Page 1

BIBLIOTECAツェCOLARULUI

Vasile

ALECSANDRI DESPOT-VOD{. S~NZEANA +I PEPELEA

LITERA CHIツェINテザ 1998


CZU 859.0–93 A 36

NOT{ ASUPRA EDI|IEI Textele au fost reproduse duip[ volumele: Va s i l e A l e c s a n d r i, Opere, VI =i VII. Teatru. Text ales =i stabilit, note =i variante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colec\ia “Scriitori români”. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1979 =i, resprectiv, 1981; Va s i l e A l e c s a n d r i, Muntele de foc. Ed. Litera, Chi=in[u, 1996. Respectând ]n principiu vocabularul =i limbajul scriitorului, editura a intrevenit pe alocuri, ]n sensul aplic[rii normelor ortografice ]n vigoare.

Coperta: Isai C`rmu ISBN 9975–74–023–5

© «LITERA», 1997


TABEL CRONOLOGIC 1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[\ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.) 1827 Vasile Alecsandri ia primele lec\ii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola. 1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[\[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia. 1834-1839 }mpreun[ cu al\i fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[\ii de drept, ]ns[ dup[ câteva luni renun\[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiin\e, pe care nu-l poate ob\ine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla. 1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Floren\a, Roma, Padova, Vene\ia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de la Floren\a =i Muntele de foc. 1840 }n revista “Dacia literar[“ (nr. 3, mai–iunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Floren\a. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.


4

Vasile Alecsandri

1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul. 1842 V. Alecsandri c[l[tore=te prin mun\ii Moldovei, fapt care i-a prilejuit “descoperirea tezaurului poeziei populare”. Sub influen\a acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele. 1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin mun\ii =i prin satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la mun\i. 1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei “Prop[=irea”. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la mun\i =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ “fiziologia” Ia=ii ]n 1844. 1845 Face cuno=tin\[ cu Nicolae B[lcescu =i cu al\i tineri munteni la mo=ia Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afec\iunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.). 1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nso\e=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[\ii. Italia, Austria, Germania, Fran\a, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[. 1847 Scrie piesa Piatra din cas[. 1848 Martie }ncepe mi=carea revolu\ionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu al\i patrio\i peti\ia cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tin\a domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n mun\i, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848.


Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

5

1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista “Bucovina”. 1850 Aprilie 9 Are loc reprezenta\ia piesei Chiri\a ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[. 1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste “România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n nara\iunea dramatizat[ Un salon din Ia=i. 1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colec\ia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V. Alecsandri. Mai Se reprezint[ piesa Chiri\a ]n provincie. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire. La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Fran\ei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea par\ial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n “ziarul de c[l[torie” C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat ini\ial ]n 1841 ]n “Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo, publicat tot acolo, ]n 1843. 1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ \iganii robi de pe mo=iile sale. 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista “România literar[“, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[.


6

Vasile Alecsandri

1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire. }n “Steaua Dun[rii”, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii. 1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, con\inând povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice. }n ziarul “Concordia” din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857. 1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a ob\ine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voin\a ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834. 1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =i câteva cântecèle comice. 1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredin\at[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile agen\iei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecèle comice. 1863 La Ia=i apare edi\ia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese ale scriitorului. 1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colec\ie a Poeziilor populare. E numit membru al Societ[\ii literare române pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[. 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc.


Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

7

1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dic\ionarul lui Laurian =i Massim. 1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n "Convorbiri", apoi ca prefa\[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin\[ a “Junimii”. 1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean. 1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa\[ a autorului. Ele cuprind crea\ia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând crea\ia poetic[. 1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza. 1877 Mai 9 Proclamarea independen\ei \[rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri. 1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin\[ a “Junimii” bucure=tene. Are loc reprezenta\ia piesei la Teatrul Na\ional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei. 1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromân al lui V. A. Urechi[ apare “istorioara de ]nceput de amor” Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tinere\e, localizat ]n timp prin 1850—1852. 1881 I se decerneaz[ Marele premiu “N[sturel-Her[scu” al Academiei Române pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete. 1883 }ntr-o =edin\[ a “Junimii” =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fântâna Blanduziei.


8

Vasile Alecsandri

1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Na\ional. Scrie piesa Ovidiu. 1885 Este numit ministru plenipoten\iar al României la Paris, post pe care ]l de\ine pân[ la moarte. 1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu. 1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[. 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via\[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre so\ia poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din ini\iativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.


DESPOT-VOD{ LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI 5 acturi =i 2 tablouri PERSONAJELE ALEXANDRU L{PU+NEANU, Domn Moldovii, 50 ani RUXANDRA DOAMNA, so\ia lui L[pu=neanu, 25 ani DESPOT-ERACLID, competitor tronului Moldovii, 30 ani MO|OC VORNICUL, boier conspirator, 55 ani ANA, fiica lui, 20 ani MAICA FEVRONIA, sora lui Mo\oc, 50 ani TOM+A, boier neao=, 40 ani ILIA+, copilul lui Tom=a, 14 ani 35 ani SPANCIOC 45 ani HARNOV boieri 25 ani STROICI 25 ani TOROIPAN CIUB{R-VOD{, 45 ani ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 aniCARMINA, so\ia lui Laski, 30 ani ROZEL, aventurier francez, 25 ani SOMMER, poet german, 25 ani ANTON SECUIUL, =eful secuimii din Ardeal, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de la Zips, 30 ani TOMA CALABAICANUL, om de ]ncredere al lui L[pu=neanu, 40 ani AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui Soliman Sultanul, 40 ani LIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 ani JUM{TATE, idem, 30 ani UN |{RAN O |{RANC{ |{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+I ROM~NI, MERCENARI, UNGURI, FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LUG{RI

(Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursul reprezenta\iilor (V. A.)


ACTUL I Culmea Carpa\ilor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, ]n dreapta. Panorama de mun\i, ]n fund.

SCENA I J U M { T AT E , L I M B { - D U L C E

J U M { T AT E (rezemat de brad, c`nt[) Frunz[ verde de stejar, Sus pe munte, la hotar, Zi =i noapte stau p`ndar... LIMB{-DULCE (vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)

Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate! J U M { T AT E

Venit-ai, Limb[-Dulce? LIMB{-DULCE

Venit, m[i Jum[tate, Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zbor Sunt zece mii de st`njeni de-aici p`n’ la izvor? J U M { T AT E

Or fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece? LIMB{-DULCE (d`ndu-i fedele=ul)

Na.


11

Despot-Vod[

J U M { T AT E (bea)

Ad[... A!! LIMB{-DULCE

}\i place? J U M { T AT E

La inim[ chiar trece... Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea. LIMB{-DULCE

Nu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[, Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[. Iar bei? J U M { T AT E

}nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept. LIMB{-DULCE

Be\iv mai e=ti! J U M { T AT E

G`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept! Pe ast[ culme goal[, ]ncredin\at[ nou[, M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[; C`t despre somn... LIMB{-DULCE

Nici vorb[... P`ndarului e scris C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis. (R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.) J U M { T AT E

Un bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare? LIMB{-DULCE

Boierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare. I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[ni\i,


12

Vasile Alecsandri

De somnul cel mai vecinic tuspatru adormi\i, +i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l... Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul, Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.) J U M { T AT E

+tiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt mul\i pe la noi. LIMB{-DULCE

Dar ce v[d colo-n vale, ]n \ara ungureasc[? J U M { T AT E

Ce vezi? LIMB{-DULCE

O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[. J U M { T AT E

Mul\i-s? LIMB{-DULCE

Mai mul\i de zece, mai mul\i =i vin merei... Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre ei Descalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rare La deal... ]i vezi? J U M { T AT E

V[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare... |in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugari Ce vor s[ treac[-n \ar[. LIMB{-DULCE

Ce-or fi, maghiari, t[tari, S[-i prindem. J U M { T AT E

Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[ Aici, la pragul \[rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[. LIMB{-DULCE

+tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.


13

Despot-Vod[

J U M { T AT E

Ba nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m. Vin’ cole, dup[ st`nc[. LIMB{-DULCE

Ce p`nd[? Lupta-i dreapt[: Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici... J U M { T AT E (oprindu-l)

A=teapt[, Nu fi n[t`ng, ascult[... LIMB{-DULCE

Rom`ne, doi =i doi... J U M { T AT E

Ascult[,-\i zic. LIMB{-DULCE

Ce? J U M { T AT E

Care-i mai mare dintre noi? LIMB{-DULCE

Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptate Cu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate. (Ies am`ndoi prin dreapta.)

SCENA II D E S P O T, L A S K I

LASKI (dup[ culme, ]n fund)

Despot, ajuns-ai? DESPOT (s[rind pe culme)

Iat[!


14

Vasile Alecsandri

LASKI (ivindu-se)

Ha! iat[-m[ =i eu. Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na. DESPOT

|ine. LASKI (s[rind pe scen[)

Greu! Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[. (Se pune jos la r[d[cina bradului.)

A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[ Mi \i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or. Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior, +i pare c[ m[ trage... DESPOT

La deal? LASKI

Ba nu, la vale. DESPOT

Oricum, e=ti verde ]nc[ =i ai o\el ]n =ale. LASKI

A=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun. Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun. Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ via\a-i lung[ Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[. Eu zic: Hei! deie Domnul mul\i ani ca s[ tr[im +i planurile noastre cur`nd s[ le-mplinim. (Se scoal[ =i se primbl[ pe scen[.)

Iat[-ne-ajun=i cu bine pe naltele hotare Ce zac ]ntre Moldova =i \[rile maghiare, Loc trist, de lupte crunte, cu s`nge pl[m[dit,


15

Despot-Vod[

C[ci fiarele-s cumplite, dar omu-i mai cumplit!... Prive=te colo-n fa\[, ]n zarea luminat[: Ca mantie regal[, frumoas[ =i bogat[, Apare-n ochii no=tri Moldova, dulce rai, Comoar[ nesecat[ de bun =i dulce trai. Ea are gr`u, =i miere, =i vinuri, ah! ce vinuri! Toiag de b[tr`ne\e, viu balsam pentru chinuri. +i are mii de nade a scumpelor pl[ceri, Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muieri! }\i fur[ ochii, mintea, =i inima \i-o fur[ C-o raz[ de sub gean[, c-un z`mbet de pe gur[. +i ]ns[ moldovenii orbi, crun\i, nep[s[tori, Stropesc ades cu s`nge gr[dina lor de flori. DESPOT

Cum e st[p`nul casei a=a-i =i gr[dinarul? LASKI

A=a, c[ci L[pu=neanul... el m`n[ ast[zi carul. DESPOT

El bate-n boi. LASKI

O! Despot, pe acest m[nos p[m`nt Domnea odinioar[ un domn viteaz =i sf`nt, Un +tefan! leu n[prasnic a c[rui larg[ ghear[ Rupea cumplit du=manii =i-n \ar[, =i-n afar[. Pe vremea lui boierii osta=i erau, osta=i Cum n-au mai fost!... Acuma nepo\ii lor trufa=i, Mici r`vnitori de tronuri, seci, r[i, ie=i\i din minte, P[g`ni prin a lor fapte, s-ating de cele sfinte, De sceptru, de mo=ie, de neam =i de popor, Iar \ara, muma, piere gem`nd sub talpa lor. DESPOT

Cu Vod[ L[pu=neanul ei ast[zi nu se-mpac[?


16

Vasile Alecsandri

LASKI

Nu! n-ar putea nici dracul pe tron ca s[ le plac[. DESPOT

Le trebuie, se vede, un domn c[zut din cer? LASKI

Ba mai degrab[-un... Despot cu bra\ul lung de fier, S[ bat[, s[ apese pe d`rza lor cerbice +i-n capul lor s[m`n\a de vrajb[ s[ o strice... +i iat[ de ce, frate, primit-am bucuros Ca s[ ajut av`ntu-\i de dor ambi\ios. Sunt leah; cu moldovenii ]n veci n-am ]mp[care, Tu cau\i un tron, Despot?... eu caut r[zbunare! (D`ndu-i m`na.)

Fii domn! DESPOT

Prea bine, ]ns[ nu crezi mai nimerit Ca fierul, deocamdat[, s[ fie... poleit, +i m`na zdrobitoare s[ fie deocamdat[ Ascuns[-ntr-o m[nu=[? LASKI

Ca laba cea =ireat[ Ce unghia-=i ascunde? DESPOT

}ntocmai. LASKI

Minunat. Bravo!... m[nu=a... laba... pricep, e=ti diplomat. }n arta de capcane e=ti me=ter cu ispit[... DESPOT (z`mbind)

Am fost crescut la Roma, ]n =coala iezuit[.


17

Despot-Vod[

LASKI

E=ti om cu dou[ daruri: sub haina de o=tean Por\i inim[ viteaz[ =i cugetul... viclean? A=a spunea Carmina, c`nd ea glumea cu tine. DESPOT

Ah! c`t a fost de bun[ so\ia ta cu mine! Eu, un pribeag din lume, un zv`nturat str[in, }n casa ta m[noas[ c[zut chiar din senin; Eu, piatr[ nestemat[ din splendid[ cunun[, }n pulbere zv`rlit[ acum de-o rea furtun[!... Ah! Laski, mult[ lume c[lcat-am pribegind, Luceferi mul\i ]n cale-mi v[zut-am str[lucind, Dar suflet bun =i nobil ca scumpa ta so\ie Eu n-am v[zut, m[ crede, la nici o-mp[r[\ie. LASKI

A=a-i c-am avut parte ]n lume de noroc? Carmina-i jun[, ]ns[ de juni ea-=i bate joc, +i numai pentru mine suspin[ ea. DESPOT (]n parte, z`mbind)

S[rmanul! LASKI

+-apoi ]nc[-o virtute: ur[=te pe sultanul. DESPOT

}n toate-i dar perfect[? LASKI (cu m`ndrie)

}n toate! DESPOT

Om fericit! Nimica nu-\i lipse=te din c`te ai dorit. M[rirea? te alint[ ca pe-un copil ]n fa=e.


18

Vasile Alecsandri

Tu st[p`ne=ti ]n pace mul\ime de ora=e. E=ti cap, e=ti om de c`rm[, ne=tiutor de fr`u. Averea?... la picioare-\i lin curge ca un r`u. Norocul?... o so\ie frumoas[, iubitoare, La Zips, castelul falnic ]\i luce ca un soare, Pe inima-i spaniol[ lipindu-te iubit... Om fericit e=ti, Laski, de trei ori fericit! Iar eu, o biat[ frunz[ pe v`nt ]n veci purtat[, Putea-voi r[d[cin[ s[ prind ]n loc vrodat[? M[ cheam[ viitorul la el... LASKI

Alearg[ dar La glasul lui, =i fie-\i mersul nu ]n zadar. Colo, jos, ]n Suceava g[si-vei r[zvr[tirea, Clocind =i preg[tindu-\i m[rirea sau pieirea. Fii om, mergi! DESPOT

Dar! voi merge... N[scut pe-al m[rii mal, Deprins sunt din pruncie s[ lupt cu-al m[rii val. Voi =ti s[-nfrunt eu soarta. LASKI

}nfrunt-o b[rb[te=te; Iar dac[ ea de tine ar r`de muiere=te, G[sind c[ nu e=ti vrednic de-a fi ce zici c-ai fost, Atunci din nou la mine s[ cau\i ad[post. Eu pentru tine, Despot, aici am ]ntins nada. Acum ]\i zic: La lupt[, izb`nd[, iat[ prada! Moldova-i o comoar[!... ferice-ar fi de ea S[ cad[ cu-a ei scule pe m`na ta... =-a mea. Pas! eu te las, adio, =i s-auzim de bine. (Se ]ndreapt[ spre fund.)

C`nd ]i fi mare, Despot, s[ te g`nde=ti la mine.


19

Despot-Vod[

DESPOT

Adio, Laski... Via\a e plin[ de furtuni. Tu cu a ta so\ie s[ face\i rug[ciuni Pentru Despot. LASKI (cobor`nd culmea)

Adio. (Dispare.) DESPOT

Ba nu... la revedere. SCENA III DESPOT (se primbl[ pe scen[ =i prive=te cu mul\umire ]mprejurul lui)

A!... iat[-m[-n Moldova!... m[riri, averi, putere, Aici sunt partea celui ce =tie-a zice: vreu! Eu vreu!... de-acum ajute-mi ]n plin norocul meu. Eu, slug[-odinioar[ lui Iacob Eraclidul, Dar nobil prin av`ntul sufletului ca Cidul; Eu, bulg[r de aram[ schimbat ]n aur; eu, Fiu de pescar din Creta, purtat ]n zborul meu Prin Spania, Lehia, Germania =i Fran\a Cu-a mea so\ie, spada, cu sora mea, speran\a, Azi vin =i pun piciorul pe-acest p[m`nt rom`n +i zic: Moldovo, -n mine cunoa=te-al t[u st[p`n! Deci pune-\i mari podoabe, frumoasa mea mireas[, S[ faci cu mine-o nunt[ de m`ndr[-mp[r[teas[. }mbrac[-a tale haine \esute-n mii de flori, }ncinge curcubeul alung[tor de nori +i-ntinde pe-ai t[i umeri, ]n zi de s[rb[toare, Hlamida ta ce poart[ o lun[, -o stea =-un soare... Acum a sosit timpul, de fericire plin, Ca s[-\i alegi un mire viteaz, m[re\, str[in,


20

Vasile Alecsandri

Un mire din Bizan\a, cum se cuvine \ie, Ca s[ fond[m aice greceasca dinastie. E timpul, o! Moldovo, uni\i noi am`ndoi, S[ facem visuri, planuri =i fapte de eroi, S[ =tergem umilin\a din fruntea cre=tineasc[, S[ liber[m Bizan\a =i patria greceasc[! }ntreaga lume-a=teapt[ s[ vad[-n r[s[rit Un soare nou, cu raze de foc, pe cer ivit. S[ ard[ semiluna c`t nu e lun[ plin[ +i planta cea p[g`n[ s-o sece-n r[d[cin[. Eu fi-voi acel soare aprins de Dumnezeu. +i tu, Moldovo scump[, tu fi-vei cerul meu! A! tremure Osmanul sub palo=ul drept[\ii La r[cnetul lui Despot =i al cre=tin[t[\ii, C[ci azi ]ncepe ziua cre=tinei re-nvieri, C[ci jur a fi eu, Despot, st[p`n acestei \[ri... (Pleac[ =i iese ]n dreapta.) (Not[. — Bucium =i glasuri dep[rtate ]n st`nga.)

SCENA IV M O | O C , T O M + A , S P A N C I O C , S T R O I C I , H A R N O V, T O R O I PA N , V ~ N { T O R I

(aduc`nd cerbi =i ur=i uci=i) STROICI (intr[ din st`nga, examin`nd pe jos urme de fiare)

Pe-aici a trecut cerbul. (Intr[ Toroipan.)

Vezi urma, Toroipane? T O R O I PA N

V[d, iaca!... Tom=a, Harnov, Mo\oc, Spancioc, +oimane, Veni\i!


21

Despot-Vod[

(Boierii intr[, ]n costume de v`n[tori.)

Stroici copilandrul, abia scos din pelinci, A dat de urme... TO|I

Urme de cerb? T O R O I PA N (r`z`nd)

Ba, de opinci. Era ]nc[l\at cerbul. (To\i r`d ]naint`nd pe scen[. V`n[torii ce aduc v`natul se opresc ]n fund.) MO|OC

Stroici este copil ]nc[. El, c`te p[s[ri vede... T O R O I PA N

Le prinde =i m[n`nc[. STROICI

M-am ]n=elat ]ntocmai ca v[rul meu Spancioc C`nd te-a luat pe tine de urs, ca mo= Mo\oc C`nd te-a luat de bivol, =i chiar, z[u, ca =i tine C`nd te crezi om. T O R O I PA N

Ia seama cu cine gr[ie=ti... STROICI

Cine? M[i, pane Toroipane, gorunu-i nalt =i gros, Securea-i mic[, ]ns[ gorunul cade jos. T O R O I PA N

Ia seama,-\i zic. (Stroici =i Toroipan scot palo=ii. Harnov ]i desparte.)


22

Vasile Alecsandri

MO|OC (intervenind)

Ajung[ at`te vorbe goale. S PA N C I O C

Hei! de =i-ar sparge capul, ce de mai h`rbi de oale Ar zbura-n v`nt! MO|OC

A=a e, Spancioc, dar, f[tul meu, Stricatul este lesne =i dresul este greu. Noi am plecat de-acas[ voio=i ]n v`n[toare Prin mun\i, la cerbi, la iepuri, la ur=i, la c[prioare. Din jalnica Suceav[ cu to\ii am ie=it, S[ r[sufl[m un aer mai viu, mai r[corit, S[ azv`rlim ]n v`nturi g`lceava =i aleanul, S[ mai uit[m ]n pace de Vod[ L[pu=neanul, Iar nu s[ facem certe. S PA N C I O C

Mo\oace, ]n zadar Cutreierat-am mun\ii chiar p`n[ la hotar, S[rind din st`nc[-n st`nc[ prin dealuri =i v`lcele, +i nop\ile pe iarb[ dormind sub brazi, la stele. Eu unul pretutindeni z[resc trec`nd, zbur`nd, O umbr[ ur`cioas[ muncit[ de-un r[u g`nd Ce tainic printre arbori se furi=[-n t[cere +i cu doi ochi de ur[ ne fulger[. MO|OC

P[rere, Spancioc!... tu e=ti lunatic, \i-e fric[ de strigoi, De iele, de v`ntoase, de stafii, de moroi, +i ai ajuns acuma ]n mintea-\i vis[toare S[ faci din L[pu=neanul o umbr[ p`nditoare... Nu-i umbr[-acel ce mu=c[ din s`nul bietei \[ri,


23

Despot-Vod[

Nu, chinurile \[rii nu-s umbre de dureri. Nu-i umbr[ tirania c[lare pe robie! Da-i umbr[, trist[ umbr[ a noastr[ b[rb[\ie, C[ci de-am avea vroin\[ =i inimi de o\el, Tiranul... vai! nici umbr[ n-ar r[m`nea din el! TOM+A

Mo\oace, e=ti prea aspru, =i asprele-\i cuvinte }mi par nepotrivite cu v`rsta =-a ta minte. Prive=te ]mprejuru-\i cu ochi mai b[rb[te=ti +i spune nou[-n fa\[: de cine te-ndoie=ti? De mine? MO|OC

Ba nu, Tom=a. S PA N C I O C

De mine? MO|OC

Niciodat[. STROICI

De mine? MO|OC

Nu, copile, ai inim[ curat[. HARNOV

De mine, dar? MO|OC

Nu, Harnov. T O R O I PA N

De mine? MO|OC

Nicidecum. Nu m[-ndoiesc de nime, boieri, dar...


24

Vasile Alecsandri

TOM+A

Spune-acum Pe-a c[rui frunte ast[zi vezi scris[ mi=elia C`nd este-anevoin\[ de-a-=i ap[ra mo=ia? O! vornice Mo\oace, n[prasnic lupt[tor, De domni ce nu-\i plac \ie dibaci r[sturn[tor, Care-ai v[zut at`tea =-at`tea zile rele, R[spunde verde-n ochii-mi: ]n cumpenele grele G[sit-ai vreodat[ rom`n nep[s[tor C`nd draga lui mo=ie ]i cere ajutor? Nu, nu! ]n lumea larg[ =i care ne-nconjoar[ Mai lesne tu g[si-vei un vultur mort ce zboar[, Un grec f[r[ trufie, un deal f[r[ sui=, Copaci f[r[ de v`rfuri, v[i f[r’ de cobor`=, Dec`t, atunci c`nd \ara e la ne]ndem`n[, O lips[ de-ndr[zneal[ ]n inima rom`n[. TO|I

A=a e, Tom=a. MO|OC

Tom=a, ]mi place s[ te-ascult C`nd ne gr[ie=ti tu astfel... =i voi, ]mi place mult S[ v[d a voastre fe\e aprinse de-acea par[ Ce falnic izbucne=te din dragostea de \ar[. A! simt o nou[ via\[ intrat[-n al meu s`n C`nd ]ntrev[d sf`r=itul tiranului hain... Acest stolnicul Petre, un om de r`nd, un stolnic Ce p`n[ la domnie s-a pref[cut nevolnic, Puhoi f[r-ob`r=ie, uitat-a cine-a fost... S[ te fereasc[ cerul de mintea celui prost! El calc[ deopotriv[ cu-o oarb[ nep[sare Pe capul celui smerin, pe fruntea celui mare, +i taie, schingiuie=te, =i trece prin popor Ca viforul de ghea\[ ce cade pe-un ogor.


25

Despot-Vod[

Privi\i: e \ara plin[ de tristele-i victime, Ologi, ciunti\i, orbi, mizeri, slu\i\i de-a lui cruzime, }nc`t, de-a sta cal[ul mult timp domnind aici, O s[ prefac[ neamul ]n turm[ de calici! HARNOV (]n parte, ar[t`nd pe Mo\oc)

Amar[-i este limba de c`nd nu-i la putere. A=a turbeaz[ viespea c`nd nu mai are miere. MO|OC

Ce morm[ie=ti din buze tu, Harnov, ]ntr-ascuns? }\i place L[pu=neanul? cu el nu \i-e de ajuns? HARNOV

Ba... ]ns[-a= zice-o vorb[... TOM+A

Eu nu =tiu ce ai zice, Dar zic eu, +tefan Tom=a, cu cerul fa\[-aice, C[ mie nu-mi prie=te =i \[rii nu-i doresc Un domn, supus[ slug[ a craiului le=esc, Un om a c[rui frunte c`nd m`ndr[, c`nd p[lit[, St[ d`rz[-n s`nul \[rii =-afar[ umilit[. Aceast[ \ar[-a noastr[ nu =tie-a slug[ri; Ea las[ altor neamuri pe br`nci a se t`r]. De ]nsu=i +tefan-Vod[ Moldova e deprins[ S[ \ie mai sus capul cu c`t e mai ]nvins[. Deci piar[ orice proclet, \[ran, vecin, st[p`n, Pe tron, sub tron, oricine nu =tie-a fi rom`n! MO|OC

Deci piar[ L[pu=neanul cu-ntreaga-i semin\ie! S PA N C I O C

Prea bine, dar pe cine s[-l punem la domnie? E lesne-a schimba domnii, b[tr`nii ]ns[ spun: Schimbare de domnie, f[lire de nebun.


26

Vasile Alecsandri

MO|OC

Cum? tu, Spancioc, om t`n[r, cu mintea luminat[, Te-nchini la vorbe proaste din timpi de alt[dat[? S PA N C I O C

M[-nchin =i cred, Mo\oace, ]n datini str[mo=e=ti Ca-n dogmele preasfinte a legii cre=tine=ti; Cred c[ treptat se pierde a neamului fiin\[ C`nd el se dep[rteaz[ de-a bunilor credin\[. Dar! cred c[ ast[ \ar[, lipsit[ de noroc, S[tul[-i de-a fi astfel tot scoas[-n iarmaroc, De-a trece ca o vit[ din m`n[-n alt[ m`n[, +i Zimbrul s[ ajung[ un bou ce to\i ]l m`n[. E r[u cu r[u, se zice, dar mai r[u f[r’ de r[u! +i c`nd privesc ]n juru-mi, Mo\oace, nu v[d, z[u, Menit pentru domnie din noi to\i nici pe unul, Doar numai Ciub[r-Vod[, Ciub[r-Vod[ nebunul, +i, de v[ place vou[, nu mie-ntr-adev[r, Nu-mi place s[ v[d tronul ascuns sub un ciub[r. MO|OC

Spancioc, e=ti bun de glum[, dar gluma-\i c`teodat[... S PA N C I O C

Roste=te adev[rul? MO|OC

Ba-i groas[ =i prea lat[. STROICI

Dar unde-i Ciub[r-Vod[? Noi l-am uitat de tot. T O R O I PA N

L[satu-l-am ]n codru c[lare pe un ciot, Crez`nd c[ se g[se=te pe Ducipal c[lare +i intr[ ]n Suceava ca domn cu ]ng`mfare.


27

Despot-Vod[

S PA N C I O C

S[rmanul! ]nc[ unul cu g[rg[uni domne=ti. Aceasta-i trista boal[ a min\ii rom`ne=ti! (Ciub[r strig[ speriat ]n st`nga.) CIUB{R

S[ri\i! ajutor! TO|I

Ce e? MO|OC

Ciub[r strig[-n p[dure. Alearg[, Stroici. S PA N C I O C

Cu ur=ii s-o fi-nt`lnit la mure. CIUB{R

S[ri\i! m[ m`nc[ ursul! S PA N C I O C

O! trist al lumii curs! C[t[m un domn, =i domnul e-n laba unui urs! (Toroipan, Stroici =i al\i v`n[tori ies repede ]n st`nga.) MO|OC (]n parte)

}n contra tiraniei lui L[pu=neanul ura Cre=te =i la to\i umple =i inima =i gura. R[zvr[\ul e ]n aer ca fulgerul ]n nori. R[bdare... S PA N C I O C (privind ]n st`nga)

Ciub[r vine adus de v`n[tori.


28

Vasile Alecsandri

SCENA V Cei dinainte, CIUB{R-VOD{ (purt`nd hlamid[ peticit[ =i stem[ de h`rtie poleit[, intr[ sus\inut de Stroici =i de Toroipan) T O R O I PA N

N-ai grij[. CIUB{R (slab)

Ah! MO|OC

Ce este? STROICI

Nimic... l-am g[sit fa\[ C-un urs, ucis de Tom=a, pe care-l credea-n via\[. (To\i r`d.) CIUB{R (se pune pe o r[d[cin[)

Ah! ap[, ap[... S PA N C I O C

Da\i-i mai bine-un pic de vin, E leac de spaim[. STROICI (d`nd un teas lui Ciub[r)

|ine. CIUB{R (b`nd)

A!... dar nu-i teasul plin, Mai ad[. (Bea.) De pe ochii-mi o cea\[ se ridic[. Ah! sfinte Agaftocle, cum n-am murit de fric[! S PA N C I O C

Ce? fric[?... Ciub[r-Vod[, lui Papur[ nepot, Fricos?... Eu nu-o pot crede.


29

Despot-Vod[

CIUB{R

Nici eu, Spancioc, nu pot, Dar c`nd am z[rit ursul, deodat[-am sim\it, frate, (o\erindu-se) Brrr! un puhoi de sloiuri curg`ndu-mi ici, ]n spate. Era o matahal[ c`t muntele Ceahl[u, Ce sta, sug`ndu-=i laba, ]nfipt ]n drumul meu. }i strig ]n gura mare s[ deie ]ntr-o parte, El nu!... atunci ]n grab[ eu dau s[ fug departe, Dar fiara m[ cloce=te cu ochii ro=i de foc +i eu, cu d`nsul fa\[, r[m`n ]nfipt pe loc. Vroiam s[-i spun c[-s Vod[, Ciub[r-Vod[, dar glasul Mi se taiase, -o! Doamne, sim\eam c[-mi sun[ ceasul. Era s[ mor!... o crede\i, boieri?... era s[ mor! Ce jale, ce durere pe voi =i pe popor! }mi pare c[ v[zduhul de clopote r[sun[. Prin sate, prin ora=e to\i oamenii s-adun[ +i zic cu-nduio=ire: ah! lumea-i pe sf`r=it! Ciub[r, adev[ratul domn, iat[ c-au murit! S PA N C I O C

+i Dumnezeu s[-l ierte!... s-a dus ]n iad z[loag[... P[cat numai de d`nsul c[ ]i lipsea o doag[. STROICI

+-o s`mb[t[. T O R O I PA N

+-o joie. CIUB{R

Voi r`de\i? S PA N C I O C

Ba, jelim +i ca pe-un mort ]n via\[ voio=i te prohodim.


30

Vasile Alecsandri

SCENA VI Cei dinainte, DESPOT, LIMB{-DULCE, JUM{TATE LIMB{-DULCE

(]n culisele din dreapta)

Hai, nu ]ntinde vorba, hai... DESPOT

Dar ce vrei, cre=tine? De ce m[-ntorci din cale? LIMB{-DULCE

Mergi, zic, c`t e cu bine, C[ jur pe sf`nta cruce... DESPOT

M[i, =tii tu cine s`nt? LIMB{-DULCE

De-i face-un pas, cu ghioaga te culc mort la p[m`nt. (Despot, Limb[-Dulce =i Jum[tate intr[ pe scen[.) DESPOT

Pe mine? LIMB{-DULCE (]mping`nd pe Despot)

Mergi. MO|OC

Ce este, rom`ne? LIMB{-DULCE

Ce s[ fie? Am prins colea sub st`nc[ un ungur cu trufie Care-a trecut hotarul, ca vulpea pe furi=, Dar i-am scurtat eu calea pe d`mb ]n stej[ri=. MO|OC (lui Despot)

Str[ine, spune nou[: ce e=ti =i cum te cheam[?


31

Despot-Vod[

DESPOT

Dar voi, care vi-i dreptul de-a-mi cere mie seam[? TOM+A

Al nostru drept ]nscris e pe \ar[-n lung =i-n lat. Boieri suntem de-ai \[rii ]n care ai intrat. Mo\oc c`nd te ]ntreab[, r[spunde cu-nchinare. CIUB{R

+i-n fa\a mea te pleac[. DESPOT (]nchin`ndu-se lui Mo\oc)

Mo\oc, vornicul mare! LIMB{-DULCE (lui Mo\oc)

St[p`ne, s[ las robul? MO|OC

S[-l la=i. LIMB{-DULCE

Da-i prea limbut +i limba-i sfredel dulce de diavolul f[cut. S PA N C I O C

De-aceea Limb[-Dulce te-au poreclit pe tine? LIMB{-DULCE (r`z`nd)

Se poate. (Lui Jum[tate.) Hmm! boierul m-a p[c[lit. MO|OC (lui Despot)

Str[ine, Urmeaz[-\i drumu-n pace; e=ti liber. DESPOT

Nicidecum, Recuno=tin\a vie mai sclav m[ face-acum;


32

Vasile Alecsandri

Dar cine poart[-n s`nu-i curat[ con=tiin\[ Voios prime=te lan\ul numit recuno=tin\[. Oricum mi-a fi norocul ]n lume schimb[tor, }mi voi aduce-aminte de-al meu liberator, Mo\oc. CIUB{R

Ei! =i de mine nu? MO|OC

Vorbele-\i sunt bune +i chipul de om neao=, dar cine e=ti, ne spune. DESPOT

Eu sunt ]n voia soartei un vecinic c[l[tor, Atras ]n cale-mi lung[ de-un tainic viitor, Purtat printre popoare din \[rmuri dep[rtate, Trecut cu spada-n m`n[ prin lupte ]ncruntate. Din frageda-mi pruncie eu sunt... TOM+A (c[tre Spancioc)

Un venetic... DESPOT (auzindu-l)

Acel ce-a zis cuv`ntul de venetic, ]i zic C[ a min\it =i-s gata de-a-nfige cu-a mea pal[ Cuv`ntul s[u ]n pieptu-i... s[ ias[ la iveal[. TOM+A

Eu sunt! eu, +tefan Tom=a!... V[zut-am pe la noi Mul\i pribegi\i f[\arnici, viermi palizi de gunoi, Ce vin =i-n s`nul nostru fac cuiburi veninate. Cine e=ti tu? r[spunde!... la vorbe ]ng`mfate, La provoc[ri sume\e de-un soi de zv`nturat Arunc dispre\ul.


33

Despot-Vod[

DESPOT

Cine-s?... Ascult[ ]nclinat: Sunt Despot Eraclidul din Paros!... Al meu tat[ A fost frunta= de oameni ]n Grecia bogat[, Prin\ falnic! de pe tronu-i c[zut =i r[sturnat Sub apriga urgie a turcului turbat. CIUB{R

E=ti prin\?... deci v[r cu mine? TOM+A

E=ti bun de limbu\ie, Dar unde \i-e dovada de nalt[ ob`r=ie? (Despot arat[ un pergament.) DESPOT

Privi\i; iat[ diploma lui ]nsu=i Carol-Quint +i gloriosu-i nume ]n litere de-argint. (Mo\oc =i cu boierii, afar[ de Tom=a, examineaz[ diploma.) MO|OC

A=a-i!... Fii, Eraclide, p[rta= de-al nostru soare. E=ti oaspele Moldovei de bunuri d[t[toare, C[ci ast[ \ar[ vecinic priime=te-n s`nul ei Cu drag pe bunii oaspe\i, cu mil[ pe cei r[i. (C[tre v`n[tori.)

Aduce\i teasuri pline de vin pentru cinstire. TOM+A (]n parte, ie=ind prin dreapta)

Ades ]n cupa plin[ se-ascunde o c[ire. (Boierii iau teasuri =i ]nchin[.) MO|OC (lui Despot)

Noroc =i voie bun[!


34

Vasile Alecsandri

CIUB{R (asemene)

Supus s[-mi fii deplin! DESPOT

Boieri! pentru Moldova paharul meu ]nchin. S[-i deie Creatorul ]n veci zile senine. +-un domn cu omenie, iubit de to\i! CIUB{R (]naint`nd)

Ca mine! Ca mine!... Domn ca mine se poate-a fi mai bun? Hai dar, boieri, la Curte! DESPOT (lui Mo\oc)

Ce zice? MO|OC (lui Despot)

Un nebun. S PA N C I O C

Boieri!... a sa-n[l\ime Ciub[r ne porunce=te. La Curte dar, c[ci tronul de dorul lui t`nje=te. MO|OC

+i dumneata, pribege, purtat din loc ]n loc, E timp s[ gu=ti odihna ]n casa lui Mo\oc. Hai! (Boierii pleac[ =i ies prin dreapta, Limb[-Dulce =i Jum[tate r[m`n singuri.) LIMB{-DULCE

Ce zici, Jum[tate? J U M { T AT E

}mi \iuie auzul.


35

Despot-Vod[

LIMB{-DULCE

Boierilor de ast[zi nebunu-i c[l[uzul. Din to\i care-i mai tuie=? J U M { T AT E

Nu =tiu. LIMB{-DULCE (ar[t`nd ]n culise)

Nu =tiu nici eu. Dar cel mai cu dr[cie, vezi tu?... e robul meu. (Cortina cade.)

ACTUL I TABLOUL II Un salon ]n palatul de la Suceava. Portrete de domni pe pere\i. U=i mari ]n fund. Alte dou[ u=i ]n dreapta =i ]n st`nga. O mas[ de stejar pe planul I, ]n dreapta. Jil\uri.

SCENA I ALEXANDRU L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA

(Am`ndoi stau pe jil\uri l`ng[ mas[. Doamna lucreaz[ la un aer.) L{PU+NEANUL

}n vremea-ndelungat[ c`t singur, cu smerire, Am fost spre ]nchinare la sf`nta m[n[stire A Slatinei, aice cum ai mai petrecut, Iubita mea Ruxandr[?


36

Vasile Alecsandri

DOAMNA

}n aur am cusut Doi ]ngeri l`ng[ Sf`nta Maria-n[sc[toare, Pe aer. L{PU+NEANUL

Este gata? DOAMNA

Mai am ]nc[ o floare De crin deschis a coase ]n alb m[rg[ritar +i aerul l-om pune pe-al Slatinei altar. L{PU+NEANU

}mi place, scump[ Doamn[, frumoas[ =i cuminte, S[ v[d m[iastra-\i m`n[ lucr`nd odoare sfinte. G`ndirea ce se-nal\[ la cer, la Dumnezeu, Din cuget =i din cas[ alung[ duhul r[u... Dar spune-mi: auzit-ai de un pribeag din lume, Un... Despot... mi se pare c-acesta-i al s[u nume... Aice, la Suceava, ]n lipsa mea sosit? Se zice c[-i odrasl[ de neam prea str[lucit, C[-i domn de Samos, Paros, =i c[-i ]n leg[tur[ Cu ]mp[ra\i... c[ are ]ntins[-nv[\[tur[ +i limb[ ml[dioas[, o limb[ ce-n cur`nd Pe to\i boierii tineri i-a fermecat pe r`nd... Ce ai aflat de d`nsul? DOAMNA (cu sfial[)

Am auzit mult bine, +i... chiar a cerut voie la Doamna s[ se-nchine. L{PU+NEANU

+i... l-ai primit ]n Curte? DOAMNA

Primit...


37

Despot-Vod[

L{PU+NEANU (posomor`ndu-se)

}ntr-adev[r? DOAMNA

Era o datorie... Despot ]mi este v[r. L{PU+NEANU

Cum? v[r m[riei-tale?... De unde p`n[ unde? DOAMNA (z`mbind)

M[rg[ritaru-n scoic[ de mare se ascunde. Despot, pe malul m[rii n[scut, e fiu curat Lui Iacob Eraclidul, din Paros alungat, Ce se rudea de-aproape cu maica-mi r[posat[. L{PU+NEANU

Crezi? DOAMNA

I-am v[zut chiar spi\a pe pergament lucrat[. L{PU+NEANU (scul`ndu-se, ]n parte)

O spi\[-nchipuit[ de d`nsul, pre c`t =tiu, Ce-l face rud[ bun[ cu Hercul Olimpiu. Plastograful! ]i zboar[ sus g`ndul... (tare) =i ce cat[ Aici, la noi? DOAMNA

S[rmanul!... cu inima-nfocat[, El vrea la pragul u=ii m[riei-tale-a sta +i via\a-i s-o jertfeasc[ pentru m[ria-ta, C[-i om de s`nge nobil ce-n ap[ nu se schimb[. Viteaz! ce are-n suflet el are =i pe limb[. L{PU+NEANU

Prea bine... V[d c[ Despot e me=ter vr[jitor.


38

Vasile Alecsandri

La to\i deopotriv[ el v-a vr[jit pe dor. Am grab[ de-a-l cunoa=te. DOAMNA (se scoal[ vesel[)

Te-nduri s[-i faci primire? L{PU+NEANU

Cum nu?... Doresc chiar ast[zi s[ cerc a lui vr[jire. El are ca s[ vie cu vornicul Mo\oc. DOAMNA

O! de-ar c[dea pe d`nsul o raz[ de noroc Ca el s[ fie-un oaspe pl[cut m[riei-tale!... Mo\oc =i eu ]n tain[ am pus de g`nd =i-n cale Cu fiica lui, cu Ana, pe Despot s[-l unim +i de coroana \[rii credin\a-i s-o lipim. L{PU+NEANU (lu`nd-o de m`n[)

S[-\i fie via\a dulce ca chipul =i ca glasul, Tu care cu iubire m[-nt`mpini la tot pasul Privind ]n Domnul \[rii pe scumpul t[u b[rbat +i-n so\ul vie\ii tale pe Domnu-ncoronat! (Se ]ndreapt[ cu Doamna spre u=a din st`nga.) Acum te du s[ cau\i de pruncu=ori, de cas[, +i, ca o gospodin[, g[te=te mare mas[ Ca s[ cinstim cu pr`nzul pe Despot... v[rul t[u. DOAMNA

Ah! Doamne... (Vrea s[-i s[rute m`na.) L{PU+NEANU (atr[g`nd-o la s`n)

Nu, iubito... aici, pe s`nul meu. (S[rut[ pe Doamna, care iese ]n st`nga.)


39

Despot-Vod[

SCENA II L{PU+NEANU (privind lung dup[ Ruxandra)

Muierea, tot muiere!... o biat[ cioc`rlie Spre tot ce str[luce=te zbur`nd cu veselie... O inim[, comoar[, =-un cap frumos... dar sec!... A-nduio=at-o Despot cu glasul lui de grec, +i to\i boierii, du=mani obl[duirii mele, Sunt prin=i de-acest paing[n ]n desele-i re\ele. (Se primbl[ tulburat.)

A! scorpie greceasc[!... eu planul \i-am p[truns. Tu vrei s[-mpungi ]n mine cu ghimpele-\i ascuns. Tu vrei, fiin\[-oloag[, n[scut[-n putrezime, S-ajungi prin t`r`ire l-a tronului n[l\ime? Doar Vod[ L[pu=neanul va =ti, prev[z[tor, Pe-o scorpie ca tine s-o farme sub picior, +i nu-a l[sa ]n via\a-i pe tronul \[rii sale S[ fluture nici umbra de=ert[ciunii tale. (Scoate un r[va= =i-l prive=te.)

Ioan Sigmund Polonul, prin mine ]ntronat }n \ara ardelean[, de =tire azi mi-a dat +i-n \ar[, =i-n afar[ s[ fiu cu priveghere, C[ci Despot zv`nturatul r`vne=te-a mea putere. Te-oi urm[ri, vr[jma=e, cu aprigul meu veghi P`n’ ce din priveghere \i-oi face un priveghi +-al[ture cu tine vei ]nt`lni morm`ntul C`nd tu din ]ntuneric ]i vrea s[-\i iei av`ntul. (Pe g`nduri.)

Cum s[-i deschid capcan[?... Ce curs[ s[ ]ntind Pe el cu-ai lui tovar[=i ]n la\u-mi s[-i cuprind?... A!... ce s[ pierd eu timpul cu intrigi mici de Curte? Domnia tare cere bra\ lung =i vorbe scurte.


40

Vasile Alecsandri

C`nd du=manul ]n tain[ s-apropie de cort, Scurteaz[-i drumul grabnic prin moarte, sau e=ti mort! (Merge la u=a din dreapta, o deschide =i cheam[:)

Toma! SCENA III L{PU+NEANU,

TOMA

CALABAICANUL

L{PU+NEANU

Tu e=ti bulgarul Toma Calabaicanul. TOMA

Sunt Toma, credinciosul rob al lui L[pu=neanul. L{PU+NEANU

C`nd am cuprins Ardealul ce erai tu? TOMA

Nimic. L{PU+NEANU

Te-am miluit cu via\a ]n lupta de la Cic. (Toma s[rut[ poala lui L[pu=neanu.)

E=ti om tu de credin\[? (Toma ]ngenuncheaz[.)

Vroiesc s[ fac cercare De-ai meritat =i meri\i a noastr[ ]ndurare... (}n tain[.)

Cuno=ti pe Despot grecul?... pe-acel str[in trufa= Ce zv`rle bani cu pumnul prostimii din ora=? El vrea s[ m[ ucid[... (Toma se scoal[ pun`nd m`na pe hamger.) TOMA

El trebuie s[ moar[!


41

Despot-Vod[

L{PU+NEANU

Bine, voinice Toma!... V[d, g`ndul t[u se-nsoar[ Cu-a mea dorin\[... Bine!... tu vei ie=i bogat Din ast[ ]nso\ire... (Tainic.) Azi este la palat Pr`nz mare... Vin boierii cu Domnul s[ cinsteasc[. Tu s[-l sluje=ti pe Despot la masa cea domneasc[, Tu singur s[ ai grij[ de-a-i fi paharul plin... (d`ndu-i un =ipu=or)

+i... tainic =ipul ista s[-l ver=i ]n al s[u vin. Ai ]n\eles? (Toma ia =ipul =i se ]nchin[ ]n t[cere.)

Fii vrednic =i mut p`n[ la groap[... (Toma s[rut[ m`na lui L[pu=neanu =i iese.) L{PU+NEANU (singur)

}n groap[ cade-acela ce altui groapa sap[. SCENA IV L { P U + N E A N U L , U N C { P I TA N D E S E I M E N I

C { P I TA N U L (la u=a din fund)

M[ria-ta! boierii la curte aduna\i... L{PU+NEANU

S[ intre!... C[pitane, pe l`ng[-acei chema\i Mai este cine-n sal[? C { P I TA N U L

Str[inul Despot este. L{PU+NEANU

Prea bine: mergi la Doamna s[-i duci aceast[ veste. (C[pitanul iese.)


42

Vasile Alecsandri

L{PU+NEANU (singur)

O! sarcin[ amar[ de tron amenin\at! Anevoin\[ crud[ de-a fi ne]mp[cat!... M-oblig[ boierimea ]n veci ambi\ioas[ }n ghear[ s[-mi schimb m`na =i sceptrul meu ]n coas[... O! lege-a ospe\iei, te calc, dar ce s[ fac?... Prin moartea unui du=man eu \ara mi-o ]mpac! SCENA V L{PU+NEANU, DOAMNA RUXANDRA, ANA, D A M E A L E C U R | I I (intr[ prin st`nga)

DOAMNA

M[ria-ta, d[-mi voie cu-a mele jup`nese Urare s[-\i aducem. L{PU+NEANU (]naint`nd spre dame)

Flori m`ndre =i alese Din stratul boierimii, cu drag v[ mul\umesc. A=a cunun[-o prinde pe Doamna ce-o iubesc. (Doamna, urmat[ de jup`nese, se ]ndreapt[ spre mas[.) DOAMNA (]ncet, Anei)

M[ria-sa e vesel!... ANA

Dar. DOAMNA

Cu-at`t mai bine Pentru Despot. (Se pune pe jil\.) ANA (]ncet, Doamnei)

La Curte el vine ast[zi?


43

Despot-Vod[

DOAMNA

Vine. (Damele formeaz[ grup ]mprejurul Doamnei.)

SCENA VI Cei dinainte, M O | O C , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , B O I E R I (intr[ prin fund)

L{PU+NEANU (pe jil\)

Bine-a\i sosit la Curte, boieri prea credincio=i! MO|OC

Mul\i ani m[riei-tale! Boierii azi voio=i, L[s`nd de ei departe =i vrajba =i g`lceava, Se-nchin[ to\i lui Vod[ ]ntors acu-n Suceava. HARNOV

Pleca\i ei se ]nchin[ ]n fa\a celui uns Pe care sf`nta cruce cu raze l-a p[truns, De-a potolit ]n \ar[ pornirile pizma=e, D`nd scule =i icoane la sfintele loca=e. L{PU+NEANU

M[ bucur c[ g`lceava din \ar[ a pierit, Boieri, c[ci e o boal[ ce-aduce r[u sf`r=it... Dar nu z[resc pe Tom=a? HARNOV

El n-a venit. L{PU+NEANU

Cum? oare S[ n-aib[ mul\umire de-a noastr[ s[rb[toare? E Sf`ntul Alexandru ast[zi, e ziua mea.


44

Vasile Alecsandri

HARNOV

La veselia noastr[ p[rta= a fi nu vrea, Se vede. L{PU+NEANU

Fie!... ]ns[ nu-i nici Ciub[r nebunul? HARNOV (r`z`nd)

Pereche minunat[ fiind ei tot ca unul. Se cred deopotriv[ meni\i ]ntre frunta=i, S[ mearg[ ]nainte de gloate cu trei pa=i. L{PU+NEANU

}n lipsa lor s[ facem, boieri, azi ]mpreun[ Osp[\ de s[rb[toare, fr[\esc, cu voie bun[. BOIERII

Tr[iasc[-a ta m[rire! HARNOV (lingu=itor)

}n veci sl[vit s[ fii! MO|OC

Dar soarele luce=te pe mun\i =i pe c`mpii. E drept ca ziua-aceasta =i la str[ini s[ fie, Precum la to\i rom`nii, izvor de bucurie. L{PU+NEANU

E drept. MO|OC

Deci ]nvoiasc[ acum m[ria-ta Lui Despot, al meu oaspe, s[ vie-a-l saluta. L{PU+NEANU

S[ vie. (Mo\oc iese prin fund.)


45

Despot-Vod[

DOAMNA (Anei)

Bun e Vod[! ANA

Dar!... (]n parte, z`mbind) ca nealt[dat[. L{PU+NEANU (]n parte)

S-apropie de mine n[p`rca-nveninat[. SCENA VII Cei dinainte, D E S P O T, M O | O C

MO|OC (pe prag)

M[ria-ta sl[vit[... Despot! (}l prezint[.) L{PU+NEANU

Fii bun sosit La Curte, Despot. (Despot ]nainteaz[ ]n mijlocul salonului.) DESPOT

Sire!... cu sufletul uimit, +i tremur`nd m-apropii de sacra-\i maiestate Ca s[-i aduc la r`ndu-mi ur[rile-mi plecate. S[ v[-mpleteasc[ cerul a gloriei cununi +i-n veci s[ le fereasc[ de grelele furtuni!... Eu, Despot Eraclidul, condus de-o bl`nd[ stea; R[pit de al meu suflet curat ca spada mea, Depun ]n ziua mare, ca lumea s[ le vad[, Depun azi la picioare-\i bra\, inim[ =i spad[... P[rintele meu Iacob, odinioar[ domn, P`n-a nu-nchide ochii atin=i de-al mor\ii somn,


46

Vasile Alecsandri

Mi-a zis: Te du cu bine ]n cale dep[rtat[ +i mergi drept la Moldova ]n mari viteji bogat[; Acolo tu g[si-vei un domn m[re\, viteaz, La pragul \[rii sale veghind cu ochiul treaz, +-un ]nger de virtute, frumoasa lui so\ie Ce mie mi-e nepoat[ =i var[ bun[ \ie. Mergi drept la ei, tu Despot, ca s[ le duci prinos Lui Vod[ a ta spad[ =i bra\u-\i credincios, Iar Doamnei, aste scule, =iraguri =i paftale, Purtate de-a sa maic[ ]n ziua nun\ii sale. (Ia un scrin din m`inile unui paj r[mas la u=a din fund =i vine de-l prezint[ Doamnei, ]ngenunchind dinaintea ei.) DOAMNA

Ah! pre\ioase scule! ANA

Ce dar str[lucitor! L{PU+NEANU (]n parte)

O! greci vicleni ]n vorbe =i-n darurile lor! DOAMNA (lui Despot)

Prin aste suvenire m[-ndatore=ti mult, vere. DESPOT (]n parte, scul`ndu-se)

C`nd ar vedea Carmina a sale giuvaiere! DOAMNA

Dar pot s[ pun pe mine comoara ce-ai adus? DESPOT

Lumina de sus cade =i iar se-ntoarce sus. L{PU+NEANU

Domni\[, aste scule str[bune le prime=te


47

Despot-Vod[

+i-n semn de mul\umire cu ele te g[te=te, Ca s[ serb[m norocul ce azi ne-a d[ruit Un v[r m[riei-tale =i mie-un... neam iubit. SCENA VIII Cei dinainte, T O M A C A L A B A I C A N U L

TOMA (]n fund, pe prag)

Merindele-s pe mas[! Noroc =i poft[ bun[! L{PU+NEANU

Boieri! prietenia la s`nu-i ne adun[. Hai s[ ciocnim la mas[ pahare de Cotnar. S[ bei fr[\e=te, Despot... (]n parte) paharul cel amar! (L[pu=neanu d[ m`na Doamnei. Despot, Anei. Boierii, damelor, =i se ]ndreapt[ spre fund.)

SCENA IX Cei dinainte, C I U B { R - V O D { (se arat[ ]n fund)

CIUB{R

Sta\i!... ]ncotro v[ duce\i, boieri, f[r-a mea =tire? Ce-i ast[-adun[tur[? Ce-i ast[ preg[tire De pr`nz =i de be\ie aici ]n casa mea? L{PU+NEANU (r`z`nd)

Ha, ha! Iaca nebunul Ciub[r. HARNOV

Popa-Belea.


48

Vasile Alecsandri

CIUB{R

Dar!... eu sunt!... Ciub[r-Vod[, n[scut din fiu ]n tat[ Cu tron pe cap, cu stem[ sub mine a=ezat[! Eu, care-n strun[ dreapt[ prin +tefan m[ pogor Din Cesar, =ti\i, al lumii st[p`n, ]nving[tor. Cum dar, stolnice Petre, cum dar tu, L[pu=nene, Te r[\oie=ti la soare fudul cu-a mele pene? Mult ai s[ stai tu ]nc[ pe tronu-mi str[mo=esc? Destul acum, ajung[-\i c[, z[u, te-afurisesc! Ie=i din palat!... Aice eu singur, eu am dreptul S[ stau d`rzoi cu capul, s[ stau umflat cu pieptul +i ca o moa=te sf`nt[ s[ fiu de to\i sl[vit. D[-mi tronul c[ m[ m`nii... HARNOV (r`z`nd)

Nebunu-i mucalit. L{PU+NEANU

Ba, dec`t s[ te m`nii m[ria-ta, Ciubere, Mai bine mergi ]n sal[ ca s[ te pui pe bere, S[ te m[sori cu... Despot. CIUB{R (]nveselit)

Sub mas[-l voi l[sa! (Se ]ntoarce spre fund =i pleac[ strig`nd:)

Loc, loc!... feri\i, c[ trece Ciub[r =i urma sa! ( C o r t i n a c a d e , ]n vreme ce to\i se ]ndreapt[ spre fund.)


49

Despot-Vod[

ACTUL II Salon ]n casa lui Mo\oc — u=[ ]n fund, u=[ ]n st`nga, u=[ ]n dreapta. Fereastr[ ]n dreapta. O mas[ lung[ ]n st`nga, planul I, cu jil\uri ]mprejur. O icoan[ ]n peretele din fund, cu lamp[ aprins[.

SCENA I DESPOT

C[l[ul, L[pu=neanu, la masa lui domneasc[, Gr[indu-mi cu bl`nde\e, a vrut s[ m-otr[veasc[. Dar!... am sim\it amarul ucig[tor ]n teas... Vr[jma=a lui cercare zadarnic[-a r[mas, C[ci port eu totdeauna un balsam din Morava Ce nimice=te moartea desotr[vind otrava. *Iat[-l! (Arat[ un =ip.) O! rou[ scump[ din plaiuri ]ngere=ti, *Esen\[-ap[r[toare a vie\ii omene=ti! *Dator ]\i sunt cu via\a, dar mult mai mult datoare *|i-a fi a mea g`ndire ]n zi r[zbun[toare! (St[ pu\in pe g`nduri.)

C[l[ul prepuielnic hr[ne=te-un cuget r[u, +i el o s[ m[ piard[ de nu l-oi pierde eu. R[bdare!... to\i boierii de r[zvr[tire-s gata. Mo\oc, pe c`t ]mi pare, vrea s[-=i m[rite fata Cu mine, ca prin mine, de el pe tron urcat, S-ajung[ socru mare de ginere-ntronat. *O! de-ar vroi norocul cur`nd s[-=i schimbe pasul! *C`nd el vroie=te, anii nu-aduc ce-aduce ceasul. *A= fi pe tron, eu Despot, n[l\at =i fericit, *A= fi... o! vis feeric! cu Ana ]nso\it, *Cu Ana, dulce floare c[zut[-aici din stele *S[ fie floarea vie\ii =i a coroanei mele!... Dar ce-a zice Carmina de care sunt iubit?... A!... ea-i frumoas[, jun[, =i Laski-mb[tr`nit.


50

Vasile Alecsandri

Cur`nd s-a stinge focul =i apriga-i durere G[sind ]ntr-un alt Despot o nou[ m`ng`iere... (Se primbl[ agitat.)

Amorul pentru Ana =i glorie m-aprind... A c[rie dulci mreje mai tare m[ cuprind?... Ah! tronul, tronul, tronul!... la el de-a drept m-oi duce Chiar de-a fi p`n’ la d`nsul s[ calc pe sf`nta cruce! (Se stinge candela icoanei.)

Ce! candela icoanei s-a stins ]n untdelemn!... De-a= fi din ast[ \ar[, a= crede c[-i r[u semn, Dar omul de-o natur[ ]nalt[ =i viteaz[ Iubit de ceruri este =i cerul ]l p[streaz[. SCENA II D E S P O T, M O | O C

MO|OC (venind din st`nga)

Ce faci, iubite oaspe, =i cum te mai g[se=ti Sub sarcina de daruri a dragostei domne=ti? De c`nd ai fost la Curte poftit la osp[tare L-ai fermecat pe Vod[. DESPOT

O crezi? MO|OC

A=a se pare, C[ci nu e zi lasat[ de bunul Dumnezeu }n care s[ nu-\i deie dovezi de placul s[u. Alalt[ieri primit-ai o sabie turceasc[, Ieri un caftan =i ast[zi o iap[ ar[peasc[.


51

Despot-Vod[

DESPOT

+tiu, iapa de la Tunis pe care nici un brav A-nc[leca nu poate? MO|OC

Haramu-i cu n[rav. Pe to\i mereu tr`nte=te =i, f[r[ de sfial[, I-a tras lui ]nsu=i Vod[ o sf`nt[ de tr`nteal[. (La fereastr[.)

Ian cat[ prin ograd[ cum se fr[m`nt[-n loc! S[ juri c-a fost hr[nit[ de zmei numai cu foc. DESPOT

M[ duc s-o-ncerc. MO|OC

Mai bine o las[ c[-i n[t`ng[. De nu \i-ar fr`nge capul... DESPOT

N-am team[ s[ mi-l fr`ng[. Deprinsu-m-am cu caii spanioli =i ar[pe=ti Ce sub a lor copite au aripi vulture=ti. +-apoi... ceva ]mi spune cu-o tainic[ =optire C[ moartea respecteaz[ pe omul cu menire. MO|OC

Dar dac[ tu n-ai team[, eu am, c[ci m[-ngrijesc De m`na l[pu=nean[ cu dar... prietenesc. Cunosc[tor de oameni sunt eu la b[tr`ne\e. Tu ai, iubite oaspe, apuc[turi m[re\e. Boierii te admir[; poporu-ademenit Deasupra lui te vede ca pe un domn iubit. DESPOT

Domn!...


52

Vasile Alecsandri

MO|OC

+i de ce nu, Despot?... Un om de nalt[ fire Unit cu mine poate s-ating[-orice m[rire. DESPOT

Dar L[pu=neanu?... MO|OC

Steaua-i ]n cer s-a stins de mult. DESPOT (]n parte)

M[ cearc[... MO|OC (observ`ndu-l, ]n parte)

Priceput-au? DESPOT (asemene)

S[-l cred? MO|OC (asemene)

Dar!... DESPOT (asemene)

S[-l ascult? (Se apropie de Mo\oc cu o sfial[ simulat[.)

A= vrea... =i n-am curajul de-a te-n\elege bine. MO|OC

}n mine ai credin\[?... DESPOT (cu supunere)

F[ ce-i vroi cu mine... (Arunc[ ochii pe fereastr[.)


53

Despot-Vod[

Dar uli\a =i curtea sunt pline de norod... S[ vad[ de-s mai tare dec`t un voievod. M[ duc... vii jos ]n curte? (Iese prin fund.) MO|OC

Vin, dar; f[ ]nainte... Strune=te bine gura iepei =i fii cu minte. MO|OC (singur)

Despot e la p[rere zburdalnic =i u=or, Dar are minte coapt[ =i ochi p[trunz[tor, +i inim[-ndr[znea\[, =i-nv[\[tur[ mult[. Pe mine m[ respect[, de mine el ascult[... A=a domn ne convine, a=a ginere vreu. Domnind, el va fi bra\ul, iar capul voi fi eu! (Iese prin fund.)

SCENA III A N A , M A I C A F E V R O N I A (intr[ prin st`nga)

MAICA

+i Vod[ a fost vesel, zici tu, ca niciodat[? ANA

Dar!... c`t a \inut masa, cu fruntea-nseninat[ M[ria sa pe Despot z`mbind l-a ascultat... Era cu Vod[-n fa\[ la mas[ a=ezat, Pl[cut, iste\ la vorb[, purt`nd m[rirea-n sine Sub haina spanioleasc[ ce-l prinde-at`t de bine! }nc`t, z[u, de m-ai crede, maicu\[, ]ntre noi, Adev[ratul Vod[ p[rea dintre-am`ndoi El, Despot!... L`ng[ d`nsul, la spate, ]n picioare Sta Toma, vel-paharnic, \in`nd dou[ ulcioare


54

Vasile Alecsandri

Din care-i dregea singur vin dulce ]n pahar, F[c`nd turce=ti tal`muri, c`t poate un bulgar. MAICA

Dar spune-mi: Doamna, Doamna era =i ea voioas[? ANA

Voioas[, fericit[, la fa\[ luminoas[, C[ci ea vedea pe Vod[ prin Despot fermecat +i pe-al ei v[r, pe Despot, de lume admirat. MAICA (z`mbind)

De lume =i... de tine? ANA (exalt`ndu-se)

+i cum s[ nu-l admire? El ne-a f[cut de via\a-i o lung[ povestire, O halima ]ntreag[ =i plin[ de minuni Ca cele de pe timpul vitejilor str[buni. Ne-a spus a sale lupte =i trecerile sale Prin c`mpuri s`ngeroase, prin cur\i imperiale, C`nd simplu om de oaste, c`nd prin\ adev[rat, Recunoscut de Carol, augustul ]mp[rat. *Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit ]ndat[ *Cu cavalerii negri a fr`ncilor armat[ *La Renti, Valenciena, Hezdin =i Teruan *Sub contele de Schwarzburg, vestitul c[pitan; *+i ce-a vorbit cu-a lumii puternic[ treime, *Regi, filozofi =i Pap[... =i altele-o mul\ime. Apoi ne-a spus de \[rmuri sc[ldate-n aer cald Ce sunt cu drag ]ncinse de-o mare de smarald +i au fructe de aur, =i zile-n veci frumoase, +i nop\i de ]nc`ntare ca ziua luminoase. Ah! ce s[-\i zic, maicu\[?... Mesenii ]nc`nta\i


55

Despot-Vod[

R[mas-au, ascult`ndu-l, fl[m`nzi =i ]nseta\i, At`t era de vie =i de atr[g[toare Vorbirea lui! MAICA

Nepoat[, a= pune o prinsoare C[ dintre to\i mesenii cel mai cu drag r[pit Ai fost tu, Anicu\a. ANA (uimit[)

Eu? MAICA

Tu... vezi? te-ai ro=it... Ascult[-m[, copil[: Tu e=ti o dulce floare Ce n-a v[zut sub ceruri dec`t zile cu soare +i nici m[car viseaz[ de zilele cu nori Amare, furtunoase, cumplite pentru flori. Alin[, ]nfr`neaz[ a ta ]nchipuire, C-ades ne r[t[ce=te a inimii pornire +i c`nd, din fermecare cerc[m s[ revenim, }n bra\ele durerii cuprinse ne g[sim. Nu zic c[ Despot este om r[u... Doamne fere=te! El e cre=tin, se-nchin[, pe Dumnezeu sl[ve=te +i mie totdeauna m`na-mi s[rut[, dar, Ca s[ nu-\i fie lips[ dumnezeiescul har, G`nde=te, copili\[ cu bl`nd[ inimioar[, C[ pas[rea ce c`nt[ e pas[re ce zboar[. Str[in e Despot... ANA (repede)

Despot?... ah! maic[, nu-i str[in. E v[r cu Doamna noastr[, e conte palatin, E cavaler de aur, e prin\ de la Elada, Distins de Papa-n Roma, de Carol ]n Grenada


56

Vasile Alecsandri

+i de al meu p[rinte, iubit... ]ntr-un cuv`nt, El e oaspele nostru =-un oaspe... =tii c[-i sf`nt. MAICA

Sf`nt, sf`nt, nu totdeauna. (}n parte.) Curat[ nebunie, Cu fat[ mare-n cas[ asemene-ospe\ie. (Tare.) Ah! scump[ nepo\ic[, tu faci un vis frumos, Dar visul... (Zgomot de glasuri ]n curte.) ANA (alerg`nd la fereastr[)

Ce s-aude? ce zgomot? MAICA

Unde? ANA

Jos. Prive=te ici ]n curte. MAICA (apropiindu-se de Ana)

Ce? ANA

O mul\ime mare Se uit[-n fund spre poart[ cu spaim[ =i mirare. MAICA

Ce-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt? ANA

Ba nu; ]n dep[rtare nu vezi lucind un punt? El vine =i tot cre=te... dar e un om c[lare... Ce v[d?... e ]nsu=i Despot!... Ah! Doamne, sare, sare Chiar peste zidul cur\ii!... MAICA (speriat[)

S[rmanul!... s-a zdrobit?


57

Despot-Vod[

ANA (vesel[)

Ba nicidecum. MAICA

Nu? ANA

Iat[-l... ]n loc el a oprit Fugarul alb de spume =i, vesel, cu m`ndrie, Se-nchin[-n dreapta,-n st`nga, la to\i z`mbind, =i... mie! Ah! pare c[-i un rege! MAICA

Fugi, drag[, din fere=ti. Nu st[ o fat[ mare ]n ochii b[rb[te=ti. (Glasuri zgomotoase afar[.) GLASURI

Ura! — Tr[iasc[ Despot! — Frumos viteaz el este! — S[ juri c[-i Sf`ntul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste! DESPOT (sub fere=ti, ]n curte.)

Na, oameni buni! Voi ast[zi s[ be\i ]n cinstea mea, +i-n s[n[tatea Doamnei s[ be\i! GLASURI

Vom bea, vom bea, Ura! MAICA

Fugi din fereast[, fugi... Despot intr[-n cas[. Hai ]n camara noastr[. ANA

Ba, vin[ l`ng[ mas[. (Merg de se pun pe jil\uri l`ng[ m[su\a din dreapta)


58

Vasile Alecsandri

SCENA IV A N A , M A I C A F E V R O N I A , D E S P O T (intr[ prin fund)

DESPOT (r`z`nd)

Ce vesel a fi Vod[ c`nd teaf[r m-a vedea! A! dona Ana! (Se-nchin[ Anei.) Maic[... (S[rut[ m`na Fevroniei.) ANA (]n parte)

Cum bate-inima mea! MAICA

De ce-i at`ta lume ]n curte adunat[? DESPOT

Ca s[ m[ vad[-n lupt[ cu-o fiar[ blestemat[, O iap[ tunisian[ ce-n fug[ p`n-acum A dus pe ceea lume vro zece oameni. ANA

Cum? +-ai ]ndr[znit?... DESPOT

Mai bine era s-ar[t sfial[ Dec`t s[ vad[ lumea c[-s om cu ]ndr[zneal[? +-apoi... cum de n-ar trece prin foc chiar cei frico=i C`nd sunt cu-nduio=ire privi\i de ochi frumo=i? +i cum, prin ce cuvinte a= spune a mea fal[ V[z`ndu-te prezent[ la lupta-mi triumfal[ Atunci c`nd mii de oameni st[teau cu ochi deschis S[ m[ priveasc[-n curte ucis de-un cal? ANA (]nfiorat[)

Ucis!


59

Despot-Vod[

MAICA

Fere=te, Doamne sfinte! DESPOT

}n Spania, se spune C[ Linda Raia, fiica lui Boabdil, minune Ascuns[ ]n Alhambra, la lume s-ar[ta O dat[ pe an numai, =-atunci soarele sta Pe cer ca s-o admire, uit`nd de a lui cale, +i mii de flori frumoase ie=eau pe-a Veg[i vale, +i inimile-n s`nuri ca ele ]nfloreau. +i maurii ]n lupte sub ochii s[i mureau Crez`nd c[ merg ]n raiul lui Mahomed, ferice... (Apropiindu-se de Ana.)

O alt[ Lind[ Rai[, de la fere=ti, de aice S-au ar[tat azi mie, =-atunci c`nd te-am z[rit, M[ jur pe-ast[ icoan[, chiar rege m-am sim\it. MAICA (cu spaim[)

Dar candela e stins[!... Vai! candela e stins[! Semn r[u!... nenorocire!... de groaz[ sunt cuprins[. (Merge la icoan[, ia candela =i iese ]n st`nga.)

SCENA V ANA,

DESPOT

ANA (]ngrijat[)

Semn r[u? DESPOT

Ce-mi pas[ mie!... O candel[ s-a stins, Dar alta mai cereasc[ ]n mine s-a aprins, Ce lumineaz[ tainic o ginga=[ icoan[.


60

Vasile Alecsandri

ANA (z`mbind)

Icoana unei sfinte? DESPOT

Dar. ANA

Care? DESPOT

Sf`nta An[. ANA

Patroana mea sl[vit[? DESPOT

+i zeitatea mea Ce m[ conduce-n lume precum ]i conducea Luceaf[rul pe magii din r[s[rit =i care, Ca s[ ajung la d`nsa, m[-ndeamn[ a fi mare. (Ana voie=te a se retrage.) DESPOT (oprind-o)

O! dona Ana, las[ pe-un biet nenorocit S-apropie altarul de care-i desp[r\it +i tremur`nd s[-\i zic[: angelic[ madon[, C[ci nu pot a depune pe frunte-\i o coron[! ANA (r`z`nd)

Cum? o coroan[ mie? DESPOT

Dar, suflet ]ngeresc! E=ti visul fericirii mele. ANA

Eu?


61

Despot-Vod[

DESPOT

Te iubesc! ANA (vesel[, ]n parte)

El! Despot m[ iube=te! DESPOT

Iau martor Provedin\a Care-mi cunoa=te g`ndul =i-mi vede con=tiin\a. Iubesc ]n tine cerul =i naltul Creator, }n tine iubesc lumea, prezent =i viitor, }n tine am credin\[, ]n tine ]mi pun traiul. El f[r de tine-i iadul... Ah! dar cu tine-i raiul! (}ngenuncheaz[.) ANA (]n parte)

O! Doamne, ]mi pierd mintea... Ce-aud? Ce-am auzit? DESPOT

An[,-un cuv`nt... ANA

Ah! Despot, mi-e sufletul uimit, Mi-e mintea tulburat[... }n casa p[rinteasc[ N-a ]ndr[znit nici unul mie-astfel s[-mi gr[iasc[. Cum... m[ iube=ti pe mine? DESPOT

Dar!... te iubesc pierdut, Mai mult =i dec`t \ara ]n care m-am n[scut, Mai mult =i dec`t tronul! ANA (cu glas solemn)

Despot, aste cuvinte Le-aude cerul!...


62

Vasile Alecsandri

DESPOT (apuc`nd-o de m`n[)

An[, prin mii de jur[minte M[ leg eu c[tre tine... (Mo\oc apare ]n fund.)

SCENA VI A N A , D E S P O T, M O | O C

MO|OC (simul`nd indignarea)

De c`nd pe-acest p[m`nt Tr[darea neagr[ calc[ =i spurc[ pragul sf`nt Al ospe\iei? ANA (speriat[, ]n parte)

Doamne! MO|OC

Ce?... nici o respectare Nu mai exist[-n lume?... =i oarba desfr`nare R[pe=te azi copiii sub ochii p[rinte=ti! (Anei.) Cum de-ai uitat, s[rman[ nebun[, cine e=ti? Cum de-ai uitat de muma ce te-a n[scut, copil[ Lipsit[ de ru=ine?... ANA

Iertare!... fie-\i mil[! MO|OC

Cum de-ai uitat de mine? ANA (desperat[, cade-n genunchi)

Ah! tat[, ]l iubesc!


63

Despot-Vod[

DESPOT

Nu ne-os`ndi, Mo\oace, cu glasu-\i p[rintesc. Iubirea e un ]nger ce-n cas[ c`nd p[=e=te +i pragul =i c[minul cu pasul lui sfin\e=te. Iubesc pe a ta fiic[ =i de so\ie-o vreu. Prime=te-m[ ]n bra\e ca pe copilul t[u. MO|OC (vesel, ]n parte)

Al meu e Despot!... planu-mi ia zbor acum mai tare. DESPOT (rug[tor)

Mo\oace... ANA

Tat[... MO|OC (dup[ o pauz[)

Fie!... =i binecuv`ntare, Copiii mei. ANA (arunc`ndu-se ]n bra\ele t[t`ne-s[u)

Ah! tat[! MO|OC (s[rut`nd-o)

Trai bun =i cu noroc. DESPOT (]n parte)

E scar[ de-n[l\are un socru ca Mo\oc. MO|OC (Anei)

Acum mergi de te roag[, copila mea, ]n pace La Cel-de-Sus ce toate le face =i desface. (Ana pleac[ ]n st`nga. Despot o conduce p`n[ la u=[.)


64

Vasile Alecsandri

DESPOT

C`nd te-i ruga, iubito, la sf`ntul Dumnezeu... ANA (cu dragoste)

G`ndi-voi tot la tine. MO|OC (]n parte)

A! Despot e al meu! SCENA VII MO|OC, DESPOT

MO|OC

Acum suntem noi singuri!... s[ ne privim ]n fa\[. Norocul, =tii, at`rn[ de la un fir de a\[ Slab omului nemernic, bun celui iscusit +i tare ca odgonul pentru cel hot[r`t. Despot! a sosit timpul ca s[ cerc[m norocul Noi doi!... cu sume\ie ]n v`nt s-aprindem focul. Te uit[ drept ]n ochii-mi =i-mi spune: E=ti b[rbat }n stare s[-nfrun\i moartea cu g`nd nestr[mutat? E=ti om ]n stare-a merge de-a drept c[tre m[rire Pe margini de pr[p[stii c[lc`nd f[r-o\erire? DESPOT

Sunt!... tron sau moarte!... Iat[ deviza ce-am ]nscris }n falnicul meu suflet, ]n pieptul meu decis. Venit-am ]n Moldova cu g`ndul =i cu planul Din scaunul domniei s-alung pe L[pu=neanul +i de pe ai s[i umeri hlamida s[ smuncesc. Sunt gata! MO|OC

Gata?


65

Despot-Vod[

DESPOT

Gata s[ mor sau s[ domnesc. MO|OC

Bine... Acuma, Despot, m[ las[... timpul trece... De-a \[rii boierime cei mai frunta=i, vro zece, Aici au s[ s-adune spre a ne concerta. (}l conduce p`n[ la u=a din dreapta =i-i d[ m`na.)

Dea Domnul s[-\i pot zice cur`nd: M[ria-ta! MO|OC (singur)

Mo\oace, v`lva lumii e r`u cu nalte maluri... Faci bine, nu faci bine s[ te azv`rli ]n valuri? +i oare c[z`nd tronul pe m`na lui Despot, Nu ar c[dea =i \ara cu-ai s[i boieri, cu tot? (St[ pe g`nduri.)

Oricare ]n[l\ime sub cer se pr[bu=e=te, Tot surp[ =i doboar[ ce-n cale-i ]nt`lne=te... G`nde=te-te, Mo\oace... (Hot[r`t.) A! fie cum va fi. Nu are parte cine nu =tie-a se jertfi. (U=ile din fund se deschid.)

Dar vin boierii... Iat[-i!... La lucru-acum, Mo\oace. SCENA VIII M O | O C , T O M + A , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N (=i al\i cinci boieri intr[ prin fund, dau m`na cu Mo\oc =i merg de se a=eaz[ ]mprejurul mesei; Tom=a ]n cap[tul din st`nga, Mo\oc ]n cap[tul din dreapta)

MO|OC

Poftim, boieri, prieteni! poftim, veni\i ]ncoace +i v-a=eza\i pe jil\uri ca sfetnici ]n\elep\i, Pe c`t viteji la lupte, pe-at`t la cuget drep\i.


66

Vasile Alecsandri

STROICI

Dar unde-i Despot, tovar[=ul seme\ Ce a mirat ora=ul ca neao= c[l[re\? Noi l-am v[zut c[lare pe zmeul ar[pesc Zbur`nd cum zboar[ v[zul din ochiul omenesc, +i sub fereastra Doamnei, venit[ ca s[-l vad[, Silind s[ steie iapa =i pe genunchi s[ cad[, Apoi s[rind cu d`nsa trei bu\i de Odobe=ti Sub ochii cei de pardos, sub ochii l[pu=ne=ti. S PA N C I O C

Se zice c[ ]n vreme ce gloata striga ura, De ciud[ L[pu=neanu cumplit ]=i mu=ca gura. El s-a=tepta ca Despot, sl[bind ca un mi=el, Cu iapa s-o p[\easc[ cum a p[\it-o el. STROICI

Doar un fecior ca d`nsul de zmei grij[ nu are. Voinic e din picioare, voinic =i de c[lare. T O R O I PA N

A=a-i =i prec`t Despot pe cal e ]ndr[zne\, E =i arma= de frunte. HARNOV (cu entuziasm comic)

Sume\... m[re\... iste\! UN BOIER

+i e mintos. A LT U L

+i darnic. A LT U L

+i de ]nalt[ vi\[. A LT U L

Stejarul bun =i trainic d[ trainic[ ml[di\[.


67

Despot-Vod[

MO|OC

Boieri, ]mi pare bine c[ v[ aud pe r`nd Pe Despot, al meu oaspe, cu to\ii l[ud`nd, Fiind de lumea-ntreag[ iubit, apre\uit, C[ci am o bun[ veste cu voi de-mp[rt[=it... Cu fiica mea, cu Ana, vrea Despot s[ se-nsoare. HARNOV (lingu=ind)

Pereche minunat[!... Ea lun[ =i el soare! +i c`nd e cununia? MO|OC

C`nd? Voi sunte\i chema\i A hot[r] =i ziua =i... TO|I

Noi? MO|OC

Voi!... asculta\i: Ne-am pl`ns ]n multe r`nduri de Vod[... m[celarul, +i-n orice ]nt`lnire ne-am rev[rsat amarul Prin vorbe =i blestemuri ]ntocmai ca muieri. Ba L[pu=neanu-i aprig =i r[u pentru boieri, Ba L[pu=neanu-i tiran, ba-i fiar[ f[r’ de nume, Ba-i ho\, c[l[u, urgelnic, ba-i cium[ pentru lume. A=a-i? BOIERII

A=a! MO|OC

Ei bine, ce suntem noi aici? St[p`ni pe soarta noastr[, sau robi pleca\i sub bici, Ca, f[r[ de p[sare =i f[r[ s`nge-n vine, Noi s[ r[bd[m pe tronul acestei \[ri, pe cine? Pe-un tiran, un f[\arnic, o cium[, un viclean,


68

Vasile Alecsandri

Un du=man al Moldovei, un ho\, un L[pu=nean? R[spunde\i: se cuvine ca noi s[ fim o turm[ +i el cu ghioaga-n m`n[ de noi s[ r`d[-n urm[? BOIERII

Nu, nu! MO|OC

Ce dar s[ facem? STROICI

Din tron s[-l r[sturn[m! MO|OC

Jura\i pe cea icoan[ c[ vre\i?... BOIERII (se scoal[ =i ]ntind m`inile spre icoan[)

Jur[m, jur[m! MO|OC

Jura\i, boieri, c[-n ceasul c`nd eu v-oi da de =tire, Voi ve\i s[ri la goan[ cu to\i ]ntr-o unire? BOIERII

Jur[m! MO|OC (c[tre cer)

Atotputernic! Tu, Doamne, sf`nt, sf`nt, sf`nt! Prime=te la altaru-\i al nostru jur[m`nt. +i pentru-al \[rii bine din cer ne lumineaz[ +i inimile noastre acum le-mb[rb[teaz[! BOIERII

Amin! (Se pun iar pe jil\urile lor.) S PA N C I O C

Amin, dar!... ]ns[ ]ntreb iar pe Mo\oc: D`nd jos pe L[pu=neanu, urc[m pe cine-n loc?


69

Despot-Vod[

MO|OC

Pe-un om viteaz =i darnic, de vi\[ str[lucit[, Arma=, c[l[re\ ager, cu minte iscusit[, Precum a\i spus-o ]nsu=i... Pe-un om ce-au ]nv[\at De la-mp[ra\ii lumii a fi chiar ]mp[rat; Pe-un om ce are dreptul la tron ca s[ aspire +i prin iubirea noastr[ =i prin a lui rudire. S PA N C I O C

Dar unde-i? (Mo\oc se duce la u=a din dreapta, o deschide =i aduce pe Despot.)

SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T

MO|OC

Iat[-l! BOIERII (scul`ndu-se)

Despot? MO|OC

Despot! (Tom=a se ridic[ indignat, r[sturn`nd jil\ul s[u.) TOM+A

Un bizantin! Un grec!... Ce! oare-n \ar[ nu cre=te dec`t spin? Ce! tot p[m`ntul nostru e ]n a=a sterpire, +i neamul nostru ager e ]n a=a-njosire C`t pe mo=ia noastr[ s[ nu g[sim un pom +i pentru tronul \[rii s[ nu g[sim un om! Unde-am ajuns, o! Doamne? Ce \i-am gre=it noi \ie


70

Vasile Alecsandri

Ca un boier de-ai \[rii, un moldovan s[ vie C-un zv`nturat de m`n[, s[ ni-l arunce-aici Ca domn, cum se arunc[ pomana la calici! Ru=ine, f[rdelege, batjocur[, tr[dare! MO|OC

Min\i, Tom=o! TOM+A

O! Mo\oace, m[ jur: p[catul mare C[ n-ai intrat, b[tr`ne, de viu chiar ]n morm`nt C-un ceas mai ]nainte de-a zice-acest cuv`nt! Vrei greci tu la domnie?... deci sufletu-\i r[spund[ De r[ul care-n \ar[ prin greci o s[ p[trund[? MO|OC (st[p`nindu-se)

Tu aiure=ti, s[rmane... Eu nu-s hain, nebun, C`nd vi-l aduc pe Despot =i domn eu vi-l propun. Mi-e inima amar[ precum ]\i e =i \ie De a vedea Moldova un cuib de anarhie }n care tot smintitul se crede-un om pr[dat C`nd vede tronul \[rii de altul ocupat. Mi-e inima atins[ de-a mor\ii grea lovire De a vedea Moldova un c`mp de jefuire Pe care to\i alearg[ turba\i, neodihni\i, Ca s[ ajung[ tronul din care-s ]mbr`nci\i. Au ochi ca s[ nu vad[, urechi s[ nu aud[, C[ci inima lor stearp[ cu c`rti\a e rud[, +i to\i vecinii, du=mani acestei m`ndre \[ri, G[tesc a ei c[dere prin chiar ai s[i boieri, Hr[nind ]n al lor suflet o poft[ de domnie Ce-aduce lor pieire =i \[rii calicie. Destul!... vreau pace-n \ar[ domnind sub cer senin, +i iat[ de ce, Tom=o, propun un domn str[in.


71

Despot-Vod[

TOM+A

Cuv`ntul t[u, Mo\oace, mai r[u te os`nde=te, El laud[ str[inul =i neamul t[u hule=te! (Despot ]nainteaz[ cu mult[ demnitate.) DESPOT (grav)

Viteze Tom=a!... Despot, de tine-aici respins, Respect[ tulburarea din sufletu-\i aprins, +i-n tine el admir[ virtutea str[mo=easc[ Ce vrea coroana \[rii pe-o frunte rom`neasc[, Dar dac[ prin m`nie acum n-ai fi orbit, De-ai fi, cum se cuvine, cu g`ndul lini=tit, Ai ]n\elege, Tom=a, c[ na=tere =i nume Sunt jocuri de-ale soartei care domne=te-n lume. Nu, Tom=a, nu e locul ce face pe-un b[rbat Str[in sau fiu al \[rii, om r[u sau l[udat, C[ci omul mare-n suflet, mo=nean, str[in el fie, }n suflet poart[ lumea ]ntreag[ drept mo=ie! Nu, Tom=a, nu-i cu dreptul de-a zice c[-i str[in Acel care dore=te la to\i noroc deplin +i care pentru \ara ce l-a priimit cu bine E gata s[ jertfeasc[ tot s`ngele din sine. Str[in este acela crunt, orb, nelegiuit, Ce-nfinge-n rana \[rii cu\itul otr[vit! Str[in este acela ce, orice nume poart[, Nu-i pas[ de-a lui \ar[ chiar de-ar vedea-o moart[! Nu dar eu, v[r cu Doamna, str[in aice sunt, Ci L[pu=neanu, du=man acestui drag p[m`nt! HARNOV

Jos L[pu=neanu! STROICI

Moarte hainului!


72

Vasile Alecsandri

T O R O I PA N

Sf`r=easc[ +i via\a-i =i domnia! HARNOV

+i Despot s[ tr[iasc[! BOIERII (afar[ de Tom=a)

Dar, dar! TOM+A (c[tre cer)

Sunt orbi, o! Doamne, din cer nu-i asculta! DESPOT

Boieri, recuno=tin\a... TOM+A

Recuno=tin\a ta? Pe cine vrei s[-ntuneci?... Cum noi s-avem credin\[ }n vorbele-\i viclene =-a ta recuno=tin\[ C`nd tu, chiar v[r cu Doamna, f[\arnic ca un ho\, Vrei s[ r[storni din culme pe ea =i pe-al ei so\? A! =arpe, vrei s[ luneci sub mantia domneasc[? }n l[turi! DESPOT

L[pu=neanu a vrut s[ m-otr[veasc[! }n cupa lui perfid[ eu moartea am b[ut +i, f[r-a mea ispit[, de mult a= fi pierdut. El vrea a mea pieire?... deci ghear[ pentru ghear[! El zice: piar[ Despot!...! eu, L[pu=neanu piar[! MO|OC

Se va-mplini cuv`ntu-\i, poporul e cu noi. TOM+A

Cu voi poporul?... fie!... eu nu mai sunt cu voi!


73

Despot-Vod[

M[ duc, v[ las orbirii, las \ara-n seama voastr[. S[ da\i seama de d`nsa! (Trece m[re\ pe dinaintea boierilor =i se ]ndreapt[ spre u=a din fund.) DESPOT

E=ti dar ]n contra noastr[? Boieri, Tom=a ne las[... El are-ntru nimic Lui Vod[ s[ ne v`nd[. TOM+A (cu dispre\)

Pribeag cu suflet mic!... Rom`nul vie\uie=te =i moare, c`nd se jur[, Cu arma alb[-n m`n[, nu cu tr[darea-n gur[. }nva\[ de la d`n=ii a fi rom`n de po\i. Boieri! g`ndi\i la muma ce v-a n[scut pe to\i! (Iese. Boierii r[m`n pe g`nduri. Despot =i Mo\oc gr[iesc ]ncet deoparte.)

SCENA X T O | I , afar[ de T O M + A

S PA N C I O C

E aspru cu noi Tom=a. HARNOV

L[sa\i-l ca s[ fie. Avea g[rg[uni poate de domn, cine mai =tie? S PA N C I O C

Eu =tiu... te-n=eli... Nu, Tom=a, rom`n dintre str[buni, E om ]n toat[ mintea, ferit de g[rg[uni. El nu vrea domn pe Despot pentru c[-i grec, dar oare S[ n-aib[ el dreptate, de \ar[ c`nd ]l doare? Str[bunii, du=i de timpuri prin feluri de nevoi, Aveau o zic[toare venit[ p`n’ la noi:


74

Vasile Alecsandri

“S[ te fere=ti, rom`ne, de cui str[in ]n cas[.� Pe mine ast[ vorb[ ]n pace nu m[ las[, Boieri, =i eu ca Tom=a ]ncep a sta pe g`nd. HARNOV

+tii c[... mai c[... ]mi vine... fire=te judec`nd... M[-ntreb =i eu acuma... MO|OC

Ce? HARNOV

Dac[ e prielnic, De=i-am jurat... s-alegem un grec?... MO|OC

Om =ov[ielnic! C`nd omul are cuget, cuv`ntu-i e cuv`nt, +i fapta-i =i cuv`ntul deopotriv[ s`nt. HARNOV

A=a-i, dar voi ce zice\i, boieri? UN BOIER

+tim noi? MO|OC

Ru=ine! (Despot vine ]n fa\a boierilor.) DESPOT

Boierii stau pe g`nduri, nedumeri\i?... Prea bine. Deci fac[-se lumin[ ]n ochii tuturor +i spuie to\i de-a r`ndul cu glas deschis: ce vor? Eu, f[r[ ame\eal[ de visuri de-n[l\are, Vreau gloria Moldovei, =i-a ei neat`rnare! Mai mult!... Vreau s[ rump jugul cumplit =i ru=inos


75

Despot-Vod[

Ce-apas[ omenirea ]n fiii lui Hristos! Mai mult!... Vreau rom`nimea-nainte merg[toare }n sf`nta cruciad[ lui Christ liber[toare, Ca nime-n cursul lumii, nici crai, nici ]mp[rat De soart[-i s[ dispuie cu dreptul uzurpat. Aceast[ sentinel[ la r[s[rit, cu fal[, Are-o menire mare =i providen\ial[, E zidul ce opre=te potopul fanatic... C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic! (O pauz[. Boierii ]ncep a se aprinde.) STROICI (entuziast)

Dar, dar! DESPOT

O cruciad[ l-apus se preg[te=te }n contra semilunii lui Mohamed, ce cre=te Ca meteor de moarte pe cerul cre=tinesc. Doi ]mp[ra\i =i Papa, vicar dumnezeiesc, Filip, Ferdinand, Pavel, cu fulgerii ]n m`n[, Stau gata s[ detune ]n hidra cea p[g`n[, +i tristele victime din tristul r[s[rit A=teapt[-acea minune a lan\ului zdrobit. Sublim[ ]ncercare! m[rea\[ f[ptuire Ce-nal\[ omenirea p`n’ la dumnezeire!... Cui se cuvine fala de-a fi ]ncep[tor De nu acestui ager, m[rinimos popor Ce,-mp[rt[=ind cu +tefan =i inima =i g`ndul, A ]ngrozit Osmanul ani patruzeci de-a r`ndul?... Iat[ ce vreau eu, Despot, str[inul... ]ns[ voi Ce vre\i?


76

Vasile Alecsandri

STROICI

Vrem domn pe tine ]n pace =i r[zboi. }n ochii mei deschis-ai o zare nou[, larg[... Tot sufletul spre d`nsa cu tine vrea s[ mearg[. S PA N C I O C

Despot!... de \i-a fi faptul ca rostul... s[ tr[ie=ti! Fii domn!... ]n \ara noastr[ pe +tefan s-aminte=ti. HARNOV

Tr[iasc[ Despot-Vod[! MO|OC

T[cere, cump[tare, Urechea l[pu=nean[ aude-n dep[rtare. Boieri, noaptea se-ntinde =i timpu-i priincios. Hai s-a\`\[m r[scoala ]n breslele de jos +i m`ini, ]n zori de ziu[, s[ vad[ m`ndrul soare }n br`nci pe L[pu=neanu, pe Despot ]n splendoare! BOIERII

Hai! S PA N C I O C (se apropie de Despot =i-i d[ m`na)

S[ fii rom`n verde! DESPOT

Rom`n m-oi ar[ta. STROICI (d`nd m`na cu Despot)

Despot, noroc! MO|OC (asemene)

Unire! HARNOV (]nchin`ndu-se plecat)

Mul\i ani, m[ria-ta!


77

Despot-Vod[

(Ceilal\i boieri se-nchin[ =i ies cu to\ii prin fund.) DESPOT (singur)

E vis?... sunt Domn, eu Despot? Din mic iat[-m[-s mare! Boierii, capi ai \[rii, cu-o nobil[ mi=care Mi-au dat fr[\e=te m`na, voio=i m-au aclamat... Un singur numai, Tom=a, din to\i cel mai b[rbat... El mi-a jurat o ur[ cumplit[, ne-mp[cat[, El chiar... m[ va ucide c`nd va putea, vreodat[... Un glas de presim\ire mi-o spune-n tain[... dar Prudent e s[ la=i via\a vr[jma=ului barbar? R[bdare!... a mea spad[ o voi pl`nta-o-ntr-]nsul, +i dac[ moldovenii vor fi n[t`ngi ca d`nsul, Voi =ti eu din lei aprigi a-i face mielu=ori. SCENA XI D E S P O T, T O M A C A L A B A I C A N U L , A N A , M O | O C , MAICA FEVRONIA, SEIMENI

TOMA (la u=a din fund)

Pe d`nsul, copii! (Seimenii se arunc[ pe Despot de-l prind.) DESPOT (surprins)

Ce e? TOMA (amenin\`nd pe Despot cu pumnarul)

S[ nu te mi=ti c[ mori! DESPOT (zb[t`ndu-se)

S[ri\i, prieteni, oameni!


78

Vasile Alecsandri

TOMA

Taci, taci, vulpe viclean[. ANA (intr[ speriat[ din st`nga)

Despot! MO|OC (intr[ prin fund =i, v[z`nd lupta lui Despot, se repede asupra lui Toma)

Ce-i?... ho\i! TOMA (resping`nd pe Mo\oc)

}n l[turi!... Dreptatea l[pu=nean[ L-a os`ndit pe Despot la moarte! MO|OC

O! cal[u! ANA

Ce-aud?... Ah! Despot!... DESPOT (l`ng[ u=a din fund)

An[!... ANA (cade le=inat[ pe jil\)

E mort norocul meu! (Mo\oc =i maica Fevronia se apropie de Ana. Seimenii ies prin fund cu Despot.) (Cortina cade.)


79

Despot-Vod[

ACTUL II TABLOUL II Un beci de ]nchisoare. Fereastr[ cu gratii ]n st`nga. U=[ ]n fund. O mas[ cu dou[ scaune ]n mijloc. Un f[nar aprins.

SCENA I DESPOT (pe scaun, l`ng[ mas[)

O! soart[ schimb[toare ce r`zi de omenire! Nebun cine se-ncrede ]n tine cu orbire! Nebun cine se urc[ pe-al muntelui sui=, Prapastia-l a=teapt[ cu-ad`ncu-i pr[v[li=!... A=adar eu, s[rmanul, a soartei juc[rie, Ajuns iubit de-un ]nger, aproape de domnie, Iat[-m[-acum aice din raiul meu c[zut +i din lumina lumii ]n umbr[ iar pierdut!... Sunt eu?... Sunt treaz?... ]n via\[?... =i adev[r e oare? Eu, Despot, vultur falnic, eu zac la ]nchisoare! (Se scoal[ =i cat[ ]mprejur)

Ace=ti pere\i sunt umezi, tri=ti, negri!... Ah! ei s`nt Nu ziduri de palate, dar ziduri de morm`nt! }n ele cine intr[ din ele nu mai iese Dec`t pe-o racl[ neagr[ cu zilele-i culese! (}nfior`ndu-se)

O! reci fiori de groaz[ prin sufletul meu trec. R[suflu-aburi de moarte... Un biet str[in, un grec, La cine pot s[ aflu o raz[ de-ndurare? La Doamna numai, ]ns[ nici o putere n-are, C[ci Vod[ L[pu=neanu de mil[-i dep[rtat


80

Vasile Alecsandri

C`t de p[m`ntul negru e cerul ]nstelat. Cum?... mort ]n floarea vie\ii!... Cum? mort ca un mi=el, Ucis de L[pu=neanu, lipsit de tron... =i el!... O! nu, nu! nu se poate... cu unghiile tocite Voi sparge-aceast[ hrub[ ce-n s`nul ei m[-nghite. (Se azv`rle turbat peste pere\i =i-i love=te cu pumnii.)

Deschide-te, morminte!... d[-mi drumul s[-mi r[zbun. C[de\i, infame ziduri! (C[z`nd pe scaun.) Ah! Doamne, sunt nebun... (Dup[ o scurt[ pauz[.)

Mizerie!... cu g`ndul p[trund bolta cereasc[ +i bra\ul meu nu poate o piatr[ s[ urneasc[! (}nduio=indu-se.)

*Ah! nu-i nici o sperare... Cei ce m-au cunoscut *Vor zice-a fost un Despot, a fost... ce s-a f[cut? *+i to\i m-or da uit[rii... chiar Ana... lume, lume! *Uita-va =i amorul =i jalnicul meu nume. Adio, planuri nalte! Adio, mari sper[ri, A lumii ideale sublime aspir[ri! Adio tot: junie, lumin[, fericire... N[luc[ este omul =i via\a — o clipire. (Prive=te fereastra.)

O! Despot, te salut[ ai veciniciei zori. Fii om!... C`nd vine moartea, te-nchin[ ei =i mori! (St[ ab[tut, cu capul plecat pe bra\ul lui.)

SCENA II D E S P O T, C I U B { R - V O D { (intr[; u=a se ]nchide dup[ el)

CIUB{R

Ei!... Despot, frate Despot, a=a-i c[ ai p[\it-o?


81

Despot-Vod[

DESPOT (tres[rind)

Ce-aud? Ce v[d?... Smintitul? CIUB{R

Cu Vod[-ai ]mplinit-o? (Prive=te beciul.)

Frumos palat!... prive=te: ce stofe pe pere\i! Pe jos ce de covoare \esute cu... bure\i! Ce mobile-aurite! Ce m`ndre policandre!... M[rire \ie, Vod[, m[i Vod[ Alexandre, Ce bine =tii ]n curte pe oaspe\i s[ prime=ti +i pe-ale tale rude cu drag s-ad[poste=ti! DESPOT (]n parte)

S[rmane Despot!... iat[ la ce-ai ajuns pe lume: S[ r`d[ =i nebunii de tine cu-a lor glume! CIUB{R

Despot! DESPOT

Ce vrei, n[uce? CIUB{R

N[uc e=ti tu =i prost. Tu vezi ce sunt eu ast[zi, iar nu ceea ce-am fost. Am fost odinioar[ un domn ]n str[lucire C`t soarele cu mine era-n nepotrivire; Puternic ca trei Cesari, frumos ca Machedon, C[lare pe un sceptru, iar nu pe-acest baston, +i m[ loveam cu capul de nouri =i de stele, +i m[suram p[m`ntul cu pasurile mele!... Dar Vod[ L[pu=neanu, un ho\, un destr[mat, M-a prins =i de-a mea v`lf[ ]n drum m-a dezbr[cat.


82

Vasile Alecsandri

+i eu =i tu ajuns-am ca dou[ frunze-uscate De-o p`nz[ de paingen ]n aer aninate. Tot v`ntul mic sau mare ne clatin[ sufl`nd... Ei! =-apoi?... V`ntul bate =i c`inii fug l[tr`nd. (Se apropie de fereastr[.) DESPOT (]n parte, scul`ndu-se)

O! Doamne, s[ fiu oare =i eu ]n a lui stare, }n c`mpul nebuniei pe-un g[rg[un c[lare? Cum? visurile mele de falnic viitor S[ fi f[cut din mine un om aiuritor Ca d`nsul?... CIUB{R

Frate Despot, =tii tu ce-i m[dr[guna? O fat[ ce alearg[ pe c`mpi c`nd iese luna +i merge de se scald[ ]n roua de pe flori Cu g`nd s[ se m[rite c-un ]mp[rat ]n zori. Am prins-o ]ntr-o noapte, frumoas[, goal[, alb[, Dar ho\ul L[pu=neanu mi-a =ters-o ca pe-o salb[!... Ce-mi pas[! Scarao\chi ]i este lui n[na= Iar eu al m[dr[gunii sunt mire dr[g[la=. (Ia o poz[ maiestuoas[.) DESPOT

Dar bine, Ciub[r, spune-mi: Cum ai intrat aice? +i tu e=ti ca =i mine ]nchis? CIUB{R

Eu?... Cine zice C-a ]ndr[znit vrodat[ o m`n[ de capc`n M[car s[ se ating[ de-al lumilor st[p`n? Nu! Am venit eu ]nsumi la tine-n pu=c[rie Trimis de L[pu=neanu s[-\i \in tov[r[=ie,


83

Despot-Vod[

Ca s[-\i gr[iesc de moarte ca un prieten bun P`n’ ce-a veni c[l[ul, al temni\ei t[un. DESPOT

Cum? L[pu=neanu ]nsu=i \i-a dat ast[ solie? CIUB{R

El!... =i-\i trimite... iat[... un dar de berb[n\ie. (Arunc[ pe mas[ scrinul oferit de Despot Doamnei Ruxandrei.)

+iraguri =i paftale, s[ ai cu ce-am[gi Nevasta lui Satana spre a v[ ]ndr[gi. (Se pune pe un scaun, ]n fa\[ cu Despot.)

Ei!... ce mai zici tu, Despot?... A=a-i c[ via\a-i scurt[? A=a-i c[ nu pl[te=te nici c`t un dram de turt[? }n faptul viu al vie\ii ne pare drumul lung, Trei pa=i de-abia =i-n cap[t picioarele ajung. Omul ca iarba!... via\a ca... iapa cea b[l\at[, C`t trece dealul mare, nu se mai vede... iat[! Eu unul cred c[ omul nerezemat de tron E mic ca =i o musc[ pe muntele Sion, Dar tu ce e=ti acuma sosit pe prag de moarte, Ce zici? DESPOT (]n parte)

O! ce idee!... (Tare.) Eu zic c[ relei soarte E drept s[ ne supunem c`nd altfel nu putem. CIUB{R

Cum asta? DESPOT

Tu, de pild[, lipsit de diadem, S[ duci o via\[ trist[ =i plin[ de nevoie, Iar eu ]n ast[ \ar[ s[ fiu domn f[r’ de voie. CIUB{R

Ce? tu? domn?


84

Vasile Alecsandri

DESPOT

Eu, Ciubere! (Tainic.) Crezi tu c[-s destinat A trece-n ceea lume taiat sau sp`nzurat? Te-n=eli... ai mei prieteni sunt gata ca s[ vie }n zori, =i s[ m[ duc[ de-a dreptul la domnie. CIUB{R

Ce spui? ce spui? DESPOT

+i martor mi-e sf`ntul Dumnezeu C[ eu fug de putere ca de p[cat. CIUB{R

Nu eu! DESPOT

A=a-i fatalitatea =i n-am, vai, ce m[ face. Am s[ fiu domn, Ciubere, de-mi place, de nu-mi place. Ah! (Face un gest de desperare.) CIUB{R

+i te pl`ngi de asta?... E=ti un nebun, n[t`ng. DESPOT

Dec`t p[stor de oameni mai bine, z[u!... CIUB{R

Te pl`ng! DESPOT

Eu sunt un biet om simplu, eu n-am visuri de=arte. De grijile m[ririi doresc a fi departe. Mi-e team[ s[ fiu capul unui popor. CIUB{R

Ba, z[u! Dec`t a fi ]n coad[ mai bine-n frunte vreu. DESPOT (observ`nd pe Ciub[r care se exalteaz[ la cuvintele lui)

Nu-mi place pompa lumii, nici la a mea ivire


85

Despot-Vod[

Poporul s[ m-aclame, poporul s[ m-admire, +i o=tile s[-nchine stindarde-n fa\a mea, +i-n frunte-mi s[ luceasc[ surguciul ca o stea, +i surlele s[ c`nte, =i tunul s[ detune, +i clopotele toate ]n cale-mi s[ tot sune. +-apoi, Ciubere drag[, eu am cugetul drept +i mult =i greu se bate a mea inim[-n piept C`nd =tiu c[ tronul \[rii e dreapta mo=tenire A lui Ciub[r. CIUB{R (]mbr[\i=`nd pe Despot)

Ah! frate, e=ti bun, bun peste fire. Nu eu c`nd vine fala a= zice ba!... Nu eu! Hei! c[ci nu vrea norocul s[ fiu ]n locul t[u! DESPOT

Ai vrea? CIUB{R

Cum nu? DESPOT

E lesne. CIUB{R

Cum, cum, cum? DESPOT

Foarte lesne. CIUB{R

Dar cum? DESPOT

Te schimb[-n Despot din cap =i p`n-]n glezne. +i m`ini ]n zori de ziu[ poporul adunat }n locul meu te-a duce pe tine la palat. CIUB{R

M`ini?


86

Vasile Alecsandri

DESPOT

M`ini. (}n parte.) S-a prins nebunul. CIUB{R (]nc`ntat)

Despot, m-ai scos din minte. Domn!... eu, Ciub[r!... d[-mi iute a ta ]mbr[c[minte, D[-mi p[l[ria. DESPOT

Na-\i-o. (Ciub[r schimb[ hlamida pe mantaua lui Despot.) CIUB{R

+i-n schimb, na stema mea, Dar fii cu ]ngrijire s[ nu te culci pe ea. (Schimb[ stema pe p[l[ria lui Despot.) DESPOT

Ce-\i pas[; m`ini te-a=teapt[ o stem[-mp[r[teasc[. CIUB{R (vesel)

A! =tiu c[ L[pu=neanu de ciud[-o s[ plesneasc[. DESPOT

Acum ici, l`ng[ mas[, te-a=eaz[ lini=tit +i stai ca un om mare pe g`nduri ad`ncit. (Ciub[r se pune pe scaun.)

A=a, =i p[l[ria pe frunte \i-o apas[, Nicicum s[ te cunoasc[ cine-ar intra ]n cas[. CIUB{R

Bine-i a=a? DESPOT

Prea bine. CIUB{R

Dar tu ce-ai s[ devii?


87

Despot-Vod[

DESPOT

Eu dintre mor\i, Ciubere, m[-ntorc printre cei vii. Noroc de-acuma nou[!... cu pene-mprumutate Tu zbori c[tre m[rire, eu, c[tre libertate! (}mbr[cat cu hlamida =i ]ncoronat cu stema lui Ciub[r, vine ]n fa\a scenei.)

Nebun aici intrat-am? nu =tiu, dar nebun ies. Privi\i!... din pompa lumii cu ce, vai, m-am ales? Cu-o stem[ de h`rtie, cu-o c`rp[ de hlamid[, Cu tot ce poate face pe oameni ca s[ r`d[. Dar bun[-i r[zbunarea!... pre sf`ntul Dumnezeu, Voi r`de mult mai tare =i eu la r`ndul meu! (Iese.) UN GLAS (afar[)

Stai! Cine-i?... DESPOT (imit`nd glasul lui Ciub[r)

Ciub[r-Vod[. GLASUL

Treci. (Hohote de r`s afar[.) CIUB{R (singur)

Prost!... s[-mi lase mie Tot ce-i mai scump, m[rire, putere, avu\ie, +i el s[ nu vroiasc[ a fi chiar domnitor! Nebun! (Casc[.) Dar eu cu minte... m[-nal\... =i zbor, =i zbor Sus, sus pe v`rful lumii ce visul ]i arat[ C`nd omul m`ndru doarme cu gura lui c[scat[... Pozna=[ ]nt`mplare! (Casc[.) eu domn, eu domn, eu domn! Pe tron... m[ urc... cu fal[... =i ]ns[... cad de somn! (Adoarme cu capul pe mas[.)


88

Vasile Alecsandri

ACTUL III Salon ]n castelul lui Laski, ]n Ardeal. }n fund, u=[ mare =i larg[ de capel[. }n dreapta, u=[ tainic[. }n st`nga, u=[ mare. Al[ture cu capela, o fereastr[. Panoplii =i portrete de palatini pe pere\i. O canapea ]n dreapta, planul I. O mas[ mic[ l`ng[ ea. Pe mas[ un scrin cu giuvaiere.

SCENA I C A R M I N A , D E S P O T (pe canapea)

CARMINA

Tu e=ti, iubite Despot! te-ascult, te simt, te v[d. Tu e=ti, inima-mi spune, =i tot nu m[ ]ncred. DESPOT

Eu sunt, eu, l`ng[ tine, iubita mea Carmin[. CARMINA

Gr[ie=te-mi, prelunge=te p[rerea mea divin[, }mi pare c[ sunt prada celui mai dulce vis. El sufletu-mi ]ng`n[ =i raiul mi-a deschis. DESPOT (cuprinz`nd-o cu bra\ele)

Nu vezi?... a zburat visul l[s`ndu-mi mie prada. CARMINA

Ah! Despot, scumpe Despot, m[ cred c[-s ]n Grenada! Vorbe=te-mi tu de d`nsa cu glasul t[u iubit, S[ m[ report ferice ]n g`ndul meu r[pit La patria-mi cu soare, cu-amor, cu poezie... O! magic[ Grenad[! o dulce-Andaluzie! (Pl`nge.) DESPOT

Carmina... CARMINA

Ah! m[ las[ s[ pl`ng... mi-e dor...


89

Despot-Vod[

DESPOT

Nu vreu. Vreu s[-mi z`mbe=ti. CARMINA (z`mbind printre lacrimi)

Vrei?... fie... (Pl`nge.) Ah! nu pot, scumpul meu. DESPOT

De ce at`tea lacrimi c`nd dup[ desp[r\ire Ne reg[sim ferice ]n leag[n de iubire? C`nd Laski-i dus departe =i oaspe\ii cu el? G`nde=te, suntem siguri, noi singuri ]n castel. CARMINA

M[ iart[... sunt muncit[ de-o crud[ presim\ire... Fantasma mor\ii zboar[ pe-a mea ]nchipuire... De ce te-ai dus de-aice, de ce m-ai p[r[sit? DESPOT

Pentru c[-mi e=ti tu drag[, pentru c[ te-am sl[vit, Pentru c[-n exaltare, ]mpins de-a mea sim\ire, Am vrut sub cer s[-\i caut un cuib de fericire; Am vrut, l[rgind ]n ochi-\i a lumii orizon, S[-\i pun pe frunte-o stem[ =i la picioare-un tron; Dar soarta p`n-acuma s-au ar[tat contrar[... CARMINA

Ah! lipsa ta, iubite, a fost mult mai amar[! Ai p[timit tu, Despot, =tiu, multe-ai p[timit, Dar eu, eu f[r’ de tine aici cum am tr[it? }n lacrimi, ]n durere, ]n grij[, ]n mustrare, Lipsit[ de-orice sprijin, str[in[ de sperare, }nchis[-n aste plaiuri s[lbatice, pustii, C[t`nd ziua =i noaptea pe drumuri, dac[ vii, +i-n loc de tine, Despot, g[sindu-m[ cu cine?


90

Vasile Alecsandri

Cu so\ul meu, cu Laski, b[tr`n, gelos de mine, Cu Zay, al s[u prieten, un ungur ]ng`mfat Ce vecinic m[ insult[ cu-amoru-i desfr`nat, +i al\ii de-ai lui Laski tovar[=i de be\ie Care-i m[n`nc[-avutul r`vnind a lui so\ie. DESPOT

+i eu, ]n gheara mor\ii de dou[ ori cuprins, Am fost ca prin minune din cle=tetu-i desprins Prin aste talismanuri, pre\ioase suvenire De tine date mie ]n ziua de pornire, (arat[ scrinul pe mas[) C[ci glasul lor ]n tain[ ziceau: fii fericit! Carmina te a=teapt[, de d`nsa e=ti iubit. CARMINA

Ah! DESPOT

Numai pentru tine =i pentru altul nime Am vrut s-ating ]n zboru-mi a lumii ]n[l\ime; Am vrut =i tot vreau ]nc[ norocul a cerca Al[ture cu mine pe tron a te urca, Tu prin a ta frumse\[ regin[ e=ti n[scut[. Eu vreau s[ fii prin mine ]n raze ]nv[scut[. Destule zile negre m`hnirii ai jertfit, E timp ca s[ reintri ]n nimbul str[lucit Lipit[, alintat[ ]n dulce leg[nare, Pe-o inim[ fierbinte =i plin[ de-adorare. CARMINA

O! vis din soare! DESPOT

Visul va fi realizat, Carmin[, c[ci amorul e zeu ]naripat, +i el ne va conduce, pereche-ncoronat[, Pe tronul cu splendoare din \ara-nvecinat[.


91

Despot-Vod[

CARMINA

Pe tron! (}n parte.) Dorul meu falnic! DESPOT

Dar!... orice tu dore=ti Se va-mplini!... zi numai, iubito, c[ vroie=ti. CARMINA

A! cine-i la-ntuneric =i fuge de lumin[? Dar ce pot face?... spune-mi. DESPOT

Mult poate o regin[! Pe Laski =-ai t[i oaspe\i de vrei a-ndupleca }n calea-mi ]ndr[znea\[ cu mine-a s-arunca, Noi doi avem m[rirea, ei fal[ =-avu\ie. CARMINA (decis[)

Cu to\ii, Despot, ast[zi se vor ]nchina \ie. DESPOT

O! scumpa mea domni\[, tu m[ re-nsufle\e=ti. Ce jertfe vrei? CARMINA

Vreau numai... pe tron s[ m[ iube=ti. DESPOT

Ah! via\a mea ]ntreag[ a ta-i! (O str`nge la piept.) (Zgomot de cai ]n curte.) CARMINA (merg`nd la fereastr[)

Ce-aud afar[? A!... Laski =i prefectul Zay vin... Iat[-i, la scar[ Au =i sosit... O! Doamne, ce sup[rare!


92

Vasile Alecsandri

DESPOT

Zay Dispune de-o o=tire cu zece mii de cai. El poate s[ m-ajute. CARMINA

Cum? DESPOT

Lu`nd ]nvoire De la-mp[ratul. CARMINA

Bine; azi am s[-i fac primire Ca niciodat[, ]ns[ gelos s[ nu apari. (R`z`nd.) Zay crede c[-i Apolon pierdut printre maghiari. SCENA II C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I

LASKI (afar[)

Carmina! (Carmina se dep[rteaz[ de Despot =i merge spre u=a din st`nga.) CARMINA (lui Despot)

Vine. LASKI (intr`nd prin st`nga, s[rut[ pe Carmina)

Carmen!... A! Despot?... scumpe frate. DESPOT

Scumpul meu Laski! LASKI

Cum?... pe nea=teptate? Ce v`nt, ce ]nt`mplare la noi iar te-au adus? C`nd ai venit?


93

Despot-Vod[

CARMINA

Chiar ast[zi. DESPOT

+i multe am de spus. LASKI

Zi, sunt cu ner[bdare... CARMINA

Laski, o ]nt`lnire }=i pierde, c`nd sunt martori, sincera ei pornire. Ave\i, cred, multe taine... aice dar v[ las. LASKI

Mergi, drag[, ]n gr[din[; acolo au r[mas +i Zay =-ai no=tri oaspe\i... CARMINA

M[ duc. (Ea preschimb[ cu Despot o ochire fugitiv[ =i iese prin st`nga condus[ de Laski p`n[ la u=[.)

SCENA III D E S P O T, L A S K I

LASKI (]ntorc`ndu-se repede)

Acum r[spunde: Prin mari furtuni trecut-ai... o =tiu; ]ns[ de unde Revii? DESPOT

De la Moldova, din iad, unde am fost Zdrobit, =i vin la tine s[ caut ad[post. LASKI

Cum? tu renun\i?...


94

Vasile Alecsandri

DESPOT

Nu, Laski!... un om viteaz din lupt[ Nu se retrage grabnic c`nd arma lui e rupt[. Destinul crunt l-oi fr`nge din nou sub pa=ii mei. LASKI

A! bravo!... A=a, Despot, te vreau. DESPOT

A=a m[ vrei? Iubite Laski, crede c[-n via\a-mi tulburat[ Nu am pierdut credin\a ]n tine niciodat[. Deci vin aice iar[ ca barca la liman +i-\i zic: ]ntinde-mi m`na... sunt domn p`n[-ntr-un an! LASKI

+i m`na =i averea toat[-a mea putere Sunt ale tale, Despot... Dispune,-ordon[, cere, Ce vrei? DESPOT

Vreau bani =i oameni. LASKI

Bani? voi amaneta Mo=iile, castelul, =i sper a c[p[ta Vreo zece mii de galbeni... de nu, chiar le voi vinde Ca s[ putem ]n grab[ r[zboiul a-ntreprinde. DESPOT

At`ta sum[ numai? LASKI

Mai mult nu cred s[ pot, C[ci... \i-o declar ]n tain[, sunt ruinat de tot. DESPOT

Tu, ruinat?


95

Despot-Vod[

LASKI

A! frate, nu-nt`rzie ruina C`nd Laski-i palatinul =i Carmen palatina! *Eu, =tii, cu m`na spart[, n[scut risipitor, *De tot ce-i scump, tablouri, cai, arme, iubitor, *|in`nd casa deschis[ ]n care tot drume\ul, *Zi, noapte, ]=i g[se=te culcu=ul =i ospe\ul, *La v`rst[-naintat[ pierdut de-namorat, *Cu-o nobil[ spaniol[ voios m-am ]nsurat, *Carmina din Grenada, silfid[-nc`nt[toare *Cu foc de soare-n suflet =i-n ochi cu foc de soare!... *Sosit[-aici, s[rmana!... ]n tristul meu castel, *Ur`tul o cuprinse =i, ca s-o scap de el, *Am aruncat cu pumnul ]ntregul meu tezaur, *Vroind s[-ntind pe cale-i un lung covor de aur... *Am adunat ]n juru-i poe\i =i baladini *+-o curte-mp[r[teasc[ de neao=i palatini... *Dar oricare f`nt`n[ de la o vreme seac[... *Ce vrei?... =-a mea avere c[tre secare pleac[! Deci azi, ca juc[torul ce-arunc[ nu-n zadar Pe cartea unui altui chiar ultimul dinar, Vroiesc cu tine, Despot, s[ fac tov[r[=ie De c`=tigat ]n parte, eu bani =i tu domnie... +-arunc pe a ta carte ]ntregul meu avut. DESPOT

Eu, domn, ]\i dau Hotinul cu-ntregul s[u \inut, LASKI

Primesc! noroc! (Dau m`na am`ndoi). DESPOT

Dar oameni?


96

Vasile Alecsandri

LASKI

Oameni? A! hoit s[ fie, De corbi nu este lips[... C`\i trebuie? o mie, Trei, patru, =apte, zece?... ]n v`nt c`t oi striga, Mul\ime de str`nsur[ aici va alerga, *Ho\i buni de =treang, la =treanguri meni\i cum li se cade, *Ce =tiu numai s[ ard[, s[ taie =i s[ prade. *Chiar ]n castel acuma avem c`\iva str[ini, *N[prasnici =efi de bande, eroici spadasini *Ce v`ntur[ Europa cu spada vecinic goal[, *C[t`nd moartea-n r[zboaie =-av`nd groaz[ de boal[. *Villel care comand[ cincizeci de burghinioni, *Rozel ce are-n m`na-i o sut[ de valoni *+i Sedle\ =i Legmanul cu mult[ c[l[rime, *+-Anton iubit fanatic de crunta secuime, *+i al\ii mul\i, afar[ de to\i voinicii mei *Ce-s lupi c`nd n-au prilejul ca s[ devie lei. DESPOT

Prea bine, dar cu-o m`n[ de bravi, c`t de bravi fie, A merge la Moldova ar fi o nebunie. +tii ]nsu\i: moldovanul e iute la r[zboi. Tot omul e ]n stare a se lupta cu doi. Ne trebuie-o putere, pot zice-mp[r[teasc[. Nu se ]nvinge lesne o \ar[ rom`neasc[... Ce zici de Zay prefectul?... El este ascultat De Ferdinand?... Cum oare l-am face aliat? LASKI

O! de-ar vrea Zay, complotul cu sprijinul s[u tare Ar merge strun[, ]ns[... DESPOT

Ce stric[ o cercare?


97

Despot-Vod[

LASKI

Hai s[ cerc[m, dar afl[ c[ Zay, prefect regal, |i-a cere-n schimb de sprijin ca s[ devii vasal Lui Ferdinand. DESPOT

Eu? LASKI

Spune: prime=ti cu el a face Tratat de ]nchinare fie-n r[zboi sau pace? DESPOT (dup[ o pauz[)

Primesc. LASKI

Deci ad[ m`na... Noroc!... =-acuma hai }n turn... Acolo tainic s[ te-nvoie=ti cu Zay... Dar, isc[lind tratatul, vei fi tu cu credin\[? DESPOT

Credin\a cea mai sf`nt[... (}n parte.) C`t mi-a fi de priin\[. LASKI

Moldova ]nchinat[ lui Ferdinand... Ce dar! +i pentru-a lui coroan[ ce scump margaritar! DESPOT

Prea bine; d[ de =tire lui Zay c`t mai degrab[. LASKI

Merg; tu ascute-\i limba =i s[ te v[d la treab[... (Iese prin dreapta.) DESPOT

N-ai grij[,-n trei cuvinte pe Zay l-am ]ncurcat (]n parte, vesel) Prin farmecul Carminei, frumosul avocat. (Iese dup[ Laski.)


98

Vasile Alecsandri

SCENA IV CARMINA, ROZEL, SOMMER, ANTON SECUIUL =i al\i aventurieri (Intr[ pe u=a din st`nga.)

ROZEL

*Contes[, Francisc Primul, al Fran\ei galant rege, *Erou, poet =i vesel, iubea mult a culege *Pe c`mpi de s`nge lauri, ]n lume desfat[ri *+i pe frumoase buze fierbinte s[rut[ri. *Eu am, francez ca d`nsul, aceea=i aplecare *+i pentru vitejie =i pentru s[rutare. CARMINA (r`z`nd)

*Te cred, ]ns[ un rege cu titlul de galant, *C`nd n-ar purta coroan[, cum s-ar numi? ANTON (posomor`t)

*Berbant. ROZEL

*A fi berbant e prob[ de-o inim[-arz[toare *+i de-o natur[ vie, artist[, sim\itoare, *Ce lesne se ]nal\[ spre tot ce-i luminos, (r`z`nd) L[s`nd pe-Anton Secuiul s[ morm[ie pe jos. ANTON (]n parte)

*Fr`nd tue=! SOMMER

*Francisc Primul, rege-n galanterie, *A =i compus, ]mi pare, o mic[ poezie, *Un c`ntec, o deviz[ cu vesel ]n\eles? ROZEL

*Dar, Sommer, aste versuri ce le c`nta ades:


99

Despot-Vod[

*Femeia este schimb[toare, *Nebun cine se-ncrede-n ea! CARMINA

*A! pentr-un galant rege ideea nu-i galant[. ROZEL

*Eu am mai completat-o prin ast[ variant[: *Femeia des e schimb[toare, *Ferice cui se-ncrede-n ea! *Ah! deie-mi dulcea sa favoare *+i schimbe-se-apoi c`t a vrea! (To\i r`d) CARMINA

*Bravo, Rozel! ANTON

*Palavre!... mai bine-n r[zboire *A= vrea ca s[ se schimbe aceast[ amor\ire *Ce se nume=te pace, c[ci timpul de r[gaz *Preface-n om netrebnic pe omul cel viteaz. CARMINA

*Cum? prefera\i r[zboiul dec`t o via\[ lin[? ANTON

*Da! palo=ului nostru i-e team[ de rugin[. ROZEL

Contes[, – orice fiin\[ se na=te pre p[m`nt Cu-o tainic[ menire, c-un dor =i c-un av`nt, Noi s[ ne batem, floarea s[ scoat[ dulci parfume +i dumneata, contes[, s[ fii iubit[-n lume. CARMINA

Ei bine, fi\i dar veseli; eu cred c[ nu t`rziu Se va preface-n fapt[ un dor at`t de viu.


100

Vasile Alecsandri

ROZEL

Ne-n=eli? CARMINA

Nu; am o veste, o veste cum v[ place... De c`nd a voastr[ arm[ dormind ]n teac[ zace Ur`tul v[ m[n`nc[ de vii; sunte\i m`hni\i, Cu ochii stin=i, la fa\[ galbeni =i ve=tezi\i, C`t cine-acum v[ vede =i cine v[ cunoa=te Se-ntreab[ cu mirare: Ce sunt? osta=i ori moa=te? ANTON

A=a-i!... dec`t ur`tul, mai bine =treangu-n g`t... CARMINA

Eu v-am g[sit de lucru =i leacul de ur`t. Sus palo=ul la soare!... sus fruntea!... v`ntul bate +i-ndeamn[ a naval[ ]n \[ri ]nvecinate. Vroi\i voi dup[ d`nsul cu to\i s[ v[ lua\i? TO|I

Vrem!... unde? CARMINA

Nu departe... colea, peste Carpa\i. ANTON

Cum? la Moldova?... Ellien! CARMINA

Acolo st[p`ne=te Un domn pe care \ara ]ntreag[ ]l ur[=te. C`t ]\i sufla deasupr[-i, din tron el va c[dea +i toat[-a lui avere a voastr[-a r[m`nea. ROZEL

Dar tronul s[u? CARMINA

Acelui cu inima regeasc[


101

Despot-Vod[

Ce-a =ti cu m`na larg[ pe to\i s[ r[spl[teasc[, Lui Despot. TO|I

Despot? ROZEL

Fie!... de-l vrei, =i eu ]l vreu. ANTON

+i eu! CEILAL|I

+i eu! CARMINA (]n parte)

O! Despot, e=ti domn, iubitul meu! Cur`nd dorin\a noastr[ va fi realizat[! SCENA V Cei dinainte, D E S P O T (vine repede din dreapta, tulburat)

DESPOT

Amici!... din turn z[rit-am o numeroas[ ceat[ Venind despre Moldova cu steag moldovenesc. Ei par c[ vin aice... E poate-un sol domnesc Trimis de L[pu=neanu ]n goan[ dup[ mine. CARMINA

Ce?... ]n castelul nostru? DESPOT (la fereastr[)

Privi\i! aice vine! Dar!... ceata l`ng[ poart[, afar[, s-a oprit. ROZEL

De-a fi un sol de pace, s[ fie bun sosit,


102

Vasile Alecsandri

De nu, amar de d`nsul!... cu ast[ pal[ vie }i dau pe ceea lume o grabnic[ solie. CARMINA

Ba nu, Rozel; stai pa=nic... De-a fi sol moldovan, Ca s[ sc[p[m pe Despot urmeaz[ al meu plan... ROZEL

Cum? CARMINA

Mergi de preg[te=te capela funerar[ Ca pentru-o-nmorm`ntare. SCENA VI Cei dinainte, L A S K I (intr[ din dreapta), P I S O Z K I (intr[ din st`nga)

LASKI

Ce vuiet e afar[? Ce oameni sunt la poart[? CARMINA (la fereastr[)

Pisozki-n foi=or De sus cu ei gr[ie=te... vom =ti cur`nd ce vor. Iat[-l c[ vine. PISOZKI (intr`nd)

Pane!... sosit-au cu putere Un sol de la Moldova. LASKI

Ce caut[? ce cere? PISOZKI

Nu =tiu, ]ns[ de Despot, sosind, a ]ntrebat. DESPOT

De mine?... L[pu=neanu ]n urme-mi a c[lcat...


103

Despot-Vod[

LASKI (lui Pisozki)

Mergi!... por\ile deschide!... osta=ii s[ se-adune }n =iruri p`n’ la scar[; fanfarele s[ sune +i steagul s[ se-nchine deplin desf[=urat }n calea lui, c[ci solul e ca =i-un ]mp[rat. Mergi. (Pisozki iese.) CARMINA

Laski, ast[ pomp[?... LASKI

E dreapt[; se cuvine. CARMINA

Dar se cuvine, spune, din cas[ de la tine, R[pind pe al t[u oaspe un bra\ ]ndr[znitor, S[ lase-o pat[ neagr[ pe vechiul t[u onor? LASKI

Contes[, te alin[. B[tr`nul Laski =tie A-=i ]mp[ca onorul cu sacra-i datorie. Lui Sigismund al nostru credin\[ am jurat. Respect pe el ]n solul trimis de-un aliat. CARMINA

Respect[ tu cal[ul, eu respectez victima. |in oaspele ]n cas[ =i dau afar[ crima, C[ci e o crim[ oarb[ de-a vinde-oaspele s[u. DESPOT

Mai bine moarte mie! CARMINA

T[cere!... te scap eu. Cu mine vin[-n grab[; prin moarte simulat[, S[ te ferim, amice, de moarte-adev[rat[. (Iese cu Despot prin dreapta.)


104

Vasile Alecsandri

LASKI

A! planu-i bun; v[ duce\i. (Fanfare ]n curte.)

SCENA VII L A S K I , A N T O N S E C U I U L , S O M M E R =i ceilal\i oaspe\i ]n dreapta, PI S O Z K I , T O M A C A L A B A I C A N U L , urmat de seimeni, C A R M I N A

PISOZKI (intr[ anun\`nd)

Solul! LASKI (f[c`nd doi pa=i ]naintea solului)

Fii bun venit! TOMA (intr[ prin u=a din st`nga, ]ntov[r[=it de doi c[pitani de seimeni)

Eu, Toma, sol de pace, ]n numele sl[vit Lui Vod[ L[pu=neanu, Domn \[rii moldovene, +i-n numele lui Sigmund, Domn \[rii ardelene, Vin ca s[ cer pe Despot aici ad[postit. Lui Vod[ el e du=man viclean =i ne-mbl`nzit; Deci viu =i-ntreg am ordin s[-l iau, s[-l duc ]n \ar[. Am zis. (Carmina reintr[ =i se opre=te l`ng[ u=a din st`nga.) LASKI

E=ti sol de pace?... deci, Toma, ]\i zic iar[ Bine-ai intrat ]n cas[-mi... =i iat[-al meu r[spuns: }n zidurile mele oricine a p[truns Devine-un oaspe sacru, c[ci legea ospe\iei }i pune-un scut puternic sub pav[za fr[\iei.


105

Despot-Vod[

Aici eu sunt st[p`nul!... Aici st[p`n sunt eu Mai mult dec`t un rege st[p`n pe tronul s[u, +i nime n-are voie, =i nime drept nu are, Cer`ndu-mi pe-al meu oaspe, s[-mi cear[ o tr[dare! Un oaspe face parte din zidul str[mo=esc Precum onorul sacru din suflet omenesc. O piatr[ scoas[... zidul sl[bit se pr[bu=e=te. O fapt[ rea... onorul ca frunza ve=teze=te... Eu sunt dintr-acei oameni ce vie\uiesc =i mor }n casa lor ]ntreag[ cu-ntreg onorul lor! CARMINA (]naint`nd)

Bine, Laski. TOMA

Destul[ at`ta limbu\ie. Nu m[ uime=ti pe mine cu seaca ta m`ndrie. |i-am spus c[ vreau pe Despot viu... ]n zadar pe el Tu cerci de a-l ascunde ]n vechiul t[u castel... CARMINA

Castelul n-are team[ de oaspe\i a r[spunde. Pe vii el nu-i tradeaz[, pe mor\i el nu-i ascunde. Despot e mort! TOMA

Mort, Despot? CARMINA

}l ceri tu ]n zadar. A fost r[nit de moarte trec`nd peste hotar +-au espirat aice ]n cr`ncen[ durere. TOMA

Nu cred; e iscodire viclean[ de muiere. Seimeni! naval cu to\ii... Castelul cerceta\i }n numele lui Sigmund =i L[pu=neanu. (C`\iva seimeni intr[ pe scen[.)


106

Vasile Alecsandri

CARMINA (se repede ]naintea osta=ilor)

Sta\i! Vroi\i pe Despot?... Iat[-l!... (Deschide u=ile din fund.) Not[: Se vede l[untrul capelei luminat[ cu policandre. Pe o mas[ acoperit[ de catifea neagr[ st[ Despot lungit, palid ca un mort, =i cu crucea pe piept. C`\iva c[lug[ri ]l ]nconjur[ purt`nd tor\e aprinse. Rozel, deghizat ]n capucin, st[ ]n genunchi l`ng[ catafalc. Un cor de glasuri, ]mpreunat de acordurile unui organ, psalmodiaz[: “Beati qui moriuntur in Domino ”. TOMA (oprindu-se l`ng[ u=a capelei)

Mort? CARMINA

Mort!... Te du de spune Lui Vod[, a sa frunte cu lauri s-o ]ncunune. El a ucis pe Despot! TOMA

E mort!... Chiar mort ]l vreu. (Face un pas. Rozel se scoal[ =i se pune ]n fa\a lui Toma pe pragul capelei.) ROZEL

}n l[turi to\i!... Cadavrul este-a lui Dumnezeu. TOMA (amenin\[tor)

}n l[turi tu!... ROZEL

Profane, turbarea-\i e semea\[. Respect[ m[car moartea ]n omul f[r’ de via\[. (Laski ]nainteaz[ maiestos.)

Stai, Toma!... L[pu=neanu a vrut pe Despot viu. Solia-\i ]nceteaz[ aproape de sicriu.


107

Despot-Vod[

(Toma st[ pu\in nedumerit, ]n vreme ce u=a capelei se ]nchide, dup[ ce mai ]nt`i Rozel =i al\i osta=i deghiza\i ]n c[lug[ri au ie=it =i s-au pus de paz[ dinaintea capelei.) TOMA (c[tre seimeni)

E mort! pentru domnie deci team[ nu mai este. Haide\i, lui L[pu=neanu s[ ducem ast[ veste. (Iese cu seimenii lui.) CARMINA (la fereastr[)

S-a dus, curtea-i de=art[ =i poarta s-a ]nchis. (Merge la u=ile din fund.)

Despot! (U=ile se redeschid. Despot apare pe prag.)

SCENA VIII Cei dinainte, D E S P O T, R O Z E L

DESPOT

Iat[-m[-s iar[ mai viu =i mai decis! (}nainteaz[ ]n mijlocul scenei, sco\`nd spada.)

Din toate-a noastre spade s[ facem to\i o spad[, Pe Vod[ L[pu=neanu la vulturi s[-l d[m prad[. ROZEL

Pas, Despot!... unde-i merge, voio=i mergem =i noi! DESPOT

Norocul =i izb`nda cu mine =i cu voi! S[ d[m armelor noastre atingerea fr[\easc[. (To\i ]n fund ating v`rfurile spadelor.)

Sc`nteia-nfl[c[r[rii din ele s[ zbucneasc[, +-acea sc`nteie zboare ca fulger r[zbitor


108

Vasile Alecsandri

Lui L[pu=neanu-n frunte s[ scrie: tr[d[tor! Acum el mort m[ crede?... Eu mort, =i el ]n via\[, E timp viul cu mortul s[ se-nt`lneasc[-n fa\[. La arme, fra\i! TO|I

La arme! DESPOT

Ca domn sau ca osta=, }n luptele de moarte m[ jur a fi frunta=! La lupte, fra\i! TO|I

La lupte! LASKI

Deci haide\i, fiecare S[ ne-adun[m osta=ii ]n codri, la hotare. TO|I

Hai! DESPOT

Gloria v[ cheam[!... zbura\i la glasul ei!... LASKI

Ha!... moarte sau izb`nd[! DESPOT

Izb`nd[, fra\ii mei! (To\i pleac[ prin st`nga. Laski se ]ntoarce de la u=[ =i zice lui Despot:) LASKI

Tu, stai ascuns aice p`n’ ce \i-i lua zborul. Te las. (Iese.) DESPOT (]ntinz`nd bra\ele)

Carmina!... CARMINA (arunc`ndu-se ]n bra\ele lui Despot)

Despot!


109

Despot-Vod[

DESPOT

Al nostru-i viitorul!... (Cortina cade.)

ACTUL IV Sala tronului ]n palatul de la Suceava. }n dreapta, pe planul I, o fereastr[. Pe planul II, tronul cu cortine de catifea staco=ie =i cu torsade de aur. }n fund, arcade ce se deschid pe o alt[ sal[ mare. }n st`nga, u=a apartamentului domnesc. Pe pilastrele arcadelor, panoplii, dintre care una compus[ de armele lui +tefan cel Mare.

SCENA I L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E (]n sentinele l`ng[ arcade)

LIMB{-DULCE

Ai fi crezut, f`rtate, acum trei ani =-o lun[, C[ Despot, ca un fulger plecat dintr-o furtun[, Pe L[pu=neanu-n frunte de-a dreptul va lovi +i oastea lui domneasc[ ]n clip[-o va strivi? J U M { T AT E

Hei! dac[ v`nz[torul Mo\oc nu-ntorcea cuiul }n broasca \[rii, Despot =i Zay =i-Anton Secuiul Nu-ntrau a=a de lesne ]n \ar[... dar Mo\oc... Tr[darea cic[-i fiar[ cu zece limbi de foc. LIMB{-DULCE

Ce vrei?... a=a e lumea! =i, iat[, ca prin vraj[, El domn, =i noi, pl[ie=ii, la u=a lui de straj[. J U M { T AT E

Hei! bine zicea tata: La noi s[ nu te miri Aici c`nd ]i vedea plopii d`nd flori de trandafiri.


110

Vasile Alecsandri

C`te-am v[zut cu ochii de c`nd suntem pe lume! R[zboaie, n[v[lire, l[custe, focuri, ciume, +i dintre toate r[ul cel mai ]ngrozitor — Lupta-ntre fra\i, pieirea s[rmanului popor! LIMB{-DULCE

Ad`nc \i-e rostul!... parc[ te-aud citind pe carte. Dar Vod[ L[pu=neanu =tii unde-i? J U M { T AT E

H[t... departe, }n |arigrad, cu Doamna =i copila=ii s[i. LIMB{-DULCE

Ce-o fi f[c`nd el oare? J U M { T AT E

El!... pa=te bobocei. LIMB{-DULCE

Ba, mai degrab[-a= crede c[ Vod[ alungatul Pe Despot, m[ri,-l pa=te ]ntocmai ca p[catul. J U M { T AT E

Se poate, c[ci ]n \ar[, sub domnul ist grecesc Str[inii calu-=i joac[ =i zilnic se-nmul\esc, }nc`t noi, p[m`ntenii, purt`ndu-i ]n spinare, Nu mai avem ]n \ar[ nici loc de ]ngropare. LIMB{-DULCE

P[m`ntul gras prie=te spinoaselor urzici. Moldova-i n[v[lit[ de greci =i eretici, +i biruri peste biruri, v`naturi pentru mas[, +-un galben pe tot anul de fiecare cas[, }nc`t biata sudoare a muncii s-a schimbat }ntr-un p`r`u de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foamea la margine de groap[ +i din avutul nostru l[custele se-ndoap[.


111

Despot-Vod[

R[u e c`nd r`de culmea de mu=uroi, de jos, Dar vai de cap c`nd talpa-i m`ncat[ p`n’ la os!... Aceste g`nduri negre ]n mine turba-mpl`nt[ +i, z[u, simt c`teodat[ c[ dracul m[ desc`nt[, M`nia fierbe-n mine =i, de n-a= fi pl[ia=, De n-a= fi rom`n, frate, m-a= face uciga=! J U M { T AT E

Hei! asta, Limb[-Dulce, n-ar fi ]nc[ nimic[. Rom`nul rabd[ multe, c[ci el e tare-n chic[. El are m`na larg[, de=i este s[rac, Lipsit de lum`nare, lipsit =i de colac; Dar Despot cu p[catul a dat m`na fr[\easc[, El r`de cu p[g`nii de legea cre=tineasc[, Icoane =i potire el le tope=te-n bani +i vrea pe to\i rom`nii s[-i fac[ luterani. Crezi tu una ca asta? LIMB{-DULCE

O fi vroind p[g`nul, }l cred, o fi vroind-o... nu vrea ]ns[ rom`nul! }n lege ca ]n piele-i n[scut, el bucuros D[ pielea, dar r[m`ne ]n lege-i credincios! (Tropote de cai =i strig[te de “Ura!” afar[.) J U M { T AT E

Dar ce s-aude? LIMB{-DULCE

Vine m[ria-sa c[lare. J U M { T AT E

De unde oare vine acum? LIMB{-DULCE

De la primblare, Ca totdeauna... Iaca, a =i sosit... La loc! (Se pun ]n sentinele ]n fund.)


112

Vasile Alecsandri

(Noi strig[te afar[: “Ura! s[ tr[iasc[ Vod[!”)

Be\ivii strig[ “Ura” cu glas din poloboc. (Dup[ intrarea lui Despot, ei se retrag dincolo de arcade.)

SCENA II D E S P O T, L A S K I , S O M M E R

DESPOT

A! dulce este via\a =i bun[ e puterea C`nd Domnul r[sp`nde=te ]n \ar[ m`ng[ierea +i mii de mii de glasuri ]ntr-un acord fr[\esc Cu-a clopotelor zvonuri ]n cale-i se unesc! SOMMER

C`t vulturul e=ti falnic, =i c`t albina harnic, C`t toamna cea m[noas[ ]mbel=ugat =i darnic! Cum dar s[ nu te-aclame poporul fericit? DESPOT

Sunt vesel, m[ simt mare, puternic =i iubit, +i de-nt`lnesc m`hnirea, eu r`d, iar ea dispare Ca negurile dese c`nd soarele r[sare. }mi pare, scumpi prieteni, c[ cerul mai senin Creat-a pentru mine cel mai frumos destin +i cel mai demn de-un suflet cu-av`nt de ]n[l\are: M[rirea-ncoronat[ de-a lumii adorare! C[ci m-am n[l\at prin mine =i bra\u-mi hot[r`t, Lovind orice obstacol, minuni a s[v`r=it. SOMMER

Pe-o bun[ hot[r`re c`nd bra\ul se m[soar[, El mic, printr-]nsa cre=te, =i mun\ii mari doboar[. LASKI

A=a-i!... pe L[pu=neanu ]nvins, r[t[citor, Silitu-l-ai cu spaim[ s[ fug[ la Bosfor


113

Despot-Vod[

+-acolo s[ t`njeasc[ ]n l`nced[ sclavie De-a tronului Moldovei duioas[ nostalgie. SOMMER

Hmm!... L[pu=neanu ]ns[ nu-i om, m[ria-ta, Din moartea-i aparent[ a nu se de=tepta. DESPOT

O =tiu; cunosc prea bine a sale intrigi, ]ns[ Politica turceasc[ ]n punga mea e str`ns[. Ea sufer[ de-o boal[... de aur; eu, bun vraci, Vro zece mii de galbeni i-am dat peste haraci, +-a=a de bine, Sommer, i-am lecuit durerea, C`t Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea, L[s`nd pe L[pu=neanu str[in de diadem +i mie trimi\`ndu-mi o pal[ =-un alem. Azi trebuie s[ vie Ahmed Bairactarul Cu pomp[-oriental[ ca s[-mi aduc[ darul... Boierii ]ns[ nu =tiu de birul ce-am m[rit. SOMMER

Oricare act ]n tain[ e mult mai nimerit. LASKI (r`z`nd)

Dar ce-or zice boierii?... dar ce-a zice poporul? DESPOT (sup[rat)

Boierii to\i vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din fire-i blaj`n =i ]n\elept. El d[ tot pentru Vod[ c`nd Vod[ este drept. LASKI

+i Vod[-i drept!... o =tie ]n lume ori=icine... (Apropiindu-se de Despot.)

Osta=ii mei cer plata ce lor li se cuvine.


114

Vasile Alecsandri

DESPOT

Iar plat[, iar? LASKI (]ncet =i amenin\[tor)

G`nde=te c[ ei cu pieptul lor Fac zid ]ntre Moldova =i ]ntre domnitor. DESPOT (]ncet lui Sommer)

C`nd oi sc[pa de d`n=ii? SOMMER (]ncet)

C`nd s-a ]ndura cerul. DESPOT (lui Laski)

Mergi de te ]n\elege cu Harnov vistierul. (Laski se ]nchin[ =i iese prin fund ]n dreapta.)

SCENA III D E S P O T, S O M M E R

DESPOT

Omid[ nes[\ioas[!... Sommer, l-ai auzit Cum c[ina poporul de d`n=ii calicit? Dar cine poate zice c[-i jertfa nep[s[rii? C[ nu doresc a-l pune pe calea-naint[rii, C`nd am fondat cu tine =i Peucer Gaspar A noastr[-Academie din t`rg de la Cotnar? C`nd eu la desp[r\enii pun stavili numeroase, C`nd, afirm`nd a \[rii vechi datini glorioase, Am =i b[tut moned[ cu efigia mea? (Arat[ o moned[ de aur.)

Prive=te =i cite=te ecserga de pe ea.


115

Despot-Vod[

SOMMER (citind)

“Heraclidis. Despote Patris Patrice Vindex et Defensor Libertatis Patrice.� Ecserga e pompoas[, dar nu este deplin[, C[ci a uitat Ardealul =i \ara cea vecin[, Valahia lui Mircea. DESPOT

Dar eu nu le-am uitat! Eu vreau cu trei coroane s[ fiu ]ncoronat, Cu-a mea, cu a lui Mircea =-a lui Sigmund Polonul. O! g`ndul meu ]n zboru-i str[bate orizonul. Peste Carpa\i pe Sigmund ]l sap, =i ]n cur`nd Moldova cu Ardealul vor fi tot ]ntr-un g`nd. Rozel s-a dus din parte-mi ]n \ara bulg[reasc[ +i-n Grecia, r[scoala cre=tin[ s-o urzeasc[. Ah! Sommer, vreau a pune, trec`nd peste Balcani, Piciorul meu ]n cuibul cumpli\ilor sultani. SOMMER

Sublim av`nt! DESPOT

Norocul ]mi va-nt[ri av`ntul C`nd spada mea viteaz[ ]=i va rosti cuv`ntul. SOMMER

Pe-a gloriei n[l\ime pas, zbori, m[ria-ta. +i eu, poetul Sommer, triumful \i-oi c`nta. (Sunete de clopote ]n ora=. Trece o procesiune sub ferestre.)

Dar clopotele sun[... S[ fie-o s[rb[toare? DESPOT

Ba nu... o simpl[ rug[ de ploaie cer=etoare. E secet[ ]n \ar[ =i, dup[-un vechi eres, To\i preo\ii cu prapuri =i cu icoane ies


116

Vasile Alecsandri

La c`mp ca s[ ]nal\e la cer o sf`nt[ rug[, (r`z`nd) Pe c`nd poporul primbl[ prin sate-o papalug[. Prive=te al prostimii cortegi nenum[rat, Condus de-o psalmodie cu tonul tr[g[nat, Cum merge cu sp[sire =i cum ]ngenuncheaz[ Crez`nd c[ m`ndrul soare se =i ]nnoureaz[... Ha, ha, popor nemernic =i supersti\ios!... (Privind cu luare-aminte pe fereastr[.)

Dar ce v[d?... un c[lug[r fanatic =i b[rbos? S[ juri c[-i Ciub[r-Vod[. (Strig[ afar[:) P[rinte, mucenice; Ce veste-n ceea lume?... Vin’ de mi-o spune-aice. (}ntorc`ndu-se c[tre Sommer.)

A! Sommer, te repede din cale-i s[-l opre=ti +i s[-l trimi\i la mine; apoi s[ te g[te=ti Ca rector a te-ntoarce l-a noastr[-Academie De la Cotnar, acolo poemul meu vei scrie. Cu-a mea prerogativ[ ce Carol-Quint mi-a dat Azi te numesc al Curtei poet laureat. SOMMER

Pentru-a c`nta pe Despot ar trebui un Omer. DESPOT

Nu-s ]nc[ Agamemnon, m[ mul\umesc cu Sommer. (Sommer iese prin fund, ]n dreapta.) DESPOT (singur)

Ciub[r-Vod[ c[lug[r!... Cum? din senin, din v`nt, Sp`nzur[toarea face dintr-un nebun un sf`nt?... Ce-ar r`de-acum Carmina, ea care este-n stare A-nebuni chiar sfin\ii cu-o simpl[ s[rutare! (Pe g`nduri.)

Carmina!... c[tre d`nsa m[ simt eu str`ns legat.


117

Despot-Vod[

Promisu-i-am chiar tronul... iubirea i-am jurat, +i ea, ]n p[r[sire v[z`ndu-se uitat[, Aice de trei zile sosit-a desperat[. Ea st[-n palat ascuns[... Ce-o s[ devin cu ea, C[ci a se re]ntoarce l-al ei castel nu vrea, +i Laski-i ]n Suceava!... pericolul spore=te... Dar =tie de pericol femeia c`nd iube=te? Amoru-i pune-n suflet puteri dumnezeie=ti... SCENA IV DESPOT, CIUB{R-VOD{ (]n haine de c[lug[r, intr[ prin fund)

CIUB{R

M[ria-ta... DESPOT (r`z`nd)

Nu-i glum[!... Cum?... tu, Ciubere, e=ti? Tu, care-odinioar[ purtai un falnic nume, Azi te rev[d c[lug[r, re-ntors din ceea lume? Prin ce minune stema c[zut-a de pe cap +i-n locul ei pe frunte-\i crescut-au un potcap? CIUB{R (grav)

A=a vroit-a cerul! DESPOT

Dar cerului ce-i pas[ S[ por\i pe ai t[i umeri hlamid[ sau o ras[? CIUB{R

Ce vrea cu noi el face!... Tu-n umbr[ aruncat Din ura l[pu=nean[ prin mine ai sc[pat. Am fost eu dus la moarte ]n locul t[u, =i-n urm[ Trimis din mila Doamnei ]n cre=tineasca turm[.


118

Vasile Alecsandri

Acum eu sunt c[lug[r smerit dar luminat, De vechea-mi nebunie prin rug[ vindecat. DESPOT

Ce? nu mai visezi tronul? CIUB{R

Las altor min\i u=oare, R`vnind de=ert[ciunea, a r[t[ci sub soare. Eu m-am retras ]n umbr[ aproape de morm`nt, Sl[vind ]n lume numai pe Dumnezeul sf`nt, (cu extaz) Lumin-adev[rat[! DESPOT

Duioas[ convertire! Deci nu mai e=ti, Ciubere, al m[dr[gunii mire, C[lare pe un sceptru, frumos ca Machedon, Cu tron pe cap? CIUB{R

Altarul m-a vindecat de tron. DESPOT

Ha, ha! pricep, hlamida \i-a fost hain[ fatal[? Tu ai ]nlocuit-o prin haina monahal[ Ca s[ ]n=eli mai lesne poporul credincios. CIUB{R (indignat)

Nu-i ]n=elat acela ce crede ]n Hristos! DESPOT

}\i place peste \ar[ s[-ntinzi ]ntunecimea +i prin eresuri proaste s[ speculezi mul\imea, F[c`nd-o, c`nd nu plou[, s-alerge c`mpii... CIUB{R

Eu? DESPOT

Tu!... vrei s[-n=eli =i oameni =i chiar pe Dumnezeu! (R`de.)


119

Despot-Vod[

CIUB{R

Tu r`zi de o credin\[ preasf`nt[ =i str[bun[, O! Despot, dar ia seama, ia seama la furtun[! DESPOT

Furtuna e ]n tidv[-\i, Ciubere... Drept s[ spun, Erai mult mai cu minte pe c`nd erai nebun. Mergi iar la m[n[stire s[-nchizi a tale zile Sub sfintele molitve a Sf`ntului Vasile. CIUB{R

Nebuni odinioar[ am fost, Despot, noi doi, Dar tu r[mas-ai singur nebun dintre-am`ndoi, C[ci fugi de fapta bun[, de cer =i de crezare Ca liliecii nop\ii ce fug de ziua mare. Tu crezi, beat de putere, c[ Dumnezeu de sus, Se-nchin[ \ie, vierme, =i e al t[u supus... R[m`i ]n ]ntuneric! (C[tre cer.) O! Doamne, cu-ndurare D[ orbilor lumin[ =i r[ilor iertare! (Iese.) DESPOT

Mergi, sfinte, mergi, preasfinte, de-a dreptul mergi ]n rai, Condus de to\i nebunii din lume cu alai! (R`de cu hohot.) SCENA V DESPOT, MO|OC (intr[ prin fund din st`nga)

DESPOT

A! Vornice Mo\oace, ce zici de-acest lunatic? MO|OC

Primejdios e, doamne, c[ci este-un om fanatic. DESPOT

Ce-mi pas[!... dar r[spunde: ne vii cu bune ve=ti?


120

Vasile Alecsandri

MO|OC

Prea bune!...-n fericire mul\i ani s[ vie\uie=ti, M[ria-ta! DESPOT

Ce veste din |ara Munteneasc[? MO|OC

}mpin=i de noi ]n tain[ ca s[ se r[zvr[teasc[, Boierii sap[ tronul lui Mircea, pe c`t =tiu. DESPOT

A! bine... ]ns[ Tom=a e mort sau ]nc[ viu? Ce face? ce urze=te vr[jma=ul?... ]n ce parte De \ar[ el se afl[? aproape sau departe? Undit-ai cu-a ta minte ]n cugetu-i ascuns? Aflat-ai a lui planuri? p[trunsu-l-ai? MO|OC

P[truns! M[ria-ta s[ fie ]n pace, nep[sare. S[rmanul Tom=a-i searb[d =i suflet nu mai are De c`nd ai prins la m`n[ z[log pe fiul lui. DESPOT

O! dar, am pus piciorul pe puiul =arpelui, Dar =arpele-i aproape, ]n umbra mea ]l simt, +i cercul s[u de ur[ se face tot mai str`mt. De c`nd sunt ]n Suceava, de c`nd sunt ]n domnie, El n-a dat ochi cu mine. MO|OC

*Se teme de urgie... DESPOT

*Se teme?... nu, Mo\oace... Desigur a aflat *C[ eu pe to\i o=tenii rom`ni am dezarmat * — Veniturile \[rii fiind acum secate —


121

Despot-Vod[

*+i c[ pe l`ng[ mine aice, ]n cetate, *Nu am dec`t un num[r restr`ns de buni pl[ie=i *Cu ungurii lui Laski, voinici de cei ale=i. *Eu cred c-a lui d`rzie devine =i mai tare *V[z`nd acum sc[derea puterii de-ap[rare. MO|OC

Ce-\i pas[ dac[ Tom=a ar fi ]nver=unat C`nd to\i locuitorii, supu=i, s-au bucurat V[z`nd pe tronul \[rii odrasla Eraclid[ Ce-a scuturat cu m`na-i copacul de omid[ +-a scos din al Moldovei p[m`nt suferitor, Pe Zay, Anton Secuiul =i to\i osta=ii lor? DESPOT

A=a-i!... am scos din s`nu-i l[custele str[ine Ce m`ncau tot, =i-n urm[ m-ar fi m`ncat pe mine. MO|OC

O =tim, =i noi, boierii, plecat ]\i mul\umim. Ne cost[ mult str[inii adu=i ]n \ar[!... +tim Ce darnic a fost Despot pl[tind a lor simbrie. Ei au luat cu d`n=ii ]ntreaga visterie... Dar astfel se cuvine s[ fie d[t[tor Un domn m[re\ ]n toate =i... recunosc[tor. DESPOT

}mi place s[ am m`na deschis[-mbel=ugat[ Ca bunelor servicii s[ verse bun[ plat[. *Pe Zay, Anton Secuiul, Rozel =-al\i capitani *I-am ]nc[rcat de daruri, de scule =i de bani, *Le-am dat =i arme scumpe, =i blane de samur, *+i haine-n flori de aur cusute pe-mprejur; *Lui Laski celui lacom, lui Laski palatinul, *Cu zece mii de galbeni i-am dat ]ntreg Hotinul. *Apoi pe to\i boierii cu care-am complotat


122

Vasile Alecsandri

*La ranguri de m[rire pe r`nd i-am ridicat, *+-apropia\i de mine, sub a coroanei raz[, *A lor ]nalt[ frunte acuma sc`nteiaz[. *Ei sunt chiar ai mei sfetnici, de=i-mprotivitor, *Nu totdeauna pacinic admit p[rerea lor. MO|OC

A=a-i!... te-ai pl[tit grabnic de orice datorie, Da-\i mai r[m`ne una de achitat. DESPOT

Cui? MO|OC

Mie! DESPOT (cu mirare)

Nu e=ti vornic de \ar[, cum zice\i voi, os sf`nt? MO|OC

Da! ]ns[ totodat[ eu =i p[rinte s`nt. DESPOT

Ce vrei s[ zici, Mo\oace? MO|OC

Cum?... nu m[ ]n\elegi? DESPOT

Nu... \i-e legat[ limba, f[ bine s-o dezlegi. MO|OC

Nu?... C`t a fost Moldova ]n lupt[ mult amar[, Eu am p[strat t[cere... Acum e pace-n \ar[ +i vin, =i-\i zic la r`ndu-mi cu glasul de p[rinte: De Ana, de-a mea fiic[, ]\i mai aduci aminte? DESPOT

Ah!... Ana?... Cum?... tr[ie=te?... Cum?... Nu-i adev[rat C[ a murit?


123

Despot-Vod[

MO|OC

Tr[ie=te cu-amoru-i neuitat. Respec\i tu jur[m`ntul de-a o lua so\ie? DESPOT

Tr[ie=te ]nc[ Ana? MO|OC

Dar!... la c[lug[rie Se hot[r`se a merge din ceasul ce-a v[zut }n cursa l[pu=nean[ iubitul ei c[zut. Dar jertfei sale crude am pus ]mpotrivire. Ea-i sor[ numai... Ana a=teapt[ pe-al ei mire. DESPOT

Ah! martor ]mi e Domnul c`t ]nc[ o iubesc! Ea-i cerul meu... =i ]ns[ de cer m[ desp[r\esc. MO|OC

De Ana?... tu?... DESPOT (]ng[imat)

Pricepe cu agera ta minte. Domnia cu amorul nu are leg[minte, Nu!... fiecare treapt[ a-ntinsei omeniri }=i are-a sale drepturi =-a sale-ndatoriri. Ce vrea ca om, vai! Domnul nu poate s[-mplineasc[, Silit fiind adese natura s[ jertfeasc[, Pe inim[-i s[ calce, =-oric`t de desperat, Supus s[ se ]nchine ra\iunilor de stat. Aceste adev[ruri... te vor convinge ele, }n interesul \[rii =-a dinastiei mele M-oblig[... c`t de mare ar fi durerea mea... De=i iubesc pe Ana... ca s[ renun\ la ea... +i chiar o alian\[ s[ cat ele m-oblig[, Pentru-ale mele planuri... cu spi\a unui rig[...


124

Vasile Alecsandri

Aceast[ declarare voi face azi la sfat... Nu te m`hni, Mo\oace... ce vrei?... sunt obligat... (Se ]ndreapt[ spre apartamentul s[u.)

Azi u=ile-s deschise... \in curte de dreptate... Mo\oace... te-am vrut socru?... te vreau =i mai mult... frate! (Iese prin st`nga.)

SCENA VI MO|OC (posomor`t, prive=te cu ur[ dup[ Despot)

Da!... frate precum Abel =i Cain!... A! tu crezi C[ mi-i fugi din m`n[ ca apa?... =i nu vezi C[ palid[-mi e fruntea =i scurt[ r[suflarea Sub viforul ce na=te ]n mine r[zbunarea? A lui Mo\oc copil[ nu-i demn[... tu mi-ai spus, Al[ture cu tine s[ steie pe tron, sus? }\i trebuie-alian\[ de rigi... mi-ai spus tu mie, Tu ce-ai avut drept sceptru un b[\ de calicie? A= r`de dac[ r`sul ar mai g[si vrun loc Pe l`ng[-a lui m`nie ]n pieptul lui Mo\oc... O! grec, at`t de mare-i a lui de=ert[ciune C`t ]=i admir[ umbra c`nd soarele apune +i crede, c`nd o vede lungit[ pe p[m`nt, C[ umbra cu statura-i deopotriv[ s`nt... Dar \i-oi scurta eu, Despot, =i umbra =i lumina +i-n loc de-a ta m`ndrie \i-i m[sura tu vina, +-atunce vei pricepe c`t e=ti tu de pitic. Nimic ai fost!... =i iar[=i prin mine-i fi nimic!


125

Despot-Vod[

SCENA VII MO|OC, SPANCIOC, STROICI (se arat[ ]n fund)

S PA N C I O C

Mo\oc =ade pe g`nduri cu fa\a nourat[? Semn r[u!... Semn de furtun[ ]n zare adunat[. (Se apropie de Mo\oc.)

Hmm!... Vornice Mo\oace, e=ti trist, posomor`t. De via\[, de putere, de lume \i-ai ur`t? Via\a trece, puterea trece, =i lumea trece; Zi dar m`hnirii tale ca d`nsele s[ plece. M`hnirea-i oaspe du=man ce trebuie-alungat. Ea-i parte femeiasc[, tu e=ti ]nc[ b[rbat. MO|OC (repede)

Spancioc, unde mi-e Tom=a? S PA N C I O C (z`mbind)

Nu =tiu. MO|OC

Tu, Stroici, r[spunde, Unde-i Tom=a? STROICI

N-am =tire. MO|OC

Ba =ti\i!... El este unde Ar trebui cu to\ii s[ fim, de mai avem }n vine-un dram de s`nge curat de-orice blestem. Nu =ti\i unde e Tom=a? Nu? dar cine v[ crede? Voi =ti\i, o =ti\i ca mine, c[ Tom=a se repede Acuma spre Suceava cu partizanii s[i +i cu-a lui oaste mic[, dar oaste tot de zmei.


126

Vasile Alecsandri

+ti\i c[ viteazul Tom=a, rom`n cu pre=tiin\[, A spus de mult c[ Despot nu-i \[rii de priin\[ +i vine s[-l r[stoarne!... sunte\i chiar preg[ti\i, +i ]ns[ voi, ca mine, v[ face\i c[ nu =ti\i! S PA N C I O C

Mo\oace, cuno=ti multe!... iar dac[ Tom=a vine, G`nde=ti c[ bine face? MO|OC

Da, da! el face bine C[ci Despot pe to\i r[ii din culme-a ]ntrecut! Chiar cerul, ca p[m`ntul, r[bdarea =i-a pierdut. S PA N C I O C

Cum?... tu ne gr[ie=ti astfel?... tu, care-odinioar[ Vroiai s[ legi de Despot pe dulcea ta fecioar[, Pe Ana, =i-mpreun[ s[-i urci pe tron? MO|OC

Spancioc, }n rana ce m[ arde, ah! nu arunca foc. Am fost orbit de ur[ ]n contra tiraniei +-aprins ca totdeauna de dragostea mo=iei... Acest f[\arnic, Despot, amar ne-a ]n=elat +i-n inimile noastre dibaci s-a ]ncuibat, C[-i om cu dou[ fe\e: ]n suflet poart[ ur[ +i dulcea dezmierdare ]n ochi-i =i pe gur[. S PA N C I O C

A=a-i!... el avea miere pe buza lui, =i noi Ne-am adunat ]n juru-i ca mu=tele de roi. Pro=ti!... am crezut c[-i matc[ de stup, =i deodat[ Trezitu-ne-am c-un tr`ntor =i cu mierea m`ncat[. STROICI

E tr`ntorul ]n faguri?... afar[ el din stup! E lupu-n st`na \[rii?... pe lup, zavozi, pe lup!


127

Despot-Vod[

MO|OC

D[mol, Stroici!... s[ fim gata, c`nd lupul se arat[, S[-mpingem spre capcan[ jigania turbat[, +i Despot de la sine ]n ea va fi condus. A=a e scris acelui ce cat[ tot pe sus. Netotul!... ]n m[rire se-ndeas[ f[r’ de cale? M[rirea s[-l ]nece ]n valurile sale! STROICI

A! bine zicea Tom=a, dar nu l-am ascultat. MO|OC

Dar!... Despot e urgia cumplitului p[cat! El vrea ca s[ supuie, lipsit de-orice c[in\[, Vroin\a omenirii la simpla lui vroin\[. +i-i m`ndru cu boierii! =i, vai, nep[s[tor De \ar[, de o=time, de lege, de popor! C[ci a umplut mo=ia de lifte blestemate +i de n[ravuri rele, hidoase, desfr`nate. El, lacom, seac[ \ara!... el, grec neru=inat, Petrece cu-o spaniol[ ascuns[ ]n palat, +i ]n dispre\ul legii, credin\a lui profan[ Din paraclis f[cut-a capel[ luteran[. Semea\[ f[rdelege!... O! cum nu v[ trezi\i, R[zbun[toare umbre a domnilor m[ri\i, Ca sub privirea voastr[, sub fulgerul privirii, Tiranul s[ dispar[ ]n h[ul nimicirii! S PA N C I O C

Mo\oace! las[ mor\ii =i cheam[ pe cei vii. Cine-i strechiatul Despot, ]l =tim precum ]l =tii; Un grec trec`nd prin i\e ca sprintena suveic[, Un cuget ce r[sun[ de glas de cucuveic[. Dar ce facem cu d`nsul?


128

Vasile Alecsandri

MO|OC

Ce facem? S PA N C I O C

Dar. MO|OC (]n tain[)

Ce faci C`nd c`nt[ cucuveuca pe cas[? S PA N C I O C

O alung. MO|OC

Taci! Boierii =i bresla=ii la Curte se adun[... (Boieri, bresla=i =i \[rani intr[ =i formeaz[ grupuri ]n fund. Osta=i rom`ni =i str[ini se a=eaz[ ]n r`nduri dincolo de arcade.)

SCENA VIII M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N , H A R N O V, B R E S L A + I , | { R A N I , O + T E N I , C I U B { R -V O D { (ascuns ]ntre popor)

S PA N C I O C

+i chiar prostimea vine cu d`n=ii ]mpreun[ Ca s[ priveasc[ fala de=ertului pe tron. Azi Despot vrea s[-ntreac[ pe ]nsu=i Solomon. HARNOV (apropiindu-se)

Ei! vornice Mo\oace, ai vreo sup[rare? E=ti trist! MO|OC (]ntorc`nd spatele)

}\i pare.


129

Despot-Vod[

S PA N C I O C (lui Harnov)

Spune-mi: tot suferi de mustrare? HARNOV (oft`nd)

Tot!... ah! eu n-am odihn[ =i-n veci sunt tulburat De c`nd pe L[pu=neanu din tron l-am r[sturnat. S PA N C I O C

+i ]nc[-acea mustrare \i-aduce mari foloase. J[le=ti pe L[pu=neanu, dar rozi mereu la oase Sc[pate pentru tine din m`na lui Despot. HARNOV

Mustrarea nu m-opre=te de a tr[i cum pot. S PA N C I O C

+tiu; \i-ai f[cut dintr-]nsa o bun[ mo=ioar[ +i \ii prea bun[ cas[ cu con=tiin\a chioar[. HARNOV

Nu te pricep.(Se ]ndreapt[ spre u=a din st`nga.) S PA N C I O C

Cu-at`ta mai bine... Acum mergi Domneasca urm[, c`ine, cu limba s[ o =tergi. (Harnov iese.)

Ciocoi cu falca larg[, cu ceafa-n veci plecat[! El s-a f[cut lui Despot unealt[ blestemat[. SCENA IX Cei dinainte, D E S P O T, H A R N O V

U=ile din st`nga se deschid. Doi copii din cas[ intr[ purt`nd pe perne de catifea, unul arcul =i cel[lalt topuzul domnesc; ei merg de iau loc


130

Vasile Alecsandri

l`ng[ tron. Dup[ d`n=ii, patru c[pitani unguri =i le=i ]n uniforme bogate. Pe urm[, Harnov =i, ]n fine, Despot, purt`nd coroan[ =i hlamid[. HARNOV (anun\`nd)

M[ria-sa sl[vit[! Capetele pleca\i! POPORUL

Ura! (}n sunetul muzicii care executeaz[ un mar= triumfal, Despot intr[ maiestos, se ]nchin[ u=or la boieri =i la popor =i merge de se suie pe tron). DESPOT

Azi ]mprejuru-mi v[z`ndu-v[-aduna\i, Boieri, =i tu, prostime, simt mul\umire mare. Azi e ziua drept[\ii, =i Domnul cu r[bdare Dator e s[ asculte pe-orice jeluitor, De neam m[rit el fie, sau fie din popor, Chiar dac[-n contra noastr[ ar fi vreo t`nguire. Cine-are a se pl`nge? (T[cere.)

Nime?... Deci fac de =tire C[ vreau prin cununie s[ leg al meu destin Cu fiica lui Sborovski, regescul palatin. A=a cere-nteresul politic, a=a cere Chiar viitorul \[rii... =i buna mea pl[cere!... Cu pomp[ maiestoas[ cur`nd voi celebra Aceast[ nunt[ care pe to\i va bucura. E dar cu drept ca \ara l-a tronului serbare Voioas[ bani s[ deie =i orice bunuri are. Tu, Harnov, cu asprime de grij[ vei purta La sporul visteriei. HARNOV (]nchin`ndu-se)

Ascult, m[ria-ta.


131

Despot-Vod[

UN |{RAN

N-avem de unde... mil[!... nu mai avem nimic[... Suntem lipsi\i de \[rn[ =i lumea e calic[. Str[inii f[r[ cuget =i multele nevoi Au stors, m[rite doamne, =i m[duva din noi! O |{RANC{

Nu-ngreuia, st[p`ne, a \[rii grea povar[. Ne pl`ng bie\i copila=ii de foame. HARNOV

Ce?... afar[, Afar[, mojici! (Alung[ \[ranii =i iese cu d`n=ii.) DESPOT

Harnov, s[ stai pe capul lor. MO|OC (lui Spancioc)

Prea bine!... Despot ]nsu=i cu foc zv`rle-n popor. HARNOV (]ntorc`ndu-se)

M[ria-ta!... trimisul lui Soliman Sultanul La u=a ta domneasc[ a=teapt[ cu firmanul. DESPOT

S[ intre. (Fanfare ]n curte. Intr[ prin fund, din dreapta, Ahmed Bairactarul, urmat de mai mul\i pa=i, dintre care doi poart[ un steag verde =i o sabie bogat[.)

SCENA X Cei dinainte, AHMED BAIRACTARUL, HARNOV

B A I R A C TA R U L (dup[ o temenea)

Allah \ie, m[rite beilerbei, S[ verse-a sale daruri din cer, precum le vrei,


132

Vasile Alecsandri

+i fie-\i calea plin[ de flori de iasomie!... Sultanul ce ]ntinde a sa ]mpara\ie }n patru p[r\i a lumii, c`t ochiul ostenit Nu-i vede ]nceputul =i fundul nesf`r=it, V[rs`nd azi peste tine lumina-i suveran[, Confirm[-a ta domnie pe \ara moldovan[, +i-n semn de mul\umire c[ ]nsu=i ai crescut Cu zece mii de galbeni haraciul din trecut, Prin mine ]\i trimite o pal[-mp[r[teasc[ +-un steag cu semiluna lui Mohamed! DESPOT (scul`ndu-se)

Tr[iasc[ Sultanul preaputernic! B A I R A C TA R U L

+i Despot, robul s[u! (La cuv`ntul de rob, boierii sunt cuprin=i de indignare.) MO|OC (]naint`nd)

Rob!... Domnul \[rii noastre?... Pre sf`ntul Dumnezeu Ce-aud?... ]n aste ziduri de capi=te str[bun[ Cuv`ntul de robie cu fal[ azi r[sun[! +i boltele-nvechite nu cad, sub piatra lor S[-ngroape-aici cuv`ntul de rob, umilitor!... Ce-aud?... Tu ]nsu\i, Despot, din buna ta vroin\[ Ai mai crescut haraciul cu-a \[rii umilin\[, F[r-a-ntreba de mine, de bresle, de boieri? +i de popor ce zace ]n lipsuri =i dureri? Ai mai crescut haraciul cu-o m`n[ de risip[ F[r-a vedea c[ \ara s[rman[-o dai de r`p[? Ce lege-\i ]nvoie=te ca s[ dispui de ea? Ce sfetnic ]ndr[znit-a?...


133

Despot-Vod[

DESPOT

Ce lege? Vrerea mea! Ce sfetnic?... ast[ spad[, simbol al demnit[\ii, Unealt[-a vitejiei, =i cump[na drept[\ii! Eu port toat[ puterea, pe cap, pe bra\, pe piept. Puterea cov`r=e=te universalul drept! S PA N C I O C (]naint`nd)

Vorbe=ti de a ta spad[ tu, Despot?... unde?... -n fa\[ Cu armele lui +tefan?... Prive=te-le =i-nghea\[! (Adres`ndu-se c[tre armele lui +tefan cel Mare.)

Odoare cioc`rtite sub mii de lovituri! Care-a\i taiat aripa vr[jma=ilor vultĂşri, S[ri\i din zid =i spune\i lui Despot r[t[citul, Cu-a voastr[ z`ng[nire ce-o =tie R[s[ritul, C[ cine-=i cat[ reazem afar[ din popor Se reazem[ pe-o umbr[ de nour trec[tor... Ne-ai zis odinioar[ tu, Despot, cu glas tare: Vreau gloria Moldovei =-a ei neat`rnare. Ea-i zidul ce opre=te potopul fanatic; C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic!... A=a vorbeai atunce, =-acum? DESPOT

}\i ]ngr[de=te Gura, Spancioc. S PA N C I O C

Nu, Despot!... Acel care-\i gr[ie=te Boier e, st`lp de-al \[rii, cu drept mo=tenitor De a vorbi cu domnii f[\i= ]ndr[znitor, Cu capul sus, cu glasul tare! DESPOT

Gura-\i ]nchide, Spancioc!... Moartea te pa=te!


134

Vasile Alecsandri

S PA N C I O C

+-apoi de m-ai ucide? Ucisul care moare z`mbind, dispre\etor, Ucide mult mai cr`ncen pe-al s[u ucig[tor... Despot! am fost cu tine c`t ai fost om al \[rii. Te-ai lep[dat de \ar[?... de-acum te las perz[rii. (Iese prin fund.) MO|OC

R[m`i ]n p[r[sire, Despot, cu-ai t[i str[ini... Tu por\i pe sub coroan[ cununa cea de spini! (Iese prin fund ]mpreun[ cu al\i boieri.)

SCENA XI T O | I , afar[ de M O | O C =i de S P A N C I O C

DESPOT (furios)

Pieri\i, pieri\i din ochii-mi, fiin\i cutez[toare, Cu limb[ ]ndr[znea\[ sub buze cobitoare! V`rtelni\i c`rmuite de al tr[d[rii v`nt! Ca s[-mi gr[i\i voi astfel uitat-a\i cine s`nt? }n=el[tori de gloate, umbla\i cu \ara-n gur[, Cerc`nd a m[ atinge cu-a voastr[ mu=c[tur[. Ha, ha! v-a lovit mila de \ar[ c`nd am vrut Dintr-un haraci mai mare s[-i fac un mare scut? Ei bine, =i poporul =i voi cu-averea voastr[ Pl[ti-ve\i =i haraciul =i cununia noastr[. V-oi scoate eu din gur[ to\i din\ii cei de lup; V-oi vinde =i cenu=a =i pielea de pe trup. (Ceilal\i boieri p[r[sesc sala.)

+i dac[ n-a ajunge, voi pune la topire Icoane, policandre, cruci, tot!... (Deodat[ Ciub[r-Vod[ iese dintre popor aprins, indignat, fanatic.)


135

Despot-Vod[

CIUB{R-VOD{

Nelegiuire! Blestem!... apostasie! DESPOT

Ce v[d? iar un smintit? Ciub[r-Vod[? CIUB{R

Eu ]nsumi! =i-\i spun cu glas uimit C[ inima-\i =erpoaic[, de mil[ fiind stoars[, Apuci pe calea mor\ii ce nu-are cale-ntoars[. Tu vrei s[-ntinzi pe scule o m`n[ de t`lhar, Dar tr[snetul, ia seama, te-a=teapt[ pe altar! DESPOT

Ai zis? (}n parte.) R[bdare, Despot. (Tare.) Zi tot ce ai a-mi spune, Dar cump[ne=te-\i bine cuvintele, nebune. CIUB{R

P[g`ne! r`zi de lege c-un r`s neomenos? Prefac[-\i-se r`sul ]n bocet dureros, +i toat[ veselia din s`nul t[u s[ piar[! Str[in s-ajungi de lege, str[in s-ajungi de \ar[, S[ fug[ to\i de tine, to\i, chiar =-ai t[i copii, +i alungat pe lume de spectrul t[u s[ fii. DESPOT

Ciubere! meri\i moarte!... d`rzia ta e mare, Dar mi-ai sc[pat tu via\a... Eu \ie-\i dau iertare. SCENA XII Cei dinainte, HARNOV (vine speriat din fund)

HARNOV

M[ria-ta, boierii ora=u-au p[r[sit, +i larma se ]ntinde c[ Tom=a a sosit.


136

Vasile Alecsandri

DESPOT

Cum?... Tom=a? SCENA XIII Cei dinainte, L A S K I (vine din fund, alerg`nd)

LASKI

Despot! Despot!... ]n zarea dep[rtat[ S-aude-un zgomot mare =-o oaste se arat[. E Tom=a! DESPOT (]n picioare)

Tom=a, Tom=a? (C[tre osta=i.) La ziduri, bravi osta=i! S[ nu r[m`ie-n \ar[ nici urm[ de vr[jma=i!... (Face un gest poruncitor. Osta=ii ies ]n grab[ dup[ Laski.) (Cortina cade.)

ACTUL V Acela=i decor ca la actul precedent. La ridicarea cortinei se aud tunuri ]n dep[rtare.

SCENA I CARMINA, ILIA+

(Carmina, ]n mijlocul scenei, st[, ascult`nd cu spaim[. Ilia=, suit pe un scaun l`ng[ fereastr[, cat[ afar[.) ILIA+

Auzi cum bate tunul? CARMINA (]n parte)

Dar; azi e lupt[ crunt[! Chiar Despot la b[taie s-a dus =i moartea-nfrunt[.


137

Despot-Vod[

To\i l-au urmat... palatul acum e p[r[sit. Eu singur[ r[mas-am cu-acest copil robit, Cu Ilia=... O! Doamne, c`t tremur de uimire! M[ simt amenin\at[ de o nenorocire... De-ar =ti so\ul meu Laski!... de-ar =ti c[-aici eu s`nt!... ILIA+

A! cum alearg[ caii cu n[rile ]n v`nt! Iat[-i s-ajung!... bataia pe c`mp e ]ncle=tat[... CARMINA (]n parte)

+i poate chiar acuma ]n lupta desperat[ R[nit de moarte, Despot... O! nu, el este-al meu. }l ap[r[ =i g`ndul =i-ntreg amorul s[u. Nu cade-n fa\a mor\ii acel ce prin iubire }=i face rai ]n via\[ =i scut de nemurire. ILIA+

Prive=te-i!... cum se bate osta= l`ng[ osta=! M[ duc =i eu la lupt[. (Se coboar[ de pe scaun.) CARMINA (oprindu-l)

Stai, drag[ Ilia=. C`nd a plecat azi Vod[, te-a confiat el mie S[ te p[zesc, copile, de crunta vijelie. Stai l`ng[ mine-aice. (}n parte.) Vai! pot eu prevedea Ce soart[ mult cumplit[ pe noi azi va c[dea? (Str`nge pe copil la s`n =i ]l s[rut[.) ILIA+

Adev[rat s[ fie aceea ce se spune De-o sf`nt[ ap[rut[ la noi ca o minune? Se zice... CARMINA

Ce se zice?


138

Vasile Alecsandri

ILIA+

C[-i fiica lui Mo\oc, C[-i ]ns[=i Ana. CARMINA

Ana? ILIA+

Dar!... cic[-n acest loc, Pe uli\i unde zace gr[mad[-n putrezime De trupuri ne-ngropate =i de r[ni\i mul\ime, O ginga=[ copil[ cu chipul ]ngeresc Revars[ m`ng`iere la cei ce p[timesc. Poporu-i zice sf`nt[ =i urmele-i s[rut[... A=a numeau cre=tinii pe biata mama!... Hai, Hai s[ videm pe Ana. (Carmina ]l opre=te.)

SCENA II C A R M I N A , I L I A + , H A R N O V (vine alerg`nd din fund)

HARNOV

Amar de noi =i vai! Ne-a ]nvins Tom=a! ILIA+

Tata? CARMINA (]ncremenit[)

}nvins? ILIA+

Ce bucurie! El e ]nving[torul!... el trebuia s[ fie! (Alearg[ iar la fereastr[.) HARNOV

Taci, taci, nenorocite!... Fugi, pieri, te f[ ascuns; S[ nu te vad[ Despot de furie p[truns.


139

Despot-Vod[

Ah! Ah! s-au sf`r=it toate!... Domnia-i la pierzare! (}n parte.)

Revino, L[pu=nene, s[ stingi a mea mustrare. CARMINA

}nvin=i!... dar spune Harnov, cum Tom=a ne-a ]nvins? HARNOV

Ah! Ah! Zadarnic Despot, cu palo=ul ]ncins, Ie=it-a din cetate =-a dat pe loc naval[ }n oamenii lui Tom=a, to\i oameni buni de pal[. Eroica-i cercare deodat[ s-a lovit +i fr`nt, ca de o st`nc[, de pieptul o\elit Al du=manului Tom=a!... Mul\i au pierit ]n lupt[! +i Despot se ]ntoarce din c`mp cu arma rupt[. (O bomb[ love=te ]n zidurile palatului.)

A! tunurile-acuma chiar ]n palat lovesc... Ai no=tri fug!... Tom=anii turbat ]i urm[resc. ILIA+

Iaca t[tuca!... vine! (Deschide fereastra =i strig[:) T[tuc[!... (Un tun. Fereastra se sparge.) ILIA+ (c[z`nd ame\it)

A! CARMINA (speriat[, alearg[ la Ilia=)

R[nit? Mort, poate! HARNOV (plec`ndu-se pe Ilia=)

Ba nu... CARMINA (fr`ng`ndu-=i m`inile)

Doamne!


140

Vasile Alecsandri

HARNOV

E numai ame\it. S-a speriat copilul. (}l ridic[ pe bra\e.) CARMINA

E rece ca de ghea\[... Hai s[ cerc[m de-a-l face a reveni la via\[. (Iese grabnic ]n st`nga)

SCENA III D E S P O T, L A S K I (vin prin fund)

DESPOT

}nvins!... ]nvins de Tom=a!... o! trist[ umilin\[! LASKI

Despot, curaj... DESPOT

O! Laski, lipsit de biruin\[, Speran\a-mi de pe urm[ ]n tine-i. LASKI

Nu te las, Dar dintr-ai mei tovar[=i pu\ini au mai r[mas! DESPOT

O =tiu!... =i Rozel ]nsu=i ]n \ara elineasc[ Pierit-a f[r-a-ncepe r[scoala cre=tineasc[! +i sf`nta cruciad[ ]n care am sperat R[mas-a am`nat[ pe-un timp ]ndelungat! (Se primbl[ tulburat.)

O! dac-ar fi cu mine Mo\oc, Mo\oc du=manul! De-ar vinde el pe Tom=a precum pe L[pu=neanu... Atunci... dar cum s[-nduplec pe cr`ncenul Mo\oc, C`nd am respins pe Ana =-am stins al ei noroc?


141

Despot-Vod[

At`t de mare-i ura ce mi-a jurat el mie C[ numai dac[ Ana ar fi a mea so\ie, S-a stinge acea ur[ de moarte... ]ns[, vai! E prea t`rziu! LASKI

N-ai grij[, pe mine c`t m[ ai. DESPOT

N-am grij[, c[ci ne leag[ pe am`ndoi destinul. De-oi pierde eu Suceava, tu, Laski, pierzi Hotinul... LASKI

A! merg s[ mor sub ziduri sau s[ ]nving. (Iese repede.) DESPOT

Mergi, mergi, Dar mult m[ tem, s[rmane, la moarte c[ alergi! SCENA IV DESPOT

}nvins!... de cer =i oameni l[sat ]n p[r[sire!... +i L[pu=neanu vine asupr[-mi cu o=tire, +i to\i vecinii, Sigmund, Mircea, asupr[-mi vin, +i \ara-i ]n r[scoal[, =i-s singur!... Crunt destin! Ce groaznic ]ntuneric urmat-a dup[ soare! Ce vifor aprig dup[ o zi ]nc`nt[toare! O! de=teptare aspr[ din cel mai splendid vis!... C`nd mi-am deschis eu ochii, vai, cerul s-a ]nchis! +-acum nu v[d ]n juru-mi dec`t de=ert[ciune, Sub mantia regal[ v[d numai goliciune!... *Sunt trist ca cl[tinarea de arbori desfrunzi\i *C`nd sufl[ v`ntul iernii pe codrii ]nnegri\i *+i-mi par c[-s o ruin[ pe care buhna \ip[ *+i timpul odihne=te b[tr`na lui arip[...


142

Vasile Alecsandri

Destin, destin n[prasnic, ]n pumnul t[u deschis Mi-ai ar[tat coroana dincolo de-un abis. Eu orb, dorind lumina, eu mic, r`vnind m[rimea, F[r-a vedea abisul, v[zui numai n[l\imea. Ca vulturul vroit-am zenitul s[ p[trund, Dar m-a atras ad`ncul =-acum iat[-m[-n fund!... (Dup[ o pauz[)

*Ce stranie c[dere!... =i ]ns[ lumea vie *Nicicum nu se urne=te din vechea-i temelie. *Nu!... oarba nep[sare r[m`ne mut[ c`nd *Pe Despot de pe tronu-i ]l vede azi c[z`nd... Dezbrac[-te, o! Despot, de pompele lume=ti, C[ci cerul \ine fr`ul voin\ei omene=ti, +i nu-i nimic al nostru dec`t morm`ntul rece, +i el ca noi devine un putregai ce trece! Ce-am fost c`nd dintre oameni, ie=ind, am rupt eu r`ndul? Culeg[tor de umbr[ cu m`na =i cu g`ndul! Ce sunt?... o p[r[sire, un vreasc f[r’ de rasad! Ce-oi fi?... un pumn de \[rn[ pe-o sc`ndur[ de brad! Deci pentru ce r[bdare c`nd cupa-i de=ertat[? Ce-mi face-un rest de via\[ c`nd via\a-i condamnat[? Mi=elul rabd[... omul viteaz nu-i r[bd[tor. Cu bra\ul lui de sine-=i el e liberator. (Prive=te spada lui cu g`nd de sinucidere.)

Dar ce zic?... Nal\[ spada, Despot!... Un om ca tine A nu pieri ]n lupt[ este-a pieri-n ru=ine. Dec`t ]n cartea \[rii s[ las o neagr[ pat[ Mai bine cu-al meu s`nge s-o v[d azi inundat[. Despot am fost ]n culme!... c[zut, tot Despot s`nt. Viteazul nu s-ascunde de moarte ]n morm`nt!... (St[ ad`ncit pe g`nduri.)


143

Despot-Vod[

SCENA V D E S P O T, A N A (se arat[ ]n fund, ]n negru, =i acoperit[ pe obraz cu un v[l)

ANA (uimit[)

M[ria-ta! DESPOT (tres[rind)

Ce este? ANA

Poporu-n agonie, Rug`ndu-m[ cu lacrimi, mi-a dat trista solie Pentru Suceava-n doliu a cere mila ta. DESPOT (]n parte)

Ce glas aud? ANA

Ora=ul ]ntreg, m[ria-ta, Expir[ ]n durerea mor\ii... Trei luni de lupt[, De foamete grozav[, de spaim[ nentrerupt[ Adus-au poporimea la ultimul ei ceas; Redus[-n jum[tate, ea zace f[r[ glas. Pe uli\i, pe sub ziduri, o palid[ gr[mad[ Cu \[rna s`ngerat[ s-a pref[cut pl[mad[. Bisericile-s pline de mor\i =i de copii, Femeile-s v[dane =i casele pustii. O! Doamne, fie-\i mil[... Suceava ]n ruin[ Cade-n genunchi, ca mine, se roag[ =i se-nchin[. (}ngenuncheaz[.) DESPOT (]n parte)

Acest glas m[ p[trunde... o! dar... e glasul ei!... E Ana.(Ridic`ndu-i v[lul.) Tu e=ti, An[?... te v[d cu ochii mei!


144

Vasile Alecsandri

ANA (confuz[)

M[ria-ta... DESPOT (]n parte, fericit)

Speran\a ]n cale-mi iar r[sare! (Anei.) E=ti tu, copil[ scump[, fiin\[ de-adorare? ANA (]n parte)

O! Doamne! DESPOT

Tu?... ah! cerul tot e ]ndur[tor, C[ci ]mi trimite-un ]nger iubit =i iubitor Ca s[ lumine umbra ]n care eu dispar C`nd soarta m[ azv`rle de=ertului amar... (Ana se dep[rteaz[ uimit[ de Despot.)

O! nu fugi de mine, copil[, dulce An[! Eclipsul se ]ntinde pe fruntea-mi suveran[, Dar tu-mi r[m`i... acuma desfid destinul r[u... Loveasc[-m[!... nu-mi pas[, de am sufletul t[u! ANA

O! Despot, nu e timpul de zis aste cuvinte. Suceava, te g`nde=te, e plin[ de morminte. Solia mea e sacr[, =i eu acuma s`nt }n ast[-or[ solemn[ str[in[ de p[m`nt. DESPOT

Str[in[ fii de lume, de cer =i de lumin[, Dar tu ]n veci de mine nu po\i a fi str[in[. (Ana ridic[ ochii la cer.)

O! nu invoca cerul... Nu, An[... te iubesc, Cum te-a r[pit el mie =i eu lui te r[pesc.


145

Despot-Vod[

(O str`nge la piept cu exaltare.)

Ai fost a mea mireas[, vei fi a mea so\ie... ANA

Ah! te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie, Taci, taci, cerul ne-aude! taci!... simt, la glasul t[u, C[ uit =-a mea fiin\[ =i chiar pe Dumnezeu! DESPOT

Dar!... uit[ tot pe lume ]n ora de=tept[rii; C`nd sunt eu la pieire, fii ]ngerul salv[rii. Tu, singura speran\[ a mea pe-acest p[m`nt, Tu, raza ce dezmiard[ o piatr[ de morm`nt. (Ana se lupt[ cu sim\irile sale.) ANA

O! Despot, sunt r[pit[ de farmecul sim\irii... Ai mil[... nu ne duce ]n volbura pieirii, C[ci nu mai v[d lumina ]n cerul meu lucind +i mintea mea ]n umbr[ se pierde r[t[cind... }n mun\i, la m[n[stire, ascuns[-ntr-o chilie, Vroind s[ scap, s[rman[, de-a dorului urgie, Mi-am ]n[l\at g`ndirea la cer, la Dumnezeu... +i Dumnezeu =i ]ngeri aveau to\i chipul t[u! DESPOT (dezmierd[tor)

O! scumpa mea! ANA

+i moart[ ]n floarea tinere\ii, Afar[ din cuprinsul =-al inimii =-al vie\ii, Am vrut s[ fug de mine, =-aice am fugit, Sper`nd s[ aflu moartea acelor ce-au murit, Dar n-a vrut cerul aspru ]ndur[tor s[-mi fie, N-a vrut moartea de mine!


146

Vasile Alecsandri

DESPOT

Nu! te-a l[sat ea mie Ca s[-mi re-nvii prestigiul cu-al t[u ceresc amor, F[c`nd pe-al t[u p[rinte s[-mi vie-ntr-ajutor. ANA

El? DESPOT

El! c[ci \ine firul cumplitei mele soarte. Tu, fiica lui, po\i ast[zi a-mi da via\[ sau moarte! ANA (vesel[)

Eu? DESPOT

Tu! ANA

Ah! tot voi face cu dor neobosit, Chiar de \i-a fi norocul cu via\a mea pl[tit. }n tab[ra lui Tom=a m[ duc, alerg ]ndat[, Cu lacrimile mele s[-ndulplec pe-al meu tat[. (Carmina se arat[ pe pragul u=ii din st`nga.) DESPOT (str`ng`nd-o la s`n)

O! scumpa mea so\ie! ANA (fericit[)

O! Despot, scumpul meu! DESPOT

A! cine de-acum poate s[ ne despart[?


147

Despot-Vod[

SCENA VI D E S P O T, A N A , C A R M I N A

CARMINA (]naint`nd =i desp[r\indu-i)

Eu! DESPOT

Carmina! CARMINA

Eu! Carmina! DESPOT

Tu? CARMINA

M[ cuno=ti?... prive=te, Eu sunt, =i, de ai suflet, privindu-m[, ro=e=te! Dar ce zic?... e=ti ]n stare tu ca s[ mai ro=e=ti? Cinismul =i minciuna ]n tine le-nso\e=ti. ANA (lui Despot)

Ast[ femeie... Cine-i? CARMINA

Cine-s?... sunt, ca =i tine, O victim[-n=elat[ de el f[r’ de ru=ine. ANA

Adev[rat e, Despot?... taci?... este-adev[rat? CARMINA

T[cerea lui gr[ie=te. ANA (dup[ o mic[ lupt[ cu sine)

R[m`i dar neiertat! (Se ]ndreapt[ spre fund.) (Cu durere, ]n parte.)


148

Vasile Alecsandri

Ah!... cum m[ pedepse=te cerul, nenorocit[! +-am meritat pedeapsa la care-s os`ndit[! DESPOT

Nu... An[... stai! (Face doi pa=i spre Ana.) ANA (}n fund, oprindu-l c-un gest)

Departe!... (Iese.) DESPOT (ab[tut)

+i tu m[ p[r[se=ti! SCENA VII CARMINA,

DESPOT

CARMINA

Infame!... tu, infame!... om infernal ce e=ti! Nimic nu-i sacru \ie!... A tale jur[minte Ascund ipocrizia sub magice cuvinte... O! crud[ mi=elie!... Trei ani eu te a=tept Cu dorul, cu speran\a, cu ner[bdarea-n piept... +i ]ns[ eu de tine eram dat[ uit[rii!... Ce-am fost dar pentru tine?... o prad[-a desfr`n[rii? DESPOT

Ascult[-m[, Carmin[... CARMINA

O! taci, nu mai cerca Prin fals[ protestare din nou a te spurca. Om f[r’ de con=tiin\[, om f[r[ de mustrare, }n mintea-mi desorbit[ ai stins orice crezare. Tu m-ai tr[dat pe mine?... pe mine m-ai tr[dat?... O! Dumnezeu, =tii bine c`t eu l-am adorat, Cum sub a lui picioare am pus cu fericire


149

Despot-Vod[

Onorul meu ca treapt[ la scara-i de m[rire. +i el!... O! cine-ar crede?... (Pl`ng`nd.) Cum poate-n lume a fi Pedeaps[ pentru inimi ce vor a se jertfi! DESPOT (lu`ndu-i m`na)

Carmina mea... CARMINA

Departe, om f[r[ de sim\ire! Contactul t[u insufl[ dezgust =i o\erire. E=ti om?... O!... nu, ]n pieptu-\i nimic nu-i omenesc. E=ti domn?... Nu, ]n purtare-\i nimic nu e domnesc. Por\i strean\a infamiei ca purpur[ regal[, Serveasc[-\i ea la moarte de fa=[ morm`ntal[ +i, de mai este-n ceruri dreptate, Dumnezeu, Ajung[-te =i ura =i tot blestemul meu! SCENA VIII C A R M I N A , D E S P O T, L A S K I (venind repede prin fund)

LASKI

Despot, ]ntreg poporul vrea por\ile s[ strice, Vrea s[ capituleze... Ce v[d?... Carmin-aice? CARMINA (decis[)

Aice. LASKI

Cum?... de unde? CARMINA

Castelu-am p[r[sit +i l`ng-al meu complice de crime am venit. LASKI

Complice tu de crime?... Ce spui?... Care \i-e vina?


150

Vasile Alecsandri

CARMINA

+tii tu cine e Despot?... +tii tu cine-i Carmina? Doi tr[d[tori! DESPOT

Carmina... CARMINA

Acest om l-ai crezut Prieten?... pentru d`nsul mari jertfe ai f[cut. I-ai dat =i al t[u s`nge, =i bunuri, =i domnie? El, drept recuno=tin\[, a vrut =-a ta so\ie. LASKI

El?... Iadul m[ cuprinde!... (Lui Despot.) Tu, tu? CARMINA

Ascult[ tot: Sunt adulter[, Laski!... victima lui Despot! Jertfind onor =i lege, ]n oarba-mi fericire, Te-am ]nfierat pe frunte cu-a mea prostituire. LASKI

O! tr[d[tori, vre\i moarte? CARMINA

Da!... pentru-acest p[cat Eu cu al meu complice o moarte-am meritat. Ucide-ne-mpreun[ ca, pentru vecinicie, S[ fim doi spectri gemeni uni\i prin infamie +i-n iadul ce ne-a=teapt[ deschis, s[-l ]nso\esc, C[ci, c`t e de culpabil... ah! tot, tot ]l iubesc!... LASKI (turbat, scoate hamgerul =i amenin\[ pe Carmina, care, ]nfior`ndu-se, se apropie de Despot)

A!... mori, infam[!... DESPOT (sco\`nd spada)

Laski!...


151

Despot-Vod[

LASKI (]njunghiind pe Carmina)

Cu tine crima-\i piar[! CARMINA (c[z`nd moart[)

Ah!... Despot!... DESPOT

Om de s`nge!... turbat[, crunt[ fiar[! A scris a ta os`nd[ pumnarul t[u vr[jma=... (Ridic[ spada asupra lui Laski.) LASKI

Ucide... DESPOT (st[p`nindu-se)

Te-a= ucide, de-a= fi un uciga= Ca tine... De-al meu palo= te ap[r[ cu spada. LASKI

Eu s[ combat cu tine? Nu!... te las a fi prada Lui Tom=a care vine a fi r[zbun[tor +i mie, =i Carminei, infame tr[d[tor! R[m`i cu a ta crim[!... Eu p[r[sesc cetatea. Cur`nd te vor ajunge pacatul =i dreptatea! (Iese.) DESPOT

Ucig[tor s[lbatic de ginga=e femei, }n veci s[ por\i stigmatul ce-nfiar[ pe mi=ei! SCENA IX DESPOT (privind cu durere pe Carmina moart[ ]n mijlocul scenei)

Ea, moart[!... u=a mor\ii eu, Despot, am deschis-o! A ]njunghiat-o Laski, dar vai! eu am ucis-o!


152

Vasile Alecsandri

Eu!... c[ci ]n a mea poft[ de zbor ambi\ios, Primind, f[r[ iubire, amoru-i generos, Am profanat, o! barbar robit de o idee, Altarul cel mai sacru, un suflet de femeie! (}ngenuncheaz[ l`ng[ Carmina =i-i ridic[ capul pe genunchiul lui.)

O! nobil[ victim[, amorul t[u ceresc, Acea sc`nteie vie din ochi dumnezeiesc, R`vnit-au pentru mine m[riri, pompe de=arte... Ei bine, m[car moart[ de tron s[ ai tu parte. (O ia ]n bra\e =i o a=eaz[ pe tron.)

Aici ]\i era locul!... Pe tron s[ vie\uie=ti, Pe tron s[ mori!... Carmina!... c`t de m[rea\[ e=ti Sub palida, duioasa =i sacra maiestate A mor\ii, pe-acest scaun de nalt[ vanitate, Purt`nd pe a ta frunte cel mai suprem odor, Coroana de martir[ a cruntului amor! (Se pune ]n genunchi la picioarele tronului.)

O! dac[ eu ]n ceruri mai pot g[si iertare, G`nde=te tu la mine de sus cu ]ndurare +i las[ ca s[ cad[ la glasul meu uimit O jalnic[ privire pe-un biet nenorocit! (N.B. Zgomote de popor afar[.) DESPOT

Ce larm[ se aude?... Poporul strig[-afar[... (Merge de ascult[ ]n fund.)

SCENA X D E S P O T, L I M B { - D U L C E , J U M { T A T E , P O P O R U L (palid, stren\eros, desperat)

LIMB{-DULCE (afar[)

Hai sus, la Vod[...


153

Despot-Vod[

DESPOT

Gloata se suie acum pe scar[... S[ fie vreo r[scoal[? (Vine de acoper[ pe Carmina cu cortinele tronului.) J U M { T AT E (afar[)

Hai sus!... ne-am s[turat De-at`te lupte oarbe, de-at`t s`nge v[rsat. POPORUL (n[v[lind ]n sal[)

Hai, hai! DESPOT

Ce vre\i? Ce este? LIMB{-DULCE

M[ria-ta! poporul De nou[zeci de zile ]l secer[ omorul, }nc`t a noastr[ grij[ nu e cum s[ tr[im, Nu, Dumnezeu o =tie, dar e cum s[ murim! R[bd[m nenorocirea de nou[zeci de zile, V[z`nd cum pier de foame nevesti, copii, copile, +i ne-au ajuns cu\itul!... Nu vrem a mai r[bda... Poporul vrea lui Tom=a cetatea a preda. DESPOT

Lui Tom=a, al meu du=man, s[ ]nchina\i cetatea? Rom`ni! unde v[ este credin\a =i dreptatea? LIMB{-DULCE

Credin\a, ne-am pl[tit-o cu trei luni de dureri! Dreptatea, noi o cerem!... tu n-ai dreptul s-o ceri C`nd \ara-i chiar prin tine adus[ la pieire. DESPOT

Sume\e!...


154

Vasile Alecsandri

LIMB{-DULCE

Sume\ia-mi e rod de suferire. Destul amar!... destul[ batjocur[ de noi... Hai s[ deschidem poarta, rom`ni. POPORUL

Hai! DESPOT

Sta\i!... O! voi, Copii acelor oameni gigan\i de alt[dat[ Ce ]nfruntau sub +tefan restri=tea-nviforat[, Ei to\i ]n locul vostru sub zid s-ar ]ngropa +i poarta cu-a lor trupuri lupt`nd ar astupa... +i voi!... g`ndi\i ce-ar zice eroii din vechime, G`sindu-se azi fa\[ cu-a voastr[ mic=orime?... Dar ce-mi pierd eu cuv`ntul?... str[mo=ii erau zmei, Rom`ni de vi\[ bun[, =i voi, ni=te mi=ei!... V[ pl`nge\i voi de lupte? LIMB{-DULCE

Ba nu!... de s[r[cie! DESPOT (arunc`nd o pung[ cu galbeni poporului)

Na!... pune\i poleial[ l-a voastr[ mi=elie. LIMB{-DULCE

Rom`ni!... nu v[ atinge\i de banii cu p[cat Ce poart[ a lui Despot chip m`ndru-ncoronat. E aur de icoane, e aur de potire Topit chiar de Satana cu a lui Despot =tire! E foc ce arde m`na!... Despot, suntem \[rani. Nu vindem \ara noastr[, nici cugetul pe bani. Ca s[-\i culeag[ darul =-a ta poman[ seac[ Ar fi ca s[ se plece rom`nul... nu se pleac[! (Respinge punga cu piciorul.)


155

Despot-Vod[

Opinca ]\i azv`rle pomana ]napoi. Nici noi suntem de tine, nici tu nu e=ti de noi! (C[tre popor.)

Hai! DESPOT (am[r`t, ]n parte)

C`t[ umilire mi-a rezervat azi soarta! S-a sf`r=it tot!... (Tare.) V[ duce\i, s[rmani!... deschide\i poarta! (Poporul se repede s[ ias[. Despot r[m`ne ]n st`nga ab[tut.)

SCENA XI Cei dinainte, M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , B O I E R I =i O S T A + I (vin prin fund)

MO|OC

Poarta-i deschis[, Despot!... cetatea s-a predat +i Tom=a te ajunge; el intr[ ]n palat. Cutremur[-te!... moartea s-apropie de tine! DESPOT

Nu eu, boieri, dar Tom=a cutremure-se-n sine, C[ci \in ]n a mea ghear[ copilu-i dr[g[la=. Un pas... =i el r[m`ne lipsit de copila=! (Iese ]n st`nga, pe c`nd Tom=a intr[ prin fund.)

SCENA XII Cei dinainte, T O M + A , C { P I T A N I , S E I M E N I , C I U B { R - V O D {

TOM+A (ar[t`nd pe Despot)

Pe d`nsul!... ]nainte!... du=manu-i la str`mtoare.


156

Vasile Alecsandri

S PA N C I O C

Stai, Tom=a!... un pas numai =i copila=u-\i moare! TOM+A

Copilul meu! S PA N C I O C

Dar!... Despot ]nvins, desper[tor, E-n stare s[-l ucid[ cu bra\ r[zbun[tor. TOM+A (dup[ o scurt[ lupt[ cu sine)

O! rumpe-mi-se pieptul ]n spasmele durerii, Mai bine r[u p[rinte dec`t r[u fiu al \[rii! (C[tre o=teni.)

Nainte! (U=ile din st`nga se deschid. Despot apare.)

SCENA XIII T O | I , D E S P O T (=i, mai pe urm[, A N A =i I L I A + . Despot se arat[ maiestos, cu hlamida pe umeri =i cu coroana pe cap.)

C I U B { R -V O D { (ar[t`nd pe Despot)

Iat[-l... iat[ cumplitul fariseu! Tu, antihrist! tu, Despot, cuprins de duhul r[u, }n \[rna ce te-a=teapt[ cobori din ]n[l\ime!... TOM+A

Ce mi-ai f[cut copilul, cal[u plin de cruzime? (Despot se ]ntoarce spre u=[ =i face un semn. Ilia= intr[ =i vrea s[ alerge la tat[-s[u.) DESPOT (apuc`nd pe Ilia= de m`n[)

Viteze Tom=a, iat[ copilul t[u iubit! Am respectat z[logul, odor nepre\uit,


157

Despot-Vod[

+i l-am p[strat ]n via\[ cu dragoste, cu bine, Cum merit[ odrasla unui viteaz ca tine. (Lui Ilia=)

Mergi, Ilia=. ILIA+ (arunc`ndu-se ]n bra\ele lui Tom=a)

T[tuc[! DESPOT (lui Tom=a)

S[rut[-l fericit, +i fie-\i g`ndul aspru de d`nsul ]mbl`nzit! (}naint`nd.) Eu, Despot, Domn Moldovii prin ]ns[=i voia \[rii, +-ajung prin mine ]nsumi la culmile puterii, Azi sunt c[zut din tronul lui +tefan celui sf`nt +i vin, =i-n fa\a lumii declar acum c[ s`nt De-a mea fatalitate ]nvins contra drept[\ii... Deci spada mea ciuntit[ o-nchin fatalit[\ii! (Arunc[ spada lui jos.) TOM+A

Despot! p[=ind spre tronul de tine uzurpat, Pe un p[cat de moarte picioru-\i a c[lcat, +i purpura domneasc[ pic`nd pe-a ta privire I-a fost, nenorocite, o p`nz[ de orbire. CIUB{R

Blestem! POPORUL

Blestem lui Despot! TOM+A

Auzi?... om ne-n\elept! Aceast[ \ar[ bun[ te-a priimit la piept. Tu, Despot, ai v`ndut-o lui Ferdinand Germanul, Lui Sigismund Polonul, lui Soliman Sultanul,


158

Vasile Alecsandri

La to\i du=manii care \i-au fost de ajutor. S[ te prive=ti ]n fa\[ c-un vis am[gitor. MO|OC

A r`s de toate: \ar[, o=time!... CIUB{R

Lege! TOM+A

Ei bine, Fi\i voi judec[torii!... Spune\i ce se cuvine Lui Despot Ereticul de \ar[ v`nz[tor? MO|OC

Pedeapsa ce a=teapt[ pe-oricare tr[d[tor, Moartea! CIUB{R

Dar! moartea! POPORUL

Moartea! DESPOT (privind ]n fa\a tuturor cu m[rire)

Boieri =i tu, o=time! Morm`ntul ca =i tronul e sacr[ ]n[l\ime, +i c`nd vorbe=te omul pe piatr[ de morm`nt, E drept s[ se asculte solemnul s[u cuv`nt... R`vnit-am tronul \[rii, dar r`vna mea regal[ A fost ]nsufle\it[ de-o \int[ colosal[. Vis`nd neat`rnarea, vroit-am prin rom`ni S[ dau loviri de moarte osmanilor p[g`ni. Am vrut cu-al nostru palo=, fr`ng`nd soarta-ncruntat[, S[ scol cre=tin[tatea pe-al ei morm`nt culcat[... De-mi ajuta norocul s-ating visu-mi din zbor, A= fi numit de lume erou, liberator, Dar nu m-au dus destinul =i timpul la izb`nd[


159

Despot-Vod[

+i iat[-m[, eu, Despot, c[zut azi la os`nd[! A=a lumea-i deprins[ pe om a-l transporta }nving[tor, pe-Olimp, ]nvins, pe Golgota!... (Mic[ pauz[. To\i ]l ascult[ cu bun[voin\[.)

Vre\i moartea mea?... sunt gata!... Ucide\i, c[ci n-am team[ De-a mele fapte-n via\[ s[ dau ]n ceruri seam[; Dar tronul mai sus este de bra\ul omenesc, +i singurul s[u jude e judele ceresc! Dar mirul e o rou[ cereasc[, sanctitoare, Pe fruntea ce-au atins-o ]n veci nepieritoare! Nici soarele nu poate s[ o prefac[-n nor, Nici omul s[ o =tearg[ cu bra\ul muritor!... Vre\i moartea mea?... Ucide\i!... dar eu, trist[ victim[, Istoria Moldovei vreau s-o scutesc de-o crim[, S[ nu poarte stigmatul ]n ziua re-nvierii C[ a pl[tit cu moarte pe Despot, Domn al \[rii! (Sco\`ndu-=i coroana de pe cap =i arunc`nd-o.)

Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... Nu mai sunt Domn!... acuma ucide\i pe Despot! (To\i r[m`n ]ncremeni\i.) ILIA+ (cu lacrimi)

Iertare, tat[! BOIERII

Tom=a, iertare! POPORUL

}ndurare! TOM+A

O cere\i?... fie!... Despot, de moarte ai iertare, Dar tu la m[n[stire pe via\[-i fi ]nchis. CIUB{R (d`nd semne de o exaltare fanatic[, ]nainteaz[ =i strig[:)

Iertare!... cui?... lui Despot?... Iertare?... Cine-a zis?


160

Vasile Alecsandri

}n veci nu iart[ cerul pe-acel care-l desfide. (Se repede furios =i ]njunghie pe Despot.)

Ai vrut s[ ucizi legea?... Mori! legea te ucide! DESPOT (c[z`nd)

Ah!... mor! TO|I (cu reprobare)

O! TOM+A (lui Ciub[r)

Crunt fanatic! turbat ucig[tor! Pieri!... Nu e sf`nta cruce unealt[ de omor. (Ciub[r se retrage aiurit, cu ochii \inti\i la trupul lui Despot. Seimenii ]l aresteaz[. }n fund r[sun[ deodat[ un \ip[t dureros.) ANA

Despot! (Vine, alerg`nd desperat[, =i ]ngenuncheaz[ l`ng[ Despot.) Mort!... Despot, moartea m[ va uni cu tine... O! Doamne!... fie-\i mil[... de d`nsul... =i de mine!... (Cade le=inat[ pe pieptul lui Despot.) MO|OC (uimit)

Copila mea!... TOM+A (oprindu-l)

Mo\oace, a=a vrea Dumnezeu! Acel ce-=i vinde \ara ]=i pierde neamul s[u! (Cortina cade.)

FINE


S~NZIANA +I PEPELEA FEERIE NA|IONAL{ }N 5 ACTE

PERSONAJELE PAPUR{-}MP{RAT S~NZIANA, fata lui PEPELEA P~RLEA-VOD{ L{CUST{-VOD{ P{CAL{ T~NDAL{ BABA RADA ZMEUL Z~NA-LACULUI Z~NA-CODRULUI STATU-PALM{-BARB{-COT IARNA CRIV{|UL

ZORIL{ MURGIL{ DASC{LUL MACOVEI TOMA M{RICA SAFTA CRAINICUL LUI PAPUR{ STOLNICUL LUI L{CUST{ PAHARNICUL LUI P~RLEA UN GENIU AL DOILEA GENIU UN URS ALB O PAS{RE M{IASTR{ POPOR, OSTA+I, |{RANI, |{RANCE


ACTUL I Teatrul reprezint[ o c`mpie ars[ de soare, ]n fund o p[dure, ]n st`nga o c[su\[ ]ntre copaci usca\i, ]n dreapta, spre fund, un lac.

SCENA I DA S C { L U L M A C O V E I , T O M A , M { R I C A , S A F TA , | { R A N I , | { R A N C E , P E P E L E A (doarme sub copaci l`ng[ c[ru\[)

COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) S A F TA (ar[t`nd pe Toma) Ce-a fost verde s-a uscat, Ca =i bietul meu b[rbat! T O M A (ar[t`nd pe Safta) Ce-a-nflorit s-a scuturat, Ca nevasta mea din sat. COR Ce secet[, ce foc! Amar =i vai de noi! Avem lips[ de ploi +i lips[ de noroc. (bis) M A C O V E I : Uff!... de c`nd tr[iesc eu, dasc[lul Macovei, =i slav[ Domnului!... tr[iesc de c`nd c`inii purtau colaci ]n coad[... ]nc[ a=a ar=i\[ n-am apucat; s[ juri c[ ne g[sim ]n \ara lui P`rlea-Vod[.


S`nziana =i Pepelea

163

T O M A : Dar cum e \ara aceea, jup`ne dasc[le?... M A C O V E I : O \ar[ unde-i a=a de cald tot anul, c[ g[inile fac ou[ r[scoapte. T O M A : He! He! gogonat[ o mai spuse=i, jup`ne. M A C O V E I : Tomo!... e=ti necredincios, o =tie lumea-ntreag[... dar prost,de c`nd? T O M A : Apoi d[, jup`ne, eu nu-s c[rturar ca d-neta, care =tii Alexandria pe de rost =i care ai umblat pe unde =-a-n\[rcat dracul copiii. M { R I C A : A=a-i; jup`nul Macovei, b[rbatul meu, cunoa=te =i-Afgatanghelescu. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... ai sclintit-o, fata mea, vrei s[ zici Afgatanghelul!... Da, oameni buni, =tiu multe, de toate... nu c[ m[ laud... c[ci am fost prin \ara c[pc[unilor =i prin \ara n[ucilor... unde oamenii p[timesc de boala politicii. T O M A : Dar ce boal[ o mai fi =-aceea? M A C O V E I : Boal[ de balamuc, care seac[ toate sim\irile =invr[jbe=te fra\i cu fra\i. T O M A : Fie lor acolo!.. M A C O V E I : +-am mai fost, oameni buni, pe la Sf`nta Vineri, pe la Sf`nta Joi, pe la Sf. Mercuri, unde m-am ]nt`lnit cu Statu-Palm[Barb[-Cot, cel care fuge c[lare pe un iepure =chiop =i doarme ]ntr-un v`rf de plop. T O M A : He! He! asta e =i mai gogonat[, =i mare, c`t... c`t... M A C O V E I : C`t prostia ta. T O | I : Ha! ha! ha! te-a p[c[lit, Tomo! M { R I C A (r`z`nd): Cred =i eu c[ l-a p[c[lit, dac[ jup`n Macovei, b[rbatul meu, =tie =i cerul din toac[... asta... toaca din cer. M A C O V E I : Tronc, M[rico, iar ai sclintit-o, sufle\ele. +-am mai fost, oameni buni, pe la curtea lui L[cust[-Vod[. T O | I : L[cust[-Vod[? MACOVEI: Da! Ce? n-a\i auzit de el?... un domn mare, cu oaste mare... =i cu stomac =i mai mare... El m[n`nc[, m[n`nc[, de cum se treze=te p`n’ ce adoarme, =i tot nu se mai satur[, vecinic fl[m`nd =i slab.


164

Vasile Alecsandri

T O M A : +-o fi m`nc`nd =i com`ndul; dar poporul lui?... M A C O V E I : S[rmanul! e =i mai slab =i mai fl[m`nd dec`t d`nsul. T O M A : Halal de el!... Vrea s[ zic[, tot mai bine la noi, ]n \ara lui Papur[-}mp[rat, de=i se spune c[ ]mp[ratul nostru e cam =ov[i, =ov[i... ca numele lui. M A C O V E I : Tac[-\i gura, leh[ule!... nu te-atinge de mai-marele t[u; ]mp[ratul nostru e om cu chibzuial[ =i are doi sfetnici mari, pe P[cal[ =i pe T`ndal[. Unul ]l sf[tuie=te ]ntr-un fel, altul ]ntr-alt fel, =i augustatea sa se tot clatin[ ]ntre-am`ndoi. T O M A : Ca papura dup[ v`nt. M A C O V E I : Ei! +-apoi!... Clatine-se papura, broa=tele s[ h[l[duiasc[... nu-i a=a?... T O | I : A=a, a=a, jup`ne. M{RICA: Cic[, pe c`nd tr[ia ]mp[r[teasa, ea c`nta cucurigu-n cas[? M A C O V E I : Ce-ai spus? M { R I C A : +-acum, se zice c[-l poart[ de nas fata lui, domni\a S`nziana? M A C O V E I : O fi!... c[-i bun[ =i frumoas[. M { R I C A : Frumoas[, ce-i drept, pe d`nsa po\i c[ta, dar pe soare ba, asta... pe soare... M A C O V E I : Destul; iar ai sclintit-o, M[rico drag[; dar noi st[m de vorb[ =i ziua trece. T O M A : +i soarele ne pr[je=te. | { R A N I I : +i s[m[n[turile pier. |{RANCELE (v[it`ndu-se): Pier, pier, p[catele noastre! Ce-o s[ devenim?... O s[ ne moar[ copiii de foame! MACOVEI: Tac[-v[ ciocul, gai\elor!... dec`t a\i urla, mai bine v-a\i apuca s[ face\i desc`ntece de ploaie. M { R I C A : C[ doar noi nu suntem vr[jitoare ca Baba Rada, din c[su\a aceea... Numai ea =tie s[ fac[ vr[ji =i s[ trag[-n bobi, =i s[ desc`nte de dragoste cu ulcica, =i s[ dezlege norii... M A C O V E I : Da de unde =tii, jup`neas[, c[ Baba Rada desc`nt[ de dragoste cu ulcica? Nu cumva...


165

S`nziana =i Pepelea

M { R I C A : Fereasc[ Dumnezeu, b[rbate, nu se afl[! dar toat[ lumea =tie c[ Baba Rada cite=te =i-n stele... =i-i carte de tob[, asta... tob[ de carte. M A C O V E I : Tronc, M[ric[!... Oameni buni, hai s[ ne mai sf[tuim cu p[rintele Pricochi =i s[-l rug[m s[ mai ias[ cu icoanele. T O | I : Hai! hai! (Repet[ corul =i iese prin dreapta.) P E P E L E A (trezindu-se): A!... bun somn am tras!... =i frumos vis am f[cut!... Eu, Pepelea, b[iat s[rac, f[r[ tat[, f[r[ mam[, venit ]n locurile acestea din |ara Rom`neasc[, p[rea c[ m[-nsurasem cu fata ]mp[ratului, dup[ ce o sc[pasem din ghearele unui zmeu, care-o r[pise din palatul t[t`ne-s[u. Greu m-am luptat prin somn... dar i-am venit eu de hac zmeului. ARIE

Frumoas[ S`nzian[, Copili\[ Cos`nzean[, R[pit[-era d-un zmeu! Am dat pe el n[val[ +i, cu viteaza-mi pal[, Ucisu-l-am chiar eu. Iar fata, ]n uimire, Mi-a dat a sa iubire, }n schimb pe dorul meu. A=! vorb[ s[ fie... ]mp[ratul a trimis crainici ]n tuspatru p[r\i ale lumii, ca s[ dea =tire crailor =i ]mp[ra\ilor c[ acel din ei care va pl[cea S`nzianei ]l va lua de ginere; =i-i va da zestre jum[tate de-mp[r[\ie... Ce mai trebuie zestre?... Eu m-a= mul\umi numai cu fata, pre legea mea.


166

Vasile Alecsandri

SCENA II PEPELEA, BABA RADA (ea st[ pe pragul u=ii, sprijinit[ pe o c`rj[, ]i g`rbovit[ =i zdren\uroas[, cu plete albe)

B A B A R A D A (auzindu-l, ]n parte): Auzi pu=chiul, pe unde-i bat g`ndurile... chelului ]i trebuie chitie de m[rg[ritar. (Tare.) Pepeleo... PEPELEA: E!... Iaca =i Baba Rada... vino colea, m[tu=ic[, am s[-\i spun un vis d-ale pozna=e. B A B A R A D A : Nu pot, dragul m[tu=ei; c[-s oloag[ de-o c`rj[. P E P E L E A : Oloag[ de-o c`rj[?... B A B A R A D A : De-abia-mi port tinere\ile, cu ajutorul c`rjelor... =i mi s-a fr`nt una ast[-noapte. P E P E L E A : Se vede c[ ]nc[lecase=i pe ea, ca s[ mergi la nunta lui Statu-Palm[. B A B A R A D A : Ba am alungat o pisic[ neagr[ care se b[gase pe co= la oala cu sm`nt`n[. P E P E L E A : O fi fost duhul necurat? B A B A R A D A : Ucig[-l toaca!... C`nd am lovit-o cu c`rja, a scos foc pe ochi; =i c`rja s-a f[cut numai \[nduri ]n m`na mea... bun[tate de c`rj[... mi-o dedese chiar Str`mb[-Lemne, acu o sut[ de ani. P E P E L E A : Str`mb[-Lemne?... Alei!... dar de c`nd e=ti pe lume, m[tu=ic[?... B A B A R A D A : Eu?... Ascult[: ARIE I

Eu sunt de c`nd ]n ast[ lume Rom`nul ]nc[ n-avea nume; De c`nd Carpa\ii cei m[re\i Erau ca ni=te bure\i; De c`nd lupii la noi Erau p[stori de oi


167

S`nziana =i Pepelea

+i ur=ii cu cimpoi M`nau cirezi de boi. II

Eu sunt de c`nd pe m`ndrul soare Nu erau pete arz[toare; De c`nd un purice u=or Purta potcoav[ la picior, Potcoav[ grea de fier Cu care s[rea-n cer, +-apoi din cer venea +i barba mi-o ciupea. Pe atunci eram t`n[r[, frumoas[... eram z`n[... dar m-a scos din minte F[t-Frumos... =i mi-am pierdut darul. P E P E L E A : }n adev[r, c[ e=ti cam schimbat[ la fa\[. B A B A R A D A : He! He!... Vremea vremuie=te, fe\ele se zb`rcesc, b[l[malele sl[besc =i ]n locul puricilor sprinteni au ie=it pe lume alte jig[nii, care sar din gunoi... =i cu-o s[ritur[ ajung... sus... sus... sus. P E P E L E A : Hei!... c[ nu sunt =i eu o jiganie din soiul lor. B A B A R A D A : +i ce-ai face, m[i b[iete?... P E P E L E A : A= zbura tocmai l`ng[ fata ]mp[ratului. B A B A R A D A : (]l trage de urechi): |i-e drag[!... Hai?... P E P E L E A : Ca ochii din cap. B A B A R A D A : Dar tu ei?... P E P E L E A : +i ea mie, vorba \iganului. BABA RADA: Ei, =tii una?... Pepeleo, hai cu mine ]n p[dure, s[-mi durezi o c`rj[ nou[ de alun... +i eu voi culege flori de n[valnic, ca s[-\i fac o sc[ld[toare de dragoste. P E P E L E A : +i crezi c[ S`nziana m-a ]ndr[gi, dac[ m-oi sc[lda?... B A B A R A D A : De ce nu? P E P E L E A : Oare?... Hai la p[dure, m[tu=ic[... Hai la p[dure... (O ia de bra\ =i pleac[ ]n fug[.) BABA RADA: }ncet, ]ncet... vai de mine... parc[ te-au umflat rusaliile.


168

Vasile Alecsandri

P E P E L E A : M-au umflat... hai... nu pot sta pe loc... mi s-au aprins c[lc[iele... BABA RADA (sare-ntr-un picior): }ncet, ]ncet, nebunule, cad, \inem[, ]ncet, vai de mine! (Ies am`ndoi =i intr[ ]n p[dure.) SCENA III L { C U S T { - V O D { , S T O L N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (sub costum de l[custe)

S T O L N I C U L (vine alerg`nd =i purt`nd un steag pe care e brodat[ o l[cust[): Pleca\i-v[, ]nchina\i-v[, c[ vine m[ria-sa L[cust[-Vod[... iaca, nu-i nimeni? nu face nimica, eu s[-mi fac meseria mea. (Strig`nd.) Pleca\i-v[, ]nchina\i-v[... (Stolnicul intr[ cu servitori care poart[ merinde.) C O R (de l[custe) Trece-aci L[cust[-Vod[, Dintre domni cel mai fl[m`nd. S[-i ]ntindem mas[ mare, Chiar ]n drum, c`t mai cur`nd. (A=eaz[ merindele pe-o mas[ ]n dreapta, blide cu m`nc[ri, garafe =i potire.) S T O L N I C U L : Gr[bi\i, copii, gr[bi\i... M[ria-sa ne calc[ pe urme... A=a... a=eza\i fripturile-n r`nd... unde-s piftiile? Pune\i-le la iveal[, colea, bine. (}n sunetul unui mar= bizar, intr[ L[cust[-Vod[, rezemat pe doi curteni.) L { C U S T { : M`ncare, m`ncare, mor de foame! Unde-i ministrul meu secretar de stat la departamentul buc[t[riei? S T O L N I C U L (]nchin`ndu-se): Aici, m[ria-ta! L { C U S T { : Masa gata-i?...


S`nziana =i Pepelea

169

S T O L N I C U L : Gata, privi\i... L { C U S T { : Stolnice, ai binemeritat de la Patrie, te decorez cu ordinul “Frig[rii de aur�. S T O L N I C U L : S[ tr[ie=ti, m[ria-ta. L { C U S T { (=ade la mas[): Bune bucate!... ]mi fac cu ochiul... de unde s[-ncep... A!... de la curcan (m[n`nc[), minunat!... am un \igan, buc[tar me=ter, cinci zlo\i pe lun[, leaf[... (La suita lui.) Vou[ v[ e foame? T O | I : Foame, m[ria-ta. L { C U S T { : Bine: privi\i la mine cum m[n`nc =i v[-ndestula\i. T O | I : Poft[ bun[, milostive st[p`ne! L { C U S T { : V[ place poate friptura de curcan? T O | I : Place, place. L { C U S T { (lacom m`nc`nd): D-apoi mie!... T O | I : M[n`nc[-l s[n[tos, m[ria-ta. L { C U S T { : Acum s[ zic dou[ vorbe astor piftii... Ce miros, ce parfum, (mirosindu-le) ce arom! (Suitei.) Dar piftiile v[ plac? T O | I : Plac, plac. L { C U S T { : Cu vanilie, sau... sadea. T O | I : Ba cu usturoi. L { C U S T { : M[ bucur... dar ce s-aude?... (Afar[, tr`mbi\e.) S T O L N I C U L : Se-nainteaz[ o oaste mare! L { C U S T { (]nec`ndu-se): O! oa... o oa, oaste... or fi du=mani!... Unde mi-e palo=ul? Na, l-am uitat acas[... Cu ce s[ m[ ap[r?... Ha! cu furculi\a ast[ mare. Vie de-acum chiar P`rlea-Vod[... Vitejilor, aduna\iv[ ]mprejurul meu =i s[ muri\i cu to\ii, ap[r`ndu-mi via\a =i masa. (To\i se grupeaz[ l`ng[ L[cust[, care se ]narmeaz[ cu o furculi\[ lung[.)


170

Vasile Alecsandri

SCENA IV Aceia=i, P ~ R L E A - V O D { , P A H A R N I C U L , C R A I N I C U L , S E R V I T O R I =i O S T A + I (to\i sunt ]mbr[ca\i ]n ro=)

C R A I N I C U L (venind repede ]n scen[): }nchina\i-v[, pleca\i-v[, c[ sose=te m[ria-sa P`rlea-Vod[. L { C U S T { : P`rlea-Vod[... Sunt platc[... (Intr[ paharnicul, urmat de servitori, care poart[ balerce ]n spinare.) COR Iat[ vine P`rlea-Vod[ }nfocat =i-mbujorat; Dintre to\i domnii din lume, Cel mai ro=, mai ]nsetat! P ~ R L E A (Intr[ repede. El e gras =i aprins la fa\[.) ARIE Eu sunt P`rlea cel aprins, Care ard ]n foc nestins +i dau foc =i mistuiesc Inimile ce-nt`lnesc. Uf! uf! uf! ]n s`nul meu Curge lav[ de vulcan, Da\i-mi ap[ ca s[ beu, S[ tot beu c`t un borcan. P ~ R L E A : Ap[, ap[, mor de sete. PA H A R N I C U L : M[ria-ta, balercele sunt de=erte; ai b[ut tot. P ~ R L E A : Nu-i ap[?... m-am stins!... Paharnice, te os`ndesc s[-\i tai capul tu singur, cu m`na st`ng[. (Vede masa.) A!... iaca chileal[. (Se repede la mas[.)


171

S`nziana =i Pepelea

L{CUST{ Seme\e! un pas numai de-i face c[tr[ mas[, Cazi mort, de ast[ arm[ str[puns... (}l amenin\[ cu furculi\a.) P~RLEA Str[puns?... Nu-mi pas[! Mai bine mort de palo=, ca un viteaz, dec`t De sete, mi=ele=te, cu iasc[-aprins[-n g`t. (Apuc[ o garaf[ =i o de=art[.) L { C U S T { : Iaca minune... gr[im am`ndoi ]n stihuri, ca ni=te apelipisi\i?... Aferim, vere. P ~ R L E A : Vere?... Cine e=ti tu, de ]ndr[zne=ti a m[ v[rui? L { C U S T { : Eu sunt domn, ca =i tine. P ~ R L E A : Domn... (Amabil.) S[ m[ fericesc cu numele?... L { C U S T { : L[cust[-Vod[! P ~ R L E A (furios): L[cust[?... du=manul meu de moarte? L { C U S T { : Tocmai. P ~ R L E A (gra\ios): Sunt prea fericit de cuno=tin\[. (D[ m`na.) L { C U S T { : +i eu tij, vere... poftim la mas[. P ~ R L E A : Mul\umesc; sunte\i prea amabil. L { C U S T { : Da, m[ rog, nu te mai fasoli. P ~ R L E A (=ade): N-a= vrea s[ fiu indiscret. L { C U S T { : S[ m[ vezi pe n[s[lnic. P ~ R L E A : Ba mai bine pe bra\e, vere. L { C U S T { (vesel, ghiontind pe P`rlea): Pe bra\e, berbantule? Pe bra\ele S`nzianei? P ~ R L E A (posomor`t): Ba c`t despre fata lui Papur[-}mp[rat, pune\i pofta-n cui. L { C U S T { : +i pentru ce, m[ rog...? P ~ R L E A : Pentru c[ m[ duc s-o-mpe\esc. L { C U S T { (ironic): +-ai s-o p[\e=ti, ]n adev[r, vere.


172

Vasile Alecsandri

P ~ R L E A : Ver-vere?... +i cum asta? L { C U S T { : Fiindc[ =i eu m[ duc la curtea S`nzianei, cu g`nd dea-i face curte. P ~ R L E A (se scoal[): Suntem rivali!... unul din noi dar e de prisos pe lume; trebuie s[ piar[. L { C U S T { (lini=tit): Ai dreptate; pieri tu. P ~ R L E A : Ba tu... Scoal[ =i vin la lupt[, s[ ne cioc`rtim cu palo=ele. L { C U S T { : Ce face?... S[ ne batem ]mpreun[?... cat[-\i de treab[, omule; avem o=ti pentru certele noastre, ucig[-se ]ntre ele... =i noi s[ petrecem cu voie bun[... A=a-i r`ndul crailor =-al ]mp[ra\ilor. (Strig[.) Stolnice!... pune-te ]n capul armatei mele... =i taie buc[\i oastea lui P`rlea-Vod[; de-i sc[pa teaf[r... de te-i ar[ta leu... te-oi face “ban�. P ~ R L E A (asemene): Paharnice!... ai auzit?... S[ te v[d; harceaparcea ]n oamenii lui L[cust[-Vod[; de-i fi ]nving[tor... te schimb din particular ]n general. S T O L N I C U L (cu glas slab): Nu putem, m[ria-ta, c[ suntem mor\i de foame. PA H A R N I C U L (asemene): N-avem vlag[, m[ria-ta; suntem mor\i de sete. L { C U S T { : Ei, dar fie pe alt[ dat[.. (Lui P`rlea.) Prime=ti, veri=orule... s[ ne ucidem alt[ dat[? P ~ R L E A : Bucuros... acum s[ plec[m la curtea lui Papur[-}mp[rat. L { C U S T { : S[ plec[m; cuno=ti drumul? P ~ R L E A : Ba nu!... m-am r[t[cit de vreo =apte ori, de c`nd am pornit de-acas[. L { C U S T { : Ai umblat ]n bobote ca =i mine; ne trebuie dar un c[l[uz. Stolnice, un c[l[uz c`t oi bate-n palme. S T O L N I C U L (nemi=c`ndu-se): Numaidec`t, m[ria-ta. P ~ R L E A : Paharnice, un c[l[uz. PA H A R N I C U L (st[ pe loc): Numaidec`t. (Pepelea se ive=te ]ntre copaci.)


173

S`nziana =i Pepelea

SCENA V Aceia=i, P E P E L E A

P E P E L E A (aparte): Am l[sat pe m[tu=a-n p[dure s[ caute buruieni. P ~ R L E A : G[situ-l-a\i?... S T O L N I C U L (z[rind pe Pepelea): Iaca unul, pe d`nsul, voinici. (To\i se reped =i-l apuc[.) P E P E L E A : Ho! \ar[!... ce este?... ce v-au apucat? S T O L N I C U L (tr[g`ndu-l): Te cheam[ L[cust[-Vod[. PA H A R N I C U L (asemenea): Te cheam[ P`rlea-Vod[. P E P E L E A : Minciuni... nu m[ cheam[ nici P`rlea, nici L[cust[... m[ cheam[ Pepelea. L { C U S T { : Pepelea!... Ha! Ha! Ha! pozna= nume! P ~ R L E A (r`z`nd): Nu-i nume de calendar. L { C U S T { : Ca ale noastre. (Tare.) Pepeleo, r[spunde, po\i s[ ne duci la curtea lui Papur[-}mp[rat? P E P E L E A (aparte): Or fi pe\itori de-ai S`nzianei. L { C U S T { : Ai auzit? P ~ R L E A (tare): Po\i, m[? P E P E L E A : Pot!... v[ duc =i p`n[ la “m[ru ro=�, dac[ vre\i, =i p`n[ la calea-ntoars[. L { C U S T { : Nu, c[-i prea departe. P E P E L E A : +i p`n[ la dracu-n praznic. P ~ R L E A : Praznic? hai dar cu noi... pleac[-nainte. P E P E L E A : Bine... (Aparte.) Am s[-i r[t[cesc ]n p[durea cea deas[, din ea s[ nu mai ias[. (Servii fur[ merindele de pe mas[.) L { C U S T { : Mergem?... Poftim, vere. P ~ R L E A : Ce se potrive=te... apuc[ d-ta ]nainte, vere, e=ti mai c[runt. L { C U S T { : C[runt eu?... =tii c[ te g[sesc nostim? P ~ R L E A : M[-i fi g[sind... d[-mi bra\ul =-aidem ]mpreun[.


174

Vasile Alecsandri

(P`rlea =i L[cust[ ]=i dau bra\ul =i cearc[ a pleca odat[ cu piciorul st`ng, dar nu nimeresc. Ies cu to\ii prin fund =i dispar ]n p[dure c`nt`nd.) COR Haide\i cu to\i la curtea Lui Papur[-mp[rat, Atra=i de S`nziana Cu nume l[udat. SCENA VI D A S C { L U L M A C O V E I,T O M A ,M { R I C A,| { R A N I , | { R A N C E (care vin prin dreapta)

T O M A : A=a o fi, jup`ne dasc[le... sf`nt[ s[-\i fie vorba, mare adev[r ai rostit... nu plou[ pentru c[-i secet[. M A C O V E I : +i-i secet[, pentru c[ nu plou[. T O M A : Dar f[ bine de ne spune, pentru ce-i =i secet[ =i lips[ de ploaie? M A C O V E I : O fi trecut prin v[zduh un zmeu cu limb[ de foc. T O | I (speria\i): Un zmeu? M A C O V E I : Sau poate c[ zidarii =i c[r[midarii or fi legat norii. T O M A : Dar nu cuno=ti d-ta vreun chip de-a-i dezlega? M { R I C A : B[rbatul meu s[ nu cunoasc[... ai pripit de te-ai vorbit; asta... ai vorbit de te-ai pripit. M A C O V E I : Tronc, M[rico!... Oameni buni, este un leac de secet[ care nu d[ gre=. T O | I : Care, care?... M A C O V E I : S[-neca\i o bab[. T O | I : +-a ploua? M A C O V E I : Cu cofa. T O | I : Hai, m[i, s[ g[sim o bab[. (Ar[t`nd femeile.) Pe care din ele s-o alegem? F E M E I L E (ar[t`ndu-se una pe alta): Pe Catrina, pe Safta, pe Tudora, pe Tofana, pe jup`neasa d[sc[li\a...


175

S`nziana =i Pepelea

M { R I C A : Pe mine?... Eu bab[?... (Lui Macovei.) Bab[-s, jup`ne dasc[le? bab[? M A C O V E I : Ba! ba... B { R B A | I I : Pe d`nsele, m[i! (Se lupt[ b[rba\ii cu femeile; ele dau \ipete.) B{RBA|II Degrab[, degrab[ S[ prindem o bab[ +i-n ap[ s-o d[m. Degrab[ printr-]nsa De foc =i de d`nsa Acum s[ sc[p[m. FEMEILE Ho\ilor! pieri\i de-aici, C[ v-om bate cu urzici, V-om zg`ria ca pisici De-\i fi to\i numai be=ici. SCENA VII Aceia=i, B A B A R A D A (se ive=te-n fund)

B A B A R A D A : S[ tr[iasc[ Pepelea!... bun[ c`rj[ mi-a durat... am s[-i desc`nt de dor. F E M E I L E : Iaca o bab[, iaca o bab[! T O | I : Baba Rada, vr[jitoarea! M A C O V E I : Ea o fi legat norii... pe d`nsa, oameni buni... =i u=tiuluc! ]n balt[. (B[rba\ii se reped de apuc[ pe bab[, lu`nd-o-n sus.) B { R B A | I I : }n balt[! B A B A R A D A : Ce-i? ce-i? F E M E I L E : }n balt[! B A B A R A D A : }n balt[? Vai de mine... dar ce v-am gre=it eu, oameni buni?...


176

Vasile Alecsandri

M A C O V E I : }n balt[, talpa iadului! B A B A R A D A : Ajutor! ajutor! Pepeleo! SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (alearg[ prin fund)

P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... Mama Rada?... B A B A R A D A : Nu m[ l[sa, Pepela= drag[, vor ho\ii s[ m[-nece. P E P E L E A : S[ te-nece, pentru ce? Sta\i, oameni buni... nu face\i p[catul. T O | I : }n l[turi, m[ sfrijitule. P E P E L E A : Nu m[ las de voi, cihar de m-a\i ucide... Mama Rada-i nevinovat[. M A C O V E I : Cum ]ndr[zne=ti, m[i \ing[ule, s[ te ]mpotrive=ti voin\ei poporului?... Nu =tii ce spuneau str[mo=ii no=tri:�Box, pipili, Box...� P E P E L E A : Ce box, m[, na box!... (Trage un pumn ]n ghigilicul lui Macovei.) M A C O V E I : Aoleo! m-a necinstit. T O M A : Iii!... a ridicat m`na asupra lui jup`n Macovei. M { R I C A : I-a turtit nasul pe ghigilic? asta... M A C O V E I : Lega\i-l, m[i, s[-l ducem la procuror. C`t pentru bab[, u=tiuluc ]n balt[. (|[ranii leag[ m`inile lui Pepelea.) P E P E L E A (lupt`nd): Ho\ilor, tic[lo=ilor!... v[ pune\i o sut[ pe un om, ca corbii =i ca judanii. (|[ranii las[ pe Pepelea legat =i se-ntorc la Baba Rada.) B A B A R A D A : Pepeleo, Pepeleo... (|[ranii ridic[ pe bab[ =i se ]ndreapt[ spre lac cu ea.) P E P E L E A : Tic[lo=ii... ucid pe biata bab[, f[r[ vin[, =i pe mine m-au legat, ca s[ m[ duc[ la ]nchisoare... s-au dus cu to\ii... nu-i nime, p-aici mi-e drumul. (Fuge-n c[su\[.) | { R A N I I (pe malul lacului): Una!


177

S`nziana =i Pepelea

B A B A R A D A : Pepeleo! | { R A N I I : Dou[, trei... hup, u=tiuluc. (O arunc[ pe bab[ =i deodat[ s-aude un tunet dep[rtat, cerul s-acopere de nouri negri.) M A C O V E I : Parapanghelos! De-acum umfla\i pe Pepelea =i hai la procurorul. | { R A N I I (revenind ]n scen[): Dar unde-i? | { R A N I I : A pierit! M A C O V E I : Pierit s[ fie! (}ncepe furtun[ mare, tunete prelungite.) Iaca, m[i!... vede\i? cum a\i ]necat vr[jitoarea, a =i-nceput a ploua. T O M A : Plou[ cu fulgere, jup`ne dasc[le, dar ap[ — tuf[. F E M E I L E : Vai de noi! o s[ ne tr[sneasc[. M { R I C A : Hai s-aprindem Pa=ti de la lum`nare... asta... lum`nare de la Pa=ti. M A C O V E I : Tronc, M[rico! T O | I : Hai pe-acas[, la s[n[toasa, voinici. (Un fulger cade-n lac, to\i fug ]n dreapta speria\i.) SCENA IX P E P E L E A (ie=ind din c[su\[): S[ se fi ]necat biata m[tu=[?... dea= =ti c[ a= g[si-o, m-a= arunca ]not. Ia s[ vedem. (Vine ]n scen[ =i g[se=te o c`rj[.) Iaca una din c`rjele ei... poate s[-mi fie de ajutor... (La mal). A!... pare c[ z[resc ceva... ea-i... plute=te... d[, Doamne, s-o scap. (}ntinde c`rja-n ap[ =i scoate sumanul babei.) Nu-i ea. S[rmana, e numai sumanul ei, a murit! S-a dus pe ceea lume, =i eu am r[mas iar singur. (Pl`nge.) R[u m[ doare inima dup[ ea... dar ce aud!... ce v[d! (Furtuna trece, norii dispar =i luna se ]nal\[ de dup[ copaci, ]n fund... pe suprafa\a lacului r[sar mai multe flori mari de nuf[r =i ]n fiecare din ele st[ ]nchis[ c`te-o z`n[; ]n cea mai frumoas[ se g[se=te Baba Rada, metamorfozat[ ]n Regina Z`nelor; razele lunii lumineaz[ tainic tabloul.)


178

Vasile Alecsandri

SCENA X P E P E L E A , Z~NE, B A B A R A D A (schimbat[ ]n z`n[)

COR DE Z~NE Frumoas[ Z`n[ cu dulce nume Din s`nul apei iese la lume. Ferice omul care pe ea La foc de stele o va vedea. (Florile de nuf[r se deschid, z`nele ies de formeaz[ ]mpreun[ un grup artistic ]n lumina electric[. }n floarea din mijloc apare Baba Rada sub figura =i sub costumul unei z`ne tinere =i frumoase =i ]ncununat[ cu plante acvatice.) Z~NA Pepeleo, bl`nd suflet, tu singur cu-ndurare, Ai vrut s[-mi aperi via\a de-a pro=tilor turbare. Pe tine eu din umbr[ te-oi scoate la lumin[, C[ci fosta Baba Rada de-acum e a ta z`n[. (Z`na, ie=ind din floare, p[=e=te pe fa\a apei =i vine ]n scen[.) P E P E L E A (cade-n genunchi): O!... ce minune cereasc[. Z ~ N A : Pepeleo!... de azi ]ncepe o via\[ plin[ de lupte pentru tine... dar s[ n-ai grij[, vei fi pretutindeni ap[rat =i sus\inut de mine. |ine acest fluiera= de trestie, el te va ajuta la orice nevoie... c`nd ]i c`nta din el... \ine =-acest inel de logodn[ cu S`nziana. P E P E L E A : Ah!... z`n[ frumoas[ =i milostiv[, m[ logode=ti cu norocul. Z ~ N A : Norocul s[ te ]nso\easc[ ]n calea vie\ii. Acum te las, Pepeleo... r[m`i cu bine, eu m[-ntorc ]n ]mp[r[\ia z`nelor. (Z`na se-ntoarce ]n floarea ei, toate florile s-afund[ ]ncet, ]n sunetul simfonic al orchestrei. Corul repet[ refrenul de la ]nceput.) (Sf`r=itul actului I.)


179

S`nziana =i Pepelea

ACTUL II Teatrul reprezint[ sala tronului lui Papur[-}mp[rat... Vasuri mari cu plante acvatice sunt a=ezate ]n col\uri... un tron mare de aur ]n st`nga, alt tron mai mic al[turi, spre public... o u=[ ]n st`nga, ce duce ]n apartamentul ]mp[r[tesei... ]n dreapta, u=i mari... ]n fund, arcade largi =i ]nalte, ce se deschid pe teras[, deasupra gr[dinii.

SCENA I P E P E L E A (se ive=te cu sfial[ pe teras[, apoi intr[ ]n scen[): Nu m[ vede nime? M-am furi=at prin gr[dina ]mp[r[teasc[, doar oi z[ri pe S`nziana... dar toate ferestrele palatului sunt ]nchise... Ce bog[\ii... Ce loca= fermec[tor!... Bine m-a= deprinde a tr[i aice... al[turea cu fata ]mp[ratului. Dac[ m-ar ajuta Z`na-Lacului s[ mi se ]mplineasc[ dorul... Ian s[-mi ]ncerc norocul, sun`nd din fluierul [sta!... S[ vedem ce poate el!... (Privind fluierul, c`nt[.) ARIE I

Fluiera= frumos, Mult zici tu duios. Scumpe fluiera=, Mult zici dr[g[la=, Zi cu glasul t[u, Zi pe g`ndul meu, Versul cel cu foc, Ce-aduce noroc. II

Fluiera= de fag, A! spune cu drag, Spune de-al meu dor Scumpului odor, C[ inima mea


180

Vasile Alecsandri

Vecinic pentru ea Bate ne-ncetat D-un amor curat. (El vrea s[ c`nte din fluier, dar se opre=te, z[rind ]n dreapta pe T`ndal[.) Dar vine cineva... m[ ]nchin cu c`ntecul =i, la fug[... s[ m[ ascund ]n gr[din[. (Dispare dup[ arcade.) SCENA II T ~ N D A L { , pe urm[ P { C A L { (am`ndoi ]n haine brodate cu fir =-acoperite cu decora\ii pe piept =i pe spate)

T ~ N D A L { (venind din dreapta): St[p`nul meu, augustatea-sa marele ]mp[rat Papur[ doarme... Doarm[ s[n[tos =i f[r[ grij[, c`t m[ are pe mine, T`ndal[, prim-ministru... Toat[ sarcina statului e pe spinarea mea... Sarcin[ grea!... (Cu emfaz[.) }ns[ m[ simt m`ndru de-a o purta pentru gloria, prosperitatea, prop[=irea =i moralitatea poporului ce se ad[poste=te la umbra sceptrului ]mp[r[tesc al august[\ii-sale... (Z[rind pe P[cal[.) Dar pare c[ g[sesc pe P[cal[, colegul meu de cabinet... un =iret de frunte, care ades m[ p[c[le=te!... Cum s[ m[ dezbar de el?... Am c[tat s[-l trimit departe, peste nou[ m[ri =i nou[ \[ri, ]ntr-o ambasad[... dar n-a primit... Ce tertip s[ mai iscodesc?... (St[ pe g`nduri.) P { C A L { (intr[ pe sub arcade): Doarme augustul nostru, =i soarele-i sus... }ns[ are =i dreptate s[-=i odihneasc[ b[tr`ne\ele. (Z[rind pe T`ndal[.) A!... iaca T`ndal[, perechea mea de la carul statului... cum s[-l dau peste cap?... T ~ N D A L { : Ce v[d? Excelen\a-voastr[ la curte a=a de diminea\[? P { C A L { : Datoria-mi fac, urm`nd pildei excelen\ei-voastre. T ~ N D A L { : Datorie sacr[... c`nd st[p`nul trage la aghioase... Sluga credincioas[ vegheaz[, pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea...


S`nziana =i Pepelea

181

T ~ N D A L { : Prosperitatea... P { C A L { : +i moralitatea poporului, ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc. A M ~ N D O I (]nclina\i): Al august[\ii-sale... P { C A L { : Bine, acuma ad-o colea jum[tatea milionului ce-ai c`=tigat ast[-noapte. T ~ N D A L { : Ce milion? Care milion? de unde milion? P { C A L { : Care? (}i =opte=te la ureche.) Cel care ai c`=tigat ru=fet de la concesionarii baloanelor. T ~ N D A L { (cu mirare): De unde o =tii? P { C A L { : E scris pe nasul excelen\ei-voastre, ad-o... T ~ N D A L { : Ei, =tii una? Las[-mi mie milionul [sta, =i eu ]\i f[g[duiesc alt milion la anul. P { C A L { : Cum? T ~ N D A L { (]i vorbe=te la ureche): Din r[scump[rarea concesiunii baloanelor. P { C A L { : Parol? T ~ N D A L { : Parol! P { C A L { : Ba, ba, ba, mai bine azi un ou dec`t la anul un bou; ad[! T ~ N D A L { : Bine, om regula socotelile mai pe urm[, acum s[ ne ocup[m de afacerile politice... +tii c[ domni\a S`nziana e fat[ mare?... P { C A L { : O fi; =i, prin urmare, i-a ab[tut s[ se m[rite numaidec`t. T ~ N D A L { : Fat[ mare nu-i? Trebuie s[-i credem. P { C A L { : +i ]mp[ratul, care se supune la toate voin\ele ei, a trimis crainici pe la toate ]mp[r[\iile ca s[ le duc[ aceast[ veste. T ~ N D A L { : O =tiu. P { C A L { : +i chiar au ]nceput a sosi ]n ora= mai mul\i din acei ceau auzit de frumuse\ea domni\ei. T ~ N D A L { : Care =i care?... P { C A L { : Zoril[, craiul R[s[ritului; Murgil[, craiul Apusului... =i P`rlea-Vod[, =i L[cust[-Vod[, =i al\i mul\i din toate p[r\ile lumii. T ~ N D A L { : Minunat; =i unde au tras la gazd[?


182

Vasile Alecsandri

P { C A L { : La “Grand Hotel”, la “Trei sarmale”. T ~ N D A L { : Cred c-om c[p[ta ceva decora\ii de la ei... decora\ii cu briliante primprejur... iar nu ca potcoavele astea, care c`nt[resc zece oca... de aram[... Prive=te: ordinul Hipopotamului!... ordinul Urangutanului!... ordinul Bivolului... ordinul Bibilicului... etc... P { C A L { : Acestea sunt decora\ii zoologice... dar unde le-om mai anina =i pe celelalte?... T ~ N D A L { : Pe din[untrul livrelei... ca c[ptu=al[. (S-aude-n st`nga un c[scat lung.) P { C A L { : Taci... s-anun\[ ]mp[ratul. (Papur[-}mp[rat vine ]n halat =i papuci galbeni... =i cu coroana peste scuf[.) SCENA III Aceia=i, P A P U R {

PA P U R { : A... a... a!... Bine am dormit. A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine, augustate. PA P U R { : Aici sunte\i, mini=trii mei iste\i! T ~ N D A L { : La u=a august[ a iatacului ]mp[r[tesc... P { C A L { : Precum se cuvine... PA P U R { : Vine... bine vreau s[ zic, ne place s[ v[ vedem aproape de tron, pentru c[ sunte\i ageri. A M ~ N D O I (]nchin`ndu-se): M[ria-ta... PA P U R { : Credincio=i! A M ~ N D O I : Augustate... PA P U R { : }ntegri. A M ~ N D O I : Luminate ]mp[rate... PA P U R { : De=i nu prea frumo=i... A M ~ N D O I : Milostive st[p`ne... PA P U R { : Destul, nu v[ mai fr`nge\i =alele... c`te ceasuri sunt?...


S`nziana =i Pepelea

183

T ~ N D A L { : C`te porunce=te augustatea-voastr[ s[ fie. PA P U R { : M-am trezit destul de diminea\[, nu-i a=a? T ~ N D A L { : A=a! v-a\i trezit odat[ cu zorile. PA P U R { : Oare?... Ce crezi =i tu, P[cal[... ]mi pare c[ soarele-i sus. P { C A L { : Zorile au mai ]nt`rziat ast[zi, pentru pl[cerea august[\iivoastre. PA P U R { : Bine-au f[cut, pentru c[ eram foarte obosit... trebile statului... T ~ N D A L { : V[ prea osteni\i, augustate; =i nu se cade s[ compromita\i augusta voastr[ s[n[tate. Nou[, servitorilor tronului, ne incumb[ truda; pentru gloria... P { C A L { : Prop[=irea... T ~ N D A L { : Prosperitatea! P { C A L { : +i moralitatea poporului ce s-ad[poste=te... T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc... A M ~ N D O I : Al august[\ii-voastre! PA P U R { : Frumoas[ imagine!... umbra sceptrului... mi-o repeta\i ]n toate zilele... e cam monoton[, ]ns[ pl[cut[... =i ce mai face poporul?... nu l-am v[zut de mult... T ~ N D A L { : Nu-=i ]ncape ]n piele de fericire. PA P U R { : A=a s[ fie, P[cal[, ]=i ]ncape sau nu-=i ]ncape? P { C A L { : Nu-=i ]ncape... e burduf... PA P U R { : Burduf!... A!... mul\umirea mea este deplin[... adic[ tocmai deplin[ nu... pentru c[ tarafurile politice se-nmul\esc pe toat[ ziua... C`te avem p`n-acum? P { C A L { : 57, augustate. PA P U R { : Numai at`tea?... le credeam mai plodoase... care au mai ie=it la maidan?... P { C A L { (desf[=ur`nd o h`rtie lung[): Iat[ lista. PA P U R { : Breee!... ce pomelnic!... cite=te-l, P[cal[. P { C A L { : Categoria-nt`i. PA P U R { : Cum?... Sunt pe categorii?


184

Vasile Alecsandri

PA P U R { : Dar, categorisi\i. PA P U R { : Zi-nainte. P { C A L { : Categoria-nt`i! Tarafuri colorate. PA P U R { : Colorate?... P { C A L { : Da!... pentru ca s[ bat[ mai bine la ochi. (Citind.) Taraful verde. PA P U R { : Verde? Pentru ce verde? P { C A L { : Pentru c[-i spanac. (Citind.) Taraful galben. PA P U R { : Galben?... O fi taraf de dovleci?... P { C A L { : Tocmai... e un taraf care a prins g[lbea\[. (Citind.) Taraful alb. PA P U R { : Alb?... Se vede c[-i mai sp[lat? P { C A L { : +i p[time=te de albea\[ pe ochi. (Citind.) Taraful stacojiu. PA P U R { : Stacojiu?... pentru ce? P { C A L { : Pentru c[ cu c`t e mai fiert, cu at`t e mai ro=. PA P U R { : Ca racii. P { C A L { : Raci progresi=ti etc. Categoria a doua... Taraful na\ionalliberal, taraful liberal-na\ional, taraful liberal-na\ional-moderat, taraful moderat-na\ional-liberal. PA P U R { : Treci la alt[ categorie, asta-i cam ]ntr-acela=i p[r. P { C A L { : A treia categorie... Taraful aristocrat, democrat, burtocrat, pungocrat, postocrat... PA P U R { : Destul... m-am ame\it =i simt c[ devin prostocrat ca d`n=ii... +i care-i deviza politic[ a tuturor? P { C A L { : Una =-aceea=i... “Scoal[-te de la locul t[u, s[ m[ pun eu.� PA P U R { : Adic[, cu alte cuvinte... S[ v[ dau afar[ pe voi =i s[-i iau pe d`n=ii ]n loc? P { C A L { : Cam a=a! PA P U R { : +-a=a se poate... s[ v[ dau afar[... s[ nu v[ dau?... Ba s[ v[ dau. A M ~ N D O I : Fereasc[ Dumnezeu, auguste. PA P U R { : Dar dac[ v[ voi p[stra... Cum s[ salv[m situa\iunea?...


S`nziana =i Pepelea

185

T ~ N D A L { : Tr`ntind tarafurile la pu=c[rie. PA P U R { : Bun[ idee, s[ le tr`ntim... oare s[ le tr`ntim?... =i pentru ce s[ nu le tr`ntim?... Ce zici =i tu, P[cal[?... P { C A L { : Zic s[ nu le tr`ntim, maiestate... pentru c[ o asemenea tr`nt[ ar fi o m[sur[ ]n incompatibilitate cu abilitatea guvernamental[. PA P U R { (aiurit): A=a... (Aparte.) N-am prea ]n\eles. (Tare.) Apoi dar s[-i l[s[m ]n pace, mai cu seam[ c[ am alt[ belea pe capul meu... S`nziana mi-a declarat c[ vrea s[ se m[rite pe placul ei... iar nu dup[ convenien\ele politicii statului... Eu chibzuisem s[ fac alian\[ cu vecinul meu, cu Piperu=-Craiul... dar fata-l g[se=te prea iute... =i nu-l vrea. T ~ N D A L { : Asta poate s[ nasc[ mari complica\iuni. P { C A L { : Poate chiar =i r[zboaie. PA P U R { : +-apoi?... nu mi-e team[ de-un Piperu=. C`\i pip[ru=i am m`ncat eu, de c`nd ]mp[r[\esc!... Au ]nceput s[ curg[ pe\itori pentru S`nziana? T ~ N D A L { : }nceput... Hotelul “La trei sarmale� e plin de crai, domni =i ]mp[ra\i, care a=teapt[ s[ fie invita\i a se prezenta la Curte. PA P U R { : Bine, face\i-le cunoscut c[-i voi primi chiar ast[zi... G[tit-a\i tot pentru ceremonialul primirii lor? P { C A L { : Totul e gata. PA P U R { : Merge\i dar s[-i aduce\i ]n prezen\a noastr[, hai, mar=! A M ~ N D O I : Numaidec`t, auguste... (Ies ]nchin`ndu-se.) PA P U R { (singur): Un cap ]ncoronat trebuie s[ aib[ caracter ferm =i voin\[ nestr[mutat[... altminterea se-ncurc[ r[u i\ele politice... Eu am hot[r`t s[ fac pe voia S`nzianei... =i nu m[ schimb odat[ cu capul (o pauz[), =i ]ns[ prudent de-a expune ]mp[r[\ia la cine =tie ce calamit[\i, pentru capriciul unei copile alintate... Ce-ar fi, adic[, dac[ n-a= m[rita-o acum?... ar pl`nge =-at`ta tot... dar de ce s-o fac s[ pl`ng[, dr[gu\a?... Vrea s[ se m[rite, lucru natural. (Schimb[ tonul.) Vrea, vrea... multe vrea omul... de m-a= potrivi... ea are voin\a ei... dar =i eu am pe-a mea... =i, ]n sf`r=it, cine-i ]mp[ratul? Eu!... cine are dreptul de a porunci?... Eu! prin urmare, s-o m[rit... alta n-am ce face. (St[ pe g`nduri, num[r`nd pe degete.) S-o m[rit?... s[ n-o m[rit?...


186

Vasile Alecsandri

SCENA IV P A P U R { , S ~ N Z I A N A (iese din apartamentul ei)

S ~ N Z I A N A : T[tuc[. (Vine de-l s[rut[.) PA P U R { : Copila mea, te-ai trezit?... S ~ N Z I A N A : Ce fel? trezit?... Soarele-i amiazi, =i d-ta tot ]n halat =i cu scufa de noapte?... PA P U R { : Am avut multe de pus la cale cu mini=trii. S ~ N Z I A N A (z`mbind): }n\eleg... a\i organizat ceremonialul de ast[zi... Scumpul meu p[rinte, c`t m[ doare s[ m[ despart de d-ta. PA P U R { : Apoi dac[ te doare a=a de mult, pentru ce vrei numaidec`t s[ ie=i din casa p[rinteasc[? S ~ N Z I A N A : Pentru ca s[ m[ duc =i eu la casa... a=a a f[cut =i mama. PA P U R { : Dumnezeu s-o ierte... ]ns[, pe vremea ei, fetele se m[ritau dup[ placul p[rin\ilor. S ~ N Z I A N A : S-au schimbat lucrurile de-atuncea, t[tuc[. Ast[zi suntem libere =i independente. PA P U R { : Forma\i =i voi un taraf?... S ~ N Z I A N A : Dar, g[sim c[ e drept s[ ne alegem noi ]n=ine tovar[=ii vie\ii noastre. PA P U R { : De aceea s-au ]nmul\it desp[r\eniile... Ascult[, S`nzian[... n-ai putea s[ mai rabzi vreo doi-trei ani?... S ~ N Z I A N A : De ce nu zece?... s[-mpletesc coad[ alb[. PA P U R { : P`n’ la coad[ alb[ mai ai mult, fata mea. S ~ N Z I A N A : T[tuc[, vrei s[ afli adev[rul?... mi-a prezis o vr[jitoare c[, de nu m-oi m[rita ]n anul acesta, am s[ m[ g[sesc ]ntro primejdie de moarte. PA P U R { : De moarte!... s[ mori?... fereasc[ Dumnezeu! s[ nu faci una ca asta... mai bine te m[rit de 17 ori, cu cine \i-a cere inima... chiar c-un zmeu, dac[ ai poft[ de zmei. S ~ N Z I A N A : Bunul meu p[rinte!... Tocmai de zmei mi-e team[,


187

S`nziana =i Pepelea

pentru c[ ei fur[ fete de-mp[ra\i... =i mi-a spus vr[jitoarea c[ sunt amenin\at[... PA P U R { (speriat): Ce?... s[ te r[peasc[ o dihanie de pe ceea lume?... Merg s[ dau porunci ca s[ pun[ str[ji ]mprejurul palatului... (Strig[:) P[cal[, T`ndal[... iaca, uitasem c[ ei sunt du=i la “Trei sarmale!” S ~ N Z I A N A : Nu te turbura, t[tuc[, mai bine mergi de te g[te=te, ca s[ primim oaspe\ii veni\i la noi de prin fundul lumii. PA P U R { : Ai dreptate; m[ duc s[-mi lep[d halatul =i s[-mi pun hlamida... Pup[-m[ frumos... Pup[-m[ ]nc[ o dat[. (Dup[ ce-o s[rut[ iese zic`nd:) E frumoas[... rupt[ din soare! +i-mi sam[n[ mie, buc[\ic[ t[iat[. (Iese-n st`nga.) SCENA V S ~ N Z I A N A (singur[): Azi trebuie s[-mi aleg un mire!... pe care?... pe cel mai viteaz, mai t`n[r =i mai frumos. RECITATIV De multe nop\i mi-e somnul agitat +i p`n[-n zori ades nu pot dormi. Un glas ascuns ]mi zice ne-ncetat C[ am ajuns ]n timpul de-a iubi. ARIE I

F[r[ dor, f[r[ iubire, Nu e-n lume fericire, Spune doica mea. Ea-i b[tr`n[, ispitit[; Ca s[ fiu dar norocit[, S-o ascult pe ea. II

F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept, vin’ cu gr[bire,


188

Vasile Alecsandri

Vino de m[ ia, Ca s[ ducem ]mpreun[ Via\[ dulce, via\[ bun[ Cum inima vrea. Ah!... c`nd ar veni F[t-Frumos... (St[ g`ndind. Un zmeu trece c[lare prin v[zduh.) C`nd ar ap[rea deodat[-n ochii mei... (Zmeul apare ]ntre arcade.) SCENA VI S~NZIANA, ZMEUL

Z M E U L (]n fund): S`nzian[! S ~ N Z I A N A (tres[rind): Cine m[ cheam[? (Vede pe zmeu.) A!... (Vrea s[ fug[.) Z M E U L : Nu fugi, dulce minune; vestea frumuse\ii tale a trecut peste nou[ m[ri =i nou[ \[ri =i, ca s[ te v[d, am venit ]n zbor nou[ zile =i nou[ nop\i. S ~ N Z I A N A : Dar cine e=ti tu, care ]ndr[zne=ti?... Z M E U L : Eu sunt ]mp[ratul zmeilor. S ~ N Z I A N A (cu groaz[): E=ti zmeu?... Z M E U L : +-am jurat s[ te fac so\ia mea. S ~ N Z I A N A : Eu?... Z M E U L : Vino cu mine. S ~ N Z I A N A : Mai bine s[ mor. Z M E U L : Vino!... (Face un pas, ]ntinz`nd m`na spre ea.) SCENA VII Aceia=i, P E P E L E A (se arat[ sub arcade)

P E P E L E A : Stai, fiar[ de pe ceea lume!... un pas mai mult, e=ti mort. Z M E U L : Ce?... tu, piticule, ]mi porunce=ti mie?


189

S`nziana =i Pepelea

P E P E L E A : Pieri, pieri ]\i zic. Z M E U L (ridic[ buzduganul): Se vede c[ vrei s[ legi fr[\ie de moarte cu buzduganul meu? P E P E L E A : +i tu cu fluiera=ul meu. (Sun[ din fluier.) Z M E U L (r[m`ne ]ncremenit, vrea s[-nainteze, dar nu poate; vrea s[ ridice buzduganul, =i-i cade bra\ul f[r[ putere): P[c[tosule!... a=teapt[... Ce-am p[\it?... nu pot face un pas ]nainte... nu pot purta buzduganul, sunt fermecat... fluierul acesta m[-nvinge... (Se tot retrage ]nd[r[t, ]mpins de-o putere misterioas[, ]n sunetul fluierului Pepelea-l urm[re=te, am`ndoi dispar ]n gr[din[.) S ~ N Z I A N A (trezindu-se din buim[ceal[): Am visat?... Era s[ m[ r[peasc[ un zmeu?... +i m-a sc[pat de el?... Cine m-a sc[pat?... Poate c[ era F[t-Frumos. F[t-Frumos, o, dulce mire, Te a=tept vin’ cu gr[bire, Vino de m[ ia... etc. (Iese prin st`nga c`nt`nd sotto voce.) SCENA VIII P { C A L { , T ~ N D A L { , P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { -V O D { , Z O R I L { , M U R G I L { (mai multe persoane din toate p[r\ile lumii, ]n diverse costume fantastice) (S-aud fanfare-n curte, u=ile-n dreapta se deschid; doi u=ieri vin de se a=eaz[ la intrare. Intr[ cortegiul de crai, domni =i ]mp[ra\i, preceda\i de T`ndal[ =i P[cal[ =i urma\i de steaguri cu emblemele lor. Se pun ]n semicerc, ]n fa\a tronului.)

COR Azi e ziua mult dorit[, C`nd, uimi\i, o s[ vedem O minune str[lucit[, Un crin alb cu diadem.


190

Vasile Alecsandri

T ~ N D A L { : Poftim, vesti\i =i de bun neam domni, crai =i ]mp[ra\i! }n cur`nd va sosi marele, gloriosul, m[rinimosul, augustul Papur[}mp[rat, ]mpreun[ cu frumoasa, ]nc`nt[toarea, augusta sa copil[, domni\a S`nziana. (}n sunetul unui mar= triumfal, intr[ Papur[ cu hlamid[ =i cu coroan[ aurit[, \in`nd pe S`nziana de m`n[, urma\i de mai multe dame =i magna\i de Curte... ei fac jurul s[lii, salut`nd pe oaspe\i, =-apoi merg de se suie pe tronuri. Steagurile se ]nclin[ ]n fa\a lor =i to\i oaspe\ii r[m`n extazia\i, privind la S`nziana... P`rlea-Vod[ d[ semne de admira\ie grotesc[. T`ndal[ st[ l`ng[ tron.) COR Iat[ ]mp[ratul, Iat[ luminatul Cu S`nziana, M`ndra Cos`nzeana, Ori=icine-o vede Jur[ =i crede C[ e un juvaer, C[zut aici din cer. SCENA IX Aceia=i, P A P U R { cu S ~ N Z I A N A

PA P U R { (pe tron): Bine-a\i venit la curtea noastr[, oaspe\i de soi =i de tot soiul!... Crainicii no=tri v-au dus vestea despre copil[ =i zestrea ei... jum[tate de ]mp[r[\ie, f[r[ ipotec[... Care din voi va avea noroc s[ plac[ fetei va avea parte de am`ndou[... Haide, ar[ta\i-v[ talentele =i nurii, concursul e deschis; am zis!...


191

S`nziana =i Pepelea

T O | I : Tr[iasc[ Papur[-}mp[rat! PA P U R { : Acum =i pururea =i-n vecii vecilor... T O | I : Amin! P A P U R { : P[cal[, te numesc mare=al de ocazie, f[r[ leaf[. Prezenteaz[-ne concuren\ii cu tropos. P { C A L { : Ascult. (Prezent`nd pe Zoril[.) M[ria-sa Zoril[, craiul R[s[ritului. PA P U R { : Zoril[?... Am cunoscut ]n tinere\e pe babacu-t[u; p[timea, s[rmanul, de c[scat, altminterea era de=tept =i cam... berbant. (R`z`nd.) }mi aduc aminte c[ odat[ ne-am ]nt`rziat ]mpreun[ p[n[-n faptul zilei, ]ntr-o mahala!... ha! ha! ha! St`rnisem to\i c`inii =i comisarii... ha, ha, ha! T ~ N D A L { (]ncet, cu dezaprobare): Auguste... PA P U R { (serios): Ai dreptate, T`ndal[, nu iart[ ighemoniconul. (Arat[ pe S`nziana.) +i e s[rb[toare-n cas[; iaca tac, tac. ZORIL{ (]ngenunche dinaintea tronului S`nzianei =i declam[): Princes[! R[s[ritul e raiul p[m`ntesc; Din el r[sare luna =i soarele ceresc! Prime=te-a fi regin[ acelui dulce plai, Ca s[ priveasc[ lumea-n mirare rai ]n rai. (Se scoal[ =i se retrage.) PA P U R { (lui T`ndal[): Rarerarerai ]n rai? parc[ aud broa=tele, T`ndal[. T ~ N D A L { : Poezie imitativ[, auguste. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe Murgil[): M[ria-sa Murgil[, craiul Apusului. PA P U R { : Murgil[?... St[i... am cunoscut =i pe babacu-t[u; era cam posomor`t de firea lui. Ce mai face? M U R G I L { (posomor`t): A apus... PA P U R { : A apus!... Ce spui? A dat pielea popii? Hei!... lume,


192

Vasile Alecsandri

lume!... to\i suntem mai mult sau mai pu\in muritori. (}=i sufl[ nasul tare.) Ca m`ine ]i apune =i tu. M U R G I L { (asemenea =i el ]ngenunche ]naintea S`nzianei =i declam[): Princes[, ]n Apusul profund, mistuitor, Apune soare, lun[, tot ce-i str[lucitor, Dar jur pe-a ta frumse\[, de lume admirat[, C[ tu nu vei apune din ochii-mi niciodat[. (Se retrage.) PA P U R { : Frumos!... (Lui T`ndal[.) Ce au, T`ndal[, de gr[iesc to\i ]n stihuri?... e vreo boal[ nou[? T ~ N D A L { : Da... o boal[ ce se nume=te stiho-morbus. PA P U R { : O fi!... P { C A L { (prezent`nd pe L[cust[): M[ria-sa L[cust[-Vod[. PA P U R { : L[cust[? Te =tiu de mult... mi-ai potopit ogoarele ]ntr-o vreme... la anul o mie =i ceva! L { C U S T { : Era foamete, augustate... =i eram pe atunci un copil f[r[ judecat[, zburdalnic. PA P U R { : A=a!... +-acum v[d cu mul\umire c[, de=i e=ti fl[c[u tomnatic, te \ii bine; tot verde! L { C U S T { : Am stomac bun! PA P U R { (lui T`ndal[): Stomac de L[cust[. L { C U S T { (]ngenuncheaz[ dinaintea S`nzianei =i declam[): Frunz[ verde de mohor Mor de dor... z[u... de dor mor, Mor... mor... mor... (Aparte.) Ce dracu!... am uitat restul =i mi-am pierdut rostul. PA P U R { (lui T`ndal[): Ian ascult[, T`ndal[... [sta mormorose=te ca un urs. L { C U S T { (cat[ a continua): Frunz[ verde de mohor Mor, mor, mor...


193

S`nziana =i Pepelea

PA P U R { : L[cust[... drag[ L[cust[, las[, nu mai muri acum, f[tul meu, pe alt[dat[, pe alt[dat[, a=a s[ tr[ie=ti. L { C U S T { (retr[g`ndu-se): Curios!... mi-am uitat improviza\ia. P { C A L { (prezent`nd pe P`rlea): M[ria-sa, P`rlea-Vod[. PA P U R { : P`rlea?... p`rlit e=ti de soare! P ~ R L E A : Ba din n[scare, augustate. (Declam[:) Princes[, a ta frumse\[-nfocat[ =i b[laie }n vulcanul meu de suflet a aprins o p[l[laie. Ard, ard, ard, m[ fac cenu=[, c[ci amorul m[ ]ncinge. A! precum ai aprins focul, f[ bine de mi-l =i stinge. PA P U R { : Pompieri!... chema\i pompierii... e-n stare s[-mi dea foc palatului. (S-aude afar[ fluierul lui Pepelea.) P ~ R L E A (indignat): Cine m[ fluier[? PA P U R { : Ce se-aude, un fluier? S ~ N Z I A N A (uimit[, aparte): Parc[-i fluierul care m-a sc[pat de zmeu. (Apare Pepelea pe pragul u=ii din dreapta.) SCENA X Aceia=i, P E P E L E A

PA P U R { : Cine e=ti tu, seme\ule, de ]ndr[zne=ti s-ai ]ndr[zneala de a te prezenta dinaintea noastr[? P E P E L E A : Luminate ]mp[rate, sunt solul Z`nei-Lacului!... Acea z`n[ n[zdr[van[ a auzit de preaputernicul, prea]n\eleptul, pream[rinimosul Papur[-}mp[rat, precum =i de cereasca frumuse\e a fiicei sale, care-i sam[n[... PA P U R { (]mbl`nzit): A=a mai vii de-acas[... urmeaz[. P E P E L E A : +i, vr`nd s[ v[ arate admirarea ce i-a\i inspirat, v[ trimite prin mine, pentru serbarea de ast[zi, dou[ prezenturi, cum nu s-a mai v[zut pe lume.


194

Vasile Alecsandri

PA P U R { : Care? unde-s?... P E P E L E A (face un semn afar[; un paj intr[, aduc`nd o colivie mic[ de aur, ]n care este ]nchis[ o pas[re albastr[, =i al\i doi servitori aduc o oglind[ mare, pus[ pe dou[ picioare aurite): Iat[-le!... o pas[re m[iastr[, pentru frumoasa =i ]nc`nt[toarea princes[. (Ia colivia =-o prezint[ S`nzianei.) +-aceast[ oglind[, pentru augustatea-voastr[... Pas[rea are grai omenesc =i r[spunde la toate ]ntreb[rile... Oglinda arat[ adev[rul... Z`na v[ roag[ s[ le primi\i bucuro=i, din parte-i. (Servitorii a=eaz[ oglinda ]ntre ambele arcade, fa\[ cu publicul.) PA P U R { : Primim, cum nu?... =i-i trimitem asigurarea ]naltei noastre considera\iuni. S ~ N Z I A N A : Ce frumoas[ pas[re! PA P U R { : O fi dumbr[veanc[? (Lui Pepelea.) +i zici c[ ast[ pas[re gr[ie=te? P E P E L E A : E pas[re m[iastr[... adresa\i-i orice ]ntrebare, ea va r[spunde. PA P U R { : Ce s-o-ntreb? Ha! am g[sit... P[s[ric[ drag[... spunemi: sunt co\cari ]n ]mp[r[\ia mea? PA S { R E A : Da! da! da! da! PA P U R { : Nu m[-ndoiam de asta... care sunt cei mai mari ghe=eftari? PA S { R E A : P[cal[... T`ndal[... PA P U R { : Ce-a zis? P { C A L { : A zis T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. P { C A L { : Ba T`ndal[. T ~ N D A L { : Ba P[cal[. PA S { R E A : P[cal[-T`ndal[, T`ndal[-P[cal[. PA P U R { : Cum se poate?... +i eu credeam... T ~ N D A L { -P { C A L { : Minciuni, minciuni, gai\[ neru=inat[!... Nu o crede\i, augustate.


S`nziana =i Pepelea

195

PA P U R { (sever): T[cere!... M`ine voi fi supremul vostru judec[tor, ast[zi n-am vreme s[ fiu dec`t p[rinte... S`nzian[, ai v[zut =-ai ascultat pe onorabilii preopinan\i... asta... aspiran\i... r[spunde, care din dumnealor ]l soco\i mai demn de a-mi fi ginere mie =i, prin urmare, b[rbat \ie? S ~ N Z I A N A (scul`ndu-se): Sire, sunt confuz[ ]n momentul acesta... =i nu m[ pot pronun\a ]ndat[... at`t de mari sunt meritele dumnealor. PA P U R { : Prea bine, fata mea... Vom suspenda =edin\a pe zece minute; pentru ca s[ ai tot timpul necesar de-a lua o rezolu\ie. (Tare.) +edin\a e suspendat[ pe zece minute. Pofti\i la bufet, dac[ v[ place. (Se scoal[.) S ~ N Z I A N A (aparte): Am s[ consult pas[rea despre ursitul meu. (C[tre pas[re.) P[s[ric[ drag[, cum se nume=te ursitul meu?... PA S { R E A : Pepelea! Pepelea. S ~ N Z I A N A : Pepelea. (Iese printre arcade ]mpreun[ cu damele.) PA P U R { : Acum m[ pot cobor] de pe tron, s[-mi mai dezmor\esc =alele... (Se coboar[.) Unde-i cel ce-a adus pas[rea =i oglinda? P E P E L E A : Eu sunt. PA P U R { : Cum te cheam[? P E P E L E A : Pepelea. PA P U R { : Din botez sau de-aiurea. P E P E L E A : Ba de-aiurea. PA P U R { : A=a am chitit =i eu... acum spune-mi ce me=terie are oglinda asta?... P[n[ azi eu n-am v[zut oglinzi? P E P E L E A : Ea arat[ chipul =i totdeodat[ caracterul fiec[rui om ce se uit[ ]n ea. PA P U R { : Minunat. (Aparte.) Prin ea am s[ cunosc firea musafirilor mei. (Tare.) P[cal[, T`ndal[... ian privi\i-v[ mutrele ]n oglinda asta... ca s[ vede\i c`t sunte\i de frumo=i. P { C A L { -T ~ N D A L { (cu sfial[): Auguste... PA P U R { : Am poruncit... mar=.


196

Vasile Alecsandri

(P[cal[ =i T`ndal[ se duc ]n fa\[ la oglind[, care reflecteaz[ doi lupi cu gurile c[scate, tr[g`nd de-o pung[.) P { C A L { -T ~ N D A L { : Doi lupi!... piei, drace!... suntem lupi? PA P U R { : Lupi! Mini=trii mei, secretari de stat, sunt lupi! =i eu i-am r`nduit p[stori la oi?... (Sever.) Am s[ v[ h[ituiesc cu copoi, pungivorilor! P { C A L { -T ~ N D A L { (ab[tu\i): Ne-am dat de gol! Am p[\it-o. T O | I (cu mirare): O! PA P U R { (aparte): Acum s[ trecem la musafiri. (Tare.) L[cust[Vod[... ai idee de nurii cu care te-a ]nzestrat natura? L { C U S T { : Aproximativ, augustate, dup[ c`t m-au ]ncredin\at sexul frumos. PA P U R { : Treci la oglind[, treci ca s[ te aproximative=ti cu ochii. L { C U S T { : Bucuros... (Se pune ]n fa\a oglinzii. Oglinda reflecteaz[ o l[cust[ slab[.) T O | I (r`z`nd): A!... o l[cust[? L { C U S T { : Eu! L[cust[?... PA P U R { : Aidoma. P ~ R L E A (r`de cu hohot): A p[\it-o v[rul. PA P U R { : P`rlea-Vod[, e r`ndul dumitale. P ~ R L E A : Eu n-am grij[... sunt frumos. (Cat[ ]n oglind[. Oglinda reflecteaz[ un curcan.) Un curcan! (To\i r`d.) PA P U R { : Numai bun de pus ]n frigare. P ~ R L E A (furios): Asta-i o insult[... cere r[zbunare. (Scoate sabia ca s[ loveasc[ oglinda.) PA P U R { (oprindu-l): Ba te poftesc s[-mi la=i mobilele ]n pace; nu po\i lupta cu adev[rul... Am s[ m[ uit =i eu... privi\i =i admira\i. (Se pune majestos ]naintea oglinzii. Oglinda reflecteaz[ o broasc[ purt`nd scuf[.) Ce?... un buhai de balt[? Eu?... Asta-i brosc[rie... bo=c[rie vreau


197

S`nziana =i Pepelea

s[ zic; sf[r`ma\i oglinda asta obraznic[ ]n 40 de mii de buc[\i. Buhai de balt[?... Pepelea, unde-i Pepelea? P E P E L E A (ie=ind de dup[ oglind[): Aici. PA P U R { : La sp`nzur[toare... duce\i-l la =treang. T ~ N D A L { -P { C A L { : Pe d`nsul cu to\ii! (To\i se reped asupra lui Pepelea, care scoate fluierul de la br`u.) P E P E L E A (aparte): Am s[ te v[d, fluiera=ule, ce po\i. (Fuge spre u=a din dreapta.) PA P U R { : Nu-l l[sa\i s[ scape. P E P E L E A : Sun[, fluiera=ule, s[-i faci a juca de streche. (Sun[ din fluier ca la u=a cortului. To\i se opresc din goan[ =i ]ncep a juca ]n loc, s[rind ]n sus, str`mb`ndu-se =i neput`ndu-se opri; Pepelea iese, fluierul ]nceteaz[, dansul se opre=te.) T O | I : Dup[ el! (Se reped spre u=[, fluierul se aude mai departe, dansul iar ]ncepe =i continu[ mai strechiat, p`n’ ce fluierul tace.) Uf! am obosit, nu mai pot, ]mi dau sufletul. (Unii cad pe scaune, al\ii se reazem[-mpreun[, spate de spate.) PA P U R { (c[z`nd pe treptele tronului): Uf! am jucat f[r[ voie ca la u=a cortului, la b[tr`ne\e. Suntem vr[ji\i. SCENA XI Aceaia=i, D A M E L E C U R | I I , M A C O V E I , T O M A , | { R A N I , |{RANCE

D A M E L E (dau \ip[t afar[): A! T O | I (tres[rind): Ce este? D A M E L E (pe teras[): Zmeul! Zmeul!... S[ri\i... a r[pit pe domni\a!


198

Vasile Alecsandri

(Zmeul trece c[lare prin aer, cu S`nziana ]n bra\e.) T O | I : Zmeul!... D A M E L E (vin, alerg`nd speriate, ]n scen[): Zmeul! (Se ascund dup[ tronuri.) PA P U R { : Ce zmeu? unde-i zmeul?... ce-a\i p[\it? O D A M { (repede): }n vreme ce domni\a sta departe pe teras[, gr[ind cu pas[rea cea m[iastr[, soarele s-a-ntunecat ca de un nor =i deodat[ a ap[rut prin v[zduh un zmeu c[lare; el a trecut pe l`ng[ domni\a, a luat-o ]n bra\e =i s-a dus, s-a dus... PA P U R { (buim[cit): S-a dus, s-a dus, unde s-a dus? D A M A : +i s-a f[cut ]n cur`nd nev[zut. PA P U R { (tare): Unde? D A M A : }n fundul orizontului. T O | I : A! PA P U R { : Tocmai ]n fund? D A M A : Tocmai. T O | I : A!... A!... PA P U R { : Ce a... a... a?... ce a\i c[scat gurile?... La goan[ dup[ el! (Scoate palo=ul =i umbl[ pe scen[ ca un nebun, strig`nd:) Dup[ el, voi to\i... Domni, crai, ]mp[ra\i, P[cal[, T`ndal[, Macovei. O=tile, s[ ias[ o=tile... Poporul!... S[ sar[ poporul! Cum?... s[-mi fure bun[tate de fat[ pe sub nas? Dup[ ho\, la goan[; ]narma\i-v[ cu buzdugane, cu ciomege, cu ce-\i g[si — ]nc[leca\i pe cai, pe m[gari, pe pr[jini, =i dup[ zmeu, la goan[. Eu plec ]nainte... Hai, nu m[ l[sa\i singur. T O | I : Hai! Hai! COR La goan[, la goan[, la goan[, }n grab[, la fug[, mereu! S[-l prindem, s[-l facem tocan[, Pe ho\ul, pe h`trul de zmeu! (To\i ies, alerg`nd pe u=[ =i pe sub arcade.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I .)


199

S`nziana =i Pepelea

ACTUL III Teatrul reprezint[ o p[dure deas[, prin care se deschide o alee ce duce din fa\a scenei p`n[-n fund; ]n dreapta, un tufar, sub care st[ ghemuit Statu-Palm[.

SCENA I S T A T U - P A L M { , apoi Z ~ N A - C O D R U L U I

COR (]n p[dure) }n p[durea fermecat[ St[m ]nchi=i, vai! f[r[ vin[. O! tu, z`n[ adorat[, Scoate-ne iar la lumin[. S TAT U - P A L M { : Ian auzi cum se bocesc to\i nenoroci\ii prin=i ]n codru de Mama-P[durii!... Ce dihanie r[ut[cioas[!... Pe cine-l ]nt`lne=te r[t[cit pe-aice, ]l ]nchide ]ntr-un copac... Chiar pe mine, unche=ul Statu-Palm[-Barb[-Cot, m-a os`ndit s[ stau ]n tufarul ista... =i mi-a luat amanet iepura=ul meu cel =chiop... De nu l-ar fi m`ncat ostrop[\, s[rmanul... Dar iat[ c[ vine... La tufar, mo=ule... (Se ascunde dup[ tufar.) Z ~ N A (care vine prin alee): Frate-meu, zmeul, a r[pit pe S`nziana... =i de-atunci nu l-am mai v[zut... l-o fi fermecat, =i-l \ine legat de poalele ei... Ce proast[ be\ie e be\ia amorului!... Cum ea schimb[ pe om ]n neom... Eu dispre\uiesc aceast[ sl[biciune omeneasc[... n-am iubit, nici voi iubi vreodat[, de=i mul\i s-au ]namorat de mine =i s-au r[t[cit prin codru, c[ut`ndu-m[. N[ucii! le-am ar[tat eu cine-i Mama-P[durii... i-am atras aici ]n desime =i i-am ]nchis ]n trunchii copacilor... }n stejarul cel mare am pe F[t-Frumos; ]n salcia cea pletoas[, pe un poet bocitor; ]n tufa ceea de spini ]nvenina\i, pe un invidios jurnalist... ]n putregaiul cel de ulm, un fost ministru putred la inim[; ]n str`mb[tura cea de lemnul-c`inelui, un fals patriot; ]n tufarul cela am ]nchis pe


200

Vasile Alecsandri

Statu-Palm[-Barb[-Cot =i i-am luat z[log iepura=ul lui cel =chiop, ha! ha! ha! (Corul iar se repet[.) Ei pl`ng, =i eu r`d de bocetele lor... Dar ce z[resc? Iaca frate-meu, zmeul... posomor`t e!... efectul amorului! SCENA II Z ~ N A , Z M E U L (vine prin alee trist, palid =i ab[tut)

Z ~ N A : Bine-ai venit, frate!... Ce-ai p[\it de e=ti a=a trist? Z M E U L (ofteaz[): Ha! Z ~ N A : E=ti bolnav? Z M E U L (d[ din cap): Ha! Z ~ N A : Nu?... ai pierdut poate pe S`nziana? Z M E U L (tragic): Ah!... n-am pierdut-o, soro... ea m-a pr[p[dit pe mine. Z ~ N A : Cum? Z M E U L : Nu vrea! Z ~ N A : Ce nu vrea? Z M E U L : S[ m[ iubeasc[. Z ~ N A : Cum se poate?... tu, zmeul zmeilor! Z M E U L : Eu, zmeul zmeilor! Z ~ N A : Carevas[zic[, nu te-ai ]ndulcit cu nimica p`n[ acum? Z M E U L : }ndulcit?... Zi am[r`t, c[ci numai amar am ]nghi\it... prive=te-m[ ]n fa\[, =-apoi m[-ntreab[ de via\[. Z ~ N A : }ntr-adev[r, e=ti cam tras la fa\[. Z M E U L : +i tras pe sfoar[... Sunt galben ca nuf[rul, c[ci nici m[n`nc, nici beau, nici dorm; sunt n[uc. Z ~ N A : Adic[ ]namorat? Z M E U L : }namorat lulea. Z ~ N A : Lulea? Z M E U L (tragic): Lulea, ascult[: Dup[ ce am r[pit-o de la curtea lui Papur[... am adus-o prin v[zduh la palatul meu din insula cea nev[zut[... S[rmana!... era le=inat[ de spaim[... c`nd s-a trezit =i a dat


S`nziana =i Pepelea

201

cu ochii de mine... ]n loc s[-mi z`mbeasc[, ca celelalte fete bine crescute, =tii ce-a f[cut? Z ~ N A : Ce? Z M E U L : S-a-nfuriat ca o pisic[ s[lbatic[, =i c`t pe-aci s[ m[ chiorasc[ cu unghiile sale trandafirii... Eu am ]nceput, dup[ obicei, a-i ]n=ira vorbe dr[g[la=e... a=!... ca =i c`nd a= fi gr[it politic[. Z ~ N A (r`z`nd): A=a efect de=[n\at ai produs? Z M E U L : A=a!... i-am spus c[ o iubesc, c[ vreau s-o fac ]mp[r[teasa zmeilor, c[ i-oi aduce toate comorile din lume, botine cu tocuri de-o =chioap[, corsete, chirase, degeaba!... ]n sf`r=it, i-am c[zut la genunchi... Am pl`ns chiar, crezi tu, P[dureanco? Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea s-a uitat la mine cu dispre\ =i mi-a zis: Slut e=ti c`nd te sc`nce=ti. Z ~ N A : +i tu? Z M E U L : Eu m-am sup[rat =i am r[spuns: Slut, neslut, ai s[ fii a mea, de voie, de nevoie; =i m-am repezit s-o apuc ]n bra\e. Z ~ N A : +i ea? Z M E U L : Ea mi-a tras o palm[... dar =tii ce palm[? de mi-au sc[p[rat ochii... (Duios.) Cine ar crede c[ o m`nu=i\[ at`t de fraged[ ar putea... Mi-e umflat[ falca? Z ~ N A : Umflat[ bine... =i tu? Z M E U L : Eu m-am f[cut c[ n-am m`ncat palma =i am dat asalt ]nainte... Z ~ N A : Atunci? Z M E U L : Ea a scos, de nu =tiu unde, un pumnar =i mi-a declarat c[ se ucide de-oi face un pas mai mult. Z ~ N A : +i tu ai crezut-o? Z M E U L : Era ]n stare s[ se str[pung[, diavoloaica, pentru ca s[-=i apere... onoarea. O copili\[ cu m`na-i alb[ Pe mine, soro, m-a prins de nas. +i l`ng[-aceast[ minune dalb[


202

Vasile Alecsandri

N-am nici putere, nu am nici glas. Credeam odat[ c[ cel mai tare +i cel mai mare pe lume-s eu. Ce nerozie!... o fat[ mare E mai zmeoaic[ dec`t un zmeu! Z ~ N A : De este a=a, te j[lesc, fr[\ioare... Dup[ c`te mi-ai spus, S`nziana are m`ndrie =i energie?... Z M E U L : Prea mult[ energie... (}=i pip[ie falca.) +i eu nu mai am vlag[ ]n mine de c`nd m[ munce=te dorul... puterile mi-au secat, ]nc`t sunt foarte ]ngrijit, c[ci am aflat de venirea lui Papur[-}mp[rat asupra mea cu oaste mare! Z ~ N A : Cine \i-a adus ast[ veste? Z M E U L : Un =oim cu cap de cuc. Z ~ N A : Vro pas[re m[iastr[? Z M E U L : Nicidecum!... Un simplu cuc, care =i-a schimbat numele, ca s[ se co\of[neasc[. Z ~ N A : +i ce-ai de g`nd s[ faci? Z M E U L : De-a= fi ]n apele mele, nu mi-ar p[sa de oastea lui Papur[... dar m[ simt f[r[ curaj... de c`nd m-a muiat amorul... =i m[ tem... Z ~ N A : Nu te teme, c`t sunt eu ]n calea lor... alt drum dec`t acest din codru nu duce spre insula ta. De-or intra ]n el, ]i prind ]n mrejele mele. Z M E U L : Prinde-i, surioar[! mai cu sam[ pe ]mp[ratul... S`nziana va face tot ce voi vrea eu pentru ca s[ scape pe tat[-s[u... =-atunci voi redeveni iar zmeul zmeilor, cu-o falc[-n cer =i cu alta pe p[m`nt... dar ce s-aude? (}n st`nga e un zgomot de oameni.) Z ~ N A : Z[resc o oaste mare... o fi Papur[. Z M E U L : O oaste?... fug... Z ~ N A : Mergi degrab[ de te ]nchide ]n cetatea ta. Z M E U L : M-am dus! (Iese fuga prin fund.) Z ~ N A : S[rmanul fr[\ior, cine-ar zice c-a fost spaima lumii... prive=te, din zmeu, s-a schimbat ]n iepure. Efectul amorului! (Intr[ ]n p[dure.)


203

S`nziana =i Pepelea

SCENA III PA P U R { , P { C A L { , T ~ N D A L { , M A C O V E I , | { R A N I , O S TA + I (to\i sunt ]narma\i cu felurimi de arme; intr[ din st`nga, obosi\i de drum)

COR Aoleo! nu mai pot, Ostenit sunt de tot, Am s[ mor! Ce necaz! p`n-acum, De un an sunt pe drum Umbl[tor, mor, z[u, mor. PA P U R { : Unde suntem, T`ndal[? T ~ N D A L { : La marginea unui codru, auguste. PA P U R { : Ai vorbit de te-ai pripit... te ]ntreb, ]n ce \ar[ am ajuns? T ~ N D A L { : Cine poate =ti... de un veac de om umbl[m lela pe fa\a p[m`ntului, f[r[ a-i da de cap[t... Ne-am pierdut =i drumul =i c[rarea. PA P U R { : A=a este, mi-am l[sat tronul, masa =i odihna, ca s[-mi g[sesc fata... ]n ce hal oi g[si-o! P { C A L { : Dac[-i g[si-o?... PA P U R { : Dac-oi g[si-o, precum zici... Dar adic[ de ce n-a= g[sio? Cu toate c[ se poate prea bine s[ n-o g[sesc, dar se poate s-o =i g[sesc... ]ns[ ]n ce hal?... ]n ce hal?... asta-i ]ntrebarea? P { C A L { : Asta. PA P U R { : }n sf`r=it, unde ne afl[m?... Am trecut, ca Alexandru Machedon, prin \ara furnicilor, prin \ara c[pc[unilor, =i abia am sc[pat teferi, de=i am pierdut jum[tate de oaste... a=a vom sc[pa =i de-acum nainte... nu v[ teme\i. Dasc[le Macovei... tu, care e=ti membru Societ[\ii Geografice din Podul Iloaiei, trebuie s[ cuno=ti partea asta de lume? M A C O V E I : M[ria-ta... de nu cumva am intrat ]n ]mp[r[\ia uria=ilor sau ]n cr[ia piticilor, sau ]n domnia tricolicilor, apoi trebuie s[ nu fim departe de \ara zmeilor.


204

Vasile Alecsandri

T O | I (cu fric[): Oare? PA P U R { : Cum?...s[ fie oare zmeul a=a aproape de noi? T O | I (d`nd ]nd[r[t): }n codrul [sta? PA P U R { (se d[ dup[ osta=i): Ce v-a\i speriat, voinicilor?... au nu v[ g`ndi\i la str[mo=ii vo=tri?! la acei eroi care sunt meni\i a fi exploata\i de str[nepo\ii lor?... P[cal[-T`ndal[, unde sunte\i? P { C A L { -T ~ N D A L { (ie=ind dintre osta=i): Prezen\i. PA P U R { : Intra\i ]n codru =i trage\i cu ochiul, nu cumva ]\i z[ri zmei pe dup[ copaci. A M ~ N D O I (uimi\i): Noi? PA P U R { : Voi, d-apoi cine?... eu?... Hai, mar=... de-\i sc[pa din ghearele lor, voi fi marinimos cu voi, iert`ndu-v[ p[catele... mar=... A M ~ N D O I : Ne-am topit... PA P U R { : Pornit-a\i azi?... A M ~ N D O I : Pornit, auguste. PA P U R { (osta=ilor): P`n[ se vor ]ntoarce din misiunea lor extraordinar[, de se vor mai ]ntoarce... voi ]ntinde\i-mi cortul sub p[dure\ul cel stufos, ca s[ m[ odihnesc... (Arat[ ]n dreapta, ]nspre culise.) Unde-s P`rlea =i L[cust[? M A C O V E I : Au r[mas pe urm[, dup[ obicei. PA P U R { : Pare-mi-se c[ bat l[turile... Hai! (Iese pe g`nduri.) }n ce hal oi g[si-o? (Iese-n dreapta, c`nt`nd corul de la ]nceputul scenei.) SCENA IV P{CAL{, T~NDAL{

T ~ N D A L { : P[cal[? P { C A L { : Ce-i, T`ndal[? T ~ N D A L { : Te-ai spov[duit p`n-a nu pleca de-acas[? P { C A L { : Ba nici am g`ndit; dar tu te-ai ]mp[rt[=it? T ~ N D A L { : Nici at`t. P { C A L { : Apoi halal de noi!


S`nziana =i Pepelea

205

T ~ N D A L { : Halal!... P[cal[, =tii una? P { C A L { : Ce?... T ~ N D A L { : Dac[ am sp[la putina? P { C A L { : M-am g`ndit de mult la asta... dar unde s[ mergem?... ]ncotro s-apuc[m singuri-singurei?... s[ ne r[t[cim?... s[ ne m[n`nce fiarele?... asta vrei?... T ~ N D A L { : Fereasc[ Sf`ntul... hai dar ]n codru... de-om ]nt`lni vreun zmeu... i-om da decora\iile noastre, ca s[-l ]mbl`nzim... Cine =tie?... poate c[ =i zmeii s[ aib[ sl[biciune pentru decora\ii... P { C A L { : Bun[ idee... T`ndal[... nu e=ti prost de tot... Hai!... (Intr[ am`ndoi ]n alee =i se ]ndreapt[ cu sfial[ spre fund. Deodat[ mul\ime de \`n\ari ies dintre copaci, b`z`ind prin v[zduh, =i-i atac[.) T ~ N D A L { : P[cal[, vezi ceva? P { C A L { : Nimic alt, dec`t un soi de \`n\ari mor\i de foame... s[ juri c[-s postulan\i. T ~ N D A L { (apropiindu-se): H`=, dihanie... na!... m-a pi=cat de m`n[... (}=i trage o palm[ peste m`n[.) P { C A L { : L-ai ucis?... T ~ N D A L { : Ba!... ia seama, se pune unul pe obrazul t[u. P { C A L { : }l aud b`z`ind =i-l p`ndesc. T ~ N D A L { : D[-i! P { C A L { : Na! (}=i trage o palm[ peste obraz.) T ~ N D A L { : L-ai ucis? P { C A L { : Ba nu, ucig[-l crucea. (}naint`nd.) Vezi ceva printre copaci, T`ndal[? T ~ N D A L { : Tuf[!... Stai... P { C A L { : Ce-i? T ~ N D A L { : Un \`n\ar c`t un bivol... Iaca vine... b`z`ie... se pune pe v`rful nasului... na!... aoleo!... (}=i trage un pumn peste nas.) P { C A L { : L-ai turtit?... T ~ N D A L { : Ba, mi-am turtit nasul!


206

Vasile Alecsandri

P { C A L { : S[-i fie de bine!... (Tot ap[r`ndu-se de \`n\ari =i examin`nd desimea codrului, ajung ]n fund.) T ~ N D A L { : P[cal[... apuc[ tu ]n dreapta =i eu ]n st`nga... deacum ce-o vrea Dumnezeu cu noi. P { C A L { : Poate s[ pierim... T`ndal[, s[ ne ]mbr[\i=[m, pentru ]nt`ia =i ultima oar[... S[ ne iert[m... T ~ N D A L { (lu`ndu-l ]n bra\e): Multe \i-am gre=it, frate. P { C A L { : +i eu \ie... T ~ N D A L { : Am c[tat s[ te dau peste cap din minister. P { C A L { : +i eu pe tine. T ~ N D A L { : +tii c[ asta nu-i delicat?... Dar suntem chit... adio... s[ ne vedem s[n[to=i. P { C A L { : Da! pe ceea lume. (Se despart, apuc`nd unul ]n dreapta =i cel[lalt ]n st`nga... ei dispar... Tremolo.) T ~ N D A L { (cu glas speriat, ]ntre culise): P[cal[!... P { C A L { (asemenea): T`ndal[!... (Vin am`ndoi ]n scen[, plini de groaz[ =i cu nasurile b[=icate.) T ~ N D A L { : Ce este? Zmeul? ai v[zut zmeul?... P { C A L { : Ba nu... dar tu?... T ~ N D A L { : Nici eu. P { C A L { : Apoi de ce m-ai chemat?... T ~ N D A L { : Mi-a fost dor de tine!... P { C A L { : Zi mai bine c[ \i-a fost fric[. T ~ N D A L { : Fric[?... nicidecum!... groaz[!... P { C A L { : Iaca!... Da ce-ai p[\it, T`ndal[? |i-e nasul ro= =i umflat ca o sfecl[. T ~ N D A L { : +-al t[u ca un morcov.


207

S`nziana =i Pepelea

P { C A L { : Suntem decora\i am`ndoi cu ordinul legumelor. T ~ N D A L { : Taci!... S-aude ceva... la s[n[toasa, frate. P { C A L { : St[i, nu te teme... vine ]mp[ratul. SCENA V T ~ N D A L { , P { C A L { , P A P U R { (cu suita)

PA P U R { : Ha! ha! v-a\i ]ntors din codru?... a\i cercetat bine?... a\i v[zut ceva?... P { C A L { : Am v[zut numai ni=te \`n\ari. T ~ N D A L { : C`t ni=te zmei! PA P U R { : +i v-a\i r[zboit cu d`n=ii... judec`nd dup[ halul nasurilor voastre... Ha! ha! ha! ce frumo=i sunte\i!... ]ncepe\i a da mugur. (To\i r`d.) COR Ce nas ro=covan, S[ juri c[-i curat Morcov degerat Sau muc de curcan. Ha, ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha, ha! T ~ N D A L { : Ce r`de\i?... PA P U R { : Dar, ]n sf`r=it, v-a\i convins c[ nu-i nici o primejdie de trecut prin codru... Hai dar, copii, aduna\i-v[-mprejurul meu. +i cruceajut[... Hai... (Vor s[ plece spre alee.) SCENA VI Aceia=i, Z ~ N A - C O D R U L U I

Z ~ N A : Cale bun[, ]mp[rate! PA P U R { : S[rut ochii, dr[guli\[. Z ~ N A : Unde mergi cu a=a oaste mare?... Vrei s[ cotrope=ti lumea?...


208

Vasile Alecsandri

PA P U R { : Ba, deocamdat[, merg s[-mi g[sesc fata. Z ~ N A : Pe S`nziana, care a r[pit-o zmeul? PA P U R { : Tocmai!... dar nu prea cunoa=tem drumul; n-ai putea dta s[ ne ]ndrep\i spre \ara zmeului? Z ~ N A : Cum nu, dar ce-mi dai?... PA P U R { : }\i dau un b[rb[\el, gig`t =i frumu=el, ]ntr-ales... Vrei pe T`ndal[? Z ~ N A : Unde-i, s[-l v[d? PA P U R { : Iat[-l. Z ~ N A (r`z`nd): Borc[nosul [sta? T ~ N D A L { (sup[rat): +i ea r`de? apoi n-are haz!... PA P U R { : Nu c[ta c[-i cam beteag la nas... l-au pi=cat \`n\arii, altminterea-i nostim. Z ~ N A (r`z`nd): Mai bine v[ duc degeaba... Hai! PA P U R { : Dar nu ne-or m`nca \`n\arii? Z ~ N A : N-ave\i grij[... i-au s[turat nasul d-sale! (Arat[ pe T`ndal[.) P { C A L { (aparte): Pe mine nu m-a v[zut? (Se ascunde la fa\[.) Z ~ N A : +i al d-tale. (Arat[ pe P[cal[.) P { C A L { : Na. Z ~ N A (aparte): Au ]nc[put pe m`na mea? am s[-i schimb ]n dobitoace. (Ies cu to\ii ]n codru, c`nt`nd: “Ce nas ro=covan� etc.) SCENA VII S T A T U - P A L M { - B A R B { - C O T, L { C U S T { - V O D {

S TA T U - PA L M { (ie=ind din tufar): S-a dus Mama-P[durii, ca s[ fac[ iar vreo r[utate... C`nd a= putea s[ fug de-aici... c`nd a= g[si un om s[ m[ poarte ]n spinare!... b[tr`ne\ile m-au f[cut olog de picioare... =i iepura=ul meu a pierit, s[rmanul... dar pare c[ vine cineva... sam[n[ a fi un besmetic, iat[-l. (Se pune sub tuf[.) L { C U S T { (intr[ ]n st`nga, ]ngrijit): Ce s-a f[cut oastea?... ]ncotro a apucat?... m-am r[zle\it de ea, ca s[ m[n`nc ceva... =i m-am


S`nziana =i Pepelea

209

r[t[cit. Unde m[ aflu? de cine s[ ]ntreb? nu v[d \ipenie de om... ba parc[ z[resc ceva colo, sub tuf[. (Se apropie de tufar.) Un mo=negu\! Mo=ule, unchea=ule... n-ai v[zut trec`nd o oaste pe-aici? S TA T U - PA L M { (surd): Ha! L { C U S T { : O oaste? S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { (mai tare): Oameni mul\i. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : E surd, s[rmanul... s[ strig mai tare. (Strig[.) Mo=ule, n-ai v[zut pe Papur[-}mp[rat? S TA T U - P A L M { : Ai m`ncat p[par[? L { C U S T { : Bree, astupate-i sunt urechile. (Tare, c`t poate.) Papur[. S TA T U - PA L M { : Papar[? L { C U S T { : Oi s[ m[ culc l`ng[ el, ca s[-i chiui la ceaf[. (Pus pe br`nci l`ng[ el r[cne=te.) Papur[, Papur[-}mp[rat. S TAT U - PA L M { (s[rind c[lare pe umerii lui L[cust[): Am auzit... ce strigi a=a?... L { C U S T { (surprins): Iaca, ce-ai p[\it, unchea=ule, de ]ncaleci pe mine? S TAT U - PA L M { : Te-am ]nc[lecat pentru ca s[ m[ por\i ]n spinare pe lume. L { C U S T { (scul`ndu-se): Eu s[-\i fiu cal?... Nu-mi spui c[ e=ti ghidu=? Coboar[ de pe umeri. S TAT U - P A L M { : Nici g`ndesc... mi-e bine aici. L { C U S T { : |i-o fi, dar mie nu... d[-te jos. S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Nu te mai face c[ e=ti surd... Hai, destul[ glum[! S TA T U - PA L M { : Ha! L { C U S T { : Ei, apoi nu te ]ntrece, ghiujule, c[-\i trag o tr`nteal[ s-o pomene=ti... S TAT U - P A L M { (]l bate cu c[lc`iele): Hi! hi!... j[rpane! L { C U S T { : J[rpane?... a=teapt[, s[ te hurduc p`n[ \i-a ie=i sufletul... s[-\i ar[t eu j[rpan. (Sare-n loc, se zbucium[ ]n toate p[r\ile.)


210

Vasile Alecsandri

S TA T U - P A L M { : Degeaba te trude=ti... m-am f[cut una cu trupul t[u. L { C U S T { : Una?... dar cine e=ti tu, afurisitule? S TAT U - PA L M { : Statu-Palm[-Barb[-Cot! L { C U S T { (]ngrozit): Statu-Palm[? Aoleo!... aoleo!... ajutor!... ajutor! oameni buni! (Alearg[ nebun.) S TA T U - P A L M { (r`z`nd): Hi! hi! hi! hi!... nu te-aude nime... doar numai Mama-P[durii. L { C U S T { : Mama-P[durii!... s[ri\i, nu m[ l[sa\i, s-a legat n[pastea de mine ca boala de om s[n[tos. S TA T U - PA L M { : Ha! ha! ha! (R`de.) L { C U S T { : M[ duc s[ m[ arunc ]ntr-o f`nt`n[, ca s[-l ]nec... (Fuge-n dreapta.) Aoleo!... S TA T U - P A L M { : Hi... m`r\oag[... Ha! ha! ha!... SCENA VIII P ~ R L E A - V O D { (vine alerg`nd de la st`nga)

P ~ R L E A : Parc-am auzit zbier`nd pe L[cust[. Ce i s-a ]nt`mplat? S[-l fi m`ncat vreun balaur?... Prost dejun, dar eu, cu toate acestea, nici n-am osp[tat, nici n-am b[ut... ci am r[mas ]n urm[ de oamenii mei... ce s[ m[ fac? ]ncotro s[-mi ]ndrept pa=ii? drum nu-i, doar s-apuc prin cel codru... Hei!... ce-mi v[zur[ ochii! SCENA IX P ~ R L E A - V O D { , P A P U R { - } M P { R A T (cu cap de buhai de balt[), T ~ N D A L { - P { C A L { (cu capete de lup), M A C O V E I (cu cap de m[gar), C E I L A L | I (cu capete de buratici =i de alte viet[\i. Ies cu to\ii dintre copaci =i ]nconjoar[ pe P`rlea-Vod[, imit`nd cu to\ii broa=tele.)

COR Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca! Am p[\it-o iaca-a=a... Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca!


211

S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Ce or buraticii [=tia?... ]mi dau de =tire c[ are s[ plou[... Bine, bine, v[ mul\umesc c[-mi anun\a\i ploaie, doar mi s-a mai stinge setea din piept. PA P U R { (cu un ton pl`ng[tor): Ua ca, ua ca, ua ca! P ~ R L E A : Curios lucru... cum sam[n[ broscoiul [sta cu Papur[. (T`ndal[ =i P[cal[ se apropie de P`rlea =i url[ ca lupii.) Tio, dih[nii!... la st`n[... s[ juri c[-s P[cal[ =i T`ndal[. (Macovei rage ca m[garii la urechile lui P`rlea.) Ha! urecheatule... [sta e Macovei ]nv[\atul ]n picioare. Z ~ N A (se arat[): }n codru, dih[niilor! (Papur[ cu ai lui dispar ]n p[dure, re]ncep`nd corul de buratici.) SCENA X P~RLEA, Z~NA-CODRULUI

P ~ R L E A : O nev[stuic[? Z ~ N A (aparte): Cine s[ fie ardeiul [sta? P ~ R L E A (aparte): Frumu=ic[... ochi plini de foc... talie plinu\[... bra\e de ca=... ]mi dau poft[ de m`ncare... Dac[ mi-a= cerca norocul?... (Gra\ios.) Puiculi\[, de-aici e=ti? Z ~ N A : De aici. P ~ R L E A : +i cum te cheam[, maic[? Z ~ N A : P[dureanca m[ cheam[, taic[. P ~ R L E A : P[dureanca!... se vede c[ e=ti n[scut[ ]n codru? Z ~ N A : Ai ghicit. P ~ R L E A : Dar... nu e=ti s[lbatic[?... Z ~ N A : Nu cred. P ~ R L E A : Bujora=ule, a=a te vreau. Z ~ N A : Dar de ce m[ vrei a=a?... P ~ R L E A : De ce?... Hm!... ascult[, m[iculi\[, ce ai zice dac[ \i-a= face o propunere...


212

Vasile Alecsandri

Z ~ N A : Ce propunere? P ~ R L E A : Foarte nevinovat[... adic[ s[ ne primbl[m ]mpreun[, a la bra\et[, prin cea desime. Z ~ N A : A la bra\et[?... P ~ R L E A : Dar; hai s[ culegem cimbri=or. Z ~ N A : Nu te pricep. P ~ R L E A : Vorb[ s[ fie... parc[ n-ai mai cules cimbri=or de c`nd e=ti. Z ~ N A : De unde s[ culeg, dac[ nu-i? P ~ R L E A (aparte): E cam prostu\[, dar frumoas[ coz. (Tare =-apropiat.) Cum se poate?... un juvaer ca mata, cu o guri\[ a=a de ]mbobocit[, cu ni=te spr`ncene a=a de ]mbinate... cu o talie a=a de rotunjoar[. (Vrea s[ o apuce de mijloc.) Z ~ N A (lovindu-l peste m`n[): Nu pune laba. P ~ R L E A (]nc`ntat): Lab[?... e nostim[ de tot P[dureanca! vorb[ mult[, s[r[cie... +tii una? Z ~ N A : Spune. P ~ R L E A : }mi placi, nevoie mare; m-ai fermecat, m-ai scos din \`\`ni... =i, de vrei s[-\i g[se=ti norocul, n-ai dec`t s[ te dai ]n dragoste cu mine, pe legea mea. Z ~ N A : Oare? dar cine e=ti d-ta? P ~ R L E A (cu emfaz[): P`rlea-Vod[. Z ~ N A : P`rlea-Vod[ cel vestit? P ~ R L E A (m`ndru): Eu! Z ~ N A : Cel frumos? P ~ R L E A : Eu! Z ~ N A : Cel dr[g[la=? P ~ R L E A : Eu!... Z ~ N A : Cel =uchet?... P ~ R L E A : Tot eu! v[d c[ m[ cuno=ti, ca =i c`nd m-ai fi f[cut. Z ~ N A (oft`nd): Ah! P ~ R L E A : Oftezi?... oftezi dup[ mine... g[inu=a tatei?... m[ a=teptai?...


213

S`nziana =i Pepelea

Z ~ N A (cobor`nd ochii): Ah! P ~ R L E A : Ei! nu mai suspina, c[n[ra=ule, c[ nu-s doar nemilostiv... =tiu s[ comp[timesc la amorurile ce aprind... Pe c`t sunt de pl[cut, sunt =i m[rinimos. Z ~ N A : Ce bun e=ti! P ~ R L E A : A=a mi-i crasisul. (Deschide bra\ele.) +i de vreme ce m-ai ]ndr[git nitam-nisam... vino-n bra\ele mele... eu s[ te schimb pe tine ]n z`na fericirii =i tu s[ m[ schimbi pe mine ]n... Z ~ N A (]nainteaz[ =i-l atinge cu o v[rgu\[): }n curcan... (P`rlea se preface ]n curcan.) P ~ R L E A : Aoleo! Z ~ N A : Ha! ha! ha! ]nc[ unul!... la cotea\[. (}l alung[.) P ~ R L E A : Glu! glu! glu! glu! (P`rlea fuge-n p[dure. Deodat[ s-aude-n dep[rtare fluierul lui Pepelea.) Z ~ N A (singur[): Un fluier?... ]l cunosc?... e fluierul lui Pepelea, dat lui de Z`na-Lacului, du=mana mea de moarte... El fur[ min\ile =i p[trunde inimile. (Ascult[.) Ce armonie ]nc`nt[toare!... Cu el, Pepelea poate realiza tot ce dore=te ]n ast[ lume. Pepelea se duce s[ scape pe S`nziana din insula fratelui meu... Cum s[-l opresc de-a merge ]nainte?... Cum s[-i smulg arma din m`n[, fluierul cel vr[jit?... A!... bun[ idee!... s[ iau chipul =i glasul S`nzianei, s[-i ies ]n cale, s[-l ame\esc, s[-l orbesc... minunat! (Fluierul ]nceteaz[.) Are s[ cad[ =i el ]n mrejele mele. (Intr[ ]n p[dure.) SCENA XI P E P E L E A =i, mai pe urm[, Z ~ N A - C O D R U L U I

ARIE PEPELEA }n zadar alerg p[m`ntul, }n zadar m[ ostenesc


214

Vasile Alecsandri

Pe iubita-mi S`nzian[ De la zmeu s[ o r[pesc. Calea-i lung[, f[r[ margini, Cum e =i iubirea mea, Zi =i noapte alerg c`mpii, F[r-a m[-nt`lni cu ea. S[rmana copil[!... o v[d pretutindeni, ]n flori, ]n stele, ]n zori, ]n umbr[, dar nu e dec`t o n[luc[ ce dispare =i eu r[m`n tot singur =i nem`ng[iat. (Se pune pe o r[d[cin[. }n p[dure se aude glasul S`nzianei.) GLASUL }n zadar pl`ng zi =i noapte Cer`nd lumii ajutor. Nu g[sesc, vai! nici un suflet De-a mea soart[-ndur[tor. P E P E L E A (tres[rind): Ce-aud?... e glasul S`nzianei. (Se scoal[ tulburat.) GLASUL S~NZIANEI Via\a mea se ofile=te Ca un fir de iarb[-n v`nt, +i eu, trista S`nzian[, M[ apropii de morm`nt. (Z`na-Codrului vine ]n scen[ sub figura S`nzianei.) P E P E L E A : S`nzian[-S`nzian[! Z ~ N A : Cine m[ cheam[? P E P E L E A : Eu, S`nzian[! Z ~ N A : Cine e=ti tu? P E P E L E A : Nu m[ recuno=ti?... Eu sunt Pepelea, care te-am sc[pat de zmeu ]n palatul t[u ]mp[r[tesc... =i \i-am adus o pas[re m[iastr[. Z ~ N A : C`nd?... a!... mi-aduc aminte... e mult de-atunci, judec`nd dup[ chinurile ce-am suferit, c`t am fost ]n puterea zmeului. P E P E L E A : Dar acuma nu mai e=ti ]n puterea lui?


S`nziana =i Pepelea

215

Z ~ N A : Nu; am fugit din palatul lui, =i de-atunci umblu r[t[cind noaptea =i stau ascuns[ c`t e ziua... dorul =i speran\a mea sunt de-a m[ ]ntoarce acas[ la tat[l meu. P E P E L E A : Te-oi duce eu, S`nzian[, eu care venisem ca s[ ucid zmeul, s[ te scap de el. Z ~ N A : S[-l ucizi?... A! fere=te-te de d`nsul, c[ci el are un buzdugan pe care-l arunc[ ]n dep[rtare de =apte po=te, =i tu n-ai nici o arm[. P E P E L E A : Te ]n=eli, S`nzian[, am dou[ arme ne]nvinse, cu care pot face minuni. Z ~ N A : Dou[?... ce arme?... P E P E L E A : Amorul ce mi-ai inspirat =i care m[ face a dispre\ui toate primejdiile, toate piedicile. Z ~ N A : Cum? M[ iube=ti? P E P E L E A : A= fi venit s[ lupt de moarte cu zmeul, dac[ nu te-a= iubi? Z ~ N A : Ah! Pepeleo! dac[ ]n adev[r sim\i comp[timire pentru mine, nu-\i expune zilele ]n zadar; mai bine fugi de aceste locuri =i m[ p[r[se=te soartei mele nenorocite. P E P E L E A : Eu s[ te p[r[sesc, dup[ ce te-am reg[sit?... Mai bucuros s[ mor. Z ~ N A : Ah! Pepeleo! ce mi-ar folosi un rest de via\[ dac[ ai muri tu? N-ai ]n\eles c[ =i eu, din parte-mi... te iubesc? P E P E L E A (fericit): Tu pe mine? O, de-acum sunt ]mp[ratul lumii!... Vie zmei, balauri, pajuri n[zdr[vane, le voi combate, le voi ]nvinge. Z ~ N A : Dar cu ce? P E P E L E A : Cu fluiera=ul [sta pe care mi l-a dat Z`na-Lacului. Z ~ N A : |i-ai perdut min\ile, Pepeleo?... cu o biat[ trestie crezi tu s[ sf[r`mi buzduganul zmeului? P E P E L E A : Dar tu nu cuno=ti puterea acestei trestioare, prin farmecul ei eu am sc[pat de toate nevoile; Z`na-Lacului, care m[ ocrote=te, mi-a zis s[ nu m[ despart niciodat[ de fluiera=ul [sta, s[ nu-l dau nim[nui, c[ci pe loc m-ar cuprinde moartea.


216

Vasile Alecsandri

Z ~ N A (cu glas dezmierd[tor): Nici mie m[car? P E P E L E A : O! \ie-\i dau tot, tu e=ti via\a mea =i fericirea vie\ii mele. Z ~ N A : Adev[rat? ad[ fluierul ca s[ suflu ]n el, =i el s[-mi spuie de este adev[rat amorul t[u? P E P E L E A (d`ndu-i fluierul): |ine. Z ~ N A (lu`nd fluierul =i schimb`nd tonul): A! te-am dezarmat, nemernicule, =i te-am redus iar la nimicirea ta omeneasc[. P E P E L E A : Ce zici? Z ~ N A : Ai crezut c[ sunt S`nziana?... prive=te... (}=i scoate v[lul.) Sunt sora zmeului, P[dureanca, Mama-P[durii, =i te os`ndesc s[ intri de viu ]n p[m`nt... Pieri!... P E P E L E A (desperat): A! (}ncet intr[ ]n p[m`nt.) Z ~ N A : Pieri de la lumina soarelui =i te afund[ ]n noaptea mor\ilor. P E P E L E A : O, Z`na-Lacului, Z`na-Lacului! (S-aude un tunet. Z`na-Lacului apare ]n v[zduh, purtat[ pe aripile unei pajuri.) SCENA XII Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I

Z ~ N A - L A C U L U I : Stai! Z ~ N A - C O D R U L U I (]nfior`ndu-se): Z`na-Lacului, sunt pierdut[! (Scap[ fluierul din m`n[.) Z ~ N A - L A C U L U I : Pepeleo, ie=i din p[m`nt. (Pepelea iese ]ncet pe fa\a p[m`ntului.) Iar tu, P[dureanco, Z`na-Codrului, tu care nu cuno=ti pe lume nici mila, nici iubirea, dispari. Z ~ N A - C O D R U L U I (retr[g`ndu-se speriat[, se apropie cu spatele de un stejar, care se deschide =-o ]nghite. Disp[r`nd): A! P E P E L E A (]ngenunchind): O! Z`n[ binef[c[toare, cum s[ pl[tesc binele ce mi-ai f[cut? Z ~ N A - L A C U L U I : F[c`nd =i tu bine altora; sun[ din fluier, ca


217

S`nziana =i Pepelea

s[ dezlegi de farmecele P[durencei pe to\i nenoroci\ii care gem ]nchi=i ]n codrul acest blestemat. Adio, r[m`i cu bine, }mpline=te-\i soarta ta. +i g`nde=te-n veci la mine, Eu voiesc a te-ajuta. }ntr-o oar[ de urgie Tu mi-ai fost ap[r[tor, Eu voi fi cu bucurie Al t[u ]nger p[zitor. (Dispare.) (Pepelea, lu`nd fluiera=ul de jos, sun[ ]n el; deodat[ copacii se deschid, l[s`nd s[ ias[ din trunchiurile lor mai mul\i oameni fermeca\i de P[dureanca: Papur[, P`rlea-Vod[, Macovei, T`ndal[, P[cal[ etc. Reapar to\i sub figurile lor. Muzic[ la orchestr[. Pepelea iese.) SCENA XIII P A PU R { , P ~ R L E A , T ~ N D A L { , P { C A L { , M A C O V E I , apoi L { C U S T { = i S T A T U - P A L M { etc.

COR Din p[durea fermecat[, Unde gemeam f[r’ de vin[, O! minune, - iat[-ne, iat[ C-am ie=it iar la lumin[! PA P U R { : Uf! am sc[pat!... m[ ]ntorc acas[... Cine vine cu mine?... T O | I : Eu! Eu! Eu! PA P U R { : Hai!... de-acum aib[ parte S`nziana de zmeul ei; m-am s[turat de v`nturat lumea. P { C A L { : D-apoi eu!... T ~ N D A L { : D-apoi eu!...


218

Vasile Alecsandri

(L[cust[ intr[ alerg`nd cu Statu-Palm[ ]n spinare.) L { C U S T { (]ntre culise): Ajutor! Ajutor!... PA P U R { : Ce mai este?... L { C U S T { (intr`nd): Sc[pa\i-m[!... nu m[ l[sa\i. PA PU R { : Iaca L[cust[-Vod[, ce-ai p[\it, ce \i-a crescut ]n spinare?... L { C U S T { : Mi-a crescut un unchea=, Statu-Palm[-Barb[-Cot!... Am obosit. Sunt mort! (Cade pe p[m`nt l`ng[ tufari.) S TA T U - PA L M { (z[rind un iepure l`ng[ tufari, sare din spinarea lui L[cust[ =i ]ncalec[ pe iepure): Iaca iepura=ul meu cel =chiop. Te las, L[cust[; nu mai am nevoie de tine. L { C U S T { (scul`ndu-se): Uf! greu e de-a fi vit[. PA P U R { : Tu o spui, L[cust[? m[ mir, m[ mir... Vii cu mine acas[. +i tu, P`rleo? P ~ R L E A : Ba, mergem s[ g[sim pe S`nziana. S TA T U - P A L M { : Voi fi eu c[l[uzul. PA P U R { : C[l[torie spr`ncenat[. COR Cale bun[, cale bun[, Hai acas[ ]mpreun[... etc. (Papur[ cu ai lui apuc[ ]n st`nga; Statu-Palm[, P`rlea =i L[cust[, ]n dreapta.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I I .)


219

S`nziana =i Pepelea

ACTUL IV Teatrul reprezint[ insula zmeului... ]n st`nga, un palat v[zut ]n profil =i terminat ]n fa\a publicului prin un turn cu dou[ caturi. Turnul are c`te-o fereastr[ cu gratii de fier la fiecare cat. Dincolo de turn, poarta palatului. }n fund, o st`nc[, dup[ st`nc[, marea. }n dreapta, un cap[t de p[dure... ]n mijlocul scenei, un pu\ cu ciutur[; l`ng[ pu\ dou[ poloboace mari, un h`rle\ =i un butuc de stejar.

SCENA I P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { - V O D { (La ridicarea cortinei, unul scoate ap[ cu ciutura din pu\, cel[lalt o de=art[ ]n poloboc.)

L { C U S T { : }n ce hal am ajuns, vere P`rle!... noi, odinioar[ domni st[p`nitori, iat[-ne acum arga\i la blestematul cel de zmeu, care ne-a prins robi. P ~ R L E A : P[catul omului, L[cust[, vere!... mai cuminte f[ceam de urmam pe Papur[, s[ ne ]ntoarcem la domniile noastre, dec`t s[ alerg[m nebuni dup[ S`nziana. L { C U S T { : A=a este, dar tat[l ei =tii c[ f[g[duise jum[tate de ]mp[r[\ie aceluia care i-a deveni ginere. +i m[rturisesc c[ zestrea asta ]mi f[cea cu ochiul. P ~ R L E A : +i mie... =-apoi eu mai am un p[cat, mi-s dragi fetele =i nevestele... Pentru ele sunt ]n stare s[ alerg p[n[-n ceea lume... natur[ blestemat[, ce vrei? (Scoate o ciutur[.) L { C U S T { (v[rs`nd ciutura ]n poloboc): +i iat[ la ce cap[t ne-au adus patimile tinere\ii!... ah! ah!... P ~ R L E A : Taci, vere, nu mai sc`r\`i din g`t, c[ m[ ]nduio=ezi. L { C U S T { : Buturuga cea de Statu-Palm[ ne-a jucat chiulul... El ne-a scos la malul m[rii =i ne-a dat pe m`na zmeului... bun c[l[uz, m`nca-l-ar guzganii! P ~ R L E A : +i zmeul, f[r[ nici o considera\iune pentru ni=te per-


220

Vasile Alecsandri

soane simandicoase ca noi, ne-a pus sub arip[ =i ne-a adus porto-franco ]n insula asta, pierdut[-n fundul m[rilor. L { C U S T { : +-aicea zmeul, tot f[r[ acea lips[ de considera\iune, ne-a condamnat la muncile publice, ziua-ntreag[ trebuie s[ scoatem ap[, pentru buc[t[ria lui. El m[n`nc[ c`t un casier =i noi... poste=te robul lui Dumnezeu... Ian prive=te, mi s-au lungit urechile de foame. P ~ R L E A : De ce nu le m[n`nci pe ele, vere? ai avea cu ce s[ tendestulezi! L { C U S T { : |ie \i-e a glumi, dar nu-i de glumit. P`rleo, zmeul are g`nd r[u cu noi, ziua ne pune la munc[ =i noaptea ne ]nchide ]n turnul [sta plin de =oareci... Via\[-i asta?... te ]ntreb?... =i mult o s[ mai \ie?... P ~ R L E A : }ntreab[-l pe zmeu! L { C U S T { : }ncaltea de-am fi avut... m`ng`ierea de-a vedea pe S`nziana, dar unde-i? P ~ R L E A : O fi ]nchis[ =i ea ]ntr-un beci, s[rmana, jertfa geloziei =i a barbariei zmeului. L { C U S T { : Se poate =i asta, dar, oricum, ea ca ea; ]ns[ noi ce ne facem? Vere, crezi tu c[ vom sc[pa vreodat[ de-aicea? P ~ R L E A : Cum nu, s[ n-ai ]ndoial[, vom ie=i pe ceea lume. L { C U S T { : Pu=chea pe limb[-\i... DUO L { C U S T { +I P ~ R L E A Fost-am domn ]ncoronat, +-acum iat[-m[ argat, P[r[sit de-al meu noroc +i legat de-un poloboc! L{CUST{ De nu l[sam =i cas[ =i domnie Ca s[ alerg dup[ c[s[torie... P~RLEA De nu l[sam =i tron =i bun[ mas[ Ca s[ alerg hai-hui dup[ mireas[...


221

S`nziana =i Pepelea

L{CUST{ Eu nu p[\eam a=a ru=ine mare, S-ajung un prost ]n desconsiderare. P~RLEA Nici eu p[\eam a=a ru=ine, Din domn m[re\ s-ajung un prost ca tine. }MPREUN{ Fost-am domn ]ncoronat etc. P ~ R L E A : Taci, vine dihania... la lucru, L[cust[! SCENA II Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (ie=ind din palat): Umplut-a\i poloboacele? L { C U S T { : Umplut. (Aparte.) Plesni-le-ar doagele, =i \ie capul. Z M E U L : Bine; acum le lua\i ]n spinare =i le duce\i ]n buc[t[rie. L { C U S T { : }n spinare?... poloboace de c`te 60 vedre unul?... s[ ne de=el[m?... Z M E U L : Ce-mi pas[?... doi de=ela\i mai mult pe lume... mare pagub[? P ~ R L E A (demn): Nici nou[ nu ne-ar p[sa dac-ar fi pe spinarea altora, dar umerele noastre nu-s deprinse cu asemenea greut[\i... Ele au purtat numai sarcinile statului... Z M E U L : +-acum vor purta poloboace... Hai la buc[t[rie, cur`nd. P ~ R L E A : Non possumus. Z M E U L : Ce-ai zis? P ~ R L E A : Am zis catolice=te... non possumus, adic[: m[-nchin cu plec[ciune. Z M E U L : }ndr[zni\i a v[ ]mpotrivi mie? P ~ R L E A : }ndr[znim... da!... f[ cu noi ce-i voi. E=ti mai tare =i ne ai la m`n[, dar dup[ ce ne-am ]njosit a scoate ap[ cu ciutura, ca ni=te arga\i... s[ ne mai ]njosim a c[ra poloboace, ca ni=te hamali? Niciodat[, demnitatea =i filotimia nu ne iart[.


222

Vasile Alecsandri

Z M E U L (ridic`nd palma): V[ m[n`nc[ falca, se vede. L { C U S T { : S[ nu dai, c[ m[ m`nii... P ~ R L E A (d`rz): Love=te... fii brutal, cum te arat[ chipul. Arat[-\i arama, ca s[ te vaz[ S`nziana cine e=ti. Z M E U L (aparte): S`nziana?... are dreptate!... s[ m[ st[p`nesc, p`n[ mi-oi s[v`r=i cununia. L { C U S T { (lui P`rlea): Ce st[ pe g`nduri? P ~ R L E A : L-am f[cut mar\ cu elocven\a mea. Z M E U L : Sume\ia voastr[ merit[ o pedeaps[, dar fiindc[ m[-nsor m`ine cu S`nziana, v[ iert; =i fiindc[ o s[-mi fi\i necesari pentru osp[\ul cununiei, v[ scutesc de c[ratul poloboacelor pe ast[zi... Merge\i ]n p[dure, ca s[ da\i la p[m`nt zece stejari de cei mai gro=i... Hai! P ~ R L E A (lui L[cust[): Hai s[ tragem un somn la umbr[. (Iese ]n dreapta.) L { C U S T { : Bine. (Ie=ind.) Poftim!... argat... hamal... =i p[durar!... Ce cumul!... of!... of!... (S`nziana iese pe furi= =i dispare dup[ st`nca din fund.) Z M E U L : Mi=eii, nu pot s[ ridice m[car un poloboc plin, lucrul cel mai lesne; ce-i un poloboc? o cof[ mai m[ricic[, =-at`ta tot... S[-l duc dar eu ]nsumi ]n cas[ pe um[r... (}l ridic[.) E u=or-u=urel, ca o pan[. (Iese.) SCENA III S ~ N Z I A N A (vine-n scen[ cu colivia-n m`n[)

S ~ N Z I A N A : M-am furi=at din palat, ca s[ merg la malul m[rii... nenorocita de mine! n-am z[rit nici o corabie!... nici un ajutor nu-mi vine! Sunt uitat[ =i de Dumnezeu =i de oameni!... numai p[s[rica asta m[ mai m`ng`ie. Spune-mi, pas[re iubit[, Cu grai dulce omenesc,


223

S`nziana =i Pepelea

Veni-va ziua dorit[, Acest loc s[ p[r[sesc? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! da! S~NZIANA Peste mun\i =i peste ape Veni-va ursitul meu, }ntr-o noapte, s[ m[ scape De-nchisoare =i de zmeu? PA S { R E A : Da! da! da! da! da! Vine... vine... S ~ N Z I A N A : Vine Pepelea?... PA S { R E A : Vine... vine... vine... (Pe mare, ]n fund, se arat[ o barc[, cu p`nzele umflate, =i ]n barc[ Pepelea. Barca dispare dup[ st`nc[.) S ~ N Z I A N A (z[rind barca): Iat[-l... iat[-l... el e, vine!!! SCENA IV S~NZIANA, ZMEUL

Z M E U L (cu mirare): S`nziana afar[? S ~ N Z I A N A (aparte): O! Doamne, ce fericire! (Vrea s[ alerge.) Z M E U L (sever): S`nzian[, unde alergi? S ~ N Z I A N A : Zmeul?! Z M E U L : Cum ai ie=it din palat? Pe unde? S ~ N Z I A N A : Pe u=[. Z M E U L : M[ c[tai pe mine? S ~ N Z I A N A : Ba nici am g`ndit. Z M E U L : S`nzian[, tot sup[rat[ e=ti pe mine, care m[ usuc de dragoste? S ~ N Z I A N A (]i ]ntoarce spatele): Iar ]ncepi cu ahturile. D[-mi pace, nu m[ mai ame\i.


224

Vasile Alecsandri

Z M E U L : M[ ur[=ti?... S ~ N Z I A N A : Din toat[ inima. Z M E U L : Dar ce \i-am gre=it de nu m[ po\i suferi? S ~ N Z I A N A : }nc[ m[ ]ntrebi?... m-ai r[pit din casa p[rinteasc[... m-ai dep[rtat de lume, ai f[cut nenorocirea mea... =-apoi te miri c[-mi e=ti ur`t de moarte? Z M E U L : Ur`t de moarte?... c`nd vreau s[ te iau de so\ie? S ~ N Z I A N A : Eu, so\ia ta? Niciodat[! Z M E U L (m`niat): A=a? Ei bine, afl[ c[ nu mai t`rziu dec`t m`ine avem s[ ne cunun[m... toate sunt gata... am poftit pe to\i amicii =i pe toate rudele mele. S ~ N Z I A N A : Frumoas[ adun[tur[ trebuie s[ fie, dac[-\i sam[n[... Ha! ha! ha!... Z M E U L : R`zi?... ai vreun g`nd ascuns... vrei s[ fugi? S ~ N Z I A N A : Vreau s[ scap de tine prin toate mijloacele, chiar de-a fi s[ m[ arunc ]n mare. Z M E U L : Ba te-ai arunca ]n bra\ele mele, nu ]n valuri, =i, pentru mai bun[ siguran\[, mergi ]n cas[... am s[ te ]nchid ]n turnul [sta, de unde n-ai putea s[-\i iei zborul. S ~ N Z I A N A : A=a crezi tu? (Aparte.) Bine c-a venit Pepelea. Z M E U L : A=a... hai! (Vrea s-o apuce de bra\.) S ~ N Z I A N A (resping`ndu-l): Nu te atinge de mine. (Intr[ ]n palat. Zmeul ]nchide poarta cu o cheie mare.) Z M E U L (singur): Se face c[-i m`nioas[?... dar cine o crede?... C`nd a vedea m`ine rochia de nunt[ =i beteala, o s[ zburde. Cu toate acestea (arat[ cheia.), paza bun[ nu stric[... Acum hai ]n p[dure s[ c[r[m lemne pentru osp[\ul cununiei. Ha! ha! ha! Bie\ii P`rlea =i L[cust[ doboar[ la copaci, f[r[ a =ti c[ pe unul am s[-l pun ]n frigare =i pe celalalt am s[-l fierb ]n c[ldare. Ce chef!... ce chef! (Pleac[ spre dreapta.)


225

S`nziana =i Pepelea

SCENA V Z M E U L , P E P E L E A (vine de dup[ st`nc[)

P E P E L E A : Bine am g[sit, zmeule! Z M E U L : Ce? un p[m`ntean aicea? de unde? P E P E L E A : Din lume. Z M E U L : Cum ai intrat ]n ]mp[r[\ia mea? P E P E L E A : Cum se intr[. Z M E U L : +i cine e=ti tu? P E P E L E A : Feciorul t[t`ne-meu. Z M E U L : +i ce ca\i aicea? P E P E L E A : Te cat pe tine, ca s[ ne prindem ]mpreun[ fra\i de cruce... cum e datina vitejilor. Z M E U L : Tu cu mine? preten\ia \i-e gogonat[... dar e=ti tu ]n stare s[-\i m[sori puterile cu ale mele? P E P E L E A : Vom cerca... nu c[ta c[-s mic; te-am mai ]nvins o dat[. Z M E U L : Unde? c`nd? minciuni! P E P E L E A : Ad[-\i aminte... eu te-am alungat din palatul lui Papur[-}mp[rat. Z M E U L : Tu?... bine c[ te-am prins ]n m`inile mele, s[ m[ r[zbun... vino la lupt[. P E P E L E A : Bucuros... care a dovedi va fi st[p`n pe via\a celuilalt. Z M E U L : Se ]n\elege... am s[ te str`ng ]n bra\e, p`n[ \i-a ie=i sufletul. P E P E L E A : +i eu pe tine, p`n[ \i-a ie=i limba de-un cot. Z M E U L : Mare \i-e lauda. Vin[! P E P E L E A : |ine-te bine, zmeule. (Se apuc[ br[\i= la tr`nt[, se opintesc =i cat[ s[ se r[stoarne unul pe altul.) Z M E U L (str`ng`ndu-l): }\i place a=a? P E P E L E A (aparte): Bat[-l crucea, c[ r[u m[ str`nge!


226

Vasile Alecsandri

Z M E U L : Ce-ai holbat ochii la cer? P E P E L E A : Cat s[ v[d ]n care nor s[ te azv`rl. Z M E U L : S[ m[ azv`rli ]n nori? (Aparte.) {sta-i dracul. P E P E L E A : Nu te da, zmeule, acu-i acu, una, dou[... Z M E U L : Stai! e=ti viteaz c`t =i mine... m[ prind frate cu tine... =i te poftesc la nunta mea. P E P E L E A : Pe c`nd? Z M E U L : Pe m`ine. P E P E L E A : Cu cine? Z M E U L : Cu S`nziana! O s[ facem pr`nz mare, o s[ avem =i doi domni la mas[. P E P E L E A : Care =i care? Z M E U L : P`rlea-Vod[ =i L[cust[-Vod[... mi i-a adus pe=che= StatuPalm[. P E P E L E A: Pe=che=? Z M E U L : Dar; a= fi preferat c[prioare... dar cred c-or fi buni cu tarhon =i cu ardei. P E P E L E A : Vrei s[-i m[n`nci? }ncalte destul de gra=i sunt? Z M E U L : Unu-i plinu\, cel[lalt sl[bu\, dar ]mp[n`ndu-i cu sl[nin[... P E P E L E A : Vor fi de minune? Z M E U L : Acum, fiindc[ e=ti oaspele meu... spune-mi cum te cheam[? P E P E L E A (repede): Tot am zis c-am zis c-oi zice, dac-oi zice, tot oi zice, ca s[ zic c-am zis c-oi zice! Z M E U L : Ciudat nume... cine \i l-a dat? P E P E L E A : Na=ul meu, care se cheam[: Rotofei de tei pe miri=te de mei. Z M E U L : O fi fost de neam mare? P E P E L E A : Se rudea cu Capra calc[-n piatr[, piatra crap[-n patru. Z M E U L : Destul... ziua trece =i noi o pierdem cu vorba; cred c[ mi-i ajuta la preg[tirile nun\ii. P E P E L E A : Bucuros, ce-i de f[cut? Z M E U L : Deocamdat[, car[ polobocul [sta dup[ cas[, la g[in[rie. P E P E L E A : Cu ce s[-l car?


227

S`nziana =i Pepelea

Z M E U L : Cu spinarea, cum fac eu. P E P E L E A : Bine; numai unul?... a= vrea s[ duc dou[ odat[. Z M E U L (aparte): Zdrav[n e! (Tare.) M`ine ]i c[ra zece, acum, la treab[... te las, ]\i preg[te=te f[lcile, pe m`ine... Eu m[ duc ]n p[dure s[ aduc lemne... o s[ facem guleai. (Iese ]n dreapta.) Ce chef! Ce chef! P E P E L E A (singur): S-a dus; cum s[ ]nt`lnesc pe S`nziana?... Unde s[ fie?... }n palat?... (Merge la u=a palatului.) U=a-i ]nchis[ cu =apte broa=te... s[-i dau de =tire cu fluierul. (Sun[ din el. S`nziana apare la fereastra de sus a turnului.) SCENA VI P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A

S ~ N Z I A N A : Pepeleo... Pepeleo! P E P E L E A (v[z`nd-o): Iat-o! Iat-o... ea-i! S`nzian[! Tu e=ti? Tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Eu, Pepeleo, roab[ =i foarte nenorocit[!... vrea zmeul s[ m[ sileasc[ a m[ cununa cu d`nsul... S[ nu m[ la=i, Pepeleo! P E P E L E A : N-ai grij[, iubito... am venit ]nadins ca s[ te scap... Po\i ie=i la noapte din palat? S ~ N Z I A N A : Ba nu, zmeul m[ ]nchide ]n turn... dac[ ai avea iarba fierului, ai putea s[ sf[r`mi broa=tele. P E P E L E A : N-am nevoie de iarba fierului... dar spune-mi ce face zmeul dup[ ce te-nchide? S ~ N Z I A N A : M[n`nc[, bea, se-mbat[ =i doarme dus. P E P E L E A : Minunat!... S[ fii de=teapt[ ast[ noapte. S ~ N Z I A N A : Ah! Pepeleo!... de m-ai sc[pa de-aice, te-oi iubi toat[ via\a mea... ia seama, vine zmeul. (Dispare.) P E P E L E A (singur, ia h`rle\ul de l`ng[ f`nt`n[ =i ]ncepe a s[pa ]mprejurul ei, c`nt`nd): Cine sap[ D[ de ap[ +i s-adap[ P[n’ ce crap[.


228

Vasile Alecsandri

SCENA VII PEPELEA, ZMEUL, P~RLEA, L{CUST{ (P`rlea =i L[cust[ intr[ purt`nd pe umeri un stejar lung =i gros. Ei cad pe br`nci sub greutatea copacului.)

Z M E U L : Hai, lene=ilor, mai iute, mai cu inim[; duce\i stejarul ]n lemn[rie. L { C U S T { : Aoleo... aoleo, nu mai pot. P ~ R L E A : Nici eu, sunt turtit. L { C U S T { : Sunt spetit. P ~ R L E A : Sunt =oldit! L { C U S T { : Sunt murit! Z M E U L : Ian prive=te, mi=eii, nu-s ]n stare s[ duc[ un stejar ]n spate, ei doi. P ~ R L E A (scul`ndu-se): Duc[-l cine-i zmeu sau vit[... noi suntem de-o alt[ f[ptur[. Z M E U L : Ba de-o alt[ friptur[. P ~ R L E A : Ce friptur[... cum friptur[? eu, friptur[? Z M E U L : Tu... stejarul [sta are s[ te rumeneasc[ pe tine-n frigare... =i pe L[cust[ s[-l fiarb[-n c[ldare. L { C U S T { : Ce c[ldare, cum c[ldare... eu, ]n c[ldare? Z M E U L : A=a; nu vre\i s[ duce\i copacii ]n buc[t[rie? P ~ R L E A : |i-am declarat-o catolice=te: non possumus. Z M E U L : Bine, v[ ve\i c[i ]n cur`nd de ]nte\area voastr[. (Se apropie de copac.) P ~ R L E A : Ce zici tu, L[cust[, te-ai c[i? L { C U S T { : Ba nici g`ndesc; bine c-am sc[pat nestrica\i =i frumo=i. Z M E U L : Poftim... o surcea de lemn, =i ei nu au curajul s[ o care, mi=eii! L { C U S T { : Auzi, vere, cic[-i surcea gojgogea stejar! P ~ R L E A : Nu te potrivi, vere, las[-l s[ bodog[neasc[. Z M E U L : S[-l duc tot eu ]n buc[t[rie... Haide. (Ridic[ copacul sub\ioar[ =i pleac[.)


229

S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Bre... ian prive=te, a ridicat copacul sub\ioar[... zdrav[n e, bat[-l codrul! L { C U S T { : S[ juri c[ merge la +osea cu be\i=orul ]n m`n[, ca un co=codan. P ~ R L E A : Duc[-se c[lare pe el, p`n[ s-o lovi de toarta p[m`ntului. Z M E U L (ie=ind): R[bdare, r[bdare p[n[ m`ine. P ~ R L E A (]naint`nd): Ce-a spus? L { C U S T { : Ce-a zis? P E P E L E A (ie=ind dup[ f`nt`n[): A zis c[ o s[ v[ fac[ bucate. L { C U S T { : Ce v[d? Pepelea? P E P E L E A : Eu... Zmeul m-a poftit la mas[. P ~ R L E A : Cum, =i tu ai s[ m[n`nci din noi? Z M E U L (revenind): Hei! Tot voi zice, umput-ai poloboacele?... Ce faci acolo cu h`rle\ul? P E P E L E A : Sap pu\ul primprejur. Z M E U L : Pentru ce? P E P E L E A : S[ vezi, frate zmeule; am chitit a=a, dec`t s[ c[r[m ap[ cu poloboacele, mai nimerit ar fi s[ iau pu\ul ]n spinare... =i s[-l duc ]n buc[t[rie, odat[ pentru totdeauna. Z M E U L (uimit, aparte): Bree!... adineoarea c[ta s[ m[ azv`l[-n nori, =-acum vrea s[-mi care pu\ul?... Grozav om =i primejdios!... Trebuie numaidec`t s[ m[ dezbar de el. (St[ pe g`nduri.) L { C U S T { (lui P`rlea): Gogonat[-i. P ~ R L E A : Nu ]ncape pe u=[. P E P E L E A : Hei, pune\i m`na cu to\ii s[ scoatem pu\ul din p[m`nt =i mi-l a=eza\i pe spate; dar, lua\i bine seama, nu cu gura-n jos; odat[ — una, dou[! Z M E U L : Nu!... Pepeleo drag[, nu te osteni, las[ pu\ul la locul lui, e deprins din copil[rie a sta aici. P E P E L E A (azv`rle h`rle\ul): Fie cum vrei, eu c[tam s[ te ]ndatorez. Z M E U L (str`ng`ndu-i m`na): Mul\umesc, fr[\ioare. (Pepelea d[ un r[cnet de durere.)


230

Vasile Alecsandri

Z M E U L : Ce este? P E P E L E A : Am crezut c[ \i-am fr`nt m`na, str`ng`nd-o ]ntr-a mea. Z M E U L (aparte): E primejdios! (Tare.) Dar ]ncepe a ]nnopta. (Lui P`rlea =i L[cust[.) Intra\i la culcu= ]n turn, voi doi; c`t pentru tine, frate Pepeleo... n-am unde s[ te ad[postesc; culc[-te colea, l`ng[ f`nt`n[, la r[coare; =i dormi ]ntruna p[n[ diminea\a. P E P E L E A : Las’ pe mine. Z M E U L : Deci, noapte bun[. P E P E L E A : Visuri cornorate!... Z M E U L (urm`nd pe P`rlea =i L[cust[, care intr[ ]n palat, zice aparte): Cum o adormi, am s[ vin s[-l ciom[gesc, p`n[ l-oi ucide. (Iese.) P E P E L E A : Zmeul are vrun g`nd r[u cu mine; s[ m[ prefac c[ dorm... Unde s[ m[ culc? Ha! pe trunchiul [sta, dar s[-mi pun fluierul pe piept, ca un scut. (Se ]ntinde pe trunchiul de l`ng[ pu\, se acoper[ cu mantaua =i-=i afund[ p[l[ria pe cap, ]nc`t nu se mai cunoa=te.) SCENA VIII P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A (ea se ive=te la fereastra de sus a turnului)

S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A : S`nzian[! S ~ N Z I A N A : Fugim?... Zmeul a intrat ]n cas[, sunt cu ner[bdare s[ ies din turn. P E P E L E A : Fii lini=tit[ =i f[-te c[ dormi... |i-oi da de =tire c`nd a veni momentul.


231

S`nziana =i Pepelea

SCENA IX PEPELEA, S~NZIANA, P~RLEA, L{CUST{

L { C U S T { (la fereastra de jos a turnului): Iat[-ne iar ]n pu=c[rie. P ~ R L E A : Mai bine aici, dec`t ]n frigare =i ]n c[ldare. L { C U S T { (o\[r`ndu-se): Brrr.... P`rleo, nu z[re=ti pe Pepelea? P ~ R L E A : Pare-mi-se c[ doarme, colo, l`ng[ pu\. L { C U S T { : N-ar putea el s[ ne scape? P ~ R L E A : Taci, aud zmeul. L { C U S T { : Vine s[ ne taie de pe-acum. Brr... P ~ R L E A : Taci!... nu tot b`r`i, c[ b`r`i =i eu. SCENA X Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (iese ]ncet din palat, armat cu buzduganul, tainic): Doarme! (}ncet.) Frate, fr[\ioare... Nu r[spunde... a adormit... acu-i vremea s[-i turtesc tidva cu buzduganul. (Se apropie de Pepelea pe v`rful picioarelor =i love=te ]n trunchi cu buzduganul.) Na, una; l-am ame\it... s[-i mai dau vreo c`teva (love=te), dou[, trei, patru; tare c[p[\`n[!... L { C U S T { : Ce face zmeul dracului?... ]n cine bate cu buzduganul? P ~ R L E A : }n bietul Pepelea. L { C U S T { : L-o fi ucis ho\ul. P ~ R L E A : Cel pu\in i-a f[cut sc[f`rlia numai \[nd[ri. Z M E U L : De-acum cred c[-i ajunge... nu mi=c[... L-am ucis!...m-am dezb[rat de el. (Pleac[ =i iar se ]ntoarce.) Dar tot s[-i mai trag una, drept ad[lma=. (Mai love=te ]nc[ o dat[; buzduganul se sf[r`m[.) Na! mi-am fr`nt buzduganul, arma mea cea mai puternic[!... ce fac eu acum f[r[ ea, dar fie! ]ncalte l-am ucis... Ce chef!, ce chef!... Hai deacum la culcare. (Intr[ ]n palat.) L { C U S T { : S[rmanul Pepelea!


232

Vasile Alecsandri

P ~ R L E A : Parapanghelos de-acum. L { C U S T { : Ba iaca ]nvie, ]nvie!... mare minune! (Pepelea se mi=c[ =i se ridic[.) L { C U S T { : Pepeleo... P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... L { C U S T { : N-ai pierit?... P E P E L E A : Nu cred... am dormit dus. L { C U S T { : Dar n-ai sim\it nimic prin somn? P E P E L E A : Ba, parc[ m-au pi=cat ni=te \`n\ari. L { C U S T { -P ~ R L E A : Breee! breee! bree! bree! (A ]nnoptat; cer cu stele.) P E P E L E A (scul`ndu-se): Groaznic m-a ciom[git fratele meu de cruce! noroc c-a lovit ]n fluier... dar ]ncalte =i-a fr`nt buzduganul... minunat!... o arm[ mai pu\in ]n m`inile lui... oare ce face el acum?... s-a culcat?... a adormit?... (Se apropie de poarta palatului =i ascult[. Se aude un hor[it grozav ]n[untru.) Doarme butuc... =i hor[ie=te ca o moar[ stricat[... acu-i vremea de sc[pat pe S`nziana =i pe bie\ii voievozi, s[ le dau semn. (Cuartet) PEPELEA S`nzian[, te de=teapt[, Eu te chem la s`nul meu. Al t[u mire te a=teapt[ S[ te scape-acum de zmeu. S ~ N Z I A N A (ivindu-se la fereastr[) Ah! Pepeleo, sunt de=teapt[ Ca =i viul dor al meu. A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u.


S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A =i L { C U S T { (la fereastra de jos) Groaz[-n mine se de=teapt[, M[ fr[m`nt-amar =i greu. Moartea crud[ ne a=teapt[ }n c[ldarea celui zmeu. PEPELEA Am c[lcat, venind la tine, Peste nou[ \[ri =i m[ri. S~NZIANA Am r[bdat, g`ndind la tine, Mii =i mii de sup[r[ri. PEPELEA Dar acum soarta sur`de, Raiul dulce se deschide. S~NZIANA Ori=iunde-oi fi cu tine Va fi raiul pentru mine. (}mpreun[.) PEPELEA S`nzian[, m[ a=teapt[ S[ te scap de crudul zmeu... S~NZIANA A mea inim[ a=teapt[ Ca s[ zbor la s`nul t[u. P ~ R L E A =i L { C U S T { Moartea crud[ ne a=teapt[ La osp[\ul celui zmeu. P E P E L E A : Zmeul e beat de somn... sunte\i gata? S ~ N Z I A N A : Gata. L { C U S T { : Dar cum ie=im din turn?

233


234

Vasile Alecsandri

P E P E L E A : Feri\i-v[, c-am s[ deschid turnul prin farmecul fluierului meu. (Pepelea sun[ din fluier; fa\ada turnului se pr[bu=e=te, form`nd o scar[. S`nziana se coboar[, P`rlea =i L[cust[ ies pe sub scar[.) S ~ N Z I A N A (sus, ]n capul sc[rii): Pepeleo! P E P E L E A (cobor`nd-o): S`nzian[, cobori iute. S ~ N Z I A N A (cobor`nd, se arunc[ ]n bra\ele lui Pepelea): A! scumpul meu mire! P E P E L E A : Scumpa mea mireas[! L { C U S T { (]mbr[\i=`nd pe Pepelea): A! scumpul nostru liberator! P E P E L E A : Nu-i vreme de pierdut... la fug[, barca ne a=teapt[ dup[ st`nc[... Hai! P ~ R L E A : Hai!... =i tu, loca= afurisit, s[ cad[ tr[snetele pe tine, s[ te macini ca m[laiul... s[ te... L { C U S T { : Las[ blestemurile pe alt[ dat[... acum, la s[n[toasa. (Fug to\i patru =i dispar dup[ st`nc[.) SCENA XI Z M E U L (iese somnoros)

Z M E U L : Pare c[ am auzit un vuiet neobicinuit? am sim\it ca un cutremur, care m-a trezit... s-a fi pr[bu=it vreo st`nc[ ]n mare? ce v[d?... turnul e deschis?... o scar[?... S`nziana a fugit?... cum?... =i P`rlea, =i L[cust[?... ]ncotro au apucat? spre p[dure, negre=it... o! de i-a= prinde, am s[-i m[n`nc de vii. (Alearg[ spre p[dure.) (O auror[ boreal[ se arat[ pe cer. La lumina ei se z[re=te o barc[ lunec`nd pe mare; ]n ea se afl[ Pepelea, S`nziana, P`rlea =i L[cust[.) T U S PAT R U (c`nt[) Pe-ale m[rii bl`nde valuri, Barc[ mic[, zbori departe.


235

S`nziana =i Pepelea

Z M E U L (oprindu-se): Ce aud? +i de-aceste crunte maluri Cu gr[bire ne desparte. (Barca se dep[rteaz[ spre orizont.) Z M E U L (oprindu-se): Ce v[d?... S`nziana cu ucisul meu? unde-i buzduganul, s[-l azv`rl ]n ei? (Se ]mpedec[ de el, rupt jos.) Iat[-l, e fr`nt! (Turbat de m`nie.) A!... Cum s[-i prind, aripile, aripile... cu ele s[-i ajung din zbor. (Intr[ repede ]n palat =i iese ]n cur`nd cu aripi aninate de umeri.) ARIE PE MARE Am sc[pat, o! veselie, +i de zmeu, =i de robie! Z M E U L : Ba n-a\i sc[pat, o s[ m[ reped ca un vultur de sus de pe st`nc[. (Pleac[ spre st`nc[.) (St`nca se deschide =i Z`na-Lacului apare sub o arcad[ luminoas[.) SCENA XII Z M E U L ,Z ~ N A - L A C U L U I

Z ~ N A : Stai pe loc, iasm[ infernal[!... Tu, care \i-ai fr`nt buzduganul; cad[ =i aripile tale! (Aripile zmeului cad de pe umerii lui.) Z M E U L (c-un r[cnet de desperare): A!... Z`na-Lacului! sunt pierdut!... (Cade le=inat.) ( S f ` r = i t u l a c t u l u i I V. )


236

Vasile Alecsandri

ACTUL V Teatrul reprezint[ imperiul Iernii... mun\i de ghea\[, brazi ]nc[rca\i de chindie.

SCENA I GENII DE IARN{ (To\i sunt albi =i-naripa\i; se joac[ pe ghea\[, patin`nd.)

COR Ce dulce via\[! }n acest loc Nu e verdea\[, Nu e nici foc; Ci numai ghea\[ +i numai cea\[; Viscol =i ger, Pe c`mp =i-n cer. Toat[ suflarea Piere sub v`nt, Chiar ]nsa=i marea Pare-un morm`nt; Dar noi ferice Tr[im aice, Juc[m, c`nt[m, Ne desf[t[m. SCENA II GENII, CRIV{|UL

C R I V { | U L : Genii nemernici, voi juca\i, =i imperiul Iernii se afl[ ]n pericol de topire! U N G E N I U : Cum? Ce? Cum, dnule Criv[\? C R I V { | U L : Iarna, gra\ioasa noastr[ ]mp[r[teas[, care avea s[ fie ]ncoronat[ chiar ast[zi...


237

S`nziana =i Pepelea

G E N I U L : A p[\it ceva? C R I V { | U L : Iarna, frumoasa copil[ a Nordului, care avea s[-=i aleag[ chiar ast[zi un mire... G E N I I : Ce-a p[\it? C R I V { | U L : Iarna, care, pe c`t era de ]nc`nt[toare, p[rea a fi rece =i nesim\itoare... G E N I I : Ei!... Ce i s-a ]nt`mplat? C R I V { | U L : S-a dat ]n dragoste cu Prier, domnul Verde\ii, =i ast[ noapte a sp[lat putina din palat cu el. G E N I I : A fugit? C R I V { | U L : Fugit! (}n tain[.) Dar s[ r[m`ie ]ntre noi... s[ nu afle poporul. G E N I I : O!... C R I V { | U L : A abandonat tronul, bun[tate de tron, durat numai din sloiuri de ghea\[!... Ce nebunie!... unde a g[si o clim[ mai pl[cut[ dec`t aice... o \ar[ mai dr[g[la=[ dec`t a noastr[, unde foiesc ur=ii cei albi? G E N I U L II: Ei bine, ce ne facem? C R I V { | U L : S[ ne c[t[m o alt[ ]mp[r[teas[, c[ci ]n imperiul Iernii nu pot domni dec`t femeile; =i, dup[ datinile str[mo=e=ti, ]mp[r[teasa trebuie s[ fie frumoas[, alb[ =i, mai cu seam[, rece ca ghea\a... Dar unde s[ o g[sim? T O | I : Unde... unde? C R I V { | U L : Voi, care-a\i cutreierat lumea, n-a\i ]nt`lnit vreo fat[ cu inima de ghea\[? G E N I U L I: S[ vezi, dnule Criv[\... am fost mai an la Bucure=ti... C R I V { | U L : +i...? G E N I U L : +i am g[sit una, numai una, ]ns[... C R I V { | U L : }ns[... G E N I U L : Cum a dat cu ochii de-un ro=ior, s-a topit... C R I V { | U L : Nu m[ ]ndoiesc... Ro=iorii sunt para focului... dar ce s-aude? Ian privi\i... prin v[zduh trece un zmeu c[lare. (Zmeul trece prin v[zduh.)


238

Vasile Alecsandri

SCENA III Aceia=i, Z M E U L

T O | I (cu grij[): Zmeul! C R I V { | U L : }nt`ia dat[ el calc[ pe locurile acestea. Oare ce caut[ el pe la noi? Z M E U L (intr`nd): Caut ajutor =i r[zbunare! C R I V { | U L : Ajutor? Z M E U L : Da! a\i auzit de =otiile ce-am p[\it? G E N I I : Ai p[\it =otii? Spune-le, s[ r`dem =i noi. Z M E U L (posomor`t): S[ r`de\i? G E N I I (speria\i): Ba-ba-ba-ba-ba, s[-s[-s[ pl`ngem. Z M E U L : Asculta\i dar... am r[pit pe S`nziana, fata lui Papur[}mp[rat, =i, c`nd s[ m[ bucur de prada mea, vine un ho\ =i mi-o fur[ ca din palm[. (Furios.) Pricepe\i a=a obr[znicie? G E N I I (tremur`nd): Prii-prii-pri... pri-ce-ce-ce-cepem. Z M E U L : S`nziana cu ho\ul ei =i cu al\i doi p[m`nteni, doi n[uci, anume P`rlea-Vod[ =i cu L[cust[-Vod[, care-i ]ntov[r[=esc, umbl[ acum r[t[ci\i pe fa\a p[m`ntului, f[r[ a putea nimeri la ]mp[r[\ia lui Papur[... ei au ajuns p`n[ aicea =i i-am z[rit c[lc`nd peste hotar... merge\i de le ie=i\i ]nainte, ]i prinde\i =i-i schimba\i ]n sloiuri de ghea\[. C R I V { | U L : Pe to\i, =i chiar pe S`nziana? Z M E U L : Ba pe d`nsa nu... ea-i frumoas[ =i alb[ c`t ]mp[r[teasa voastr[, p[cat numai c[-i a=a de rece ]n privirea mea. (St[ g`nditor.) C R I V { | U L (c[tre genii, ]ncet): A\i auzit?... frumoas[, alb[ =i rece... tocmai ce ne trebuie nou[; poate c[... cine =tie? ne vine o ]mp[r[teas[ nou[!... Z M E U L : Vre\i s[-mi da\i ajutorul ce v[ cer? C R I V { | U L : Vrem. Z M E U L : Hai dar s[ le ie=im ]n cale =i s[-i robim, dar trebuie s[ v[ dau de =tire c[ ho\ul are un fluier fermecat, prin care ]nvinge tot... Voi, cu suflarea voastr[, face\i s[ ]nghe\e aerul din el, ca s[ nu mai poat[ scoate nici un sunet... astfel vom c[p[ta izb`nda.


239

S`nziana =i Pepelea

C R I V { | U L : Prea bine, ]ns[ ai uitat s[ ne spui numele ho\ului. Z M E U L : El se cheam[... Tot oi zice c-am zis c-oi zice... C R I V { | U L : Ce-ai zis? Z M E U L : Duc[-se dracului, l-am uitat... Hai. (Ies cu to\ii prin dreapta, c`nt`nd repriza corului.) SCENA IV L { C U S T { -V O D {

L { C U S T { (intr[ prin st`nga, tremur`nd de frig, s[rind =i alunec`nd la tot pasul): Brrr... frig e!... r[u m[ str`nge-n spete. (Alunec[.) Na! c`t pe-aci s[ cad alivanta... prin ce locuri afurisite m-a adus naiba. Brrr!... aici o fi-nghe\`nd =i ou[le corbului... s[ nu stau ]n loc, s[ m[ sleiesc... (Sare =i lunec[.) |ine bine... m[i, da ghe\u= e!... de c`nd am sc[pat din ghearele =i din c[ldarea zmeului, am umblat hai-hui prin toate col\urile lumii, ]mpreun[ cu S`nziana, cu Pepelea =i cu v[rul meu P`rlea, f[r[ a da de ]mp[r[\ia lui Papur[... Brrr... Am ajuns, ]n sf`r=it, la marea ]nghe\at[. Brrr, simt c[ ]nghe\ ca d`nsa. (Sare.) Am l[sat ]n urm[ pe tovar[=ii mei =i am rupt-o de-a fuga ]nainte, doar m-oi ]nc[lzi cu mi=carea... a=... (Tremur[.) Iaca, m[ schimb ]n sloi... m[ prefac ]n ]nghe\at[ de L[cust[... la fug[... (Vrea s[ alerge, dar alunec[ =i cade.) Aoleo! (Un urs alb se coboar[ de pe deal ]n scen[.) Vai de mine!... ce se coboar[ spre mine?... un urs alb?... aoleo!... s[ m[ fac c[-s mort, ca s[ nu m[ m[n`nce. (St[ neclintit jos. Ursul se apropie de el =i-l miroase, ]l ]ntoarce cu labele, apoi se pune cu =ezutul pe el, morm[ind.) S-a pus turce=te pe burta mea... greu e, m`nca-l-ar c`inii, dar ]ncaltea m[ ]nc[lze=te cu blana lui. (Ursul se uit[ la d`nsul. L[cust[ ]nchide ochii =i se face mort.) Hei!... de-a= putea s[-i spintec cojocul... am cu\itul la br`u... Ian s[-ncerc... (Scoate cu\itul =i, c`nd vrea s[ loveasc[, ursul se uit[ la el, el se opre=te, apoi zice:) +i-a-ntors spatele; acu-i vremea. (}nfige cu\itul ]n =alele ursului, care sare mugind =i se dep[rteaz[.) Paremi-se c[ l-am ]n\epat, dar nu l-am ucis... (Speriat.) Nu, nu... iaca,


240

Vasile Alecsandri

dihania fuge... am sc[pat! (Sare ]n picioare =i fuge lunec`nd ]n dreapta.) Am sc[pat!... am sc[pat! (Joac[ de bucurie. }n acest moment intr[ P`rlea, alung`nd furios c`\iva genii care traverseaz[ scena, speria\i.) SCENA V P~RLEA, L{CUST{

P ~ R L E A (d`nd cu sabia ]n dreapta =i-n st`nga prin v[zduh): Na! na! na! na =i \ie, na =i \ie, na =i \ie! Lupt[ cu P`rlea v[ trebuie?... Na, na, na! L { C U S T { : Ho! vere P`rleo, opre=te, pune piedic[. P ~ R L E A : C`\i am ucis?... Pe to\i? L { C U S T { : N-au r[mas nici de s[m`n\[... dar ce-ai p[\it, ce te-a apucat? P ~ R L E A : Dup[ ce-ai fugit =i ne-ai l[sat, ne-au atacat o ceat[ de dih[nii albe, care voiau s[ r[peasc[ pe S`nziana... M-am f[cut foc =i le-am luat la goan[ p`n-aici, precum ai v[zut. L { C U S T { : Dar S`nziana ce-a devenit? A! vere, nu-i galant din partea ta. P ~ R L E A : Ea o =tie! L { C U S T { : Cum? Ai abandonat pe S`nziana? P ~ R L E A : Dec!... Dar tu ce-ai f[cut?... Nu ne-ai abandonat pe to\i? L { C U S T { : Nu-i vorba de mine... mie mi-era frig, am fugit ca s[ m[ ]nc[lzesc. P ~ R L E A (]ncep`nd a tremura de frig): +i te-ai ]nc[lzit? L { C U S T { (tremur`nd): Ba! Ba! Ba!... am devenit gazda fiorului =i a guturaiului. (Str[nut[.) P ~ R L E A : +i eu tij... (Str[nut[.) A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine. L { C U S T { : P`rleo! P ~ R L E A : L[cust[! L { C U S T { : Stai, iaca-\i ]nghea\[ nasul.


241

S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : +i \ie o ureche. L { C U S T { : S[ ne frec[m iute cu z[pad[... asta-i leacul. (Iau z[pad[ =i se freac[ unul pe altul.) A M ~ N D O I : V`rtos... v`rtos... P ~ R L E A : S-a ro=it?... L { C U S T { : C`t un patriot... dar urechea mea? P ~ R L E A : C`t alt patriot... le-am sc[pat de degerat. L { C U S T { : Ian prive=te... ba nu... iar se-n[lbe=te, ]nc[ o frec[tur[. P ~ R L E A : Destul, vere, c[ l-ai jupuit de piele. L { C U S T { : Ah! Ah!... vere, via\[-i asta? P ~ R L E A : Via\[, dar proast[... ]ncepe a-mi fi somn. L { C U S T { : +i mie, dar s[ nu adormi c[ mori. P ~ R L E A : Apoi ce s[ facem? L { C U S T { : S[ ne d[m pe ghea\[, ca s[ ne ]ntre\inem circula\iunea s`ngelui. P ~ R L E A : Fie =i a=a. (Se dau pe ghea\[.) SCENA VI Aceia=i, C R I V { | U L (se opre=te pe-o movil[ de om[t)

C R I V { | U L : Vivat!... Am prins pe S`nziana... am dus-o la palatul Iernii =i, prin vr[jirea so\iei mele, Promoroaca, am schimbat-o la fa\[ de saman[ acum ]ntocmai cu ]mp[r[teasa noastr[ cea fugar[... }n cur`nd are s[ vie aicea S`nziana, pentru ca s[ fie ]ncoronat[... iaca, cortegiul se ]nainteaz[. (Mar= la orchestr[, cortegiul intr[.) P ~ R L E A (oprindu-se): Ce s-aude? L { C U S T { : O fi vreo nunt[ de ur=i albi. P ~ R L E A : Vin colea, s[ o privim. L { C U S T { : +i s[ fim gata de fug[... Te-ai mai ]nc[lzit? P ~ R L E A : M-am!...


242

Vasile Alecsandri

(}n sunetul unui mar= fantastic, intr[ din dreapta dignitarii imperiului Iernii, ]n haine albe bl[nite =i cu mitre de ghea\[. Dup[ d`n=ii, un car de argint, tras de doi ur=i albi. Pe car se g[se=te S`nziana, purt`nd o mantie alb[ de stof[ argintie =i un v[l sub\ire pe obraz. Genii mul\i ]nconjur[ carul. Poporul urmeaz[ ]n cojoace... Carul se opre=te ]n mijlocul scenei.) SCENA VII P~RLEA, L{CUST{, S~NZIANA, CRIV{|UL, GENII, CORTEGIUL

COR Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. P~RLEA O! ce minune ]nc`nt[toare! L{CUST{ N-am v[zut alta ca ea sub soare. AM~NDOI Simt pentru d`nsa amor =-amoare. S ~ N Z I A N A (]n parte): Bietul Pepelea, unde-o fi oare? C O R UL Vivat falnica regin[ etc. C R I V { | U L (prezent`nd o coroan[ de briliant) Regin[ str[lucit[! Poporu-n fericire |i-ofer[ azi coroana, rug`ndu-te uimit Ca s[-\i alegi un mire Viteaz, frumos, iubit.


243

S`nziana =i Pepelea

S ~ N Z I A N A (]ncoron`ndu-se) Coroana pe-a mea frunte o pun azi fericit[. (Aparte.) Dar ce simt? sub coroan[ un frig cumplit m-a prins. }n inima-mi r[cit[ Tot focul, vai! s-a stins! CORUL Vivat falnica regin[, Dulce ca o zi senin[, M`ndr[ ca o lun[ plin[ +i cu inima virgin[. POPORUL: Ura!... tr[iasc[ ]mp[r[teasa noastr[! P ~ R L E A : Frumoas[-i, L[cust[... ]ncep a m[ ]nfierb`nta. L { C U S T { : Noroc de tine! C R I V { | U L : Locuitori din ]mp[r[\ia Iernii, se face vou[ =tiut c[ ast[zi ]mp[r[teasa noastr[, urm`nd datinilor str[mo=e=ti, are s[-=i aleag[ un mire... Acel care s[rut`nd-o pe frunte nu va fi cuprins de frigul mor\ii va ocupa tronul al[turea cu frumoasa lui so\ie. P ~ R L E A : Ce-au spus, vere, ai auzit? L { C U S T { : Auzit; taci. C R I V { | U L : Care dintre voi aspir[ la aceast[ fericire s[ se prezinte. Am zis. P ~ R L E A -L { C U S T { : Eu! P ~ R L E A : Cum?... =i tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Iaca, ba nu, c[ mi-a fi ru=ine. S ~ N Z I A N A (]n parte): Ce v[d? P`rlea =i L[cust[! P ~ R L E A : Ce voluptate m[ a=teapt[! L { C U S T { : Ah! am s-o str`ng ]n bra\e, ca s[ m[-nc[lzesc. (P`rlea =i L[cust[ pleac[ cu bra\ele deschise, dar cu c`t se-apropie de carul Iernii, ei se cuprind de fiori, picioarele li se ]n\epenesc, limba li se leag[.) P~RLEA Mult o doresc.


244

Vasile Alecsandri

L{CUST{ Mult ]mi e drag[... }MPREUN{ Dar ce sim\esc? Limba-mi se leag[. CORUL Ei simt ]n piept Fiori de ghea\[, Nu calc[ drept, R[u o s-o pa\[. P ~ R L E A +I L { C U S T { Ah! simt ]n piept Fiori de ghea\[, Sunt eu de=tept? Sunt oare-n via\[? P ~ R L E A +I L { C U S T { (l`ng[ car, tremur`nd) Plini de... de... foc M[-nchin \i... \ie... No... no... noroc De-acum mi... mie! (Unul de o parte =i altul de alt[ parte ]ntind buzele ca s[ s[rute obrazul S`nzianei, dar pe loc r[m`n ]ncremeni\i, strig`nd:) Aoleo... ]nghe\! CORUL Au ]nghe\at! Iat[-i z[pad[! Sunt buni de dat Ur=ilor prad[. (Sunt am`ndoi lua\i pe sus =i rezema\i de avanscene.)


245

S`nziana =i Pepelea

SCENA VIII Aceia=i, P E P E L E A (intr[ alerg`nd)

P E P E L E A : S`nzian[... S`nzian[... S ~ N Z I A N A (]n parte): Glasul lui Pepelea! P E P E L E A : Unde e=ti?... ah! iat[-te. (Vrea s[ se apropie, poporul ]l opre=te.) S ~ N Z I A N A (aparte): S[rmanul!... de c`nd port coroana asta de ghea\[... parc[ nu mai simt nimic pentru el! P E P E L E A : S`nzian[, nu-mi r[spunzi?... O! ]n zadar, e=ti schimbat[ la fa\[... eu te v[d cu ochii sufletului... te recunosc. S ~ N Z I A N A (aparte): O, Doamne! Am ajuns rece ca iarna, inima mea nu mai bate! P E P E L E A : S`nzian[! e=ti vr[jit[... Eu sunt Pepelea, r[spunde! (Se repede printre oameni.) C R I V { | U L : Nenorocite!... ui\i respectul ce datore=ti ]mp[r[tesei =i tulburi ceremonia cununiei? P E P E L E A : Cine se cunun[, S`nzian[?... cu cine?... C R I V { | U L : Cu acel care o va s[ruta pe frunte =i va avea noroc de-a nu muri ]nghe\at pe loc. P E P E L E A : Eu vreau s[-mi cerc norocul, chiar de-a fi s[ mor... tot mort sunt f[r[ d`nsa. (Duo) PEPELEA Dulce-mp[r[teas[, Scumpa mea mireas[, Eu sunt al t[u mire Cuprins de iubire. Ah! ]\i ad[-aminte C[ prin jur[minte Legat sunt de tine, Ca =i tu de mine.


246

Vasile Alecsandri

S ~ N Z I A N A (]n parte) S[rmanul Pepele! de el r[u ]mi pare! C[ poate s[ moar[ dintr-o s[rutare. PEPELEA N-am fric[ de moarte, Nici de rele soarte, C`nd inima-mi cere Dulce m`ng`iere. (S`nziana se coboar[ de pe car. Pepelea continu[.) D[-mi o s[rutare Plin[ de-nfocare, Eu cu-a mea iubire Zbor la nemurire. (Str`nge ]n bra\e pe S`nziana =i o s[rut[ pe frunte. Coroana ei cade; atunci ea-=i scoate v[lul =i apare sub figura ei.) S~NZIANA Ah! ]n al meu suflet simt un dulce foc. Iubesc, iubesc iar[, iubesc... o! noroc! T O | I (cu mirare) N-a ]nghe\at! n-a murit! El e mirele iubit! S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A (]mbr[\i=a\i) Zi de fericire plin[! }mpreun[, cu uimire, Dup[-o via\[ mult senin[, Vom zbura la nemurire! CORUL Vivat falnic[ regin[! Vivat falnicul ei mire! Aib[ via\a mult senin[ +i domine-n str[lucire!


247

S`nziana =i Pepelea

SCENA IX Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (vine repede =i respinge pe Pepelea): }n l[turi! T O | I : Zmeul! Z M E U L : S`nziana-i a mea!... +i cine ]ndr[zne=te s[ vie s[ o smulg[ din bra\ele mele. (Ridic[ pe S`nziana ]n bra\e.) S ~ N Z I A N A : Pepeleo! P E P E L E A (sco\`nd fluierul): O! fluiera=, acum s[-\i v[d puterea. (Sufl[ din fluier, dar nu scoate nici un glas.) O! fluiera=ul e mut! Z M E U L : Ha! ha! ha!... \i-a ]nghe\at suflarea, Pepeleo! P E P E L E A : Ah! sunt pierdut!... Z`n[! Z`n[ binef[c[toare, ajutor, ajutor!... SCENA X Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I (apare pe movil[)

Z ~ N A : Iat[-m[, Pepeleo! T O | I : Z`na-Lacului! Z ~ N A : Zmeule, a sunat ora sf`r=itului t[u de pe lumea asta! Z M E U L : Nu-mi pas[ de tine... S`nziana-i talismanul meu... =i calul ne a=teapt[. Z ~ N A : Calul t[u? prive=te! (Face un semn, calul trece prin aer.) Z M E U L : Am r[mas pe jos, dar fie!... r[m`n cu S`nziana pe p[m`nt. Z ~ N A : S`nziana pe p[m`nt... iar tu, zmeule, sub p[m`nt... dispari! Z M E U L (afund`ndu-se):A! (Din locul unde dispare iese o par[ de foc.) T O | I : A!... CORUL A disp[rut, Arz`nd ]n par[, Zmeul cumplit, Cumplita fiar[!


248

Vasile Alecsandri

S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A Ah! am sc[pat De cruda fiar[, }n dulce trai Reintru iar[. Z~NA Ve\i fi de-acum Ferice iar[, Hai s[ v[ duc L-a voastr[ \ar[. TO|I Haide\i cu to\i }n alt[ \ar[, Unde-i cer bl`nd +i prim[var[. Z ~ N A : La palatul lui Papur[-}mp[rat! (Face un semn, to\i pleac[, un nour se coboar[ de ascunde scena.) SCENA XI L{CUST{,P~RLEA L { C U S T { (trezindu-se, str[nut[): A!... m-am dezghe\at, unde m[ aflu?.. ]n nori?... m-am ]n[l\at ]n nori?... dar ce z[resc colo?... om s[ fie?... nu se mi=c[... (Se apropie de P`rlea.) Ciung s[ fie? Ba-i om!... e v[rul P`rlea... Vere P`rleo! (}l ]mpinge.) Bocn[... sloi... a c[zut sub zero! Vere P`rleo!... (}l trage de nas.) treze=te-te. P ~ R L E A (str[nut[): Ce-i?... cine m[ cheam[? tu, vere L[cust[? L { C U S T { : Eu =i cu mine. P ~ R L E A (]nc[ buim[cit): Sunte\i doi? unde-i cel[lalt? L { C U S T { (c[ut`nd ]mprejur): Care? P ~ R L E A : Ai zis eu =i cu mine... Tu =i cu tine fac doi. L { C U S T { : S[rmanul! l-a balamucit gerul, aiureaz[.


249

S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Dar unde ne g[sim, vere L[cust[? L { C U S T { : Prive=te!... ]n nori!... h[t sus!... P ~ R L E A : }n nori?... h[t sus? dar ce facem acum? unde-s ceilal\i? L { C U S T { : S[ te-ngrop, dac[ =tiu. P ~ R L E A : Hai dup[ d`n=ii, vere L[cust[. L { C U S T { : Unde =i pe unde? P ~ R L E A : Prin nori. L { C U S T { : Prin nori!... at`ta ne mai trebuia!... Breee! Prin multe am trecut... dar prin nori... ]nc[ nu... N-am deprindere... m[ umfl[ groaza, m[ p[trunde umezeala. P ~ R L E A : +tii una, vere L[cust[? L { C U S T { : Ba, z[u, nici dou[. P ~ R L E A : Ai pl[m`ni. L { C U S T { : +tiu eu... nu mi-am f[cut ]nc[ vizit[ domiciliar[. P ~ R L E A : Hai s[ sufl[m, vere, s[-i risipim. L { C U S T { : Bucuros, numai de nu ne-or risipi ei pe noi. P ~ R L E A : Sufl[ v`rtos. L { C U S T { : Iaca. (Sufl[ am`ndoi peste nori, norii se risipesc, cortina se ridic[.) P ~ R L E A : A!... i-am risipit. L { C U S T { : D-apoi =-a=a piepturi, parc[-s foi de ferar. SCENA XII Tot personalul piesei, afar[ de Z M E U =i de Z ~ N A - L A C U L U I (Schimbare. C`nd norii se ]mpr[=tie, teatrul reprezint[ un parc plin de frumuse\ile prim[verii. }n fund, fa\ada palatului lui Papur[; dinaintea palatului o larg[ teras[ cu sc[ri de marmur[. Papur[, ]nconjurat de curtea lui, st[ pe teras[. Poporul, r[sp`ndit printre copaci, ]n mai multe grupuri. }n sunetul unei simfonii, Z`naLacului \ine pe S`nziana de m`n[, intr[ pe scen[ din dreapta. Pepelea se g[se=te la st`nga ei, ]n urma lor vin P`rlea =i L[cust[-Vod[, P[cal[, T`ndal[, Criv[\ul, genii


250

Vasile Alecsandri

schimba\i ]n haine de var[ =i purt`nd buchete cu flori; ei to\i ]nainteaz[ spre teras[.)

PA P U R { : Precum v-am spus, curtenilor =i voi, curtezanilor, de mai multe zile ]mi \iuie urechea dreapt[... semn de veste bun[!... =i ast[-noapte am visat pe S`nziana, sub forma unui bob sositor... Trebuie s[ vie... Dar ce v[d?... Iat-o! iat-o!... T O | I : Iat-o! (S`nziana =i Pepelea, ]mpreun[ cu Z`na-Lacului, se apropie de tron.) PA P U R { : S`nziana, copila mea, tu e=ti? S ~ N Z I A N A : Scumpul meu p[rinte! (Se arunc[ ]n bra\ele lui Papur[.) PA P U R { : Cine te-a sc[pat de zmeu? Cine te-a readus ]n bra\ele mele? S ~ N Z I A N A : Mirele meu, Pepelea. P E P E L E A : Cu ajutorul generos al Z`nei-Lacului. PA P U R { : Ce de treab[ Z`n[!... ]mi vine s-o s[rut... mai v`rtos c[-i frumoas[ coz. Z ~ N A : Maiestatea-ta... binecuv`nteaz[-\i copiii, c[ci binecuv`ntarea p[rin\ilor face fericirea copiilor. (Pepelea =i S`nziana ]ngenuncheaz[ ]naintea lui Papur[.) PA P U R { (]ntinz`nd m`inile asupra capului lor): Norocul s[ fie vecinic cu voi, copiii mei! T O | I : Ura!... CORUL FINAL Tr[iasc[ S`nziana, Minunea-mp[r[teasc[, Cu dragul ei Pepelea Ferice s[ domneasc[. (Sf`r=itul piesei.)


APRECIERI CRITICE Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ na\ional[ este Sânziana =i Pepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[... Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat. Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea crea\iei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[ se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandri e original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei lui Hasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=i aceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, be\ia liric[ =i retoric[ din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizerta\ii poetice de ton minor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea pu\ine mari imagini. }n schimb viziunea lumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradi\ional din teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambi\ia voievodului, pe de o parte, =i rezisten\a obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta... GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent. Edi\ia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315. A=a cum ]n poezia liric[ apari\ia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poezia de iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cum era =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze, cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura, amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cina\i, =i cu c`ntecélele comice, ]n care, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sau un surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca Sandu Napoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri =i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[, — teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtu\ile documentare, dar =i pe cele de art[. PERPESSICIUS, Alte men\iuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.


252

Vasile Alecsandri

Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[ri anterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[ R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Inten\ia lui Alecsandri a fost de a crea un erou romantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufle\it de ]nalte idealuri, incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opozi\iei din jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile na\ionale. Prin Tom=a (care, dup[ Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezisten\a tradi\iei locale ortodoxe, fa\[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotriva domnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =i sunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucide\i pe Despot!” AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Na\ional[”, Bucure=ti, 1994, p. 62-63. Cea mai original[ =i mai valoroas[ crea\ie a teatrului comic al lui Alecsandri este feeria na\ional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumea basmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa con\ine aluzii fine la st[ri sociale contemporane... AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69. Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vie\ii sale — Despot-Vod[, Sânziana =i Pepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin\[ tendin\a autorului de a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=i aduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vederea acestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutat din crea\ia popular[, din istoria na\ional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[ abandonare a materialului de via\[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadarea scriitorului din fr[mânt[rile vie\ii contemporane. Pe baza materialului folcloric sau istoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi a vremii sale... Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senza\ia mi=c[rii ne]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei de c[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre to\i cei „interesa\i”. }mbinarea elementelor realiste cu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtu\ile =i metehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile


Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

253

neprev[zute ]n spa\iu, amalgamul de man\e =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =i irepetabil[. HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1973, p. 235, 241. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiin\a existen\ei sale ca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-a definit ]ns[=i ra\iunea existen\ei sale: repertoriul na\ional. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[ le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]n ansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca forma\iei =i constituirii ei, un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i, oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca pe acela al marilor ctitori. VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. 137.


CUPRINS Not[ asupra edi\iei ....................................................................................... 2 Tabel cronologic ........................................................................................... 3

DESPOT窶天OD{ ACTUL I ...................................................................................................... 10 ACTUL I (tabloul II) ................................................................................... 35 ACTUL II .................................................................................................... 49 ACTUL II (tabloul II) .................................................................................. 79 ACTUL III ................................................................................................... 88 ACTUL IV ................................................................................................. 109 ACTUL V ................................................................................................... 136

S~NZIANA +I PEPELEA ACTUL I .................................................................................................... 162 ACTUL II .................................................................................................. 179 ACTUL III ................................................................................................. 199 ACTUL IV ................................................................................................. 219 ACTUL V ................................................................................................... 236

Aprecieri critice ......................................................................................... 251


Vasile Alecsandri

DESPOT窶天OD{. S~NZIANA +I PEPELEA Ap[rut: 1997. Format: 70x108 1/32 Coli tipar: 11,2. Coli editoriale: 10,57. Tiraj: 5000 ex. Casa de editur[ ツォLITERAツサ str. B. P. Hasdeu, nr. 2, Chi=in[u, MD 2005, Republica Moldova Operator: Vitalie E=anu Tehnoredactor: Ovidiu O\el Corector: Raisa Co=codan Redactor: Ion Ciocanu Editor: Anatol Vidra=cu Tiparul executat sub comanda nr. . Combinatul Poligrafic, str. Mitropolit Petru Movil[, nr. 35, Chi=in[u, MD 2004, Republica Moldova Departamentul Edituri, Poligrafie =i Comer\ul cu C[r\i


CLUBUL C{R|II

«Litera»

Litera

Prin fondarea CLUBULUI C{R|II « » Casa de editur[ cu acela=i nume ini\iaz[ un program special de difuzare =i de promovare a c[r\ilor sale. +i Dumneavoastr[ pute\i deveni membru al acestui Club, beneficiind de urm[toarele avantaje: 1. Ve\i primi ]n regim de urgen\[ c[r\ile comandate =i ve\i fi informat cu regularitate asupra ultimelor apari\ii, planuri editoriale, oferte speciale. 2. Pentru c[r\ile comandate ]n num[r de peste 10 exemplare deveni\i membru al CLUBULUI C{R|II « », primul de acest fel ]n Moldova, sunte\i scuti\i de plata cheltuielilor de transport prin po=t[ =i ob\ine\i o reducere de 5%. Locuitorilor municipiului Chi=in[u c[r\ile comandate le vor fi livrate la domiciliu prin curieri. Plata se va face prin ramburs. 3. Editura vinde c[r\ile f[r[ rabat comercial =i ob\ine\i astfel suplimentar o economie de 20–30%. 4. Tirajele c[r\ilor din “Biblioteca =colarului” fiind limitate, acord[m prioritate absolut[ membrilor CLUBULUI C{R|II

Litera

«Litera».

Pentru a ob\ine oricare din aceste c[r\i trimite\i comanda Dumneavoastr[ pe adresa:

Litera

Casa de editur[ « », str. Hasdeu, nr. 2, Chi=in[u, 2005, Republica Moldova, tel. 24-26-22, 24-00-36, 24-00-84

Vasile Alecsandri - Despot-Voda, Sanzeana si Pepelea  

Vasile LITERA ªCOLARULUI BIBLIOTECA CHIªINÃU 1998

Vasile Alecsandri - Despot-Voda, Sanzeana si Pepelea  

Vasile LITERA ªCOLARULUI BIBLIOTECA CHIªINÃU 1998