Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 212 (1433) • S^mb[t[, 12 septembrie 2009 • 16 pagini

Un r[nit \i un Ford distrus la Leb[da

|oferul unui autoturism Ford Leb[da. Ma\ina condus[ de a fost r[nit, ieri, ]ntr-un ac- acesta s-a rostogolit dup[ ce cident petrecut pe drumul ca- s-a izbit de un cap de pod. re duce spre Vorona, ]n apropiere de intersec`ia din zona Pagina 5

Fondurile structurale aduc \i risc de anchete penale pentru mul`i primari Primarii care vor reu\i s[ aduc[ cei mai mul`i bani europeni ]n localit[`ile pe care le conduc sunt \i cei mai expu\i riscului de a cheltui ilegal fundurile atrase. Asta din cauza lipsei de preg[tire ]n acest sens. Semnalul de

alarm[ a fost tras chiar de c[tre \eful Agen`iei de Dezvoltare Nord-Est. Jude`ul Boto\ani este unul dintre performerii atragerii de fonduri structurale.

Unit[`i \colare reabilitate inutil

Pagina 16

Start la schimbarea directorilor de \coli |efa Inspectoratului |colar Jude`ean a anun`at primele nume noi la conducerea institu`iilor de ]nv[`[mânt din jude`. Este doar o avanpremier[ la ceea ce va urma ]n cursul s[pt[mânii viitoare, ca urmare a evalu[rii directorilor de \coli. }n plus, ieri, ]n Inspectoratul \colar \i-au f[cut apari`ia opt noi inspectori. Asta dup[ ce, cu câteva zile ]n urm[, au plecat cinci, ca urmare a unei adrese de la Minister prin care se solicita o diminuare a num[rului angaja`ilor.

Pagina 4

Pagina 16

Cornel Enache:

„Pacientul nu mai este ]n centrul aten`iei, cum ar trebui s[ fie” 84% din bugetul Spitalului Jude`ean este direc`ionat spre salariile personalului din unitate. }n aceste condi`ii, managerul spitalului consider[ c[ unitatea medical[ ]\i pierde ra`iunea existen`ei, iar pacientul nu mai este tratat cum ar trebui s[ fie. Se consider[ c[ ]ntr-o unitate manageriat[ eficient, efortul salarial nu trebuie s[ dep[\easc[ 60% din buget.

Pagina 5


Eveniment 2

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Lungul drum c[tre democra`ie Nuf[rul iube\te mla\tina, se hr[ne\te din ea, ]n politic[ situa`ia are o cu totul alt[ proiec`ie: politicianul iube\te mla\tina, ]\i scufund[ sufletul ]n ea, devine una cu mâlul, numai c[ la un moment dat nici mla\tina nu-l mai suport[, ]l simte ca pe un corp str[in aruncându-l la mal ca pe un gunoi. Aici e aici, institu`iile statului ar trebui s[-l culeag[, s[-l ia la puricat \i s[-l pun[ la uscat ]n locuri sigure, de unde s[ nu mai emane toxine, s[ nu mai aib[ influen`e nefaste asupra celor din jur. Cam a\a arat[ cadrul politic românesc actual. Din miile de politicieni ce s-au odihnit prin Parlamentul României nu \tiu s[ fi existat mai mult de vreo sut[ care s[ fi meritat s[ ajung[ acolo, ]n rest doar ni\te hahalere, ni\te ]mbuiba`i \i sfertodoc`i. Numai orgoliile au fost de ei. De cele mai multe ori nesim`irile lor iau forma unor avalan\e antrenând ]n drumul lor spre ]mplinirea intereselor personale \i alte personaje, puse la rândul lor pe c[p[tuial[. Sunt indivizi controla`i de politicieni care au salarii uria\e. Directorii regiilor autonome sunt pl[ti`i la nivelul unor mini\tri. Se intr[ ]n politic[ ]n func`ie de cotiza`ia pe care `i-o percepe \efu’ partidului, contribui mai gras, stai ]n primul rând \i cum apare un post cu „aur[”, cum `u\t pe el. A\a au ajuns tot felul de handicapa`i s[ ocupe func`ii babane, f[r[ ca s[ aib[ habar pe ce lume tr[iesc. Cei mai mul`i dintre ace\tia se ]ntrec ]n a spune prostii, se reped ]n hait[ spre posturile de televiziune ca s[ li se vad[ meclele bovine \i s[-\i expun[ secre`iile gre`oase, aduc tot mai mult cu ni\te miriapode. Au aceste „ie\iri” doar spre a-\i gonflabiliza imaginea. Paradoxul e altul, ]ntr-o lume de surogate, uneori asemenea creaturi ne impresioneaz[ \i ne cuceresc. Viermuiesc prin toate partidele \i la toate etajele societ[`ii, sunt `âfno\i, guralivi \i orgolio\i. Am ]ncercat ]n câteva rânduri s[-l conving pe un asemenea individ c[-i ni`el paralel cu institu`ia pe care o conduce \i c[ doar vântul ]i r[sfa`[ cutia intelectului, a f[cut ca to`i dracii, de parc[ ar fi dat strechea-n el. Pân[ mai ieri purta dialog cu ]ngerii prin intermediul Sfintei Scriptur[, azi a trecut la cele... p[mânte\ti, e tot mai des v[zut ]n preajma minciunii \i-a p[catului. Astfel de escroci patenta`i ]ncearc[ s[ ne dea lec`ii de democra`ie \i s[ ne vorbeasc[ despre o competi`ie deschis[, dis-pus[ doar pe criterii profesionale, dar, ]n realitate, aceste „instrumente politice” nu fac decât s[ ]mpotmoleasc[ vehicul democra`iei, s[-i pun[ be`e-n roate. Va veni \i ziua când fiecare na\ ]\i va g[si na\ul.

Cauciucuri burdu\ite cu `ig[ri Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit cu dou[ zile ]n urm[ peste 1.100 pachete de `ig[ri, destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[ din jude`, ]n valoare total[ de 3.200 lei. Cele mai multe pachete de `ig[ri, aproape 900, erau ascunse ]n pneurile unui autovehicul condus de un cet[`ean moldovean. }n jurul orelor 19.30, s-a prezentat ]n Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru a intra ]n România, un autoturism marca Mercedes, ]nmatriculat ]n Republica Moldova, condus de cet[`eanul moldovean Ivan D. Poli`i\tii de frontier[ aveau informa`ii c[ \oferul autoturismului ]ncearc[ introducerea ]n `ar[ a unei cantit[`i mari de `ig[ri. Faptul c[ \oferul d[dea semne de nervozitate ]n momentul controlului, precum \i informa`iile de`inute, i-au determinat pe poli`i\tii de frontier[ de la PTF

Stânca s[ solicite organelor vamale s[ se treac[ la efectuarea unui control am[nun`it al autovehiculului. Astfel, au fost ridicate dou[ ro`i ale autovehiculului care au fost verificate la rapiscan (aparat cu raze X), constatându-se c[ ]n interiorul anvelopei sunt pachete de `ig[ri. }n urma controlului efectuat, au fost descoperite 865 pachete de

`ig[ri cu timbru de Republica Moldova, ascunse ]n pneurile ma\inii. ~ig[rile ]n valoare de 2.300 lei au fost ascunse ]n acest fel ]n scopul sustragerii de la controlul vamal. }ntreaga cantitate de `ig[ri a fost confiscat[ de lucr[torii vamali, iar cet[`eanul a fost amendat cu 5.000 lei. Autovehiculul a fost re`inut de or-

PUBLICITATE

PUBLICA~IE DE VÂNZARE S.C. INDAGROVET S.R.L., cu sediul ]n loc. Cotusca, Jud. Botosani, CUI: 620762, J07/267/1992, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, jud. Ia\i, numit[ prin Sentin`a nr. 120/22.05.2007, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani, Sec`ia Comercial[, ]n dosarul nr. 5475/40/2006, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Comitetul creditorilor cat si de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ deschis[ cu strigare, pe active individuale, ]n conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si Legea 85/2006, in masura compatibilitatii ]n data de 15.10.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a bunurilor proprietatea S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani, dup[ cum urmeaz[:

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pân[ la data de 14.10.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1 jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 14.10.2009, ora 14 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani, urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietelor de sarcini ]n valoare de 500,00 lei (RON f[r[ T.V.A.), * Dovada achit[rii taxei de participare la licita`ie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare de 10% din valoarea de evaluare a activului licitat ]n contul de lichidare al debitoarei * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * }mputernicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, * Documentele prezentate in caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activelor S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 14.10.2009 14.00 Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0755-132.475, 0232–243.864, 0746–182.093. Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

ganele vamale pân[ la achitarea amenzii. Poli`i\tii de frontier[ au propus Ministerului de Externe – Direc`ia Afaceri Consulare anularea vizei de`inute de c[tre cet[`eanul moldovean, motivat de faptul c[ acesta a ]ncercat s[ introduc[ ]n `ar[ prin sustragere de la controlul vamal, bunuri ce sunt supuse acciz[rii. (D[nu` Rotariu)

Capii re`elei de falsificatori de carduri sunt ]n libertate Lovitur[ de teatru. De\i poli`i\tii \i procurorii timi\oreni au conchis c[ ac`iunea mamut de s[pt[mâna aceasta a fost un succes, fiind desfiin`at[ o re`ea de infractori, ]n cele din urm[ se pare c[ tocmai capii re`elei sunt liberi. Ac`iunea prin care s-au f[cut peste 30 de descinderi ]n trei jude`e, a dus la re`inerea a 16 persoane, printre care \i trei boto\[neni. Conform unor informa`ii ap[rute zilele acestea, timi\oreanul Paul Mihalache, de 31 de ani, \i fra`ii Claudiu \i Alin Bondor, de 28 \i 21 de ani, ambii din Iecea Mic[, jude`ul Timi\, care sunt considera`i capii re`elei de peste 20 de persoane, sunt liberi. Mai mult, ace\tia se afl[ ]n Italia, unde s-au dus pentru ca cei doi fra`i s[-\i petreac[ ziua de na\tere. }ntre timp, procurorii Direc`iei de Investigare a Criminalit[`ii Organizate \i Terorismului (DIICOT) sus`in c[ valoarea prejudiciului cauzat de aceast[ grupare dep[\e\te 2,3 milioane de euro. Cei trei au primit mandate de arestare ]n lips[ ]n acest dosar, ]n total au fost re`inute 16 persoane, dintre care trei boto\[neni. Membrii acestei grup[ri se ocupau cu furtul, falsificarea sau clonarea cardurilor bancare din Italia, Fran`a, Belgia \i Olanda, dup[ care scoteau banii de la ATM-urile din România. (D[nu` Rotariu)


Eveniment S@mb[t[, 12 septembrie 2009

P[rerea cadrelor didactice privind grila de salarizare, testat[ prin referendum Organiza`iile sindicale se aliaz[, pentru prima oar[, ]n ]ncercarea de a opri adoptarea prin asumarea de c[tre Guvern a legii salariz[rii unitare. S-a stabilit \i un program al protestelor. Nemul`umi`i de prevederile legii unice de salarizare, sindicali\tii au decis s[ picheteze Parlamentul \i s[ declan\eze o grev[ general[ de o zi. Cei care au f[cut anun`ul protestelor sindicale au fost sindicatele din educa`ie. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a men`ionat c[ decizia a fost luat[ cu câteva zile ]n urm[. Organiza`iile sindicale au decis ca pe 15 septembrie s[ picheteze Parlamentul iar pe 5 octombrie s[ fie o zi ]n grev[ general[. Toate federa`iile sindicale s-au aliat pentru a protesta ]mpotriva legii unice de salarizare, dar \i pentru a continua negocierile. „S[pt[mâna viitoare vom face un referendum ]n rândul membrilor de sindicat pentru a \ti p[rerea lor cu privire la baza grilei de salarizare”, a declarat Liviu Axinte. Noua gril[ de salarizare pentru cadrele didactice este varianta ]n care salariul debutan`ilor a sc[zut fa`[ de nivelul actual, de la 980 de lei brut la 780 de lei ]n

noua gril[. Un profesor debutant, ]n noua gril[ va lua cu \apte lei mai pu`in decât ]n prezent, salariul s[u sc[zând de la 1.140 la 1.134 lei. }n cazul unui profesor cu gradul I, cu o vechime de 40 de ani, leafa va sc[dea cu 283 lei fa`[ de ce ia ]n prezent, de la 2.743 la 2.460. Reprezentantul sindical sus`ine c[ nemul`umiri ale cadrelor didactice sunt atât la grila unic[ de salarizare cât \i la prevederile din Codul educa`iei.

P[rin`ii sunt de acord cu greva general[ a cadrelor didactice \i sprijin[ acest protest, ]n ciuda faptului c[ greva va afecta desf[\urarea normal[ a orelor, considerând c[ ]ntregul sistemul educa`ional din România este ]n colaps, a declarat pre\edintele Federa`iei p[rin`ilor. „Sindicatele au dreptate pentru c[ au sperat ]n aceste legi, cea a salariz[rii, \i ]n pachetul pe educa`ie. Au fost promisiuni f[cute \i asumate de guvern, care au

Florin ~urcanu, convins c[ Angela Curelariu este „executat[ public” Prim[ria comunei Române\ti sacrificat[ financiar din cauza fostei directoare a Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Cel pu`in aceasta este teoria deputatului Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani, vizavi de criteriile dup[ care s-ar repartiza \i pu`inii bani existen`i ]n bugetul jude`ului c[tre prim[rii. Dat[ fiind leg[tura de rudenie dintre primarul din Române\ti, liberalul Gheorghe Hu`anu \i fostul \ef al DGASPC, Angela Curelariu, liderul PNL Boto\ani crede c[ acest lucru a

contat la repartizarea banilor. „Domnului primar de la Române\ti i s-a for`at de mai multe ori mâna, dar nu a cedat presiunilor f[cute \i datorit[ acestui lucru are de suferit ]n continuare. }n primul rând sora dumnealui este executat[ public. Dumnealui a primit 7.000 de lei \i are nevoie de bani mult mai mul`i pentru a-\i continua activitatea”, a declarat Florin ~urcanu. Acesta a omis ]ns[ s[ precizeze c[ „execu`ia public[” a Angelei Curelariu se datoreaz[ tocmai mul`imii de nereguli constatate ]n DGASPC. Aceasta a

ocupat, fiind sus`inut[ de Florin ~urcanu pe vremea când era vicepre\edinte al CJ, func`ia de director executiv al DGASPC, ]ns[ dup[ un an de zile, adic[ ]n prim[vara acestui an, a fost trecut[ pe postul de \ef Serviciu Monitorizare. De atunci, Curelariu, depistat[ fiind c[ a f[cut achizi`ii de fructe la pre`uri mai mari decât cele de pe pia`[ se afl[ ]ntr-un concediu permanent. De altfel, a fost stabilit[ \i suma cu care a prejudiciat unitatea, ]n jur de 12.000 de lei, sum[ ce ]i este re`inut[ ]n tran\e lunare din drepturile salariale. (Monica Aionesei)

|ofer ]nc[p[`ânat amendat Un tân[r care a vrut s[-\i parcheze autoturismul ]n curtea unei institu`ii dup[ bunul s[u plac, ignorând indica`iile unui jandarm, s-a ales cu o amend[ frumu\ic[, banii pe care ]i va da fiind plata pentru un moment de ]nc[p[`ânare. Joi, ]n jurul orelor 11.00, un subofi`er din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude-

`ean Boto\ani, care executa serviciul de paz[ la sediul Tribunalului Boto\ani, l-a sanc`ionat contraven`ional cu amend[ ]n valoare de 500 lei pe Irinel P., ]n vârst[ de 21 ani, din satul Poiana, comuna Vorona. Tân[rul se afla la volanul unei ma\ini \i a intrat cu aceasta ]n curtea Tribunalului, ignorând indicatorul „accesul

interzis”, precum \i indica`iile jandarmului care i-a spus c[ nu avea dreptul de a parca autoturismul ]n acel loc. Pentru c[ tân[rul nu a respectat sfatul jandarmului, s-a ales cu o amend[ consistent[, fiind exemplificat[ astfel vorba româneasc[ potrivit c[reia „prostia se pl[te\te”. (D[nu` Rotariu)

fost ]nc[lcate. Este dreptul lor s[ lupte”, a declarat pre\edintele Federa`iei Na`ionale a Asocia`iilor de P[rin`i din }nv[`[mântul Preuniversitar, Mihaela Gun[. Despre ce se va ]ntâmpla la ore ]n ziua de 5 octombrie, când profesorii nu ]\i vor `ine lec`iile, ci doar ]i vor supraveghea pe copii, Gun[ spune: „nu ne facem probleme dac[ elevii vor sta ]n clas[ \i vor face activit[`i colaterale”. (Petronela Rotariu)

3

Mihai ~âbuleac:

„Domnului Codreanu ]i place s[ se asculte vorbind” }n Consiliul Jude`ean lucrurile sunt prestabilite, orice interven`ie a consilierilor jude`eni ]n \edin`ele ordinare sau extraordinare sunt de prisos. Cel pu`in aceasta este opinia liderului local PRM, Dumitru Codreanu, vizavi de modul ]n care evolueaz[ activitatea ]n cadrul Consiliului Jude`ean, atunci când consilierii jude`eni sunt convoca`i s[ ]\i dea votul pentru sus`inerea unor proiecte. }n calitate de consilier jude`ean ]n cadrul grupului PRM, Codreanu a reclamat atitudinea Executivului Consiliului Jude`ean de a impune o anumit[ form[ de proiect de hot[râre. „Degeaba intervin ]n Consiliul Jude`ean pentru c[ lucrurile sunt prestabilite \i atunci influen`ele noastre, ale celor care sunt ]n cadrul Consiliului Jude`ean, sunt luate uneori ]n derâdere, ]n sensul «las[-l \i pe el s[ vorbeasc[ c[ de asta este consilier»”, a declarat Codreanu. Acesta a f[cut referire la ultima \edin`[ de Consiliu Jude`ean, cea de miercuri, când \i-a ar[tat nemul`umirea fa`[ de proiectul privind ]mp[durirea unor terenuri degradate de pe teritoriul jude`ului, pro-

iect ce viza practic atribuirea calit[`ii de coordonator Consiliului Jude`ean. Faptul c[ aceast[ institu`ie a fost desemnat[ s[ coordoneze proiectele de ]mp[durire, dar \i c[ termenul de depunere a proiectelor este mult prea aproape, a creat dispute. „Am afirmat c[ acel proiect nu se poate realiza ]ntr-o s[pt[mân[ \i ]nc[ o dat[ spun c[ nu este treaba Consiliului Jude`ean s[ se implice, ci cei care gestioneaz[ fondul funciar \i forestier. Dumnealui ar trebui s[ se ocupe loial, c[ de aceea este pre\edinte de Consiliu Jude`ean”, a mai spus Codreanu. }n replic[, Mihai ~âbuleac pre\edintele Consiliului Jude`ean, s-a ar[tat surprins de atitudinea peremistului ]n condi`iile ]n care acesta ar fi votat pentru promovarea respectivului proiect. „Domnului Codreanu ]i place s[ se asculte vorbind. Ceea ce spune nu are niciun suport ]n realitate. Ce po`i s[ spui despre un om care ]n Consiliul Jude`ean d[ un vot pentru trecerea proiectului \i apoi vine ]n conferin`[ de pres[ \i spune c[ este nemul`umit”, a men`ionat \eful CJ. (Monica Aionesei)

Pompierii boto\[neni s[rb[tori`i cu avans[ri ]n grad Ieri, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” Boto\ani au s[rb[torit ziua armei, organizând „Ziua Por`ilor deschise”, cu ocazia zilei de 13 septembrie, când se comemoreaz[ actele de vitejie ale pompierilor care au luptat ]n 1848 cu armata otoman[. Pe lâng[ felicit[rile primite din partea autorit[`ilor locale \i mesajele de ]ncurajare \i laud[ primite din partea \efilor Ministerului Administra`iei \i Internelor, pompierii boto\[neni au mai avut \i alte momente de bucurie, prin decizia \efului inspectoratului fiind r[spl[ti`i cu premii ]n bani cei mai merituo\i angaja`i ai unit[`ii. Mai mult, au avut loc \i avans[ri ]n grad, drept recuno\tin`[ pentru pompierii care s-au eviden`iat ]n munca de zi cu zi, fiind un prilej de recunoa\tere a profesionalismului de care dau dovad[ ]n fiecare zi. Pompierii boto\[neni au dat dovad[ \i de omenie, ajutând cu bani o familie oropsit[ dintr-un jude` al `[rii care a r[mas f[r[ ad[post ]n urma unui incendiu, dar \i printr-un gest emo`io-

nant, prin cump[rarea unui c[rucior electric unui boto\[nean, tat[ a dou[ feti`e, care a suferit o leziune la coloana vertebral[ ]n urma unui accident de munc[. Ioan Creang[ \i-a ]ndeplinit stagiul militar la aceea\i arm[, tot la pompieri, ]n jude`ul Bihor, iar faptul c[ a fost ajutat ]ntr-un moment atât de dificil al vie`ii tot de camarazi, l-a impresionat pân[ la lacrimi. Festivitatea a fost ]ncheiat[ cu o parad[ atât a tehnicii folosite ast[zi, dar \i cu dou[ c[ru`e prev[zute cu pompe manuale, care erau folosite la stingerea incendiilor acum

mai bine de o sut[ de ani. „Este s[rb[toarea na`ional[ a pompierilor, este s[rb[toarea noastr[ de suflet, decretat[ simbolic dup[ evenimentul de la 13 septembrie 1848, de la b[t[lia din Dealul Spirii, când acest c[pitan, Pavel Z[g[nescu a condus o companie de pompieri \i a ]ntors istoria na`ional[ a României. Faptul c[ avem un asemenea simbol ne onoreaz[ \i ne impune s[ avem o anumit[ conduit[, o parte uman[ a ac`iunilor noastre”, a declarat colonelul Radu Anton, inspectorul \ef al ISU Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Start la schimbarea directorilor de \coli |efa Inspectoratului |colar Jude`ean a anun`at primele nume noi la conducerea institu`iilor de ]nv[`[mânt din jude`. Este doar o avanpremier[ la ceea ce va urma ]n cursul s[pt[mânii viitoare, ca urmare a evalu[rii directorilor de \coli. }n plus, ieri, ]n Inspectoratul |colar \i-au f[cut apari`ia opt noi inspectori. Asta dup[ ce, cu câteva zile ]n urm[, au plecat cinci, ca urmare a unei adrese de la Minister prin care se solicita o diminuare a num[rului angaja`ilor. Noul an \colar la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi \i la Grupul |colar |endriceni va debuta cu directori noi numi`i cu delega`ie de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J). Din informa`iile furnizate de reprezentan`i ai Inspectoratului \colar Jude`ean, lista cu restul directorilor de \coli care vor fi ]nlocui`i nu este deloc mic[. }n urma ordinului semnat de Ecaterina Andronescu, de ]ncetare a contractului de management al Danielei Azoic[i, de la Ghica, ]n func`ia de director a fost numit[, cu delega`ie, Oana Boafia. Fost lider sindical la nivelul \colii, Oana Boafia a preluat atribu`iile func`iei de conducere. Prin aceast[ numire se pare c[ r[zboiul ]ntre Ada Macovei \i Daniela Azoic[i a fost câ\tigat de inspectorul \colar general. }n perioada ]n care a fost director, Daniela Azoic[i a avut numeroase conflicte cu cea care acum i-a pre-

luat atribu`iile. „La Ghica a fost numit[ Oana Boafia, care, poate, va ]nchide r[zboaiele crunte purtate acolo ]ntre conducerea unit[`ii \i cadrele didactice din \coal[. Sper[m s[ se fac[ lini\te \i s[ putem asigura \i elevilor de acolo un climat optim de ]nv[`are \i cadrelor didactice mai pu`in stres”, a declarat Ada Macovei. O alt[ schimbare a avut loc \i la Grupul |colar |endriceni, unde Mihai |tefan a fost ]nlocuit cu Sergiu Lungu. Fostul primar al municipiului Dorohoi revine astfel ]n func`ia pe care o ocupato ]nainte. |efii I|J sus`in c[ nu vor trece decât câteva zile pân[ când vor afla \i ceilal`i directori de \coli dac[ mai r[mân sau nu ]n func`ii. Cei cu delega`ii sunt viza`i de schimb[ri, chiar dac[ se pare c[ la evaluare majoritatea au ie\it cu rezultate bune.

OPT NOI INSPECTORI |COLARI Schimb[rile anun`ate la preluarea mandatului de inspector \colar general al I|J de Ada Macovei au fost materializate ieri. Astfel, ]n Inspectoratul |colar sau ]mprosp[tat for`ele. Nu mai pu`in de opt noi inspectori s-au al[turat la ceea ce mai r[m[sese din vechea echip[. Dac[ ]n urm[

cu trei zile inspectorul \colar general a anun`at numele angaja`ilor din institu`ie care au fost demi\i, ieri \i-a prezentat noua echip[ ]n forma sa final[. Noii intra`i ]n rândul inspectorilor sunt cadrele didactice care au luat locul celor demi\i, pensiona`i sau ]nlocui`i pe alte specializ[ri. Mihaela Pr[jinaru a venit de la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” pe func`ia de inspector \colar de specialitate pentru proiecte educa`ionale \i programe comunitare, specialitatea fiind una cu post dublu, al[turi de cea care s-a aflat \i acum ]n I|J, Rodica Mighiu. Carmen Rodica Egner, fost director la Liceul Pedagogic „N. Iorga”, revine ]n ]nv[`[mântul de stat, de pe func`ia de coordonator al Centrului Teritorial „Spiru Haret” pe cea de inspector \colar de specialitate pentru alternative educa`ionale, ]nv[`[mânt particular \i ]nv[`[mânt special. Pentru func`ia de inspector \colar de formare continu[ a primit delega`ie Olivia Gornea, profesor de chimie de la Liceul Pedagogic. Carmen Prelipcean, profesor de biologie, preia atribu`iile de inspector \colar pentru biologie, post r[mas liber ]n urma ie\irii la pensie a Angelei Teodorescu. Pentru func`ia de inspector \colar pentru religie a primit delega`ie preotul Visarion Vizitiu, cadru

didactic la Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”. O modificare a avut loc \i pentru specialitatea de socio-umane, unde Georgeta Vasiliu a fost ]nlocuit[ cu |tefan Ba\no, profesor la Colegiul Laurian. Un nou inspector va prelua atribu`iile \i la specialitatea arte, post pentru care a primit delega`ie Andreea Codru`a Suh[reanu. Elena Abrahamfi a primit delega`ie pe postul de inspector pentru limbi str[ine, iar Paul Bilocopetiuc a fost numit cu delega`ie pe postul de inspector \colar de specialitate pentru minorit[`i, pân[ acum r[spunzând de ]nv[`[mântul particular. „A\a cum am promis ]n urm[ cu aproape \ase luni, prioritatea a fost o nou[ echip[, o nou[ viziune la Inspectoratul |colar. Echipa am ]ncercat s[ o reconstruim, s[ o reconsolid[m, s[ aducem oameni cu nume \i cu renume ]n ]nv[`[mântul boto\[nean, care s[ contribuie la eficientizarea activit[`ii ]n I|J, care s[ formeze o echip[ \i o familie adev[rat[, pentru binele, ]n primul rând, al copiilor, al cadrelor didactice, al directorilor de unit[`i de ]nv[`[mânt care s[ aib[ ]n noi un sprijin real, \i, poate, pentru mul`umirea p[rin`ilor, care de multe ori au avut ]n unele birouri u\a ]nchis[”, a declarat Ada Macovei. Printre priorit[`ile Adei Maco-

vei, se num[r[ \i asigurarea unui ]nv[`[mânt cu cadre didactice calificate. Cât prive\te apartenen`a politic[ a celor opt inspectori \colari noi, Ada Macovei sus`ine c[ nu a fost obligat[ de nimeni s[ numeasc[ pe cineva. „Mi-am asumat r[spunderea pentru aceste numiri. Poate doi sau trei sunt membri ai unei forma`iuni politice, ]n rest nu, cei mai mul`i sunt f[r[ adeziune ]n momentul acesta. Am avut libertate total[ de a alege, am pus acei oameni care s[ formeze cu noi o echip[ \i care s[ poat[ eficientiza o dat[ pentru totdeauna activitatea ]n Inspectoratul |colar. Chiar dac[ eu plec de aici mâine, lucrurile s[ poat[ merge pe un f[ga\ normal, activitatea s[ nu depind[ de inspectorul general sau de cei adjunc`i. Am ales oameni care s[ ]\i fac[ treaba cu profesionalism. Dac[ au demonstrat la catedr[ c[ sunt valoro\i, cu siguran`[ vor reu\i s[ se impun[ \i la I|J”, a declarat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Confruntare ]n instan`[ pentru un caz de malpraxis Prima confruntare dintre Comisia de Malpraxis din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ \i medicul stomatolog Marius Enache este programat[ s[ aib[ loc la sfâr\itul lunii octombrie. Procesul a fost programat ini`ial pentru luna septembrie, ]ns[, din cauza grevei procurorilor, acesta a fost amânat. „Comisia de monitorizare \i competen`[ profesional[ pentru cazurile de malpraxis este chemat[ ]n instan`[ pe 29 octombrie, ]n calitate de pârât. Este primul termen la care suntem chema`i ]n proces cu medicul Enache Marius, ]n calitate de reclamant, pentru anulare act administrativ. Sper[m ca la sfâr\itul lunii octombrie \i acest caz de malpraxis s[ se limpezeasc[ \i s[ se fac[ dreptate”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP \i pre\edintele Comisiei de malpraxis. Medicul stomatolog Marius Enache este singurul medic acuzat de malpraxis la nivelul jude`ului Boto\ani. El a fost reclamat de un pacient ]n privin`a unui implant necorespunz[tor f[cut la dantur[. Atunci, comisia a votat ]n unanimitate c[ este vorba de malpraxis. Reclamantul a f[cut simultan plângeri \i la Poli`ie, respectiv Procuratur[. Pe de alt[ parte, \i medicul stomatolog a atacat ]n instan`[ decizia comisiei locale de malpraxis. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Ada Macovei:

„Sunt probleme cu locurile ]n gr[dini`e, dar nu este vina noastr[” Acuza`iile aduse de reprezentan`ii Partidul Na`ional Liberal (PNL) la adresa conducerii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), c[ nu ar fi gestionat bine repartizarea copiilor ]n gr[dini`e, au primit replica din partea inspectorului general Ada Macovei. Deranjat[ de declara`iile liberalilor, Ada Macovei a reamintit de ineficien`a construirii de campusuri \colare ]n detrimentul cre\elor \i gr[dini`elor. „De obicei ]ncerc s[ separ politica de func`ia aceasta administrativ[ \i declara`iile politice le fac la partid. Cifra pe care a avansat-o PNL, de 3.000 de copiii care nu sunt ]nc[ ]nscri\i ]n gr[dini`e, probabil este din timpul mandatului dumnealor, de anul trecut. Am f[cut eforturi

deosebite ca s[ supliment[m num[rul de copii din fiecare grup[, ce func`ioneaz[ la capacitate maxim[. }n Consiliul de Administra`ie am aprobat func`ionarea grupelor de gr[dini`e \i a claselor peste efectiv, astfel ]ncât s[ acord[m \ansa câtor mai mul`i copii s[ intre ]n sistem. Probleme au fost an de an la acest capitol, cred c[ vina nu apar`ine conducerii I|J, ci tot PNL, care prin intermediul ministrului Educa`iei, Cristian Adomni`ei, putea s[ construiasc[ cre\e \i gr[dini`e, pentru c[ problema persist[ de ani de zile \i nu campusuri \colare, de 200 miliarde de lei vechi, care s[ fie acum ]ntr-un stadiu doar incipient, f[r[ justificarea sumelor \i f[r[ putere \i capacitate financiar[ de a fi continuate”, a declarat Ada Macovei. Aceasta sus`ine c[ to`i copiii de \ase ani sunt cuprin\i cu siguran`[ ]n sistemul de ]nv[`[mânt, acolo unde s-au depus cereri, ace\tia fiind o prioritate. „Pentru copiii de trei ani sau care nu au ]mplinit ]nc[ trei ani pân[ la ]nce-

putul anului \colar sunt ]ntr-adev[r probleme cu locurile ]n gr[dini`e, nu neg[m, dar nu este vina noastr[”, a ad[ugat \eful I|J. Cazuri mai deosebite au fost ]nregistrate \i la I|J, prin sesiz[ri care au fost verificate \i s-au dovedit a fi nefondate. }n acela\i timp, la aceast[ dat[ mai sunt cazuri de copii ]nscri\i la dou[ sau trei unit[`i pentru a avea garan`ia c[ reu\esc s[ ocupe un loc. Dup[ 15 septembrie va fi o situa`ie exact[ \i relevant[ a num[rului de copiii din gr[dini`e, pentru c[ fiecare copil se va duce acolo unde a dorit sau acolo unde a fost acceptat. „Cele mai

multe probleme ne-au fost sesizate la Gr[dini`a Nr. 19, unde bine]n`eles c[ renumele unit[`ii a dus la un grad de solicitare cu mult peste capacitatea de func`ionare a gr[dini`ei. Copiii care nu au fost admi\i acolo vor fi redistribui`i la unit[`ile din zon[, numai c[ p[rin`ii \i-au dorit prea mult locuri pentru copiii lor acolo, de unde apar \i tot felul de reclama`ii. Dup[ verific[rile noastre, toate reclama`iile s-au dovedit a fi nefondate. Cunoscând conducerea de acolo \i modul ]n care lucreaz[ nu neam ]ndoit de corectitudine”, a men`ionat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

5

Vaccinarea ]mpotriva gripei noi ]ncepe abia ]n decembrie Copiii, gravidele, medicii \i personalul din servicii vor avea prioritate la vaccinul antigripal gratuit. Ministerul S[n[t[`ii ]ncepe campania de vaccinare ]mpotriva virusului AH1N1, ]n prima parte a lunii decembrie. |i asta pentru c[ speciali\tii estimeaz[ c[, odat[ cu r[cirea vremii, inciden`a bolii va cre\te semnificativ. Potrivit unui comunicat al ministerului, vaccinul va fi produs ]n regim propriu, de Institutul Cantacuzino, reprezentan`ii ministerului estimând c[ pân[ la demararea campaniei vor fi produse aproximativ cinci milioane de doze, pentru ca, de anul viitor, s[ fie produse aproximativ un milion de doze, lunar. „Personal, ca medic, am rezerve fa`[ de aceast[ vaccinare. }ntrebarea mea este ce s-a ]ntâmplat cu vaccinurile de anul trecut de la campania ]mpotriva cancerului de col uterin. Aceast[ campanie nu a fost bine organizat[ \i nu a fost finali-

zat[. }n momentul ]n care faci o vaccinare pe care nu o organizezi ]n teritoriu, \ansele de succes vor fi egale cu cele de anul trecut. Campania de vaccinare ]mpotriva virusului AH1N1 ]nc[ nu a fost preg[tit[, chiar dac[ este anun`at[ de Ministerul S[n[t[`ii, perioada nu pot s[ o comentez, ]ns[, probabil c[ speciali\tii \i-au spus cuvântul. Probabil c[ pân[ ]n decembrie vor avea timp suficient \i pentru aceast[ campanie”, a precizat Gheorghe Apetroaie, director medical al Direc`iei de S[n[tate Public[. Ministerul S[n[t[`ii a stabilit \i categoriile de persoane care prezint[ risc ridicat de ]mboln[vire cu virusul AH1N1. Astfel, vor fi vaccina`i ]n principal, medicii, personalul din servicii, copiii \i gravidele. }n România, num[rul cazurilor de infec`ie cu virusul gripei porcine a ajuns la 316, potrivit Ministerului S[n[t[`ii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Un r[nit \i un Ford distrus la „Pacientul nu mai este ]n centrul Leb[da |oferul unui autotuaten`iei, cum ar trebui s[ fie” rism Ford a fost r[nit, Cornel Enache:

84% din bugetul Spitalului Jude`ean este direc`ionat spre salariile personalului din unitate. }n aceste condi`ii, managerul spitalului consider[ c[ unitatea medical[ ]\i pierde ra`iunea existen`ei, iar pacientul nu mai este ]n centrul aten`iei, a\a cum ar trebui s[ fie. „Managerii nu \i-au neglijat menirea de a asigura asisten`[ medical[ ]n spital. Asisten`a medical[ este foarte scump[ \i a

crescut, dar nu ]ntotdeauna priorit[`ile au fost respectate. Efortul salarial este uria\. Se spune c[ ]ntr-o unitate manageriat[ eficient, efortul salarial nu trebuie s[ dep[\easc[ 60% sau ]n jur de 60%. }n spital se pare c[ acest procent, care este variabil de la lun[ la lun[, este peste 84%. }ntr-un procent de 6% se pl[tesc utilit[`ile \i mai r[mâne 10% pentru serviciile medicale ]n sine. Spitalul ]\i

- C^nd se sun[ alarma, b[g[m vitez[. S-a-n`eles!?

pierde ra`iunea existen`ei. Pacientul nu mai este ]n centrul aten`iei a\a cum ar trebui s[ fie”, a precizat medicul Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean „Mavromati”. Reprezentan`ii spitalului, unitate care are parte de un buget lunar de peste 1,3 milioane de euro, spun c[ ]n ciuda reducerii salariilor prin eliminarea anumitor sporuri, tot mai mul`i bani se duc ]n continuare pe lefuri. Asta pentru c[ num[rul salaria`ilor este foarte mare, dar \i pentru c[ m[ririle salariale efectuate la ]nceputul anului nu au fost pe m[sura m[ririi bugetului spitalului. Potrivit unei situa`ii prezentate de conducerea Spitalului Mavromati, ]n ultimii doi ani au fost angajate ]n spital peste 150 de persoane, cele mai multe fiind asisten`i \i infirmiere. „Sper[m ca ministerul s[ g[seasc[ o solu`ie pentru finan`area spitalului \i la fel \i Casa de S[n[tate. Dac[ nu se face ceva o s[ redres[m spitalul ]n urm[torii zece ani”, a ad[ugat Cornel Enache. (L[cr[mioara Lupa\cu)

ieri, ]ntr-un accident petrecut pe drumul care duce spre Vorona, ]n apropiere de intersec`ia din zona Leb[da. Ma\ina condus[ de acesta s-a rostogolit dup[ ce s-a izbit de un cap de pod. Din cauza for`ei cului a ajuns un echipaj al Sercap de pod. Ceea ce i-a mirat \i pe poli`i\tii ajun\i la fa`a locului a fost c[ accidentul a avut loc pe o por`iune de drum drept, imediat dup[ intersec`ie. Cu toate c[ autoturismul Ford Mondeo a fost distrus aproape ]n totalitate, \oferul a suferit câteva r[ni la cap iar singurul pasager din ma\in[ a sc[pat nev[t[mat. Autoturismul era condus de Lauren`iu A. ]n vârst[ de 31 de ani, care mergea spre Vorona. }mpreun[ cu \oferul, ]n ma\in[ se afla un prieten al acestuia, care ]\i cump[rare câteva geamuri. De\i \oseaua era ]n linie dreapt[, iar ]n zon[ nu mai circula niciun alt autoturism, \oferul a pierdut controlul volanului, ma\ina izbindu-se de un

impactului, autoturismul s-a dat peste cap ]n aer, aterizând pe cupol[ ]n apa unui pârâu. Pasagerul din dreapta a reu\it s[ ias[ din ma\in[, dup[ care la eliberat din centur[ pe \ofer, \i l-a scos lâng[ autoturism. „A spus c[ a visat c[ la podul [sta va avea accident \i aici a avut. Spunea c[ are ceva probleme cu pl[cu`ele de frân[ când am coborât panta la Leb[da \i apoi am v[zut c[ ma\ina a luato stânga, ne-am lovit ]n pod \i ne-am dat peste cap \i am ajuns ]n pârâu. Am avut 18 ochiuri de sticl[ pentru c[ tocmai mergeam s[ pun geamuri la cas[. Puteam s[ r[mânem aici dac[ venea sticla aia peste noi”, a povestit Paul A. Pe lâng[ poli`i\ti, la fa`a lo-

viciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA), \oferul r[nit fiind preluat de cadrele medicale. „Pacientul era ]ntr-o stare confuzional[. Tot ]ntreba ce s-a ]ntâmplat \i unde se afl[. Fizic prezenta o plag[ zdrobit[ la nivelul urechii \i un traumatism la nivelul coloanei cervicale ]ns[ era stabil hemodinamic. A fost transportat la Urgen`e pentru mai multe investiga`ii \i pentru monitorizare”, a precizat Daniela Amarandei, medic ]n cadrul SJA. Cei doi au avut mare noroc, pentru c[ dac[ buc[`ile de sticl[ pe care le transportau s[reau de la locul lor ]n timpul accidentului, ar fi putut s[ fie uci\i din cauza t[ieturilor. (D[nu` Rotariu)


Cultur[ 6

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Debut

Adrian Jacot[: Furia iluziei Menestrel din stirpea celor ce-au colindat cu Cenaclul „Flac[ra” prin toat[ `ara, cântând printre altele \i poeziile transfugului Dorin Tudoran, pe care le d[dea anonime, boto\[neanul Adrian Jacot[, acum la o vârst[ nu prea tân[r[, a scris poezie de când ]l \tiu, dar a publicat destul de rar, chiar dac[, defilând sub stindardul bardului de la Bârca, ar fi putut-o face lesne ]n paginile generoase ale revistei acestuia, mai ales c[ poezia mai tân[rului admirator \i cenaclist se desprindea vizibil din cea a maestrului. F[r[ s[-\i perie prea mult poemele peste care s-a a\ezat timpul, Adrian Jacot[ iese anul acesta cu o carte de versuri – Furia iluziei -, ap[rut[ la Editura Axa, p[rând a nu-l deranja câtu\i de pu`in noua poezie scris[ de mai tinerii lui confra`i. El ]nc[ mai crede, de bine ce \ia publicat cartea ]n maniera deja dep[\it[ a celebrului ]nainta\, ]n versurile m[sluite atunci, fie ]n camerele de hotel pe unde era cazat ]n timpul peregrin[rile cenacliste, fie ]n autocare, ]n tren sau, ]ntors acas[, sub aceea\i v[dit[ impresie \i convingere c[ a\a trebuie s[ sune poezia sau, cel pu`in, a\a o ]n`elege el. Patetismul furios, lamenta`ia justi`iar[, sentimentalismul dezavuat, gazet[ria versificat[, prozodia cu efect imediat altele \i altele de acest gen par a fi desprinse din arsenalul p[unescian, f[r[ ca poetul nostru, debutant acum editorial, când gloria maestrului zace ]n stocuri pe care le mai r[scolesc unii istorici literari, rar, criticii \i, plini de un paseism liricoid-sentimental, unii cititori, deci f[r[ ca poetul nostru s[-\i fac[ vreo problem[ de receptare. O astfel de carte de debut, cunoscându-l pe autor, care are suficient[ sensibilitate \i stare poetic[, dar \i fiind doldora de frustr[ri de tot felul care-i ]ndrept[`esc furia \i nemul`umirea, poate fi citit[ cu pl[cere, f[r[ s[ sari de pe scaun, bine]n`eles, la g[selni`ele stilistice sau efectele de text pe care le descoperi. Nu, ]ns[, s[ \i te conving[ de o viitoare evolu`ie a poetului, ci poate, cel mult, de o repetare ]n manier[ a acesteia. O \tiin`[ a versific[rii oric[rui gând ce-i trece prin cap exist[ \i punerea ]n pagin[, ca dintr-o r[suflare, denot[ o nativitate demn[ de luat ]n calcul, chiar de la primul text din carte: „Invad[m coridoare \i co\maruri superbe/ c[l[rind pe spin[ri de iluzii \i vise/ sim`im m[duva rece cum ]n oase ne fierbe/ \i-ntre din`i o duhoare a speran`ei ucise// fiindc[ inima are ]n clepsidre nisipul/ ]n\eu[m vicii chioare

s[ gre\im mai ciudat/ furi\a`i ]n tran\ee oblojindu-ne chipul/ scos la zile festive radios \i fardat// musafiri efemeri ]ntre ap[ \i bezn[/ regi ai clipei pierdute sclavi ]n ultimul dan`/ \i ciudat arunc[m toat[ vina pe glezn[/ ce s-a frânt de\i-o pusem ]n belciug pe un lan`” (Chip). Parc[ \i v[d gestica bardului fl[c[rist \i parc[-i aud vocea inconfundabil[, de\i Adrian Jacot[, ]n ce cânt[ \i-n ce vorbe\te, nu este nici pe departe ceea ce se isc[ a fi la lectura acestor poeme. Când se rupe de manier[, devine declamativ, rug[tor: „Nu Te l[sa, Doamne, nu Te l[sa/ aga`[-te de via`a mea!”// dar nu-~i dori s[ ]mi fii sânge/ Te-or plânge r[nile,... te-or plânge./ Pe cicatricele din ruga mea/ Te po`i crucifica.// Nu Te l[sa, Doamne, nu te l[sa/ s[ mi te n[scoceasc-altcineva/ ]ncremenind speran`a-n lumânare,/ topindu-se ]ncet ]n alt[ stare.” (Nu te l[sa). Aici pare a se desprinde din Radu Gyr, poet din care \i Adrian P[unesc a emulat, dep[\indu-\i maestru. Dar Adrian Jacot[, poate pentru a strica monotonia sau monocordia, s[ o numesc a\a, f[când un joc, vrea s[ ne dovedeasc[ \i c[ este capabil s[ abordeze \i versul alb (ceea ce ]n sec`iunea a doua o face cu real talent), prin atâtea incanta`ii sun[toare din coad[, astfel: „Ar fi trebuit s[ sem[n cu o arip[/ o

linie sau o roat[ -/ de fapt/ cu toate lucrurile deodat[. A\ fi vrut/ s[ fiu o margine/ ori un dincolo de ea -/ cum ]mbr[`i\area luminii/ dintr-o stea/ ci o alt[ stea. |i/ dac[ eram un unghi/ o sec`iune/ sau respira`ia dintre/ noapte \i zi/ cu propriami gravita`ie/ m-a\ r[st[lm[ci. A\a ]ns[/ fiind/ ceea ce sunt/ sem[n tot mai mult/ cu un cuvânt” ( Elegia de trebuin`[). Dar \i aici, se vede, nu poate sc[pa de ritm, de muzicalitatea prozodic[ for`at[. Pe alocuri, tonuri dinesciene par a-i prii: „Cu coatele ]nfipte ]n mas[ cantr-o burt[/ cu bufni`e sub pleoape \i \obolani ]n gât/ joc poker \i nu-mi pas[ c[ via`a asta-i scurt[/ iar cheresteaua-mi pute de vin \i de urât.” (}n... ger trist). Astfel de licen`e, ca ]n acest titlu de poezie, ]i sunt frecvent la ]ndemân[ poetului, dar efectele, evident, sunt cele scontate, de auto-mul`umire \i suficien`[ estetic[. Chestiunea important[ este c[ Adrian Jacot[ \i-n astfel de situa`ia ]\i dovede\te nativitatea talentului s[u, care, ]ns[, are nevoie, pentru a se etala, de astfel de condiment[ri ale tragerii cu ochiul. }ns[ pe poetul nostru, om ]n toat[ firea, ]l bântuie \i naivit[`i sentimentale de genul: „Nu mai e mult pân[ s[ vii/ peronu-i plin doar de stafii/ \i-aceea\i grea locomotiv[/ se-ntoarce-n gar[ costeliv[/ iar \uieratul ei de-atunci/ a tot r[mas ]ntins pe luci”

\i a\a mai departe, ]ntr-un text ce, prin titlu, se vrea „model de a\teptare”. Poeziile ce poart[ titlul „Chip”, vreo patru la num[r, dar programate s[ fie mai multe, asimilate de prima sec`iune, care poart[ titlul „Eros metasanguin” sunt rodul impresiei fa`[ de atitudinile sociale pe care modelul de baz[ pe care \i l-a asumat le-a afi\at ]n texte care i-au adus o real[ faim[, cum ar fi „Analfabe`ilor” \i din care Adrian Jacot[ a \tiut s[ scoat[ expresivitatea proprie, privirea lui fiind ]ndreptat[ spre divinitate \i nu spre cei m[run`i: „Când ]nsu\i Dumnezei sub turle biciuite/ mai rumeg[ speran`e de patriot etern/ de ce am dat cu tifla religiei min`ite/ ce-\i caut[ adep`ii ]n acest sfânt infern”, divulgând \i un oarecare retorism eminescian... Iisus, Buda, Platon, Homer ]\i g[sesc locul ]n versurile poetului Adrian Jacot[, pe acela\i ton p[unescian. Versul popular, filtrat prin stil st[nescian, nu-i este, de asemenea, str[in lui Adrian Jacot[: „Cânturile gleznei tale/ ce t[cere de cristale/ os cum inte de fecioar[/ minutar la ceas de sear[/ ori arcu\ adulmecând/ peste sim`uri aripând/ râu de \opate trup de nai/ arc boltind din flori de mai/ ori inel de cherestea/ logodindu-mi lini\tea/ \i cât ochii am ]nchis/ am ]mb[trânit cu-n vis.”

}n elanul s[u versificator pe Adrian Jacot[ ]l pânde\te \i umorul involuntar, chiar dac[ s-ar putea crede c[ poetul se joac[ doar cu acesta ]n versuri de genul: „Cu trup de drac ]mpeli`at/ s[ intri-n sanctuarul nop`ii/ s[-`i vezi nunicii frân`i ]n pat/ visând cum li se nasc nepo`ii” (Reqviem). }n timp ce unele poezii au un aer genuin: „Inima mea piatr[ de moar[/ macin[ trupul sear[ de sear[// venele-i toate se ]nfioar[/ sângele caut[ o c[limar[// fruntea cu riduri pare o gar[/ unde sudoarea din gânduri coboar[// tremurul mâinii scrisul ]l ar[/ frica secundelor pare s[-l doar[// nervii cu trud[ cuvântumi ]nsoar[/ pieptu-mi tope\te mireas[ de cear[// se-aude pl[mânul cum rupe din var[/ por`ia sa de duhoare solar[// iar s[rb[toarea e-atât de amar[/ de parc[-n ceruri url[ o fiar[.” (S[rb[toarea). Toate, ]ns[, ]ntro inegalitate ce denot[ o privire ]ng[duitoare \i mai pu`in exigent[ asupra celor scoase pe hârtia tip[rit[. Parc[ pentru a se scuza sau a atrage aten`ia mai mult asupra acelor texte, poetul le d[ titluri ca: „Scrisoare fals[ 19”, „Sonet fals”, respectând, cu \tiin`[ sau f[r[, ]ntr-o oarecare m[sur[ sugestia. Consecvent lui Marcel Sendrail, din care ia moto-urile celor trei sec`iuni, aforistice, Adrian Jacot[ pare a-\i urma o linie ]n

construc`ia c[r`ii sale de debut. Nu las[ totul la voia ]ntâmpl[rii \i ideile eseistului par a-l coordona. Dac[ la primul ciclu, din acesta a ales fraza „Suntem incapabili de ur[ atunci când iubim sau suntem iubi`i”, pe care, ]ntr-un fel, o urmeaz[ pe tot parcursul sec`iunii, la cea de a doua sec`iune – „Nervurile c[ut[rii” -, s-a oprit la „Clipa ]n care, aplecat deasupra apei unei fântâni din primele gr[dini, s-a v[zut pe sine, n-a fost oare \i clipa când s-a cunoscut pe ea ]ns[\i prima con\tiin`[”, citat ce l-ar arunca ]ntr-un u\or hedonism, de care, totu\i, Adrian Jacot[ nu poate fi acuzat, cel pu`in ]n aceste texte incluse aici. Prin poeziile incluse aici, Adrian Jacot[ se desprinde de modelul amintit \i scrie cu destul ]ndemânare \i \tiin`[ versuri ce se apropie de o altfel de poezie dec]t cea care l-a ]ncântat atât de mult: ”Brusc s[ ]ntind mâna/ dup[ secunda/ r[mas[ ]n urm[.../ \i tot de asemenea dup[/ cea din fa`a mea.../ s[ le trag/ una spre cealalt[/ cu atâta putere/ ]ncât/ ele s[ devin[ aievea/ ca dou[ dureri/ ori ca dou[ idei – femei/ pe care le-am iubit/ pe fiecare/ mai firesc/ decât/ pe cealalt[.” (Colaps). }n astfel de poezii, poetul este capabil de imagini, ]n compara`ie, superbe, ca: „Prin ce e altfel, Doamne,/ un clopot de un vultur? Ei/ atârn[ deasupra satului/ \i tot ei se n[pustesc/ asupra lucrurilor ce se ]nfioreaz[/ crucificate pe neputin`a lor”. Aerul poeziei \aptezeciste pare a fi reinventat aici, adus ca o culoare de care poetului ]i era dor. Nu \tim dac[ \i cititorului de poezie. Se vede c[ astfel de poezii au fost scrise cu ani ]n urm[, dar au \i acum o anume frumuse`e, ce divulg[ realul talent al lui Adrian Jacot[. Dac[ Adrian Jacot[ va uita formula poetic[ din prima sec`iune \i va continua pe aceast[ formul[, are \anse s[ atrag[ ]n mod serios aten`ia cititorilor moderni de poezie \i mai pu`in a celor ce au nevoie de zorzoane prozodice \i st[ri lacrimogene, fals ]ncrâncenate. Dar a\a cum ne anun`[ ]n ultima sec`iune a c[r`ii, intitulat[ conform g[selni`ei men`ionate mai sus-„...amarei T” -, se pare c[ poetului ]i sunt dragi versurile ]n stil clasic \i crede c[ ele ]l reprezint[, chiar dac[ ]n aceast[ sec`iune poeziile ]n stil clasic altereaz[ cu cele ]n vers alb, dintr-o dorin`[ a autorului de a propune cititorului alternative de viitor. Poate? Noi credem, totu\i, altceva \i-i recomand[m re`eta din sec`iunea a doua, chiar dac[ pare mai pu`in cald[, mai pu`in spumoas[, nervoas[ \i a\a mai departe. (Gellu Dorian)


Sport S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Copos confirm[ negocierile pentru vânzarea Rapidului Patronul Rapidului, George Copos, a confirmat c[ negociaz[ vânzarea clubului unui grup de investitori din Germania, printre care se afl[ \i omul de afaceri Lutz Stache. „Da, e o informa`ie corect[. Este unul dintre investitorii de origine german[ care sunt interesa`i s[ discut[m despre Rapid. Nu suntem ]n stadiul de a vorbi ]nc[ despre o tranzac`ie. Acum suntem ]n faza auditului financiar, a auditului fiscal“, a declarat Copos ]n Prosport. Finan`atorul giule\tenilor are numai cuvinte de laud[ atunci când este ]ntrebat de Lutz Stache. „Asta ]n cazul ]n care, repet, se va finaliza tranzac`ia. E un om foarte pasionat. |tie fotbal. De altfel, este \i unul dintre sponsorii celor de la Ener- Copos. Negocierile dintre luni, timp ]n care va fi gata pus s[ investeasc[ aproxigie Cottbus. E foarte puter- Copos \i investitorii nem`i \i auditul. Dac[ va cump[- mativ 40 de milioane ]n nic financiar“, a mai spus vor mai dura ]nc[ dou[ ra Rapidul, Stache este dis- club. 

Atleta Semenya este hermafrodit Evgheni arat[ c[ are atât organe sexuale masculine cât \i feminine, dar nu are ovare. Pierre Plu\enko, Weiss, secretarul general al Asocia`iei interna`ionale a federa`iilor de atletism, denunt[ de clara anterior pentru AFP c[ Semenya este „posibil s[ fie ]ntre dou[ sexe. Este clar c[ este femeie, dar poate nu sut[ la sut[,“ aun milion r[ta Weiss, care a precizat c[ acest caz va fi discutat de consiliul IAAF ]n noiembrie. de euro Sursele citate ar fi declarat c[ aceasta are Ast[zi, campionul olimpic Evgheni Plu\enko va p[r[si din nou rândul burlacilor. Patinatorul va face acest pas cu mare fast, la Moscova, pl[nuind cea mai luxoas[ c[s[torie a anului. Triplu campion mondial, Evgheni a decis ca, dup[ un ]ndelungat \i dureros divor` de prima sa so`ie, s[ ]\i oficializeze leg[tura cu Iana Rudkovskaia printr-o nunt[ care cost[ nu mai pu`in de un milion de euro. Este drept, din aceast[ imens[ sum[, sportivul nu va achita decât masa \i verighetele. Restul banilor vin de la sponsori \i din drepturile de imagine pe care, dup[ model hollywoodian, perechea le-a vândut unei reviste. „Dac[ nu ar fi fost ajutorul prietenilor \i ]n special al publica`iei «OK!», care de`ine drepturile exclusive ale nun`ii noastre, festivitatea ar fi avut loc, dar ar fi fost mai curând modest[, nici vorb[ de un asemenea lux”, a declarat viitoarea mireas[. 

Testele de gen ale atletei sud-africane Caster Semenya au ar[tat c[ aceasta ar fi hermafrodit, scrie un ziar australian, citând surse oficiale, care sus`in c[ ea ar putea s[ nu fie „sut[ la sut[“ femeie. Daily Telegraph din Sydney scrie c[ testele efectuate asupra campioanei la 800 m

Piquet Jr. spune c[ i s-a cerut s[ provoace un accident ]n timpul unei curse Pilotul Nelson Piquet Jr. ar fi confirmat ]ntr-un document c[ oficialii echipei Renault i-au cerut s[ intre cu monopostul ]n parapet ]n timpul cursei disputate ]n Singapore sezonul trecut, pentru a-i facilita victoria colegului s[u Fernando Alonso, informeaz[ „The Guardian“. O copie a declara`iei lui Piquet c[tre FIA a fost publicat[ joi sear[, dar Federa`ia Interna`ional[ de Automobilism nu a confirmat existen`a documentului. Pilotul brazilian sus`ine c[ \eful echipei Renault, Flavio Briatore, \i unul dintre directori, Pat Symonds, i-au cerut la scurt timp dup[ ]nceperea cursei s[ provoace un accident. Colegul s[u de echip[, Fernando Alonso, tocmai trecuse pe la boxele echipei, iar ]n cele din urm[ a câ\tigat cursa, profitând de apari`ia pe circuit a safety car-ului. „Domnul

Symonds, ]n prezen`a domnului Britatore, m-a ]ntrebat dac[ sunt dispus s[-mi sacrific cursa pentru binele echipei. Am acceptat aceast[ propunere \i m-am lovit cu monopostul de zid ]n timpul turului 13 sau 14“, se arat[ ]n declara`ia pilotului. El a ad[ugat c[ a acceptat s[ fac[ acest gest pentru c[ era ]ntr-o stare emo`ional[ dificil[ deoarece echipa nu l-a anun`at dac[ vrea s[-i prelungeasc[ ]n`elegerea cu ]nc[ un sezon. Renault l-a dat afar[ pe Piquet luna trecut[, din cauza rezultatelor slabe. Renault \i FIA nu au comentat, ]n timp ce purt[torul de cuvânt al lui Piquet a spus c[ nu poate s[ confirme, dar nici s[ infirme autenticitatea documentului respectiv. FIA va judeca acest caz la 21 septembrie, iar Renault risc[ s[ fie exclus[ din sport ]n cazul ]n care este g[sit[ vinovat[. 

testicule interne \i ar produce mai mult testosteron, ceea ce ar putea constitui un atu. „Trebuie s[ vedem dac[ ea are un avantaj din faptul c[ ar fi ]ntre dou[ sexe, comparativ cu al`i atle`i.“ Oricum IAAF are rezultatele testelor de gen, dar se va ]ntâlni cu atleta Caster Semenya ]nainte de finalizarea raportului. Purt[torul de cuvânt al IAAF, Nick Davies, preciza c[ nu poate confirma relatarea publica`iei australiene. Mokgadi Caster Semenya este n[scut[ pe 7 ianuarie 1991. 

Fotbalistele nem`oaice, din nou cele mai bune din Europa

Na`ionala feminin[ de fotbal a Germaniei a cucerit, joi sear[, cel de-al cincilea s[u titlu european consecutiv, reu\ind s[ ]nving[ clar, cu scorul de 62, reprezentativa Angliei ]n finala competi`iei de la Helsinki. Birgit Prinz \i Melanie Behringer au marcat de dou[ ori pentru nem`oaice la mijlocul primei reprize, ]ns[ Karen Carney a reu\it s[ readuc[ Anglia

7

]n joc, câteva secunde mai târziu. Dup[ pauz[, tot nem`oaicele au marcat primele, prin Kim Kulig, ]ns[ Anglia a reu\it ]nc[ o dat[ s[ reduc[ din handicap, prin Kelly Smith. „Insularele“ nu au mai avut ]ns[ for`a s[ revin[ \i Germania a mai punctat de trei ori pân[ la finalul meciului - de dou[ ori prin Inka Grings \i ]nc[ o dat[ prin Prinz. 

Vieri renun`[ la fotbal pentru a juca poker Fostul interna`ional italian Christian Vieri a decis s[ pun[ cap[t carierei sale de fotbalist, dup[ ce mai multe luni nu a evoluat la niciun club. }n vârst[ 36 ani, Vieri renun`[ la prima dragoste pentru a se dedica ]n totalitate noii sale pasiuni, poker-ul. „Am iubit mereu pokerul, pe care ]l jucam ]n cantonamente cu coechipierii mei“, a declarat Vieri, care a plecat

]n Statele Unite pentru a participa la World Series of Poker, cel mai important turneu al anului. Fotbalistul, care a evoluat ]n cursul carierei sale la forma`iile Atletico Madrid, Juventus Torino \i Inter Milano, s-a desp[r`it ]n luna aprilie de echipa Atalanta, iar ]n aceast[ var[ a sus`inut, f[r[ succes, o serie de teste la echipa englez[ Blackburn Rovers. 

Finala Cupei României se va disputa la Ia\i pe 5 iunie 2010 Federa`ia Român[ de Fotbal a stabilit, joi, ca finala Cupei României se dispute ]n acest sezon la Ia\i, pe stadionul Emil Alexandrescu, la data de 5 iunie 2010, informeaz[ site-ul oficial al FRF. „}n prim[var[ am solicitat FRF s[ organiz[m finala trecut[ a Cupei României, dar atunci a fost ales ora\ul

Târgu Jiu. Acum, oficialii FRF ne-au trimis ]n scris propunerea de a g[zdui finala actualei edi`ii, iar noi am r[spuns afirmativ. Va fi o onoare pentru noi s[ aducem ]n Copou finala competi`iei. Va fi un eveniment major \i vom face tot posibilul s[ ]l organiz[m cât mai bine“, a declarat pre\edintele executiv

al forma`iei din Ia\i, Sorin Boca. FRF a g[zduit ieri tragerea la sor`i pentru 16-imile Cupei României, faz[ ]n care vor intra ]n competi`iei \i forma`iile din Liga I. Meciurile din aceast[ faz[ vor avea loc ]n zilele de 22, 23 \i 24 septembrie, ]n timp ce optimele de final[ se vor disputa pe 27, 28 \i 29 octombrie. 


Social 8

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Porumbul, singura cultur[ modificat[ genetic din jude` Porumbul este singura cultur[ modificat[ genetic care este permis[ pe teritoriul jude`ului Boto\ani. O dat[ cu intrarea României ]n Uniunea European[, soia este una din culturile pentru care to`i produc[torii \i procesatorii s-au v[zut obliga`i s[ epuizeze stocurile pân[ la ]nceputul anului 2007. De atunci \i pân[ ]n prezent, conform directivelor Uniuniii Europene, dar \i a legisla`iei române\ti, porumbul a r[mas singura cultur[ modificat[ genetic ce poate fi cultivat[ pe p[mânt românesc. La ora actual[ exist[ un curent de opinie puternic ]n Europa, ]mpotriva Organismelor Modificate Genetic(OMG). Pentru acest fapt ]ns[, produc[torii sunt obliga`i s[ men`ioneze pe eticheta produsului dac[ acesta

con`ine porumb modificat genetic, dar s[ \i respecte ]n primul rând trasabilitatea. Se pot aplica \i sanc`iuni de mii de lei pentru acei produc[tori care ]ncalc[ condi`iile de trasabilitate, controalele inspectorilor de specialitate ]nsemnând practic prelevarea de probe \i analizarea lor ]ntr-un laborator specializat pentru determinarea procentelor de OMG dintr-un produs. Organismele modificate genetic sunt plante, animale sau micro-organisme (bacterii, viru\i), ale c[ror caracteristici genetice au fost modificate ]n mod artificial pentru a conferi o nou[ proprietate. Exemple de astfel de propriet[`i sunt rezisten`a unei plante la o anumit[ boal[ sau insect[, cre\terea valorii nutri`ionale a unui aliment,

majorarea productivit[`ii ]n cazul lui \i a Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ se afl[ culturilor agricole. trei produc[tori. „}n eviden`ele noastre pân[ ]n prezent se afl[ TREI MARI numele produc[torului, locul, soPRODUC{TORI DE iul, suprafa`a cultivat[, ]ns[ abia PORUMB MODIFICAT ]n perioada urm[toare produc[torii ne vor transmite destina`ia. Pe GENETIC }N destina`ie pot ap[rea probleme, BOTO|ANI pentru c[ un produc[tor care spuUngureni, Br[e\ti \i Santa Ma- ne c[ utilizeaz[ porumbul modire sunt comunele unde mari pro- ficat genetic pentru o ferm[ de aduc[tori cultiv[ porumb modifi- nimale, ]n realitate face m[lai”, a cat genetic. Vorbim practic de spus Sorin Grindei, \eful APM circa 50 de hectare de teren de pe Boto\ani. Intrarea României ]n UE a imteritoriul jude`ului Boto\ani care sunt cultivate cu semin`e modifi- pus totodat[ ]n ceea ce prive\te cate genetic. Dac[ ]n 2008 se ]n- cultivarea de porumb modificat registra doar un produc[tor care genetic ni\te rigori concretizate a scos porumb modificat genetic ]n directive. De\i pe pia`a româpe pia`[, ]n 2009, ]n eviden`ele neasc[ au fost solicit[ri de a se Agen`iei pentru Protec`ia Mediu- cultiva cartof sau chiar fructe modificate genetic, acest lucru a fost interzis cu des[vâr\ire. „Obliga`ia produc[torului este s[ scrie tot, s[ eticheteze \i pe ambalaj s[ scrie indica`ii, contraindica`ii la fel ca la un medicament”, a spus Sorin Grindei.

PUBLICA~IE DE VÂNZARE SC MORARUL SRL Flamânzi - Boto\ani, cu sediul social ]n Loc. Fl[mânzi, Jud. Boto\ani, CUI: 4955302, J07/406/1993, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, numit[ prin ]ncheierea nr. 82/13.03.2007 pronun`at[ ]n dosar nr. 5180/40/2006 al Tribunalului Boto\ani, Sec`ia Comercial[ \i Contencios Administrativ, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare la data de 15.10.2009, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a Activului SC MORARUL SRL, dup[ cum urmeaz[:

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pana la data de 14.10.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 14.10.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietului de sarcini ]n valoare de 1.000,00 lei (RON, f[r[ T.V.A.) * Dovada achitarii taxei de participare la licitatie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare ]n contul de lichidare al debitoarei ]n valoare de 10% din valoarea de evaluare, * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * }mputernicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, * Documentele prev[zute ]n caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activului SC Morarul SRL scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din Botosani, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 14.10.2009 ora 13. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0232-243.864, 0755-132.475, 0746182.093 Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L. Practician in insolventa Mititelu Lenuta

UN }NTREG R{ZBOI VIZAVI DE BENEFICIILE CULTURILOR MODIFICATE GENETIC De\i cercetarea ]n acest domeniu se face ]n sprijinul omului, iar de cele mai multe ori acest tip de culturi modificate genetic sunt necesare sau chiar avantajoase pentru om, mul`i au ]nc[ re`ineri \i au impus rigori ]n ceea ce prive\te gradul de acceptabilitate a porumbului modificat genetic. „Este o ]ntreag[ disput[ ]n ceea ce ]nseamn[ tehnologiile \i cercet[rile duse de c[tre SUA \i `[rile europene. |i dat fiind c[ ]ntotdeauna exist[ suspiciunea c[ produsul respectiv poate s[ afecteze ]ntr-un fel s[n[tatea omului sau a animalului cu care omul se hr[ne\te, atunci apar tot felul de dispute \i embargo-uri pe anumite zone de dezvoltare. Pe de o parte, s-au acceptat plantele modificate genetic precum porumbul ]n ideea ]n care exist[ un circuit controlat. Practic ]ntr-o ferm[ vegetal[ ]n care se cultiv[ porumb, cultura are ulterior o destina`ie precis[, de exemplu porumbul pleac[ c[tre o ferm[ de animale sau produci amidon, nu faci m[lai din ea. Pentru c[ ]n momentul ]n care apar pe pia`[ se pot ]ncruci\a natural \i pot crea alte modific[ri ce pot sc[pa de sub control. Aici este disputa, sistemul european impune o rigoare mai mare, ]n SUA sistemul este controlat de legi draconice”, a declarat Sorin Grindei, directorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. Practic, atunci când un produc[tor vrea s[ aduc[ un soi de la americani, acesta este obligat s[ preia toat[ procedura,

ceea ce ]nseamn[ costuri imense. }n laborator se fac cercet[ri ]n a\a fel ]ncât culturile modificate genetic s[ nu aib[ efecte asupra omului, sus`ine Eugen Mateciuc, directorul adjunct al APM.

PRODUC~IE RECORD OB~INUT{ DE PE URMA SEMIN~ELOR MODIFICATE GENETIC De\i ]nc[ oamenii sunt reticen`i ]n a utiliza sau afla concret ce ]nseamn[ cultur[ modificat[ genetic, beneficiile par ]ns[ s[ fie suficient de multe pentru ca unii afaceri\ti s[ porneasc[ o astfel de ac`iune, cu condi`ia ]ns[ s[ \tie exact care va fi destina`ia culturii de porumb, \i nu s[ ias[ pe pia`[ la ]ntâmplare. „Sunt foarte interesante modific[rile genetice. De exemplu s-a luat o gen[ de la o broasc[ \i s-a b[gat ]n structura genetic[ a unui anumit soi de floare, prin ]ncruci\are a ]nt[rit floarea respectiv[, i-a dat rezisten`[, s[ nu se ofileasc[ ]n trei zile, ci ]n trei s[pt[mâni. Beneficiile unei culturi de porumb modificate genetic se refer[ la faptul c[ nu se mai folosesc ]ngr[\[minte, produc`ia ajunge s[ se tripleze chiar, de exemplu de la 3.000 kilograme pe hectar se ajunge la 10.000 la hectar”, a spus Grindei. Potrivit conducerii APM, un produc[tor se apuc[ de acest tip de afacere atunci când automat \i-a prins colaborare cu un alt mare produc[tor, c[ruia s[ ]i vând[ produsul modificat genetic. „Se poate utiliza pentru consumul animalelor, din porumb se poate face amidon .Fermele mari merg ]ntr-o rela`ie extraordinar[ cu produc[tori din ferme ]n care se utilizeaz[ plante modificate genetic. Nu stai s[ vinzi la detaliu, ci pentru marii produc[tori. Fa`[ de culturile normale care necesit[ mai multe etape pân[ la ob`inerea recoltei, ]n cazul celor modificate genetic, aproape c[ nu mai faci nimic, o pui toamna sau prim[vara \i nu mai ai treab[ cu ea. „Acest tip de culturi sunt cu o produc`ie extraordinar[, de\i intr[ ]n circuit ca oricare alt[ cultur[. Tot ceea ce conteaz[ ]ns[ este respectarea trasabilit[`ii”, a

spus Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul coordonator al Direc`iei Agricole Boto\ani.

SOLUL NU ESTE CONTAMINAT }N NICI UN FEL De\i la prima vedere reac`ia omului este c[ acolo unde s-a cultivat porumb sau soia modificat[ genetic s[ nu mai cultive altceva din cauz[ c[ solul ar fi putut s[ fie contaminat, reprezentan`ii APM contrazic aceast[ ipotez[. „Modific[rile apar ]n sensul c[ ]n jurul culturii modificate genetic nu mai apar alte plante, practic suge via`a a tot ce ar fi putut s[ apar[ pe arealul pe care e cultivat. Noi urm[rim doar efectele sau consecin`ele pe care le-ar putea avea asupra mediului ]n cazul ]n care a sc[pat de sub control. }ns[ nu se produce o contaminare a solului, gena respectiv[ este numai ]n organismul ]n care tr[ie\te, deci dac[ ]n ciclul acesta am cultivat porumb modificat genetic \i la anul fasole, solul nu se contamineaz[. Planta extrage din sol ce are nevoie, nu arunc[ ]n sol ce n-are nevoie, acesta este principiul”, a declarat \eful APM.

~{RANUL DE RÂND NU VA CULTIVA NICIODAT{ PORUMB MODIFICAT GENETIC Dat fiind simplul fapt c[ s[mân`a este foarte scump[, dar \i mentalit[`ile, agricultorul de rând, fermierul de la `ar[ nu se va apleca ]ndeosebi la a cultiva porumb sau orice alt[ plant[ permis[ ]ns[ modificat[ genetic. „S[mân`a este foarte scump[, dar pentru c[ nu se mai trece prin procedeele obi\nuite, costurile sunt acelea\i. }n schimb, produc`ia este foarte mare, rezistent[ la boli, la secet[. S[mân`a la un hectar cost[ de exemplu 400 de lei. Pentru un `[ran, acest risc nu cred c[ se asum[. ~[ranul de rând tot pune porumbul pe care an de an ]l are ]n hambar, s[mân`[ pe care o alege cu mâna lui \i o cultiv[”, a precizat Grindei. (Monica Aionesei)


Social-administrativ S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Cre\terea copilului de bugetar nu mai reprezint[ vechime ]n munc[ Concediul pentru cre\terea \i ]ngrijirea copilului nu este calculat ca vechime ]n munc[, potrivit proiectului Legii unice a salariz[rii. Noile reglement[ri vor defavoriza persoanele care ]\i iau concediu pentru cre\terea \i ]ngrijirea copilului, pentru c[ acea perioad[ va fi sc[zut[ din vechimea ]n munc[. Astfel, o persoan[ care va sta doi ani ]n concediu, ]n momentul revenirii la munc[, va relua vechimea avut[ anterior, precizeaz[ Capital. Proiectul Legii salariz[rii unice prevede c[ p[rintelui i se acord[, la reluarea activit[`ii, salariul de baz[ la grada`ia corespunz[toare tran\ei de vechime ]n munc[ a gradului avut anterior. „Personalul care s-a aflat ]n concediu pl[tit pentru cre\terea \i ]ngrijirea copilului ]n vârst[ de pân[ la 2 ani, respectiv 7 ani, ]n cazul copilului cu handicap, precum \i personalului ale c[rui raporturi de munc[ sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, \i care nu au prestat activitate, i se acor-

d[ la reluarea activit[`ii salariul de baz[ la grada`ia corespunz[toare tran\ei de vechime ]n munc[ a gradului sau treptei profesionale avute anterior“, se arat[ ]n proiectul de lege. Revenirea la grada`ia corespunz[toare tran\ei de vechime ]n munc[ a gradului sau trep-

Ne „re]nnoim” flota aviatic[ militar[ cu avioane second-hand

tei profesionale avute anterior ]nseamn[ o sc[dere a perioadei de concediu din vechime. }ntrucât aceast[ lege prive\te doar sectorul bugetar, aceast[ regul[ nu va fi aplicat[ \i ]n mediul privat. Astfel, aceste prevederi ar putea viza doar persoanele care lucreaz[ la

Poli`i\tii nu au dreptul s[ participe la greve Pre\edintele Sindicatului Na`ional al Poli`i\tilor \i Personalului Contractual, Marin Gruia, a declarat c[ poli`i\tii nu vor participa la greva general[ a bugetarilor, anun`at[ pentru data de 5 octombrie. „Sus`inem greva bugetarilor, ]ns[ noi nu avem dreptul, prin lege, s[ facem grev[ sau s[ particip[m la o astfel de manifestare, lucru care nu e

România face primii pa\i c[tre re]nnoirea flotei aviatice militare. Cu avioane second-hand. Guvernul de la Bucure\ti pare c[ a renun`at s[ mai cumpere avioane multirol noi. A trimis o cerere de ofert[ Statelor Unite, pentru achizi`ia unor avioane F-16, aflate deja ]n uz. Pre`ul ar fi de peste 20 de milioane de dolari bucata. Banii sunt pentru repara`ii \i ]mbun[t[`irea navelor, pentru c[... americanii le-ar da \i gratis. Acest pre` de 8 ori mai mic fa`[ de costurile de achizi`ie ale unor avioane noi. Surse citate de Evenimentul Zilei spun c[ banii nu reprezint[ contravaloarea avioanelor, pentru c[ americanii ar fi dispu\i s[ le cedeze gratuit. Este vorba

]ns[ de costurile lucr[rilor de repara`ii \i modernizare, care ar fi realizare de companii americane. Ministerul Ap[r[rii Na`ionale a admis c[ ar fi trimis o cerere de ofert[ guvernului Statelor Unite, dar reprezentan`ii institu`iei au ad[ugat c[ este vorba despre o simpl[ solicitare de informa`ii. ]n urm[ cu trei zile, la C[l[ra\i, pre\edintele Traian B[sescu nega c[ se poart[ negocieri pentru achizi`ionarea de avioane F-16 second hand. Compania american[ este printre cei cinci fabrican`i de avioane care au ]naintat oferte statului român pentru achizi`ionarea de avioane multirol de ultim[ genera`ie. 

stat. }n plus, actul normativ face referire la concediul pl[tit pe o perioada de \apte ani pentru ]ngrijirea copilului cu handicap, ]n condi`iile ]n care legisla`ia actual[ prevede c[ indemniza`ia ]ntr-un astfel de caz se acord[ doar pe o perioad[ de 3 ani. 

interzis \i personalului contractual din Ministerul Administra`iei \i Internelor“, a precizat Gruia. Mai multe federa`ii sindicale au format joi „Alian`a bugetarilor“ \i au anun`at declan\area unor ac`iuni comune de protest printre care pichetarea Parlamentului pe 15 septembrie \i greva general[ de o zi pe 5 octombrie. 

9

Românc[ premiat[ pentru cercetare de o agen`ie din SUA Diana-Andra Borca-Tasciuc, profesor asistent la Institutul Politehnic Rensselaer din statul american New York, a primit premiul CAREER acordat de National Science Foundation (NSF). Acest premiu este ]n valoare de 425.000 de dolari, iar Diana a declarat ca va folosi banii pentru a-\i continua cercetarea privind nanoparticulele ]nc[lzite de un câmp magnetic alternativ, ce va ajuta ]n lupta ]mpotriva cancerului, informeaz[ site-ul Facult[`ii Rensselaer. „Suntem extrem de mândri de Diana Borca-Tasciuc \i o felicit[m pentru aceast[ realizare“, a declarat David Rosowsky, decanul \colii de inginerie Rensselaer. „Premiile CAREER sunt rezervate celor mai buni \i promi`[tori cercet[tori tineri, iar

Dianei i se potrive\te cu siguran`[ aceast[ distinc`ie. Sunt ]ncrez[tor c[ programul ei de cercetare va fi un succes \i de-abia a\tept s[ vad impactul pe care ]l va avea ]n terapiile ]mpotriva cancerului“, a spus decanul Rosowsky. Românca va verifica dac[ mecanismele de c[ldur[ care transport[ nanoparticule ]nc[lzite ]ntr-un câmp magnetic alternativ se modific[ atunci când nanoparticulele sunt ]ncorporate ]n mediu biologic. DianaAndra Borca-Tasciuc este absolvent[ a Facult[`ii de Fizic[ din Bucure\ti, promo`ia 1996. Are un master \i un doctorat ]n Inginerie Mecanic[ la University of California din Los Angeles. ]n prezent este profesor-asistent la Institutul Politehnic Rensselaer. 

Contribu`ie financiar[ a p[rintelui la contul pentru educa`ie permanent[ P[rin`ii pot depune bani direct ]n contul pentru educa`ie permanent[, deschis la na\tere unui copil, prin redirec`ionarea a 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, dar \i prin depunerea de sume ]n acest cont, conform unei prevederi din Codul Educa`iei. La na\tere, fiec[rui copil i se deschide un cont de depozit, numit cont pentru educa`ie permanent[, ]n care este depus[ suma de 500 de euro. Suma poate fi scoas[ doar cu acordul copilului, dup[ vârsta de 14 ani, iar acesta este unicul beneficiar al banilor. }n cazul ]n care banii nu vor fi folosi`i pen-

tru educa`ie, se consider[ infrac`iune \i se pedepse\te cu ]nchisoare de la \ase luni la un an, conform legii. Anul trecut, ONG-urile au beneficiat de aproximativ 11,6 milioane de euro din redirec`ionarea unei sume de pân[ la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, datorat ]n 2007, potrivit datelor Agen`iei Na`ionale de Administrare Fiscal[. Mai multe organiza`iile non-guvernamentale din România sus`in c[ aceast[ prevedere dezavantajeaz[ ONG-urile, pân[ acum principalii beneficiari ai redirec`ion[rii sumelor de pân[ la 2% din impozitul pe venit. 

Resursele de ap[ ale `[rii se epuizeaz[ ]ncet-]ncet Te-ai gândit s[ ]`i pui un ceas ]n baie? Probabil te ]ntrebi la ce `i-ar folosi. Doar nu o s[ cronometrezi timpul petrecut la du\. Sau poate ar fi cazul s[ faci chiar asta. |tiai c[ cinci minute de sp[lat pe din`i ]nseamn[ ]ntre 50 \i 100 de litri de ap[ irosit[? La fel \i du\urile prelungite, când nu ]nchidem deloc robinetul. O toalet[ stricat[ irose\te aproape 200 de litri de ap[ pe zi, conform estim[rilor Agen`iei Europene de Mediu. Acest consum echivaleaz[ cu a trage apa de 50 de ori. „Apa nu este inepuizabil[, nici cantitativ, nici calitativ”, atrage aten`ia Asocia`ia Român[ a Apei (ARA). De\i consumul de a-

p[ a sc[zut ]n România, ]n ultimii ani, totu\i mul`i oameni sunt neglijen`i ]n ceea ce prive\te consumul domestic, având instala`ii defecte. Durata de via`[ a unei instala`ii este de 15 ani, potrivit ARA, perioad[ dup[ care este nevoie de revizii dese \i de repara`ii. O metod[ de a-i face pe oameni mai aten`i ]n ceea ce prive\te consumul de ap[ este aplicarea unui tarif progresiv. Potrivit agen`iei, costul mediu de epurare a apei uzate ]n cas[ este de 1-2 lei pe metru cub. „Dac[ nu se iau m[suri de economisire a apei \i de protec`ie a calit[`ii corpurilor de ap[, ]n anii 2050 - 2070 se va ajunge la epuizarea resurselor

primare. }n aceste condi`ii, apa uzat[ va trebui epurat[ la un asemenea grad ]ncât s[ poat[ fi recirculat[ ]n sistemele de alimentare. Un asemenea grad de epurare poate duce la costuri de 4-5 ori mai mari”, conform ARA. Zone-

le cele mai afectate din acest punct de vedere sunt cele din mediul rural, unde o problem[ spinoas[ este calitatea apei potabile, mai ales din cauza controlului insuficient al calit[`ii apei din fântâni, cât \i din cauza lipsei canaliz[rii. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Popou`i. Vând chio\c termopan 12mp, izolat, amenajat pentru comer`. Telefon: 0749225674.(1498-6) * Vând apartament 2 camere, 42 mp, parter \i garsonier[ 24 mp, modernizat[. Telefon: 0755274486; 0741463779.(1499-3) * Vând apartament 3 camere D+G+F+u\[ metalic[, 2 balcoane, usc[tor, fa`a la soare, et.IV vis-a-vis de Biserica Izvorul T[m[duirii. Pre` 33000 E negociabil. Telefon: 0754289249.(1483-2) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 48 mp, Vârfu Câmpului, Boto\ani, G+F+T+P,etc., pre` de garsonier[. Telefon: 0740362559.(1497-5) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-2)

* Vând garsonier[, Grivi`a, et.I, intabulat[, buc[t[rie mobilat[. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1486-10)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, parter, zona „Sf. Ilie”, CT,T,P,G+F. Telefon: 0721293474.(1488-4)

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V)

* Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(3) * Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 85.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii,CT,T,AC, renovat,45mp,et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g,f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/10,ct,t,54mp, zona Prim[verii(\c 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Bulevard, et.2, complet renovat, CT, T, D, 48.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere

* Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp,c[r[mid[,parterPre` 32000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii ,67mp, decomandat,c[r[mid[,et.2.Pre` 48000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii, parter,2 b[i,65mp.Pre` 45000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX,parter,t, c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.2,zona \c 8,ct,88mp. Pre`: 55.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Bulevard(vile), 80mp,2boxe,garaj. Pre`: 65.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Octav Onicescu, 86mp. Pre`:50.000euro. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 60.000 euro. Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare,et.4,D,100 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret 60000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F,P,instal a`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[, 22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona G[rii, bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, etaj intermediar,48 mp,CT,T, G,F,P,zona Sucevei,32500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona \coala nr.7,et.2,52 mp, zona lini\tit[, 32000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Donici,D,50 mp,CT, G+F, et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Prieteniei,etaj intermediar, D,51mp,CT,boxa,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,renovat total,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.2,51 mp,D,CT,T, zona maternitate,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D,52mp, et4, 26000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp, CT, AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, renovat,CT,T,G+F,parter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[,CT,T, G+ F, renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* OCAZIE!!Vând apartament 3 camere, SD, et.1, renovat,G,F,P,zona Parcul Tineretului,80000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D, T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2,D, 68 mp,ultramodern, CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona IRE,parter,D,70 mp, CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G,F, zona Cal.Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere,

zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera D,in bloc de apartamente,Bucovina,23000


Publicitate S@mb[t[, 12 septembrie 2009 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate imbunatatirile, 24000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, caramida,54 mp,Primaverii, 32000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[(Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii, (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii(Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,term opan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A)

D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1,

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2 balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

11

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[,

* Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)


Publicitate 12

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

* Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg.

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg.

* Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

AGENDA COMERCIANTULUI

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând teren 14100 mp deschidere la BT-SV 47 m \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746261466.(1496-p) * Vând cas[ Un`eni. Telefon: 0747832127.(1491-4) * Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 074463402.(T) * Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,13000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp

construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp,


Publicitate S@mb[t[, 12 septembrie 2009 intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829 .(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere 23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E,750mp teren.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[.Pre`:98.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000 euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie, garaj,porti cu actionare prin telecomanda,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil,5000mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru,

* Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp.Pre` 1300 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator,apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg.

13

Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v)

* Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre`

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402, 0752310403(210)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel :

529102,0752310402, 0752310403 (41)

mari, front stradal, parcare, banc[, 0724564897.(1475-6)

luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-10)

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V)

9 CUMP|R|RI * Cump[r garsonier[, zon[ bun[, etaj intermediar, ofer 55.000 de lei. Exclus agen`iile imobiliare. Rela`ii tel: 0745050.655.(5) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(12) * }nchirirez apartament 4 camere decomandat, semimobilat deasupra FidelioPietonal Transilvaniei, 0740937411.(1494-1) * Primesc ]n gazd[ la cas[ 2 elevi, intrare separat[, toate condi`iile, internet, 0726274826; 0231515045.(1495-1) * Primesc o fat[ salariat[ sau elev[ serioas[ ]n gazd[, str. Zorilor. Telefon: 0747924381.(1490-2) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 70 mp parter bloc, zona Raj-Apa Prim[verii, 350 E/lun[. Telefon: 0747468980.(1487-1) * }nchiriez una camer[ mobilat[ cu intrare separat[, cablu, buc[t[rie,CT, zona Po\ta Mare, pentru 2 b[ie`i elevi. Telefon: 0749690376; 0751779148.(1489-2) * }nchiriez spa`ii ultramoderne Prim[verii 45;35;37 mp, vitrine

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* }nchiriez 22mp spa`iu comercial Unirii.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez 3 camere, ultracentral, mobilat,utilat, CT,T,modern, 250 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Ofer spre inchiriere apartament 4 camere,D,et 3,zona centrala,300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus, 7e/mp.Tel:0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,2 00E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

AUTO * VOLKSWAGEN POLO variant 2001, AC, alarm[, tunning, senzori, geamuri electrice, suspensie, 4200 Euro negociabil, 0745612895. (1491-1)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (12) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

ANGAJ|RI * Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-3)

CONDOLEAN}E

! Prefectul Cristian Constantin Roman \i colectivul Institu`iei Prefectului jude`ului Boto\ani, regret[ trecerea ]n nefiin`[ a fostului subprefect CONSTANTIN HU~U. Sincere condolean`e familiei! Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n pace!(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Fra`ii Dol[nescu au ajuns s[ se amenin`e cu moartea }n goana pentru avere, Drago\ \i Ionu` au trecut la acuza`ii grave \i amenin`[ri cu moartea. }n tot acest timp, pe la mormântul tat[lui au uitat s[ mai treac[ \i singurii care aprind o lumânare sunt fanii. Cu doar câteva zile ]nainte de proces, cei doi fra`i sunt de nerecunoscut. Ionu` declar[ c[ fratele s[u este bolnav psihic, iar acesta prime\te amenin`[ri cu moartea. Marguerita, mama lui Drago\ este convins[ c[ amenin`[rile vin de la Ionu`. Drago\ a declarat c[ Ion Dol[nescu avea cinci kilograme de aur \i 1.800.000 de euro la saltea ]n ziua mor`ii. Pe toate acestea le-ar fi luat Ionu`. Cu toate acestea, Ionu` Dol[nescu a spus c[ g[sit ]n locuin`a tat[lui doar 55.000 de euro. El a

E Berbec Sunte`i creativ \i v[ preocup[ ideea de a ]ncepe o activitate nou[. Ave`i \anse s[ v[ afirma`i pe plan intelectual. Parcurge`i o perioad[ favorabil[ inspira`iei artistice.

este posibil s[ v[ lovi`i de obstacole care v[ cam t[ie elanul. V[ sf[tuim s[ ave`i mai mult[ r[bdare \i s[ fi`i mai realist.

K Balan]\

Diminea`a ave`i tendin`a s[ fi`i prea idealist \i s[ neglija`i probleme Cu toate c[ v[ sim`i`i ]n form[, importante. Nu ]ncepe`i nimic nou, este posibil s[ constata`i c[ nu v[ pentru c[ este posibil s[ lua`i decizii reu\e\te aproape nimic. Se pare c[ eronate! sunte`i confuz \i v[ lipse\te sim`ul practic. Nu este exclus s[ fi`i ]n`eles L Scorpion gre\it de cei din jur. Sunte`i hipersensibil \i nu ave`i chef de vorb[. V[ sf[tuim s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii. Ar fi bine s[ G Gemeni Diminea`[ sunte`i mai sensibil amâna`i orice tranzac`ie \i s[ evita`i decât de obicei, ceea ce ar putea s[ specula`iile. v[ afecteze rela`iile cu cei din jur. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent ]n tot ce M S\get\tor face`i. Nu face`i nici o promisiune Sunte`i cam agitat, pentru c[ dac[ nu sunte`i sigur c[ pute`i s[ o ]ncepe`i o lucrare nou[ \i nu v[ este respecta`i! clar cum s[ o aborda`i. Nu refuza`i sprijinul oferit de colegi!

H Rac

luat 50.000 de euro, iar Drago\ - 5.000. Dar Drago\ l-a acuzat pe Ionu` \i c[ a furat testamentul l[sat de Dol[nescu. Atunci

a ]nceput scandalul. Convins c[ el merit[ mai mult, Ionu` ia oferit lui Drago\ o cas[ la Sinaia, un teren ]n Tunari \i

100.000 de dolari. Drago\ a refuzat \i a apelat la justi`ie. Pe 15 septembrie, vor da ochi ]n ochi pe holul tribunalului. „

Carmen |erban ani a comentat \i scandalul dintre fiii regretatului Ion Dol[nescu. „Este p[cat c[ s-a ajuns la acest scandal. Nu cred c[ Ion Dol[nescu \i-a dorit acest lucru. Ionu`, care a muncit al[turi de el de la vârsta de 9 ani, ar trebui teoretic s[ primeasc[ mai mult”, a spus Maria, care a declarat c[ cei doi copii ai s[i sunt deja rezolva`i din acest punct de vedere. „

Actri`a din California dreamin a intrat ]n conflict direct cu interpreta Carmen |erban. Maria Dinulescu s-a ar[tat deranjat[ de atitudinea lui Carmen la adresa filmului realizat de regretatul Cristian Nemescu. Carmen |erban a spus c[ nici m[car nu a v[zut filmul, \i c[ nu ]n`elege de ce se face atâta caz pe seama lui. De aici s-a aprins scânteia. Prezente la emisiunea „Stele sub lup[” de la Antena 2, cele dou[ au fost la un pas de b[taie, când Maria a numit-o

„manelist[” pe Carmen. „Eu nu am televizor de opt ani, a\a c[ nu \tiu cine este Carmen |erban, dar ceea ce a cântat ea se cheam[ «manea», nu-i a\a?”. }n acel moment, Carmen s-a schimbat la fa`[ \i a replicat. „Eu nu cânt manele, ci muzic[ etno cu influen`e house”, a ]ncercat solista s[ ]i explice Mariei. Totu\i, actri`a a continuat tirada \i a dezv[luit c[ numele ei nu se poate asocia cu acest tip de muzic[, moment ]n care Carmen |erban a p[r[sit studioul. „

Andrei Gheorghe Minculescu nu ar fi prins Cr[ciunul f[r[ o admir[ pe transplant Ramona Gabor Show-ul „R[t[ci`i ]n Panama”, pe care mizeaz[ ]n aceast[ toamn[ Kanal D ]n lupta audien`elor, a stat la baza petrecerii de anun`are a grilei de toamn[ a postului de televiziune. Petrecerea a avut loc joi sear[ pe insula de pe Lacul Her[str[u din Capital[, ]ntr-un decor cu mult lemn, cei peste 300 de invita`i fiind du\i la fa`a locului cu dou[ vapora\e, relateaz[ vedeta.ro. La evenimentul de lansare a grilei, cei prezen`i au putut cunoa\te

Horoscop

F Taur

Maria Dragomiroiu Maria Dinulescu, apeleaz[ la opera`iile la un pas de estetice ]nc[ierare cu Cânt[rea`a de muzic[ popular[, Maria Dragomiroiu (foto), s-a decis s[ apeleze la opera`iile estetice, ea fiind nemul`umit[ de imaginea sa actual[. Cânt[rea`a a spus ]n timpul film[rilor emisiunii Conferin`a de pres[ de la Antena 2 c[ se va opera la nivelul fe`ei undeva dup[ Revelion. „}mi doresc de mai mult timp acest lucru, ]ns[ pân[ acum s-a opus familia. Lumea spune ca sunt frumoas[, ]ns[ vreau s[ m[ simt bine atunci când m[ uit ]n oglind[”, a spus Maria Dragomiroiu. }n aceea\i emisiune, cânt[rea`a ]n vârst[ de 54 de

15

noile achizi`ii ale Kanal D: Andrei Gheorghe \i Simona P[truleasa. Andrei Gheorghe a trimis un mesaj video, el fiind ]n Panama la film[rile showului al c[rui buget se ridic[ la dou[ milioane de euro. Dup[ dou[ s[pt[mâni de \edere ]n Panama, el a l[udat echipa columbian[, dar \i pe concuren`i, spunând c[ acolo, ]n cele dou[ s[pt[mâni, au ie\it la iveal[ adev[ratele caractere. Astfel, el a spus c[ a ajuns s[ o admire chiar \i pe Ramona Gabor. „

Solistul trupei Iris, Cristi Minculescu (foto), a declarat la emisiunea Happy Hour, c[ problema de s[n[tate cu care sa confruntat la ]nceputul anului a fost extrem de serioas[ \i c[ medicii nu ]i d[deau \anse prea mari de via`[ f[r[ transplantul de ficat. Invitat ]n emisiunea Happy Hour, Cristi Minculescu a spus: „Rodica (so`ia lui n.r.) se simte bine \i m[ bucur c[ a crezut. Eu sunt mai pesimist prin natura mea. Din cauza ei pot s[ cânt, altfel nu erau \anse s[ apuc Cr[ciunul acestui an. Am avut zile. Ne-a `inut

Dumnezeu ]n poala lui \i pe mine \i pe Rodi. Nu e vorba doar c[ m-am schimbat 100%, ]ns[ privesc altfel realitatea”. „

N Capricorn

}n mod nea\teptat, primi`i o sum[ important[ de la o rud[ mai ]n vârst[. V[ reg[si`i ]ncrederea ]n viitor \i ]ncepe`i s[ face`i planuri. V[ recomand[m s[ nu lua`i hot[râri importante ]n grab[.

V[ recomand[m s[ nu v[ ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ v[ lipse\te sim`ul practic. Amâna`i deciziile importante pe plan profesional \i ]n afaceri!

I Leu

O V\rs\tor

|ansele sunt de partea dumneavoastr[, intui`ia v[ ajut[ \i reu\i`i s[ dep[\i`i cu bine dificult[`ile. Ave`i succes ]n tot ce face`i. Este o zi bun[ pentru examene \i pentru afirmarea pe plan artistic.

Ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate, mai ales datorit[ talentelor artistice. Dup[-amiaza face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ mai ]n vârst[.

P Pe[ti

S-ar putea s[ ave`i o mare dezam[gire, ]n urma unei ]ntâlniri de aDiminea`a face`i planuri ambi`i- faceri. Nu v[ descuraja`i! Pur \i simoase ]n leg[tur[ cu o afacere, dar plu, nu este un moment favorabil.

J Fecioar\

Bancul zilei O FEMEIE ESTE OPRIT{ DIN TRAFIC DE UN POLI~IST - A`i dep[\it limita de vitez[. Permisul dvs., v[ rog. - Vi l-a\ da, numai c[ nu ]l am. L-am pierdut definitiv pentru conducere repetat[ ]n stare de ebrietate. - Aha... }mi ar[ta`i, v[ rog, actele ma\inii? - Nu pot. Am furat aceast[ ma\in[ \i am ucis proprietarul. }n acest moment poli`istul se retrage ]ncet spre ma\ina sa \i cere ajutoare prin radio. }n 5 minute sosesc la fa`a locului alte cinci ma\ini de poli`ie. Un ofi`er superior se

apropie de ma\ina femeii cu pistolul preg[tit. - Doamn[, v[ rog s[ ie\i`i din ma\in[! Unul dintre colegii mei mia spus c[ a`i furat aceast[ ma\ina \i c[ a`i ucis proprietarul. V[ rog s[ deschide`i portbagajul. Femeia deschide portbagajul, care este gol. - Ma\ina este a dvs., doamn[? - Da. Pofti`i actele ei. Acesta studiaz[ permisul, care este ]n regul[. Tipul deja nu mai \tie ce s[ cread[. - Mul`umesc, doamn[. Vede`i, colegul meu mi-a spus c[ nu ave`i permis, c[ a`i furat ma\ina \i a`i ucis proprietarul! - P[i, sunt convins[ c[ v-a spus \i c[ mergeam cu vitez[!

O RE~ET{ PE ZI ARIPIOARE CU SMÂNTÂN{ Ingrediente: 8-10 aripioare, 1ceap[, 1-2 morcovi, 1-2 ro\ii, 200ml smântân[, 2-3 linguri f[in[, sare, piper, usturoi, m[rar. Mod de preparare: Aripioarele se cur[`[ bine, se spal[ \i se pun la fiert. Se fierb ]n ap[ rece, se spumeaz[, se adaug[ ceapa t[iat[ m[runt, morcovul t[iat rondele, ro\iile t[iate m[runt \i condimentele. L[sa`i s[ fiarb[ la foc mic. Când aripioarele sunt fierte se adaug[ un c[`el de usturoi t[iat m[runt. Smântâna se amestec[ cu f[ina, se adau-

g[ pu`in[ zeam[ de pui \i se amestec[ bine. Aceast[ compozi`ie se toarn[ peste aripioare \i se amestec[ continuu la foc mic pân[ se ]ngroa\[. La urm[ se adaug[ \i pu`in m[rar. Se serve\te cu m[m[ligu`[ sau cu pâine.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 12 septembrie 2009

Fondurile structurale aduc \i risc de anchete penale pentru mul`i primari Primarii care vor reu\i s[ aduc[ cei mai mul`i bani europeni ]n localit[`ile pe care le conduc sunt \i cei mai expu\i riscului de a cheltui ilegal fondurile atrase. Asta din cauza lipsei de preg[tire ]n acest sens. Semnalul de alarm[ a fost tras chiar de c[tre \eful Agen`iei de Dezvoltare Nord-Est. Jude`ul Boto\ani este unul dintre performerii atragerii de fonduri structurale.

UTILE

|efii Agen`iei de Dezvoltare Nord Est se a\teapt[ la primari care s[ fie ancheta`i pentru cheltuirea ilegal[ a fondurilor europene din cauza lipsei de preg[tire ]n domeniul acesta. Constantin Apostol, directorul general al Agen`iei pentru Dezvoltare Regional[ (ADR) Nord-Est, nu exclud ca multa\teptatele fonduri europene s[ aduc[ \i z[ng[nit de c[tu\e pentru unii primari. Lipsa de specializare ]n domeniul atragerii de investi`ii europene, dar \i lipsa fondurilor necesare administra`iilor publice locale pentru contractarea unor firme socializate pe aceast[ linie deschide calea unor mari nereguli ]n ceea ce prive\te legalitatea cheltuirii fondurilor europene. „Cândva se spunea c[ este nevoie de 15.000 de speciali\ti, dar eu cred c[ num[rul real al speciali\tilor de care avem nevoie ]n sectorul bugetar este de 30.000 de persoane. Acum toat[ lumea spune c[ sistemul este prea ]nc[rcat \i trebuie s[ mai fie f[cute concedieri \i probabil a\a \i este, ]ns[ la capitolul atragerea \i cheltuirea banilor publici este nevoie urgent[ de speciali\ti. Sunt convins c[ dup[ ce vor fi atrase fonduri europene pe diverse proiecte vor fi mari, mari probleme ]n ceea ce prive\te legalitatea cheltuirii acestora deoarece primarii nu se prea pricep s[ fac[ asta, salaria`ii Prim[riei nu \tiu s[ se ocupe de asta, iar bani pentru a contracta o firm[ de specialitate nu exist[”, a declarat Apostol. Gabriela Macoveiu, director de comunicare ]n cadrul ADR, 4,2552 lei

a spus c[ se constat[ o schimbare radical[ a atitudinii celor mai mul`i dintre reprezentan`ii autorit[`ilor publice locale ]n ceea ce prive\te atragerea de finan`[ri din fonduri structurale. Aceasta a precizat c[ primarii „]nce`i” nu au nicio scuz[ pentru lipsa de proiecte. „Nu ar trebui s[ mai existe cazuri de primari care s[ solicite prelungirea termenului de depunere a unor documenta`ii doar pentru c[ ei nu au \tiut. Avem foarte mul`i primari care nu au nevoie de o astfel de modificare deoarece sunt aten`i la canalele de comunicare, ]n timp ce ceilal`i nu fac asta”, a declarat Macoveiu, care s-a referit la un primar dintr-o comun[ din Boto\ani care i-a solicitat ministrului Vasile Blaga, la ultima sa vizit[ la nivel local, o astfel de prelungire.

AUTORIT{~ILE BOTO|{NENE, SCHIMBARE RADICAL{ }N PRIVIN~A ATRAGERII DE PROIECTE Ceea ce nu au f[cut timp de 20 de ani autorit[`ile boto\[nene se pare c[ au reu\it s[ fac[ ]n ultimul an. Potrivit lui Constantin Apostol, jude`ul Boto\ani este unul dintre pu`inele care are strategie de dezvoltare \i de atragere a fondurilor structurale. „Constat o schimbare total[ la nivelul jude`ului Boto\ani. Acum exist[ o strategie de dezvoltare, acum avem strategii la municipiul Boto\ani, dar \i la alte localit[`i, cum ar fi Dorohoi sau Fl[mânzi. Este o schimbare ]n bine, iar jude`ul este pe o pozi`ie frunta\[ la multe capitole. Nu doar gradul de s[r[cie \i nevoia a dus la aceast[ mobiliza2,9159 lei

re, ci \i nivelul de implicare al autorit[`ilor \i con\tientizarea c[ trebuie s[ fac[ ceva urgent”, a completat \eful ADR.

120 MILIOANE DE EURO PENTRU PROIECTELE DIN BOTO|ANI ADR a primit solicit[ri de finan`are pentru 48 de proiecte cu o valoare de 120 milioane de euro. Cele mai multe, 12, sunt pentru modernizarea drumurilor, zece proiecte vizeaz[ planuri integrate de dezvoltare urban[, \apte au menirea de a sprijini micro-intreprinderile, \ase vizeaz[ reabilit[rile din ]nv[`[mânt, patru pentru reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale, dou[ pentru reabilitarea serviciilor medicale, patru proiecte vor s[ atrag[ bani ]n cultura boto\[nean[, iar alte trei ]n turism. Modernizarea \oselei de centur[ a municipiului Boto\ani, a drumurilor din Mih[l[\eni \i Mih[ileni-Dersca se face cu fonduri structurale atrase prin ADR. La fel, reabilitarea Spitalului Jude`ean „Mavromati”, precum \i construirea celui mai mare parc de distrac`ii din zona Moldovei, la ie\irea din municipiul re\edin`[ de jude` spre Hudum. Agen`ia pentru Dezvoltare Regional[ NordEst implementeaz[ la nivelul Regiunii Nord-Est Programul Opera`ional Regional 20072013, ]n calitate de Organism Intermediar. Obiectivul strategic al Programului Opera`ional Regional (Regio) 2007-2013 const[ ]n sprijinirea unei dezvolt[ri economice, sociale, echilibrate teritorial \i durabile a Regiunilor României, corespunz[tor nevoilor lor \i resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de cre\tere, prin ]mbun[t[`irea

Ziua: 280C

Noaptea: 130C

condi`iilor infrastructurale \i ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, ]n special cele mai slab dezvoltate, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi \i a munci. Poten`ialii beneficiari ai Programului Opera`ional Regional sunt: autorit[`i ale administra`iei publice locale din Regiunea Nord-Est (]n propor`ie de aproximativ 60%), universit[`i de stat, asocia`ii de sprijinire a afacerilor, unit[`i de cult, societ[`i private \i ONG-uri ce pot contribui prin proiectele lor la dezvoltarea socio-economic[ a Regiunii (Bogdan Caliniuc)

Unit[`i \colare reabilitate inutil Datoriile pe care Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) le are de achitat constructorilor sunt puse pe seama fostei conduceri a Educa`iei boto\[nene. Actualii \efi ai I|J consider[ c[ num[rul de \antiere deschise a fost prea mare \i inutil. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, este de p[rere c[ lipsa banilor \i deschiderea a numeroase \antiere au dus la imposibilitatea g[sirii finan`[rii pentru lucr[rile care se fac ]n \coli ]n vederea ob`inerii avizului sanitar de func`ionare.„S-au deschis lucr[ri ]n ne\tire, f[r[ nici o acoperire, nici financiar[, sub niciun criteriu. Au fost deschise \antiere ]n \coli unde avem sub 20 de copii, investi`ii care ajung la vreo 12-14 milioane de lei vechi, pentru 14, 16 sau pentru 24 de elevi. Fiecare copil are, cu siguran`[, dreptul la educa`ie, la condi`ii bune de educa`ie, dar priorit[`ile trebuiau stabilite pe ni\te criterii foarte clare. Trebuiau ]ncepute 50 de \antiere, ]nchise acele 50 pe parcursul unui an sau doi ani \colari, dup[ care ]ncepeam

altele \i tot a\a mai departe. Le aduceam la stadiul de avizare sanitar[, condi`ii \i de igien[ \i de ]nv[`are normale, dup[ care ]ncepeam ]n alt[ parte”, a declarat Ada Macovei. La aceast[ dat[ sunt 232 de \antiere deschise, care, ]n opinia \efei educa`iei, nu se \tie ]n câ`i ani se vor finaliza, ]n cât timp vor veni cele 300 de miliarde de lei care sunt necesare jude`ului Boto\ani pentru finalizarea acestor \antiere. „Avem ]n schimb priorit[`i \i situa`ii unde au fost inunda`ii, au fost afectate unit[`i de ]nv[`[mânt, chiar \i anul acesta, \i nu putem deschide \antiere noi tocmai c[ avem deschise extraordinar de multe pân[ acum. Avem de pl[tit constructori cu sume foarte mari, lucr[ri executate, facturate, pentru care constructorii au achitat la stat TVA, au f[cut toate pl[`ile la timp, iar statul le este dator. Suntem ]n situa`ia ]n care consiliile locale sau \colile care au semnat contractele \i au deschis \antierele, pot fi ac`ionate ]n orice clip[ ]n instan`[ de constructorul care a finalizat lucrarea”, a men`ionat Ada Macovei. Aceasta nu s-a ferit s[ afirme c[ toat[ vina pentru situa`ia descris[ o poart[ fostul inspector \colar general. (Petronela Rotariu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 12 S Sf. Sfin`it Mucenic Autonom; Sf. Mucenici Machedonie \i Teodul (Odovania praznicului Na\terii Maicii Domnului) 13 D Duminica dinaintea În[l`[rii Sf. Cruci Sf. Mc. Corneliu Sutasul; †) Cuv. Ioan de la Prislop (Înaintepr[znuirea În[l`[rii Sf. Cruci) Glas 5. Sfetilna 3. Ap. Galateni 6,11-18. Ev. Ioan 3,13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim). 14 L (†) În[l`area Sfintei Cruci (Post) Ap. 1 Corinteni 1,18-24. Ev. Ioan 19,6-11; 13-20; 25-28; 31-35. Toate ale Praznicului.

Evenimentul de Botosani nr.1433  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you