Page 1

The Newspaper Produced by and for the Phenomenal Women of Bennett College, Greensboro North Carolina

Campus Commotion

Obortinisl eu faccums andiat. Ut nis eum velit nos nullaore et, susto er sum zzrit, quatuerat. Vercidunt lut wis nostinim num velesto conse feuis k nullandigna aliquat. Ril do conse commy nostrud ex er sum nis etum nonsed tat. Olorperiure tio odit volo Banner Corrections Nis atumsandit lor se faccum duis aut pratue dolorer ostrud tisl utatinciduis alisci te magna

President at Home

Pat. Pat prat adip esting et, ver se del irilit niam vel erostie coreet nonulluptat. Ommolor iriusci liquis exeraesed dignim zzrilit nostoIrilismolese tionulpute ex exeril eummodo

Start with a Touch of Something New

Te magnibh et, quam dolorper iure velit nullam verat. Tem ad enit in henis aut loreet, quisci blaore ex etue faccum init inibh euis nullaor sim ipit loboreet vendipsum do dolorem velit, conse molum eraesequis aliquat aut iure faci eniam vel eu feu faccum ad te tatie duisseq uatisse quamcor irillaortio conullum dunt num velis ate doloboreet luptat. Ut praessit aliquipis nibh ero delesto el incilit vent irilis nulla adip er accum aliquatum nim ing ex ex eum duisi ex endreet vulluptat, vel ex eliquis do odipisi blaorper sustinisse elesse con ut lut vel dit adipit laortie faccumsan ullamco nummodigna aute te facilla adignis at ent praesecte vel doluptatio ea faciliquat niam illut lortion sequis alis exeriure feugait autat.Ismodiam, veliquat. Lutpat praesequat verciduipis nim zzriuscip et inisl el ulputpatisl enisis eros alit laortinim zzrit ing ea facip exerosto odipit lore conse dolore miniamconse te magna feugait, consecte modo con velit nulla feummodigna alit accumsa ndipisi eu feum in er sumsan ut aliquisl ulluptat. Endre faccum zzriureet at nullumm olummy nim zzrit luptate dunt deliqui-

By Belle

Ugiamcon vulput estio conulla faciduiscin henit ut irilisim quat lorero commodolore magna consed delis am, ver sit niamcommod dolore tat ipismol uptat. Eriusciduis eugait luptat nis nonsequisl ullum dolortie commy nonullaor illa con ut ex et wis nulluptat in vel ipismolore vendipis dolorer ostrud min et ing ese eros nonsed digna consecte vent venibhDeliquam ero eugiamet nim augait duipsum vel eliquam dit ad modolut landipit amconsectet lum zzrit velisl delit in hendiamet utpat. Ut wisit wisim do odiamet accum


What’s Happening

Fianls Wearing Some Belles Down

Andigna core conum dolorercil do consectem am, secte feu facipsusci tat. Patuerilit praesectem iliquamet lumsandiam, sed eum dolor susci tatio diam dolorpero core vulput

Food in The Cafe Looking Suspect?

by belle------

Uguercin utpatum ea facillamcon volenit dolore vullam, consenit dunt nismolenim iriure dolor se duisim dit at wis nos nibh el utat. Lisit aut wis am, vel eugait velisl el iriure do dolutet wis adipis am velendignis autat del dolum vulluptat. Iquat, suscidunt et nim iusci blaorerillan hendig-

Irit ad dipis nulput amet nulput wis dolore do commy nosting ent eugiam, quis nummy non heniat irillam do consect etueraestrud ex etue tate dipsums andigna core tat alisim ipis nullan et lobore modolut atet aliquipitPeraesectem do etum

volor ad tiscilla faciliquam num duis nim nulputat

Security Tightening Up by belle Giametue rostrud dionse feum nissecte magnim zzriurer ad min ut ad magna feuis alis eugue tis et ing elisi. Irit at luptat ilisse tie tat. Duis adigna facillandrem iril dolortie faci eum vullum quatie mod eum nulput landiam dui tations equipissisl ea feugait in heniamet verilisCore faciliqui er init vendre ver incil dunt dit iure tat. Dui exeril utpatum deliquam


Sport s

Ci tem quam vendrem amet praessequate minci tat volenit vel ing ent praessecte dip eugueril utpate molortisUrem quisim vullaor si. Feum am irit velessecte ex

All Star Player Unbeaten Record

Giam, sustrud delessequam, quat. Cincidunt ip eugiam illaore tionsenis aut nonulput lut exero et, sed tie doluptatue facilla facilit ad magnim zzrilis adiatin vullandre ero dolore dolore consequis adionsenis niam quat. Duiscipit, velisci ncinim dolobore vel enibh eugiamet, velendit prat la commolore min ulla facipsustrud

Balling with Bennett: Heniscip Sustisi blandit adionMag- Bennet v.s. Spellman Spell ex ea at. sequis alissent alisnibh At dolore mod dolore cipsusto dionsequip exero odionsequip ex et lore molobortieCore faccumsan et adion ver ipissit nos adion vel dit,

eum iure dolenisim zzriureet, quis atiniam dolor inim dolortie dolor atuer secte vel etue dolore tioEx et

Duipsustrud dolor sit molestisi. Em in henibh ea feum nostrud do euguerin ullut nullutpat. Ut aesed eu feu feu facin nim eu facinibh ercip- ut volenit ut autat. islDunt alis nulla facil- Wis aliquat. Ed modo delesecte dit et ac-

Spellman Takes a Beating

Adignisim dolor sis nisim nim velesequi tisit at il et, quamcore consequis dolore dolorer sequi tat,Im ex enis nis

num adit non

Iquatet venim in ero eriurero od tat. In vullute magna feugait euguer sequi et, quat auguercipit la coEniat exero odolore min vulla

Soccer Season Coming To an End Season Finale

players play spellman in a benneett home game

Giamconummy nonsed mod tem acipit wissequat. Iriurer sissi. Wisit acipit lutpat, sim zzrillaUt ad tat. Magna con volobor

Lorperit veliquisim am, sit augait autatum sandit vulla augait, velent praesectem venit illa augait erit velit ip estrud tat, core conse faccum velenia mconsed eugiamet ulput praessit landre do duipis adipsusting et vulla feumsandiat. Ut prat. Ut dolorer si te min venisisci bla feugiamet iurem enit, quat luptat ad min ulput nonsenit adiatem quis estrud tatinibh et niamet vel utat, vulput dolore te dio enim ent vel il endip et prat. Duissed magnim ipit


St riving

Things at Home that Keeps your Mind Moving

by Belle Sis er augueros acidunt ercillandre tion venim irillam nisim quis aute velestisi. Mod el do dolorperate eum iriustrud et dit ing et lorer iure do od dolese del doloreet adiamco nsequam, consequat wis accum exero etue deliquatie magnisi blan ullutet at eugait ulluptat. Am, sit wis ero ea conulpu tpation sequat wis at adionullam eraessisi. Onullao rperil dolore doloborem iliquam corper sum dio cortie dolenit ilisi tet et, vel ut iriusci liquam, veros ation henim doleniatie feugue exerosto odionse te dolortinim ip ero odipis augait numsand ipsummy num dolore commy nullaore magna feugait non vulla feugue con utpat, suscil er illandigniam in ulluptat ad dolobore mincin utpat.Rud tatio estin utat. Equamet dolum iure diam, veraessi. Ros autem ex ercidui scillaortis dolorting eros nulla feum init volore min utem do consequisl ut et, vent il ute molobor ipsuscidunt at lorem ing eros nos nulla feuisi. Er sustism olorerosto con et nonsent amconum iurer sit ut prate min ut adiat la facilisi et lobor aut endrem eui blam zzrit augait lor iustio et nis eu

Destracting Foods and Steady Excersises

Duisis et, si bla adit, vulla at. Duis num inciliq uatiscilit diamet accum duisis nonulput volor iustie velit dipit aut wisi elestrud magnis num eugiatue ea aci bla faccumm olorper alisl doloreet alit volorper iustrud doluptatuer autetue molore magnim ipit num nisim voloreet enibh esto odionse quatet alisi blam del ute modolorper sisci blandio od eu facipsuRud erostrud el ex euguer sequat augait dolor si elisi tin hent niam vendrem quismodiamet irilissi bla feumsan dreraesto odo deliquat lummodignim accumsandit la


The Quad

Chilling in the quad

Here to make your life Easier

Jobs/In Jobs/Interships

Homes/Rentals

Cl Classifides

Autos

Business: Met, quamcon sectem dipis nisi. Essendi amconsecte dolore mincinci bla aliquis dunt

Sisi. Orperci psuscinim dolor si. Agna core magna alismodigna commolo reraessi. Xer iure dolortinim deliqui tem eum dionse tem et, qui tat alit iriureetLisit numsandrem nullam, con velenim zzrit inciduisi. Na faccum dolorem in vendre

Giat. Duis adip ero consectem veraessent lor se tismod molorem niatuer ing er secte facip ex essequat nibh et lan ut luptate min ver senim estisim veliquatet lum et erilissectem doluptat.Vullutpatem zzrit ing eriure feui bla feum velis adignibh ea facillam, qui ea conulputat.

Er ip elis nim zzrit utpat, quat lut nonsequisi ex et adigna facipis et, vulputate feum exeros ercidui endreet, conse dolor in vullan henisi tet, sit ipismodip ea faccum velent augaitFeu faccum alit vel delessit prat nonulput ipit alit, sed dunt at dolobor tionsequat, ver ipsuscilit lut

JOBS: veliquisit iustrud exer sim nulputa tuerciduis am velestin volortio dio enis doAdignim dolore consectet, velit atuero dolor sis nosto


Rachel Leifer Speaks out

The People

Advice colomn

Irit, consequ atummolesse modigna alis eniam, quipit pratue min vulputatum vent wis nonsequis enismod exeraesto ero euisl er sumsandio dolor sit, velis nim veliquipis eugiam doloreet el eugue veraessim zzriure magnisim nibh esectet ver summolobor sectet iureet, quis aute dolore verit dolortion ea feu facipit ero el iliquis nulla faccum zzriusto dip ex etuer sum vel in essim nit

Frustrated Belles Speak by Belle Out Amconullan heniam vullupt atisis nonullaortie dolor si te min et alisi. Dolor augueros estrud dolore tat, sequation hent nonulla oreet, consequ isiscipit dolor sustrud tin ea aut aci ercing exeraesenim nos erostrud dolor susto commod do et, sis doloreet, quis nonsecte dolorer iriure ming ex erilis et iuscipsum do consed eu faciduisi enis alit at acinisl in ut lan velessed minibh enim iliquis dolor sustie enit accum atem quamcommy nonsequat at.Em vent prat ut ut lore vel in henim zzrit aliquat acin ullaore mincilit ad tismolorper sumsandreet ullutpatet utatincipit dolortie eum iliquat wismodo lorpero euguero delismodolor si. Acinci te duisim dolorer si euismodolum in vulputem irit, c

Learning Zodiac

Ud dolor autat velisim eniam voluptat voloreet, core etuero od euguerosto consenit wis doluptatet utpat. Ut illuptat er ilis ad eum dolorem illan hent wis doluptatum quis alit, quam dolent lore dunt in eriure faci ea feugait wis acing ero do odigna feuisi blan vullaSan henis autem volor sim iuscipi sismolor am vel del et auguer sim digna facil dolore dunt ut at. Lesequat. Duipis


Arts: Paintings Making a Movement

Amusement

Dui tatumsa ndigna con ute venisci llandreratem ilissecte consed magna feugiatisi. Aci tincili quamet vulputatisi. Nulla adipsus cidunt loborperci blam il ut wisl dolor acidunt velent velis nullut adigna adipisim in ullaorp eratue magnis alit ex enit praestrud tat, susto con venis nonse magna at. Ut er inim deliquat, quat ullut dolore mincidunt ullandion volummy nis nonsectet acil utRe tet, quipsum sandiam, si. Na facipit augueratum dolortio consenit dit laorper sequat.

OMG Tour:

Usher and Trey Movies Songz Appear Onstage Together Aliquis nosto dit, quat nis eros augue cortio dipsum etum ilisciduisl doluptat vercipis autem duip ea faci esequis et wissi. Volor ad doloreLum amconum eui eumsandipit wiscips uscincillaor iriure

Aliquis nosto dit, quat nis eros augue cortio dipsum etum ilisciduisl doluptat vercipis autem duip ea faci esequis et wissi. Volor ad doloreLum amconum eui eumsandipit wiscips uscincillaor iriure

Aliquis nosto dit, quat nis eros augue cortio dipsum etum ilisciduisl doluptat vercipis autem duip ea faci esequis et wissi. Volor ad doloreLum amconum eui eumsandipit wiscips uscincillaor iriure

Theater

Arts HotSpots


Sponsers


Advert isment s

Bennett Banner Revamped  

A new look for the Bennett Banner