Page 1

CORPORATE DESIGN MANUAL


OBSAH

2 POUŽITIE NEGATÍVNEHO A ČIERNEHO VARIANTU LOGOTYPU 3 MINIMÁLNY VOĽNÝ PRIESTOR OKOLO LOGA A MINIMÁLNA VEĽKOSŤ LOGA 4 NEDOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGA 5 FIREMNÉ FARBY – DEFINÍCIA A POUŽITIE 6 FIREMNÉ PÍSMO 7 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - VIZITKA 8 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - OBÁLKA C4 A DL S OKIENKOM 9 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - HLAVIČKOVÝ PAPIER 10 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - NÁSLEDNÝ LIST 11 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - RIADITEĽSKÝ LIST 12 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - NÁSLEDNÝ LIST 13 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - FAKTÚRA 14 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - OBJEDNÁVKA 15 FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA e-mailu


ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA LOGOTYPU A DEFINÍCIA POMOCOU SIETE

4,3 E

E

0,25 E

1,1 E

7,7 E

Logo Eco Invest sa skladá z 2 častí Typograficá časť pozostáva z textu Eco Invest pri používaní kapitálkových písmen kde iniciály E a I sú zväčšené Grafická časť je tvorená sústredným komponovaním elipsy, kruhu a lamiel. Konštrukcia je presne definovaná a nesmie sa nijako meniť. V bežnej praxi treba používať digitalizovanú verziu loga.

1


POUŽITIE NEGATÍVNEHO A ČIERNEHO VARIANTU LOGOTYPU

Čiernobiele použitie loga Eco Invest. V niektorých aplikáciách (fax, pečiatka a pod.) je nevyhnutné počítať s čiernobielym riešením. Hore uvedené varianty popisujú jednak pozitívne a tiež negatívne kompozície loga.

2


MINIMÁLNY VOĽNÝ PRIESTOR OKOLO LOGA A MINIMÁLNA VEĽKOSŤ LOGA

= výška iniciály E v použitom logotype = výška iniciály E v použitom logotype

min 20 mm min 20 mm

Použitie loga na svetlom (spravidla bielom) podklade vyžaduje definovanie zóny okolo loga, kde nesmú byť umiestnené žiadne grafické ani textové prvky. Ide o priestor, ktorý umožňuje bezproblémové vnímanie logotypu. Tento priestor je definovaný výškou iniciály E v logotype. Minimálna veľkosť loga stanovuje rozmer pri ktorom je ešte logo pohodlne identifikovateľné.

3


NEDOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA LOGA

Zásahy do kompozície logotypu môžu ohroziť jeho správnu identifikáciu. Preto sa odporúča používať výhradne logotyp v digitálnej forme. V žiadnom prípade nie je dovolené: • meniť zadefinovaný pomer veľkostí jednotlivých zložiek loga • meniť vzájomnú polohu jednotlivých zložiek loga • pozitívny variant loga používať na tmavom podklade • používať pre logotyp na tmavom podklade podsvietenie. Logotyp musí byť umiestnený na svetlom podklade, ktorého min. veľkosť je zadefinovaná v časti „Minimálny priestor okolo logotypu“.

4


FIREMNÉ FARBY – DEFINÍCIA A POUŽITIE

Farba logotypu – farebná tlač

PANTONE 281 C – 100%

C=100%, M=72%, Y=0%, K=32%

Farba logotypu – čierno-biela tlač

PANTONE BLACK – 100%

C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%

Doplnková farba – farba textov

PANTONE 432 C – 100%

C=22%, M=0%, Y=0%, K=78%

Horeuvedené farebné riešenie loga definuje farby podľa štandardov PANTONE a CMYK. Výnimkou je čiernobiele používanie ako o ňom pojednáva str. 2 tohto manuálu pri jednofarebnej tlači treba uprednostniť Pantone variantu a iba pri tlači v kompozícii s plnofarebnou tlačou použiť variantu CMYK.

5


FIREMNÉ PÍSMO

Legacy Sans Itc T CE book

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Legacy Sans Itc T CE book italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Legacy Sans Itc T CE medium

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Legacy Sans Itc T CE medium italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Legacy Sans Itc T CE bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Legacy Sans Itc T CE bold italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyz áčďéíĺľňóôŕšťúýž.,:;!?”()’[]0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Striktné využívanie „firemného“ písma je veľmi dôležitou súčasťou dodržiavania jednotného vizuálneho štýlu. Legacy Sans Itc je bezpätkové groteskové písmo, ktoré je dobre čitateľné v rôznych stupňoch. Široká rodina Legacy Sans Itc umožňuje využívanie rôznych rezov tohto dostupného písma.

6


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - VIZITKA

Meno Priezvisko funkcia

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk

28 mm 0 mm

20 mm 32 mm

46 mm

Meno Priezvisko funkcia

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk

Vizitka býva často prvým „reprezentantom“ jednotného vizuálneho štýlu spoločnosti zalomenie „na stred“ je dôstojné a zároveň prehľadné. Tlač treba realizovať zásadne dvojfarebne s použitím štandardov Pantone. Papier treba použiť najmenej 300 g matný čo najbelší.

7

9/11 bLegacy Sans Itc T CE, Medium 7/9 bLegacy Sans Itc T CE, Book 8/10 bLegacy Sans Itc T CE, Book


35,5 mm

Eco Invest, a.s. Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41 fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk

32 mm 36,5 mm

9/11 bLegacy Sans Itc T CE, Book

48 mm

0 mm

20,5 mm

32 mm 36,5 mm

0 mm

0 mm

30 mm

0 mm

FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - OBÁLKA C4 A DL S OKIENKOM

Eco Invest, a.s. Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41 fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk

8/10 bLegacy Sans Itc T CE, Book

Obálky sú nosičom jednotného vizuálneho štýlu firmy. Hore uvedené definície potlače obálok C4 a DL s okienkom uvádzajú typografické riešenia. Treba dodržiavať štandardy Pantone ako o nich pojednáva str.4 tohto design manuálu.

8


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - HLAVIČKOVÝ PAPIER

31 mm 0 mm

29 mm

8/10 bLegacy Sans Itc T CE, Book

6 mm

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk IČO: 36 409 111, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd: Sa., vložka č. 10370/L

0 mm

Pri prezentácii v oficiálnom písomnom styku je firemná korešpondencia interpretovaná pomocou hlavičkových papierov. Je treba použiť horeuvedené typografické riešenie. Farebnosť definovať podľa Pantone strana 5 a papier ofsetový bezdrevý 80-90 g/m2.

9


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - NÁSLEDNÝ LIST 31 mm 0 mm

29 mm

Pre následný list platia tie isté zásady ako pre hlavičkový papier. Pri tlači neobsahuje údaje v päte listu

10


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - RIADITEĽSKÝ LIST 40 mm 0 mm

32 mm

Riaditeľský list slúži na reprezentačné písomnosti riaditeľa. Slúži na mimoriadne oficiálne účely oslovenie významných spoločností, bánk a osobností. Logo je riešené slepotlačou kde výnimočne je bezfarebné a realizuje sa reliefnov rezbou za použitia patrice a matrice. Papier je Congueror texture, povrchová úprava: microlaid, farebnosť: Diamond White (alebo Wedgewood) gramáž 100 g/m2.

11


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - FAXOVÁ SPRÁVA 31 mm 0 mm

12/16 bLegacy Sans Itc T CE, Book

29 mm

45 mm

59 mm

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43

Faxová správa

14/18 bLegacy Sans Itc T CE, Medium

Od Pre Dátum 96 mm

počet strán 12/21 bLegacy Sans Itc T CE, Medium

V telefaxovom korešpondečnom styku je úprava faxového papiera súčasťou jednotného vizuálneho štýlu. Hore uvedené riešenie popisuje typografiu Faxovej správy, ktorú treba dodržiavať.

12


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - FAKTÚRA 31 mm 0 mm

19 b Legacy Sans Itc T CE, Medium

29 mm 42 mm

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: IČ DPH:

Eco Invest, a.s. Obchodná 6, 811 08 Bratislava

IČO: 36 409 111 DIČ: ??????????? IČ DPH: ???????????

Bankové spojenie: Číslo účtu: ???????????

Označenie dodávky

126 mm

Dátum splatnosti: Forma úhrady: Dátum vystavenia: Dátum dodania tovaru/služby:

Jednotková cena bez DPH

Počet

Sadzba DPH

10/14 bLegacy Sans Itc T CE, Book

8/10 bLegacy Sans Itc T CE, Book

6 mm

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk IČO: 36 409 111, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd: Sa., vložka č. 10370/L

0 mm

horeuvedené riešenie pojednáva o typografickej úprave faktúry. Zachováva prvky jednotného firemného štýlu a zároven zohľadňuje špecifiká povinných údajov na tejto tlačovine

13

Spolu


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - OBJEDNÁVKA 31 mm 0 mm

19 b Legacy Sans Itc T CE, Medium

29 mm 42 mm

OBJEDNÁVKA

Odberateľ: IČO: IČ DPH:

Eco Invest, a.s. Obchodná 6, 811 08 Bratislava

IČO: 36 409 111 DIČ: ???????????? IČ DPH: ????????????

Bankové spojenie: Číslo účtu: ????????????

Predmet objednávky

126 mm

Dátum objednávky: Dátum dodania tovaru/služby:

Jednotková cena bez DPH

Počet

Sadzba DPH

10/14 bLegacy Sans Itc T CE, Book

8/10 bLegacy Sans Itc T CE, Book

6 mm

Eco Invest, a.s., Obchodná 6, 811 08 Bratislava tel.: +421 2 59 20 20 41, fax: +421 2 59 20 20 42, 43 e-mail: ecoinvest@ecoinvest.sk IČO: 36 409 111, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd: Sa., vložka č. 10370/L

0 mm

Objednávka je taktiež súčasťou jednotného vizuálneho štýlu. Preto je nutné dodržiavať typografiu podľa hore uvedeného riešenia.

14

Spolu


FIREMNÁ KOREŠPONDENCIA - ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA e-mailu

Vážený pán Priezvisko Luptate do do do esecte do od moluptate dolessed digna con hent vulla feum dip et ex exer iurer alis ate etum qui elismod euis adiamcor se consequam nullandre facil ut lan vent doloboreet el utet nim num alisit dolore tat lum velit ut amet ad min ut ut atet laor summodo lenibh euipsum ip eum dolobor tionulput utpat utet augait lutatem velessecte delit lan et vel ero eugue min henibh eum augue eu facinia mcommol obortin hent lum nibh elestrud dit ullaor ing el ullum verostrud magnim quiscid uissi. Guer aliquis num zzriure te magna faci tin ullutat loborerilit illa feuis doluptat, velenim vent nosto commy nullam aute feuiscipit ip et prat praesequamet wis delit, coreros niam, vulputpat digna alit vulla facil euisisim zzrit ad eraesecte magna feu facinit, commy nos nulla consed dunt inibh. S úctou Meno Priezvisko Eco Invest, a. s. 034 01 Ružomberok tel.: +421 44 4325724 fax: +421 44 4324734 e-mail: zavinac@zavinac.sk

Úprava e-mailovej korešpondencie má zodpovedať prehľadnosti a jednotnosti. Hore uvedené riešenie treba dodržiavať vrátane oslovenia, prázdnych riadkov, odstavcov v texte a kontaktov na osobu, ktorá posiela e-mail.

15

Eco Invest  
Eco Invest  

design manual