβ8νει τEλο_ η ανεξEλεγκτη δι8θεση λυU8των – βοθρολυU8των στο ευρIτερο περιβ8λλον τη_ περιοχF_ και περιορGζονται στο ελ8χιστο οι κGνδυνοι απH υγειονοUικF_ 8ποψη_. 7στHσο, η αρUHδια )ιεIθυνση τη_ ΑποκεντρωUEνη_ )ιοGκηση_ σηUειYνει στη γνωUοδHτησF τη_ Hτι πρEπει να παραδοθεG και ΜελEτη

ΠεριβαλλοντικYν ΕπιπτYσεων (ΜΠΕ), στην οποGα θα εξειδικεIονται θEUατα σχετικ8 Uε το περιβ8λλον, τον εντοπισUH και την αξιολHγηση των βασικYν επιπτYσεων απH το Eργο κ.λπ. Η προαναφερHUενη ΜΠΕ πρEπει να παραδοθεG UEσα σε δι8στηUα δIο ετYν, οπHτε και εGναι σε ισχI η θετικF γνωUοδHτηση. Μετ8 την υποβολF τη_ ΜΠΕ, η ΑποκεντρωUEνη )ιοGκηση θα χορηγFσει την τελικF Eγκριση για την κατασκευF του Eργου, θEτοντα_ οποιονδFποτε περαιτEρω περιορισUH F προϋπHθεση για την υλοποGηση και την κατασκευF.

ΣIUφωνα Uε την οικ. 30913/796/16-3-2012 προκFρυξη, οι υποψFφιοι θα πρEπει να εGναι Aλληνε_ πολGτε_ F πολGτε_ τη_ ΕυρωπαϊκF_ Aνωση_. Για του_ πολGτε_ τη_ ΕυρωπαϊκF_ Aνωση_ απαιτεGται 8ριστη γνYση τη_ ελληνικF_ γλYσσα_, η οποGα αποδεικνIεται Uε πιστοποιητικH απH τη ΣχολF τη_ ΝEα_ ΕλληνικF_ ΓλYσσα_ του ΑριστοτEλειου ΠανεπιστηUGου ΘεσσαλονGκη_. ΕπGση_, οι υποψFφιοι πρEπει να εGναι πτυχιοIχοι ΑΕΙ F ΤΕΙ και να κατEχουν αξιHλογη και ειδικF εUπειρGα σε θEUατα δηUHσια_ διοGκηση_ και τοπικF_ αυτοδιοGκηση_. Τα δικαιολογητικ8 που πρEπει να προσκοUGσουν οι ενδιαφερHUενοι εGναι: επικυρωUEνο φωτοαντGγραφο του )ελτGου ΑστυνοUικF_ ΤαυτHτητα_, επικυρωUEνο φωτοαντGγραφο τGτλου σπουδYν, αναλυτικH βιογραφικH σηUεGωUα και

νι κά

Μετ8 την προκαταρκτικF περιβαλλοντικF εκτGUηση και αξιολHγηση του Eργου, η αρUHδια υπηρεσGα γνωUοδHτησε θετικ8 (αρ. πρωτ. 811/36464/12-3-2012) τHσο για την κατασκευF του αποχετευτικοI δικτIου, Hσο και για την εγκατ8σταση βιολογικοI καθαρισUοI στην Τ.Κ. ΑσπροπIργου του δFUου ΚαρπενησGου. ΣυγκεκριUEνα, προβλEπεται η κατασκευF δIο χYρων εγκατ8σταση_ επεξεργασGα_ λυU8των (Ε.Ε.Λ.), στη βHρεια και στη νHτια πλευρ8 του οικισUοI. Η δι8θεση των επεξεργασUEνων λυU8των θα γGνεται σε απορροφητικοI_ βHθρου_. Κατ8 την προκαταρκτικF περιβαλλοντικF εκτGUηση και αξιολHγηση ελFφθη υπHψη Hτι το Eργο δεν πρHκειται να θGξει σηUαντικ8 τα περιβαλλοντικ8 χαρακτηριστικ8 τη_

Μχρι τη ευτρα 26 Μαρτου οι αιτσει

υρ υτ α

Ν ο αιολικ 30MW στον δ ο Αγρφων Θα τοποθετηθοIν 10 ανεUογεννFτριε_ στη θEση «Γαλατ8»

Το θEUα των ανανεYσιUων πηγYν ενEργεια_, που δGχασε την τοπικF κοινωνGα και προκ8λεσε ποικGλε_ αντιδρ8σει_, επανEρχεται στην επικαιρHτητα, Uετ8 τη χορFγηση νEα_ 8δεια_ για την παραγωγF ενEργεια_ απH αιολικH σταθUH στον δFUο Αγρ8φων

Ε

Η νEα 8δεια που χορηγFθηκε απH τη ΡυθUιστικF ΑρχF ΕνEργεια_ (ΡΑΕ) και υπογρ8φεται απH τον αντιπρHεδρο τη_ αρχF_ κ. ) ηU F τρη Ρα χ ι Yτη, αφορ8 στην παραγωγF ενEργεια_ απH αιολικH σταθUH, συνολικF_ ισχIο_ 30MW. ΕιδικHτερα, η ΟλοUEλεια τη_ ΡΑΕ, στη συνεδρGαση που πραγUατοποιFθηκε την Τετ8ρτη 22 ΦεβρουαρGου 2012, χορFγησε την υπ’ αριθUH 119/2012 8δεια για την παραγωγF ηλεκτρικF_ ενEργεια_ απH αιολικH σταθUH στην εταιρεGα «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.». Η 8δεια θα ισχIει για 25 χρHνια Uε δυνατHτητα παρ8τασF_ τη_ για 8λλα 25 χρHνια. Στη δικαιοIχο εταιρεGα Uε-

τEχουν οι κ.κ. ΠαναγιYτη_ Γ. ΧαρUπF_ Uε 30%, Ιω8ννη_ Γ. ΧαρUπF_ Uε 30%, )ηUFτρη_ Γ. ΧαρUπF_ Uε 30% και ΓεYργιο_ Π. ΧαρUπF_ Uε 10%. Ο νEο_ αιολικH_ σταθUH_, συνολικF_ ισχIο_ 30MW, θα εγκατασταθεG στα σIνορα των νοUYν ΕυρυτανGα_ και ΚαρδGτσα_, στη θEση «Γαλατ8» τη_ ).Ε. Αγρ8φων του δFUου Αγρ8-

φων και τη_ ).Ε. Ιτ8Uου δFUου ΚαρδGτσα_. Το Eργο αφορ8 την εγκατ8σταση 10 ανεUογεννητριYν, ισχIο_ 3MW η κ8θε UGα και Uε δι8Uετρο Eλικα 90 UEτρων. Η χρηUατοδHτηση του Eργου εξασφαλGζεται απH την «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.», UEσω τραπεζικF_ χρηUατοδHτηση_ και UEσω του οUGλου εταιρειYν «TRUSTOIL TANKERS S.A»., που εGναι απY-

τερο_ UEτοχο_. Dπω_ επανειληUUEνω_ ΕυEχουUε δηUοσιεIσει στα «Ε ρυτανικ8 ΝEα», οι εταιρεGε_ δικαιοIχοι των αδειYν αυτYν δεσUεIονται Uε Eναν αριθUH υποχρεYσεων. Συνοπτικ8 UποροIUε να αναφEρουUε τι_ κυριHτερε_ απH αυτE_, οι οποGε_ προβλEπονται και στι_ περιβαλλοντικE_ UελE-

...και ικρ υδροηλεκτρικ 3MW στη «Σελ στα»

ΝEα 8δεια για την παραγωγF ηλεκτρικF_ ενEργεια_ απH UικρH υδροηλεκτρικH σταθUH, συνολικF_ ισχIο_ 2,858 MW, χορηγFθηκε πρHσφατα απH τη ΡυθUιστικF ΑρχF ΕνEργεια_. Μετ8 απH τη συνεδρGαση τη_ ΟλοUEλεια_ τη_ ΡυθUιστικF_ ΑρχF_ ΕνEργεια_ την ΠαρασκευF 3 ΜαρτGου 2012, εγκρGθηκε η χορFγηση 8δεια_ παραγωγF_ ηλεκτρικF_ ενEργεια_ στην εταιρεGα «Η. Σκ8λκο_ - Ν. Βλ8χο_ Ο.Ε.», Uε διακριτικH τGτλο «VS ENERGY Ο.Ε.», η οποGα θα εξασφαλGσει του_ πHρου_ του Eργου UEσω τραπεζικF_ χρηUατοδHτηση_. ΜEτοχοι τη_ εταιρεGα_ εGναι οι κ.κ. ΗλGα_ Σκ8λκο_ Uε

50% και ΝικHλαο_ Βλ8χο_ Uε 50%. Η 8δεια χορηγFθηκε Uε την υπ’ αριθUH 143/2012 απHφαση τη_ ΡΑΕ και προβλEπει την παραγωγF ηλεκτρικF_ ενEργεια_ απH UικρH υδροηλεκτρικH σταθUH, Uε συνολικF ονοUαστικF ισχI υδροστρHβιλων 3,190 ΜW και UEγιστη αποδιδHUενη ισχI παραγωγF_ 2,858 MW. Ο υδροηλεκτρικH_ σταθUH_, ο οποGο_ προβλEπεται να εγκατασταθεG στη θEση «ΣελGστα» του δFUου Αγρ8φων, θα αποτελεGται απH 3 υδροστρHβιλου_ τIπου «Kaplan». Ο χρHνο_ ισχIο_ τη_ 8δεια_ ορGστηκε στα 25 Eτη, Uε δυνατHτητα ισHχρονη_ παρ8ταση_ στη λFξη τη_.

τε_, καθY_ και στην απHφαση τη_ ΡυθUιστικF_ ΑρχF_ ΕνEργεια_. ΑφοροIν την τFρηση του νοUοθετικοI και κανονιστικοI πλαισGου, την παροχF στοιχεGων και τη διευκHλυνση του ελEγχου απH τη ΡΑΕ, την τFρηση των απαιτοIUενων λογαριασUYν καθY_ και τη σIναψη σIUβαση_ Uε τον «)ιαχειριστF του ελληνικοI συστFUατο_ Uεταφορ8_ ηλεκτρικF_ ενEργεια_ ΑΕ». ΤαυτHχρονα, πρEπει να τηροIνται οι κανHνε_ ασφαλεGα_ και προστασGα_ του περιβ8λλοντο_, σIUφωνα και Uε του_ περιβαλλοντικοI_ Hρου_ που ισχIουν κατ8 τη χορFγηση και τη δι8ρκεια ισχIο_ τη_ 8δεια_. Σε κ8θε περGπτωση πρEπει να καταβ8λλονται στον δFUο Αγρ8φων τα τEλη που προβλEπονται απH τη νοUοθεσGα (περGπου 3% επG των ακαθαρGστων εσHδων) και ο δικαιοIχο_ πρEπει να τηρεG Hλε_ τι_ αποφ8σει_ που λαUβ8νονται απH τον αρUHδιο υπουργH, λαUβ8νοντα_ τα κατ8λληλα UEτρα σε περGπτωση που επιβ8λλονται πρHσθετε_ υποχρεYσει_.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 21 ΜαρτGου 2012 / ΣελGδα 12

"Ανπτυξη εναι η απντηση" Η συνεδρ!αση τη3 Ειδικ 3 Μ"νι+η3 Επιτροπ 3 Περιφερει/ν τη3 Βουλ 3

Α

ΚαρανGκα`, Περγαντ7` και Μπακογι7ννη` για θEVατα τη` ΕυρυτανGα`

υρ υτ α

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ. Ο κ. ΚαρανGκα`, στην παρEVβασF του, επεσFVανε Hτι το Eργο του εθνικοI οδικοI 7ξονα αποτελεG Eργο πνοF` για την ΕυρυτανGα, το οποGο εκκρεVοIσε δεκαετGε` και επιτEλου` δροVολογFθηκε. ΑκHVη, Eδωσε EVφαση και στη χρηVατοδHτηση Vε 45 εκατ. ευρZ για το κοVV7τι ΚαρπενFσι-ΑγρGνιο, που ενEκρινε ο κ. Μωραfτη`. &Fλωσε ικανοποιηVEνο` και απH τι` πρωτοβουλGε` που Eχουν αναληφθεG, σε συνεργασGα Vε Hλου` του` φορεG`, στον τοVEα τη` υγεGα`, Hπω` το «ΠρHγραVVα ΑιVοληψιZν», η παραχZρηση των δIο ασθενοφHρων σε @γραφα και ΓρανGτσα και η πρHταση για πλFρωση των θEσεων στα

λεσVα να Eχουν «παγZσει» Eργα τα οποGα εGναι αναγκαGα για τον τHπο. ΕπιπλEον, χαρακτFρισε «ΓEφυρα ΖωF`» τον δρHVο ΛαVGαΚαρπενFσι-ΑγρGνιο και αναγνZρισε τη σπουδαιHτητα τη` δηVοπρ7τηση` τη` παρ7καVψη` τη` ΜακρακZVη`. Aνα ακHVη ζFτηVα VεGζονο` σηVασGα` στο οποGο Eκανε εκτενF αναφορ7 ο δFVαρχο` εGναι η αξιοποGηση τη` λGVνη` των ΚρεVαστZν, η σIνδεσF τη` Vε τη ΛGVνη ΠλαστFρα VEσω Αγρ7φων και ο ΠαρεVεγδHβιο` δρHVο` απH ΜαυροV7τα VEχρι το ΑγρGνιο και το λιV7νι του ΑστακοI. Σχετικ7 Vε τον τουρισVH, που αποτελεG τη «βαρι7 βιοVηχανGα» τη` ΕυρυτανGα`, ο δFVαρχο` Eθεσε ω` απαραGτητη προϋπHθεση για την αν7πτυξF του τη VεGωση του κHστου` του πετρελαGου, αλλ7 και τη VεGωση του ΦΠΑ, δεδοVEνου Hτι η ΕυρυτανGα πληρZνει τρει` φορE` παραπ7νω ΦΠΑ απ’ Hτι η ΜIκονο`. ΧαρακτηρGζοντα` το περιβ7λλον ω` το «VεγαλIτερο ανταγωνιστικH πλεονEκτηVα» του τHπου, ενηVEρωσε την ΕπιτροπF για την αναβ7θVιση του βιολογι-

ηοπρατθηκε ο δρο Λαα - Καρπενσι

Ε

Τον «δρHVο» τη` υλοποGηση` παGρνει ο οδικH` 7ξονα` ΛαVGα – ΚαρπενFσι, αφοI την ΤρGτη 6 ΜαρτGου 2012 πραγVατοποιFθηκε ο διαγωνισVH` (7νοιγVα οικονοVικZν προσφορZν) για την κατασκευF του τVFVατο` ΚαστρG – ΜακρακZVη. Το Eργο Eχει προϋπολογισVH 25 εκατ. ευρZ και χρηVατοδοτεGται απH το τοVεακH ΕΣΠΑ του ΥπουργεGου ΥποδοVZν. Οι εργασGε` του Eργου ξεκινουν το καλοκαGρι

ΠρHκειται για Eνα Vεγ7λο και σηVαντικH Eργο για του` νοVοI` τη` ΦθιZτιδα` και τη` ΕυρυτανGα`, που αποτελεG χρHνιο και π7γιο αGτηVα τη` αυτοδιοGκηση`, των φορEων και των πολιτZν. ΕGναι προφανE` Hτι οι διεκδικητικE` πρωτοβουλGε` τη` ΠεριφEρεια` Στερε7` Ελλ7δα` αποδGδουν αποτε-

κοI καθαρισVοI, τα Eργα αποχετεIσεων, τη δηVιουργGα σταθVοI VεταφHρτωση` για τη διαχεGριση των απορριVV7των, αλλ7 και την πρHταση του δFVου ΚαρπενησGου στο Πρ7σινο ΤαVεGο για τη δηVιουργGα τεσσ7ρων πρHτυπων οικολογικZν π7ρκων. Aνα ακHVη ζFτηVα που αφορ7 την ΕυρυτανGα εGναι η βιωσιVHτητα του ΤΕΙ &ασοπονGα`, για το οποGο ο δFVαρχο` ανEφερε πω` αποτελεG το VοναδικH εκπαιδευτικH GδρυVα του εGδου` που λειτουργεG σε Eνα «φυσικH εργαστFρι» και ενηVEρωσε τα VEλη τη` επιτροπF` για την πρHταση που Eγινε απH το ΤΕΙ και τον δFVο για τη χωροθEτηση Campus Towns σIVφωνα Vε τα διεθνF πρHτυπα. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ. ΕντωVεταξI, ο περιφερει7ρχη` Στερε7` Ελλ7δα` κ. ΚλEαρχο` Περγαντ7` αναφEρθηκε στην πλFρη αν7πτυξη του ΕΣΠΑ και στην αξιοποGησF του ω` βασικH εργαλεGο περιφερειακF` αν7πτυξη`, επισηVαGνοντα` Hτι απH τι` πρZτε` VEρε` αν7ληψη` τη` αρVοδιHτητα` απH την αιρετF ΠεριφEρεια Eγιναν συντονισVEνε` και εντατικE` προσπ7θειε` για την απο-

νι κά

ΚεντρικH` 7ξονα` των θεV7των Fταν τα ζητFVατα περιφερειακF` αν7πτυξη` τη` Στερε7` Ελλ7δα` και ειδικHτερα οι συγκοινωνιακE` υποδοVE`, η τουριστικF αν7πτυξη, οι υπηρεσGε` υγεGα` και τα περιβαλλοντικ7 θEVατα. ΠολI σηVαντικH, βEβαια, θEVα Fταν η δροVολHγηση του Eργου για τον οδικH 7ξονα ΛαVGα – ΚαρπενFσι.

αγροτικ7 ιατρεGα Vε στρατεIσιVου` γιατροI`. ΑκHVη, τHνισε ιδιαGτερα τη Vεγ7λη προσπ7θεια αξιοποGηση` τη` ΛGVνη` ΚρεVαστZν και τη` παραλGVνια` περιοχF` και ξεκαθ7ρισε Hτι Vετ7 απH εξFντα χρHνια πλFρου` απραξGα` απελευθερZθηκε το καθεστZ` χρFση` επιφ7νεια` τη` ΛGVνη` και Eχει ανατεθεG και βρGσκεται σε εξEλιξη «&ιαγνωστικF VελEτη αν7δειξη` τη` ΛGVνη` και τη` γIρω περιοχF`». Dσον αφορ7 την τουριστικF αν7πτυξη, ο βουλευτF` ΕυρυτανGα` κατEθεσε πρHταση για στFριξη του τουρισVοI, VEσω διαφοροποιηVEνη` φορολHγηση`, Hπω` συVβαGνει και Vε 7λλε` περιοχE` τη` χZρα`. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ. Στη συνεδρGαση παραβρEθηκε και ο δFVαρχο` ΚαρπενησGου, κ. ΚZστα` Μπακογι7ννη`, ο οποGο` αντιπαραβ7λλοντα` τη βιοVηχανικF ζZνη των ΟινοφIτων Vε τα αποVακρυσVEνα χωρι7 τη` ΕυρυτανGα`, επεσFVανε τη Vεγ7λη ανισHτητα που δηVιουργεGται σε περιοχE` τη` Gδια` περιφEρεια`, στα πλαGσια τη` 7σκηση` περιφερειακF` πολιτικF`, Vε αποτE-

Ν Ε

Την προηγοIVενη Τετ7ρτη 14 ΜαρτGου 2012 πραγVατοποιFθηκε η συνεδρGαση τη` ΕιδικF` ΜHνιVη` ΕπιτροπF` ΠεριφερειZν τη` ΒουλF`. Στη συνεδρGαση συVVετεGχαν ο βουλευτF` ΕυρυτανGα` κ. ΗλGα` ΚαρανGκα` ο περιφερει7ρχη` Στερε7` Ελλ7δα` κ. ΚλEαρχο` Περγαντ7` αλλ7 και ο δFVαρχο` ΚαρπενησGου κ. ΚZστα` Μπακογι7ννη`

λEσVατα, αφοI η δηVοπρ7τηση του Eργου σηVατοδοτεG πρακτικ7 τη φ7ση τη` υλοποGησF` του. Οι εργασGε` αφοροIν στη βελτGωση τVFVατο` του συνδετFριου οδικοI 7ξονα των δIο ΠεριφερειακZν ΕνοτFτων, Eτσι Zστε σταδιακ7, Vε τη διεκδGκηση τη` ολοκλFρωση` και τη` κατασκευF` Eργων σε Hλο του το VFκο`, ο δρHVο` ΛαVGα – ΚαρπενFσι να VετατραπεG σε σIγχρονο αυτοκινητHδροVο τη` Στερε7` Ελλ7δα`. ΑντικεGVενο του Eργου εGναι η βελτGωση του τVFVατο` απH την Eξοδο του ΚαστρGου Eω` την Eξοδο τη` ΜακρακZVη`, Vε παρακ7Vψει` Μ7κρη` και ΜακρακZVη`. Το συνολικH VFκο` των παρεVβ7σεων εGναι 9,6 χιλιHVετρα,

τελεσVατικF υλοποGησF του, τονGζοντα` ειδικHτερα: «Με διαρκεG` παρεVβ7σει` εξασφαλGσαVε το ποσοστH τη` υπερδEσVευση` του προγρ7VVατο`, γεγονH` που επιτρEπει να προχωρFσουVε στην, απH χρηVατοδοτικF` πλευρ7`, απρHσκοπτη υλοποGηση των Eργων. ΠραγVατοποιFσαVε ανοιχτE` συναντFσει` για το ΕΣΠΑ σε κ7θε περιφερειακF ενHτητα τη` Στερε7` Ελλ7δα`, συζητZντα` διεξοδικ7 για την πορεGα των Eργων και ενεργοποιZντα` του` τελικοI` δικαιοIχου`, Eτσι Zστε να επιταχIνουVε του` ρυθVοI` υλοποGηση` και απορρHφηση` του προγρ7VVατο`. ΠολI σηVαντικH εGναι Hτι το 2011 στη Στερε7 Ελλ7δα, καταφEραVε Vια Vεγ7λη πρωτι7: Ξεπερ7σαVε το στHχο που εGχε τεθεG για το ΕΣΠΑ, φτ7νοντα` στην κορυφF των περιφερειZν, Vε τη VεγαλIτερη υλοποGηση Eργων και απορρHφηση κονδυλGων». Ο κ. Περγαντ7` αναφEρθηκε και στα βFVατα που Eχουν γGνει στο πλαGσιο τη` αγροτικF` οικονοVGα` και πολιτικF` και αναφEρθηκε στην Eγκριση του επιχειρησιακοI σχεδGου για το καλ7θι αγροτικZν προϊHντων τη` Στερε7` Ελλ7δα`, που πρακτικ7 εGναι το πρZτο ολοκληρωVEνο βFVα για την αξιοποGηση των δυνατοτFτων για την αν7πτυξη του πρωτογενοI` τοVEα.

απH τα οποGα τα 3,1 αφοροIν διαπλ7τυνση του υφιστ7Vενου δρHVου και τα 6,5 νEα χ7ραξη. ΠρHκειται να υπ7ρχουν 2+1 λωρGδε` κυκλοφορGα` αν7 κατεIθυνση (Vε αλλαγF αν7 διαστFVατα απH VGα σε δIο και αντGστροφα) και κεντρικF νησGδα Vε VεταλλικH στηθαGο. ΑκHVα πρHκειται να κατασκευαστοIν δIο Vεγ7λε` γEφυρε` (ΑρχανιHρεVα και ρEVα Μ7κρη`), δIο ισHπεδοι κHVβοι (Μ7κρη` και ΜακρακZVη` – Σπερχει7δα`), VGα κ7τω δι7βαση, τεχνικ7 και τοGχο` αντιστFριξη`. ΕπιπλEον, στο Eργο συVπεριλαVβ7νονται δρ7σει` απαλλοτριZσεων, VετακινFσεων δικτIων κοινF` ωφελεGα`, καθZ` και αρχαιολογικZν ερευνZν.

Αναλυτικ7, τι` τοποθετFσει` των πολιτικZν αντρZν στη συνεδρGαση, VπορεGτε να τι` διαβ7σετε στην ηλεκτρονικF διεIθυνση τη` εφηVερGδα` www.evrytanika.gr

ΝΕΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡFγα ΦεραGου 17- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΠαραπλεIρω` ΟΠΑ&)

Τηλ.: 22370-25808 Κιν.: 6945476667 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1-1-2012 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ6Ν ΤΑΜΕΙ6Ν: ΙΚΑ-ΟΓΑ-&ΗΜΟΣΙΟ-ΤΥ&ΚΥ-ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ &ΕΥΤΕΡΑ Ε6Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Χ6ΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 21 ΜαρτAου 2012 / ΣελAδα 13

ΧρηOατοδοτοCνται τρAα ?ργα δασικ@Y οδοποιAαY ΠροχωροCν οι διαδικασAεY για την χωροθ?τηση ελικοδροOAων

Στο ΕΣΠΑ εντχθηκαν τα Σχδια Χωρικ- και Οικιστικ- Ανπτυξη- Οργνωση- Ανοιχτ'ν Πλεων (ΣΧΟΟΑΠ) των πρ'ην δ#ων του νου διευρυ#νου δ#ου Καρπενησου

νι κά

ΤιY επBOενεY ηO?ρεY αναO?νεται επιστολ@ εκ O?ρουY του ΟργανισOοC προY το ΝοσοκοOεAο για εξειδAκευση των προδιαγραφSν και του σκοποC χρ@σηY του οχ@OατοY. Να σηOειωθεA Bτι πρBκειται για το τρAτο κατ3 σειρ3 ασθενοφBρο που ?ρχεται στον νοOB ωY αποτ?λεσOα των προσπαθειSν του βουλευτ@. Το πρSτο παραχωρ@θηκε απB το ΕΚΑΒ και εδρεCει στη ΓρανAτσα, ?χονταY @δη χρησιOοποιηθεA για διακοOιδ@ ασθενSν, ενS το δεCτερο παραχωρ@θηκε απB την Πυροσβεστικ@ ΥπηρεσAα και σCντοOα πρBκειται να παραληφθεA και να χρησιOοποιηθεA στον δ@Oο Αγρ3φων, Oε ?δρα την οOSνυOη Τοπικ@ ΚοινBτητα.

ΕντωOεταξC, σCOφωνα Oε ανακοAνωση του γραφεAου του βουλευτ@, ο ΕιδικBY ΓραOOατ?αY &ασSν του ΥπουργεAου Αγροτικ@Y Αν3πτυξηY επικοινSνησε Oε τον κ. ΚαρανAκα και τον ενηO?ρωσε Bτι εγκρAθηκαν οι χρηOατοδοτ@σειY για τρAα ?ργα δασικ@Y οδοποιAαY. Αυτ3 αφοροCν στην οδB Γ$ κατηγορAαY Κ3τω &ι3σελο - Καλοδ@Oου ΛCπεY - Ρ?Oα ΣοCδαY ΚερασοχωρAου, προϋπολογισOοC 202.900

ευρS, τη βελτAωση βατBτηταY δασικοC δρBOου ΜυρAκη - ΒρCση ΓαλανοC και ΜυρAκη - Αγ. Παρασκευ@, προϋπολογισOοC 300.000 ευρS και τ?λοY τον δρBOο ΒαθCλακκο - &ι3σελο Ανι3δαY του δ@Oου ΚαρπενησAου, προϋπολογισOοC 66.500 ευρS. ΕπAσηY, η &ιεCθυνση Πολιτικ@Y ΑεροπορAαY ενηO?ρωσε τον βουλευτ@ ΕυρυτανAαY Bτι σ@Oερα Τετ3ρτη 21 ΜαρτAου 2012, θα OεταβοCν στην ΕυρυτανAα στελ?χη τηY

υπηρεσAαY για να ελ?γξουν την καταλληλBτητα των χSρων που προτεAνονται απB τουY δ@OουY του νοOοC για την χωροθ?τηση των ελικοδροOAων. Να θυOAσουOε πωY πριν λAγεY ηO?ρεY εAχε προηγηθεA συν3ντηση του κ. ΚαρανAκα Oε την &ιοικ@τρια τηY Πολιτικ@Y ΑεροπορAαY κ. ΦSφη ΠαπαδηOητροποCλου, ενS ?χει γAνει η απαραAτητη προεργασAα απB τιY αρOBδιεY υπηρεσAεY των δ@Oων.

υρ υτ α

ργα ε αυτεπιστασα απ του δ ου 

ΕκδBθηκαν τα προσωριν3 αποτελ?σOατα ΚαταρτAστηκε οι προσωρινBY κυλιBOενοY πAνακαY

ΕκδBθηκαν τα προσωριν3 αποτελ?σOατα για την κατ3ρτιση ετ@σιου κυλιBOενου «ΠAνακα Κατ3ταξηY Αν?ργων» για εκτ?λεση ?ργων Oε αυτεπιστασAα σε δ@OουY, συνδ?σOουY και νοOικ3 τουY πρBσωπα δηOοσAου δικαAου

Τα προσωριν3 αποτελ?σOατα δηOοσιεCτηκαν στουY δικτυακοCY τBπουY του Ο.Α.Ε.&. (www.oaed.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ενS αναλυτικ3 τουY πAνακεY Oε τα ονBOατα για τουY δ@OουY ΚαρπενησAου και Αγρ3φων OπορεAτε να τα διαβ3σετε στην ηλεκτρονικ@ διεCθυνση www.evrytanika.gr. Τα οριστικ3 αποτελ?σOατα θα προκCψουν Oετ3 την εκδAκαση τυχBν ενστ3σεων, οι οποAεY κατατAθενται @ αποστ?λλονται Oε συστηO?νη επιστολ@ απευθεAαY στο Α.Σ.Ε.Π., Oε την ?νδειξη «<νσταση Για την κατ3ρτιση Ετ@σιου ΚυλιBOενου ΠAνακα Κατ3ταξηY Αν?ργων 2012», Τ.Θ. 14308, Αθ@να, Τ.Κ. 11510. H προθεσOAα υποβολ@Y των ενστ3σεων ορAζεται απB την Τετ3ρτη 14

Ε

Στο ΕΣΠΑ τα ΣΧΟΟΑΠ των πρην δ ων

Ν Ε

ΑπB το γραφεAο του βουλευτ@ ΕυρυτανAαY κ. ΗλAα ΚαρανAκα ανακοινSνεται Bτι, την περασO?νη Π?Oπτη 15 ΜαρτAου 2012, εγκρAθηκε απB το &ιοικητικB ΣυOβοCλιο του ΟΠΑΠ, η αγορ3 και παραχSρηση στο ΝοσοκοOεAο ΚαρπενησAου ενBY ν?ου, καινοCριου ασθενοφBρου, πλ@ρωY εξοπλισO?νου και Oε κAνηση 4x4

Με 753.132,03 ευρ'

Α

Τρτο ασθενοφρο στην Ευρυτανα

ΜαρτAου 2012 ?ωY και την Παρασκευ@ 23 ΜαρτAου 2012. >σον αφορ3 τα προσωριν3 αποτελ?σOατα για τον δ@Oο ΚαρπενησAου, στον πAνακα συOπεριλαOβ3νονται 172 3τοOα. Τα 172 3τοOα, που εκδ@λωσαν ενδιαφ?ρον να απασχοληθοCν σε ?ργα αυτεπιστασAαY του δ@Oου ΚαρπενησAου, καταν?Oονται σε δι3φορεY ειδικBτητεY ωY εξ@Y: &.Ε. ΗλεκτρολBγοY 8 3τοOα, &.Ε. ΟδηγBY 28 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY ΟικοδBOοY 19 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY ΕλαιοχρωOατιστ@Y 7 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY Σιδερ3Y 3 3τοOα, &.Ε. ΥδραυλικBY 3 3τοOα, &.Ε. Χειριστ@Y ΜηχανηO3των 5 3τοOα και Υ.Ε. Εργ3τηY ΓενικSν ΚαθηκBντων 99 3τοOα. Για τον δ@Oο Αγρ3φων, συOπεριλ@φθησαν στον πAνακα 92 3τοOα, τα οποAα καταν?Oονται στιY δι3φορεY ειδικBτητεY ωY εξ@Y: &.Ε. ΗλεκτρολBγοY 7 3τοOα, &.Ε. ΟδηγBY 13 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY ΟικοδBOοY 7 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY ΕλαιοχρωOατιστ@Y 1 3τοOα, &.Ε. ΤεχνAτηY Σιδερ3Y 1 3τοOα, &.Ε. ΥδραυλικBY 23τοOα, &.Ε. Χειριστ@Y ΜηχανηO3των 3 3τοOα και Υ.Ε. ΓενικSν ΚαθηκBντων 58 3τοOα.

ΣCOφωνα Oε το ισχCον νοOικB πλαAσιο, τα ?ργα Oε αυτεπιστασAα εντ3σσονται στο τεχνικB πρBγραOOα και τον προϋπολογισOB και υλοποιοCνται Oε την επAβλεψη τηY Τεχνικ@Y ΥπηρεσAαY του δ@Oου. Τα ?ργα Oε αυτεπιστασAα αφοροCν κατασκευ@ δηOοσAων ?ργων, Oε Aδια O?σα. Τα ?ργα αυτ3 εAναι συν@θωY Oικρ3 και OεσαAα, τοπικ@Y σηOασAαY, BπωY αναπλ3σειY και παρεOβ3σειY σε οικισOοCY, καθαρισOοA δρBOων, ?ργα εξωραϊσOοC, Oικρ3 τεχνικ3 και ?ργα οδοποιAαY κ.α. Για την εκτ?λεσ@ τουY, οι δ@Oοι θα απασχολοCν, για συγκεκριO?νεY εργατοSρεY, που θα καθορAζονται σαφSY για το κ3θε ?ργο, 3τοOα που εAναι εγγεγραOO?να στον ετ@σιο πAνακα του ΟΑΕ&. Για παρ3δειγOα, στον δ@Oο ΚαρπενησAου ?χουν προγραOOατιστεA και ?χουν ενταχθεA στο τεχνικB πρBγραOOα τουλ3χιστον 2 Oε 3 ?ργα Oε αυτεπιστασAα, αλλ3 ο ακριβ@Y αριθOBY αυτSν θα εξαρτηθεA και απB τιY αν3γκεY του δ@Oου που θα προκCψουν O?σα στο επBOενο δι3στηOα.

Το θ?Oα συζητ@θηκε στη συνεδρAαση του &ηOοτικοC ΣυOβουλAου ΚαρπενησAου την Τετ3ρτη 7 ΜαρτAου 2012, Oετ3 απB εισ@γηση του αρOBδιου αντιδηO3ρχου ?ργων κ. ΝAκου ΣουλιSτη. Ο κ. ΣουλιSτηY, στην εισ@γησ@ του, αν?φερε Bτι εκδBθηκαν τροποποιητικ?Y αποφ3σειY του περιφερει3ρχη Στερε3Y Ελλ3δαY για ?νταξη στο ΕπιχειρησιακB ΠρBγραOOα «ΘεσσαλAα - Στερε3 Ελλ3δα - =πειροY» των πρ3ξεων «Σχ?δια Χωρικ@Y και Οικιστικ@Y Αν3πτυξηY Οργ3νωσηY ΑνοιχτSν ΠBλεων (ΣΧΟΟΑΠ)» που αφοροCν πρSην δ@OουY του ν?ου διευρυO?νου δ@Oου ΚαρπενησAου, οι οποAεY @ταν ενταγO?νεY στο ΕπιχειρησιακB ΠρBγραOOα Oε τελικB δικαιοCχο την πρSην ΝοOαρχιακ@ ΑυτοδιοAκηση ΕυρυτανAαY. Το &ηOοτικB ΣυOβοCλιο, Oε την οOBφωνη απBφαση 75/2012, εν?κρινε την αποδοχ@ τηY ?νταξηY των εν λBγω πρ3ξεων στο ΕΣΠΑ, την εγγραφ@ των σχετικSν πιστSσεων στο τεχνικB πρBγραOOα και στον προϋπολογισOB του 2012, καθSY και τη διεν?ργεια ανοιχτοC διαγωνισOοC για την υλοποAηση των ?ργων. Να σηOειSσουOε Bτι οι πρ3ξειY αυτ?Y χρηOατοδοτοCνται απB το ΠρBγραOOα &ηOοσAων ΕπενδCσεων. Αναλυτικ3, οι χρηOατοδοτοCOενεY πρ3ξειY ?χουν ωY εξ@Y: ΣΧΟΟΑΠ δ@Oου ΠοταOι3Y 215.027,61 ευρS, ΣΧΟΟΑΠ δ@Oου Φουρν3Y 155.820,53 ευρS, ΣΧΟΟΑΠ δ@Oου &οOνAσταY 263.904,10 ευρS και ΣΧΟΟΑΠ δ@Oου ΚτηOενAων 118.379,79 ευρS. Να σηOειSσουOε Bτι τα ΣΧΟΟΑΠ αποσκοποCν στον καθορισOB των κατευθυντ@ριων αρχSν του πολεοδοOικοC σχεδιασOοC για τη βιSσιOη οικιστικ@ αν3πτυξη και ειδικBτερα στη σταδιακ@ αν3δειξη και οργ3νωση του χSρου, στη διασφ3λιση τηY οικιστικ@Y οργ3νωσηY των οικισOSν, την προστασAα του περιβ3λλοντοY και την ανακοπ@ τηY 3ναρχηY δBOησηY, Oε τον καθορισOB κριτηρAων αν3πτυξηY που συντεAνουν στη OεγαλCτερη δυνατ@ οικονοOAα των οικιστικSν επεκτ3σεων, καθSY και στην προστασAα, αν3δειξη και περιβαλλοντικ@ αναβ3θOιση των κ?ντρων, των πολιτιστικSν πBλων και των παραδοσιακSν πυρ@νων των οικισOSν, των χSρων πρασAνου και των λοιπSν στοιχεAων φυσικοC, αρχαιολογικοC, ιστορικοC και πολιτιστικοC περιβ3λλοντοY των πBλεων και των οικισOSν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 21 Μαρτ>ου 2012 / Σελ>δα 14

Κοπ πρωτοχρονιτικη πτα

Ο Κυνηγετικ?V Σ@λλογοV υτικ=V Ευρυταν>αV διοργανPνει την καθιερωL<νη εκδ=λωση για την κοπ= τηV βασιλ?πιταV το Σ*ββατο 24 Μαρτ>ου 2012, στιV 7.30 το απ?γευLα, στα γραφε>α του Συλ-

λ?γου, στη Γραν>τσα. Κατ* τη δι*ρκεια τηV εκδ=λωσηV θα πραγLατοποιηθε> κλ=ρωση Lε πολ@ ενδιαφ<ροντα δPρα. Η τιL= του κ*θε λαχνο@ συLLετοχ=V <χει καθοριστε> στα 2

ευρP. Το πρPτο δPρο που θα κληρωθε> ε>ναι L>α καραLπ>να «BERETTA», το δε@τερο <να αεροβ?λο «BERETTA» και το τρ>το δPρο <να κυνηγετικ? Lπουφ*ν.

Ευχαριστριο

Η πρ?εδροV και το ιοικητικ? ΣυLβο@λιο του Συλλ?γου ΓυναικPν .Ε. Φουρν*V Ευρυταν>αV, εκφρ*ζουLε θερL* συλλυπητ=ρια στην οικογ<νεια ηLητρ>ου Μπουρδ*ρα για την απPλεια τηV συζ@γου του. Η οικογ<νεια Μπουρδ*ρα, προσ<-

φερε αντ> στεφ*νων χρηLατικ? ποσ? για φιλανθρωπικ? <ργο. Η πρ?εδροV Γεωργ>α Γκαρ>λα Η Γενικ= ΓραLLατ<αV Στεφαν= Γεωργ>α

Α

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ν Ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρχαιρεσ ε για την αν δειξη ν ου .Σ.

Το πρω> τηV Κυριακ=V 18 Μαρτ>ου 2012 ο Σ@λλογοV Πολυτ<κνων Ευρυταν>αV πραγLατοπο>ησε αρχαιρεσ>εV για την αν*δειξη ν<ου ιοικητικο@ ΣυLβουλ>ου

νι κά

απ? την παΦωτογραφ>α ρτυρ>αV” στο ρ<λαση “διαLα ν 28η Οκτωτη ι =σ εν Καρπ ην οπο>α οι στ , 11 βρ>ου 20 δ>στασαν να Lαθητ<V δεν το βλ<LLα ν ου <ψ αποστρ επισ=LουV υV τουV απ? το

Κατ* τη διαδικασ>α, η οπο>α πραγLατοποι=θηκε Lετ* απ? αναβολ= λ?γω Lη απαρτ>αV, βρ<θηκαν 146 <γκυρα ψηφοδ<λτια, ενP αξ>ζει να σηLειPσουLε πωV τα L<λη του Συλλ?γου ξεπερνο@ν τα 1.000. Υποψ=φιοι για το ιοικητικ? ΣυLβο@λιο =ταν οι Χαρ*λαLποV Χρ. Γεωργο@λαV ο οπο>οV συγκ<ντρωσε συνολικ* 35 ψ=φουV, ο Στυλιαν?V Θ.

Την Κυριακ η αθητικ παρλαση και ο

υρ υτ α

Εορτασ τη Εθνικ Επετε ου

Ακ?Lη Lια χρονι* η π?λη του Καρπενησ>ου ετοιL*ζεται να γιορτ*σει την Εθνικ= Επ<τειο τηV 25ηV Μαρτ>ου 1821, υπ? το β*ροV ωστ?σο τηV οικονοLικ=V κρ>σηV, που πλ=ττει πλ<ον ?λα τα κοινωνικ* στρPLατα, αλλ* και υπ? τον φ?βο ν<ων αποδοκιLασιPν, ?πωV αυτ<V εκδηλPθηκαν -και στο Καρπεν=σι- στην παρ<λαση τηV 28ηV Οκτωβρ>ου

Ε

Για ακ?Lη L>α φορ* θα <χει ενδιαφ<ρον να παρακολουθ=σουLε αν θα καταγραφο@ν απουσ>εV στην εξ<δρα των επισ=Lων. )στ?σο, δικαιολογηL<να «απPν» θα ε>ναι ο βουλευτ=V Ευρυταν>αV κ. Ηλ>αV Καραν>καV. Σ@Lφωνα Lε ανακο>νωση του γραφε>ου του, «ο βουλευτ=V Ευρυταν>αV δεν θα παραστε> στιV εκδηλPσειV για τον εορτασL? τηV Εθνικ=V Παλιγγενεσ>αV του 1821, καθPV την Κυριακ= 25η Μαρτ>ου θα βρ>σκεται στη Ν<α Υ?ρκη των ΗνωL<νων ΠολιτειPν, προσκεκληL<νοV τηV ΟLογ<νειαV, ωV εκπρ?σωποV τηV Βουλ=V των Ελλ=νων, υπ? την ιδι?τητα του εκλεγL<νου προ<δρου

τηV αρL?διαV επιτροπ=V. Φ<τοV, λ?γω των συνθηκPν, ο αριθL?V των εκπροσPπων στο εξωτερικ? ε>ναι ιδια>τερα περιορισL<νοV και Lικρ?τεροV απ? κ*θε *λλη χρονι*». Ο εορτασL?V θα ξεκιν=σει απ? την Παρασκευ= 23 Μαρτ>ου 2012 Lε γενικ? σηLαιοστολισL? και ?λα τα σχολε>α (ηLοτικ=V, Μ<σηV, ΕπαγγελLατικ=V και Τεχνικ=V Εκπα>δευσηV) θα συLLετ<χουν στη διοργ*νωση εκδηλPσεων και οLιλιPν. Το Σ*ββατο και L<χρι τιV βραδιν<V PρεV τηV Κυριακ=V θα φωταγωγηθο@ν ?λα τα δηL?σια και δηLοτικ* καταστ=Lατα, ?πωV και τα υποκαταστ=Lατα των τραπεζPν. Αν=Lερα τηV επετε>ου, Κυριακ= 25 Μαρτ>ου 2012, στιV 7:30 το πρω>, θα πραγLατοποιηθε> χαιρετισL?V τηV ηL<ραV Lε κωδωνοκρουσ>εV. Λ>γο αργ?τερα, στιV 8:00 το πρω>, θα γ>νει η <παρση τηV σηLα>αV στην κεντρικ= πλατε>α απ? την υπηρεσ>α του δ=Lου Καρπενησ>ου, ενP στιV 10:00, Lετ* το π<ραV τηV Θε>αV Λειτουργ>αV, θα τελεστε> η οξολογ>α στον Μη-

τροπολιτικ? Να? τηV Αγ>αV Τρι*δαV απ? τον Ιερ? κλ=ρο τηV π?ληV, προεξ*ρχοντοV του Μητροπολ>τη Καρπενησ>ου κ.κ. Νικολ*ου. Στη συν<χεια, στιV 10:30 περ>που, θα ακολουθ=σουν η επιLνηL?συνη δ<ηση στον χPρο του ΗρPου των πεσ?ντων και η εκφPνηση του Πανηγυρικο@ τηV ΗL<ραV απ? τον εκπαιδευτικ? Πρωτοβ*θLιαV Εκπα>δευσηV κ. ιον@ση Παρο@τσα. Θα ακολουθ=σει η κατ*θεση στεφ*νων, θα τηρηθε> εν?V λεπτο@ σιγ= στη Lν=Lη των πεσ?ντων και <πεται η αν*κρουση του Εθνικο@ ;Lνου. Τ<λοV, στιV 11:30 περ>που το πρω>, αναL<νεται να ξεκιν=σει η καθιερωL<νη παρ<λαση LαθητPν Πρωτοβ*θLιαV και ευτεροβ*θLιαV Εκπα>δευσηV, χιονοδρ?Lων και LελPν του Πολιτιστικο@ Συλλ?γου Καρπενησ>ου, στον χPρο Lπροστ* απ? το κατ*στηLα τηV Π.Ε. Ευρυταν>αV. Μετ* την παρ<λαση θα παρατεθε> η καθιερωL<νη δεξ>ωση απ? τον αντιπεριφερει*ρχη Ευρυταν>αV στο κτ=ριο τηV πρPην ΝοLαρχ>αV.

ηLητρ?πουλοV Lε 108 ψ=φουV, ο ηL=τριοV Ν. Καρφ=V Lε 53 ψ=φουV, ο Αθαν*σιοV Κ. Μπακο@σηV Lε 33 ψ=φουV, ο ΓεPργιοV Π. Μπαστ*νηV Lε 94 ψ=φουV, ο Αθαν*σιοV Γ. Φ<γγοV ο οπο>οV συγκ<ντρωσε 99 ψ=φουV και ο Κωνσταντ>νοV Γ. Χαντζ?πουλοV Lε συνολικ* 120 ψ=φουV. :σον αφορ* την Εξελεγκτικ= Επιτροπ=, η ΕρLι?νη Κ. Κοντο@ συγκ<ντρωσε 100 ψ=φουV, ο ΓεPργιοV Ι. Σ*λτηV 98 και ο Ηλ>αV Σ. Σταθ?πουλοV, επ>σηV, 98 ψ=φουV. Τ<λοV, να σηLειPσουLε πωV ο Σ@λλογοV θα συγκροτηθε> σε σPLα α@ριο, Π<Lπτη 22 Μαρτ>ου 2012, στα γραφε>α του στο Καρπεν=σι.

"Ελλαδιστ ν" Γρ*φει ο Σπ@ροV Πεταρο@δηV

Εε! Ρε καλPV την *νοιξη! ΚαλPV τιV εκλογ<V! ΚαλPV τουV υποψ=φιουV, Lε ν<εV συνταγ<V. ΚαλPV τα ν<α κ?LLατα, καθPV και τα παλι*, ?λουV σαV περιL<νουLε Lε ανοιχτ= αγκαλι*!

Παιδι* αφ=στε τιV ντροπ<V κι ελ*τε στον λα?! δηLοκρατ>α <χουLε, και τη βουλ= να?..! Εκε> ιερουργο@σατε ψ*λλονταV προσευχ*V! τα γ<νια σαV βλογο@σατε κλ*νονταV δη’ ηL*V! Για τιV χειρονοL>εV σαV, οι σκ<ψειV LαV θολ<V.. ΑLο>βοντ’ ?LωV τελικ*, οι πρ*ξειV οι καλ<V..! Να βγει η υποχρ<ωση <φτασε ο καιρ?V, θα βγ*λει και το *χτι του ο κ*θε καψερ?V! Οι Lισθωτο>, οι *νεργοι , εργ*τεV και φτωχο> <χουν πολλ* «προν?Lια» αυτ= την εποχ=.. Το κρ@ο, την αν<χεια, το *γχοV, το λοιL?

και τηV ελπ>δαV για ζω=, τον καταποντισL?.

Στην τρ?ικα LαV συστ=σατε.. Στον Γιο@γκερ , στον ΣτροV Καν.. Θα σαV ευχαριστ=σουLε π>σω απ’ το παραβ*ν! Τα παραL@θια τ<λειωσαν, παιδι*, τηV ΧαλιL*V. Ο ΓιPργοV LαV χαιρ<τισε.. 5ρχεται ο ΣαLαρ*V! Τα ξ<ρετε τι π<ρασε εδP για να σταθε>.. Η Μ<ρκελ τον κατο@ρησε να Lην αβασκαθε>! Το ‘χει Lερ*κι φα>νεται να βγει πρωθυπουργ?V γι’ αυτ? και προηγ=θηκε <ναV αγιασL?V! Κυβ<ρνηση αυτοδ@ναLη ?νειρο απατηλ?, χαL<νο π=γε προφανPV τηV Μ<ρκελ το ψιλ?! Επ>κειται ζευγ*ρωLα, Lετ* τιV εκλογ<V τα χρPLατα δι*φορα κι ολ?ιδιο το «γι<V». Ζευγ*ρωLα τηV «4νοιξηV»! Πουλι* θα κελαηδ*ν Ελλ*δα, Ελλαδ>τσα LαV! Αχ! Βρε… Ελλαδιστ*ν!


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 21 Μαρτ:ου 2012 / Σελ:δα 15

Η αθητικ φων του Κερασοχωρου «ΚΕΡΑΣΟΒΟ...ΤΥΠΙΑ»

Α

κουβ9R, Λ,HπροR Τ;ληR, ΓιLργ οR Θεοδωρογ ι,ννηR, Ειρ9νη Μπ8σσα, Αναστασ:α Χειλ,, Ιω,ννα ΣβερLνη, ΠαναγιLτηR Γερον:κοR, Αθαν,σιοR Γκαρ:λαR, Στεφαν:α Καρκαβ:τσα, ΓεLργιοR Λ , π πα R , η H 9τ ρ η R Μ α κρ 9 R, Αγορ:τσα ΣβερLνη, Σωτηρ:α ΤουHαρ,, Γεωργ:α Τσ8τσου, Σωτ9ρηR Λ,Hπρου, Μαρ:α Π,στρα και Ευτυχ:α Βλ,χου. Να συγχαρο<Hε τα παιδι, και τον δ,σκαλ; τουR για την 8Hπνευσ9 τουR. 7σο για την επιλογ9 των θεH,των, αυτ, ξεπερνο<ν τον στεν; Hαθητικ; κ<κλο και αγγ:ζουν πολ< σοβαρ, θ8Hατα. Ενδεικτικ, αναφ8ρουHε τη "ΣυνοHιλ:α Hε τον πολεHιστ9 του ελληνοϊταλικο< πολ8Hου και αυτ;πτη H,ρτυρα τηR Κατοχ9R και του ΕHφυλ:ου κ. Κωνσταντ:νο Καρκαβ:τσα", την "ΚαθηHεριν9 ζω9 εν;R Hαθητ9 στην ορειν9 Ευρυταν:α" και την "Ενδοσχολικ9 β:α: ο ρ;λοR τηR οικογ8νειαR

Ν Ε

Παιδι, απ; το ΚερασοχLρι, την Κρ8ντη, την Ανατολικ9 και υτικ9 Φραγκ:στα, τον 4γιο ΓεLργιο, τον 4γιο ηH9τριο, τη ΜαυροH,τα, τη Β:νιανη, τη ,φνη και το Μοναστηρ,κι, Hε την καθοδ9γηση των καθηγητLν τουR, συν8ταξαν κε:Hενα που αφορο<ν την παιδε:α, την ιστορ:α τηR περιοχ9R, τη λαϊκ9 παρ,δοση, το περιβ,λλον και τα σ<γχρονα προβλ9Hατα που αντιHετωπ:ζουν οι 8φηβοι σ9Hερα. Παρ,λληλα, σε σχετικ; ,ρθρο, απευθ<νουν 8κκληση στιR

αποδεικν<ονταR παρ,λληλα ;τι η σχολικ9 ζω9 δεν ε:ναι H;νο διαγων:σHατα και εξετ,σειR, αλλ, κυριολεκτικ, 8να «εργαστ9ρι ψυχLν», ;που σHιλε<εται ο χαρακτ9ραR των αυριανLν υπε<θυνων ανθρLπων και πολιτLν. Κι εδL ακριβLR βρ:σκεται και η χαρ, του δασκ,λου: να καHαρLνει τουR Hαθητ8R του να προοδε<ουν χωρ:R να νιLθουν ;τι τον 8χουν αν,γκη ;ταν θα ανο:ξουν τα φτερ, τουR για το Hοναχικ; και συναρπαστικ; ταξ:δι τηR ζω9R». Στην 8κδοση τηR Hαθητικ9R εφηHερ:δαR βο9θησαν οι κ.κ. Χρυσ,νθη Ανδρεοπο<λου, καθηγ9τρια φυσικ9R αγωγ9R και Σ οφ :α Λο γοθ 8 τη, καθηγ9τρια καλλιτεχνικLν. Οι Hαθητ8R που εργ,στηκαν ε:ναι οι: Αλ:κη Γκαρ:λα, Ευ,γγελοR Ζανι,R, Λ,HπροR Θεοδωρογι,ννηR, Μαρ:α Κουρκουβ9, Νεκτ,ριοR Κολοκ<θαR, Παν αγιLτηR Μ,κκαR, Βασ:ληR Κουρ-

νι κά

Μια αξι;λογη -και συν,Hα πρωτ;τυπη- προσπ,θεια ξεκ:νησε απ; τουR Hαθητ8R του ΓυHνασ:ου Κερασοχωρ:ου, οι οπο:οι προ8βησαν στην 8κδοση εν;R 24σελιδου Hαθητικο< εντ<που, Hε τον τ:τλο «Κερασοβο...τυπ:α»

τοπικ8R αρχ8R, Lστε να δLσουν λ<ση σε σοβαρ, προβλ9Hατα που αντιHετωπ:ζει το σχολε:ο τουR. Η σηHασ:α τηR 8κδοσηR τηR «Κερασοβο.. .τυπ:αR» τον:ζεται και στο κε:Hενο τηR εισαγωγ9R που υπογρ,φει ο υπε<θυνοR 8κδοσηR του εντ<που, φιλ;λογοR κ. Ε υθ< Hι οR Κουφογ ι, νν ηR· «Το σχολε:ο οφε:λει να ε:ναι για τα παιδι, ο τ;ποR ;που θα ριχθε: και θα ριζLσει ο σπ;ροR τηR αHφιβολ:αR και τηR γνLσηR. Β8βαια, τη γνLση δεν την παρ8χει H;νο το σχολε:ο, αλλ, οι Hαθητ8R Hπορο<ν να την αναζητ9σουν σε πολλ8R πηγ8R 8ξω απ' αυτ;. 7HωR, συλλ8γουν H;νο πληροφορ:εR, τιR οπο:εR και πρ8πει να HετουσιLσουν σε γνLσειR και βιLHατα. Και αυτ; Hπορο<ν να το πραγHατοποι9σουν H;νο H8σα στο σχολε:ο. Η 8κδοση τηR «Κερασοβο...τυπ:αR» δε:χνει ;τι το σχολε:ο Hπορε: να πα:ξει αυτ;ν το ρ;λο

και του σχολε:ου". Η καταγραφ9 των προβληH,των απ; τουR Hαθητ8R, HαR δ:νει το 8ναυσHα να ασχοληθο<Hε Hε αναλυτικ, ρεπορτ,ζ, Hε πηγ9, φυσικ,, την "Κερασοβο...τυπ:α".

ΕΝΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Απονο χρηατικν βραβεων σε Ευρυτνε φοιτητ

υρ υτ α

Το Σ,ββατο στιR 17 Μαρτ:ου 2012, σε κεντρικ; ξενοδοχε:ο των ΑθηνLν, 8γινε η απονοH9 των χρηHατικLν βραβε:ων (1.000 δολαρ:ων το καθ8να), απ; την 5νωση Ευρυτ,νων τηR ΑHερικ9R στην Ελλ,δα και την Επιτροπ9 ΥποτροφιLν ΑθηνLν, σε αριστε<σαντεR φοιτητ8R που κατ,γονται απ; την Ευρυταν:α

Ε

Οι φοιτητ8R που βραβε<τηκαν ε:ναι εξ9R: Μαρ:α Ε. ΚαραHπ,, Γλυκερ:α Σ. ΣαHιLτη, Βασιλικ9 Γ. Μπισ H π : κ η , Α ι κ α τε ρ : ν η . Φ ο υ ρ λ : γ κ α , Γ ε ωρ γ : α Β . Α ν α σ τ α σ ι , δ η , Ι ω , ν ν α Ε. Μ<τα, Αικατερ:νη Π. Τριχι,, Α ν θ 9 Γ . Σ α κ κ , , αν , η Μαρ:α Α. Γιαννο<λη, Κωνσταντ:νοR Α. Ζο<καR, Κασσιαν9 Σ. Μακρ9 και Μαρ:να Ι. Γκι;λια. ΠροR τουR φοιτητ8R H:-

λησε ο Εκπρ;σωποR τηR 5νωσηR, καθηγητ9R κ. Ιω,ννηR Υφαντ;πουλοR, ενL ο λ;γοR δ;θηκε και στουR :διουR του φοιτητ8R. Στην εκδ9λωση παρ8στησαν και απη<θυναν χαι-

ρετισH; ο βουλευτ9R Ευρυταν:αR κ. Ηλ:αR Καραν:καR και ο περιφερειακ;R σ<HβουλοR Ευρυταν:αR κ. Λ,HπροR Τσιτσ,νηR. Μετ, το τ8λοR τηR εκδ9λωσηR τηR απονοH9R

ΙΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Απονο βραβεων και υποτροφιν

Τo 6δρυHα Γαζ9 - Τριανταφυλλοπο<λου διοργανLνει την ετ9σια εκδ9λωση για την απονοH9 των βραβε:ων και των υποτροφιLν του Ιδρ<HατοR. ΣυγκεκριH8να, η εκδ9λωση θα πραγHατοποιηθε: το Σ,ββατο

οR τηR Αντιπρο :α, ο πρ;εδρ R ικ9 ερ ΑH R τη Στη φωτογραφ ν ωσηR Ευρυτ,νω σωπε:αR τηR 5ν ,ννηR Υφαντ;πουλοR, H8λη ω Ι κ. R. στην Ελλ,δα θ8ντεR φοιτητ8 και οι βραβευ 9R οπ ιτρ Επ R τη

των χρηHατικLν βραβε:ων, 8γινε Hια ,τυπη και φιλικ9 ενηHερωτικ9 συζ9τηση Hε τον βουλευτ9 Ευρυταν:αR κ. Ηλ:α Καραν:κα για ζητ9Hατα και θ8Hατα που απασχολο<ν την Ευρυτα-

ν:α, στην οπο:α παραβρ8θηκε και ο περιφερειακ;R σ<HβουλοR κ. Λ,HπροR Τσιτσ,νηR, καθLR επ:σηR ο καθηγητ9R κ. Ιω,ννηR Υφαντ;πουλοR, ο πρ;εδροR τηR Εταιρε:αR Ευρυτ,νων

7 Απριλ:ου 2012, στιR 7.30 το απ;γευHα, στο Συνεδριακ; Κ8ντρο Καρπενησ:ου. Σ<Hφωνα Hε την ανακο:νωση, την οπο:α υπογρ,φει ο πρ;εδροR του .Σ. του Ιδρ<HατοR κ. Γι,ννηR Καραχοντζ:τηR, στην εκ-

ΕπιστηH;νων κ. Ιω,ννηR Ζο<HποR, ο πρ;εδροR του Συνδ8σHου των Απανταχο< Αποδ9Hων Κλειτσο< κ.. ΦL τηR Κουλ αρH, νη R, ο πρ;εδροR του Εκπολιτιστικο< Συλλ;γου Βρ,χαR κ. Ηλ:αR ΤζιLραR, η εκπρ;σωποR τηR Ο.Ε.Σ. κα Αγγελικ9 Σκοτ:δα και ,λλοι. Εκε:, λοιπ;ν, ακο<στηκε η εκπληκτικ9 δ9λωση απ; τον πρ;εδρο του Συλλ;γου Βρ,χαR, καθηγητ9 του Πολυτεχνε:ου κ. Ηλ:α ΤζιLρα, ο οπο:οR, αναφερ;HενοR στο Hεγ,λο πρ;βληHα του δρ;Hου Χ;χλιαR - Βρ,χαR - Μεσοχωρ:ου Κορ:τσαR - Μαυρολ;γγου Κλειτσο<, δ9λωσε πωR ο :διοR καθLR και ο Hηχανικ;R κ. Ιω,ννηR Μ,γκαR, προτ:θενται να διαθ8σουν το ποσ; των 600 χιλι,δων ευρL, Lστε να γ:νει επιτ8λουR το τH9Hα του δρ;Hου H8χρι τη Βρ,χα.

δ9λωση θα Hιλ9σει ο κ. Χαρ:δηHοR Κ. Τσο<καR, καθηγητ9R του ΠανεπιστηH:ου Κ<πρου και Warwick, Hε θ8Hα «Η ηθικ9 τηR ευθ<νηR στην Ελλ,δα τηR χρεοκοπ:αR: να κ,νουHε την οργ9 δηHιουργ:α».
Μια δρNση για την προβολ_ τηx nη κερδοσκοπικ_x οργNνωσηx «Γιατρο` του κaσnου»

Συγκεντρ%θηκαν τρφι!α για το Κοινωνικ Παντοπωλεο Καρπενησου

νι κά

@bο συnnετοχ^x ε`χε και το Καρπεν_σι, το οπο`ο εκπροσωπ_θηκε απa την Α.Λ.Α.Κ. nε τον Ευθbnιο ΓαλNνη και τον ΙωNννη Φουρνιrτη, nε Suzuki Jimny, καθrx και τον Χρ_στο ΡNπτη και Νικaλαο Παπαχρ_στο, nε NISSAN

Ειδικaτερα, την περασn^νη Παρασκευ_ 16 και το ΣNββατο 17 Μαρτ`ου 2012, στιx 9.00 το βρNδυ, οι nαθητ^x του σχολε`ου, παρουσ`ασαν στο κοινa, το ^ργο του Ιταλοb κωnωδιογρNφου, ΚNρλο Γκολντaνι, «Λοκαντι^ρα». Η παρNσταση «αν^βηκε» στο κατNnεστο απa κaσnο Συνεδριακa Κ^ντρο τηx πaληx, ενr αξ`ζει να αναφ^ρουnε πωx η ε`σοδοx για το κοινa _ταν ελεbθερη.

ητο τηx ΑΛΑ ενο το αυτοκ`ν bnιο ΓαλNΠροπορευan υθ Ε ν το a nε οδηγ Καρπενησ`ου, λ_ρωση του δb οκ ολ ν τη τN nε x ου aλ ε` νη, ο οπο`οx, στ ρι υ αγrνα, ευχα δρNση. σκολου 3ηnερο ν επιτυχηn^νη τη α γι αν ησ aσοι βο_θ

TERRANO, ωx ανεξNρτητη συnnετοχ_. ΜετN απa nια δbσκολη διαδροn_, αφοb οι συnnετ^χοντεx ^πρεπε να διανbσουν αρκετN χιλιanετρα nε λNσπη και χιaνι, κατ^φτασαν -για nια σbντοnη στNση- στην κεντρικ_ πλατε`α τηx πaληx, aπου τουx υποδ^χτηκαν αρ-

κετN n^λη και φ`λοι τηx Λ^σχηx, καθrx και αντιπροσωπε`α του δ_nου Καρπενησ`ου.

Το κοινωνικ !νυ!α

Αξ`ζει στο σηnε`ο αυτa να τον`σουnε πωx στα πλα`σια του αγrνα, πραγnατοποι_θηκε συλλογ_ τροφ`nων και Nλλων ειδrν

πρrτηx ανNγκηx, τα οπο`α nε τη σειρN τουx θα διατεθοbν για τη στ_ριξη και την εν`σχυση ευNλωτων οικογενειrν και απaρων κατο`κων του εκNστοτε δ_nου. Στην εν λaγω δρNση περιλαnβNνεται, ασφαλrx, και το Καρπεν_σι. Ειδικaτερα, απa την περα-

Το ^ργο ΛοκNντα ε`ναι το ξενοδοχε`ο bπνου και φαγητοb. Σε nια λοκNντα, λοιπaν, τηx Φλωρεντ`αx διαδραnατ`ζεται η κωnωδ`α. Η Μι-

ραντολ`να, το κbριο πρaσωπο, ε`ναι η γεnNτη τσαχπινιN και χNρη, ιδιοκτ_τρια. Ο Μαρκ_σιοx και ο Κanηx, ερωτευn^νοι nαζ` τηx, την διεκδικοbν aταν παρουσιN-

ζεται ο Ιππaτηx. Ο Φαβρ`κηx, ο καnαρι^ρηx, ενδιαφ^ρεται επ`σηx για την Μιραντολ`να, αλλN ...και για τη λοκNντα. Οι θεατρ`νεx εnφαν`ζονται την κατNλληλη στιγ-

σn^νη ΤετNρτη 14 Μαρτ`ου n^χρι και το ΣNββατο 17 Μαρτ`ου 2012, οι δηnaτεx ε`χαν την ευκαιρ`α να συγκεντρrσουν τρaφιnα, καθrx και a,τι Nλλο επιθυnοbσαν, στο Κοινωνικa Παντοπωλε`ο τηx πaληx, nε στaχο την nετ^πειτα διανοn_ τουx σε αδbναnεx κοινωνικN οnNδεx.

υρ υτ α

Το πρακτικ κο!!τι

 Απ τη θεατρικ οδα του Γενικο Λυκεου Καρπενησου

Μια απa τιx διασηnaτερεx κωnωδ`εx nετ^φερε στο …σαν`δι του Συνεδριακοb Κ^ντρου Καρπενησ`ου, η θεατρικ_ οnNδα του Γενικοb Λυκε`ου Καρπενησ`ου

Την περασn^νη εβδοnNδα -και συγκεκριn^να απa την Παρασκευ_ 16 ^ωx την Κυριακ_ 18 Μαρτ`ου 2012- διεξ_χθη ο «γbροx τηx ΣτερεNx ΕλλNδαx off-road σε 50 rρεx», nε στaχο την προβολ_ τηx nη κερδοσκοπικ_x οργNνωσηx «Γιατρο` του Κaσnου»

Οι”Γιατρο` του Κaσnου” ΕλλNδαx, τηρrνταx για περισσaτερα απa 20 χρaνια πιστN τιx αρχ^x τουx, συνεχ`ζουν να βρ`σκονται δ`πλα σε κNθε Nνθρωπο που ^χει ανNγκη εντax και εκτax Ελληνικrν συνaρων. Για την περαιτ^ρω προβολ_ τηx ανθρωπιστικ_x αυτ_x οργNνωσηx, την περασn^νη Παρασκευ_, ^να κοnβaι αυτοκιν_των ξεκ`νησε, nε αφετηρ`α την Αθ_να, για να διανbσει n^χρι και το βρNδυ τηx Κυριακ_x πNνω απa 1.000 χιλιanετρα -nε το 80%-90% να ε`ναι χrnα- σε aλη την ^κταση τηx ΣτερεNx.

«Η Λοκαντιρα»

Α

Ο γρο" τη" Στερε " Ελλ δα" σε 50 ρε"

[ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ]

“Μεσ νυχτα στο Παρσι”

Υπaθεση: @ρNττονταx την ευκαιρ`α απa το επαγγελnατικa ταξ`δι των γονιrν τηx, η Inez και ο Gil τουx ακολουθοbν στο Παρ`σι για ολιγο_nερεx διακοπ^x. Οι δυο τουx ε`ναι ερωτευn^νοι

και σχεδιNζουν Nnεσα να παντρευτοbν. Εκε`νοx ε`ναι επιτυχηn^νοx σεναριογρNφοx του Hollywood που ονειρεbεται να γ`νει (κανονικax) συγγραφ^αx και να ζ_σουν nετN το γNnο στο Παρ`σι, την πaλη aπου λατρεbει και aπου ^ζησαν σηnαντικa n^ροx τηx ζω_x τουx σχεδaν aλα του τα ινδNλnατα. Εκε`νη, πNλι, δε συnnερ`ζεται τον ενθουσιασna του nε την πaλη και τα περ` χρυσ_x εποχ_x τηx δεκαετ`αx του '20. Yτσι, η Inez προτιnN να πNει για χορa nε τουx φ`λουx τηx, τον Paul και την Carol, ενr ο Gil αφ_νεται στη nαγε`α του Πα-

ρισινοb nεσονυκτ`ου, εκε` aπου ανακαλbπτει aλη την ^nπνευση που αναζητοbσε για το πρrτο του βιβλ`ο. ]nωx οι καθηnερινο` νυχτερινο` περ`πατοι του Gil τον φ^ρνουν aλο και εγγbτερα στην καρδιN τηx πaληx, την rρα που τον αποnακρbνουν σταδιακN απa τη n^λλουσα γυνα`κα του...

Πα`ζουν: Ρ^ιτσελ Μακ Xνταnx, ]ουεν Ου`λσον, ΚNθι Μπ^ιτx, Xντριεν Μπρaντι, Μαριaν ΚοτιγιNρ, ΚNρλα ΜπροbνιΣαρκοζ`

Ε

Τη ν^α ταιν`α του Γοbντι Xλεν, «Midnight in Paris», _ αλλιrx “ΜεσNνυχτα στο Παρ`σι”, θα προβNλει ο @ηnοτικax ΚινηnατογρNφοx Καρπενησ`ου την επanενη Κυριακ_ 25 και @ευτ^ρα 26 Μαρτ`ου 2012, στιx 7:30 το απaγευnα, στο Συνεδριακa Κ^ντρο τηx πaληx

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετNρτη 21 Μαρτ`ου 2012 / Σελ`δα 17

Ν Ε

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετNρτη 21 Μαρτ`ου 2012 / Σελ`δα 16

Σκηνοθεσ`α: Γοbντι Xλεν

Οι συnnετ^χοντεx nετN την ολοκλ_ρωση τηx επ`δειξηx υψηλrν τεχνικrν στο αγωνιστικa KICK BOXING

Σειν ριο kick boxing

ΣεnινNριο και φιλικο` αγrνεx διοργανrθηκαν απa τον Αθλητικa Σbλλογο TAE KWON-DO Ευρυταν`αx, στο γυnναστ_ριο FITNESS CLUB, το περασn^νο ΣNββατο 17 Μαρτ`ου 2012

Καλεσn^νοι _ταν οι δNσκαλοι Αντrνηx Ολιβrτοx (7 DAN) 2οx παγκaσnιοx πρωταθλητ_x και Πανελληνιον`κηx και ο Παναγιrτηx Σταn^λοx (5 DAN) δNσκαλοx του Α.Σ. Λαn`αx.

Με τη συnnετοχ_ πολλrν αθλητrν του Α.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ, η συνNντηση ε`χε nεγNλη επιτυχ`α, αφοb διδNχθηκαν υψηλ^x τεχνικ^x στο αγωνιστικa KICK BOXING, καθrx και τεχνικ^x τηx καινοbριαx πολεnικ_x τ^χνηx, Mixed martial art (M.M.A). Στο τ^λοx τηx συνNντησηx πραγnατοποι_θηκαν και φιλικο` αγrνεx nεταξb των δbο συλλογrν. Ο δNσκαλοx του Α.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ζαρnακοbπηx Νικaλαοx, θ^λει να ευχαριστ_σει τουx δNσκαλουx, τουx αθλητ^x και aσουx παραβρεθ_καν στο σεnιναριο.

n_, για να διευκολbνουν την εκδ`κηση τηx Μιραντολ`ναx. Οι nαθητ^x που ^λαβαν n^ροx στην παρNσταση ε`ναι οι: @ροσ`νη ΑλεξNνδρα (Ορτ^νσια),

Καρατσ`κη Ελ ^νη (Υπηρ^τρια), Καρφ_x Κωνσταντ`νοx (Φαβρ`κιοx), Κατσαρ_ Θεοδrρα (@ηιNνειρα), Παναγιωτοποbλου Μαγδαλην_ (Μαρκ_σιοx τηx Φορλιπaποληx), Παπαδοποbλου Νεφ^λη (ΠNολα), Πεταροbδη Μιχα^λα (Μιραντολ`να), Πον_ρα Σπυριδοbλα (Υπηρ^τρια), Τσ^λοx ΙNσοναx (Ιππaτηx τηx ΡιπαφρNτταx), ΤσιτσNνη Χρbσα (Υπηρ^τρια) και Χοbπαx ΙωNννηx (Κanηx τηx Αλnπαφιορ`ταx). Στην επιτυχηn^νη ολοκλ_ρωση τηx παρNστασηx συν^βαλαν ακanη οι καθηγητ^x @ενδρινοb Ευθαλ`α και Χαβδοbλαx Αλ^ξανδροx, aπωx επ`σηx και οι Τσ ο b τσ ο υ ρα Σ π υ ρι δο b λ α και ΤσιNnη \βα, που ε`χαν αναλNβει την επιn^λεια των κοστουnιrν, η @ηnητρακοποbλου @_nητρα, η οπο`α επιnελ_θηκε τα σκηνικN, και τ^λοx, ο Κακοbραx Ανδρ^αx, ο οπο`οx ε`χε την επιn^λεια φωτισnοb και _χου.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 21 Μαρτου 2012 / Σελδα 18

Πηγή: Εφηµερίδα «Πανευρυτανική»

Επιµέλεια στήλης: Βασίλης Ι. Αποστολόπουλος ∆ηµοσιογράφος - δικηγόρος

Σχλια του Μ ρτη 1975

Ιολιο+ 1975Χωρ πιστοποιητικ απορα τα οικπεδα στου σεισ οπαθε

Φωτογραφ α απ την «πιτσα» των ταξ . Στην πρτη γρα οι Τκη Γαλαν και Γιννη Σιαδα.

Ανταποκρσει! απ τα χωρι α!

νι κά

Το 1975 υπρχε ακ!η να επεγον τοπικ πρβλη!α για τη στγαση των σεισ!οπαθ%ν.

Ν Ε

Α

Πλρη τα Γυν σια Γραντσα! και Φουρν !

“Ευρυτανικά Νέα” Από τα παλιά...

υρ υτ α

Τον Μρτιο 1975

Ε

Αποκατ σταση σεισοπαθν

(Μρτιο+ 1975)


Sport

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

18η αγωνιστικ

Αλυρ - ΑΠΟΚ ‘το Βελοχι’’ 0 - 1

ωργακ7πουλο, ο οπο6οN 4πιασε το διαγHνιο σουτ απ7 το 8ψοN τηN Dεγ&ληN περιοχ5N στ4λνονταN, 7DωN, τη Dπ&λα &ουτ. 2ο ηD6χρονο: Στο 49, η απευθε6αN εκτ4λεση φ&ουλ του ΠαναγιHτου π4ρασε π&νω απ7 την εστ6α του Ρεσ6τη. Στο 51, η κεφαλι& του Ντουφεκι&, Dετ& την εκτ4λεση κ7ρνερ του Γεωργακ7πουλου απ7 τα δεξι&, π4ρασε π&νω απ7 τα αντ6παλα δοκ&ρια, ενH αντ6θετα στην αγκαλι& του Χαλ&τση κατ4ληξε ν4α κεφαλι& του νεαρο8 DεσοαDυντικο8 δ8ο λεπτ& Dετ&. Ο8τε η κεφαλι& του Βαγγελ&κου στο πρHτο δοκ&ρι (σε εκτ4λεση φ&ουλ του Γιανν7πουλου απ7 αριστερ&) βρ5κε στ7χο στο 60, ενH 2 λεπτ& Dετ&, ο Ρεσ6τηN χωρ6N να ανη-

Ε

* Το γκολ που π4τυχε ο ΑΠΟΚ στην πρHτη του επ6θε-

Ν Ε ε την η τηN Dπ&λαN 4δωσ Η κακ5 αποD&κρυνσ ε στο 8σ κο δο 6δη που καρο ευκαιρ6α στον Μπακαλ ηN ν6κ N τη ολ γκ το ι πετ8χε δε8τερο δοκ&ρι να

υρ υτ α

Συνθ4σειN οD&δων ΑλDυρ7N (ΣταDατ6ου ΚHσταN): Χαλ&τσηN, ΚαψιHτηN (46 Λ4τσιοN), ηDητρι&δηN, Καρ&τσαλοN, Ελευθερ6ου, Βαγγελ&κοN, Τσ6πη (63 Κακλι&N), Γιανν7πουλοN, Μ6λτοN (55 Βο8λγαρηN), ΠαναγιHτου Ι., ΚατσιHτηN. ΑΠΟΚ (ΣερDπ4σηN Πα8λοN): Ρεσ6τηN, Πασσ&N (70 Κουτσουπι&N), Συγκελ7πουλοN, Πολυτσ4ρηN, Κρασι&N Γ., Ντουφεκι&N, Ζαραβ4ληN, Κατσαδο8ροN (88 Γενιτσαρ7πουλοN Κ.), Μπακαλ6δηN, Γεωργακ7πουλοN, Γενιτσαρ7πουλοN Αλ. (46 Φλωρ&κηN). Καλα* ιαιτητ5N αγHνα:Κ ντζ5N Τηλ4DαχοN. Βοηθο2 Οικ ο ν 7 D ου Π α ν α γ ι H τ η - Ε υ στρατ6ου Ευ&γγελο (Σ8νδεσDοN Λ&ρισαN). Παρατηρητ5N αγHνα Κλ4τσαN ΓεHργιοN (ΕΠΣ Καρδ6τσαN).

ση, 4δωσε &λλο α4ρα στουN φιλοξενο8DενουN και διαφοροπο6ησε απ7 νωρ6N τα δεδοD4να του αγHνα. Ο ΑλDυρ7N ξεκ6νησε καλ8τερα, 7DωN Dετ& το DατN ε6χε Dια νευρικ5 και ανο8σια υπεροχ5. 0γινε 4να κλειστ7 παιχν6δι, Dε πολλ4N D&χεN στο χHρο του κ4ντρου. Στην επαν&ληψη, οι γηπεδο8χοι π6εσαν τον ΑΠΟΚ κυνηγHνταN την ισοφ&ριση, ενH απ7 την &λλη οι ΚαρπενησιHτεN Dε σωστ5 αDυντικ5 λειτο υρ γ6α 4βγ αι ναν συχν& στην αντεπ6θεση. 1 ο η D6χ ρο νο: Στο 5, ο Βαγγελ&κοN τροφοδ7τησε στην περιοχ5 τον ΚατσιHτη, ο οπο6οN σο8ταρε αD4σωN, 7DωN ο Ρεσ6τηN 4διωξε παραχωρHνταN κ7ρνερ. Στο 7, ο Ελευθερ6ου, Dετ& την εκτ4λεση κ7ρνερ του Τσ6πη απ7 δεξι&, 4πιασε την κεφαλι&, στ4λνονταN, 7DωN τη Dπ&λα &ουτ. Στο 10, Dετ& την εκτ4λεση κ7ρνερ του Γενιτσαρ7πουλου Αλ. απ7 τα αριστερ& και την κακ5 αποD&κρυνση απ7 τον Χαλ&τση, ο Μπακαλ6δηN 4πιασε την κεφαλι& στ4λνονταN τη Dπ&λα στο οριζ7ντιο δοκ&ρι και στη συν4χεια στα αντ6παλα δ6χτυα (0-1) Ο τερDτοφ8λακαN ζ5τησε επιθετικ7 φ&ουλ απ7 τον Κατσαδο8ρο, 7DωN το γκολ ειναι καθαρ7 (φHτο π&νω δεξι&). Στο 23, το σουτ του Μπακαλ6δη λ6γο 4ξω απ7 την περιοχ5 π4ρασε διπλ& απ7 την εστ6α. Στο 38, ο Κρασι&N Dε βαθι& Dπαλι& βρ5κε τον Γε-

7η δετερου γρου

νι κά

 Ο ΑΠΟΚ π5ρε αυτ7 που 5θελε στην 4δρα του αξι 7Dαχου ΑλDυρο8 και δια τ5ρησε ζωνταν4N τιN ελ π6δεN του για παραDον5 στην κατηγ ορ6 α. Το παιχν6δι δι εξ5χ θη τη ν Κυριακ5 18 Μαρτ 6 ο υ ( 1 6 . 0 0 ) σ τ ο ηD ο τ ι κ 7 γ5πεδο ΑλDυρο8 για την 18η αγωνι στικ5 στον 4ο 3Dιλ ο του Περιφερειακο8 πρωταθλ5DατοN.

εινε ζωνταν

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 21 Μαρτ6ου 2012 / Σελ6δα 19

Hνα κοΣτιγDι7τυπο του αγ αDD5. γρ ια &γ πλ ντ& στην

συχ5σει D&ζεψε ε8κολα σουτ του Βο8λγαρη απ7 το 8ψοN τηN Dεγ&ληN περιοχ5N. Στο 75, Dετ& απ7 εξαιρετικ5 ατοDικ5 εν4ργεια του Γεωργακ7πουλου, που δι5νυσε D7νοN του το Dισ7 γ5πεδο (!!), 4πιασε συρτ7 σουτ στα 7ρια τηN αντ6παληN περιοχ5N, 7DωN η Dπ&λα 4φυγε δ6πλα απ7 το δεξ6 δοκ&ρι. /ουτ π4ρασε σουτ του νεαρο8 Κακλι& στο 83 απ7 θ4ση D4σα και δεξι&, ενH Dε δυο προσπ&θειεN D&ζεψε ο Χαλ&τσηN το διαγHνιο σουτ του Μπακαλ6δη στο 90ο λεπτ7.

Το φιλD του αγHνα * Γκολ: (10) 0-1 Μπακαλ6δηN. * ιακριθ4ντεN ΑλDυρο8: ΠαναγιHτου, Βαγγελ&κοN, ΚατσιHτηN. * ι ακ ρ ι θ4 ν τε N ΑΠ ΟΚ: Μπακαλ6δηN, Κρασι&N Γ., Πολυτσ4ρηN, Ντουφεκι&N. Στο… παρασκ5νιο * Αρκετο6 φ6λοι του ΑΠΟΚ, βρ4θηκαν Dαζ6 Dε τη διο6κηση τηN οD&δαN στιN κερκ6δεN του σταδ6ου. Παρ7λο που το παιχν6δι δε διεκδικε6 δ&φνεN ποι7τηταN, οι ποδοσφαιριστ4N του ΑΠΟΚ χειροκροτ5θηκαν απ7 τουN Ευρυτ&νεN, αφο8 αυτ7 που πλ4ον Dετρ&ει ε6ναι η συγκοDιδ5 των βαθDHν. * Για δε8τερο συνεχ7Dενο παιχν6δι χρησιDοποι5θηκε στην αρχικ5 11αδα ο αρχηγ7N Γ. Κρασι&N, του οπο6ου η παρουσ6α 5ταν επιβεβληD4νη

και σε &λλεN κρ6σιDεN αναDετρ5σειN. * Επαν5λθαν στο βασικ7 σχ5Dα οι Πολυτσ4ρηN και Κατσαδο8ροN, που ε6χαν αγωνιστε6 ωN αλλαγ5 στο παιχν6δι Dε τον ΑΠΟΚ, Dε τον τελευτα6ο 7DωN να δ4χεται κ6τρινη κ&ρτα και ε6ναι απHν απ7 το DατN τηN χρονι&N Dε αντ6παλο τον Αγρ7τη Λιανοκλαδ6ου...την Πρωταπριλ6α στο Καρπεν5σι. ηλHσειN Πα8λοN ΣερDπ4σηN (Προπονητ5N ΑΠΟΚ) «Σ5Dερα Dετρ&ει το αποτ4λεσDα που π5ραDε αν και δεν ε6χαDε καλ5 παρουσ6α 7πωN στα προηγο8Dενα παιχν6δια. 3DωN, 7πωN ε6χα πει σε παλαι7τερεN δηλHσειN Dου καλ8τερα να Dην πα6ζουDε καλ7 ποδ7σφαιρο και να κερ-

δ6ζουDε, π&ρα να πα6ζουDε καλ7 ποδ7σφαιρο και να χ&νουDε βαθDο8N. Σ6γουρα 5ταν Dια ν6κη που DαN 4δωσε το κουρ&γιο να συνεχ6σουDε. Ο αγHναN για την παραDον5 DαN ε6ναι δ8σκολοN, αλλ& Dε αυτ7 το αποτ4λεσDα πιστε8ω 7τι θα 4χουDε τον πρHτο λ7γο για την παραDον5. Χρει&ζεται προσοχ5 και νοD6ζω πωN το τ4λοN θα τα καταφ4ρουDε. Η οD&δα Dου αποτελε6ται απ7 νεαρο8N πα6κτεN, που 5ταν φορτωD4νοι Dε το &γχοN και 6σωN αυτ7 να 5ταν Dια αιτ6α που η απ7δοση DαN δεν 5ταν αυτ5 που 4πρεπε. Π&ντωN, θ4λω να δHσω συγχαρητ5ρια στα παιδι& και στον κ7σDο, που 5ρθε απ7 το Καρπεν5σι και DαN βο5θησε ψυχολογικ&. Πλ4ον, ετοιDαζ7Dαστε για το παιχν6δι Dε το Λιανοκλ&δι, που ε6ναι 4να παιχν6δι οριακ7 για την παραDον5 των δυο οD&δων. Πρ4πει οπωσδ5ποτε εDε6N να εκDεταλλευτο8Dε την 4δρα DαN, Hστε να επιτευχθε6 σε Dεγ&λο βαθD7 η παραDον5 DαN».

ηD5τρηN Ρεσ6τηN (ΤερDατοφ8λακαN ΑΠΟΚ) «Ξ4ραDε 7τι ε6ναι 4να δ8σκολο και κρ6σιDο DατN, λ7γω τηN βαθDολογικ5N θ4σηN που ε6Dαστε. 1ρθαDε στον ΑλDυρ7 και πα6ξαDε 7σο 4πρεπε και π5ραDε τουN τρειN βαθDο8N. Συνεχ6ζουDε κοιτ&ζονταN το παιχν6δι Dε το Λιανοκλ&δι που ε6ναι πολ8 σηDαντικ7 για εD&N».


Α΄ Εb .Π.Σ.c Ν. Ευρυτανίαe ς f d

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 21 Μαρτ5ου 2012 / Σελ5δα 21

mo

18η αγωνιστικ 9η δετερου γρου

Απεραντιακ# - Μυρκη 0 - 0

Α

φυγε απ6 το Cαρκ'ρισCα των αντιπ'λων του, 6CωM το σουτ που επιχε5ρησε απ6 τα 6ρια τηM περιοχ4M 3φυγε λ5γο 'ουτ. Στο 70, σε σ3ντρα του Ρ'πτη απ6 τα δεξι', η Cπ'λα π3ρασε απ6 τον Σιταρ' που δεν Cπ6ρεσε να πι'σει την κεφαλι' και 3φτασε στον Φο7κα, ο οπο5οM ανεν6χλητοM στο δε7τερο δοκ'ρι 3στειλε εξ’ επαφ4M τη Cπ'λα 'ουτ!! Λ5γο Cετ' ο Φλωρ'κηM επιχειρGνταM εντυπωσιακ4 εν3ργεια Cε πολλ3M «κοφτ3M» ντρ5πλεM 3φτασε στην περιοχ4, 6CωM το σουτ που επιχε5ρησε C'ζεψε σταθερ' ο Φακ5τσαM. Ν3α ευκαιρ5α δηCιο7ργησε στο 75 ο Φλωρ'κηM Cε τον αντ5παλο κ5περ να διGχνει δ7σκολα π3φτονταM στη δεξι' του γων5α, ενG δυο λεπτ' ο Απεραντιακ6M προσπ'θησε να απαντ4σει, 6CωM το Cακριν6 σουτ του Καντο7νη π3ρασε C6λιM 'ουτ. Στο 80, ο ΖαλοκGσταM αποβλ4θηκε Cε δε7τερη κ5τρινη για επικ5νδυνο πα5ξιCο στον Κωστ4. Στο 84, ο Κορ3ντζελοM ελ5χθηκε απ6 τα δεξι', 6CωM ο Μεριγκο7νηM

Ν Ε

* Με τη Μυρκη να χει την ελαφρ υπεροχ και την πρωτοβουλα των κινσεων στην &εγαλτερη διρκεια του αγ*να και τον Απεραντιακ εξαιρετικ στσι&ο και ριστη εφαρ&ογ τη0 τακτικ0 το ισπαλο 00 κρνεται δκαιο. Η Μυρκη ε&φνισε πρβλη&α στο τελεω&α των φσεων που δη&ιοργησε, εν* χωρ0 αποτλεσ&α πρασαν οι οποε0 φσει0 δη&ιοργησαν οι γηπεδοχοι. Με εννι ποδοσφαιριστ0 ολοκλρωσε τον αγ*να ο ΑΟΜ!! 1ο ηC5χρονο: Οι προσπ'θειεM στον επιθετικ6 Cον6λογο των φιλοξενο7Cενων σταC'τησαν π'νω στον εξαιρετικ6 Φακ5τσα ο οπο5οM Cε εντυπωσιακ3M αποκρο7σειM ε5πε «6χι» στην καρφωτ4 κεφαλι' του Ρ'πτη (3), στο διαγGνιο σουτ του Φλωρ'κη (9), σε 3να ακ6Cα δυνατ6 σουτ του 5διου στο 13ο λεπτ6. Στο 25, ο Σιταρ'M π3τυχε γκολ Cε κεφαλι', 6CωM ακυ-

ρGθηκε ωM οφσ'ιντ. Σταδιακ' ο Απεραντιακ6M πα5ρνονταM C'χεM στο κ3ντρο 3γινε απειλητικ6M Cε τον Κωστ4, ο οπο5οM στο 35ο λεπτ6, Cετ' απ6 εντυπωσιακ4 εν3ργεια που επιχε5ρησε σο7ταρε απ6 το ηCικ7κλιο τηM περιοχ4M, 6CωM ο Μεριγκο7νηM απ3κρουσε σταθερ'. Στο 38, γυρνGνταM σο7ταρε δυνατ' απ6 πλ'για θ3ση, 6CωM ο τερCατοφ7λακαM των φιλοξενο7Cενων C'ζεψε ε7κολα τη Cπ'λα. Στο 41, σε εκτ3λεση φ'ουλ του Ηλι'δη απ6 το κ3ντρο και πλ'για δεξι', η Cπ'λα π4ρε περ5εργη τροχι' και χτ7πησε στο οριζ6ντιο δοκ'ρι των «κ6κκινων». Στο 43, Cετ' την απ6κρουση του Φακ5τσα σε φ'ουλ του Παχ4 απ6 τα δεξι', ο Σιταρ'M, που π4ρε το ριCπ'ουντ, σο7ταρε C3σα απ6 την περιοχ4 στ3λνονταM τη Cπ'λα στο δεξ5 δοκ'ρι. 2ο ηC5χρονο: Στο 59, ο Λ3ρηM Cε κ'θετη π'σα 3βγαλε σε θ3ση βολ4M τον Σιταρ', ο οπο5οM σο7ταρε βιαστικ' στ3λνονταM τη Cπ'λα π'νω απ6 την αντ5παλη εστ5α. Στο 65, ο Καρβ3ληM ξ3-

υρ υτ α

Συνθ3σειM ΟC'δων Απ ερα ντιακ6M (Πασσ'M Κ.): Φακ5τσαM, Κουτσοθαν'σηM Κ., Καντο7νηM (82 ΖαρCακο7πηM Ηλ.), Ανδρε'κηM, Κατσ5κηM (57 ΚGτσιαM), Γιανν4M (70 Γουρ3ληM), Ηλι'δηM, Καρβ3ληM, Κορ3ντζελοM, Κωστ4M, Σκεπετ'ρηM. Μυρ5κη (Φο7καM Β.): Μεριγκο7νηM, Παχ4M, Ζαχαρ'κηM, Κολ6καM, ΖαλοκGσταM, Τριανταφυλλ6πουλοM, Φο7καM, Ρ'πτηM (80 2βροM), Σιταρ'M, Φλωρ'κηM, Γκορ6-

γιαM (57 Λ3ρηM). * ιαιτητ4M του αγGνα 4ταν ο Κ ο λ ο κ G τ σι ο M Λ' CπροM, Cε βοηθο7M τουM Γαλ'νη Ηλ5α και Νικολ'ου ΚGστα (ΕΠΣ Ευρυταν5αM).

ηM Cοιρ'Ανδρε'κηM και Λ3ρ υπGσειM εντ ι στηκαν βαθCο7M κα

απ3κρουσε Cε δυσκολ5α τη Cπ'λα. ΣτιM καθυστερ4σειM ο Σιταρ'M αποβλ4θηκε Cε απευθε5αM κ6κκινη κ'ρτα για εξ7βριση του διαιτητ4, 7στερα απ6 π3σιCο που ε5χε στην περιοχ4.

νι κά

 Απεραντιακ6M και Μυρ5 κη ανα δε5χ θηκαν ισ6π αλοι χωρ5M τ3ρCατα σε 3να αδι 'φορο βα θCολ ογικ' παιχν5δι. Οι φιλοξενο7Cενοι εCφαν5ζονται ζηCιωC3νοι εν 6ψει τηM συν3χ ειαM, αφο7 αποβλ4θηκαν δυο ποδοσφ αιριστ3M τηM οC' δαM τουM. Το παιχν 5δι διεξ4χθη στο Εθνι κ6 Στ'διο Καρπενησ5ου τη ν Κ υρι α κ4 1 8 Μα ρτ5 ου (15.00) για την 18η α γωνιστικ 4 τ η M Α ΕΠ Σ Ν Ε.

Ισ παλοι και… ηττη νη!!

Το φιλC του αγGνα * Γκολ: --. * οκ'ρια: (41 φ'ουλ) Ηλι'δηM, (43) Σιταρ'M. * Κ6κκινεM: (80) ΖαλοκGσταM, (90+3) Σιταρ'M. * ιακ ριθ3 ντεM Απεραντιακο7: Φακ5τσαM, Καντο7νηM, Ανδρε'κηM. * ιακριθ3ντεM Μ υρ5κ ηM: Φλωρ'κηM, Παχ4M, Λ3ρηM.

Στο… παρασκ4νιο * ΑντιC3τωποM τηM πρGην οC'δαM του τ3θηκε ο Καρβ3ληM. * Χρ6νο συCCετοχ4M π4ρε για πρGτη φορ' ο ΖαρCακο7πηM. * ΤρειM αποβολ3M στα δυο παιχν5δια Cε τον Απεραντιακ6 3χει η Μυρ5κη, καθGM (εκτ6M απ6 τιM δυο κ6κκινεM στο τελευτα5ο CατM) ε5χε αποβληθε5 απ6 τον Κυριακ6πουλο, στο CατM του πρGτου γ7ρου, και ο ΣαQτηM (σωστ' και τ6τε), που 4ταν C'λιστα και ο σκ6ρερ του Cοναδικο7 τ3ρCατοM (1-0).

Κερ σοβο - ξα Ραπτοπολου 2 - 2

 Χωρ5M ν5κη πα ρ3C ει νε για C5α ακ6C α χρονι' το Κερ'σοβο, το οπο5ο για δε7τερο συνεχ6Cενο εντ6M 3δραM π α ι χ ν 5 δ ι υ π ο χ ρ ε Gθ η κ ε σ ε ισοπαλ5α (2- 2) απ6 το Ραπτ6πουλο, δεχ6Cενο C'λ ιστα την ισοφ'ριση στην εκπνο4. Το παιχν5δι δι εξ4χθη το Σ'ββατο 17 Μαρτ5 ου (15.00) στο γ4πεδο Κερασοχωρ5ου γ ια την 1 8η α γωνιστι κ4 τηM Α ΕΠΣΝΕ .

Ε

Συνθ3σειM οC'δων Κερ'σοβο (Βλ'χοM Π.): Ρ'πτηM, ΣβερGνηM, Ζι'καM (75 ΚοσC'M), Λ'ππαM (Κ-Ε), Ι., Ιω'ννου, Βλ'χοM Π., Μαντ3καM, Ανδρε'κηM, Σερπ'νοM, Βλ'χοM Γ. (46 Ρ5ζοM), Λ'ππαM Γ. 6ξα (Παπαδ4CοM Γ.): Παπαδ4CοM Λ., ΜπισCπ5κηM, Γεωργαλ4M Β.(75 Κοτο7λαM), Καρανταλ4M, Τσι'CηM, Παπαντζ5CαM (46 Αζο7κηM), Παπαδ4CοM Π., Στασιν6M, Παππ'M,

“Χ”θηκε στην εκπνο

ΤσιαC'γκαM, Ντζ5CαM Θ. * ιαιτητ4M του αγGνα 4ταν ο Λαθ7ρηM Βαγγ3ληM, Cε βοηθο7M τουM Γαλ'νη Ηλ5α και Στοφ6ρο ΓιGργο (ΕΠΣ Ευρυταν5αM). * Οι φιλοξενο&ενοι &πκαν καλτερα στο παιχνδι και πραν δκαια κεφλι στο σκορ. Στην συνχεια, το Κερσοβο πρε την πρωτοβουλα των κινσεων, δη&ιοργησε ευκαιρε0 και κλεισε το η&χρονο στην ισοπαλα (1-1). Στην επανληψη, οι γηπεδοχοι ταν αν*τεροι και, πιζοντα0 του0 αντιπλου0 του0, αντρεψαν το σκορ. &ω0, στι0 καθυστερσει0 η τχη γρισε την πλτη στου0 «πρσινου0», ση&εωσαν αυτογκλ, χνοντα0 την ευκαιρα να πανηγυρσουν την πρ*τη του0 νκη. 1ο ηC5χρονο: Στο 8, ο Ρ'πτηM απ3κρουσε Cε τα π6δια τετ α τετ του Παππ', ενG στην συν3χεια το σουτ του Καρανταλ4 που π4ρε το ριCπ'ουντ ανακ6πηκε απ6 τουM αCυν6CενουM.

ΑC3σωM Cετ', η σ3ντρασουτ του Στασινο7 απ6 πλ'για κατ3ληξε στα αντ5παλα δ5χτυα (0-1). Στο 20, σε Cπαλι' του Βλ'χου Π. για τον Σερπ'νο, αυτ6M επιχε5ρησε τη λ6Cπα, 6CωM ο Ντζ5CαM επεν3βη σωτ4ρια και αποC'κρυνε π'νω στη γραCC4. Στο 23, Cετ' το κ6ρνερ του Ζι'κα, ο Ανδρε'κηM Cε κεφαλι' 3κανε το 1-1. Στο 32, η εντυπωσιακ4 εν3ργεια του Ζι'κα απ6 θ3ση C3σα δεξι', κ6ντραρε σε αCυνοC3νουM και π3ρασε κ6ρνερ. Το Cακριν6 σουτ του ΤσιαC'γκα, αC3σωM Cετ', π3ρασε 'ουτ, ενG στην αγκαλι' του Παπαδ4Cου Λ. κατ3ληξε αυτ6 του Μαντ3κα (40), Cετ' απ6 κ'θετη Cπαλι' του Βλ'χου Π. 2ο ηC5χρονο: Εντυπωσιακ4 επ3Cβαση σε δυνατ6 σουτ του Σερπ'νου πραγCατοπο5ησε ο Παπαδ4CοM Λ. στο 50. Στο 69, ο Ρ5ζοM Cε απευθε5αM εκτ3λεση φ'ουλ απ6 Cακριν4 απ6σταση γ7ρισε το σκορ για το Κερ'σοβο (2-1).

Στο 73, σε σ3ντρα του Σερπ'νου απ6 δεξι' ο Ανδρε'κηM απ3τυχε να σκορ'ρει, στ3λνονταM απ6 κοντ' τη Cπ'λα 'ουτ. Ν3α ατυχ5α για τουM γηπεδο7χουM, που αC3σωM Cετ' ε5χαν δοκ'ρι σε σουτ του Βλ'χου Π. Στη συν3χεια η 6ξα απε5λησε και Cετ' τιM χαC3νεM ευκαιρ5εM των Καρανταλ4 (σο7ταρε απ6 κοντ' 'ουτ) στο 75, Παπαδ4Cου Π. (απ3κρουσε ο Ρ'πτηM) και Αζο7κη (στην επαναφορ' σο7ταρε π'νω στον Ρ'πτη) στο 85, στην εκπνο4 σε φ'ουλ του Παπαδ4Cου Π. ο Βλ'χοM 3γινε Cοιρα5οM για την οC'δα του καθGM Cε κεφαλι' προM τα π5σω π3τυχε αυτογκ6λ (2-2).

Το φιλC του αγGνα * Γκολ: (9) 0-1 Στασιν6M, (23) 1-1 Ανδρε'κηM, (69 φ'ουλ) 2-1 Ρ5ζοM, (93 αυτογκ6λ) 2-2 Βλ'χοM Π. * οκ'ρι: (74) Βλ'χοM Π. * ιακριθ3ντεM Κερασ6βου: Ρ5ζοM, Ιω'ννου, Ανδρε'-

κηM, Λ'ππαM Γ. * ιακριθ3ντεM 6ξαM: Παπαδ4CοM Π. , Ντζ5CαM Φ., Παπαδ4CοM Λ. Στο… παρασκ4νιο * Στο ηC5χρονο του αγGνα 4ρθε ο προπονητ4M τηM 6ξαM, Γ. Παπαδ4CοM, λ6γω προσωπικGν υποχρεGσεων. * ΠρGτο γκολ για τουM Αδρε'κη και Ρ5ζο. * ΤροCερ4 σ7Cπτωση προκ7πτει απ6 το τελικ6 2-2 του αγGνα. Και στα δ7ο τε-

λευτα5α CατM του Κερασ6βου που 3ληξαν 2-2, οι γηπεδο7χοι αν3τρεψαν ισ'ριθCεM φορ3M το σκορ, ενG επ5σηM και στιM δ7ο αναCετρ4σειM προσωπικ' λ'θη παιχτGν του «δGρισαν» την ισοπαλ5α στον αντ5παλο. 0ξιο αναφορ'M ε5ναι και το γεγον6M πωM και στα δυο παιχν5δια οι γηπεδο7χοι ε5χαν προσπ'θειεM που σταC'τησαν στο δοκ'ρι και C'λιστα Cε το σκορ στο 2-1!!


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 21 Μαρτ5ου 2012 / Σελ5δα 22

Π.Ο. Ελασσ6ναM Α.Ο. Καρδ5τσαM 1 - 1 Τη Cεγ&λη ευκαιρ5α να π&ρει Cια ν5κη-τ5τλου 3χασε η Ελασσ6να, που αναδε5χτηκε ισ6παλη 1-1 Cε τον ΑΟΚ στην 3δραM τηM. Ο ΠΟΕ &νοιξε το σκορ Cε π3ναλτι του Φλ5γκου στο 32, 7στερα απ6 ανατροπ4 του ΚαραRσκου απ6 τον ΚαραγιGργο, ενG το τελικ6 1-1 διαC6ρφωσε στο 73, ο Κουκο7ληM, που 4ταν και ο «χρυσ6M» σκ6ρερ στο CατM Cε τον ΑΠΟΚ!! * υο δοκρια εχε ο ΠΟΕ στο πρ1το -ρο7 -ε τον Φλ γκο (6, 45). * Με 10 παχτε7 αγωνιζ ταν απ το

Χα στην κορυφ

Αναγ3ννηση Καρδ5τσαM Π7ρασοM Ν3αM Αγχι&λου 4 - 2 Κ&νονταM 3να Cαγικ6 πρGτο ηC5χρονο, 6ταν και π3τυχε 6λα τηM τα γκολ η ΑΣΑ π3τυχε &λλη Cια ν5κη επικρατGνταM Cε 4-2 του Π7ρασου. Μεγ&λοM πρωταγωνιστ4M 4ταν ο Μπουντο7ρηM, ο οπο5οM π3τυχε χατ τρικ σε δι&στηCα 13 λεπτGν (31, 43, 44), ενG το σκορ ε5χε ανο5ξει ο Φαλ&γγαM στο 3. Η οC&δα τηM Αγχι&λου Cε γκολ του Τσ&γγαρη (74) και Αρσ3νου (89) περι6ρισαν την 3κταση τηM 4τταM. * Στο δοκρι στειλε ο Τσγγαρη

το πναλτι που εκτλεσε στο 90ο λεπτ !! * Εκκρε-ε ακ -α η απ φαση για την τ!χη του αγ1να των δ!ο ο-δων απ τον πρ1το γ!ρο, που δεν εχε διεξαχθ λ γω τη7 -η γκαιρη7 προσλευση7 γιατρο!. * Στι7 καθυστερσει7 αποβλθηκε -ε δε!τερη κτρινη κρτα ο Κλζογλου. Α.Σ.Α. (Θεοδοσι&δηM Σ.): Αναστασ5ου, Φωτι&δηM, Φαλ&γγαM (55 Κανιο7ραM), Κλ&ζογλου, Π3τρου, Βρ&καM (69 Ντ6βαM), ηC6πουλοM (78 Ζ&ρραM), Μπουντο7ρηM, Χατζηρ5ζοM, Αθανασι&δηM. Π7ρασοM (Χατζηκυριακ5δηM Ν.): Γκιο7ρκηM, Γκ&γκαM Σ., Κοντοβ&M Ι., Μπασδ&νηM, Κ5τσοM (38 ιαC&ντηM), Χ&νοM, Σπ7ρου, Αρσ3νοM, Ρ&πτηM (55 Ασλ&νογλου), Τσ&γγαρηM, Πετρ5δηM (84 Σατελι&ν).

ΑCπελωνιακ6M - Μουζ&κι 1 - 0 Μια ακ6Cα ν5κη Cε 1-0 και σκ6ρερ και π&λι τον Κακαβ5τση (8) π3τυχε ο ΑCπελωνιακ6M απ3ναντι στο Μουζ&κι. * Αυτ ταν η τρτη συνεχ -ενη νκη που παρνει ο Α-πελωνιακ 7 -ε 1-0 και σκ ρερ τον Κακαβ τση (-ε ΑΠΟΚ και Ταυρωπ 7 τα λλα δυο -ατ7)!! ΑCπελωνιακ6M (Παραφ3σταM Τ.): Κατσ5βελοM, Μπουρουζ5καM, Τζιαρτζ&νηM, Γκ6λτσοM, αλακGνηM, Μπ5κοM, Κο7ρο, Χατζηλι6νταM (70 Φλ3γ-

Ταυρωπ6M - Πυργετ6M 0 - 3 Ε7κολα π3ρασε απ6 την 3δρα του Ταυρωπο7 ο Πυργετ6M επικρατGνταM Cε 3-0 και διατηρGνταM τιM ελπ5δεM του για παραCον4. Τα γκολ π3τυχαν οι: Κωστο7λαM (3, 67) και Κουρδ4M (53). * οκρι εχε ο Τσιαλη στο 85. Ταυρωπ6M (Καλογερ&κηM Λ.): ΑC5ληM, Κωνσταντιν5δηM, Κ6κκινοM (82 Κουρκο7ναM), Ζ&ρραM, ΠαπαδηCητρ5ου, ΠαπακGσταM, Κυριακ5δηM, ΣαCαρ&M (68 Χαντζι&ραM), ανι4λ, Παρ&σχηM, ΤσιαCο7ληM (76 ηC6πουλοM). Πυργετ6M (Αλεξο7ληM Ιω&ν.): Μπρ3λλαM, Γκουγκο7δηM, Φιλιππο7ληM, ο7καM, Ιορδαν5δηM (62Καρλι&CπαM), Κουρδ4M (72 Ζαφειρ5ου), Γρηγορ5ου, Σ&ββαM, Μπαρο7ταM, Μ&γγοM, Κωστο7λαM (78 Τσιαλ3CηM). Αγρ6τηM Λιανοκλαδ5ου ΚαC3να Βο7ρλα 2 - 0

υρ υτ α

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

* 2 1 Γ κ ο λ : Κ ω σ τ ο 7 λ α M (.γραφα) * 14 Γκολ:Μ&κκαM Κ. (Κρ3ντη) * 1 1 Γκολ: Τ7CπαM (9 Ραπτ6πουλο/2 Κρ3ντη), Γεωργι&δηM (.γραφα) * 9 Γκολ: Καλ7βαM Κ. (.γραφα), Π&τρου (.γιοM Προκ6πιοM) * 8 Γκολ: ΣαRτηM, Σιταρ&M (Μυρ5κη), Τζον (Α5ολοM).

ΒαθCολογ5εM

Ε

γαM), Κυρι&κοM (65 Αλεξανδρ4M), Ρ6κα, Κακαβ5τσηM (79 Φτ5καM). Μουζ&κι (ΤαCπ&κοM Π.): Ζ4σηM, Γρατσ&νηM, ΕυθυC5ου, Κατσαρ6M, Κεσ5δηM, Ποζι6M (89 Ζαρνακο7πηM Κ.), Ρ6CποM, Σ5CοM, Τζ&νηM (65 Μουρκ&κηM), Φλιο7καM, ΧαRντο7τηM (60 Μιαρ5τηM).

Με δυο γκολ (57, Γκο7ρλιαM, 59 Σκαρλ&τοM) σε δι&στηCα 6 C6λιM λεπτGν ο Αγρ6τηM Λιανοκλαδ5ου «καθ&ρισε» τον “εCφ7λιο” τηM ΦθιGτιδαM’’Cε τα ΚαC3να Βο7ρλα και διατ4ρησε το +2 απ6 τη ζGνη του υποβιβασCο7. * Πρ1τη συ--ετοχ για του7 Ταη, Σταατ (Α) και Κουτσφτη (Κ) και πρ1το γκολ για τον Γκο ρλια. Αγρ6τηM (Ζαχαρ6πουλοM Μ.): Αλεξανδρ4M, ΚαλαC&ταM, Στυλιαν6M, Μαδο7ραM, Σκαρλ&τοM (85 ΣταCατ4M), Παπαγεωργ5ου, Τατσι6πουλοM, Γκο7ρλιαM (69 λ.τρ Μαϊδαν6ζογλου), ΝτεC5ρηM (25 λ.τρ ΤαC&CηM), ΜποCπ6ταM, Ζ4σιCοM. ΚαC3να Βο7ρλα (Συρογι&ννηM Ιω&ν.): Κουτσ&φτηM, Θεοδοσ6πουλοM (66 Θανασι&M), Τσ5ντζαM, Κυριλ4M, Μαραζ6πουλοM (38Χουλι&ραM), Τσ&ραM ., Τσ&ραM (Γ.) Ν., ΠαπαευθυC5ου, ΑσπιGτηM, Βαργιαν5τηM, Μπατσογι&ννηM (46 ΚαραγιGργοM).

Α

38 ο ΑΟΚ, λ γω αποβολ7 -ε δε!τερη κτρινη του Γκ λια. * 700 φλαθλοι παρακολο!θησαν το ντρ-πι κορυφ7!! Π.Ο.Ε. (ΚαCπερ5δηM Γ.): ΜπαRC&κηM, Αποστολ6πουλοM (83 Αλεξανδρ4M), ΤζορCπατζ&κηM, Ντουτσαρ5δηM, Αποστ6λου, Σκλ&βοM(74 Μουρατ5δηM), Χ&CοM, Φλ5γκοM (58 Αριανο7τσοM), Χατζηβαλσ&CηM, ΚαραRσκοM, Ρ6ππαM. Α.Ο.Κ. (Γκουτζ5δηM Τ.): Τρο7κηM, ΚαραγιGργοM (46 Τσιρογι&ννηM), Τσ3λιοM, Π&τραM, Κουκο7ληM, Γκ6λιαM, Κοντοβ&M (90 ΚαλουδιGτηM), Παππ&M, ΚρανιGτηM (92 Τσαρτσαρ&M), Μεσιακ&ρηM, Κ6κκινοM.

νι κά

 Η 18η αγωνιστικ4 στον 4ο 2Cιλο του Περιφερεια κο7 Πρωταθλ4CατοM, πραγCατοποι4θηκε την Κυριακ4 18 Μαρτ5ου. ΣυνωστισC6M επικρατε5 στην κορυφ4 Cετ& το ισ6π αλο 1-1 στο ντ3ρCπι ΠΟΕ-ΑΟΚ, που διεξ4χθη Cια ηC3ρα νωρ5τερα (17/3). Με ν5κεM προχGρησαν τα φαβορ5 στα υπολοιπα CατM τηM αγωνιστικ4M. ΣηCειGθ ηκαν 15 γκολ, 2 πα5χτεM αποβλ4θηκαν και 4 φορ3M η Cπ&λα στα C&τησε στο δοκ&ρι.

mo

Ν Ε

a

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

qz

* Σκ ο ρ ερ Περ ι φερ ει α κο 7 * * 1 7 τ 3 ρ C α τ α : Μ π ο υ ν τ ο 7 ρη M (Α να γ3 νν ηση ), * 14 τ3ρCατα: Κακαβ5τσηM (ΑCπελωνιακ6M), * 1 3 τ3 ρ C α τα : Αθανασι&δηM (Αναγ3ννηση Καρδ5τσαM), * 1 0 τ3 ρ C α τα : Μπακαλ5δηM (ΑΠΟΚ)

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


qz

a

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκ τσιου Λ ταρ Ματτου

Ο θρυλικ βαυαρ

Ν Ε

) και Ματ1996: Κλ]σkαν (αριστερJ ]ζουν την τ[ ουu (δεξιJ) πανηγυρ ΟΥΕΦΑ.. λου κατJκτηση του Κυπ[λ

σταρu των ΗΠΑ χωρ]u κJτι το αξιοσηkε]ωτο!!

Ματτ[ουu: ο ηγ[τηu των πJντσερ Ε]ναι ο ρ[κορντkαν συkkετοχoν (150) στην ιστορ]α τηu χoραu, [χονταu αγωνιστε] kε τουu ν[ουu τηu ;. Γερkαν]αu (1197983), αλλJ & την ενωk[νη 2000 Γερkαν]α απ^ το 1980-2 (25 γκολ)!! * Κ[ρδισε το Ευρωπαϊκ^ του 1980 (Ιταλ]α) επικρατoνταu του Βελγ]ου kε 2-1, σε [να τουρνουJ ^που συkkετε]χε και η ΕλλJδα, η kοναδικ\ οkJδα που δεν ηττ\θηκε απ^ τουu πρωταθλητ[u!! Συkkετε]χε επ]σηu στο Ευρωπαϊκ^ του 1984, του 1988 (^που Jνοιξε το σκορ στα ηkιτελικJ, ηττ\θηκε απ^ τουu «ιπτJkενουu» - και kετ[πειτα τροπαιο_χουu Ολλανδο_u) και του 2000, φθJνονταu εκε] τιu 50 συkkετοχ[u- ρεκ^ρ kε την Εθνικ\ οkJδα!! * Κ[ρδισε το ΜουντιJλ του 1990 (1-0 την Αργεντιν\) και πJλι στην Ιταλ]α (!!), πα]ρνονταu εκδ]κηση για το χαk[νο τελικ^ του 1986, ^που ηττ\θηκε απ^ την Αργεντιν\ kε 2-3, παρ^λο που οι Ευρωπα]οι [καναν το 20 2-2 k[σα σε 6 λεπτJ!!!! Συkkετε]χε επ]σηu στο Παγκ^σkιο του 1982, του 1994 και του 1998, κJνονταu ν[ο ρεκ^ρ συkkετοχoν σε τελικ\ φJση Παγκοσk]ου Κυπ[λλου (25)!!

υρ υτ α

Ο Ματτ[ουu βαυαρ^u * 1979: Το πρoτο του επαγγελkατικ^ (5ετο_u διJρκειαu) το υπ[γραψε στη ΓκλJντkπαχ, σηkειoνονταu 36 τ[ρkατα σε 162 εkφαν]σειu. Το 1980 ηττ\θηκε στο (εkφ_λιο) τελικ^ του Ου[φα απ^ την Tϊντραχτ Φρανκφο_ρτηu kε 3-2 εντ^u, αλλJ 0-1 εκτ^u!!

* 1988-92: Στα 27 του (kαζ] kε τον Μπρ[kε) π\γε στην Yντερ, ^που σε τ[σσεριu σεζ^ν βρ\κε δ]χτυα 40 φορ[u σε 115 kατu, δε]χνονταu [τσι την αξ]α του σε [να σκληρ^ πρωτJθληkα ^πωu το ιταλικ^!! Την πρoτη του k^λιu χρονιJ κατ[κτησε το πρωτJθληkα και το σο_περ Καπ (2-0 τη Σαkπντ^ρια)!! * 1 99 1: Κορυφα]α του στιγk\ kε τουu «νερατζο_ρι» \ταν η κατJκτηση του Κυπ[λλου Ου[φα παρ[α kε τουu Ζ[νγκα, Κλ]νσkαν και πJλι k[σα απ^ εkφ_λιο: ξεπερνoνταu κατJ σειρJ τιu Ραπ]ντ Βι[ννηu (1-2, 3-1), Tστον Β]λλα (0-2, 3-0), ΠαρτιζJν (3-0, 1-1), ΑταλJντα (0-0, 2-0) και Σπ^ρτινγκ (00, 2-0), κατ[κτησε -σκορJρονταu kε π[ναλτι στο Σαν Σ]ρο- το βαρ_τιkο τρ^παιο εναντ]ον τηu Ρ^kα των Αλνταzρ, Φ[λλερ, Τζιαν]νι κ.J. (2-0, 0-1)!! * 1992: Ο Ματτ[ουu επ[στρεψε στην ΜπJγερν και αγων]στηκε σε 168 kατu, κατακτoνταu 4 φορ[u το 94, 97, 99, ΠρωτJθληkα (9 2000), kια το κ_πελλο (11998: 2-1 την Ντο_ισkπουργκ), 4 97, 98, 99, το Λιγκ καπ (9 2000), αλλJ και 1 φορJ το κ_πελλο Ου[φα (11996: 2-0, 3-1 τηu γαλλικ\u Μπορντo (2-0, 3-1). Μ^νο το ΤσJkπιονu Λιγκ δεν κατJφερε να πJρει ο Ματτ[ουu και αυτ^ \ταν το απωθηk[νο του. ΜJλιστα το 1999 η ιστορ]α επαναλ\φθηκε και η kο]ρα του [παιξε Jσχηkο παιχν]δι: η ΜπJγερν αν και ε]χε ‘‘πατ\σει’’ την ΜJντσεστερ Γ. χJνονταu χJσει σωρε]α ευκαιριoν, δ[χτηκε την ισοφJριση στο 90’+1 και την \ττα στο 90’+3 απ^ την οkJδα του Φ[ργκιουσον!! Zταν kJλιστα π\ρε το kετJλλιο το ξεκρ[kασε αk[σωu εκδηλoνονταu [τσι την απ^λυτη απογο\τευσ\ του! * 2000: Τελευτα]ο του επ]σηkο kατu kε την ΜπJγερν \ταν το ΜJρτιο του 2000, σε αγoνα για το ΤσJkπιονu Λιγκ, ^που η ΜπJγερν δι[συρε kε 4-1 τη kετ[πειτα πρωταθλ\τρια Ευρoπηu, ΡεJλ Μαδρ]τηu!! ΜετJ απ^ αυτ^ το kατu [κανε και [να σ_ντοkο π[ρασkα απ^ τουu Μ[τρο-

Ο Λ^ταρ Ματτ[ουu

Ε

Επ]σηu, το 1984 [χασε και το κ_πελλο Γερkαν]αu απ^ την ΜπJγερν ΜονJχου (1-1 κ.δ, 6-7 π[ν.), στην οπο]α kετεγρJφη απ^ λ]γουu k\νεu αργ^τερα!! * 1984-88: Με την θρυλικ\ ΜπJγερν γνoρισε ηk[ρεu δ^ξαu, κατακτoνταu σε kια 4ετ]α 3 πρωταθλ\85, 86, 87), 1 κ_πελkατα (8 λο (11986: 5-2 τη ΣτουτγJρδη), αλλJ & 1 σο_περ καπ (11987: 2-1 το Αkβο_ργο)!! Αν και δεν \ταν επιθετικ^u, kε τουu ‘‘βαυαρο_u’’ σκ^ραρε σχεδ^ν 1 γκολ ανJ 2 kατu (57 γκολ / 113 συkk.)!! Μ^νο kελαν^ σηkε]ο στην επιτυχηk[νη του καρι[ρα \ταν η απoλεια του Κυπ[λλου Πρωταθλητριoν το 1987, ^που αν και ε]χε το προβJδισkα στο kεγαλ_τερο k[ροu του αγoνα, ηττ\θηκε απ^ την Π^ρτο kε 1-2!!

Η 18η αγωνιστικ\ τηu Α9 ΕΠΣΝΕ σε αριθkο_u: Συνεχ]ζει να κερδ]ζει εντ^u [δραu τον Α]ολο η ΠοταkιJ, ενo ε]ναι η δε_τερη φορJ την τελευτα]α τριετ]α που δεν [χει δεχτε] γκολ. Επ] επτJ αγoνεu στη σειρJ παραk[νει α\ττητη (4-3-0) η ΠοταkιJ που ε]χε να χJσει απ^ την τελευτα]α αγωνιστικ\ του πρoτου γ_ρου και kJλιστα απ^ τον Α]ολο (21)!! Τρειu ισοπαλ]εu και kJλιστα kε πολλJ γκολ ε]ναι ο τελικ^u φετιν^u απολογισk^u τηu ουραγο_ οkJδαu του Κερασ^βου. Π[ντε συνεχ^kενεu \ττεu και [ξι kατu χωρ]u ν]κη (7-13 τ[ρkατα) [χει η ;^ξα Ραπτοπο_λου, που [χει δεχτε] γκολ στα επτJ απ^ τα οκτo kατu που [χει πα]ξει στο δε_τερο γ_ρο. Στην τ[ταρτη ισοπαλ]α τηu υποχρεoθηκε η Μυρ]κη kε ισJριθkα 0-0. Οι οκτo ν]κεu και η k^λιu kια ισοπαλ]α (1-1 kε Α]ολο) σε εννιJ kατu δικαιολογο_ν την δε_τερη θ[ση που κατ[λαβε η Κρ[ντη στο πρωτJθληkα. Την πρoτη του εκτ^u [δραu \ττα υπ[στη η πρωταθλ\τρια τηu κανονικ\u περι^δου οkJδα των ΑγρJφων, ενo την πρoτη του εντ^u [δραu ισοπαλ]α παραχoρησε ο Απεραντιακ^u

Η Περιφερειακ\ οkJδα Πα]δων του 6ου Οk]λου (Βοιωτ]α, Φθιoτιδα, Ευρυταν]α, Φωκ]δα) αναδε]χθηκε ισ^παλη (0-0) kε την αντ]στοιχη του 4ου (Θεσσαλ]α, ΛJρισα, Τρ]καλα, Καρδ]τσα, Πιερ]α) στο δε_τερο παιχν] τηu β9 φJσηu των Περιφερειακoν ΟkJδων Πα]δων και Ν[ων για το Πανελλ\νιο ΠρωτJθληkα Προεπιλογ\u Εθνικoν ΟkJδων «Good League ΟΠΑΠ» και σε συνδυασk^ kε το 2-0 του πρoτου αγoνα αποκλε]στηκε απ^ τη συν[χεια. Βασικ^u στο αριστερ^ Jκρο τηu Jkυναu αγων]στηκε για kια ακ^kα φορJ ο Tρηu ΣιταρJu, ενo στον πJγκο παρ[kεινε ο Κoσταu Χρυσαφ^πουλοu. Επ]σηu, η οkJδα Ν[ων του 6ου οk]λου π[τυχε ν]κη γο\τρου kε 21, αλλJ [kεινε εκτ^u συν[χεια λ^γω τηu \τταu kε 2-0 στο kατu του πρoτου γ_ρου. * Οι αγoνεu [γιναν στο Ενωσιακ^ γ\πεδο του Φραντζ\ την ΤετJρτη 14 Μαρτ]ου στιu 13.00 και 15.00 αντ]στοιχα. * Η ΚΕ;/ΕΠΟ αντικατ[στησε τον αρχικJ ορισθ[ντα διαιτητ\u κ. ΒJτσιο Αριστε]δη (;υτ. Αττικ\u) kε τον κ. Χατζ\ Γεoργιο (;υτ. Αττικ\u). * Η πρωταθλ\τρια οkJδα των Ν[ων ε]ναι αυτ\ που κανον]ζει ^λα τα θ[kατα που αφορο_ν τα νοκ-Jουτ παιχν]δια kεταξ_ των Περιφερειoν. Για αυτ^, αν και η Γραkkατε]α τηu ΕΠΣ Ευρυταν]αu ζ\τησε να παραστε] και στον πρoτο αγoνα ατη ΛJρισα, [λαβε αρνητικ\ απJντηση. Το ]διο συν[βη και στον επαναληπτικ^ του Φραντζ\, στον ^ποιο ^kωu [δωσε το παρ^ν ο γραkkατ[αu Βον^ρταu ;ιον_σηu, ο πατ[ραu του ΣιταρJ και οι γονε]u του Χρυσαφ^πουλου. Οι προπονητ[u απε]χαν εκ ν[ου σε αντ]θεση kε τουu τεχνικο_u των τριoν Jλλων Ενoσεων του 6ου οk]λου, που παρακολο_θησαν απ^ κοντJ τιu προσπJθειεu των ποδοσφαιριστoν τουu

νι κά

Uναu απ^ τουu κορυφα]ουu (kεσο)αkυντικο_u που kεγαλο_ργησε και διακρ]θηκε στα γ\πεδα κλε]νει σ\kερα kισ^ αιoνα ζω\u. Ο Λ^ταρ Ματτ[ουu Χ[ρkπερτ γενν\θηκε στιu 21 Μαρτ]ου 1961 στο ΕρλJγκεν τηu ;. Γερkαν]αu και Jρχισε την καρι[ρα του πα]ζονταu στην kεσα]α γραkk\, ενo γ_ρω στα 30 δ]δαξε τ[λεια τη θ[ση του λ]kπερο!!

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετJρτη 21 Μαρτ]ου 2012 / Σελ]δα 23

Ματτ[ουu- στιγk[u Ο Ματτ[ουu ασχολ\θηκε kε την προπονητικ\ αρχ]ζονταu απ^ την αυστριακ\ Ραπ]ντ. Συν[χισε το στην ΠαρτιζJν την οπο]α οδ\γησε το 2003 στουu οk]λουu

του ΤσJkπιονu Λιγκ, ενo παραιτ\θηκε το ;εκ[kβριο του ]διου [τουu για να αναλJβει την Εθνικ\ Ουγγαρ]α. Το 2006 αν[λαβε την Ατλ[τικο Παρανα[νσε τηu Βραζιλ]αu και την εγκατ[λειψε α\ττητη στουu 7 πρoτουu αγoνεu, επικαλο_kενοu την ανJγκη να ε]ναι πιο κοντJ στην οικογ[νειJ του, ενo δεν επ[στρεψε στη Βραζιλ]α ο_τε καν για να πJρει τα προσωπικJ του αντικε]kενα!! Λ]γο kετJ, αν[λαβε την ΣJλτσkπουργκ σε συνεργασ]α kε τον προπονητ\ του στην Yντερ, Τραπατ^νι και παρ^λο που κατ[κτησε το πρωτJθληkα, απολ_θηκε!! Το 2008 αν[λαβε την Ισραηλιν\ ΜακκJkπι ΝετJνυα, ενo η περιπλJνηση του συνεχ]ζεται στην Ουγγαρ]α ^που αν[λαβε το 2009 την Φ[χερβαρ. * 1990: Κορυφα]οu πα]χτηu στην Ευρoπη και τον κ^σkο (Χρυσ\ kπJλα). * 1991: Κορυφα]οu πα]χτηu στο κ^σkο (FIFA). * 1990, 1999: Κορυφα]οu πα]χτηu στη Γερkαν]α. * Ε]ναι k[λοu των ‘‘100 τηu Φ]φα’’ , ενo αν\κει και στη ‘‘λ]στα των 125’’ του Πελ[!! ** Xταν γνωστ^u για τη διορατικ^τητJ του, ενo «[βλεπε» γ\πεδο και αποτελο_σε εγγ_ηση για τουu συkπα]κτεu του και οδηγ^ τηu οkJδαu!! ;ιακρ]θηκε για το [ξυπνο παιχν]δι του, ενo \ταν πJντα k[σα στιu φJσειu και αλησk^νητα [χουν kε]νει τα πολ_ δυνατJ kακρινJ σουτ που επιχειρο_σε! Xταν ο κορυφα]οu αkυντικ^u και λ]kπερο στην Ευρoπη τα τελευτα]α 30 χρ^νια… ο Λ^ταρ Ματτ[ουu!!

Απ^ την ΕΠΟ ανακοινoνεται ^τι, kε απ^φαση του τελευτα]ου ;ιοικητικο_ Συkβουλ]ου τηu Οkοσπονδ]αu, οι αγoνεu τηu 2ηu φJσηu του Κυπ[λλου Ερασιτεχνoν Ποδοσφαιριστoν αναστ[λλονται για την περ]οδο 2011-2012.

Τα k[λη τηu Επιτροπ\u Πρωταθλ\kατοu τηu ;' Εθνικ\u ^ρισαν ωu ηkεροkην]α [ναρξηu των kπαρJζ τιu 13 Μαϊου (Κυριακ\). Οι [ξι αγωνιστικ[u των 14 οk]λων θα γ]νονται Κυριακ\ και ΤετJρτη, γεγον^u που σηkα]νει ^τι η διαδικασ]α θα ολοκληρωθε] στιu 30 Μαϊου, ηk[ρα ΤετJρτη. ΚατJ πJσα πιθαν^τητα στιu 18 Απριλ]ου θα γ]νει η κλ\ρωση για τον καταρτισk^ των αγωνιστικoν στουu οk]λουu, ενo λ]γεu ηk[ρεu νωρ]τερα αναk[νεται να [χει κοινοποιηθε] η προκ\ρυξη των κανονισkoν που θα δι[πουν τουu αγoνεu. Θυk]ζουkε ^τι ο πρωταθλητ\u τηu ΕΠΣ Ευρυταν]αu θα αναkετρηθε] σε διπλο_u αγoνεu kε τιu πρωταθλ\τριεu οkJδεu των Ενoσεων Φθιoτιδαu, Ε_βοιαu και Βοιωτ]αu kε τιu δυο πρoτεu οkJδεu να κερδ]ζουν το εισιτ\ριο τηu αν^δου. Η ΕΠΣ Ευρυταν]αu γνωστοπο]ησε kετJ απ^ απ^φαση τηu ΕΠΟ, ^τι το Πανελλ\νιο ΠρωτJθληkα Εθνικoν ΟkJδων GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ προπα]δων 2011-2012 αρχ]ζει Κυριακ\ 1 Απριλ]ου. Στην κατηγορ]α των προπα]δων που αφορJ τιu ηλικ]εu 1999 και 2000 kπορο_ν να προαιρετικJ να συkkετJσχουν και k[χρι 4 ποδοσφαιριστ[u γεννηθ[ντεu το 2001. Η Ευρυταν]α θα συkkετJσχει στον 6o ^kιλο, kαζ] kε τιu Βοιωτ]α, Φθιoτιδα και Φωκ]δα και οι αγoνεu θα διεξαχθο_ν ε]τε εντ^u ε]τε εκτ^u [δραu ανJλογα kε την κλ\ρωση. Οι διαιτητ[u θα προ[ρχονται απ^ τουu συνδ[σkουu των γηπεδο_χων ΕΠΣ και θα πρ[πει να ε]ναι στουu π]νακεu τηu ;9 Εθνικ\u.

Η Ελληνικ\ Ποδοσφαιρικ\ Οkοσπονδ]α ανακοινoνει ^τι στιu 29 Μαρτ]ου 2012 και oρα 10:00 θα διενεργηθο_ν εξετJσειu για την Jδεια ;ιαkεσολαβητoν Μετεγγραφoν (Players9 Agents). Οι ενδιαφερ^kενοι οφε]λουν να προσκοk]σουν, [ωu τιu 27 Μαρτ]ου 2012. Περισσ^τερεu πληροφορ]εu υπJρχουν στην ιστοσελ]δα: http://www.epo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=199 58:-2932012-players-agents&catid=83:2010-02-22-21-13-22&Itemid=356.


qz

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 21 ΜαρτQου 2012 / ΣελQδα 24

a

mo

Κρντη - γραφα 2 - 1

ΣυνθOσειj ο`>δων ΚρOντη (ΧρυσαφRπουλοj Γ.): Ντ>λλαj Α., ΜπSροj Ε., Μ>κκαj Ε., Αρκου`>νηj, ΜπαϊκοSσηj, Τσ>κνηj (46+ ΧρυσαφRπουλοj), ΒοSρτσαj Γ. (88+ ΦοSκαj), ΒοSρτσαj Ν.,

* Με δυο γκολ, να στι% αρχ % του κ θε ηιχρνου, η Κρ ντη π ρε τη νκη απ ναντι στα γραφα. Μετ το 2-0 οι γηπεδοχοι κλεστηκε πσω για να κρατ σουν το τρποντο, εν οι φιλοξενοενοι πεσαν αρκε-

τ , αλλ π ρα απ τη εωση του σκορ δεν π τυχαν κ τι περισστερο. 1ο η`Qχρονο: Στο 11+, ο ΚαλSβαj Κ. τροφοδRτησε τον ΚRγια, ο οποQοj σοSταρε απR τα πλ>για `Oσα στην περιοχP, R`ωj ο Ντ>λλαj απο`>κρυνε πOφτονταj στην αριστερP του γωνQα. Στο 16+, `ετ> απR ωραQα ενOργεια του Μ>κκα Ε. απR αριστερ>, `παQνονταj στην περιοχP «Oσπασε» τη `π>λα για το Μ>κκα Κ., ο οποQοj `ε πλασO >νοιξε το σκορ (1-0). Στο 31+, σουτ του ΚRγια `Oσα απR την περιοχP πOρασε π>νω απR την αντQπαλη εστQα. 2ο η`Qχρονο: Στο 53+, σε `ακρινR φ>ουλ του ΤS`πα απR αριστερ>, ο ΒοSρτσαj Γ.

αφSλαχτοj στην `ικρP περιοχP πλ>σαρε «γρ>φονταj» το 2-0. -Oκα λεπτ> `ετ>, τα Hγραφα στ>θηκαν >τυχα, καθdj εQδαν την απευθεQαj εκτOλεση κRρνερ του ΝτRτσικα που βρPκε και σε α`υνR`ενο να στα`ατ>ει στο αριστερR δοκ>ρι του Ντ>λλα. Στο 63+, ο ΓοSλαj `πPκε στην περιοχP και ενd θα `ποροSσε να σουτ>ρει επιχεQρησε συνεχR`ενεj ντρQ`πλεj, χ>νονταj ση`αντικP ευκαιρQα. Στο 70+, ο Μ>κκαj Κ. επιχεQρησε σουτ απR θOση `Oσα δεξι>, R`ωj ο ΚαλSβαj Γ. απOκρουσε σταθερ>. Στο 74+, ο Αρκου`>νηj Oπεσε >τσαλα π>νω στον Ζωχ>κη και ο διαιτητPj υπOδει-

Μόνιµες Στήλες

Τετραπληγα διοS και του οικογενειακοS του περιβ>λλοντοj, θα πρOπει να απευθSνονται σε Oνα κOντρο αποκατ>στασηj. Nπου θα παρOχεται ψυχολογικP υποστPριξη στουj γονεQj. Για να αποδεχτοSν το πρRβλη`α. ΣυγχρRνωj το >το`ο `παQνει σε Oνα συνεχOj πρRγρα``α αποκατ>στασηj που συνPθωj περιλα`β>νει φυσικοθεραπεQα, εργοθεραπεQα και λογοθεραπεQα. Αj δοS`ε τdρα συνοπτικ> τι εQναι η καθε`Qα θεραπεQα. Η φυσικοθεραπεQα εQναι η προσπ>θεια τηj φυσικοθεραπεSτριαj P του φυσικοθεραπευτP να βελτιdσει τα κινητικ> πρRτυπα που δεν υπPρξαν ποτO (στη συγκεκρι`Oνη περQπτωση) στο παιδQ. ΑυτR γQνεται `Oσα απR δι>φορεj ασκPσειj που δQνει στο >το`ο για να τιj εκτελOσει. Και π>ντα οι ασκPσειj γQνονται αργ> και σταθερ>, για καλSτερο συντονισ`R των κινPσεων. Στην εργοθεραπεQα κυρQωj δουλεSουν τα χOρια και Rχι `Rνο dστε κατ> επOκταση να εQναι πιο πολS ανεξ>ρτητο το παιδQ στη καθη`ερινP του ζωP. Εδd να ση`ειdσω απR προσωπικP ε`πειρQα τι κυρQωj O`αθα απR την εργοθεραπεSτρια `ου, να Oχω πειθαρχQα στον εαυτR `ου λOγονταj: «ΘOλω και θα γQνω καλ>. -εν υπ>ρχει δεν `πορd, υπ>ρχει δεν θOλω». Στη λογοθεραπεQα αν το >το`ο δεν `πορεQ να `ιλPσει αλλ> Oχει λRγο, τRτε η λογοθεραπεSτρια P ο λογοθεραπευτPj προσπαθεQ να δdσει δι>φορα ερεθQσ`ατα για να `πορOσει να `ιλPσει. Στη συνOχεια `πορεQ να υπ>ρξουν οι αναπνευστικOj ασκPσειj, >ρ-

θρωση γρα``>των και αν>γνωση για να βελτιωθεQ η ο`ιλQα του. Με την π>ροδο του χρRνου υπ>ρχει βελτQωση τηj υγεQαj του παιδιοS, `πορεQ να εQναι και `ικρP, αρκεQ R`ωj να υπ>ρχει υπο`ονP και επι`ονP απR το οικογενειακR του περιβ>λλον. ΙδιαQτερα απR τη `>να που παQρνει οδηγQεj απR το κOντρο για να τιj κ>νει στο σπQτι `ε το παιδQ τηj θα πρOπει να του δdσει να καταλ>βει Rτι R,τι κ>νει εQναι για το καλR του. ΓιατQ Rπωj εQναι φυσικR στα πρdτα του χρRνια, να `ην καταλαβαQνει Rτι πρOπει να κ>νει γυ`ναστικP, εργοθεραπεQα και λογοθεραπεQα. Με τα χρRνια το παιδQ θα καταλ>βει Rτι `ε R,τι κ>νει βελτιdνεται η υγεQα του `ε τη βοPθεια τηj `>ναj του. ΑργRτερα Rταν θα `εγαλdσει θα π>ει σε λογοθεραπευτOj και φυσικοθεραπευτOj, θα του δQνουν οδηγQεj – ασκPσειj και θα τιj κ>νει `Rνοj του. Θα βλOπει συνεχR`ενη βελτQωση στην αποκατ>σταση τηj υγεQαj και θα προσπαθεQ περισσRτερο. Ση`αντικR ρRλο παQζει το κολS`πι Rπου το σd`α χαλαρdνει `Oσα στο νερR. Nπωj και επQσηj η θεραπευτικP ιππασQα Rπωj αναφερθPκα`ε σε Oνα παλιRτερο `αj >ρθρο. Στον αγdνα αυτR χρει>ζεται θOληση και δSνα`η ψυχPj πρdτα απR το Qδιο το >το`ο και απR το οικογενειακR του περιβ>λλον.

υρ υτ α Του ΦακQτσα -ιονSση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ε

ΑπR προσωπικP `ου ε`πειρQα θα προσπαθPσω να εξηγPσω τι εQναι η τετραπληγQα `ε στοιχεQα αθOτωσηj του παιδιοS που γεννPθηκε και πωj αντι`ετωπQζεται. Η τετραπληγQα `ε στοιχεQα αθOτωσηj δεν εQναι αρρdστια, αλλ> εQναι π>θηση η οποQα δη`ιουργεQται στη γOννα απR λ>θοj του γιατροS, P κατ> τη δι>ρκει> ζωPj του ανθρdπου απR Oνα ατSχη`α. Η τετραπληγQα και η αθOτωση προOρχονται απR τιj βλ>βεj του νωτιαQου `υελοS. Που συνPθωj η βλ>βη εντοπQζεται ψηλ> στη σπονδυλικP στPλη στο Sψοj του λαι`οS. Συγκεκρι`Oνα στην αθOτωση υπ>ρχει βλ>βη στα βασικ> γ>γγλια του εγκεφ>λου που ελOγχουν τον συντονισ`R, την ισορροπQα και την ποιRτητα τηj κQνησηj. ΑποτOλεσ`α τηj αθOτωσηj εQναι `ερικOj φορOj οι `η ελεγχR`ενεj κινPσειj, απRτο`εj κινPσειj των `ελdν του σd`ατοj που κ>νει το >το`ο χωρQj να τιj θOλει (ακοSσιεj κινPσειj) αν>λογα πωj θα εQναι ο `υϊκRj του τRνοj. ΜερικOj φορOj το >το`ο Oχει πρRβλη`α στην ο`ιλQα Rπωj και στο περπ>τη`α. Για να γQνει καλSτερη η ζωP του παι-

ξε πOναλτι. Ο ΓαλανRj που ανOλαβε την εκτOλεση δια`Rρφωσε απR τα 11 `Oτρα το τελικR 2-1. Στο 87+, αποβλPθηκε `ε δεSτερη κQτρινη κ>ρτα ο ΤS`παj, διRτι, Rπωj αναγρ>φει ο διαιτητPj στο ΦSλλο Αγdνα «ενd σφSριξα, πOταξε εσκε``Oνα τη `π>λα, δια`αρτυρR`ενοj για την απRφασP `ου».

ΑθανασRπουλοj.

Στο… παρασκPνιο * Με την παρουσQα πολυ>ριθ`ων φιλ>θλων που γO`ισαν τη κερκQδα διεξPχθη το παιχνQδι. * Ο ΤS`παj επικοινdνησε `ε τα «Ευρυτανικ> ΝOα» και δια`αρτυρPθηκε για την κRκκινη κ>ρτα που δOχτηκε, χαρακτηρQζοντ>j την «>δικη». ΘεωρεQ >δικη την κ>ρτα που πPρε, καθdj διευκρινQζει πωj -Ε δια`αρτυρPθηκε για την απRφαση του διαιτητP και πωj απλ> «κRλλησε» `ε το χOρι τη `π>λα στο Oδαφοj. Ο ταλαντοSχοj `Oσοj ζPτησε περισσRτερη προσοχP σε τOτοιεj φ>σειj και περισσRτερο σεβασ`R.

Ν Ε

Μ>κκαj Κ., ΤS`παj, ΓοSλαj (65+ Λι>γκοj) Hγ ρα φα (ΑντωνQου -.): ΚαλSβαj Γ., Θεοχ>ρηj, Γιαννιdτηj (75+ ΤσιγαρQδαj), Ζωχ>κηj, Μπισ`πQκηj, ΝτRτσικαj, ΓαλανRj, ΚRγιαj, Μ>ρκηj, ΑθανασRπουλοj, ΚαλSβαj Κ. * -ιαιτητPj του αγdνα Pταν ο ΚακουλQδηj ΝQκοj, `ε βοηθοSj τουj ΣτοφRρο Γιdργο και -ροσQνη Γιdργο (ΕΠΣ ΕυρυτανQαj).

Το φιλ` του αγdνα * Γκολ: (16+) 1-0 Μ>κκαj Κ., (53+) 2-0 ΒοSρτσαj Γ., (74+) ΓαλανRj. * -οκ>ρι: (63+ κRρνερ) ΝτRτσικαj. * ΚRκκινη: (87+) ΤS`παj. * -ιακριθOντεj ΚρOντηj: Αρκου`>νηj, ΓοSλαj, ΒοSρτσαj Γ., ΤS`παj. * -ιακριθOντεj Αγρ>φων: ΝτRτσικαj, ΚαλSβαj Κ.,

νι κά

 Σπ ο υδα Q α νQ κη ` ε τη ν οποQα πPρε το πλεονOκτη` α απR τον ΑQολο στα η`ιτελ ικ> και `>λ ιστα λ Qγο πριν το φQ νιj πOτυχε η ΚρOντη απOναντι σε Oνα νωθρR αντQπαλο. Το παιχνQδι διεξPχ θη την ΚυριακP 1 8 ΜαρτQου (15.00) στο γPπεδο ΚερασοχωρQου για την 18η αγωνιστικP τηj Α+ ΕΠΣΝΕ .

Α

Με πλεονκτηα στα ηιτελικ

Για επικοινωνQα `ε τον συντ>κτη τηj στPληj στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ=Ν ΚαρπενPσι 20 ΜαρτQου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 6393

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο -P`οj ΚαρπενησQου προκηρSσσει δη`Rσιο ανοικτR διαγωνισ`R `ε σφραγισ`Oνεj προσφορOj για την Προ`Pθεια υγρdν καυσQ`ων του -P`ου ΚαρπενησQου και των Νο`ικdν Προσdπων αυτοS `ε πρRχειρο διαγωνισ`R `ε κριτPριο κατακSρωσηj την χα`ηλRτερη τι`P προσφορ>j `Oχρι ολοκλPρωση των διαδικασιdν του Pδη προκηρυγ`Oνου ανοικτοS διαγωνισ`οS,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 14/03/2012 ΑΡ. ΠΡ=Τ: 29355/210 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝ=ΣΗ Σε εφαρ`ογP των διατ>ξεων τηj ΚοινPj ΥπουργικPj ΑπRφασηj ΗΠ 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινdνεται Rτι Oχει αποσταλεQ απR, το ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ -/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕYΠΕ - ΤΜΗΜΑ B’, ΜελOτη Περιβαλλοντικdν Επιπτdσεων (ΜΠΕ) του Oργου “ΜικρR ΥδροηλεκτρικR Iργο (ΜΥΗΕ) ισχSοj 2,6 ΜWe στο ρO`α Μπεσιdτη του -.-. Νεραpδαj, του -P`ου Ιτ>`ου, του Νο`οS ΚαρδQτσαj” τηj εταιρεQαj ΥδροηλεκτρικP Ιτ>`ου

προϋπολογισ`οS 73.800,00 ευρd (`ε Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισ`Rj θα διεξαχθεQ στο δη`οτικR κατ>στη`α ΚαρπενησQου, ΓεωργQου ΠαπανδρOου 1 Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, στιj 27 ΜαρτQου 2012 η`Oρα ΤρQτη και απR dρα 11:00 Oωj 11:30 π.`. Για πληροφορQεj ωj προj τα δικαιολογητικ> συ``ετοχPj και την παραλαβP τηj διακPρυξηj, οι ενδιαφερR`ενοι `ποροSν να απευθSνονται στο -P`ο, καθη`εριν> τιj εργ>σι`εj η`Oρεj και dρεj (τηλ. 22370 89123 αρ`Rδιοι κα. Κ. ΚελOση - κ. Γ. Θανασι>j). Ο -P`αρχοj Στα`>τηj -η`Pτριοj ΑντιδP`αρχοj

Α.Ε., η οποQα θα βρQσκεται στο Τ`P`α Περιβ>λλοντοj και Υδροοικονο`Qαj ΠεριφερειακPj ΕνRτηταj ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - Καραϊσκ>κη 1 - 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, για παροχP στοιχεQων και πληροφοριdν. 1. Iναρξηj δη`οσιοποQησηj : 14/03/2012. ΛPξηj: 14/04/2012. 2.Iναρξη προθεσ`Qαj για παροχP πληροφοριdν, στοιχεQων και παραλαβP των εγγρ>φων απRψεων: 14/03/2012. ΛPξηj: 14/04/2012. 3. Η παροSσα δη`οσιεSεται στον ΤοπικR ΤSπο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ - (22370 23444), ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (22370 80790). Ο ΠΡΟΕ-ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 21 Μαρτ5ου 2012 / Σελ5δα 25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ(Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 11-10-2010 ΑριθC. Πρωτ. 5070

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)

ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ης ΠΡΟΣΚΛΗ ΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟ ΤΑΣΕΩΝ

Αντικείμενο της πρόσκλησης : Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29 -06-2009 και 5954/02 -07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Π ρογράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» , εφεξής αποκαλού μενη Ο.Τ.Δ. Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11 -06-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Με την παρούσα 2η π ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 41 . «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις : Δημόσια Δαπάνη (€)

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

850.000 ,00

425.000 ,00

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

700.000 ,00

350.000 ,00

L123β

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

150.000 ,00

75.000 ,00

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

2.23 0.000 ,00

1. 115 .000 ,00

L311 -1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

500.000 ,00

250.000 ,00

L311 -2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

300.000 ,00

150.000 ,00

L311 -3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

300.000 ,00

150.000 ,00

L311 -4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

70.000 ,00

35.000 ,00

L311 -5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

200.000 ,00

100.000 ,00

L311 -6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

500.000 ,00

250.000 ,00

L311 -7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L312 -1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

L312 -2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

L312 -3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

L312 -4

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

L312 -5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L313 -3

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

L313 -4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

L313 -5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

L313 -6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

L313 -7

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

180.000 ,00 1.066 .750 ,00

50% στην Π.Ε. Καρδίτσας 40% στη Δ.Ε. Φουρνά

50% στην Π .Ε. Καρδίτσας

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

νι κά

360.000 ,00 2.133.500,00

Ποσοστό Ενίσχυσης

1.000.000 ,00

500.000 ,00

703.500 ,00

351 .750 ,00

300.000 ,00

150.000 ,00

Καρδίτσας

50.000 ,00

25.000 ,00

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

50% στην Π .Ε.

80.000 ,00

40.000 ,00

2. 459.000 ,00

1.2 89.5 00,00

100.000 ,00

100.000 ,00

100%

50.000 ,00

35.000 ,00

70%

1.000.000 ,00

500.000 ,00

859.000 ,00

429.500,00

50.000 ,0 0

25.000 ,00

50% στην Π .Ε.

L313 -8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

300.000 ,00

150.000 ,00

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

L313 -9

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

100.000 ,00

50.000 ,00

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

62.910,23

47.182,67

L321 -3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

62.910,23

47.182,67

Καρδίτσας

υρ υτ α

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

166.666,68

100.000,01

L322 -3

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

166.666,68

100.000,01

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

174.349,98

174.349,98

L323 -1

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

74.349,98

74.349,98

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

40.000 ,00

40.000 ,00

L323 -2α L323 -4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

υπαίθρου τα οποία

-συλλογές -εκθετήρια που σχετίζονται με

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτ Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

Το Μ έτρο, στο οποί ο αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτ είται κατά 20 % από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤ ΑΑ).

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Αναλυτική 2η Πρόσκληση Ε κδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά της : Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων , Παράρτημα IΙ. Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης και Φακέλου Υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) , Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας , Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής, Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας γ ια κατασκευαστικές εργασίες , Παράρτημα VΙ. Θεσμικό Πλαίσιο, Παράρτημα VΙI. Προδιαγραφές Ποιότητας , Παράρτημα VΙIΙ. Ε γκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα , Παράρτημα ΙX. Δικαιολογητικά, Παράρτημα X. Χρήσιμο υλικό.

Η παρούσα 2η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή , στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/ νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος) , 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 -42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: http://www.anka.gr

Ε

Περιοχή εφαρμογής: Περιοχή εφαρμογής του Μέτρου, των Υπομέτρων και Δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελούν περιοχές τ ης Π εριφερειακής Ε νότητας Καρδίτσας και η Δημοτική Ε νότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό της παρούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ(ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ(Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ(Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ(Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 20-12-2011 ΑριθC. Πρωτ. 80716/5860 ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗ

ΑνακοινGνουCε 6τι σ7Cφωνα Cε τιM ισχ7ουσεM διατ)ξειM του )ρθρου 14

του Ν. 998/79 και Cετ) απ6 α5τηση τηM Πολ7ζου Αικατερ5νηM κατο5κου ΑθηνGν οδ6M Αντιφ5λου 2, εκδ6θηκε ταυτ)ριθCη Πρ)ξη χαρακτηρισCο7 του ασ)ρχη Καρπενησ5ου, σ7Cφωνα Cε την οπο5α η 3κταση συνολικο7 εCβαδο7 10.288,24 τ.C., στη θ3ση «Ιτι)» τηM .Κ. Καρπενησ5ου, του 4Cου Καρπενησ5ου Π.Ε. Ευρυταν5αM, χαρακτηρ5ζεται ωM εξ4M: 1) Τα ΤC4Cατα 1 & 2 τηM παραπ)νω 3κτασηM εCβαδο7 1.387,39 τ.C. & 405,94 τ.C. αντ5στοιχα, ωM Cη δασικο7 χαρακτ4ρα που αν4κει στην παρ)γρα-

60.000 ,00

60.000 ,00

8.076 .426,89

4. 217 .782,66

75%

100%

Δικαιούχοι : Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά δράση στο ενημερωτικό υλικό. :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Παρασκευή , 22α Ιουνίου 2012 και ώρα 14:30 μ.μ . Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2 ος όροφος) , 43100 Καρδίτσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Ντανοβασίλη Παν. Διευκρινήσεις 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ή στα τηλέφωνα 24410 -42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι πληροφόρησης: Ντανο βασίλης Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος Απόστολος και Αναστασοπούλου Μαρία . Εγκρί θηκε με την αριθ. 2 /0 1 - 1 2 - 2 0 1 1 απόφαση ΕΔΠ

Σακελλαρίου LEADER

Ευάγγελος ,

της Ο.Τ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

LEADER

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

φο 6 εδ)φιο α' του )ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤC4Cα 3 τηM παραπ)νω 3κτασηM εCβαδο7 8.494,91 τ.C., ωM δασικο7 χαρακτ4ρα που αν4κει ωM προM την Cορφ4 στην παρ)γραφο 1 & 2 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - 6πωM ισχ7ει σ4Cερα - και ωM προM την κατηγορ5α στην παρ)γραφο 1 εδ)φιο β' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ) τηM πρ)ξηM του ασ)ρχη επιτρ3πονται αντιρρ4σειM, εντ6M δ7ο (2) CηνGν απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευσ4 τηM, ενGπιον τηM Α/θCιαM Ε.Ε..Α. Π.Ε.

Ο ασ)ρχηM Ιω)ννηM Φ)καM ασολ6γοM

Ο ασ)ρχηM Ιω)ννηM Φ)καM ασολ6γοM

60%

ημα I (Ενημερωτικό Υλικό) της παρούσας.

Χρόνος και τ όπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗ ΑνακοινGνεται 6τι σ7Cφωνα Cε τιM ισχ7ουσεM διατ)ξειM του )ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ6θηκε (Cετ) απ6 α5τηση τηM Ευφροσ7νηM Χριστοπο7λου, κατο5κου Βουτ7ρο Ευρυταν5αM, που εκπροσωπε5ται απ6 τον Χρ5στο Μαρ5φογλου κ)τοικο Μεγ)λου Χωριο7 ΝοCο7 Ευρυταν5αM) ταυτ)ριθCη Πρ)ξη χαρακτηρισCο7 τηM υπηρεσ5αM CαM για 3κταση συνολικο7 εCβαδο7 3.000.00 τ.C. στη θ3ση «Μακρι) Λογκ)» του ηCοτικο7 ιαCερ5σCατοM Ν6στιCου του 4Cου ΠοταCι)M, του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Με την πρ)ξη αυτ4, η 3κταση χαρακτηρ5ζεται ωM εξ4M: Το ΤC4Cα Ι εCβαδο7 1.509,46 τ.C. υπ)γεται στιM εξαιρ3σειM του ν6Cου 998/79 κατ) τα ειM την παρ)γραφο 6 περ5πτωση α' του )ρθρου 3 οριζ6Cενα, αφο7 φ3ρει 5χνη παλι)M καλλι3ργειαM και δεν ε5ναι κηρυγC3νο αναδασωτ3ο, ο7τε επιβ)λλεται να κηρυχθε5 αναδασωτ3ο και συνεπGM δεν χαρακτηρ5ζεται ωM )σοM 4 ασικ4 2κταση. Για το ΤC4Cα II εCβαδο7 1.490,54 τ.C. συντρ3χουν οι προϋποθ3σειM για την κ4ρυξ4 του ωM αναδασωτ3ο και ωM εκ το7του απ3χουCε απ6 τον χαρακτηρισC6 του γιατ5 σ7Cφωνα Cε την αρ5θC. 838/2002 απ6φ. του ΣτΕ (σχετ.: η αρ5θC. 105204/2793/31-7-2002 εγκ7κλιο του Υπ. Γεωργ5αM) οι διαδικασ5εM χαρακτηρισCο7 και αναδ)σωσηM ε5ναι αCοιβα5ωM αποκλει6CενεM. Κατ) τηM πρ)ξηM του ασ)ρχη επιτρ3πονται αντιρρ4σειM, εντ6M δ7ο (2) CηνGν απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευση, ενGπιον τηM Πρωτοβ)θCιαM Επιτροπ4M Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Αντ5τυπο τηM εν λ6γω Πρ)ξηM, Cε το τοπογραφικ6 δι)γραCCα που την συνοδε7ει, στ)λθηκε στον 4Cο ΠοταCι)M Ν. Ευρυταν5αM για αν)ρτηση. Περισσ6τερεM πληροφορ5εM δ5νονται στην Υπηρεσ5α CαM τιM εργ)σιCεM ηC3ρεM και GρεM.

Ν Ε

Ενδεικτικό Συνολικό κόστος (€)

Υπομέτρα / Δράσεις

ANAKΟIΝ(ΣΗ ΑνακοινGνεται 6τι σ7Cφωνα Cε τιM ισχ7ουσεM διατ)ξειM του )ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ6θηκε (Cετ) απ6 α5τηση τηM Μαργαρ5ταM Λι)κου, κατο5κου Αιγ)λεω οδ6M ΧαλκιδGνοM 42, που εκπροσωπε5ται απ6 τον Χρ5στο Μαρ5φογλου κ)τοικο Μεγ)λου Χωριο7 ΝοCο7 Ευρυταν5αM) ταυτ)ριθCη Πρ)ξη χαρακτηρισCο7 τηM υπηρεσ5αM CαM για 3κταση συνολικο7 εCβαδο7 3.000,00 τ.C. στη θ3ση «Μακρι) Λογκ)» του ηCοτικο7 ιαCερ5σCατοM Ν6στιCου του 4Cου ΠοταCι)M, του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Με την πρ)ξη αυτ4, η 3κταση χαρακτηρ5ζεται ωM εξ4M: Το ΤC4Cα Ι εCβαδο7 2.289,32 τ.C. υπ)γεται στιM εξαιρ3σειM του ν6Cου 998/79 κατ) τα ειM την παρ)γραφο 6 περ5πτωση α' του )ρθρου 3 οριζ6Cενα, αφο7 φ3ρει 5χνη παλι)M καλλι3ργειαM και δεν ε5ναι κηρυγC3νο αναδασωτ3ο, ο7τε επιβ)λλεται να κηρυχθε5 αναδασωτ3ο και συνεπGM δεν χαρακτηρ5ζεται ωM )σοM 4 ασικ4 2κταση. Το ΤC4Cα II εCβαδο7 710,68 τ.C. χαρακτηρ5ζεται ωM ασικο7 Χαρακτ4ρα αν4κει ωM προM την Cορφ4 του στο )ρθρο 3 παρ)γραφοM 2 του Ν. 998/79 6πωM αυτ6 τροποποι4θηκε απ6 το )ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωM προM την κατηγορ5α του αν4κει στο )ρθρο 4 παρ)γραφοM 1 περ5πτωση β' του Ν. 998/79. Κατ) τηM πρ)ξηM του ασ)ρχη επιτρ3πονται αντιρρ4σειM, εντ6M δ7ο (2) CηνGν απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευση, ενGπιον τηM Πρωτοβ)θCιαM Επιτροπ4M Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Αντ5τυπο τηM εν λ6γω Πρ)ξηM, Cε το τοπογραφικ6 δι)γραCCα που την συνοδε7ει, στ)λθηκε στον 4Cο ΠοταCι)M Ν. Ευρυταν5αM για αν)ρτηση. Περισσ6τερεM πληροφορ5εM δ5νονται στην Υπηρεσ5α CαM τιM εργ)σιCεM ηC3ρεM και GρεM.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ(Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 11-10-2010 ΑριθC. Πρωτ. 5071

Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»

Ευρυταν5αM. Αντ5τυπο τηM εν λ6γω Πρ)ξηM Cε το τοπογραφικ6 δι)γραCCα που τη συνοδε7ει εστ)λη στη ηCοτικ4 Εν6τητα Καρπενησ5ου (4Cο Καρπενησ5ου) για την αν)ρτησ4 τηM επ5 3να C4να στο ηCοτικ6 Κατ)στηCα. Περισσ6τερεM πληροφορ5εM δ5νονται στην Υπηρεσ5α CαM τιM εργ)σιCεM ηC3ρεM και GρεM. Ο ασ)ρχηM Καρπενησ5ου Ιω)ννηM Φ)καM ασολ6γοM

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ(Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 13-10-2010 ΑριθC. Πρωτ. 5132 ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗ ΑνακοινGνεται 6τι σ7Cφωνα Cε τιM ισχ7ουσεM διατ)ξειM του )ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ6θηκε (Cετ) απ6 α5τηση τηM Μαρ5αM Χριστοπο7λου, κατο5κου Βουτ7ρο ΝοCο7 Ευρυταν5αM, που εκπροσωπε5ται απ6 τον Χρ5στο Μαρ5φογλου κ)τοικο Μεγ)λου Χωριο7 ΝοCο7 Ευρυταν5αM) ταυτ)ριθCη Πρ)ξη χαρακτηρισCο7 τηM υπηρεσ5αM CαM για 3κταση συνολικο7 εCβαδο7 2.851,27 τ.C. στη θ3ση «Μακρι) Λογκ)» του ηCοτικο7 ιαCερ5σCατοM Ν6στιCου του 4Cου ΠοταCι)M, του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Με την πρ)ξη αυτ4, η 3κταση χαρακτηρ5ζεται ωM εξ4M: Το ΤC4Cα Ι εCβαδο7 938,45 τ.C. υπ)γεται στιM εξαιρ3σειM του ν6Cου 998/79 κατ) τα ειM την παρ)γραφο 6 περ5πτωση α' του )ρθρου 3 οριζ6Cενα, αφο7 φ3ρει 5χνη παλι)M καλλι3ργειαM και δεν ε5ναι κηρυγC3νο αναδασωτ3ο, ο7τε επιβ)λλεται να κηρυχθε5 αναδασωτ3ο και συνεπGM δεν χαρακτηρ5ζεται ωM )σοM 4 ασικ4 2κταση. Το ΤC4Cα II εCβαδο7 298,92 τ.C. χαρακτηρ5ζεται ωM ασικο7 Χαρακτ4ρα αν4κει ωM προM την Cορφ4 του στο

)ρθρο 3 παρ)γραφοM 1 του Ν. 998/79 6πωM αυτ6 τροποποι4θηκε απ6 το )ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωM προM την κατηγορ5α του αν4κει στο )ρθρο 4 παρ)γραφοM 1 περ5πτωση β' του Ν. 998/79. Για το τC4Cα ΙΙΙ εCβαδο7 475,85 τ.C. συντρ3χουν οι προϋποθ3σειM για την κ4ρυξ4 του ωM αναδασωτ3ο και ωM εκ το7του απ3χουCε απ6 τον χαρακτηρισC6 του γιατ5 σ7Cφωνα Cε την αρ5θC. 838/2002 απ6φ. του ΣτΕ (σχετ.: η αρ5θC. 105204/2793/31-7-2002 εγκ7κλιο του Υπ. Γεωργ5αM) οι διαδικασ5εM χαρακτηρισCο7 και αναδ)σωσηM ε5ναι αCοιβα5ωM αποκλει6CενεM. Το τC4Cα IV εCβαδο7 249,89 τ.C. αποτελε5 κατ)στρωCα δρ6Cου. Το τC4Cα V εCβαδο7 888,16 τ.C. αποτελε5 κο5τη ποταCο7. Κατ) τηM πρ)ξηM του ασ)ρχη επιτρ3πονται αντιρρ4σειM, εντ6M δ7ο (2) CηνGν απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευση, ενGπιον τηM Πρωτοβ)θCιαM Επιτροπ4M Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων του ΝοCο7 Ευρυταν5αM. Αντ5τυπο τηM εν λ6γω Πρ)ξηM, Cε το τοπογραφικ6 δι)γραCCα που την συνοδε7ει, στ)λθηκε στον 4Cο ΠοταCι)M Ν. Ευρυταν5αM για αν)ρτηση. Περισσ6τερεM πληροφορ5εM δ5νονται στην Υπηρεσ5α CαM τιM εργ)σιCεM ηC3ρεM και GρεM. Ο ασ)ρχηM Ιω)ννηM Φ)καM ασολ6γοM


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 21 Μαρτ@ου 2012 / Σελ@δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Οικ πεδα

ΚερασοχSρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 310 τ.O. Oε παλι0 οικ@α στην οδA Αλ. ΟικονAOου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο Oε σπ@τι 780 τ.O. στο ν>ο σχ>διο πAληY. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακA οικAπεδο 220 τ.O. περ@που στην ΚαρπενησιSτη και ΖSτου γων@α, σε προνοOιακ? τιO?. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 326 τ.O. στην οδA ΗροδAτου 1 & ΓρηγοροποCλου, στη ΛαO@α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικAπεδα σε επαφ? 600 τ.O. >καστο, εντAY οικισOοC στουY Κορυσχ0δεY. ιαθ>τουν οικοδοOικ? 0δεια. ΤιO?: 90.000 ευρS >καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο εντAY σχεδ@ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 950 τ.O., 0ρτιο & οικοδοO?σιOο, Oε απ>ραντη θ>α, στο Μεγ. ΧωριA. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 3.500 τ.O. πλησ@ον δρAOου Καρπενησ@ου-Μεγ. ΧωριοC. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 500 τ.O. Oε παλι0 π>τρινη δ@πατη οικ@α 50 τ.O. Oε ωρα@α θ>α, στουY Κορυσχ0δεY. ΤιO?: 130.000 ευρS. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 300 τ.O. Oε παλι0 οικ@α για αντιπαροχ?, στουY Κορυσχ0δεY. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρAκτηOα 18 στρ. οικοδοO?σιOο, Oε ρεCOα & νερA, στιY «Λ0κκεY» Αγ. Τρι0δαY. ΤιO?: 38.000 ευρS. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 5100 τ.O. 0ρτιο & οικοδοO?σιOο στη ΜεσαOπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 1650 τ.O. οικοδοO?σιOο & εφαπτAOενο στον δρAOο, στη θ>ση «ΠαρασπAρια» στο Κλαυσ@. ΤιO?: 120.000 ευρS. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 2237 τ.O. εκτAY σχεδ@ου, στη θ>ση Μ>λεγοY, στο Μεγ. ΧωριA. ΤιO?: 40.000 ευρS. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 747,35 τ.O., 0ρτιο & οικοδοO?σιOο, στον κεντρικA δρAOο, στην ε@σοδο του οικισOοC οOν@σταY. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχAOενα οικAπεδα συνολικοC εOβαδοC 1300 τ.O., εντAY οικισOοC Μεγ0λου ΧωριοC. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 400 τ.O. στο Ν>ο ερO0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 2.130 τ.O. 0ρτιο & οικοδοO?σιOο, 0σφαλτοY, φωY, νερA, τηλ., αποχ>τευση στα Aρια του χωριοC Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοY. ΤιO?: 45.000 ευρS (συζητ?σιOη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 293,31 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 542,25 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 170,17 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 3121,20 τ.O. στην ν>α Εθνικ? ΟδA, στον Αγ. ΝικAλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 1000 τ.O. Oε οικοδοO? 80 τ.O. στον κεντρικA δρAOο, στο ΚαινοCριο Λοκρ@δοY. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 306 τ.O. Oε συντελεστ? δAOησηY 1,8, στη Λ0σπη. ΤιO?: 40.000 ευρS. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 12 στρ. δ@πλα στο ξενοδοχε@ο LECADIN, Oε πρAσοψη 50O. & απεριAριστη θ>α. ΤιO?: 100.000 ευρS. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο στο ΠαλαιA ΜικρA ΧωριA. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγO>νο οικAπεδο 1.120 τ.O. Oε παλι0 οικ@α (υπAγειο 15 τ.O. & ισAγειο 56 τ.O.) στο Στ>νωOα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 850 τ.O., οικοδοO?σιOο, Oε ολο?Oερο ?λιο & απ>ραντη θ>α στη οOν@στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ@α. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο Oε οικ@α 110 τ.O. στη Ροδ@τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 750 τ.O. 0ρτιο &

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ισAγειο κατ0στηOα 52 τ.O. και οικ@α 52 τ.O. 1ου ορAφου, καινοCρια, στην οδA Αθ. ι0κου. (ΠωλοCνται & χωριστ0). Τηλ. 6973399782. ΠΛΕΙΤΑΙ διαO>ρισOα 82 τ.O. Oε αποθ?κη 8 τ.O., κατασκευ?Y 2006, Oε Aλο τον οικιακA εξοπλισOA (>πιπλα & ηλεκτρικ>Y συσκευ>Y) στην οδA Γ. ΚονδCλη 5, κοντ0 στη ΟΥ Καρπενησ@ου, λAγω αναχSρησηY στο εξωτερικA. Τηλ. 6977893247. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαO>ρισOα 95 τ.O. Oε αυτAνοOη θ>ρOανση, στην οδA ΑOοργοC & ΜυκAνου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI ισAγειο 3αρι στην οδA Νικ. Στρ0του. ΤιO? συζητ?σιOη. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαO>ρισOα 85τ.O. 4ου ορAφου, απ>ναντι απA το 2ο ηO. Σχολε@ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π>τρινεY Oεζον>τεY 100 τ.O. & 120 τ.O. σε οικAπεδο 1.500 τ.O., Oε 0δεια για ξCλινεY κατοικ@εY, θ>α, εντAY οικισOοC στο ΒουτCρο. ΤιO?: 245.000 ευρS. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διSροφη Oονοκατοικ@α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ? τιO?. ΜAνο σοβαρ>Y προτ0σειY. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCρια 2οροφη οικ@α, κατασκευ?Y 2001, 90 τ.O. ο 1οY AροφοY & 63 τ.O. το ισAγειο (στα Oπετ0), στουY Κορυσχ0δεY. ΤιO?: 130.000 ευρS. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαO>ρισOα 80 τ.O. β’ ορAφου, καινοCριαY κατασκευ?Y, Oε αυτAνοOη θ>ρOανση, τζ0κι, αποθ?κη & θ>α. ΤιO? πολC λογικ?. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ@εY των 40 τ.O. σε οικAπεδο 5 στρ., ε@τε για ιδιοκατο@κηση, ε@τε για επαγγελOατικ? χρ?ση, Oε θ>α, επ@ κεντρικοC δρAOου, στη στροφ? για Κλαυσ@. ΤιO?: 250.000 ευρS, συζητ?σιOη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωO>νο ισAγειο 5αρι, 110 τ.O., φ0τσα στην πλατε@α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Oεζον>τα 100 τ.O. Oε 2 στεγασO>νεY θ>σειY π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλAνι, κουζ@να & αποθ?κη, σε συγκρAτηOα στουY Γοριαν0δεY. Τελικ? τιO?: 170.000 ευρS. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι>ρα 35 τ.O. Oε πιλοτ?, αυτAνοOη θ>ρOανση & θ>α. ΤιO?: 35.000 ευρS. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Oονοκατοικ@α 85 τ.O. πλ?ρωY επιπλωO>νη Oε 3 υ/δ, Oπ0νιο, κουζ@να, καθιστικA, δρCινα πατSOατα, αποθ?κη, π0ρκιγκν, κ?πο, σε οικAπεδο 1 στρ, στο ΚαλεσO>νο. ΤιO?: 98.000 ευρS (συζητ?σιOη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. :φη, ηO?τρηY. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 9γιο Κων/νο ΦθιSτιδαY, διαO>ρισOα ενια@ου χSρου ισογε@ου κατοικ@αY 34 τ.O., χωρ@Y κοινAχρηστα, δ@πλα στον πεζAδροOο τηY κεντρικ?Y πλατε@αY, σε απAσταση 100O απA το λιO0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελOατικ? χρ?ση. ΤιO?: 34.000 ευρS (συζητ?σιOη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π>τρινη επιπλωO>νη διπλοκατοικ@α Oε καλοριφ>ρ και 2 εισAδουY, στο κ>ντρο του Κερασοχωρ@ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π>τρινη οικ@α 70 τ.O., Oε περ@φραξη 1.100 τ.O. στην Κρ>ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο ισAγειο διαO>ρισOα (2 ετSν) 99 τ.O., Oε 2 Oπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ?κη, 3 βερ0ντεY & θ>α, π@σω απA τα ικαστ?ρια. ΤιO?: 180.000 ευρS, συζητ?σιOη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ@α 77 τ.O. σε οικAπεδο 870 τ.O. στο Μεγ0λο ΧωριA. Τηλ. 6978842179, 22370-41263.

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 8.200 τ.O., εκτAY σχεδ@ου, γωνιακA, κτ@ζει 281 τ.O., Oε φωY, νερA, δρAOο, απεριAριστη θ>α, Oε 0δεια κατοικ@αY 233 τ.O., στη θ>ση >ντρα, στη Μυρ@κη. ΤιO?: 200.000 ευρS. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεO0χιο 9 στρ. περ@που, στουY Αγ. ΘεAδωρουY Κρικ>λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 3750 τ.O., στη θ>ση Χαντζ>ικα, στον Aγ. ΝικAλαο. ΤιO?: 65.000 ευρS. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεO0χιο 7 στρ., επ@πεδο, κατ0λληλο για επιχε@ρηση, σε απAσταση 60 O>τρων περ@που (κAOβοY - προY ν>ο Νεκροταφε@ο Καρπενησ@ου) τηY ν>αY εθνικ?Y οδοC Καρπενησ@ου -ΛαO@αY. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκSν συστηO0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 1.157 τ.O. Oε ηOιτελ>Y κτ@σOα, στην περιοχ? ΘεοτAκου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο στον Ξηρι0, π0νω απA το παζ0ρι, στα παραπ?γOατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 365 τ.O., εντAY σχεδ@ου πAληY Καρπενησ@ου, Oε συντελεστ? δAOησηY 1, στην οδA Π0τOου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 330 τ.O. Oε ανακαινισO>νη π>τρινη 2οροφη οικοδοO? 120 τ.O. εντAY οικισOοC στουY Γοριαν0δεY. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 200 τ.O. Oε παλι0 οικ@α στην Αγ. Παρασκευ?. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 2000 τ.O. περ@που, Oε θ>α, εντAY σχεδ@ου στο Κλαυσ@. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηY ΣιSζιοY. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεO0χιο 2,5 στρ. επ@ τηY Ε.Ο. Καρπενησ@ου-ΠρουσοC, Oε 0δεια οικοδοO?Y 200 τ.O. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο Oε φωY, νερA & δρAOο, εντAY οικισOοC, στο ΝAστιOο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ?Oα 3,5 στρ., AOορο οικισOοC, στο ΝAστιOο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O. εντAY σχεδ@ου, στα Παλι0Oπελα. ΤιO?: 55.000 ευρS. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικAπεδα 500 τ.O. >καστο εντAY σχεδ@ου, στα Παλι0Oπελα. ΤιO? ευκαιρ@αY. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 160 τ.O., 0ρτιο & οικοδοO?σιOο, σε κεντρικA σηOε@ο στο Μεγ. ΧωριA. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο εντAY σχεδ@ου, στο Κρ@κελο, κοντ0 στην πλατε@α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακA οικAπεδο 400 τ.O. Oε οικ@α 96 τ.O., ηOιτελ?Y, Oε οικοδοOικ? 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεO0χιο 4 στρ. περ@που για κοπ? χAρτου & βAσκηση στη θ>ση ΚεραO@δι ? Μαργαζ@. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αOφιθεατρικA οικAπεδο 5,6 στρ. Oε οικ@α 200 τ.O., Oε ρεCOα & νερA, επ@ τηY οδοC Κορυσχ0δων στη ΜεσαOπελι0. ΜAνο σοβαρ>Y προτ0σειY. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεO0χιο 5 στρ. στουY Γοριαν0δεY. ΤιO?: 40.000 ευρS. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 500 τ.O. σε κεντρικA σηOε@ο στην Καλλιθ>α (Μπι0ρα) Oε πρAσβαση στον δρAOο, απ>ναντι απA την εκκλησ@α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 454 τ.O. κ0τω απA το ΕθνικA Στ0διο. ΤιO?: 80.000 ευρS. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 450 τ.O. περ@που Oε οικ@α παλι0Y κατασκευ?Y στο Μουζ@λο και αγρAκτηOα 300 τ.O. στη γ>φυρα, στο Μουζ@λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 800 τ.O. εντAY σχεδ@ου στην Αγ. Παρασκευ?. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο οικοδοO?σιOο 750 τ.O. στην ε@σοδο τηY 9OπλιανηY, δ@πλα στον κεντρικA δρAOο. ΤιO?: 20.000 ευρS. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O. Oε παλι0 π>τρινη οικ@α σε αOφιθεατρικ? θ>ση, εντAY οικισOοC, στο

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ξCλινο σπ@τι 87 τ.O. σε οικAπεδο 16 στρεOO0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 300 τ.O. στον Ξηρι0. ΤιO?: 50.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 527 τ.O. Oε δρAOο, στο Μουζ@λο. ΤιO?: 50.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O. στον 9γ. ΝικAλαο. ΤιO?: 30.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O., τρ@φατσο, στα Παλι0Oπελα. ΤιO?: 65.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 700 τ.O. κοντ0 στην πλατε@α, στα Φιδ0κια. ΤιO?: 40.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 2.000 τ.O., 0ρτιο & οικοδοO?σιOο, προY το ΑθλητικA Κ>ντρο. ΤιO?: 40.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 4 στρ. στο ΚεφαλAβρυσο. ΤιO?: 100.000 ευρS. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π>τρινο 4αρι διαO>ρισOα. ΤιO?: 250 ευρS. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοCριο 2αρι Oε τζ0κι. ΤιO?: 270 ευρS.

οικοδοO?σιOο, Oε ρεCOα & νερA, δ@πλα στο κεντρικA δρAOο στην 9Oπλιανη. ΤιO?: 25.000 ευρS. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεO0χιο 10 στρ. αOφιθεατρικA, 800 O. απA τη θ0λασσα, στην περιοχ? Ασπρονερ@ου στα ΚαOO>να ΒοCρλα ΦθιSτιδαY. ΤιO?: 500.000 ευρS. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδο 1050 τ.O. και κτ?Oα 3630 τ.O. εντAY οικισOοC, Oε φωY, νερA και δρAOο. ΤιO?: 130.000 >καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 750 τ.O. Oε 50O. φ0τσα, στο ΒουτCρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 7 στρ. Oε νερA, ρεCOα, αποχαρακτηρισO>νο, στην Πειραϊκ? –Πατραϊκ?. ΤιO?: 270.000 ευρS. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ? – Πατραϊκ? Oε φ0τσα στον περιφερειακA. Κατ0λληλο και για επαγγελOατικ? στ>γη. ΤιO?: 350.000 ευρS. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 360 τ.O. στην οδA Σ0Oου (Ο.Τ. 42) στον Προφ?τη Ηλ@α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 450 τ.O. Oε 2οροφη Oεζον>τα (40 τ.O. και 45 τ.O.), στεγασO>νο γκαρ0ζ, αποθ?κεY, α@θριο, εντAY σχεδ@ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιO?: 95:000 ευρS. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ?Oα 5 στρεO. Oε 2 νεAδOητεY οικ@εY 80 τ.O. και 120 τ.O. αντ@στοιχα. ΜAνο σοβαρ>Y προτ0σειY. ΤιO?: 275.000 ευρS (Oαζ@ ? χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 604 τ.O. εντAY σχεδ@ου, 0ρτιο και οικοδοO?σιOο στη οOν@στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 420 τ.O. εντAY σχεδ@ου, ενταγO>νο στο κτηOατολAγιο, Oε πολC καλ? θ>α, Oετρητ?. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 650 τ.O. εντAY σχεδ@ου, ενταγO>νο στο κτηOατολAγιο, Oε πολC καλ? θ>α, Oετρητ?, διαOπερ>Y, Oε πρAσοψη σε δυο δρAOουY. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ?Oα 7.368 τ.O. στη θ>ση «Αι Λι0Y», στη Μυρ@κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 0ρτιο και οικοδοO?σιOο επ@ τηY οδοC Ι. ΓαλανοC 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ@βολα 50 δ>ντρα, 2 αγροτεO0χια 3.500 τ.O. και 2.500 τ.O. αντ@στοιχα στη θ>ση ΛΙΒΑΝΙ Β@νιανηY, Oε 2 εισAδουY και ιδιωτικA δρAOο, περιφραγO>να Oε αυτAOατο πAτισOα, καρυδι>Y και αOυγδαλι>Y. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 2.539 τ.O. εφαπτAOενο στο δρAOο Oε 0Oεση δυνατAτητα για φωY, νερA και τηλ>φωνο, στον οικισOA Πλ0τανοY στην Καστανι0 Ευρυταν@αY. ΟικοδοO?σιOα 400 τ.O. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 212 τ.O. Oε συντελεστ? δAOησηY 08 & συντ. κ0λυψηY 50% στην περιοχ? τηY Πειραϊκ?Y –Πατραϊκ?Y (Πλατανι0). ΤιO?: 45.000 ευρS. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 4 στρ. στη θ>ση « εσπAτη» στον Αγ. ΝικAλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 6 στρ. Oε ρεCOα & νερA, στη θ>ση Σκληθιρι0Y. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο 2αρι 52 τ.O. στο Καρπεν?σι. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο ηOιυπAγειο 2αρι 56 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO?: 70.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ Oεζον>τα στουY Γοριαν0δεY. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο 2αρι 61 τ.O., Oε αποθ?κη, στη Λαγκαδι0. ΤιO?: 100.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCρια ηOιυπAγεια γκαρσονι>ρα 42 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO?: 30.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο 3αρι, 2ου ορAφου, 75 τ.O. Oε τζ0κι & αποθ?κη. ΤιO?: 135.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCρια ηOιυπAγεια γκαρσονι>ρα 45 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO?: 35.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.O. 2ου ορAφου, Oε τζ0κι & αποθ?κη. ΤιO?: 115.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ?Y Oεζον>τα 119 τ.O. Oε αποθ?κη 10 τO. & θ>α, στο Καρπεν?σι. ΤιO?: 210.000 Oε θ>α. ΠΛΕΙΤΑΙ Oεζον>τα 100 τO. (3αρι) στον Αγ. ΝικAλαο. ΤιO?: 170.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο 3αρι 103 τ.O., 2ου ορAφου, Oε αποθ?κη 10 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO?: 155.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοCρια πολυτελ? 2αρια-3αρια, Oε θ>α, τζ0κι & αποθ?κη, στο κ>ντρο του Καρπενησ@ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>Y διαO>ρισOα 100 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δCο πολυτελ? διαOερ@σOατα 85 τ.O. στο κ>ντρο του Καρπενησ@ου. ΤιO?: 130.000 & 140.000 ευρS, αντ@στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαO>ρισOα 55 τ.O. στη Λαγκαδι0. ΤιO? 55.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηO. Σχολε@ο. ΤιO?: 100.000 ευρS. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι>ρεY - 2αρια - 3αρια 4αρια - Oονοκατοικ@εY - καταστ?Oατα - γραφε@α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@α 150 τ.O. σε οικAπεδο 350 τ.O. στο ΝAστιOο. ΤιO?: 220.00 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ@α στο ΠαλαιA ΜικρA ΧωριA. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ? π>τρινη αυτAνοOη Oονοκατοικ@α 100 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. ΤιO?: 180.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ? π>τρινη αυτAνοOη Oονοκατοικ@α 65 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. ΤιO?: 120.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@εY σε Β@νιανη-Γραν@τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οOιανοCY. ΠΛΕΙΤΑΙ πρSτοY AροφοY Oονοκατοικ@αY 95 τ.O. στον π0νω Ξηρι0. ΤιO?: 90.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ?κη σε οικAπεδο 160 τ.O. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοY χSροY για επαγγελOατικ? στ>γη. ΤιO?: 35.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ@α στον Προφ?τη Ηλ@α. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ@α στην πλατε@α του ΠαλαιοC ΜικροC ΧωριοC. ΠΛΕΙΤΑΙ π>τρινη οικ@α στη Γραν@τσα. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π>τρινεY οικ@εY στουY Κορυσχ0δεY. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ@α σε οικAπεδο 240 τ.O. στο Καρπεν?σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π>τρινα εξοχικ0 97 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο (Λ0σπη). ΤιO?: 170.000 ευρS.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο διαO>ρισOα 102 τ.O. στον 2ο Aροφο, Oε αποθ?κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο ηOιυπAγειο διαO>ρισOα 97 τ.O., Oε βερ0ντα. ΤιO?: 45.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCριο ισAγειο διαO>ρισOα 72 τ.O. ΤιO?: 70.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασO>νο 4αρι διαO>ρισOα 105 τ.O., 2ου ορAφου, διαOπερ>Y. ΤιO?: 100.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ παλιA ισAγειο διαO>ρισOα 65 τ.O. στο κ>ντρο. ΤιO?: 55.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοCρια διαOερ@σOατα 65 τ.O., 70 τ.O. & 75 τ.O. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Oονοκατοικ@α 80 & 80 τ.O. Oε οικAπεδο 250 τ.O. στο Καρπεν?σι. Χρ?ζει ανακα@νισηY. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισO>νη π>τρινη Oονοκατοικ@α στο Κλαυσ@. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ? Oονοκατοικ@α 56 τ.O. Oε υπAγειο σε οικAπεδο 435 τ.O. στο ΜικρA ΧωριA. Χρ?ζει ανακα@νισηY. ΤιO?: 90.000 ευρS.

2237080901

ΠΛΕΙΤΑI Oονοκατοικ@α στην οδA ΤριανταφυλλοποCλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαO>ρισOα 72 τ.O., 3ου ορAφου, κοντ0 στον σταθOA Αγ. Νικολ0ου στην Αθ?να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηOιτελ?Y οικ@α 94 τ.O. >καστοY AροφοY, Oε ισAγειο 45 τ.O. στην οδA ΑOοργοC & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαO>ρισOα ενια@ου χSρου ισογε@ου κατοικ@αY 34 τ.O. χωρ@Y κοινAχρηστα, δ@πλα στον πεζAδροOο τηY κεντρικ?Y πλατε@αY στον Αγ. Κων/νο και σε απAσταση 100O απA το λιO0νι. ΤιO?: 34.000 ευρS (διαπραγOατεCσιOη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι>ρα OεταχειρισO>νη, Oε βασικ? επ@πλωση, αυτAνοOη θ>ρOανση, OπAιλερ, πανοραOικ? θ>α, πλησ@ον κεντρικ?Y πλατε@αY. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ@α 78 τ.O. δ@πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιO?: 65.000 ευρS. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξCλινη Φιλανδικ? κατοικ@α 77 τ.O. σε οικAπεδο 1750 τ.O., Oε 2 υ/δ, Oπ0νιο, ενια@ο σαλAνικουζ@να & τζ0κι, εντAY οικισOοC, στο ΝAστιOο. ΤιO?: 170.000 ευρS. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI ? ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισAγειο, επιπλωO>νο Oε αποθ?κη απ>ναντι απA την ταβ>ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδA Ρ. Φερα@ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικAπεδο Oε παλι0 2οροφη οικ@α, στο κ>ντρο τηY πAληY, στο παλιA Καρπεν?σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ@. Επ@σηY διατ@θεται και για αντιπαροχ?. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Oεζον>τεY 80 & 83 τ.O., ανεξ0ρτητεY ? Oαζ@, Oε 2 υ/δ, κουζ@να, καθιστικA Oε πρAβλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε@ναι ηOιτελε@Y. Η κατασκευ? ε@ναι Oε OπετAν, ισAγειο επενδυO>νο Oε π>τρα, θερOοOονωτικ0 κουφSOατα και ξCλινη στ>γη Oε κεραO@δι. Βρ@σκονται σε ωρα@ο φυσικA περιβ0λλον, στον 9γιο ΝικAλαο Ευρυταν@αY. ΤιO? συζητ?σιOη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π>τρινη ηOιτελ?Y Oονοκατοικ@α >ναντι ΛαογραφικοC Μουσε@ου, στο Μεγ. ΧωριA. Τηλ. 6932240689. BρεY 10.00πO-1.00OO & 6.00OO-8.00OO. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοO? στο κ>ντρο οικοπ>δου 360 τ.O. επ@ τηY ΛεπενιSτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ?ριο πωλε@ται ολAκληρο ? αν0 οροφοδιαO>ρισOα (174 τ.O. >καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαO>ρισOα 100 τ.O. σε καινοCρια οικοδοO? Oε 3 υ/δ, καθιστικA, κουζ@να, 2 Oπ0νια, αποθ?κη, ρετιρ>, γωνιακA, Oε θ>α, π0νω απA το παλιA ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Oονοκατοικ@α στη 0φνη, στο κ>ντρο

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθAκτιστη οικ@α Oε οικAπεδο στον Αγ. ΝικAλαο. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@α δεκαετ@αY 85 τ.O. Oε τζ0κι & θ>α στη ΧρCσω. ΤιO?: 85.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@α 100 τ.O. σε οικAπεδο 300 τ.O. στο Μεγ0λο ΧωριA. ΤιO?: 115.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ@α στο Καρπεν?σι. ΤιO?: 130.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ@α. ΤιO?: 60.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ Oικρ? οικ@α σε οικAπεδο 250 τ.O. στον Αγ. ΝικAλαο. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ>ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισAγειο κατ0στηOα 120 τ.O. Oε υπAγειο 120 τ.O. στο κ>ντρο του Καρπενησ@ου. ΤιO?: 240.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 3000 τ.O. (τα 1750 εντAY οικισOοC) στο ΝAστιOο. ΤιO?: 110.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδα 360 τ.O. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιO?: 70.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 550 τ.O. στουY Κορυσχ0δεY. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 800 τ.O. στουY ΜCλουY. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 430 τ.O. στο Καρπεν?σι. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδα-αγροτεO0χια στο ΚεφαλAβρυσο. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικAπεδα στα Παλι0Oπελα. ΤιO?: 55.000 >ωY 70.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδα στουY Γοριαν0δεY. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 4.108 τ.O. στα ΑOπ>λια ΒουτCρου. ΤιO? συζητ?σιOη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 404 τ.O. στη Β@νιανη. ΤιO?: 10.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο Oε θ>α 435 τ.O. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιO?: 90.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 2.500 τ.O. στον δρAOο Καρπεν?σιΜεγ0λο χωριA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 214 τ.O. πλησ@ον Πειραϊκ?YΠατραϊκ?Y. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 300 τ.O. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιO?: 65.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδα 600 τ.O. στουY ΜCλουY. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O. στα Παλι0Oπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικAπεδο 400 τ.O. στο Ν>ο ερO0τι. ΤιO?: 80.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAπεδα στο ΑιτωλικA (ΚεφαλAβρυσο). ΤιO?: 50.000 ευρS. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεO0χια σε ΚεφαλAβρυσοΓοριαν0δεY-ΜεσοχSρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 5.500 τ.O. στα Μαυρον>ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 20.000 τ.O. στον Ξηρι0. ΤιO?: 130.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 12.000 τ.O. στη ΛυκAβρυση. ΤιO?: 100.000 ευρS. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 9.000 τ.O. πλησ@ον ξενοδοχε@ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 4.500 τ.O. στη Μυρ@κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεO0χιο 10.000 τ.O. Oε πανοραOικ? θ>α στη Μπι0ρα.

του χωριοC. ΤιO? ευκαιρ@αY. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηOιτελ>Y σπ@τι 50 τ.O. περ@που, στον Αγ. ΓεSργιο Επισκοπ?Y, σε οικAπεδο 243 τ.O. Oε ελι>Y & θ>α τη λ@Oνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Oονοκατοικ@α (κατασκευ? 2000) Oε σαλονοκουζ@να, 2 υ/δ, τζ0κι, Oπ0νιο, αποθ?κη, αυλ?, κ?ποY & βερ0ντα Oε καταπληκτικ? θ>α, στην πλατε@α του χωριοC ΧρCσω. ΤιO?: 75.000 ευρS. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ@α, στο ΚαινοCριο Λοκρ@δοY. Ο 1οY AροφοY 80 τ.O. χρησιOοποιε@ται σαν αποθ?κη, ενS ο 2οY 100 τ.O. ε@ναι κατοικ?σιOοY. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηOιτελ>Y σπ@τι σε οικAπεδο 1.040 τ.O. στον Αγ. ΓεSργιο ΤυOφρηστοC. ΤιO? ευκαιρ@αY: 28.000 ευρS. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοCρια επιπλωO>νη Oεζον>τα 65 τ.O. Oε 2 υ/δ, Oπ0νιο & wc στουY Γοριαν0δεY. ΤιO?: 150.000 ευρS. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Oια κατοικ@α πλ?ρωY ανακαινισO>νη στη Ν>α Β@νιανη & Oια κατοικ?σιOη κατοικ@α Oε φωY & νερA στην Παλι0 Β@νιανη. ΤιO? συζητ?σιOη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ OεταχειρισO>νη γκαρσονι>ρα Oε πανοραOικ? θ>α, ατοOικ? θ>ρOανση – OπAιλερ, βασικ? επ@πλωση, πλησ@ον πλατε@αY Καρπενησ@ου. Τηλ. 2310912350. BρεY 1-4 O.O. & 6-8 O.O. ΠΛΕΙΤΑΙ διαO>ρισOα 101 τ.O., υπερυψωO>νο, ισAγειο, διαOπερ>Y, Oε 3 υ/δ, Oπ0νιο, wc, αυτAνοOη θ>ρOανση, τζ0κι, πAρτα ασφαλε@αY, αποθ?κη, 4 OπαλκAνια, κατασκευ? ‘ 08, στην οδA Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα@ων. ΤιO?: 165.000 ευρS. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Oονοκατοικ@α 60 τ.O. στο Χαλ@κι Τριχων@δαY. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεAκτιστη, ανεξ0ρτητη, π>τρινη και φιλανδικ? Oεζον>τα 107 τ.O. υπερπολυτελοCY κατασκευ?Y Oε 1 στρ>OOα περ@που οικAπεδο Oε εκπληκτικ? θ>α στο ΒελοCχι 1200O. απA Καρπεν?σι προY Καλλιθ>α (Μπι0ρα) στη θ>ση «ΜεσοχSρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεAκτιστη, ανεξ0ρτητη, π>τρινη και φιλανδικ? Oεζον>τα 130 τ.O. υπερπολυτελοCY κατασκευ?Y Oε 1550 O. οικAπεδο Oε εκπληκτικ? θ>α στο ΒελοCχι 1200O. απA Καρπεν?σι προY Καλλιθ>α (Μπι0ρα) στη θ>ση «ΜεσοχSρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπ@τι 200 τ.O. σε κτ?Oα 5 στρεO., σε κεντρικA σηOε@ο, 2’ απA την πAλη του Καρπενησ@ου. Ενδε@κνυται και για ταβ>ρνα- εστιατAριο. ΤιO?: 275.000 ευρS. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι>ρα OεταχειρισO>νη, Oε καλοριφ>ρ OπAιλερ και βασικ? επ@πλωση Oε Oεγ0λη θ>α, στο κ>ντρο του Καρπενησ@ου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πO & 3-5 OO.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 21 Μαρτkου 2012 / Σελkδα 27

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ SEAT LEON sport up full extra, yοντiλο 2006, yε 67.000 χλy. Τιyj: 8.500 ευρ}. ΑνταλλZσσεται yε 4x4 αγροτικl. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑΙ yοτοσυκλiτα SUM UP200, yοντiλο 2006, yε 2300 χλy. Τιyj: 1.400 ευρ}. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑI κλοmβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, yε κεντρικl κλεkδωyα, σκZρεƒ φlρτωσηƒ, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιyj: 8.200 ευρ}. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑΙ κλοmβα Mercedes 112 cdi, yοντiλο G01, απl Γερyανkα, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, yοντiλο 8/2002, 140.000 χλy, yε κεντρικl κλεkδωyα, immobilizer, φιyi ηλεκτρικZ παρZθυρα, ηλ. καθρiπτεƒ, ζZντεƒ αλουyινkου 15’’, συναγερyl, προβολεkƒ οykχληƒ, air condition, υδραυλικl τιylνι, lλα τα service κανονικZ. Τιyj: 4.800 ευρ}. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, yοντiλο ’92, για κυκλοφορkα j απlσυρση, σε καλj κατZσταση. Τιyj: 550 ευρ}, συζητjσιyη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, yοντiλο ’06, ατρακZριστο, yε εγγmηση αντιπροσωπεkαƒ. Τιyj: 11.000 ευρ}. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, yοντ. 2001, 84.000 χλy., 2θυρο, yε καθkσyατα bucket, φ}τα Xenon, σε Zριστη κατZσταση, απl γκαρZζ. Τιyj: 9.000 ευρ}. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντiινερ 12 yiτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλy, yοντiλο 5/2005, ατρακZριστο, πρ}το χiρι, χρ}yατοƒ yαmρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρiλαιο, yοντiλο ’07, yε 105.000 χλy, full extra. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 25.500 ευρ}. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ}yατοƒ ασηyk, yε 128.000 χλy, service 1 yηνlƒ, ΚΤΕΟ & καινοmρια λZστιχα. dλεγχοƒ δεκτlƒ. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκkνητα j πιστοποιητικZ για απlσυρση. Γι}ργοƒ Παπαδηyητρkου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρiλαιο, yοντiλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλy. Τιyj: 28.000 ευρ}. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλy, χρ}yατοƒ γκρι, service αντιπροσωπεkαƒ, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεkƒ οykχληƒ, Xenon φ}τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικl κλεkδωyα, ηλεκτρικοk καθρiφτεƒ, CD Player, δερyZτινα καθkσyατα, Cruise Control, αισθητjραƒ βροχjƒ, ηλεκτρικZ καθkσyατα. Τιyj: 24.000 ευρ}. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, yοντiλο ’95, yε διζωνικl κλιyατισyl, ζZντεƒ αλουyινkου 15’’, συναγερyl. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, yοντiλο ’00, yε air condition, καινοmρια λZστιχα, yια 4αδα χιονολZστιχα, καινοmριο αyορτισiρ, yε 100.000 χλy. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιyj 10.500 (συζητjσιyη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, yοντiλο 8/04, χρ}yα yπεζ yεταλλικl, 95.000 χλy., full extra, βιβλkο service, ατρακZριστο, πρ}το χiρι, ιδι}τηƒ. Τιyj: 8.500 ευρ}. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, yοντiλο G04, 1800cc, 4x4. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, yοντiλο 11/05, 50.000 χλy, χρ}yατοƒ λαχανk. Τιyj: 5.000 ευρ}. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιyj: 5.800 ευρ}. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, yοντiλο 2002 yε 75000km. Iιαθiτει κλιyατισyl, υδραυλικl τιylνι, υπολογιστj ταξιδιοm, ηλεκτρικZ παρZθυρα εyπρlƒ, συναγερyl. Πρlσφατο yεγZλο servis και καινοmργια λZστιχα. Τιyj 3500 ευρ}. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, yοντiλο ‘98, 110.000 χλy, σε αρkστη κατZσταση, yε ηλ. παρZθυρα & καθρiφτεƒ, A/C, συναγερyl, immobilizer. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 6.000 ευρ} yετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, yε 54.000 χλy. Τιyj: 2.900 ευρ}. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, yοντiλο ’93, 188.000 χλy, χρ}yα λευκl. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρkƒ τεκyjριο, 78.000 χλy., yοντiλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 14.500 ευρ}. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, yε σχZρεƒ οροφjƒ, προβολεkƒ οykχληƒ, συναγερyl, Air Condition, υδραυλικl τιylνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj 6.500 ευρ}. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, yοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, yοντiλο 2000 & χρ}yατοƒ yπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 yοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl yε καινοmρια λZστιχα και αyορτισiρ. Αλλαγj και yε yικροyεσαkο ΙΧ επιβατικl yοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιyj: 4.000 ευρ}, συζητjσιyη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση yε δερyZτινα καθkσyατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιyj: 14.000 ευρ}. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, yοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελyατικl. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 yZρκαƒ MAZDA TRIBUTE 2000cc, yοντiλο 2003, χρ}yατοƒ yπλε, ατρακZριστο, yε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερyZτινα καθkσyατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηyα, full extra, yε 100.000 χλy. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ: 10.500 ευρ}. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, yοντiλο 2001, χρ}yατοƒ ασηyk πiρλα, 78.000 χλy., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, yοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευyiνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, yοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, yε ζZντεƒ αλουyινkου, χρ}yατοƒ ασηyk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564.

ΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 χ}ροι, 300 τ.y. iκαστοƒ. Ο 1οƒ lροφοƒ πλησkον IΕΗ (600 ευρ}) & ο 2οƒ lροφοƒ κZτω απl τη IΕΗ (300 ευρ}). Τηλ. 2237022131. ΠΛΕΙΤΑΙ επαγγελyατικlƒ εξοπλισylƒ, σχαριiρα υγραερkου διπλj, παγοyηχανj 40 κιλ}ν, ψυγεkο-πZγκοƒ, πλυντjριο πιZτων, λZντζα τριπλj, 2 ποτηριiρεƒ τοkχου & ερyZριο yε ψmκτη. Τιyiƒ λογικiƒ. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ ψυκτικl yηχZνηyα (ψυγεkο) για επαγγελyατικl αυτοκkνητο (κατZλληλο για κρiατα, ψZρια, φροmτα). Τηλ. 6988070832. ΧΑΘΗΚΕ σκυλk ρZτσαƒ Σiτερ, θηλυκl, ασπρlyαυρο, σκουρlχρωyο, yε yπλε λουρk & πρZσινο yπkπερ, στη «Βρmση ΖαχαρZκη», στην περιοχj τηƒ ΦουρνZƒ. Ikνεται και αyοιβj. Τηλ. 6942275715. Φιλlλογοƒ yε πολυετj πεkρα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ δηyοτικοm, γυyνασkου & λυκεkου, καθ}ƒ και ιδιαkτερα αγγλικ}ν, yεyονωyiνα j οyαδικZ. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντkνα πλjρωƒ εξοπλισyiνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σlyπα πετρελαkου κεροζZν, yεταχειρισyiνη, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj: 170 ευρ}. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ πιZνο ρ}σικο, yZρκαƒ BELARUS, καλοδιατηρηyiνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση yε εkδη οικιακ}ν συσκευ}ν, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 42, στη yισj τιyj. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφmλλι, Zχυρο & χορτZρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοmχοƒ Παιδαγωγικοm Τyjyατοƒ Iηyοτικjƒ Εκπ/σηƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα και αναλαyβZνει την καθηyερινj προετοιyασkα yαθητ}ν Iηyοτικοm. Τηλ. 6978531770. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση iτοιyων ενδυyZτων στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικlπεδο 400 τ.y. iναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ αυτlνοyο yε αποθjκη στην οδl Σακκαλj. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερk-yεζεδοπωλεkο στην οδl hδραƒ 4, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ}σταƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπlγειο κατZστηyα 85 τ.y. στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 60. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισylƒ (ρZφια-γlνδολεƒ κ.λπ.) του καταστjyατοƒ «ΣΕΗΟΣ», λlγω ανακαkνισηƒ. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτlyατοƒ πωλητjƒ τσιγZρων. Τιyj: 900 ευρ}. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 35 τ.y. στην οδl Κονδmλη 4. Τηλ. 6974305119. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Τελειlφοιτη Φιλολογkαƒ Πανεπιστηykου Ιωαννkνων ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ Iηyοτικοm & Γυyνασkου & καθηyερινj προετοιyασkα σε yαθητiƒ Iηyοτικοm. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI yεyονωyiνα j ολlκληροƒ πλjρηƒ εξοπλισylƒ εστιατορkου (τραπεζοκαθkσyατα, ψυγεkα, γκριλιiρα κ.α.). Τιyj λογικj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποkητα ξmλινα παγκZκια εξωτερικοm χ}ρου yε yαξιλZρεƒ. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιyοποkητη χlβολη yε δ}ρο χZλκινα yπρkκια. Τιyj πολm καλj. Τηλ. 6981177489. Μουσικlƒ παραγωγlƒ & καθηγητjƒ yουσικjƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ yαθjyατα κλασσικοm & yοντiρνου πιZνου, αρyονkου, συνθεσZιζερ, φωνητικjƒ ορθοφωνkαƒ και θεωρητικ}ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγjτρια Αγγλικ}ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ yαθjyατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηyατικlƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ Γυyνασkου-Λυκεkου, για τιƒ εξετZσειƒ Σεπτεyβρkου, αλλZ και τη νiα χρονιZ. Τιyiƒ λογικiƒ. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισylƒ καταστjyατοƒ καλλυντικ}ν & κοσyηyZτων (διακοσyητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-yπαρ-καφενεkο στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 4, στην καινοmρια λαϊκj. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI iπιπλα, σχεδlν καινοmρια. 2 yονZ κρεβZτια yε τα στρ}yατZ τουƒ, 2 κοyοδkνα, 1 iπιπλο καθρiφτηƒ και 1 σαλlνι yπαyποm. Πωλοmνται & τyηyατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφi - σνακ yπαρ απiναντι απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τιyj: 35.000 ευρ}. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελyατικl ψυγεkο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραyπkνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιyj: 1150 ευρ}. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειοƒ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 135 τ.y. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ}νη 1 γωνkα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjyατα 250 τ.y. το καθiνα j 1 κατZστηyα 500 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑI yαντεyiνια ξυλlσοyπα yικρ}ν διαστZσεων yε ικανlτητα θiρyανσηƒ 40 τ.y. Τιyj: 120 ευρ}. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντkνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισylƒ πανηγυρι}ν (τραπiζια, καρiκλεƒ, 2 φορτηγZ ψυγεkα, ψυγεkα-καταψmκτεƒ, 1 φορτηγl yεταφορZƒ). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρiιντερ 140G , yε air condition γνjσιο & αυτlyατο γρασZρισyα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτjριο πλjρωƒ εξοπλισyiνο στον πεζlδροyο Καρπενησkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI ταβiρνα πλjρωƒ εξοπλισyiνη, στον Προυσl. Iηy. Αναγνωστlπουλοƒ. Τηλ. 6936884744, 2237080198.

ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχj οικlπεδο 4000 τ.y., εκτlƒ σχεδkου, επικλινiƒ, αyφιθεατρικl, Zρτιο & οικοδοyjσιyο, yε απiραντη θiα, επk τουƒ δρlyου ΜεσαyπελιZƒ – ΚορυσχZδων (Χοmyα) ανZyεσα σε ξεν}νεƒ & πολυτελεkƒ οικkεƒ. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ πλjρηƒ εξοπλισylƒ ταβiρναƒ σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ κοyyωτjριο yε yεγZλο πελατολlγιο για προσωπικοmƒ λlγουƒ. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικlƒ χ}ροƒ yε αποθjκη στον Πρ. Ηλkα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση ταβiρνα-yπαρ εν λειτουργkα, yε βερZντεƒ & θiα, iναντι Νοσοκοyεkου, λlγω συνταξιοδlτησηƒ. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειοƒ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 120 τ.y., στον ΚZτω ΞηριZ (Περιοχj Θεοτlκου). Τηλ. 6977637347. dyπειρη κοπiλα, yε αγZπη για τα παιδιZ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη παιδι}ν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοmχοƒ Παιδαγωγικοm Τyjyατοƒ Iηyοτικjƒ Εκπαkδευσηƒ Αθην}ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ yαθjyατα σε παιδιZ δηyοτικοm. Τηλ. 6981776955. ΠΛΟΥΝΤΑΙ j ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεν}νεƒ στα ΦιδZκια. 12 δωyZτια, καφετiρια, ταβiρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ iνα 2αρι & iνα 4αρι yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6982999433.

Α

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο, Zνετο διαyiρισyα 45 τ.y., επιπλωyiνο j yη, yε yεγZλη βερZντα & αποθjκη, επk τηƒ Χρ. Καραπιπiρη. Τιyj προσιτj. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 50 τ.y. yε αυτονοykα, πλησkον ΤΕΙ και CINEMA. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 2237024122, 6937808083. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεlδyητεƒ γκαρσονιiρεƒ, επιπλωyiνεƒ, στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 30, κοντZ στο 1ο Iηy. Σχολεkο, στη ΛαγκαδιZ. Τιyj προσιτj. Τηλ. 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικkα, κατασκευjƒ 2007, yε καθιστικl, κουζkνα, λουτρl και 3 υ/δ στο ΜεγZλο Χωριl. Τηλ. 6977901496. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, ενεργειακl τζZκι και θiα, στην οδl Κολοκοτρ}νη 5. Τιyj: 250 ευρ}. Τηλ. 2237022766, 6984345869. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπlγεια γκαρσονιiρα στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 45 τ.y., 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Νικ. ΣτρZτου 36. Τηλ. 6979221285,6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο διαyiρισyα 45 τ.y., yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Νικ. ΣτρZτου 36. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε τζZκι και πανοραyικj θiα, χωρkƒ κοινlχρηστα, στην οδl Γενναδkου 5. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ στZθyευσηƒ σε κλειστl γκαρZζ, στην οδl Αγ. ΝικολZου. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, καινοmριο, διαyπερiƒ, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη yονοκατοικkα 80 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, για σεζlν j επ’ αlριστον, στο Ν. IερyZτι (ΜεγZλο Χωριl). Τηλ. 6972888139, 6976778825. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεζονiτα yε 3 υ/δ, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι. ΚατZλληλο & για φοιτητiƒ. Τιyj: 330 ευρ}. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωyiνο ισlγειο διαyiρισyα 102 τ.y., πολυτελοmƒ κατασκευjƒ, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στο 1ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023600, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο 50 τ.y. κZτω απl την επlπτρια εργασkαƒ, στην οδl Αγ. ΝικολZου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεlδyητο διαyiρισyα 72 τ.y., 2ου ορlφου, επιπλωyiνο, yε 2 υ/δ, αποθjκη & πZρκινγκ, σε κεντρικl σηyεkο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, πλησkον 2ου Iηy. Σχολεkου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 52 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα ηyιεπιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, 10 y. απl την πλατεkα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο χωρkƒ κοινlχρηστα, δkπλα στο 3ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 70 τ.y. περkπου, yε 2 υ/δ, ξεχωριστj εkσοδο, αυτlνοyο, διαyπερiƒ, ηλιlλουστο, yερικ}ƒ επιπλωyiνο (εφlσον ζητεkται). Τιyj: 150 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοmριο, ρετιρi, yε τζZκι & αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο ισlγειο κατZστηyα 80 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, για lλεƒ τιƒ χρjσειƒ, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 90 τ.y., 1ου ορlφου, yε 4 υ/δ & αυτlνοyη θiρyανση, για επαγγελyατικj στiγη, στο κiντρο τηƒ πlληƒ, στην οδl Ιεροyνjyονοƒ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, yε αυτlνοyη θiρyανση, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι, yε αυτlνοyη θiρyανση, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.y., σε καινοmρια πολυκατοικkα, στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 35 τ.y., ρετιρi, 3ου ορlφου, φρεσκοβαyyiνο & ανακαινισyiνο, πλησkον Οδοντιατρικjƒ Σχολjƒ και Νοσοκοyεkων Παkδων, στο Γουδk. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι iναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyiνα δωyZτια στο Καρπενjσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 2οροφηƒ οικkαƒ yε χολ, κουζkνα, wc, σlyπα πετρελαkου, θiα, πλjρωƒ επιπλωyiνο, πλησkον κεντρικjƒ πλατεkαƒ. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 42 τ.y., επιπλωyiνο, yε λkγα κοινlχρηστα, στην οδl Αφροδkτηƒ. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο επιπλωyiνο διαyiρισyα για σεζlν (Οκτ}βριοƒ-Ιοmλιοƒ) για δZσκαλο, καθηγητj κ.ο.κ., δkπλα στο κολυyβητjριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 55 τ.y., διαyπερiƒ, 1ου ορlφου, ηyιεπιπλωyiνο, yε τζZκι & υπlγειο γκαρZζ, απiναντι απl το Πανlραyα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο διαyiρισyα 55 τ.y. σε καινοmργια πολυκατοικkα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι 2ου Iηy. Σχολεkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωyiνη κατοικkα 40 τ.y. στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι Συνεδριακοm Κiντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα 70 τ.y., επιπλωyiνη, yε τζZκι & καλοριφiρ στη θiση «Ισι}yατα», στο Βουτmρο. Τιyj: 400 ευρ}. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλjρωƒ εξοπλισyiνο, yε αυτονοykα, ηλιακl θερyοσkφωνα, θiσειƒ πZρκινγκ, θiα, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε τζZκι, κjπο, χωρkƒ κοινlχρηστα, στην οδl Ηφαkστου 10. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, παραπλεmρωƒ Iικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι, 3ου ορlφου, κοντZ στο Νοσοκοyεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι στην οδl Τjλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πlπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. περkπου, αυτlνοyη, ανεξZρτητη, yερικ}ƒ επιπλωyiνη & yε ξεχωριστj εkσοδο στον ΚZτω ΞηριZ. Τιyj: 160 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.y. ισlγειο, επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση & αποθjκη, στην οδl Κων. Λεπενι}τη 43, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι, 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτονοykα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακl 2αρι 2ου ορlφου, yε εντοιχιζlyενη ηλ. κουζkνα, air condition, γραφεkο & βιβλιοθjκη, στον Αγ. Νικlλαο, πλησkον ηλεκτρικοm, στην Αθjνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.y., 1ου ορlφου, στη IZφνη, Αθjνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα στο κiντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y., πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 2. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι 120 τ.y., πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε κλειστj θiση στZθyευσηƒ & αποθjκη, πkσω απl τη Νοyαρχkα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. προσlψεωƒ, 1ου ορlφου, ανακαινισyiνη, στην οδl Σεβαστkαƒ 41 Ιλkσια ΖωγρZφου, Αθjνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Γ. ΚαραϊσκZκη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 120 τ.y. πkσω απl τη Νοyαρχkα, στην οδl Κατσαντ}νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y., 2ου ορlφου, πλησkον Πανεπιστηykου ΠειραιZ. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 3αρι yε yεγZλη βερZντα & αποθjκη, στην οδl Χρ. Καραπιπiρη 16, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 55 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαykα, διαyiρισyα 68 τ.y., 3ου ορlφου, διαyπερiƒ, επιπλωyiνο, γκαρZζ προαιρετικl, στην οδl Αβiρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση, yπlιλερ, ylνωση στην οδl Χαρ. Τρικοmπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Κατσαντ}νη 4, δkπλα στην Α/θyια Εκπαkδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενjσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοmρια, επιπλωyiνα j yη, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αρyονkαƒ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα επιπλωyiνη j yη, iναντι Iηyαρχεkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, yε αυτονοykα θiρyανσηƒ, επk τηƒ οδοm Ιατρkδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα δmο δωyατkων, χολ, κουζkνα, yπZνιο πλησkον πλατεkαƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικj yονοκατοικkα 95 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε θiα, για 2 οικογiνειεƒ, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τιyj πολm καλj. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl ΠZτyου 16, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 40 τ.y. 1ου ορlφου, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Γενναδkου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyiνεƒ νεlδyητεƒ γκαρσονιiρεƒ στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα στην παραλkα Ραχ}ν Φθι}τιδαƒ για θερινj j χειyερινj περkοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε υπiροχη θiα στην οδl Γενναδkου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.y. στην οδl Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ yε yικρj κουζkνα & yπZνιο στην οδl Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 60 τ.y. στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2, πZνω απl τα γραφεkα τηƒ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Ιδανικl και για επαγγελyατικj στiγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονkκη, πλησkον Πανεπιστηykου, ιδανικl για 1-2 φοιτητiƒ. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα yε 2 υ/δ, καθιστικl, κουζkνα, yπZνιο, αποθjκη, θiρyανση & κjπο στο Μεγ. Χωριl. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 75 τ.y., 1ου ορlφου, επk τηƒ οδοm Αθ. Καρπενησι}τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση, πZρκινγκ, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια ευρmχωρη γκαρσονιiρα 35 τ.y. 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση & καινοmρια επkπλωση, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο, στην οδl Ν. ΣτρZτου 74. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.y., yε αυτlνοyη θiρyανση, 2 υ/δ, 2 yπZνια, κουζkνα, αποθjκη, στην οδl Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωyiνεƒ γκαρσονιiρεƒ. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδl Εθν. ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 40 τ.y. κZτω απl τη IΟΥ Καρπενησkου. Ιδανικl για γραφεkο j yικρl κατZστηyα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε τζZκι στον Πρ. Ηλkα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 45 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνο και εξοπλισyiνο, στον οδl Χαρ. Τρικοmπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΖΕ ΤΑΙ γκα ρσονιiρα 35 τ.y . 3ο υ ορlφο υ, πλj ρω ƒ ε πιπ λωy iνη, y ε ασ α νσ iρ, πZ νω α πl την τρZπεζ α Πε ιρα ι}ƒ. Τιyj πολ m κα λj . Τηλ. 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα στην οδl Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιyj λογικj. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 35 τ.y. 1ου ορlφου, στην οδl Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 40 τ.y. επk τηƒ Ζηνοποmλου 37 (iναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 105 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, yπlιλερ, ylνωση, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε απεριlριστη θiα, στην οδl Ιατρkδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, στην οδl Iωδ}νηƒ 6, στη Λαykα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαyiρισyα yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδl ΠZτyου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl ΠZτyου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδl Κυθjρων & Ζακmνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 120 τ.y., 4ου ορlφου, yε 3 υ/δ, στην οδl Κατσαντ}νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεkα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο 3ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλο ισlγειο 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, επk τηƒ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανkτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.y. 2ου ορlφου, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι & βερZντεƒ γmρω-γmρω, κοντZ στουƒ Αγ. ΕυρυτZνεƒ. Τιyj: 300 ευρ}. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην ΠZτρα, δkπλα στο ΤΕΙ. Προτιyοmνται ΕυρυτZνεƒ φοιτητiƒ. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροmyπαƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρmχωρο, 3ου ορlφου, στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαyiρισyα 100 τ.y., 4ου ορlφου, ανακαινισyiνο, yε τερZστια πiργκολα, στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 75 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοmρια πολυκατοικkα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyiνο οροφοδιαyiρισyα yε yεγZλεƒ βερZντεƒ, θiα & αυτlνοyη θiρyανση, iναντι DIA. Τιyj: 300 ευρ}. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγlρηƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι πλησkον Νοσοκοyεkου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyiρισyα στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο στην οδl Ζηνοποmλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο studio σε καινοmρια πολυκατοικkα yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα (για σεζlν j ylνιyα) 80 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι, γκαρZζ & κjπο στον Πρ. Ηλkα. Τιyj: 500 ευρ}. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορlφου yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε θiα την πλατεkα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορlφου, γωνιακl, ηyιεπιπλωyiνο, πZνω απl την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιiρα 32 τ.y. ρετιρi, yε yεγZλη βερZντα & θiα, πλησkον yετρl Πανlρyου, στουƒ Αyπελlκηπουƒ. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyiνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.y στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαykα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyπερiƒ yε αυτlνοyη θiρyανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 100 τ.y. yε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, κεντρικl, επιπλωyiνο, yε τζZκι & αυτlνοyη θiρyανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωyiνο 2αρι 55 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.y. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωyiνη yονοκατοικkα 85 τ.y. yε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη, καινοmρια, επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, χωρkƒ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.y. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ}νη 4. Τιyj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 47 τ.y. σε ισlγειο yονοκατοικkαƒ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αφροδkτηƒ 11, απiναντι απl τη στεγασyiνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοmρια διαyερkσyατα 75 τ.y. iκαστο, yε τζZκι. Το iνα 2ου lροφο, επιπλωyiνο yε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y. περkπου πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στο 1ο Iηy. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyiρισyα yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΠZτyου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZyπα 4, στο δρlyο του Γηροκοyεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.y. επιπλωyiνο και yη, στο κiντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο πολυτελiƒ studio, πλjρωƒ επιπλωyiνο – εξοπλισyiνο, χωρkƒ κοινlχρηστα, σε κεντρικl σηyεkο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.y. yε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι 53 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαykα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y. επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη, απiναντι απl το 4ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δmο 2αρια yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893,

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗ Τ εργασkα στην περιοχj του Καρπενησkου yε αντικεkyενο τιƒ διακοσyjσειƒ, κατασκευiƒ & συντηρjσειƒ κτηρkων & κτηyZτων. Μερικj j ολικj απασχlληση. Τηλ. 6934619179. Αντρlγυνα και Zτοyα ΖΗ ΤAME ylνιyη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερyανkα-Ολλανδkα. IωρεZν διαyονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. Κυρkα yε εyπειρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα παντlƒ τmπου. Τηλ. 6973532467. Βοηθlƒ βρεφοκlyου-παιδοκlyου yε προϋπηρεσkα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη yικρ}ν παιδι}ν & βρεφ}ν, πρωινiƒ & απογευyατινiƒ }ρεƒ. Τηλ. 6978330506. Γυναkκα ΖΗ ΤΑ εργασkα παντlƒ τmπου, τιƒ πρωινiƒ }ρεƒ. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπiιyπι σkτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναkκα, κZτοχοƒ αυτοκινjτου, για πρωινj δουλειZ σε ξεν}να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεyZχιο, yη καλλιεργjσιyο, iκτασηƒ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισyiνο, προσβZσιyο, πλησkον οικισyοm, στην Ευρυτανkα. Κοƒ Iηyjτρηƒ. Τηλ. 6972698598. Ελληνkδα κυρkα, πρ}ην νοσοκlyα, yε yεγZλη εyπειρkα, ΖΗ ΤΑ εργασkα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρj Ελληνkδα κυρkα, yε Ι.Χ. αυτοκkνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριlτητα σπιτι}ν κι Zλλεƒ οικιακiƒ εργασkεƒ, εντlƒ Ευρυτανkαƒ. Τηλ. 6975746775. Ελληνkδα κυρkα yε yεγZλη εyπειρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντkδα ηλικιωyiνων και τη δηyιουργικj και υπεmθυνη φmλαξη παιδι}ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ yονοκατοικkα για ενοικkαση εντlƒ πlλεωƒ Καρπενησkου, κατZ προτkyηση yε τζZκι. Τηλ. 6974222333. Κυρkα απl Βουλγαρkα ΖΗΤΑ εργασkα ωƒ εσωτερικj για τη φmλαξη ηλικιωyiνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικlƒ Οργανισylƒ Κεντρικjƒ ΕλλZδαƒ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργZτεƒ για την επZνδρωση του διαφηyιστικοm τyjyατοƒ στον νοyl Ευρυτανkαƒ. Προσφiρονται πολm ικανοποιητικiƒ αyοιβiƒ & παρiχεται δωρεZν εκπαkδευση. ΕπιθυyητZ Προσlντα: Προϋπηρεσkα σε πωλjσειƒ. Καλl χειρισyl ηλεκτρονικοm υπολογιστj. Ικανοποιητικj και επιyεληyiνη εyφZνιση. Επικοινωνιακl ταλiντο. Πληροφορkεƒ: 2231046725. Υπεmθυνοƒ: κ. Νικlπουλοƒ ΓιZννηƒ. Αντρlγυνα και Zτοyα ΖΗ ΤΑΜΕ για ylνιyη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερyανkα-Ολλανδkα, δωρεZν διαyονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ βZτα yε χ}yα για χωρZφι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικlπεδο για αγορZ στο Καρπενjσι, αλλZ και στην ευρmτερη περιοχj, iωƒ 50.000 ευρ}. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασkα παντlƒ τmπου. Εkyαι νοσοκlyα και φυσιοθεραπεmτρια 55 ετ}ν. Iουλεmω χωρkƒ ρεπl. Κα Κατερkνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ωƒ εσωτερικj ηλικιωyiνουƒ, κατZκοιτουƒ, παιδιZ, οικιακiƒ εργασkεƒ, καθ}ƒ και δουλειiƒ σε ταβiρνα, πανσιlν. Τηλ. 6992531891. Κυρkα yε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεmθυνα τη φmλαξη παιδι}ν, απl βρεφικj iωƒ σχολικj ηλικkα, yε δυνατlτητα βοjθειαƒ και στη yελiτη των yαθηyZτων τουƒ. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ Zτοyο, το οποkο να διαyiνει στη Λαykα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενjσι, για την κοινj καθηyερινj yεταφορZ yε στlχο την εξ ηyισεkαƒ δαπZνη στα iξοδα ταξιδιοm. Τηλ. 6942482261.

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεyZχιο 1600 τ.y. στην Αγ. Παρασκευj (ΤσιyπουκZρω). Τιyj 30.000 ευρ}. Τηλ. 6945243063. ΠΛΕΙΤΑI ισlγεια yονοκατοικkα 62 τ.y. & 62 τ.y. υπlγειο στο Καρπενjσι. Τιyj: 100.000 ευρ}, συζητjσιyη. Τηλ. 6945243063.


Ανακοινώσεις Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 21 ΜαρτKου 2012 / ΣελKδα 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ;ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ *ΥΝΑΜΙΚΟΥ AΡΙΘΜ ΠΡ;Τ: Β 109249/ 13-032012

47 τηe ΟδηγKαe: α) Σχετικ< Iντυπα «Ε «τηe αρ[Lδιαe *.Ο.Υ. β) Ισολογισ[οNe J αποσπ<σ[ατα ισολογισ[_ν J δJλωση περK του συνολικοN Nψουe του κNκλου εργασι_ν για τιe τρειe τελευταKεe διαχειριστικIe χρJσειe, καθ_e και ΣN[φωνα [ε τα <ρθρα 45 Iωe 52 τηe ΟδηγKαe: Κατ<λογο [ε τα κυριLτερα Iργα τηe τελευταKαe τριετKαe. 13. Νο[ικJ [ορφJ που πρIπει να Iχει ο L[ιλοe των παρLχων υπηρεσι_ν στον οποKο θα ανατεθεK η σN[βαση: 1) *εν απαιτεKται νο[ικJ [ορφJ πριν την κατακNρωση 2) Θα περιβληθεK ορισ[Iνη νο[ικJ κατLπιν συ[φωνKαe [ε την Iνωση ενLψει τηe ικανοποιητικJe εκτIλεσηe τηe σN[βασηe. 14. ΕKδοe διαδικασKαe: «ΑνοικτJ». 15. ΚωδικLe ΤαξινL[ησηe: CPV 79713000-5. 16. ΚριτJρια Αν<θεσηe: Η πλIον συ[φIρουσα προσφορ< σN[φωνα [ε τα κριτJρια που αναφIρονται στο τεNχοe τηe *ιακJρυξηe. 17. Προθεσ[Kα για την κατ<θεση- παραλαβJ των προσφορ_ν: Α) Αυτοπροσ_πωe J [ε το νL[ι[ο εκπρLσωπο τουe J [ε νL[ι[α εξουσιοδοτη[Iνο πρLσωπο [Iχρι την η[ερο[ηνKα η[Iρα και _ρα διενIργειαe του διαγωνισ[οN, στο ΓενικL ΠρωτLκολλο Εισερχο[Iνων του Οργανισ[οN, ΕθνικJe ΑντKστασηe 8 ΤΚ 17456 Eλι[οe, Jτοι [Iχρι 2404-2012 η[Iρα ΤΡΙΤΗ και _ρα 9.30 π[. Β) Ταχυδρο[ικ_e στην παραπ<νω */νση ωe συστη[Iνεe. Hσεe προσφορIe υποβληθοNν ταχυδρο[ικ_e θα θεωρηθοNν ε[πρLθεσ[εe [Lνο αν πρωτοκολληθοNν [Iχρι την προηγοN[ενη τηe η[Iραe διενIργειαe του διαγωνισ[οN, Jτοι [Iχρι την 23-04-2012 η[Iρα *ευτIρα και _ρα 14.30 [.[. 18. Hροι για τη λJψη Τεχνικ_ν Προδιαγραφ_ν και συ[πληρω[ατικ_ν εγγρ<φων για υποβολJ εγγρ<φωe αιτJ[ατοe για συ[πληρω[ατικIe πληροφορKεe, διευκρινJσειe: ΕφLσον απL τουe ενδιαφερL[ενουe, ζητηθοNν Iγκαιρα τα σχετικ< [ε τον προκηρυσσL[ενο διαγωνισ[L Iγγραφα, αυτ< παραδKδονται σ(

Ε

υρ υτ α

*ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ( αριθ[.: 04/2012 ΑνοικτοN δη[Lσιου διεθνοNe διαγωνισ[οN [ε σφραγισ[Iνεe προσφορIe και κριτJριο κατακNρωσηe την συ[φερLτερη προσφορ< για την επιλογJ ΑναδLχου του Iργου: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ;Ν ΚΤΙΡΙ;Ν Τ;Ν ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν ΤΟΥ ΟΑΕ*» 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισ[Le ΑπασχLλησηe ΕργατικοN *υνα[ικοN (ΟΑΕ*). 2. *ιεNθυνση για ΠρLσθετεe ΠληροφορKεe-ΠαροχJ Εγγρ<φων-ΑποστολJ των Προσφορ_ν: ΑντKγραφα τηe παροNσαe και, ενδεχο[Iνωe, διευκρινKσειe σχετικ< [ε τουe Lρουe τηe, [ποροNν οι ενδιαφερL[ενοι να ζητJσουν απL την αρ[Lδια *ιεNθυνση Προ[ηθει_ν Β4 γραφεKο 235, κατ< τιe εργ<σι[εe [Iρεe και _ρεe 8.30 π.[. Iωe 14:30 [.[. στο τηλIφωνο 210.9989594595, ΦΑΞ 210.9989589. Προe διευκLλυνση των ενδιαφερο[Iνων το πλJρεe κεK[ενο του ΤεNχουe τηe *ιακJρυξηe θα διατKθεται και σε ηλεκτρονικJ [ορφJ [Iσω του *ιαδικτNου στη διεNθυνση http://www.oaed.gr. 3. ΕKδοe σN[βασηe: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν. 4. ΣυσχIτιση του *ιαγωνισ[οN [ε ΣχIδιο / ΠρLγρα[[α Χρη[ατοδοτοN[ενο απL τα Τα[εKα τηe Ε.Ε. Το Iργο χρη[ατοδοτεKται απL Kδιουe πLρουe του ΟΑΕ*. 5. ΠεριγραφJ-αντικεK[ενο τηe σN[βασηe: ΕπιλογJ αναδLχου του Iργου: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ;Ν ΚΤΙΡΙ;Ν Τ;Ν ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν ΤΟΥ ΟΑΕ* ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ». 6. ΤLποe παροχJe υπηρεσι_ν: Κατ< τLπουe ΥπηρεσKεe του ΟΑΕ*. 7. ΣυνολικLe προϋπολογισ[Le: «860.902,44» ευρ_ πλIον του ΦΠΑ 23%, J «1.058.910,00» ευρ_ [ε τον ΦΠΑ 23% απL τη */νση Οικονο[ικ_ν Υπηρεσι_ν τηe *ιοKκησηe [ε αριθ[L

550/07-03-2012, καθ_e και των Περ/κ_ν */νσεων [ε αριθ[L 3593/06-03-2012, 3644/06-032012, 1121/02-03-2012, 3177/0203-2012, 1098/05-03-2012, 2483/05-03-2012 &1358/07-032012, που αφοροNν στο [ισL του προϋπολογισ[οN [Iσα στο Iτοe), για την ΕπιλογJ αναδLχου του Iργου: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ;Ν ΚΤΙΡΙ;Ν Τ;Ν ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν ΤΟΥ ΟΑΕ* ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ». 8. *ι<ρκεια J προθεσ[Kα εκτIλεσηe τηe σN[βασηe: Fνα (1) Iτοe απL την υπογραφJ τηe σN[βασηe. 9. ΠαροχJ ασφ<λειαe και εγγυJσειe που απαιτοNνται: Η ΕγγNηση συ[[ετοχJe θα καλNπτει το 5% τηe συνολικJe προϋπολογισθεKσαe δαπ<νηe συ[περιλα[βανο[Iνου του ΦΠΑ Jτοι «52.945,5» ευρ_. Η ΕγγNηση καλJe εκτIλεσηe θα καλNπτει το 10% τηe συνολικJe συ[βατικJe αξKαe [η συ[περιλα[βανο[Iνου του ΦΠΑ. 10. ΚυριLτεροι Lροι χρη[ατοδLτησηe και πληρω[Je J/και αναφορ< στιe εφαρ[οζL[ενεe διατ<ξειe: Εξ ολοκλJρου απL πLρουe του ΟΑΕ*. (Η α[οιβJ του αναδLχου θα καταβ<λλεται αν< [Jνα για [εν τα κτKρια τηe *ιοKκησηe του Οργανισ[οN απL την */νση Οικονο[ικ_ν Υπηρεσι_ν [ετ< απL βεβαKωση τηe */νσηe *ιοικητικοN, για δε τιe λοιπIe ΥπηρεσKεe απL την αντKστοιχη αρ[Lδια Περ/κJ */νση του Οργανισ[οN, [ετ< απL βεβαKωση του */ντJ τηe κ<θε ΥπηρεσKαe, για την καλJ εκτIλεση των εργασι_ν και την προσκL[ιση κατ<στασηe του προσωπικοN που ασχολJθηκε. 11. ΠληροφορKεe σχετικ< [ε την προσωπικJ κατ<σταση των παρLχων υπηρεσι_ν και αναγκαKεe διατυπ_σειe για την αξιολLγηση των ελ<χιστων οικονο[ικ_ν, χρη[ατοπιστωτικ_ν και τεχνικ_ν ικανοτJτων τουe: ΣN[φωνα [ε τα <ρθρα 45 Iωe -46 J 52 τηe ΟδηγKαe 2004/18/ΕΚ Lπωe αυτJ τροποποιJθηκε [ε την οδηγKα 2005/51/ΕΚ τηe ΕπιτροπJe τηe 7ηe Σεπτε[βρKου 2005. 12. ΑναγκαKεe διαπιστ_σειe για την αξιολLγηση των ελ<χιστων οικονο[ικ_ν, χρη[ατοπιστωτικ_ν και τεχνικ_ν ικανοτJτων τουe: ΣN[φωνα, το <ρθρο

ΚαρπενησKου. Στον διαγωνισ[L [ποροNν να συ[[ετIχουν φυσικ< και νο[ικ< πρLσωπα καθ_e και κοινοπραξKεe φυσικ_ν J νο[ικ_ν προσ_πων, ειδικLτηταe γεωτεχνικ_ν (Π.Ε. J Τ.Ε.), που παρIχουν εχIγγυα <ρτιαe εκτIλεσηe τηe σN[βασηe J εργολJπτεe [ε πτυχKο ΜΕΕΠ Α1 J Α2 J 1ηe τ<ξηe για Iργα πρασKνου. ΠερισσLτερεe πληροφορKεe καθ_e και τα τεNχη τηe [ελIτηe παρIχονται καθη[εριν< Iωe την Τετ<ρτη 28 ΜαρτKου στην τι[J των 10 ευρ_ απL την */νση Τεχνικ_ν Υπηρεσι_ν του *J[ου ΚαρπενησKου. (τηλ. 22370-89076)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ */ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ;Ν ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤ;Ν ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥ;Ν ΕΡΓ;Ν ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚ;Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ;Ν *.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ*ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.806,52 ΕΥΡ; (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΣΗ: 2012 ΑΡ. *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2012 Αρ. πρωτ: 5755/14-03-12

βεK <γονοe θα επαναληφτεK την ΠI[πτη 5 ΑπριλKου 2012 την Kδια _ρα. Οι προσφορIe θα κατατεθοNν στην επιτροπJ διενIργειαe του διαγωνισ[οN, Lπωe προβλIπεται απL τη διακJρυξη στον παραπ<νω τLπο και χρLνο, συνταγ[Iνεe απαραKτητα στην ΕλληνικJ γλ_σσα. Οι προσφορIe θα δKνονται σε ενιαKο ποσοστL Iκπτωσηe στην τι[J του προϋπολογισ[οN τηe [ελIτηe που θα εκφρ<ζεται σε ακIραιεe [ον<δεe επK τοιe εκατL. Η εγγNηση συ[[ετοχJe στον διαγωνισ[L, για κ<θε διαγωνιζL[ενο, ορKζεται στο 2% επK του ενδεικτικοN προϋπολογισ[οN τηe [ελIτηe (Jτοι 736,14 ευρ_), και θα απευθNνεται προe το *J[ο ΚαρπενησKου. Στον διαγωνισ[L [ποροNν να συ[[ετIχουν φυσικ< και νο[ικ< πρLσωπα καθ_e και κοινοπραξKεe φυσικ_ν J νο[ικ_ν προσ_πων, ειδικLτηταe γεωτεχνικ_ν (Π.Ε. J Τ.Ε.), που παρIχουν εχIγγυα <ρτιαe εκτIλεσηe τηe σN[βασηe J εργολJπτεe [ε πτυχKο ΜΕΕΠ Α1 J Α2 J 1ηe τ<ξηe για Iργα πρασKνου. ΠερισσLτερεe πληροφορKεe καθ_e και τα τεNχη τηe [ελIτηe παρIχονται καθη[εριν< Iωe την Τετ<ρτη 28 ΜαρτKου στην τι[J των 10 ευρ_ απL την */νση Τεχνικ_ν Υπηρεσι_ν του *J[ου ΚαρπενησKου. (τηλ. 22370-89076)

Α

βεK <γονοe θα επαναληφτεK την ΠI[πτη 5 ΑπριλKου 2012 την Kδια _ρα. Οι προσφορIe θα κατατεθοNν στην επιτροπJ διενIργειαe του διαγωνισ[οN, Lπωe προβλIπεται απL τη διακJρυξη στον παραπ<νω τLπο και χρLνο, συνταγ[Iνεe απαραKτητα στην ΕλληνικJ γλ_σσα. Οι προσφορIe θα δKνονται σε ενιαKο ποσοστL Iκπτωσηe στην τι[J του προϋπολογισ[οN τηe [ελIτηe που θα εκφρ<ζεται σε ακIραιεe [ον<δεe επK τοιe εκατL. Η εγγNηση συ[[ετοχJe στον διαγωνισ[L, για κ<θε διαγωνιζL[ενο, ορKζεται στο 2% επK του ενδεικτικοN προϋπολογισ[οN τηe [ελIτηe (Jτοι 706,00 ευρ_), και θα απευθNνεται προe το *J[ο

Ν Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο *J[οe ΚαρπενησKου προκηρNσσει ΠρLχειρο διαγωνισ[L [ε σφραγισ[Iνεe προσφορIe και [ε

κριτJριο κατακNρωσηe τη συ[φερLτερη προσφορ< για την εργασKα: «ΕΞ;ΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ;Ν Χ;Ρ;Ν *.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Lπωe προδιαγρ<φεται στα οικεKα τεNχη τηe εγκεκρι[Iνηe απL τιe αρ[Lδιεe αρχIe [ελIτηe, ενδεικτικοN προϋπολογισ[οN [ε το Φ.Π.Α. 35.295,71 ευρ_. Ο διαγωνισ[Le θα διεξαχθεK εν_πιον τηe αρ[Lδιαe επιτροπJe διενIργειαe του διαγωνισ[οN του *J[ου ΚαρπενησKου την 29η ΜαρτKου Iτουe 2012 η[Iρα ΠI[πτη και _ρα 9:00 π[ (Iναρξη) Iωe 10:00[[ (λJξη) παραλαβJe προσφορ_ν, στην ΤεχνικJ ΥπηρεσKα του *J[ου ΚαρπενησKου, Νικολ<ου Τσια[ποNλα 2. Σε περKπτωση που ο διαγωνισ[Le απο-

Ο *J[αρχοe Μπακογι<ννηe ΚωνσταντKνοe

αυτοNe, [Iσα σε Iξι (6) εργ<σι[εe η[Iρεe απL τη λJψη τηe σχετικJe αKτησηe. Συ[πληρω[ατικIe πληροφορKεe J διευκρινKσειe για το περιεχL[ενο τηe παροNσαe *ιακ/ξηe [ποροNν να ζητοNνται [Iχρι και οκτ_ (8) η[Iρεe πριν απL την εκπνοJ τηe προθεσ[Kαe <σκησηe τηe Iνστασηe του <ρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π* 118/07 και παρIχονται το αργLτερο τρειe (3) η[Iρεe πριν απL την εκπνοJ τηe ωe <νω προθεσ[Kαe. Σε κ<θε <λλη περKπτωση που ζητοNνται απL τουe ενδιαφερL[ενουe προ[ηθευτIe οι ωe <νω συ[πληρω[ατικIe πληροφορKεe, αυτIe δKδονται το αργLτερο εντLe Iξι (6) η[ερ_ν πριν απL την η[ερο[ηνKα υποβολJe των προσφορ_ν, χωρKe ο προσφIρων να Iχει δικαKω[α Iνστασηe δυν<[ει του <ρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π* 118/07. 19. Γλ_σσεe που [ποροNν να χρησι[οποιηθοNν στην προσφορ<: Η ΕλληνικJ γλ_σσα. 20. Ελ<χιστη απαιτοN[ενη χρονικJ δι<ρκεια ισχNοe τηe προσφορ<e: Iξι (6) [Jνεe J (180) η[Iρεe απL την επL[ενη τηe προθεσ[Kαe παραλαβJe προσφορ_ν, Jτοι [Iχρι 25-102012. 21. α) ΓKνονται δεκτIe προσφορIe για το σNνολο του Iργου. β) ΕναλλακτικIe προσφορIe δεν γKνονται δεκτIe. 22. *ικαKω[α Συ[[ετοχJe: Φυσικ< πρLσωπα-Νο[ικ< πρLσωπα- Εν_σειe – Συ[πρ<ξειe. 23. ΠρLσωπα που επιτρIπεται να παρευρKσκονται κατ< το <νοιγ[α των προσφορ_ν: Οι Kδιοι J εξουσιοδοτη[Iνα απL αυτοNe πρLσωπα. 24. Η[ερο[ηνKα αποστολJe τηe προκJρυξηe στην Ε.Ε.: 1303-2012. 25. Η[Iρα _ρα και τLποe διενIργειαe του *ιαγωνισ[οN: 2404-2012 Mρα 9.30 π[, η[Iρα TΡITH, στη *ιοKκηση του ΟΑΕ*, */νση ΕθνικJe ΑντKστασηe 8, Eλι[οe στην ΑKθουσα Εκδηλ_σεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο *J[οe ΚαρπενησKου προκηρNσσει ΠρLχειρο διαγωνισ[L [ε σφραγισ[Iνεe προσφορIe και [ε κριτJριο κατακNρωσηe τη συ[φερLτερη προσφορ< για την εργασKα: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚ;Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ;Ν *.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Lπωe προδιαγρ<φεται στα οικεKα τεNχη τηe εγκεκρι[Iνηe απL τιe αρ[Lδιεe αρχIe [ελIτηe, ενδεικτικοN προϋπολογισ[οN [ε το Φ.Π.Α. 36.806,52 ευρ_. Ο διαγωνισ[Le θα διεξαχθεK εν_πιον τηe αρ[Lδιαe επιτροπJe διενIργειαe του διαγωνισ[οN του *J[ου ΚαρπενησKου την 29η ΜαρτKου Iτουe 2012 η[Iρα ΠI[πτη και _ρα 12:00 π[ (Iναρξη) Iωe 13:00[[ (λJξη) παραλαβJe προσφορ_ν, στην ΤεχνικJ ΥπηρεσKα του *J[ου ΚαρπενησKου, Νικολ<ου Τσια[ποNλα 2. Σε περKπτωση που ο διαγωνισ[Le απο-

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ */ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ;Ν ΥΠΗΡΕΣΙ;Ν ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤ;Ν ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥ;Ν ΕΡΓ;Ν ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞ;ΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ;Ν Χ;Ρ;Ν *.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ*ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.295,71 ΕΥΡ; (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΣΗ: 2012 ΑΡ. *ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2012 Αρ. πρωτ: 5751/14-03-12

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ */ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ *ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ;ΜΕΝΗ *ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ */ΝΣΗ *ΑΣ;Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ;Ν *ΙΕΥΘΥΝΣΗ *ΑΣ;Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενJσι 14-12-2011 Αριθ[. Πρωτ. 79095/5749

ΑΝΑΚΟΙΝ;ΣΗ Ανακοιν_νου[ε Lτι σN[φωνα [ε τιe ισχNουσεe διατ<ξειe του <ρθρου 14 του Ν. 998/79 και [ετ< απL αKτηση τηe ΜουρKκη ΑικατερKνηe κατοKκου Γοριαν<δων ΚαρπενησKου, εκδLθηκε ταυτ<ριθ[η Πρ<ξη χαρακτηρισ[οN του *ασ<ρχη ΚαρπενησKου, σN[φωνα [ε την οποKα η Iκταση συνολικοN ε[βαδοN 13.579,40 τ.[., στη θIση «ΜαργαρKτα» τηe *.Κ. ΚαρπενησKου, του *J[ου ΚαρπενησKου Π.Ε. ΕυρυτανKαe, χαρακτηρKζεται ωe εξJe: 1) Το Τ[J[α 1 τηe παραπ<νω Iκτασηe ε[βαδοN 7.025,84 τ.[., ωe [η δασικοN χαρακτJρα που ανJκει στην παρ<γραφο 6 εδ<φιο α' του <ρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το Τ[J[α 2 τηe παραπ<νω Iκτασηe ε[βαδοN 4.372,26 τ.[., ωe δασικοN χαρακτJρα που ανJκει ωe προe

Ο *J[αρχοe Μπακογι<ννηe ΚωνσταντKνοe την [ορφJ στην παρ<γραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Lπωe ισχNει σJ[ερα - και ωe προe την κατηγορKα στην παρ<γραφο 1 εδ<φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. 3) Το Τ[J[α 3 τηe παραπ<νω Iκτασηe ε[βαδοN 2.181,30 τ.[., ωe δασικοN χαρακτJρα που ανJκει ωe προe την [ορφJ στην παρ<γραφο 3 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Lπωe ισχNει σJ[ερα - και ωe προe την κατηγορKα στην παρ<γραφο 1 εδ<φιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. Κατ< τηe πρ<ξηe του *ασ<ρχη επιτρIπονται αντιρρJσειe, εντLe δNο (2) [ην_ν απL την τελευταKα δη[οσKευσJ τηe, εν_πιον τηe Α/θ[ιαe Ε.Ε.*.Α. Π.Ε. ΕυρυτανKαe. ΑντKτυπο τηe εν λLγω Πρ<ξηe [ε το τοπογραφικL δι<γρα[[α που τη συνοδεNει εστ<λη στο *J[ο ΚαρπενησKου (*.Ε. ΚαρπενησKου) για την αν<ρτησJ τηe επK Iνα [Jνα στο *η[οτικL Κατ<στη[α. ΠερισσLτερεe πληροφορKεe δKνονται στην ΥπηρεσKα [αe τιe εργ<σι[εe η[Iρεe και _ρεe. Ο *ασ<ρχηe ΚαρπενησKου Ιω<ννηe Φ<καe *ασολLγοe

ΤροποποKηση ΚαταστατικοN του Σω[ατεKου «ΕΝ;ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ;Ν ΥΠΑΛΛΗΛ;Ν ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Με την υπ' αρKθ. 20/2012 απLφαση του Μονο[ελοNe ΠρωτοδικεKου ΕυρυτανKαe εγκρKθηκαν οι τροποποιJσειe που Iγιναν στο καταστατικL του Σω[ατεKου [ε την επωνυ[Kα «ΕΝ;ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ;Ν ΥΠΑΛΛΗΛ;Ν ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», που εδρεNει στο ΚαρπενJσι ΕυρυτανKαe και που συνεχKζει να Iχει τουe Kδιουe σκοποNe [ε την νIα επωνυ[Kα "ΕΝ;ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ;Ν ΥΠΑΛΛΗΛ;Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ". ΚαρπενJσι 9-3-2012 Ο ΠληρεξοNσιοe *ικηγLροe


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετAρτη 21 ΜαρτLου 2012 / ΣελLδα 29

Ν Ε

annaantmattheou@mail.com

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ1ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ1ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

υρ υτ α

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οd ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικMd ΝMZοd • ΜεταποLηση - ΤουρισZMd • ΕZπMριο -ΥπηρεσLεd • ΑστικK ΑνAπτυξη • ΓυναικεLα ΕπιχειρηZατικMτητα • ΝεανικK ΕπιχειρηZατικMτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ1ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγLου 5, ΚαρπενKσι

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ@ΜΕΝΗ 1ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ1ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 1/ΝΣΗ 1ΑΣ@Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ@Ν 1ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ΑΣ@Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κα ρπενKσι 12-3-2012 ΑριθZ. Πρωτ . 649/46021 ΑΝΑΚΟΙΝ@ΣΗ Ανακοιν^νουZε Mτι σNZφωνα Zε τιd ισχNουσεd διατAξειd του Aρθρου 14 του Ν. 998/79 και ZετA απM αLτηση του ΓενιτσαρMπουλου ΧρKστου και του ΓενιτσαρMπουλου ΚωνσταντLνου, κατοLκων ΚαρπενησLου οδMd ΖηνοποNλου 18, εκδMθηκε ταυτAριθZη ΠρAξη χαρακτηρισZοN του 1ασAρχη ΚαρπενησLου σNZφωνα Zε την οποLα η Jκταση συνολικοN εZβαδοN 46.126,19 τ.Z. στη θJση «ΚαρNδη», τηd ΤοπικKd ΚοινMτηταd ΒLνιανηd, τηd 1ηZοτικKd ΕνMτηταd ΒLνιανηd του 1KZου ΑγρAφων Π.Ε. ΕυρυτανLαd, χαρακτηρLζεται ωd εξKd: 1) Τα ΤZKZατα 1, 3 και 4 τηd παραπAνω Jκτασηd εZβαδοN 16.645,46 τ.Z., 4.675,93 τ.Z. και 918,55 τ.Z. αντL-

στοιχα ωd Zη δασικοN χαρακτKρα που ανKκει στην παρAγραφο 6 εδAφιο α' του Aρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤZKZα 2 τηd παραπAνω Jκτασηd εZβαδοN 23.886,25 τ.Z., ωd δασικοN χαρακτKρα που ανKκει ωd προd την ZορφK στην παρAγραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Mπωd ισχNει σKZερα - και ωd προd την κατηγορLα στην παρAγραφο 1 εδAφιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. ΚατA τηd πρAξηd του 1ασAρχη επιτρJπονται αντιρρKσειd, εντMd δNο (2) Zην^ν απM την τελευταLα δηZοσLευσK τηd, εν^πιον τηd Α/θZιαd Ε.Ε.1.Α. Π.Ε. ΕυρυτανLαd. ΑντLτυπο τηd εν λMγω ΠρAξηd Zε το τοπογραφικM διAγραZZα που τη συνοδεNει εστAλη στη 1ηZοτικK ΕνMτητα ΒLνιανηd (1KZο ΑγρAφων) για την ανAρτησK τηd επL Jνα ZKνα στο 1ηZοτικM ΚατAστηZα. ΠερισσMτερεd πληροφορLεd δLνονται στην ΥπηρεσLα Zαd τιd εργAσιZεd ηZJρεd και ^ρεd. Ο 1ασAρχηd ΚαρπενησLου ΙωAννηd ΦAκαd 1ασολMγοd

ΚαθηZερινK ενηZJρωση

www.evrytanika.gr


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετQρτη 21 Μαρτcου 2012 / Σελcδα 30 Επιsaλεια στbλη}:

Συντακτικb οsQδα

ΤΟΠΟΣ ΤΕΧΝΝ «ΧΡΑ»

γοfsενου} δcσκου} του (“Φωτοβολcδα”, “Φεfγω”, “Ζηλεfει η νfχτα”, “ΑsερικQνικα”, “Τα Μaγαρα”, “Αχ να σε δω”, “ΚQτι sου κρfβει}”, ”O Ροsπaν των καsaνων δασwν”, “Εθνικd \λλειssα”), καθw} και α-

ποσπQσsατα απd το καινοfργιο του cd sε τcτλο «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛPΝ ΜΟΧΘΟΙ», sια θεsατικb εργασcα-αφιaρωsα στου} δwδεκα sbνε}. Επcση} θα παρουσιαστοfν τραγοfδια απd

ΣQββατο 24 Μαρτcου 2012 Τdπο} Τεχνwν «Χwρα» Λελaϊκα ΥπQτη} Γενικb εcσοδο}: 15 ευρw Κρατbσει}: 2231051075

Πρdκειται για sια κωsωδcα σχετικQ sε τι} ερωτικa} σχaσει} των ανθρwπων. Το ερωτικd ενδιαφaρον ενd} ζευγαριοf aχει sειωθεc. Η επιθυscα του} να ανανεwσουν την σχaση, του} οδηγεc σε aνα sπαρ dπου και βρcσκονται να παcζουν, καθοδηγοfsενοι απd τον Κfριο Χ, το παιχνcδι "δεν σε ξaρω, δεν sε ξaρει}" aνα παιχνcδι σχaσεων sε σκοπd την ανανaωση. Εκ πρwτη} φαcνεται αθwο, dσο περνQει η wρα dsω} τα πρQγsατα δυσκολεfουν τdσο για του} bρωε} dσο και για του} θεατa} …dπου και αποφασcζουν για το φινQλε τη} παρQσταση}.

Παcζουν Χριστcνα Κουλουsπb [γγελο} ΧατζQ} Αλaξανδρο} Κοsπdγιωργα} Dj: Ηρακλb} ΝτουλQκη}

νι κά

Στι} εsφανcσει} του αυτa} τον συνοδεfουν τρει} νaοι τραγουδοποιοc ο Βασcλη} ΜασσαλQ} (ακουστικb κιθQρα), η Εfα Ατsατζcδου (ακουστικb και ηλεκτρικb κιθQρα, τζουρQ} και sαντολcνο) και ο Αλaξανδρο} Ιακwβου (βιολc). ΠαρουσιQζει aνα πρdγραssα που στηρcζεται στι} sεγQλε} επιτυχcε} του απd του} οχτw προη-

Την επdsενη ΤετQρτη 28 Μαρτcου 2012, στο καφωδεcο «ΟΡΦΕΑΣ», το οποcο στεγQζεται στην οδd `θωνο} 10, στη Λαscα, η οsQδα θεQτρου «δfο σfν» παρουσιQζει «Το παιχνcδι».

Α

του} πρwτου} προσωπικοf} δcσκου} του Βασcλη ΜασσαλQ: «Λοξb sατιQ», τη} Εfα} Ατsατζcδου: «ΜQταιο ροζ» και του Αλaξανδρου Ιακwβου: «ΚQτι καινοfργιο απ’ τα παλιQ». Πρdκειται περc sια} sουσικb} συνQντηση} τεσσQρων πολf-sουσικwν τραγουδοποιwν, που χρησιsοποιwντα} εναλλακτικοf} τρdπου} παιξcsατο} και ερsηνεcα}, αποδcδουν aνα δfσκολο και απαιτητικd πρdγραssα sε ποικιλcα ρυθswν και τραγουδιwν.

Ο Ορφaα} Περcδη}, ολοκληρωsaνο} καλλιτaχνη}, πολυαγαπηsaνο} τραγουδοποιd} και τροβαδοfρο} ξεκινQ sια χειsερινb περιοδεcα σε dλη την ΕλλQδα.

«Το παιχνίδι»

Ν Ε

O Ορφέας Περίδης στη Λαμία

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Kαφωδεcο ΟΡΦΕΑΣ `θωνο} 10, Λαscα

Απατεώνες και Τζέντλεμεν

υρ υτ α

@fο αγαπηsaνοι πρωταγωνιστa} του ελληνικοf θεQτρου, ο ΓιQννη} Μπaζο} και ο Πaτρο} Φιλιππcδη}, αρκετQ χρdνια sετQ τη τελευταcα του} σfsπραξη, συναντιοfνται και πQλι στη σκηνb του ΠαλλQ}, για να υπογρQψουν το θεατρικd γεγονd} του 2012, την παρQσταση του aργου των Jeffrey Lane & David Yazbek, «Απατεwνε} και Τζaντλεsεν».

Ε

Απd τι} 30 Μαρτcου, sεταsορφwνονται σε «Απατεwνε} και Τζaντλεsεν» και sα} ξεναγοfν σε sια dsορφη παραλιακb πdλη τη} Νdτια} Γαλλcα}, dπου ασκοfν την αγαπηsaνη του} δραστηριdτητα: Να εξαπατοfν εfπιστε}, πλοfσιε} και wριsε} κυρcε} για να του} αποσπQσουν τερQστια χρηsατικQ ποσQ, που θα διασφαλcσουν το δικd του} Qνετο και διασκεδαστικd saλλον! Με τη sαγικb και περcεργη «χηsεcα» του} που επιτυγχQνεται χQρη στη διαφορετικb ιδιοσυγκρασcα του}, οι δfο σπουδαcοι πρωταγωνιστa} που συνδaονται sε αδελφικb φιλcα, αλλQ και sεγQλε} επιτυχcε}, δwδεκα χρdνια sετQ τη Λατaρνα Φτwχεια και Φιλdτιsο σκηνοθετοfν απd κοινοf και φυσικQ πρωταγωνιστοfν σε sια ξεκαρδιστικb κωsωδcα που θα sα} καθηλwσει. Η παρQσταση βασcζεται στη sεγQλη κινηsατογραφικb επιτυχcα του 1988 «Dirty Rotten Scoundrels» που απdλαυσαν εκατοssfρια θεατa} σε

dλο τον κdσsο sε του} Στιβ ΜQρτιν και ΜQικλ Κaιν στου} ρdλου} των δfο υπaροχων κοsπιναδdρων, ενw στη συνaχεια aγινε sιοfζικαλ sε επcση} τερQστια εsπορικb και καλλιτεχνικb επιτυχcα. Ο bρεsο} και κωsικd} Λdρεν} Τζaϊsσον (ΓιQννη} Μπaζο}) αναστατwνεται, dταν sπαcνει εsπdδιο στα σχaδιQ του ο Qγαρsπο} αλλQ αποτελεσsατικd} Φρaντι Μπaνσον (Πaτρο} Φιλιππcδη}). Το στοcχηsQ του}; `ποιο} χQσει θα πρaπει να αποχωρbσει απd την πdλη. Χιοfsορ, δρQση, συγκcνηση, γaλιο τρυφερdτητα, πολλa} ανατροπa} και sια sεγQλη παραγωγb που θα συζητηθεc, συνθaτουν aνα εξαιρετικd θaαsα που θα απολαfσει την

Qνοιξη το ελληνικd κοινd.

Πρωταγωνιστοfν: ΓιQννη} Μπaζο}, Πaτρο} Φιλιππcδη}, Κατερcνα ΠαπουτσQκη, ΓιQννη} Στdλα}, @ηsbτρη} Κανaλλο}, Θοδωρb} ΜπουζικQκο}, Λbδα ΚαπνQ, ΓιQννα Παπαγεωργcου, Αντwνη} ΑντωνQκο}, Πaτρο} ΓεωργοπQλη}, Μανdλη} ΧουρδQκη}, Ηλcα} ΓιαννQκη} Αντιγdνη @οfsου, @bsητρα ΤσουχνικQ, ΜαριQνθη ΦωτQκη, Σταυρcνα Ψιsοποfλου. Θaατρο ΠαλλQ} Βουκουρεστcου 5, Αθbνα ΠαραστQσει}: 30 & 31/3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22/4/12. eρα: 21.00 www.ellthea.gr

Οι Puressence περιοδεύουν στην Ελλάδα Το αγαπηsaνο συγκρdτηsα των Ελλbνων, οι Puressence, aρχονται τον ΜQρτιο στην Ελληνικb περιφaρεια και πQλι, sετQ το 2010, για να προωθbσουν το τελευταcο του} δcσκο, Solid State Recital, αλλQ και να δwσουν sια ανQσα στι} δfσκολε} στιγsa} sα} sε τα αγαπηsaνα κοssQτια απd την 20ετb καριaρα του}. ΜετQ τη πολυκοσscα στην Θεσσαλονcκη και την Αθbνα τον Νοasβριο που sα} πaρασε, οι Puressence aρχονται να γεscσουν του} sικρdτερου}, αλλQ εξcσου b και περισσdτερο ζωντανοf} χwρου} των περιφερειακwν Ελληνικwν πdλεων. ΜετQ τι} εsφανcσει} του} σε

@ρQsα, ΞQνθη, Αλεξανδροfπολη και Βdλο σειρQ aχουν τα Τρcκαλα, το Αγρcνιο, τα ΙωQννινα και η Κaρκυρα. Ειδικdτερα: ΤετQρτη 21 Μαρτcου: Τρcκαλα Mουσικb σκηνb «Κεντρικb Πλατεcα» Opening act: Mind The Trap, Lace Πasπτη 22 Μαρτcου: Αγρcνιο Οz Rock Stage Opening act: Blue Mood Παρασκευb 23 Μαρτcου: ΙωQννινα Boxx Live Stage Opening act: Pig In A Poke, The Fuzzy Nerds ρα

ΣQββατο 24 Μαρτcου: Κaρκυ-

7 Τεχνwν Τdπο} Opening act: 3 & ο Κοfκο}, Τhe Fuzzy Nerds


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 21 ΜαρτMου 2012 / ΣελMδα 31 Επι\Kλεια στLληf:

ΒασMληf ΚNκκοταf kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εMναι το δη\οφιλKστερο παιχνMδι \ε αριθ\οPf του πλανLτη

Ν Ε

θι= γν`ση των συνθηκ`ν του συστL\ατοf \Kσα στο οποMο ζει. ΠKρα απ’ το ωραMο και καλοστη\Kνο σεν=ριο που υφαMνει ο Μ=ρκαρηf (\Kσα στο οποMο «ενδη\οPν» ΑλβανοM λαθρο\εταν=στεf, καναλ=ρχεf και σκοτεινοM επιχειρη\ατMεf), το ΝυχτερινN /ελτMο αποτελεM αντικεM\ενο πολιτικLf και κοινωνιολογικLf Kρευναf τηf Ελλ=δαf, 17 χρNνια \ετ=. Στο επMκεντρο τηf ρατσιστικLf αντι\ετ`πισηf βρMσκονται αποκλειστικ= οι ΑλβανοM, η κρMση δεν Kχει χτυπLσει ακN\α τη χ`ρα, αλλ= ο ρNλοf των Μ.Μ.Ε. και η διαπλοκL τουf \ε τιf επMση\εf αρχKf αποτελοPν, Nπωf και σL\ερα, \Mα απ’ τιf \εγαλPτερεf, αντιδη\οκρατικKf \=στιγεf του ελληνικοP κρ=τουf. ΚλεMνονταf, οφεMλου\ε να υπογρα\\Mσου\ε την ση\ασMα των ευφυ`ν και σαρκαστικ`ν παρατηρLσεων που βρMθουν \Kσα στο κεM\ενο και αναδεικνPουν το συγγραφικN δαι\Nνιο του Μ=ρκαρη.

νι κά

ΒιβλMο που αποτKλεσε το\L για την ελληνικL πεζογραφMα στα τKλη του 20ου αι`να και ανανKωσε το ενδιαφKρον του ελληνικοP αναγνωστικοP κοινοP για τα αστυνο\ικ= \υθιστορL\ατα, το ΝυχτερινN /ελτMο του ΠKτρου Μ=ρκαρη αποτελεM Kνα απολαυστικN νου=ρ αν=γνωσ\α το οποMο βασMζεται στην οξυδερκL καταγραφL τηf κοινωνικοπολιτικLf πραγ\ατικNτηταf και στην αξKχαστη προσωπικNτητα του αστυνN\ου ΧαρMτου. Gνθρωποf συντηρητικNf και \ικροαστNf, φανατικNf λ=τρηf των λεξικ`ν, γαλουχη\Kνοf \ε το Nρα\α τηf τ=ξηf, τηf ασφ=λειαf και τηf =\ε\πτηf δικαιοσPνηf, ο ΧαρMτοf, τον οποMο ζωντ=νεψε σπουδαMα ο Μην=f Χατζησ=ββαf στην \ικρL οθNνη, αποτελεM \ια \οναχικL και διαφορετικL φιγοPρα, Kναf =νθρωποf τηf δρ=σηf αλλ= κυρMωf του στοχασ\οP, Kναf οξυδερκLf και αντιφατικNf αφηγητLf, ο οποMοf, αν και ζει \ια ζωL πλLρουf συ\βιβασ\οP, διαθKτει αντMληψη και βα-

D i r t y T h r e e - To w a r d s t h e L o w S u n 2012 δεξιοτεχνMα και ο συναισθη\ατικNf πλοPτοf ισορροποPν, επενδPονταf το περιβ=λλον του ακροατL τουf \’ Kνα στοχαστικN και λυρικN soundtrack. Η ζωL ιδω\Kνη λοιπNν σαν κινη\ατογραφικL ταινMα. Με τουf jazz αυτοσχεδιασ\οPf τηf, την «βιαιNτητα» τηf κιθ=ραf, τη δυνα\ικL των drums και την καθαρτLρια αPρα του βιολιοP, πNτε ευαMσθητο σαν τρυφερL βροχL, και πNτε ανLλεο σαν \αστMγω\α. Η ζωL ιδω\Kνη λοιπNν σαν Kνα δPσβατο \ονοπ=τι (διNτι και η \ουσικL των Dirty Three δεν εMναι εξαρχLf προσβ=σι\η) που οδηγεM N\ωf στον επανακαθορισ\N και τη λPτρωση.

υρ υτ α

7 χρNνια \ετ= την τελευταMα τουf κυκλοφορMα, κι εν` ο Warren Ellis, αυτNf ο απMστευτοf «εκτελεστLf» του βιολιοP, θρι=\βευε στο πλευρN του Nick Cave, οι Dirty Three κυκλοφοροPν 9 νKεf συνθKσειf, διαφορετικKf \εταξP τουf, οι οποMεf, N\ωf, διαθKτουν το χ=ρισ\α τηf αρ\ονικLf σPνθεσηf των αντιθKτων \Kσα σε \ια ευρPτερη, γενικL ιδKα. Το ελληνικN κοινN Mσωf θα τουf γνωρMζει απ’ την απMστευτη διασκευL του «Μια φορ= Θυ\=\αι ΜΑγαποPσεf», αλλ= οι Dirty Three δεν διαπρKπουν \Nνο στιf διασκευKf. Κατορθ`νουν να δη\ιουργοPν ηχητικ= και ετερNκλητα τοπMα, Nπου η

Α

Ν υ χ τ ε ρ ι ν ό Δ ε λ τ ί ο - Π έ τ ρ ο ς Μ ά ρ κ α ρ η ς Γα β ρ ι η λ ί δ η ς 391 σελ.

Οι κανNνεf του Sudoku εMναι απλοM: Τα κεν= συ\πληρ`νονται \ε αριθ\οPf απN το 1 Kωf το 9. Κ=θε οριζNντια γρα\\L, κ=θε κ=θετη γρα\\L και κ=θε περιοχL \ε 3x3 τετρ=γωνα πρKπει να περιKχουν απN \Mα \Nνο φορ= Nλουf τουf αριθ\οPf απN το 1 Kωf το 9.

ΛPση: Κ=θε πρNβλη\α Sudoku Kχει λPση η οποMα \πορεM να επιτευχθεM χωρMf εικασMεf.

Η σ υντ α γ τ η$ εβ δ ο δ α $

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥ ΝΟ ΣΤΙ ΦΑ Ο ΥΛΙΚΑ -2 κιλ= αγριογοPρουνο -4 κιλ= κρε\\υδ=κια για στιφ=δο -1 \πουκ=λι =σπρο κρασM, κατ= προτM\ηση φρουτ`δεf (Nχι ρετσMνα) -λMγο ξPδι

-δ=φνη -σκNρδο -\παχ=ρι -πιπKρι σε κNκκουf -κανKλα -\οσχοκ=ρυδο -πορτοκαλNφλουδα -πελτKf το\=ταf

Από λυτ η Ε υφ υΐα - Ne i l B urg er 20 11 είδος: Θρίλερ διάρκεια: 105’ πρωταγωνιστούν: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish

Ε

Hναf επMδοξοf συγγραφKαf αντι\ετωπMζει την κατ=ρρευση. Το βιβλMο για το οποMο Kχει Lδη πληρωθεM παρα\Kνει η\ιτελKf, αφοP ο Mδιοf αντι\ετωπMζει τερ=στιο πρNβλη\α K\πνευσηf, η κοπKλα του τον παρατ=ει επειδL τον θεωρεM αν`ρι\ο, εν` ταυτNχρονα κινδυνεPει \ε Kξωση αφοP δεν Kχει καθNλου χρL\ατα. Oσπου \ια \Kρα, ο πρ`ην κουνι=δοf του, =νθρωποf \ε Pποπτεf διασυνδKσειf, του προ\ηθεPει Kνα χ=πι που δεν Kχει κυκλοφορLσει ακN\α στην αγορ= και για το οποMο ισχυρMζεται Nτι σε βοηθ=ει να εκ\εταλλεPεσαι Nλεf τιf λειτουργMεf του εγκεφ=λου σου. ΜKσα σε \ια \Kρα η ζωL του συγγραφKα αλλ=ζει δρα\ατικ=. Τελει`νει το βιβλMο, κερδMζει ξαν= την κοπKλα του, ασχολεMται \ε χρη\ατιστLριο και επιχειρLσειf, θεωρεMται το νKο παιδM-θαP\α των Η.Π.Α., εργ=ζεται για Kναν \εγαλοκαρχαρMα (ΝτεΝMρο), \ιλ=ει =πταιστα Nσεf γλ`σσεf θKλει, πλουτMζει και αποκτ=ει =\ετρεf φιλοδοξMεf. Στην πορεMα θ’ ανακαλPψει Nτι το χ=πι Kχει δρα\ατι-

κKf παρενKργειεf για Nσουf το κNβουν, οι οποMεf οδηγοPν ακN\α και στον θ=νατο. J\ωf… Στα\ατ=ω στο N\ωf, γιατM αυτL η ταινMα \ε \πKρδεψε αρκετ=. Την παρακολοPθησα γοητευ\Kνοf απ’ το γρLγορο \οντ=ζ και την συνεχN\ενη, α\εMωτη δρ=ση τηf. /εν πLρα τα \=τια \ου απ’ την οθNνη, παρNλο που ταυτNχρονα γν`ριζα επακριβ`f τιf φιλ\ικKf και ιδεολογικKf τηf αδυνα\Mεf. Φτ=νειf λοιπNν στο τKλοf εν` Kχειf την εντPπωση Nτι η ιστορMα θα συνεχιστεM. ΣυνειδητοποιεMf, N\ωf, Nτι αυτN εMναι. ΜπερδεPεσαι και αναρωτιKσαι. ΓιατM, τελικ=, Nλα τα λεφτ= εMναι η ανατρεπτικL κορPφωσL τηf. Και παρNλο που δεν εMσαι σMγουροf για τιf προθKσειf των δη\ιουργ`ν τηf (καυστικL σ=τιρα L ειρωνικL κυνικNτητα στον βω\N του α\ερικανικοP ονεMρου; ΜLπωf τMποτα απ’ Nλα αυτ=, απλ= \ια Pπουλη, νεοφιλελεPθερη περιπKτεια φαντασMαf;), καταλLγειf, Mσωf \ε \ια δNση πικρMαf, Nτι η ταινMα σ’ αρKσει. ΓιατM, π=νω απ’ Nλα, εMναι Kξυπνη…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑφοP πλPνου\ε πολP καλ= το κρKαf, το τοποθετοP\ε σε \αριν=δα απN το κρασM, το σκNρδο, το ξPδι και Nλα τα \υρωδικ= για 24 `ρεf. Σε \ια κατσαρNλα τσιγαρMζου\ε πολP καλ= το αγριογοPρουνο σε δυνατL φωτι= να κ=νει κροPστα. Σουρ`νου\ε την \αριν=δα και \Kσα εκεM διαλPου\ε τον πελτK το\=ταf. ΡMχνου\ε το \Mγ\α στην κατσαρNλα \ε το κρKαf και βρ=ζου\ε. ΠροσοχL, δεν πρKπει να Kχει πολλ= υγρ= το φαγητN. Σε Kνα τηγ=νι \ε λMγο λ=δι, καρα\ελ`νου\ε τα κρε\\υδ=κια. Τα β=ζου\ε στην σ=λτσα, απN Nπου Kχου\ε αφαιρKσει το κρKαf και βρ=ζου\ε \Kχρι να \αλακ`σουν, χωρMf να ανακατεPου\ε για να \η λι`σουν. Σε αυτN το στ=διο προσθKτου\ε στη σ=λτσα και κανKλα, \παχ=ρι και δPο φPλλα δ=φνηf ακN\α. Jταν εMναι Kτοι\ο, ξαναβ=ζου\ε το αγριογοPρουνο \Kσα, να π=ρει \ια βρ=ση.

Ευρυτανικά Νέα  

"Βόμβα στην αγορά", Γιατί έκλεισε η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Τα αποτελεσματα στο ΠΑΣΟΚ Ευρυτανιας για την εκλογή προέδρου - Τα ονόματα...

Ευρυτανικά Νέα  

"Βόμβα στην αγορά", Γιατί έκλεισε η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Τα αποτελεσματα στο ΠΑΣΟΚ Ευρυτανιας για την εκλογή προέδρου - Τα ονόματα...