4 minute read

Επιδημιολογική Επιτήρηση με τη χρήση της Γεωπληροφορικής

H Γεωπληροφορική (Geoinformatics) περιλαμβάνει ένα σύνολο επιστημών και τεχνολογιών που υπεισέρχονται στις διαδικασίες ανάκτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, οπτικοποίησης, ανάλυσης, διάχυσης, και εν τέλει αξιοποίησης πληροφοριών με γεωγραφική διάσταση. Βασικά εργαλεία της Γεωπληροφορικής αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS - Geographic Information Systems), o Δορυφορικός Εντοπισμός Θέσης (GPS - Global Position System) και οι τεχνολογίες Ανάλυσης και Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών και Δορυφορικών Εικόνων.

Η επιστήμη της Γεωγραφίας, που αποτελεί ένα από τα βασικά θεωρητικά υπόβαθρα της Γεωπληροφορικής, έχει επιδείξει διαχρονικά μια πλούσια συνεισφορά στην παρακολούθηση επιδημιολογικών δεικτών καθώς και στη μελέτη εξάπλωσης ασθενειών. Μερικές από τις πλέον διαδεδομένες σχετικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη χαρτογραφική απεικόνιση της χωροχρονικής κατανομής κρουσμάτων μέσω της δημιουργίας στατικών και δυναμικών χαρτών (εικόνες 1 και 2), τη μοντελοποίηση χωρικών μετακινήσεων, τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών συνθηκών στην εξάπλωση ασθενειών, καθώς και τη βέλτιστη χωροθέτηση υγειονομικών υπηρεσιών.

Σε περιόδους επιδημιολογικών κρίσεων, κυβερνητικές αποφάσεις και πολιτικές για τον περιορισμό της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών δύναται να περιλαμβάνουν μέτρα όπως τον αυτοπεριορισμό, το lockdown, το κλείσιμο επιχειρήσεων και την αναγκαστική χρήση χειρουργικής μάσκας σε κλειστούς και σε ανοικτούς χώρους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης ασθενειών στην κοινότητα, στη μείωση μελλοντικών κρουσμάτων και θανάτων, και στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (πίεση στα νοσοκομεία). Ωστόσο, ένα κύριο χαρακτηριστικό επιδημιών και πανδημιών (όπως η COVID-19) είναι η δυναμική τους συμπεριφορά, η οποία καθιστά την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας των πολιτικών/μέτρων εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στη μελέτη και παρακολούθηση της χωρικής εξέλιξης μολυσματικών ασθενειών αποτελούν τα GIS (εικόνα 3). Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής έχει επίσης αυξηθεί η χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης και υπηρεσιών γεω-εντοπισμού σε εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία (π.χ. παρακολούθηση ποιότητας του αέρα) καθώς και την ιχνηλάτηση επαφών (π.χ. για την ταυτοποίηση πιθανών κρουσμάτων) μέσω κινητών τηλεφώνων.

Τοπικές πρωτοβουλίες

Από την έναρξη της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV2 (COVID-19) το 2020, έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες εφαρμογές τεχνολογιών Γεωπληροφορικής στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης στην Κύπρο. Τρία από τα πλέον προβεβλημένα παραδείγματα είναι:

• Η πύλη πληροφόρησης covid19.ucy.ac.cy του Κέντρου Αριστείας "ΚΟΙΟΣ": Αποτελεί ένα dashboard που συνοψίζει και παρουσιάζει χάρτες κατανομής κρουσμάτων και σημαντικά στατιστικά στοιχεία από δεδομένα που εισάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, την τηλεφωνική γραμμή 1420, τους Προσωπικούς Ιατρούς και τα Κλινικά Εργαστήρια.

• Η Web-GIS πλατφόρμα covid19.excelsior2020.eu του Κέντρου Αριστείας "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ": Αποτελεί ένα διαδικτυακό γεωπληροφοριακό σύστημα (Web-GIS) για τη χαρτογράφηση, την απεικόνιση και την παρακολούθηση κρουσμάτων και σχετικών στατιστικών μεγεθών. Συμπληρωματικά, έχουν αναπτυχθεί δύο επιπρόσθετες εφαρμογές, μία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων σε παγκόσμια κλίμακα και μία για τη χαρτογράφηση της προέλευσης της COVID-19.

• Η εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ / CovTracer (covtracer.dmrid.gov.cy) του Κέντρου Αριστείας "CYENS": Αποτελεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που έχει αναπτυχθεί με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού στην κοινότητα. Μετά από συγκατάθεση του χρήστη, η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα εντοπισμού θέσης και καταγράφει τη διαδρομή του χρήστη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν κάποιο άτομο βρεθεί θετικό στον ιό, η εφαρμογή ενημερώνει άλλα άτομα/επαφές (πιθανά νέα κρούσματα), για τα οποία έχουν καταγραφεί διαδρομές που διασταυρώθηκαν με αυτή του κρούσματος, μέσω της αξιοποίησης πρωτοκόλλων GPS, Bluetooth και Google-Apple Exposure Notification (GAEN).

Κατακλείδα

Η επιστήμη της Γεωπληροφορικής, και η γεωγραφία γενικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και καλύτερη διαχείριση επιδημιολογικών κρίσεων. Μέσω πληροφοριών, αναλύσεων και προσομοιώσεων με χωρική διάσταση, κυβερνητικά μέτρα και πολιτικές (όπως το lockdown, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η χρήση μάσκας, κ.λπ.) μπορούν να αξιολογηθούν, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων (decision making) από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως η διάθεση ανοικτών δεδομένων είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την παραγωγή προϊόντων Γεωπληροφορικής (χάρτες, μοντέλα προσομοίωσης, χωρικές αναλύσεις, κ.λπ.). Στην Κύπρο, η Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy) διαθέτει πληθώρα χωρικών δεδομένων. Η δυνατότητα συχνής ανάκτησης επικυρωμένων δεδομένων του δημόσιου τομέα από την ερευνητική κοινότητα επιτρέπει πιο πλήρεις και πιο συστηματικές αναλύσεις για την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και συμβάλλει στην παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλότερης ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστάται η επίτευξη ακόμη καλύτερου συντονισμού μεταξύ αρμόδιων δημόσιων φορέων και κυβέρνησης, προκειμένου να προωθηθεί η διάθεση ακόμη περισσότερων δεδομένων δημόσιου τομέα (Public Sector Information – PSI) ιδιαίτερα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διδακτορικής έρευνας του αρθρογράφου: https://epimogeo-covid.cut.ac.cy

Φίλιππος Φαγιάτ

Υ ποψήφιος διδάκτορας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Υπότροφος Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου (sylviaioannoufoundation.org)

Εργαστήριο Γεωχωρικής Ανάλυσης ΤΕΠΑΚ (geospatialanalytics.cut.ac.cy)