Page 1

Pagina 3

CMYK

|eful CJ, taxat iar de „colegii” de partid EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 63 (1588) • Miercuri, 31 martie 2010 • 8 pagini

Primar mort lâng[ Boto\ani Toader Buliga, primarul de R[chi`i, a ]ncetat din via`[ luni sear[ la 53 de ani. Dispari`ia fulger[toare a \ocat ]ntreaga comunitate local[, mai ales c[ pân[ vineri acesta s-a aflat la datorie. Pagina 5

Pagina 6

Absen`ele las[ elevii f[r[ calculator

Blocuri `inute ]n ap[ din ianuarie Pagina 4


2

31 martie 2010

STARTNEWS Editorial

S[pt[mâna patimilor S[pt[mâna Patimilor ]ncepe ]n Duminica Floriilor, odat[ cu Intrarea Domnului Iisus Hristos ]n Ierusalim. Se impune o ]ntrebare: noi, cre\tinii, ar trebui s[ ne ]ntrist[m sau s[ ne bucur[m? Sincer, \i dup[ dou[ mii de ani avem mici ]ndoieli. Intrând pe por`ile Ierusalimului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos mergea con\tient spre moarte, \i nu la orice fel de moarte, ci spre o moarte plin[ de chinuri, ca ultimul tâlhar. Acest asLucian Alecsa pect ar trebui s[ ne ]ntristeze, s[ ne mâhneasc[ pân[ la lacrimi. Da, mergea pentru mântuirea p[catelor noastre, mergea pentru ]mplinirea unui destin divin, f[r[ ca cei mul`i s[-L ]n`eleag[ \i s[-L asculte cu smerenie, cum s-ar fi cuvenit. Oare aceast[ imagine n-ar trebui s[ constituie un izvor de bucurii pentru noi? Pe drumul Lui spre ]ntregirea Trinit[`ii a fost batjocorit, scuipat, lovit. N-a cedat, n-a avut ]ndoieli, \tiind c[ va sfâr\i ]n chinuri \i va fi r[stignit. S[ nu uit[m, ]n acel moment era ]ntrupat, supus durerilor omene\ti. A ]nfruntat orice umilin`[ doar spre a ne r[scump[ra pe noi din mâinile diavolului. De p[c[to\i tot p[c[to\i am r[mas, dar ]n`elegând marele sacrificiu al Mântuitorului, avem speran`a c[ urmând Cuvântul Lui vom sc[pa sufletul de sub robia r[ului. Patimile lui Iisus Hristos fac parte din traseul s[u destinal luminat de Tat[l Ceresc, orice ]mpotrivire ar fi schimbat destinul omenirii, ne-ar fi l[sat ]n bra`ele diavolului pentru totdeauna. Cred c[ sufletul nostru ar trebui s[ fie adev[rata Biseric[ ]n care s[-L sl[vim zilnic pe R[scump[r[torul nostru ]ntru cunoa\terea raiului, El ne arat[ ]n orice clip[ calea Adev[rului \i-a Luminii. Este la fel de adev[rat c[ fiecare gest al Mântuitorului din S[pt[mâna Patimilor trebuie imprimat ]n adâncul fiin`ei noastre ca pe un mesaj dumnezeiesc, care s[ ne lumineze sufletul ]n momentele de ]ndoial[ \i durere. Crucea este atât locul sfâr\itului lumesc al lui Iisus, cât \i simbol al }n[l`[rii Sale spre Tat[l Ceresc. Aceast[ dualitate trebuie privit[ ca semnifica`ie a ]ntregirii fiin`ei noastre, este ultima treapt[ a tânguirii ]ntru Iisus Hristos, ]nainte de }nvierea Sa, se ]nf[ptuie\te ]n Sâmb[ta Mare, când se pr[znuie\te ]ngroparea Mântuitorului Nostru \i pogorârea Lui ]n iad, prin care neamul omenesc a fost eliberat de p[cat \i rea\ezat pe calea ve\niciei. Cred c[ aceasta este Ziua marii bucurii, a contopirii noastre cu Dumnezeu prin Patimile Mântuitorului.

Calendar cre\tin ortodox 31 M Sf. Ier. Mc. Ipatie al Gangrei; Cuv. Acachie M[rturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mucenic Veniamin diaconul; Sf. Inochentie din Alaska (Denie) 1 J Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie M[rturisitorul (Denia celor 12 Evanghelii)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„}ncepe sezonul chiulului \colar”, scria, anul trecut pe vremea asta, Evenimentul de Boto\ani. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar atr[geau atunci aten`ia c[ ]nceputul prim[verii coincide cu cre\terea num[rului de elevi din mediul rural care renun`[ la ore. „Exist[ mul`i copii care nu merg la \coal[ pentru c[ p[rin`ii au nevoie de ei la muncile agricole, din care ]\i câ\tig[ existen`[. Mul`i copii sunt nevoi`i s[ lucreze pentru a-\i ajuta p[rin`ii s[ ]ntre`in[ familiile numeroase. S[r[cia \i lipsurile le distrug copil[ria \i ]i oblig[ s[ ]nceap[ lupta cu nevoile mult prea devreme. Una dintre cauzele abandonului \colar este s[r[cia, zeci de elevii boto\[neni renun`ând la \coal[ din lipsa banilor”, scria Evenimentul de Boto\ani ]n urm[ cu un an. „Acum nu avem probleme. Vine de acum ]ns[ perioada ]n care vor lipsi, dar \i atunci anun`[. Nu se ]ntâmpl[ foarte des, dar sunt p[rin`i care mai opresc copiii la munc[”, declara Carmen 4,0729 lei

3,0233 lei

Macovei, directorul educativ al |colii Generale din Albe\ti. }n opinia lui Daniel Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), pentru a se reduce abandonul \colar, ]n primul rând ar trebui s[ creasc[ nivelul de trai al locuitorilor, mai ales al celor din mediul rural. }n al doilea rând, trebuie echivalate \ansele, pentru ca un elev din mediul rural s[ aib[ acelea\i \anse ca \i un elev din mediul urban. Acum, situa`ia ar putea s[ se schimbe ]n favoarea copiilor. Asta sper[ cei care au inten`ie modificarea legii educa`iei. Proiectul propus de ministrul Funeriu are preg[tite amenzi pentru p[rin`ii ai c[ror copii chiulesc de la ore. Ziua: 160C

Noaptea: 70C

Sute de posturi pentru pretransfer. 600 de posturi ]n sistemul educa`ional sunt vacante pentru cadrele didactice care intr[ ]n sesiunea de pretransfer dar \i pentru cele care trebuie s[-\i rezolve situa`ia ]n urma restrângerilor de activitate. Ieri a fost definitivat[ lista posturilor ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Prim[ria Dorohoi pus[ s[ dea miliarde angaja`ilor Suma reprezint[ contravaloarea a dou[ sporuri, suplimentul postului \i suplimentul gradului, fiecare ]n cuantum de 25% din salariu, sporuri câ\tigate de func`ionari ]n instan`[ la ]nceputul anului 2009. Sporurile sunt aferente anilor 2004-2008 \i trebuie pl[tite ]n trei ani, prima tran\[ de 34%, adic[ aproximativ 387.000 de lei, ]n acest an. De\i ]n urm[ cu pu`in timp Guvernul a emis o ordonan`[ care prevede c[ sporurile câ\tigate ]n instan`[, vor putea fi pl[tite ]n trei tran\e ]ncepând cu anul 2011, ]n cazul func`ionarilor publici de la Dorohoi actul normativ nu are aplicabilitate. Asta din cauz[ c[ decizia Cur`ii de Apel Suceava, definitiv[ \i irevocabil[, care impune plata sporurilor, a fost emis[ la ]nceputul anului 2009, adic[ ]nainte de apari`ia ultimei ordonan`e de guvern.

1,1

milioane de lei la 41 de func`ionari publici, angaja`i ai institu`iei, trebuie s[ pl[teasc[ Prim[ria gradul \i vechiTrei Dorohoi. mea fiec[rui funcsferturi de `ionar, fiind cuprinse ]ntre 75. 541 de lei, miliard merg la ]n cazul secretarului prim[riei, secretarul Prim[riei Veronica Florea \i aproape Valoarea sporurilor câ\tiga- 4.000 de lei ]n cazul func`iote ]n instan`[ de func`ionarii narilor cu vechimea mai mic[. publici din Prim[ria Dorohoi Plata sporurilor c[tre func`ioau fost calculate ]n func`ie de narii publici a stârnit \i unele nemul`umiri din partea angaja`ilor contractuali din prim[rie, care sunt majoritari. Ei se consider[ discrimina`i ]n „Trebuie s[ le pl[tesc, este hot[râre judec[tocondi`iile când \i ei presteaz[ reasc[ definitiv[ \i irevocabil[. Cu cât ]ntârzii aceea\i munc[ ]ns[ nu plata cu atât voi fi nevoit s[ pl[tesc mai mult prin beneficiaz[ de sporurile funcindexarea cu rata infla`iei. M[ gândesc la solu`ii `ionarilor publici, prev[zute ]n legea \i statutul acestora. (Dan de sus`inere financiar[, s[ nu afectez programele M[zura\u) de investi`ii sau s[ fiu nevoit s[ reduc alte chel-

tuieli”, Dorin Alexandrescu, primar Dorohoi

Validare cu scandal la CJ }n \edin`a ordinar[ de ieri a Consiliului Jude`ean democratliberalii au vrut s[ boicoteze votul ]n privin`a valid[rii social-democratului Mihai Aro\oaie ]n func`ia de consilier jude`ean ]n locul Manuelei Zarug. Motivul invocat a fost acela c[ nici ]n comuna Dângeni, primarul PSD \i consilierii locali de alt[ culoare politic[ decât portocalie nu vor s[ pun[ pe ordinea de zi, respectiv s[ voteze, validarea unui consilier local PD-L, ca urmare a unei demisii ]nregistrate ]n acela\i partid. Surprinz[toare a fost reac`ia pre\edintelui CJ, democrat-liberalul Mihai ~âbuleac, care nu a fost de

acord cu propunerea colegului s[u de partid. }n final, proiectul de hot[râre a fost adoptat ]n unanimitate de voturi. Social-democrata Manuela Zarug a demisionat din PSD \i totodat[ din func`ia de consilier jude`ean ]n data de 1 martie, motiv pentru care organiza`ia jude`ean[ PSD a fost nevoit[ s[ propun[ o alt[ persoan[ care s[ ]i ia locul. Acesteia ]i urma pe list[ Gheorghe Portariuc, care ]ns[ a refuzat postul, urm[torul pe list[ fiind Mihai Aro\oaie. Ca \i formalitate, dup[ primirea votului de validare, Mihai Aro\oaie a depus jur[mântul de credin`[. (Monica Aionesei)

„La Dângeni primarul ]\i permite s[ nu valideze un consilier local PD-L. Nu am nimic cu domnul Mihai Aro\oaie, dar propun colegilor mei din PD-L s[ voteze ]mpotriva valid[rii dumnealui ]n semn de solidaritate, dat[ fiind situa`ia de la Dângeni”, Cristian Achi`ei, consilier jude`ean PD-L „Dac[ la Dângeni se ]ntâmpl[ un act incorect, asta nu ]nseamn[ c[ \i la noi trebuie s[ se ]ntâmple asta”, Mihai ~âbuleac, pre\edintele PD-L al CJ


3

31 martie 2010 Cutremur la \coala 10 \i AT Laurian. Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani organizeaz[ ast[zi, ]ntre orele 12.00-14.00, un exerci`iu la dou[ unit[`i \colare din municipiu, simulându-se un cutremur devastator. Acesta se va desf[\ura sub coordonarea pre\edintelui Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, prefectul Cristian Constantin Roman. }n ce va consta „cutremurul” afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS |eful CJ, taxat iar de „colegii” de partid

Moa\tele mai multor sfin`i la Biserica „Izvorul T[m[duirii”

Credincio\ii boto\[neni se vor putea ]nchina pe 8 aprilie la racla de argint cu moa\te ale mai multor sfin`i. Aceasta va fi adus[ la Biserica „Izvorul T[m[duirii” din Boto\ani. Racla cu moa\te va fi adus[ de la Ia\i cu binecuvântarea IPS Teofan Savu, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, ]ndeplinindu-se astfel rug[mintea preotului paroh de la Biserica „Izvorul T[m[duirii”, Ioan Alupoaie, \i a credincio\ilor acestei parohii. Biserica „Izvorul T[m[duirii” este situat[ ]n cartierul Parcul Tineretului din Boto\ani. „Pe 8 aprilie, la 16.30, racla cu sfintele moa\te va ajunge la biseric[. A\tept[m pe to`i credincio\ii s[ vin[ la hramul bisericii”, a spus Ioan Alupoaie. (P.R.)

Consilierii jude`eni PD-L s-au pus din nou contra proiectelor promovate de colegul lor de partid, pre\edintele Consiliului Jude`ean. De aceast[ dat[, m[rul discordiei l-a reprezentat inten`ia de trecere a imobilului ]n care a func`ionat Centrul |colar Dorohoi (unitate actualmente ]nglobat[ ]n |coala de Arte \i Meserii Ion Pillat) ]n administrarea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC). Demersul ar fi dus la preluarea persoanelor institu`ionalizate din dou[ centre de adul`i din jude`, Ion[\eni, respectiv Dersca, unde activitatea se desf[\ura nu numai ]n condi`ii mizere, dar \i cu costuri uria\e. Astfel, la Ion[\eni se pl[te\te proprietarului care a revendicat cl[direa o chirie lunar[ de circa 15.000 lei, iar la Dersca cheltuielile cu persoanele institu`ionalizate sunt foarte mari.

Acuzat c[ avantajeaz[ „institu`ia mamut” Consilierii jude`eni PD-L, prin Cristian Achi`ei, au acuzat o oarecare avantajare a „institu`iei mamut” DGASPC. De altfel, dup[ lungi dezbateri, proiectul de hot[râre nu a trecut, deoarece era nevoie de dou[ treimi din voturi, fiind vorba de o chestiune de patrimoniu. Cei care s-au ab`inut de la vot au fost chiar consilierii

„Probabil c[ or fi spus ceva de genul... c[ R[d[\anu e director acolo, l-a pus ~âbuleac \i ce mai conteaz[ interesele acestui jude`, noi avem o problem[ cu aceste dou[ persoane, o s[-i punem la zid prin orice mijloace”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

De`inu`i ]n libertate de Pa\ti

495

lei/lun[/persoan[ s-ar fi economisit, potrivit proiectului de hot[râre, la Ion[\eni, iar la Dersca 450 lei/lun[/persoan[. jude`eni PD-L, colegii de partid ai \efului CJ. De\i consilierul jude`ean PRM Dumitru Codreanu a ]ncercat s[ provoace reluarea votului, pân[ la urm[ s-a trecut mai departe. „Nu e corect ceea ce au f[cut colegii de la PD-L, pl[tim atâta chirie la centrele alea, iar oamenii aceia trebuie cumva s[ fie aduna`i”, a spus Codreanu. Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, sus`ine c[ votul nu a fost dat ]mpotriva proiectului, ci chiar

]mpotriva sa \i a conducerii de la DGASPC. (Monica Aionesei)

„Suntem ]n situa`ia ]n care Consiliul Jude`ean se ocup[ numai de handicapa`i. Face`i cum \ti`i, mai dezvolta`i aceast[ institu`ie mamut, poate ajunge`i la un buget de 1.000 de miliarde”, Cristian Achi`ei, consilier jude`ean

Munc[ patriotic[ la cabinetul medical Medicii care desf[\oar[ activitate ]n Centrul de Permanen`[ Mobil din Corl[teni fac munc[ voluntar[ de mai bine de dou[ luni. Nu \i-au primit ]nc[ drepturile b[ne\ti pe lunile ianuarie \i februarie, de\i au avut activitate. Medicul Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani, a declarat c[,

potrivit contractului, personalul medical din centru este pl[tit o dat[ la dou[ luni, iar ultima plat[ a fost f[cut[ de c[tre Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate ]n decembrie. El a spus c[ cei \apte medici \i cele \apte asistente care desf[\oar[ activitate ]n centru ]\i vor face datoria ]n continuare, chiar \i ca voluntari. (L.L.)

„De la ]nfiin`area centrului, am primit bani pe lunile noiembrie \i decembrie. Acum se termin[ luna martie \i trebuia s[ primim banii pe ianuarie \i februarie, ]ns[ nimic pân[ acum. Noi muncim ]n continuare, ca s[ spun[ domnul B[sescu c[ avem rateuri de 40%. Noi am dat program[rile pentru aprilie, cu g[rzile de Pa\ti. Nu putem s[ mergem la casa de asigur[ri zilnic \i s[ ]ntreb[m dac[ sunt bani”, Paul |erban, pre\edinte Asocia`ia Medicilor de Familie din Boto\ani

Pentru c[ au dat dovad[ de bun[ purtare \i au respectat regulile unit[`ii de deten`ie, \apte de`inu`i de la Penitenciarul Boto\ani vor beneficia de o ]nvoire de trei zile, putând fi de Pa\ti al[turi de familie. Decizia a fost luat[ de o comisie din cadrul Penitenciarului, analizându-se comportamentul de`inu`ilor de-a lungul anului trecut. Potrivit conducerii Penitenciarului, de`inu`ii vor putea pleca de sâmb[t[, la ora 12.00, \i vor trebui s[ se ]ntoarc[ pân[ mar`i, la ora 12.00. „Buna purtare, participarea la ac`iuni educative \i culturale, dar \i munca prestat[ ]n unitate au fost criteriile care au stat la baza desemn[rii persoanelor care vor petrece s[rb[torile pascale al[turi de familii”, a declarat subcomisar Iulian D[râng[, purt[torul de cuvânt al Penitenciarului Boto\ani. (D.R.)

Consiliere pentru carier[ „Primul pas spre cariera dorit[” este proiectul prin care elevii vor beneficia de consultan`[ \i consiliere spre carier[. Proiectul finan`at de Uniunea European[ a demarat anul trecut, ]n luna aprilie, la ini`iativa Funda`iei Na`ionale pentru Dezvoltare Comunitar[, filiala Ia\i ]n parteneriat cu Asocia`ia Contrafort Ia\i. }n cadrul primului an de proiect au fost consilia`i aproximativ 600 de elevi de la grupurile \colare din jude`ele Boto\ani, Ia\i \i Vaslui. Din jude`ul Boto\ani au fost cuprin\i ]n proiect elevi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Grupul |colar „Nicolae B[lcescu” Fl[mânzi \i de la Grupul |colar „|tefan cel Mare \i Sfânt” Vorona. „Prin intermediul proiectului se dore\te diminuarea perioadei dintre data de absolvire \i data ]n care se realizeaz[ integrarea profesional[. Ac`iunea va preveni apari`ia \omajului prin preg[tirea absolven`ilor pentru a face fa`[ cerin`elor legate de integrarea ]n munc[”, sus`ine Marinela Marcu, managerul proiectului. (P.R.)


CMYK

4

31 martie 2010

TOPNEWS Blocuri `inute ]n ap[ din ianuarie O avarie la o conduct[ de ap[ a inundat mai multe subsoluri dintrun bloc de pe strada Armean[. Atât locatarii, cât \i persoanele care leau ]nchiriat pentru a depozita marfa pe care o comercializeaz[ ]n pia`[ acuz[ c[, de\i au f[cut mai multe sesiz[ri, problema nu a fost rezolvat[. Tot ]n acela\i bloc, dar la o scar[ al[turat[, exist[ un depozit ]nchiriat de un boto\[nean care comercializeaz[ legume \i fructe ]n Pia`a Central[. Subsolul este pe jum[tate inundat, iar b[rbatul spune c[ de aproximativ trei luni nu mai poate folosi acest spa`iu pentru care pl[te\te chirie. Potrivit persoanelor care locuiesc ]n aceast[ zon[, subsolurile au ]nceput s[ se inunde la ]nceputul lui ianuarie. Oamenii sus`in c[ au sunat de mai multe ori la Apa Grup pentru a reclama, dar problema a r[mas tot nerezolvat[. Ace\tia afirm[ c[ au fost mai multe echipe de muncitori ]n zon[, au v[zut despre ce este vorba \i apoi au plecat f[r[ a mai remedia problema.

„Sper[m c[ dup[ Pa\ti problema s[ fie rezolvat[” Reprezentan`ii Apa Grup spun c[ avaria este mult mai dificil de rezolvat decât o prezint[ locatarii din zon[ \i c[ va mai dura o perioad[ deoarece trebuie ]nlocuit[ `eava pe circa 150 de metri. Potrivit acestora, conducta avariat[ trece prin subsolurile blocurilor \i de aceea este nevoie de mai multe

avize. „Nu e vina noastr[ c[ s-a proiectat \i construit ]n acest fel. Se lucreaz[ \i sper[m c[ dup[ Pa\ti problema s[ fie rezolvat[. Problema este mult mai complicat[ decât spun locatarii. Acolo avem o conduct[ care trece prin subsolurile blocurilor

\i trebuie s[ ob`inem aviz de la Inspectoratul ]n Construc`ie, ne trebuie proiect \i expertiz[ tehnic[, plus alte avize. Practic, acolo trebuie spart[ funda`ia blocurilor”, a spus Maricel Georgescu, directorul general al Apa Grup. (R[zvan Sauciuc)

„A`i a\teptat atâtea luni, nu pute`i s[ mai a\tepta`i?” „Am sunat la dispecerat la Apa Grup, luni, ]n jurul orei 14.30 \i mi-au spus s[ a\tept[m pân[ dup[ Pa\ti. Le-am spus c[ e ap[ mult[ iar cei de acolo mi-au r[spuns: «a`i a\teptat atâtea luni, nu pute`i s[ mai a\tepta`i?». Am ]ncercat s[ vorbesc \i cu directorul, a r[spuns o robo`ic[, mi-a spus s[ formez interiorul sau dac[ nu s[ a\tept c[ m[ va prelua cineva. Se aude un receptor trântit dup[ care vine ton de ocupat. Asta e apa pe care noi o pl[tim pentru c[ toate pierderile se reflect[ ]n tarif”, Romeo Cioc[nea, locatar „Eu m[ ocup cu vânzarea de legume \i fructe ]n pia`[ \i am ]nchiriat spa`iul cu tot cu depozit pentru a depozita marfa. }n mare parte, marfa am reu\it s[ o scot din subsol dar cu ambalajul nu am mai avut ce face. Pân[ acum paguba este de circa 1.500 de lei. Nu mai pun faptul c[ ]nchiriez motopompa de la cineva \i consum benzina, uleiul. Scot apa de dou[ ori pe s[pt[mân[, pentru c[ dac[ las o s[pt[mân[ se umple subsolul. }n plus, nu pot folosi spa`iul”, Lauren`iu Bunduc, comerciant care a ]nchiriat subsolul inundat

Jandarmii au revist[. Mar`i, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani a prezentat primul num[r al revistei „Jandarmul Boto\[nean”, publica`ie editat[ cu ocazia ]mplinirii a 160 de ani de la ]nfiin`area Jandarmeriei Române. Ce pute`i citi ]n paginile acestei afla`i de pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Salarii m[rite pe ascuns la Apa Grup Conducerea Apa Grup a majorat, la ]nceputul anului, lefurile angaja`ilor. Asta de\i Consiliul Jude`ean a cerut ]n repetate rânduri respectarea unei condi`ionalit[`i europene de reducere a costurilor cu salariile impuse prin programul ISPA de reabilitare \i modernizare a re`elelor de ap[ \i canal. Tot printr-o astfel de condi`ionalitate se solicita \i scumpirea apei. Pentru asta CJ a procedat la cre\terea pre`ului la ap[, ]ns[ a omis \i respectarea restric`iei cu salariile celor circa 580 de angaja`i.

bat?”, s-a ]ntrebat Eugen Ni`ur[. Acest fapt este ]ns[ contrazis de managerul Apa Grup, care a precizat c[ la o \edin`[ comun[ a Consiliului de Administra`ie \i Adun[rii Genera„Care a le a Ac`ionarilor s-a deaprobat?” cis ajustarea lefurilor cu aproximativ 15% este procentul cu caReac`ia consilieconform contractului re pre\edintele CJ rilor jude`eni nu a negociat la nivel nasus`ine c[ s-ar fi ]ntârziat s[ apar[. `ional cu patronatul amajorat salariile „Deci nu \tie nimic pei. Potrivit spuselor ala Apa Grup. dl. Gabriel (consiliecestuia, fiecare angajat ]\i rul jude`ean Gabriel ]ncaseaz[ salariul ]n func`ie Alexandru, membru de performan`e, iar fondul de AGA – n.r.), nu \tie dl. Jit[ra\u, nu \tiu eu, atunci care a apro- salariu pe 2010 ar fi r[mas la nivelul celui din 2009. (Monica Aionesei)

30

%

„A fost o hot[râre clar nepopular[ (n.r. - scumpirea apei), dar culmea este c[ dân\ii s-au \i gr[bit s[ ]\i consume banii pe salarii. Regretabil este c[ de\i am avut reprezentan`i mandata`i, nu a aflat nimeni de aceast[ opera`iune decât de curând, de când am intrat ]n posesia raportului de control”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ „Am respectat contractul colectiv de munc[ la nivel de ramur[, care o dat[ pe an se actualizeaz[ sau se modific[. Noi am pus ]n practic[ pentru c[ altfel risc[m s[ ne trezim cu litigii, \i a\a avem câteva litigii”, Maricel Georgescu, director SC Apa Grup SA


CMYK

5

31 martie 2010 Beat cri`[ la volan. }n noaptea de luni spre mar`i, o patrul[ mixt[ format[ din poli`i\ti \i jandarmi l-au depistat pe Alin T., de 23 ani, din comuna Lunca, ]n timp ce conducea un autoturism marca Opel pe DJ 297 prin Todireni. |oferul avea o concentra`ie de 0,60 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Pentru isprava sa este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge peste limita legal[.

ESEN~IAL

Primar mort lâng[ Boto\ani Toader Buliga, primarul din R[chi`i, a ]ncetat din via`[ luni sear[. Dispari`ia fulger[toare a \ocat ]ntreaga comunitate local[, mai ales c[ pân[ vineri acesta s-a aflat la datorie. El a ajuns la Spitalul Jude`ean duminic[ noapte, cu diagnosticul ciroz[ \i varici esofagiene sângerânde, ]n scurt timp fiind supus unei interven`ii chirurgicale. Acesta a trecut cu bine de opera`ie, ]ns[ la câteva ore a suferit un infarct, iar medicii nu au mai putut face ceva pentru a-i salva via`a. Ieri sear[ urma s[ fie efectuat[ necropsia, iar ]ncepând din aceast[ diminea`[, rudele, prietenii, cunoscu`ii sau oricare dintre cet[`enii comunit[`ii locale pot s[-l mai vad[ pentru ultima oar[, trupul ne]nsufle`it urmând a fi depus la Prim[ria R[chi`i. Vineri, acesta va fi depus la Biserica din satul Ro\iori, comuna R[chi`i \i condus pe ultimul drum ]n aceea\i zi. Toader Buliga se afla la al doilea mandat de primar, dup[ ce parcursese alte dou[ mandate ]n calitate de viceprimar. Totodat[, acesta era \i vicepre\edinte al Asocia`iei Comunelor din jude`ul Boto\ani.

Alegeri anticipate ]n comun[ Potrivit legisla`iei ]n vigoare, ]n termen de 90 de zile de la data la care s-a luat act de ]ncetarea mandatului de drept al primarului, ca urmare a decesului, trebuie organi-

Sc[pat[ de acuza`ia c[ \i-au ucis mama R[sturnare de situa`ie ]n cazul femeii ]n vârst[ de 29 de ani, din Pomârla, care era cercetat[ de procurori pentru lovituri cauzatoare de moarte. Legi\tii au stabilit c[ mama sa a murit din cauze naturale. Astfel, Mihaela G., de\i \i-a b[tut mama, nu mai risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor, nefiind vinovat[ de nici o infrac`iune. Aglaia G., ]n vârst[ de 65 de ani, imobilizat[ la pat, a fost lovit[ s[pt[mâna trecut[ de fiica sa. Pentru c[ i s-a f[cut r[u a fost transportat[ la Spitalul Municipal din Dorohoi, unde a stat trei zile ]n com[. Duminic[ a murit, iar poli`i\tii au intrat pe fir. (D.R.)

Trimis ]n judecat[ pentru omor

zate alegeri locale ]n comun[. 393 a ale\ilor locali \i legea Pân[ atunci, cel care va 215 a administra`iei prelua prerogativele publice locale. La primarului este solicitarea secreviceprimarul Vasile tarului, prefecAd[sc[li`ei. Tottul ia act de ]nodat[, Consiliul cetarea de de ani avea priLocal poate s[ dedrept a mandamarul comunei lege pe perioad[ tului primarude lâng[ Botodeterminat[ atrilui, ]n cazul \ani. bu`iile viceprimarunostru, deces. ]n lui unui membru din cel mai scurt timp Consiliul Local. „Procedup[ emiterea ordidura este prev[zut[ de legea nului, vom solicita Minis-

53

terului Administra`iei \i Internelor pentru a propune Guvernului o hot[râre de Guvern ]n vederea realiz[rii de noi alegeri. Acest lucru se va desf[\ura ]n termen de 90 de zile de la data constat[rii ]ncet[rii de drept a mandatului”, a declarat prefectul Cristian Roman. Toate aceste demersuri vor fi efectuate dup[ s[rb[torile pascale. (Monica Aionesei)

Oficialit[`i consternate de veste

Etnobotanicele fac noi victime

„Vreau s[ transmit ]n numele meu \i al institu`iei pe care o conduc sincere condolean`e familiei ]ndoliate \i comunit[`ii din care f[cea partea dl. primar. Am avut o colaborare foarte bun[ de-a lungul celor dou[ mandate \i regret sincer dispari`ia prematur[ a d-lui primar”, Cristian Roman, prefect „Sunt la al doilea mandat al[turi de d-lui, dar niciodat[ nu l-am auzit s[ spun[ c[ e bolnav .. .Nu l-am considerat niciodat[ primar, a fost cel mai bun prieten al meu” , Vasile Ad[sc[li`ei, viceprimar R[chi`i „Azi diminea`[ (mar`i - n.r.) am r[mas consterna`i de vestea c[ dl. primar Buliga a trecut la cele ve\nice. Transmitem condolean`e familiei. }ntreg partidul va fi ]n doliu... ulterior, vom urma procedurile legale de alegeri anticipate”, Constantin Manolache, vicepre\edinte PSD Boto\ani

Un b[rbat care \i-a ucis ]n b[taie amicul, ]n luna ianuarie, a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor. Fapta se pare c[ a avut la baz[ un simplu joc de c[r`i, de la care ar fi izbucnit scandalul. Evenimentul a avut loc ]n localitatea Stroie\ti, comuna Lunca. }n seara respectiv[, Florin T[taru \i Constantin R[ileanu au mers ]mpreun[ ]n vizit[ la un prieten din localitate, ca s[ joace c[r`i. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi s-au luat la b[taie, iar Florin T[taru l-a lovit pe Constantin Raileanu cu pumnii \i cu picioarele pân[ acesta \i-a dat duhul. Din cauz[ c[ atât gazda, cât \i autorul omorului erau be`i cri`[, de abia a doua zi s-au trezit \i l-au v[zut pe prietenul lor mort. (D.R.)

„Nu a avut probleme medicale... e o situa`ie critic[... altceva nu v[ pot spune... trec printr-un moment foarte greu... era un om foarte puternic, ]mi pare r[u”, Mihai Buliga, fiul primarului

De\i au fost interzise prin lege \i scoase de pe pia`[, plantele etnobotanice ]nc[ fac victime ]n rândul tinerilor. Trei adolescen`i au avut nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce au fumat din ierburile interzise. Potrivit reprezentan`ilor Unit[`ii de Primire a Urgen`elor, cei trei, printre care \i o fat[ de 17 ani, au fost diagnostica`i cu intoxica`ie voluntar[ cu substan`e halucinogene. Fata folosise ierburile ]n combina`ie cu sare de baie, dup[ cum le-a declarat medicilor. „S-au prezentat trei pacien`i care au consumat plante etnobotanice, asta din declara`iile lor. Tinerii au fost trata`i ]n serviciul nostru \i li s-a recomandat un consult psihiatric, având ]n vedere consumul de droguri”, a spus Petre R[d[uceanu, \ef sec`ie UPU din cadrul Spitalului Jude`ean. Tân[ra a fost trimis[ spre a fi internat[ la Spitalul de Psihiatrie. (L.L.)


6

31 martie 2010 Program de ]mp[duriri f[r[ bani. Conducerea Direc`iei Silvice Boto\ani sus`ine c[ pentru acest an exist[ un program de ]mp[durire pe 330 de hectare de teren numai c[ pentru mai bine de jum[tate din aceast[ suprafa`[ nu sunt bani. Cum e posibil a\a ceva citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS „Festivalul Ion Creang[”, univers deschis lumii copiilor N[scut din dorin`a de a-l omagia pe marele \i inegalabilul povestitor Ion Creang[ \i de a atrage elevii ]ntr-un univers pl[cut, mirific, cadrele didactice Lenu`a Dasc[lu, Maria Asiminoaei \i Elena Secrieru de la |coala Nr. 14 „|tefan cel Mare” Boto\ani, au organizat Festivalul Ion Creang[, concursul jude`ean ajuns la a IV-a edi`ie. La fiecare ]nceput de prim[var[ personajele create de povestitor prind via`[ ]n fa`a unui numeros public ]n interpretarea unor adev[ra`i mici arti\ti. Fiind la a patra edi`ie, managerii proiectului au adus ]n fa`a participan`ilor la concurs \i produsele finale ale proiectului, respectiv Calendarul 2010, care cuprinde crea`iile plastice ale copiilor din anul 2009, grupate pe anotimpuri \i albumele cu crea`iile plastice ale elevilor realizate ]n anii anteriori, grupate pe Pove\ti \i Amintiri. La aceast[ s[rb[toare a bucuriei, la sec`iunea de interpretare s-au ]nscris 23 unit[`i \colare grupate pe: recitare (din poeziile scrise de Ion Creang[), monolog, cântece \i scenete. La ]nv[`[mântul preprimar, juriul, alc[tuit din prof. Crâ\maru Dan (directorul |colii Nr. 14 Boto\ani), prof. P[duraru Daniela \i prof. Cojocaru Gina, a acordat urm[toarele premii: Premiul I Ionescu Rare\ |tefan – grupa Flutura\ilor, Gr[dini`a Nr. 7 Dorohoi,

]ndrum[tor, prof. Enache Maria \i |chiopu |tef[nica (recitare); Ghincia Maria - Gr[dini`a |colii Nr. 16 Boto\ani, ]ndrum[tor Amor`itoaiei Aurora (cântec); Ciobanu Ionu` |erban - Gr[dini`a |colii Nr. 16 Boto\ani, ]ndrum[tor Amor`itoaiei Aurora (monolog); Horghidan Anastasia - Gr[dini`a PP Nr. 5, Piatra Neam`, ]ndrum[tor P[duraru Cristina \i Butnariu Maria (monolog); Sceneta Capra cu trei iezi - Gr[dini`a Nr. 6 Dorohoi, ]ndrum[tor, prof. Mariela Dupu \i Cozuban Ecaterina; Sceneta Ursul p[c[lit de vulpe Gr[dini`a Nr.5, Boto\ani, ]ndrum[tor, prof. Marinuc Maria. La ]nv[`[mânt primar au fost acordate 18 premii I, pentru:

Cântec: Modreanu Bianca - cl. II-a D, |coala Nr. 6 Boto\ani, ]ndrum[tor, prof. Popa Georgeta Iulia; Grupul vocal Mugura\ii |coala Nr. 3 Boto\ani, ]ndrum[tor Zaharia Mihaela; Melodiei Ursul p[c[lit de vulpe, |coala Nr.5 Dorohoi, ]ndrum[tor, Lep[rd[ Carmen; Melodiei Z[p[, - cl. a III-a A, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Ionela Gr[din[ciuc; Monolog / recitare: Hri`uc Sebastian \i Obad[ Melania,cl. I A |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Elena Secrieru; C[runtu Denisa Ioana - |coala Nr.8,, M. Kog[lniceanu” Dorohoi, ]ndrum[tor, Vl[escu Valerica;

Pocri\ Ana-Maria \i Romanciuc Denisa - cl. I B, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Lenu`a Dasc[lu; Gulu`[ Teodor - |coala Nr. 10 Boto\ani, ]ndrum[tor, Bianca Ila\; Rotariu M[d[lina- cl. I B, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Lenu`a Dasc[lu; Cuciuc Antonio - cl. II-a D, |coala Nr. 6 Boto\ani, ]ndrum[tor, prof. Popa Georgeta Iulia; Gâbu Tudor Marian - |coala Nr.8 „M. Kog[lniceanu” Dorohoi, ]ndrum[tor, Muntianu Miron Laura; Melintei Radu- cl. I B, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Lenu`a Dasc[lu; L[z[roi Bogdan - cl. a IV-a, |coala Nr.1 Boto\ani, ]ndrum[tor, Iavorenciuc Elena; Scenete: Lupul la stân[ - cl. I B, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Lenu`a Dasc[lu; Poveste - cl. a II-a A, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Licu`a Savu; Capra cu trei iezi - cl. a IV-a, |coala Corni, Boto\ani, ]ndrum[tor, Constantin Oboroceanu; Capra cu trei iezi - cl. a IV-a B, |coala Nr.14, Boto\ani, ]ndrum[tor, S[mian Elena; }n lumea pove\tilor - cl. a II-a A, |coala Nr.14 Boto\ani, ]ndrum[tor, Licu`a Savu;

Absen`ele las[ elevii f[r[ calculator Elevii care solicit[ sprijinul trebuie s[ depun[ noi acte la dosar pentru achizi`ionarea unui calculator. Ei vor intra ]n competi`ie pentru ajutor \i cu media general[, iar prezen`a la cursuri

1.323

de elevi \i studen`i boto\[neni au beneficiat anul precedent de Programul Euro 200.

este, de asemenea, necesar[ la dosar. }n plus, la stabilirea venitului familiei, trebuie s[ fie luate ]n calcul \i „veniturile poten`iale”, din valorificarea de bunuri. }n

cazul studen`ilor mai este necesar[ o adeverin`[, cea din care s[ rezulte c[ acesta a promovat minimum 50 de credite ]n anul universitar anterior.

tate bunuri mobile \i imobile care ar putea fi valorificate, se iau ]n considerare veniturile poten`iale provenite din valorificarea acestora. Cererile de acor-

dare a sprijinului financiar trebuie depuse pân[ la 21 aprilie, iar bonurile valorice vor fi eliberate ]n intervalul 24 iunie-30 iulie. (Petronela Rotariu)

Ajutorul, condi`ionat \i de lipsa bunurilor de valoare din locuin`e Actul normativ prevede c[ la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile din luna precedent[. Sunt exceptate aloca`ia de stat, cea familial[ complementar[ \i cea de sus`inere pentru familia mono-parental[. O noutate este \i faptul c[, ]n cazul ]n care familia are ]n proprie-

Euro 200 le-a f[cut probleme directorilor de \coli Anul trecut, la nivelul jude`ului Boto\ani, reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean au g[sit nereguli ]n aprobarea dosarelor. |ase directori au fost de \coli au fost chema`i ]n Consiliul de Administra`ie s[ dea explica`ii pentru c[ pe lista beneficiarilor se aflau \i 13 elevi care nu ]ndeplineau condi`iile legale. A fost vorba despre directorii de la Hlipiceni, Borze\ti-Ungureni, St[uceni, Tocileni, Suhar[u \i |coala 16 din municipiu.


7

31 martie 2010 Soacra pe patul de moarte

CALEIDOSCOP

Soacra, pe patul de moarte, ]i comunic[ ginerelui ultimele dorin`e: - S[ repari (tu\e\te f[r[ putere) pendula aia de pe perete... - O repar, mam[ soacr[, o repar. Dumneata concentreaz[-te acolo...

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Intui`ia \i sim`ul practic v[ ajut[ s[ lua`i decizii inspirate ]n afaceri. Dac[ vi se propune asocierea ]ntr-o nou[ afacere, nu v[ gr[bi`i s[ refuza`i! Perspectivele sunt foarte promi`[toare. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile aprinse \i s[ v[ relaxa`i mai mult.

Este o zi bun[ pentru a lua decizii importante ]n privin`a rela`iilor sentimentale \i parteneriale. Chiar dac[ situa`ia financiar[ nu v[ satisface pe deplin, nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i. Banii vor ap[rea la momentul oportun. Pute`i s[ v[ baza`i pe intui`ie.

Zi favorabil[ realiz[rilor pe plan social \i material - dar s[ nu v[ a\tepta`i ca rezultatele s[ apar[ imediat! S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie neplanificata. Pare s[ fie o deplasare ]n interes de afaceri, care v[ ofer[ o \ans[ nesperat[.

F Taur

J Fecioar\

V[ decide`i s[ amâna`i o c[l[torie lung[ ]n interesul familiei, din cauza dificult[`ilor financiare. Ast[zi, ]ns[, ave`i posibilitatea s[ realiza`i proiecte ambi`ioase pe termen lung \i s[ lua`i o decizie bun[ pentru viitor. Ar fi bine s[ petrece`i seara ]n mijlocul familiei. Rela`iile cu persoan[ iubit[ sunt deosebit de bune.

Intui`ia v[ ajut[ s[ g[si`i o metod[ original[ pentru a face schimb[ri importante ]n via`a social[. Pentru aceasta, va fi nevoie s[ face`i un compromis cu ceilal`i membri ai familiei, dar \i câteva drumuri scurte ]mpreun[ cu un prieten. Nu rata`i aceast[ ocazie favorabil[! Pute`i ob`ine satisfac`ii majore ]n viitorul apropiat.

G Gemeni

K Balan]\

Se contureaz[ o zi excelent[ ]n afaceri, cu ]ntâlniri fructuoase \i planuri de viitor bine concepute. Investi`iile pe termen lung sunt favorizate. Traversa`i o perioad[ ]n care pute`i rezolva multe probleme financiare. Dup[-amiaz[ sunte`i ]n centrul aten`iei ]n grupul de prieteni.

Ave`i un succes deosebit ]n activit[`ile intelectuale \i ]n societate. }n partea a doua a zilei, ]ncasa`i o sum[ important[ de bani dintr-o colaborare. Pute`i s[ face`i planuri de viitor cu o afacere pe care inten`iona`i o demara`i cu un prieten foarte bun.

H Rac

L Scorpion

Ave`i succes ]n activit[`ile desf[\urate ]n c[min, dar \i ]n afaceri. Partenerii de afaceri v[ apreciaz[ propunerile, dar v[ sf[tuim s[ nu ]ncepe`i mai multe activit[`i simultan, pentru c[ risca`i s[ nu finaliza`i nimic. Este o zi favorabil[ planurilor de viitor. Consulta`i-v[ \i partenerul de via`[!

S-ar putea s[ ]ntâmpina`i dificult[`i pe plan sentimental \i s[ fi`i nevoit s[ lua`i o decizie important[. }n afaceri, pute`i s[ face`i proiecte de viitor \i s[ v[ pune`i ]n aplicare cuno\tin`ele teoretice. Ave`i \anse s[ ob`ine`i beneficii considerabile. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile financiare.

N Capricorn Sunte`i ]n form[ \i v[ adapta`i cu u\urin`[ la situa`ii noi. Reu\i`i s[ rezolva`i câteva probleme ale familiei \i chiar s[ ]i ajuta`i pe al`ii s[ ]\i rezolve problemele. Este o zi favorabil[ comunic[rii cu prietenii \i cu membrii familiei. Nu exagera`i cu sfaturile pe care le oferi`i!

O V\rs\tor Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ deosebit[, care v[ faciliteaz[ rela`iile cu cei din jur. Sunte`i capabil s[ asculta`i cu aten`ie problemele celorlal`i \i s[ le oferi`i sfaturi utile. Ave`i grij[ s[ nu face`i promisiuni pe care nu le ve`i putea respecta! Dup[-amiaz[ s-ar putea s[ fi`i invitat la o petrecere.

AGENDA COMERCIANTULUI

P Pe[ti Demara`i cu bine o nou[ afacerile \i face`i planuri de viitor ]n leg[tur[ cu o investi`ie pe termen lung. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. V[ sf[tuim s[ evita`i specula`iile.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (8) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian, parter, recent renovat. Pre` 22.000 Euro negociabil. Telefon: 0751602298. (1791-20)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

prafa`a 1.800 mp. Telefon: 0741.679.986. (1794-1) * Vând cas[ cartier Tulbureni, locuibil[, 85 mp cu teren, 1.400 mp, toate utilit[`ile, deosebit amenajat. Pre` 59.000 Euro, negociabil, la fa`a locului. Telefon: 0742.602.781. (1795-2) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti cu facilit[`i curent proprietate \i gaz la 100 m. Telefon; 0744.373.409. (7)

]nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15mp, etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (8)

v^nz[ri auto * Vând VW PASSAT 1,9 TDI-

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

v^nz[ri diverse

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* C.I. BALANOVICI vinde linie ]mbuteliere lichide alimentare \i ma\in[ baxat PET-uri. Rela`ii la telefon: 0744835158. (8)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (8)

angaj[ri * S.C. angajeaz[ urgent barman (fete). Rela`ii la telefon: 0744.696.126. (1797-4)

Miercuri, 31 martie

* Vând teren „Z[ice\ti”, su-

PREST|RI SERVICII

1998, berlin[, culoare ro\ie, jante aliaj, ]nmatriculat[, 4.200 E. Telefon: 0740.460.511. (1793-1)

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.00 - 17.10 |tiri pe scurt 17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

31 martie 2010

ULTIMA OR{

Ma\in[ lovit[ de o biciclet[. De\i pare mai ciudat, a\a stau lucrurile ]n leg[tur[ cu un accident rutier petrecut luni ]n Dorohoi. Iulian G., de 40 ani, aflat la volanul unui Opel pe strada D. Pompeiu, a efectuat o manevr[ de ]ntoarcere pe cel[lalt sens de mers f[r[ a se asigura corespunz[tor, fiind tamponat ]n aripa stâng[ din fa`[ de o biciclet[ condus[ de Marian C., de 29 ani. Biciclistul, care era b[ut, a fost transportat la Spitalul Municipal Dorohoi, ]ns[ nu a fost necesar[ internarea.

Prim[ria aduce tobogan din China Pa\ti f[r[ prim[

Trenule` din Italia \i teren de ridica la peste 55.000 de euro. joac[ cu tobogane din China. Potrivit reprezentan`ilor De asta vor avea SPABSZA, trenule`ul caparte copiii ]n re va fi adus din Italia Parcul „Mihai va costa ]n jur de Eminescu”. 20.000 de euro. Serviciul De asemenea, va Public de mai fi achizi`ioAdminisnat[ o saltea trare Baze elastic[, ce va Sportive \i costa peste de euro se va pl[ti Zone de A5.000 euro. Tepentru terenul de joc grement renul de joac[ va cu tobogan imporpreg[te\te fi achizi`ionat prin tat din China. pentru cei mici SEAP, iar pentru un nou p[rcule` trenule` reprezentan`ii de joac[, ce va fi serviciului se vor deplasa inaugurat de Zilele Ora\ului, personal pân[ ]n Italia pentru pe 23 aprilie. Investi`ia se va a-l viziona. (L.Lupa\cu)

29.000

90% dintre cei aproximativ 100 de participan`i la sondajul din edi`ia online a ziarului nu beneficiaz[ de prim[ cu ocazia s[rb[torilor de Pa\ti.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Se va ]mp[ca Mihai ~âbuleac cu consilierii jude`eni PD-L?

Vorb[-n v^nt

„Noul p[rcule` va fi ]mprejmuit. Pe lâng[ obiectele noi care vor fi achizi`ionate, vor fi montate \i cele de anul trecut. Va fi un p[rcule` de joac[ foarte frumos, un p[rcule` ]n care copiii vor fi supraveghea`i de oamenii no\tri. Noutatea este c[ taxa va fi pe minut \i nu va fi stabilit un tarif fix ca pân[ acum. Ne gândim la un pre` modic pe minut, respectiv 50 bani \i se va pl[ti pe copil func`ie de cât va sta acesta. Dorim s[ ]ncuraj[m copiii s[ vin[ la acest p[rcule`”, Eugen ~urcanu, director SPABSZA

Medicii a\tept[ ]n zadar clien`i pentru vaccinul antiporcin Probabil c[ or fi spus ceva de genul... c[ R[d[\anu e director acolo, l-a pus ~âbuleac \i ce mai conteaz[ interesele acestui jude`, noi avem o problem[ cu aceste dou[ persoane, o s[-i punem la zid prin orice mijloace

„Noi ]nc[ mai d[m medicilor de familie care solicit[ vaccinul ]mpotriva gripei noi. Sper[m ca pân[ ]n luna septembrie s[ se epuizeze toate dozele, pentru c[ pân[ atunci au termen de valabilitate”, Ecaterina Chihaia, epidemiologul \ef al jude`ului

VREI S{ FACI

Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

A\a e ]n via`a de \ef, fiecare sap[ pentru el.

De\i „nebunia” gripei porcine s-a potolit \i nici un caz de ]mboln[vire nu a mai fost raportat, reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ tot mai sper[ s[ g[seasc[ clien`i pentru vaccinurile cu care au r[mas ]n stoc. Boto\[nenii pot s[ ]\i fac[ vaccinul ]mpotriva gripei noi pân[ ]n luna septembrie, a anun`at Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[. Potrivit acesteia, ]n stocul direc`iei, dar

\i la medicii de familie, mai exist[ ]n jur de 4.500 de doze de Kantgrip care vor expira pe 17 septembrie 2010. }n ultimele dou[ luni nu s-a mai ]nregistrat niciun caz de grip[ porcin[ la nivelul jude`ului \i dup[ cum au declarat autorit[`ile sanitare locale \i num[rul virozelor respiratorii este ]n sc[dere s[pt[mâna aceasta fa`[ de cea precedent[. ]n ultima s[pt[mân[ au fost ]nregistrate peste 1.500 de viroze respiratorii \i alte peste 500 de pneumonii, fa`[ de 1.900 viroze respiratorii \i 700 de pneumonii, câte au fost ]n s[pt[mâna anterioar[. (L.Lupa\cu)

BANI? Trimite un CV la evenimentul.bt@gmail.com sau sun[ 0731/55.06.51 Evenimentul de Boto\ani angajeaz[ agen`i publicitari. Cât munce\ti, atâta câ\tigi.

Evenimentul de Botosani nr.1588  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1588  

Ziarul orasului tau!