Page 1

CMYK

Legeaeduca`ieiesteconstitu`ional[ \iafostpromulgat[

Pagina 6

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

13.000delocuri demunc[]i a\teapt[pe români]n str[in[tate Pag. 4

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVII•nr.259(1784)•Miercuri,5ianuarie2011•8pagini

Inspector \colar cu leaf[ de 5.200 lei, sup[rat c[ este discriminat Unuldintreinspectorii \colariestenemul`umitde modul]ncareadecurs „pretransferul”,anultrecut.ElenaFilipescu, inspector\colardepreprimar,aac`ionat]n instan`[,]nnumepropriu, Inspectoratul|colar Jude`ean(I|J),sup[rat[ c[nuaob`inutunpostde psiholog\colarlaColegiul Na`ional„Mihai Eminescu”.Aceastas-a adresat\iConsiliului Na`ionalalDiscrimin[rii. Pagina 3

Gabriel Opri\anu: «Dac[ r[mân cu salarii mari, vor avea sarcini ]n plus» Pagina 4

Prim[riaa propus rezilierea contractului cuHySpeed Recovery

Pagina 5


2

5ianuarie2011

TOPNEWS

20.000depetardeconfiscate]ndou[luni.Poli`i\tiiboto\[neniauconfiscat]ncadrulac`iunii„Artificii 2010”peste20.000depetardedediferitecategorii,valoareatotal[aacestora]nsemnând4.800lei.}ntotal, aufostadunatepeste64dekilogramedematerialpirotehnic,fiind]ntocmite11dosarepenalepenumelea totatâteapersoanecarecomercializauproduselepirotehnice,]nc[lcândlegea.Poli`i\tiiaumaiaplicat\itrei sanc`iunicontraven`ionaletotatâtorboto\[nenicareaufolositpetarde]nafaraperioadeimen`ionatedelege. Ac`iuneaademarat]ndatade15noiembrie\ivafifinalizat[]ndatade14ianuarie.(D.R.)

Ajuta`i de stat s[ devin[ p[rin`i Avertismente dup[ accidentul de munc[ de la Mecanex

Cuplurileinfertilevor fiajutatefinanciars[ aib[copii.}npremier[,dinfondurile MinisteruluiS[n[t[`ii sevoralocabanipentruproceduriledefertilizareinvitro. Potrivit reprezentan`ilor Direc`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani, sprijinireacuplurilorinfertilepentru a avea copii se va face ]n cadrul unui nou subprogram de s[n[tate.„Estepentruprimadat[ când]nRomâniavafiimplementatSubprogramuldefertilizarein vitro\iembriotransfer,]ncadrul c[ruia se vor asigura fondurile necesarerealiz[riiprocedurilorde fertilizarepentrucuplurileinfertile”, precizeaz[ Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al DSP Boto\ani. Deocamdat[nuse\tiecumvor trebuie s[ procedeze cuplurile interesatepentruaprimisprijinul financiar,caresepoateridica\ila 4.000-5.000deeuro.Sea\teapt[ deocamdat[ elaborarea normelor pentru acest subprogram, stabilireacriteriilorpebazac[roravorfi

selectate cuplurile ce vor beneficia de sprijinul statului pentru a devenip[rin`i.Vafidecontat[o singur[procedur[defertilizarein vitropercuplu,iarviitoriip[rin`i trebuie s[ aib[ vârste cuprinse ]ntre25\i40deani.}nceprive\te

Pactul pentru S[n[tate va servi atât bolnavilor, cât \i cadrelor medicale Liderii sindicali ai cadrelor medicale boto\[nene sus`in c[ se lucreaz[ ]n prezent la un „Pact na`ional pentru s[n[tate”, care va fi redactat pân[ la sfâr\itul lunii februarie de c[treocomisiedincarevorfacepartereprezentan`iaiMinisterului S[n[t[`ii, ai Sindicatului Sanitas \i ai Pre\edin`iei. „Este o tem[ mai veche]ncheiereaacestuipactna`ional pentru s[n[tate. Pactul artrebuis[aduc[opreviziune clar[petermenmediu\ilung ]n ceea ce prive\te finan`area sistemului de s[n[tate, pentru cabugetuls[numaifiecârpit delaunanlaaltul”,adeclarat Octavian Dumitru, liderul jude`eanalSanitas. Mai exact, reprezentan`ii cadrelorsanitarevors[seasigurec[voraveaunbugetmai consistent pentru S[n[tate ]n anii urm[tori. „Dorim moder-

nizarea sistemului de s[n[tate \i,evident,nu]nultimulrând dorimcadrepturilepentrupersonalul din sistemul sanitar s[ fie apreciate corect prin acest pact”, a mai spus liderul Sanitas. Potrivit reprezentan`ilor cadrelormedicale,procentedela 7% la10% artrebuis[fiealocate din buget pentru sistemul sanitar,dac[nudeanulviitor, atunci ]n urm[torii cinci sau zece ani, aceasta fiind o `int[ care ar trebui s[ fie u\or de atins. Pactul na`ional pentru s[n[tatevatrebuis[serveasc[ atât intereselor asiguratului de s[n[tate, pacientului, cât \i intereselorcelorcelucreaz[]n sistemulsanitar.Prima]ntâlniredinacestanpentrudiscu`iile pe tema pactului pentru s[n[tate vor avea loc ]n aceast[ s[pt[mân[.(AuroraDimitriu)

criteriiledeselec`ieacuplurilorce pot beneficia de fonduri, Ministerul S[n[t[`ii are la dispozi`ie normele europene, de la care a anun`atc[vaporni.Prioritatela fertilizarea in vitro vor avea cuplurile care sunt la primul trata-

mentdeacestfel,caresufer[de infertilitate de cel pu`in trei ani, darcarenuaualteproblememedicale.Obezitateaesteunuldintre criteriiledeexcluderedelaajutorul pentru fertilizarea in vitro. (AuroraDimitriu)

C[t[linaLupa\cu: «Nedorimoviziune clar[azonelor]n caresuntemslabi» Institu`iiledecultur[,analizatela gradul de ]ncasare a veniturilor extra-bugetare.Pân[lafineleacestei luni, unit[`ile de cultur[ din subordinea Consiliului Jude`ean care,prinobiectuldeactivitate,pot s[fac[venituriextra-bugetare,trebuies[depun[unraportcuprivire lanivelul]ncas[rilorpetoat[perioadaanului2010.Prinaceasta,seva vedea inclusiv dac[ activit[`ile culturaledesf[\uratede-alungulanului precedent au reprezentat un succes pentruinstitu`iilerespective\idac[ esterentabil[reluarealor\i]nanul ]ncurs.„Vomfaceoanaliz[aactivit[`iiderulate]nanul2010deinstitu`iile de cultur[, o analiz[ care s[ cuprind[ inclusiv realiz[rile financiare]nzonaresurselorextrabugetare.Nemaiintereseaz[reu\iteleactivit[`ilor culturale, publicul care a participatlaactivit[`ileculturalepe careinstitu`iiledincoordonareamea le-au desf[\urat, precum \i resursa material[ care a fost implicat[. Ne dorims[avemoviziunecâtmaiclar[azonelor]ncaresuntemslabi”,a declarat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.

|ilamijloculanului2010,reprezentan`iiConsiliuluiJude`eanaucerutoraportareprivindgradulde]ncasare a veniturilor extrabugetare, dincarearezultatc[unit[`ileculturale]ncauz[auadunatsumefrumu\ele la buget. Din cele \ase unit[`i decultur[dinsubordineaCJ,cinci au]nobiectuldeactivitate\iposibilitatearealiz[riidevenituriextrabugetare.EstevorbadespreMemorialulIpote\ti,|coalaPopular[deArte \i Meserii, Muzeul Jude`ean, CentruldeCrea`ie\iOrchestra„Rapso-

Patruavertismenteaufostdatede reprezentan`ii Inspectoratului TeritorialdeMunc[(ITM)Boto\ani]n urmacercet[riiaccidentuluicuincapacitate temporar[ de munc[, produslaSCMecanexSA. Lasocietateaamintit[,]ndatade18noiembrie afostaccidentatViorelBrânzei.Din cele declarate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrulITM,]nurmacercet[rilorsastabilitcaincidentulesteaccident de munc[. „}n aceast[ situa`ie au fostaplicatepatrusanc`iunicuavertisment, persoane r[spunz[toare ]n acestcazfiindaccidentatul,\efulde atelier,inginerul\ef\iSCMecanex SA”, a declarat Roxana Gavril. Printre deficien`ele constatate care auduslaproducereaaccidentuluise num[r[efectuareanecorespunz[toareauneicomenzi,lipsadesemn[rii unuilucr[torcares[aplicem[surile de prim ajutor dar \i neefectuarea controluluiprivindcunoa\tereaprevederilorlegaledindomeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[.Inspectorii au stabilit luarea unor m[suri carevizeaz[prelucrareaprocesuluiverbaldecercetareaaccidentuluicu to`ilucr[torii,reevaluareariscurilor, completareainstruc`iunilorproprii\i efectuarea controlului privind cunoa\tereaprevederilorlegaledindomeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[.(PetronelaRotariu)

Pe 10 ianuarie, CJ ]\i ]mparte banii ]n jude` Consiliul Jude`ean Boto\ani va aveabugetlafineleacesteiluni.Pân[atunci]ns[,vaficonvocat[o\edin`[extraordinar[,celmaisigurpe datade10ianuarie,cândarurmas[ seaprobesumelerepartizatepefiecareunitateadministrativ-teritorial[ ]nparte.„Pe10ianuarieesteprogramat[deja\edin`aordinar[pentru repartizarea sumelor c[tre comunit[`ilelocale\iaicim[referlabanii pentrudrumurilecomunale\ijude`ene \i banii din TVA \i cota de 22%.Urmeaz[calafineleluniis[ adopt[m\ibugetulConsiliuluiJude`ean\iainstitu`iilorsubordonate.La fineleanuluitrecuts-asolicitatinstitu`iilordinsubordineaseprezenta bugetulpentruanefaceoideevizavidenevoilefiec[reia]nparte”,a declaratC[t[linaLupa\cu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani.De\iprogramarea\edin`eieste dejaf[cut[,deocamdat[nuse\tiece sume vor fi repartizate pe fiecare prim[rie, deoarece Direc`ia General[aFinan`elorPublice(DGFP)nu atransmisConsiliuluiJude`eandefalcarea lor. Anul trecut, bugetele prim[riilor,aConsiliuluiJude`ean\i ale unit[`ilor subordonate au fost aprobate tocmai spre sfâr\itul lunii februarie,]nceputulluniimartie,deoarecelanivelna`ionals-a]ntârziat adoptareabugetuluidestat.(M.A.)


3

5ianuarie2011 Boto\[nenii,«cumin`i»deRevelion.Fa`[deal`iani,boto\[neniis-audoveditafifoartecumin`i ]nnoapteadintreani,poli`i\tiiboto\[neniaplicândnumai20deamenzi]nmunicipiileBoto\ani\i Dorohoipentrutulburarealini\tiipublice.Dac[]nal`ianideRevelionpoli`i\tiiadunauzecide sanc`iunilaLegeanr.61/1991pentrusanc`ionareafaptelorde]nc[lcareaunornormedeconvie`uiresocial[,aordinii\ilini\tiipublice,anulacestaboto\[neniiaufostnea\teptatdelini\ti`i,de laora08.00,31decembrie-ora08.00,1ianuarie,fiindaplicatenumai20desanc`iuni.(D.R.)

ESEN~IAL

Inspector \colar cu leaf[ de 5.200 lei, sup[rat c[ este discriminat testa`iei,aceastas-aadresatinstan`ei boto\[nene \i Consiliului Na`ionalalDiscrimin[rii.

Unuldintreinspectorii\colariestenemul`umitdemodul]ncareadecurs„pretransferul”,anultrecut. ElenaFilipescu,inspector\colardepreprimar,aac`ionat]n instan`[,]nnumepropriu,Inspectoratul |colarJude`ean(I|J), sup[rat[c[nuaob`inutunpostdepsiholog\colarlaColegiulNa`ional„Mihai Eminescu”.Aceasta s-aadresat\iConsiliuluiNa`ionalalDiscrimin[rii.

|i-a]ntregit salariul]ninstan`[ Nuesteprimaac`iune]ninstan`[ pecareElenaFilipescuoare]mpotrivainstitu`ieilacareesteangajat[,peunsalariubrutde5.200lei lunar. Salariul primit de aceasta este urmare tot a unei ac`iuni ]n instan`[,]ncareaob`inutocre\terecu33% alefiilunare,dar\ia uneim[riricâ\tigate]nainte,tot]n instan`[,cu17%.Majoritateaac`iunilor]ninstan`[aceastale-ades-

Contractulcu I|J,peultimasut[ demetri Elena Filipescu nu are semnat nici contract de management cu Inspectoratul, contract ce trebuia semnatdinfebruarie2007.Pentru c[nuasemnatacestcontract,cere institu`iei copie dup[ acesta. Aceasta a participat la concursul organizat]nfebruarie\iaob`inut astfel un mandat de patru ani ca inspectordepreprimar.Dela1februarie,acesteia]iexpir[mandatul,astfelc[fievaprimidelega`ie ]n continuare, fie delega`ia va fi acordat[unuialtcadrudidactic.

Contest[,darnu comenteaz[ chis]nnumepropriu\inuafost reprezentat[desindicatuldincare face parte. Din cele declarate de AdaMacovei,inspector\colargeneralalI|J,nemul`umireasubalterneia]nceputdinperioadamartie-aprilie a anului trecut, atunci cândaavutlocetapadetransfer\i pretransferdincadrulmi\c[riipersonaluluididactic. Pentrupersoanelecareaudou[ specializ[ri \i vor s[ se transfere

peunaltpostlapretrasnfer,comisiademobilitateavând]nvedere metodologiadeorganizareaacestormi\c[ridepersonal,adecisca prioritate s[ aib[, conform legii, persoaneledelaprimaspecializare.Astfel,celecareaupost]nmomentulacesta,pecaresunttitulare \ivors[-lschimbecuunpotsimilar\i]nconformitatecupunctajele ob`inute,auavutprioritate.„D-an Filipescufiindprofesoritinerant\i

nupsiholog,a\acumcereapostul de la Colegiul Na`ional Mihai Eminescu, nu a ocupat locul de munc[ pe care-l dorea. Postul a fost ocupat de Mihaela Gabriela ~[ranu, transferat[ din cadrul |colii de Arte \i Meserii \i care are specializare de psiholog \colar”,adeclaratAdaMacovei. Urmareaacesteisitua`ii,Elena Filipescuaf[cutcontesta`ielaI|J. Nemul`umit[\iderezultatulcon-

Nemul`umirea Elenei Filipescu aajuns]ninstan`[]nc[dinprim[varaanuluitrecut,iarprocesuleste\ilaaceast[dat[perol.Inspectorul\colarnuadorits[fac[nici un fel de declara`ie oficial[, pe motivc[ac`iunea]ninstan`[este una personal[. „Eu nu discut cu presaproblemelepersonale.Dup[ ceos[amrezultatulfinal,os[v[ dau detalii”, a spus Elena Filipescu.(PetronelaRotariu)

Poli`ielocal[cuputerisporite Cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte

ProcuroriiParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\aniau f[cutlumin[]ncazulb[rbatuluig[sitdecedatpeun câmpdeperazalocalit[`ii Pr[jeni,]nurm[cudou[zile,fiindstabilitc[afostucis ]nb[taiedeunaltcioban.

Motivul oribilei fapte este derizoriu, faptul c[ victima ar fi udat din gre\eal[ un pachet de `ig[ri de-al agresorului. Autorul este Florin Vengher, ]n vârst[ de 32 de ani, acestafiindcunoscutcuafec`iunipsihice. Se pare c[ ]n ziua respectiv[, autorul,]mpreun[cuvictima,Mihai Iv[ni`[]nvârst[de42deani,auconsumat b[uturi alcoolice. Victima, aflat[]nstaredeebrietates-a]mpie-

dicat\iarfic[zut]ntr-obalt[,udând unpachetde`ig[ri.Vengherl-alovit atuncicupumnii\icupicioarelepe Iv[ni`[.V[zândc[isefacer[u,l-a scosafar[dincolib[,vrânds[-lfrece cuz[pad[pentrua-ltrezi.}ns[victima b[t[ii a murit, autorul chemând poli`ia. }nurmaaudieriiautorului\iaprobelorg[sitelafa`alocului,procurorii audecisc[Venghertrebuiecercetat subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniide lovituri cauzatoare de moarte. „B[rbatulafostinternatlaSpitalulde Psihiatrie ]n vederea expertiz[rii, pentruasestabilidac[aavutsaunu discern[mânt]nmomentulcomiterii faptei”, a declarat procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Dela1ianuarie2011 func`ioneaz[\i]nmunicipiulBoto\aniPoli`iaLocal[.Conformmodific[rilorlegislative,Poli`ia Comunitar[,aflat[]n subordineaPrim[rieimunicipiului,setransform[ ]nPoli`iaLocal[,având atribu`iisuplimentare\i multmaimult[influen`[ ]nceeaceprive\teordineapublic[.

Pe29decembrie2010aap[rut]n MonitorulOficialregulamentulPoli`iei Locale, iar ulterior, ]n cadrul unei \edin`e extraordinare de ConsiliuLocal,s-aaprobatacestregulament.„Lised[noiatribu`iuni,inclusiv pe linie rutier[, alte dot[ri, va exista o norm[ de reprezentare, de unpoli`istlamiadelocuitori,trebuieschimbateuniformele,carevorfi

totaldiferitedeprecedentele”,adeclarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Potrivit acestuia, achizi`ia noilor echipamentesevafacedinbanidela bugetul local, bani pe care Poli`ia Comunitar[ nu i-a mai cheltuit ]n

2010pentruuniforme,datfiindfaptulc[se\tiac[acesteasevorschimba]ncepândcuacestan.}nschimb, nu se vor mai achizi`iona autoturisme, actualele fiind reinscrip`ionate conform]nsemnelorPoli`ieiLocale. Totu\i, la capitolul cel mai important,situa`ianuestedelocroz.Este vorba despre num[rul de personal, careestecumultsubnormadereprezentare.Celmaiprobabil,noiangaj[risevorfacedinrândulpoli`i\tilor \i jandarmilor ce vor fi disponibiliza`i, precum \i din rândul civililor carevors[urmezeocariere]nacest domeniu. „Legeanepermites[maiangaj[m personalpentruc[noiavemcumult subnormadereprezentare\iatunci probabilc[opartedinceicarevorfi disponibiliza`i din Poli`ie, din Jandarmerie, vor fi prelua`i la Poli`ia Local[.Noiavemnevoiedeoameni cares[patruleze,lumeas[]ivad[,s[ creasc[graduldesiguran`[pestrad[, iar]nrestvomface\ialteangaj[ri”, amaispusviceprimarul.(M.A.)


CMYK

4

5ianuarie2011

TOPNEWS

SesizarealaPoli`ieaAdeiMacoveiae\uat.Sesizareadepus[laPoli`iedeAdaMacovei,\efaeduca`ieiboto\[nene,cu privirelasustragereaunoractedininstitu`ie,afostrespins[.Nemul`umit[c[uneleactecevizauob`inereagrada`ieidemerit aufostluatedinInspectoratul|colarJude`ean(I|J)\iprezentatedeLiviuCâmpanu,inspectorul\colargenerals-aadresat organelorabilitate.„Mis-aaduslacuno\tin`[c[nuexist[faptedenatur[penal[,cidoardenatur[administrativ[.Din punctulmeudevedereesteunexempludereapractic[,nudebun[practic[,pentruc[asta]nseamn[c[fiecarepoatepleca dininstitu`iecuoricedocument.Eunuamnimicdeascuns\iamdeclarat\ilamomentulrespectivc[potfidateoricând acestedatepreseisaupersoanelorinteresate,doardac[seprocedalegal\icorect”,adeclaratAdaMacovei.(P.R.)

Gabriel Opri\anu: «Dac[ r[mân cu salarii mari, vor avea sarcini ]n plus» Salariileasisten`ilor medicalivorfidup[ sarciniledeserviciupe careleau.Celpu`inla SpitaluldePsihiatrie astaesteinten`iamanagerului.Acestanu excludecaasisten`ilor licen`ia`is[lefiel[sate actualelesalarii,]ns[]n schimbulacestoravor avea\ir[spunderemai mare.LaSpitalul Jude`eanlucruriles-au limpezit]nce-iprive\te peasisten`iicustudii superioare.

LaSpitalulde Psihiatriesalariile sunt]nc[sub semnul]ntreb[rii

Acolo unde directorii de spitale aurefuzats[leschimbe]ncadrarea salarial[ asisten`ilor medicali care \i-au finalizat studiile superioare, instan`aaclarificatlucrurile:spitalelevorfiobligates[]ipl[teasc[pe asisten`iconformpreg[tiriilor\is[ leachite\idiferen`eledebanidin momentul]ncareace\tiaaucerut schimbarea]ncadr[riisalariale. LaSpitalulJude`ean,aproape60 de asisten`i medicali licen`ia`i au câ\tigat]ninstan`[luptacuconducereaunit[`iimedicale.Hot[rârea Cur`iideApelSuceava,definitiv[ \i irevocabil[, pune astfel cap[t

„r[zboiului”declaratdeconducerea unit[`ii asisten`ilor care au cerutsalariim[ritepemotivc[au studii superioare. Fostul director al spitalului, medicul Cornel Enache, a refuzat s[ le m[reasc[ lefurileasisten`ilordup[ceace\tia \i-aufinalizatstudiile,pemotivc[ unitateamedical[nuarenevoiede

15.000 de lei - amend[ pentru moartea unui om la munc[

Dou[amenzi]nvaloare total[de15.000deleiau fostaplicatedeinspectorii dincadrulInspectoratului TeritorialdeMunc[(ITM) pentrumoarteaunuiomla loculdemunc[.

Din cele declarate de Roxana Gavril,responsabilrela`iimass-media din cadrul ITM, ]n urma cercet[rii accidentuluimortalprodus]ndatade 6octombrielaI.I.Laz[rLilian,când victim[afostNicolaeRusu,s-astabilitc[acestaesteaccidentdemunc[. „}n urma finaliz[rii accidentului de munc[ceaavutloclaI.ILaz[rLilian ]nlunaoctombrieaanuluitrecut,s-a stabilitc[persoanar[spunz[toarepentruproducereaacestuiaesteI.I.Laz[r Lilian. Aceasta a fost sanc`ionat[ cu dou[ amenzi contraven`ionale ]n valoare total[ de 15.000 lei \i cinci avertismente.Nus-auf[cutpropuneri pentru]ncepereaurm[ririipenale”,a declaratRoxanaGavril.Printredefi-

cien`eleconstatatesunt:utilizareaunui echipament de munc[ necorespunz[tor privind protec`ia colectiv[, neverificareascheleipus[ladispozi`ia lucr[torilordec[treopersoan[competent[,]nainte\idup[oriceutilizare, lipsa instruc`iunilor de protec`ie a muncii privind lucrul la ]n[l`ime. }n acela\i timp, au fost nereguli \i la instruirea ]n domeniul securit[`ii \i s[n[t[`ii ]n munc[ a lucr[torilor, instruirea lucr[torilor ]n domeniul securit[`ii \i s[n[t[`ii ]n munc[ de c[tre o persoan[ fizic[ neautorizat[, ]ntimpcecompletareafi\eideaptitudinicuconcluziaexamenuluimedical laangajareafostefectuat[dec[treun medic neabilitat. }n urma finaliz[rii anchetei, inspectorii ITM au stabilit unsetdem[suricevizeaz[prelucrareaprocesului-verbaldecercetarea accidentuluicuto`ilucr[torii,revizuirea  evalu[rii riscurilor cu privire la securitatea \i s[n[tatea ]n munc[ la nivelulsociet[`ii\ireinstruireapelinie de securitate \i s[n[tate ]n munc[ a lucr[torilor.(PetronelaRotariu)

asisten`i cu studii superioare. Au fost]ntreba`i\i\efiidesec`iedac[ aus[ledeasarcini]nplusacestor asisten`i, \i cum r[spunsul lor a fostnegativ,asisten`iiaur[mascu salariilevechi.Niciactualaconducere nu le-a modificat salariile pân[ ]n momentul ]n care nu au v[zut hot[rârea judec[toreasc[.

Restan`ele pe care le au ]ns[ de ]ncasatdinaniitrecu`ivorfi]ns[ mai greu de recuperat, existând acel act normativ care prevede plata e\alonat[ a unor drepturi financiare câ\tigate ]n instan`[. Suntasisten`imedicalicareaude primitpentruaniidinurm[aproape9.000delei.

|i la spitalele unde conducerile au acordat lefuri mai mari asisten`ilorcustudiisuperioaredar]n ultima vreme se punea problema reveniriilasalariilevechi,directorii stau pe gânduri dac[ s[ fac[ acestpas\is[stârneasc[astfelun val de procese. La Spitalul de Psihiatrie, de\i asisten`ii licen`ia`i \i-auprimitsalariileconformstudiilor, ]n ultimele dou[ luni ]\i vedeau lefurile amenin`ate. Directorul Opri\anu spune acum c[ nu \tie deocamdat[ ce se va ]ntâmpla cu salariile asisten`ilor licen`ia`i,darc[,]nsitua`ia]ncare acestea vor r[mâne la nivelul actual,vorprimi\isarcininoi,pe m[sura preg[tirii lor. „Nu s-a hot[rât ]nc[ nimic ]n privin`a ]ncadr[rii salariale a asisten`ilor licen`ia`i.Dardac[vorr[mânela acelea\isalarii,voraveasarcini]n plus.A\aestefiresc.Pentrubani maimul`i\ir[spundereatrebuies[ fiemaimare.Sarciniledeserviciu trebuie s[ fie ]n concordan`[ cu preg[tirea profesional[”, a declarat Gabriel Opri\anu, managerul Spitalului de Psihiatrie. (Aurora Dimitriu)

Eleviirevinlacursuri Nuto`ieleviirevinast[zi]nclase Excep`iefaceleviidelaseminariile teologice dar \i cei de la Liceul de Art[ |tefan Luchian. Conducerea unit[`iiasolicitat\iaob`inutaprobarea Inspectoratului |colar Jude`ean pentru reluarea cursurilor pe 10 ianuarie,dincauzaunorlucr[riceau

loc]nunitatea\colar[.„Afostsolicitat[amânareacucâtevazilearelu[rii cursurilor pentru c[ au lucr[ri ]n \coal[cenupermitreluareacursurilor. Cei de la seminariile teologice sunt]npractic[liturgic[.Ace\tiavor revenilaoredeluni”,adeclaratAda Macovei,inspector\colargeneralal

I|J. Cursurile vor dura pân[ ]n 28 ianuarie.Atuncieleviivoraveaoalt[ vacan`[ de o s[pt[mân[, apoi vor ]ncepe cursurile semestrului al doilea. Potrivit ordinului ministrului Educa`iei, care stabile\te structura anului\colar2010-2011,pe17iunie se]ncheieanul\colar.(P.Rotariu)

FostulinspectorSiminiceanuarede primitcirca7.000deleidelaI|J Fostulinspector\colarConstantinSiminiceanu,carea câ\tigatprocesulintentatInspectoratului|colarJude`ean (I|J),aredeprimitpeste7.000lei.Acesta,]nurm[cu aproximativunan,afostdestituit,contestând]ninstan`[ aceast[ m[sur[. De\i a fost reangajat, \i-a dat demisia dup[câtevazile,urmândcapeparcursuladoianis[primeasc[sumadatorat[dec[treI|J.E\alonareaesteposibil[dincauzalegiicareprevedec[statulvapl[tie\alonat drepturilesalarialeob`inute]ninstan`[]ncazulhot[rârilor judec[tore\ti devenite executorii dup[ data de 20 mai 2010\ipân[la31decembrie2010,pân[]nanul2014. „A\aestelegea,nuamdat-oeu.Elvaprimi]njurde 7.000delei,e\alonat]nurm[toriiani,dup[cumprevedeaceaordonan`[,adic[pân[]nanul2014”,adeclarat AdaMacovei,inspector\colargeneralalI|J.(Petronela Rotariu)


CMYK

5

5ianuarie2011 Posturivacantedejudec[tor.LaJudec[toriiledinjude`ulBoto\anisuntoptposturidejudec[torivacante,dintre caretreisuntfunc`iideconducere.Judec[toriaDarabaniareunpostvacant]nc[din2008,respectivceldepre\edinte alinstan`ei,]ntotalschemafiindde5judec[tori.|ilaJudec[toriaBoto\anisecaut[unvicepre\edinte\iunpre\edinte alSec`ieiPenale,]ntotalfiinddisponibile5posturi.Judec[toriiledinDorohoi\iS[veniaucâteunpostvacant.Potrivitsite-uluijuridice.ro,laJudec[toriaBoto\ani,laoschem[de28deposturisuntocupate23,lajudec[toriaDorohoi laoschem[de\aseposturicincisuntocupate,aceea\isitua`iefiind\ilaJudec[toriaS[veni,undepatruposturisunt ocupateiarunlocestevacant.LaJudec[toriaDarabani,laoschem[depatruposturi,treisuntocupate.(D.R.)

TOPNEWS

Prim[ria a propus rezilierea contractului cu Hy Speed Recovery Reprezentan`iiPrim[rieimunicipiuluiau propuscelordelaHy SpeedRecoverychiar reziliereacontractului, dup[ce,]ncepândcu datade20decembrie 2010,s-acerutsistarea ridic[riima\inilorparcateneregulamentar. |i asta datorit[ numeroaselor controverse iscate ]n jurul societ[`iideblocat\iridicatautoturisme ]n municipiu, cum c[ implicareaunor\efidelamunicipiuarfimultmaiprofund[.Pân[ s[seajung[lareziliereacontractului \i organizarea unei noi licita`ii, se a\teapt[ ca pân[ pe 10 ianuaries[sevin[cuamendamenteprivind]mbun[t[`ireaactualului regulament]nbazac[ruiaHSR]\i desf[\oar[activitatea]nmunicipiu sauchiarcumodific[rilacontract. „}n leg[tur[ cu propunerea de reziliereacontractului,nuamprimit ]nc[ un r[spuns din partea celordelaHSR,probabila\teapt[

\ieis[vad[cuceamendamente vin consilierii municipali, pentru c[dac[sevinecuni\teamendamente care s[ modifice radical

13.000 de locuri de munc[ ]i a\teapt[ pe români ]n str[in[tate

Aproximativ13.000de joburi]nstr[in[tatesunt disponibile]nprezentpe platformaderecrutare Tjobs,carereune\teoferteledelocuridemunc[ ]nstr[in[tateapeste560 deagen`iiderecrutare, ]ntimpceangajatorii localiauanun`atla agen`iilepentruocuparea for`eidemunc[numai 4.800dejoburi]nprimelezilealeacestuian, adic[oofert[deaproape treiorimaimic[.

Ofertele„imediate”deangajareale str[inilorsuntpentrucandida`iicare caut[unjob]ndomeniulmedico-sanitar,undesuntpeste4.000dejoburi disponibile, dup[ care urmeaz[ aproape2.400dejoburioferite]nhoteluri\irestaurante\ialte1.170de joburi]nagricultur[. Româniicarevors[plece]nstr[in[tate sunt ]n general deja angaja`i, depunocererela10-20dejoburipân[ajunglainterviu\ivors[lucreze lastr[inipentruc[nu-\imaipotachita creditele. Numai ]n luna decembrieaproape54.000deromâni\i-au c[utatunjobpeplatformaTjobs,iar peste35.000dintreace\tiaauc[utat joburicarenunecesit[calific[risau studiidespecialitate,noteaz[zf.ro.

contractul,s-arputeas[nuleconvin[nicilor\iatuncivomhot[r] decomunacorddac[sereziliaz[ detotcontractulsaunu”,adecla-

rat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Sistarea activit[`ii de ridicat ma\ini \i-a ]nceput efectele din

data de 20 decembrie 2010, iar consilieriimunicipaliaufostinforma`ic[potvenicupropuneride modific[ri la contract \i regulament. Asta ]n condi`iile ]n care aproapec[nuaexistat\edin`[de Consiliu Local ]n care s[ nu se aduc[ ]n prim plan abuzurile firmeideridicat\iblocatma\ini.„}n momentul ]n care am discutat cu ceidelaHSR\iamc[zutlaacea ]n`elegere cu suspendarea activit[`iiprivindridicareama\inilor, noile-ammai]naintatopropunere de reziliere a contractului \i de scoaterelalicita`ieaunuinoucontract,pentruc[s-aun[scuttotfelul dediscu`ii,cuinterpret[ri.Dac[se consider[c[regulamentulnueste bun,s[sevin[cu]mbun[t[`iri\i s[ se scoat[ din nou la licita`ie toat[ activitatea, de blocare, ridicare, administrarea locurilor de parcare\ipoatevenioricines[se ]nscrielalicita`ie”,amaiprecizat viceprimarul. Pân[]nprezent,niciunamendamentnuafostdepus,]ns[consilierii au timp s[ fac[ acest lucru pân[ pe 10 ianuarie. (Monica Aionesei)

MutareaSec`ieidebolnavi cronicidelaVf.Câmpuluiar putea]ntârziadou[s[pt[mâni Sec`ia de bolnavi cronici de la VârfuCâmpuluisevamuta]nnoul sediu,laBoto\ani,]ncelmultolun[ \ijum[tate.Ini`ial,conducereaspitaluluiplanificarecaactivitateasec`iei ]n noul sediu, cel care a apar`inut Sec`ieidecopiidistrofici,s[]nceap[ pe 1 februarie. „Nu \tiu dac[ vom reu\is[ne]ncadr[m]nacesttermen. Dar pân[ pe 15 februarie sigur se face mutarea”, a declarat directorul GabrielOpri\anu.Cl[direadelaVf. Câmpuluitrebuieeliberat[deoarece afostretrocedat[urma\ilorproprietarului. Directorul Opri\anu sus`ine c[aceast[mutarenuvaatragedup[ sine\idisponibiliz[ri.„Noinud[m afar[ pe nimeni. Angaja`ii pot face naveta la Boto\ani”, a men`ionat directorul Spitalului de Psihiatrie Boto\ani, de care apar`ine sec`ia exterioar[debolnavicronici. Conducerea spitalului nu ]\i face problemec[nuvaaveaangaja`ipentrusec`ie.Dac[vorrenun`aceidela Vf.Câmpuluis[vin[lanoullocde munc[,arputeafiadu\iangaja`ide laspitaluldinBoto\ani,unde\ia\ase conducereaspunec[arfilocdedisponibiliz[ridepersonal. }nsec`iacaresepreg[te\tedemu-

tare sunt ]n prezent interna`i 70 de bolnavi cronici. Mutarea sec`iei a fostaprobat[deconsilieriijude`eni]n unadintreultimele\edin`edeCJdin anultrecut.

}nprezent,lafostasec`iededistroficieste]ncursigienizareaspa`iilor pentru ca bolnavii s[ fie primi`i ]n condi`iile cele mai bune. (Aurora Dimitriu)


6

5ianuarie2011 Huiduseafl[]ncontinuarelaTerapieIntensiv[,darsesimtebine\iglume\te. |erbanHuiduar[masinternat]nsec`iadeTerapieIntensiv[aSpitaluluiUniversitar dinInnsbruk,de\ieraprev[zutcaacestas[fiemutat]ntr-unsalon]ncursulzileide mar`i,]ns[realizatorulTVsesimtebine\imediciisuntmul`umi`idemodul]ncare evolueaz[stareasa.Mutarealui\erbanHuidudelaTerapieIntensiv[afostamânat[, potrivitinforma`iilorprezentatedePrimaTV,mar`iseara,citatedeMediafax.

TOPNEWS

Legea educa`iei este constitu`ional[ \i a fost promulgat[ CurteaConstitu`ional[aanun`atc[noul actnormativreferitor laeduca`ie,adoptat prinasumarear[spunderiiguvernamentale,nu]ncalc[legea fundamental[.Decizia afostluat[cu\apte voturi„pentru”\i dou[„]mpotriv[”. Pre\edintele Senatului, Mircea Geoan[,reclamaseproceduraprin careafostadoptatactulnormativ. }ntr-o alt[ sesizare depus[, parlamentarii PSD \i PNL contest[ legeapefond,invocândmaimulte articole referitoare la predarea ]n limbileminorit[`ilor. Curtea Constitu`ional[ s-a pronun`atdeja,]nultimiidoiani,de dou[ ori pe Legea Educa`iei, pe chestiunideprocedur[. „Tergiversareapunerii]naplicarealegiiapar`inecelorcaresetem c[ pierd privilegii nelegitime”, a declaratFuneriu]naintedeanaliza CCR.}nopiniasa,legeaelimin[ conflicteledeinterese,nepotismul \iimposturadinuniversit[`i. De asemenea, ministrul Educa`ieiapreciaz[c[,prinlegeapentru careGuvernul\i-aasumatr[spunderea ]n Parlament, se realizeaz[ depolitizarea universit[`ilor \i se asigur[unmanagementresponsabil, introducându-se „ini`ierea pe baz[decalitate]n]nv[`[mânt”. Unaltpunctforteallegii,conformluiDanielFuneriu,esteacela c[ „descarc[ de balast curriculumul \i timpul \colarilor”. Ministrulmaimen`ioneaz[introducerea form[riiini`iale\icontinuepetot parcursul vie`ii \i asigurarea progresului]ncarieradidactic[. Funeriumaiafirm[c[legearealizeaz[ depolitizarea managementului\colii\iodescentralizareadministrativ[\icurricular[real[. Legea educa`iei urmeaz[ s[ fie

discutat[ ]n 4 ianuarie de Curtea Constitu`ional[, aceasta fiind ultimaetap[]nainteapromulg[rii. Cele mai importante schimb[ri alenouluiproiectlegislativvizeaz[ conducerea universit[`ilor \i a \colilor.Dac[,]nproiectulini`ial, erastabilitcarectoriis[fiedesemna`iprinconcurs,]nnoulproiect institu`iile de ]nv[`[mânt superior primesc libertatea de a opta ]ntre dou[ modele distincte: alegerea rectorilor prin scrutin universal saudup[modelulcorporatist. Guvernularfimodificat\iparteareferitoarelaincompatibilit[`ile directorilorde\coli.Astfelc[,dac[ ini`ial li se interzicea s[ fie membriidepartid,]nnoulproiect nulisevapermites[de`in[func`ii depre\edintesauvicepre\edinte]n filialeleforma`iunilorpolitice. O alt[ modificare se refer[ la „clanurileuniversitare”.Astfelc[ rudele pân[ la gradul III nu vor maiputeas[de`in[func`iideconducere ]n cadrul aceleia\i universit[`i, proiectul ini`ial vizând restric`iidoarlaniveldefacultate.

Dealtfel,nouaLegeaEduca`iei prevede ca \colile ]n care ]nva`[ pu`ini elevi s[ fie comasate. Mai multdecâtatât,]nactulnormativ serecomand[\iuniversit[`ilordin România s[ fuzioneze pentru a devenimaiputernice,inclusivdin punctdevederefinanciar. NoualegeaEduca`ieimaiprevedecaadmiterealaliceus[sefac[ pe baz[ de portofoliu, cu dou[ probe scrise \i examen op`ional organizatdefiecareliceu]nparte. Legea mai prevede ca evaluarea elevilors[sefac[dindoi]ndoiani, iarprofesoriivorfiobliga`is[fac[ unmasteratdidacticurmatdestagiudepractic[.Deasemenea,clasa preg[titoarevatrecela]nv[`[mântulprimar,iarp[rin`iivorfinevoi`i s[pl[teasc[amenzidac[eleviichiulesc,potrivitnouluiactnormativ. Unaltlucrufundamentalreglementat de noua lege a educa`iei estemoduldefinan`area\colilor, finan`areaperelevatuturorcosturilorsalariale,utilit[`i,ap[,c[ldur[,manuale\itotceeace`inede standardeleminimedeautorizarea

\colii,adic[materialedidactice\i a\amaideparte. }nv[`[mântul liceal devine obligatoriupân[celmaitârziu]nanul2020. Sistemul na`ional de ]nv[`[mânt preuniversitar cuprinde urm[toareleniveluri:educa`iatimpurie(06 ani), format[ din nivelul antepre\colar(0-3ani)\i]nv[`[mântul pre\colar (3-6 ani), care cuprinde grupamic[,grupamijlocie\igrupa mare; ]nv[`[mântul primar, carecuprindeclasapreg[titoare\i clasele I-IV; ]nv[`[mântul secundar,carecuprinde]nv[`[mântulsecundar inferior sau gimnazial, ce includeclaseleV-IX,\i]nv[`[mântulsecundarsuperiorsauliceal,cu claseledeliceuX-XII/XIII, cuurm[toarele filiere: teoretic[, voca`ional[\itehnologic[,]nv[`[mântul profesional, cu o durat[ ]ntre \ase luni \i doi ani, ]nv[`[mântul ter`iar non-universitar, care cuprinde]nv[`[mântulpostliceal. }nv[`[mântul liceal, voca`ional \itehnologic,]nv[`[mântulprofesional \i cel postliceal se organizeaz[ pentru specializ[ri \i cali-

fic[ri stabilite de Ministerul Educa`iei,]nconformitatecuRegistrul Na`ionalalCalific[rilor. }n scopul realiz[rii finalit[`ilor educa`iei\iaform[riiprofesionale prin sistemul na`ional de ]nv[`[mânt,]nv[`[mântullicealdestat estegeneralizat\igratuit. }nproiectuldelegeseprevede, deasemenea,c[disciplinaReligie poatefipredat[numaidepersonalul didactic calificat \i abilitat ]n baza protocoalelor ]ncheiate ]ntre MinisterulEduca`iei\icultelereligioaserecunoscuteoficialdestat. La solicitarea scris[ a elevului major,respectivap[rin`ilorsaua tutorelui, pentru elevul minor, \colarul poate s[ nu frecventeze orele de religie. }n acest caz, situa`ia\colar[se]ncheief[r[disciplinaReligie.}nmodsimilarse procedeaz[\ipentruelevulc[ruia, dinmotiveobiective,nuis-auasigurat condi`iile pentru frecventareaorelorlaaceast[disciplin[. La sec`iunea referitoare la „]nv[`[mântul pentru persoanele apar`inândminorit[`ilorna`ionale” seprevede,]ntrealtele,c[]ncadrul]nv[`[mântuluipreuniversitar cupredare]nlimbileminorit[`ilor, toate disciplinele se studiaz[ ]n limba matern[, cu excep`ia disciplineiLimba\iliteraturaromân[. Unalineatstabile\tec[]n]nv[`[mântulprimar,gimnazial\iliceal cupredare]nlimbileminorit[`ilor, disciplinele Istoria \i Geografia Românieisepredau]nacestelimbi,dup[programe\colare\imanualeidenticecucelepentruclaselecupredare]nlimbaromân[,cu obliga`ia transcrierii \i a ]nsu\irii toponimiei \i a numelor proprii române\ti\i]nlimbaromân[. Deasemenea,proiectuldelege prevede c[ p[rintele sau tutorele legalesteobligats[iam[suripentru \colarizarea elevului, pe perioada ]nv[`[mântului obligatoriu. P[rintele sau tutorele legal r[spundepentrudistrugerilematerialedinpatrimoniul\coliicauzate deelev.

Dou[mall-uridinRomânia,vândutepe5euro Sumaaacoperit51% din ac`iunilefirmelorcarecontroleaz[centrucomercialVitantis dinBucure\ti\iMoldovaMall dinIa\i. Fonduldeinvesti`iiEastBalkanPropertiesa vândutpe31decembrie201051% dinac`iunile firmelor care controleaz[ centrul comercial VitantisdinBucure\ti\iMoldovaMallcompanieiDenesolLimitedpentrusumasimbolic[de 5euro,potrivitunuicomunicatremisdecom-

paniec[treBursadinLondra. Vitantis Shopping Center este ancorat de Carrefour, Techno-market \i Praktiker \i are 11.362 mp de spa`ii de retail. }n prezent, spa`iile sunt ocupate ]n propor`ie de 82%. Moldova este situat ]n Ia\i \i este ancorat de Technomarket \i dispune de o suprafa`[ de 9.024mp]nchiriabili,iar]nprezentfradulde ocupareestede71%. }nprimelenou[lunialeanului2010,Vitantis a]nregistratopierderenet[de1,5milioanede euro, iar Moldova Mall de 500.000 de euro. Consiliul de administra`ie al fondului de

investi`ie nu crede c[ ]n perioada urm[toare condi`iiledepia`[sevor]mbun[t[`i. Activele propriet[`ilor au fost evaluate la 56,8milioanedeeuro,cuodatoriecombinat[ de58,4milioanedeeuro.ConducereaEBPnu credec[vaputeaoferifondurilenecesarepentruasuportataxeledegestionareaactivelor\i cerin`ele de cheltuieli pentru activele propriet[`ilor.Deasemenea,boardulnuareniciun motivs[cread[c[propriet[`ilevorputeageneraocre\terede]nchirieredeamploareanecesar[ pentru a genera o contribu`ie de capital pozitivpentruEBP.

Firmacump[r[toare,DenesolLimited,este controlata de George Teleman, partener ]n cadrulfonduluicareavândutmall-urile.

Mallulvândutcu1euro,anultrecut La jum[tatea anului trecut, un pachet de ac`iunide85% dinfirmacaredezvoltacentrul comercial Polus din Constan`a a fost vândut pentrusumasimbolic[de1eurofonduluiaustriac de investi`ii Immofinanz. Prin aceast[ tranzac`ie,fondulaustriac\i-aasumat\idatoriilede40demilioanedeeuropecareleavea centrulcomercial.


7

5ianuarie2011 Ie\iredincriz[ - Cum putem redresa economiamondial[? -Chineziis[num[nânceo zi,ru\iis[nubeavodc[ozi, româniis[munceasc[ozi

PUBLICITATE

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[riapartamente *Vândapartament4camere,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavide stadion,ultramodern, completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon: 742.123.272.(p) *Vândapartament3 camere,b-dul~u`oranr.2, lâng[sensulgiratoriudin

PodulRo\,et.¾,complet mobilat\iutilat.Pre` 60.000Euronegociabilsau schimbcuapartament]n Boto\ani.Rela`iilatelefon: 0745.150.765.(p) *Vândapartament2 camere,Prim[verii,izolat termic,P+G+F,cufa`ala soare.Telefon: 0743.770.911.(G-5)

AGENDA PREST|RI SERVICII

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 ApaGrup:584145 Indexcontorap[:536441 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA Secretar general redac`ie: AuroraDIMITRIU

Agen`iaCFR:517521 Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU Distribu`ie: DanIACOB

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentuldeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.

v^nz[ricase/teren *V^ndteren14.100mp, deschiderelaBT-SV47m, \i7.200mpdeschiderela BT-SV180m,ambele]n zonaHudum, 0746.261.466.(1495-p)

auto *VWJETTA,iunie2008, rulat[doar1an,1,6l benzin[,35.500km (serviceefectuatla30.000 km,ITPvalabil2ani)fullelectric,senzoriploaie, pachetcea`[,pachetlumini +oglinzi,albastru

metalizat,11.000E negociabil.Telefon: 0745.834.803.(2046-1)

angaj[ri *SCGECORSRLBoto\ani,angajeaz[pentrusupermarketVictoria,lucr[toricomerciali\icasieri. CV-urilesedepunlasediul dinstr.PietonalulTransilvaniei,bl.A5,parter,pân[ vineri,07.01.2011,ora 10.00(redac`iaEvenimente deBoto\ani).Persoanele selectatevorficontactate telefonicpentruinterviu. (3)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.


CMYK

8

5ianuarie2011

MONDEN Bendeacs-a]mp[catcuHuiduchiar ]naintedeaccidentul«cârcota\ului» Timpdelunibune,Mihai Bendeac\i|erbanHuidu au`inutprimelepagini aleziarelorin2010dup[ cecârcota\ull-aacuzat peactorc[ap[r[sit PrimaTVpentrubanii delaAntena1.Conflictul dintreceidoiaavutmai multeepisoade,vedetele aruncându-\ivorbegrele pepropriileblogurisau ]npres[.Bendeacscrie azipebloguls[uc[,de\i eraucerta`i,|erban Huidul-ac[utat]nainte deCr[ciun„dinnimic, dinneant”,lucrucare„lal[satcugurac[scat[”. „EramlamuntecândamaflatdespreaccidentulluiHuidu.Lamomentul respectiv, când o prieten[ mi-a telefonat s[-mi comunice nenorocirea, \tirea era destul de \ocant[: «Huidu este ]n com[ \i are \anse reduse de supravie`urire»”, noteaz[ realizatorulemisiunii„}npuiimei”. Bendeaccontinu[:„V[spunsincer c[, ]n clipa respectiv[, din pricina felului ]n care mi-a fost transmis[ informa`ia,amcrezutc[vamuri\i

nu-miveneas[cred.|tiamc[edependentdeadrenalinadepevremea când realizam matinalul pe Magic Fm\i,]ntr-odup[-amiaz[,m-aluat ]nma\inalui(oAlfaRomeo)s[-mi aratecepotfaceceipeste200decai desubcapot[.Aufostcelemaimis-

tice10minutedinvia`amea.St[team cuochii]nchi\irugându-m[ladivinitates[]nf[ptuiasc[unmiracol\is[ nulase`araf[r[dou[vedete”. Actorul poveste\te cum a decurs ]mp[carea dintre el \i „cârcota\”: „Daraltcevam-afrapat.Opiniapublic[\tiedesprefaptulc[eu\iHuidu am fost implica`i (spre necinstea noastr[) ]n vreo dou[ scandaluri cumplitecareauf[cutdeliciulpresei ]nurm[cucevavreme.De-atuncinu ne-ammaivorbit.Deloc.Niciodat[. Pân[ pe 22 decembrie. La un momentdat,amg[sitpetelefon,printre alte multe apeluri ratate, unul de la «|erban Huidu». V[ m[rturisesc ca am fost mai mult decât consternat. M[gândeamc[fies-a]ntâmplatun eveniment uluitor (gen a luat foc Groenlanda),fiearenevoiedeceva. M-amgândits[-lsun]napoi.R[punde.Dialoguln-aduratmaimultde34minute.Vroias[vad[cemaifac. Pur\isimplu.Dinnimic,dinneant. Amr[mascugurac[scat[.M-afelicitatpentrumomentulcuBecali,de laPalat,m-a]ntrebatcumafostfilmarea,eul-am]ntrebatcumsemai simteVlad(fratelelui)\icamastaa fost.|tiuc[imediatcei-am]nchisam avutosenza`ieciudat[.Parc[urmas[ plece]ntr-oc[l[torielung[\inuvroia s[r[mân[sup[ratcucineva.Foarte ciudatFoarte,foarteciudat”.

DanielaCrudus-a]mp[catcu«Mucifer» Matinaladelaemisiunea „’NeatzacuR[zvan\i Dani”nuapututstaseparat[preamulttimpde fostuls[uiubitBogdan Defta,alias„Mucifer”\i dup[3lunidepauz[, frumoasabrunet[l-a contactatpetân[rpentru ase]mp[ca.„Mucifer” nus-al[satrugatprea mult\ichiar]naintede Cr[ciunceidoiau\ters cuburetelene]n`elegerile \i\i-aumaiacordato \ans[. De\idup[desp[r`ireadeBogdan, Danielaac[utatdragostea\i]n`elegerea la fotomodelul Cosmin Petre sau Leo de la Strehaia, bruneta s-a ]ntors ]n bra`ele primei mari iubiri. „Danielaav[zutc[to`icucareaie\it nu f[ceau altceva decât s[ cheme paparaziis[-ifotografiezecuea.|i-a datseamac[totpeBogdansepoate baza\icredc[pân[laurm[]liube\te.Probabilc[afostconfuz[cânda renun`atlael”,adeclaratunapropiat albruneteipentruZiarulNa`ional. Bucuros c[ Daniela s-a ]ntors din nou]nlocuin`aluidinBuftea,unde r[mânedestuldedes,Muciferaf[cut]nperioadaS[rb[torilortotposibiluls[`in[pasulcuea.A\aseface c[Bogdan\iDanielaaufostv[zu`ila mall,lacinematograf\ichiar]ncluburi, unde au s[rb[torit ]mpreun[ trecerea]nnoulan.

Unfilipinez\i-afotografiatasasinul.Unfilipinezcareafost]mpu\cat]nnoapteadintreani\i-a fotografiatasasinulchiar]nmomentul]ncareacesta]l`inteacuoarm[\isepreg[teas[trag[, transmiteEFE,citat[deAgerpres.ReynaldoDagsaafostatacat]nnoapteadeAnulNoula intrarea]nlocuin`asadinManila\iamuritlaspital.B[rbatulafost]mpu\cat]npiept\i]nbra`. Fotografiaafostpredat[poli`ieidefamiliavictimei,iaragen`iil-aure`inutlunipeuciga\]ntr-o suburbieacapitaleiManila.}nfotografiesev[d]nprimplanso`ia\ifiiiluiReynaldoDagsa,iar ]nfundalapareimagineaasasinului,MichaelGonzales,care-\i`inteavictimacuunrevolver.

Oana Lis: «Viorel a c[zut ]n canal \i \i-a rupt pantalonii Versace» FostulprimargeneralalCapitalei,ViorelLis,aintrat]n belea]nc[dela]nceputulanului.Urm[ritparc[deghinion \i]n2011,acestanu s-auitatpeunde merge,\iac[zut]n canal.Nuap[`itnimicgrav,]ns[\i-a ruptoperechede pantalonifoarte scumpi. Oana Lis e \ocat[ de c[z[tura]ncanalaso`uluiei, dar e bucuroas[ ]ns[ c[ nu a p[`it nimic grav: „Deci, nu maipotdenerviDac[pute`i s[crede`ia\aceva,azi,Viorel ac[zut]ncanal...Credeamc[ anul[staamsc[patdeghinion, darv[dc[nu...Ceebineec[ nu\iaruptnimic,doarpanta-

lonii Versace... |i ]l doare piciorul,of,]mivines[plâng \is[râd]nacela\itimp...”,a scrisOana,so`ialuiViorel,pe Facebook.

Evenimente de Botosani nr.1784  
Evenimente de Botosani nr.1784  

Ziarul orasului tau!