Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. στα Άνω Λιόσια Σåë. 3

Συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών και όπλων

∆εν πωλούνται

Κατά τη διάρκεια του ψύχους Σε ετοιµότητα ο µηχανισµός της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής Για την αντιµετώπιση των ακραίων καιρικών φαινοµένων

«Πράσινο Φως» στην παράταση της µεταφοράς µέσω Κοινής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

. Τι προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ για δήµους και περιφέρειες

« Το Παιδ ί .. . Η Ε λπίδ α µας» Η σηµασία της εθελοντικής προσφοράς Μυελού των Οστών

Σåë.6

Óåë. 2

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Έµφαση σε προγράµµατα απασχόλησης για νέους, γυναίκες και µακροχρόνια άνεργους

Την Παρασκευή 13 ∆εκέµβρη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών Óåë. 5

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ.

τα απορρίµµατα της Πελοποννήσου

Σåë. 6

Θερµαινόµενοι χώροι στη ∆υτική Αττική για τη φιλοξενία των ευπαθών οµάδων

Óåë. 3-4

Στο ΧΥΤΑ Φυλής και πάλι

τα ακίνητα που έχουν κληροδοτηθεί στο 1ο ∆ηµοτικό και 1ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου Για την πρόθεση να µην πωληθούν, λόγω ύφεσης, «αντί πινακίου φακής» ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο δήµαρχος Νίκος Μελετίου

Η λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών

ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΡΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗ ΓΟΥΒΑ Σåë. 4 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13, 14 & 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τριήµερο, Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι του ∆ήµου Ασπροπύργου Πλούσιο πρόγραµµα και δρώµενα για όλες τις ηλικίες

Σåë. 7

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ∆Α: Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2378 Tετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη 11.12.2013 Καιρός : Νεφώσεις και παγετός 'Ανεµοι: θυελλώδεις 7-8 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 06 έως 12 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟ ΛΟΓΙ Ο Οσίων ∆ανιήλ και Λουκά πρεσβυτέρου, Νίκωνος και Νικηφόρου, Φωκά

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105546916 Ασπρόπυργος Γαβαθά Αργυρώ Αχαρνών 13 Τηλέφωνο: 210 5576029 Φυλή - Άνω Λιόσια Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102471660 Αχαρνές Κουρούπης Ιωάννης Κ. Αγίας Τριάδος 75, Εφηµερία: 08:00-14:00 & 17:00 -08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102442655 Ράπτη Σταµατίνα Α. Λεωφόρος Πάρνηθος 140, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102446217 Μάνδρα

Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ∆ήλου Τηλέφωνο: 210 5551232 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

Στο ΧΥΤΑ Φυλής και πάλι τα απορρίµµατα της Πελοποννήσου «Πράσινο Φως» στην παράταση της µεταφοράς µέσω Κοινής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

Σ

τη ∆υτική Αττική και το ΧΥΤΑ Φυλής κατηλήγουν και πάλι, υπό το καθεστώς της προσωρινής λύσης, τα απορρίµµατα της Πελοποννήσου και πιο συγκεκριµένα των ∆ήµων Τρίπολης και Ερµιονίδας. «Πράσινο φώς» µε Κοινή υπουργική Απόφαση

Ειδικότερα, για το «πράσινο φως» για τη µεταφορά στο ΧΥΤΑ Φυλής δόθηκε µέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη και Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ, για το θέµα είχαν προηγηθεί διαδοχικές συσκέψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των δύο δήµων και της περιφέρειας Αττικής. Επισηµαίνεται δε, οτι σχετικά αιτήµατα είχαν κατατεθεί από τον δήµο Ερµιονίδας και την περιφερειακή ένωση δήµων Πελοποννήσου, η οποία εξάντλησε κάθε περιθώριο κατανόησης και αλληλεγγύης, όπως υπογραµµίστηκε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι στην πρώτη απόφαση για προσωρινή µεταφορά είχαν τεθεί εκ µέρους του Ε∆ΣΝΑ και του προέδρου κ. Γιάννη Σγουρού αυστηρές προtποθέσεις, που µεταξύ άλλων προέβλεπαν αυστηρούς ελέγχους και πλαφόν, των 90 τόνων ηµερησίως στις ποσότητες που θα δέχεται ο ΧΥΤΑ Φυλής από τους δυο ∆ήµους της Πελοποννήσου

Σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για τον «Καλλικράτη» Με στόχο τη διόρθωση δυσλειτουργιών και τη βελτίωση του προγράµµατος

Μ

ε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευ. Μεºµαράκη, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, ζητάει τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής µε αντικείµενο την επεξεργασία της προβλεπόµενης δεύτερης φάσης του Καλλικράτη. Ο κ. Μιχελάκης είχε προαναγγείλει ήδη από το Σάββατο στην οµιλία του για τον προ»πολογισµό, ότι σκοπεύει να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Όπως αναφέρεται συγκεκριµένα στην επιστολή, στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι η αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν από την τριετή εµπειρία εφαρµογής του Καλλικράτη και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του προγράµµατος, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, µε επιστολές του προς τους γενικούς γραµµατείς των κοινοβουλευτικών οµάδων της Ν∆ και τουΠΑΣΟΚ, ο κ. Μιχελάκης καλεί τους κ. Μπούρα και Ρήγα αντίστοιχα, να ζητήσουν από βουλευτές οι οποίοιέχουν υπηρετήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση προτάσεις, καθώς εκτιµά ότι η εµπειρία τους θα είναι πολύτιµη κατά την επεξεργασία των θέσεων για την επόµενη φάση του Καλλικράτη. Η επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε, Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο που διαδραµατίζει ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ένα πραγµατικό κύτταρο δηµοκρατίας,

που βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αντίθεση του Ε∆ΣΝΑ σε νέα παράταση το Σεπτέµβριο Κατά τη παρέλευση των πρώτων έξι µηνών, και ενώ βρισκόταν ανοικτό τότε το ενδεχόµενο παράτασης της µεταφοράς, τον περασµένο Σεπτέµβριο, ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ∆. Σ. του Ε∆ΣΝΑ είχε εκφράσει την κατηγορηµατική του αντίθεση, σε νέα παράταση. «∆εχτήκαµε τη διαπεριφερειακή µεταφορά των απορριµµάτων µε αίσθηµα ευθύνης και αλληλεγγύης για να µην υπάρξουν σοβαρά προβλήµατα µε τη δηµόσια υγεία. Όµως είχαµε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει για παραπάνω από έξι µήνες. Ούτε η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ µας το επιτρέπει και ούτε µπορούµε να επιτρέψουµε να µετατραπεί ο ΧΥΤΑ Φυλής σε εθνικό ΧΥΤΑ που θα δέχεται τα απορρίµµατα όλης της χώρας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός κατά τη διάρκεια συνεδρίαση του Ε∆ΣΝΑ. Η συγκεκριµένη θέση, σηµειώνεται αποτέλεσε και απόφαση του Ειδικού ∆ιαβαθµικού Συνδέσµου που σήµερα ανατρέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών που παρατείνει τη µεταφορά στη ∆υτική Αττική και το ΧΥΤΑ Φυλής. Περικλής Ι. Μαραγκός

µεριµνά, σε συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής του λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της προβλεπόµενης δεύτερης φάσης του Προγράµµατος «Καλλικράτης – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» καταγράφονται και µελετώνται συστηµατικά και οι τυχόν αδυναµίες που έχουν διαπιστωθεί µετά την τριετή εµπειρία από την εφαρµογή του. Στόχος µας είναι κατά την επόµενη φάση του Καλλικράτη να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά του, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Με το πρίσµα αυτό σχεδιάζουµε, µεταξύ άλλων, την προώθηση της διαβαθµικής συνεργασίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής και διαχειριστικής ικανότητας των ΟΤΑ, την απλούστευση των διαδικασιών εποπτείας, οργάνωσης και λειτουργίας τους, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας τους, τη µετάβαση στον ψηφιακό δήµο και την προώθηση της συνεργασίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία των πολιτών. Επειδή θεωρούµε τις µεταρρυθµίσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ζήτηµα µείζονος σηµασίας, σας παρακαλώ όπως µεριµνήσετε για τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής µε αντικείµενο την επεξεργασία της επόµενης φάσης του Καλλικράτη. Επιθυµία µας είναι να κατατεθούν οι προτάσεις των κοµµάτων και να ακουστούν οι απόψεις των βουλευτών, προκειµένου να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδοµένου ότι υπάρχει πλειάδα συναδέλφων µε πλούσια και µακρόχρονη αυτοδιοικητική εµπειρία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373

Η λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ.

Η

33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών πραγµατοποιείται σήµερα 11 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου). Τα βασικότερα θέµατα που αναµένεται να απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι η λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών (Κ.Ε.∆.Α.) καθὠς και η παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων του δήµου στο Νοµικό Πρόσωπο «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνὠν». Αναλυτικότερα η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα : Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11/12/2013 1 Παραχώρηση χρήσης και διαχειριστικής αρµοδιότητας Αθλητικών χώρων-κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών στο Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών”. 2 «∆ιαγραφές οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 275/2012, 214/2013, 60/2001 που αφορ-

ούν δόσεις ∆.Τ., από τον κατάλογο 467/2013 που αφορά πρόστιµο παράνοµου εµπορίου, από τον κατάλογο 402/2012 που αφορά αποχέτευση, από τον κατάλογο 120/2013 που αφορά µισθώµατα λαºκών αγορών, από τους καταλόγους 2/2001, 143/1991, 78/1995, 153/1998, 97/1995, 203/1993, 350/1997, 196/1997,164/2006 που αφορά κρασπεδόρειθρα και από τους καταλόγους 450/2009, 451/2010, 452/2011, 453/2012, 454/2013, 7/2006 που αφορά Τ.Α.Π.» 3 Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αχαρνών (Κ.Ε.∆.Α.) και ορισµός εκκαθαριστή 4 Ορισµός εκκαθαριστή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΕΠΕ∆Α 5 Ορισµός εκκαθαριστή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΥΠΕΚΟ 6 Ορισµός εκκαθαριστή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΤΕ∆Α 7 Ορισµός εκκαθαριστή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΕΚ∆Α 8 Έναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθµών Συνέχεια στη σελ. 4

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. στα Άνω Λιόσια Συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Μ

εγάλης κλίµακας αστυνοµική επιχείρηση, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Λιοσίων. Η επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασµού της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. Στην επιχείρηση συµµετείχαν αστυνοµικοί από τις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, Ασφάλειας, Τροχαίας και Αστυνοµικών Επιχειρήσεων µε τα ανάλογα µέσα και εξοπλισµό. Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης: Ελέγχθηκαν: 88 άτοµα και 45 οχήµατα Προσήχθησαν : 15 άτοµα Συνελήφθησαν : 5 άτοµα εκ των οποίων: - ένα άτοµο για ένοπλη ληστεία - ένα άτοµο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για καταδικαστική απόφαση - τρία άτοµα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή κατά περίπτωση Βεβαιώθηκαν : 15 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και κατασχέθηκαν : - Ποσότητα ΗΡΩΙΝΗΣ συνολι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προºστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

κού βάρους 63,1 γραµµ. - Ποσότητα ΚΑΝΝΑΒΗΣ συνολικού βάρους 66,7 γραµµ., 608 ναρκωτικά χάπια. - ∆ύο καραµπίνες µε δεκαεπτά φυσίγγια. - Ένα πιστόλι. - Ένα µαχαίρι. - Τα χρηµατικά ποσά των 521,20 ευρώ και των 100 γερµανικών µάρκων. - Ένα (1) κινητό τηλέφωνο. Από το Τ.Α. Άνω Λιοσίων Σχηµατίσθηκαν έντεκα δικογραφίες για ρευµατοκλοπή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρµόδιους Εισαγγελείς.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Αρβανίτικος Πολιτισµός : Χθες & Σήµερα» Το θέµα της εκδήλωσης που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου

ε στόχο την ανάδειξη του τοπικού πολιτισµού και την πρόσβαση στη γνώση της τοπικής αλλά και ευρύτερης ιστορίας ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί όλους τους δηµότες της ευρύτερης περιοχής να παραβρεθούν σε µια γόνιµη συνάντηση. Ο πλουραλισµός των απόψεων και οι συνεχώς νέες γνώσεις που προκύπτουν από τις σύγχρονες µελέτες έχουν εγείρει µία µεγάλη συζήτηση γύρω από το θέµα του Αρβανίτικού Πολιτισµού. \ Στην εκδήλωση, εκλεκτοί οµιλητές θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες απόψεις ενώ θα είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013 στις 6 το απόγευµα στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Ειδικότερα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µιλήσουν:

Μ

•6.00µ.µ. Έναρξη Χαιρετισµός από το ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Γεώργιο ∆ρίκο • 6.10µ.µ. Πέτρος Φιλίππου- ∆ήµαρχος Σαρωνικού «Η ιστορική πορεία των Αρβανιτών στην Αττική» • 6.30µ.µ. Έλενα Μπότση ∆ρ Κοινωνιογλωσσολογίας Παν/µίου Κώνσταντς Γερµανία, «Ο Αρβανίτικος Πολιτισµός και η Μελέτη του» • 6.50µ.µ. Ανδροµάχη Οικονόµου Ανθρωπολόγος – Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών «Οικονοµία και κοινωνική συγκρότηση των αρβανίτικων κοινοτήτων» •7.10µ.µ. Βαγγέλης Σαµπάνης-Σπυριδούλα Παναγιωτοπούλου Εκπαιδευτικοί – Χοροδιδάσκαλοι παραδοσιακών χορών «Ο Χορός των Αρβανιτών στη ∆υτική Αττική» •7.30µ.µ. Αρβανίτικα Τραγούδια & Χοροί Από το χορευτικό τµήµα του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας Κατά την διάρκεια της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθούν: Παρουσίαση της Αρβανίτικης νυφικής φορεσιάς της Μάνδρας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνδρας Έκθεση βιβλίου µε θέµα τον Αρβανίτικο Πολιτισµό ενώ θα ακουστούν αρβανίτικα κάλαντα.

Έµφαση σε προγράµµατα απασχόλησης για νέους, γυναίκες και µακροχρόνια άνεργους . Τι προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ για τους δήµους

Η

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, ο τουρισµός, η εξοικονόµηση ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων, τα λιµενικά έργα, τα έργα αεροδροµίων, η βιοτεχνολογία είναι µεταξύ οι βασικοί τοµείς που θα απορροφήσουν το 50% των 20,8 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 -2020. Το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί στην Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Απασχόληση (13%) στην Μεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου Τοµέα ( 3%), ενώ τα Περιφερειακά Προγράµµατα θα απορροφήσουν το υπόλοιπο 35%. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας την πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαºκή Επιτροπή σε σχέση µε τις προτεραιότητες και την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράµµατα καθώς και σε 13 περιφερειακά, ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας. Αναµένεται να εγκριθεί από την Κοµισιόν στα τέλη του α΄ εξαµήνου του 2014. Ειδικότερα τα προγράµµατα είναι: 1. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Περιλαµβάνει δράσεις που θα χρηµατοδοτούν την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την έρευνα και τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, τον τουρισµό και τον πολιτισµό, την ενέργεια και την απασχόληση µε παρεµβάσεις που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επί παραδείγµατι η ενίσχυση του τουρισµού, του αγροτοδιατροφικού τοµέα, των logistics, της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας, του τοµέα της υγείας (βιοτεχνολογία, γενόσηµα) , την παραγωγή και εξοικονόµηση ενέργειας, τα υλικά, τις δηµιουργικές βιοµηχανίες και τον πολιτισµό. 2. Περιβάλλον και Μεταφορές ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Ορισµένοι από τους τοµείς προτεραιότητας είναι η ολοκλήρωση του διευρωπαºκού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, τα Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα λιµενικά έργα, τα έργα των αεροδροµίων, η διαχείριση των αποβλήτων και η φύση και βιοποικιλότητα. 3. Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση ύψους 2 δισ. ευρώ. Έµφαση θα δοθεί σε προγράµµατα απασχόλησης για νέους, γυναίκες και µακροχρόνια άνεργους, στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων, τα κουπόνια των ανέργων, τον εκσυγχρονισµό του ΟΑΕ∆, τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 4. Μεταρρύθµιση του δηµοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικοί τοµείς προτεραιότητας είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, αναδιοργάνωση δοµών και λειτουργίας, ο εκσυγχρονισµός της δικαιοσύνης, δράσεις για τη διαχείριση της µετανάστευσης , αναβάθµιση των ικανοτήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Σηµαντικό τµήµα των πόρων στους δήµους Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Προγράµµατα θα απορροφήσουν 5,4 δις ευρώ, ήτοι το 35% του νέου ΕΣΠΑ. Οι Περιφέρειες αποκτούν δικαίωµα κάθε µία να προωθ

εί ολοκληρωµένες τοπικές παρεµβάσεις, ενώ τα κονδύλια που θα διαχειριστούν είναι σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο αυξηµένοι κατά τουλάχιστον 12%. Το καινούργιο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραµµα , το οποίο δε θα έχει µόνο δράσεις του Ευρωπαºκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως συµβαίνει στο παρόν ΕΣΠΑ, αλλά θα είναι πολυτοµεακό και πολυταµειακό. ∆ηλαδή σε κάθε Περιφέρεια θα δοθούν και χρήµατα από το Ευρωπαºκό Κοινωνικό Ταµείο. Σύµφωνα µε τον υπουργό θα δοθούν περίπου 800 µε 900 εκατοµµύρια ευρώ στις Περιφέρειες, έτσι ώστε σε τοπικό σε περιφερειακό επίπεδο να προωθούνται κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις. Αλλά και το ένα τρίτο των κονδυλίων περίπου που αφορά στο πρόγραµµα της αγροτικής ανάπτυξης θα δοθούν επίσης στις Περιφέρειες. Άρα κάθε Περιφέρεια θα µπορεί να κάνει έργα τεχνικά, έργα που αφορούν στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, έργα του Κοινωνικού Ταµείου και έργα αγροτικής ανάπτυξης. Στοχευµένες προσλήψεις στους δήµους για την υλοποίηση προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ Σε ότι αφορά στη διαχείριση και υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε οι ∆ιαχειριστικές Αρχές που θα είναι τέσσερις και µαζί µε την τεχνική βοήθεια πέντε. Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε επίσης ότι σε συνεργασία µε το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα υπάρξει παρέµβαση για την ποιοτική στελέχωση των φορέων υλοποίησης που έχουν προβλήµατα, µεταξύ αυτών και οι δήµοι. «∆ήµοι, ιδίως καλλικρατικοί, που συνεπτύχθησαν, που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια επίσης έχουν αδυναµία στην υλοποίηση των προγραµµάτων. ∆ιότι έχουν πολλούς κοινοτικούς Γραµµατείς και ελάχιστους Μηχανικούς, για να γίνει σαφές τι εννοώ. Εδώ λοιπόν θα έρθουµε και θα κάνουµε παρέµβαση. Έχουµε συνεννοηθεί µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και στο πλαίσιο των προσλήψεων που θα γίνουν σε συµφωνία µε την τρόικα, γνωρίζετε το πλαίσιο αυτό, για αναπλήρωση όσων φύγουν από το ∆ηµόσιο στο πλαίσιο του προγράµµατος κινητικότητας, έχει συµφωνηθεί να γίνουν µια σειρά από προσλήψεις νέων ανθρώπων µε ποιοτικά δεδοµένα και χαρακτηριστικά. Τέλος ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι από 1/1/2014, ανεξαρτήτως της εγκριτικής διαδικασίας για το νέο ΕΣΠΑ, που θα προχωρήσει παράλληλα σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπ. Ένωσης, δε θα υπάρξει κανένα κενό στη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων.

Συνέχεια κειµένου από τη σελίδα 3 Αγ. Παρασκευής και Θρακοµακεδόνων µε προγραµµατική σύµβαση ΚΟΙΝΣΕΠ 9 Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω αλλαγής χρήσης γης στα Ο.Τ. 17, Ο.Τ. 85 & Ο.Τ. 45 της περιοχής Θρακοµακεδόνες 10 Εξέταση ένστασης κατά της υπ αρ. 335/2012 απόφασης ∆.Σ. που αφορά σε τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω αλλαγής χρήσης γης στο Ο.Τ. 415 της Π.Ε. Λυκότρυπα 11 Ορθή επανάληψη της υπ αριθµ.420/2013 απόφασης ∆.Σ. που αφορά «Αντικατάσταση µελών Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» .

12 Πρόταση τροποποίησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 409 της περιοχής «Λυκότρυπα» του ∆ήµου µας. 13 Πρόταση τροποποίησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 300-300Α της περιοχής «Λυκότρυπα» του ∆ήµου µας. 14 Έγκριση σύνταξης πράξης αναλογισµού στο ΟΤ 342 - 342 Α - 345 της περιοχής Λυκότρυπα µε τις διατάξεις του Π.∆. 17-07-1923 15 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ειδών και υλικών σηµαιοστολισµού και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Θερµαινόµενοι χώροι στη ∆υτική Αττική για τη φιλοξενία των ευπαθών οµάδων κατά τη διάρκεια του ψύχους Για την περίοδο χαµηλών θερµοκρασιών (κάτω από 4 βαθµούς Κελσίου), σε συνεργασία µε τους ∆ήµους ∆υτικής Αττικής, καθορίστηκαν οι παρακάτω θερµαινόµενοι χώροι στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιούν για την προστασία τους οι πολίτες, στις αναφερόµενες ώρες: ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ι. Το Γ΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στην οδό Γενοκτονίας στον οικισµό Γκορυτσάς του ∆ήµου Ασπροπύργου (Υπεύθυνος κ. Σαββίδης Παντελής µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6932547963). ΙΙ.Το Β΄ΚΑΠΗ , που βρίσκεται στον οικισµό Παραλίας, (Υπεύθυνος κ. Κοναξής Αντώνης µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6932380529). ΙΙΙ.Το Πολιτιστικό Κέντρο στην περιοχή Γερµανικά, (Υπεύθυνος κ. Ευθυµίου Νικόλαος & Καµενίδης Ελευθέριος, µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2105575596, καθώς και ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6986129491)

ΙΙΙ.Το ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής στη Λεωφόρο Φυλής- Κεντρική Πλατεία, µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας την κα Ηλία Παρασκευή και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102411333, καθώς και τον κο Μανωλά Γεώργιο µε τηλέφωνο επικοινωνίας 69447558591 ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ -ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Ι. Α΄ ΚΑΠΗ Μάνδρας στην οδό Θεµιστοκλέους 10 στη Μάνδρα, µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολοβέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2105551314, 6932397670, 6972053774.

IV. ΚΑΠΗ ΕΡΥΘΡΩΝ στην οδό Κύπρου & Σταµούλη Ερυθρές µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολοβέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2263062313, 6932397670, 6972053774. V. ΚΑΠΗ ΒΙΛΛΙΩΝ στην οδό Γκούρας 1 - Βίλλια µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολο βέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2263022729, 6932397670, 6972053774. VI. ∆ηµαρχείο Βιλλίων, στην οδό Ι. Σακελλαρίου 30 µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολο βέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 226332000, 6932397670, 6972053774. VII. ΚΑΠΗ ΟΙΝΟΗΣ στην οδό Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολοβέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2263091598, 6932397670, 6972053774.

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το Α ΄ ΚΑΠΗ το οποίο βρίσκεται στην οδό Ανυφαντή Τσοκάνη αριθµ. 29 , µε υπεύθυνους Επιχειρησιακής ετοιµότητας, τον κο Τσάτση ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο και υπέυθυνο για θέµατα Πολιτικής Προστασίας µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930661364, καθώς και την Κοινωνική Λειτουργό κα Αγγελοπούλου Λυδία µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2105548398.

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΙΙ. Β΄ ΚΑΠΗ Μάνδρας στην Κεντρική Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολοβέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2105552039, 6932397670, 6972053774. ΙΙΙ. ΚΑΠΗ στην οδό Γ. Παπανδρέου Συνοικία Παπακώστα µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Κολοβέντζο Παναγιώτη, και τον κο Βασιλείου Μάριο µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2105552039, 6932397670, 6972053774.

Ι. ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ, στην οδό Κοραή 16, µε υπεύθυνο επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Γεώργιο Σακελλαρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας 2296080650, 6947706580. ΙΙ. ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ , στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. στο 57 χιλ. µε υπεύθυνο επιχειρησιακής ετοιµότητας τον κο Γεώργιο Σακελλαρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας 2296065700, 6947706580 ΙΙΙ. ΚΑΠΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16 στη Νέα Πέραµο , µε υπεύθυνο επιχειρησιακής ετοιµότητας κο Γεώργιο Σακελλαρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας 2296034876, 6947706580

Σε ετοιµότητα ο µηχανισµός της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής

Για την αντιµετώπιση των ακραίων καιρικών φαινοµένων Επίσης ο ∆ήµος Ελευσίνας µε την υπ΄αριθµ. 34283/06-12-2013 επιστολή του µας ενηµερώνει ότι οι πολίτες µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά µε τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του θερµαινόµενου χώρου στα τηλέφωνα 2105548398, 2105542096, 2105560612 και στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως, καθώς επίσης ότι θα γίνεται ενηµέρωση µε ανάρτηση ανακοίνωσης στα ∆ηµοτικά καταστήµατα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Ι. Αίθουσα Μ. Μερκούρη του ∆ηµαρχείου, στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια, µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας την κα Ηλία Παρασκευή και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102411333, καθώς και τον κο Μανωλά Γεώργιο µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6944755859. ΙΙ.Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου στην οδό Μπουµπουλίνας και 17ης Νοεµβρίου µε υπεύθυνους επιχειρησιακής ετοιµότητας την κα Ηλία Παρασκευή και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102411333, καθώς και τον κο Μανωλά Γεώργιο µε τηλέφωνο επικοινωνίας 6944755859.

Με συγκεκριµένο σχέδιο είναι προετοιµασµένος να αντιδράσει ο µηχανισµός αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Τόσο σε φαινόµενα που µπορεί να προκληθούν από πληµµύρες, όσο και από έντονες χιονοπτώσεις ή άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας έχει οργανώσει όλους τους µηχανισµούς του. Σε ετοιµότητα βρίσκεται µετά από συντήρηση ο υπάρχων µηχανολογικός εξοπλισµός της υπηρεσίας. Οι προµήθειες άλατος για αποχιονισµό του Οδικού ∆ικτύου έχουν ολοκληρωθεί και επαρκείς ποσότητες βρίσκονται αποθηκευµένες σε τρία σηµεία της ∆υτικής Αττικής. Το σοβαρότερο πρόβληµα που υπάρχει στην Περιφερειακή Ενότητα είναι η έλλειψη χειριστών, µετά τις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού, πρόβληµα που θα αντιµετωπιστεί, όπου χρειαστεί, µε εργοληπτικές εταιρείες των οποίων το µητρώο καταρτίζει κάθε σαιζόν η Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, µέσα από ανοιχτή διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Μετά και την τελευταία σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), η οποία είχε λάβει χώρα στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας στις 13/11/2012, αλλά και τη σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στο γραφείο επιχειρήσεων και συντονισµού της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας στις 27/11/2013, όλες οι συνεργαζόµενες υπηρεσίες (Περιφερειακή Ενότητα, ∆ήµοι ∆υτικής Αττικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τροχαία κτλ) βρίσκονται σε απόλυτο και διαρκή συντονισµό. «∆ε στεκόµαστε µόνο στην ευαισθητοποίηση απέναντι σε θέµατα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών και της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, αλλά λαµβάνουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να δράσουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο και να έχουµε τα βέλτιστα θετικά αποτελέσµατα µε το ελάχιστο οικονοµικό κόστος», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

∆εν πωλούνται τα ακίνητα που έχουν κληροδοτηθεί στο 1ο ∆ηµοτικό και 1ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου Για την πρόθεση να µην πωληθούν, λόγω ύφεσης, «αντί πινακίου φακής» ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο δήµαρχος Νίκος Μελετίου - Η πώληση εξετάζεται µόνον στην περίπτωση που η προσφορά θα ανέρχεται στο ύψος της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων - Σε περίπτωση ενοικίασης, όταν λυθεί νοµικά το ζήτηµα της διαθήκης, τα χρήµατα θα καταλήγουν στα δύο σχολεία Σε αίσια έκβαση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέµα της πώλησης, οδηγείται η υπόθεση των δυο ακινήτων που έχουν κληροδοτηθεί µέσω διαθήκης στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου. Νίκος Μελετίου: «∆εν εκποιούνται «αντί πινακίου φακής» τα δυο ακίνητα» Πιο συγκεκριµένα, µετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, το θέµα τέθηκε και στο χθεσινό

∆ηµοτικό Συµβούλιο, από τον δηµοτικό Σύµβουλο Αλέξη Τσοκάνη όπου υπήρξε η ενηµέρωση από την πλευρά του δηµάρχου Νίκου Μελετίου ότι µε το σκεπτικό της ύφεσης στην αγορά των ακινήτων ο ∆ήµος δεν προτίθεται να εκποιήσει τα δύο ακίνητα «αντί πινακίου φακής», όπως είπε χαρακτηριστικά. Πώληση µόνο στο ύψος της αντικειµενικής αξίας Σηµείωσε δε ο κ. Μελετίου, οτι πλέον ο ∆ήµος κινείται προς την κατεύθυνση να «δέσει» νοµικά το θέµα της µη πώλησης, παρά µόνον στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον στο ύψος της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων. Στα δυο σχολεία τα χρήµατα από ενδεχόµενη ενοικίαση Επιπλέον, ο δήµαρχος Ασπροπύργου, υποστήριξε ότι εφόσον ξεπεραστεί το θέµα της µη πώλησης, όπως υπαγορεύει η διαθήκη, θέση του ∆ήµου είναι

«Το Παιδί ... Η Ελπίδα µας» - Η σηµασία της εθελοντικής προσφοράς Μυελού των Οστών

τα δυο ακίνητα να ενοικιαστούν το τίµηµα να αποδίδεται εξ ηµισείας στα δυο σχολεία µέσω των αντίστοιχων σχολικών επιτροπών, προκειµένου αυτά να προχωρήσουν στην υλοποίηση δράσεων που θα φέρουν το όνοµα των δωρητών. Τέλος σε ο,τι αφορά το αίτηµα του Συλλόγου, που κατατέθηκε µέσω της ανακοίνωσης, τα δυο ακίνητα να καλύψουν ανάγκες φοιτητών της πόλης που σπουδάζουν στην Αθήνα, επεσήµανε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή διότι όπως είπε η απόσταση δεν είναι τέτοια που να καθιστά απαγορευτική τη µετάβασή τους από τον Ασπρόπυργο . Σε δικηγόρο η υπόθεση Τέλος ο κ. Μελετίου ενηµέρωσε ότι ο ∆ήµος έχει αναθέσει σε δικηγόρο την εξέταση της υπόθεση σε ο,τι αφορά το σκέλος της εκτέλεσης της διαθήκης, καθ’ οτι αυτή εκκρεµεί. Περικλής Ι. Μαραγκός

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ

Την Παρασκευή 13 ∆εκέµβρη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών Την Παρασκευή 13 ∆εκέµβρη 2013, ώρα 7.30 µµ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87,το Παράρτηµα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) σε συνεργασία µε το Παράρτηµα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα: «Το Παιδί ... Η Ελπίδα µας» «Η σηµασία της εθελοντικής προσφοράς Μυελού των Οστών» Οµιλητής: Στέλιος Γραφάκος, Παιδίατρος Αιµατολόγος, ∆/ντής Μονάδος Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών «Βία στα σχολεία, καθρέφτης της βίας στη κοινωνία» Οµιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Πολιτική Επιστήµονας Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα εγγραφούν εθελοντές-δότες Μυελού των Οστών για την Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «Όραµα Ελπίδας» Η Εκδήλωση πλαισιώνεται από: 1. Μουσικό πρόγραµµα από τη Χορωδία του 2ου ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου Αχαρνών, υπό τη ∆ιεύθυνση∆ιδασκαλία της Μαρίας Λαµπράκη και την Παιδική Χορωδία της Ε.Γ.Ε. Αχαρνών,υπό τη ∆ιεύθυνση-∆ιδασκαλία του Κωνσταντίνου Κατσικογιώργου 2. Έκθεση Εικαστικών από τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών στην αίθουσα εκθέσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών (Τετάρτη 11/12/2013 - Σάββατο 14/12/2013)

Είδη ρουχισµού, παιχνίδια και φυσικά τρόφιµα, συγκέντρωσαν µέσω µιας κοινής πρωτοβουλίας ο Εξωρα:στικός Σύλλογος «Η Αυλίζα» και το ∆ίκτυο Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Αχαρνών, µε σκοπό την παροχή βοήθειας σε άπορες οικογένειες του ∆ήµου Αχαρνών . Πολλοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου , και βρέθηκαν στα γραφεία του συλλόγου στην Αυλίζα προσφέροντας µε αγάπη αναγκαία είδη για τις οικογένειες που χρήζουν βοηθείας.

Κέντρο δια βίου µάθησης µε 7 προσφερόµενες θεµατικές στο Ίλιον Ο ∆ήµος Ιλίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ιλίου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Τα Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας θα ξεκινήσουν µε το νέο έτος και απευθύνονται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Θα λάβουν χώρα στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου (Ανδ. Παπανδρέου 55 - 57) και στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του ∆ήµου Ιλίου (Νέστορος 107), και περιλαµβάνουν τα παρακάτω θεµατικά πεδία που εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαsκές Πολιτικές σε θέµατα ∆ιά Βίου Μάθησης Ενηλίκων: Οικονοµία & Επιχειρηµατικότητα, Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα & Επικοινωνία, Κοινωνικές ∆εξιότητες & ∆ράσεις, Πολιτισµός & Τέχνη, Προγράµµατα Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων. Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Ιλίου, Νέστορος 101, Ίλιον, και συγκεκριµένα στον κ. ∆ηµήτρη Αµπατζή & στην κα. Χριστίνα Φαρµάκη στα τηλέφωνα 213 20 30 036 & 213 20 30 029. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 30.12.2013.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13, 14 & 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τριήµερο, Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι του ∆ήµου Ασπροπύργου Πλούσιο πρόγραµµα και δρώµενα για όλες τις ηλικίες

Έ

να τριήµερο γεµάτο χρώµατα, εικόνες και παραστάσεις, οργανώνει και φέτος ο ∆ήµος Ασπροπύργου. Πρόκειται για το 4ο Χριστουγεννιάτικο - Φιλανθρωπικό παζάρι, µε στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού καταστήµατος Αλληλεγγύης, «Ο Πλησίον», που ανέδειξε τον εθελοντισµό και έφτασε να συνδράµει 400 περίπου οικογένειες που έχουν ανάγκη βοήθειας. Γι΄ αυτό, καθηµερινά, αλλά και τις παραµονές των µεγάλων γιορτών, απευθύνεται σε όλους, ζητώντας τους να συµβάλλουν στο έργο του, συµµετέχοντας σε µια γιορτή ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πρόγραµµα του τριήµερου Φιλανθρωπικού Παζαριού, που οργανώνει ο ∆ήµος, στις 13 , 14 και 15 ∆εκεµβρίου, ξεχωρίζουν οι εκθέσεις χειροποίητων ρούχων, αξεσουάρ, γλυκισµάτων, ειδών σπιτιού, καλλυντικών, βιβλίων. Σεµινάρια χορού, κουκλοθέατρο, εργαστήρια face painting και πολλές άλλες εκπλήξεις Ακόµη, στο χώρο θα λειτουργεί καρουζέλ και παιδότοπος, ενώ θα γίνουν σεµινάρια χορού Break Dance από τους Dead Prezz, Σεµινάρια Ζούµπα και Χιπ-Χοπ.

Για τους µικρούς φίλους θα υπάρχει κουκλοθέατρο, Παιδικοί ∆ιαγωνισµοί, Παραµυθότοπος, Κοµµωτήριο για “µικρές νεράιδες”, Εργαστήριο face painting, Γωνιά του Αη-Βασίλη, Στέκι του κλόουν, και µια κληρωτίδα, η οποία, όλο το τριήµερο, θα µοιράζει δώρα σε µικρά και µεγάλα παιδιά!.... Γνωστοί καλλιτέχνες και παρουσιαστές, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Γιώργος Σαµπάνης, η Μαίρη Συνατσάκη, ο ∆ηµήτρης Ουγγαρέζος, οι διεθνούς φήµης Ασπροπύργιοι χορευτές break-dance: «Dead Prezz» και όσοι ακόµη ανταποκριθούν στην πρόσκληση που τους απευθύναµε, θα λαµπρύνουν µε την παρουσία τους το τριήµερο Φιλανθρωπικό Παζάρι, δυναµώνοντας το µήνυµα της αλληλεγγύης και του εθελοντισµού. Τοπικές λιχουδιές και παραδοσιακές συνταγές Οι ντόπιες γιαγιάδες, από τα ΚΑΠΗ του Ασπρόπυρ

Το κουκλοθέατρο "πράσσειν άλογα", στους παιδικούς σταθµούς του δήµου Ελευσίνας

Μ

ε ενθουσιασµό υποδέχθηκαν µαθητές και εκπαιδευτικοί των παιδικών σταθµών του ∆ήµου ΕλευσίναςΜαγούλας το εικαστικό θέατρο κούκλας "πράσσειν άλογα", που φρόντισε να χαρίσει στιγµές χαράς µε την παράσταση "µαµά µου, Μου". Μια µια τρυφερή και ευφάνταστη παράσταση που παρουσιάζει την σύγκρουση της ανάγκης του παιδιού για αποκλειστικότητα στη µαµά του και εκείνη της µαµάς του να εργαστεί....είναι ότι πρέπει για την προσαρµογή των παιδιών στους παιδικούς, χωρίς οι γονείς να επιβαρυνθούν οικονοµικά. Οι παραστάσεις πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου κι είναι ενταγµένες στο καθηµερινό πρόγραµµα των παιδικών σταθµών.

γου, θα φτιάχνουν µε τα χεράκια τους και θα προσφέρουν ζεστά, λουκουµάδες, ζεστό κρασί, ντόνατς, ποπ-κορν και σούπες ηµέρας καθ΄ όλη τη διάρκεια του 3ηµέρου. Παράλληλα, η χορωδία του ΚΑΠΗ, η Παιδική Χορ ωδία κι η Φιλαρµονική Ορχήστρα του Πνευµατικού Κέντρου και το Ωδείου του ∆ήµου Ασπροπύργου, θα αναλάβουν τη διασκέδαση όλων των επισκεπτών του Παζαριού. Όλοι τους, µαζί µε τους δεκάδες εθελοντές, τους χιλιάδες επισκέπτες από την πόλη αλλά και όλη την Αττική, µε τη βοήθεια και προβολή της εκδήλωσης, από τα µέσα ενηµέρωσης, είναι βέβαιο πως θα διαµορφώσουν ένα κλίµα αλληλεγγύης, ελπίδας και αλληλοβοήθειας που είναι απαραίτητο στη δύσκολη αυτή περίοδο . Τέλος η πρωτοβουλία αυτή θα προετοιµάσει κατάλληλα όλους τους συµµετέχοντες, για τις Γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου ετους.

Κατάµεστο το Πνευµατικό Κέντρο Βιλλίων στην ηµερίδα Τέχνης και Λόγου της «Τεχνόσφαιρας» Το Ενοριακό Πνευµατικό Κέντρο Βιλίων, φιλοξένησε στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα του, την Έκθεση και την Ηµερίδα Τέχνης και Λόγου της «ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑΣ» από το Σύλλογο Ελλήνων Εικαστικών και Πολιτισµικών ∆ηµιουργών, µε τίτλο: «Η Συµβολή Της Τέχνης ως Μέσο ∆ιεξόδου στο Προσωπικό και Κοινωνικό Γίγνεσθαι» υπό την αιγίδα του ∆ηµαρχείου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Το παρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γεώργιος ∆ρίκος, ο οποίος απεύθυνε και χαιρετισµό, η πρόεδρος της “Τεχνόσφαιρας”, κ. Βασιλική Ταµπούρη και µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής. Στην εκδήλωση, εισηγήθηκαν οι οµιλητές, κ. Χλόη Αµάραντου- Εικαστικός, Μουσικός, Ποιήτρια & Πρόεδρος του εκπαιδευτικού οµίλου «ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», ο κ. Βασίλειος Αράπης Καλλιτέχνης, ∆ρ. στην Φιλοσοφία των Επιστηµών, ο κ. Γιάννης Στρατής-Εικαστικός και τέλος, η ∆ηµοσιογράφος κ. Χάρις Τσαβδαρόγλου. Τον συντονισµό ανέλαβε η Πρόεδρος της Τεχνόσφαιρας κ. Βασιλική Ταµπούρη. Μετά το τέλος των συζητήσεων µεταξύ των οµιλητών, των καλλιτεχνών και του κοινού ακολούθησε δεξίωση.


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

- Σήµερα στις 19:00 τα εγκαίνια στο κτήριο Μπουµπούση Έκθεση χειροποίητου κοσµήµατος από το Εργαστήρι Πολιτισµού του ∆ήµου Μάνδρας -Ειδυλλίας Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας θα πραγµατοποιήσει Έκθεση Χειροποίητου Κοσµήµατος από τα τµήµατα Ενηλίκων και Ανηλίκων του Εργαστηρίου Πολιτισµού και Τεχνών του ∆ΟΚΑΠ. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήµερα Τετάρτη στις 7 το απόγευµα στο Κτίριο Μπουµπούση που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι µαθητές θα εκθέσουν και θα πωλούν τις δηµιουργίες τους προκειµένου να συγκεντρώσουν χρήµατα, τα οποία θα προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η έκθεση θα διαρκέσει από Τετάρτη 11 µέχρι την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου και µε τις εξής ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Πέµπτη – Παρασκευή : 5.30µµ – 8.30µµ Σάββατο και Κυριακή : 10.00πµ – 12.00πµ & 5.30µµ – 8.30µµ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και πινάκων στην πολεοδοµική ενότητα 07 «Άνω Σαρανταπόταµου» του ∆ήµου Ελευσίνας. Καλούνται οι κύριοι ή νοµείς των ακινήτων στην Πολεοδοµική Ενότητα 07 «Άνω Σαρανταπόταµου» του ∆ήµου Ελευσίνας, να προσέλθουν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, προκειµένου να υποβάλουν την προβλεπόµενη µε την 1.β. του άρθρου 2 της υπ’αριθµ. 93027/7158/15-11-1994 Υπουργικής Απόφασης ∆ήλωση ιδιοκτησίας επί κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και πινάκων, της Πολεοδοµικής ενότητας 07 όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραµµάτων και πινάκων. Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται σε φάκελο µε την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους σύµφωνα µε την 90327/7188/15-11-94 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 877Β/25-11-94) είναι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και πινάκων στην πολεοδοµική ενότητα 06 «Σαρανταπόταµου» του ∆ήµου Ελευσίνας. Καλούνται οι κύριοι ή νοµείς των ακινήτων στην Πολεοδοµική Ενότητα 06 «Σαρανταπόταµου» του ∆ήµου Ελευσίνας, να προσέλθουν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, προκειµένου να υποβάλουν την προβλεπόµενη µε την 1.β. του άρθρου 2 της υπ’αριθµ. 93027/7158/15-11-1994 Υπουργικής Απόφασης ∆ήλωση ιδιοκτησίας επί κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και πινάκων, της Πολεοδοµικής ενότητας 06 όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραµµάτων και πινάκων. Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται σε φάκελο µε την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους σύµφωνα µε την 90327/7188/15-11-94 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 877Β/25-11-94) είναι :

ΕΛΣΤΑΤ: ∆ιευρύνεται το χάσµα πλουσίωνφτωχών στην Ελλάδα Μία από τις χειρότερες θέσεις σε ευρωπαCκό επίπεδο όσον αφορά στην οικονοµική ανισότητα µεταξύ των πολιτών κατέχει η Ελλάδα, που έρχεται δεύτερη στη σχετική κατάταξη µετά την Ισπανία.

1.Φωτοαντίγραφο (µη επικυρωµένα) Συµβολαίου του σηµερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82 και τα συνοδεύοντα αυτό τοπογραφικά διαγράµµατα. 2.Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικού Μεταγραφής βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων ιδιοκτησίας. 3.Αντίγραφα µερίδων όλων των ιδιοκτητών σηµερινών και µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82. 4.Αντίγραφο Αποσπάσµατος Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος από το Κτηµατολογικό Γραφείο Ελευσίνας. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν.2242/94(ΦΕΚ 162Α/3-10-94), η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρ. 6 του παραπάνω νόµου για την ιδιοκτησία. Ο ∆ήµαρχος Τσουκαλάς Γεώργιος Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας στο ∆ηµαρχείο επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρας (υπευθ. κ. Μαρία Βασιλείου -1ος όροφος )

1.Φωτοαντίγραφο (µη επικυρωµένα) Συµβολαίου του σηµερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82 και τα συνοδεύοντα αυτό τοπογραφικά διαγράµµατα. 2.Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικού Μεταγραφής βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων ιδιοκτησίας. 3.Αντίγραφα µερίδων όλων των ιδιοκτητών σηµερινών και µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82. 4.Αντίγραφο Αποσπάσµατος Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος από το Κτηµατολογικό Γραφείο Ελευσίνας. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν.2242/94(ΦΕΚ 162Α/3-10-94), η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρ. 6 του παραπάνω νόµου για την ιδιοκτησία. Ο ∆ήµαρχος Τσουκαλάς Γεώργιος Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας στο ∆ηµαρχείο επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρας ( υπευθ. κ. Μαρία Βασιλείου -1ος όροφος ) .

Βάσει του πίνακα που κατήρτισε η ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τον δείκτη κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20), στην κορυφή της οικονοµικής ανισότητας βρίσκεται η Ισπανία, µε 7,2, και ακολουθεί η Ελλάδα, µε 6,6. Στην καλύτερη θέση βρίσκεται η Νορβηγία, µε 3,2.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013 Α.∆.Α.: ΒΛΓΒ7Λ7-Η3Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ Ελευσίνα 6 / 12 / 2013 Αρ.πρωτ. 7953/ Φ20-30 Ταχ. ∆/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200, Ελευσίνα Τηλέφωνο : 2132047050 Πληροφορίες : Σπ. Καλλιγέρης e-mail: skaligeris@patt.gov.gr Σχετ.: αδείας Θ Ε Μ Α : Χορήγηση πωλητή πετρελαίου θέρµανσης λιανικής στον κο «ΚΑΛΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», µε έδρα στην οδό Φυλής 3 του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. Α.Φ.Μ. : 046130703, ∆.Ο.Υ. : ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7– 6 – 2010). 2.Την Υ.Α. 44403/20–10–2011 (ΦΕΚ 2494/ Β΄/ 4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής». 3.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 61 /11–1-2011 (ΦΕΚ 18/Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειαρχες». 4.Τον Ν. 3982 / 2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17–6–2011 ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 5.Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.

3335/2005 (ΦΕΚ 95Α) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προºόντων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 6.Την Υ.Α. ∆19 / Φ11 / οικ. 13098 / 1156 / (ΦΕΚ 1039/Β), «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230Α΄) , όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήµατα – σφράγιση εγκαταστάσεων. 7.Την Υ.Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ «Κανονισµός 1306/Β/16-9-05) αδειών». 8.Την Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218Β) «Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών». 9.Την Υ.Α. ∆2/Α/19843/29–9–2011 (ΦΕΚ 2191 / Β΄/ 30 – 9 – 2011) «Τροποποίηση του Κανονισµού αδειών». 10.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 24709/1210-12 απόφαση της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια πωλητή (χονδρικής–λιανικής) πετρελαίου θέρµανσης στην εταιρεία MAMIDOILJETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. µε δ.τ. «JET OIL» µε έδρα επί των οδών Ευρώτα 27 & Κηφισού στην Κηφισιά Αττικής , τετραετούς χρονικής διάρκειας. 11.Την από 3–10 – 2013 σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας, µεταξύ του ΚΑΛΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της εταιρείας «MAMIDOILJETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.». 12.Την Κατάσταση συµφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 του Ν.1882/90 µε αριθµό θεώρησης 6787 / 24 – 10 – 2013 της ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας. 13.Την από 25–10–2013 αίτηση του ΚΑΛΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ περί χορηγήσεως αδείας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης (λιανικής). 14.Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί όλες τις προ»ποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’) και υπέβαλλε στην Υπηρ-

εσία µας όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05), για την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης (λιανικής). Την από 21–10–2013 15. δήλωση του Υπεύθυνη Ν.1599/1986 του ΚΑΛΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτησή του είναι αληθή. 17. Την από 4 –12–2013 εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας. Αποφασίζουµε 1. Χορηγούµε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης λιανικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.3054/2002 καθώς και από τον υπ’ αριθµ. ∆2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ τ. Β/ κανονισµό 1306/16-9-2005) αδειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. ∆2 / Α / 19843 / 29 – 9 – 2011 (ΦΕΚ 2191 / Β΄/30–9–2011), στην εταιρεία µε τα παρακάτω στοιχεία : α) Κάτοχος αδείας: «ΚΑΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» β) ∆ιεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας (έδρα): οδός Φυλής 3, ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής. γ) Αποθηκευτικοί χώροι : ∆εν διαθέτει δ) Μεταφορικά µέσα : ∆ύο Φ.Ι.Χ. µε αριθµούς κυκλοφορίας: α) ΥΡΝ 2562 και β) ΚΖΚ 1962. ε) Χρονική διάρκεια ισχύος: Τέσσερα (4) έτη. 2. Η παρούσα άδεια ισχύει για όλη την επικράτεια και χορηγείται µε ακόλουθους όρους και τους προ»ποθέσεις: 2. Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 1. Υποχρέωση σεβασµού κανονιστικού πλαισίου. Καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της άδειας, ο κάτοχός της οφείλει :i.Να τηρεί τις διατάξεις του N.3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3335 / 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. ii.Να τηρεί τους όρους της αδείας που της χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

την δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς της. iii.Να ασκεί την δραστηριότητα της κατά τρόπο σύµφωνο µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισµού. iv.Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3054/2002. v.Να τηρεί κάθε υποχρέωση που του επιβάλλεται µε την θέση σε εφαρµογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 3054 / 2002. 2.Yποχρέωση καταβολής τελών. Ο κάτοχος της αδείας, οφείλει να καταβάλει εµπροθέσµως και σύµφωνα µε το νόµο τα τέλη που της αναλογούν σύµφωνα µε το Νόµο. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40 €, για την χρήση της αδείας του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 3421) και στη συνέχεια να υποβάλει στην Υπηρεσία µας φωτοαντίγραφο του σχετικού ∆ιπλοτύπου Είσπραξης της ∆.Ο.Υ. Η µη καταβολή έως 31 ∆εκεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους ισχύος της παρούσας άδειας, του ανταποδοτικού τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων. 3. Τήρηση λογαριασµών και Βιβλίου ∆ιακίνησης Πετρελαίου. Η κάτοχος της αδείας εταιρεία οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3054 / 2002, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και Βιβλίου ∆ιακίνησης Πετρελαίου. 4. Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων. Ο κάτοχος της αδείας εταιρεία οφείλει : i.Nα παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής και στην κατά περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που της ζητούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. ii.Nα παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητάς διάταξη της σύµφωνα µε την της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002. iii.Να παρέχει αµέσως τα οικονοµικά, λογιστικά, τεχνικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την ΡΑΕ, σύµφωνα µε την διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, του άρθρου 11 του Ν. 3054 / 2002. iv.Να γνωστοποιεί άµεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στα στοιχεία βάσει των οποίων του χορηγήθηκε η άδεια. 5. ∆ιεξαγωγή ελέγχων. Ανά πάσα στιγµή η κάτοχος της αδείας οφείλει να επιτρέπει στα αρµόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασµών του κατόχου Αδείας, συµπεριλαµβανοµένου του Βιβλίου ∆ιακίνησης Πετρελαίου. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2. Β) ΠΡΟ„ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Καθ΄ όλο το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια, η κάτοχος της άδειας : (α) Υποχρεούται να προµηθεύεται πετρέλαιο θέρµανσης αποκλειστικά από την εταιρεία MAMIDOIL-JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. µε δ.τ. «JET OIL», µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας καταθέτοντας για τον σκοπό αυτό αντίγραφο της αδείας του στον προµηθευτή. (β) Υποχρεούται να πωλεί πετρέλαιο θέρµανσης λιανικώς σε τελικαταναλωτές. κούς (δ) Υποχρεούται να κατέχει τουλάχιστον ένα Ι.Χ.– Β.Φ. όχηµα ή να έχει µισθώσει ένα ∆.Χ. – Β.Φ. για

την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου Diesel, το οποίο υποχρεούται να αντικαθιστά σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, παλαιότητας άνω των είκοσι ετών ή λήξεως της µισθωτικής σύµβασης. (ε) ∆ύναται να διακινεί και φωτιστικό πετρέλαιο χύµα ή σε συσκευασία. Ειδικά το συσκευασµένο σε δοχεία φωτιστικό πετρέλαιο θα διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε άλλα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής πώλησης. 3.Η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια που προκύπτει από διατάξεις άλλων νόµων και αποφάσεων. 4.Η παρούσα άδεια ανανεώνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Κανονισµού Αδειών. H αίτηση για την ανανέωση υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την λήξη της παρούσας άδειας. 5.Σε περίπτωση παράβασης των όρων και των προ»ποθέσεων της παρούσας άδειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 17 του Ν.3054 / 2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3335 / 2005 και την Υ.Α. ∆19/Φ11/οικ. 13098/1156/ (ΦΕΚ 1039/Β). 6.Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την δηµοσίευσή αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισµού Αδειών. Ο Εισηγητής Ο ΠΡϞΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Σ. ∆ΗΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ευχαριστήρια επιστολή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042759 - 780 FAX: 2132042714 Πληροφορίες:κα Κουτουζή Ε., Μπίµπιζα ∆. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 06/ 12/ 13 Αρ. Πρωτ.: 60371 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι: Προκειµένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική Προφορική και Φανερή ∆ηµοπρασία σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 270/81 Π.∆. και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΩΦΡΙΑΣ) Α.Μ. 190/2013 » ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόµενους που θέλουν να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών ( 20 ) από τη δηµοσίευση της παρούσης να παραλάβουν

τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος µισθώσεως ακινήτου µαζί µε φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την ∆ιακήρυξη, στη ∆/νση Περιουσίας & Προµηθειών του ∆ήµου, υπ΄όψιν της Εκτιµητικής Επιτροπής, στην ∆/νση: ∆ηµαρχιακό Μέγαρο ∆ήµου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341. Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές µέχρι και 31/12/2013 ηµέρα Τρίτη, εργάσιµες ηµέρες και ώρες. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ: Ειδικότερα ενδιαφέρεται να µισθώσει ένα έτοιµο προς χρήση ισόγειο οίκηµα µετά υπογείου, µε εµβαδόν ισογείου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 170 τετραγωνικών µέτρων, τα οποία διαµορφωµένα σε επιµέρους χώρους , θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση του ΚΕΠ ( παράρτηµα Ζωφριάς ). Το εµβαδόν του υπογείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 τετραγωνικά µέτρα περίπου και θα χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος . Το οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται στην Π.Ε. Ζωφριάς της ∆ηµο-

τικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής , σε κεντρικό δρόµο , κατά προτίµηση επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου , για λόγους κεντρικής θέσης και ευκολότερης πρόσβασης των δηµοτών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το προς µίσθωση οίκηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές του ΓΟΚ ( στατική επάρκεια – θερµοµόνωση – ύδρευση – αποχέτευση – πυροπροστασία ) , να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ράµπα προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ , ηλεκτρισµό και παροχή νερού µε δικούς του ανεξάρτητους µετρητές , να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό και να διαθέτει επίσης τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους , WC κλπ . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση Περιουσίας & Προµηθειών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων), τηλ. 2132042780 759 κα Μπίµπιζα ∆ήµητρα, Κουτουζή Ευσταθία, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

∆ηµοσιοποίηση αιτήσεως του Άρθρου 5 της ΥΑ∆2/16570 /ΦΕΚ 1306 Β'/169-2005) «Κανονισµός αδειών» του Υπουργού Ανάπτυξης. 1. Κατηγορία αδείας :Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης 2. Επωνυµία ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

:

3. ∆ιεύθυνση αιτούντος :Ηρακλέους 9 (έδρα) 19600 Μάνδρα Αττικής. 4, Ταχυδροµική διεύθυνση: Ηρακλέους 9 19600 Μάνδρα Αττικής. 5. Α.Φ.Μ. 069049842.

:

6. Στοιχεία σχετικά µε άλλη άδειατου Ν.3054/2002 που κατέχει ο αιτών: καµία. Εντός δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας περίληψης αιτήσεως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Αδειοδοτουσας Αρχής δηλ. της ∆/νσης -Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής.

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ΕξωραCστικού Συλλόγου Νεόκτιστων Φανερωµένη- ∆ηµιουργεί: θέλουµε να εκφράσουµε την βαθιά µας ικανοποίηση προς την περιφέρεια ∆υτικής Αττικής. Συγκεκριµένα για τις ενέργειες της να απαλλάξει την περιοχή Νεόκτιστων από µια σιδερένια δεξαµενή µε τοξικά απόβλητα, άκρως επικίνδυνα για την υγεία των κατοίκων. Την δεξαµενή είχαν µεταφέρει στα Νεόκτιστα ροµά για να την κόψουν για παλιοσίδερα, αδιαφορώντας για τις επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία των ίδιων και των υπολοίπων κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος. Μετά από ενέργειες του συλλόγου µας, προς την περιφέρεια για την εν λόγω δεξαµενή, υπήρξε άµεση ανταπόκριση. Για τον λόγο αυτόν, θέλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως την αντιπεριφερειαρχη κ. Σταυρούλα ∆ήµου. Όχι µόνο για το συγκεκριµένο θέµα, αλλά και του ενδιαφέροντος της γενικότερα, σχετικά µε τα προβλήµατα της περιοχής των Νεόκτιστων. Επίσης, ευχαριστούµε τον ειδικό σύµβουλο κ. Μήτση και τον αρµόδιο για τα τοξικά κ. Κοκµοντό. Ωστόσο οφείλουµε να επισηµάνουµε στους αρµόδιους φορείς, ότι είναι η τρίτη φορά που έχουν βρεθεί στην περιοχή Νεόκτιστων τοξικά απόβλητα, άκρως επικίνδυνα για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά. Παρακαλούµε όπως βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αποτραπούν στο εξής τέτοιου είδους ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Καλλίτσης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΕΠΟ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ Το ενδεχόµενο ανόδου δύο οµάδων στη Super League προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Football League. Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Σπύρος Καλογιάννης ούτε που ήθελε να ακούσει για πιθανή διαρροή... αντιδράσεων προς την ΕΠΟ σχετικά µε το θέµα της ανόδου. Ωστόσο, από τη ∆ευτέρα (09/12) οι φήµες σχετικά µε απόφαση για άνοδο δύο οµάδων στη Super League έγιναν έντονες, µε τον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής να συγκαλεί έκτακτο ∆Σ. Βέβαια, δύο ώρες µετά το ∆Σ η Ένωση µαζί µε τη Super League, βάσει ατζέντας, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να ξεκαθαρίσουν το όλο ζήτηµα. Ωστόσο, αν δεν τίθεται θέµα αλλαγής της προκήρυξης της άλλοτε Β' Εθνικής ποιος ο λόγος του έκτακτου ∆Σ;

Αρκετοί εκπρόσωποι οµάδων της κατηγορίας πληροφορήθηκαν - ανεπίσηµα - ότι το... βέβαιο 3-3 µεταφράζεται πλέον σε 2-2 και είναι έτοιµοι να αντιδράσουν δυναµικά. Η ΕΠΟ σύµφωνα µε όσα έχουν διαρρεύσει σκοπεύει να να περάσει τη συγκεκριµένη απόφαση από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, ώστε να µην µπορεί κανείς να προσφύγει σε βάρος της και οι φωνές για λουκέτο και δυναµικές αντιδράσεις θα αυξηθούν. Σε περίπτωση που ισχύσει τελικά το 2-2 η προκήρυξη της Football League θα πάει... περίπατο και τίποτα από όσα αναφέρει η υπάρχουσα δεν θα έχει ισχύ! Όπως είναι λογικό, χωρίς προκήρυξη, η διεξαγωγή των play off, ο αριθµός οµάδων που θα συµµετάσχουν σε αυτά και ο

τρόπος που θα προκύψουν τα εισιτήρια ανόδου θα πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή. Γενικώς, εάν επαληθευτεί το σενάριο ανόδου δύο οµάδων, τότε ο χειµώνας αναµένεται «καυτός» µε το µπάχαλο που θα προκύψει. Υπάρχει, βέβαια, και το σενάριο της ανόδου δύο ΠΑΕ και του µπαράζ µεταξύ του 16ου της Super League µε τον 3ο των play off.

ΠΡΟΣΓΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Οι συνεχόµενες επιτυχίες του Πανελευσινιακού στο Πρωτάθληµα της Γ'Εθνικής έφερε νέα χαµόγελα στην οµάδα, η οποία από το βράδυ της Κυριακής παραµένει στο ρετιρέ της βαθµολογίς του 5ου οµίλου κάνοντας ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα για το στόχο της για την άνοδο στους µεγάλους του ποδοσφαίρου. Αν πάντως η οµάδα του Φώτη Θανέλλα συνεχίσει µε τον ίδιο ζήλο και ρυθµό, τότε ο στόχος θα κατακτηθεί ακόµη πιο γρήγορα, κάτι που θέλουν και επιθυµούν διακαώς οι άνθρωποί της. «Ξαναχτύπησε» ο Κουσκουνάς…! Ο Νίκος Κουσκουνάς του Πανελευσινιακού συνέχισε το κρεσέντο του στο σκοράρισµα και έφτασε τα 8 γκολ και είναι πρώτος στον πίνακα των σκόρερ του 5ου οµίλου µετά από 10 αγωνιστικές. ∆ύο τέρµατα έχει σηµειώσει ο Ρούσσεφ και απο ένα οι: Παπαπαναγιώτου,Κρόλ, Μιχελής, Κοκόλης, Σωτηρόπουλος, Κουµπαρούλης.

ΚΟΥΣ ΚΟΥΝ ΑΣ

Μεταγραφές Ιανουαρίου: "Μόνο φήµες" - δεν αλλάζει τίποτε Επειδή πολλά ακούγονται περί αλλαγών στην προσεχή µεταγραφική περίοδο, και αλλαγή της διάταξης που δεν επιτρέπει µεταγραφική κίνηση στους ποδοσφαιριστές που έκαναν µεταγραφή το καλοκαίρι, να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει καµµιά αλλαγή, µε οποιαδήποτε τρόπο. Κάτι που σηµαίνει, ότι ποδοσφαιριστής που πήγε σε ερασιτεχνική οµάδα το καλοκαίρι δεν µπορεί να µετακινηθεί στην µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, µε κανένα τρόπο, ούτε και µε τον τρόπο της αποδέσµευσης. Να σηµειωθεί ότι οµάδα που σε οµάδική αποδέσµευση, έχει µέσα ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε

το καλοκαίρι, αντιµετωπίζει τον κίνδυνο “βαριάς καµπάνας” που φθάνει µεταξύ άλλων και σε πρόστιµο ύψους 2.500 ευρώ. Ενώ η ποινή για τον συγκεκριµένο ποδοσφαιριστή - αν του καταλογισθεί δόλος, φθάνει µέχρι και 3 χρόνια απαγόρευσης να συµµετέχει σε επίσηµα και φιλικά παιχνίδια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι οµάδες της Γ΄ Εθνικής από το καλοκαίρι που µας πέρασε. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι Ερασιτέχνης που έκανε µεταγραφή το καλοκαίρι, µπορεί να µετακινηθεί αυτήν την περίοδο µόνο σε οµάδα της Β΄ Εθνικής.

Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Στον Βύζαντα Μεγάρων θα ψαχτούν τη χειµερινή µεταγραφική περίοδο για να σώσουν την παρτίδα. Είναι φανερό ότι ο Βύζας Μεγάρων µόνο µε θαύµα θα γλιτώσει τον υποβιβασµό, αν δεν ενισχυθεί τη χειµερΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ινή µεταγραφική περίοδο. Ο Γιάννης Τοπαλίδης επεσήµανε ξανά την ανάγκη για απόκτηση ποδοσφαιριστών. «Αυτή η οµάδα χωρίς 6-7 µεταγραφές δεν µπορεί να προχωρήσει. Είναι καθαρά θέµα ποδοσφαιρικής ποιότητας. Τα παιδιά προσπαθούν, αλλά δεν έχουν το επίπεδο που απαιτείται». Θέλοντας και µη το προπονητικό επιτελείο πρέπει να προχωρήσει ως έχει µέχρι τα τέλη του µήνα και ακολούθως θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Για το επόµενο παιχνίδι µε την Παναχαsκή επιστρέφουν από τιµωρία οι Παναγιώτης Παπαευθυµίου και Παναγιώτης Σταµογιάννος.

Α ΑΝ∆ΡΩΝ(9η αγωνιστική): ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ Για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήµατος ΕΣΚΑΝΑ ανδρών ο Μανδραικός επικράτησε εκτός έδρας της Πέρα µε 88-76 και οδηγεί την κούρσα.Η Ενωση Περάµου/Μεγάρων µε την σειρά της εκτός έδρας τον Αρη Νικαίας ενώ η ΝΕ Μεγαρίδος γνώρισε την ήττα στο Αλ.Σάλτας απο τον Ερµή Πειραιά 82-93. Αναλυτικά: ΠΕΡΑ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 76-88 (37-46) ∆ιαιτητές : Φασόλης Αρφαρά ΠΕΡΑ(Κουκούρης Καραπιπέρης): Βαρδάλος 2, Αυγερινός, ∆οροβίτσας , Πέττας18(3), Μπέλλης 6, Φασουλόπουλος 18(3), Λουκάκης 24, Σαµαρτζής, Αλεξανδράκης 6(2), Μητρόπουλος, Πετρόπουλος 2. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(Γρίβας –Μαρίνος ) : Ανθρακόπουλος 4(1), Χαgδεµένος,Καµπερίδης , Βαρυπάτης 23(4), Σουρλής 27(2), Μπαλάφας 16(1), Φιλίππου, Λίτσιος 10, Κατσαρέλιας, Πέππας 2, Ηλιάδης 6. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 63-64 ∆ιαιτητές: Παπαφωτίου Μαυρέλης ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ( ∆ρουµπούκης): Αλτσαντζής 10, Αρµανίδης 5(1), Κόκκινος 19 , Γαλίτης 4 , Κόλιας 4 , Σταυρούλης 14 , Πολυχρονόπουλος 7(1) ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Ρουµελιώτης ): Τουµπανιάρης 15 , Φωτόπουλος 7(1) , Κακαβάς 10(1) , Κασσάνος 8 , Σέgφερ 4 , Πανάγος 16(1), Τσεπαπαδάκης 4

Και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό!! Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής που υπέγραψε το καλοκαίρι στην "τάδε" Επαγγελµατική οµάδα, και πρίν ήταν σε Ερασιτεχνική οµάδα, το προσεχή Ιανουάριο εφόσον µείνει ελεύθερος δεν µπορεί να µετακινηθεί σε οµάδα Γ΄ Εθνικής, η σε οποιαδήποτε ερασιτεχνική οµάδα.

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ –ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 82-93(43-47) ∆ιαιτητές: Ζακεστίδης Φάκωνας ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Παπαδόπουλος , Μαργέτης) : Στασινόπουλος 19(1), ∆ασκαλούδης 13, Αβραµίδης 16(2) , Κουλουριώτης 8, Μετζελιώτης 2 , Παπαδόπουλος , Τουµπανιάρης, Αντωνίου 24(2) , Λιακόπουλος , Κούτρης , Τσιάπος , Καψής ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μάντζαρης , Λιτόπουλος): Νικητάκης 26(3), Ασηµακόπουλος 1, Ευαγγελίτσης 9, Βλαχάκης , Φωτόπουλος 24(3), Σκαµνάκης , Μοναχός , Μελεούνης 8, Τσατάλας 14 , Λοιζίδης 8, Ξυδάς , Καρανδρέας.


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ∆Α: Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Αγώνες για την 3η φάση του κυπέλλου ∆υτικής Αττικής περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα στην ∆υτική Αττική. Αναλυτικά οι διαιτητές και τα µάτς. Ωρα έναρξης 15:00. Γ. Ρουµελιώτης: Ηρακλής Ελευσίνας Λέων(ΚΟΡ∆ΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΠΡΕΝΤΖΑΣ ∆., ΜΠΟΥΡ∆ΟΣ Ν). Περάµου: Ατταλος Ν.Π.Πυρρίχιος Ασπροπύργου(ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ, ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ Ν, ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ Γ.) Ασπροπύργου: Ενωση Παν.∆όξαςΠΑΟ Κουντούρων(ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Α., ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ Ι.) Φυλής: Θρασύβουλος Νέοι Αστέρας Μαγούλας(ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Κ., ΚΟΥΡΟΜΠΙΛΙΑ Χ., ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ε.)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ , ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ∆ΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ , ∆ΙΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ .

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ανακοινώθηκε το πρόγραµµα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος Νέων Football League.Αναλυτικά: 1ος όµιλος -Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου Ηρακλής Ψαχνών - Ολυµπιακός Βόλου (15:00, Γήπεδο Μακρυκάπας) Γλυφάδα - Βύζας Μεγάρων (15:00, 1ο ∆ηµ. Στάδιο Γλυφάδας) Πανηλειακός - Παναχαsκή (11:15, Ενωσιακό Γήπεδο Σπιάτζας) Αστέρας Μαγούλας - Αχαρναsκός (11:00, Γήπεδο «Γ. Ρουµελιώτης») Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου Καλλιθέα - Επισκοπή (15:00, Γήπεδο Πρώην Ολ. Εγκαταστάσεων παραλίας Τζιτζιφιών) Φωστήρας - ΑΟ Χανιά (11:00, Γήπεδο «Σπ. Γιαλαµπίδης»).

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Μεγάλη βραδιά για τους παλαίµαχους και τον Γιάννη Μαντζουράνη Ήταν µία βραδιά απόλυτα ξεχωριστή αυτή που έλαβε χώρα στα γήπεδα του Star Football Club. Πρωταγωνιστές, αυτοί που έγραψαν µε «Χρυσά» γράµµατα την ιστορία του Εθνικού και βέβαια ο πιο αγνός Ελληνας φίλαθλος. Ο Γιάννης Μαντζουράνης στον οποίο ήταν αφιερωµένο το εν λόγω µατς κόντρα στην οµάδα της Ουνέσκο.. Οι Παλαίµαχοι της οµάδας µας -στο νέο ξεκίνηµα τους µετά την ανάδειξη του καινούργιου ∆.Σ. – έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και έδειξαν ότι µε τα παιχνίδια θα υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη συνοχή.. Πριν από το παιχνίδι, υπήρξαν βραβεύσεις προς τον Εθνικάρα, τους Βετεράνους ποδοσφαιριστές, τον Πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τµήµατος Αλέξη Αγγελόπουλο και τον αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη Κολοβό, ενώ από τη µεριά της η διοίκηση του συλλόγου απένειµε τιµητικές πλακέτες στους κ.κ Γιάννη Μαρωνίτη , Πρόεδρο της Ουνέσκο και τον Αθλητικό διευθυντή Αντώνη Γλύκα. Παράλληλα, το παρών έδωσε και αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τµήµατος του συλλόγου µε τον Γενικό Αρχηγό Ακη Ορφανό , τον προπονητή Μαργαρίτη

Χατζηαλέξη και τους ποδοσφαιριστές Σούφλα, Σαµιώτη, Πολυχρονίδη,Λύγκο,Παυλάκη,Σάµιο και Τσαραούση.. Από την πλευρά του Εθνικού αγωνίστηκαν οι εξής: Μουκέας, Καψής,Γεωργάρας, Ποπιέλα, Μπατσινίλας, Χαραλαµπόπουλος, Τσιµπάκης, Ντρέλιας, Κατικαρίδης, Βιντζηλαίος, Μέλλος, Τόλης ∆ηµόπουλος, Σπύρος ∆ηµόπουλος, ∆ηµητσάνος, Πετράκης, Πουρπουτίδης, Ξανθόπουλος, Παναγιώτης και Γιάννης, Κατσικογιάννης ,Βαζαίος, Σιδέρης, Φυλακούρης, Κρητικός, Κουµιώτης,Σεραφώδης, Βαζαίος, Σαµιογλου, Στριµπέλης, Ιωακειµίδης, Κώστογλου, Κωνσταντακόπουλος και προπονητής ο Πέτρος Ζερβουδάκης..

ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΡΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗ ΓΟΥΒΑ Ο Πανελευσινιακός βρίσκεται στην 4η θέση απο το τέλος και «κυνηγάει» τις νίκες που θα του επιτρέψουν να ανέβει βαθµολογικά. Το παιχνίδι µε τον Ολυµπιακό δεν ήταν µέσα σε αυτά και η απουσία του τραυµατία Μουχάµεντ Φαγιέ δεν επηρέασε ιδιαίτερα την οµάδα. Βέβαια, είχε πιο χαµηλή επιθετική παραγωγή από άλλα παιχνίδια και αυτό γιατί ο Σενεγαλέζος µαζί µε τους δυο Αµερικανούς της οµάδας, είναι αυτοί που «τραβάνε το κουπί» στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Φαγιέ είναι ο πρώτος σκόρερ της Ελευσίνας, µε τους Τέρνερ και Ρος να ακολουθούν. Ο Πανελευσινιακός στα εννέα µατς που έχει δώσει φέτος έχει σηµειώσει σύνολο 637 πόντους, εκ των οποίων τους 388 (παραπάνω από τους µισούς) έχουν πετύχει οι τρεις παίκτες που προαναφέραµε. Ο Φαγιέ έχει πετύχει 177 και από 93 οι δύο Αµερικανοί, γεγονός που δείχνει πως φέτος ο Πανελευσινιακός έχει στηριχθεί στους ξένους του προκειµένου να... πληγώνουν τους αντιπάλους τους.

Βέβαια, η αποδοτικότητα των τριών παικτών δεν έχει φέρει και τα ανάλογα αποτελέσµατα, αφού σε εννέα µατς µετράει έξι ήττες, κάτι που σηµαίνει πως µάλλον θα πρέπει να «ενισχύσουν» την προσπάθεια και οι υπόλοιποι παίκτες µε τον Γιώργο Σκαραφίγκα να καλείται να βρει τη... χρυσή φόρµουλα, που εκτός από πόντους στο βιογραφικό των Φαγιέ, Τέρνερ και Ρος θα φέρει και τα θετικά αποτελέσµατα. Μέχρι στιγµής πάντως, συµπαραστάτης της προσπάθειας είναι ο έµπειρος Μανώλης Παπαµακάριος που έχει σηµειώσει 85 πόντους, ενώ είναι αυτός που τροφοδοτεί τους συµπαίκτες του, έχοντας και τις περισσότερες ασίστ από τους παίκτες του Πανελευσινιακού (29). Μουχάµεντ Φαγιέ (σε 8 µατς): 117π., 74 ριµπ. (54 αµ., 22 επιθ.), 8 ασ., 6 κοψ., 5 κλψ., 20 λ. Λάρι Τέρνερ (σε 9 µατς): 93 πόντους, 47 ριµπ. (3116), 3 ασ., 9 κοψ., 2κλψ. Ράλεº Ρος (σε 9 µατς): 93 π., 32 ριµπ. (25-7), 10ασ., 1 κοψ., 11 κλψ. 17λ. Μανώλης Παπαµακάριος (σε 9 µατς): 85 π., 18 ρ. (17-1), 29 ασ., 13 κλψ.,21λ.

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-1 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΑΜΑΙΚΟ

Ασπροπύργου επικράτησαν των οµολόγων της Νέας Περάµου µε 2-1. Τα τέρµατα των γηπεδούχων σηµείωσαν οι: ΚεχαγιάςΚουµάνι.Για λογαριασµό των φιλοξενουµένων σκόραρε ο Φαχουρίδης.

Για το τουρνουά ποδοσφαίρου παλαιµάχων 6η αγωνιστική οι Βετεράνοι του Αστέρα Μαγούλας επικράτησαν εκτός έδρας του Περαµαικού µε 2-1. Τα τέρµατα σηµείωσαν οι: Μαυροειδής Τιπτιρής. Αγωνίστηκαν: ΧΑΒΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ∆ΟΒΡΗΣ, ΡΟΚΑΣ, ΤΙΠΤΙΡΗΣ, ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΙΓΚΟΣ), ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ, ΜΩΡΑΙΤΗΣ(ΓΚΙΚΑΣ), ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΣ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-1 ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Για το τουρνουά βετεράνων 6η αγωνιστική οι Παλαίµαχοι

Για την ιστορία οι δύο οµάδες αγωνίστηκαν ως εξής: ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Πάρης Λιάκος): Μίχας, Καλλέργης, Κατσέλης, Καµπανάρος, Μιχελής, Πρίφτης, Τριανταφυλλίδης,Κεχαγιάς, Χατζηδηµητρίου Α, Καψάλας, Πέππας. Αγωνίστηκαν και οι: Σαµπάνης,Νάκος, Καλπένης, ∆έδες, Μπαµπάς,Τσουµπρής, Κουµάνι. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής Μπάµπης Αγγελάκης): Μπόρας, Σουγιουλτζής, Σβίγγος, Κώστας, Μπαρκονίκος, Κουρελιάς, Γρίβας, Παρασκευάς, Γεωργιάδης, Τσιβλέρης, Φαχουρίδης. Αγωνίστηκαν και οι: Καψής, Γραµµατικός.


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ∆ύο ισπανοί δηµοσιογράφοι απήχθησαν στη Συρία Από ισλαµιστική οργάνωση ∆ύο ισπανοί δηµοσιογράφοι απήχθησαν στη Συρία από ριζοσπαστική ισλαµιστική οργάνωση που συνδέεται µε την Αλ Κάιντα. Ο ρεπόρτερ της εφηµερίδας El Mundo, Χαβιέ Εσπινόζα, και ο φωτογράφος Ρικάρντο Γκαρσία Βιλανόβα απήχθησαν από το Ισλαµικό Κράτος στο Ιράκ και την Εγγύς Ανατολή (Isis). Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, οι δύο δηµοσιογράφοι απήχθησαν υπό την απειλή όπλου στην περιοχή Ράκα, κοντά στα σύνορα µε την Τουρκία. Μαζί τους απήχθησαν και τέσσερα µέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού που τους προστάτευαν. Αυτοί στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο απεσταλµένος του BBC στη Βηρυτό αναφέρει ότι η οργάνωση θεωρεί όλους τους ξένους δηµοσιογράφους και τους εργαζόµενους σε οργανώσεις αρωγής ως κατασκόπους. Η El Mundo ανακοίνωσε ότι οι δύο δηµοσιογράφοι προσπαθούσαν να φύγουν από τη Συρία στο τέλος µίας δηµοσιογραφικής αποστολής που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδοµάδες. Μετά την ανακοίνωση της απαγωγής, η σύζυγος του Εσπινόζα προχώρησε σε µία συναισθηµατική έκκληση στους απαγωγείς, ζητώντας την απελευθέρωση των οµήρων. Η Μόνικα Πριέτο είπε ότι οι δύο άνδρες «είχαν ταξιδέψει δεκάδες φορές στη Συρία για να καταγράψουν εγκλήµατα πολέµου, ρισκάροντας τη ζωή τους και έγιναν αδέλφια µε τους Σύρους στον φόβο, τη θλίψη και την ανθρωπιστική τους κρίση». «Ο Χαβιέ και ο Ρικάρντο δεν είναι οι εχθροί σας. Σας παρακαλώ, τιµήστε την αντίσταση που προστάτευαν και ελευθερώστε τους» πρόσθεσε η σύζυγος του Εσπινόζα.

Με λεηλασίες καταστηµάτων και νεκρούς

Tριάντα χρόνια από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας γιορτάζει η Αργεντινή Tριάντα χρόνια από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας γιορτάζει η Αργεντινή. Ήταν 10 ∆εκεµβρίου 1983, όταν ο ριζοσπάστης Ραούλ Αλφονσίν αναλάµβανε την εξουσία µετά από επτά χρόνια δικτατορίας και ενός πολέµου µε τη Βρετανία για τα Νησιά Μαλβίνας/Φώκλαντς. Ωστόσο, η επέτειος στιγµατίζεται από τις λεηλασίες καταστηµάτων -µε οκτώ νεκρούς- λόγω της απεργίας των αστυνοµικών. Η σύµπτωση: είναι και πάλι ∆εκέµβρης, ένας µήνας «καταραµένος» για τη χώρα, αφού ήταν ∆εκέµβριος του 2001, όταν η Αργεντινή ανακοίνωνε και επισήµως τη χρεοκοπία της µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν πολύνεκρες ταραχές, κυρίως στην πρωτεύουσα. Αυτή τη φορά, δεν είναι η χρεοκοπία, αλλά οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αστυνοµικών µε αίτηµα µεγαλύτερες αυξήσεις µισθών. Αυτό έχει σαν συνέπεια την απουσία αστυνοµικής δύναµης από αρκετές πόλεις της χώρας. Έτσι, οµάδες πολιτών προχωρούν σε λεηλασίες καταστηµάτων. H αρχή έγινε πριν από λίγες µέρες στην πόλη Κόρδοβα. Αρχικά οι αστυνοµικοί εισέπραξαν το ηχηρό «όχι» του κυβερνήτη σε αυξήσεις. Αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία και οι λεηλασίες δεν άργησαν να έρθουν. Σε σούπερ µάρκετ και καταστήµατα ηλεκτρονικών ειδών. Ο κυβερνήτης επέστρεψε εσπευσµένα στη χώρα (βρισκόταν στο Ρίο της Βραζιλίας) και υπό την πίεση των γεγονότων (ένας νεαρός νεκρός) αποδέχθηκε τα αιτήµατα των αστυνοµικών. Η αναταραχή επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου οι αστυνοµικοί ακολούθησαν το παράδειγµα των συναδέλφων τους της Κόρδοβα. Συνολικά οκτώ άτοµα έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες καταστηµάτων παίρνουν το νόµο στα χέρια τους για να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους. Εκατοντάδες είναι οι τραυµατίες, αλλά και οι συλληφθέντες.

Κοινωνικό κραχ στην Ιταλία

Σαρώνει η παιδική φτώχεια Σε 130 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο ανέρχεται το ύψος της φοροδιαφυγής στην Ιταλία, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Είσπραξης Φόρων της χώρας, Ατίλιο Μπέφερα. «Πρέπει να πούµε ότι µια τέτοιου είδους φοροδιαφυγή δεν είναι συµβατή µε την οικονοµία µας και µε ένα πραγµατικά δηµοκρατικό σύστηµα» ανέφερε ο Μπέφερα, σε ηµερίδα µε θέµα «Η ιταλική φορολογική νοµιµότητα». «Με τα δεδοµένα αυτά, η καταπολέµηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν αποτελεί µόνον ένα πρόβληµα που συνδέεται µε τις εισπράξεις του δηµοσίου, αλλά και υπόθεση ουσιαστικής κοινωνικής ισότητας» πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής υπηρεσίας είσπραξης φόρων. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε την οργάνωση Save the Children, πάνω από ένα εκατοµµύριο ανήλικα παιδιά στη χώρα ζουν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση µε το 2012. Από την αρχή της οικονοµικής κρίσης, οι ιταλικές οικογένειες µείωσαν κατά 138 ευρώ το µήνα τα χρήµατα που διαθέτουν για αγορές τροφίµων, ειδών ρουχισµού και υποδηµάτων, ενώ ένα στα τρία παιδιά κινδυνεύει να µην µπορεί να υποβληθεί σε αγωγή οδοντογιατρού και ορθοδοντικού, λόγω της οικονοµικής στενότητας των οικογενειών. «Ένας τόσο υψηλός αριθµός ανηλίκων σε κατάσταση µεγάλης οικονοµικής δυσκολίας, µας λέει ξεκάθαρα ότι ο πυρετός είναι πολύ υψηλός. ∆εν φτάνουν, πλέον, τα µπαλώµατα, χρειάζονται σηµαντικές παρεµβάσεις, µια συνολική και αποτελεσµατική θεραπεία» δήλωσε ο Βαλέριο Νέρι, γενικός διευθυντής του ιταλικού παραρτήµατος της οργάνωσης Save the Children.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ασφαλής η ασπαρτάµη για την υγεία αποφαίνεται η Ευρωπα κή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων

Η

τεχνητή γλυκαντική ουσία ασπαρτάµη, που χρησιµοποιείται ευρέως στα αναψυκτικά µε λίγες θερµίδες, δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία εφόσον καταναλώνεται εντός των προκαθορισµένων ορίων, αποφάσισε την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου, η Ευρωπαºκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA). Με βάση τις µελέτες και τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα, η ευρωπαºκή υπηρεσία σηµειώνει ότι «η ασπαρτάµη δεν προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστηµα και δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά ή τη γνωστική λειτουργία στα παιδιά και τους ενήλικες. Η ασπαρτάµη και τα υποπροºόντα της είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση στα σηµερινά επίπεδα», τονίζει η EFSA στην ανακοίνωσή της µε την οποία ενηµερώνει το κοινό για «την πρώτη πλήρη αποτίµηση των κινδύνων που συνδέονται µε αυτήν την τεχνητή γλυκαντική ουσία». Η Ευρωπαºκή Αρχή αναγνωρίζει πάντως ότι η φαινυλαλανίνη, ένα από τα συστατικά της ασπαρτάµης, είναι επικίνδυνο για όσους πάσχουν από φαινυλκετονουρία, ένα σπάνιο, κληρονοµικό, µεταβολικό νόσηµα και οι πάσχοντες δεν θα πρέπει να την καταναλώνουν. «Για τον γενικό πληθυσµό, η αποδεκτή ηµερήσια λήψη των 40 χιλιοστογραµµαρίων ανά κιλό σωµατικού βάρους συνιστά επαρκή προστασία. ∆εν υπάρχει εποµένως

λόγος να αναθεωρήσουµε αυτό το όριο», κρίνει η EFSA. Η απόφαση θα εξεταστεί από την Ευρωπαºκή Επιτροπή και τις χώρες µέλη της Ευρωπαºκής Ένωσης. Εάν επιθυµούν να µειώσουν το όριο της αποδεκτής ηµερήσιας λήψης ασπαρτάµης «θα πρέπει να δικαιολογήσουν την απόφασή τους σε επιστηµονικό επίπεδο», επεσήµανε ο Κλοντ Λαµπρέ, ένας από τους αντιπροέδρους της επιτροπής εµπειρογνωµόνων. Η ∆ιεθνής Ένωση για τις Γλυκαντικές Ουσίες (ISA) χαιρέτισε την απόφαση η οποία «επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα περισσότερων από 600 επιστηµονικών εργασιών µέσα σε διάστηµα 40 ετών», µε τον πρόεδρο της επιστηµονικής επιτροπής της στη Γαλλία, Ερβέ Νορντµάν, να χαρακτηρίζει τη διαµάχη γύρω από την ασπαρτάµη «περισσότερο ιδεολογική παρά επιστηµονική». «Η EFSA δεν γλύκανε την άποψή της για την ασπαρτάµη», σχολίασε από την πλευρά της η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Κορίν Λεπάζ, µέσω του Twitter, η οποία είχε χαρακτηρίσει την πρώτη, προσωρινή απόφαση της Ευρωπαºκής Αρχής ως «αντιγραφή και επικόλληση των µελετών των κατασκευαστών». Η EFSA, που έχει κατηγορηθεί επανειληµµένως για τις «υποχωρήσεις» της απέναντι στις πιέσεις των βιοµηχάνων, είχε ξεκινήσει τον περασµένο Ιανουάριο δηµόσια

διαβούλευση µε στόχο να βελτιώσει και να οριστικοποιήσει την προσωρινή απόφασή της για την ασπαρτάµη. Πάντως, η απόφαση της EFSA θεωρείται «νίκη» για τις εταιρείες αναψυκτικών, όπως η Coca Cola Co., η οποία χρησιµοποιεί ασπαρτάµη στα light προºόντα της. Τον Αύγουστο η εταιρεία είχε αγοράσει διαφηµιστικό χώρο σε εφηµερίδες στην Ατλάντα για να ενηµερώσει το καταναλωτικό κοινό για την ασφάλεια της ασπαρτάµης. Οι µελέτες που είχαν δει το φως της δηµοσιότητας συνδέεαν την ασπαρτάµη µε διάφορες παθήσεις και κινδύνους, όπως µε εµφάνιση καρκίνου και πρόωρο τοκετό. Ωστόσο οι υπηρεσίες ασφάλειας των τροφίµων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αµφισβητούσαν τα συµπεράσµατα των µελετών αυτών. Η ασπαρτάµη είναι περίπου 200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη και η χρήση της εγκρίθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '80, ενώ το 1994 οι ευρωπαºκές υπηρεσίες ενέκριναν επίσης τη χρήση της σε τρόφιµα. Η ασπαρτάµη έχει κατηγορηθεί ότι ευθύνεται για την κατανάλωση περισσότερων θερµίδων γιατί διεγείρει την αίσθηση της πείνας.


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Κατά της αύξησης των τιµολογίων τάσσεται η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ Την αντίθεσή της στην αύξηση των τιµολογίων της ∆ΗΕ, εκφράζει µε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ – ∆ΕΗ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της κυβέρνησης. Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση, «ο καταναλωτής δεν µπορεί να είναι η εύκολη λύση και το θύµα προκειµένου να αυξάνονται τα κέρδη των ιδιωτών και να καλύπτεται η οικονοµική αιµορραγία της Επιχείρησης από εγκληµατικές και καταστροφικές αποφάσεις της πολιτείας σε βάρος της».

Τέσσερις συλλήψεις για ληστείες οχηµάτων στην ΕΟ Αθηνών-Πατρών Σπείρα που διέπραττε ληστείες οχηµάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών εξαρθρώθηκε από το Τµήµα Ασφάλειας Κορίνθου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις Ροµά στην περιοχή του Ζευγολατιού, ενώ αναζητείται ένας 22χρονος συνεργός τους. Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, διάπραξη ληστειών και παράβαση της νοµοθεσίας για τα όπλα. Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες δρούσαν κυρίως βραδινές ώρες, λήστευαν σταθµευµένα οχήµατα ή ακινητοποιούσαν διερχόµενα τοποθετώντας µεταλλικά αντικείµενα στο οδόστρωµα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν επίθεση στους οδηγούς µε τη χρήση όπλων και βίας. Συνολικά, εξιχνιάσθηκαν πέντε ληστείες κατά τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν κοσµήµατα, χρήµατα και διάφορα αντικείµενα, µέρος των οποίων εντοπίσθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Εντατικοποίηση των υγειονοµικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου Ζητά µε εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας. Επιπρόσθετα, το υπουργείο επισηµαίνει την αναγκαιότητα εφαρµογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νοµοθεσίας από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, υπογραµµίζοντας ότι «ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται εάν υπάρχουν ειδικές πινακίδες αναρτηµένες µε το σήµα απαγόρευσης του καπνίσµατος στους ανάλογους χώρους, εάν υπάρχουν τασάκια κλπ στα τραπέζια πελατών, εάν υπάρχει το απαιτούµενο βιβλίο αναφοράς και καταγραφής ελέγχων σε εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας». Στη νέα εγκύκλιο που υπογράφει η υφυπουργός Υγείας, Ζέτα Μακρή, θεωρείται δεδοµένη η επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών), στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισηµαίνεται η ανάγκη ελέγχου στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εµπορίου, σε όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εµπορίου τροφίµων και ποτών, στις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων και ποτών (logistics providers), στους µεταφορείς που χρησιµοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης προsόντων, στις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονοµικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων, στις επιχειρήσεις αναψυχής, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στους παρασκευαστές οι οποίοι πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, στους εργαζόµενους σε όλες τις επιχειρήσεις Υγειονοµικού ενδιαφέροντος (λήψη µέτρων ατοµικής υγιεινής, ατοµική καθαριότητα, πιστοποιητικά υγείας κλπ), στις εγκαταστάσεις των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων, σταθµών τρένων, αεροδροµίων και λιµανιών, καθώς και στα κάθε είδους µέσα µαζικής µεταφοράς, στα δηµόσια θεάµατα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κλπ). Επίσης ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στα µαγειρεία, εστιατόρια, κυλικεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, κλινικών, θεραπευτηρίων, οίκων ευγηρίας, ιδρυµάτων και φορέων πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, σε χώρους παραµονής και σίτισης αστέγων.

Ζοφερά τα δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας Αναφορά στην υπογεννητικότητα σε δηµοσίευµα των New York Times. Στα ζοφερά δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδα και στην υπογεννητικότητα γίνεται αναφορά σε δηµοσίευµα των New York Times. Η αµερικανική εφηµερίδα σχολιάζει ότι ο χαµηλός ρυθµός γεννήσεων και η µετανάστευση στο εξωτερικό οδηγούν σε µείωση του πληθυσµού της Ελλάδας. Όπως επισηµαίνεται στο άρθρο πολλές χώρες της Ευρωπαsκής Ενωσης αντιµετωπίζουν παρόµοιο δηµογραφικό πρόβληµα και η Ευρωπαsκή Ένωση ως σύνολο γηράσκει ταχύτατα. Ωστόσο, ενώ στην Ε.Ε. ψάχνουν τρόπους για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, ο αγώνας για την οικονοµική επιβίωση στην Ελλάδα δεν επιτρέπει στους Έλληνες να δώσουν µεγάλη σηµασία σε αυτό το φαινόµενο. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, σε άλλες χώρες η µετανάστευση από το εξωτερικό αντιστάθµισε τους χαµηλούς ρυθµούς γεννήσεων, ωστόσο, στην Ελλάδα, ο ήδη µειωµένος ρυθµός γεννήσεων και η µετανάστευση στο εξωτερικό -και από άτοµα µε υψηλή εξειδίκευση όπως γιατροί και µηχανικοί- είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του πληθυσµού. Επίσης, σύµφωνα µε τον Μιχάλη Παπαδάκη, οµότιµο καθηγητή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήµης στο

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

Πανεπιστήµιο Πειραιώς, το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που ο αριθµός των κατοίκων της Ελλάδας µειώθηκε (µε τους θανάτους να υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 4.671). Σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαsκής Ένωσης, το 2012 οι θάνατοι στην Ελλάδα υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 16.300, ενώ από τη χώρα έφυγαν 44.200 περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που ήρθαν σε αυτήν. Επίσης γίνεται αναφορά και στην µείωση των γάµων στην χώρα µας. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι ο αριθµός των γάµων µειώθηκε από τους 59.212 το 2009 (την πρώτη χρονιά όπου άρχισε να γίνεται αισθητή η επίπτωση της κρίσης) στους 55.099 το 2011. Επικαλούµενοι την γυναικολόγο Μαριλένα Καπιδάκη, οι NYT αναφέρουν ακόµη ότι σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά, του 2011, οι Έλληνες κατά µέσο όρο αποκτούν 1,4 παιδιά, πολύ χαµηλότερο επίπεδο από το 2,1 που απαιτείται για να αναπληρωθεί η προηγούµενη γενιά. Μάλιστα, ορισµένα µαιευτήρια έχουν κλείσει πτέρυγες και τις έχουν παραχωρήσει σε άλλες ειδικότητες, ενώ πολλά σχολεία στις περιφέρειες και στα νησιά έχουν ελάχιστους µαθητές, ενώ στα χωριά, οι γηραιότεροι είναι περισσότεροι από τους ντόπιους και µετανάστες εργάσιµης ηλικίας. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο, το πιο τροµακτικό στοιχείο είναι µια πρόβλεψη της Eurostat σύµφωνα µε την οποία το 2050 το 32,1% του ελληνικού πληθυσµού θα έχει ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών, από 16,6% που ήταν το 2000. Και αυτή η πρόβλεψη έγινε το 2007, πριν η κρίση πλήξει τον ελληνικό πληθυσµό, γεγονός που σηµαίνει ότι οι νέες προβλέψεις πιθανότατα θα είναι πολύ χειρότερες. Ωστόσο, όπως καταλήγει το άρθρο, η Ελλάδα έχει δύο ισχυρούς λόγους να ελπίζει: Μια δυναµική και ευηµερούσα διασπορά, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία και την συµµετοχή της στην Ευρωπαsκή Ένωση η οποία αποτελεί πυλώνα στήριξης σήµερα.

Μετά τον εκτροχιασµό τρένου

Σήµερα η αποκατάσταση της σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Σἠµερα αναµένεται να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λόγω του εκτροχιασµού τρένου µετά από σύγκρουση µε κοπάδι αγελάδων. Σύµφωνα µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η σιδηροδροµική συγκοινωνία µεταξύ Αθήνας- Θεσσαλονίκης και αντίστροφα, θα γίνεται µε µετεπιβίβαση σε λεωφορεία για το τµήµα µεταξύ Τιθορέας- Λιανοκλαδίου. Λίγο πριν το µεσηµέρι της Τρίτης η επιβατική αµαξοστοιχία 53 Αθηνών - Θεσσαλονίκης που µετέφερε 150 επιβάτες εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθµό του Ασωπού, µεταξύ Μπράλου και Λιανοκλαδίου, καθώς το τρένο συγκρούστηκε µε κοπάδι αγελάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου 80 τ.µ. στη Μάνδρα (περιοχή 2ου ∆ηµ. Σχολείου) σε άριστη κατάσταση , διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου(διπλά τζάµια),τέντες, πόρτα ασφαλείας και θηροτηλεόραση. ∆ιαθέτει ενιαία σαλοκουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, wc και αποθήκη. Χαµηλά κοινόχρηστα -ενοίκιο 350ευρώ. Τηλ. 6932472040,6944958123 (3.12) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό ΚαραGσκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόjλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παρ-

αδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θρ-

ιασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932-215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑMΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

9.12


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΚΕΡΚΥΡΑžΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το διήµερο 11 και 12 ∆εκεµβρίου θα εορτάσουµε τη µνήµη του προστάτη µας θαυµατουργού Άγιου Σπυρίδωνος , στο φερώνυµο Ιερό Ναό στην Ελευσίνα (Κίµωνος 12). Την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου και ώρα 5:00 το απόγευµα θα τελεσθεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια στο Πνευµατικό Κέντρο της Εκκλησίας θα πραγµατοποιηθεί οµιλία και µια µικρή εκδήλωση. Επίσης σας προσκαλούµε να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας για να γιορτάσουµε µαζί τα 56 χρόνια ζωής του Συλλόγου µε κερκυραžκά τραγούδια από τη χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί µπουφές και παραδοσιακοί λουκουµάδες, κονιάκ και αναψυκτικά. Ανήµερα της εορτής 12 ∆εκεµβρίου και ώρα 8:00 π.µ. θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία µετ΄ αρτοκλασίας. Η παρουσία σας θα είναι χαρά για εµάς. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΒΑΤΗ

ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τώρα µπορείς και εσύ να βοηθήσεις

Ο ∆ήµος Φυλής σας προσκαλεί όλους σε µια εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης. Συλλέγουµε είδη διατροφής όχι ψυγείου) στο ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ηµαρχείου 13, Πλατεία Ηρώων ώρα 10:00πµ - 19:00µµ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Thriassio 20131211  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you