Page 1


599

ò.í-èéí õóäàëäàí àâàëò òóòàìä äàðààõ

á¿òýýãäýõ¿¿íèé àëü íýãèéã 17416

50

3

ò.í-ð ñîíãîí àâààðàé.

4

¯íýðòýé óñ 9ìë /Øàðèêàí ò¿ðõýã÷òýé/

2

1. Aromadisiac 2. Passion Dance 3. Little White Dress 4. Treselle

24 ÖÀÃÈÉÍ ÒÓÐØ ×ÈÉÃد¯ËÝÕ Í¯¯ÐÍÈÉ ÒÎÑ

Íàéðëàãàíäàà àðüñûã ÷àíãàðóóëæ, óÿí õàòàí áîëãîõ çºðºã öýöãèéí õàíä, àðüñûã àð÷ëàõ óñàí ¿çýì, àëèìíû õàíä àãóóëñàí. Í¿¿ðíèé àðüñûã 24 öàãèéí òóðø ÷èéãø¿¿ëæ óÿí õàòàí áîëãîíî. Àðüñ 纺ëºð÷ òîëèãîð áîëíî.

1

70651 04769 70650 64493

190ò.í

99 ò.í 19180

ÀÐÜÑ ÒÀÒÀÕ ÇÎÂÕÈÍÈÉ ÒÎÑ

- Çîâõèíû ãåëü: Çîâõèíû àðüñûã ÷àíãàðóóëæ, ºðãºõ ¿éë÷èëãýýòýé. Äýýä çîâõèíäîî áîëîí õºìñºãíèé äîîä õýñãýýð ò¿ðõýæ õýðýãëýõèéã àíõààðíà óó. ªäºð áîëîí îðîé õýðýãëýíý. - Çîâõèíû òîñ: Çîâõèíû àðüñíû ¿ð÷ëýýã áàãàñãàæ, çîâõèíû äîîðõ õºõðºëò áîëîí óóòàíöàðûã àðèëãàíà. Äîîä çîâõèíäîî ò¿ðõýæ õýðýãëýíý. Íàéðëàãàíäàà: Á¿éëñ, ñóâä, àíàð æèìñ, íîãîîí ãîíüä, ïîðòóëàê, ëóóâàíãèéí õàíä àãóóëñàí.

60511

5. Blue Rush Intense ¯íýðòýé óñ /Äàëàéí óñ-ìîäíû ¿íýðòýé/

ÀÐÜÑ ÒÀÒÀÕ ÇÎÂÕÈÍÈÉ ÒÎÑ 5

غíèéí òîñ: Çîâõèíû àðüñàíä øèíãýí õóðèìòëàãäàæ, çîâõèíû óóòàíöàð õàâàí ¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëíý. ̺í íîéðñîæ áàéõàä çîâõèíû ¿ð÷ëýýã àðèëãàíà. ªäðèéí òîñ: Çîâõèíû ýðãýí òîéðîí äàõü ¿ð÷ëýýã òýíèéëãýæ, íàðíû õýò ÿãààí òóÿàíààñ õàìãààëíà.

17382

24 ÖÀÃÈÉÍ ÒÓÐØ ×ÈÉÃد¯ËÝÕ ÁÈÅÈÉÍ ËÎÑÜÎÍ

Íàéðëàãàíäàà àðüñûã ÷àíãàðóóëæ, óÿí õàòàí áîëãîõ çºðºã öýöãèéí õàíä, àðüñûã àð÷ëàõ óñàí ¿çýì, àëèìíû õàíä àãóóëñàí. Áèåèéí àðüñûã á¿òýí ºäðèéí òóðø ÷èéãø¿¿ëæ ýð¿¿ë òîëèãîð áîëãîíî.

56784

ǪªËªÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÒÝÉ ÑÀÕËÛÍ ÕªªÑ

Á¿õ òºðëèéí àðüñàíä òîõèðîìæòîé. Àðüñûã ÷èéãø¿¿ëýõ, ñýðãýýõ ¿éë÷èëãýýòýé. Óã õººñ íü àðüñûã õóóðàéøèõààñ õàìãààëíà. Õýðýãëýõ: ×èéãòýé àðüñàíä æèãä ò¿ðõýí òàðààíà. Ñàõëàà õóññàíû äàðàà á¿ëýýí óñààð óãààíà.

75ìë

43869

660 ò.í

559 ò.í 6

6. Blue Rush ¯íýðòýé óñ /Äàëàéí óñíû ¿íýðòýé/

75ìë

52835

660 ò.í

439 ò.í


8

9

8. Fire Me Up Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /æèìñ-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

50ìë

50924

640 ò.í

379 ò.í

9. Incandessence

50ìë

The Fragrance Foundation

2009 Winner

56956 Шилдэг Дизайн

1100 ò.í

949 ò.í

Ãÿëàëçóóëàã÷òàé áèåèéí óñ /Õàëóóí îðíû öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

04668

76305

500 ò.í

100ìë

299 ò.í

230 ò.í

159 ò.í 11. Pro Ocean Õºëñ äàðàã÷ /Äàëàéí ¿íýðòýé/

12

• ¯íýðòýé óñ 50ìë • Áèåèéí øèíãýí ñàâàí 150ìë • Áèåèéí ëîñüîí 150ìë • Ãî¸ìñîã õàéðöàã

10. Bali Bliss

Òàíñàã ¿íýðòýí /öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

11

7. ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ Bond Girl

10

150ìë

96100

210ò.í

99 ò.í 12. Pro Ocean Ñàõëûí óñ /Äàëàéí ¿íýðòýé 100ìë

74592

320 ò.í

219 ò.í


3

4

3. U by Ungaro

4. U by Ungaro

Áèåèéí ëîñüîí /Ìîä-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

¯íýðòýé óñ /Ìîä-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

150ìë

67442

400 ò.í

379 ò.í

12ìë

50774

509 ò.í

2

5. ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ 1

• Òàíñàã ¿íýðòýí 50ìë • Áèåèéí ëîñüîí 150ìë • Ãîî ñàéõíû ö¿íõ

5

36695

1409 ò.í 6. ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ

1. U by Ungaro For Him /Ìîäíû ¿íýðòýé/

75ìë

68410

1400 ò.í

900 ò.í

1. U by Ungaro For Her /Ìîä-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

50ìë

18380

1500 ò.í

1399 ò.í

• Òàíñàã ¿íýðòýí 50 ìë • Ñàõëûí áàëüçàì 150ìë • Ãîî ñàéõíû ö¿íõ

64103

1399 ò.í

6


8

9

8. Celebre Áèåèéí óñ 7

75ìë 7. ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ Incandessence • Òàíñàã ¿íýðòýí 50ìë • Áèåèéí ñïðåé 75ìë • Áýëãèéí õàéðöàã

12ìë

89136

1000 ò.í

10

11

94416

249 ò.í

249 ò.í

150ìë

13

95520

360 ò.í

Áèåèéí ëîñüîí /Æèìñ-öýöãèéí ¿íýðòýé/

12

Áèåèéí óñ

75ìë

360 ò.í

10. Brezil Beat

609 ò.í

9. Passion Dance

93811

11. Brazil Beat ¯íýðòýé óñ /Æèìñ-öýöãèéí ¿íýðòýé/

50ìë

08862

230 ò.í

390 ò.í

159 ò.í

209 ò.í

12. Christian Lacroix Áèåèéí øèíãýí ñàâàí

200ìë

30290

380 ò.í

279 ò.í

13. Christian Lacroix For Her Òàíñàã ¿íýðòýí

12ìë

12563

500 ò.í

299 ò.í


2. ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ

2

• Ìèíè õóâèëáàð • Òàíñàã ¿íýðòýí 50ìë • Òàíñàã ¿íýðòýí 12ìë

Salma Hayek

36694

1100 ò.í 3. Perceive Òàíñàã ¿íýðòýí /Äîðíûí-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

3

4. Always • Òàíñàã ¿íýðòýí • /Äîðíûí-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/ 30ìë

4

30ìë

01509

410ò.í

30ìë

63756

750 ò.í

249 ò.í 649 ò.í 5

6

5. Urban Flowers Roma Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Öýöýã-Æèìñíèé ¿íýðòýé/

ÁÝËÃÈÉÍ ÁÀÃÖ

30ìë

• Òàíñàã ¿íýðòýí 50ìë • Áèåèéí ëîñüîí 150ìë • Ãî¸ìñîã áýëãèéí õàéðöàã

400 ò.í

55611

47818

209 ò.í 1100 ò.í

6. Pur Blanca Blossom ¯íýðòýé óñ /Öýöýã-Íèìáýãíèé ¿íýðòýé/

50ìë

91620

650 ò.í

369 ò.í


7

10. Wish of Luck

7. Flower by Cynthia Rowley Áèåèéí òîñ 150ìë

Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Öýöýãñ-Íèìáýãèéí ¿íýðòýé/

35544

270 ò.í

50ìë

239 ò.í

50ìë

11

Òàíñàã ¿íýðòýí /Öýöýãñ óðãàìëûí ¿íýðòýé/

339 ò.í

339 ò.í Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Öýöýãñ-Æèìñíèé ¿íýðòýé/

730 ò.í

399 ò.í

50ìë

93519

640 ò.í

8 9

12. 60’s Mod Òàíñàã ¿íýðòýí /Ìîä-Öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

11. Just Play

41615

10

399 ò.í

93517

640 ò.í

63887

640 ò.í

8. 50's Glam

50ìë

Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Öýöýãñ-Æèìñíèé ¿íýðòýé/

9. Wish of Happiness

50ìë 13

41616

730 ò.í

399 ò.í 13. Aromadisiac ¯íýðòýé óñ Äîðíûí ¿íýðòýé-”Ãóðìý”

75ìë

19811

680 ò.í

449 ò.í 12


4

4. Crisp Forest ¯íýðòýé óñ Õóø ìîäíû ¿íýðòýé

75ìë

02661

470 ò.í

279 ò.í 1. In Bloom By Reese Witherspoon Òàíñàã ¿íýðòýí /Æèìñ-öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

30ìë

5

¯íýðòýé óñ Óðãàìëûí ¿íýðòýé

94120

1479 ò.í 75ìë

50ìë

309 ò.í

3

2. Heart Òàíñàã ¿íýðòýí /Öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

30ìë

91932

30308

710 ò.í

02661

6 2

5. Vitality by liiv Botanicals

3. Butterflies Òàíñàã ¿íýðòýí /Öýöýãñèéí ¿íýðòýé/

30ìë

75794

750 ò.í

750 ò.í

519 ò.í

719 ò.í

6. In Harmony by Liiv Botanicals ¯íýðòýé óñ /Öýöãèéí ¿íýðòýé/

50ìë

22741

710 ò.í

409 ò.í


МАРТАХЫН

10. Flower by Cynthia Rowley 10

АРГАГҮЙ

Òàíñàã ¿íýðòýí /Öýöýãñ-ìîäíû ¿íýðòýé/

11

50ìë

8

79492

800 ò.í

7

669 ò.í 11. Petal by Cynthia Rowley

9 12

Òàíñàã ¿íýðòýí /Öýöýãñ-óðãàìëûí ¿íýðòýé/

30ìë 12. Interact ¯íýðòýé óñ /Ìîäíû ¿íýðòýé/

50ìë

69136

13800

750 ò.í

619 ò.í

660 ò.í

499 ò.í

¯íýðòýé óñ /Ìîäíû ¿íýðòýé/

330 ò.í

169 ò.í Ñàõëûí óñ 7. ProControl 8. Pro Move 9. ProSport

/Mîäíû ¿íýðòýé/ /Äîðíûí ¿íýðòýé/ /Äàëàéí óñíû ¿íýðòýé/

59084 49846 97080

13. Midnight

75ìë 13

52638

660 ò.í

469 ò.í


4

5

6

1. Refreshing Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Æèìñ-äàëàéí óñíû ¿íýðòýé/

50ìë

75744

390 ò.í

209 ò.í 2. Delicious

1

2

3

Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Îéí æèìñíèé ¿íýðòýé/

50ìë

75854

390 ò.í

209 ò.í

Áèåèéí ñïðåé 75ìë 4. 50’s Glam 5. 60's Mod 6. Aromadisiac 7. Passion Dance

96619 77608 49845 30377

200 ò.í 3. Luscious Îõèäûí ¿íýðòýé óñ /Íèìáýãíèé ¿íýðòýé/

50ìë

76299

390 ò.í

209 ò.í

149 ò.í 8

8. Midnight 8 Áèåèéí ñïðåé /Ìîäíû ¿íýðòýé/

150ìë 1

56921

200 ò.í 2

89 ò.í 8 ¯ÍÝÐÒÍÝÝÐ ªªÐ Ð È É Ã ªª ÈË ËÝÐÕÈÉË Ë

7


9

11

10

ANYTHING IS POSSIBLE

15

14

13

Îõèäûí áèåèéí ñïðåé 75ìë 9. Boho Chic 79961

200 ò.í

149 ò.í 10. Viva Chic 11. Dreamy Chic

58895 58897

200 ò.í

AVON-û õàìãèéí àëäàðòàé ¿íýðòí¿¿äèéã

89 ò.í

ÕßÌÄ ¯ÍÝÝÐ

12 12. Midnight Øàðèêàí õºëñ äàðàã÷

50 50ìë

09556

13. Iron Man Øàðèêàí õºëñ äàðàã÷

14. Iron Man ¯íýðòýé óñ /Ìîä-óðãàìëûí ¿íýðòýé/

14. Iron Man Áèåèéí ñïðåé /Ìîä-óðãàìëûí ¿íýðòýé/

110 ò.í 1

50ìë

59 ò.í 5

110 ò.í

760 ò.í

200 ò.í

69ò.í

639 ò.í

89 ò.í

37005

75ìë

77926

150ìë

89728


Àðüñûã ñýðãýýæ àíõèëóóí ¿íýð áýëýãëýíý.

Òèéê ìîä , Ãîî æ¿ð æ

ТАНСАГ ҮНЭРТЭЙ БИЕИЙН УС

3

Òàðâàñ,

!

í Öèêëàìå

Ò ÕÈ

ëñ, ëàíã,Á¿é Èëàãíã-È

Òàíû äóðòàé ¿íýðèéã àãóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õýðýãëýýðýé

ÒÀÍÑÀà ¯ÍÝÐÒÝÉ ÁÈÅÈÉÍ ÓÑ 100ìë

1

1. Perceive 2. Little Black Dress 3. Jett Femme

44011 01263 47247

2

Ôðå ç

èÿ,

Ëèè

ð, Ç

ààð

230 ò.í

Äóðûí íýã

169 ò.í

Үгээр биш Үнэртнээр хайраа илэрхийлцгээе!  
Үгээр биш Үнэртнээр хайраа илэрхийлцгээе!  

2 сарын12-оос 3 сарын 18-ыг хүртэл Дэлхийн брэнд AVON-ны 50 гаруй нэр төрлийн тансаг үнэртний бэлэгтэй худалдаа явуулж байна. Та AVON-ы зөвл...