Page 1

ɞɟɤ ɚɛɪɶ

Ȏ ț Ș ȕ Ȉ ȓ

Ȍ ȓ ȧ

ț ș ȗ ȍ Ƞ ȕ ȣ ȝ

ȓ Ȧ Ȍ ȍ ȑ
ȝȞȠǺȖȞȡ Ƞȓș

С Новым 2010 годом! Шагайте в ногу со временем!


Ƥ ƪNjƿDžlj ǍNjLJNjlj Ǐƽ ƭǢDŽǁƿNjlj ƲǍDžǎǏNjƿDžlj!

пр-т Перемоги, 85, тел. 678-678, пр-т Миру, 32, "Метрополіс", бутік 5, пр-т Перемоги, 90


vip 4 ɩɟɪɫɨɧɚ


ресторанный комплексс

dzȔȌȇȏȄȜȄȉȖ ǦȄȕ ȒȖȐȉȖȌȖȠ ȓȔȉȈȑȒȆȒȇȒȈȑȌȉ ȎȒȔȓȒȔȄȖȌȆȑȟȉ ȆȉțȉȔȄ, DZȒȆȒȇȒȈȑȢȢ ȑȒțȠ Ȍ ǴȒȊȈȉȕȖȆȉȑȕȎȌȉ ȆȕȖȔȉțȌ Ȇ ȎȔȗȇȗ ȔȒȈȑȟș, ȈȔȗȋȉȍ Ȍ ȎȒȏȏȉȇ, Ȅ ȖȄȎ Ȋȉ ȓȔȒȆȉȕȖȌ ȅȄȑȎȉȖȟ, ȘȗȔȜȉȖȟ, ȈȉȖȕȎȌȉ ȓȔȄȋȈȑȌȎȌ, ȕȆȄȈȠȅȟ c ȖȒȔȊȉȕȖȆȉȑȑȟȐ ȒȘȒȔȐȏȉȑȌȉȐ ȋȄȏȄ ȖȎȄȑȣȐȌ, ȚȆȉȖȒțȑȟȐȌ ȎȒȐȓȒȋȌȚȌȣȐȌ, ȆȒȋȈȗȜȑȟȐȌ ȜȄȔȄȐȌ. ǰȟ ȕȒȋȈȄȈȌȐ ȓȔȌȣȖȑȒȉ ȑȄȕȖȔȒȉȑȌȉ Ȉȏȣ ȒȖȈȟșȄ! DZȄȜȌ ȓȒȆȄȔȄ ȓȒȔȄȈȗȢȖ ǦȄȕ ȜȌȔȒȎȌȐ ȆȟȅȒȔȒȐ ȌȋȟȕȎȄȑȑȟș ȅȏȢȈ ȎȄȆȎȄȋȕȎȒȍ Ȍ ȉȆȔȒȓȉȍȕȎȒȍ ȎȗșȑȌ, Ȅ ȒȔȌȇȌȑȄȏȠȑȄȣ ȔȄȋȆȏȉȎȄȖȉȏȠȑȄȣ ȓȔȒȇȔȄȐȐȄ ȓȒȐȒȊȉȖ ǦȄȐ ȓȔȒȆȉȕȖȌ DZȒȆȒȇȒȈȑȌȉ ȓȔȄȋȈȑȌȎȌ Ȇ ȄȖȐȒȕȘȉȔȉ ȖȒȔȊȉȕȖȆȄ Ȍ ȆȕȉȒȅȝȉȇȒ ȆȉȕȉȏȠȣ. ǮȄȊȈȒȐȗ ȎȏȌȉȑȖȗ - ȓȒȈȄȔȒțȑȟȍ ȕȉȔȖȌȘȌȎȄȖ ȒȖ ȔȉȕȖȒȔȄȑȄ "ǼȉȑȒȑȕȒ"

Ǯ ȆȄȜȌȐ ȗȕȏȗȇȄȐ:

ок Подагорднюю о в новночь – тная дискротночка ка нного постлоияента к

• ȗȢȖȑȟȍ ȌȑȖȉȔȠȉȔ Ȇ ȋȄȐȎȒȆȒȐ ȕȖȌȏȉ • ȅȒȏȠȜȒȍ ȔȉȕȖȒȔȄȑ (120 ȐȉȕȖ), ȎȄȘȉ-ȅȄȔ (50 ȐȉȕȖ), VIP- ȋȄȏ (25 ȐȉȕȖ), ȅȄȑȎȉȖȑȟȍ ȋȄȏ (15 ȐȉȕȖ) • ȉȆȔȒȓȉȍȕȎȄȣ Ȍ ȎȄȆȎȄȋȕȎȄȣ Ȏȗșȑȣ • ȐȒȏȒȈȉȊȑȄȣ ȈȌȕȎȒȖȉȎȄ PARTY HOUSE • ȅȌȏȠȣȔȈȑȟȍ ȋȄȏ • ȜȎȒȏȄ ȅȌȏȠȣȔȈȄ • ȊȌȆȄȣ ȐȗȋȟȎȄ • ȅȉȕȓȏȄȖȑȄȣ WI-FI ȋȒȑȄ • ȎȉȍȖȉȔȌȑȇ • ȒșȔȄȑȣȉȐȄȣ ȕȖȒȣȑȎȄ Ȉȏȣ ȄȆȖȒ г. Ч Чернигов, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, тел. 0462 2-50-18 Время работы с 12.00 до 02.00


Мой Чернигов


2010 Дорогие наши читатели, друзья, партнеры и все, кому по душе журнал «VIP-персона»!

Ǭ ȆȒȖ ȉȝȉ ȒȈȌȑ DZȒȆȒȇȒȈȑȌȍ ȓȔȄȋȈȑȌȎ Ȑȟ ȟȒ ȒȖ ȒȖȐȉțȄȉȐ ȆȐȉȕȖȉ. Ǥ ȋȑȄțȌȖ, ȕȒȆȐȉȕȖȑȒ ȓȔȒȊȌȖȟȍ ȇȒȈ Ȉ ȓȒȋȄȈȌ. ȓȒ ǥȟȏ Ȓȑ ȅȉȕȓȒȎȒȍȑȟȐ, ȖȔȗȈȑȟȐ, ȑȒ ȕțȄȕȖȏȌȆȟȐ. Ǥș, ȎȄȎȌȉ ȕȎȄȋȒțȑȟȉ ȈȑȌ ȑȄ ȓȒȔȒȇȉ! ǴȄȋȑȒȚȆȉȖȠȉ ȓȒȏȟșȄȢȝȌș ȕȆȉțȄȐȌ ȉȏȒȎ, ȅȒȔȒȈȄȖȟȉ ǨȉȈȟ ǰȒȔȒȋȟ Ȍ ȎȔȄȕȄȆȌȚȟ ǵȑȉȇȗȔȒțȎȌ ȆȕȖȔȉțȄȢȖȕȣ ȑȄ ȗȏȌȚȄș, ȊȉȏȄȢȖ ȗȕȓȉșȒȆ, ȗȏȟȅȒȎ Ȍ ȕțȄȕȖȠȣ. ǰȟ ȔȄȈȟ, țȖȒ Ȇȕȉ ȡȖȒ ȆȔȉȐȣ Ȑȟ ȆȐȉȕȖȉ ȔȄȅȒȖȄȏȌ, ȗțȌȏȌȕȠ, ȔȒȕȏȌ, ȓȔȒșȒȈȌȏȌ ȓȔȒȚȉȕȕ ȕȖȄȑȒȆȏȉȑȑȣ ȒȖȑȒȜȉȑȌȍ, ȓȔȌȖȌȔȄȏȌȕȠ ȈȔȗȇ Ȏ ȈȔȗȇȗ, ȔȉȄȏȌȋȒȆȟȆȄȏȌ ȕȉȅȣ. dzȔȌȣȖȑȒ, țȖȒ ȑȄȜȉ ȕȒȖȔȗȈȑȌțȉȕȖȆȒ ȗȊȉ ȓȔȒȆȉȔȉȑȒ ȆȔȉȐȉȑȉȐ Ȍ Ȑȟ ȐȒȊȉȐ ȑȄȋȆȄȖȠ ȕȉȅȣ șȒȔȒȜȌȐ ȕȏȒȆȒȕȒțȉȖȄȑȌȉȐ – ȕȖȄȔȟȉ ȈȔȗȋȠȣ. ǦȉȈȠ ȇȏȄȆȑȒȉ ȅȟȏȒ – ȓȒȆȉȔȌȖȠ ȈȔȗȇ ȈȔȗȇȗ Ȍ – Ȇ ȕȆȒȌ ȕȌȏȟ, ȅȟȖȠ ȒȓȖȌȐȌȕȖȄȐȌ, ȊȈȄȖȠ ȒȖ ȊȌȋȑȌ ȓȒȋȌȖȌȆȄ, ȋȄȔȣȊȄȖȠ Ȇȕȉ ȆȒȎȔȗȇ ȑȉȗȉȐȑȟȐ ȑ ȊȉȏȄȑȌȉȐ ȐȉțȖȟ Ȍ ȡȑȉȔȇȉȖȌȎȒȍ ȈȒȅȔȄ. ǵ DZȒȆȟȐ ȇȒȈȒȐ! ǵ ȑȒȆȟȐȌ ȗȕȓȉșȄȐȌ! ǵ ȑȒȆȟȐ ȖȆȒȔțȉȕȎȌȐ ȓȒȈȞȉȐȒȐ! ǵ ȆȉȔȒȍ Ȍ ȑȄȈȉȊȈȒȍ Ȇ ȅȗȈȗȝȉȉ! ǯȢȅȆȌ, ȓȔȉȎȔȄȕȑȒȇȒ ȑȄȕȖȔȒȉȑȌȣ, ȡȑȖȗȋȌȄȋȐȄ Ȍ ȕȆȉȔȜȉȑȌȣ ȆȕȉȇȒ ȋȄȈȗȐȄȑȑȒȇȒ! ǨȄ ȕȒȓȗȖȕȖȆȗȉȖ ȑȄȐ ȆȕȉȐ ȗȕȓȉș Ȍ ȏȢȅȒȆȠ! Ǭ ȓȗȕȖȠ ȇȒȈ ȅȉȏȒȇȒ ȖȌȇȔȄ ȈȄȔȌȖ ȆȕȉȐ ȖȒȏȠȎȒ ȕȆȉȖȏȟȉ ȓȒȏȒȕȟ. Ǥ ȉȕȏȌ ȆȈȔȗȇ ȓȒȓȄȈȉȖȕȣ ȖȉȐȑȄȣ – ȆȒȋȆȔȄȝȄȍȖȉȕȠ ȑȄ ȅȉȏȗȢ Ȍ ȌȈȌȖȉ ȆȈȒȏȠ!


9


Майя Литвиненко

Во время кризиса выживают только сильные, но это сложное время дает дополнительные ! возможности для развития и движения вперед

"

— эти слова принадлежат не крепкому, закаленному в трудные 90-е годы, бизнесмену — мужчине, а хрупкой, симпатичной женщине Майе Литвиненко, руководителю магазина «Белорусская мебель» и генеральному директору предприятия ООО «Белэкспомебель».


— Все мои дела, длиною в жизнь… Майя — лидер. Свои лидерские качества она осознала с самого детства. Еще в школе, она всегда была в центре событий и обладала удивительной способностью объединять вокруг себя людей, что, кстати, здорово помогло ей, когда она решила заняться бизнесом.

Училась всегда хорошо, но отличницей не была, хотя организаторские способности всегда оценивались на пятерку с плюсом. Майя уверена, что дух предпринимательства родился с ней вместе, и ей всегда хотелось иметь собственное дело. Обстоятельства сложились благоприятно, и в 1998 году она создала свое предприятие

ООО «Белэкспомебель». С тех пор прошло более десяти лет. Были годы становления, расцвета, развития бизнеса, были и сложные времена. Но никогда у Майи не опускались руки, и она настойчиво и терпеливо создавала свой коллектив, который считает своей второй семьей. Она гордится тем, что даже в самые неблагоприятные периоды

vip-персона

Она убеждена в своих словах и постоянно доказывает этот постулат себе и окружающим. Удивительно очаровательная женщина ставит перед собой высокие цели и добивается результата. Она, как ветер бывает разной, cтрогой, колючей, иногда даже жесткой, как и полагается требовательному руководителю, Обаятельной, умной, сексапильной красавицей, умеющей вести сложные деловые переговоры. Теплой, нежной женой, и лучшей в мире мамой для троих очаровательных и воспитанных деток. Так необходимо, этого требует ее темп, ритм и стиль жизни. Майя успевает все: успешно ведет бизнес, а это, согласитесь, ох, как непросто в наше время, она замечательная гостеприимная хозяйка, успевает заниматься детьми, профессионально водит машину и остается при всем этом красивой и привлекательной женщиной. Как ей это удается, мы и попытались выяснить.

11


бизнеса, экономического спада, ее коллектив — крепкий, твердый монолит, остался с ней. Самым сложным, на ее взгляд, для любого предприятия — время становления. Необходимо создать структуру, обозначить направление и перспективу развития и научить сотрудников думать и понимать цели и задачи предприятия. Компания ООО «Белэкспомебель» является эксклюзивным представителем на рынке Украины продукции, ведущих производителей мебели Республики Беларусь. Белорусскую мебель знают и с удовольствием приобретают украинские потребители, а руководитель компании просто уверена, что более качественной, красивой, удобной и экологически чистой продукции на рынке просто нет. О чем, кстати, свидетельствуют и многочисленные сертификаты, в том числе и международные. О наградах просто необходимо сказать особо. Продукция компании «Пинскдрев», которая наиболее широко представлена на нашем национальном рынке в течении пяти лет признается «Брендом №1» в Республике Белорусь, а по итогам Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» уже трижды получала звание «Производитель мебели №1». Модная и качественная мебель украшает кабинеты и дома успешных людей не только в нашей стране, но и практически во всех станах СНГ. Успешное сотрудничество с белорусскими предприятиями на протяжении длительного времени дало возможность расширить поле деятельности и выйти на новый, более высокий, уровень взаимоотношений. Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» и черниговская компания ООО «Белэкспомебель» решили объединить усилия и создать совместное предприятие, главная цель которого приблизить украинского оптового покупателя к белорусскому производителю. Инициатором и вдохновителем этого предприятия опять была Майя. Она предложила оборудовать в Чернигове огромный оптовый склад, где можно было бы одновременно хранить и соответственно продавать продукцию во все уголки Украины. Сказано, сделано. Склад, площадью 1.5 тыс. кв.м. уже успешно функционирует и туда завозиться продукция разного ассортимента. Кроме того завозится, для оптовых покупателей созданы прекрасные условия для работы. К их услугам офисный центр, где можно в выставочных залах ознакомиться с образцами продукции, и переночевать, передохнуть в удобной гостинице. В перспективе и открытие новых, брендовых магазинов во всех больших городах Украины.

vip 12 ɩɟɪɫɨɧɚ


— Моя семья никогда не знает, какие проблемы у меня на работе… Майя с самого начала своей коммерческой деятельности научилась разделять работу и семью. Бизнес требует большой нервной и физической отдачи и если все ежедневные проблемы, которые, естественно, возникают в производственном процессе «приносить» домой,, то они будут негативно сказываться на взаимоотношениях между домочадцами, решила Майя и все свои нерешенные вопросы оставляет на рабочем столе. Бизнес ежедневно преподносит сюрпризы и они далеко не всегда приятные, но домой она всегда возвращается в хорошем настроении. Ни муж, ни дети не должны страдать отт негативных последствий сложной или конфликтной ситуации на работе. В коллективе Майя не позволяет себе повысить голос, любой конфликт старается решить мирным путем, но считает себяя достаточно жестким руководителем. Майя — увлекающаяся натура, ей интересно быть созидателем, она считает, что нет предела развитию и совершенствованию личности. Ее характер, жизненные принципы требуют постоянного поиска новых путей расширения бизнеса, она не любит останавливаться на достигнутом.

— Деньги — одна из составляющих реализации Свое отношение к деньгам, главной экономической слагаемой жизни и бизнеса, Майя определила давно. Без денег невозможно двигаться вперед, видеть перспективы и претворять в жизнь свои планы по развитию себя, как личности, своего бизнеса и окружающих людей. Деньги помогают открывать новые горизонты сотрудничества, новые связи, новые возможности. Но никогда деньги не были самоцелью для Майи, средством накопительства. Она вкладывает их в свое дело. Сегодня рассчитывать на большую прибыль просто неправильно, во время кризиса — главное удержаться. Майя с детства знает цену каждой заработанной копейке, этому же она учит и своих детей.

— Я люблю жизнь во всех ее проявлениях и создаю комфортные условия для жизни Майя просыпается рано. Солнышко дарит ей с утра ощущение радости, позитивные эмоции и уверенность, что день будет удачным. Бизнес —

vip-персона

Майя с детских лет мечтала о крепкой и большой семье. Жизнь не баловала ее, но еще школьницей твердо знала, что добьется успеха и сама создаст себе качественную, комфортную жизнь. Она гордится своей семьей. По вечерам все домочадцы собираются вместе, и Майя ощущает себя любящей пчелкой, ей хочется всех согреть теплом и заботой. Дети с нетерпением ждут родителей, чтобы поделить-ся своими впечатлениями за день. Каждый, а их напомним трое, имеют свои обязанности, которые неукоснительно выполняются. Майя — строгая мама и считает, что дети не должны расти потребителями. Девочки с удовольствием, к приходу родителей приготовят чтонибудь вкусненькое, а шестилетний Богданчик умеет и посуду помыть, и убраться в комнате. Четырнадцатилетняя Анечка серьезно готовит себя к карьере модели, занимается танцами в ансамбле « Бродвей», изучает языки, участвуют в кастингах. Уже сейчас девочка понимает, что иметь только красивую внешность в современном обществе маловато, надо быть всестороннеразвитой личностью. Двенадцатилетняя Кристина увлеченно занимается музыкой. Все дети хорошо учатся и радуют родителей, которые не скупятся на похвалу, если они того заслуживают. У хозяйки большого дома, безусловно, есть помощники, но они не подменяют ее, а только помогают выполнить огромное количество обязанностей, которые ложатся на плечи современной женщины.

13


ттрудная тр руддная работа, раабо бота та тр треб требующая ебующая попоостоянного контроля, внимания и участия. Для Майи нет слова «не хочу», она не может себе позволить не пойти на работу или работать «спустя рукава». Но напряженный ритм требует и релаксации. Чтобы снять усталость и напряженность после трудового дня, Майя идет в спортзал, встречается с друзьями, с удовольствием посещает хорошие спектакли и фильмы, ее часто можно увидеть на концертах любимых исполнителей. А иногда, для создания позитивного настроения, она совершает увлекательный шоппинг. Нарядов у нее достаточно, но кто сказал, что их бывает много, и побродить по магазинам никогда не помешает. А вот обувь Майя приобретает в «Кронверке», этот магазин отвечает всем ее требованиям, как потребителя. Хорошая косметика, а она ее любит, позволяет ей ежедневно выглядеть естествен-

vip 14 ɩɟɪɫɨɧɚ

но и ппривлекательно. риввл ри влекат ател елльн но Пальму Пал альм льм му первенства она отдает косметике «lierak». Духи ей дарит любящий муж и коллекция ароматов значительная. Как истинная женщина, Майя для разного настроения, времени года и суток, использует разные духи. Майя очень любит отдыхать и старается делать это каждый раз интересно и разнообразно. Предпочтения отдает путешествиям — ближним и дальним. Безусловно, самые яркие впечатления остаются от отдыха всей семьей. Они объездили много интересных мест. Именно вместе они ощущают всю полноту счастья, любви и взаимопонимания. Очень часто путешествуют на автомобилях. Майя — водитель с большим практическим стажем. В своей любимой «Мазде» она чувствует комфорт и относится к ней как к живому существу. Ее четырехколесная «подружка» еще никогда ее не подводила.

Друзья приходят к нам просто так, без приглашения… Семья Литвиненко не случайно живёт в большом доме. Майе всегда хотелось иметь не просто помещение для жилья, а именно дом в более емком, качественном понимании. Чтобы он был наполнен детскими голосами, вкусными запахами, уютными уголками, семейными фотографиями. Чтобы было место домашним животным, красивым безделушкам. Чтобы были веселые праздники, домашние посиделки и радушные застолья. Чтобы в нем зарождались и передавались по наследству традиции. Им это удалось. У них гостеприимный дом, куда постоянно едут гости — родные и близкие по духу люди. Друзья, родственники, знакомые, партнеры. Их много. Они


— Кем вы себя ощущаете вечером?— спросила я собеседницу — Для своей семьи, детей вечером я, прежде всего мама — добрая, заботливая. Для мужа я стараюсь быть нежным цветочком дарящим красоту и любовь. — У вас есть недостатки? — Есть как у каждого, но я постоянно над ними работаю. Иногда немножко ленюсь. У меня есть еще достаточно незаконченных дел, но в этом есть и свой смысл. Всегда есть к чему приложить свои руки. — Что вы больше всего цените в женщинах? — Для меня идеальная женщина, прежде всего — умница, в полном понимании этого слова. Я очень ценю наличие мозгов, домохозяйка, на мой взгляд, может быть непревзойденной женщиной. Умница всегда хороша собой, она сумеет из ничего сделать все и никогда не даст понять мужчине, что порой она сильнее и мудрее. — А что для вас значит понятие — настоящий мужчина?

Бизнесмен — это человек, у которого меньше свободного времени, чем у других День Майи расписан по минутам. Деловые встречи, консультации, переговоры. Надо многое успеть. Но она ни на минуту не забывает, что она женщина. В нашей беседе я попросила Майю прокомментировать слова Коко Шанель, которая сказала, что женщина днем должна быть гусеницей, а вечером бабочкой.

— Жизнь. Я наслаждаюсь каждым днем, каждой минутой. Но я твердо знаю, что в жизни надо надеяться больше на себя, чем на других, ставить высокие цели и добиваться их достижения. — Наш журнал выходит в канун Нового года, а это всегда ожидание чего-то нового. Что вы хотели бы пожелать себе, своим друзьям, партнерам, коллегам в новом году. — Новый год — это всегда надежда. Надежда на то, что все проблемы останутся в прошлом, а впереди нас ожидает только любовь, счастье, успех, достаток и процветание в делах. Нужно верить, что все заветные мечты и желания исполнятся в Новом году, потому что без веры жить и созидать просто невозможно. Пусть будет в Ваших семьях достаток, в работе — успех, сила, бодрость, здоровье, верные друзья, детский смех и весёлые новогодние сюрпризы! — С наступающим Новым годом! Успехов вам и удачи! Людмила Морозова.

vip-персона

любят дружную семью Литвиненко, их хлебосольные, веселые застолья, совместные праздники. Майя обязательно угощает чем-то вкусненьким. Муж — профессионал по приготовлению плова и мяса. Но главная изюминка всех праздников — это то тепло, которым согревают всех гостей в этом доме. Здесь можно получить дельный совет и помощь, разделить радость и горе. У Майи много друзей. Очень многим она помогла, поддержала, словом и делом. А вот сокровенные женские секреты может доверить только одному человеку — своей лучшей подруге.

— Мужчина должен быть многогранной, всесторонне развитой, увлеченной личностью. Его может интересовать многое и многое он должен уметь. Но для мужчины главное — иметь мужской, крепкий стержень. Он должен быть надежным, сильным духом и волей. — Что вы цените в жизни больше всего?

15


vip 16 ɩɟɪɫɨɧɚ


Н

овый 2010 год — это год Металлического Тигра, принадлежащего к Стихии Металла, талисманом которого является серебро, а серебристый цвет будет приносить удачу в делах. переломным во всех отношениях. К власти придут новые люди с новой, удивительной харизмой и непоколебимой силой убеждения. С наступлением нового 2010 года Тигра постепенно канут в Лету стереотипы и образ жизни прошлых лет. Согласно общему гороскопу на 2010 год Тигра, любовь и стремление к справедливости спасет мир. Правда, мировой финансовый кризис не закончится, но в год Тигра пройдет самую критическую точку, после чего наихудшее останется позади. 2010 год будет особо удачен для Лошади, Собаки, Тигра, Дракона, Быка и Козы. Достаточно сложным покажется новый 2010 год Металлическо-

го Тигра для Кота (Кролика), Обезьяны, Петуха по восточному, китайскому гороскопу, а для остальных животных восточного календаря 2010 год Тигра будет достаточно нейтральным. Если в политическом и финансово-экономическом плане новый 2010 год Металлического Тигра окажется действительно переломным, то в плане семьи и дома 2010, как ни удивительно, будет очень удачным, спокойным и счастливым. Тигр по китайскому, восточному гороскопу — это не только бунтарьреволюционер, но это еще и отличный семьянин, который способен всю жизнь хранить верность своему интимному партнеру. Тигр помогает Тигрице выращивать тигрят и добывать ей пищу для них.

мой дом

Год Тигра по китайскому календарю: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Люди рожденные в год Тигра привлекательны, участливы, благородны, независимы, трудолюбивы и активны в жизни. Однако Тигры могут быть очень импульсивны, капризны, непослушны, иногда непочтительны по отношению к другим. Астропрогноз на новый 2010 год Т и г р а обещает быть

17


В год Тигра стоит начинать крупные, перспективные и масштабные дела. Революционный настрой года Тигра скажется и на науке, технике, искусстве, медицине, климате, общественной морали, причем изменения будут значительными и позитивными.

Как встречать год металлического Тигра? Старинная бирманская легенда говорит, что однажды Буйвол победил в схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех пор Тигр не выносит Быков (и Коров), поэтому, провожая 2009-й год, нельзя хвалить его. Зато Новый год нужно встречать с уважением и надеждой — это Тигру по нраву. Тигр всегда идет вперед, презирает условности, иерархию и консерватизм ума. Это знак необыкновенного действия, неожиданных ситуаций и исключительной судьбы. В любом случае, год желтого металлического Тигра — это год выдающихся личностей и б и тв ы

vip 18 ɩɟɪɫɨɧɚ

сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испытаний на прочность всей жизни. Как же встретить год Тигра, чтобы завоевать благосклонность этого опасного, хитрого и необыкновенно загадочного животного? Год Тигра лучше встречать вдвоем – с любимым человеком или супругом. Для тех, кто предпочтет шумной и многолюдной новогодней вечеринке праздник «для двоих» наступающий год превратится в медовый месяц; касается это как супругов со стажем, которые получат уникальный шанс освежить свои чувства, так и недавно сложившихся пар. Но помните: даже если вы встречаете Новый год вдвоем, нужно устроить настоящий праздник! Против больших вечеринок и семейных праздников, впрочем, Тигр тоже ничего не имеет: он не поклонник аскетизма, да и скромностью не страдает. Любителям сверхъестественного стоит отправиться в путешествие, чтобы услышать бой курантов в Месте Силы – это, пожалуй, лучший спо-

соб подружиться с покровителем наступающего года.

В чем встречать Новый год Итак, начнем с основных правил: • новый год лучше встречать в новой одежде; • привлечь удачу помогут такие материалы, как хлопок, лен, шелк, кожа и мех; • Тигр – известный ценитель изысканной парфюмерии, причем для праздничной ночи стоит выбрать новый аромат; • приветствуются вечерние платья, классические костюмы с романтическими деталями, смокинги. • При выборе наряда имейте в виду, что в ночь встречи года Тигра особенно хороши: • черно-белая гамма; • -золотистые и серебристые тона; • фиолетовый, темносиний и голубой цвета; • однотонные наряды с полосатыми аксессуарами.


кие напитки и фрукты в горячей карамели, разогретом вине с пряностями. В предпраздничных хлопотах не забудьте о том, что на столе должны быть: • приборы, подносы, подсвечники или рюмки из серебра; • желтые, пурпурные или полосатые свечи; • блюда из картофеля, свеклы, моркови, томатов; • поджаренный арахис; • апельсиновый и мандариновый соки; • напитки желтых, красных и янтарных тонов; • разнообразные металлические украшения, изделия из металлокерамики; • яркая атласная ленточка (ею можно перевязать хлебницу или солонку). Если вы отмечаете Новый Год дома, то приготовьте все своими руками. Тигр обожает тосты и пылкие выражения эмоций и наверняка поможет достичь желаемого тому, кто не скрывает своей радости!

Как украсить дом Советуем использовать различные металлические предметы: вазы, блюда, колокольчики, снежинки. Год жёлтого (белого) тигра само собой предполагает наличие жёлтого цвета в убранстве квартиры и самих её обитателей. Можно с тем же успехом использовать любые оттенки оранжевого цвета, а также полосатые варианты.

На елку хорошо сделать игрушки своими руками и загадать сокровенные желания.

мой дом

не стоит позволять себе и близким выпить по случаю праздника лишнюю рюмку, чтобы не стать похожим на заклятых врагов Тигра Обезьян. Угощения должны быть разнообразными, чтобы дом в течение года был полной чашей. Стол лучше поставить на середину комнаты, в центре стола металлическую вазу с желтыми фруктами и орехами. Добавьте в нее "золотые" и "серебряные" безделушки. От этого ваза станет необыкновенно эффектной. И еще: чтобы Что должно присутпраздник удался, подберите ствовать на празднич- хорошую музыку: она должна ном новогоднем столе звучать в течение всего праздВстречая 2010 год, поставьте ника. Помните и о том, что Тигр с на стол желтые, пурпурные или большим уважением относится к полосатые (из двух цветов) све- хоровому пению. Составляя меню, включите в чи. На стол нужно подавать мясо во всех видах (для вегетарианцев него блюда японской или китайсоевые продукты, другие бобо- ской кухни. Тигр обожает хоровые). Учитывая характер и метал- шую кухню, и для того, чтобы залическую природу нынешнего ручиться его покровительством, Тигра, неплохо приготовить мясо вам придется позаботиться о том, на шампурах или с помощью чтобы все было с пылу с жару и гриля; гарнир можно готовить вкусно пахло. Желательно, чтоиз картофеля, свеклы, моркови. бы на столе был рис с любыми На десерт поджаренный ара- специями и приправами: их Тигр чрезвычайно люхис. Напитки желтых, красных бит. Необходии янтарных тонов, особенно мы и горячие, подойдут апельсиновый и и холодные мандариновый соки. закуски, причем Однако ставить их на стол следует одновременно. Мясо и морепродукты пусть присутствуют в равных пропорциях, но главное — в горячем виде. Хит застолья — крепТигр питает слабость к сферическим формам. А потому обратить особое внимание стоит на наряды в горошек, а, выбирая украшения, предпочесть круглые бусы; подойдут также серьги-кольца. Имейте в виду, что Тигр отдает предпочтение натуральным материалам. Хороши для встречи Нового года украшения из камней, золота и серебра, меди, платины. При этом сочетать более двух металлов нежелательно.

19


Новогодние праздники — прекрасная возможность проявить свой талант дизайнера. Начать следует с коридора, так как именно здесь вы будете встречать своих гостей, Деда Мороза и Снегурочку. Для украшения коридора подойдут крупные еловые ветки в большой напольной вазе, декоративные свечи, цветные шары, шутливая надпись, встречающая гостей. Кухню также можно украсить пахучей еловой веткой, а хлебницу или солонку перевязать яркой атласной ленточкой. Чтобы придать помещению более праздничное настроение, украсьте его серпантином, воздушными шарами, елочными игрушками и т. д. Гроздья серпантина подвешивают к люстре, закидывают на картины или крепят к стене или потолку. Очень декоративно выглядят цветные надутые шары, если их, собрав в большой букет, подвесить под люстрой или прикрепить к стене на разной высоте. Еловые ветки можно закрепить на книжной полке, за картиной, просто приколоть к стене. Готовя дом к встрече Нового года, учитывайте, что лучшее место для елочки на этот раз — северо-восточный угол комнаты или квартиры. Елка должна быть натуральной и пахучей, украшения — многочисленными и дорогими. Главные игрушки — стеклянные шары: желтые и белые, красные и оранжевые, золотые и серебряные. Украсьте эти ветки елочными украшениями, серебряными нитями, лентами, бантами, закрепите на них елочные свеч-

vip 20 ɩɟɪɫɨɧɚ

ки. Подойдут ветки любого хвойного дерева (ели, сосны, туи, кипариса). А детям вы можете предложить милую их сердцу забаву — пусть разрисуют окна и стеклянные двери в вашем доме новогодними узорами. Только сначала договоритесь с ними, что потом они помогут вам отмыть стекла от краски. Да и краска должна быть самой простой — акварельной или гуашью. Масляную вы вряд ли отскребете от стекол. Окна и двери можно оформить рядами сосулек. Для этого надо взять полосу белой бумаги и по краям нарисовать контуры сосулек. Их можно слегка окрасить бледно-голубой акварелью с двух сторон. Затем вырезать и согнуть полосу так, чтобы нижний ряд был виден из-под верхнего. Можете предложить нарисовать на ватмане Деда Мороза, Снегурочку, зайцев, белок, волка, прочих лесных зверюшек и, конечно же, новогоднюю елку. Пусть полностью зарисуют ватман, а вы потом украсите этим коллективным шедевром стену! Искусно завязанные банты и мягкие драпирующиеся ленты сделают ваш дом еще праздничнее. А сделать их просто. Выкроите из бязи полоски желаемой длины, подогните срезы и проложите по ним зигзагообразную

строчку. В "кулиску", образованную стежками зигзагообразных строчек, вденьте тонкую проволоку, чтобы банты держали форму. На лентах можно нарисовать горошины, звездочки, другие фигурки. А можно сделать подругому. Еще проще, но не менее красиво. Разрежьте клетчатую ткань и ткань в горошек на полоски, завяжите каждую полоску бантом, кисточкой нанесите крахмал на ткань и набейте бантики ватой. Красиво смотрятся так называемые ажурные шарики. Обматывают надутый шарик нитками, желательно толстыми. Потом промазывают их крахмальным клейстером (или насыщенным раствором сахара) и дают хорошо высохнуть. Из шарика выпускают воздух, а каркас, украсив его хвойными ветками и мишурой, подвешивают под потолок. А вообще, фантазируйте! Тигр это очень любит!

И напоследок… Тем, кто в 2010 году хочет достичь значительного успеха на профессиональном поприще, следует развивать в себе следующие качества: • целеустремленность; • привычку доводить дела до конца; • чувство долга; • умение руководить и вести за собой; • ответственность; • сосредоточенность на достижении общей цели; • толерантность, способность к успешному развитию отношений с разными людьми.


%

-10

скидка

10

г.

с

.01

. 1 0 г. п о 2 0 . 0

1. 1

0

ул. Одинцова, 22 (поликлиника ПО ЧРПЗ) 3 этаж, кабинет 321, телефон 95-01-32

21


vip 22 ɩɟɪɫɨɧɚ


НОВЫЙ КЛУ ждет ва Б с

Кафе-клуб Этуаль приглашает вас на празднования новогодних корпоративов и Новогодней ночи.

! котеки на дис АКЦИИ нинникам , Име ЛАТНЫЙ ЕСП . вход Б скидка - 50% ек ш у м в я т е с д о г для - вход Среда ЕСПЛАТНЫЙ Б аПятниц вушек е д ля вход д гривен 10

У нас вы всегда можете весело провести время, вкусно покушать по доступным ценам, отдохнуть и получить заряд энергии на дискотеке. • Дискотека "Кураж" – только лучшие хиты 80-х и 90-х. • Шоу-программы. Детские праздники. • Банкетный зал.

Адрес: Пятницкая, 50, телефон 97-37-15


Диета от Аниты Цой С

ем дней емь дней й до до Нового Ново Но ого года? ггод одаа? И вы вы хо ххотите отти ите е сста стать тать та ать стройнее стр стр рой о не нее еи купить обалденное е платье, плат пл атье ье, которое кко ото торо рое е приметили пр рим и ет етил или в дород р до ро огом бутике? Не впадайте отчаяние! вас есть шанс. айт йте в от йте отча ч яние ие!! У ва ас ес е ть ш шан а с. И в ан этом вам поможет известная вес естн наяя певица пев евиц ицаа Ан А Анит Анита нит и а Цой Ц Цо Цой. ой. й.

vip 24 ɩɟɪɫɨɧɚ


Анита недолго обижалась на зеркало… Девушка боролась со своим весом почти 16 лет. Ведь корейская еда – очень острая. Плюс - пельмени, пироги… К тому же, Анита стала мамой и за всем ведением хозяйства про себя забыла. Вот и случилось с ней, со звездой, то же, что и со всеми обычными женщинами: сама непричесанная, в фартуке, зато дети в порядке, в доме чистота и красота, муж в ажуре... Все бы ничего, да вдруг благоверный стал на работе задерживаться… Анита интуитивно почувствовала: беда. И задала прямой вопрос: что происходит? А он подумал, да и сказал правду: ты на себя в зеркало смотрела? Анита, конечно, расстроилась, обиделась. Начала жаловаться подругам, маме. Зачастили семейные скандалы. Жена никак не могла понять: муж все время говорил, что душа — главное в человеке, что же случилось? В результате оказалось, что Анита, как человек, ему бесконечно дорога, но вот физиологическое природное влечение стало пропадать. А с этим никакое сердце не справится, весь созданный уютный мир может разрушиться в одночасье. И с этакой плачевной душещипательной истории начался путь Аниты к себе любимой.

Сначала она ела гербалайф, пробовала тайские таблетки, от которых не хочется не только есть, но и спать... Но вес возвращался. Мадам Цой прошла многое: диеты, спорт, миостимуляцию. И поняла, что пока человек может сам добиться результата, под нож ложиться не стоит. Тем более, сейчас технологии ушли далеко, есть из чего выбрать. Главное — начинать. Тогда, в 90-х, ничего не было, вот и пришлось пройти через все. К тому же, у Аниты такая конституция — если пригласит режиссер сняться в фильме в роли толстушки, она за три недели набирает вес. А вот, чтобы сбросить, тут уже битва за каждые 100 граммов.

Недели хватит! У Аниты нынче порядок и в семье, и на работе. Она даже решила написать книгу о похудении, потому что любое слово от популярного человека воспринимается как панацея. Так вот. Анита на себе испробовала чудодейственный, причем, абсолютно натуральный способ, и утверждает: за неделю можно спокойно сбросить 5 кг. 3 кг — это жидкость, от нее надо избавиться обяза-

красота и здоровье

Наверняка, многие помнят ее как симпатичную «булочку». А теперь только просмотрите. Красавица со стройной, привлекательной фигурой. Так вот, Анита Цой знает, как сбросить 5 килограммов за 7 дней! И даже не против об этом рассказать.

25


тельно. Остальные 2 — благодаря силе воли. Первые 3 кг «уходят» самым простым способом. На 3 дня покупаете 15 грейпфрутов и 15 яиц, весь «провиант» делится на 3 части. Одна часть — это питание одного дня. 5 грейпфрутов, желательно оранжевых, очищаются от кожуры и тонких пленочек, остаются только зернистые дольки. 5 яиц варятся вкрутую минут 15, чтобы концентрация белка была максимальной. Почистив их, оставляете только белок. Например, в 11 утра завтракаете белком одного яйца. Через час съедаете один сладкий грейпфрут. Через час — опять белок. Через час — грейпфрут. Так получается 10 подходов к пище. Но если богема встает в 10 часов утра, понятно, что завтракает она в 11.00. Если же вы встаете в 6. 00, а завтракаете в 7.00, то все нормально. Анита утверждает, что это — замечательное питание, потому что

vip 26 ɩɟɪɫɨɧɚ

иммунитет радуется: ведь вы соизволили покормить его витаминками. При этом существенное уточнение: надо пить побольше жидкости. Но только чистой пресной воды. Кофе, чаи, соки — это уже питание, примесь. А организм должен пополняться запасами именно чистой воды. Желательно, чтобы все приемы пищи закончились до 8 вечера. Если «доза» съедена, а кушать хочется, просто возьмите воды, выпейте стаканчик, и чувство голода уйдет. И так три дня. Можно еще кое-что добавить. Возьмите кипяток, положите чайную ложечку меда и бросьте пару долек лимона. Чайный пакетик не нужен. Выпейте это, если чувствуете, что энергия падает. И будете на высоте.

Поверьте, это под силу всем! Главное в похудании — настоящий мотив, который вас очень

волнует. Второе — радость от собственных достижений. Поставьте цель и поймите, насколько честен мотив. У Аниты Цой рушилась семья. Это был мощнейший стимул взяться за себя. Она очень любила своего мужа и хотела остаться с ним навсегда. Но желания могут быть разными. Например, стать звездой, артистом, да просто красивым стройным человеком. Если это действительно так, а охота пуще неволи, тогда вперед! Вдруг закрадется мысль, что не выдержите, сделайте хотя бы чтонибудь! Два раза сорветесь — на третий получится. Кроме того, все мы радуемся, достигая хороших результатов. Обязательно взвешивайтесь каждый день, утром натощак, и записывайте результаты. Когда поймете, что 1-3-5 килограммов отвоевали — это бесконечная радость! Ведь человек себя своими победами делает более сильным и уверенным.


Стильный ГОРОСКОП О ОСКО

от Эстет ет Студии

ул. Шевченко, 12 (возле ЗАГСа), 2эт., каб. № 24, 25, 26 тел. 8/0462/971-410, моб. 8/063/184-34-66, 8/067/59-630-58

Татьяны ГЛЕБОВОЙ

З

Модель – Антонина Онищенко, дизайн ногтей — Татьяна Глебова

има – это не только пора, когда необходимо менять свой гардероб, но и самое время изменить свой маникюр. Каждое время года требует своих цветов и форм. Не исключением является и зима. Хотя, по сути дела, ничего кардинально нового дизайнеры нам не предложили. Но несколько интересных деталей этот сезон все же в себе таит. Хотите узнать, какой маникюр будет в моде этой зимой?

КОЗЕРОГ Основная тематика этой зимы – это королевский бал. Это именно то словосочетание, которое может в должной степени передать то, что представляет собой зимняя мода этого года. Только представьте себе на секунду сияние тысяч свечей, блики хрустальных бокалов, дорогая позолоченная старинная мебель и, конечно же, изысканно одетые кавалеры с изящными дамами в превосходных вечерних платьях. Представили? Вот именно

так и должны выглядеть ваши ногти: ярко, живо, изысканно. В этом вам, несомненно, помогут лучшие мастера черниговской Эстет Студии Татьяны Глебовой, которая работает в союзе с крупнейшей украинской компанией «Виктори».

Козерог - наиболее практичный и амбициозный знак зодиака. Он ориентирован на конкретные достижения, любит и умеет планировать свою жизнь. Считается, что Козероги - существа терпеливые и постоянные, настойчивые, упорные, прилежные и честолюбивые. Зодиакальный гороскоп предписывает Козерогам самые популярные цвета этого сезона – это королевский насыщенный красный и немного вычурный золотой, холодная платина, неповторимая

бронза. При этом, лаки этих цветов должны служить только основой, поверх которой можно нанести то, что вам захочется. Меднобронзовые оттенки будут модными не только для украшения ногтей, но и при выборе одежды. Эти благородные цвета выдают в сво-

ем обладателе наличие отменного вкуса, а ногти, декорированные в тон костюму или платью, станут отличным дополнением, завершающим и без того потрясающий и запоминающийся образ. Не стоит думать, что эти цвета плохо будут сочетаться с вашим образом жизни. Они отразят ваше внутреннее состояние, украсят повседневный деловой костюм, станут незаменимым аксессуаром. Станьте на миг королевой! Вы смело можете себе позволить украсить свой маникюр металлическим блеском или мелкими блестящими камешками, играющими яркими красками на свету. Если вся эта вычурность вам не по душе, то отдайте предпочтение сиянию изумрудов. При этом, сделав заостренную форму ногтей, вы будете похожи на лесную нимфу, которая решила присоединиться к всеобщему веселью. Она со всеми и все же…она другая! Этой зимой вы можете себе позволить быть неповторимой, особенной, другой!

27


М

ерно шуршали старинные часы. Кофейный аппарат вздыхал и мелодично позвякивал чистыми чашками. Скрипел высокий деревянный стул, давно влюбленный в балясину с шариком лестницы, ведущей на второй этаж маленькой кофейни в центре старинного города. Балясина – истинная кокетка, из тех что всякий раз дает надежду, не оставляя никакой. Только стены и несколько плит пола помнили времена, когда кофейня была только мечтой ее хозяйки. Это было просто маленькое помещение в старом доме площадью 16 квадратных метров. Только фантастические целеустремленность, смелость, настойчивость и терпение р р у любимую у всеми горожанами р ф помогли превратиться емуу в сказочную кофейню… (Из (И Из сказки сказ сказ ск азки азки и «Сон ««С Сон старой Со с ар ст рой й кофейни») коф фей ейни йни»)) Черниговская кофейня «Кофемания», куда мы приехали специально по рекомендации своих столичных знакомых, оказалась миниатюрным двухэтажным домиком, расположенным в исторической части городе вблизи Красной площади города (проспект Мира, 22)… Как оказалось, «Кофеманию» знают в Черновцах, Львове, Белоруссии, Греции, Германии. Навещают москвичи, специально заезжая отведать кофе, удивительные восточные сладости и по-домашнему вкусную и изысканную выпечку. Идеальное место для дружеских и семейных посиделок,

vip 28 ɩɟɪɫɨɧɚ

куда можно спрятаться от городского шума и погрузиться в мир гармонии, отдыха и философских размышлений. На входе, как положено, у нас поинтересовались какой кофе мы любим и какие пирожные нам нравятся, а затем пригласили подняться на второй этаж и усадили за столик у окна. Отсутствие громкой музыки, мягкий, но достаточно глубокий свет, прекрасный стильный интерьер постепенно настроили на «игру» с Кофе. Признаюсь, я не большой знаток этой «игры», но две мои спутницы знают толк в напитке, и они были удивлены, обрадованы и растроганы тем, что нам подали настоящий, "правильный" кофе, какой не часто отведаешь

даже в достойных киевских заведениях. Настроение у всех улучшилось, сама по себе сложилась непринужденная беседа. В приподнятом настроении мы не удержались и пообщались с хозяевами. Не будет преувеличением сказать, что в результате мы покидали «Кофеманию» с чувством обретения новых друзей и легкой зависти к черниговцам, которые могут в любой свободный часок заглянуть в этот домик и не просто насладиться чудесно приготовленным кофе, но найти в своей душе затерянный в суете жизни маленький островок спокойствия. Когда же еще, как не за чашечкой ароматного кофе поразмышлять о вечном?!


Вы когда-либо наблюдали за детьми, катающимися на карусели? Или слушали дождь, стучащий по земле? Любовались ли полетом бабочки? Или внимательно смотрели на солнце в исчезающей ночи? Начните жить немного медленнее… Не танцуйте так быстро. Время коротко. И Музыка не будет играть всегда. Вы проживаете каждый день на бегу? Когда Вы спрашиваете: «Как дела?», Вы слышите ответ? А в конце дня, когда Вы лежите в своей кровати, в Вашей голове уже крутится следующая сотня несделанных домашних дел? Начните жить немного медленнее. Не танцуйте так быстро. Время коротко. Музыка не будет продолжаться всегда. Когда Вы бежите быстро, чтобы добраться куда-нибудь, Вы пропускаете половину всего кайфа от жизни на Земле. Вы волнуетесь и спешите в течение своего дня, Всё это можно сравнить лишь с нераскрытым выброшенным подарком. Жизнь не гонка. Попробуйте жить медленно. Услышьте музыку прежде, чем песня будет закончена.

Нам время от времени стоит вспоминать, получать удовольствие, и испытывать благодарность за то, что у нас уже есть. Чем заполнена моя жизнь? Этот вопрос, как правило, вызывает потребность уйти на время «в себя» — в пространство плодотворного одиночества. Это пространство, многих пугает. Это пространство, в котором мы выходим на контакт со своим Я, не эго, а сущностными проявлениями. Эго — хочет, боится, требует, ему нужна слава, похвала. Сущность — знает, она спокойна. Только войдя в контакт с собой, мы можем осознать, что нужно именно нам — нашей сущности, душе. Cчастье — это состояние. Оно, в отличие от радости, не локальное. Оно заполняет всего человека. Счастье — это состояние равновесия, полного принятия. Мы выпрямляем спины и перестаем сутулиться. Мы чувствуем себя выстроенными, независимо от настроения и поведения окружающих. Мы перестаем заслуживать любовь, принося себя в жертву детям, женам, мужьям, родителям, начальникам… и начинаем любить. В первую очередь себя. Начнем нашу медитацию с кофе. Вокруг могут быть другие посетители, но их не замечаешь, вокруг собственного столика создаётся частное пространство. Тут время замедляется. Так кофе становится твоей философией. Это время для тебя. Наталья Бондаренко Киев Н атал ат алья ал ья Бон Б о даре р нк нко о г. К иев ие в

г. Чернигов, пр-т Мира,22 тел.4-23-80 пр-т Мира, 49 (Мегацентр, 1этаж, бутик №129)

29


ВЕЧНАЯ КЛАССИКА праздничного стола

vip 30 ɩɟɪɫɨɧɚ


алат Оливье – величайшая загадка и вечная банальность нашей кухни. Можно встретить новогодний праздник с искусственной елкой или с безалкогольным шампанским, но новогоднее застолье без салата «Оливье» - даже представить невозможно. С Новым годом!

Куда ж без старика Оливье – крошка-картошка, царьгорох, огурец-молодец, яйки для Райки, сказка-колбаска, лучок-бодрячок, да с майонезиком, да под шампусик! Пой, душа народная! Код да Винчи национальной кухни, свадебный генерал каждого первого праздничного стола, салат Оливье, однако, совсем не тот, кем всегда казался. Литературно выражаясь, если первая глава истории Оливье – это почти «Война и мир», то глава текущая – максимум роман Акунина. Детективно-кулинарный замес доморощенных ингредиентов, иноземной заправки и похищенных секретов, Оливье, как и любая большая идея, пережил все три основные стадии своего развития – рождение, распространение и тривиализацию, но ничуть не утратил при постсоветском кулинарном дворе своего иконического статуса. И это неудивительно: Оливье был настоящей энигмой высокой кухни. Ибо как и из чего именно его готовил в середине XIX века отпрыск знатной провансальской поварской фамилии Люсьен Оливье в московском ресторане «Эрмитаж», что на Трубной площади, можно только гадать. Это гастроархеология в чистом виде, восстановление магической формулы француза по обрывкам свидетельств – из мозаики которых складывается примерно такая картина. Месье Оливье бомбардировал желудки московских гурманов эпическим высококалорийным кушаньем, в которое входи-

ли: рябчики, телячьи языки, копченая утка, раковые шейки, красная икра, каперсы, маринованные огурчики, вареные яйца и соевые бобы. И ни одной картофелины! Секрет салата прост, Оливье взял русскую овощную базу, добавил мясо, которое в Москве можно было достать круглый год, – рябчики, раки – и залил все это майонезом, который у нас тогда толком не знали. Основная заслуга Оливье перед русской кухней как раз и состоит в том, что он продемонстрировал нам возможности майонеза. Собственноручно изготовлявшаяся Люсьеном и одному ему ведомая разновидность провансаля была цементирующим раствором его детища, ревностно оберегаемым секретом, к которому не допускались даже первые помощники и над которым Оливье колдовал, словно рабби над Торой, в отдельной комнате. Благодаря своему соусу Оливье и стал притчей во языцах и безоговорочным хитом высокой кухни. Естественно, долго так в России продолжаться не могло – секрет домашнего провансаля Оливье был похищен его ассистентом Иваном Ивановым. Совсем скоро конкурирующий ресторан «Москва», куда ушел поварить Иванов («Я знаю секрет салата Оливье» – такому резюме не мог тогда противостоять ни один московский ресторатор), предложил в своем меню салат «Столичный» – точную копию блюда Оливье. Несмотря на единодушное мнение знатоков, что ивановской копии «чего-то не хвата-

гурмэ

С

31


ет», француз воспринял акт гастрономического шпионажа как вызов и принялся видоизменять и совершенствовать рецепт. Его новинки пользовались неизменным успехом, но классический Оливье-«столичный», рецепт которого Иванов продал в прессу, к тому времени уже стал общим любимцем – таковом виде пережил три революции и преднэпманский голод первых советских лет. Тогда-то повара «Москвы» и породили гомункулуса советикуса, такого себе уродца, ныне носящего гордое имя прародителя. Вместо рябчиков и раковых шеек в ход пошла вареная колбаса, фабричный майонез сменил рукотворный, а место икры заняла всенародная картошка. Король салатов, первое блюдо в списке хозяйки, хозяин стола – как только не называют его. Ясно одно, без него не обходится ни одно празднество. Даже привередливые вегетарианцы и те употребляют его в пищу, правда, предварительно выковыривая кусочки мяса. Салат “Оливье” можно увидеть на столе шахтера, простого инженера, зажиточного бухгалтера, премьер-министра и, наконец, президента. Ничто человеческое нам не чуждо. Широкую известность салат приобрел в 60– 70 годах. Именно тогда он вышел в народ. До этого “Оливье”, конечно, был известен, но аудитория поклонников была намного меньше – в основном это интеллигенция и работники тор-

Один из современных вариантов: • 1 баночка зеленого горошка (400г) • вареная морковь • 300 г мяса • 5 яиц • 350 г картофеля • 100 г маринованных огурцов •150 г лука (вымоченного) • соль • майонез

vip 32 ɩɟɪɫɨɧɚ


обморок, но все равно все его едят и, что интересно, будут есть! Инстинкт. Простота советской версии салата не лишена логики, по консистенции к вареной картошке идеально подходит именно вареная колбаса: курица на общем фоне «утонет», а говядина вылезет на первый план. Да и принцип русской овощной основы в советском Оливье сохранился и обогатился картошкой». Так одновременно закончилась и началась история салата Оливье – самого неоднозначного блюда из тех, что запивают «Советским полусухим». Рецепт настоящего салата “Оливье” так никому и неиз-

вестен. Его автор унес рецепт изготовления салата с собой… Но т.к. были известны некоторые ингредиенты, то полагают, что в 1904 году удалось воспроизвести болееменее истинную рецептуру салата. Вот она. На 6 порций: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кобуль, 2 свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса: майонез “Провансаль” должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового) масла. Алеся Михайлова

гурмэ

говли и общепита. Первые употребляли очень редко как дань прошлому. Вторые очень часто как дань роскоши. Наконец “Оливье” приобретает известность. В стране узнают, что такое колбаса широкие круги населения и производство салата увеличивается с каждым днем. Пробовали даже называть его “Советский” но название не прижилось и блюдо по сей день зовется “Оливье”. Я не знаю людей, которым не нравился бы этот салат. Да, некоторые отзываются о нем не очень лестно, медики наперебой ругают его за вредность, сторонники раздельного питания падают в

33


35


О

дним из наиболее интересных представителей спортивных кроссоверов, на сегодняшний день, можно считать Nissan Murano нового поколения. Этот автомобиль, в котором сохранен идеальный баланс между небывалой мощностью, безупречным дизайном и инновационным стилем, позволяет его владельцам одинаково легко передвигаться по городу и пересекать области бездорожья. Достаточно одного мимолетного взгляда, чтобы понять: этот автомобиль заслуживает уважения. А как же иначе, ведь над разработкой внешности автомобиля работали лучшие дизайнерские студии.

vip 36 ɩɟɪɫɨɧɚ


высокой температуре они исчезают сами по себе, мистика, не иначе. Внутри Nissan Murano выглядит еще более богато и роскошно чем снаружи. Салон просто превосходный. Разработчики позаботились о комфорте не только водителя, но и всех пассажиров. В первую очередь это заметно по сидениям, в которых чувствуешь себя так же хорошо, как и в любимом кресле у себя дома. Передняя панель является поистине произведением искусства, так четко, качественно и с любовью выполнен каждый ее элемент. Каждая кнопочка имеет понятную, легко читаемую пиктограмму, а центрально место занимает многон ное унк нкц функциональный цветной пле лей В зависимости от дисплей. оди дим необходимости или прихоти ин на он может быть и его хозяина ым м компьютером, маршрутным роом и системой и телевизором, ат навигации. Материалами для б отделки салонаа были исполькка зованы высококачественный к мягкий пластик,, кожа и меолл обтянут талл и даже потолок очень приятной на ощупь материей.

мужская территория

Nissan Murano обзавелся уникальной решеткой радиатора, по бокам которой расположились фары со сложной оптикой, сочетание первого со вторым создает уникальный образ то ли рептилии, то ли инопланетного пришельца, симпатично, хотя и немного страшно. А чтобы еще более усилить впечатление, ребра колесных арок визуально соединили с штамповкой в нижней части двери. Эдаким скрытым знаком можно считать линию боковых стекол, в которых передние стекла т же форму что и заимеют ту ко перевернутые, п дние, только ыке аавтомо“инь” и “янь” на языке част билестроения. Задняяя ча часть ыми ми автомобиля, с ее выпуклыми треугольными стоп – сигналами, хромированными наконечниками выхлопной трубы и спойлером лишний раз подчеркивают спортивное предназначение кроссовера. Кроме того, у Nissan Murano имеется особенность, которой нет ни у кого другого, а именно: самозатягивающееся лакокрасочное покрытие. Так что рубцы и мелкие царапины больше не требуют механической полировки, летом при

37


Другой отличительной ительной тельной особенностью ano noo явля яявляется практически полная Nissan Murano ифи фика электрификация всего салона, причем ме сстандартных для такого класса кроме эле лект электроприводов боковых зеркал, передних ст стеклоподъемников, водительского сидения, и рулевой колонки, дополнительно имеют сервоприводы: переднее пассажирское и задние сидения, задние стеклоподъемники, люк бензобака, пятая дверь и даже педальный узел. Автомобиль как бы говорит своему владельцу: здесь ничего руками делать не нужно, здесь у нас “полный фарш”, причем “полный” это еще слабо сказано, в пятой двери имеется камера, которая может работать в полной темноте благодаря инфракрасному режиму. Ну, и какой другой автомобиль может похвастаться такой трогательной заботой о своем владельце?

К слову едет ет Murano так же хорошо, какк и выглядит. Еще ичч бы, аналогичный 3,5 литровый ан н V 6, устанавливался на лены ы спорткар Nissan гендарный кко 350 Z, который в паре с бесу ен нч ступенчатым вариатором X Tron on обеспечивает максиX-Tronic мал аль мальную отдачу от двигателя и плавный п разгон, без рывков. Пр желании есть возможность П При переключиться в режим ручного управления. Система привода All Mode4×4 автоматически переключает между передним и полным приводом в зависимости от дорожных условий. Новая многорычажная подвеска представляет собой систему стоек, установленную на подрамнике, что позволило существенно снизить вибрацию и как следствие – уровень шума в салоне. С такой богатой технической начинкой автомобиль демонстрирует отличную управляемость, хорошую курсовую устойчивость и предсказуемость в экстремальной ситуации, если таковая все же возникнет. Продолжая традицию, заложенную в Primera, X-trail и 350Z компания Nissan в очередной раз доказывает всему миру, что способна производить оригинальные автомобили, вызывающие уважение как среди фанатов марки так и среди конкурентов. Алексей Чечуй

vip 38 ɩɟɪɫɨɧɚ


MOTORSPORT

DZǶǽdzǾǺǮǾǸdzȀ ǼȀDzȉȃǮ ǻǮ ǰǼDzdz Ƕ ǿȁȆdz

Центр

ЭКИПИРОВКИ ОХОТНИКОВ И РЫБАКОВ

КАТЕРА ЛОДКИ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

экипировка и инвентарь для зимних видов спорта Скидка

на летний й ассортимент ассорт ортиме имент нт

Тел. 728-768, 8(066) 485-41-88 ул. Любечская, 149-д

с 15.12.09 по 31.01.10

www.peleton-paradize.net

(напротив мясокомбината)


Вся правда о П

режде чем с кем-то иметь дело, умные партнеры (по бизнесу, например) собирают друг на друга досье. Зная слабые и сильные стороны друг друга, можно прийти к обоюдовыгодному, честному сотрудничеству. Ведь для того, чтобы правильно строить отношения, надо знать мотивы поведения партнера, увидеть мир его глазами, чувствовать так, как он, понять, чего он хочет и почему. Жизнь в супружестве - это тоже сотрудничество ради определенных целей: счастья, гармонии, взаимопомощи. Ведь первые годы семейной жизни - самые конфликтные.

vip 40 ɩɟɪɫɨɧɚ


Мужчины, например, влюбляются быстрее, чем женщины. У женщины превалирует разум над чувствами. Во всяком случае на первоначальном этапе отношений. Красивыми ножками нас не возьмешь. По крайней мере пылкого желания тут же завалиться в постель, а тем более пойти под венец с их обладателем не возникает.

Мужчины в среднем живут на восемь лет меньше, чем женщины, и при этом не любят заботиться о своем здоровье. В подсознании большинства из них сидит мысль, что жаловаться и бегать по врачам неприлично, “не по-мужски”. Вы никогда не заинтересуете мужчину разговорами о болезнях и диетах и не найдете ожидаемого сочувствия, описывая все мучения . И не дожидайтесь освобождения от насущных забот по обслуживанию его персоны, даже если лежите на смертном одре. Кстати, о здоровье мужа придется заботиться тоже вам.

Дамы выносливее мужчин и психически, и физически. У женщин выше защитные силы организма, а психика просто создана природой для непрерывного приспосабливания. Даже при кораблекрушениях женщин спасается больше, чем мужчин. Не потому, что сильные уступают место на плотах слабым - потому, что женский организм совершеннее, а мозги быстрее перестраиваются к новой ситуации.

У мужчин толще кожа.

Мужчина и женщина по-разному мыслят.

Поэтому на ней долго не появляются морщины. Чисто внешне мужчины выглядят моложе своих одногодок-женщин, но это только внешне. Каждые десять лет способность к физическим нагрузкам у женщин снижается на два процента, а у мужчин на десять. Поэтому внешне моложавый мужчина обязательно будет засматриваться на молоденьких, хотя близкий контакт с ними скорее всего быстренько загонит его, не рассчитавшего своих реальных возможностей.

Чтобы не возмущались анти-шовинисты, добавим, что мозг имеет различия по половому признаку не только у людей, но и у животных. Кот и кошка тоже по-разному соображают. Мужчина способен делать два дела одновременно. За то, что он делает в данный момент у него отвечает одно полушарие, за отвлеченные разговоры в этот момент - другое. Женщина включает в дело решения задачи обе половины мозга. Это дает преимущество не только в скорости выполнения поставленных задач, но и в проницательности, за

секс

мужчинах

41


Все мужчины - дети.

Так сказала однажды Коко Шанель. Если женщина понимает это, она понимает все. Мужчина и в 50 лет способен, как подросток, на, мягко выражаясь, нелогичные и необъяснимые, а грубо говоря, довольно глупые поступки.

любыми самыми льстивыми или лестными словами женщина почувствует истинные чувства говорящего. Мужчин поэтому легко обвести вокруг пальца. Они верят почти всему, что им говорят.

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, разочаровываются в своих спутницах жизни. Объяснение простое. Женщины более прозорливы и знают, за кого выходят замуж. Мужчины многого поначалу не замечают за красивыми глазками и ножками, на которые они так молниеносно купились, наивны, да и просто не знают, что ожидает их в супружестве. Большинство видят себя большим ребенком, которого любят и лелеют. Они с негодованием выясняют, что у жены могут быть другие интересы, кроме ухода за ним.

vip 42 ɩɟɪɫɨɧɚ

Все женатые мужчины с нетерпением ожидают наследников. Но именно появление ребенка очень часто разваливает брак. Он ожидал счастья, розового пупса, поздравлений и почетного места за банкетным столом по случаю “обмывания ”, а получил груды мокрых пеленок и плач по ночам. Мало того, его место - самого дорогого и любимого - заняли, отпихнули. Очень часто мужья ревнуют жен к детям, хотя и никогда вслух в этом не сознаются.


Мужчины никогда не прочь гульнуть на стороне. Даже если он любящий отец и муж, он способен оценить ножки молоденькой девушки и пофлиртовать. Иногда измену проще простить, чем устраивать разборки, которые действительно могут привести к концу отношений. Флирт на стороне -- это в возрасте 40-50-лет своеобразный способ самоутвердиться, распушить перья в павлиньем хвосте, которые жена уже как бы и не способна оценить по достоинству. Изменяли даже Клеопатре. И все из-за врожденной тяги к новизне. Потенция - их гордость. Потерять ее - трагедия почище увольнения. Никогда не отзывайтесь об этой области с насмешкой, или это действительно с ним может случиться, так как мужчины очень внушаемы.

Цель, карьера, большие деньги - самое главное. Увольнение или банкротство - самая большая трагедия для мужчины, как признак его несостоятельности. Это довольно веская причина даже для самоубийства.

А знаете, почему после супружеской любви они моментально отворачиваются и засыпают? Не из хамства. Организм в течение сорока секунд вырабатывает особое вещество, вызывающее сонливость. Не дуйтесь, а пожалейте и... все-таки не дайте заснуть. Через пару минут он очнется. Итак, наблюдайте, делайте выводы. Может быть, вам, исходя из этого, удастся избежать ошибок, через которые проходят все. Правда, иногда не очень удачно.

секс

Мужчины одержимы стремлением к успеху.

43


Сергей Зверев

К

ороль Гламура Сергей Зверев родился в городе Култук недалеко от Иркутска. Это на границе с Бурятией.. Дату этого события именитый стилист тщательно скрывает - из суеверий. Детство Сергея прошло в Усть-Каменогорске (Казахстан), куда его семья переехала после смерти отца. Зверев рано начал интересоваться ваться модой. Профессии стилиста тогда не существовало, а становиться ановиться ся просто отело «Заниматься отелось. дизайнером одежды или парикмахером ему не хо хотелось. платьем порознь от головы или же макияжем и прической пр рической отдельно от о м занятием. Поэтому одежды» представлялось Сергею весьма скучным в лица, вырезал вал на фотографиях кинозвезд он всегда подрисовывал и «примерял» разные прически и костюмы.

vip 44 ɩɟɪɫɨɧɚ


из-за очень обычного лица. Говорят, хирурги ошиблись и сделали нос кривым. Да еще и оставили шрам. Корректируя погрешность, Сергею изменили форму губ с помощью силикона. Свои губы парикмахер считал несексуальными. Он поменял форму подбородка и вставил имплантанты в скулы. Покрасил волосы. Сейчас он блондин.

и творческими находками, представив шоу «С любовью из России». Вместо запланированных 25 минут выступление русской команды длилось почти в три раза дольше. В какой-то момент талантливый стилист обнаружил, что ему попросту некуда складывать свои награды. Помимо международных конкурсов, Сергей многократно становил-

«Я очень люблю свою профессию, как своего ребенка. В каком бы ты ни был настроении, ту музыку, которую ты любишь, будешь слушать и в плохом настроении. Дело не в здоровье, и не во времени года, а в любви к своему делу, в том, что ты послан на землю Богом служить красоте», – рассуждает Зверев. В ноябре 2004-го Зверев выступил на мировом фестивале “Trend Vision Award Show”, где собираются ведущие стилисты всех стран, чтобы продемонстрировать тенденции мировой моды на годы вперед. Сергей покорил профессионалов всего мира своим мастерством

ся «Лучшим стилистом» в России, четыре раза удостаивался Национальной Российской музыкальной премии «Овация» за «За создание яркого индивидуального артистического стиля». Имя мальчика из Култука стало мировым брендом. В настоящее время Зверев — вла-

superstar

UPERSTA

После школы Зверев поступил в местное парикмахерское училище и спустя шесть месяцев стал лучшим учеником. А уже после первого года учебы Сергей лидировал на городском конкурсе парикмахеров, где его соперниками были мастера с 15-летним стажем. На втором курсе училища Зверев принял участие во Всесоюзном конкурсе парикмахеров, который проходил в Алма-Ате. Там он познакомился с известной на весь мир Долорес Кондрашовой. Она-то и посоветовала талантливому парню переехать в Москву. Какое-то время Сергей учился и работал в Доме моды Парижа, затем набирался опыта в Германии, Испании и США. К 1996 году Зверев получил Гран-при в сфере парикмахерского искусства практически во всех странах мира и стал вице-чемпионом Европы. В 1997 году – стал абсолютным чемпионом Европы, а в 1998-ом - Чемпионом мира. Впервые в истории Россия заняла первое место в столь престижном конкурсе. Члены высокого жюри долго удивлялись профессионализму молодого мастера, его победа была неоспорима. В это время Сергей изменил форму носа, мол,

45


делец фешн-салона ”Сергей Зверев”. Он — личный стилист певицы Аллы Пугачевой и телеведущей Ксении Собчак. Работал с артистами Людмилой Гурченко, Филиппом Киркоровым, Андреем Малаховым, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым. Живет в Москве с матерью и 12-летним сыном Сергеем. Мать мальчика, гражданская жена Зверева, погибла в автокатастрофе. Поэтому Зверев-младший говорит: ”Меня папа родил”. В октябре 2005-го топстилист отпраздновал юбилей своей творческой деятельности. Его бенефис «25 лет успеха» проходил в Государственном Кремлевском Дворце. Помимо большого праздничного концерта, для гостей подготовили модный показ. В том же году Сергей решил попробовать себя в роли певца. В июне 2005-го он записал дебютную композицию «Алла».

vip 46 ɩɟɪɫɨɧɚ

Песня была написана специально для Зверева певицей и композитором Любашей. Сменить амплуа непревзойденного стилиста, Сергею посоветовала Алла Пугачева. В рамках телевизионного проекта «С днем рожденья, Алла!» на «Первом канале» Зверев исполнил песню «Фигаро» с шуточным текстом. «Услышав мой баритон, Алла, известная своим профессиональным чутьем в открывании внутренних резервов в людях, стала на меня давить, убеждая “не зарывать в землю свои вокальные данные”. Ну, и уговорила рискнуть и записать серьезную композицию», - рассказывает Сергей. Вскоре на композицию был снят клип, в котором Алла Пугачева предстала в образе Девы Марии, берущей под покровительство стилиста Зверева. В ноябре 2005-го появилась еще одна песня «Ради тебя».

Эту композицию певец так же посвятил Примадонне российской сцены, которую считает своей Музой, вдохновительницей и самой лучшей подругой. Видео «Ради тебя снял Борис Черепков. В начале 2006-го новоиспеченный шоумен снялся в фильме Тимофея Федорова «Папараца». Он сыграл роль фотографа гламурного журнала. «Это был дебют Сергея в кино, и он заметно волновался. Больше всего меня поразило то, что, несмотря на свой «звездный» статус, он оказался невероятно послушным актером. Хотя вроде бы мог и покапризничать, и показать характер. Но нет. Отыгрывал сцены, очень внимательно прислушивался ко всем замечаниям и пожеланиям», – рассказал режиссер картины. В июле 2006-го король гламура представил свое новое музыкальное творение – пес-


superstar

UPERSTA

ню «Небеса». Эту композицию ему подарила бывшая возлюбленная - певица Саша Project. Вскоре появилась еще одна песня «Никогда», записанная совместно с Катей Свешниковой. 12 ноября 2006 года Сергей Зверев впервые выступил со своей сольной музыкальной программой «Алла. Ради тебя». Концерт прошел в Питере в БКЗ «Октябрьский». В программу вошли полюбившиеся всем композиции, новые песни и несколько неожиданных кавер-версий. В марте 2007-го Зверев и группа «Шпильки» сняли клип на композицию «Гламур» (режиссер - Елена Лещинская). В сентябре 2007-го вышел дебютный альбом Сергея «Звезда в шоке». В диск вошло 19 композиций. Внешний вид альбома полностью подтверждает звание Зверева как самого эпатажного представителя русской эстрады – на обложке изображен сам исполнитель в голом виде. В том же месяце Сергей и Лада Дэнс записали дуэтную композицию «Поздно». Эту песню певице преподнес участник четвертой «Фабрики звезд» Антон Зацепин, но она долго пролежала на полке, Дэнс не могла решить, с кем ее спеть. Узнав о том, что Сергей Зверев тоже хочет исполнить эту композицию, певица не раздумывая предложила ему сделать это вместе. В декабре 2007-го Король Гламура объявил о том, что собирается заняться новым телепроектом. Сергей стал ведущим шокирующего реалитишоу под названием «Звезда в кубе» на телеканале MTV. В марте 2008-го Зверев был признан «Клубным персонажем года» на церемонии вручения наград в области шоу-бизнеса и клубной жизни “Night Life Awards” . В том же 2008-ом скандальный стилист, певец и просто звезда Сергей Зверев открывает новый салон красоты с эксклюзивными интимными услугами для звезд шоу-бизнеса и олигархов. Сергей Зверев предлагает дизайнерские стрижки» на самых интимных частях тела. Услуги включают в себя интимную эпиляцию «Клубничный рай», окраску зоны бикини «Ощущение оргазма», колорирование «Жажда секса», а также декорирование и татуаж зоны глубокого бикини. «Я постоянно всем говорю, что выглядеть стильно необходимо еще и под одеждой», – заявляет Сергей Зверев. Заметим, что подобный «интимный гламур» от стилиста Зверева будет стоить довольно прилично. Чем же ещё удивит нас эта неординарная личность в 2010 году?

47


Cловакия – страна волшебных гор

З

има. Ж има. има Жде Ждем дем м снега… снег сн егаа… А на горнолыжных курортах он сверкает многие месяцы. Поэтому, кому снится новогодняя зимняя сказка, ветер в ушах при спуске с гор и снег, летящий из-под лыж, – милости просим к нашим соседям – словакам и полякам. Особенно зимой отдых в этих странах просто неповторим, а главное – на любой вкус. вкуус..

vip 48 ɩɟɪɫɨɧɚ

Словакия — это небольшая страна в сердце Европы. Возможно, вы будете удивлены, узнав, что именно на территории этой страны находится географический центр Европы. Здесь можно встретить все: и «замки рыцарей», отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающий во тьме «старой башни огонек», и неприступные горные вершины, и живописные равнины, и первозданные леса, и крохотные деревеньки с уникальными музеямизаповедниками народного творчества, и небольшие уютные городки, сохранившие средневековое очарование. Удачное расположение делает Словакию привлекательной для экскурсионного познавательного туризма. Из столицы Братиславы можно съездить в Будапешт, Прагу, добраться до Вены — полюбоваться городами, которые были когдато частями единого государства. Словакия — разнообразная страна, которая предоставляет огромные возможности для проведения практически всех видов отдыха круглый год. Горнолыжные регионы Словакии — это два основных горных массива этой страны — Низкие и Высокие Татры.


В туристических и курортных центрах имеются теннисные корты, площадки мини-гольфа и другие спортивные сооружения и оборудование. В зимнее время Высокие Татры превращаются в рай для лыжников. Здесь имеется несколько лыжных зон с достаточным количеством фуникулеров и подъемников, лыжных школ, пунктов проката и ремонта спортивного инвентаря. Незабываемое впечатление останется и от посещения стилизованных словацких национальных ресторанов под названием "Колыба", где можно попробовать национальную кухню под звуки народной музыки. Татранские поселения расположены на солнечных южных откосах горного массива. Самыми крупными из них являются Смоковцы, Татранска Ломница и Штребске Плесо. Они предлагают размещение в отелях, пансио-

натах, бунгало, на турбазах (хатах) и в кемпингах. Помимо того, из этих мест удобно посещать город Попрад, национальноисторические памятники в городах Кежмарок и Левоча. Низкие Татры — горный массив в Центральной Словакии. Это вторая по величине, после Высоких Татр, горная система Словакии. Склоны гор покрыты первозданными хвойными лесами с восхитительной флорой и фауной, которая бережно охраняется, так как территория Низких Татр объявлена Национальным парком. Тщательно разработанные и проложенные туристические маршруты предоставляют возможность наблюдать все красоты непосредственно своими глазами, а живительный, кристально чистый горный воздух является тем лекарством, которое действует на протяжении

отдых и туризм

Высокие Татры — это красивейшие горы Словакии, красота которых привлекает наибольшее количество туристов. Они составляют самую высокую часть всей цепи Карпатских гор. Особой живописности и привлекательности придают Высоким Татрам 85 высокогорных озер и множество водопадов. В любое время года Высокие Татры предоставляют своим посетителям широкий выбор возможностей для отдыха. Санатории и благоприятный горный климат предоставляют возможности лечения. Для прогулок служат ухоженные тропинки вблизи татранских селений. Тщательно размеченные туристические трассы, общей протяженностью 350 км, ведут к долинам и водопадам, к горным перевалам и вершинам, которые ежегодно доступны туристам с 1 июня до 30 октября.

49


24 часов в сутки. Все это великолепие дополняется красивыми карстовыми пещерами и термальными источниками. Низкие Татры — это настоящая Мекка для истинных любителей горнолыжного спорта. Оборудованные горнолыжные спуски с горы Хопок с множеством подъемников и обозначенными трассами всех уровней сложности признанны одними из лучших в Словакии. На горнолыжных курортах предлагается весь спектр услуг для любителей горнолыжного спорта и равнинных лыж, включая обучение и прокат оборудования. Вечер можно провести в одном из множества баров, клубов и ресторанов, включая национальные “Колыба”. Недалеко от горных курортов расположены гор Липтовский Микулаш, ггорода ор рода одда Липт Л Ли ипт птов овск ов сккий ий М Мик икул ик ууллаш аш,, Брезно, Брез Бр езно ноо, Банска Банска Банс ка Быстрица Быс ыстр тр риц ца и друдруудр

vip 50 ɩɟɪɫɨɧɚ

гие, где также можно найти много интересного.

В Польшу — на Новый год! Польша — привлекательный край для туристов. Она отличается богатой природой, располагает ценными архитектурными и историческими памятниками. Многие уголки страны сохранили свою первозданную красоту. На востоке страны сохранились единственные в Европе крупные девственные леса — Беловежская пуша, Пенинский парк, Отцовский национальный парк, в котором вызывают восхищение расположенные на известняковых горах средневековые замки, и др. На севере тянется цепь многочисленных озер, расположенных среди живописных холмов лесов. в пи во писн сных ых ххол олмо ол мовв и ле лесо сов. ов.. Любые путешественники Л Лю юбы бые пууте теше шест ше стве ст венн ве нник ики ик и

найдут в Польше что-нибудь интересное для себя и пр пприри и-влекательное. В этой й стране стр тран ане ан представлен широкий й выбор вы ыбо бор р лечебно-оздоровительных ныхх куны курортов и санаториев, где дее можно мож о ноо не только прекрасно пр ппровести пров роввес ести ти и отпуск, но и укрепить св оргассвой вой ой й оорг ргааа-низм. Интересна Польша шаа и ддля ляя тех, кто предпочитает аактивктиввв-ное времяпрепровождение. ени ие. е. Ведь именно в этой стране ранее располагаются комфортартаабельные современные ку куурорты по разумным ценам нам м для горнолыжного спорта. рта. рт а. Прекрасные возможности ости и предоставлены и любитеби ите т лям парусного спорта, винд виндви инд нд-серфинга, гольфа, тенниса, енн н ис иса, а рыбалки и конного сп спорта. пор орта та. та Можно также посетитьь р разнооазно аз нооно образные экскурсии по ггородам ород ор о ам од Польши, По П оль л ши ши,, ее ее памятникам пам амят ятни тника кам м и красокр рас асоо оттам, та м, ззаповедным а ов ап овед едным ны ым зо ззонам. она наам м.


часть Карпат. В Закопане привлекают туристов не только лыжные трассы и пешеходные маршруты, но и своеобразный гуральский фольклор, и живописная деревянная архитектура, полюбоваться которой можно на фоне возвышающегося над городом Гевонта. Закопане является не только зимней столицей Польши, но и вот уже более ста лет центром культурной жизни, дающим вдохновение артистам и художникам. Щирк является зимней столицей Бескидов, лидируя по количеству подъемников, расположенных на его территории. Большинством из них можно пользоваться не снимая лыж. Тут находятся четыре трамплина, а так же множество лыжных трасс. Горнолыжные условия удовлетворяют самых требовательных туристов, благодаря особенности географического положения здесь отсутствуют сильные ветры, мешающие, например, лыжникам в Татрах или Карноконошах. Крыница — один из самых известных польских курортов, расположен на востоке Сондецких Бесикдов, одна из лучших санаторных баз в Польше. Основные богатства: лечебный климат, минеральные воды и лечебные грязи. Лыжный сезон открывается в ноябре и заканчивается в марте. Самые знаменитые горнолыжные комплексы расположены на Явожине Крыницкой и в Слотвинах. Крыница, благодаря климату и инфраструктуре горнолыжного курорта, считается одной из наилучших горнолыжных баз в Польше.

отдых и туризм

Польские туристам Пооль льск ские ие горы ггор оры ы дарят даря да рятт ту тури ристтам не только впечатления от природы. В долинах разместились чудесные небольшие города, полные очарования деревеньки и курорты. В большинстве из них сохранились старые деревянные избы, костелы и церкви, имеющие большую историческую ценность. Особый интерес с точки зрения достопримечательностей представляют собой окрестности Татр — район Подгале (Подхале) и Закопане. Тот, кто любит активный отдых в горах, должен непременно приехать в Польшу. Через юг страны тянутся горные цепи Карпат и Судет. В польских горах находятся десять национальных парков. Простирающиеся на юго-запад страны Судеты считаются горами,

чрезвычайно легкими для покорения. Можно сказать, что в Судеты не поднимаются, а по ним прогуливаются. Здесь действует самая развитая туристическая инфраструктура в Польше. Судеты — это настоящая мозаика разнородных горных заи массивов: величественные мас Карконоше, причудливые Кар р хребтов в Столооочертания оче оч че ввых ых горах, россыпи разной возвышенностей в ввысоты вы с Изерских, Бялских и Золотых Из зе горах. го ор Здесь можно увидеть в лесной чаще водосскрытые ск р пады пад па д и огромные котлованы, оставшиеся после ледника, ос ста т углубиться в скальные лабиуглу уг лу ринты, сфотографировать рин ри муфлонов и найти ценные муф му ф минералы. Когда-то Судеты мин ми н называли "сокровищницей", наз на "ларцом" Европы, а камни, "ла "л ар добытые в этих горах, украдоб до б сили не одно здание во Франсил си ции и Италии. Сегодня среди ци скал ск а тоже можно обнаружить горный хрусталь, агат, амегор тист, яшму, гранат, топаз или тист нефрит. неф В Судетах расположено множество горноклиматических и бальнеологических курортов. Умеренный климат и развитая инфраструктура привлекают сюда горнолыжников каждую зиму. Закопане — самый знаменитый горнолыжный курорт, который находится на юге Польши, у подножья единственных в стране гор альпийского стиля, всего в двух часах езды от Кракова. Самый высокогорный город в Польше расположен в узкой котловине между Татрами и горной цепью Губалувки. Неповторимым этот город делают Татры — самая высокая

51


Лечение и spa-отдых Погрузитесь в лечебную тер- чистый горный воздух, купание б в Словакии и Польше мальную воду и насладитесь в лечебных водах термальных Лечение в Словакии и Польше основывается на термальной воде с высоким содержанием минеральных веществ. Насыщенная минеральная вода термальных источников обладает доказанным оздоровительным воздействием на болезни двигательного аппарата, нервной системы, урологические и гинекологические заболевания. Благодаря большому содержанию кальция, магния и фтора, водные процедуры помогают профилактике таких болезней, как остеопороз и различные виды почечных отложений, заболевания желчного пузыря и кишечника. Каждый посетитель проходит предварительный медицинский осмотр, на основании которого ему будут порекомендованы процедуры — посещение бассейнов, обертывания, специальные ванные процедуры, физиотерапевтические упражнения, массаж и полезное питание. SPA в Словакии и Польше — это магия воды, тепла, света, массажа, движения и здоровья.

vip 52 ɩɟɪɫɨɧɚ

успокаивающим воздействием тепла. Вдохните запах природных ароматических масел, позвольте себе отдых в сауне, испытайте переменные течения ледяной и теплой воды, получите удовольствие в вихревой ванне. Джакузи и ванные процедуры снимают признаки стресса, приносят состояние удовлетворения, счастья и уюта. Различные виды массажей, от классического до японского и китайского, улучшают кровообращение, регенерируют тело и способствуют обмену веществ. Парафиновые и парафанговые обертывания очень эффективно ослабляют различные виды боли и благотворно влияют на кожу. Во время лечения и spaотдыха на курортах о Вашем здоровье заботятся опытные специалисты, доктора и медицинский персонал из различных отраслей медицины. Так что отдыхайте на здоровье! Те, кому по душе времяпровождение на заснеженных вершинах Татр, незабываемые спуски с гор, кристально-

источников, отдых на комфортабельных курортах, туры в Польшу и Словакию помогут насладиться этим сполна. Туры в Польшу и Словакию познакомят Вас с хуторами, где жизнь течет по правилам позднего Средневековья. Гости смогут окунуться в атмосферу XVII века, прикоснуться к подлинным вещам, попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Туры в Польшу и Словакию подарят Вам красоту городов: Попрад, Варшавы и Кракова… Туры в Польшу и Словакию вы можете приобрести в ООО «Туристическая компания «Новатур», которая находиться по адресу: ул. Серёжникова, 7. Там Вас проконсультируют по особенностям горнолыжных курортов, основным достопримечательностям этих стран, помогут в выборе курорта, приложат максимум усилий для того, чтобы Ваша поездка стала незабываемой. Веселых вам праздников желает туристическая фирма «НОВАТУР».


Безупречно свежий горный воздух, белоснежные горные вершины и хрустящий под ногами снег, прекрасные пейзажи – всё это ждёт вас, если вы выберете отдых в ГОРАХ …

Катание на горных лыжах и сноуборде – это один из самых популярных зимних видов отдыха. Выбирайте зимний отдых в горах, чтобы насладиться захватывающими дух горнолыжными спусками.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…


Гороскоп пристрастий ОВЕН (21.03. - 20.04.)

Что есть Овен, как никто другой, должен придерживаться правильного рационального питания. Как ни обидно, но больше всего им подходят всевозможные каши, рыба, овощи – капуста, редис, свекла. На пользу пойдут петрушка, укроп и зеленый лук. Соблюдайте строгий режим питания и старайтесь воздерживаться от праздника живота по ночам. Что пить Овен – натура, легко увлекающаяся, может и не заметить, как выпьет лишнего. Алкоголь способен толкнуть Овна на безрассудные поступки. Лучше выпить шампанского, но не более двух бокалов. ТЕЛЕЦ (21.04. - 21.05.)

Что есть Телец должен знать меру в еде, чревоугодие до хорошего не доведет. Нужно помнить, что вкусно – не всегда полезно. Организм Тельца крайне нуждается в разнообразных фруктах: апельсинах, лимонах, яблоках, сливах, грушах. Тельцу нужно взять привычку дополнять обед легкими салатиками из моркови и капусты. Что пить Выпившего Тельца окружающим следует опасаться. Обычно спокойные и уравновешенные, в нетрезвом виде могут прийти в ярость из-за пустяка. Телец - тонкий ценитель вина, ему нравится дегустировать различные напитки. Ему подходят вина с насыщенным вкусом. БЛИЗНЕЦЫ 22.05.  21.06.

Что есть Близнецам нельзя вычеркивать из своего рациона белковые продукты: яйца, сыр, орехи, творог. Чернослив, изюм, курага благотворно подействуют на нервную систему. Ну, а полакомиться полезно оливками и арахисом. Иногда можно побаловать себя любимого острыми блюдами. Что пить Создается впечатление, что Близнецу выпивка неинтересна; она не меняет их настроения или стиля поведения. В компании им лучше не выпивать спиртного, а веселить душу интеллектуальным общением. Близнецам лучше употреблять легкие, сухие прохладные вина и мускаты.

vip 54 ɩɟɪɫɨɧɚ

РАК 22.06.  22.07.

Что есть Рак, раб своего желудка, и ему необходимо строжайшее соблюдение диеты. Ему больше всех рекомендовано воздержаться от сладкого и мучного. Спиртное лучше употреблять только в лечебных целях. Вот в чем себя можно не ограничивать – это в арбузах, которые прекрасно очистят организм. Балуйте себя бобовыми и дарами моря, но только в умеренных количествах. Что пить Раку следует относиться к любому спиртному, с огромной осторожностью. Из-за тонкой душевной организации и непредсказуемости, Раки, легче всех, впадают в алкогольную зависимость. ЛЕВ 23.07.  23.08.

Что есть Львам для нормальной жизни полезно питаться добычей из птицы (индейка, курица). Но не стоит увлекаться. Особое внимание, несмотря на пристрастие к мясу, нужно уделить различным фруктам и сухофруктам. Среди овощей стоит отдавать предпочтение кабачкам и баклажанам в любом виде. Что пить Львам нужно соблюдать меру в питье , пьяный Лев теряет контроль над собой, а соответственно, авторитет в глазах окружающих. Стоит также обратить внимание на тяжелое похмелье, которое пагубно сказывается на сердце. Пейте лучше марочное крепленое вино. ДЕВА 24.08.  23.09.

Что есть Девам не мешало бы придерживаться вегетарианской диеты. Забудьте о шашлыках. Но если трудно отказаться от мяса, то можно иногда позволить себе вареного цыпленка или тушеную телятину в большой праздник. Очень благотворно на желудок Девы действуют яблоки и зелень в неограниченном количестве. Что пить На Деву алкоголь действует весьма негативно. Под действием алкоголя печень срабатывает очень быстро у Девы, поэтому лучше пить легкие сухие вина. Излишек алкоголя обычно приводит к расстройству желудка.


в еде ВЕСЫ 24.09.  23.10.

Что есть Правило, которое должны знать Весы – не набивать желудок всем, что попадает под руку. Рекомендуется чеснок, черная смородина и клюква. Лучшим завтраком станут пророщенные ростки злаков. Весам стоит отказаться от пряных и острых блюд. Уж лучше разнообразьте блюда изысканными соусами и витаминными салатами. Что пить Весы часто пьют «за компанию», и, как результат, перебирают. Закусывать они любят легко, а это ускоряет опьянение. Похмелье же ими переносится тяжело, причем, как физически, так и морально. В небольших количествах лучше употреблять выдержанные вина. СКОРПИОН 24.10.  22.11.

Что есть Скорпионам, несмотря на их любовь к хрену, горчице и другим остротам, не стоит ими злоупотреблять ни в коем случае. Лучшие продукты из меню Скорпиона – репа, свекла, капуста, морковь. Молочные продукты полезны лишь в ограниченных количествах. Побаловать себя можно морепродуктами и рыбными деликатесами. Что пить Скорпион должен твердо знать меру при употреблении спиртного. Выпив, Скорпион теряет контроль над своими эмоциями и может принести непоправимый вред себе. Скорпиону лучше подойдут игристые, насыщенные вина – шампанское и мускат. СТРЕЛЕЦ 23.11.  21.12.

Что есть Стрельцам очень полезна минеральная вода. Одна – две бутылки в день и хорошее самочувствие вам гарантировано. Стрельцу, как никому, нужно есть больше бобовых – горох, соя, фасоль. Натуральное мясо лучше заменить соевым – думайте не о вкусе, а пользе. Вот, что можно есть без ограничений, – это зелень, особенно укроп и сельдерей. Что пить Стрелец пьет с удовольствием, а это таит опасность. Виноградные вина в умеренном количестве полезны Стрельцам для усвоения кремния.

КОЗЕРОГ 22.12  20.01.

Что есть Козероги любят изыск в еде - красивая скатерть, столовые приборы из серебра, не говоря уже о сервировке стола и блюд. Им стоит больше внимания уделять раздельному питанию. Не надо мешать белки и жиры. Зато Козероги, кажется, единственные, кому не возбраняется, есть все, что душе угодно. Даже не во вред бокал сухого вина перед сытным обедом. Что пить Ему не грозит злоупотребление, так как он относится к спиртному спокойно. Вино не приносит желаемого забытья от проблем, скорее это – лечебный продукт. ВОДОЛЕЙ 21.01.  19.02.

Что есть Водолеи относятся к той категории людей, которым стоит исключить из своего рациона все сладкое - торты, булочки, конфеты и пирожные. Самым полезным фруктом для Водолея является гранат. Молочные продукты станут хорошим завтраком, а стакан кефира прекрасно может заменить ужин. Никогда не отказывайте себе в легких овощных салатах. Что пить Водолей должен относиться к спиртному с очень большой опасностью, так как он расшатывает его и без того слабую нервную систему. Немного шампанского или мускаты могут помочь снять стрессовое состояние. РЫБЫ 20.02.  20.03.

Что есть К сожалению, Рыбы чаще других получают пищевые отравления. Рыбам нужно отказаться от консервов, острых пряностей и жареного, особенно в большом количестве жира. Из горячительных напитков предпочтительнее всего – водка, но в меру! Что пить Рыбы очень быстро привыкают к алкоголю. Кроме того, они очень чувствительны к алкогольным отравлениям и болезненно переживают похмелье. Им следует помнить очередность употребления спиртных напитков.

55


Наши партнеры Этуаль

Калыба

Клеопатра

кафе-клуб ул. Пятницкая,50

Кафе ул. Воинов-Интернационалистов, 1

Салон-парикмахерская ул. Мстиславская, 20

Петрова Слобода

Sun Sity

SPA-клуб

Отельно-ресторанный комплекс с. Ивановка, трасса Киев-Чернигов

Имидж-кафе ул. Рокоссовского, 26 А

Салон красоты ул. Мстиславская, 20

Океания

Абажур

Соната

Ресторан-клуб пр-т Мира, 20

Кафе-галерея, кафе-кондитерская ул. Преображенская, 2

Салон-парикмахерская пр-т Победы, 147

Брюссель

Охота

CasaNova

Ресторан-клуб ул. Подвальная, 23

Кафе ул. Шевченко, 33 А

Сомелье

Шенонсо

Премиум-кафе пр-т Мира, 35

Ресторан-клуб ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

Кофемания

Кислород

Кофейня пр-т Мира, 22, «Мегацентр», павильон №14

Фитнес-клуб, салон красоты пр-т Мира, 32, 4 эт.

Светофор

Чик-Чик

Боулинг-клуб ул. Пятницкая, 50

Салон-парикмахерская ул. Рокоссовского, 4

Чардаш

Стиль-S

Кафе ул. Толстого, 147 В

Салон-парикмахерская ул. Гетмана Полуботка, 30, Доценко, 17

Diamond

Тутси

Казино-клуб пр-т Победы, 73

Салон-парикмахерская пр-т Мира, 80

777

Фантазия

Лига-Нова

Ресторан-клуб ул. Шевченко, 103

Салон-парикмахерская ул. Гетмана Полуботка, 20

Мебельный салон ул. Щорса, 8 А

vip 56 ɩɟɪɫɨɧɚ

VIP-бутик ул. Мстиславская, 28 А

Калипсо VIP-бутик пр-т Победы, 85, пр-т Мира, 32, бут. №5

Годинники-стиль VIP-салон пр-т. Мира, 42

Каблучки плюс Салон-магазин ул. Комсомольская, 55

Золото-срібло Ювелирный салон пр-т Мира, 24

Магия света Магазин светильников пл. Привокзальная, 1, маг. «Магистраль», 2 эт. ул. Комсомольская,57


Метек

Терма

Нотариус

Автосалон ул. Щорса, 62

Автомойка ул. Инструментальная, 1

ул. Гетмана Полуботка, 5

Чернигов-Авто

Парадиз

Автосалон пр-т Мира, 231

Автомойка ул. 1 Гвард. Армии, 15 А

Promenade

АИС

Энергия СТО

Салон итальянской одежды и обуви ул. Рокоссовского, 39

Автосалон ул. Инструментальная, 2 А

Автосервис www.carenergy.com.ua

TIFFI

Автоком-сервис

Форекс-клуб

Салон деловой одежды ТРК Мегацентр, 2 эт.

СTO ул. Инструментальная, 34

Официальное представительство пр-т Мира, 44

Золотой берег

АТЛ

Стомадент

Автоцентр ул. Щорса, 60, ул. Крымская, 1

Стоматология ул. Любечская, 9 А

Березки

Денталюкс

Автокомплекс ул. Кольцевая, 16

Стоматология ул. Одинцова, 22, каб. 321

БОШ-Автосервис

доктор Воронина

Автосервис ул. Белова, 7

Стоматология ул. Гетмана Полуботка, 20

САВ-Авто

Витадент

Автосервис ул. Проектная, 1 Б

Стоматология ул. Старобелоусская, 73

Motorsport

Эстетцентр

Гиппермаркет отдыха

ул. Рудого, 63

Центр медицинской эстетики и косметологии ул. Шевченко, 48 Б/2 А

KARCHER

Адреналин

Автомойка ул. Ивана Франко, 1 А

Товары для туризма и активного отдыха пр-т Победы, 93

Нотариус пр-т Победы, 93

Ресторан Территория городского пляжа Золотой берег

Эстет-студия студия Татьяны Глебовой ул. Шевченко, 12

Дели Магазин индийских товаров пр-т Мира,50

555 VIP- салон пр-т Победы,96

Старый Млин Кафе пр-т Мира,45 А

57


ɠ ɭ ɪ ɧ ɚ ɥ

ɞ ɥ ɹ

ɭ ɫ ɩ ɟ ɲ ɧ ɵ ɯ

ɥ ɸ ɞ ɟ ɣ

Журнал «VIP-персона» видання № 17/2009 (Грудень) Журнал видається 12 разів на рік Засновник та видавець Олена Гужва Головний редактор Олена Гужва Верстка та дизайн Євген Насінник Журнал „VIP-персона” видається з липня 2008 р. Адреса редакції 14005, м.Чернігів, проспект Миру,68, оф.1212 тел. (+38 0462) 931-509, 931-579 факс (+38 0462) 66-12-66 e-mail: vip_persona@i.ua Видання зареєстроване Головним управлінням юстиції у Чернігівській області Свідоцтво про реєстрацію ЧГ № 408-57Р від 10.04.2008 р. Наклад 2000 примірників Надруковано в ТОВ „Інфопрінт” 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 46-Б, оф.4 Свідоцтво про державну реєстрацію № 39075766 від 14.12.2004 р. Підписано до друку 07.12.2009 р.

За зміст рекламних оголошень, посилання на ліцензії редакція відповідальності не несе. За дійсність фактів, власних імен та ншу інформацію відповідають автори публікацій. Редакція може не поділяти думку авторів публікацій. Рукописи та фотознімки не рецензуються і не повертаються. Листування з читачами лише на сторінках журналу. Повний або частковий передрук матеріалів з журналу „VIP-персона” дозволяється тільки за письмової згоди видавця. Матеріали з позначкою PR публікуються на правах реклами. Гонорари виплачуються лише

vip 58 ɩɟɪɫɨɧɚ

за рекламні публікації. Безкоштовне розповсюдження журналу „VIP-персона” оплачене рекламодавцями.


Святкові знижки!


ввул. Комсомольська, 57

Краще один раз побачити

Vip-персона #17 2009  

Черниговский журнал для успешных людей. Рекламно-развлекательное издание Чернигова. Реклама, PR, VIP.

Vip-персона #17 2009  

Черниговский журнал для успешных людей. Рекламно-развлекательное издание Чернигова. Реклама, PR, VIP.