Page 1

Pagina 2

CMYK

Ada Macovei contraatac[ ]n episodul cu ma\ina EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 165 (1690) • Mar`i, 24 august 2010 • 8 pagini

Sex afectat de criz[

Pagina 5

Ministerul S[n[t[`ii nu a mai suplimentat stocul de prezervative, anul acesta. Direc`ia de S[n[tate Public[ mai are ]n depozit la ora actual[ mijloace contraceptive achizi`ionate ]nc[ de anul trecut, de\i cererea este ]n cre\tere.

Mutila`ii revolu`iei, r[ni`i \i de statul român

Pagina 6

Spitale verificate la instala`iile electrice Pagina 4


2

24 august 2010

STARTNEWS Editorial

Cer\etoria, forma suprem[ a umilin`ei Este \tiut faptul c[ pe timp de criz[ tarele unui popor sunt mai evidente. Da, la noi s-a institu`ionalizat cer\etoria. Nu-i nici o glum[. Privi`i ]n jur \i ve`i da de cer\etori la tot pasul: unii ies ]n fa`[, stau zilnic cu mâna ]ntins[ la col` de strad[, la por`ile bisericilor sau ]n autog[ri, dar mai e o categorie format[ din oameni serio\i, cu putere de munc[, care, pur \i simplu, cer\esc de la stat ajutoare sociale sau indemniza`ii de \omaj \i care nu cataLucian Alecsa dicsesc s[ ridice un pai ]n folosul comunit[`ii. Unde mai pui, când li se ofer[ un loc de munc[ se dau lovi`i, invocând tot felul de scuze. Cer\etoria este cea mai accentuat[ stare de umilin`[, de ru\ine, e chiar o form[ de degradare uman[. |i uite c[ românului nici c[-i pas[! Nu vreau s[ arunc anatema peste ]ntreaga tagm[ a cer\etorilor, sunt \i oameni s[rmani care nu au posibilit[`i de subzisten`[ \i recurg la o astfel de form[ de supravie`uire, dar cei mai mul`i o fac dintr-un impuls al lenei. Câteodat[ vezi tablouri apocaliptice cu astfel de „personaje“, te trec to`i fiorii. Prin fa`a Teatrului „Mihai Eminescu“ bântuie zilnic un astfel de chip. De foarte multe ori sunt folosite astfel de imagini, ]n special de c[tre occidentali, spre a ne emblematiza fiin`a na`ional[. E un lucru fals, nu acesta este poporul român ]n esen`a lui. Statul poart[ ]ntreaga responsabilitate, institu`iile sale scâr`âie din plin. Tragic e c[ majoritatea celor care cer\esc sunt copii, proveni`i din familii destr[mate sau din familii de rromi. Odat[ cu intrarea ]n Uniunea European[ mul`i dintre ace\tia s-au „interna`ionalizat“, ]i vezi cer\ind ]n toat[ lumea, zdren`uind \i mai mult imaginea `[rii, generând tot felul de scene penibile. Fran`a ia deja atitudine fa`[ de cer\etorii no\tri, ]i ]mpacheteaz[ \i ni-i trimite acas[. Ce-i drept, ]n ultimii ani statul i-a mai adunat ]n câteva institu`ii, ]ns[ exist[ mult[ indolen`[ \i sictir ]n manifest[rile angaja`ilor. La fel de grav e \i cu „cer\etorii“ oficiali, ce stau cu mâna ]ntins[ a\teptând mil[ de la stat. Vezi oameni buni de munc[, ditamai haidamaci, fluierând \i ]njurând statul c[ nu le asigur[ protec`ie social[, sau pe al`ii care se plâng c[ statul nu le asigur[ salarii pe m[sura „statului la serviciu“, ace\tia ]\i duc via`a ]n caruselul birocra`iei, a\teptând s[ treac[ luna \i s[ primeasc[ sinecura. Acest fenomen extins ]n toate structurile societ[`ii devine o maladie pentru na`ie. }n foarte multe cazuri chiar politicul este cel care ]ncurajeaz[ acest fenomen, \tim foarte bine c[ trântorii pot constitui oricând o ma\in[rie de vot.

Calendar cre\tin ortodox 24 M Sf. Mc. Eutihie \i Tatian 25 M † Aducerea moa\telor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pentru prima dat[ ]n ultimii zece ani, luna august se transformase din raiul pie`ei imobiliare ]ntr-un adev[rat dezastru. Despre asta scria Evenimentul de Boto\ani ]n urm[ cu un an. „Boto\[nenii care muncesc peste hotare, principalii investitori pe pia`a imobiliar[ ]n aceast[ perioad[, resimt din plin criza \i nu mai au bani pentru investi`ii. Sunt agen`ii imobiliare care nu au mai f[cut nicio tranzac`ie ]n ultima lun[. Nici m[car terenurile agricole nu mai au c[utare. De\i sunt pe pia`[ o mul`ime de chilipiruri, nu exist[ cump[r[tori”, se men`iona, anul trecut pe vremea asta, ]n articolul intitulat „August - dezastru pentru tranzac`iile imobiliare”. Patronilor agen`iilor imobiliare boto\[nene nu le venea s[ cread[ c[ se ajunsese ]n situa`ia aceasta. Blocajul de pe pia`a imobiliar[ prin reducerea aproape de zero a cererii dusese la apari`ia a foarte multe chilipiruri. „Cine are bani acum este jupân. Se pot cump[ra apartamente cu dou[ 4,2244 lei

3,3298 lei

camere cu 20.000 de euro sau cu trei camere la 30.000 de euro ]n zone foarte bune”, spuneau reprezentan`ii agen`iilor imobiliare. Se sim`ea din plin c[ \i ]n alte `[ri europene, mai dezvoltate economic decât România, criza se instalase iar cei care munceau acolo nu mai erau dispu\i s[ scoat[ bani cu mare u\urin`[ pentru a\i cump[ra apartamente sau terenuri. A trecut un an de atunci, iar criza economic[ abia acum love\te cu t[rie ]n români. }n str[in[tate ]ns[ aceasta bate ]n retragere. A\a c[ pentru agen`iile imobiliare luna august nu a mai ]nsemnat un dezastrul de anul trecut. Reprezentan`ii agen`iilor spun c[ „stranierii” le-au adus ]n acest sfâr\it de var[ o dezmor`ire a pie`ei imobiliare, chiar dac[ nu se mai poate vorbi de ceea ce a fost cu doi, trei ani ]n urm[. Ziua: 310C

Noaptea: 150C

Copil de trei ani blocat ]n cas[. Un b[ie`el ]n vârst[ de trei ani a fost salvat de pompieri dup[ ce a r[mas blocat ]n garsoniera p[rin`ilor. Evenimentul a avut loc duminic[, ]ntr-un bloc din Parcul Tineretului. Am[nunte despre interven`ia pompierilor pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Ada Macovei contraatac[ ]n episodul cu ma\ina |efa educa`iei boto\[nene a explicat, ieri, de ce a fost la mare cu ma\ina Inspectoratului |colar Jude`ean, respingând orice acuza`ie c[ ar fi folosit banii institu`iei pe care o conduce ]n interes personal. Aceasta sus`ine c[ ]n momentul film[rii participa la Consiliul Na`ional al Elevilor, ce a avut loc, s[pt[mâna trecut[, pe litoral.

altfel \i pentru comentariile ap[rute ]n mass-media.

getul I|J. „Nu am fost cu copilul la ]ntâlnirile elevilor. B[iatul a stat cu mama ]n alt[ parte, nu merge copilul cu mine la astfel de ]ntâlniri”, a spus Ada Macovei, care a mai men`ionat c[ la Ministerul Educa`iei se cunoa\te situa`ia \i tocmai de aceea nu i s-a cerut nici o explica`ie. Ma\ina despre care s-a scris ]n ultimele zile a r[mas la I|J ]n urma Proiectului de }nv[`[mânt Rural, coordonat la nivelul jude`ului de actuala \ef[ a educa`iei. (Petronela Rotariu)

Ada Macovei a men`ionat c[ ]n prima s[pt[mân[, resA mers la mare pectiv ]n perioada 9pe proprii 14 august, a fost ]n concediu de odihbani. Cel n[, iar ]n a doua pu`in a\a s[pt[mân[, 16de litri de benzin[ 21 august, a asus`ine... este cota lunar[ vut invita`ie la Inspectorul \costabilit[ pentru Consiliul Na`iolar general a `inut s[ consum la nal al Elevilor. precizeze c[ deplaI|J. „Având ]n vedere sarea a fost f[cut[ pe c[ ]ntre cele dou[ debani proprii \i nu din buplas[ri la mare era o singur[ zi, am plecat din prima zi de concediu cu ma\ina \i m-am „|tiind cât de mul`i du\mani am, ]i anun` pe cale oficial[ ]ntors ]n ultima zi de delega`ie. c[ nu le voi da satisfac`ie nici o clip[ \i nu voi face nici un Nu este nici un fel de problem[. Nu sunt folosi`i banii publici ]n abuz ca s[ se bucure de pe urma mizeriilor pe care le fac. interes personal”, a declarat Comentariile din pres[, cu atât mai mult sunt de nesuporAda Macovei. Ea este revoltat[ tat, \i probabil m[ voi adresa ]ntr-un final Parchetului penc[ pe Realitatea TV a ap[rut tru c[ este mizerabil ceea ce mi se ]ntâmpl[ din punctul imaginea fiului s[u, f[r[ ca ea acesta de vedere. S-a mers prea departe cu comentariile, ms[-\i fi dat acordul. }n aceste am s[turat de toate ]njosirile, m-am s[turat ca to`i s[ ]\i bat[ condi`ii nu exclude posibilitatea de a se adresa instan`ei, ca de joc de ceea ce am realizat eu de la \ase ani jum[tate pân[

100

la 33 de ani”, Ada Macovei, inspector \colar general

C[t[lina Lupa\cu, „pre\edint[” la Consiliul Jude`ean Pentru c[ actualul pre\edinte al CJ, democrat-liberalul Mihai ~âbuleac, a intrat ]n concediu de odihn[ pentru câteva zile, dar \i pentru c[ cel[lalt vicepre\edinte, Constantin Manolache, ]nc[ se afl[ ]n perioada de recuperare medical[, singura care poate s[ preia frâiele institu`iei este vicepre\edintele C[t[lina Lupa\cu. Printr-o dispozi`ie, aceasta a fost mandatat[ s[ conduc[ \i s[ semneze actele interne ale Consiliului Jude`ean pân[ la ]ntoarcerea din concediu a pre\edintelui ~âbuleac. De\i rela`iile dintre cele dou[ tabere, ]n special ]n cadrul \edin`elor de Consiliu Ju-

de`ean, nu sunt tocmai armonioase, totu\i pre\edintele ~âbuleac a l[sat toat[ responsabilitatea conducerii singurului coleg din Executiv r[mas la serviciu. „Da, de luni preiau atribu`iile domnului pre\edinte”, a declarat vicepre\edintele C[t[lina Lupa\cu. Cea mai apropiat[ activitate ]n cadrul institu`iei ce necesit[ preg[tire este \edin`a ordinar[ din aceast[ lun[, mai exact pe data de 30 august. C[t[lina Lupa\cu a mai ]ndeplinit prerogativele de pre\edinte \i ]n trecut, când Mihai ~âbuleac avea de efectuat deplas[ri ]n afara jude`ului. (M.Aionesei)

„}nainte de plecare am avut o discu`ie de principiu cu dl. pre\edinte dac[ sunt lucruri deosebite care trebuie urm[rite ]n aceast[ perioad[ \i mi-a spus c[ nu ar fi ceva deosebit”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ


3

24 august 2010 Depozit de furaje incendiat la Or[\eni Vale. Poli`i\tii boto\[neni trebuie s[ identifice autorul unui incendiu, care a dat foc unui depozit de furaje ]n comuna Curte\ti, provocând pagube de peste 1.000 lei. Duminic[, ]n jurul orei 22.00, pompierii boto\[neni au fost anun`a`i despre faptul c[ depozitul de furaje din gospod[ria lui Dorin P., din satul Or[\eni Vale, comuna Curte\ti, este cuprins de fl[c[ri. Mai multe despre evenimentul cu foc pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Control pe un an la persoanele cu handicap

Alegeri ]n toamn[ la UNPR

Uniunea Na`ional[ pentru Progresul României (UNPR), filiala Boto\ani, ar putea declan\a alegerile interne la ]nceputul lunii octombrie. De la constituire \i pân[ ]n prezent, \i la Boto\ani, ca \i ]n celelalte filiale din `ar[, organiza`iile jude`ene au func`ionat sub conducerea unor interimari. Potrivit lui Adrian Bahrin, pre\edinte interimar al UNPR Boto\ani, la ]nceputul lunii octombrie ar urma s[ se organizeze alegeri pentru stabilirea unei conduceri legitime pentru urm[torii patru ani de zile. „Probabil c[ voi candida la pre\edin`ia partidului, dar cu siguran`[ ar trebui s[ existe \i contracandidat, a\a este normal ]ntr-o competi`ie”, a declarat Bahrin. Structura de conducere, conform statutului, este format[ din pre\edinte, 9-13 vicepre\edin`i, un secretar, un trezorier \i 14-16 membri de drept. La Boto\ani, UNPR num[r[ circa 1.300 de membri, iar pân[ la ora actual[ \i-a ]nfiin`at organiza`ii teritoriale ]n circa 60-65% din localit[`i. (M.A.)

Comisia care s-a format din adic[ 6.869 de persoane, reprezentan`i ai Direc`iei Ge- urmate de cele cu grad de nerale de Asisten`[ Social[ \i handicap 1, ]n num[r de 3.781 Protec`ia Copilului (DGASPC), \i, ]n fine, 1.339 de persoane ai Direc`iei Muncii \i ai ]ncadrate ]n gradul III de Direc`iei de S[n[tate Public[ handicap. }n ceea ce prive\te (DSP) a ]nceput s[ ia la sumele pe care boto\[nenii purecat de circa dou[ cu grad de handicap le luni peste 8.000 de primesc, acestea dosare ale botosunt ]n func`ie de \[nenilor care gradul ]n care de`in certificat sunt ]ncadra`i. din dosare persoanede handicap. Astfel, pentru lor cu handicap au fost Exist[ suspigradul I se pl[deocamdat[ verificate, ciuni c[ unele te\te lunar o ceea ce ]nseamn[ c[ certificate nu indemniza`ie de ac`iunea ar putea ar fi acordate pe 202 lei plus 91 dura un an. drept. Acest lulei reprezentând cru este cu atât mai bugetul (adic[ suma greu cu cât toate concu care persoana restroalele se efectueaz[ dipectiv[ poate s[ ]\i pl[rect ]n teren, adic[ ]n fiecare teasc[ facturile la diverse utiunitate administrativ-teritorial[ lit[`i), pentru gradul II se pl[\i la fiecare domiciliu ]n parte. te\te lunar o indemniza`ie de 166 lei plus 68 lei bugetul, iar pentru gradul III se pl[te\te Aproape 12.000 doar bugetul, ]n cuantum de de persoane cu 33,5 lei. }n cazul persoanelor cu grad de handicap I care handicap necesit[ ]nso`itor, \i aici intr[ Cele mai multe sunt ]nca- nev[z[torii, se mai achit[ lunar drate ]n gradul II de handicap, al`i 464 lei. (Monica Aionesei)

10

%

Datoriile spitalelor, achitate dup[ un control „la sânge”

„Comisia este aproape ]n fiecare zi pe teren, se iau dosarele pe o comun[, de exemplu, \i se pleac[ pe teren. }n func`ie de ancheta social[ de la fa`a locului, de actele medicale existente, se constat[ dac[ ]ntr-adev[r ceea ce e pe teren corespunde cu ceea ce este ]n acte. Pe mine m[ intereseaz[ rezultatul final, nu cele par`iale”, Liviu R[d[\anu, director executiv DGASPC

Poli`i\tii comunitari ]\i ]ncordeaz[ mu\chii prin lege Poli`ia Comunitar[ va c[p[ta statut de Poli`ie Local[ \i va avea atribu`ii sporite. Legea Poli`iei Locale a fost publicat[ ]n Monitorul Oficial \i va deveni func`ional[ de anul viitor.

„Se va face un regulament de func`ionare a Poli`iei Locale, care va trebui aprobat ]n \edin`a de Consiliu Local. Agen`ii de la Poli`ia municipal[ vor veni ]ntr-un schimb de experien`[ ca s[ ]i ]ndrume pe poli`i\tii comunitari pe o perioad[ determinat[. De la Poli`ia municipal[ nu vom prelua cadre. Ace\ti poli`i\ti vor avea stabilite atribu`ii destul de clare \i m[rite”, C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani

Poli`ia Local[ se va ocupa de ordinea \i lini\tea public[, dar \i de paza bunurilor, de circula`ia pe drumurile publice, disciplina ]n construc`ii \i afi\ajul stradal, dar \i de protec`ia mediului, activitatea comercial[, eviden`a persoanelor. Aceasta va func`iona prin hot[râre a Consiliului Local, ca un compartiment func`ional ]n cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu personalitate juridic[. Num[rul de posturi pentru personalul contractual cu atribu`ii de paz[ se va stabili ]n func`ie de num[rul \i im-

portan`a obiectivelor care trebuie asigurate cu paz[.

Datoriile spitalelor din jude` sunt verificate de o comisie format[ din reprezentan`i ai Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate \i ai Direc`iei de S[n[tate Public[. Ministrul S[n[t[`ii a semnat un ordin prin care se constituie la nivelul jude`elor comisii de analiz[ \i control a arieratelor pe care unit[`ile sanitare cu paturi le-au ]nregistrat c[tre furnizorii de bunuri \i servicii. Acestea au ca termen de finalizare a controalelor data de 26 august \i vor stabili exact debitele peste termenul de scaden`[ ]nregistrat de fiecare unitate. „Noi am ]nceput deja aceste verific[ri \i dorim s[ vedem dac[ spitalele se ]ncadreaz[ ]n creditele bugetare alocate. Care servicii vor fi ]n afara contractelor, nu se vor pl[ti. Asta ]nseamn[ c[ ceva este ilegal acolo. Dup[ aceste controale vom face o analiz[ pe care o vom trimite ministerului”, a spus Rodica Hu`uleac, directorul general CJAS. Ea sus`ine c[ este inadmisibil s[ fie dep[\ite serviciile contractate la un spital de bolnavi cronic. Potrivit unui comunicat al Ministerului S[n[t[`ii, din bugetul de stat, ]n urma rectific[rii bugetare, vor fi achitate datoriile spitalelor pân[ la 30 iunie \i nu pân[ la 31 martie, cum se vehicula ini`ial. (L.L.)

Vor fi dota`i cu arme letale

Mai cad din taxele pe locurile de joac[

Poli`ia Local[ va aplica contraven`ii pentru ]nc[lcarea normelor rutiere, va executa mandatele de aducere emise de organele de urm[rire penal[ \i instan`ele de judecat[, va asigura ordinea public[, ]ns[ va efectua \i controale pentru identificarea lucr[rilor de construc`ii executate f[r[ autoriza`ii de construc`ii, va verifica igienizarea surselor de ap[, asigurarea salubriz[rii str[zilor, ridicarea de\eurilor menajere, dar \i legalitatea activit[`ilor de comercializare a produselor, desf[\urate de agen`ii economici. Personalul care va fi la Poli`ia local[ va urma ni\te cursuri de preg[tire de minim trei luni. Poli`istul local va fi dotat cu arme letale de ap[rare \i paz[. (L.Lupa\cu)

Serviciul Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement a decis s[ nu mai taxeze copiii la locul de joac[ amenajat ]n Parcul „Mihai Eminescu”, ]ntre orele 10 \i 12. Directorul SPABSZA, a declarat c[ m[sura vine ]n sprijinul p[rin`ilor care nu-\i permiteau din punct de vedere financiar s[ ]\i duc[ copiii la acest loc de joac[. „Am luat aceast[ m[sur[ pentru a-i ajuta \i pe p[rin`ii f[r[ bani, care nu aveau posibilitatea s[ ]\i duc[ copiii la locul de joac[, asta ca s[ nu fie discu`ii. Astfel, de luni \i pân[ vineri, ]ntre orele 10 \i 12, accesul la locul de joac[ este liber. Vor fi poli`i\ti comunitari care vor asigura ordinea \i, ]n fiecare zi vor fi doar câteva zeci de copii, pentru a evita ]mbulzeala”, a spus Eugen ~urcanu. }n restul zilei, taxa de intrare la locul de joac[ se va men`ine la 0,35 bani pe minut. (L.L.)


CMYK

4

24 august 2010

TOPNEWS Spitale verificate la instala`iile electrice

Bacalaureatul de toamn[ a demarat f[r[ probleme A doua sesiune a bacalaureatului a ]nceput ieri cu evaluarea competen`elor lingvistice de comunicare oral[ ]n limba român[, prob[ la care au fost ]nscri\i 47 de absolven`i de liceu. La nivelul jude`ului este organizat un singur centru de examen, la Grupul |colar de Industrie U\oar[, de acolo provenind \i cei mai mul`i candida`i.

Dup[ ce pre\edintele Consiliului Jude`ean a anun`at c[ a dat deja o dispozi`ie prin care cele \ase unit[`i spitalice\ti pe care le-a preluat ]n subordine vor fi controlate la instala`iile electrice, de gaz \i ap[, ieri prefectul a precizat c[ urmeaz[ s[ semneze un ordin prin care se vor verifica toate unit[`ile spitalice\ti din jude`, ]n num[r de 12. Comisiile vor fi constituite din speciali\ti ai Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ \i ai Direc`iei de S[n[tate Public[.

„Dac[ vom descoperi sincope, trebuie s[ lu[m m[suri pentru a le pune la punct, dar s[ vedem cu ce bani, pentru c[ nu prea sunt. Noi, de exemplu, am depus de patru ani un proiect de reabilitare a Palatului Administrativ pe latura termic[ \i electric[ \i ]nc[ nu am primit un r[spuns”, Cristian Roman, prefect

„}ncepând de mâine (azi - n.r.), 16 persoane vor ]ncepe s[ fac[ verific[ri ]n ceea ce prive\te dotarea \i respectarea normelor de prevenire \i stingere a incendiilor. Pre\edintele de comisie a fost numit inspectorul \ef adjunct Mihai Fl[mânzanu”, a declarat prefectul Cristian Roman. Totodat[, acesta a semnat o not[ intern[ prin care s[ i se aduc[ la cuno\tin`[ dac[ ]n toate spa`iile care apar`in Institu`iei Prefectului se respect[ normele impuse ]n acest sens. M[surile de verificare a instala`iilor, dar \i a gradului de dotare \i respectare a normelor de prevenire \i stingere a incendiilor au fost luate dup[ tragicul eveniment de la Maternitatea Giule\ti. (M.Aionesei)

Juri\ti preg[ti`i s[ verifice prim[riile. Prin ordin al ministrului Administra`iei \i Internelor, de la ]nceputul lunii august, Prefectura a fost ]mputernicit[ s[ aplice sanc`iuni acolo unde, ]n urma controalelor efectuate la prim[rii, se constat[ cheltuirea necorespunz[toare a fondurilor publice. Practic se va urm[ri respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind finan`ele publice locale.

}n aceast[ s[pt[mâna au loc probele orale, respectiv cele de competen`e lingvistice \i cele digitale. Conform datelor prezentate de Ada Macovei, la aceste probe sunt ]nscri\i ]n jur de 50 de candida`i. |efa I|J a precizat c[ nu au fost ]ntâmpinate probleme ]n ceea ce prive\te alc[tuirea comisiilor de bacalaureat. Pe 24-25 august va avea loc evaluarea competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[, iar pe 26-27 august urmeaz[ evaluarea competen`elor digitale. Probele scrise ]ncep pe 30 august, cu cea la limba \i literatura român[, apoi continu[ pe 1 septembrie, cu proba obligatorie a profilului \i pe 3 septembrie, cu proba la alegere a profilului \i

specializ[rii. Pe 5 septembrie vor fi afi\ate primele rezultate, contesta`iile urmând s[ fie depuse ]n aceea\i zi. Rezultatele finale urmeaz[ s[ fie afi\ate pe 9 septembrie.

Lucr[ri de la prima sesiune, luate la recorectat Lucr[rile din prima sesiune a examenului de bacalaureat sunt recorectate prin sondaj, ]n aceast[ s[pt[mân[, de c[tre cadre didactice boto\[nene. Comisiile de reverificare au fost stabilite de Inspectoratul |colar Jude`ean. Ca ]n fiecare an, dup[ prima sesiune de bacalaureat, un num[r de lucr[ri de la fiecare disciplin[ intr[ ]n recorectare, eventualele modific[ri de note neafectând candida`ii. „Sunt o sut[ de lucr[ri de la fiecare centru de evaluare, ceea ce ]nseamn[ c[ ]n total sunt reverificate 300 de lucr[ri. Cele mai multe lucr[ri sunt de limba român[ \i matematic[, câte 20 de fiecare, câte cinci de informatic[ \i de

socio-umane, iar de la celelalte discipline câte 10 lucr[ri de fiecare”, a declarat Carmen Nechita, inspector \colar I|J, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat. Recorectarea urmeaz[ s[ se finalizeze pân[ miercuri seara. (Petronela Rotariu)

„Au fost numite comisiile pentru tot ceea ce ]nseamn[ evaluarea pentru aceast[ perioad[. Sper[m m[car ca ]n aceast[ sesiune, având ]n vedere num[rul mic de candida`i, s[ nu ne mai confrunt[m cu probleme deosebite. M[suri speciale am luat ]n fiecare sesiune de examen. Se pare ]ns[ c[ se poate face mai mult”, Ada Macovei, inspector \colar general


CMYK

5

24 august 2010 Vin banii de buzunar pentru copiii institu`ionaliza`i. Protec`ia Copilului ]\i pl[te\te o parte din datoria acumulat[ la copiii din centre, care ]\i vor lua banii de buzunar ]n ultima zi a acestei luni. Conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului are restan`[ de patru luni de zile la copiii institu`ionaliza`i, ]ns[ pe 31 august se vor pl[ti datoriile doar pe dou[ luni de zile. Peste 500 de beneficiari ai sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului ar trebui s[ primeasc[ ace\ti bani.

ESEN~IAL

Sex afectat de criz[ Ministerul S[n[t[`ii nu a mai suplimentat stocul de prezervative, anul acesta. Direc`ia de S[n[tate Public[ mai are ]n depozit la ora actual[ mijloace contraceptive achizi`ionate ]nc[ de anul trecut.

Popula`ia nu va pl[ti mai mult la c[ldur[ ]n iarna urm[toare. Cel pu`in asta sus`ine conducerea SC Termica SA. Printr-un comunicat de pres[, conducerea societ[`ii anun`[ c[ cei aproximativ 13.000 de abona`i la sistemul centralizat vor pl[ti ]n urm[torul sezon rece acela\i pre` al gigacaloriei ca ]n iarna 2009-2010. Unul din motivele men`inerii aceluia\i pre` este faptul c[, de curând, Guvernul a anun`at c[ va acorda \i ]n aceast[ iarn[ subven`ie pentru combustibil. „Societatea comercial[ Termica SA Boto\ani informeaz[ c[ pre`ul energiei termice pl[tit de popula`ie va r[mâne, ]n iarna 2010- 2011, la nivelul celui din iarna precedent[. Men`inerea actualului tarif este posibil[ atât ca urmare a eforturilor societ[`ii de reducere a costurilor, cât \i ca urmare a men`inerii subven`iilor la c[ldur[. }n aceste condi`ii, pre`ul local de facturare pentru popula`ie va fi men`inut la 183,5 lei/ gigacalorie. Reamintim popula`iei c[ acest tarif nu a fost majorat nici ca urmare a cre\terii de la 19 la 24% a taxei pe valoare ad[ugat[, diferen`a de pre` fiind suportat[ de Termica”, se precizeaz[ ]n comunicatul societ[`ii de termoficare. (R.S.)

Pentru anul acesta nu s-a primit nicio precizare vizavi de fondurile alocate pentru acest program, dar nici alte stocuri de mijloace contraceptive. Direc`iei de S[n[tate Public[ trebuia s[ i se mai repartizeze de la minister ]nc[ 20.000 de prezervative la ]nceputul anului, lucru care nu s-a mai ]ntâmplat. }n afar[ de prezervative, DSP mai dispune totu\i \i de alte mijloace contraceptive, respectiv peste 700 fiole injectabile, alte 69 de dispozitive intrauterine. Stocul de contraceptive orale a fost epuizat de mult timp.

Conterm ]n pragul colapsului financiar

Cererile de anticoncep`ionale sunt ]n cre\tere Numai ]ntr-un singur trimestru al anului ]n curs, DSP a distribuit ]n jur de 16.000 de prezervative la medicii de familie din jude`. Reprezentan`ii DSP spun c[ solicit[rile pentru contraceptive sunt ]n cre\tere, dat fiind faptul c[

„Nu am primit nimic. Nici finan`are \i nici prezervative” „Contraceptive orale nu mai avem. Mai au ceva ]n stoc medicii de familie, respectiv peste 800 folii. Contraceptivele existente ajung pân[ la sfâr\itul anului. Pentru anul ]n curs nu s-a primit nimic. Nu cunoa\tem situa`ia. Ministerul a spus c[ licita`ia va fi organizat[ la nivel na`ional, c[ ne aprovizioneaz[, ]ns[ nu am primit nimic. Nici finan`are \i nici prezervative. Noi, la program nu avem bani aloca`i, pentru c[ ministerul a spus c[ se va ocupa de aceast[ distribu`ie”, Dumitri`a Mihailovici, medic ]n cadrul DSP

Termica promite iar c[ nu scumpe\te c[ldura

80.000

acestea se distribuie gratuit familiilor \i tinerilor care provin din familii s[race, studen`ilor \i elevilor. Anul trecut, boto\[nenii au consumat, prin acest pro-

prezervative erau disponibile ]n stocul DSP la ]nceputul anului, din care au mai r[mas ]n jur de 44.000 buc[`i care trebuie s[ ajung[ pân[ la 31 gram na`ional, solicitate anul decembrie 2010. aproape 60.000 trecut, la mare de prezervative. Pe c[utare au fost \i lâng[ prezervative, flacoanele injectabile. care au fost \i cele mai (L. Lupa\cu)

O prostituat[ la un municipiu }n ciuda consumului uria\ de prezervative, ]n municipiul Boto\ani, cel pu`in oficial, nu exist[ decât o singur[ femeie care practic[ cea mai veche meserie din lume. Conform datelor centralizate de Poli`ia Comunitar[, de la ]nceputul s-a aplicat doar o singur[ amend[ pentru prostitu`ie. Sanc`ionat[ a fost o femeie din Parcul Tineretului, care a fost descoperit[ când satisf[cea poftele unui angajat al unei firme de salubrizare. Amenzile pentru practicarea prostitu`iei sunt de 500-1.500 de lei, considerabil mai mari decât cele pentru cer\etorie, consum de alcool ]n spa`ii publice sau parcarea ]n locuri interzise. Conform Legii 61/1991 privind sanc`ionarea faptelor de ]nc[lcare a unor norme de convie`uire social[, a lini\tii \i ordinii publice, constituie contraven`ie „atragerea de persoane, sub

orice form[, s[vâr\it[ ]n localuri, parc[ri, pe str[zi sau ]n alte locuri publice ]n vederea practic[rii de raporturi sexuale cu acestea spre a ob`ine foloase materiale, precum \i ]ndemnul sau determinarea ]n acela\i scop, a unei persoane, la s[vâr\irea unor astfel de fapte”. Anul trecut poli`i\tii comunitari au aplicat tot o singur[ amend[ pentru astfel de fapte.

Societatea Conterm, desprins[ ]n urm[ cu mai bine de un an din Termica, se confrunt[ cu mari probleme financiare. Fiscul i-a blocat conturile din cauza datoriilor, iar angaja`ii nu \i-au mai luat salariile de trei luni. Unitatea este aproape de colaps financiar, iar directorul a solicitat sprijinul consilierilor locali \i totodat[ membrilor AGA pentru ie\irea din impas. La ora actual[, Conterm are datorii de 900.000 de lei numai la stat. Membrii AGA se vor ]ntruni pe 26 august pentru a decide viitorul societ[`ii. Una din variante este \i lichidarea societ[`ii, ]n condi`iile ]n care aceasta nu are contractate lucr[ri, iar datoriile la stat cresc de la o lun[ la alta. Mai mult, pentru a pl[ti restan`ele salariale, conducerea societ[`ii are nevoie de 200.000 lei. La ora actual[ societatea mai are 35 de angaja`i, din care zece sunt personal TESA \i 25 muncitori. Conducerea societ[`ii ia ]n calcul \i varianta unei noi restructur[ri de personal din rândul personalului TESA care este mult prea mare ]n raport cu num[rul muncitorilor. (L.L.)

Start ]n cursa pentru banii de refacere a drumurilor Autorit[`ile jude`ene pot accesa ]n orice moment de la Guvern banii necesari refacerii infrastructurii rutiere. |i asta deoarece rectificarea de buget na`ional[ de s[pt[mâna trecut[ a inclus \i banii de care jude`ul Boto\ani are nevoie pentru a reface drumurile, podurile, pode`e distruse de inunda`ii. Atât autorit[`ile locale, cât \i Consiliul Jude`ean trebuie s[ fac[ eforturi ]n acest sens, pentru ca banii s[ ajung[ ]n localit[`ile afectate de inunda`ii, iar obiectivele prinse pe lista de priorit[`i s[ fie ref[cute. „La unele investi`ii s-au f[cut deja expertizele tehnice, urmând s[ se ]ntocmeasc[ studiile de fezabilitate. Toate aceste documente se vor transmite la Bucure\ti, se vor verifica de o structur[ de specialitate a fostei Companii Na`ionale de Investi`ii \i dup[ modul cum vor fi ]ntocmite la nivel local, banii vor putea fi atra\i sau nu”, a declarat prefectul Cristian Roman. Ulterior se va trece \i la procedura de achizi`ie public[ pentru acordarea lucr[rilor de refacere unor constructori. (M.A.)


6

24 august 2010

TOPNEWS

„Acolo e harababur[”. Afirma`ia apar`ine prefectului Cristian Roman \i face referire la dosarele de la CJP. El crede totu\i c[ pl[`ile au fost sistate deoarece func`ionarilor casei le-ar fi fost team[ ca nu cumva Curtea de Conturi s[ le impute sumele pl[tite oamenilor ]n cauz[, de\i este cât se poate de clar c[ ace\tia au fost r[ni`i ]n evenimentele de acum dou[ decenii.

Mutila`ii revolu`iei, r[ni`i \i de statul român Reducerile cheltuielilor bugetare au ajuns \i la r[ni`ii din revolu`ie. Pu`inii boto\[neni care au avut efectiv de suferit ]n urma evenimentelor din urm[ cu 20 de ani au fost l[sa`i aproape ]n totalitate f[r[ bani. De c]teva luni ace\tia trebuie s[ se descurce cu un venit considerabil sub salariul minim pe economie. În acela\i timp, zeci de al`i boto\[neni care la revolu`ie nu s-au ales nici m[car cu o singur[ zg]rietur[ iau indemniza`ii de sute de euro de la stat.

„F[r[ nici o soma`ie, f[r[ nimic, a tras ]n mine” Este dup[-amiaz[ zilei de 22 decembrie 1989. Boto\[neanul Iulian Domnescu, \ofer pe TIR, av]nd la bra` ]nsemnuri tricolore trece prin apropierea Inspectoratului de Mili`ie. Mergea spre cas[, dar nu a mai ajuns dec]t peste c]teva luni. A apucat s[ mai vad[ o ma\in[ cum trece pe l]ng[ el, un ofi`er de armat[ \i un soldat. „F[r[ nici o soma`ie, f[r[ nimic, a tras ]n mine. N-am sim`it pe loc. Am mai f[cut doi pa\i \i am sim`it o fierbin`eal[ ]n pantaloni. Era s]ngele… era iarn[ \i am c[zut jos”, rememoreaz[ Iulian Domnescu. Glon`ul i-a intrat ]n piept, i-a trecut \i prin pl[m]ni \i i-a ie\it prin spate. A stat cinci luni ]n spital, a suferit opera`ii, iar acum, la 53 de ani, a fost l[sat f[r[ indemniza`ia de circa 1.500 de lei pe care o primea ca r[nit ]n revolu`ie. Nu \tie foarte bine de ce nu i se mai dau banii. Mai ia doar o pensie de 410 lei, din care, greu de crezut, statul ]i opre\te lunar 100 de lei pentru c[ i-ar fi pl[tit o lun[ ]n plus amintita indemniza`ie \i acum trebuie s[ ]\i recupereze banii. Banii r[ma\i nu ]i ajung nici m[car pentru tratament. A r[mas cu o mul`ime de sechele din urma ]mpu\c[turii, s-a umflat, la c[ldur[ se sufoc[ \i nu poate s[ munceasc[.

vad[ dac[ nu cumva starea de s[n[tate i s-a ]mbun[t[`it. De\i ]n fiecare an comisia de expertiz[ constata c[ are picior „lips[ prin amputa`ie” i se d[dea termen de revizuire pentru anul viitor. Abia ]n 2007 a f[cut o contesta`ie \i Serviciul Jude`ean de Medicin[ Legal[ cu avizul Institutului Na`ional de Expertiz[ Medical[ \i Recuperare a Capacit[`ii de Munc[, ]i d[ decizie definitiv[.

„Nu sunt singurii ]n situa`ia aceasta”

Picior amputat ]n armat[ Decembrie 1989… ]n urma evenimentelor din ]ntreaga `ar[ soldatului Mihai `]rdea i se face chemare de urgen`[ din concediu militar. Trebuie s[ se prezinte la unitatea din Ia\i ]n c]teva zeci de ore, altfel este declarat dezertor. Se ]ntoarce \i pe 2 ianuarie 1990, ]n urma unui eveniment nefericit din cazarm[ un glon` ]i str[punge piciorul drept. Verdictul medicilor este sf]\ietor: „amputa`ie coaps[ dreapt[ (…) dup[ plag[ prin ]mpu\care, cu ruptur[ muscular[ \i fractur[ complex[ de femur”. Urm[torii aproape doi ani de zile \i-i petrece numai prin spitalele din Ia\i, Bucure\ti \i Viena. ]n Austria i se face o protez[ cu care se ]ntoarce ]n `ar[. Legisla`ia ]i declar[ r[ni`i ]n revolu`ie pe to`i cei care au fost mutila`i p]n[ ]n data de 10 ianuarie, astfel ]nc]t ani la r]nd a beneficiat de o indemniza`ia care la ]nceputul lui 2010 trecea pu`in de 1.500 de lei. De prin prim[var[ a r[mas \i el f[r[ ace\ti bani. A primit acas[ o adres[ ]n care i se cere s[ ]\i preschimbe certificatul de revolu`ionar. Ori nici el, nici Domnescu \i, se pare, nici un alt r[nit boto\[nean ]n revolu`ie nu au avut vreodat[ un astfel de certificat.

Ei au primit indemniza`iile ]n baza documentelor care ar[tau c[ au fost r[ni`i ]n evenimentele din acea perioad[. Nu a avut astfel care certificat s[ ]\i schimbe \i statul i-a sistat plata drepturilor b[ne\ti. „Eu nu vreau drepturi de erou, nu m[ simt erou, eu vreau doar drepturile mele de r[nit ]n revolu`ie. Deci, dac[ sunt r[nit \i se vede c[ piciorul nu mai este, da`i-mi dreptul meu. Adic[ 20 de ani am fost r[nit \i dup[ 20 de ani nu mai sunt? Mi-a crescut piciorul?” afirm[ Mihai ~]rdea.

Chemat aproape dou[ decenii la control Acesta sus`ine c[ timp de dou[ decenii Casa Jude`ean[ de Pensii, cea prin care i se pl[tea indemniza`ia, nu i-a cerut niciodat[, nici un act, iar ]n prim[vara acestui an i-a solicitat s[ ]\i schimbe amintitul certificat de revolu`ionar. Mai ia doar o pensie de 451 de lei, ]ns[ \i din aceasta CJP ]i opre\te 100 de lei pe lun[ tot pentru c[ i-ar fi dat o lun[ ]n plus indemniza`ia de r[nit \i trebuie s[ ]\i recupereze banii. \i toate acestea i se ]nt]mpl[ dup[ ce, lucru greu de ]n`eles \i de imaginat, p]n[ ]n 2007 a fost chemat an de an la control medical pentru ca s[ se

Pentru reprezentan`ii Casei Jude`ene de Pensii lucrurile sunt clare. Conform Legii 341/2004 a recuno\tin`ei fa`[ de eroii martiri \i lupt[torii care au contribuit la victoria revolu`iei române, p]n[ la data de 30 aprilie 2010 r[ni`ii \i ceilal`i revolu`ionari trebuiau s[ depun[ certificatele de revolu`ionari \i alte documente privind ]ntocmirea actelor de preschimbare a certificatului de revolu`ionar. Cei doi, care a\a cum am ar[tat, nu aveau ce s[ preschimbe deoarece nu le-a cerut cineva vreodat[ un certificat de revolu`ionar, nu au adus actele ]n termen \i au fost sco\i de la plata drepturilor b[ne\ti. „Ei nu sunt singurii ]n situa`ia aceasta. Ar fi vreo \ase la nivelul jude`ului”, afirm[ C[t[lin Dupir, purt[torul de cuv]nt al CJP. ]n tot jude`ul ar fi \apte r[ni`i ]n revolu`ie, ceea ce ar ]nseamna c[ doar unul singur a reu\it s[ ]\i rezolve problema actelor. Ei spun ]ns[ c[ ]i a\teapt[ pe to`i s[ ]\i rezolvbe problema, iar dac[ vor reu\i li se vor acorda retroactiv drepturile b[ne\ti. P]n[ atunci ]ns[ r[ni`ii trebuie s[ se descurce cu vreo 300 de lei pe lun[. \i dac[ ar fi numai asta… Iulian Domnescu se pl]nge ]ns[ c[ … „unde deschizi u\a te ]ntreab[ «da’ unde au tras ]n tine, ce, a fost revolu`ie la Boto\ani?» P[i atunci cine m-a ]mpu\cat… ?” Este o ]ntrebare care r[m]ne oricum f[r[ r[spuns. Nici ]n ziua de ast[zi nu \tie cine este cel care a tras, nu a auzit s[ se deschid[ vreun proces sau m[car s[ fie acuzat cineva oficial. (Sergiu B[l[\c[u)

Revolu`ionarii de catifea, pensii de 2.000 de lei Culmea ]ns[, au reu\it s[ ]\i preschimbe certificatele 45 de al`i boto\[neni care acum primesc ]n jur de 2.000 de lei drept indemniza`ie de revolu`ionari. Printre ace\tia ]i reg[sim pe omul de afaceri Adrian Ochi\or, trezorierul PSD Boto\ani Vasile H[l[\anu, profesorul de istorie Teodor Maxim, medicul de la Fl[m]nzi Marius Bogdan care la un moment fusese declarat ca om care a f[cut poli`ie politic[, Tudor Buc\inescu, membru PDL, so`ul consilierei Lidia Buc\inescu, director al sucursalei Boto\ani a Intesa Sanpaolo Bank. Majoritatea sunt grupa`i ]n Asocia`ia Revolu`ionar[ 22-25 decembrie 1989. „Eu le-am propus s[ facem o fuziune (cu asocia`ia r[ni`ilor – n.r.), dar au refuzat. Cei care au venit la noi i-am ajutat cu actele. Nu putem cunoa\te ]ns[ toate cazurile din jude`”, sus`ine Vasile H[l[\anu, pre\edintele asocia`iei.

Boto\[nean mort la o nunt[ ]n jude`ul Suceava Pentru un b[rbat din Darabani, de 56 de ani, o nunt[ ]n jude`ul Suceava i-a fost ultima distrac`ie. S[pt[mân[ trecut[, ]n timpul nun`ii la care era invitat, boto\[neanului i s-a f[cut r[u, decedând peste câteva ore. Din câte se pare, lui Mihai D. i s-a f[cut r[u ]n timp ce se distra ]mpreun[ cu restul nunta\ilor, aproape de miezul nop`ii. Cei de fa`[, v[zând c[ nu se simte bine, au sunat la 112. Ambulan`a ajuns[ la fa`a locului l-a preluat pe boto\[nean ]n stop cardio-respirator. Medicul din ambulan`[ a reu\it cu eforturi s[-l resusciteze. }n cele din urm[, Mihai D. a ajuns la Spitalul de Urgen`[ „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost preluat rapid de medicii din UPU \i Terapie Intensiv[, care au ]ncercat s[-l salveze. Din p[cate, dat[ fiind starea b[rbatului, ]n ciuda eforturilor medicilor, duminic[ diminea`[ acesta a murit. Conform spuselor medicilor, se pare c[ b[rbatul suferea de mai multe afec`iuni cronice \i, pe fondul acestora, c[ldura, efortul fizic \i alcoolul i-au agravat situa`ia, ]n cele din urm[ ace\ti factori fiindu-i fatali. (D.R.)

Tentativ[ de suicid cu antibiotice Nemul`umit c[ nu a fost l[sat de p[rin`i s[ ias[ ]n ora\ cu prietenii, un tân[r de 18 ani a ]ncercat s[ se sinucid[ cu antibiotice, cantitatea de medicamente ]nghi`it[ fiind destul de mare. Evenimentul a avut loc duminic[, ]n localitatea R[denii Noi. I.P. s-a certat cu p[rin`ii s[i, care nu l-au l[sat cu prietenii, motivând c[ trebuie s[-i ajute cu treaba prin gospod[rie. Nemul`umit de r[spunsul p[rin`ilor, I.P. i-a amenin`at c[ se va sinucide. Acesta a g[sit ]n cas[ mai multe capsule de antibiotice, dar \i alte medicamente. Le-a ]nghi`it, iar pân[ când a fost g[sit de p[rin`i, deja le\inase. Speria`i, ace\tia au chemat o ambulan`[, care l-a transportat pe tân[r la Spitalul Jude`ean. Pentru c[ medicamentele luate de tân[r au fost ]n cantitate destul de mare, starea sa era grav[ ]n momentul ]n care a fost internat ]n cadrul sec`iei de reanimare. „I-au fost f[cute sp[l[turi gastrice \i apoi internat pe reanimare pentru supraveghere medical[. A fost stabilizat \i urmeaz[ s[ vedem cât de mult a asimilat organismul”, a spus Petric[ R[d[uceanu, medicul \ef al UPU. (D.R.)

A lovit o femeie, fugind apoi de la locul accidentului Un b[rbat din Tudora s-a ales cu dosar penal dup[ ce a accidentat o femeie \i a fugit de la locul faptei. Dup[ „isprav[”, \i-a ascuns autoturismul ]n curtea locuin`ei, iar rudele sale nu le-au permis poli`i\tilor verificarea autoturismului. Accidentul a avut loc duminic[ dup[amiaz[. Costache I., de 60 de ani, ]n timp ce conducea o Dacia pe DC 55, la o manevr[ de mers ]napoi, a accidentat-o pe Elena D., de 75 ani, din aceea\i localitate. Femeia se angajase ]n traversarea drumului prin loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure. Dup[ producerea accidentului, \oferul a p[r[sit locul faptei f[r[ ]ncuviin`area organelor de poli`ie, identitatea lui fiind stabilit[ pe baza declara`iilor martorilor oculari. Tot ]n urma cercet[rilor f[cute de poli`i\ti, autoturismul a fost localizat ]n curtea locuin`ei lui Costache I. }ns[ examinarea autoturismului nu a fost posibil[. Echipei operative nu i s-a permis accesul ]n curtea locuin`ei. De asemenea, ]n urma investiga`iilor efectuate la Tudora, conduc[torul auto nu a fost g[sit de oamenii legii. (D.R.)


24 august 2010 }n p[dure Iepura\ul alerg[ de zor prin p[dure (f[cea jogging). }l vede pe lup fumând tacticos un trabuc. Iepura\ul: Vai, lupule, cum po`i s[ poluezi p[durea? Las[ trabucul \i hai s[ alerg[m ]mpreun[ s[ ne oxigen[m pl[mânii. |i alergând ei a\a ]mpreun[. Dau de urs care priza ha\is.

7 Iepura\ul \i lupul la unison: Vai ursule, cum po`i s[ te intoxici ]n a\a hal. Las[ ha\isul \i hai s[`i oxigenezi pl[mânii alergând cu noi. Zis \i f[cut. Alearg[ ei ce alearg[ \i dau de vulpe care-\i injecta heroin[. |i to`i ]n cor ]ncep so ]ndemne pe vulpe s[ lase heroina \i s[ alerge cu ei. La care vulpea: - Ia mai l[sa`i-m[ ]n pace! De fiecare dat[ când iepura\ul ia ecstazy noi trebuie s[ alerg[m dup[ el!

Pre`ul creierului }n spital se afl[ un pacient grav bolnav. Rudele se adunaser[ ]n sala de a\tept[ri, iar, ]n final, intr[ un medic obosit \i ab[tut. "}mi pare r[u c[ trebuie s[ v[ dau o veste proast[", spuse privind fe`ele ]ngrijorate. "Singura speran`[ pentru ruda d-voastr[ este transplantul de creier. Este ]nc[ experimental \i riscant, iar din punct de vedere economic este costisitor. Las hot[rârea ]n seama dumneavoastr[". Rudele r[m[seser[ a\ezate, ascultând ve\tile proaste. }n sfârsit, unul ]ntreb[: "Ca s[ \tim, cât

CALEIDOSCOP

cost[ un transplant de creier?" "Depinde", r[spunse medicul, "5.000 euro e creierul de b[rbat \i 200 euro cel de femeie." Se las[ o lung[ perioad[ de lini\te, timp ]n care b[rba`ii din sal[ ]ncercau s[ nu râd[ \i evitau privirile femeilor, chiar dac[ unii zâmbeau. }n final, curiozitatea ]l ]mpinse pe unul s[ ]ntrebe: "Domnule doctor, de ce aceast[ diferen`[ de pre`?" Medicul zâmbi la aceast[ ]ntrebare atât de inocen`[ \i r[spunse: "Cele femeie\ti cost[ mai pu`in pentru c[ sunt creiere folosite, celelalte sunt ca noi."

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate * Primesc 2 fete ]n gazd[ * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de tel. 0755.018.010. (1852-8)

Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-6) * Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-7)

(eleve). Rela`ii la telefon: 0749.591.368. (1957-2)

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

decese

!

* Vând teren intravilan, la strad[, C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile, 450 mp, pre`ul zonei. Telefon: 0758.883.599. (1953-1)

]nchirieri * }nchiriez spa`iu comercial ]n Boto\ani ]n bariera St[uceni. Telefon: 0744.290.352. (1951-1)

Sincere condolean`e familiei Sebi \i Cristina Mihalache la pierderea fiicei Alexia. Dumnezeu s-o ierte \i s-o odihneasc[ ]n pace! Familia Mihai Vieriu. (2)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (7)

Mar`i, 24 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

* Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, ultracentral, decomandat la Pia`a Mare. Telefon: 0746.136.710. (1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et. 1, zona Grivi`a, multiple ]mbun[t[`iri. Telefon: 0747.837.078. (1950-5) * Vând/schimb camer[ Bra\ov cu Boto\ani. Telefon: 0749.932.215. (1955-2)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-20)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

24 august 2010

ULTIMA OR{ Sejur nesanc`ionat

Ultima \ans[ pentru Boro\tean Faptul c[ are calit[`i, c[ este un juc[tor tân[r, l-a determinat pe tehnicianul boto\[nean s[-l p[streze ]n lot, mai ales c[ din urm[torul sezon va fi obligat s[ joace meci de meci cu doi fotbali\ti sub 21 de ani. Adrian Boro\tean va beneficia de aceast[ \ans[ pân[ ]n iarn[ \i, ]n cazul ]n care evolu`iile lui vor fi ]n nota de pân[ acum, va fi pus pe liber. |i conduc[torii clubului sunt dezam[gi`i de evolu`ia lui Boro\tean, dar ]nc[ mai sper[ c[ acesta ]\i va reveni \i va face un sezon foarte bun. „Eu sper s[ nu ne dezam[geasc[. Noi am avut ]ncredere cu to`ii ]n el. Pentru mine personal a fost o dezam[gire. L-am v[zut ]nainte de a veni la

Trei sferturi dintre cei peste 160 de boto\[neni care au r[spuns la sondajul de luni cred c[ Ada Macovei nu va fi sanc`ionat[ dup[ ce a fost prins[ pe litoral cu ma\ina Inspectoratului |colar.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Trebuie acordate indemniza`ii revolu`ionarilor? - da, tuturor celor care au certificate de revolu`ionar - doar r[ni`ilor - nici unei categorii

Vorb[-n v^nt

Nu am ]n`eles de ce mi s-a fotografiat copilul f[r[ acordul meu, sunt ]mpotriva acestor practici. |i nu ]n`eleg de ce face`i atâta tam-tam când sunt atâtea probleme grave ]n sistemul de ]nv[`[mânt... Dac[ mi se ]ntâmpla vreun accident, dac[ muream ]ntr-un accident, probabil se scria doar ]n band[ jos c[ inspectorul \colar general de Boto\ani a decedat ]n urma unui accident rutier. Nu este interesant. Aceasta a fost \tire de senza`ie Ada Macovei, inspector \colar general

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Centrul de ]ngrijire de la Ion[\eni, mutat la Dorohoi. Sediul ]n care a func`ionat una din \colile speciale de la Dorohoi va fi transformat ]n centru de ]ngrijire a adul`ilor. }n urma restructur[rilor din ]nv[`[mânt, dar \i pentru a reduce costurile bugetare, s-a impus inclusiv comasarea celor dou[ \coli cu ]nv[`[mânt special, adic[ |coala de Arte \i Meserii Dorohoi \i Centrul |colar Dorohoi. Detalii despre str[mutare afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Fotbalistul adus ]n urm[ cu doi ani de la Unirea Dej \i pentru care s-a pl[tit 37.000 de euro a primit o nou[ \ans[ de la antrenorul Cristi Popovici. Dac[ ]ns[ nu va confirma pân[ ]n iarn[, este posibil s[ p[r[seasc[ FC Boto\ani.

FC Boto\ani, l-am dorit la echip[, dar, din p[cate, nu a confirmat. A avut acel debut, când a dat dou[ eurogoluri \i am r[mas cu amintirea aia. Sper[m c[ anul acesta ]\i va reveni. O s[ reu\easc[ Cristi (nr. - Cristi Popovici) pân[ ]n iarn[ s[-l pun[ pe direc`ia cea bun[”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani. Adrian Boro\tean a fost transferat ]n vara anului 2008, dup[ ce a fost monitorizat mai bine de jum[tate de sezon. A venit la pachet cu Paul Papp, actualul juc[tor al forma`iei FC Vaslui. }n schimbul celor doi, FC Boto\ani a pl[tit echipei Unirea Dej 72.000 de euro. (R[zvan Sauciuc)

„E \i el con\tient de treaba asta. Am purtat discu`ii cu el pentru c[ anul acesta beneficiaz[ de acea obliga`ie a echipelor de Liga a II-a de a juca cu doi juc[tori sub 21 de ani. I-am zis c[ pân[ ]n iarn[ vedem. Ori confirm[, ori dac[ nu... Nu e vorba de ultimatum. Eu ultimatum nu dau la juc[tori. Dau verdicte clare la o anumit[ perioad[”, Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani

Semn[turi pentru taxarea boga`ilor Uniunea Na`ional[ pentru Progresul României strânge semn[turi pentru instituirea unei taxe de solidaritate. Aceasta se adreseaz[ exclusiv persoanelor fizice care de`in bunuri imobile \i mobile a c[ror valoare ]nsumat[ este mai mare de 450.000 de euro. Potrivit proiectului de lege ini`iat de UNPR, „boga`ii” vor achita anual o tax[ de solidaritate ]n cuantum de 1% din valoarea total[ a averii, care se face venit la bugetul de stat. UNPR-i\tii au ]n plan ca pân[ ]n luna octombrie a acestui an legea s[ devin[ opera`ional[, iar

aplicabilitatea ei s[ fie pe o perioad[ de trei ani de zile. Potrivit unor calcule estimative, circa 300.000 de persoane ar urma s[ fie afectate de Legea privind taxa de solidaritate. Din buzunarele lor ar pleca, anual, la bugetul de stat aproximativ 3 miliarde de euro. „Vom merge din u\[ ]n u\[, vom avea mai multe echipe mobile ce vor ar[ta cet[`enilor acest proiect de lege \i sper[m s[ ob`inem semn[turile, circa 400-500 pe zi. }n \edin`a de mâine (azi - n.r.) a Biroului Permanent al Senatului vom solicita procedura de urgen`[ pentru acest proiect de lege \i sper[m s[ fie opera`ional[ cât mai repede”, a mai precizat Bahrin. Campania de strângere de semn[turi se deruleaz[ la Boto\ani pe durata unei s[pt[mâni. (Monica Aionesei)

„Banii colecta`i vrem s[ ]i direc`ion[m c[tre fondul de pensii... Este de bun sim` \i cre\tine\te ca cei care au mai mult s[ contribuie cu mai mult la ie\irea din criz[, iar cei care au mai pu`in s[ contribuie cu mai pu`in”, Adrian Bahrin, pre\edintele interimar UNPR Boto\ani

Beldiman Lidia Persoan[ disp[rut[ Cine o recunoa\te este rugat s[ dea informa`ii la telefon 0757.164.978. (1)

Evenimentul de Botosani nr.1690  
Evenimentul de Botosani nr.1690  

Ziarul orasului tau!