Page 1

¹ 1 (137) ѳ÷åíü 2012 ð³ê

ÑËÎÂÎ ªÏÈÑÊÎÏÀ

×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÎÌÅв

Âñ³ì Õðèñòèÿíàì ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè:

ÏÅÐØÀ ËÎÇÀÍÍÑÜÊÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß Ñòîð. 2

ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÑÒÎÐ È ÂÑß ÂÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ!

ÁËÀÃÎÄÀÒÜ ÂÀÌ ² ÌÈÐ Â²Ä ÁÎÃÀ ÎÒÖß ² ÃÎÑÏÎÄÀ ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ!

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ê ÂÀÌ, õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü Âàñ, Âàøè ñåìüè è Âàøó öåðêîâü ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì è Íîâûì 2012 ãîäîì!

ªïèñêîï òà ñëóæèòåë³ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñåðäå÷íî â³òàþòü Âàñ ç ðàä³ñíèì ñâÿòîì

вÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ,

Ó ÔÎÊÓѲ Ç̲ – ѲÌÅÉÍÀ ÒÅÌÀÒÈÊÀ Ñòîð. 3

ÃÎÑÏÎÄÈ, ×ÈÕ²ÁÀ ÏÎÒвÁÍÀ ÄÅÑßÒÈÍÀ? ÁÓÄÅ ÁÎÃÓ ÌÀËÎÍÀØÀ ÑÏÀÑÅÍÍÈÕ? Ñòîð. 4

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÓÆÍÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ ÎÒÖÀ È ÌÀÒÜ? Ñòîð. 5

ÏÐΠвÇÄÂßÍÓ ßËÈÍÊÓ Ñòîð. 6

ñâÿòîì ìèðó òà Áîæîãî áëàãîâîë³ííÿ äî ëþäåé. «Áî ñüîãîäí³ â Äàâèäîâ³ì ì³ñò³ íàðîäèâñÿ äëÿ âàñ Ñïàñèòåëü, ßêèé º Õðèñòîñ Ãîñïîäü» – Ëóê. 2:11. Ïðî Ñâ³é ïðèõ³ä íà çåìëþ Õðèñòîñ çàñâ³ä÷èâ òàê: «ß, Ñâ³òëî, íà ñâ³ò ïðèéøîâ, ùîá êîæåí, õòî â³ðóº â Ìåíå, ó òåìðÿâ³ íå çîñòàâñÿ» – ²âàí. 12:46 ßê ñâ³òëî ìàÿêà â òåìíó í³÷ âêàçóº øëÿõ òîìó êîðàáëþ ÿêèé øóêຠñïîê³éíî¿ ïðèñòàí³, òàê ñâ³òëî íàðîäæåíîãî Ñïàñèòåëÿ îñâ³òëþº æèòòÿ âñ³õ, ùî øóêàþòü ñïàñ³ííÿ ³ íàâåðíåííÿ äî Íåáåñíîãî Îòöÿ. Ñëàâà Áîãó, ùî ³ ïîíèí³ â ²ñóñ³ Õðèñò³ çâ³ùàºòüñÿ âåëèêà ðàä³ñòü ³ áëàãà íàä³ÿ äëÿ âñ³õ ëþäåé. Ñâî¿ì ÷óäåñíèì íàðîäæåííÿì â³ä áëàãîäàòíî¿ Ä³âè Ìà𳿠Ñïàñèòåëü äóø íàøèõ âîïëîòèâñÿ ³ ââ³éøîâ â ëþäñüêó ñ³ìþ ÿê «îáðàç íåâèäèìîãî Áîãà, ðîæäåííèé ïåðø óñÿêîãî òâîðèâà»-Êîë. 1:15. ² «áóâøè â Áîæ³é ïîäîá³, íå ââàæàâ çà çàõâàò áóòè Áîãîâ³ ð³âíèì, àëå ³í óìàëèâ Ñàìîãî Ñåáå… ñòàâøè ïîä³áíèì äî ëþäèíè; ³ ïîäîáîþ ñòàâøè ÿê ëþäèíà»-Ôèëèï. 2:6-7, ùîá ïîìèëóâàòè òà ñïàñòè âñ³õ â³ðóþ÷èõ â Íüîãî ïî Ñëîâó Éîãî. Âò³ëåíèé Ñèí Áîæèé º íåãàñíó÷èì ïîëóì’ÿì Áîæî¿ ëþáîâ³ ³ äëÿ òèõ, õòî ïðèéøîâ äî Íüîãî, ³ äëÿ òèõ, õòî øóêຠÉîãî. Ñìèðåííî ëåæà÷à â ÿñëàõ Äèòèíà Õðèñòîñ º áîæåñòâåííà òàéíà, ïîâíîòà Áîæèõ

áëàãîñëîâåíü. Òîìó âñ³, õòî â áëàãîãîâ³íí³ òà ñìèðåíí³ ñêëîíÿòüñÿ á³ëÿ ÿñåë Õðèñòà, áà÷àòü íå âáîã³ñòü òà çëèäí³, à ìîãóòí³ñòü Áîæó ³ áåçìåæíó Éîãî ëþáîâ, ³ íåâè÷åðïíå áàãàòñòâî áëàãîäàò³ Õðèñòîâî¿: «ßêèé, áóâøè áàãàòèé, çá³äí³â ðàäè âàñ, ùîá âè çáàãàòèëèñü Éîãî óáîçòâîì»-2Êîð. 8:9. Ñïàñèòåëü ùåäðî â³ääຠÑâîþ ëþáîâ âñ³ì ëþäÿì, ùîá ñïàñòè ¿õ ³ ââåñòè â ñëàâó íåáåñ. Ñìèðèìîñÿ «ï³ä ì³öíó Áîæó ðóêó, ùîá ³í íàñ Ñâîãî ÷àñó ïîâèùèâ» –1 Ïåòð. 5:6. ²ñóñ Õðèñòîñ º Ïîñåðåäíèêîì, Ïðèìèðèòåëåì ³ Õîäàòàºì çà íàñ ïåðåä Íåáåñíèì Îòöåì – 1 Òèì. 2:5. «Â³í º íàø ìèð», òîìó ïðèìèðåííÿ ç Íèì îáîâ’ÿçêîâî ïðèâåäå ëþäåé äî ïðèìèðåííÿ ³ îäèí ç îäíèì. – Êîë. 1:19-22. Íåõàé æå â äåíü ñâÿòîãî гçäâà Õðèñòîâîãî âñ³ ùî ëþáëÿòü Ãîñïîäà ïðèêëîíÿòüñÿ ïåðåä Íèì ç òðåïåòîì, ðàä³ñòþ ³ âäÿ÷í³ñòþ ³ îòðèìàþòü â Íüîìó ïîâíèé ìèð ³ áàæàíó âò³õó. Áóäåìî ìîëèòèñÿ ïðî òå, ùîá ñèëà Éîãî ëþáîâ³ ³ ìèðó äîñÿãíóëà ùå áàãàòüîõ ñåðäåöü äëÿ ñïàñ ³ííÿ òà ïðèìèðåííÿ ç áëèæí³ìè. Ãîñïîäü ùåäðî íåõàé ïîáëàãîñëîâèòü âàñ âñ³õ!

²ùå ðàç ïðèéì³òü, äîðîã³ áðàòè òà ñåñòðè, ñåðäå÷í³ ïîçäîðîâëåííÿ ç ðàä³ñíèì ñâÿòîì вÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ ² ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ:  ÓÊÐÀÈÍÅ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑß ×ÈÑËÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÎÂ Ó íàñòóïíîìó íîìåð³

²ÒÀªÌÎ!

Ç ëþáîâ’þ ó Õðèñò³ ³ ìîëèòâîþ ïðî âñ³õ âàñ – ºïèñêîï òà ñëóæèòåë³ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÑÂÖÕªÂÓ.

Èñàèÿ 9:6 «Èáî ìëàäåíåö ðîäèëñÿ íàì; Ñûí äàí íàì; âëàäû÷åñòâî íà ðàìåíàõ Åãî, è íàðåêóò èìÿ Åìó: ×óäíûé, Ñîâåòíèê, Áîã êðåïêèé, Îòåö âå÷íîñòè, Êíÿçü ìèðà». Ïóñòü ðîæäåíèå Èèñóñà ïðèíåñ¸ò Âàì óìíîæåíèå âëàäû÷åñòâà Åãî â Âàøåé æèçíè è ìèðà Áîæüåãî áåç ïðåäåëà. ×òîáû Öàðñòâî Áîæüå óòâåðäèëîñü è óêðåïèëîñü â Âàøåé öåðêâè. È Áîã êðåïêèé, Îòåö âå÷íîñòè è Êíÿçü ìèðà ïðåáûâàë ñî âñåìè Âàìè îòíûíå è âîâåê. ß õî÷ó ïîæåëàòü, âñåì Âàì, ÷òîáû â ýòîò ãîäó Âû ñìîãëè îñîçíàòü: Âëàäû÷åñòâî Åãî â Âàøåé ñîáñòâåííîé æèçíè, è òîãäà Âû ñìîæåòå ñòàòü îòâåòîì äëÿ ýòîãî ìèðà. Ïóñòü â ýòîì ãîäó, îòêðîþòñÿ äëÿ âñåõ Âàñ íîâûå âîçìîæíîñòè, â íîâûå ñôåðû äëÿ Áîæüèõ ïîáåä. È ìîÿ ìîëèòâà ê Áîãó ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, ÷òîáû Áîæüå Âëàäû÷åñòâî íàïîëíèëî âñþ íàøó ñòðàíó è íà÷àëî ïåðåëèâàòüñÿ çà å¸ ïðåäåëàìè!!! Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, Âëàäèìèð ØÓØÊÅÂÈ×, ñîâåòíèê Ïåðâîãî âèöåïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàèíû.

ÄÎÐÎò ÄÐÓDz! Ïîçäîðîâëÿþ âàñ ç Íîâèì 2012-èì ðîêîì òà Ñâ³òëèì гçäâîì ²ñóñà Õðèñòà! Ïåðåäóñ³ì âîë³â áè íàãàäè ñîá³ ³ âñ³ì íàì, ùî íàðîäæåííÿ Ìåñ³¿ – öå íå ëèøå ìèëå, äîáðå ³ «ïóõíàñòå» ñâÿòî. Ïåðåäóñ³ì, öå – äîâãîî÷³êóâàíå ³ ðàçîì ç òèì íåñïîä³âàíå âòîðãíåííÿ Ñâ³òëà ó òèñÿ÷îë³òíþ òåìðÿâó. Öå – ïî÷àòîê âåëèêîãî êîíôë³êòó! Ó òîé äåíü íà çåìëþ ïðèéøîâ Ñïàñèòåëü. ³í áóâ ïîêëèêàíèé âèáîðîòè ïîðÿòóíîê â³ä ãð³õà ³ â³÷íå æèòòÿ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðèéìå öåé ïîäàðóíîê ç Íåáåñ. ² ³í çðîáèâ öå! Ùèðî áàæàþ âñ³ì íàì ³ ó íàñòóïíîìó ðîö³ áåðåãòè òå, ùî ìè îòðèìàëè ç ðóê Ñïàñèòåëÿ ²ñóñà. ² ïàì’ÿòàéìî: äóõîâíèé êîíôë³êò òðèâàº, ³ ìè – éîãî áåçïîñåðåäí³ ó÷àñíèêè, íå çàëåæíî â³ä òîãî, óñâ³äîìëþºìî öå ÷è í³. Îòæå, íåõàé Áîæà ñèëà ³ áëàãîäàòü áåðåæóòü íàñ ³ äîïîìàãàþòü íàì â óñ³õ áëàãèõ ñïðàâàõ! Ìèðó ó ñåðö³, çëàãîäè â îñåë³ ³ ïåðåìîã ó æèòò³! Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî Éîãî! Ç ïîâàãîþ, Ðóñëàí ÊÓÕÀÐ×ÓÊ, ãîëîâà Àñîö³àö³¿ æóðíàë³ñò³â «Íîâîìåä³à».

Æèçíü íå â òîì, ñêîëüêî òû ïðîæèë, à â òîì, ñêîëüêî òû ñîâåðøèë.


2

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 1 (137) ѳ÷åíü 2012 ð³ê

²ÒÀªÌÎ!

 ÓÊÐÀ¯Í²

ªÏÈÑÊÎÏ ÒÀ ÑËÓÆÈÒÅ˲ ²ÒÀÞÒÜ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß:

ÖÅÐÊÂÈ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ Ê ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÏÎÇÈÖÈÈ

1 ñ³÷íÿ – Àíàòîë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ÄÇÈÃÀËÅÍÊÎ, äèÿêîíà, ì. ²ëë³íö³ 1 ñ³÷íÿ – ³ðó Ãíàò³âíó ÇÀ˲ÇÍÓ, äðóæèíó ïàñòîðà, ñ. Îáóõ³âêà; 3 ñ³÷íÿ – Âîëîäèìèðà Äàíèëîâè÷à ÌÀÇÓÐÅÖÜ, ïàñòîðà, ì. Áåðäè÷³â 4 ñ³÷íÿ – Àë³íó Ïåòð³âíó ÂÎËÈÍÅÖÜ, äðóæèíó ïàñòîðà; 7 ñ³÷íÿ – ’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à ÁÀÁÅÖÜ, äèÿêîíà, ì. Ïîëòàâà; 10 ñ³÷íÿ – Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à ÑÀÂÅÍÊÀ, äèÿêîíà, ì. Ïîëòàâà;

 ÐÎѲ¯ ÏÐÎÉØËÀ ÏÅÐØÀ ËÎÇÀÍÍÑÜÊÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß Ñòàðøèé ïðåñâ³òåð ïî Æèòîìèðùèí³ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ Çàáºë³í òà ºïèñêîï Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ Çàë³çíèé â³äâ³äàëè Ðîñ³þ, ïîáóâàâøè â Ìîñêâ³. Ç 6 ïî 7 ãðóäíÿ âïåðøå â Ðîñ³¿ â³äáóëàñÿ Ëîçàííñüêà ªâðàç³éñüêà êîíñóëüòàö³ÿ.

Áëèçüêî 150 ó÷àñíèê³â ³ç 17 êðà¿í ÑÍà ³ Áàëòèêè, ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ äåíîì³íàö³é ³ öåðêîâ ç³áðàëèñÿ â Ìîñêâ³ äëÿ òîãî, ùîá íàïðàöþâàòè ³ îáñóäèòè ñòðàòåã³þ áëàãîâ³ñòÿ íà ïîñò-ðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ â ñâ³òë³ «Êåéïòàóíñüêèõ ïîëîæåíü», ÿê³ áóëè ïðèíÿò³ íà Òðåòüîìó Âñåñâ³òíüîìó Ëîçàíñüêîìó Êîíãðåñ³ â 2010 ðîö³.  ïåðøèé æå äåíü çóñòð³÷³ ó÷àñíèêè áóëè ðàä³ ä³çíàòèñÿ, ùî ²ðàí ñòàâ îô³ö³éíî ÷àñòèíîþ ªâðàç³éñüêîãî ðåã³îíó â ðàìêàõ Ëîçàíñüêîãî ðóõó, ùî â³äêðèâຠáåçë³÷ ïåðñïåêòèâ äëÿ ðîáîòè â ³ñëàìñüêîìó êîíòåêñò³.

ðîáîòè âñ³õ ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³ ÷åðåç ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ ³ ðîáîòó â ãðóïàõ ïî çàäàíèõ òåìàõ â êîíòåêñò³ «Êåéïòàóíñüêèõ ïîëîæåíü» òà îáãîâîðåííÿ âèùåçãàäàíîãî ïðîåêòó. Òåìè ðîáî÷èõ ãðóï áóëè ïðåäñòàâëåí³ â ï’ÿòè êàòåãîð³ÿõ: 1. «ßê ñâ³äêóâàòè ïðî ³ñòèíó Õðèñòà â ãëîáàë³çîâàíîìó ïëþðàë³ñòè÷íîìó ñâ³ò³»; 2. «Ç̲ ÿê ³íñòðóìåíò ãëîáàëüíî¿ ì³ñ³¿»; 3. «ßê ïðèíåñòè ìèð Õðèñòà â íàø ðîçä³ëåíèé òà çìó÷åíèé ñâ³ò»; 4. «Ñï³âðîá³òíèöòâî â Ò³ë³ Õðèñòà äëÿ ºäíîñò³ â ñëóæ³íí³»; 5. «ßê ïðîÿâëÿòè ëþáîâ Õðèñòà æèâó÷è ñåðåä ëþäåé ³íøèõ â³ðóâàíü».

Ìîñêâà òàêîæ áóëà ðàäà â³òàòè ˳íäñåé Áðàóíà (ì³æíàðîäíîãî äèðåêòîðà ðóõó, Âåëèêîáðèòàí³ÿ), Áëåðà Êàðñîíà (äèðåêòîðà Êîíãðåñó â Êåéïòàóí³ – 2010, ÑØÀ) ³ Îëå-Ìàãíóñ Îëàôñðóäà (ºâðîïåéñüêîãî ïðåäñòàâíèêà îðãàí³çàö³¿ «Íàâ³ãàòîðè», Íîðâåã³ÿ), òà Àíàòîë³ÿ Ãëóõîâñüêîãî (çàñòóïíèêà ì³æíàðîäíîãî äèðåêòîðà, Óêðà¿íà), ÿê³ ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ì áà÷åííÿì ðîçâèòêó Ëîçàíñüêîãî ðóõó â ðåã³îí³. ˳íäñåé Áðàóí íå îäíîðàçîâî íàãàäóâàâ ïðî âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ Ëîçàíñüêîãî áà÷åííÿ – äîíåñòè ªâàíãå볺 ÿê ãåîãðàô³÷íî, òàê ³ êóëüòóðíî, ³ ñîö³àëüíî â êîæíó ñôåðó ãðîìàäÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè, ³ öå ìຠáóòè íàøîþ ö³ëëþ ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ â äóñ³ Ëîçàíñüêîãî ðóõó. Áëåð Êàðñîí, â ñâîþ ÷åðãó, îáñóäèâ ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ «Øêîëè áëàãîâ³ñòÿ» íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ç ìåòîþ íàâ÷àííÿ áëàãîâ³ñíèê³â, çä³áíèõ ïðèíåñòè ïåðåì³íè â êîæíó ñôåðó æèòòÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷åé áóëî íàãîëîøåíî íà çíà÷èìó ìîæëèâ³ñòü âïëèâó ªâàíãåëüñüêèõ öåðêîâ â êðà¿íàõ ªâðà糿 ÷åðåç àêòèâíó ïîçèö³þ ãðîìàä â ì³ñòàõ. Òàêèì ÷èíîì, áóëî ³í³ö³éîâàíî ðîçâèòîê íîâîãî ïðîåêòó ïî áëàãîâ³ñòþ â ì³ñòàõ ï³ä ðîáî÷îþ íàçâîþ «8+4».  êðàùèõ òðàäèö³ÿ Ëîçàíñüêîãî ðóõó êîíñóëüòàö³ÿ çàä³ÿëà äî àêòèâíî¿

 îñòàíí³é äåíü êîíñóëüòàö³¿ áóëè çàïðîïîíîâàí³ êàíäèäàòóðè â ë³äåðñüêó êîìàíäó, ÿê³ áóäóòü ïðåäñòàâëÿòè ªâðàç³þ, ÿê íà ðåã³îíàëüíîìó, òàê ³ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ. Ïðîâåäåííÿ íàñòóïíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ êîíñóëüòàö³¿ íà öåé ðàç î÷³êóºòüñÿ â îäí³é ç êðà¿í Ñåðåäíüî¿ À糿. Íàñòóïíèé ð³ê áóäå òàêîæ íàñè÷åíèì ì³æíàðîäíèìè çóñòð³÷àìè, ÿê íàïðèêëàä, ë³äåðñüêà çóñòð³÷ â Øâåéöàð³¿, çóñòð³÷ ïî ïèòàííÿõ Ç̲ â Íîðâå㳿, äå ªâðàç³ÿ áóäå ïðèéìàòè áåçïîñåðåäíüî àêòèâíó ó÷àñòü. ϳä ÷àñ êîíñóëüòàö³¿ òàêîæ âèéøëè â ñâ³ò «Êåéïòàóíñê³ ïîëîæåííÿ» íà ðîñ³éñüê³é ìîâ³. Çàïðîøóºìî êîæíîãî ñëóæèòåëÿ â ðàìêàõ ñâîãî ñëóæ³ííÿ ³ äåíîì³íàö³¿ ïðèéíÿòè ¿õ ÿê íàø ìîòèâàö³éíèé ñèìâîë â³ðè, à òàêîæ ïëàí ä³é â ñïðàâ³ áëàãîâ³ñòÿ.

16 ñ³÷íÿ – Þð³ÿ ³êòîðîâè÷à ÁÎÃÓÑËÀÂÅÖÜ, ïàñòîðà, ì. Êðàñèë³â; 17 ñ³÷íÿ – Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à ÇÀ˲ÇÍÎÃÎ, ºïèñêîïà; 17 ñ³÷íÿ – Ãðèãîð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à ÑÀ²ÍÎÂÀ, ïàñòîðà, ì. ×óòîâî; 18 ñ³÷íÿ – ²ííó ³êòîð³âíó ÑÊÎÁÅ˪ÂÓ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. ³ííèöÿ; 25 ñ³÷íÿ – Îëåíó Àíàòî볿âíó ²ÑÎßÍ, äðóæèíó ïàñòîðà, ì. ³ííèöÿ; 29 ñ³÷íÿ – Ãàëèíó Àíàòî볿âíó ÊËÈÌ×ÓÊ, äðóæèíó äèÿêîíà, ì. Ðîìàí³â. ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎ’ß, ÓÑϲղ ÒÀ ÁÎÆÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß!

Õàé ñåðöå Âàøå ìóäð³ñòü â³ä÷óâàº, Äóøà çàïàë þíà÷èé íå âòðà÷àº, Äîñòàòêó ïîâíà ÷àøà íå çàâàäèòü, Çäîðîâ’ÿ íå ï³äâîäèòü ³ íå çðàäèòü.

Ïî âñ³õ ïèòàííÿõ ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ: • Ä-ð Àíàòîë³é Â. Ãëóõîâñüêèé, çàñòóïíèê ì³æíàðîäíîãî äèðåêòîðà ïî ªâðà糿: E-mail: aglukhovskyy@lausanne.org Òåë: +380-44-431-82-41 (îô³ñ); • Ìàðèíà Ñòåöåíêî, ðåã³îíàëüíèé ìåíåäæåð ïî çîâí³øí³õ çâÿçêàõ: E-mail: marina.stetsenko@gmail.com Òåë: +380-44-431-82-41 (îô³ñ); +380-97-908-50-34 (ìîá.).

Ëó÷øå óìåðåòü ñåãîäíÿ â èñòèíå, ÷åì çàâòðà â ãðåõîâíîñòè.

Ïðåäñòàâèòåëè ÓÏÖ, ÓÏÖ ÊÏ è ÓÃÊÖ îáåñïîêîåíû îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Óêðàèíå è ïðèçûâàþò âñåõ ëþäåé äîáðîé âîëè îáúåäèíèòü óñèëèÿ è ñôîðìèðîâàòü àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ ïî âåäóùèì âîïðîñàì îáùåñòâåííîé æèçíè, - ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà Èíñòèòóò ðåëèãèîçíîé ñâîáîäû.

 Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè 1 äåêàáðÿ Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ ÊÏ Ïàòðèàðõ Ôèëàðåò, Ãëàâà Óêðàèíñêîé Ãðåêî-Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè àðõèåïèñêîï Ñâÿòîñëàâ è âèêàðèé Êèåâñêîé ìèòðîïîëèè Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (â åäèíñòâå ñ Ìîñêîâñêèì ïàòðèðàõàòîì) åïèñêîï Èëàðèé âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàöèîíàëüíîé èíòåëëèãåíöèè Óêðàèíû. Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà äâàäöàòîé ãîäîâùèíå ðåôåðåíäóìà, íà êîòîðîì óêðàèíñêèé íàðîä ïîäòâåðäèë ïðîâîçãëàøåíèå íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. Ãëàâû Öåðêâåé îáíàðîäîâàëè ñîâìåñòíî ðàçðàáîòàííîå Îáðàùåíèå ïî ïîâîäó îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Óêðàèíå. Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ñåìåí Ãëóçìàí, Àðõèåïèñêîï Ëþáîìèð (Ãóçàð), Èâàí Äçþáà, Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, Ìèðîñëàâ Ïîïîâè÷, Åâãåíèé Ñâåðñòþê, Åâãåíèé Ñêóðàòîâñêèé è Èãîðü Þõíîâñêèé.  îáðàùåíèè îòìå÷åíî, ÷òî «òîëüêî â ñâîáîäíîì äèàëîãå íàì ìîæåò îòêðûòüñÿ æèâîå ìûøëåíèå, êîòîðîå áóäåò ïîáóæäàòü êàæäîãî ê ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà áëèæíåãî, çà ñâîþ îáùèíó è ñâîþ ñòðàíó». Ãëàâû Öåðêâåé ïðèçûâàþò íå èñêàòü ïðè÷èí â ïîâåðõíîñòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, âåäü «ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ïðîáëåì êðîåòñÿ â íàñ ñàìèõ, â äóõîâíîì êðèçèñå, êîòîðûé ðàçúåäàåò íàøå îáùåñòâî». Ïîýòîìó â ñâîåì ñîâìåñòíîì îáðàùåíèè Öåðêâè îáðàòèëèñü ê óêðàèíñêîìó íàðîäó: «Ìû ïðèçûâàåì âñåõ ëþäåé äîáðîé âîëè, íåçàâèñèìî îò ðåëèãèîçíîé, íàöèîíàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, ðàñêðûòü äóõîâíûé ïîòåíöèàë, äàííûé Áîãîì íàøåìó íàðîäó, è óòâåðäèòü â îáùåñòâå ïðèíöèïû ëþáâè, ñïðàâåäëèâîñòè è âçàèìîïîìîùè. Åäèíåíèå îáùåñòâà âîêðóã ýòèõ äóõîâíûõ èäåàëîâ, îáùåñòâåííàÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ è âçàèìíàÿ ïîääåðæêà – ëó÷øàÿ çàùèòà â óñëîâèÿõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ». «Îñîáåííî ìû îáðàùàåì ñâîé ïðèçûâ ê òåì, êòî èìååò àâòîðèòåò è óâàæåíèå ëþäåé, ìóäðîñòü è æèçíåííûé îïûò: îáúåäèíèì ñâîè óñèëèÿ äëÿ ñëóæåíèÿ óêðàèíñêîìó íàðîäó! Âìåñòå ìû ñìîæåì ñôîðìèðîâàòü àêòèâíóþ è ïëîäîòâîðíóþ îáùåñòâåííóþ ïîçèöèþ ïî âåäóùèì âîïðîñàì îáùåñòâåííîé æèçíè», – ïîä÷åðêíóòî â îáðàùåíèè. Ïî èòîãàì âñòðå÷è ó÷àñòíèêè ðåøèëè ïðèâëåêàòü ê äèàëîãó, ñïîñîáíîìó îáåñïå÷èòü îáíîâëåíèå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíîé èíòåëëèãåíöèè è øèðîêèé êðóã ëþäåé äîáðîé âîëè. Ñ ýòîé öåëüþ îíè çàïëàíèðîâàëè ñîâìåñòíî ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü âñåé Óêðàèíå â íà÷àëå 2012 ãîäà ïðèîðèòåòû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå ïðèíöèïû ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â èõ ðåàëèçàöèè.


¹ 1 (137) ѳ÷åíü 2012 ð³ê

ÏÐÈÒײ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÄÐÓÃÀ Îäèí áîãàòûé ÷åëîâåê êàê-òî ïîçâàë àðõèòåêòîðà, ðàáîòàâøåãî íà íåãî, è ñêàçàë: «Ïîñòðîé äëÿ ìåíÿ â äàëåêîé ñòðàíå äîì. Êîíñòðóêöèþ è äèçàéí – âñå îñòàâëÿþ íà òâîå óñìîòðåíèå. Ýòîò äîì ÿ õî÷ó ïðåïîäíåñòè â ïîäàðîê îäíîìó ìîåìó îñîáîìó äðóãó». Îáðàäîâàâøèñü ïîëó÷åííîìó çàêàçó, àðõèòåêòîð îòïðàâèëñÿ íà ìåñòî ñòðîéêè. Òàì äëÿ íåãî óæå áûëî ïðèãîòîâëåíî ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ è âñåâîçìîæíûõ èíñòðóìåíòîâ. Íî àðõèòåêòîð îêàçàëñÿ õèòðûì ìàëûì. Îí ïîäóìàë: «ß õîðîøî çíàþ ñâîå äåëî, – íèêòî è íå çàìåòèò, åñëè ÿ ïóùó â õîä âòîðîñîðòíûé ìàòåðèàë çäåñü, èëè ñäåëàþ ÷òî-òî íå î÷åíü êà÷åñòâåííî òàì.  èòîãå çäàíèå âñå ðàâíî áóäåò âûãëÿäåòü íîðìàëüíî. È òîëüêî ìíå îäíîìó áóäåò èçâåñòíî î äîïóùåííûõ íåçíà÷èòåëüíûõ íåäîñòàòêàõ. Òàê ÿ ñìîãó ñäåëàòü âñå áûñòðî, áåç îñîáûõ çàáîò, äà åùå è ïîëó÷ó íàâàð, ïðîäàâ äîðîãèå ñòðîéìàòåðèàëû». Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó ðàáîòà áûëà çàâåðøåíà. Àðõèòåêòîð ñîîáùèë îá ýòîì áîãàòîìó ÷åëîâåêó. Âñå îñìîòðåâ, òîò ñêàçàë: «Î÷åíü õîðîøî! Òåïåðü íàñòàë ìîìåíò ïîäàðèòü ýòîò äîì ìîåìó îñîáîìó äðóãó. Îí ìíå òàê äîðîã, ÷òî äëÿ íåãî ÿ íå ïîæàëåë íè èíñòðóìåíòîâ, íè ìàòåðèàëîâ íà ïîñòðîéêó. Ýòîò äðàãîöåííûé äðóã äëÿ ìåíÿ – âû! È ÿ äàðþ âàì ýòîò äîì!» Áîã äàåò êàæäîìó ÷åëîâåêó â æèçíè çàäàíèå, ðàçðåøàÿ ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè âûïîëíèòü åãî. È â äåíü âîñêðåñåíèÿ êàæäûé ÷åëîâåê ïîëó÷èò â íàãðàäó òî, ÷òî îí âûñòðàèâàë â òå÷åíèå ñâîé æèçíè.

ÄÂÀ ÀÍÃÅËÀ Äâà àíãåëà-ïóòíèêà â îáðàçå ëþäåé îñòàíîâèëèñü íà íî÷ëåã â äîìå áîãàòîé ñåìüè. Ñåìüÿ áûëà íåãîñòåïðèèìíà è íå çàõîòåëà îñòàâèòü àíãåëîâ â ãîñòèíîé. Âìåñòî òîãî îíè áûëè óëîæåíû íà íî÷ëåã â õîëîäíîì ïîäâàëå. Êîãäà îíè ðàññòèëàëè ïîñòåëü, ñòàðøèé àíãåë óâèäåë äûðó â ñòåíå è çàäåëàë åå. Êîãäà ìëàäøèé àíãåë óâèäåë ýòî, òî ñïðîñèë, ïî÷åìó. Ñòàðøèé îòâåòèë: – Âåùè íå òàêèå, êàêèìè êàæóòñÿ. Íà ñëåäóþùóþ íî÷ü îíè ïðèøëè íà íî÷ëåã â äîì î÷åíü áåäíîãî, íî ãîñòåïðèèìíîãî ÷åëîâåêà è åãî æåíû. Ñóïðóãè ðàçäåëèëè ñ àíãåëàìè íåìíîãî åäû, êîòîðàÿ ó íèõ áûëà, È ñêàçàëè, ÷òîáû àíãåëû ñïàëè â èõ ïîñòåëÿõ, ãäå îíè ìîãóò õîðîøî âûñïàòüñÿ. Óòðîì ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ àíãåëû íàøëè õîçÿèíà è åãî æåíó ïëà÷óùèìè. Èõ åäèíñòâåííàÿ êîðîâà, ìîëîêî êîòîðîé áûëî åäèíñòâåííûì äîõîäîì ñåìüè, ëåæàëà ìåðòâàÿ â õëåâå. Ìëàäøèé àíãåë ñïðîñèë ñòàðøåãî: – Êàê ýòî ìîãëî ñëó÷èòüñÿ? Ïåðâûé ìóæ÷èíà èìåë âñå, à òû åìó ïîìîã. Äðóãàÿ ñåìüÿ èìåëà î÷åíü ìàëî, íî áûëà ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ âñåì, à òû ïîçâîëèë, ÷òî áû ó íèõ óìåðëà åäèíñòâåííàÿ êîðîâà. Ïî÷åìó? – Âåùè íå òàêèå, êàêèìè êàæóòñÿ, –ïîâòîðèë ñòàðøèé àíãåë. – Êîãäà ìû áûëè â ïîäâàëå, ÿ ïîíÿë, ÷òî â äûðå â ñòåíå áûë êëàä ñ çîëîòîì. Åãî õîçÿèí áûë ãðóá è íå õîòåë ñäåëàòü äîáðî. ß îòðåìîíòèðîâàë ñòåíó, ÷òîáû êëàä íå áûë íàéäåí. Êîãäà íà ñëåäóþùóþ íî÷ü ìû ñïàëè â ïîñòåëè, ïðèøåë àíãåë ñìåðòè çà æåíîé õîçÿèíà. ß îòäàë åìó êîðîâó. Âåùè íå òàêèå, êàêèìè êàæóòñÿ.

3

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

Ó ÔÎÊÓѲ Ç̲ – ѲÌÅÉÍÀ ÒÅÌÀÒÈÊÀ

10 ãðóäíÿ ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ òâîð÷à çóñòð³÷: «Ñ³ìåéíà òåìàòèêà ó Ç̲: ñâ³æ³ ³äå¿ äëÿ â³äîìî¿ òåìè». Ñï³êåðîì çóñòð³÷³ âèñòóïèâ Àíäð³àí Áóêîâèíñüêèé, ÿêèé º ãîëîâîþ áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ñ³ì’ÿ», ñ³ìåéíèì êîíñóëüòàíòîì òà àâòîðîì êóðñó ç ï³äãîòîâêè äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. ϳäòðèìàòè ÷îëîâ³êà òà áàòüêà ïðèéøëà éîãî êîìàíäà: äðóæèíà òà äîíüêà, àäæå ñàì Àäð³àí ïîçèö³îíóº ñåáå, ïåðø çà âñå, «÷îëîâ³êîì Ìà𳿻.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ ×ÅËÎÂÅÊ!

Ïîñìîòðè ÷åëîâåê, êàê ïðåêðàñíà çåìëÿ Âñÿ âñåëåííàÿ Áîãîì ñîòâîðåíà Âåäü Îí äàë, âñå äëÿ íàñ, ëèøü çàáîòüñÿ î íåé. È ïëîäû äîáðîòû ïðèíîñè ïîñêîðåé Òû æå çíàé ëèøü Åãî, íå óãàñíåò ëþáîâü Äëÿ òåáÿ Îí, ïîäàðèò, âñåëåííóþ âíîâü Òû ñëóæè äëÿ Òâîðöà, íå æàëåÿ ñåáÿ. ×òîáû Îí ïðèîáð¸ë íàâåêè òåáÿ. Íå âïàäàé â ñóåòó, íî ñòðåìèñü òû ê Õðèñòó È ëþáîâüþ Õðèñòà, îáîãðåé òû ñåðäöà Êòî óñòàë îáîäðè, êòî óïàë, ïîäûìè Êòî íóæäàåòñÿ â ÷åì êàê Õðèñòîñ ïîìîãè. Íå æàëåÿ ñåáÿ, â ÷åì, íóæäàåøüñÿ òû Îí çàðàíåå çíàåò, âñå, íóæäû òâîè Ïîçàáîòèòñÿ Îí î òåáå, è î ìíå È íàâåêè ïðåáóäåì, â Íåáåñíîé ñòðàíå. Êàòåðèíà ÀÍÒÎÍÞÊÎÂÀ. ***

Ó÷àñíèêàìè ñåì³íàðó ñòàëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, æóðíàë³ñòè òà íåáàéäóæ³ ëþäè, ÿê³ áàæàþòü ðîçïîâñþäæóâàòè ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³. «Õòî ôîðìóº ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè ó ñóñï³ëüñòâ³?» - ïèòàííÿ, ÿêå ñòàëî ïî÷àòêîì ðîçìîâè ñï³êåðà ç àóäèòîð³ºþ. Åêñïåðòîì çàçíà÷åíî, ùî öå Ç̲, ðîäèíà, øêîëà, öåðêâà òà ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, äå ñàìå ìàñ-ìåä³à «ìຠìàêñèìàëüíèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, õî÷à ³ º äóæå ñóᒺêòèâíîþ ³íñòèòóö³ºþ». Òàê, íàâîäÿ÷è äàí³ ñòàòèñòèêè, à òàêîæ ç âëàñíèõ äîñë³äæåíü, ãîëîâà áëàãîä³éíîãî ôîíäó îïðèëþäíèâ, ùî íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ 57% ðîçëó÷åíü, ïðîöåíò áåçïë³äíèõ ïàð á³ëüøå, í³æ 15%, á³ëÿ 90% îïèòóâàíèõ ìîëîäèõ ëþäåé ââàæàþòü äîøëþáíèé ñåêñ íîðìîþ, à ð³âåíü äîâ³ðè ä³òåé ñâî¿ì áàòüêàì–12%. «Îñíîâíà ïðîáëåìà íåãàðàçä³â ó ñóñï³ëüñòâ³ – íåï³äãîòîâàí³ñòü ëþäåé äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. Êîæåí ç íàñ º ôàõ³âöåì ñâ ñïðàâè, ïåðåä öèì 17 ðîê³â â÷èòüñÿ. Àëå ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ – ñåðéîçí³øå çàâäàííÿ», ïåðåêîíàíèé åêñïåðò. «Â Óêðà¿í³ òîòàëüíå ïîðóøåííÿ ³ºðàðõ³¿ ö³ííîñòåé. ѳìåéí³ ö³ííîñò³ íå â ïð³îðèòåò³ ó ìàñ-ìåä³à. Çàðàç ð³âåíü æóðíàë³ñòèêè çâîäèòüñÿ äî 4Ñ: ñòðåñ, ñåêñ, ñêàíäàë, ñåíñàö³ÿ», – êîíñòàòóâàâ ïàí Áóêîâèíñüêèé. Àêòóàëüíèìè òåìàìè äëÿ âèñâ³òëåííÿ ó Ç̲ ñ³ìåéíèé êîíñóëüòàíò ââàæຠäîøëþáíó ÷èñòîòó, ðîçêðèòòÿ êðàñè ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ðîë³ áàòüêà â ðîäèí³ òîùî. Åêñïåðò ïåðåêîíàíèé, ùî æóðíàë³ñò ñàì ìຠáóòè ñôîðìîâàíèé íà îñíîâ³ ³ñòèííèõ ö³ííîñòåé. Êð³ì òîãî, ñï³êåð çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè «ïðîñ³ìåéíå æóðíàë³ñòñüêå ëîáá³» ó

âèãëÿä³ ìàí³ôåñòó, ï³ä ÿêèì çìîæóòü ï³äïèñàòèñÿ æóðíàë³ñòè, ÿê³ á âèñâ³òëþâàëè ó ñâî¿õ ìàòåð³àëàõ ñ³ìåéíó òåìàòèêó. Íà äóìêó Àäð³àíà, öå ï³äí³ìå ð³âåíü æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïèøóòü ïðî «4Ñ», òà âïëèíå íà òèõ, õòî ïðèéìຠð³øåííÿ íà ð³âí³ äåðæàâè ùîäî ñîö³àëüíîãî æèòòÿ.  êîíòåêñò³ çàõîäó Àäð³àí Áóêîâèíñüêèé îêðåñëèâ ñóòü ñâ ä³ÿëüíîñò³: «Ñ³ì’ÿ ìຠö³ëèé ðÿä ïðîáëåì. Ïðîáëåìè áóëè çàâæäè. Ñê³ëüêè á ñèë íå êèäàëè, ìè íå âèð³øèìî ¿õ. Îòæå, ìè ï³øëè øëÿõîì ïîïåðåäæåííÿ ïðîáëåì ìåòîäîì íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ». Êð³ì òîãî, íà çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ òà ïàòð³îòèçìó, íåîáõ³äíîñò³ ââåñòè äåðæàâí³ ïðîãðàìè ç åòèêè ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, çîêðåìà, ó øêîëàõ, à òàêîæ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðîòÿãîì îá³äíüî¿ ïåðåðâè ì³æ ó÷àñíèêàìè â³äáóëîñÿ íåôîðìàëüíå ñï³ëêóâàííÿ, â õîä³ ÿêîãî ðîäèíà Áóêîâèíñüêèõ ïîêàçàëà çàïèñ ñîö³àëüíî¿ àêö³¿ äëÿ äîíüîê ³ òàò, ÿêó âîíè ïðî³í³ö³þâàëè òà íåùîäàâíî ïðîâåëè ó Ëüâîâ³. Äðóãà ÷àñòèíà çóñòð³÷³ áóëà ïðèñâÿ÷åíà ïîøóêó ìåä³à-³äåé íà ñ³ìåéíó òåìàòèêó. Ñåðåä íèõ çíàéøëèñÿ: îí-ëàéí òðàíñëÿö³¿ êóðñó ç ï³äãîòîâêè äî ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, òåìàòè÷í³ çóñòð³÷³ âæå ï³äãîòîâëåíèõ ïàð äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì, âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³é òà ³íòåðâ’þ ùàñëèâèõ ïàð ó äðóêîâàíèõ ìàñ-ìåä³à, âèêîðèñòàííÿ ðàä³îòà òåëåðåñóðñ³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì ñ³ìåéíîãî õàðàêòåðó íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ³ çà ó÷àñòþ ðîäèí òà åêñïåðò³â. Êð³ì òîãî, çàïðîïîíóâàëè ³ ðîáîòó ç ôàõ³âöÿìè ìåäè÷íèõ óñòàíîâ äëÿ ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ àâòîðèòåòíîñò³ ³íñòèòóòó ñ³ì’¿ â êðà¿í³ (ñåì³íàðè äëÿ ë³êàð³â-ã³íåêîëîã³â, çîêðåìà). Îðãàí³çàòîðàìè çóñòð³÷³ ñòàëè Àñîö³àö³ÿ æóðíàë³ñò³â «Íîâîìåä³à», áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñ³ì’ÿ» òà ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ «Âñ³ ðàçîì!». Äîâ³äêà: Âñåóêðà¿íñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñ³ì’ÿ» ïîêëèêàíèé ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ çàáåçïå÷óâàòè ï³äòðèìêó é äîïîìîãó áàãàòîä³òíèì ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì; ñïðèÿòè çàõèñòó ìàòåðèíñòâà é äèòèíñòâà; äîïîìàãàòè òàëàíîâèò³é òâîð÷³é ìîëîä³ òîùî. Íà ñüîãîäí³ Ôîíä ïëàíóº ³ ïðàöþº íàä ïðîåêòàìè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ äàñòü çìîãó çðîáèòè â³ä÷óòíèé âêëàä ó äóõîâíå íàïîâíåííÿ ñ³ì’¿, ï³äíåñòè ñàìîñâ³äîì³ñòü ñ³ì’ÿíèíà, ñïðèÿòèìå âêîð³íåííþ ðîäèííèõ ö³ííîñòåé ó ñ³ì’¿. http://www.bukovynski.com

Áîãó ÷åñòü âîçäàäèì, ïðåêëîíÿÿñü ïðåä Íèì –  æåðòâó Ñûíà çà íàñ Îí îòäàë. Äóõ Ñâÿòîé ïóñòü íàïîìíèò èçáðàííûì Ñâîèì, Êàê Ñïàñèòåëü çà íèõ óìèðàë. Îí ñî âëàñòüþ ó÷èë, äàííîé Áîãîì Îòöîì; Âçÿâøèõ êëþ÷ ðàçóìåíüÿ, ëþäåé Îáëè÷àë çà íåâåðüå Ñïàñèòåëü â ëèöî; Äóøó Îí ïîëàãàë çà äðóçåé.  Ñûíà Áîãà Âñåâûøíåãî, íå óñìèðÿñü, Íå ïîâåðèëè ëþäè çåìëè, È, ìå÷àìè è êîëüÿìè âîîðóæàñü, Íà Íåãî öåëûì ñêîïèùåì øëè. Ïðèâåëè Èñêóïèòåëÿ â ñèíåäðèîí, Íî Ïèëàò íå íàøåë â Íåì âèíó; Îáâèíÿëè óñèëåííî ïåðåä ñóäîì, Ñìåðòè êðåñòíîé æåëàÿ Åìó. Îêðóæèëè Ïèëàòà ñî ìíîãèõ ñòîðîí Òå, ÷òî äîëæíû ëþáâè íàó÷èòü, Âîçáóäèëè íàðîä, ÷òîáû òðåáîâàë îí, ×òîá Âàððàâó åìó îòïóñòèòü. Íå íàøëîñü ñðåäè ìíîæåñòâà èõ íèêîãî, Êòî á âñòóïèëñÿ, Èèñóñà ëþáÿ; Ïëîòíîé òêàíüþ íàêðûâ, èçáèâàëè Åãî: «Ïðîðåêè, êòî óäàðèë Òåáÿ?» Îñóæä¸ííûì ïðåä êàçíüþ ñî ñìèðíîé âèíî Ïîäàâàëè, ÷òîá áîëü çàãëóøèòü; Àãíöó Áîæüþ ðàñïÿòüå îïðåäåëåíî, Íî íå ñòàë Îí âèíî ýòî ïèòü. Æàæäàë Îí, íî íèêòî Åìó ïèòü íå äàâàë, Íî ïîäàëè ëèøü óêñóñ è æåë÷ü; «Ñîâåðøèëîñü...», – Õðèñòîñ, óìèðàÿ, ñêàçàë, È ïðåðâàëàñü Ñïàñèòåëÿ ðå÷ü. Ìû ÷èòàåì â Ïèñàíüè î ïîäâèãå òîì, Êàê Õðèñòîñ íà Ãîëãîôó âçîø¸ë, ×òîáû ïîìíèë âñòóïèâøèé â çàâåò ñî Õðèñòîì, ×åðåç ÷òî Èñêóïèòåëü ïðîø¸ë. Ïðèíèìàÿ ñâÿòûíþ â âîñêðåñíûé äåíü ñåé, Ìû ðàñïÿòîãî Àãíöà ïî÷òèì. ×òîá Åãî âîçëþáèòü âñåé äóøîþ ñâîåé, Ðàçóìåíüåì è ñåðäöåì ñâîèì. Ïðèíèìàÿ ñâÿòûíþ, ìû âñïîìíèì î òîì, Êàê Îí ìîã ïðåòåðïåòü ñòîëüêî ìóê.  áèòâå îòíÿòû ìû Èèñóñîì Õðèñòîì Îò äèàâîëüñêèõ ìåðçîñòíûõ ðóê. Ñðåäè ñêîðáè çåìíîé â ýòîì ìèðå ñòðàñòåé Íàì âåëèêàÿ ðàäîñòü äàíà: Ìû – ñâîè Áîãó ñèë è Öàðþ âñåõ öàðåé! Öåðêîâü Áîæèÿ âåðîé ñèëüíà! Âñåþ êðåïîñòüþ Ãîñïîäà íûíå ïî÷òèì, Âñïîìèíàÿ Ñïàñèòåëÿ ñìåðòü, Ñåðäöåì èñêðåííå áëàãîãîâåÿ ïðåä Íèì, Áóäåì ïñàëìû õâàëåáíûå ïåòü. Îí èç ì¸ðòâûõ âîñêðåñ, ÷òîá ñâîèõ îïðàâäàòü, Êðîâü Ñïàñèòåëÿ ãðåõ óáåëèò! Åñëè ïàäàåò êòî – ñèëåí Àãíåö ïîäíÿòü! Êòî èñêóïëåííûõ Èì îáâèíèò? Áîã ëþáîâü äîêàçàë íà Ãîëãîôñêîì êðåñòå – Ñòàë Ñâÿùåííèêîì íàì Åãî Ñûí; Íàì ïîáåäà äàíà â Èèñóñå Õðèñòå! Æèâ Ñïàñèòåëü íàø! Äà è àìèíü! Àìèíü Ñ. ÏÀÞÑÎÂÀ.

×åì ïîâåðõíîñòíåå îòíîøåíèå ê æèçíè âî Õðèñòå, òåì ãëóáæå â íåé âèäíû èçúÿíû.


4

ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 1 (137) ѳ÷åíü 2012 ð³ê

 ÓÊÐÀ¯Í²

ÏÎIJ¯ Ó Ñ²Ҳ

ÀÊÒÈÂÈÑÒ ËÏÃ: Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÍÅËÜÇß ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÃÅÉ-ÏÀÐÀÄÎÂ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÀÑÑÀÌÁËÅÈ ÁÎÃÀ  ÊÀËÈÔÎÐÍÈÈ ÂÎÇÃËÀÂÈË ÏÅÒÐ ÑÅÐÄÈ×ÅÍÊÎ

Þðèé Øïûðíûé íà ìèòèíãå ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè, ïîçâîëÿþùåé îäíîïîëûì ïàðàì óñûíîâëÿòü äåòåé. Ôîòî: IN VICTORY Þðèé Øïûðíûé, ÷ëåí êîìèòåòà ÂÎÎ «Ëþáîâü ïðîòèâ ãîìîñåêñóàëèçìà», ñ÷èòàåò, ÷òî â Óêðàèíå íåëüçÿ äîïóñòèòü ïðîâåäåíèå ãåé-ïàðàäîâ. Îá ýòîì îí çàÿâèë â ýôèðå òåëåêàíàëà «Ïåðøèé Íàö³îíàëüíèé», – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà ñàéò ËÏÃ. «Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ äîïóñòèòü ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ãåé-ïàðàäà. Ïîýòîìó, áåçóñëîâíî, âëàñòü äîëæíà ïðîðåàãèðîâàòü, íå äîïóñòèòü ýòîãî, ïðîñòî äàæå èç ÷óâñòâà ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ýòî íåïðèåìëåìî äëÿ óêðàèíñêîãî îáùåñòâà. ß íàäåþñü, ÷òî ýòî íå ïðèåìëåìî ñåãîäíÿ è ýòî íå ïðèåìëåìî áóäåò â äàëüíåéøåì», – ñêàçàë Þðèé Øïûðíûé.

ÂÑÅÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ ÖÅÐÊÂÅÉ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÃÎÄ

Çàñåäàíèå ÂÑÖèÐÎ. Ôîòî: Ì.Âàñèí/àðõèâ ÈÐÑ Â ïîìåùåíèè Ïàòðèàðõèè ÓÀÏÖ 26 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñåêðåòàðèàòà Âñåóêðàèíñêîãî Ñîâåòà Öåðêâåé è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. Âñòðå÷à ïðîõîäèëà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì åïèñêîïà Óêðàèíñêîé Àâòîêåôàëüíîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâü Âëàäèìèðà (×åðïàêà), – ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org cî ññûëêîé íà Èíñòèòóò ðåëèãèîçíîé ñâîáîäû. Ïðåäñòàâèòåëè êîíôåññèé ðàññìîòðåëè àêòóàëüíûå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Îíè êîíñòàòèðîâàëè ñóùåñòâåííîå óõóäøåíèå ïðîöåäóð è ïðàêòèêè èõ ïðèìåíåíèÿ îðãàíàìè âëàñòè îòíîñèòåëüíî ïîëó÷åíèÿ âèç ñâÿùåííèêàìè-èíîñòðàíöàìè äëÿ âúåçäà â Óêðàèíó. Ñåêðåòàðèàò ÂÑÖèÐÎ ðåøèë ïîäãîòîâèòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â ýòîé ñôåðå è îòìåòèë âàæíîñòü àêòèâèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÌÈÄ Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Íàïîìíèì, ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ â ÿíâàðå 2010 ãîäà ýòîãî Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íå ñîñòîÿëîñü íè îäíîãî åãî çàñåäàíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè êîíôåññèé ïðîàíàëèçèðîâàëè èòîãè äåÿòåëüíîñòè Âñåóêðàèíñêîãî Ñîâåòà Öåðêâåé è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé â òå÷åíèå 2011 ãîäà.  ÷àñòíîñòè ðå÷ü øëà î ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèé è ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà çàïëàíèðîâàë ðÿä ìåðîïðèÿòèé íà 2012 ãîä, ñðåäè êîòîðûõ íåñêîëüêî ìåæäóíàðîäíûõ ïîåçäîê è âñòðå÷ íà âûñîêîì óðîâíå. Òàêæå ÂÑÖèÐÎ ðàññìîòðèò íà ñâîåì çàñåäàíèè êîìïëåêñ âîïðîñîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

 Ñàêðàìåíòî èçáðàëè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ñëàâÿíñêèõ öåðêâåé Àññàìáëåè Áîãà â Êàëèôîðíèè. Èì ñòàë ñòàðøèé ïàñòîð Õðèñòèàíñêîãî öåíòðà «Ïðîáóæäåíèå» Ïåòð Ñåðäè÷åíêî, - ñîîáùàåò Õðèñòèàíñêèé Ìåãàïîðòàë invictory.org ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó Õðèñòèàíñêîãî öåíòðà «Ïðîáóæäåíèå». ×àñòî õðèñòèÿíè äàþòü äåñÿòèíó ç òâåðäèì ïåðåêîíàííÿì, ùî ðîáëÿòü ïîñëóãó Áîãîâ³. Àáî íàìàãàþòüñÿ çàãíàòè Éîãî â ãëóõèé êóò: «ß ñâîº â³ääàâ, à Òè ïîäàé îá³öÿíå». Ïðîòå â Áîãà Ñâî¿ äóìêè ùîäî íàøèõ ïîæåðòâóâàíü. Äàâàéòå ðîçáåðåìîñÿ. Áåç ñóìí³âó, Áîãó íàëåæèòü âñå: íàøà ïëàíåòà, âñ³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè íà í³é, äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, ïàï³ð, íà ÿêîìó äðóêóþòü ãðîø³ – àáñîëþòíî âñå. Îäíàê ñèñòåìà òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí áóëà çàñíîâàíà ëþäèíîþ, òà é ïðèáóòîê, ÿêèé ìè îòðèìóºìî – ðåçóëüòàò íàøî¿ ïðàö³. Íàøî¿, à íå Áîæî¿. Ìè âêëàëè 100% îñîáèñòèõ çóñèëü, ïðàö³ òà ³íòåëåêòó ³ îòðèìàëè ÷åñí³ 100% âèíàãîðîäè çà öå. ×îìó ìè ïîâèíí³ ä³ëèòèñÿ öèìè ô³íàíñàìè ç Áîãîì? Íåâæå öå ñïðàâåäëèâî? Àëå äàâàéòå ðóõàòèñÿ äàë³ â íàøèõ ðîçäóìàõ. Ìè – òâîð³ííÿ Áîæå. Íàø³ ðóêè, íàø ³íòåëåêò – öå ðåçóëüòàò Áîæî¿ ïðàö³. Òà é çíàííÿ, âì³ííÿ, íàâèêè, çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ íå º àáñîëþòíèìè íàøèìè çäîáóòêàìè. Íàâ÷àííÿ, ðîáîòó ìè ìàºìî òàêîæ ÿê Áîæå áëàãîñëîâåííÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìè íàñò³ëüêè çàáåçïå÷åí³ Áîãîì äëÿ æèòòÿ, ùî íàøîãî çàëèøàºòüñÿ çîâñ³ì, çîâñ³ì ìàëî. Á³áë³ÿ ïðàâäèâî çàóâàæóº: «Áî ìè íå ïðèíåñëè â ñâ³ò í³÷îãî, òî í³÷îãî íå ìîæåìî é âèíåñòè» (1Òèì. 6:7). Íàøîãî òóò íåìຠí³÷îãî. Íàâ³òü ò³ ÷åñíî çàðîáëåí³ ãðîø³ º ëèøå Áîæîþ ìèë³ñòþ äëÿ íàñ. Ïðè òàêîìó ðîçïîä³ë³ ö³ííîñòåé âèÿâëÿºòüñÿ, ùî äåñÿòèíà – ïðîñòî äð³áíè÷êà â ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî äàâ ³ äຠíàì Áîã. ß âæå íå ãîâîðþ ïðî æåðòâó ²ñóñà Õðèñòà ³ ñïàñ³ííÿ – öå íåìîæëèâî îö³íèòè. Ïðîòå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî Áîãó íå ïîòð³áíà íàøà äåñÿòèíà. Òàê, ÿ íå ïîìèëèâñÿ, Áîãó íå ïîòð³áíà äåñÿòèíà. ² öå çîâñ³ì íå ñóïåðå÷èòü êíèç³ ïðîðîêà Ìàëàõ³¿, äå Áîã íàêàçóº ïðèíåñòè äåñÿòèíè â ä³ì ñêàðáíèö³. Äåñÿòèíà ïîòð³áíà äëÿ íàñ. Áîã íå ñõîäèòü ç íåáà äëÿ òîãî, ùîá çàáðàòè Ñâîþ äîëþ íàøîãî ïðèáóòêó àáî óðîæàþ. ³í âèïðîáîâóº íàøå ñåðöå. Ãîñïîäü äຠíàì 100% áëàãîñëîâåíü ³ ïðîñèòü ïîâåðíóòè Éîìó ëèøå äåñÿòó ÷àñòèíó, àëå íå ìåòîäîì ö³ëîïàëåííÿ íà æåðò³âíèêó. ³í çàîõî÷óº íàñ ïîñ³ÿòè äåñÿòèíó â ëþäåé àáî â ðåàë³çàö³þ Éîãî çàäóì³â íà çåìë³. Íàòîì³ñòü ³í äຠùå áëàãîñëî-

âåííÿ. Ìè â³ääàºìî Éîìó, à ³í çíîâó ïîâåðòຠíàì. Íàçâåìî öå êðóãîîá³ãîì áëàãîñëîâåíü â ïðèðîä³: äàºìî – îòðèìóºìî, îòðèìóºìî – äàºìî. ͳõòî í³÷îãî íå âòðà÷àº, à â Íåáåñíîìó Áàíêó íàì íàðàõîâóþòüñÿ â³äñîòêè. Âèÿâëÿºòüñÿ, äîñèòü âèã³äíà öå ñïðàâà – äåñÿòèíà. Àëå ùå ö³êàâî òå, ùî äåñÿòèíà – ëèøå óìîâí³ñòü, â³äïðàâíà òî÷êà äëÿ ô³íàíñîâîãî ñëóæ³ííÿ. ²ñóñ í³êîëè íå çàêëèêàâ äàâàòè äåñÿòèíó. Îäèí ðàç ³í ëèøå çàóâàæèâ, ùî ³ñíóþòü ö³ííîñò³ âèù³, í³æ ïîæåðòâóâàííÿ, àëå é ïîæåðòâóâàííÿìè íå ñë³ä íåõòóâàòè (Ëóêè 11:42). ²ñóñ õî÷å â³ä íàñ ïîâíî¿ â³ääà÷³, ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî âñå â íàøîìó æèòò³ íàëåæèòü Éîìó. Õðèñòó ïîâèííî íàëåæàòè íå ëèøå íàøå ñåðöå àáî ðîçóì, àëå é íàø áóäèíîê, ãàìàíåöü, îñîáèñò³ ðå÷³, ìð³¿, ³äå¿, òîáòî, âñÿ âëàñí³ñòü. Íàéêðàùèé ñïîñ³á ïðèìíîæèòè êàï³òàë – ïîñ³ÿòè éîãî â ëþäåé. ² õî÷à ëþäè í³÷îãî íå ïîâåðíóòü, íàâ³òü ìîæóòü çàëèøèòèñÿ íåâäÿ÷íèìè, ïðîòå, ó Áîãà íåìຠñêëåðîçó.  Éîãî Áàíêó íå áóâຠïîìèëîê. ³í îáîâ’ÿçêîâî ïðèãàäຠíàì âñå äîáðî, ÿêå ìè â÷èíèëè. Ìè ÷àñòî òðèìàºìîñÿ çà íàø³ ãðîø³, í³áè öå ùîñü íàéö³íí³øå ó æèòò³. Àëå çà íèõ íå âñå ìîæíà êóïèòè. Ùàñòÿ, ëþáîâ, äðóç³, ìèë³ñòü, äîáðîòà, çäîðîâ’ÿ, äóõîâíå çðîñòàííÿ, ñëóæ³ííÿ, ñòîñóíêè ç ²ñóñîì íå ïðîäàþòüñÿ çà ãðîø³. ×àñîì, ìàþ÷è ãðèâí³ àáî äîëàðè â êèøåí³, òè îö³íþºø, ùî ìàëåíüêà äð³áíè÷êà ñàìå â öåé ìîìåíò ìîæå ñòàòè ö³íí³øîþ â³ä áóäü-ÿêî¿ âàëþòè. ß öå çðîçóì³â ó ïðîñò³é áàíàëüí³é ñèòóàö³¿ íà ðèáàëö³, êîëè ãàðíî êëþâàëà ðèáà, à â ìåíå çàê³í÷èëèñÿ ÷åðâ’ÿêè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â ïóñòåë³ âîäà äîðîæ÷à â³ä çîëîòà, â äîù ïàðàñîëÿ âàæëèâ³øà çà ºâðî, à íà “Òèòàí³êó” ðÿòóâàëüíèé æèëåò íåìîæëèâî áóëî ïðèäáàòè çà âàë³çó «çåëåíèõ». Îñü òàê. À íàïðèê³íö³ õî÷ó çàêëèêàòè âàñ: ïóñêàéòå âëàñíèé õë³á çà âîäîþ ³ â³í ïîâåðíåòüñÿ äî âàñ, ñ³éòå ³ ïîæíåòå, äàâàéòå ³ îòðèìàºòå. ² ðîá³òü öå íå çàðàäè êîðèñò³ òóò, íà çåìë³, à ïî-á³çíåñîâîìó, ðîçøèðþéòå ñâ³é ðàõóíîê â Íåáåñíîìó Áàíêó. Áëàãîñëîâåíü âàì! Ñåðã³é Øàðàºâñüêèé, «Âîëèíü õðèñòèÿíñüêà», ì. Ëóöüê.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÆÅÍÓ? Îäíàæäû ìóæèêè ñïðîñèëè äåäà, ñêàæè âîò òû ñ æåíîé æèâåøü ïîëñòà ëåò è íå ðóãàåòåñü (â äåðåâíå âñå ïðî âñåõ çíàþò). Êàê ýòî? – Âû çíàåòå, ÷òî ìîëîäûå âå÷åðàìè õîäÿò íà ïîñèäåëêè, à ïîòîì ïðîâîæàþò ïàðíè ïîä ðó÷êó äåâîê, ïî öåíòðàëüíîé óëèöå ãóëÿþò. Îäèí âå÷åð ïðîâîäèë - íè÷åãî, äâà - ïîâîä... à òðè ñ÷èòàé æåíèõ. Âîò è ÿ ïîøåë ïðîâîæàòü îäíó, èäó ÷òî-òî ãîâîðþ, à îíà âäðóã ñòàëà âûòàñêèâàòü ïîòèõîíüêó ñâîþ ðóêó èç ïîä ìîåé. ß íå ïîíÿë, îêàçûâàåòñÿ ÿ øåë ïðÿìî â ëóæó íà äîðîãå, ñâîðà÷èâàòü íå ñòàë. Îíà ëóæó îáåæàëà è îïÿòü ìåíÿ ïîä ðóêó. Ê ñëåäóþùåé ëóæå ÿ øåë öåëåíàïðàâëåííî. Îíà òàêæå óáèðàëà ðóêó. Íà ñëåäóþùèé âå÷åð ñ äðóãîé äåâóøêîé ÿ ïî ïðåæíåìó ìàðøðóòó. Òà æå êàðòèíà, îáåãàëà ëóæè. Íà ñëåäóþùèé âå÷åð ïîøåë ñ òðåòüåé. È îïÿòü ïîñåðåäèíå äîðîãè ïî ëóæàì. Ïîäõîæó - îíà çà ìåíÿ êðåïêî äåðæèòñÿ, ñëóøàåò ìåíÿ è... ïîøëà ïî ëóæå ñî ìíîé. Àãà - ïðîñòî íå óâèäåëà ëóæó. Òîãäà ÿ ê ñëåäóþùåé – ïîãëóáæå. Ïîäðóãà íîëü âíèìàíèÿ íà ëóæó. Âîò ñ òåõ ïîð è õîäèì ðÿäûøêîì è íå ðóãàåìñÿ, æèâåì ëàäêîì. Âñå ìóæèêè ðòû ïîîòêðûâàëè, à êîòîðûå ïîñòàðøå è ãîâîðÿò, ÷òî òû äåä ðàíüøå íå ðàññêàçàë êàê âûáèðàòü æåí. Ìîæåò è ìû áûëè áû ñ÷àñòëèâåå.

Íóæíî ñòàðàòüñÿ æèçíü ïðåâðàòèòü â ëþáîâü è â äîáðûå äåëà.

Ïåòð Ñåðäè÷åíêî. Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ñòàë Àëåêñàíäð Êàëûíþê, ïàñòîð öåðêâè «Òðèåäèíîé áëàãîäàòè» â Ñàêðàìåíòî, ñåêðåòàðåì – Âèêòîð Ãàéäó÷èê. Âñå ñòàðøèå ïàñòîðû, âõîäÿùèå â êîìèòåò, ñòàëè ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà êîíôåðåíöèè ñëàâÿíñêèõ öåðêâåé Àññàìáëåè Áîãà, êîòîðàÿ ïðîøëà 7 ÿíâàðÿ. Íà íåå ñîáðàëèñü ñâûøå ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê – èç íèõ äâàäöàòü ïàñòîðîâ, âîñåìü äèàêîíîâ, ìèññèîíåðû, à òàêæå äðóãèå ñëóæèòåëè. Âñåãî ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 12 öåðêâåé. Êðîìå òîãî âî âðåìÿ êîíôåðåíöèè áûëî âûñêàçàíî ìíîãî ïðåäëîæåíèé äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû êîìèòåòà, à òàêæå îáîçíà÷åíû îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è êîìèòåòà. Ýòî îáúåäèíåíèå âñåõ ñëàâÿíñêèõ öåðêâåé äëÿ êà÷åñòâåííîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû.  äèñêóññèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âñå ïðèñóòñòâîâàâøèå. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îáñóäèëè âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ áîëåå 30 öåðêâåé, âõîäÿùèõ â ñëàâÿíñêèé äèñòðèêò; ðàáîòó ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ Teen Challenge; à òàêæå ïðîâåäåíèå 28 ÿíâàðÿ â öåðêâè «Trinity Life Center» âå÷åðà ìîëèòâû çà Èçðàèëü. «Ñåãîäíÿ ÿ âèæó òî, ÷òî îáñóæäàëîñü äàâíî. Ãîñïîäü ïîìîã íàì îñóùåñòâèòü ýòî íà äåëå. È ó íàñ òîëüêî îäíî æåëàíèå – êàê ìîæíî áîëüøå ñäåëàòü äëÿ Öàðñòâà Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Äëÿ ýòîãî íàì íóæíî îáúåäèíèòü íàøè óñèëèÿ. Óñïåõ ïåðâîàïîñòîëüñêîé öåðêâè â òîì, ÷òî ó íèõ áûëî âñå åäèíî, îíè ïðåáûâàëè â ìîëèòâå è Ãîñïîäü åæåäíåâíî ïðèëàãàë ñïàñàåìûõ ê Öåðêâè. Ýòî íàøå æåëàíèå – äîñòè÷ü âñåõ ëþäåé äëÿ Ãîñïîäà», – îòìåòèë ïàñòîð Àëåêñàíäð Êàëûíþê. «ß ìíîãî ïåðåæèâàë, ìîëèëñÿ îá ýòîì äíå, î áóäóùåì íàøåãî áðàòñòâà. ß ñåãîäíÿ ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí òåì, ÷òî ïðîèñõîäèëî. Áûë ìèð, ñîãëàñèå, áðàòñêîå îáùåíèå, çäåñü áûë Äóõ Ñâÿòîé, à òàì ãäå Äóõ Ñâÿòîé – áóäåò ñîçèäàíèå íà ïîëüçó, äëÿ óñòðîéñòâà äåëà Áîæüåãî. Ïîýòîìó ÿ î÷åíü áëàãîäàðåí Áîãó çà ýòîò äåíü. ß ñ÷àñòëèâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òàêîé êîíôåðåíöèè, ïðèíÿòèè òàêèõ ðåøåíèé. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìîå ëè÷íîå áëàãîñëîâåíèå è áëàãîñëîâåíèå äëÿ Öåðêâè. ß âîîäóøåâëåí è ñ îïòèìèçìîì ñìîòðþ â áóäóùåå», – ðàññêàçàë Ïåòð Ñåðäè÷åíêî.


ªâàíãåëüñüêà Íèâà

¹ 1 (137) ѳ÷åíü 2012 ð³ê

ÌÎËÎÄÜ ÏÎÑÂßÒÈËÀ Í²× ÁÎÃÓ Âæå íå âïåðøå Óêðà¿íñüêà ªâàíãåëüñüêà Òåîëîã³÷íà Ñåì³íàð³ÿ, à ñàìå ôàêóëüòåò «Ìóçè÷íå ñëóæ³ííÿ ³ áîãîñë³âÿ» ïðîâîäèòü ìîëîä³æíå ñëóæ³ííÿ «Í³÷ äëÿ Áîãà», ö³ëü ÿêîãî â ºäíîñò³ ³ îäíîäóøíî ïðîñëàâèòè íàøîãî Òâîðöÿ ³ Ñïàñèòåëÿ. ϳâñîòí³ íàøèõ ìîëîäèõ áðàò³â òà ñåñòåð ïî¿õàëè äî Êèºâà ùîá ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ìîëèòâ³.

Òåìà í³÷íîãî ñëóæ³ííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ òðåòüîãî ãðóäíÿ, - «Éîãî í³÷», áóëà àêòóàëüíà äëÿ êîæíîãî, õòî âèÿâèâ áàæàííÿ ùå á³ëüøå íàáëèçèòèñÿ äî Áîãà. Ãîëîâíà ä³éîâà îñîáà ³íñöåí³ðîâêè, ïðåäñòàâëåíî¿ ï³ä ÷àñ ñëóæ³ííÿ – ãåðîé, â ÿêîìó êîæåí ó÷àñíèê âå÷îðà çì³ã ïîáà÷èòè ñàìîãî ñåáå. ³í, ÿê ³ âñ³, – ãð³øíèê, ÿêèé ìຠïîòðåáó â ïðîùåíí³ òà äîòèêó Áîæî¿ ðóêè.

Ñöåíêà äîïîìîãëà êîæíîìó ïîáà÷èòè, ùî ëþäèí³ íàëåæèòü ïðîéòè âèïðîáóâàííÿ, â³ä÷óòè äóøåâí³ ïåðåæèâàííÿ à ³íêîëè ³ íåñòåðïíó á³ëü, çàëåæí³ñòü â³ä áóäü-ÿêîãî ãð³õà, ³ ò³ëüêè ²ñóñ ìîæå äàòè éîìó Ñâ³é ìèð ³ ñâîáîäó â³ä ð³çíîãî ðîäó ïîðîê³â.

Ñòóäåíòè ôàêóëüòåò³â «Ìóçè÷íå ñëóæ³ííÿ ³ áîãîñë³âÿ» òà «Áîãîñë³âÿ ³ õðèñòèÿíñüêå ñëóæ³ííÿ», ÿê³ ñëóæèëè ó÷àñíèêàì çóñòð³÷³, çìîãëè ñòâîðèòè àòìîñôåðó â³äâåðòîñò³ òà íàñòàíîâè, íåâèìóøåíîñò³ òà âåñåëîãî íàñòðîþ, ÿê³ ìîòèâóâàëè ìîëîäü çì³íþâàòèñÿ â ñòðåìë³íí³ äî ï³çíàííÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà.

Ðàä³ñí³ òà ùàñëèâ³ íàø³ áðàòè òà ñåñòðè ïîâåðíóëè äî Áåðäè÷åâà ùîá ç íîâèìè ñèëàìè àêòèâí³øå ñëóæèòè Ãîñïîäó.

Ï

î÷èòàòü îòöà òâîåãî è ìàòü – ýòî ïåðâàÿ çàïîâåäü ñ îáåòîâàíèåì. Äà áóäåò òåáå áëàãî è áóäåøü äîëãîëåòåí íà çåìëå. (Ýôåñ. 6:2-3). Ýòà çàïîâåäü èñõîäèò îò Áîãà è âîò êàê äàëåå îáúÿñíÿåòñÿ, êàê âàæíî ïðèñëóøàòüñÿ ê ýòîìó ïîâåëåíèþ: «áóäåò òåáå áëàãî è áóäåøü äîëãîëåòåí íà çåìëå». À åñëè «êòî ïîçâîëèò çëîñëîâèòü îòöà ñâîåãî èëè ìàòü ñâîþ, òîãî ñâåòèëüíèê ïîãàñíåò ñðåäè ãëóáîêîé òüìû» (Ïð.20:20). Êàê ýòî îïàñíî, ÷òî áóäåøü äåëàòü? Ñëîâî Áîæèå ãîâîðèò: «Çëîñëîâÿùèé îòöà èëè ìàòü ñìåðòüþ äà óìð¸ò» (Ìàò.15:4). Âòîðàÿ ñêðèæàëü ïåðå÷èñëÿåò îòäåëüíûå îáÿçàííîñòè íàøè ê áëèæíåìó, êîòîðûå îáúåäèíåíû â îäíî: «Ëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ» (Ðèì.13:9). Ñðåäè ëþäåé íåò íèêîãî, êòî áûë áû íàì áëèæå ðîäèòåëåé. Íèêîìó ìè íå îáÿçàíû áîëåå, íåæåëè èì. Ïîýòîìó íà âòîðîé ñêðèæàëè, âïåðåäè ïðî÷èõ, ñòîèò çàïîâåäü: «×òè îòöà òâîåãî è ìàòü òâîþ…» (Èñõ.20:12). Îêàçûâàòü óâàæåíèå äðóãèì ëþäÿì-ñóùåñòâåííàÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü æèçíè õðèñòèàíèíà. Ïî÷òåíèå, áóäó÷è âíóòðåííåé óñòàíîâêîé íà óâàæåíèå, âåæëèâîñòü è ó÷òèâîñòü, äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ âíèìàíèåì è äàæå ïîâèíîâåíèåì. Áåç ýòîãî, óâàæåíèå áóäåò íå ïîëíûì, èáî ìàëî ÷òèòü òîëüêî óñòàìè (Èñàèÿ 23:13). Ðîäèòåëÿì îêàçûâàåò ÷åñòü ïîñëóøàíèå èõ äåòåé. Ñ äðóãîé ñòîðîííè, óâàæåíèå òðåáóåò ëþáâè è ïîêîðíîñòè. ×åëîâåê êîòîðûé îòêàçûâàåòñÿ óâàæàòü ñâîèõ ðîäèòåëåé, îòðûâàåò ñåáÿ îò ñâîèõ êîðíåé, ïî÷òè íàâåðíÿêà îò ñâîèõ ïîòîìêîâ. Àïîñòîë Ïàâåë ãîâîðèò: «Îòäàâàéòå âñÿêîìó äîëæíî养 (Ðèì.13:7). Íî êîìó, ïîñëå Ãîñïîäà, îáÿçàíû ìû âîçäàâàòü ÷åñòü è ïî÷¸ò, êàê íå ðîäèòåëÿì? Èì Ãîñïîäü ïðåïîðó÷èë íàñ, íóæäàþùèõñÿ â çàùèòå è ïîìîùè, ÷òîáû îíè ïåêëèñü è ìîëèëèñü î òåëàõ è äóøàõ íàøèõ. Ïîïå÷åíèå è ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé ïðîÿâëÿåòñÿ â ëþáâè. Îíè âîçëþáèëè íàñ ñíà÷àëà è íà äåëå. Òàê æå äåéñòâåííà äîëæíà áèòü è íàøà ëþáîâü ê íèì. È íå òîëüêî ïîêà ìû ìàëû, íî è êîãäà ïðèõîäèì â âîçðàñò, ìû äîëæíû ëþáèòü ðîäèòåëåé è èìåòü ïîïå÷åíèå î íèõ â ñòàðîñòè èõ, èáî îíè îñòàþòñÿ âñåãäà íàøèìè ðîäèòåëÿìè, à ìû – äåòüìè. Íåóâàæåíèå è ïðåçðåíèå, îòñóòñòâèå ëþáâè, íåíàâèñòü, íåïîñëóøàíèå è âîçìóùåíèå, îãîð÷åíèå êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì ðîäèòåëåé – åñòü íàðóøåíèå ïÿòîé çàïîâåäè. Ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé – ýòî îòðàæåíèå ïî÷èòàíèÿ Áîãó Îòöó Íàøåìó Íåáåñíîìó, ýòî ÷àñòü îñâÿùåíèÿ (Ìàë. 1:6; Ëåâ. 19: 2-3). Òàêèì îáðàçîì, ïî÷èòàòü ðîäèòåëåé, çíà÷èò ïîíÿòü è íà äåëå äîêàçàòü, ÷òî îíè äîñòîéíû óâàæåíèÿ. Ïî÷èòàíèå – çàáîòëèâîå è óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê îòöó è ìàòåðè. Ðîäèòåëåé ïî÷èòàþò íå çà çàñëóãè, à íà îñíîâå ïðèðîäíûõ ñâÿçåé è çàêîíà óñòàíîâëåííîãî Ãîñïîäîì. Ýòà çàïîâåäü âå÷íà. Êàæäûé èç íàñ ìîæåò ñïðîñèòü ñåáÿ: «áûë ëè ÿ ÷åì-òî î÷åíü ïðèâëåêàòåëåí, êîãäà ìåíÿ âïåðâûå ïîêàçàëè ìàìå». Èìåëè ëè ìè â íà÷àëå æèçíè êàêèå-òî çàñëóãè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ íàøè ìàòåðè çàáîòèëèñü î íàñ? Èìåëè ëè ìè ïðàâî îæèäàòü, ÷òîáû îíè ïðîñèæèâàëè íî÷è ó íàøåé ïîñòåëè è íå ñìûêàëè ãëàç? Ïî÷åìó â òå÷åíèè ìíîãèõ ëåò íàøè ðîäèòåëè òðàòèëè íà íàñ ýíåðãèþ, âðåìÿ è çäîðîâüå? Íå ïî òîé ëè ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî ìû èõ äåòè? Ïî âåëåíèþ åñòåñòâåííîé ëþáâè íàøè ðîäèòåëè íàõîäèëè â íàñ íå÷òî, ÷òî èõ ðàäîâàëî. Ðàçâå íå äîëæíû è ìû èñêàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå â ñâîèõ ðîäèòåëÿõ? Ìíîãèå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò ñâîèõ äåòåé èñêëþ÷èòåëüíî ñïîñîáíûìè è íåîáû÷àéíî îäàðåííûìè. È ýòî âñ¸ ðåçóëüòàò ëþáâè. Ðàçâå íå ìîæåì è ìû çàìåíèòü, â íàøèõ íå ñîâåðøåííûõ ðîäèòåëÿõ ñâîéñòâà, äîñòîéíûå ïî÷òåíèÿ è óâàæåíèÿ? Ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ïðåäîïðåäåëåíû â ïðèðîäå è òàÿò â ñåáå î÷åíü è î÷åíü ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ. ×óâñòâî ïî÷òåíèÿ èëè íå ïî÷òåíèÿ ê ðîäèòåëÿì âëèÿåò íå òîëüêî íà ñîâåñòëèâîñòü, íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå äåòåé, íî è íà áëàãîñîñòîÿíèå. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ÷óâñòâà áóäåò ñ÷àñòüå èëè íåñ÷àñòüå ÷åëîâåêà. Äåòÿì óâàæàþùèì ñîâåòû ñâîèõ ðîäèòåëåé óäà¸òñÿ èçáåæàòü âñÿêèõ ãëóïîñòåé è îøèáîê, ïîðòÿùèõ çäîðîâåå è óêîðà÷èâàþùèõ æèçíü. Ëþáîâü ðîäèòåëåé ê ñâîèì äåòÿì íåîïèñóåìî âåëèêà. Ðàäè ëþáâè ê íèì ðîäèòåëè òðàòÿò ôèçè÷åñêèå ñèëû, ýíåðãèþ, çäîðîâüå è äàæå ðèñêóþò ñîáñòâåííîé æèçíüþ. «Êàê îòåö ìèëóåò ñûíîâ, òàê ìèëóåò Ãîñïîäü áîÿùèõñÿ Åãî» (Ïñ. 102:13). Êàê îòåö ìèëóåò, òî åñòü ñíèñõîäèò ëþáîâüþ, æåëàåò äîáðà è îêàçûâàåò áëàãîäåÿíèå ñâîèì äåòÿì, òàê ìèëóåò è «Ãîñïîäü áîÿùèõñÿ Åãî». Áîã ÷åðåç ïðîðîêà Èñàèþ ãîâîðèò: «Çàáóäåò ëè æåíùèíà ãðóäíîå äèòÿ

ñâ» (Èñ.49:15).  îñíîâíîì âñå ìàòåðè, ñ ïåðâîãî äíÿ ïîÿâëåíèÿ ðåá¸íêà íà áåëûé ñâåò, ìîëÿòñÿ î í¸ì. Ìîëèòâû ñîâåðøàþò î ñâîèõ äåòÿõ, íå òîëüêî òîãäà, êîãäà îíè åù¸ ìàëû, íî äàæå è òîãäà êîãäà îíè óæå âçðîñëûå. À î íåïîñëóøíûõ äåòÿõ êîòîðûå óõîäÿò â ìèð è ïîêèäàþò îòöîâñêèé äîì, ñîâåðøàþò óñèëåííûå ìîëèòâû, æåëàÿ èõíåãî âîçâðàòà è îáðàùåíèÿ ê Áîãó. Èñòîðèÿ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé ïîëíà ïå÷àëè è ðàäîñòè. Ñ÷àñòëèâû ðîäèòåëè, äåòè êîòîðûõ ïî÷èòàþò èõ è ïîñëóøíû èì. Ïîñëóøíûå äåòè áóäóò Áîãîì áëàãîñëîâåííû è íàñëåäóþò äîëãîëåòèå. Äåòè êîòîðûå íå ïî÷èòàþò ñâîèõ ðîäèòåëåé íå òîëüêî ïðèíîñÿò èì áîëü, íî è ëèøàþò ñåáÿ áëàãîñëîâåíèÿ è äîëãîëåòèÿ (Âòîð. 5:16; Åôåñ. 6:2-3). Ïèñàíèå çàâåùàåò äåòÿì ïîâèíîâàòñÿ ðîäèòåëÿì, óâàæàòü èõ è íèêîãäà íå ïðè÷èíÿòü èì áîëü. Ïî÷òåíèå ê îòöó è ìàòåðè åñòü îñíîâà âñåõ äîáðîäåòåëåé. Ñ÷àñòëèâû òå äåòè, êîòîðûå ìîãóò ñêàçàòü, îãëÿíóâøèñü íàçàä, ÷òî ñäåëàëè âñ¸ äëÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé, ÷òî áûëî â èõ ñèëàõ. Ïî÷òåíèå ðîäèòåëåé åñòü íå òîëüêî îáÿçàííîñòü íî è ïîëüçà. Èèñóñ, ñûí Ñèðàõà ãîâîðèò: «Äåòè ïîñëóøàéòå ìåíÿ îòöà, è ïîñòóïàéòå òàê, ÷òîáû âàì ñïàñòèñü, èáî Ãîñïîäü âîçâûñèë îòöà íàä äåòüìè è

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÓÆÍÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ ÎÒÖÀ È ÌÀÒÜ?

óòâåðäèë ñóä ìàòåðè íàä ñûíîâÿìè. Ïî÷èòàþùèé îòöà î÷èñòèòñÿ îò ãðåõîâ è óâàæàþùèé ìàòü ñâîþ – êàê ïðèîáðåòàþùèé ñîêðîâèùå. Ïî÷èòàþùèé îòöà áóäåò èìåòü ðàäîñòü îò äåòåé ñâîèõ, è â äåíü ìîëèòâû ñâîåé áóäåò óñëûøàí. Óâàæàþùèé îòöà áóäåò äîëãîäåíñòâîâàòü è ïîñëóøíûé Ãîñïîäó – óñïîêîèò ìàòü ñâîþ. Áîÿùèéñÿ Ãîñïîäà ïî÷òèò îòöà è êàê âëàäûêàì ïîñëóæèò ðîäèâøèì åãî. Äåëîì è ñëîâîì ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü, ÷òîáû ïðèøëî íà òåáÿ áëàãîñëîâåíèå îò íèõ, èáî áëàãîñëîâåíèå îòöà óòâåðæäàåò äîìû äåòåé, à êëÿòâà ìàòåðè ðàçðóøàåò äî îñíîâàíèÿ. Ñûí! Ïðèìè îòöà òâîåãî â ñòàðîñòè åãî è íå îãîð÷àé åãî â æèçíè åãî. Õîòÿ áû îí è îñêóäåë ðàçóìîì, èìåé ñíèñõîæäåíèå è íå ïðèíåáðåãàé èì ïðè ïîëíîòå ñèëû òâîåé, èáî ìèëîñåðäèå ê îòöó íå çàáûòî; íå ñìîòðÿ íà ãðåõè òâîè, áëàãîñîñòîÿíèå òâî¸ óìíîæèòñÿ.  äåíü ñêîðáè òâîåé âîñïîìÿíåòñÿ î òåáå; êàê ëåä îò òåïëîòû ðàçðåøàòñÿ ãðåõè òâîè. Îñòàâëÿþùèé îòöà – òîæå, ÷òî è áîãîõóëüíèê è ïðîêëÿò îò Ãîñïîäà ðàçäðàæàþùèé ìàòü ñâîþ». (È.Ñèðàõ.3:1-16). Ïëîõîå îòíîøåíèå äåòåé ê ñâîèì ðîäèòåëÿì – ýòî ïå÷àëüíàÿ ÷àñòü ñåìåéíîé èñòîðèè. Íàì èçâåñòíû ôàêòû, ÷òî äåòè ãðóáî îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, çëîñëîâÿò è îñêîðáëÿþò èõ èçáèâàþò è èçãîíÿþò èõ èç äîìà ñâîåãî, à íåêîòîðûå îòäàþò èõ â äîìà äëÿ ïðåñòàðåëûõ. Áîã â ëþáâè Ñâîåé îêàçûâàåò îñîáóþ çàáîòó ïîæèëûì ëþäÿì (Èñàèÿ 46:4). Äåëàòü ïðè âñÿêîì ñëó÷àå äîáðî ëþäÿì è îñîáåííî ïîæèëûì – îäíî èç âåëè÷àéøèõ íàøèõ ïðåèìóùåñòâ. Áèáëèÿ ãîâîðèò: «Äåëàÿ äîáðî, äà íå óíûâàåì, èáî â ñâî¸ âðåìÿ ïîæí¸ì, åñëè íå îñëàáååì» (Ãàëë.6:9). Íà ñòåíå äîìà ïðåñòàðåëûõ áûëî íàïèñàíî ñëåäóþùåå: «Áëàæåí òîò, êòî ïîíèìàåò, ÷òî íàøè ðóêè äðîæàëè è íîãè íå óâåðåíû. Áëàæåí òîò, êòî çíàåò, êàê ìû íàïðÿãàåì ñëóõ, ñòàðàÿñü óñëûøàòü âàñ. Áëàæåí òîò, êòî âñåãäà ïîìíèò, ÷òî íàøå çðåíèå ïðèòóïèëîñü è ðå÷ü ìåäëèòåëüíà.

Ëþäè îñâàèâàþò êîñìîñ, à íà çåìëå æèòü åù¸ íå íàó÷èëèñü.

5 Áëàæåí òîò, êòî íå çàìå÷àåò ðàñïëåñêàííîãî êîôå çà ñòîëîì. Áëàæåí òîò, êòî ñ äîáðîé óëûáêîé îñòàíàâëèâàåòñÿ ïîãîâîðèòü ñ íàìè. Áëàæåí òîò, êòî íå ãîâîðèò: «Òû óæå ðàññêàçàë ìíå ýòî îäíàæäû». Áëàæåí òîò, êòî óìååò ïîìî÷ü íàì âñïîìíèòü ïðîøëîå. Áëàæåí òîò, êòî äà¸ò íàì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìû òîæå ëþáèìû, óâàæàåìû è íå ñîâñåì çàáûòû». Ïîñòóïàéòå ñ âàøèìè ðîäèòåëÿìè òàê, êàê áû âû õîòåëè, ÷òîáû âàøè äåòè ïîñòóïàëè ñ âàìè. Ïîýòîìó: Äåòè íå äîëæíû ïðåíåáðåãàòü ìíåíèåì ñâîèõ ðîäèòåëåé è íàñìåõàòüñÿ íàä íèìè, ïðîêëèíàòü è çëîñëîâèòü èõ. (Ïð. 30:17; Èñõ. 21:17; Ïð. 20:20; Ìàò. 15:4). Äåòè äîëæíû ñîçíàòåëüíî ïî÷èòàòü ðîäèòåëåé, õîðîøî î íèõ îòçûâàòüñÿ, âåæëèâî ðàçãîâàðèâàòü ñ íèìè. (Áûò. 47:7,11,12; 1Öàð.2:19-20). Äåòè íå äîëæíû ñòûäèòñÿ ïðîÿâëåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ ê ðîäèòåëÿì (Áûò. 46:39). Äåòè îáÿçàíû ñëóøàòüñÿ îáîèõ ðîäèòåëåé è ïîâèíîâàòüñÿ èì âî âñ¸ì (Âòîð. 21:18; Åôåñ. 6:1; Êîë. 3:20). Ìû ÷òèì îòöà è ìàòü, åñëè ïðèçíà¸ì è èñïîëíÿåì èõ òðåáîâàíèÿ è íå îòâåðãàåì èõ íàñòàâëåíèÿ è óêàçàíèÿ (1Öàð. 2:20; Ïð. 1:8; 15:5). Èñòèííàÿ ïîêîðíîñòü ðîäèòåëÿì – óìåíèå óâàæàòü îòöà è ìàòü çà íàêàçàíèå (Åâð.12:9). Äåòè äîëæíû ïðèíèìàòü çàñëóæåííîå íàêàçàíèå êàê ÷åñòü, à íå êàê îñêîðáëåíèå (Ïð.3:11-12; Åâð. 12:5-8). Ïî÷èòàòü ðîäèòåëåé, çíà÷èò ðàäîâàòü èõ, æèâÿ ìóäðî è ïîñòóïàÿ áëàãîðàçóìíî (Ïð.23:24-25). Ìû ïî÷èòàåì ðîäèòåëåé, åñëè çàáîòèìñÿ î íèõ è èõ íóæäàõ. Ìû áëàãîäàðèì èõ çà âñ¸, ÷òî îíè äëÿ íàñ ñäåëàëè è â ñâîþ î÷åðåäü çàáîòèìñÿ î íèõ,, îêàçûâàÿ íå òîëüêî ôèíàíñîâóþ, íî è äðóãóþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü (Òèì.5:4). Íàø Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, ïîêàçàë ñîâåðøåííûé ïðèìåð ñîáëþäåíèÿ ýòîé çàïîâåäè, áóäó÷è íà çåìëå ïîêîðíûì è ïîñëóøíûì ðîäèòåëÿì (Ëóê.2:51), è ïðîÿâëÿÿ çàáîòó è ó÷àñòèå ê îâäîâåâøåé ìàòåðè. Ïîâåäåíèå Èîñèôà – çàìå÷àòåëüíûé ïðèìåð èñïîëíåíèÿ ïÿòîé çàïîâåäè (Áûò.45:3) ïðîÿâëåíèå çàáîòû îá îòöå (Áûò.49:9), ëþáâè ê íåìó (Áûò46:28-34), ñûíîâåé ãîðäîñòè çà íåãî (Áûò. 47:7, 27, 31) è ïîñëóøàíèå åìó (Áûò.5:1-14). Ïå÷àëüíûé ïðèìåð íåïîâèíîâåíèÿ – ñûíîâÿ Èëèåâû Îôèí è Ôèíååñ, êîòîðûå íå ïðèñëóøèâàëèñü ê ñëîâàì îòöà ñâîåãî (1Öàð. 2:25), è íå îáðàùàëè âíèìàíèÿ íà çàïîâåäè Ãîñïîäà, ÷òî çàêîí÷èëîñü î÷åíü ïå÷àëüíî (1Öàð. 2:12; 4:11,17). Äåòè äîëæíû îêàçûâàòü ïî÷òåíèå ñâîèì ðîäèòåëÿì, îòíîñÿñü ê íèì ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, íî ñòðàõ ýòîò îñíîâàí íà ëþáâè. «Áîéòåñü êàæäûé ìàòåðè ñâîåé è îòöà ñâîåãî..» (Ëåâ.19:3). Äåòè îêàçûâàþò ïî÷òåíèå ñâîèì ðîäèòåëÿì ñëîâîì è äåëîì. Ñëîâîì. Íåâàæíî, ãîâîðÿò ëè äåòè ñ ðîäèòåëÿìè èëè ãîâîðÿò î íèõ, â ñëîâàõ äîëæíî áûòü óâàæåíèå, «Ïðîñè, ìàòü ìîÿ; ÿ íå îòêàæó òåáå», – ãîâîðèò Ñîëîìîí ìàòåðè (3Öàð. 2:20). Äåëîì. Ïîêîðíîñòü ðîäèòåëÿì è ïî÷òåíèå èõ â äåëàõ è ïîñòóïêàõ ñâîéñòâåííî áîãîáîÿçíåííûì äåòÿì. Èîñèô, áóäó÷è íàìåñíèêîì Åãèïòà, íå ñìîòðÿ íà ñâî¸ áîãàòñòâî è ñèëó, íå òîëüêî ïîçàáîòèëñÿ î ïðîïèòàíèè îòöà ñâîåãî è åãî ñåìüè â ãîëîäíûå âðåìåíà, íî ïî îáû÷àþ ïîêëîíèëñÿ îòöó (Áûò. 48:12). Öàðü Ñîëîìîí ïîäíÿëñÿ ñ òðîíà, êîãäà âîøëà ìàòü åãî (3Öàð.2:19). Ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé çàêëþ÷àåòñÿ â çàáîòå î íèõ â èõ ïðåêëîííûõ ãîäàõ. Çàáîòà î ðîäèòåëÿõ – âîçâðàò äîëãîâ. Âåäü îíè çàáîòèëèñü äîëãèå ãîäû, âîñïèòûâàÿ äåòåé è òåïåðü î÷åðåäü äåòåé ïîìî÷ü èì. Ìîëîäûå àèñòû ïðèíîñÿò ïðîïèòàíèå ñòàðûì, ïîòîìó ÷òî ïîñëåäíèå ãîäû îíè óæå íå ìîãóò ëåòàòü. Âñïîìíèòå ñûíîâüþ ëþáîâü Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà ê Ñâîåé ìàòåðè. Îí, áóäó÷è ðàñïÿòûì íà êðåñòå, ïðîñèë Èîàííà çàáîòèòñÿ î ìàòåðè (Èîàíí. 19:26-27). Áîã îáåùàåò ïðîäëèòü äíè ÷åëîâåêà, ïî÷èòàþùåãî ðîäèòåëåé. «Óâèäèøü ñûíîâåé ó ñûíîâåé òâîèõ (Ïñàë.127:6). Äíè æå ÷åëîâåêà íå ïî÷èòàþùåãî ðîäèòåëåé, ñîêðàùàþòñÿ. Àâåñàëîì çàìûñëèë â ñåðäöå ñâîåì îòíÿòü ó îòöà ñâîåãî êîðîíó è îí íàñòðàèâàë ïîääàííûõ ïðîòèâ Äàâèäà, ê êîòîðîìó îíè ïðèõîäèëè ñóäèòñÿ. Äíè æèçíè Àâåñàëîìà áûëè ñîêðàùåíû. Ïðåñâèòåð Àëåêñàíäð Ñåñòðèíñêèé, ã. Ïîðòëàíä, ÑØÀ. P.S. Ïàñòîð Àëåêñàíäð Ñåñòðèíñêèé â 1994 ãîäó ðóêîïîëàãàë íà ïðåñâèòåðñêîå ñëóæåíèå íûíåøíåãî åïèñêîïà Ïåòðà Çàëèçíîãî.

Ó íîìåð³ âèêîðèñòàí³ àôîðèçìè Âîëîäèìèðà Êîäåáñüêîãî (ì.Ëóöüê).


6

ªâàíãåëüñüêà Åâàíãåëüñüêà Íèâà ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß

ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «Õë³á æèâèé» ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ëåí³íà, 23. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Â³ôºçäà» ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 77 (ÄÊ «ÓÒÎû). Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Íîâå Æèòòÿ» ð-í Êîðîñòèø³âñüêèé, ñ. Ãëèáî÷îê, âóë. Öåíòðàëüíà, 19. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðóæèí, âóë. Êîîïåðàòèâíà, 22. Íåä³ëÿ 10.00, Öåðêâà «Â³äêðèòå ñåðöå» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îçàä³âêà, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 2. Íåä³ëÿ 10.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 10.00, ñåðåäà 16.00. Öåðêâà «Âåëèêîãî äîðó÷åííÿ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ñàáóðîâà, 92. Íåä³ëÿ 10.00.

×

èòà÷³ íå îäèí ðàç çâåðòàëèñÿ â ðåäàêö³þ ãàçåòè ç ïèòàííÿì ïðî ð³çäâÿíó ÿëèíêó. ßê ³ êîëè âîíà ââ³éøëà â æèòòÿ õðèñòèÿí, ñòàëà çâè÷àºì, òðàäèö³éíèì ÿâëåííÿì? Íèæ÷å ìè äðóêóºìî äîñë³äæåííÿ ïðî ð³çäâÿíó ÿëèíêó. Âèñíîâêè ç öüîãî äîñë³äæåííÿ ÷èòà÷ ìîæå çðîáèòè ñàì ³, ïðèñëóõàþ÷èñü äî ñâîãî ñóìë³ííÿ, ïðèéìàòè àáî â³äêèíóòè öåé çâè÷àé.

ÏÐΠвÇÄÂßÍÓ ßËÈÍÊÓ Ç ãëèáîêî¿ äàâíèíè âåäåòüñÿ çâè÷àé ïðèêðàøàòè ñâî¿ äîì³âêè êâ³òàìè òà çåëåííþ â äí³ îñîáëèâèõ ñâÿò. Äðåâí³ ºãèïòÿíè ï³ä ÷àñ çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ (20 – 25 ãðóäíÿ) âíîñèëè â ä³ì çåëåíó ô³í³êîâó ïàëüìó, ÿê çíàê òîðæåñòâà « æèòòÿ íàä ñìåðòþ». Äðåâí³ ðèìëÿíè â ñâÿòî Ñàòóðíàë³é (17 – 23 ãðóäíÿ) ïðèêðàøàëè äåðåâî ð³çíèì äð³á’ÿçêîì ³ ìàëèìè ìàñêàìè Áàõóðà. ²íêîëè íà äåðåâ³ ñòàâèëè 12 ñâ³÷îê, à íà ñàìîìó âåðøö³ – çîáðàæåííÿ áîãà ñîíöÿ. Äðåâí³ äðó¿äè â öåé æå ÷àñ ñïðàâëÿëè òîðæåñòâà íà ÷åñòü áîãà Îäèíà (Âîòàíà) ³ ïðèêðàøàëè ñâÿùåííèé äóá ïîçîëî÷åíèìè ÿáëóêàìè ³ ïå÷èâîì â âèãëÿä³ ðèáè, ïòàõ³â òà ð³çíèõ òâàðèí, öèì ñàìèì âèñëîâëþâàëè ïîäÿêó çà îòðèìàí³ äàðè. Íà ã³ëÿêàõ ñòàâèëè òà çàïàëþâàëè ñâ³÷êè íà ÷åñòü Áàëäåðà, áîãà ñîíöÿ.

Öåðêâà «Â³ôàí³ÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ìåòàë³ñò³â, 55. Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «Âåô³ëü» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. ϳäãîðîäíº, âóë. Ìèðó, 28. Íåä³ëÿ 9.00, 15.00. Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» ñìò. Ðîìàí³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 171. Íåä³ëÿ 15.00. Öåðêâà «Â³äðîäæåííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ï.Êîìóíè, 58. Íåä³ëÿ 14.00. Öåðêâà «Ïðåîáðàæåííÿ» ð-í Áåðäè÷³âñüêèé, ñ. Îáóõ³âêà, âóë. Ìèðó, 38. Íåä³ëÿ 9.00, ñåðåäà 9.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00. Öåðêâà «Âîçíåñ³ííÿ» ì. Áåðäè÷³â, âóë. Ïåðåìîãè 2 (áóäèíîê äëÿ ïðèñòàð³ëèõ) Íåä³ëÿ 10.00. ñóáîòà 10.00. Öåðêâà ժ ì. Áåðäè÷³â, âóë. Âîéêîâà, 63 Íåä³ëÿ 9.00 Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ» îáë. Æèòîìèðñüêà, ñìò. ×óäí³â, ïðîâ. Ïóøê³íà, 1. Íåä³ëÿ 12.00. ²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ: Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Ïîãðåáèùåíñüêèé ñ. Î÷åðåòíÿ, âóë. Çàë³çíè÷íà 37 Íåä³ëÿ 10.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ³ííèöÿ, âóë. Âàòóò³íà, 13 Íåä³ëÿ 10.00, 18.00, â³âòîðîê 19.00, ï’ÿòíèöÿ 19.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ì. ²ë³íö³, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 1 Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í ²ëë³íåöüêèé, ñ. Ñîðîêà Íåä³ëÿ 10.00, 17.00 Öåðêâà «ÕªÂ» ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Òåðí³âêà Íåä³ëÿ 14.00, Öåðêâà «Ô³ëàäåëüô³ÿ», ð-í Êîçÿòèíñüêèé, ñ. Êàøïåð³âêà, âóë. ˳ñîâà, 33. Íåä³ëÿ 10.00

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Æèòîìèðñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ Ñîþçó â³ëüíèõ öåðêîâ ÕªÂ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ïåòðî Çàë³çíèé. ³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð: Àíäð³é Áîðîä³í.

Êîëè ³ êèì ââåäåíà ð³çäâÿíà ÿëèíêà – íåâ³äîìî. Îäíå ïåðåäàííÿ òâåðäèòü. Ùî Áîí³ôàö³é, õðèñòèÿíñüêèé ì³ñ³îíåð, ïðèáóâøè â ͳìå÷÷èíó ç Àíã볿 â VIII â., çàì³íèâ äðó¿äñüê³ ïîêëîí³ííÿ ñâÿùåííîìó äóáó òîðæåñòâàìè á³ëÿ ïðèêðàøåíî¿ ÿëèíêè íà ÷åñòü íàðîäæåííÿ Õðèñòà.  í³ìåöüê³é åíöèêëîïå䳿 der Grosse Brockhaus âèäàí³é 1957 ðîêó òîì V, ñòîð. 643, ïðèâîäÿòüñÿ äàíí³ ïðî ÷àñ êîëè ç’ÿâèëèñÿ ð³çäâÿí³ ÿëèíêè.  Åëüçàñ³ âîíè áóëè â 1494 ð., â Ñòðàñáóðç³ ïðîäàâàëèñÿ 1539ð., à â 1605 ð. âåëè÷åçíà ïðèêðàøåíà ÿëèíêà ñòîÿëà íà ì³ñüê³é ïëîù³. Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ ðåàêö³ÿ. Öåðêâà ïî÷àëà

çàáîðîíÿòè ÿëèíêè, à ïîë³ö³¿ áóëî íàêàçàíî ñë³äêóâàòè, ùîá âîíè íå ç’ÿâëÿëèñÿ. ³äíîâëåííÿ ð³çäâÿíèõ ÿëèíîê ïî÷àëîñÿ â XVIII â. ßëèíêà ç çàïàëåíèìè íà í³é ñâ³÷êàìè áóëà íà гçäâî â 1708 ð. ó ªëèçàâåòè ãåðöîãèí³ Ïôàëüñüêî¿. Òàê æ ÿëèíêè ç’ÿâèëèñÿ â Ëåéïöèãó â 1767 ð., â Áåðë³í³ â 1780 , â Ãðàö³ â 1813, â Ìþíõåí³ â 1825.  Àíã볿 ïðèíö, Àëüáåðò ÑàêñåíÊîáóðã, ÷îëîâ³ê êîðîëåâè ³êòîð³¿, â 1841 ð. íà гçäâî â ³íäçîðñüêîìó çàìêó ïîñòàâèâ ïðèêðàøåíó ÿëèíêó, ÿêîþ âñ³ çàõîïëþâàëèñÿ. Ç Í³ìå÷÷èíè ð³çäâÿí³ ÿëèíêè ïåðåéøëè â Ô³íëÿíä³þ, Øâåö³þ ³ Íîðâåã³þ.  Âåí³ ÿëèíêà áóëà ââåäåíà ïðèíöåñîþ Ãåíð³åòîþ â 1816 ð. Ïðèíöåñà Îëåíà Ìàêëåíáóðãñüêà ââåëà ÿëèíêó â Ïàðèæ â 1840 ð. Çâè÷àé ïðèêðàøàòè íà гçäâî ÿëèíêó ñòàâ ðîçìíîæóâàòèñÿ ïî âñ³é çåìë³, ÿê ñòåïíà ïîæåæà, ïåðåêèíóâñÿ íàâ³òü ÷åðåç ìîðÿ òà îêåàíè. Ïàñòîð Ãåíðèõ Ùâàí ïîñòàâèâ ïðèêðàøåíó ÿëèíêó íà гçäâî 1851 ð. â ì³ñòà Êë³âëåíä³, Îãàéî, áàãàòî õòî ç ÷ëåí³â öåðêâè íàçâàëè öå ÿçè÷íèöüêèì çâè÷àºì. Ïàñòîð íàéøîâ äîâîäè ùî öå õðèñòèÿíñüêèé çâè÷àé. Íà ñòóïíîãî ðîêó ÿëèíêà çíîâó ç’ÿâèëàñÿ â öåðêâ³, ³ ïðîòèâíèê³â âèÿâèëîñÿ íåáàãàòî, à ç ÷àñîì ÿëèíêè ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ â áàãàòüîõ áóäèíêàõ ³ öåðêâàõ ïî âñ³é Àìåðèö³. Îñâÿ÷åííÿ çâè÷à¿â, çãàäàíå â ªâàíãå볿 «ñâÿòî Îáíîâëåííÿ» (ó ºâðå¿â íàçèâàºòüñÿ ÕÀÍÓÊÊÀ) óñòàíîâëåíå Þäîþ Ìàêêàâåºì â 165 ð. äî Ð.Õ. â ïàì’ÿòü îáíîâëåííÿ ³ îñâÿ÷åííÿ õðàìó ³ æåðòîâíèêà (1 Ìàê. 4:50). À í³ Õðèñòîñ , à í³ Àïîñòîëè íå çàñóäæóâàëè ºâðå¿â çà öå «íå á³áë³éíå» ñâÿòî. Íàì íàïèñàíî: « ² âñå, ùî ò³ëüêè ðîáèòå ñëîâîì ÷è ä³ëîì, óñå ðîá³òü ó ²ì’ÿ Ãîñïîäà ²ñóñà, äÿêóþ÷è ÷åðåç Íüîãî Áîãîâ³ é Îòöåâ³.» (Êîë.3:17).  601 ð. ï³ñëÿ Ð.Õ. ïàïà Ãðèãîð³é I, â³äïðàâëÿþ÷è ì³ñ³îíåð³â â äàëåê³ êðà¿, äàâ ¿ì òàêó âêàç³âêó: «Í³ çà ÿêèõ îáñòàâèí íå ðóéíóéòå õðàìè, à çíèùóéòå ³äîë³â ÿê³ â íèõ. Îñâÿ÷óéòå âîäó îêðîïëÿéòå ö³ õðàìè; áóäóéòå àëòà𳅠òàê ùîá ëþäè, íå áà÷èëè ðóéíóâàííÿ õðàì³â, ìîãëè çàëèøàòè ñâî¿ çàáëóäæåííÿ, ïðèçíàâàòè ³ñòèííîãî Áîãà ³ ïîêëîíÿòèñÿ Éîìó». Ïðèòðèìóþ÷èñü ö³º¿ ïîðàäè, õðèñòèÿíñüê³ ä³ÿ÷³ â ïîñë³äóþ÷³ ñòîë³òòÿ «îñâÿ÷óâàëè» íå ò³ëüêè õðàìè, àëå ³ äåÿê³ ÿçè÷íèöüê³ ñâÿòà ³ çâè÷à¿, òàê ùî â íàø ÷àñ, ïî ñïîñîáó ñâÿòêóâàííÿ, âàæêî â³äð³çíèòè õðèñòèÿíñüêå â³ä ÿçè÷íèöüêîãî.

Ïîâåäåíèå Äåäà Ìîðîçà ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïàì Êîðàíà, óáåæäåí èìàì èç Òóðöèè Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîâåäåíèå Äåäà Ìîðîçà, òóðåöêèé èìàì Ñóëåéìàí Åíè÷åðè ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî äîâåðÿòü åìó íå ñòîèò. Ìóñóëüìàíñêèé áîãîñëîâ, ïðîæèâàþùèé íà ñåâåðî-çàïàäå Òóðöèè, ïîÿñíèë, ÷òî ñ÷èòàåò êðàéíå ïîäîçðèòåëüíûì òîò ôàêò, ÷òî Äåä Ìîðîç âî âðåìÿ ðàçäà÷è ïîäàðêîâ ïðèáèðàåòñÿ â äîìà ÷åðåç äûìîõîä. Ïî ìíåíèþ Ñóëåéìàíà Åíè÷åðè, ýòî ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïàì, ñôîðìóëèðîâàííûì â Êîðàíå, ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ» ñî ññûëêîé íà ïóáëèêàöèþ â èòàëüÿíñêîé ãàçåòå «Corriere della Sera». «Äåä Ìîðîç ïðèáèðàåòñÿ â äîìà ÷åðåç îêíà èëè äûìîõîäû. Åñëè áû îí áûë ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì, òî ïðîõîäèë áû ÷åðåç äâåðè, ïîñêîëüêó ó íàñ òàê ïðèíÿòî», - îòìåòèë èìàì. Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-äæåðåë.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÆÒ ¹ 258 Âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íî. Äðóêóºòüñÿ íà ïîæåðòâè ÷èòà÷³â. Çà çì³ñò òà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ¿¿ àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 13303 Æèòîìèðñüêà îáë, ì. Áåðäè÷³â 3,à/ñ 14 e-mail: openheart65@mail.ru www.zhitomir.ufcu.com.ua

¹ ¹ 41 (138) (137) Êâ³òåíü ѳ÷åíü 2012 2011 ð³ê ð³ê

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÉ ÃÓÌÎÐ Ïðîñíóâøèéñÿ Àäàì õìóðî ïîòèðàåò òî ìåñòî, ãäå áûëî öåëîå ðåáðî, èç ÷àñòè êîòîðîãî òîëüêî ÷òî Ãîñïîäü ñîçäàë æåíùèíó. Ãîñïîäü (çàáîòëèâî): –×òî, Àäàìóøêà, áîëüíî? – Äà êàê áû è íåò. Íî, ïðåä÷óâñòâèå íåõîðîøåå... Íà ñîáðàíèè â öåðêâè âäðóã ðàçäàåòñÿ çâîíîê ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. ×åëîâåê âïîïûõàõ äîñòàåò òåëåôîí, ÷òîáû îòâåòèòü. Ïàñòîð îáðàùàåòñÿ ê íåìó: – Ýòî æå íå Èèñóñ çâîíèò, ïîýòîìó, ìîæíî ñïîêîéíî âûêëþ÷èòü… Îäíàæäû, ìàëåíüêóþ äåâî÷êó ñïðîñèëè: – Êàê òû äóìàåøü, ïî÷åìó Áîã âçÿë ê Ñåáå Åíîõà? – Áîã è Åíîõ òàê äðóæèëè, ÷òî ïîêà îíè ãóëÿëè, îíè óøëè äàëåêî îò äîìà Åíîõà, è òîãäà Áîã ñêàçàë åìó: «Åíîõ, òû òàê äàëåêî îò ñâîåãî äîìà, ÷òî óæå áëèæå ê Ìîåìó. Ïîøëè êî Ìíå!». È Åíîõ ñîãëàñèëñÿ... Íà÷èíàþùèé ïðîïîâåäíèê çà êàôåäðîé: – ß âñåãäà óäèâëÿëñÿ Áîæüèì ðàñ÷åòîì âðåìåíè. Ýòî æ êàê íóæíî áûëî ïðîñ÷èòàòü, ÷òîá Èèñóñ ðîäèëñÿ ïðÿìî íà Ðîæäåñòâî! Èç ïðîïîâåäè íà Ðîæäåñòâî: – Èîñèô, Ìàðèÿ è Ìëàäåíåö áåæàëè îò Èðîäà, à âîêðóã ìåòåëü, ñóãðîáû... Ðîäèòåëè âûäàëè çàìóæ äî÷ü, è îíà óåõàëà æèòü ñ ìóæåì â äðóãîé ãîðîä. À íà Ðîæäåñòâî ðîäèòåëè ïîëó÷èëè îò ìîëîäîæåíîâ ìàëåíüêóþ îòêðûòêó ñî ñëîâàìè: – Ìëàäåíåö ðîäèëñÿ íàì! Èñàèÿ 6:9. Îòåö ñ íåäîóìåíèåì ãîâîðèò æåíå: - Êàê ó íèõ ìîã òàê áûñòðî ðîäèòüñÿ ìëàäåíåö? Âåäü, ïðîøëî íå áîëåå ìåñÿöà, êàê ïîæåíèëèñü? À æåíà ñ óæàñîì ãîâîðèò: – Îíà òàêàÿ õðóïêàÿ, è êàê ìîãëà ðîäèòü ðåá¸íêà 6,9 êã? – Äà! – ñîêðóøàåòñÿ îòåö, – äà åù¸ Èñàèÿ íàçâàëè… Ýòî æå íå ðóññêîå èìÿ!.. Ìîëèòâà íîâîîáðàù¸ííîé ñåñòðû-àðìÿíêè íà Ðîæäåñòâî: – Äîðîãîé ìîé, âñåìè óâàæàåìûé Èèñóñ! ×òî Òåáå åùå ñêàçàòü?.. Ïîçäðàâëÿþ Òåáÿ ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!  ñåìüå áûëî äâîå äåòåé - îäèí ïåññèìèñò, à äðóãîé îïòèìèñò. Ïðèáëèæàåòñÿ Ðîæäåñòâî. Ðåøèëè ðîäèòåëè «óðîâíÿòü» äåòåé, íó ÷òîá íå òàêèå êðàéíîñòè áûëè, è ïðèãîòîâèëè ïîäàðêè: ïåññèìèñòó ëîøàäêó, à îïòèìèñòó ïîäêîâêó. Óòðîì äåòè ïðîñûïàþòñÿ... Ïåññèìèñò: – Íó, ëîøàäê-à-à-à… ìàëåíüêàÿ, à ÿ õîòåë áîëüøóþ!... Êîðè÷íåâàÿ, à ÿ õîòåë ñåðóþ â ÿáëîêàõ... äåðåâÿííàÿ-ÿ-ÿ, à ÿ õîòåë æèâ-ó-ó-ó-þ-þ!.. Îïòèìèñò: – À ó ìåíÿ æèâàÿ! Òîëüêî óáåæàëà! Èñòî÷íèê: www.invictory.org

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â , ïîñèëàííÿ íà «ªÍ» îáîâ ÿçêîâå. ϳäïèñàíî äî äðóêó 3.01.2012ð. ³ääðóêîâàíî â ÑÏ ÊÒÂÏ «ÀËÅÔ», ì. ³ííèöÿ. Íàêëàä: 2000 ïðèì³ðíèê³â.

Evangelska nuva  
Evangelska nuva  

churn, jesus, berdichev