Page 1

kéÞˆéi íè‚×e

Ù^Òæ á ë†è^i íéö

íéÇè‡^Úù] ì ‰‚Ö íéÞ^nÖ] ï†Ò„Ö]


íéÇè‡^Úù] ì ‰) ‚Ãe á^j߉ íÇ×Ö] Ñ^Êaæ ÄÎ]æ

ØéÃËjÖ] …^ŠÚ æ g‰^Ó¹]


î× í߉ 12 …憲 Ù^Ëju÷] ï†Òƒ à ^ß×’Ëi í×é×Î …çã2 ^ÛÒ ( 2011†eçjÒ_17 ) êA…^jÖ] †è‚q_ h^<} J íéÇè‡^Ú÷] ì ‰) î× á^j߉ ^ß×’Ëi » ^^â…æ)æ íéבù] í _ ‚éÒ`jÖ ‚ Ò`jÖ í‘†Ê í Ê êâæ í × ù] l^Ç×Ö] …]†Îc ] Îc íéÛâ_ ÜééÏiæ g‰^Ó¹] î× ÍçÎçÖ]æ íéJ]†Ïµ‚Ö] ˆèˆÃi íéÇè‡^Úù] ì ‰) ØéÃËi l^è‚Pæ Ñ^Êaæ l^è^Ææ l^Ï×<ßÚ ØéÃËi |^¨c ±c íè)ö¹] l^e…^Ϲ]æ ц<Ö] à ovfÖ] Í‚ãe áçÓi l^é‘çje ^éÛé¿ßi t憤] ÐÊ_ » ì ‰‚Ö] å„â ì ‰‚Ö ØnÚù] ØéÃËj×Ö Ðè†J íJ…^} ܉†Ö ì‚Â^Î JíéÇè‡^Úù]


äqæ_ à ^–è_ †_fÃi ^ãßÓÖ HØ‘]çjÖ]æ Ù^’iøÖ ì])_ íÇ×Ö] VÔÖ„Ò êãÊ JJ d^ÃÖ] Õ]…)ý ìˆ_éÛjÚ HÙ^éqù]æ hçÃhÖ] °e ÜéÏ×Öæ íʆÃÛ×Ö í×Î^Þ é é àÂæ l^Ê^ÏnÖ] à ì†_fÃÚ H†hfÖ] j jfÖ íéÂ^Ûjq÷] ì^é£] H»^ÏnÖ] p] ×Ö ˆÚ… l^ÂçÛl]æ hçÃhÖ] íèçâ àèçÓi » ܉^u ØÚ^ Jíè†hfÖ] HíéÂ^Ûjq÷] íòhßj×Ö ì])_ l^Ã×<i ØÛPæ ê•^¹] h…^Ÿ î× íÇ×Ö] ëç<ßi ^ÛÒ JØfÏjŠ¹]


VádÊ ÔÖƒ ÄÚæ H…^m‚ÞøÖ šs†ÃÚ 6000 Ù] d^ÃÖ] l^ÇÖ Ì’Þ àÚ †nÒ_ H¼ÏÊ d^ÃÖ] á^Ó‰ àÚ A4 ^ãe Ü×Ójè ^ãßÚ A 96 Üé×ÃjÖ] ØÛÃjŠÚ j l^Ç×Ö] ÅçÛ¥ Å D1K4E Äe… àÚ à ØÎ_ × jÖ] » Ø ÷c ØÿÛÃjŠ~è ÷ |Òù] ÜŠÏÖ]æ – êÛΆÖ] Ù^l] »æ J]‚Â^fjÚæ ^Õ<ÏjÚæ ^ËéÕ ÷^ÛÃj‰] Ù^l]æ Üé×ÃjÖ] » á`2 ^• ¼ÏÊ íÇÖ D100E íñ^Ú íe]†Î JêÛΆÖ] d^ÃÖ]æ Ý^ÃÖ] 2006 – çÓŠÞçéÖ] l^é<ÃÚ


íÇ×Ö] k•†Ãi ‚ÏÊ Häé× ëç<ßè ^Úæ Ä•çÖ] ]„â gfŠeæ ƒéÛãi ±c H)çÏ | Hh†Ç¹^e íéÇè‡^Úù] íÊ^ÏnÖ]æ ^ãjéjhiæ ^ãòèˆrjÖ ì)^–¹] ïçÏÖ] ØÒ Í†J àÚ sãߺ ØÒ …^Ïju] íq…) ±c ^ãi^ÞçÓÚ °e Ø‘]çjÖ] Øf‰ Ä<Îæ JÙ^f¢] Ù^ ¢] æ__ ï†ÏÖ] ï ÏÖ] æ__ Ⴙ] Ø}]) ] ^ãéÖc ^ Öc °Ûjß¹] ° jß¹] Ø}] ð]ç‰


¼ÏÊ ‹éÖ íéßJæ íÇ×Ò ÝçéÖ] íéÇè‡^Úù] ì ‰) ác HíéÇè‡^Úù] íÊ^ÏnÖ]æ íÇ×Ö …^fjÂøÖ ])…æ ÄÛjrÛ×Ö ^fŠÓÚ …^ã’Þ÷] ç© l]„Ö] î× ì…çmæ ØfÏjŠÛ×Ö …^’jÞ] çâ Øe ì‚Â^Î î× …^â)‡÷]æ ð^ÛßÖ] ÐéÏP íè^Çe êÃÛjl] Já^ŠÞý] ÑçÏu Ý] u]æ íéJ]†Ïµ‚Ö]

» h†Ç¹] ^ãʆ ‹Ö] íÒ†£] Ùø} àÚ ‡…^e †ã¿¹] ]„â ác íé‘ç’¤] à oè‚£] íq…) ±c åˆé³ ‹Ö]æ H2011 í߉ Jíée†Ç¹]


VêJ]†Ïµ‚Ö] á^â†Ö] xe… ½æ†2 I I HíÊ^ÏnÖ]æ Üé×ÃjÖ] » ëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ]æ l^Ç×Ö] Åçßi ˆèˆÃi 1 l^Ç×Ö] ÔÖƒ » ^² ² HíÚ^ÃÖ] ì^é£]æ é Ý ý Øñ^‰æ » ÝøÂý] »æ …^m‚Þ÷^e ì)‚ã¹] HíÂ^¶æ “~2 ØÒ íèç• Ý^ äqçe Ý] u÷] á^Û• 2 VàÛ–è ÔÖƒ áù HÕ…]‚¹]æ Í…^ù]æ Üé×ÃjÖ^e Å^ËjÞ÷] » ì]æ^Š¹] 1 HÌ’ßÚ ØÓhe íè†hfÖ] íéÛßjÖ] » ÄéÛ¢] íÒ…^hÚ 2


VëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ] ˆèˆÃi Øf‰ I II

ØÒ à’Ó³ ‹Ö] íèçÇ×Ö] l^‰^éŠÖ] †èç<iæ Äérhi 1 ±æù] ù ^ãjÇÖ Ù^ÛÃj‰] àÚ ì‚ñ^‰ “Æ íèçÇÖ íÂ^¶ Hl÷^l] Ì×j§ » ^•^ÛÃj‰] àÓÚ_ ^Ûnéu HíÇ×Ö] Ù^ÛÃj‰]æ Ü’×ÃjÖ] àÚ °ÓÛjÖ] 2 l^Ç×Ö] ï‚ude íÏJ^Þ íÂ^¶ » áæ‚Öçè àè„Ö] °Ó³ 3 .ï†}_ íéßJæ íÇÖ Ü×Ãi àÚ HjJçÖ] ïçjŠ¹] î× ì‚ñ^ŠÖ]


VíéÇè‡^Úù] íÇ×Ö^e í<fi†¹] l^éÖ^Ó2ý] – III Vl^éÖ^Ó2c ì‚Ãe ¼fi†Ú íÇ×Ö] Ìé¾çiæ Ù^ÛÃj‰] ác Híßè^fjÚæ í‰^Šu íéqçÖçè‚ècæ íè†ÓÊ l^éÖ^Ó2c 1 H íé‰^é‰æ íéÂ^Ûjq] l^éÖ^Ó2c 2 Híéi^èçâ æ íéÊ^Ïm l^éÖ^Ó2c 3 Dë…^éù] ØÛÃÖ]E í–¦ íéßÏi l^éÖ^Ó2c 4


gÖ^<¹] ÐéÏP …^ŠÚ » ÝçéÖ] Ø‘^£] Ý‚ÏjÖ] ác » êÇè‡^Úù] h^<¤] á_ ±c †2öè HíéÇè‡^Úù] íéÊ^ÏnÖ] gÖ^<¹] ‡æ^Ÿ ì“}ù] °ßŠÖ] Hí–¦ íé‰^é‰ gÖ^<Ú ±c íéi^èç•]æ ^è^–Î |†Jæ íéÇè‡^Ú÷] ì ‰‚e ífÖ^<¹^Ò ^ãi^ÞçÓÚ ÄéÛœ íéÖ^l] íÖ]‚ÃÖ]æ ì]æ^Š¹] DJJJHíè^Û£] Hð^¹] Híe^ÇÖ] HÙ^Ò_ /š…ù]E


íéÇè‡^Úù] íÒ†£] àÚ ]ðˆq á`e x–jè ^ßâæ êÇè‡^Úù] Å]†’Ö] îßÃÚ ]‚éq Õ…)_ ‚Î JÐ ÐÛÃÖ] » ê ê‰^é‰ é Å Å]†‘ †‘ ççâ ë ë„Ö]ææ Hh† Hh†Ç¹^e ¹e HêÇè‡^Úù] êÂçÖ] …ç<i l]†2öÚ ‡†e_ àÚ çâæ ‚Ãe …ç×fji d kÖ]‡ ^Ú gÖ^<¹] å„â á_ àÚ ÜƆÖ^e Jí膿ßÖ] íéu^ßÖ] àÚ x•]æ h^<} »


ìçÏe ärjè íéÇè‡^Úù] íÒ†£] àÚ ðˆq _‚e ^ÛÒ l^Ûéi …çã¾ †ŠËè ^Ú ]„âæ JëçÛßjÖ] ØÛÃÖ] hç‘ ÅˆÞ íÞ])c Hëçe^ÇÖ] Ô×¹] Hš…ù] Hð^¹] VØéfÎ àÚ ì‚è‚q H˜c ˜c…íéÓ×¹] í Ó×¹] î× íéÇè‡^Úù] ƒéÛãi íéÖ^Ó2c ¼e… ™ ^ÛÒ íÃéf<e Hë)^’jÎ] çé‰çŠÖ]æ »^Ïmçé‰çŠÖ] °èçjŠ¹] íèˆÒ†¹^e íÛŠj¹] h†Ç¹^e íé‰^éŠÖ] í<׊Ö] JíJ†Ë¹]


±c °Î^fŠÖ] àÚ íéÇè‡^Úù] íÒ†£] kÞ^Ò êÖ^jÖ^eæ ØvÒ h†Ç¹^e ï|ÓÖ] íèçã¢] ì†ÓÊ |†J l^Ïéù] àÚ “nÓÖ] krjÞ_ íé‰^é‰ íéÕçÖ æ_ Hë†ÓËÖ] ë ÓËÖ] K »^ÏnÖ] ïçjŠ¹] ïçj ¹] î× × ác íéÇè‡^ÚúÖ í Çè‡^ÚúÖ JêÖ^l] K ëçÛßjÖ] ïçjŠ¹] î× » íéÇè‡^Úù] ì ‰) ‚Ãe …^–vj‰] íéÛâ_ †ã¿i ^ßâæ Ä•æ ë„Ö] íÚ‚Ïj¹] æ_ íÉç¹] íèçã¢] Åæ†h¹ )]‚Âý] JÝ^ÃÖ] å…^Jc 2011 ‡çéÖçè xi^Ê …çj‰)


VîßÆæ ìçÎ …‚’Ú ÅçßjÖ] – IV °e í×Ú^ÓjÚæ íÖ)^fjÚ íÎøÃÖ] á`e ÝçéÖ] Üñ^Î êÂçÖ] ác ]„â á_æ JëçÇ×Ö] ÅçßjÖ]æ »^ÏnÖ] ÅçßjÖ]æ êqçÖçéfÖ] ÅçßjÖ] Jð]†mæ îßÆ …‚’Ú çâ ÅçßjÖ] V‚è‚vjÖ^eæ HÅç•ç¹] » íéÖæ‚Ö] l^éÎ^Ëi÷] äé× ‚Òöi ^Ú ]„âæ H2001 » …)^’Ö] å„éËßjÖ ØÛÃÖ] í<}æ »^ÏnÖ] ÅçßjÖ] á`he ê¹^ÃÖ] áøÂý] H2003 íßŠÖ ë)^¹] “Æ »^ÏnÖ] p] Ö] íè^· á`he íéÎ^Ëi÷]

êÛΆÖ] Ù^l^e Å^ËjÞ÷] ÜéÛÃiæ äÚ]‚~j‰]æ ëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ] ˆèˆÃi á`he íé‘çjÖ] H2003 íßŠÖ H2005 í߉ » ì…)^’Ö] »^ÏnÖ] “fÃjÖ] Ù^Ó2_ Åçßi ˆèˆÃiæ íè^· íéÎ^Ëi]


» íéÞ]‚é¹] l]…)^f¹] ÔÖ„Ò å‚Òöi ^Ú ]„âæ íée Ö] î× ^ãj<hÞ_ g’ßi ‹Ö]æ Híée Ö] Ù^¥ î× l^ÇÖ pøm Ù^ÛÃj‰^e Hl^Ç×Ö] ì)‚Ãj¹] íÇÖ HíéÛé×Îc í ×Îc æ__ íéßJæ í ßJ íÇÖæ íÇÖ HÝù] ù] íÇ×Ö] : ØÎù] íÇÖæ |^jËÞ÷]æ ÅçßjÖ]æ )‚ÃjÖ] ‡ˆÃè ^º JJ íéÖæ) .…çßj¹] †ÓËÖ]æ


íée^«ý] l]ˆéÛ¹] àÚ çâ ëçÇ×Ö]æ »^ÏnÖ] ÅçßjÖ] ác l^Ç×Ö] Ø}]‚jiæ t‡^Ûji oéu H솑^ù] l^ÃÛjrÛ×Ö Jl^Ê^ÏnÖ]æ …^fjÂ^e Hh]†‰æ Ü{{âæ íéÊ^’Ö]æ í’Ö^¤] íÊ^ÏnÖ] ì†ÓÊ áù Jíé£] l^ÃÛjl] íÃéfJ àÚ çâ ÅçßjÖ] á_ l^ÃÛjl] l^ž àÚ íje^m íž íéÊ^ÏnÖ] íè)‚ÃjÖ^Ê ]„ãe Í] Â÷] Ý‚Â æ_ ƒéÛãi » àÛÓè †<¤]æ H솑^ù] “Æ æ_ íÖ)^ “Æ ì…ç’e å“e‚i æ_ »^ÏnÖ]æ ëçÇ×Ö] ÅçßjÖ] JJíéJ]†Ïµ) “Æ æ_ íË’ßÚ


ív×’Ú Ý‚A ë„Ö] çâ ëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ]æ Íøj}÷] ác » ê‰^‰ù] ØÚ^ÃÖ] |jÃèæ J àJçÖ] ì‚uæ ëçÏèæ H)øfÖ] ÷ ‹Ö] íéJ]†Ïµ‚Ö] ˆèˆÃi » ÜãŠèæ HÄÛjl] íéÛßi ëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ]æ Íøj}÷] h^éÆ » ÐÏvji á_ ^• àÓµ … á^è)ù] °e xÚ^ŠjÖ]æ xÚ^ jÖ]æ ÄÚ ^ãi^ÃJ^ÏjÖæ íéÊ^ÏnÖ]æ íèçÇ×Ö] íè)‚Ãj×Ö á_ ^ÛÒ Ùø} àÚ ‡ˆÃjiæ ïçÏji Hêe†Ç¹] ÄÛjl] » †m_ íßJ]ç¹] íèçÇ×Ö] íè)‚ÃjÖ] ì…])cæ íéÛßi » Üé×ÃjÖ]æ íée Ö] …æ) Üâ^ËjÖ]æ …]ç£]æ íßJ]ç¹] ÜéÎ ˆèˆÃi »æ íéÊ^ÏnÖ]æ Jƒè^ÃjÖ]æ Ù)^fj¹]


á`hÖ] ^è^–Î àÚ ‚è‚ÃÖ] Ùçu †¿ßÖ] l^ãqæ Íøj}] ÜÆ…æ á`e †Ïè ÝçéÖ] ÄéÛ¢^Ê H)øfÖ^e »^ÏnÖ]æ ê‰^éŠÖ] í<׊Ö] ͆J àÚ sãߺ ƒéÛãjÖ k•†Ãi íéÇè‡^Úù] íè)^’jÎ÷]æ íéÊ^ÏnÖ] l^èçjŠ¹] Äé¶ î× íèˆÒ†¹] í ^ )^Ãe_ íé‰^é‰ )^ _ äéÊ ä Ê kÛÓP k ÓP íéÂ^Ûjq÷]æ í ^ j ÷] íé‰^éŠÖ]æ í ^ Ö] JíÖæ‚×Ö íèˆÒ†¹] íÃéf<Ö] ±c íÊ^•ý^e àÚ ^éÃÛj¥ ^fŠÓÚ íéÇè‡^Úù] íÇ×Ö] ì ‰) |jÃiæ àÚ ê‰^‰_ áçÓÚ à Ìé£] Äʆèæ …^fjÂ÷] )†è á_ äÞ`2 JíéßJçÖ] íèç•] l^ÞçÓÚ


V“ñ^’} ‹ÛŸ íée†Ç¹] íèç•] ÜŠjiæ HíéÏè†Êý] ^ãjéÊ]†Çq HêÇè‡^Úù] ^ãב_ HíéÇè‡^Úù]æ í Ç ‡^ ù] HíéÚø‰ý] í ø ý] I íée†ÃÖ] í Ö] ^ãjÊ^Ïm ^ Ê^Ïm l^ÞçÓÚ l^ HíéÞ^Š£] íèæ]†v’Ö]æ Híé<‰çj¹]æ íè|ÃÖ]æ íéŠÖ‚Þù]æ íéÏè†Êý] ^â‚Ê]æ… íéfßqù] l^Ç×Ö] î× |^jËÞ÷^e ím]‚£] ±c ^ãÃ×<i Jíèˆéרý]æ íéÞ^f‰ý]æ íéŠÞ†ËÖ^Ò ZJ


íée†{Ç{¹] íèç{ã{×Ö ‹Û¤] “ñ^’¤] 5

1 íéÏè†Êý]

|^jËÞ÷^e ím]‚£] ±c íéfßqù] l^Ç×Ö] î×Â

2 êÇè‡^Úù] Çè‡^Úù]

4 3 HíéÚø‰ý] I íée†ÃÖ] HíéÇè‡^Úù] æ íèæ]†v’Ö]æ íéÞ^Š£]

íéŠÖ‚Þù]æ íéÏè†Êý] íé<‰çj¹]æ íè|ÃÖ]æ


Ý‚A á_ äßÓµ ÷ ‹Û¤] ä’ñ^’Ÿ ÅçßjÖ] ]„âæ ^ßjÖ^‘`e àè…ç~Ê ÷æ_ ^ßÒ ]ƒc ÷c íée†Ç¹] íèç•] J^Þ…æ„œæ J^Þ…æ„œæ å^ß˾æ ]ƒc ÷c ëçÇ×Ö]æ »^ÏnÖ] ÅçßjÖ] ]„â ^Þ‚éËè àÖæ J íÚ]‚jŠ¹] íéÛßjÖ] » ^ée^«c ^Ëé¾çi


çâ íéž… íÇ×Ò íéÇè‡^Úù] íÇ×Ö^e Í] Â÷] ác Hh†ÇÛ×Ö »^ÏnÖ]æ ëçÇ×Ö] )‚ÃjÖ^e Í] Â] » Ý^ã‰c çâ íéÇè‡^Úù] íÊ^Ï{{nÖ^e šçãßÖ] á_ ^ÛÒ HáçÞ^ÏÖ]æ У] íÖæ) ‹è†Ói íãq]çÚ » íè^Îææ íÞ^’uæ íè^· ÔÖ„Ò çâæ JÑøÇÞ÷]æ ͆<jÖ] Ù^Ó2_ ØÒ


H êJ]†Ïµ‚Ö] …^ŠÛ×Ö gŠÓÚ çâ íÊ^Ïmæ íÇÖ íéÇè‡^Úù^e šçãßÖ] ác V àÚ àÓÛé‰ äÞù H ê•^¹] l^Ëק àÚ “×~jÖ] ì]æ^Š¹]æ íßJ]ç¹]æ íéÊ^ÏnÖ] íè)‚ÃjÖ]æ íéJ]†Ïµ‚Ö] íÊ^Ïm †hÞ Híe…^ǹ] íÊ^Ò ÄÚ Ø‘]çjÖ]æ HÅ]‚eý]æ Ðפ] íè†uæ “fÃjÖ] íè†u Å^Ã2c ì†ñ]) Äé‰çi áæ‚e í¹çÃÖ] ë‚P ^ãßÚæ íé¹^ÃÖ] l^è‚vjÖ] íãq]çÚ ±c Ù^ÏjÞ÷] äé× ëç<ßi ë„Ö] |Òù] †<¤] áù J“ÏÞ gÒ†Ú æ_ Íç} l^é‘ç’¤] ‹ÛJæ HhçÃh×Ö íéÊ^ÏnÖ] l^èç•] ç¦ çâ í¹çÃÖ] JÜÚúÖ íè…^–£]


JJJá^j߉ íéÇè‡^Úù] ì ‰) ‚Ãe JJJ †{é{~{e JJ íéÇè‡^Úù]æ JJ Ý^ ØÒæ

Diversité linguistique et défis démocratiques w  

Exposé d'Abdellatif OUAMMOU, juriste, militant des Droits Humains à l'occasion de la célébration du second anniversaire de la constitutional...

Diversité linguistique et défis démocratiques w  

Exposé d'Abdellatif OUAMMOU, juriste, militant des Droits Humains à l'occasion de la célébration du second anniversaire de la constitutional...