Page 1


แม่น้ำ�เมยจากเนินโบราณสถานคอกช้างเผือก ศุภัชกานต์ ปันส่า..ภาพ


นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวและการสื่อสาร ระหว่างคนในท้องถิ่นจนถึงนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน อ.แม่สอด จ.ตาก

บรรยากาศตัวเมือง ตึกราม บ้านช่องของนครแม่สอด เอื้อเฟื้อภาพ : elmerphoto.com

“แม่สอด” อ้อมกอดอันอบอุน่

กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ณ เมืองปลายสุดแผ่นดินไทย ด้านตะวันตก ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเดินทางลำ�บากยากเข็ญ มี ภัยอันตรายรอบด้าน เสียงร่ำ�ลือที่ขจรขจายไปทั่วกลับมิได้ ทำ�ให้ผู้คนต่างที่หวั่นเกรงแต่อย่างใดกลับมุ่งหน้าพาเหรด มาที่นี่ เพื่อตั้งหลักแหล่งสร้างฐานะ ไม่ผิดถ้าจะบอกว่านี่ คือ “ขุมทอง” ช่องทางสร้างความร่ำ�รวย เพราะที่นี่อุดม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติ เป็นเมืองค้าขายชายแดน ดั่งสมญานามที่ว่า “อัญมณีแห่งขุนเขา” และที่นี่คือ “แม่สอด” เมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ที่เป็นเมืองท่า และศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ความท้าทายของการมาเยือนเมืองนี้คือระหว่างเดิน ทางต้องบุกบั่นเผชิญกับเส้นทางคดเคี้ยวและกีดขวางไป ด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่มีโค้งปราบ เซียน แต่หากผ่านพ้นมาได้ก็จะพบกับความอบอุ่นของวิถี ชีวิตผู้คนในอำ�เภอแม่สอด จุดเด่นของที่นี่คือประชากรที่ อาศัยอยู่ปะปนกันไปด้วยเพื่อนบ้านหลากชนชาติ ด้วยแรง ขับเคลื่อนที่ว่ากันว่าได้มาจากแรงงานชาวพม่าราวหมื่น เศรษฐกิ จ อำ � เภอแม่ ส อดจึ ง พุ่ ง แรงอย่ า งมี เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว ความคึกครื้น คึกคักทางการค้าเป็นมนต์เสน่ห์ ของเมืองเล็กๆ “แม่สอด” แห่งนี้ ศุภัชกานต์ ปันส่า นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 3


10

นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอำ�เภอแม่สอด

ฉบับที่ 1 มีนาคม 2556

สารบั ญ

ตลาดมูเซอ

ตลาดสินค้าพื้นเมือง พืชผัก ผลไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา

14 ตลาดศรีมอย

ตลาดชื่อเพื่อนบ้านของไทย

คอลั มน์ 03

ทั กทาย

06

อาหารถิ ่ น มี ไ ม่เหมือนใคร

07

ภาษาเดี ยวที่เมืองฉอด

10

ท่ อ งเที ่ ยวเมื องฉอด

28

เก็ บตกริ ม ทาง

29

แผนที ่ ท ่ อ งเที่ย ว

16 ตลาดพาเจริญ

ศูนย์รวมผู้คนหลากชาติพันธุ์

18 ตลาดริมเมย

ที่สุดแหล่งของฝาก ของที่ระลึก ของดีแม่สอด


เจ้าพ่อพะวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำ�รวยอัญมณี ชมของดีริมเมย

24 ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ

สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรฯ

22 ศาลเจ้าพ่อพะวอ

องอาจ เกรียงไกร

นักรบแห่งขุนเขา

20 ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง ป่าในจินตนาการ สวรรค์ของนักชิม

26 พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ โบราณสถานสำ�คัญของเมืองฉอด

25 โบราณสถานคอกช้างเผือก โบราณสถานสำ�คัญของเมืองฉอด

27 บ่อน้ำ�พุร้อนแม่กาษา แหล่งน้ำ�ร้อนธรรมชาติ


อาหารถิ่นมีไม่เหมือนใคร

กระบองจ่อ ของกินเล่นแสนเพลิดเพลิน

ร ะบ องจ่ อนี้ อ า จ ฟั ง ดู

แปลกๆสำ�หรับใครหลายคนว่ามันคือ อะไรแต่สำ�หรับคนแม่สอดแล้วทุกคน จะรู้ จั ก ระบองจ่ อ หรื อ ถ้ า เป็ น ภาษา พม่านั้นก็จะเรียกว่า ง่ะบองจ่อ ต้น ตำ � รั บ เป็ น ของคนไทยใหญ่ ที่ ม าปั ก ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองแม่สอดแห่งนี้

กระบองจ่อ เป็นอาหารทานเล่นชนิดหนึ่ง มีชื่อมาจากภาษาพม่า คำ�ว่า จ่อ หมายถึง ทอด ส่วน กระบอง นั้นหมายถึง ฟักทอง โดยจะนำ� ฟั ก ทองมาชุ บ แป้ ง ก่ อ นทอดทำ � ให้ มี สี เ หลื อ ง กรอบ หัวใจสำ�คัญของกระบองจ่ออยู่ที่ น้ำ�เต้า วัตถุดิบหลักที่กระบองจ่อจะต้องมี ถ้าขาดน้ำ� เต้าไปก็ไม่ใช่กระบองจ่อ หรือใครจะเอาวัตถุดิบ ชนิดใด ประเภทใดมาทอดก็ทำ�ได้แต่ห้ามขาด น้ำ�เต้าเด็ดขาด... และที่สำ�คัญน้ำ�จิ้มที่จะนำ�มาจิ้มคู่กันนั้น ดู แ ล้ ว อาจจะเห็ น ว่ า ทำ � ง่ า ยๆแต่ จ ริ ง ๆแล้ ว ไม่ หมูเลย หน้าตาอาจจะคล้ายๆน้ำ�จิ้มเต้าหู้ทอด ทั่ ว ไปแต่ น้ำ � จิ้ ม ของกระบองจ่ อ ประกอบด้ ว ย น้ำ�มะขามเปียกใส่กระเทียมสด น้ำ�อ้อยเคี่ยว จนเหนียว ถั่วลิสงบดคั่วจนหอม เกลือ พริก ป่น บางคนอาจจะถามว่าใช้น้ำ�ตาลปิ๊บแทนได้ ไหม บอกได้เลยว่าไม่ได้ค่ะ!เพราะเคยทำ�แล้ว ไม่อร่อยและไม่เข้ากันอย่างแรง! ต้องน้ำ�อ้อย เท่านั้น…

6 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

กลับสารบัญ


ภาพจาก : askblaqempire.tumblr, deviantart.com

“อะละ!” “อั่นละ!” ล้วนแต่เป็นคำ� อุทานที่เกิดขึ้นในกรณีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้ ร่างกายเจ็บปวด บาดเจ็บ หรืือมีวัตถุมาก ระทบร่ า งกายกระทั น หั น จนทำ�ให้ต กใจ ส่วนจะออกเสียงดังหรือลากเสียงสั้นหรือ ยาวเพียงใด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิ่ง ที่ทำ�ให้ร่างกายเจ็บหรือตกใจ ณ ตอนนั้น

กลับสารบัญ

คำ�ว่า “อะละ” นั้นมีความหมายตรง กับภาษาไทย คือ เป็นคำ�อุทานว่า โอ้ย! เป็นคําที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บ ปวด บางครั้งจึงมีการใช้คำ�ผสมกันเป็น “โอ้ย! อะละ” ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถูก เพื่อนสกิดด้วยการตี เมื่อเจ็บและตกใจก็ จะอุทานออกมาว่า “อะละ!”

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 7

ภาษาเดียวที่เมืองฉอด

“ โอ้ย! อะละ” คำ�อุทานเฉพาะตัว


ภาษาเดียวที่เมืองฉอด

เจ้าหมู.่ .เจ้าพวก

ภาพจาก : tokyomewmewrocks, Muzikluvr

“เจ้าหมู่” มีความหมายว่า เพื่อนฝูง ใช้ เ รี ย กเพื่ อ นหรื อ กลุ่ ม เพื่ อ นที่ ค่ อ นข้ า ง สนิ ท และคุ้ น เคยกั น หรื อ จะใช้ กั บ เพื่ อ น พ้อง มิตรสหาย เพื่อนเกลอ พวกเพื่อนๆที่ รู้จักมักคุ้นกันก็ได้ โดยคำ�ว่า หมู่ ในที่นี้ มีความหมาย ว่า สิ่งต่างๆที่อยู่ด้วยกันจำ�นวนมาก กลุ่ม ชนิดเดียวกัน พวกชนิดเดียวกัน คำ�ว่า เจ้า เป้็นได้ทั้งคําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยสําหรับ ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่างสุภาพหรือเอ็นดู เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 เช่น เจ้ามานี่ เป็น คําใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงหรือเป็นสรรพนาม บุรุษที่ 3 มักใช้เข้าคู่กับคําว่า นั่น เป็น เจ้านั่น เช่น เจ้านั่นจะไปด้วยหรือเปล่า

8 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

คำ�ว่า เจ้า ยังสามารถเป็นคํานํา หน้าที่ผู้ใหญ่เรียกเด็กหรือผู้น้อยเช่นเจ้า หนู เจ้าแดง เจ้านี่ ใช้กับผู้ค้าขายสิ่งของ ต่างๆ เช่น เจ้าผัก เจ้าปลา และยังเป็นลัก ษณนามมีความหมายว่ารายเช่นมีผู้มา ติดต่อ 3 เจ้า ทั้ง 2 คำ�ถูกนำ�มารวมกัน จึงเกิดคำ�ที่ ใช้แทนความหมายของกลุ่มคนที่เป็นมิตร สหายที่รู้จักมักคุ้นกันและเรียกว่า เจ้าหมู่

กลับสารบัญ


ภาพมุมสูงตัวเมืองอำ�เภอแม่สอด เอื้อเฟื้อภาพ : takphototour.com


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1

เข้าสู่เส้นทางคดเคี้ยวที่กีดขวางไป ด้วยภูเขาน้อยใหญ่เส้นทางกว่า80 กม.ใน การเข้ า ไปถึ ง ตั ว เมื อ งแม่ ส อดจากถนน สายหลักทางจังหวัดตากที่สภาพทางยังดี อยู่ ด้วยแม่สอดเป็นเมืองท่าชายแดนที่มี ความสำ�คัญทางเศรษฐกิจกับตัวจังหวัด มิ ใ ช่ น้ อ ยและยั ง เป็ น ดั่ ง เมื อ งเอกของ อำ�เภอชายแดนพม่าฝั่งตะวันตกของไทย ตลาดสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งชาวเขาดอย มู เ ซออยู่ บ นดอยมู เ ซอริ ม เส้ น ทางสาย ตาก-แม่สอด ทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณกิโลเมตรที่ 28 ตลาดแห่งนี้เราจะ ได้พบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่ นำ�ผลผลิตจากไร่สวนมาจำ�หน่าย 10 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

ที่นี่เป็นตลาดที่จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ชาวไทยภูเขา ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องเงิน และ พืชผลทางการเกษตร เปิดจำ�หน่ายทุกวัน ตลาดสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งชาวเขาดอยมู เ ซอ นี้ เ ป็ น จุ ด แวะซื้ อ ของบนเส้ น ทางตากแม่สอดที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก เป็ น แหล่ ง จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า การเกษตรที่ ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผัก ผลไม้เมืองหนาว มียอด มะระหวาน ผักพื้นบ้าน เห็ดหอมสดๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยว มีร้านกาแฟ จำ�หน่ายกาแฟชงและเมล็ดกาแฟคั่วบด อีกด้วยและยีงมีสินค้าหัตถกรรมของขาว เขาเผ่ามูเซอ จำ�พวกเครื่องประดับ ผ้าทอ กระเป๋าต่างๆ จำ�หน่ายในราคาไม่แพง กลับสารบัญ


2 3

1.บรรยากาศตลาดชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ 2.สินค้าจากครัวเรือน ผักปลูกเองสดๆจากไร่ 3.ผักพื้นบ้านมีให้เลือกสรรนานาชนิด 4.สองแม่ลูกช่วยกันผลิตสินค้าเองสดๆกับมือ

4 กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 11


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1

2

3

4

1.ร้านค้าตามแนวถนนมองเพลินไม่สุดสายตา 2.พริกหวานดอยสดๆ ราคาคุ้มค่าสุดๆ 3.ผลิตผลทางการเกษตรของชาวเขามูเซอ 4.ยอดมะระหวาน ผักพื้นบ้านที่ขึ้นแท่น Best Seller

12 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

กลับสารบัญ


กระท่อมปลายนาที่ยังคงพบเห็นได้ในแม่สอด เอื้อเฟื้อภาพ : Nung Maesot


ท่องเที่ยวเมืองฉอด

1

ช้าอีกวันในเมืองแม่สอดแนะนำ�ให้มา ดินเที่ยวตลาดกันค่ะ

ตลาดศรีมอย เป็นชื่อพม่าที่คนไทยจะ เดินจับจ่ายข้าวของกันที่นี่ ตลาดศรีมอยนี้เป็น ตลาดสดที่ จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า หลากหลายชนิ ด ทั้งของไทย ของพื้นเมือง ครบครันทั้งของสด ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เรียกได้ ว่าครบวงจร 2

14 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

การเดิ น เที่ ย วที่ ต ลาดนี้ จ ะต้ อ ง ระมั ด ระวั ง สั ก หน่ อ ยเพราะระหว่ า ง เดิ น เราจะเจอกั บ บรรดาพาหนะทั้ ง จักรยาน จักรยานยนต์ สามล้อและ รถยนต์ เรียกว่าต้องอาศัยไหวพริบใน การเดินพอสมควร จึงแนะนำ�ให้ไปใน ตอนเช้า อากาศที่สดชื่นปลอดโปร่ง น่าจะเหมาะกับอารมณ์เย็นๆของเรา เอ๊ะ! หรือจะยิ่งทำ�ให้ร้อนขึ้นกันแน่นะ.

กลับสารบัญ


3

5 6

4

1.แผงขายผลไม้สดกับแม่ค้าแสนใจดีชวนอุดหนุน 2.ผักพื้นบ้านนานาชนิดเรียงรายให้เลือกสรร 3.หนังสือภาษาพม่า จากร้านขายหนังสือและโปสเตอร์ของเพื่อนบ้าน 4.แผงขายกุ้งแห้ง มีให้เลือกหลากสี หลากไซส์ หลายรสชาติ 5.ผักขี้หูด ถั่วฝักยาวสีม่วง ผักพื้นบ้านของเมืองแม่สอด 6.ยวม อีกหนึ่งพืชพื้นบ้าน ที่นิยมนำ�มายำ�รับประทานกับกุ้งแห้ง รสชาติออกเปรี้ยวอมฝาด 7.พ่อค้าเต้าหู้สด นั่งแทะขนมกินเล่นระหว่างรอลูกค้า

กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 15

7


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1

2 เดินลัดเลาะต่อเนื่องจากตลาดศรีมอย เราก็จะพบกับ กลิ่นอายความเป็นตลาดสดมากขึ้นไปอีกตลาดพาเจริญ ฟังดูชื่อไทยทีเดียว แต่คนเดินกลับหลากเชื้อชาติสายพันธุ์ ทั้งคนไทย พม่า ชาวไทยภูเขา ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง แขก ปากีสถาน เรียกว่าสหประชาชาตินัดกันมารวมไว้ที่นี่ที เดียว ที่นี่จะมีทั้งแผงตลาดที่จัดเป็นโซนตัวซุ้มด้านในมีทาง เดินสะดวกสบายและตามข้างทางก็จะพบกับแผงขาย ของที่ประดิษฐ์ประดอยกันเองของคนหลายๆเชื้อชาติ

3 1.แม่ค้าขายลูกเนียงและมะม่วงดิบจากต้น 2.แม่ค้าขนมข้าวต้มและของว่างยามเช้า 3.แม่ค้าขายขนมดิลิเวอร์รี่มืออาชีพ

เดิ น ๆไปแล้ ว พ่ อ ค้ า แม่ ข ายและผู้ ค นในตลาดชวน ให้ นึ ก ว่ า เดิ น อยู่ ใ นเมื อ งเมี ย วดี เ สี ย มากกว่ า เดิ น ในฝั่ ง แม่สอด สังเกตุได้จากแป้ง สะนะคา ที่ประดับบนสอง แก้มแม่ค้าเมื่อสอบถามราคาสินค้าเราอาจจะต้องสื่อสาร กันยาวนานสักหน่อย เพราะกว่าจะฟังออกก็ต้องใช้ความ สามารถในการฟังสูงมากประกอบกับเสียงเซ็งแซ่รอบด้าน เข้าไปมันสนุกตรงนี้..

16 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

กลับสารบัญ


4 8

4.แผงขายปลา อาหารสด 5.ร้านขายดอกไม้เรียงรายสวยงาม 6.นักปั่นสาวมืออาชีพ 7.ตึกรามบ้านช่องที่คงเหลือเอกลักษณ์ประปราย 8.แม่ค้าขนมชุปแป้งทอดของเพื่อนบ้าน

5

6 กลับสารบัญ

7 นอกจากสะนะคาที่ประดับบนสองแก้มแม่ค้าคนสวย แล้ ว วั ฒ นธรรมการเทิ น ของบนศรี ษ ะที่ พ บมากในกลุ่ ม พวกที่ สื บ เชื้ อ สายจากแขกต้ อ งยกให้ เ ป็ น ไฮไลท์ ข องที่ นี่ เราเดินๆอยู่ก็จะทึ่งกับความสามารถเฉพาะตัวของเพื่อน บ้านที่สามารถเดินกันได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีของ หนักๆอยู่บนศีรษะอย่างนั้นและที่ถูกใจที่สุดคือเรายังเห็น ภาพของแม่ค้าหลากเชื่อชาติสวมผ้าถุงนุ่งซิ่นอยู่เป็นภาพที่ น่าชื่นชมในการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมมากๆแทบทุกคนที่สวม ผ้าถุงบวกกับแป้งบนใบหน้าจะรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนไทยแท้ ประทับใจจนลืมซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปกันเลยทีเดียว นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 17


ท่องเที่ยวเมืองฉอด สุดชายแดนไทย-พม่า หรือ สุดประจิม ที่ริมเมย เดินทางไปทิศตะวันตกเรื่อยๆจะ เข้าสู่เขต ต.ท่าสายลวด สุดทางหลวงสาย ตาก-แม่ ส อดเป็ น สถานที่ ติ ด ต่ อ ค้ า ขาย ระหว่างประเทศไทย และสหภาพพม่าโดย มีแม่น้ำ�เมยเป็นเส้นกั้นเขตชายแดนไทย กับพม่า ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่ง แม่น้ำ�เมย ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดีของ สหภาพพม่า มีสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้ง ของไทย ของพม่า เช่น อาหารทะเล หน่อ ไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว ของฝาก เฟอร์นิเจอร์ไม้ เครื่องหนัง ผ้า ซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้า อัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีที่นำ� เข้ามาจากสหภาพพม่า

1

ม า เ ที่ ย ว ช่ ว ง เ ย็ น อ า จ จ ะ พ ล า ด กั บ บรรยากาศตลาดสินค้าที่คึกคักเพราะร้านรวง จะพากั น ปิ ด หมดแล้ ว แต่ ก็ คุ้ ม ค่ า ที่ ไ ด้ เ ชยชม พระอาทิตย์ตกดิน ที่ดินแดนตะวันตก ที่ได้ชื่อว่า เป็นประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีนแห่งนี้

18 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

กลับสารบัญ


2

7

3

1.อาทิตย์อัสดง ณ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า 2.ต้นไม้หยก อัญมณีของดีริมเมย 3.ร้านค้าเสื้อทำ�มือน่าแวะชม 4.เครื่องเสริมความงามนำ�เข้าราคาน่าซื้อ 5.เฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรค่าแก่การสะสม 6.สะนะคา สมุนไพรบำ�รุงผิวจากพม่า 7.ร้านค้าของฝากหลากหลาย

4

5

6

กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 19


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1

เอ่ ย ถึ ง ร้ า นอาหารขึ้ น ชื่ อ เมื อ งแม่ ส อด ต้องยกสองมือสุดแขนให้กับที่นี่ “ร้านอาหาร ข้าวเม่าข้าวฟ่าง” ร้านอาหารเก่าแก่มากกว่า 20 ปี ในอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังคง มาตรฐานความอร่อยไว้ไม่เสื่อมคลายด้วย วัตถุดิบที่สด สะอาด และบริการอันเป็นเลิศ จึงเป็นที่มาว่าทำ�ไมถึงเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิด มานาน ภายใต้แนวคิด ป่าในจินตนาการคุณ สามารถรับประทานอาหารไปพร้อมกับดื่มด่ำ� กับบรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ทั้งรูป รส กลิ่น และเสียง 20 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

ร้ า นอาหารข้ า วเม่ า ข้ า วฟ่ า งคื อ สวน อาหารขนาดใหญ่ ที่ มี บ รรยากาศร่ ม รื่ น ปกคลุมไปด้วยแมกไม้ใหญ่นานาพันธุ์ดอกไม้ กล้วยไม้หลากชนิดบางส่วนตกแต่งด้วยราก ไม้และตอไม้ซึ่งตายแล้ว บรรยากาศภายในร้ า นได้ ก็ ไ ด้ ต กแต่ ง เอาไว้อย่างร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดโต๊ะ อาหารและเฟอร์ นิ เ จอร์ ข องตกแต่ ง ล้ ว นแต่ เป็นไม้สัก วัตถุดิบที่มีในแม่สอดทั้งสิ้น เรียก ได้ว่าครบครันจนหายเหนื่อยกับการเดินทาง อันทรหดเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียว. กลับสารบัญ


1.ที่นั่งใกล้ชิดธรรมชาติทานอาหารพร้อมกับเสียงน้ำ� 2.โต๊ะทานอาหารมุมสวย เหมาะที่จะดื่มด่ำ�ธรรมชาติ 3.บรรยากาศที่ดูไม่น่าใช่ห้องน้ำ� ชวนให้เข้านานๆ 4.ออร์เดิร์ฟพื้นเมือง และเมนูขึ้นชื่อของร้านต่างๆ 5.เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่สวยงาม ชวนเจริญอาหาร 6.นกบินมาเกาะกิ่งไม้ สมกับเป็นป่าในจินตนาการ 2

5 3

6

4 กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 21


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1 2 ลัดเลาะลดเลี้ยวหมู่มวลแมกไม้มาก่อนจะเข้า สู่ตัวอำ�เภอแม่สอดทางขวามือก็จะพบกับสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวแม่สอดนั่น คือศาลเจ้าพ่อพะวอ ดังคำ�ขวัญอำ�เภอแม่สอดว่า “เจ้าพ่อพะวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำ�รวย อัญมณี ชมของดีริมเมย” ศาลเจ้าพ่อพะวอนี้ เป็น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของชาวเมื อ งตากและชาวอำ � เภอ แม่สอดมาก เล่ากันว่าท่านเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแต่งตั้งให้เป็นนาย ด่านอยู่ที่ด่านแม่ละเมาเพื่อคอยป้องกันข้าศึกมิให้ ข้ามเขามาได้ 22 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

1.เขาพะวอ ขุนเขาแห่งนักรบ 2.เจ้าพ่อพะวอที่สักการะบูชาของชาวเมือง 3.ช้างคู่กายเจ้าพ่อพะวอ กลับสารบัญ


มีผู้เล่าว่าเจ้าพ่อพะวอนั้นศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครไปล่าสัตว์ในบริเวณเขาพะวอแล้วมักจะ เกิดเหตุต่างๆ เช่น รถเสีย เจ็บป่วย หรือหลง ทาง และเพราะเหตุที่เจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบจึง ชอบเสียงปืนทำ�ให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะมัก ยิงปืนถวายจุดประทัดหรือบีบแตรถวายท่าน เป็นการแสดงความเคารพ

3

ชาวบ้านเล่ากันว่า“พอถึงฤดูฝนจะได้ยิน เสียงอาม๊อก(เสียงปืนใหญ่)ดังลั่นสนั่นไปทั่ว ทั้งหุบเขาเชื่อกันว่าเป็นการเตือนจากเจ้าพ่อว่า เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นต้นฝนก็หมายความว่าลง พืชไร่ได้ แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งจะเกิดอาเพศ” กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 23


ท่องเที่ยวเมืองฉอด 1

2

3

1.ศาลที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ 2.พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3.ตัวอาคารด้านข้างของศาล 4.รูปปั้นช้างทรงคู่พระบารมี 5.ไก่ชนที่ประชาชนนำ�มาถวาย

5

4

บรรยากาศยามเย็ น ช่ า งเหมาะที่ จ ะมา สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างยิ่ง ในบริ เ วณศาลนั้ น ร่ ม รื่ น ประดั บ ไปด้ ว ยต้ น ไม้ หลากชนิดและมีม้านั่งให้ดื่มด่ำ�บรรยากาศตาม จุดต่างๆด้านข้างศาลมีสระน้ำ�สนามหญ้าซึ่ง มีสะพานให้ข้ามไปยังสวนหย่อมน้ำ�ตกจำ�ลอง เมื่อเสร็จจากสักการะสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ สามารถแวะมาเดินเล่นได้ ศาลสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชตั้ ง อยู่ ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลแม่สอดสร้างขึ้นใน ปีพ.ศ.2545เพื่อรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ครั้นเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง สหภาพเมียนมาร์ โดยเสด็จผ่าน ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรก

24 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

กลับสารบัญ


2

3 1.ลานโล่งที่เคยล้อมไว้ปัจจุบันเต็มไปด้วย ต้นไม้ 2.กำ�แพงก่ออิฐมอญทำ�เป็นคอกช้างเผือก 3.กำ�แพงเพนียดที่ปิกก้นคล้ายรูปขวดหมึก

กลับสารบัญ

คอกช้างเผือก สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่สร้าง ขึ้นสมัยกรุงสุโขทัย รัชสมัยพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช ตามเกล็ดพงศาวดารกล่าวว่า เมื่อมะกะโท ( คนเลี้ยง ช้างชนชาติมอญ กาลต่อมาได้เป็นขุนวัง) ได้ลักพา เจ้าหญิงพระธิดาของพ่อขุนรามคำ�แหง หนีไปอยู่กรุง หงสาวดี ต่อมา มะกะโทได้รับแต่งตั้งสถาปนาเป็น พระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว ที่กรุง สุโขทัยในเวลานั้น มีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งดุร้ายมาก พ่อขุนรามคำ�แหงจึงทรงเสี่ยงสัตย์อธิษฐานว่าหาก ช้างเผือกเชือกนั้นเป็นช้างคู่บารมีของกษัติรย์นคร ใด ก็ขอให้บ่ายหน้าไปทางนั้น เมื่อทรงประกอบพิธี เสร็จก็ปล่อยไป ช้างเผือกเชือกนั้นชูงวงเป็นทักษิณา วั ต รเปล่ ง เสี ย งร้ อ งสามครั้ ง แล้ ว บ่ า ยหน้ า ออกจาก ประตู เ มื อ งไปทางทิ ศ ตะวั น ตกพระองค์ ท รงทราบ ทันทีว่า เป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าฟ้ารั่ว (มะกะโท) จึงร่างสาส์นให้ทหารนำ�ไปให้พระเจ้าฟ้ารั่ว แจ้งว่าให้ คอย มารับเอาช้างเผือกเชือกนั้น พร้อมกับให้ทหาร สะกดรอยตามช้างเผือกเชือกนั้นไป จนถึงเชิงเขาแห่ง หนึ่งมีแม่น้ำ�ขวางกั้น จึงได้ทรงเพนียดล้อมไว้และได้ ประกอบพิธีมอบกันที่บริเวณนี้ นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 25

ท่องเที่ยวเมืองฉอด

1

จากตลาดริมเมย เดินทางต่อมาประมาณ 1 กม. เลี้ยวซ้ายตามทางราดยางประมาณ 2 กม. จะพบทาง แยกซ้ายมือประมาณ 100 เมตร คือที่ตั้งของ โบราณ สถานคอกช้างเผือก หรือเพนียดช้าง ทำ�เป็นกำ�แพง ก่อด้วยอิฐมอญ มีความสูงประมาณ 1 เมตรเศษ กว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร ปาก ทางเข้าของเพนียด อยู่ติดกับเชิงเขาหันหน้าไปทาง ทิศ ตะวันออกกำ�แพงเพนี ยดที่ปิดกั้ นคล้ า ยรู ปขวด หมึกหันหลังให้กับแม่น้ำ�เมยด้านตะวันตก


ท่องเที่ยวเมืองฉอด

1 2

ย้ อ นกลั บ มาที่ แ ยกจากตลาดริ ม เมย ตามทางราดยาง 2 กม.ผ่านหมู่บ้านท่าอาจ และหมู่บ้านวังตะเคียนจะพบทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางไปพระธาตุหินกิ่ว 3 กม. พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่มีพระธาตุ ประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่า “พญาล่อง” ตั้งอยู่บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ ทรงมอญขนาดเล็กสร้างไว้บนก้อนหินขนาด ใหญ่ ตั้ ง อยู่ บ นชะง่ อ นผากิ่ ว คอดเหมื อ นจะ ขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์ นี้ว่า“เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” 26 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

3 1.พระธาตุหินกิ่วบนผาดอยดินจี่ 2.บันไดนาค ทางขึ้นไปยังพระธาตุ 3.พระธาตุหินกิ่วและทิวทัศน์ในเขต ประเทศเพื่อนบ้าน

เล่าสืบต่อกันมากล่าวว่า ผู้สร้างเป็นชาว กะเหรี่ยง ชื่อว่า นายพะส่วยจาพอ ในสมัย ที่อังกฤษปกครองพม่าได้มีความเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนามากเขานำ�เงินตราเหรียญ รูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำ�หรับสร้าง เจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาครั้นมาถึงบริเวณผา หินกิ่วได้มองเห็นหินก้อนใหญ่โตชะโงกงำ�ตั้ง อยู่บนหน้าผาสูงชันจึงได้ทำ�การก่อสร้างเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำ� พระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีย์พร้อมกับ พระพุทธรูปทองคำ�จำ�นวน 5 องค์ พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ตั้งอยู่บนชะง่อน ผาสู ง มองลงมาข้ า งล่ า งจะเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ใ น เขตประเทศพม่ า ชั ด เจนหิ น ที่ อ ยู่ บ นดอยนี้ มี ลั ก ษณะสี ดำ � หรื อ สี นำ � ตาลไหม้ จึ ง เรี ย ก ว่า“พระธาตุดอยดินจี่”ซึ่งหมายถึงดินที่ไฟ ไหม้ ในราวเดือนกุมภาพันธ์ชาวแม่สอดจะมี งานนมัสการพระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่นี้เป็น ประจำ�ทุกปี

กลับสารบัญ


1

ท่องเที่ยวเมืองฉอด

1.ชะลอมใส่ไข่กำ�ลังต้มที่บ่อน้ำ�ร้อน 2.เรือปั่นชมวิวแสนเพลิดเพลิน 3.บรรยากาศทางเข้าน้ำ�พุร้อน

2

3

เดินทางจากแม่สอดไปทางอ.แม่ระมาด ประมาณ 30 กม. จะพบแยกทางขวามือ เป็น ถนนลาดยาง เข้าไปอีก 7 กม. จะถึงอุทยาน แห่งชาติแม่กาษา ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของบ่อน้ำ�พุ ร้อนแม่กาษา น้ำ�พุร้อนแม่กาษาเป็นน้ำ�พุขนาดเล็ก ผุดขึ้นมาจากดินมีความร้อนประมาณ70-80 องศาเซลเซียส ธารน้ำ�ร้อนที่พุ่งออกมาผสม กับน้ำ�จากผิวดินที่เป็นน้ำ�เย็น เกิดเป็นธารน้ำ� อุ่น มีกลิ่นกำ�มะถันอ่อนๆและไอน้ำ�กรุ่นขึ้นมา กลับสารบัญ

ตาน้ำ�ร้อนมี 2 แห่ง แห่งเล็กชาวบ้านนำ� หินไปวางล้อมไว้ที่ปากบ่อจะมีน้ำ�เดือดผุดขึ้น มาสามารถต้มไข่ได้ ส่วนตาน้ำ�อีกแห่งมีขอบ บ่อ กั้นไว้ส ามารถต้มไข่ไก่หรือไข่นกกระทา โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ก็จะได้ไข่กึ่ง สุกกึ่งดิบยางมะตูมทานกับซอสอร่อยเชียว ทางอุทยานมีบริการอาบน้ำ�ร้อนเป็นสระ ใกล้จุดบริการนักท่องเที่ยว มีบริการนวดแผน ไทย และมีห้องอาบน้ำ�ร้อน เดินขึ้นไปด้านบน เนินเขาจะพบอ่างเก็บน้ำ�หน้าศาลเจ้าแม่อุษา มีบริการเรือปั่นชมวิวเล่นๆ หรือจะนั่งเล่นที่ แคร่ไม้ไผ่ ชมวิวสวยๆ แช่ขาให้เย็นๆก็ได้ นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 27


เก็บตกริมทาง แนวสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์

หลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ดินแดนเลิศล้ำ�แสนสุขี ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมากมี ปูชนียบุคคลทรงคุณค่า เช่อมโยงการค้าบูรพาสู่ประจิม

วิ ถี ชี วิ ต ของชาวแม่ ส อดผสมผสาน ระหว่ า งหลากหลายเชื้ อ ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งลงตั ว ทำ�ให้ภาพวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ของผู้คนเหล่านี้ เป็นเสน่ห์มนต์ขลังของเมืองฉอดอีกสถานที่ หนึ่ ง ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว รอต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการชื่ น ชมกั บ ธรรมชาติ วิ ถี ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแม่สอดที่ท่านยัง ไม่เคยสัมผัส

ชาวไทยภูเขา คนไทยกับสามล้อรับจ้าง

สาวแกร่งเมียนมาร์

28 นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556

พี่น้องมุสลิม

กลับสารบัญ


แผนที่ท่องเที่ยวเมืองฉอด

กลับสารบัญ

นิตยสาร เมืองฉอดไกด์ มีนาคม 2556 29


52602042 E-Mag เมืองฉอดไกด์edit  

นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยว อ.แม่สอด จ.ตาก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you