Page 1

CMYK

CarmOlimpadatfalimentlaBoto\ani

Pag. 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVII•nr.207(1989)•Mar`i,25octombrie2011•8pagini

Anchet[ la Maternitate dup[ un copil n[scut mort Oanchet[afost declan\at[laSpitaluldeObstetric[ Ginecologiedup[ ceofemeieaacuzatc[is-an[scut copilulmortdin cauz[c[afostl[sat[decadrele medicales[sechinuiasc[ore]n\ir ]ndureri,f[r[s[i sefac[cezarian[.

Pag. 3

Pagina 4

Pag. 6

La drumul de la Dealu Mare se freac[ menta ]n lipsa prefectului

24 octombrie 2011

Cândprefectulnufacevizitela\antieruldelaDealu Mare,muncitoriise]nc[lzesclafocsaupierdvremea princabineleutilajelor.Aceastaesterealitateasurprins[ierideunreporterEvenimentedeBoto\anila sec`iuneadedrumaflat[]nreabilitare. Pagina 5

Boto\[nenii se recenzeaz[ la primar Zecideboto\[nenivinla prim[ries[lisefac[ recens[mântulpentruc[ nuvors[ledeschid[u\a persoanelorangajatepentrua-ichestiona.Setem defal\irecenzori,spun ceiceseadreseaz[comisieilocalede recens[mânt.

Criza relanseaz[ pantofarii

6 octombrie 2011


2

STARTNEWS TABLETA «Sespunec[decliculmentalalporecli`ilor fotbali\tis-arfiproduslapauzameciului, atuncicândauaflatc[dom’Corneleste sublupaprocurorilordelaDNA.Ce-ofi gânditjuniino\tripanglicari:f[r[ajutorul luiajungems[neduel[mcuChirpicul Dim[cheni\iC[r[midaCrasnaleuca»

Valetuldinmâneca luiBorcea\i fotbalulboto\[nean Precumse\tiadefoartemulttimp,darnuera]nc[dovedit,CasaFotbaluluiRomânescestebântuit[defantome,abiadecurând procuroriiDNAaudatprimelesemneprecumc[arfidepistat „necuratul”prinpreajm[,unlucruecert,acestapoart[maimulte ]nf[`i\[ri, uneori apare ]mbr[cat ]n negru, ]n `inut[ de arbitru, alteoripoatefiv[zut]n`inut[oficial[,]mbr[catlapatruace,]n straiedepatronsaudeoficialFRF.Unadintrefantomeapututfi recunoscut[\idec[treboto\[neni,evorbadesprepre\edinteleFC Boto\ani,nimenialtuldecâtdom’Cornel|fai`er,mânaghipsat[a luiCristiBorcea]nteritoriu,unfeldemân[moart[lajoculde c[r`i.Câ`ivaprieteni,mai]nglum[,mai]nserios,]lconsider[un feldevaletdetrefl[dosit]nmânecapre\edinteluiclubuluiDinamo,oricândpreg[tits[ajutelaocacialma.Dup[cum\tim,nu esteetap[,fiedeprim[Lig[,fiedeLig[secund[,camaimarii acestui sport s[ nu ne ofere câte o p[c[leal[. Se spune c[ dl. |fai`ers-arpricepelafotbalmaimultde-ogr[mad[,estesuportat primpreajmaechipeimaimultpentrugradelevodcii,careatunci cândajunge]nstaredevapori]ihalucineaz[deurgen`[pearbitri. Ce-i drept, spectatorul boto\[nean n-a prea sim`it acest lucru, ]n nordul[stade`ar[acestjocpareafimeseriaunorpaia`e,nicidecumaunorfotbali\ti,]netapatrecut[auluat-opestesc[fârliedela ultimaclasat[,dup[ce-auconduscu2-0.Sespunec[decliculmentalalporecli`ilorfotbali\tis-arfiproduslapauzameciului,atunci cândauaflatc[dom’CornelestesublupaprocurorilordelaDNA. Ce-ofigânditjuniino\tripanglicari:f[r[ajutorulluiajungems[ne duel[mcuChirpiculDim[cheni\iC[r[midaCrasnaleuca. Cornel|fai`er,al[turideValeriuIftimie\iVictorMihalachireprezint[trinitateaac`ionar[aechipeiFCBoto\ani,adic[domniilelorinvestescbanicuscopuldeasatisfacepl[cereamicrobi\tilor boto\[neni.Eibine,laprimavederecama\apare,]ns[adev[rul ecutotulaltul,domnii,a\azi\iac`ionari,nufacdecâts[gestionezedup[bunullorplacunsegmentdinbugetulPrim[rieicare ajungelaclub,partealordecontribu`ieemaimultsimbolic[.Sunt convins c[ dl. Victor Mihalachi nu \tie pe unde-i contabilitatea clubului,deocamdat[eunmareinvestitor...moral,rolulluieste de a `ine prelegeri fotbali\tilor despre rolul muncii ]n atingerea performan`elor,dardup[cumjoac[echipaseparec[]ntâlnirea lorsetransform[]ntr-undialogsurdo-mut]ntreTanda\iManda. Fotbalulromânescaretoateligamentelerupte,abiasemaitârâieprinEuropa,suntemundevapeultimeletrepte,laegalitatecu Andora\iMalta,poatec[procuroriiDNAvor`inemaimulttimp reflectoarelepeCasaFotbalului\ivomaveatimps[-ivedemla fa`[ pe adev[ra`ii circari, doi dintre ei nu-s greu de recunoscut chiar\ia\a,pe]ntuneric,evorbadeMitic[Dragomir\iMircea Sandu.(LucianAlecsa)

Ziua Armatei s[rb[torit[ la Pacea Cuocazias[rb[toririiZileiArmateiRomâniei,militarii\iinvita`iilor vorparticipalaceremonialereligioase\imilitarecudepuneredecoroane \ijerbedeflori.Primaactivitatedeacestgensevaorganiza]ntreorele 10-11laCimitirulEroilordelaPacea.}ncadrulacestuiceremonialsevor depunecoroane\ijerbedeflori pentrucomemorareaeroilorArmateiRomâniei.}nintervalulorar12-12.30vaavealocunceremonialmilitarcu depuneridecoroane\ijerbedefloripentrucomemorareaeroilorArmatei României la monumentul generalului Gheorghe Avramescu din parcul vecinBiblioteciiJude`eneMihaiEminescu.Dup[acestmomentcomemorativ comandan`ii institu`iilor care apar`in Ministerului Administra`iei \i Internelor\icelelalteoficialit[`ileinvitatesunta\teptatelaCasaArmatei pentruunbufet,conformdeclara`ieiluiIulianSandu.Tot]ncinsteaacesteizile,ieriaavutlocunsimpozionlaCerculMilitardinBoto\aniunde aufostinvita`iatâtmilitarii]nrezerv[cât\iceiactivi.(AndreeaAcsinte)

25octombrie2011

„Mavromati” continu[ lupta pentru laborator cu Sanomed

SpitalulJude`ean]nc[ selupt[cufirmaSanomedpentruanulareacontractuluide asocierecevizeaz[ laboratoruldeanalize medicalealunit[`ii boto\[nene.De\i „Mavromati”aob`inut]ninstan`[suspendareacontractului,luptasemaid[]n fa`amagistra`ilor pentruanulareacontractuluirespectiv.

ces,carearputeaducelaclarificareasitua`ieilaboratoruluideanalize medicale. Conducerea „Jude`eanului” sus`ine c[ tocmai din cauzaacesteisitua`iiincertealaboratoruluinusepoatetrecelaacreditareaRENARaacestuia\iboto\[neniicuasiguraredes[n[tatenu pot s[ ]\i fac[ analize gratuite ]n ambulator la laboratorul de la „Mavromati”.Acumspitalulacerut o expertiz[ contabil[ care s[

eviden`ieze c[ acest contract de asociere cu firma Sanomed nu a fosteficientpentrulaborator.Spitalulmaiaredou[litigiicufirma Sanomed, pentru salariile angaja`ilorlaboratorului,peperioada]n careSanomedl-aadministrat,dar \ipentrubaniipecareunitateamedical[ boto\[nean[ trebuia s[ ]i pl[teasc[societ[`iipentruanalizele efectuate pacien`ilor interna`i. (AuroraDimitriu)

Estenecesar[oexpertiz[contabil[pentrua demonstrac[]nperioada]ncarelaboratorula fostadministratdefirmaSanomedcheltuielilede func`ionareaufostmaimaridecât]nperioada dinaintea]ncheieriicontractului

Victor Ni`u, juristul spitalului, spunec[pe16noiembrieesteprogramatunnoutermen]nacestpro-

VictorNi`u,jurist

CarmOlimp a dat faliment la Boto\ani Dup[numainou[lunidefunc`ionarere`eauaCarmOlimpa]nchis magazinuldelaBoto\ani.Probabil nivelulsc[zutalvânz[riloradusla acestrezultat,dup[ceini`ialproprietariire`eleidesupermarket-uri anun`aumagazinulcaunrealconcurentpepia`aboto\[nean[. MagazinuldelaBoto\anif[ceapartedintr-ore`eana`ional[,sediulcompanieifiindlaBra\ov.De\iproprietariilan`uluimizaupefaptulc[aupre`urimici,fiind produc[tori, ]n special de mezeluri \i preparate din carne,nuaureu\its[atrag[]ncredereaboto\[nenilor. Maialesc[]nlunileiulie\iaugustamenziledinpartea Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor \i Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor au curs pentru c[ proprietarii magazinuluinus-auobosits[montezeinstala`iedeaercondi`ionat, multe alimente alterându-se. Pe u\a magazinuluiestepusunanun`inventar,]ns[]n[untrunuau mair[masnicim[carrafturile.Nicifo\tiiangaja`iai magazinuluinuoductocmaiperoze,pentruc[având contractuldemunc[]nfiin`atpentrunou[luninuaudreptulla\omaj,stagiulminimfiindunan.(D.Rotariu)


TOPNEWS

25octombrie2011

Anchet[ la Maternitate dup[ un copil n[scut mort Oanchet[afostdeclan\at[la SpitaluldeObstetric[Ginecologiedup[ceofemeieaacuzatc[is-an[scutcopilul mortdincauz[c[afostl[sat[ decadrelemedicales[sechinuiasc[ore]n\ir]ndureri, f[r[s[isefac[cezarian[. Femeiade41deaniestedinlocalitateaS[veni\isus`inec[avenitlaMaternitateaboto\[nean[tocmaidincauzadurerilorinsuportabilecareau]nceputcuos[pt[mân[]nurm[.Durerile au mai cedat ]ntre timp, dar au revenit dup[ câteva zile de la internare, vineri femeiaacuzânddureriinsuportabile. Vinerinoapte,pelamiezulnop`ii, is-af[cutoinjec`iepentrua-icedadurerile,pentrucamediculs[ vin[ diminea`a s[ ]i fac[ cezadegrameavea riana]ncazc[bebelu\ulnuar fivenitpecalenatural[.Câteva f[tuladuspe clan\ase. „}n garda de vineri a copilului.Nueramotivs[seintervin[cucezaore mai târziu copilul era scos lumemort,un fostdus[lasaladena\teri,unde riana. Când s-a observat sc[derea BCF-urilor mortdintrupulmameisale.Reb[ie`el afostmonitorizat[,darnusede- (tulbur[ri ale b[t[ilor cordului fetal, n.r.) s-a prezentan`ii spitalului b[nuiesc clan\asetravaliul,nuexistacertitu- intervenit prin cezarian[”, a declarat medicul ]ns[c[afostvorbadeosuferin`[ dinea c[ era termenul de na\tere al Scladan.(AuroraDimitriu) fetal[,lucrucarevaputeafipus]neviden`[doardup[necropsie,\inuconsider[ c[ acuza`iile privind neglijarea pacientei ar fi ]ntemeiate. }nastfeldesitua`iisefaceoanchet[dedeces\isestabilesccauze-

3.490

Medicii resping acuza`iile MediculginecologDorinScladan,purt[torul de cuvânt al Maternit[`ii Boto\ani, sus`ine c[ pacienta a fost monitorizat[ ]n permanen`[ pe timpulintern[rii]nsectoruldestinatgravidelor. }nnoapteadevinerispresâmb[t[afostcoborât[lasaladena\teri,de\itravaliulnusede-

le.Nuputem\tiacumces-a]ntâmplatcucopilul.Necropsiaeste ceacaredezv[luiecauzele]nsitua`iideacestfel.Spitalultrebuies[ ne]n\tiin`eze\ipenoi]nleg[tur[curezultatulancheteidedeces LidiaOnofrei,purt[tordecuvânt Direc`iadeS[n[tatePublic[

Lefurile din educa`ie sunt ]n aer cincialelunii.Lideriisindicalidin ]nv[`[mântsus`inc[]npeste90la sut[din\colileboto\[nenenusunt bani pentru plata salariilor. Singurasolu`iepentrucaacestepl[`i s[fielatimpesterectificareabugetar[.„Suntemobi\nui`is[nufie bani pentru salariile din educa`ie. Au]ncercats[maifac[economie prin ]ncadr[rile f[cute dup[ 12 septembrie,prinsistemuldeimpozitare a celor ce au peste plus de norma didactic[, prin t[ierile la baniideconcediu.Cutoateacestea „Laaceast[dat[suntdisponibili nu vor fi bani”, a spus Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }npentru plata salariilor cadrelor v[`[mântului Preuniversididactice din municipiu tar. Dac[ pentru luna Boto\ani1.328.000de septembrie pl[`ile au lei. Aceast[ sum[ fost efectuate la acoper[20lasut[ timp \i integral dinnecesar.Pân[ pentruretribu`iile dinnecesaracope31vomtrimiaferente lunilor te necesarul \i per[laaceast[dat[ octombrie \i nocu siguran`[ la fonduriledisponibile iembriesuntprodata pl[`ilor vor alePrim[rieipentru bleme. Liderul fi bani ]n cont salariilecadrelor Ligii Sindicatelor pentru acoperirea didactice din }nv[`[mânt pl[`ilor salariale ]n (LSI) sus`ine c[ sineduca`ie”, a spus gura solu`ie pentru ValerianS[nduc,direcachitareaintegral[alefuritoruleconomicalPrim[riei Boto\ani. Pl[`ile ]n sistemul edu- loresterectificareabugetar[.(Peca`ional au loc dup[ de data de tronelaRotariu)

Acordareasalariilor cadrelordidacticedin municipiuBoto\ani estecondi`ionat[deo rectificarebugetar[. Cutoateacesteaoficialit[`ilelocalesus`in c[pân[laziuadesalariuvorexistabanii necesaripentrupl[`i.

20

Nuesteoalt[solu`iedecâtrectificareabugetar[.Noiamtrassemnaldealarm[cuprivirela aceast[situa`ie]nc[dinlunaaprilie.Dac[nu sevafaceaceast[rectificarepl[`ilesunt]naer LiviuAxinte,liderLSI

3

BOTO|ANI pe o coloan[ S[rb[toare la AT Laurian }ncepând de ieri Colegiul Na`ional A.T.Laurian aintrat]ns[rb[toare.Motivul este ]mplinirea a 152 de ani de existen`[.Timpdeos[pt[mân[,elevii, profesorii\iinvita`ideseam[vorparticipaladiferiteactivit[`icevorcuprinde manifest[ri culturale, educa`ionale \i sportive.Printreacesteasenum[r[expozi`iidelucr[rirealizatedec[treelevii liceului,concursuripetemefilozofice, istorice\idegeografiepolitic[,lec`iide s[n[tatecuinvitatspecialmediculCorneliuSaradan,experimentefizice,lans[ridereviste,cumarfirevistaKatharsis,spectacolecutrupadeteatruAntic \inu]nultimulrândconcursuldefrumuse`ecevaavealoclaCasadeCultur[aSindicatelor,pe29octombrie.„Ca ]nfiecarean,elevii\icadreledidactice ale acestui liceu au creat un program diversificatpentruas[rb[toricei152de existen`[ ai Colegiului Na`ional AT Laurian”,declar[ElenaAgachi,coordonatordeproiecte\iprogramealColegiuluiNa`ionalA.T.Laurian.(O.M.)

Cinci ani de ]nchisoare pentru un tat[ vitreg care a vrut s[-\i omoare copilul Un b[rbat din Balta Ars[, comuna Corniafostcondamnatdemagistra`ii TribunaluluiBoto\anilacincianide]nchisoaredup[cea]ncercats[-\iomoarefiulvitreg.Pe23martie2001,]nurmaunuiconflictspontan,MihaiFeciuc l-alovitcuuntopor]ncappeAlin~urcanu,careasuferituntraumatismcranio-cerebralacutdeschis,fiindtrimisla Ia\i.Mediciiaureu\its[-isalvezevia`a tân[ruluide27deani,]ns[var[mâne cusechelepevia`[.Pentruc[via`avictimeii-afostpus[]npericolFeciuca fostjudecatpentrutentativ[deomorcalificat,\ipentruc[\i-arecunoscutfapta afostcondamnatlacincianide]nchisoare,pedeapsafiindu-i]njum[t[`it[.]n altdosar,pentruofapt[asem[n[toare judec[toriiaufostmaiindulgen`i.DumitruDariciucdinPoiana-Fl[mânzi]n datade2iunie2011l-a]njunghiatcuun cu`itdedou[oripefrateles[uMihail Dariciuc.|iacestaafosttrimislaIa\i, mediciistabilindc[via`ai-afostpus[]n pericol. Judecat, Dumitru Dariciuc a primitopedeaps[depatruanide]nchisoare, cu suspendare, fiind ]n aceea\i perioad[subcontroljudiciar.(D.R.)

Boto\[nenii, invita`i s[ viziteze Palatul de Justi`ie Ast[zi, cu ocazia Zilei Europene a Justi`ieiCivile,boto\[neniiinteresa`ide actul de justi`ie pot vizita ]ntre orele 10.00-16.00 Palatul de Justi`ie. Ziua justi`ieicivileestemarcat[\ilaBoto\ani ]nfiecareanastfelc[doritoriipotvizita Tribunalul\iParchetuldepelâng[TribunalulBoto\ani,avândacceslamodul ]ncaresedesf[\oar[procedurilejudiciare.Vizitatoriivoraveaposibilitatea s[vizitezes[liledejudecat[,birourile]n caremagistra`ii\ipersonalulauxiliar]\i desf[\oar[ activitatea, arhivele \i vor primiinforma`iispecificeactivit[`iidesf[\urate.Accesul]nPalatuldeJusti`iei vaputeaavealocbazadocumentuluide identitate.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

25octombrie2011

Boto\[nenii se recenzeaz[ la primar l[,de26,04lasut[,departicipare la recens[mânt. Pân[ la sfâr\itul zileide22octombrie,dat[pân[la careeraiericomunicat[laDirec`ia Jude`ean[deStatistic[(DJS)situa`iarecens[mântuluidintoatelocalit[`ilejude`ului,recenzoriidinjude` raportaser[ 113.918 persoane recenzate, dar \i 46.367 locuin`e num[rate.Potrivitreprezentan`ilor DJS,num[rullocuin`elordinjude` careseestimeaz[afinum[ratepân[lasfâr\itullunii,cândse]ncheie ac`iunea, este de 176.314. Comisialocal[derecens[mântamunicipiuluiBoto\aniaveaierifinalizat[ situa`ia activit[`ii desf[\urate de recenzori pân[ duminic[ sear[. Astfel,]nmunicipiulBoto\aniprocentajulrecenz[riiajunsesela32la sut[,fiindnum[rate34.412persoane\i13.317locuin`e,]ncondi`iile]n careseestimeaz[c[sunt39.000de locuin`edeinclus]nrecens[mânt.

Zecideboto\[nenivin laprim[ries[lisefac[recens[mântulpentruc[nuvors[le deschid[u\apersoanelorangajatepentru a-ichestiona.Setem defal\irecenzori,

teren,jude`ulBoto\ani se situeaz[ la mijlocul clasamentului na`ional privind dinpopula`ia procentajul realizat jude`uluiafost la Recens[mântul recenzat[dup[ popula`iei\ilocuin`elor. Jude`ul Bototreizilede \anierapelocul25la munc[ nivelna`ional,foarteaDup[ trei zile de propiatdemediana`ionamunc[arecenzorilor]n

spunceice seadreseaz[comisiei localede recens[mânt.

26,30

De\i popula`iei i s-a pus la dispozi`ie un num[r de telefon unde s[apelezepentrua-iverificapecei celebatlau\[\ileiaudatelecerute]nchestionarulrecens[mântului, foarte pu`ini sunt cei care uzeaz[ deacestenumere.Uniiprefer[s[ bat[drumulpân[laprim[rie\is[ completezechestionarullacomisia local[, numai s[ nu deschid[ u\a oamenilor cu gen`i albastre. La Prim[ria Boto\ani s-a luat chiar decizia ca o persoan[ s[ fie prezent[pân[laora20.00]nfiecare zi pentru a fi la dispozi`ia celor carenuvors[lebat[recenzoriila u\[.(AuroraDimitriu)

Pân[acumnuaufostincidentecares[perturbeactivitatearecenzorilor.Nicinus-aumai ]nregistratabandonuri]nrândulrecenzorilor, careaavutderenun`ataf[cut-odinprimazi OvidiuMihalache, \efserviciu]ncadrulDJS

Angaja`ii de la Protec`ia Copilului teroriza`i de un adolescent Unpu\tide16anibag[]n sperie`iangaja`idelacomplexuldeapartamente„Floare deCol`”dinDorohoi.Adolescentulaintrat]naten`iaconduceriidelaDirec`iaGenerale deAsisten`[\iProtec`iaCopilului(DGASPC),dup[cea reu\its[bat[unangajatal centruluideplasament.Tân[rul,spunangaja`iiDGASPC, nuestelaprimaabatere,]ns[ defricalui,ace\tianuau depusoplângerelaPoli`ie. M.C.de16aniseparec[facecevrea]ncentruldeplasamentdelaDorohoi.Angaja`iispun c[vine\ipleac[cândvreade\isuntregulistrictedeordineinterioar[.Dac[esteaten`ionat,se parec[reac`ioneaz[deosebitdeviolent,acestuiac[zându-ivictim[\iunangajatalcomplexuluideapartamente.Adolescentulmaiareobiceiuls[cer\easc[atât]nmunicipiulBoto\ani, cât\ilaDorohoi.„Aretulbur[ridecomportament\inuseafl[laprimaabatere.Pleac[f[r[ s[cear[voiedincentru,vinecândvrea,umbl[ pestr[zi,mergela\coal[cândvrea\inusupuneregulilor”,adeclaratCeciliaSp[taru\efserviciulaDGASPC.Peripluls[uparedeneoprit având]nvederec[esteminor\inupoatefidat afar[dincentru.Defricaluiangajatulagresatnu adepusplângerelaPoli`iepentrumutareaagresorului]ntr-uncentrudecorec`ieaminorilor.Singura m[sur[ la ]ndemâna angaja`ilor DGASPC

Program prelungit pentru cei ce nu vor s[ completeze chestionarul acas[

Salarii peste lege la dou[ spitale Dou[spitaledinjude` nurespect[legisla`ia privind]ncadrareasalariilorangaja`ilor]nplafonulprev[zutdelegisla`iaactual[.Celpu`in astaafirm[\efaCasei Jude`enedeAsigur[ri deS[n[tate(CJAS).

dela„FloaredeCol”,esteconsiliereatân[rului \i includerea ]n proiecte cu scop educa`ional. Tân[rulafostl[satpedrumuridep[rin`idela vârstadetreiani,cândafostdat]ngrijaunui

asistentmaternal.Dincauzacomportamentului s[u,afostdat]ncentruldeplasamentdeasistentulmaternal]nurm[cudoiani,undeseafl[ \i]nprezent.(CosminZamfirache)

Este]naten`iapsihologului\iaasistentuluisocialdelacentru.Sefaceconsilierecuel.Esteimplicat\i]nprogrameeducativepentrua-ldistragedelaactivit[`icarecontravinregulamentuluicentrului CeciliaSp[taru,\efserviciuDGASPC

Potrivit acesteia, Spitalul de Obstetric[\iGinecologie\iSpitaluldePsihiatrieau]nregistratdep[\irialeplafonuluide70lasut[ dinbugetulspitaluluilacheltuielile depersonal.„|iSpitaluldeCopii, \iceldinDorohoi,\iSpitalulPodriga se ]ncadreaz[ la cheltuielile depersonal,]nafaraSpitaluluiJude`ean,carearefinan`areaceamai bun[,degradIII,chiardac[cupenalizare.LaMaternitate\iSpitalul dePsihiatrieesteclardep[\ire,dar exactcucâtseva\tidup[finalizareacontroluluipecarel-adeclan\atConsiliulJude`ean”,adeclarat Rodica Hu`uleac. De altfel, \efii CJAS a\teapt[ \i ei raportul de control al Consiliului Jude`ean, afirmând c[ ei nu au posibilitatea s[ verifice dep[\irea cheltuielilor cusalariile.(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

25octombrie2011

La drumul de la Dealu Mare se freac[ menta ]n lipsa prefectului

Cândprefectulnufacevizitela\antierul delaDealuMare, muncitoriise]nc[lzesc lafocurisaupierd vremeaprincabinele utilajelor.Aceastaesterealitateasurprins[ ierideunreporter EvenimentedeBoto\anilasec`iuneade drumaflat[]nreabilitare.De\ilavizitele cumaretam-tamale reprezentantuluiGuvernului]nteritoriu, muncitoriiseconda`i dedirigintelede\antier,dar\ideangaja`ii Sec`ieiDrumuriNa`ionale]\iar[tauzelul,lunidiminea`[,pe \antierseciteausemnelerelax[rii.Explica`iacelordelaDrumuriNa`ionaleavenit imediat:„peumezeal[ nuselucreaz[”.

De\i Cristian Roman a declarat c[]ncearc[s[presezeconstructorul\ibeneficiaruls[finalizezelucr[rile de la sec`iunea de drum DealuMare,pân[]nlunanoiembrie, f[r[ p[tur[ asfaltic[, ]n absen`a acestuia, muncitorii se rela-

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Biseric[ resfin`it[ de PS Calinic Boto\[neanul PreaSfin`itulCalinicBoto\[neanul,Episcop-vicaralArhiepiscopiei Ia\ilor,aresfin`itduminic[Biserica „SfântulNicolae”-Iezer-Hili\eu dincadrulProtopopiatuluiDorohoi. Lucr[riledereconsolidare\i]nfrumuse`areal[ca\uluidecultau]nceput]n2007.Lasfântull[ca\,ridicat din paiant[ ]n 1949, s-au efectuat lucr[ri exterioare \i interioare. La interiorbisericaafostpictatdec[tre pictorul Vlad Ani`ei din Boto\ani. „S-apictatcatapeteasma,s-aref[cut sfântamas[,s-a]nnoitmobilierul]nvechit.}naintedevenireap[rintelui parohAndreiIulianGrigore]nanul 2007,parohiaafostsuplinit[depr. Pavel~ugurlan,carearidicatocas[ social[.Prinslujbaderesfin`ires-a adusmângâierecelor80defamilii din parohie, care au contribuit la efectuareaacestorlucr[ri.P[rintele AndreiIulianGrigoreaprimitdistinc`iadeiconom,iarpersoanelecares-auremarcat]nsus`inereaconstruc`ieiauprimitdistinc`iidevrednicie“, a spus preotul protopop al Protopopiatului Dorohoi Stelian Ciurciun.(P.R.)

Pistol g[sit sub strea\ina unei case la Dorohoi

xeaz[]nc[dela]nceputul utilajeaflate]nzon[.}ntrs[pt[mânii. Cât despre un final, un camion a dirigintele de \antier reu\it s[ descarce o sauingineriiresponcup[ de p[mânt. sabili, nici vorb[. De\ilaviziteleofidemetrieste Doar câ`iva munciciale, neanun`ate, por`iuneade tori,]njurde10,se spuneprefectul,todrumsupus[ ]nc[lzeau la un foc tul mergea strun[, pe marginea terasalucr[torii de la Arreabilit[rii mentului sau discutau cada, antreprenorul ]n cabinele celor dou[ lucr[rii,audecisc[este

330

Prefectulvreas[fac[ovizit[ surpriz[pebune De\i Cristian Roman \i-a propus s[ viziteze \antierullafiecarejum[tatedelun[,pentruapune presiune,spuneel,pelucr[toricas[munceasc[ cusârg,s[pt[mânatrecut[nuareu\its[ajung[la DealuMare.Cutoateacesteaprefectulsper[ca]n cursulacesteis[pt[mânis[-\ifac[timp\ipentruo vizit[surpriz[.„Voifaceovizit[f[r[s[anun`pe nimeni.Numaiiaunicipresadedataaceasta.Voi vedeacumdecurglucrurile”,adeclaratCristian Roman.FinalizareadrumuluidelaDealuMare, pân[la]ncepereaiernii,esteesen`ial[,fiindc[ruta ocolitoarec[tre|tef[ne\ti\iimplicitvamaStânca se]nz[peze\teputernic,riscânds[blochezetraficul.Dirigintelede\antiersper[caploiles[nule deaplanurilepestecap\is[reu\easc[finalizarea lucr[riipropuselafineleluinoiembrie.(Cosmin Zamfirache)

maibines[iaopauz[chiardeluni diminea`[,c[totnu-ivedenimeni. La apari`ia reprezentan`ilor massmediape\antier,unuldintremuncitori,amplasat]ncabinaunuibuldozer \i-a anun`at imediat superiori. }n cel mai scurt timp, un reprezentantalfirmeig[l[`eneArcadaaap[rutlafa`alocului\i\i-a exprimat vizibil iritat dezacordul vizavi de prezen`a neanun`at[ a jurnali\tilorpe\antier.

Ploaia nu-i las[ s[ munceasc[ Aceastaesteexplica`iaoferit[de uninginerdelaDrumuriNa`ionale, ]ns[rcinat cu supervizarea lucr[rilordelaDealuMare.„Euleamspuss[nulucrezecândplou[. Acoloaplouatmaibineca]nora\ \i când e umed nu se lucreaz[ la terasament. Deja dou[ zile din cauza ploilor s-au pierdut”, a declaratViorelZacre`chi,dirigintele de\antier.Decealalt[partetotZacre`chispunec[muncitoriiaumai f[cut \i o vizit[ pe acas[ ]n acest weekend, majoritatea fiind de la Gala`i,sediulcentralalArcada,\i este posibil s[ fi ]ntârziat. |i tot ploaiaestedevin[.„Fiind\ieiliberi pleac[ la Gala`i. Dac[ s[pt[mâna asta a fost lung[, sâmb[t[ cândaplouat\iieri,poatespredup[-amiaz[dac[seusuc[s[]nceap[ lucrul”,aad[ugatZacre`chi.(CosminZamfirache)

Pirotehni\tii au intervenit ieri la Dorohoipentruridicareaunuirevolverdescoperitaccidental]nstrea\ina uneicase.Undorohoiancead[râmatoanex[adescoperitprinmoloz un revolver ce p[rea foarte vechi. Imediatasunatla112,lafa`aloculuideplasându-seoechip[depirotehni\tidar\iunechipajdepoli`ie. Cândfor`eledeinterven`ieauajuns lafa`alocului\i-audatseamac[era vorbadeunrevolvervechidecâtevazecideani,cenumaierafunc`ional.Armaafostridicat[]nvedereaexpertiz[rii\istabiliriiexactea provenien`ei, cel mai probabil urmânds[fiedistrus[]npoligonulde laCop[l[u.(D.R.)

A intrat cu ma\ina ]ntr-un gard, dup[ care a fugit Unboto\[neans-aalescudosar penal dup[ ce a provocat un accidentrutier\iafugitdelaloculfaptei. Duminic[ sear[, ]n jurul orei 22.10,MihaiC[t[linM.,]ntimpce conducea un autoturism pe strada Dobo\ari din municipiul Boto\ani, pefondulvitezeiexcesive,ajungând ]ntr-ocurb[ladreapta,pierdecontrolul asupra direc`iei, moment ]n careautomobilulap[r[sitparteacarosabil[. Ma\ina a ajuns ]n gardul unei case, distrugându-l fiind l[sat acolodeconduc[torulauto,carea p[r[ sit locul faptei. }ns[ ]n scurt timpafostidentificatdepoli`i\ti,urmânds[fietraslar[spunderepentrufaptasa.„Verific[rileefectuate de poli`i\ti au stabilit faptul c[ M. C[t[linMihainuposed[permisde conducere.Acestaestecercetatsub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducereaunuiautovehiculpedrumurilepublicedec[treopersoan[ carenuposed[permisdeconducere”,amen`ionatinspectorprincipal DanielaGheorghiescu,purt[torulde cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean.(D.R.)


6

TOPNEWS

25octombrie2011

Profesori obosi`i de hârtii

cerute.„Sesolicit[materiale,s[nucrede`i c[vis[mnoinoapteacâte-omachetaa\aca s[v[d[mdelucrupe-adouazi,s[nuse plictiseasc[oamenii.|inou[nesuntsolicitate a\a, de azi pe ieri, de regul[, \i prin urmaretrebuies[lecerem\inoi]ntimpcât mai scurt. De regul[, cerem pe machet[ clar[ \i v[ rog s[ nu crea`i, altfel decât ]n machet[ c[ [\tia-s pro\ti \i nu \tiu ce s[ cear[.|tiuces[cear[\icompleta`icetrebuieacolo,pentruc[noi,deregul[,aceste machetelelipim,\itrebuies[tragemconcluziegeneral[”,adeclaratHoriaNegrescu. (PetronelaRotariu)

Munc[preamultepentru acte\idosare]ndefavoarea preg[tiriilec`iilorpentru elevi,aceastaesteunadintrenemul`umirilecadrelor didacticeboto\[nene.Ele reclam[liderilorsindicali dineduca`iaboto\[nean[ num[rulpreamarededocumentepecareleaude completatlasolicitareaInspectoratului|colarJude`ean (I|J)respectivaMinisteruluiEduca`iei.

Acest lucru a fost confirmat \i de Maria ~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), care a men`ionat c[ aceast[ activitate se va r[sfrânge asupra rezultatelor elevilor de la clas[. „Cadrele didacticeseplângc[aufoartemultdelucru \inumaidovedescdescrisportofolii,materiile care aglomereaz[ zi de zi via`a unui cadru didactic. }n loc s[ acorde o aten`ie deosebit[programei\colare,s[sepreocupe concretdeeduca`ialaclas[,acesteasev[d nevoite s[ completeze fel de fel de documente, doar ca s[ le aib[ atunci când vin controale de la minister sau inspectorat”, sus`ineMaria~iprigan.Aceastaamen`ionat c[a\acumMinisterulEduca`ieisus`ineprin

noualegeaeduca`ieidebarasareaelevilorde elementeleinutiledinmateriecareobosesc elevii,nuartrebuicaangaja`ilordinsistem s[lisesolicitedate\isitua`iice]ngreuneaz[ muncalacatedr[.Pentruarezolvaaceast[ situa`ie Maria ~iprigan se va adresa Federa`iei Educa`iei Na`ionale, dup[ ce ]n prealabilvasolicitacadrelordidacticecetrebuie l[sat astfel ]ncât programa de ]nv[`[mânt s[ nu aib[ de suferit din cauza actelor.

Alegeri la Laurian Ieri,]njurulorei10:00,laColegiuluiNa`ional ATLaurian,s-adatstartulprocedurilorde votarepentrudesemnareaelevilorcarevorfacepartedinconsiliul\colaralelevilor. Aceastadup[cesâmb[t[aavutloc]nAulaMagna]ntâlnireacandida`ilorcureprezentan`iielevilordinliceu,]nvedereaalegerilorpentru consiliulunit[`iide]nv[`[mânt.LiderulConsiliuluiJude`eanalElevilor, Alexandru |otropa i-a prezentat pe candida`i, apoi ace\tia \i-au f[cut cunoscutepreg[tirea\iprogramele.Ace\tiasunt:LaviniaCalot[, Florin AlexandruGavril, Elena-DianaAlupoaie, AlexandruC]mpanu\iIrina Apopei. Ourn[mobil[atrecutluniprintoateclasele,]ntreorele10-12 \ielevii\i-aupututvotacolegiicares[]ireprezinte]nConsiliulElevilor. Rezultatelesevoraflape2noiembrie.(OtiliaMaxim)

„{\tia-s pro\ti \i nu \tiu ce s[ cear[” Problemaactelor\iformularelorsolicitate deInspectoratul|colarafostdiscutat[\i]n \edin`a pe care conducerea educa`iei boto\[nene a avut-o cu directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt. Horia Negrescu, inspector \colargeneraladjunct,atransmisobligativitatea celor din \coli de a transmite datele

Seplângcadreledidactice c[sâmbetele\iduminicile ]nlocs[seodihneasc[\i s[-\ipreg[teasc[lec`iile trebuies[-\ipreg[teasc[ aceledocumentecaresunt cukilogramele\icaretrebuiearanjatecugrij[\i prezentateoridecâteorili secere.Scriptologieinutil[ \ipierderedetimp Maria~iprigan, liderSIPBoto\ani

Criza relanseaz[ pantofarii }nplin[criz[financiar[boto\[neniiprefer[s[]\irepare]nc[l`[mintea,decâts[ ]\icumpereunanou[. U\ileatelierelorde profilsedeschidtot maides. Situa`iaeconomic[dificil[]iface peboto\[nenis[]\ilimitezepreferin`elela]nc[l`[minte.Astfel,cea dinpieleesteunlux,iarvarianta din piele ecologic[ este la mare c[utare.Zecideperechidepantofi ajungpemeseleatelierelorde]nc[l`[minte.Ospune\iIonDumitraciuc, pantofar cu o experien`[ de30deaniindomeniu.„}nprimiimeianidelucruerauateliere la care lucrau si 20 de oameni. Vremuriles-auschimbat,darmeseria ]nc[ are c[utare”, rememoreaz[meseria\ul.}nBoto\anisunt ]njurde10atelierederepara`ii]nc[l`[minte,situate]ncartiereprecum Bucovina, Calea Na`ional[, Prim[verii.

Repararea ]nc[l`[mintei cost[ ]ntre 3 lei \i 40 de lei „Cu meseria de pantofar nu te ]mbog[`e\tidar]`iasigurihranazilnic[”, spune interlocutorul. Cele maiieftineserviciisuntceledelipit ori cusut manual. Pantofarul a explicatc[dac[repara`iaesteminor[,pre`ulestede3lei.Celemai

solicitate servicii sunt flecurilor.Pentruastfel cele de ]nlocuire a de servicii doamnele fermoarelor, care pl[tesc,]nfunc`iede ajung pân[ la 15 grosimea tocului, leicost[ceamai lei. Cele mai ]ntre8\i11lei.}n ieftin[repara`ie scumpe? }nlocuiperioada toamn[tul t[lpii. Una tuiarn[suntcelemai efectuat[laun nat[ cost[ 40 de multe ]ncas[ri deatelierde lei.Celemaimulte oarece pre`urile ]nc[l`[minte repara`ii de ]nc[l`[suntmari]nmagaziminte sunt solicitate ne,iaroameniiopteade femei. Acestea vin z[ pentru repararea ]ncelmaidespentru]nlocuirea c[l`[rilor.(OtiliaMaxim)

3


PUBLICITATE

25octombrie2011

mica publicitate • mica publicitate ]nchirieri *Primesc]ngazd[doielevi (b[ie`i)deliceu.Rela`iila tel.0744.952.992.

cump[r[ri *Cump[rterenagricol,zona Pop[uti,Br[ie\ti,Leorda,

Bucecea.Tel.0747/114.140. (6)

v^nz[ridiverse *Vândsocietatecuafacere ]ncomer`,f[r[datorii,cu toateactelelazi.Contact: 0746.792.523.(2218-1)

bancuri • bancuri • bancuri • bancuri Acum \i-n vecii vecilor Dup[50deanidec[snicieel moare.Lascurttimpmoare\i ea\iajunge]nraiunde-lvede peel. − Dragule, ce bine-mi pare s[tereg[sesc −Las[-m[-npaceContractulafostfoarteclar:„Pân[ce moarteanevadesp[r`i”.

Motiva`ie solid[ s[ te la\i de b[utur[ Var[,c[ldur[,se-ntâlnescdoi vechiprieteni: -Hailaobere - De când s-a mutat soacr[mealaminenumaibeau -Dece? -N-amchefs-omaiv[d\i-n dubluexemplar.

Pofte trupe\ti Eramfericit.Eram]mpreun[ cuprietenameadepesteunan, a\a c[ ne-am hot[rât s[ ne c[s[torim.P[rin`iimeine-auajutat ]n toate privin`ele, prietenii m-au ]ncurajat, iar prietena? EraunvisEraunsingurlucru carenu-mid[deapace,chiardeloc,siacelaeraviitoareasoacr[. Eraofemeiedecarier[,de\teapt[,dar]nprimulrândfrumoas[ \i extraordinar de fierbintesisexycarecâteodat[flirtacumine,chiarpefa`[\im[ f[cea s[ m[ simt prost. }ntr-o zi,m-asunat\im-achematpe la ea s[ verific invita`iile. A\a c[ m-am dus. Era singur[ \i cândamajunsmi-a\optitc[]n

curândams[m[c[s[toresc\i c[ avea sentimente \i dorin`e fa`[deminepecarenuleputea trececuvederea.A\ac[]naintedeam[c[s[tori\ia-midedicavia`afiiceiei,eavreas[fac[ dragoste cu mine numai o dat[... Ceputeamspune?Eram\ocat\inuputeamspuneuncuvânt.Eaamaiad[ugatc[seva duce ]n dormitor \i dac[ m[ simt]nstare...s[m[duc\ieu. Priveam fermec[torul ei corp cumse]ndep[rtademine. Am stat pironit un moment iar apoi m-am ]ntors \i m-am ]ndreptat spre u\a de la intrare... am deschis-o \i am ie\it afar[.Acolo,so`ulei,aliasviitorulmeusocru,st[teaafaracu pu\ca]nmân[\iculacrimi]n ochi,m-a]mbr[`i\at\imi-azis c[ sunt foarte ferici`i, c[ am trecut micul lor test. Nu ]\i puteaudoriunaltb[rbatpentru fatalor: -„Bunvenit]nfamilie”. Atunci mi s-au ]nmuiat picioarele\iammai]nv[`at]nc[o lec`ie important[: `ine`i-v[ tot timpulprezervativele]nma\in[

Scamatorii de succes LacircDavidCoperfieldprime\tecadeobiceiunpotopde aplauze. El ]\i anun`[ ultimul num[r: -}nurm[torulnum[rvoiface s[dispar[ofemeie.Pentruasta am nevoie de un voluntar din public. Din rândul doi se aude un glas: - Mergi, mergi dumneata, mam[soacr[...

VREIS{ C@|TIGIBANI? VINOS{TE ANGAJEZICA

AGENT DE PUBLICITATE

7

calendar ortodox 25MSfin`iiMuceniciMarcian\iMartirie AGENDA PREST|RI SERVICII

DEPUNEUN C.V.LA SEDIUL PUBLICA~IEI

EVENIMENTE DE BOTO|ANI,

AGENDA TRANSPORTATORILOR

PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.5.

Firmadetransport persoaneRVGasigur[deplasareala M[n[stireaGiurgeni,jud.Neam`: 4.11,18.11,2\i 16.12.2011. Plecarea:ora15:30 delasediulfirmei. Informa`iilatel 0745/585.438sau 0231/531.589.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Redactor \ef: SergiuB{L{|C{U

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Cosmin ZAMFIRACHE Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

25octombrie2011

Proces pe secretari preg[tit ]n educa`ie

Unnouprocespreg[titdeSindicatul}nv[`[mântuluiPreuniversitar(SIP).Acestavafi]mpotrivaconducerilor\colilorcarerefuz[retribuirea\i]ncadrareasecretarilorpeoalt[treapt[ desalarizaredup[ceace\tia\iaufinalizatstudiilesuperioare.

torit[`ilemunicipalesus`inc[drepturilefinanciaredecarebeneficiaz[personalulauxiliardin educa`iesuntluatespreanaliz[pentruafiacordatepotrivitlegii.ValerianS[nduc,directorul economicalPrim[riei,amen`ionat,c[potrivit prevederilor legale, demersurile ]n cazul promov[riisalaria`ilor]ntr-otreapt[superioar[de salarizare,trebuief[cutedeangajatori,]nspe`[ directorii de \coli \i aprobate de ordonatorul principaldecredite.(PetronelaRotariu)

DinceledeclaratedeMaria~iprigan,liderul SIP, la nivelul sindicatului au fost ]nregistrate pân[ acum12memoriidinparteasecretarilor unit[`ilor de ]nv[`[mânt. „Secretarii de \coli suntnemul`umi`ic[intretimpauabsolvitstudii superioare\iaur[maslavechea]ncadraref[r[ s[se`in[contc[auterminatofacultate\ilise pareanormal.Ceicareauterminatstudiisuperioare, ]nv[`[tori, educatoare, sau institutori, profesori,figureaz[]ncadra`ica\iprofesori]n ]nv[`[mânt preprimar sau profesori de ]nv[`[mântprimar\iatunciseconsider[discrimina`i secretarii de \coli prin aceasta m[sur[ a MinisteruluiEduca`ieideanutrecelaalt[categoriedesalarizare”,adeclaratliderulSIP.Au-

Vorfireanalizatesalariilela secretari,]nfunc`iedenum[rul decopiidin\coal[dar\iaadministratorilorfinanciari.Sunt secretaride\colicusalarii brutede3.000delei\itrebuie reanalizateindemniza`iile func`iedenum[ruldeelevi\i copiiaiuneiunit[`i

E DE LA EI

Cuptoarele medievale din Centrul Vechi acoperite ]n sticl[

Pelâng[sticladeacoperireacuptoarelorvor fimontate\iaparatedeclimatizare\ioparte pentruamenajareexterioar[ C[t[linAlexa,viceprimarBoto\ani

Cuptoarele medievale din CentrulVechi]\ivorreg[siutilitatea.

Sondajpe www.evbt.ro

Vorterminaconstructoriilucr[rilela DealuMarepân[la nivelulasfaltului]n lunanoiembriea acestuian?

ValerianS[nduc,director economicPrim[riaBoto\ani

Cuptoarelemedievale dinCentrulVechiau reintrat]naten`iamunicipalit[`ii.Acestea vorreamenajate\i transformate]nobiectivturistic.Lucr[rile vorfifinalizatepân[ la]ncepereaiernii, promitreprezentan`ii Prim[riei,pentruca obiectivularheologic s[nufiedistrusde condi`iileatmosferice.

VOTEAZ{

Celpu`inastasper[reprezentan`ii Prim[riei,carevors[leintroduc[ ]ncircuitulturistic,reamenajândule. Prima faz[, este protejarea acestoradevenireaiernii.]nacest scop municipalitatea inten`ioneaz[ s[ aloce 40.000 de euro din fondurieuropene,destinatereabilit[rii Centrului Vechi. Edilii sper[ ca lucr[rile de reamenajare \i protec`ie a obiectivului arheologic s[ ]nceap[ ]n cel mult o s[pt[mân[. Temperatura necesar[, pentru men`inereacuptoarelor,trebuies[ fiede20degradeCelsius,iarumiditateas[nudep[\easc[50lasut[. Cuptoarele datând din secolul al XIV-lea,eraufolositepentrureducerea minereurilor \i au fost descoperite ]n 2009. (Cosmin Zamfirache)

Sesolicit[materiale, s[nucrede`ic[vis[m noinoapteacâte-o machetaa\acas[v[ d[mdelucrupe-a douazi,s[nuseplictiseasc[oamenii.|i nou[nesuntsolicitate a\a,deazipeieri,de regul[,\iprinurmare trebuies[lecerem\i noi]ntimpcâtmai scurt.Deregul[, cerempemachet[ clar[\iv[rogs[nu crea`i,altfeldecât]n machet[c[[\tia-s pro\ti\inu\tiuces[ cear[ HoriaNegrescu, inspector\colargeneraladjunct

Citi`i ]n edi`ia electronic[: ConcurspentrugrefierilaBoto\ani\i Darabani

Aiunpont?Sun[la 0231/511112sau scrie-nelaevenimetul.bt@gmail.com

D[-ne un like pe Facebook

Al[ture-tecelor peste500deprieteni

Evenimente de Botosani nr.1989  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you