Page 1

INFORMAZIOA UDAL ZERGEI APLIKA DAKIZKIEKEEN SALBUESPENAK, HOBARIAK ETA BEHERAPENAK

Eskoriatza, 2012ko urtarrila

Herritarrok udalean ordaindu beharreko zergetan zenbait salbuespen egon ohi dira. Taula honen helburua herritarrei salbuespen, hobari eta beherapen horien berri ematea da. Zerga ordaintzean beherapenak aplikatzeko idatziz aurkeztu beharko da eskaria udaletxean kasu bakoitzerako eskatzen diren agiriekin batera. Edozein hobari jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboak ondorengo baldintzak betetzea: A.- Udalari ordaindu beharreko zergak kitatuta edukitzea. B.- Pertsona fisikoen kasuan, Eskoriatzan erroldatuta egotea zergaren sortzapen-unean. Pertsona juridikoen kasuan, egoitza soziala Eskoriatzan izatea. Ordainketa subjektu talde batek egin behar duenean (jabekideak eta abar), talde horretako kideek baldintzok betetzen dituzten portzentaje bera aplikatuko zaio hobariari ere. Informazio gehiago: 943 71 44 07 zergabiltzailea@eskoriatza.net Udaletxeko 2. solairuan, zerga-bilketa zerbitzuan

Kirol zerbitzuak Tarifa bereziak kide anitzeko familientzat, langabetuentzat, elbarrituentzat, ikasleentzat eta Eskoriatzako Kirol Elkarteko ekintzetarako. Informazio gehiago kiroldegian

Eskatzeko epea: 2012-01-31arte

OHZ (Ondasun Higiezinen gaineko zerga)

Hiri izaerakoak Eskatzeko epea: 2012-01-31arte

% 15-50 arteko hobaria

Kide anitzeko familia

% 50eko hobaria

“Etxebizitza hutsaren programarako� utzitako etxebizitzak.

Landa izaerakoak

Babes ofizialeko etxebizitza eraiki berriak.

% 50eko hobaria

Energia berriztagarri sistemak jarri dituzten eraiki berri ez diren ondasun higiezinak.

% 150eko errekargua

Etxebizitza izan eta hutsik dauden ondasun higiezinak.

12/1989 Foru Arauan ezarritako salbuespenak (www.gipuzkoa.net)

OHZ (Ondasun Higiezinen gaineko zerga)

% 15-50 arteko hobaria

- Hazkunde makaleko espeziez landatutako basoak.

- Baso Administrazioak onetsitako antolamendu proiektuen menpeko baso birlandaketak. Salbuespenak 15 urtez iraungo du, eskabidea egin eta hurrengo zergalditik zenbatuta.

- 600 euro baino gutxiagoko oinarri ezargarria duten ondasunak.


% 100eko hobaria

Ibilgailuak

Ibilgailu “historikoak”: 25 urteko antzinatasuna gutxienez

Eskatzeko epea: 2012-01-31arte

% 75eko hobaria Ibilgailu “berdeak”: CO2 isurketa < 120 g/km

-

- Fatxadako erreforma edo erreteila. - Baserria birgaitzea. - Nekazal edo basoko instalazioetan egindako birgaitzea edo obra berria.

Jarduera nagusia + lehentasunezko esplotazioa: % 90eko hobaria

Ibilgailuaren jabeak % 65etik gorako minusbaliotasuna izatea. % 33 edo handiagoko eta % 65 baino gutxiagoko minusbaliotasuna mugikortasun urriarekin.

- Nekazaritza ikuskaritzaren kartila duten traktore eta atoiak

Ibilgailuak 14 HP baino gutxiagoko potentzia fiskala izan behar du (tarifa ≤ 03 tarifa)

Familia ugariak

Jarduera Partzialekoak: % 50eko hobaria

Zaborra

14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak izan eta enpresa jarduerara lotutako ibilgailuak

14/1989 Foru Arauak ezarritako salbuespenak

%15-60 arteko hobari berria

Nekazal edo baso esplotazioetara lotutako obrak:

EIOZ (obra zergak)

28,80 €-ko hobaria

Industria edota merkataritza lokala egokitzeko obra, obra jabea langabezian badago

% 90eko hobaria

Hirigune historikoko eraikinak birgaitzeko obrak: Eskoriatzako Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziari lotuak

Integratua %90eko hobaria:

Isolatua % 50eko hobaria

Obrak udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historikoartistikoak izateagatik, enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik % 95eko hobaria

Igogailu berriak jartzeko obrak. Baldintzak: zerga ordenantza begiratu edo Udaletxean galdetu.

% 90eko hobaria

Pertsona ezinduen irisgarritasun a hobetzeko obrak

% 90eko hobaria

Fatxaden tratamendu ko obrak batera egindakoan kale edo plaza batean

% 90eko hobaria

Energia berriztagarriak jartzeko obrak

% 95eko hobaria

Zaborra jasotzeko puntutik 500 m baino gehiagora dauden etxebizitzak

Hiri lurrean zaborra jasotzeko puntutik 150 m baino gehiagora dauden etxebizitzak

Baserri auzoetako ostalaritza lokalak zaborra jasotzeko puntutik 150 m baino gehiagora daudenak

Auzoetxe edo auzo lokalak

Salbuetsita

Lur ez urbanizagarriko tarifa

Dagokion tarifaren % 40a

Etxebizitze tako tarifa

Fernando Eskoriatza plaza, 1• 20540 Eskoriatza •Gipuzkoa • Tel: 943 714407 - 943 71 45 32 • zergabiltzailea@eskoriatza.net • www.eskoriatza.net

Hobarien informazioa 2012  

2012ko hobarien informazioa