Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.64(2352)•Mar`i,2aprilie2013•12pagini

Protestinedit

Pie`arii s-au sup[rat pe primar \i au intrat ]n grev[ Sutedecomercian`idinPia`a Central[amunicipiuluiBoto\aniaurefuzats[-\imaiexpun[,ieri,marfapetarabe,]n semndeprotestfa`[deanumite m[suriimpusedeAdministra`ia Pie`ei.Eisuntrevolta`ic[executivulprim[rieile-apromis]n campaniaelectoral[condi`iimai bune\ichiriimaimicidarniciunadintreacestepromisiuninu afostonorat[. Pagina 5

Mercedes incendiat ]n stil mafiot pe strada S[venilor Incapacitateapoli`i\tilor deaidentifica\iprinde autoriiincendierilorde ma\inidinultimulan, dinmunicipiulBoto\ani, af[cutcaastfelde r[zbun[ris[setransforme]ntr-o„mod[”.

Pagina 6

Dolineaschi a discutat cu Ponta despre candidatura sa la conducerea PSD Pagina 9

Gropile de pe drumurile jude`ene intr[ la „cosmetizat” ]n scurt timp Estepromisiuneapecare ofac\efiiConsiliuluiJude`ean,carespunc[imediatdup[aprobareabugetului,primapreocupareafostceadeademara pa\iipentruplombarea gropilorap[rute]nasfalt dup[trecereaiernii.

Pagina 3

Concuren`i mul`i la angaj[rile ]n spitale, dar slab preg[ti`i Pagina 4


2

SOCIAL

Mar`i,2aprilie2013

}nv[`[mânt

Municipiul Boto\ani, gazd[ a dou[ olimpiade na`ionale }nperioada2-6aprilie, Inspectoratul|colarJude`eanBoto\anivaorganizaOlimpiadana`ional[ deagricultur[.Festivitateadedeschiderevaavea locmar`i,2aprilie,ora 17,00,laTeatrul„Mihai Eminescu”dinBoto\ani. Candida`ii vor sus`ine proba scris[ miercuri,3aprilie,ora9.00,laColegiul Tehnic„GheorgheAsachi”Boto\ani,iar probapractic[vafisus`inut[vineri,5aprilie,ora9,00,laLiceulTehnologic„AlexandruVlahu`[”|endriceni.Festivitateade premierevaavealocvineri,5aprilie,]ncepândcuora18.00,laCasadecultur[din Dorohoi. }nperioada29martie-2aprilie2013, Inspectoratul|colarJude`eanBoto\aniare

onoareadeafigazdaOlimpiadeina`ionaledelimbiclasice.Cuacestprilej,auvenit ]njude`ulBoto\ani226deelevi,]nso`i`ide 42decadredidactice.FestivitateadedeschidereaavutloclaTeatrul„MihaiEminescu”,sâmb[t[,30martie,laeaparticipând,al[turideconducereaI|JBoto\ani, Mina Rusu - inspector general ]n cadrul MinisteruluiEduca`ieiNa`ionale,Theodor Georgescu - pre\edintele Comisiei na`ionale,Costic[Macale`i-prefectuljude`ului Boto\ani, senatorul Doina Fedorovici, deputatul Tamara Ciofu, Viorel Iliu`[ viceprimarul municipiului Boto\ani \i Gheorghe Sorescu - vicepre\edintele CJ Boto\ani. Alocu`iunile invita`ilor au fost urmate deunprogramdemuzic[psaltic[]ninterpretareaunuigrupdeelevidelaSeminarul TeologicLiceal„Sf.Gheorghe”,undans grecesc\ispectacolul„Didona\iAeneas” sus`inutdetrupadeteatru„Katharsis”de laColegiulNa`ional„A.T.Laurian”.Duminic[,31martie,s-ausus`inut,laColegiul Na`ional „M. Eminescu”, probele

scriselalimbalatin[,respectivlimbagreac[, rezultatele finale urmând a fi afi\ate luni,1aprilie,ora16.30.Festivitateade

Mai multe str[zi din ora\ intr[ ]n repara`ii Lucr[rile de repara`ii \i ]ntre`inere str[zi din municipiu continu[ \i ]n aceast[ s[pt[mân[.Astfel,]nperioada1-5aprilie vor avea loc amenaj[ri trotuare \i parc[ri pe strada O. Onicescu tronson Bulevardul M. Eminescu- Strada O. B[ncil[,amenajareparc[ri,aleiacces,trotuarelaAnsamblulParcul Tineretului, Strada Drept[`ii.PeCaleaNa`ional[tronson I.Pillat-P.Rare\auloclucr[ri deamenajaretrotuare,refacere carosabil. Plomb[ri str[zi cu pavele sunt programate pe BulevardulGeorgeEnescu,Strada Pacea, Strada Nicolae Iorga, Calea Na`ional[ tronson Ion Pillat-PetruRare\.Sevalucra \i pe str[zile nemodernizate StradaFurtunei,StradaM[r[\ti, Strada Carpa`i, Strada I.L. Caragiale,StradaAlexandrucel Bun,Strada1Mai.(Petronela Rotariu)

premierearelocmar`i,2aprilie,]ncepând cuora8.30,laTeatrul„MihaiEminescu” dinBoto\ani.(PetronelaRotariu)

|coalaAltfel:

S[ \tii mai multe, s[ fii mai bun! Sub egida campaniei „|COALAALTFEL-S{|TII MAI MULTE, S{ FII MAI BUN”, poli`i\tii boto\[neni se vor]ntâlni,]nperioada1-5aprilie, cu sute de copii din gr[dini`ele\i\coliledinjude`.S[pt[mâna „|COALA ALTFEL” are]nprogram,pentruceimici, dezbateri, filme educative \i diverse activit[`i de educa`ie. Cuaceast[ocazie,poli`i\tiivor purtadiscu`iitematice\ivordistribuimaterialecurecomand[ri pentru prevenirea absenteismului\colar,delincven`eijuvenile, violen`ei ]n \coli, victimiz[rii minorilor. Pe parcursul ]ntregii perioade,poli`i\tiidincadrulCompartimentului de Analiz[ \i Prevenire a Criminalit[`ii \i cei de proximitatevorprezentaelevilor din \colile boto\[nene filmul educativ „Cheia e la tine”, pe marginea c[ruia vor avea loc dezbateri cu cei mici, privind

prevenireadelincven`eijuvenile. }ndatade2aprilie,lasediul Inspectoratului de Poli`ie al jude`ului Boto\ani, 10 elevi de laliceeleboto\[nenevorpetrece câteva ore ]n „umbra” unui poli`ist ]n cadrul Programului interna`ionaldeorientareprofesional[ pentru elevi „Job ShadowDay”.Astfeltineriivoraveaoexperien`[concret[]ncadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului Poli`iei Rutiere, ServiciuluideOrdinePublic[\i Serviciuluideinvestiga`iicriminale,]nv[`ândmaimultedespre activit[`ile, ]ndatoririle \i responsabilit[`ile de la locul de munc[prininterac`iuneacupoli`i\tii. Aceast[ serie de ac`iuni se]nscrie]ndemersulorganizat lanivelna`ionaldeInspectoratul General al Poli`iei Române, ]n colaborarecuMinisterulEduca`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului.(D[nu`Rotariu)


ADMINISTRA~IE

Mar`i,2aprilie2013

3

Gropile de pe drumurile jude`ene intr[ la „cosmetizat” ]n scurt timp Estepromisiuneape careofac\efiiConsiliuluiJude`ean, carespunc[imediatdup[aprobarea bugetului,prima preocupareafost ceadeademara pa\iipentruplombareagropilor ap[rute]nasfaltdup[trecereaiernii. |i asta pentru c[ „situa`ia este dezastruoas[”, recunoa\te vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu. La „inventarulgropilor”depedrumurile jude`ului, finalizat luna trecut[, cifrele au eviden`iat c[ ultima iarn[ a l[sat pagube la drumuri mult mai mari ca ]n urm[cuunan.Dac[laie\irea diniarna2011-2012cifrelear[tauc[eraudereparat68.000de metrip[tra`ideasfalt,laie\irea dinultimulsezonrecesuprafa`a total[agropilordepedrumurilejude`uluiaajunsla75.000de metrip[tra`i.

„Estefoartemultdelucru\i nu avem timp de pierdut. Se trece la organizarea licita`iilor pentru atribuirea lucr[rilor. Bani avem, dar nu suficien`i. darcucâtavemtrecemlatreab[,s[vedempecesumeputem facecontractelepentrurepara`ii

drumuri.Direc`iaJude`ean[de Drumuri\iPoduridispunepentruacestelucr[ri,deocamdat[, de 4,3 milioane de lei. Spun deocamdat[ deoarece noi sper[ms[maisupliment[mcucevabani\i]nurmarectific[rilor care vor avea loc. A\a s-a ]n-

Protestul de la Filarmonic[ continu[ cât Sârbu va fi director Arti\tiiFilarmoniciinurenun`[laprotestpân[ cândMihaiSârbunuvafischimbatdinfunc`ie. Lunicirca20deinstrumenti\ti\i-aumanifestat nemul`umireapentruc[managerulFilarmoniciia refuzats[-iialadou[concertelaSuceava,preferânds[iacueldoarcolaboratoritineri.Nemul`umireaestecuatâtmaimarecucâtla\edin`ade Consiliu Local de s[pt[mâna trecut[, consilierii municipali au decis s[ ]i prelungeasc[ lui Sârbu contractul de management. Edilul municipiului, OvidiuPortariuc,adeclaratc[adiscutatcudirectorulSârbu,darc[acestarefuz[s[-\ideademisia. „Amcerutpân[ast[zi (n.r.luni),laora14.00, un punct de vedere final al celor de la resurse umane`inândcontdetoatecomisiilecareaufost acolo.}nceeacem[prive\te,atâtcât]mipermite legea, am luat toate m[surile necesare, mai

multdecâtatâtnuamcum.Euamdiscutatde treioricudomnulSârbu\iamsugerats[]\idea demisia,darelrefuz[.Areoanumit[sus`inere”, adeclaratOviduPortariuc.(PetronelaRotariu)

tâmplat ]n fiecare an”, spune Gheorghe Sorescu, vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Potrivit reprezentan`ilor CJ,faptulc[drumurileauie\it din ultima iarn[ cu mai mari stric[ciuni fa`[ de iernile anterioare ar fi fost urmarea unei

iernimaigrele,maicapricioase, cu cicluri repetate ]nghe`-dezghe`.„S[nuuit[mc[amavut parte de o iarn[ foarte grea. Darceltârziupesteolun[intr[mpedrumuriculucr[rile”, ]ncheiat vicepre\edintele CJ. (AuroraDimitriu)

ITM \i-a modificat programul de lucru Programuldelucruafost modificat la Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) Boto\ani. „Având ]n vedere Hot[râreaGuvernuluinr.79/2013 princarezilelede2\i3mai 2013aufoststabilitecazile libere pentru salaria`ii din sectorul public, Ministerul Muncii, Familiei, Protec`iei Sociale\iPersoanelorVârstnice, respectiv Inspec`ia Muncii au hot[rât c[ programul de lucru al salaria`ilor din cadrul Inspectoratelor teritoriale de munc[ se va desf[\ura ]n perioada 1-23 aprilie 2013, de luni pân[ joi ]ntre orele 8.00-

17.30 \i vineri ]ntre orele 8.00-14.00, iar ]n data de 24.04.2013 ]ntre orele 8.0017.00”, a declarat Stelian Me`ler,inspector\efalITM. Având]nvedereobligativitatea respect[rii prevederilor Programului de m[suri pentrucombatereabirocra`iei ]n activitatea de rela`ii cu publicul, aprobat prin HG 1723/2004,programuldelucrucupubliculalInspectoratuluiTeritorialdeMunc[Boto\anis-astabilitastfel:luni, mar`i\ijoi]ntreorele8.3016.30, miercuri 8.00-18.30 \i vineri 8.00-14.00. (PetronelaRotariu)


4

SOCIAL

Mar`i,2aprilie2013

Concuren`i mul`i la angaj[rile ]n spitale, dar slab preg[ti`i S[pt[mânatrecut[au avutlocprobascris[\i ceapractic[pentruangajareaacinciasisten`i medicalilaSpitalulde Recuperare„Sf.Gheorghe”.Numaipu`inde 37depersoanes-au]nscrislaacestconcurs, ]ns[examinareaascos ]neviden`[câtdeslab preg[ti`iaufostceimai mul`idintreconcuren`i. Dincei37,doar7aureu\its[ob`in[ minim50depunctedincele100,câtreprezentapunctajulmaxim.Cualtecuvinte,30dintreconcuren`iauob`inutlaprobascris[maipu`indenota5lapreg[tirea teoretic[.Laprobapractic[al`idoiconcuren`i au ob`inut mai pu`in de 50 de puncte. De altfel, reprezentan`ii Sanitas recuno\teau recent c[ este o adev[rat[ problem[ cu preg[tirea multora dintre absolven`ii de \coli postliceale care se prezint[laconcursuripentruangajarea]n spitale. „Concuren`a este mare, dar mul`i dintreceicareseprezint[laacesteconcursurisuntslabpreg[ti`i.|ichiarcei caretrecdeacesteconcursuriau]nfa`[ o perioad[ grea. Sunt mul`i copii din ace\tia care nu au mai profesat. Este

adev[rat, trec prin concursuri la care concuren`aestefoartemare,darchiar \idup[promovareaunuiastfeldeconcurs ace\tia trebuie s[ ]\i desf[\oare activitatea,celpu`injum[tatedean,sub supravegherea unui cadru medical cu experien`[.Estep[rereamea\iamul-

tor colegi de-ai mei care v[d ]n sec`ii cum se descurc[ tinerii abia intra`i ]n sistem”, afirma Octavian Dumitru, lideruljude`eanalSindicatuluiSanitas. Laconcursulpentruangajareacelor 5asisten`imedicalilaSpitaluldeRecuperare, cel mai mic punctaj la proba

Dezbatere cu Liviu Dragnea pe tema regionaliz[rii Edilul municipiului, Ovidiu Portariuc,\ipre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Florin~urcanu, particip[azilaodezbatereprivind regionalizarea. La discu`iilelacarevorparticipato`iprimarii\i\efiideCJ,vafiprezent Liviu Dragnea, ministrul Dezvolt[rii.OvidiuPortariucadeclaratc[printrepropunerilepe care municipalitatea le va avea cuprivirelaregionalizareeste\i descentralizarea institu`iilor deconcentrate.

„Am formulat \i eu ni\te puncte de vedere \i câteva ]ntreb[ripecareos[]ncercs[le adresez]nprimulrândmediului academic,ceicareartrebuis[ aib[uncuvântdespus]nceea ceprive\teprincipiilereorganiz[rii.Unuldintrepuncteestelegatdedescentralizare,]nsensul ca anumite institu`ii care sunt coordonatecentral,delaBucure\ti,s[fiecoordonatelocal”,a declaratOvidiuPortariuc. Acestaadatcaexemplu]na-

cestsensoanumit[coordonare\i colaborarecuPoli`iamunicipal[, dar\icualteinstitu`iideconcentrate,cumarfiInspectoratele\i Direc`iaSanitarVeterinar[.„Atâtatimpcâtr[spundunor\efi ierarhicilanivelcentralacord[ poateomaimic[importan`[local[,pentrucaredecont[mnoi, cei din administra`ia local[, \i atuncienormalcaa-ceast[conduceres[fielaadministra`ialocal[”,amen`ionatedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

scris[ a fost de doar 18 puncte, ce ar echivala cu nota 1,80. Cel mai mare punctaj a fost de 94 de puncte. Ast[zi urmeaz[cacelecincipersoanecareau fostadmise]nurmacelordou[probes[ se prezinte la interviul de angajare. (AuroraDimitriu)

Vac[ scoas[ de pompieri dintr-o fos[ septic[ Luni diminea`[, pompierii boto\[neni au avut parte de o misiunedificil[dup[ceaufost solicita`i s[ salveze o bovin[ c[zut[]ntr-ofos[septic[,adânc[dedoimetri\ijum[tate,din gospod[ria unui localnic din Bogd[ne\ti, comuna Santa Mare.Dup[maibinedepatruore, animalulafostscosdincaptivitate.Apeluldeajutorafost]nregistrat pu`in dup[ ora 03.00. }nainte de a solicita sprijinul pompierilor, proprietarul gospod[rieia]ncercatzadarnics[o elibereze.Unechipajdincadrul

G[rzii de Interven`ie |tef[ne\ti s-adeplasatlaloculindicatpentrua-lajutas[-\iaduc[bovinala suprafa`[.Pentruaajungelaanimal,pompieriiaufostnevoi`is[ sape mai bine de un metru pe lâng[unperetedebeton\is[-l d[râmepar`ial.Aulegatbovina cu furtunuri \i cu ajutorul unui buldoexcavator au reu\it s[ o scoat[dincaptivitate,f[r[s[fie r[nit[.Interven`iaafostdificil[ având]nvederefaptulc[bovina cânt[rea cca. 500 kg, iar fosa septic[ era foarte ]ngust[. (D[nu`Rotariu)


ADMINISTRA~IE 5

Mar`i,2aprilie2013

Se preg[te\te un nou „Regulament pentru ap[” }ncepânddes[pt[mânatrecut[,conducereaCJ\iceaa Societ[`iiNova Apaservautrecut lanegocieriserioasecureprezentan`iiasocia`iilorde proprietari.Se]ncearc[s[seg[seasc[solu`iipentruastingenemul`umirileboto\[nenilorfa`[decum sefactureaz[consumuldeap[dar \ipentrua-ideterminaper[uplatnicis[]\iachite datoriilefa`[de operator. „Sepoart[discu`ii\isperde data aceasta s[ reu\im s[ g[sim solu`ia pentru a implica asocia`iiledeproprietaripentru a nu mai ap[rea diferen`e de consum la citirea apometrului descar[\iacelordinapartamente”,declara,ieri,directorul Societ[`ii Nova Apaserv, GabrielCârlan. |ivicepre\edinteleConsiliu-

lui Jude`ean, Gheorghe Sorescu,afirm[c[]\ipunemarisperan`e]n]ntâlnirilecureprezentan`iiasocia`iilordeproprietari. „Deocamdat[ suntem la ]nceput cu aceste negocieri. Noi vremcatoat[lumeas[fiemul`umit[, dar s[ eficientiz[m \i operatorul de ap[. Lucr[m la unnouregulamentpentruap[, ]l vom pune ]n dezbatere public[\ispers[setermineodat[ cunemul`umireaoamenilor,s[ numaifiesitua`ii]ncareconsumatoruls[vin[cufactura\i s[aratec[estepuss[pl[teasc[ maimultdecâtaconsumat”,a declaratGheorgheSorescu. Vicepre\edintele CJ mai spunec[sedore\tes[sep[streze actuala modalitate de plat[, darnuesteexclus[nicivarianta caacoloundeasocia`iileardori acestlucrus[se]ncasezebanii pentru consumul de ap[ prin asocia`ii. „Nu este varianta pe careamdori-o,darsediscut[ \i aceast[ posibilitate. Noi altceva vrem de la reprezentan`ii asocia`iilor, s[ se implice \i ei ]n citirea consumurilor pentru anumaiap[reaacelediferen`e deconsum\i]nc[rc[ridefacturicareaucreatstareadenemul`umire ]n rândul popula`iei”,amaispusvicepre\edinteleCJ. Conducerea operatorului de ap[\ireprezentan`iiCJsper[ca ]ncursulluniiaprilies[sefinalizeze dezbaterile cu reprezentan`iiasocia`iilor\is[seconturezenoulregulament.

La contorizarea individual[ nu se renun`[ Pe de alt[ parte, reprezentan`iioperatoruluideap[sepreg[tesc ]n continuare pentru lucr[rile pe care le-ar presupune

contorizarea individual[, deocamdat[fiindluate]ncalculastfeldemodific[ridoar]nsc[rile de bloc unde sunt mul`i datornici. „Noi suntem ]n faza ]n care achizi`ion[m utilaje. O partedintreasocia`iiaccept[s[ setreac[lacontorizareaindividual[. Noi ]nc[ mai discut[m

aceast[ solu`ie, pentru c[ nu putem]ntrerupeapa\ioamenilor care \i-au pl[tit facturile daraughinionuls[aib[vecini care nu ]n`eleg s[ achite ce consum[”,amaiprecizatdirectorulGabrielCârlan.(Aurora Dimitriu)

S-au suspendat angaj[rile anun`ate la Nova Apaserv Dup[ceaanun`atcu maretam-tamc[faceangaj[ripentrucititoride apometre\irecuperatori debanideladatorniciila ap[,conducereaSociet[`iiNovaApaservspune acumc[situa`ias-a schimbat.

Nu se mai fac angaj[rile promise, de\i ]n acestea ]\i puseser[ speran`e mul`iboto\[neni.ZecideCV-uris-au depus]nvedereaselec`ieiceurmas[se fac[.„Amsuspendatangaj[rileastea. Nueracorectpedeopartes[concediezioameniiarpedealt[partes[angajezipeal`ii”,spuneGabrielCârlan, managerulSociet[`iiNovaApaserv. Potrivitacestuia,]nmomentuldefa`[ secaut[altesolu`iipentruascoatebanii delar[uplatnici,solu`iidesprecarema-

nagerulsociet[`iinuvreas[discute]nc[, darcaresunt,probabil,legatestrânsde ]ntâlnirilecareauloc]naceast[perioad[ cu\efiideasocia`iideproprietarisaude locatari.Pedealt[parte,reprezentan`ii operatoruluideap[spunc[mai]ntâivor analizasitua`ia]ncas[rilordinultimaperioad[, de când au scos pe teren mai mul`isalaria`iaisociet[`ii. „Acumfacemoanaliz[,careprobabilvafifinalizat[]ndou[,treizile. Vrems[vedemces-a]ncasat]nultima

lun[princasierii\ices-a]ncasatcu oamenii no\tri care au fost pe teren. Dup[ aceast[ analiz[ vom \ti cât de eficient[afost\iaceast[activitatede teren”,aprecizatmanageruluioperatoruluideap[. Potrivit conducerii operatorului de ap[,nus-a]ncheiat]nc[seriadisponibiliz[rilor.Pân[lasfâr\itulanuluimai urmeaz[ s[ fie trimi\i ]n \omaj \i al`i angaja`iaisociet[`iifurnizoaredeserviciideap[\icanal.(AuroraDimitriu)


6

EVENIMENT

Mar`i,2aprilie2013

Mercedes incendiat ]n stil mafiot pe strada S[venilor Incapacitateapoli`i\tilordeaidentifica \iprindeautoriiincendierilordema\inidinultimulan, dinmunicipiulBoto\ani,af[cutca astfelder[zbun[ri s[setransforme ]ntr-o„mod[”.

}nnoapteadeduminic[spre luni, ]nc[ un autoturism, marca MercedesBenz,afostcuprinsde fl[c[ri ]n timp ce era parcat pe strada S[venilor. Limuzina cu numere de Constan`a a ]nceput s[ard[,]njurulorei3.30.Focul afostobservatdevecini,careau sunat imediat la 112, chemând pompierii la fa`a locului. |i de aceast[ dat[ pagubele sunt ]nsemnate,]ncondi`iile]ncarema\inaeradestuldescump[.|ide aceast[dat[estevorba,celmai probabil, de o r[zbunare. Cu toatec[pompieriinuaustabilit clarc[esteoincendiere,modul deoperareestetraslaindigoca \icelelaltecazuri,foculpornind de la compartimentul motor \i pneuriledinfa`[,astfel]ncâtpagubas[fiecâtmaimare. „Spreloculindicats-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentului de Pompieri Boto\ani,cuoautospecial[cuap[\i spum[.Lasosireag[rziideinterven`ie,ardeaparteadinfa`[ a ma\inii, existând pericolul ca fl[c[riles[cuprind[]ntregulautoturism.Incendiulafoststins]n mai pu`in de un sfert de or[. Valoarea pagubelor se ridic[ la 50.000lei.S-ausalvat\iprotejat bunuri materiale ]n valoare de 20.000 lei. Cauza probabil[ a incendiuluieste]ncursdestabilire”, a precizat plutonier major Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publicealISUBoto\ani.

Ma\ina apar`ine lui Iulian Mandraburca,carede`ineofirma de transport persoane, Tur RomImpex.Acestaadeclaratc[ fiuls[uafostamenin`atdup[ce a fost implicat ]ntr-un accident rutier.Urmeaz[ca]nurmaancheteicriminali\tilor\iaspeciali\tilordelaISUs[sestabileasc[ dac[afostvorbadeoincendiere saunu.Astfeldac[esteoincendiereaceastaarfiaunsprezecea dintr-un\ircarenuaduceunplus deimaginepoli`i\tilorboto\[neni badimpotriv[. Ultimul eveniment de acest fels-apetrecut]nlunafebruarie aacestuiancândunautoturism marca Ford parcat pe strada I.C. Br[tianu a luat foc. Pompierii au stabilit c[ ma\ina apar`inând Iustinei Gog[lniceanu, proprietara pensiunii ImperiadinlocalitateaCucor[ni,a fost incendiat[. Pe parcursul unui an au ars ma\inile mai multorcategoriidepersoane. Delatinerif[r[ocupa`ie,la persoaneanchetatepenal,directoridesociet[`ipân[lacomisari aiG[rziiFinanciaresauunprocuror DIICOT. Pentru c[ poli`i\tii nu au identificat de la bun ]nceputautorii,acestfelder[zbunareafostcopiat,celmaiprobabilopartedintreincendierineavândleg[tur[]ntreele.(D[nu` Rotariu)


EVENIMENT

Mar`i,2aprilie2013

7

Protestinedit

Pie`arii s-au sup[rat pe primar \i au intrat ]n grev[ Sutedecomercian`idin Pia`aCentral[amunicipiuluiBoto\aniaurefuzats[-\imaiexpun[, ieri,marfapetarabe,]n semndeprotestfa`[de anumitem[suriimpuse deAdministra`iaPie`ei. Eisuntrevolta`ic[executivulprim[rieile-apromis]ncampaniaelectoral[condi`iimaibune\i chiriimaimicidarniciunadintreacestepromisiuninuafostonorat[. Boto\[neniicareaudoritieris[fac[ cump[r[turi]nPia`aMareaug[sitmeselegoale,comercian`iiprotestând]nfa`a sediuluiAdministra`ieiPie`elor. Pie`ariieraunemul`umi`ic[primarul Ovidiu Portariuc \i directorul Urban Serv, Simion Drelciuc, nu au venit s[ discutecuei,a\acumsea\teptau]nurma promisiunilor de s[pt[mâna trecut[. Nivelul chiriilor, serviciile de ap[ \i canalincluse]ncontractelede]nchiriere,doarpehârtie,nerespectareasectoriz[rii ]n ceea ce prive\te produc[torii \i comercian`ii. „Nusemaipoate.Pl[tesc30demilioanela10metrip[tra`i?Trebuies[ne scad[ cât de cât chiriile, m[car 50 la sut[,nusepoate”,strigaunadintrecomerciante. „Noi avem numai obliga`ii, nuavem\idrepturi.Drepturilenoastre undesunt?”,eraoalt[nemul`umire. }n acela\i timp comercian`ii sunt nemul`umi`i de modul ]n care se comport[cueiIustinianBozi,administratorulPie`ei.„S[pleceacas[.Neamenin`[ \inestreseaz[]nfiecarezi.Numaiputemcuel”,auspusceidinPia`[.Pentru câtevaminute,celvizatdenemul`umiri \i-a f[cut apari`ia ]n rândul oamenilor, ace\tiadinurm[au]nceputs[]lhuiduie \is[]istrigec[acreathaos.

Primarul Portariuc: „I-am chemat aici la discu`ii” }ntimpcepie`ariisolicitaucaedilul municipiului s[ vin[ s[ discute cu ei,

OvidiuPortariucseaflalamanifest[rile prilejuitedeaniversareaa135deanide la]nfiin`areaRegimentului33Infanterie. „Eraoprogramare,erauinvita`ide laBucure\tila125deanidela]nfiin`area garnizoanei, era un eveniment programat,deastaam\iprogramatla ora11.30]ntâlnireacuoamenii,problemelenusepotrezolva]npia`[cusute de oameni, se discut[ civilizat cu ni\te reprezentan`i, a\a este peste tot ]n lume”,amen`ionatedilul. }nacela\itimp,primarulestedep[rerec[]nspateleprotestelorsunt\iinstigatori.„Eunupots[m[ducpestetot undem[a\teapt[.I-amchemataicila discu`ii, ]mpreun[ cu directorul de la UrbanServ,cudomnulBozi.Vomvedea dac[ motivele lor sunt ]ntemeiate, dac[ ]ntr-adev[r sunt abuzuri, ceea ce nucred.Chiriilenus-audublat,parc[ vinerieraualtelemotivele,c[leverific[ cântarele,c[sefaccontroalelacertificatedeproduc[tor,decitotceeace`ine de o bun[ desf[\urare a activit[`ii ]n pia`[ \i transparen`[, a\a cum cer cet[`enii”,adeclaratOvidiuPortariuc.

Simion Drelciuc: Bozi nu va fi schimbat Simion Drelciuc a declarat c[ IustinianBozi,\efulPie`eiCentrale,nuvafi schimbat din func`ie \i nici chiriile din pia`[nuvorfimodificate.„Oricespa`iu afost]nchiriatpebaz[delicita`ie.S-a

\tiutdinstartsumacucareseporne\tela licita`ie, contractele au fost ]ncheiate \i nuv[d\inupot,]nbazauneilicita`ii,s[ modificchiriaprev[zut[]ncontract.Eu le-amspusc[stau]nprotestpebaniilor. Dac[dumnealornu]miachit[chiria,eu am calea legal[, m[ ]ndrept pe calea instan`ei”,adeclaratSimionDrelciuc. }ntr-unfinal,dup[cela11.30,niciunuldintrepie`arinuaajunslaPrim[rie, dup[oor[,12reprezentan`iaudiscutat cuprimarulOvidiuPortariuc,viceprimarul Cosmin Andrei, Simion Drelciuc directorgeneralUrbanServ,ViorelNe-

gru-\efCompartimentdezvoltare\iIustinianBozi,\efulPie`eiCentrale. Dup[ ce s-au plâns de chiriile prea mari,ceinemul`umi`ii-auamintitedilului c[ ]n campania electoral[ le-a f[cut mai multe promisiuni de sprijin. „Suntemstresa`i.CeidelaPoli`iaLocal[vin zilnics[neverifice.DomnulBoziface abuzuri. Vrem spa`iu de depozitare pe timpulzilei,dac[petimpulnop`iinuse poate.Numaivremtaxelalocurilede parcare,d[m15leipezis[parc[mma\ina.Cântarele,dac[auverificaremetrologic[,s[nufimobliga`is[lelu[m delaPia`[,dac[leavempealenoastre. Pl[timchiriimari,dedoiani]ncoaceau crescut lunar”, au spus cei veni`i la discu`ii. O alt[ problem[ ridicat[ de comercian`i a fost aceea c[, de\i este pia`[ agroalimentar[, sunt multe chio\curi cu produse industriale. Primarul Ovidiu Portariuc a ar[tat c[ Urban Serv func`ioneaz[dup[regulileuneisociet[`icomerciale\inupoateimpuneelsociet[`ii s[scad[chiriile. „Pre`ullachiriinu`ine de mine, eu nu am atribu`ii legale s[ intervin]ntredumneavoastr[\iceidela UrbanServ.Euvreauordine,disciplin[ \i cur[`enie ]n Pia`[”, a spus primarul municipiului. }n final s-a convenit ca la mese comercian`ii s[ fie l[sa`i cu o cantitate de marf[,darcares[nudep[\easc[]n]n[l`imenivelulmesei,iarprindialogs[fie rezolvate, pas cu pas, toate problemele pe care comercian`ii le-au ridicat. (PetronelaRotariu,RazvanSauciuc)


8

EVENIMENT

Mar`i,2aprilie2013

Doar 40 de locuri de munc[ pentru \omerii boto\[neni Ve\tiproastepentrucei caresperauc[]\ivorg[si unlocdemunc[]naceast[s[pt[mân[.Agen`ia Jude`ean[pentruOcupareaFor`eideMunc[ Boto\aniare]neviden`[ doarunnum[rde42de locuridemuncavacante. Persoaneleinteresatesepotorientaspre unuldintreurm[toareleposturidisponibile: contabil\ef,biolog/biochimist,jurisconsult, muzeograf memorialist, agent imobiliar, asistent rela`ii publice \i comunicare, asistent manager, operator procesare text \i imagine, buc[tar, coafor, frizer, cosmetician, manichiurist pedichiurist, vânz[tor, casier,zidar,dulgher,instalator,finisorl[cuitormobil[lemn,tinichigiu]nconstruc`ii, l[c[tu\ mecanic, electrician ]n construc`ii, tâmplaruniversal,finisorprodusedinazbociment, operator confec`ioner, muncitor necalificat]nconfec`ii. Ofirm[dinBac[u,cupunctdelucrula Boto\ani, SC Interfarm Impex SRL, caut[ contabilcuvechimedecinciani]ndomeniu pentruunsalariude2.500delei.

S-a Trimis ]n judecat[ pentru c[ a spânzurat intrat cu ma\ina ]ntr-o cas[ dup[ o UnangajatalDirecceart[ cu `ieiSilviceafosttrimis]njudecat[de procuroriiParchetuiubita luidepelâng[TriUn tân[r ]n vârst[ de 26 de anidinDorohoi\i-apuscap[tzilelordup[ces-acertatcuprietena sa. Nenorocirea s-a petrecut duminic[,b[rbatulspânzurândusedeogrind[dinpodulblocului ]ncarelocuiaaflatpebulevardul Victoriei din Dorohoi. Potrivit apropia`ilor ]nainte de a comite gestulnecugetatDumitruCornel A.s-acertatcuiubitasa.Tân[rul afostdescoperitdetat[ls[u,]n podul blocului, ]ns[ a fost prea târziu, nu a mai putut fi salvat. Poli`i\tii au deschis o anchet[, fiindcerut[necropsiacadavrului ]nvedereastabiliriicuexactitatea cauzeidecesului.(D.Rotariu)

bunalulBoto\ani pentrucomitereainfrac`iuniideconducereaunuiautovehiculpedrumurile publiceavândoalcoolemiepestelimita admis[delege. }n data de 29 ianuarie 2011 Stelic[AgachedinsatulBaranca,comunaHude\ti]njurulorei 04.12, la volanul unui autoturismmarcaVolkswagenpeDC 341pefondulst[riideebrietate,

aintratcuma\inaprintr-ungard, atrecutprintr-ocurte\is-a oprit ]ntr-un imobil ]n care se aflau \apte persoane. Din fericire ]n urma impactului nu a fost ni-

meni r[nit fiind doar pagube materiale. Dup[ analiza probelorbiologicedesânge\oferuluii s-astabilitoalcoolemiede2,35 mg/lalcoolpur]nsânge.(D.R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Basarabean prins la volanul unui Ford cu acte false }n urma unei ac`iuni desf[\urate de poli`i\tii de frontier[boto\[neni,unb[rbatdin Republica Moldova s-a ales cudosarpenal,dup[ceafost prins la volanul unui autoturism cu documente de ]nmatricularefalsificate.}ndatade 29martie,ora13.30,laPunctul de Trecere a Frontierei Stânca s-a prezentat pentru efectuareaformalit[`ilornecesare trecerii frontierei Vasile B., ]n vârst[ de 40 ani, la volanulunuiautoturismmarca Ford,]nmatriculat]nItalia.La controluldefrontier[,]nurma verific[rilorspecificeefectuate, poli`i\tii de frontier[ au constatatc[autoturismulrespectiv are inspec`ia tehnic[ periodic[expirat[.Poli`i\tiide frontier[au]ntocmitpenumeleb[rbatuluidosarpenalpentru s[vâr\irea infrac`iunii de conducerea pe drumurile publiceaunuivehicul]nmatriculat]naltstat,carenuaredrept decircula`ieinRomânia,documenteleurmândafi]naintateParchetuluidepelâng[Judec[toria S[veni, iar autoturismul a fost scos din Româniapeplatform[.(D.R.)

Program de lucru prelungit la Agen`ia de |omaj Program prelungit de lucru \i la Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ Boto\ani ]n perioada 1-18aprilie.Având]nvedere Hot[rârea Guvernului nr. 79/2013princarezilelede2 \i3mai2013aufoststabilite ca zile libere pentru salaria`ii dinsectorulpublic,Ministerul Muncii, Familiei, Protec`iei Sociale \i Persoanelor Vârstnice,respectivAgen`iaNa`ional[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ au hot[rât c[ programuldelucrualsalaria`ilor dincadrulAgen`iilorJude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ se va desf[\ura ]n perioada 1-18 aprilie de luni pân[joi]ntreorele8.00-17.30 \i vineri ]ntre orele 8.0015.00.(PetronelaRotariu)


POLITIC{

Mar`i,2aprilie2013

9

Dolineaschi a discutat cu Ponta despre candidatura sa la conducerea PSD DeputatulAndrei Dolineaschia anun`atoficialc[ vacandidapentru func`iadepre\edintealOrganiza`ieiPSDBoto\ani,laalegerile interne]ncadrul conferin`eijude`enecevafiorganizat[]ndatade 14aprilie. „Amamânatanun`areaoficial[ a candidaturii mele la conducereaPSDBoto\anipentruc[amdorits[m[consult

cucolegiimeidinorganiza`ie\i cu pre\edintele partidului, domnul Victor Ponta. Din punctulmeudevedere,ebine ca]naintedeate]nscrie]ntr-o competi`ies[teasiguric[aio echip[\iominim[sus`inere]n cadrul organiza`iei pe care inten`ionezi s[ o conduci. Le mul`umesc tuturor celor care \i-aumanifestatdejasus`inerea pentrumine”,adeclaratdeputatulPSD. AndreiDolineaschide`ine]n prezent func`ia de pre\edinte interimar al PSD Boto\ani, pe care a preluat-o dup[ demisia fostului pre\edinte Gheorghe Marcu. Anterior, deputatul PSD anun`ase c[ va face un anun` oficial privind candidatura la conducereaPSDBoto\anidup[ cevadiscutaacestsubiect\icu pre\edintelePSDVictorPonta.

Militarii de la UM 01189 au s[rb[torit 125 de ani de la ]nfiin`area Regimentului 33 Lunidiminea`[,prefectul Costic[Macale`iaparticipatlaceremonialeleorganizatelasediulUnit[`iiMilitare01189cuocazia]mpliniriia125deanidela]nfiin`areaRegimentului33InfanterieTulcea. S[rb[toarea celor care provin din regimentul]nfiin`at]n1888,printr-un}naltDecretalregeluiCarolI,ainclusoslujb[religioas[oficiat[dep[rinteleprotopopLucian Leonte,dar\iparadamilitar[.Momentele au fost apreciate \i admirate de oficialit[`i dar\idepubliculnumerosvenit]nincinta unit[`iimilitare. „Am citit istoricul acestei unit[`i, un istoricglorios.Drapelulvostruastatmereu lalocdecinste,lucrucarev[responsabilizeaz[\iv[onoreaz[.Am]ntâlnitast[ziaici oamenitineri,plinideenergie,dar\ifo\ti comandan`i, cadre militare acum ]n rezerv[.V[rogs[-iinvita`i\is[-iruga`is[

v[]mp[rt[\easc[dinexperien`alor,pentru c[ pute`i ]nv[`a multe de la ei despre ap[rareapatriei.Peto`iv[felicit\iv[urez LaMul`iAni”,esteuncrâmpeidinmesajuladresatdeprefectulCostic[Macale`i. Sutedecopiidediversevârste,al[turide cadre didactice \i p[rin`i, au aplaudat solda`ii,putândulteriors[vizitezeexpozi`iade tehnic[militar[\imuzeul.Bogat]nfotogra-

fii, spa`iul muzeal prezint[ \i uniforme, piese de armament provenind din diferite momentealeistorieiromâne,dinperioade ]ncareboto\[neniiaufostimplica`idirect]n conflictelearmatepentruap[rareapatriei. Demareinteres,]nspecialpentrumicu`iiveni`i]nvizit[,aufostlansatorulderachete,tunurile,obuzierul\iautoatelierul,toate expuse]naerliber]nincintaUM01189.

Geanina Pintilii nu mai vrea s[ fie \ef[ la Direc`ia de Drumuri Conform declara`iilor pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani, Florin ~urcanu, directorul Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri,  Geanina Pintilii,asolicitattransferul pe func`ia de director la Direc`ia patrimoniu a ConsiliuluiJude`ean. Transferul va fi aprobat ]n urm[toarea \edin`[ aConsiliuluiJude`ean,iar pre\edintele CJ urmeaz[ s[ numeasc[ un director interimar. „Conform legii, putemdeta\a\aselunipecinevapân[laconcurs”,a explicat Florin ~urcanu. (A.|.)


10

SPORT

Mar`i,2aprilie2013

Coplata intr[ ]n vigoare pentru pacien`ii interna`i din 1 aprilie Pacien`iiinterna`i din1aprilievorpl[ti laexternare,indiferentdeduratapetrecut[]nspital,osum[]ntre5\i10lei,a spusluniministrul S[n[t[`ii,EugenNicol[escu,precizând c[introducereaacesteiaestecuprins[]n acordulcuFMI\inu poatefischimbat[ decâtprinruperea acordului. „Coplata a fost instituit[ prinlegedeGuvernulBoc.Din cauza Ordonan`ei Guvernului Boc,coplataestecondi`ionalitate]nacordulcuFMI\inupoate fischimbat[decâtprinruperea acordului. Guvernul USL a

reu\its[p[strezesumamodic[ ]ntrecinci\izecelei”,adeclarat EugenNicol[escu. MinistrulS[n[t[`iiaprecizat c[despreintroducereasistemului decoplat[]nnoulContract-cadru pentru 2013-2014 se vorbe\te ]nc[dinianuarie. Nicol[escuamaispusc[hot[râriledeguvern\iordinelede ministrulegatedeContractulcadru privind acordarea asisten`ei medicale]nperioada2013-2014, normeledeaplicarealeacestuia, Hot[rârea de Guvern privind programelena`ionaledes[n[tate \inormeledeaplicarealeacestoraaufostpublicate]nMonitorul Oficialdin27martiepân[]n29 martie,iarmanageriicarenuau aflat ]nc[ de aceste documente „arputeaplecaacas[”. „Pe managerii care nu au aflat]nc[desprefaptulc[aceste documente au fost publicate ]nMonitorulOficials[]itrimitem acas[ pentru c[ nu citesc actelemedicale.}miasumintegral toate schimb[rile din sis-

tem.Suntatacuri]mpotrivamea carevinclardinparteacelorcare nu doresc schimbarea”, a ad[ugatministrulS[n[t[`ii. Unii manageri consider[ c[ aceste sume sunt mici \i vor fi cheltuite la achizi`ia chitan`ierelor,necesarepentrucapacien`ii s[aib[dovadapl[`iif[cute.Al`ii sus`in c[ din banii aduna`i vor pl[ti utilit[`ile sau vor face alte achizi`ii,cumarfimaterialeconsumabiledetipulm[nu\i,halate sauboto\ideunic[folosin`[. Taxa reprezentând coplata pentruserviciiledespitalizarecaresepl[te\tedin1aprilieestestabilit[defiecarespital,prinConsiliuldeAdministra`ie,dartrebuies[se]ncadreze]ntre5\i10lei. Aceast[ tax[ nu se pl[te\te pentruintern[riledeurgen`[,toate intern[rile pacien`ilor cu boli cronice, a c[ror patologie necesit[ intern[ri multiple, nici de c[trecopiiipân[la18ani,gravidele \i l[uzele, pensionarii care aupensiisub740delei\iceicu statutdepersoanecuhandicap.

}ndou[s[pt[mâni

Guvernul face curat prin administra`ia central[ VicepremierulLiviuDragneaa declarat,luni,c[]nmaximum dou[s[pt[mâniGuvernulvadecideasuprarestructur[rilorde personal\ireduceriicheltuielilor laniveluladministra`ieicentrale, inclusivaministerelor,dar\i eliminareaposturilorvacante. Dragneaadeclaratc[laniveluladministra`iei locale va fi scoas[ regula angaj[rii bugetarilor dup[sistemulla\aptepersoaneplecatedinsistem opersoan[angajat[,]ns[vorfieliminate\iposturilevacantecaresuntbugetatelaniveluladministra`ieilocale. „}n ceea ce prive\te administra`ia central[, credc[]ntr-os[pt[mân[,dou[,os[finaliz[m analiza\ios[avempemas[reducerialecheltuielilordepersonal\ialecelorcubunuri\iservicii. Tot sistemul va fi restructurat ]n a\a fel ]ncâtdup[aceast[restructurarepeadministra`ia local[s[nufieangaj[ri]nplus-pentruc[exist[aceast[posibilitate-,iarpeadministra`iacentral[cheltuieliledepersonals[fiemaimici,\i aici toate posturile vacante ]n principiu vor fi

anulate”, a declarat Dragnea, men`ionând c[ mediareducerilorvorfide10-15lasut[. Vicepremierulasus`inutc[]nmaximumdou[ s[pt[mâni va fi luat[ o decizie \i ]n ceea ce prive\terestructur[rilelanivelultuturorministerelorprincares[fieoperat[oreducereacheltuielilordepersonal. Deasemenea,elamen`ionatc[anulacestava continuaun„procesderea\ezareafunc`ieipublice”,urmânds[fieintrodus[\ipentrupersonalul contractual regula ca maximum 12 la sut[ din toatefunc`iiles[fiedeconducere.

Exportul paralel de medicamente oncologice, suspendat pân[ la sfâr\itul anului MinistrulS[n[t[`ii,Eugen Nicol[escu, a anun`at c[ va semna luni un ordin de suspendarepân[lasfâr\itulanuluiaexportuluiparalelpentru toate medicamentele oncologicecaresuntmonitorizate. „Azi(luni-n.r.),semnez un ordin de ministru prin care,pân[lasfâr\itulanului 2013, se vor suspenda activit[`ile de export paralel pentru toate medicamentele oncologice care sunt monitorizate \i care pot fi g[site pesite-ulMinisteruluiS[n[t[`ii”,adeclaratpentruMediafaxministrulNicol[escu. Decizia vine dup[ ce, potrivitministrului,ofarmaciedinPloie\tiarficump[rat de la Compania Na`ional[ Unifarm trei medicamente pentru cancer, pe care ulteriorle-arfiexportat.

}nacela\icontext,demnitarulaar[tatc[,dac[n-arfi fost exportate citostatice, acesteaarfiasiguratnecesarulpân[]naugust2013. Eugen Nicol[escu a mai anun`atc[,lanivelulsecretarului de stat Adrian Pan[, a fostorganizat[oactivitatede monitorizarezilnic[aconsumuluipestocuriledemedicamentedinspitale. Ministrul S[n[t[`ii a mai spusc[,]ncepânddinoctombrie2012\ipân[]nianuarie 2013,aufostlivratedec[tre Unifarm trei medicamente oncologice,Alkeran,Leukeran\iPurinethol,esen`iale]n tratamentul pacien`ilor bolnavi de cancer c[tre re`eaua de spitale \i farmacii, cu prioritate ]n unit[`ile spitalice\ticareaucomandataceste produse.


PUBLICITATE 11

Mar`i,2aprilie2013

mica publicitate • mica publicitate

Esteoficial:

Dan Voiculescu a „turnat” la Securitate sub numele Felix \i Mircea La peste 3 ani de când a CNSAS a dat verdictul, a fost publicat[ in Monitorul Oficial sentin`a Cur`ii de Apel Bucure\ticareastabilitc[DanVoiculescu a turnat la Securitate. Lapestetreianidelaluareadeciziei, ]n publica`ia oficial[ a statului român a fost publicat[ sentin`a Cur`ii de Apel Bucure\ticareastabilitc[DanVoiculescuaturnatlaSecuritate. Deciziaafostpublicat[]nparteaaIII-aaMonitoruluiOficial, pe21februarie2013,]ncondi`iile ]ncareCurteadeApelafinalizat procesul dintre patronul Antenei \iCNSASpe5februarie2010. Politicianul a avut nume de codFelixsiMircea.Elsi-aturnatlaSecuritateinclusivrudele, pemotivcade`ineauilegalvaluta.Dealtfel,veri\oaraluiVoiculescu a anuntat ca ]i va face plângere penal[ pentru fals ]n declara`ii,pentruc[,la]nceputul mandatului de parlamentar, ]n 2004, el a sus`inut c[ nu a colaboratcuSecuritatea.

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschiderela Bt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latel.0752.548.847. *Vândcas[,garaj,teren\i locuin`[]nstr.Armean[\i str.Pia`a1DecembrieBoto\ani.Telefon:0753.902.902. (2538-5)

v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere, zonaA,et.1+garaj+ box[+pod.Pre`negociabilla fa`alocului.Rela`iilatelefon: 0753.760.156.(G-1) *Vândapartament3camere,

zonaAcugaraj\ibox[.Pre` negociabillafa`alocului.Telefon:0753.760.156.(G-21)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[m sonoriz[ricuDJpentrunun`i, cum[trii\ialtepetreceri. Aparatur[profesional[,luminilaser,ma\in[debaloane.Telefon:0752.173.176. (G-14)

pierderi *Pierdutcertificatde]nregistrareseriaB1446583din 08.10.2008\icertificat constatatornr. 1747/01.02.2010,SC SADCOMSRL, J07/216/1994,CUI5422383. Ledeclarnule.(2540-1)

AGENDA SERVICIILOR

}ndeclara`iadepus[toamna trecut[laBiroulElectoral,Dan Voiculescuarecunoscutcolabo-

rarea cu Securitatea, dar a men`ionatcavacontestaverdictuldeturn[torlaCEDO.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Poli`i\tii caut[ o adolescent[ din Vl[deni ce a fugit de acas[ MihaelaGabrielaGalan,]nvârst[de16ani,]n datade19.03.2013,]njurulorei14.30,aplecat voluntardeladomiciliu,]nurmaunorcerturicu tat[ls[u.Lascurttimpdup[ceap[r[sitdomiciliul, a fost v[zut[ ]n localitatea Vl[deni, pe DE 58,a\teptândoma\in[„laocazie”,]nspremunicipiul Suceava. Minora locuie\te ]mpreun[ cu tat[lei\iunfrateminor,mamafiindplecatala munc[]nItalia.Nuarecarteadeidentitateasupra ei.Semnalmente:]n[l`ime1,60m,greutate4550 kg, ochi c[prui, p[r \aten, tuns scurt, fa`[ oval[, constitu`ie atletic[. Semne particulare: pe parteadinfa`[agambeistângisaudrepte,areo pat[ro\iatic[,urmareauneiarsuri.]mbr[c[mintealadatadispari`iei:puloverlabazagâtului,de culoaremaro]nchiscudungigri\inegre,pantalonitipraiat,deculoarebej]nchis,fesdeculoare neagra,ghetedeculoareneagr[,cufermoarelaterale. Oricine poate da rela`ii ]n privin`a minorei esterugats[seadresezeceleimaiapropiatesec`ii depoli`iesaus[sunela112.(D[nu`Rotariu)

Selecta`i pentru „Mamaia copiilor” Maimul`icopiidelaClubul Copiilor Dorohoi \i Asocia`ia cultural[ Arlechin Boto\ani, coordona`idePaul-CiprianMihai \i Constantin Dicu (coregraf)autrecutdeprimaetap[a preselec`iei pentru Festivalul Na`ionaldeMuzic[U\oar[pentru Copii „Mamaia copiilor”. Ace\tiasunt(]nordineacresc[toare a vârstei): Rare\-|tefan Ionescu,Evelina-CezaraCiubotariu, Eduard-D[nu` Pintilei, Andra-Elena Mihalache, AnaMariaPodovei\iDianaIv[nu\c[.GrupulMellody,avândaceia\i instructori, cu piesa „Zoo carnaval”, muzica: Virgil Popescu\itextGeorgePopovici,a impresionat pl[cut \i are \anse foarte mari (dup[ feedback-ul primit din partea membrilor juriului) s[ ]l vedem pe scena festivalului]nacestan]nperioada11-14iulie.Rezultatelepentrugrupurilemarivorfiafi\ate pesite-ulfestivaluluipedatade 12mai,]nacela\itimpcurezultatelepentrusoli\tii\igrupurile micicesevorcalifica]nfinala festivalului.(P.Rotariu)

Mar`i,2aprilie2013

Vilazilei

VilafostuluisubprefectPaulPopaeste]nvecin[tateacartieruluiAlfaLand.Imobilulareaproximativ 300 de metri p[tra`i, fiind evaluat[ la 200.000euro.

Evenimente de Botosaninr.2352  

Ziarul orasului tau!