Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Τρίτο φορτίο επικίνδυνης τέφρας αποµακρύνεται από το ΧΥΤΑ Φυλής Σåë. 3-6

Ενισχύεται συγκοινωνιακά ο ∆ήµος Αχαρνών Ξεκινά τη λειτουργία της λεωφορειακής γραµµής 724 που θα εξυπηρετεί τους Θρακοµακεδόνες και το Βόρειο τµήµα της πόλης

Ήδη έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό περισσότεροι από 300 τόνοι

Óåë. 2-8

Τραγικός θάνατος για 86χρονη στην «καρδιά» του Ασπροπύργου

Επικίνδυνα τοξικά

Πολλά ερωτηµατικά για τις υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας

αποµακρύνθηκαν από τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Μετά από συντονισµένη επιχείρηση των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής

Σåë. 4

Ξεκινά η διανοµή γάλατος σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία της Ελευσίνας

Óåë. 3 ∆ΥΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σήµερα στις 19:30 στο Πνευµατικό κέντρο ο Ιεροµόναχος, της Ιεράς ΜονήςΣίµωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους, κ. κ. Θεολόγος, µε θέµα: «1050 χρόνια Άγιον Όρος» Σåë. 6

Σåë. 2

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μεγάλη συµµετοχή στην ενηµερωτική εκδήλωση για την οστεοπόρωση στα Ἀνω Λιόσια

- Πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι

«Ηµέρα Αλληλεγγύης» για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Óåë. 5

Σåë. 5

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2376 ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

O ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας “φορά” τα γιορτινά του Έναρξη της εορταστικής περιόδου αύριο µε το άναµµα των χριστουγεννιάτικων δένδρων Σåë. 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 2-2 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Óåë . 10 -12


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ ∆ευτέρα 9.12.2013 Καιρός : Κρύο µε τοπικές βροχές 'Ανεµοι: δυτικοί 5-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 09 έως 14 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟ ΛΟΓΙ Ο

Άννα, Αννούλα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναµπέλλα, Ανναµαρία, Ανέζα

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

Ενισχύεται συγκοινωνιακά ο ∆ήµος Αχαρνών Ξεκινά τη λειτουργία της λεωφορειακής γραµµής 724 που θα εξυπηρετεί τους Θρακοµακεδόνες και το Βόρειο τµήµα της πόλης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Φ Ω Τ Ο Α Ρ Χ ΕΙ Ο Υ

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα Καρατζάς Γεώργιος Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, Τηλέφωνο: 2105549375 Ασπρόπυργος Μαγγίνα Πηγή Μαρκου Μπότσαρη 2 Τηλέφωνο: 210 5573484 Φυλή - Άνω Λιόσια Β. Γεωργούλη Π. Γρηγορούσης 55 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2310222 Αχαρνές Γουρνά - Πατσιάνη Γεωργία Ν. ∆έδε ∆ηµητρίου 18, Ώρες Εφηµερίας: 09/12/2013 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102467040 Παππούς Ευάγγελος ∆. Αριστοτέλους 50, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466478 Μάνδρα

Κληρονόµων Ι. Βασιλείου Στ. Ρόκκα 67 Τηλέφωνο: 210 5555236

Σ

ε προσωρινή λειτουργία µία ειδικά διαµορφωµένη λεωφορειακή γραµµή 724 (Ν. Ιωνία-Αχαρνές-Θρακοµακεδόνες) για να εξυπηρετήσει το βόρειο τµήµα των Θρακοµακεδόνων. Για το θέµα της λειτουργίας της Λεωφορειακής γραµµής υπήρξαν συντονισµένες προσπάθειες του αντιδηµάρχου Θρακοµακεδόνων-ΠαιδείαςΠολιτισµού και αθλητισµού Μιχάλη Βρεττού και του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος Νικόλαου Ξαγοράρη.

Αίτηµα κατοίκων και συλλόγων η λειτουργία της γραµµής Η λειτουργία της γραµµής αποτελούσε αίτηµα πολλών κατοίκων, καθώς και των συλλόγων. Υπενθυµίζεται, ότι τον τελευταίο µήνα, λόγω των έργων αποχέτευσης, είχε διακοπεί η κίνηση των λεωφορείων στο βόρειο τµήµα και συγκεκριµένα από την οδό Βεροίας και πάνω. Έτσι λοιπόν επανέρχεται σε λειτουργία η συγκεκριµένη λεωφορειακή γραµµή και για το βόρειο τµήµα, πραγµατο Συνεχίζεται στη σελίδα 8

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Ξεκινά η διανοµή γάλατος σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία της Ελευσίνας Ξεκινά, αύριο Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου η χορήγηση γάλακτος σε µαθητές δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του ∆ήµου Ελευσίνας. Ο συνολικός αριθµός χορηγούµενων µαθητών πρόκειται να ανέλθει στους 670, ενώ κάθε µαθητής δικαιούται 250 ml γάλα ηµερησίως. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 22.127,18 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). Η επιχορήγηση του Υπουργείου θα ανέλθει σε 3.919,50 ευρώ ( 0,18 ευρώ / λίτρο γάλακτος). Το υπόλοιπο ποσό των 18.207,68 ευρώ θα προέλθει από πόρους του ∆ήµου. Το πρόγραµµα πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς (15/6/2014). Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι από τη νέα σχολική χρονιά να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της πόλης.

Φ Ω Τ Ο Α Ρ Χ ΕΙ Ο Υ

Τα σχολεία των οποίων έχει εγκριθεί η συµµετοχή από τη διεύθυνση ζωικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι τα εξής • 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας • 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας • 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας • 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας • Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας • 1ο Νηπιαγωγείο Μαγούλας • 2ο Νηπιαγωγείο Μαγούλας • Ειδικό Νηπιαγωγείο Ελευσίνας Π. Μ.


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Επικίνδυνα τοξικά αποµακρύνθηκαν από τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Μετά από συντονισµένη επιχείρηση των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής Σ. ∆ήµου: «∆εν είναι δυνατόν να µετατραπούν τα Νεόκτιστα σε χωµατερή τοξικών»

Α

κόµη ένα περιστατικό παράνοµης εναπόθεσης τοξικών στην περιοχή των Νεοκτίστων, έφερε στο φως το Τµήµα Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής. Πιο συγκεκριµένα µετά από συντονισµένη επιχείρηση και παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλας ∆ήµου, το πρωί της περασµένης Παρασκευής, αποµακρύνθηκε µεταλλική δεξαµενή η οποία περιείχε πετρελαιοειδή τοξικά.

Σοβαρά προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι κάτοικοι Η δεξαµενή είχε εναποτεθεί παρανόµως σε κεντρικό οικόπεδο στα Νεόκτιστα δίπλα σε κατοικίες και είχε δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στους κατοίκους. Μάλιστα πριν ένα µήνα περίπου Ροµά επιχείρησαν να αποσπάσουν τα µέταλλα για εµπορία βάζοντας φωτιά η οποία «έπνιξε» τα Νεόκτιστα από τοξικό νέφος. Κάτοικοι της περιοχής και ο Σύλλογος Νεοκτίστων ενηµέρωσαν την αντιπεριφερειάρχη για το θέµα και αµέσως εκπονήθηκε σχέδιο για την αποµάκρυνσή της.

Σ. ∆ήµου: «∆εν είναι δυνατόν να µετατραπούν τα Νεόκτιστα σε χωµατερή τοξικών» Η κ. ∆ήµου δήλωσε για το θέµα: «Είναι επιεικώς απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει στα Νεόκτιστα. ∆εν είναι δυνατόν µια ήδη υποβαθµισµένη περιοχή να καταδικαστεί περισσότερο και να γίνει χωµατερή τοξικών. Βρίσκοµαι σε άµεση επαφή µε τους κατοίκους της περιοχής και το Σύλλογο Νεοκτίστων τόσο για τον καθαρισµό της περιοχής, όσο και τον εξωραµσµό του χώρου. Επίσης, ενηµερώνεται διαρκώς η Ελληνική Αστυνοµία και θα γίνονται έφοδοι προκειµένου οι παραβάτες, που µελλοντικά θα επιχειρήσουν στην περιοχή, να συλληφθούν. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Σηµειώνω, επίσης, ότι ενώ είχαµε καθαρίσει σηµεία στην περιοχή µε τοξικά, οι αποθέσεις συνεχίστηκαν και αυτό πρέπει να µας προβληµατίζει. Σήµερα πάντως µαζέψαµε τη δεξαµενή και θα συνεχίσουµε και σε άλλα σηµεία».

Τρίτο φορτίο επικίνδυνης τέφρας αποµακρύνεται από το ΧΥΤΑ Φυλής Ήδη έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό περισσότεροι από 300 τόνοι

Μ

ε την αποστολή στο εξωτερικό του τρίτου κατά σειρά φορτίου, συνεχίζεται τη σήµερα ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου στις 12.30 το µεσηµέρι από τον Ε∆ΣΝΑ η διαδικασία διασυνοριακής µεταφοράς των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων. Οι συγκεκριµένες ποσότητες που ανέρχονται συνολικά σε 1.350 τόνους είχαν παραχθεί κατά το χρονικό διάστηµα 2002-2007 και έκτοτε παρέµεναν αποθηκε

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προµστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065 Η συνέχεια στη σελ. 6


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για το θέµα της διακοπής ρεύµατος σε κατοικίες άπορων και ανήµπορων πολιτών - Τα µέτρα ανακούφισης που θα ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για το θέµα των διακοπών στις ηλεκτροδοτήσεις των κατοικιών των άπορων και ανήµπορων πολιτών συµµετείχε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ & Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Στη σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, συµµετείχαν και ο Υφυπουργός, Μάκης Παπαγεωργίου, ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας & Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Κώστας Ασκούνης, ο Πρόεδρος της ∆ΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, ο Πρόεδρος της ∆Ε∆∆ΗΕ, Γεώργιος Κόλλιας, ο Πρόεδρος της ΠΕ∆Α, Νίκος Σαράντης και ο ∆ήµαρχος Λάρισας, Κώστας Τζανακούλης. Μετά το τέλος της σύσκεψης ο κ. Σγουρός δήλωσε: «Με τις σηµερινές αποφάσεις που πήραµε µε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των Υπουργών του, κ. Μανιάτη, και του Υφυπουργού του, κ. Παπαγεωργίου, του διοικητού της ∆ΕΗ και του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, κ. Ασκούνη, θέλω να πω ότι η αναντιστοιχία µεταξύ κράτους και κοινωνίας, εφ’ όσον αυτά επιτευχθούν, µικραίνει. Αυτό είναι το ζητούµενο. Όταν οι πολίτες µας έχουν ανάγκη, να είµαστε δίπλα τους. Και µπράβο στον Υπουργό και στη Κυβέρνηση που πήραν αυτή τη πρωτοβουλία. Βεβαίως είναι δύσκολο το εγχείρηµα, γιατί γίνεται για πρώτη φορά. Εµείς µε όλες µας τις δυνάµεις θα κοιτάξουµε να συµπαρασταθούµε ουσιαστικά και από την άλλη

η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος θα κοιτάξει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνδράµει τους ανήµπορους πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν το ρεύµα για να µπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα, εκτός όλων των άλλων». Συγκρότηση επιτροπών για την άµεση επίλυση των προβληµάτωνσε τοπικό επίπεδο Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα ακόλουθα µέτρα: 1. Αποφασίστηκε να συγκροτηθούν Επιτροπές σε κάθε ∆ήµο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπου της ∆ΕΗ, εκπροσώπου του ∆Ε∆∆ΗΕ και εκπροσώπων των Κοινωνικών ∆οµών των ∆ήµων και των Περιφερειών. Σκοπός των επιτροπών αυτών είναι να επιλαµβάνονται όλων των θεµάτων έκτακτων κοινωνικών αναγκών που σχετίζονται µε τη ∆ΕΗ και τα οποία θα επιλύονται άµεσα και σε τοπικό επίπεδο. 2. Οι ∆ήµοι θα αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατόν, στις συγκεκριµένες Επιτροπές τις καταστάσεις µε όσους είχαν ενταχθεί την 1η Νοεµβρίου 2013 στις κοινωνικές και προνοιακές δοµές των ∆ήµων και των Περιφερειών και στους οποίους υπήρξε διακοπή

στην παροχή ρεύµατος της οικίας τους, προκειµένου να δροµολογείται η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 3. Αντίστοιχες καταστάσεις θα ζητηθούν από την Εκκλησία και τους κατά τόπους Ιεράρχες για τους δικαιούχους των προνοιακών δοµών που διαθέτουν, ώστε επίσης να υπάρξει επανασύνδεση ρεύµατος. 4. Εντατικοποιείται η ενηµέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ), καθώς είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχουν οικογένειες και δικαιούχοι που µπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ και για διάφορους λόγους δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις. Ταυτόχρονα εντατικοποιούνται οι διαδικασίες ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο. 5. Εκδίδεται άµεσα η Υπουργική Απόφαση, µε βάση την οποία παρέχεται µε έκπτωση έως 70% ηλεκτρικό ρεύµα στις κοινωνικές δοµές των ∆ήµων, των Περιφερειών, της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, που παρέχουν κοινωνικά συσσίτια, ή λειτουργούν ως κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρµακεία ή ιατρεία. 6. Τέλος, προκειµένου να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των προβληµάτων ενόψει και του δύσκολου χειµώνα, αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού διαρκούς παρακολούθησης, µε τη συµµετοχή ΥΠΕΚΑ, ∆ΕΗ, ∆Ε∆∆ΗΕ, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και ΚΕ∆Ε, προκειµένου να δροµολογείται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο η επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν.

Τραγικός θάνατος για 86χρονη στην «καρδιά» του Ασπροπύργου Πολλά ερωτηµατικά για τις υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας

Ό , τ ι α π έ µ ε ι νε α π ό τ ι ς σ τ ά χ τ ε ς

Η

λικιωµένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο την Παρασκευή µέσα σε παλιό χαµόσπιτο στον Ασπρόπυργο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά από βλάβη σε συσκευή κλιµατισµού . Το µικρό σπίτι, 25 τ.µ. όλο κι όλο, στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου, άρπαξε φωτιά γύρω στις 8:40. Περίοικοι και εργαζόµενοι της περιοχής ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, ανέσυραν νεκρή την 86χρονη γυναίκα.

Σηµειώνουµε εδώ πως το θύµα έµενε µόνη εδώ και πολλά χρόνια και αναρωτιόµαστε γιατί οι υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριµνας που έπρεπε να ενδιαφερθούν δεν παρενέβησαν τόσα χρόνια, ενὠ το πρόβληµα ήταν γνωστό. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τµήµα της Πυροσβεστικής. \ Ε. Λιάκος

«Κροκοδείλια» δάκρυα Σε αυτή τη χώρα που για έκτη χρονιά η οικονοµική κρίση -µε ό,τι συνέπειες αυτή εχει επιφέρει στον καθένα από εµάς-συνεχίζεται, δηµοτικοί άρχοντες εξακολουθούν να «παίζουν το δικό τους γνωστό παιχνίδι». Βγάζουν δηλαδή την «ουρά» τους έξω ενώ είναι από τους κύριους υπεύθυνους της διόγκωσης του «πελατειακού» κράτους, µε τον γνωστό τρόπο «σε διορίζω, ψήφισέ µε» . Τον λογαριασµό όµως τον πληρώνουµε όλοι εµείς µε τους υπέρογκους δανεισµούς της χώρας µας . Τελευταία όλοι αυτοί - ως δια µαγείας - δηλώνουν υπερασπιστές των συµφερόντων των πολιτών, τη στιγµή που το µόνο τους ενδιαφέρει είναι η «καρέκλα» και τίποτε άλλο. Αγαπητοί αναγνώστες, αν δεν βάλουµε στο περιθώριο τα άτοµα που υπόσκαψαν το µέλλον αυτής της χώρας και συνεχίζουν να «παίζουν» τα γνωστά τους παιχνίδια τότε θα είµαστε για ακόµα µια φορά συνυπεύθυνοι στο κατά συρροή έγκληµα που βιώνουµε τα τελευταία τριάντα χρόνια κι όχι µόνο. Ε. Λιάκος

Πολλές εκπλήξεις επιφυλάσσουν οι επόµενες ηµέρες για τις δηµοτικές εκλογές στον δήµο Ασπροπύργου Μπορεί να διανύουµε εορταστικές ηµέρες, όµως αυτό δεν εµποδίζει καθόλου τις διεργασίες που γίνονται ενόψει των επικείµενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Μιλάµε για τον δήµο Ασπροπύργου, όπου σύµφωνα µε πληροφορίες, εντός των προσεχών ηµερών αναµένονται ραγδαίες εξελίξεις. Ε. Λιάκος


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Μεγάλη συµµετοχή στην ενηµερωτική εκδήλωση για την οστεοπόρωση στα Ἀ νω Λιόσια - Πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Ηµέρα Αλληλεγγύης» για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Άνω Λιοσίων ∆ήµου Φυλής διοργάνωσαν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα την οστεοπόρωση, η οποία σηµείωσε µεγάλη επιτυχία καθώς πλήθος κόσµου από την ευρύτερη περιοχή συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα νεότερα δεδοµένα γύρω από την οστεοπόρωση, την πρόληψη, την διατροφή. Η ενηµερωτική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε από εξειδικευµένους επιστήµονες την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2013 στην Αίθουσα του Α΄ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων ενώ το πρωί της ίδιας και της προηγούµενης µέρας πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας στον ίδιο χώρο σε πάνω από 230 άτοµα!! Το πάνελ των οµιλητών αποτελείτο από τον κύριο Τριανταφυλλόπουλο Γεώργιο , Χειρουργό Ορθοπεδικό και την κυρία Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση. Οι οµιλητές παρουσίασαν στον κόσµο τις προεκτάσεις που µπορεί να πάρει η οστεοπόρωση ως χρόνια νόσος και έδωσαν χρήσιµες συµβουλές σε όλους τους παρευρισκοµένους. Την εκδήλωση άνοιξε η κυρία Ειρήνη Αληµατύρη, Γραµµατέας του Α΄ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, η οποία ευχαρίστησε τους οµιλητές για την παρουσία τους καθώς και τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση και τους εθελοντές τους για τη συνεργασία αυτή. Η κα Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση παρουσίασε σηµαντικά στοιχεία από την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος για την Ελλάδα, το πολύπλευρο έργο του καθώς και την κατάκτηση του πρώτου βραβείου από τον Σύλλογό µας, στο Παγκόσµιο Συνέδριο για τους Συλλόγους Οστεοπόρωσης, που πραγµατοποιήθηκε στο Μα^άµι των Ηνωµένων Πολιτειών το 2007 καθώς και το 1ο βραβείο για τη δηµιουργία της καλύτερης καµπάνιας δηµοσιοποίησης, στο Παγκόσµιο

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας το 2013. Στη συνέχεια, απεύθυνε χαιρετισµό ο Αντιδήµαρχος, κύριος Ραφτέλης Γεώργιος, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισµό προς τους οµιλητές και τους παρευρισκοµένους, τονίζοντας την αξία της πρόληψης και της ενηµέρωσης µε την υπόσχεση πως παρόµοιες δράσεις θα γίνουν και στο µέλλον. Έπειτα, ο κύριος Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος εξήγησε αναλυτικά στο κοινό το τι είναι η οστεοπόρωση, ποιους αφορά και έδωσε πληροφορίες για την πρόληψη της νόσου. Ακόµη, µίλησε για τις µεθόδους εξέτασης που ακολουθούνται για να ανιχνευθεί η οστεοπόρωση και για τους τρόπους θεραπείας. Τέλος, απεύθυναν χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος, κύριος Μπουρα^µης ∆ηµήτριος, η υπεύθυνη των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, κυρία Αγγέλου Σταυρούλα και η Αντιπεριφερειάρχης, κυρία ∆ήµου Σταυρούλα, όπου χαιρέτησαν τους οµιλητές και τους παρευρισκοµένους, τονίζοντας τη σηµαντικότητα τέτοιων δράσεων και την στήριξης τους κλείνοντας µε την υπόσχεση ότι θα γίνονται πιο συχνά παρόµοιες δράσεις για τους δηµότες τους. Μετά το τέλος της οµιλίας ακολούθησε διάλογος µεταξύ των οµιλητών και των συµµετεχόντων, πράγµα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους τελευταίους να συνοµιλήσουν µε το επιστηµονικό πάνελ και να εκθέσουν τα ερωτήµατά τους. Τέλος, οι επιστήµονες αλλά και η οργανωτική επιτροπή έδωσαν την υπόσχεση να επαναλάβουν ακόµη µεγαλύτερες δράσεις και στο µέλλον.

Ο ∆ήµος Φυλής και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, διοργανώνουν την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2013, «Ηµέρα Αλληλεγγύης» µε στόχο τη συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου, το συσσίτιο αλλά και τους εγγεγραµµένους δικαιούχους στην Κοινωνική Υπηρεσία. ῞

O ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας “φορά τα γιορτινά του” Έναρξη της εορταστικής περιόδου αύριο µε το άναµµα των χριστουγεννιάτικων δένδρων ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας «καλωσορίζει» τα Χριστούγεννα την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013. Η γιορτινή περίοδος ξεκινά και επίσηµα µε το άναµµα των Χριστουγεννιάτικων ∆έντρων σε όλες της ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα του ∆ήµου. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί, αρχικά, το άναµµα του ∆έντρου στις Ερυθρές στις 6.30 το απόγευµα, ενώ στις 7.30 θα γίνει στα Βίλια και στις 8.00 στην Οινόη. Την επόµενη ηµέρα, την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου στην κεντρική πλατεία της Μάνδρας να µεταφερθεί το εορταστικό κλίµα. Στις 7 το απόγευµα θα πραγµατοποιηθεί το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους. Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί όλους τους δηµότες, όλων των ενοτήτων, καθώς και τους δηµότες της ευρύτερης περιοχής, να παραβρεθούν και να γιορτάσουν από κοινού.

Ο

Πλούσιο εορταστικό πρόγραµµα για παιδιά, παιχνίδια, δώρα και φυσικά ο Άγιος Βασίλης θα βρεθούν στην πλατεία της Μάνδρας για να δηµιουργήσουν ζεστή, αγιοβασιλιάτικη και χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα. Ελάτε όλα τα παιδιά να χαρούµε µαζί της γιορτινές ηµέρες.

Οι Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου σας περιµένουν στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, στην οδό ∆ηµαρχείου 13 στην κεντρική πλατεία Άνω Λιοσίων (Πλατεία Ηρώων) από τις 10.00 π.µ. – 19.00. µ.µ προκειµένου να συµµετάσχετε, συµβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλουµε ώστε να βοηθηθούν οι συµπολίτες µας που δοκιµάζονται από την δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Στόχος όλων είναι αυτές τις γιορτινές µέρες κανείς συµπολίτης µας να µην µείνει µόνος και αβοήθητος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-2473733.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

∆ΥΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η νέα σύνθεση της ΝΟ.∆.Ε. ∆υτικής Αττικής Σας γνωρίζουµε ότι, µετά τις τελευταίες εσωκοµµατικές εκλογές που έγιναν, σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Περιφερειακών Οργανώσεων, η νέα σύνθεση της ΝΟ.∆.Ε. ∆υτικής Αττικής µετά τη συγκρότησή της σε σώµα είναι η εξής: Πρόεδρος : ∆ρένης Αθανάσιος Γεν. Γραµµατέας & Υπεύθυνος Τοµέα Μισθωτών : Μαυροειδάκος Ιωάννης Γεν. Γραµµατέας Κοινοβουλευτικής οµάδας: Μπούρας Αθανάσιος ∆ήµαρχος Ασπροπύργου : Μελετίου Νικόλαος ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας : ∆ρίκος Γεώργιος ∆ήµαρχος Μεγάρων : Μαρινάκης Ιωάννης Πρόεδρος ΟΝΝΕ∆ : Παπασωτηρίου Νικόλαος Πρόεδρος ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ασπροπύργου : Νερούτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ελευσίνας (Αν/της Πρόεδρος) : Παραδείση Κυριακή Πρόεδρος ∆ΗΜ.Τ.Ο. Μάνδρας - Ειδυλλίας : Βλάχος Νικόλαος Πρόεδρος ∆ΗΜ.Τ.Ο. Μεγάρων : Σακελλαρίου Γεώργιος Πρόεδρος ∆ΗΜ.Τ.Ο. Φυλής : Σαρλάς Μαρίνος Υπεύθυνη Τοµέα Αγροτικού : Μαυρουκάκη Μαγδαληνή Υπεύθυνος Τοµέα ∆ικαιοσύνης: Μυλωνάς Γεώργιος Υπεύθυνος Τοµέα Εµπόρων- Βιοτεχνών : Τσιρώνης Παναγιώτης Υπεύθυνος Τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής(Αν/της Γραµ.): Πέππας Ιωάννης Υπεύθυνος Τοµέα Οικονοµίας : Νταλακώστας Νικόλαος Υπεύθυνος Τοµέα Παιδείας : Τσίγκος ∆ηµήτριος Υπεύθυνος Τοµέα Πολιτισµού : Σχίζας Αθανάσιος Υπεύθυνη Τοµέα Υγείας : Κοπανάκη Ευαγγελία Υπεύθυνος Τοµέα Υποδοµών & ∆ικτύων : Καρίκης ∆ηµήτριος Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασµού: Σαφαρίκα Αικατερίνη

Ο Πρόεδρος ∆ρένης Αθανάσιος

Ο Γεν. Γραµµατέας Μαυροειδάκος Ιωάννης

Σήµερα στις 19:30 στο Πνευµατικό κέντρο ο Ιεροµόναχος, της Ιεράς ΜονήςΣίµωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους, κ. κ. Θεολόγος, µε θέµα: «1050 χρόνια Άγιον Όρος»

ύο άκρως ενδιαφέρουσες διαλέξεις περιλαµβάνει, τούτη τη βδοµάδα, το πρόγραµµα του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Για την πρώτη διάλεξη της εβδοµάδας, τη ∆ευτέρα, 9 ∆εκεµβρίου, στις 19:30, στο βήµα του καταξιωµένου θεσµού, θα βρεθεί ο Ιεροµόναχος, της Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους, κ.κ. Θεολόγος. ο θέµα που θα αναπτύξει, αφορά στη διαδροµή 1050 χρόνων, που έχει διανύσει το «Περιβόλι της Παναγιάς». Ίσως ο σηµαντικότερος πυλώνας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε τεράστιο θρησκευτικό, ιστορικό, γραµµατειακό και πολιτισµικό φορτίο. (Η Ιερά Αγιορείτικη Μονή Η διάλεξη αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της δηµιουργικής συνεργασίας Σίµωνος Πέτρας) του θεσµού, µε τη δραστήρια, νεανική συντροφιά του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Ασπροπύργου, η οποία, µε επικεφαλής τον Αρχιµανδρίτη κ.κ. Θεοδόσιο Οικονοµίδη, διαµόρφωσε µέρος του προγράµµατος του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, για την περίοδο 2013-2014.

Την Πέµπτη στο βήµα του Ανοιχτού Πανεπιστήµιου ο Β. Μαρκεζίνης Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, όµως, και η προγραµµατισµένη διάλεξη της προσεχούς Πέµπτης, 12 ∆εκεµβρίου, µε ώρα έναρξης 18;30. Οµιλητής, είναι ο γνωστός Ακαδηµαµκός, κ. Βασίλειος Μαρκεζίνης, και εύλογο το ενδιαφέρον εξαιτίας του θέµατος που επέλεξε να παρουσιάσει: «Η Ελλάδα στον κατήφορο». Όπως συνηθίζει, σε όλες τις δηµόσιες καταθέσεις του, κι έκανε πρόσφατα µέσω του οµότιτλου βιβλίου του, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σιδέρη, ο κ. Μαρκεζίνης αναµένεται να µεταδώσει την αγωνία και τις γνώσεις του, στους ακροατές του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για ειρηνική ανατροπή της πολιτικής εξαθλίωσης, που έφερε την Ελλάδα στα σηµερινά αδιέξοδα. Στο πλαίσιο αυτό, το µεγαλύτερο τµήµα της διάλεξης, θα καλύπτει η ανάλυση και η παρουσίαση των βασικών παραµέτρων που αφορούν στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άµυνα, καθώς θεωρεί πως έχουν παραγκωνιστεί, µπροστά στον οικονοµικό ορυµαγδό που έχει πλήξει τη χώρα. Ο κ. Βασίλειος Μαρκεζίνης, είναι Νοµικός, τακτικός Καθηγητής, Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιεθνικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου του Ώστιν του Τέξας (ΗΠΑ). Πρώην τακτικός Καθηγητής, Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Παγκοσµίου ∆ικαίου, του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Επίσης, ο κ. Μαρκεζίνης, διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστήµιου του Λάïντεν (Ολλανδίας) και του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαµκού και Συγκριτικού ∆ικαίου. Συνολικά, έχει διδάξει σε είκοσι πέντε Πανεπιστήµια ανά τον κόσµο, έχει συγγράψει πάνω από τριάντα βιβλία και πάνω από εκατόν τριάντα νοµικά άρθρα, τα οποία έχουν δηµοσιευθεί σε νοµικά περιοδικά σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα έργα του κ. Μαρκεζίνη έχουν µεταφρασθεί στα γερµανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά και κινεζικά. Είναι Μέλος της Βρετανικής Ακαδηµίας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Γαλλικής Ακαδηµίας και της Ακαδηµίας Αθηνών, Ξένος Εταίρος της Βελγικής, της Ολλανδικής και της Ιταλικής (Academia dei Lincei) Ακαδηµίας, όπως επίσης και του Αµερικανικού Ινστιτούτου ∆ικαίου.

Η συνέχεια του κειµένου από τη σελ. 3

υµένες στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στη Φυλή. Οι ποσότητες των τεφρών ανασυσκευάζονται σε ειδικούς σάκους µε την προβλεπόµενη σήµανση, φορτώνονται σε containers και οδηγούνται στο λιµάνι του Πειραιά από όπου µεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις στην Πορτογαλία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανασυσκευασίας και µεταφοράς τηρούνται αυστηρά µέτρα ασφαλείας. Ήδη έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό περισσότεροι από 300 τόνοι της παλαιάς τέφρας.


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

∆ραµατοποιηµένη αφήγηση παραµυθιού για µαθητές

Τ

Νέες διακρίσεις για τα παιδιά του Κέντρου «ΑΡΩΓΗ» στις Αχαρνές Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Π. Φαλήρου, διοργάνωσαν την 14 ηµερίδα BOWLING. Στη συγκεκριµένη δράση συµµετείχαν 28 ΦορείςΣχολεία-Ιδρύµατα ατόµων µε αναπηρία. Το κέντρο “ΑΡΩΓΗ” στο δήµο Αχαρνών συµµετείχε µε µια ικανότατη οµάδα η οποία κατέκτησε αρκετά µετάλλια και ειδικότερα : 1 θέση (Χρυσό) στο οµαδικό - 3 θέση (Χάλκινο) στο ατοµικό - 4 θέση (µετάλλιο συµµετοχής) στο ατοµικό και την 6 θέση (µετάλλιο συµµετοχής) στο ατοµικό . Ο Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κος Κώστας Χωριανόπουλος δήλωσε µε χαρά: «Για άλλη µια φορά τα παιδιά του κέντρου µας έκαναν υπερήφανους φέρνοντας στο δήµο µας άλλη µια επιτυχία και πολλά µετάλλια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια».

ο Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας των Αχαρνών ως κέντρο γνώσης και πληροφόρησης της πολιτισµικής κληρονοµιάς, καλείται να διαδραµατίσει κατά τη περίοδο των Χριστουγέννων και ρόλο ψυχαγωγίας µε ποικίλες δράσεις. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στους χώρους πολιτισµικής αναφοράς των Αχαρνών απευθύνονται στους µαθητές των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών. Στόχος µέσα από αυτές τις δράσεις να προσφέρει λίγο χαµόγελο στα παιδιά, αποτελώντας παράλληλα εστίες δηµιουργικής γνώσης, πληροφόρησης, πολιτισµού και κοινωνικοποίησης. Yπενθυµίζεται, λοιπόν, ότι σε συνεργασία µε µουσικούς του Ωδείου Αχαρνών και εθελοντών θα πραγµατοποιήσει στην Αρχαιολογική Συλλογή απέναντι από το ∆ηµαρχείο στις 11 και 18 ∆εκεµβρίου ηµέρα Τετάρτη και στις 17 ∆εκεµβρίου ηµέρα Τρίτη στο Πνευµατικό Κέντρο των Θρακοµακεδόνων και ώρα 11:00 π.µ. δραµατοποιηµένη αφήγηση παραµυθιού της αρχαιολόγου Ελένης Κασσωτάκη συνοδεία ζωντανής µουσικής (λύρα, λαούτο, κανονάκι, τουµπερλέκι). Τίτλος του παραµυθιού: «Ο καλικάντζαρος Ξεναιτέτος υιός Μανδρακούκου το γένος Κωλοβελόνη αναζητεί το γενεαλογικό του δέντρο στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών». Αφορµή οι λα=κές παραδόσεις για τους καλικάντζαρους, τα ήθη και τα έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου και τα αντικείµενα της Συλλογής. Οι µαθητές µέσα από τη µέθοδο της δραµατοποιηµένης αφήγησης παρακολουθούν το µαγικό ταξίδι του µικρού καλικάντζαρου στην ελληνική επικράτεια που αναζητά την καταγωγή του τις µέρες του ∆ωδεκαήµερου, γνώση αλλά και αγάπη. Τα παιδιά µαζί µε τη γιαγιά- κούκλα, την Κυρά Καλή γίνονται οι ίδιοι βοηθοί του µικρού τρυφερού καλικάντζαρου που ψάχνει απεγνωσµένα να βρει τις ρίζες του. Οδηγός τους τα ελληνικά κάλαντα που τόσο αγαπά αυτός ο τόσο αλλιώτικος καλικάντζαρος. Παρακαλούνται τα παιδιά να προσέλθουν µε σκουφάκια Αι Βασίλη ή ξωτικών και τριγωνάκια. Όσα παιδιά είναι σε λαογραφικούς συλλόγους την ηµέρα εκείνη καλούνται να έρθουν µε την παραδοσιακή τους φορεσιά.

…ήρθαν τα Χριστούγεννα… στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας Ξεκίνησαν οι προγραµµατισµένες εκδηλώσεις, για µικρούς και µεγάλους, που θα διαρκέσουν όλο το ∆εκέµβρη

Η

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας εγκαινίασε το πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων το απόγευµα της Τετάρτης 4 ∆εκεµβρίου 2013. Το πρώτο εργαστήρι στήθηκε στο χώρο του Αναγνωστηρίου και οι καλύτεροι «πρωτοµάστορες», όλων των ηλικιών, κατέκλυσαν το χώρο. Τα παιδιά µε φαντασία και καταπληκτικές ιδέες έφτιαξαν την πρώτη Χριστουγεννιάτικη Κάρτα τους και έγραψαν τις ευχές που θα ήθελαν να ξέρει ο … Άγιος Βασίλης. Παιχνίδι και µάθηση συνδυάστηκαν µοναδικά αφού τα παιδιά έµαθαν, παράλληλα µε την κατασκευή τους, την ιστορία της πρώτης Χριστουγεννιάτικης κάρτας. Οι Χριστουγεννιάτικες ∆ράσεις της βιβλιοθήκης Μάνδρας – Ειδυλλίας θα διαρκέσουν όλο το ∆εκέµβρη και θα περιλαµβάνουν ποικίλες δραστηριότητες. Κατασκευές, αναγνώσεις χριστουγεννιάτικων βιβλίων, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, φαντασία και πάνω από όλα γιορτινό πνεύµα. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για εγγραφές παρακαλούµε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 - 5555311 ή στη διεύθυνση Θεµιστοκλέους 10, 1ος όροφος. Η βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας γιορτάζει και σας καλεί όλους να συµµετέχετε.


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Η συνέχεια του κειµένου από σελ. 2

ποιώντας ένα ειδικά διαµορφωµένο δροµολόγιο. Το δροµολόγιο αυτό θα περιλαµβάνει τις οδούς Βεροίας - Ηµαθίας - Φλωρίνης Ηµαθίας - Βεροίας. Οι υπόλοιπες οδοί, θα παραµείνουν ως έχουν. Σύντοµα σε κανονική λειτουργία οι Λεωφορειακές γραµµές «Ζητώντας συγγνώµη από τους συνδηµότες µας για την ταλαιπωρία των τελευταίων ηµερών σε ότι αφορά την µετακίνησή τους, αλλά και την τυχόν αναστάτωση που δηµιουργείται από τα έργα που πραγµατοποιούνται στην πόλη µας, ενηµερώνουµε ότι σύντοµα οι εργασίες αποπερατώνονται και οι λεωφορειακές διαδροµές, επανέρχονται σε κανονική λειτουργία», επισηµαίνουν ο κ. Ξαγοράρης και Βρεττός. Π. Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Β1 ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , << Κτηµατογράφησης - Πολεοδόµησης Πράξης Εφαρµογής Πολεοδοµικής Ενότητας 7 ∆ήµου Ελευσίνας >>. Μετά την µε αρίθµ. 272 / 2013 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πολεοδοµική Ενότητα 7 ( Aνω Σαρανταπόταµος ) του ∆ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Β1 ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , <<Ολοκλήρωση µελέτης , πολεοδόµηση (ένταξη σε σχέδιο και πράξη Εφαρµογής) στην περιοχή Σρανταπόταµου του ∆ήµου Ελευσίνας >>. Μετά την µε αρίθµ. 273/2013 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πολεοδοµική Ενότητα 6 ( Κάτω Σαρανταπόταµος ) του

Ελευσίνας προκειµένου να λάβουν γνώση του Β1 Σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης. Οι τυχόν αντιρρήσεις, ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν εντός 15 εργασίµων ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον Τύπο. Οι κύριοι, νοµείς και κάτοχοι ακινήτων δύναται να λάβουν γνώση επί των αναρτηµένων σχεδίων καθηµερινά από τις 09:00 π.µ. µέχρι 01.30 µ.µ. στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας στο ∆ηµαρχείο επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρας (υπευθ. κ. Μαρία Βασιλείου - 1ος όροφος ) . Ο ∆ήµαρχος Τσουκαλάς Γεώργιος ∆ήµου Ελευσίνας προκειµένου να λάβουν γνώση του Β1 Σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης. Οι τυχόν αντιρρήσεις, ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον Τύπο. Οι κύριοι, νοµείς και κάτοχοι ακινήτων δύναται να λάβουν γνώση επί των αναρτηµένων σχεδίων καθηµερινά από τις 09:00 π.µ. µέχρι 01.30 µ.µ. στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας στο ∆ηµαρχείο επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρας ( υπευθ. κ. Μαρία Βασιλείου -1ος όροφος ) . Ο ∆ήµαρχος Τσουκαλάς Γεώργιος

ΓΑΜΟΣ Ο ΚΟΥΡΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΛΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΟΒΑ (KOSTOVA) ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΙΣΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΓΚΑΝΤΖΑΝΟΒΣΚΙ™ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΒΟΡΟΣΣΙ™ΣΚΙ™ ΣΤΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ ΡΩΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ ΡΩΣΙΑΣ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ TOY KEΠ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΩΦΡΙΑΣ) ΑΡ. ΜΕΛ. : 190 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο ∆ήµος Φυλής ενδιαφέρεται για την µίσθωση ισογείου οικήµατος µετά υπογείου, µε εµβαδόν ισογείου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 170 τετραγωνικών µέτρων τα οποία σε επιµέρους διαµορφωµένα χώρους , θα χρησιµοποιηθούν για τη ( στέγαση του ΚΕΠ παράρτηµα Ζωφριάς ). Το εµβαδόν του υπογείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 τετραγωνικά µέτρα περίπου και θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος. αποθηκευτικός Το οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται στην Π.Ε. Ζωφριάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής , σε κεντρικό δρόµο , κατά προτίµηση επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου , για λόγους κεντρικής θέσης και ευκολότερης πρόσβασης των δηµοτών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το προς µίσθωση οίκηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές του ΓΟΚ ( στατική επάρκεια – θερµοµόνωση – ύδρευση – αποχέτευση – πυροπροστασία ) , να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ράµπα προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ , ηλεκτρισµό και παροχή νερού µε δικούς του ανεξάρτητους µετρητές , να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό και να διαθέτει τους απαραίτητους επίσης βοηθητικούς χώρους , WC κλπ . Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα γίνει µε δηµοπρασία (µειοδοτική , προφορική και φανερή), σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 270/81 Π.∆., τον Ν. 3130/2003 και τον εν ισχύ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.06 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων ». Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει το χαµηλότερο µίσθωµα. Η δαπάνη που θα προκύψει , θα από τον τακτικό καλυφθεί προ¶πολογισµό της εκάστοτε χρονιάς του ∆ήµου Φυλής από τον Κ.Α. 15.6232.10001 ΦΥΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 5-12-2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χατζόπουλος Χαρίλαος Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Μαραγκός Νικόλαος Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχ/κός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ TOY KEΠ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΩΦΡΙΑΣ) ΑΡ. ΜΕΛ. : 190 / 2013 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ιακηρύσσει ότι : Ο ∆ήµος Φυλής προτίθεται να προβεί σε µίσθωση ακινήτου µε φανερή και προφορική µειοδοτική δηµοπρασία , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463 / 2006 και του Π.∆. 270/1981. Ειδικότερα ενδιαφέρεται να µισθώσει ένα έτοιµο προς χρήση ισόγειο οίκηµα µετά υπογείου, µε εµβαδόν ισογείου συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 170 τετραγωνικών µέτρων, τα οποία διαµορφωµένα σε επιµέρους χώρους , θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση του ΚΕΠ ( παράρτηµα Ζωφριάς ). Το εµβαδόν του υπογείου θα πρέπει να είναι

τουλάχιστον 150 τετραγωνικά µέτρα περίπου και θα χρησιµοποιηθεί ως Το αποθηκευτικός χώρος . οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται στην Π.Ε. Ζωφριάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής , σε κεντρικό δρόµο , κατά προτίµηση επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου , για λόγους κεντρικής θέσης και ευκολότερης πρόσβασης των δηµοτών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το προς µίσθωση οίκηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές του ΓΟΚ ( στατική επάρκεια – θερµοµόνωση – ύδρευση – αποχέτευση – πυροπροστασία ) , να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ράµπα προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ , ηλεκτρισµό και παροχή νερού µε δικούς του ανεξάρτητους µετρητές , να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό και να διαθέτει τους απαραίτητους επίσης βοηθητικούς χώρους , WC κλπ . Η δηµοπρασία διεξάγεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους : ΑΡΘΡΟ 1Ο ∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας Ο ∆ήµαρχος Φυλής θα 1) δηµοσιεύσει λεπτοµερή διακήρυξη των παρόντων όρων , σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/81. 2) Με την ανωτέρω διακήρυξη του ∆ηµάρχου , όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο που πληροί τις προ¶ποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία , µπορούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευσή της , να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. 3) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µαζί µε φάκελο ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 4 της παρούσης , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου υπ’ όψιν της εκτιµητικής επιτροπής , στην ∆/νση : ∆ηµαρχιακό Μέγαρο , Πλατεία Ηρώων 1 , Τ.Κ. 13341 . Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 213-2042716 , 213-2042715 . FAX: 213- 2042714 . 4) Η εκτιµητική επιτροπή η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 270/81, αποτελείται από δύο µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (οριζοµένου ενός εξ’ αυτών ως προέδρου ) και ένα Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας , αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και µετά από επιτόπια έρευνα , θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη των προσφορών θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση η οποία θα περιλαµβάνει : α) Το ∆ήµο ή Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο, β) Το είδος , τη θέση , τα όρια και κάθε λεπτοµερή περιγραφή αυτού, γ) Το εµβαδόν και τις διαστάσεις του ακινήτου, δ) Την τρέχουσα αξία κατά τετραγωνικό µέτρο και για το σύνολο του ακινήτου. Η έκθεση αυτή µαζί µε το διάγραµµα του ακινήτου , το ποίο συντάσσει ο Μηχανικός της επιτροπής , θεωρείται από τον προµστάµενο της Τ.Υ. και αποστέλλεται στο ∆ήµο µε ευθύνη του προέδρου της επιτροπής. Η εκτίµηση της επιτροπής µε φροντίδα του ∆ήµου , κοινοποιείται σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον και λαµβάνεται υπ’ όψιν για τον προσδιορισµό του µεγίστου ορίου της πρώτης προσφοράς το οποίον δεν µπορεί να αυξηθεί πέραν του 10% αυτού που καθορίστηκε από την εκτιµητική επιτροπή. 5) Η εκτιµητική επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται. 6) Ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του θα ορίσει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας καλώντας µε απόδειξη αυτούς των

το οποίων κατάλληλο.

ακίνητο

κρίθηκε

ΑΡΘΡΟ 2Ο Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 1) Όσων το προσφερόµενο ακίνητο κριθεί από την εκτιµητική επιτροπή ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει ο ∆ήµος , θα κληθούν να λάβουν µέρος στην φανερή , και µειοδοτική προφορική δηµοπρασία , η οποία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής , ή Επιτροπής που ορίζεται απ’ αυτήν , η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 103 του Ν. 3463/ 2006 είναι αρµόδια για την διεξαγωγή της Η Επιτροπή δηµοπρασίας . νόµιµα εφόσον συνεδριάζει παρευρίσκονται όλα τα µέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 2) Η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας θα ορισθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως και επί αποδείξει στους ενδιαφεροµένους , των οποίων το ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο. 3) Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής . ΑΡΘΡΟ 3Ο Αντικείµενο της δηµοπρασίας 1) Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό , η µίσθωση έτοιµου προς χρήση ισογείου οικήµατος µετά υπογείου, µε ισογείου συνολικής εµβαδόν τουλάχιστον 170 επιφάνειας τετραγωνικών µέτρων, τα οποία διαµορφωµένα σε επιµέρους χώρους , θα χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση του ΚΕΠ ( παράρτηµα Ζωφριάς ). Το εµβαδόν του υπογείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 τετραγωνικά µέτρα περίπου και θα χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος. Το οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται στην Π.Ε. Ζωφριάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής , σε κεντρικό δρόµο , κατά προτίµηση επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου , για λόγους κεντρικής θέσης και ευκολότερης πρόσβασης των δηµοτών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. ΑΡΘΡΟ 4Ο ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - δικαιολογητικά 1) Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες , που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προ¶ποθέσεις της παρούσας διακήρυξης . 2) Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης , τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αυτής. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία , πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό , το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. β) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο , ώστε να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. γ) Θεωρηµένο από την Πολεοδοµία αντίγραφο οικοδοµικής άδειας µετά την αποπεράτωση της κατασκευής. δ) Περιγραφή του προσφεροµένου ακινήτου , µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια µε συνηµµένα θεωρηµένα από την Πολεοδοµία σχεδιαγράµµατα κατόψεων, διάγραµµα κάλυψης , καθώς

και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισµού. ε) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη του προσφέροντος , για τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφεροµένου ακινήτου , καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία. στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισµού . Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του Γραφείου αρµόδιου Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων ( ΓΑΣ ή ΤΑΣ) για την εκτέλεση των επισκευής βλαβών εργασιών σύµφωνα µε σχετική µελέτη, νοµίµως επικυρωµένη. ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης , τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. η) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του ∆ήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε . θ) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου , οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής , παρουσιάζοντας και το νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο , διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για το δικό του λογαριασµό. 3) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή . 4) ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί , διότι το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την εκτιµητική επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά . Επίσης µπορεί να συµµετέχει δεν ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία . 5) Ο τελευταίος µειοδότης οφείλει να φέρει και εγγυητή , ο οποίος µαζί µε αυτόν θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας .

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΑΡΘΡΟ 5Ο Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας – ανάδειξη µειοδότη 1) Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής . Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη . Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη . 2) Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας . Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή , µνηµονεύονται στο πρακτικό και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει γι’ αυτές µε πλήρη αιτιολογία . 3) Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το χαµηλότερο ποσό . 4) Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης .

βρίσκεται το ακίνητο , το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλεία . Ο ∆ήµος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται , δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού , είτε στη µείωση αυτού . Ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό . Το ακίνητο πρέπει να είναι 2) µε τις έγγραφες σύµφωνο διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα λοιπά στοιχεία τα οποία οφείλει να προσκοµίσει . Μέχρι την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου και την πλήρη µεταβίβαση αυτού προς το ∆ήµο , δεν δικαιούται να ενεργήσει χώρο καµιά απολύτως στο ή προσθήκη ή τροποποίηση αφαίρεση που να µεταβάλλει την µορφή , χωρίς την άδεια του ∆ήµου , ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις . Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του ∆ήµου συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου , λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης . 3) Η µίσθωση θα έχει διάρκεια 12 (∆ώδεκα) χρόνια , σύµφωνα µε το 4 του άρθρο Ν. 3130/2003 , το δε µίσθωµα θα µηνιαίο και δεν θα είναι αναπροσαρµόζεται µέχρι το 2013 σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4002 /011 (ΦΕΚ Ά 180/22-8-11). Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος κάθε τριµηνίας . Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που καθορίζονται από τις ισχύουσες τον διατάξεις , επιβαρύνουν εκµισθωτή. Σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης , θα καταβάλλεται ενοίκιο σύµφωνα µε τις διατάξεις που θα ισχύουν. 4) Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται του δικαιώµατος , όταν θα αποκτήσει ιδιόκτητο χώρο για την παραπάνω χρήση , µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , να λύσει µονοµερώς την πιο πάνω µίσθωση µε ανακοίνωση προς τον εκµισθωτή , η οποία θα γίνει τουλάχιστον (3) τρείς µήνες πριν τη λύση της µίσθωσης και χωρίς να έχει ο ∆ήµος υποχρέωση αποζηµίωσης για την πρόωρη λήξη. 5) Το ποσό του µηνιαίου ενοικίου που θα προσφέρει ο τελευταίος µειοδότης θα καταβάλλεται από το ∆ήµο προς αυτόν µε την έκδοση αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος αφού προσκοµισθούν τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά . 6) Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Αττικής , ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος , ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καµία αποζηµίωση . 7) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ∆ήµου και του µειοδότη σχετικά µε τη λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή , αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση . Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια . 8) Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση , λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τη Οικονοµική Επιτροπή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία , που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα , καθώς επίσης και η µονοµερής άρνησή του για προσυπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου .

ΑΡΘΡΟ 6Ο Όροι της σύµβασης – δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 1) Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο για την πραγµατική κατάσταση στην οποία

ΑΡΘΡΟ 7Ο Υπογραφή της σύµβασης 1) Ο µειοδότης και ο εγγυητής αυτού , οφείλουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στο µειοδότη της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της

δηµοπρασίας απόφασης , να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης , ενεργείται διαφορετικά επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και εγγυητή , ενεχοµένων και των δύο για την «επί το έλαττον διαφορά» του τµήµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας . Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος . Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας , η σύµβαση ότι καταρτίσθηκε θεωρείται οριστικά . 2) Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία το ποσό που ορίζεται κατακυρώθηκε στο όνοµά του , το οποίο µπορεί να µειωθεί µε του ∆ηµοτικού απόφαση Συµβουλίου . 3) Η δηµοπρασία διεξάγεται , επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται τηρούµενων των διατάξεων του Π.∆. 270/1981 ,του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3130/2003 . 4) Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης . ΑΡΘΡΟ 8Ο Επανάληψη της δηµοπρασίας 1) Η δηµοπρασία µαταιώνεται αν στον τόπο και κατά το χρόνο διενέργειάς της δεν εµφανισθεί ενδιαφερόµενος να συµµετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 , είναι δυνατή µετά από του αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών , η µίσθωση να γίνει µε απευθείας ανάθεση . 2) Το αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους . 3) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται αν ο µειοδότης , χωρίς νόµιµο λόγο , δεν προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 4) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης , εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Π.∆. 270/1981 , του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3130/2003. ΑΡΘΡΟ 9Ο Λοιπές διατάξεις 1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται : α) Την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του , µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης . β) Την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας . γ) ∆εν αποκλείεται ακόµη να επιδιώξει ο ∆ήµος και την αποζηµίωσή του για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λύση της σύµβασης λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη . 2) Τα κηρύτεια δικαιώµατα , τέλη χαρτοσήµου , τα έξοδα του συµφωνητικού , τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο, βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη . Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων . 3) Περίληψη των όρων της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου , δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 270/81. ……/……/ 2013 Ο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΥΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 18-4-2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χατζόπουλος Χαρίλαος Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Μαραγκός Νικόλαος ΑρχιτέκτωνΠολιτικός Μηχ/κός


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Με ένα τέρµα που σηµείωσε στο 28' µε φάουλ ο Σωπιάδης ο Αίας Παραλίας επικράτησε του Ακράτητου 1-0.∆ιαιτήτευσε ο Σταµάτης ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ:Στρατηγαρέας, Χλίνος, Γκάνο (86'Σάρα), Ρουµελίδης(68'Χάντι), Λιάκος, Ντούρος, Παπαδόπουλος, Σωπιάδης,Πουµπουρίδης, Α ΙΑ Σ Π Α Ρ Α ΛΙ Α Σ Κλογκέρι, Μαρινόπουλος (61'Βατάι). ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Αγκάνοβ, Ζησούδης, Καραπαπάς, Τσαλερίδης, Λούντζης, ∆έδες (61'Καραχάλιος), Τόσι (46'Μαύρος), Τσιγγόπουλος, Παρασίδης,Πουλής(69'Καλέµι).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ ΣΤΟ 0-2 Ο Ατταλος Νέας Περάµου απέδρασε απο την Φυλή αφού επικράτησε του Θρασύβουλου µε 2-0. Τα τέρµατα σηµείωσε ο Κουσίδης (65'86'). Ενώ οι νικητές είχαν και δύο δοκάρια µε τον Γκελάι (80' 88'). ∆ιαιτητής ήταν ο Βάτσιος. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Κούρλος, Γκέκας, Τοτονίδης, Παντούλας(83'Ρόδης), Σφακιανάκης,Κολίτσι, Κωνσταντακόπουλος(84'Παραπονιάρης), Πουρουτίδης,Μπρέµπος,Σουλιώτης,Καλαµιώτης. ΑΤΤΑΛΟΣ: Πορανίδης, Τζαφέρης, Πέγκος, Φυσαράκης, Τζαφεράκος, Καραµπλάκας, ∆ούκας(78'Γκελάι), Τούσης, Μπαγδάτογλου(64'Κατσάφαρος), Μεχµέτογλου, Κουσίδης(86'Κόρµαλης).

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΕ∆ΡΑΣΕ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ύστερα από µια ωραία εµφάνιση ο Εθνικός Πανοράµατος επικράτησε στην Ελευσίνα στο (Γ.Ρουµελιώτης) του Ηρακλή µε 3-0 και συνέχισε την ανοδική του πορεία. Τα τέρµατα σηµείωσαν οι Κονιαβίτης (2' πέναλτι 29'), ∆ανιγγέλης Γ. 68'.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Π Α Ν ΟΡ Α Μ Α Τ Ο Σ

Φιλικό της οµάδος της Ουνέσκο για τον Γιάννη Μαντζουράνη Ένα υψηλών προδιαγραφών και παράλληλα ιστορικό φιλικό θα δώσουν σήµερα στις 17.00 το απόγευµα οι Παλαίµαχοι του Εθνικού κόντρα στην ποδοσφαιρική οµάδα της Unesco. Η αναµέτρηση θα λάβει χώρα στα γήπεδα του Star football Club, στη Βούλα, και θα είναι αφιερωµένη στον µεγάλο Γιάννη Μαντζουράνη, τον γνωστό «Εθνικάρα». Πρόκειται για το πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας εποχής των παλαιµάχων του συλλόγου και το παρών αναµένεται να δώσουν πολλά µεγάλα ονόµατα που λάµπρυναν µε την παρουσία τους τον Εθνικό αλλά και συνάµα το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τους: Καψή, Μπατσινίλα, Γεωργάρα, ∆ηµόπουλο, Κοτίδη,Αντωνάτο,Ρασιδάκη,Γρηγορίου, Μουκέας Κατσικογιάννη, Αρµόδωρο, Στριµπέλη, Μουτάφη, οι Αδερφοί Σταµατάκη και πολλοί άλλοι που λαµβάνουν µέρος στο νέο ξεκίνηµα των παλαίµαχων του συλλόγου..

∆ιαιτήτευσε ο Αλιάγας που απέβαλε τους Αξιώτη 59' και Κονόµι 80' ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ∆ήµας, Πέππας, Αξιώτης,Βάσης, Λυµπέρης(71'Λιακάτος), Τσολερίδης(71'Μουατζίρι), Λένα, Πόκα, Καρκαµπάτσης (73'Μακρής), Παπαδόπουλος. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Τσέπερης,Τρίκας, Κίσσας, Κονόµι, Μπούκας (69' Τσεβάς), Κοτρώτσιος, ∆ανιγγέλης Γ(81' Γιανναδάκης), Κατσαρός, Κονιαβίτης (77' Κίτσας), Λούφι, Ντάι.

ΜΑΤΣ ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-2 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ Ο Αστέρας Ανω Λιοσίων σε ένα µάτς Γκράν Γκινιόλ στο γήπεδο του Πανοράµατος επικράτησε του Μεγαρικού µε 3-2.Τα τέρµατα των νικητών σηµείωσαν οι: Μαρίνης (28', 87') Παπαιωάννου 57' Για λογαριασµό των φιλοξενουµένων που έχασαν πέναλτι στο 80' που κτύπησε ο ∆έσκος και απέκρουσε ο ∆αµιανόπουλος τα τέρµατα σηµείωσε ο Νότα (70'76').∆ιαιτητής Μπούρδος Βοηθοί:Βαρλάγκας-Χαµπηλάι ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ∆αµιανόπουλος, Παπαιωάννου, Καλαµιώτης, Μιχαλόπουλος, ∆ερνίκας, Ελεύθερος, Γκανιάς(80'Νταφόπουλος), Μπουρλής, Μαρίνης, Τσατσαρώνης 59'Κούτας, Λάσπας(88'Ασβεστόπουλος). ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Παπαµιχαήλ, ∆άλλας, Σάλτας, Βορίσης, Μπαµπάνης, Τσουκαλάς(60'Ασπιώτης), ∆έσκος, Νότα Α, Μπέλσης, Λουκάς (87'Ζήσης),Γκασπαριάν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 2-2 Υστερα απο ένα δραµατικό µάτς στην Γκορυτσά ο Απόλλων Ποντίων παραχώρησε ισοπαλία στην Πανελευσινιακή Ενωση 2-2. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισµα στο σκόρ στο 9' µε τον Ιωακειµίδη για να ισοφαρίσει ο Πέππας Γ. 28'. Ο Σακκίδης στο 76' σηµείωσε το 2-1 γαια να φέρει το µάτς στα ίσια ο Παπαδόπουλος 84'. Οι Απολλωνιστές έχασν πέναλτι που κτύπησε ο Καβαζίδης άουτ 30'. ∆ιαιτήτευσε ο Βαλκάνος-Βεζυράκης-Στρίκος ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ:Ουσταµπασίδης, Χιονίδης Κ, Κυριατζής,Παπαδόπουλος Η, Τσιλιγκερίδης(68'Ηλιάδης), Αγκάτσε(62'Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος Χ, Σαββίδης, Καβαζίδης, Ιωακειµίδης(46'Σακκίδης). ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Βυθούλκας, Μπαντής, Χαραλαµπίδης, Αδάµ Μ, Παπατάρης(54'Οικονοµόπουλος, Πέππας Ε, Σγουρόπουλος, Πέππας Γ, Παπαδόπουλος Τ, Ματάκιας(Μπάρδης), Καρεµφυλάκης(90'Αδάµ Α).

Η εκδίκαση της έφεσης του Πανηλειακού για το µατς µε τον Βύζαντα στις 18/12 Για τις 18∆εκεµβρίου ορίστηκε να εκδικαστεί τελικά από την αρµόδια επιτροπή της ΕΠΟ η έφεση του Πανηλειακού για την τιµωρία του στο µατς της πρεµιέρας µε τον Βύζαντα. Σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά, οι Μεγαρείς ζήτησαν και πήραν αναβολή προχθές.

ΕΣΚΑΝΑ: Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑ - Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ - Η ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΣΤΟ ΑΛ.ΣΑΛΤΑΣ Συνεχίζεται σήµερα το πρωτάθληµα µπάσκετ της Α΄ΕΣΚΑΝΑ µε τις εξής συναντήσεις. Ο Μανδραικός αγωνίζεται εκτός έδρας µε την Πέρα,η Ενωση Περάµου/Μεγάρων στη Νίκαια µε τον Αρη, ενή η ΝΕ Μεγαρίδος στο Αλέξης Σάλτας µε τον Ερµή Πειραιά. Αναλυτικά:

Α΄ ΑΝ∆ΡΩΝ Βυζαντινό 21.00 Πέρα –Μανδραµκός Φασόλης Αρφαρά – Τσίχλας –Αργύρη Σαµούρης Γιαννακοπούλου ∆ΑΚ Πλάτωνα 21.00 Άρης Νικαίας – Εν. Περάµου Μεγάρων Παπαφωτίου Μαυρέλης –Αυγουλάς Καλατζόγλου , Κατσίπης Κλ. Αλ. Σάλτας 20.00 ΝΕ Μεγαρίδος –Ερµής Πειρ.Ζακεστίδης Φάκωνας –Τσάµης – Μπασούκος , Καραγεωργόπουλος Κουτσοµήτρος


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ (6η αγωνιστική)

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑΙΚΟ Συνεχίζεται σήµερα το τουρνουά παλαιµάχων 6η αγωνιστική. Ο Βύζαντας Μεγάρων υποδέχεται τον Ερµή Κορυδαλλού. Ο Ασπρόπυργος τη Νέα Πέραµο. Ενώ ο Αστέρας Μαγούλας αγωνίζεται εκτός έδρας µε τον Περαµαικό. Ο Πανελευσινιακός έχει ρεπό. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ∆ΟΞΑ ΠΕΙΡ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΝΤ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. - ΑΙΑΣ ΣΑΛ. ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΠΕΡΑΜΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΟ. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΡΕΠΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΣ∆Α Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές Νέων και Παίδων των µικτών ΕΠΣ∆Α να προσέλθουν για την προπόνηση την Τρίτη 10/12/2013 και ώρα 15:00 οι νέοι και 16:00 οι παίδες στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου.

ας ,Τασσιόπουλος( Εθν.Πανοράµατος) , Μιφταράνγκο (Αγ.Ανάργυροι), Κακοσίµος (Ειδυλλιακός), Σταµπουλής( Α.Ο Ελευσίνας) , Νάκος ( Απόλλων Ποντίων).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(ΝΕΟΙ) Αραπάκης , Πετρολιάγκης,Μαράνης (Πανελευσινιακός) ,Αβράµης , Καψάλας , Αλεξόπουλος (Θρασύβουλος) , Καρεµφυλάκης , Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ) , Σαµαράς , Μπελέσκας, Τσατσάς , Αποστολόπουλος , Γκουλµετόβ, Μολντοβάν, Μανάφας, Ζανέσης, Μονοσιάν, Μπελέσκας , Πατσιανίδης, Σαµαράς , Τσατσάς (ΛΕΩΝ) ,Χριστοδούλου, (Ακράτητος) , Κανελλόπουλος , Βασιλείου (Ζωφριά, Λαθούρ

Μιχάηλης ,Χόντος ∆. (Νέα Πέραµος ) , Κοµιώτης , Πιπερίδης (Πυρρίχιος) , Κοκαβέσης , Τσιόπελας (Ακράτητος) , Κωσταράς , Τζώρας, , Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι) , Μαυρονάσος, Μήτσος ∆ηµήτριος , Βασίλαινας, (Βύζας) , Κλαδάς (Πανελευσινιακός), Πέππας (ΠΑΟΚ) , Σταύρου (Αίας) , Τυρλής,,Τσακουρίδης, (Πανελευσινιακός) , Γκέρτσος( Ακράτητος)Ηλιόπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α ,Χρηστάκης, Κυδώνης (Πανελευσινιακή Ένωση) , Μήτσος Ανδρέας ( Βύζας) .

Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 2-2 ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΥΣΙΑΚΟ Καλούνται σε συγκέντρωση όλα τα µέλη του Σ.∆.Υ.Ε. την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου, στο χώρο του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Ελευσίνας (Παγκάλου και Κίµωνος) στις 6.30µµ.για να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα: • Προγραµµατισµός αγωνιστικής δράσης • Εγγραφές νέων µελών • Υποψηφιότητες για την εκλογή ∆.Σ. • Ορισµός ηµεροµηνίας Γενικής Συνέλευσης και εκλογών. • Ορισµός εφορευτικής επιτροπής Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απεβίωσε ο Λουκάς Γιαννακούλης Μία εβδοµάδα άντεξε ο Λουκάς Γιαννακούλης, οδηγός αγώνων, γαµπρός του επιχειρηµατία Γ. Μπόµπολα, τον σοβαρό τραυµατισµό του µετά το ατύχηµα που είχε στο 34ο Ράλι Παλλάδιο . Ο Γιαννακούλης απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής στην εντατική θεραπεία του νοσοκοµείου Αττικόν έπειτα από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η είδηση του θανάτου του Λουκά έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα του µηχανοκίνητου αθλητισµού αλλά και στην οικογένεια Μπόµπολα, η οποία µέσα σε 40 ηµέρες θα κηδέψει ένα ακόµη µέλος της, µετά το θάνατο της συζύγου του Γιώργου Μπόµπολα, Αννας.

Ο Μανδραικός µετά απο ένα δραµατικό µάτς για την 10η αγωνιστική της Γ'Εθνικής παρ;χώρησε ισοπαλία 2-2 στον Ηλυσιακό. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα στον 5ο και 6ο όµιλο. 5ος όµιλος Ολυµπιακός Λαυρίου-Ιωνικός 0-1 Ρούβας-∆οξα Βύρωνα 5-0 Ατρόµητος Πειραιά-Νέα Ιωνία 2-2 ΚισσαµικόςΠροοδευτική 2-1 ΑτσαλένιοςΕθνικός Αστέρας 5-0

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ(ΠΑΙ∆ΕΣ)

Νίκη εκτός έδρας πέτυχε ο Πανελευσιανιακός, νικώντας 2-0 την Πεύκη

Πεύκη-Πανελευσινιακός 0-2 ΜύκονοςΓιούχτας 0-3 Ρεπό: Τράχωνες 6ος όµιλος ΠΑΟ Κρουσσώνα-Πανναξιακός 1-1 ΜανδραµκόςΗλυσιακός 2-2 Αιγάλεω-Ερµής Ζωνιανών 1-0 Άγιος ΝικόλαοςΗρόδοτος 0-1 Κηφισιά-Περαµαµκός 2-0 ΑΟ Περιστερίου-Τριγλία Ραφήνας 2-1 Αστέρας Βάρης-ΑΕΚ 1-1 Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας

Νίκη εκτός έδρας πέτυχε ο πρωτοπόρος Πανελευσιανιακός, επικρατώντας 2-0 της Πεύκης και συνέχισε αήττητος την πορεία του προς τη Football League. Η οµάδα της Νίκαιας διατηρήθηκε σε απόσταση… αναπνοής από τον Πανελευσιανιακό, παίρνοντας µια δύσκολη νίκη στο Λαύριο επί του τοπικού Ολυµπιακού µε 1-0. Σε απόσταση δυο βαθµών από την κορυφή του 5ου οµίλου έµεινε ο Ιωνικός, επικρατώντας 1-0 του Ολυµπιακού Λαυρίου Εντυπωσιακός ήταν ο Ρούβας καθώς διέσυρε 5-0 τη ∆όξα Βύρωνα εντός έδρας, παραµένοντας τρίτος, ενώ µε το ίδιο σκορ διέλυσε ο Ατσαλένιος τον Εθνικό Αστέρα, επίσης εντός έδρας. Σηµαντική εκτός έδρας νίκη πήρε ο Γιούχτας, καθώς νίκησε 3-0 τη Μύκονο και παρέµεινε κοντά στις θέσεις που θα τον κρατήσουν στην κατηγορία.


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑTΚΟ Η ∆ιοίκηση της ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑ™ΚΟΣ ανακοίνωσε πως νέος Προπονητής της οµάδας είναι ο Γιώργος Βαζάκας. Ο έµπειρος τεχνικός έδωσε τα χέρια µε τον Πρόεδρο του Αχαρναµκού Γιώργο Μωυσιάδη και αναλαµβάνει πλέον επίσηµα την οµάδα των Αχαρνών. Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΕΧΑΣΕ ΤΕΛΙΚΑ 3-1 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Σε ό, τι αφορά το µατς στην Πάτρα ο Αχαρναικός αν και προηγήθηκε µε 0-1 στο σκορ ωστόσο στη συνέχεια η Παναχαµκή κατάφερε µε δυο γκολ του Μαραγκουδάκη – κι ένα του Κοντογουλίδη – να ανατρέψει την κατάσταση και να νικήσει τον Αχαρναµκό 3-1. Οι «ροσονέρι» κατάφεραν να ξεπεράσουν την εντός έδρας ήττα της προηγούµενης εβδοµάδας απο την Επισκοπή αλλά και το... σοκ από το γκολ που δέχθηκαν πριν καλά-καλά συµπληρωθεί µισή ώρα αγώνα στην Πάτρα, κάνοντας µια µεγάλη ανατροπή κόντρα στην οµάδα από το Μενίδι. Η Παναχαµκή έδειξε αντανακλαστικά, είχε σε µεγάλη βραδιά τον Μάρκο Μαραγκουδάκη και έτσι πήρε την 3η νίκη της τη φετινή σεζόν στον Νότιο Όµιλο της Football League. Στο ξεκίνηµα του µατς η Παναχαµκή είχε την υπεροχή, αλλά στο 26' του τραγικό λάθος του Σταυριανού στο µακρινό σουτ του Νιάρου, έδωσε προβάδισµα στον Αχαρναµκό! Σαν να µην έφτανε αυτό για την οµάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ηµιχρόνου ο τερµατοφύλακας Σταυριανός έγινε αναγκαστική αλλαγή και µεταφέρθηκε µε φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου! Στο δεύτερο ηµίχρονο, οι Πατρινοί θέλησαν να πιέσουν για να φτάσουν στην ισοφάριση, κάτι που κατάφεραν στο 68' µε ωραίο βολέ του Μαραγκουδάκη µέσα από την µικρή περιοχή! Ο έµπειρος σέντερ φορ, ήταν αυτός που έδωσε και το προβάδισµα στην Παναχαµκή στο 83', µε την κεφαλιά του να κάνει το 2-1 και επί της ουσίας να φέρνει και τους τρεις βαθµούς. Το... κερασάκι στην τούρτα νίκης για τους Πατρινούς, έβαλε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βαγγέλης Κοντογούλιδης. ΠΑΝΑΧΑ™ΚΗ: Σταυριανός (39' λ.τ Κλ. Παπαδόπουλος), Σπίνουλας, Λίτσης, Μπερτέν, Βαγγελόπουλος, Μπόζιτς, Γκαντιάγκα, Βασιλαντωνόπουλος (46' Χοτζάλι), Κοντογουλίδης, Μαραγκουδάκης, Πλέγας (55' Φατιόν) ΑΧΑΡΝΑ™ΚΟΣ: Παγούδης, Μαγγίνας, Μωυσιάδης, Αθανασόπουλος, Ογκουνσότο (78' Παραράς), Νιάρος (69' Μανάλης), Ανδράλας, Ντάλλαςς, Νεόφυτος, Μακρυγιάννης (63' Παπαδόπουλος), Σάνον

ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 63-101 Ο Ολυµπιακός συνέχισε µε το πόδι στο γκάζι και πέρασε, µετά το Μόναχο, σαν σίφουνας και από την Ελευσίνα (101-63). Πρώτος σκόρερ ο Πρίντεζης (24π). Στο 20-0 πλέον η οµάδα του Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» µπήκαν στο παιχνίδι µε έναν στόχο, να το τελειώσουν από νωρίς. Και τα κατάφεραν καθώς µε τους Πρίντεζη και Μπέγκιτς οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 13-28 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο συµµετοχής στον Σλοβένο σέντερ και τον Έλληνα φόργουορντ ώστε να µην χάσουν τον ρυθµό τους λόγω της τιµωρίας τους στην Ευρωλίγκα ενώ χρόνο πήραν και οι Παπαπέτρου και Καββαδάς. Από την άλλη ο Γιώργος Σκαραφίγκας, ο οποίος είχε σηµαντικές απουσίες, είδε τους παίκτες του να κάνουν τη δική τους προσπάθεια και να παρουσιάζονται όσο πιο ανταγωνιστικοί µπορούσαν µε το ηµίχρονο να τελειώνει 32-57. Στο δεύτερο ηµίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ολυµπιακός έπαιζε αρκετά µε τους Πρίντεζη και Μπέγκιτς, η Ελευσίνα δεν ταµπουρώθηκε και έπαιξε ελεύθερο µπάσκετ µε το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει 4677 υπέρ των «ερυθρολεύκων».

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 2-2 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Υστερα απο ένα συναρπαστικό µάτς Καλλιθέα και Αστέρας Μαγούλας µοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις αφού το σφύριγµα της λήξης του διαιτητή Τσαµούρη απο τον Πειραιά βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες 2-2. Οι παίκτες του Αντώνη Πριόνα αγωνίστηκαν έξυπνα προηγήθηκαν 0-2 αλλά στο τέλος το τραγικό λάθος του τερµατοφύλακα Αλέξη Κασµερίδη τους στοίχησε να πανηγυρίσουν τη νίκη. Μετά το σε βάρος τους σκόρ οι παίκτες του Κριστόφ Βαζέχα κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του µάτς και να ισοφαρίσουν. Και αν ήταν πιο προσεχτικοί στην τελική προσπάθεια στο τέλος να έπαιρναν τη νίκη. ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕ∆ΡΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ Πολύ σηµαντική νίκη στην προσπάθειά του για την παραµονή πήρε ο Φωκικός που επικράτησε 4-0 του Βύζαντα Μεγάρων για να αποσπαστεί ακόµα περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Τζέκος και Φράγκος που σηµείωσαν όλα τα τέρµατα της οµάδας τους. Μόλις στο 7’ ο Τζέκος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους µε τον Φράγκο στο 25΄ να

κάνει το 2-0. Ο σκόρερ του δευτέρου τέρµατος στο 41’ έκανε το 3-0 για να διαµορφωθεί το τελικό αποτέλεσµα από τον Τζέκο στο 90’ δίνοντας διαστάσεις θριάµβου στη νίκη της οµάδας του. ΦΩΚΙΚΟΣ: Λανζάνο, Πεχλιβανόπουλος, Ασίγκµπα (59’ Ζαχαρόπουλος), Πολυχρονάκης, Καλαγκάνης, Σιµονιάν, Ράντι, Σκαρίµπας, Φράγκος (72’ Γεωργουσόπουλος), Άλβαρεζ, Τζέκος. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Λούκιτς, ∆ελάρδας, Μαρίνης, Ταµπάκης, Γιάντριτς, Μπελέρης, Ζάρκος, Αρναρέλης, Μεντί (56’ Νικολέτος), Αµπντουραχµάνι (31’ Κοντούλης). Μαζιώτης Α.

∆εν έλειψαν και τα µικροεπεισόδια στην εξέδρα του γηπέδου Γρηγόρης Λαµπράκης απο τους φιλάθλους του Αστέρα και της Καλλιθέας µε αποτέλεσµα ο φίλαθλος του Αστέρα Μαγούλας Παύλος Τριπιτσίδης να τραυµατιστεί στο κεφάλι απο πέτρα και να µεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκοµείο. ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ Στο 17' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο ∆ηµητριάδης έγινε κάτοχος της µπάλας ανατράπηκε µέσα στην περιοχή απο τον Καλαµιώτη ο διαιτητής Τσαµούρης έδειξε το σηµείο του πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Πέτρος ∆ηµητριάδης και έγραψε το 0-1. Επτά λεπτά αργότερα κόρνερ του Καραλή έδιωξε µε το κεφάλι ο Μαρίνου και κτύπησε στο δοκάρι του Κασµερίδη.Στο 40' φάουλ του Καραλή κεφαλιά του Φαγιέ πάνω απο τα δοκάρια του Κασµερίδη. ∆οκάρι στο24' για την Καλλιθέα. Ο Μαρίνου στην προσπάθειά του να διώξει την µπάλα, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Καραλή, την έστειλε στο δοκάρι της οµάδας του. Τρια λεπτά αργότερα σούτ του Ασλανίδη η µπάλα πήγαινε στα δίχτυα όµως παρενέβησαν οι αµυντικοί της Καλλιθέας και έδιωξαν σε κόρνερ.Στο 55' φάουλ του Καραλή η µπάλα κτύπησε στην εξωτερική δοκό του Κασµερίδη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά διαδικαστικού χαρακτήρα µιας και τα πάντα είχαν κριθεί από πάρα πολύ νωρίς. Έτσι οι δύο προπονητές δοκίµασαν πρόσωπα και σχήµατα µε το τελικό 101-63 να έρχεται απολύτως δικαιολογηµένα. Τα δεκάλεπτα: 13-28, 32-57, 46-77, 63-101 Πανελευσινιακός (Σκαραφίγκας): Νίκου 7 (1), Παπαµακάριος, Αράπης 8 (2), Ράιλι Ρος 10, Μελισσαράτος 12 (2), Τέρνερ 18, Μάντζαρης 4, Αβραµίδης 4, Χουχούµης. Ολυµπιακός (Μπαρτζώκας): Λο 5, Ντάνστον 2, Σπανούλης 3 (1), Περπέρογλου 11, Παπαπέτρου 15 (1), Σλούκας 6, Λοτζέσκι 8, Μπέγκιτς 8, Πρίντεζης 24 (2), Μάντζαρης 6 (1), Καββαδάς 5, Κατσίβελης 8 (2).

Α Σ Τ Ε ΡΑ Σ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ

∆έκα λεπτά αργότερα ο Καραλής έβγαλε την συρτή σέντρα απο τα αριστερά ο Γκαλάν έπιασε το αριστερό βολέ πάνω απο τα δοκάρια. Στην συνέχεια 69' ο Καραλής ανατράπηκε µέσα στην περιοχή απο τον Στρατοµήτρο ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Το κτύπησε ο Καραλής και απέκρουσε ο Κασµερίδης. ∆ύο λεπτά αργότερα ΓΚΟΛΛΛΛΛ χέρι αµυντικού της Καλλιθέας µέσα στην περιοχή ο Τσαµούρης κατελόγισε πέναλτι. Το κτύπησε ο Εβερετ 0-2. Στην συνέχεια ΓΚΟΛΛΛΛΛ στο 75' ο Καραλής έγινε κάτοχος της µπάλας πέρασε όλη την άµυνα του Αστέρα και µείωσε σε 1-2. Στο 82' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Καραλής έβγαλε την σέντρα απο τα αριστερά απέκρουσε ο Κασµερίδης του έφυγε η µπάλα και ο Σταύρου µε κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2. ∆ιαιτητής Τσαµούρης.Βοηθοί: Ζησιµόπουλος-Κοτζαµανίδης(Πειραιά)4ος:Ανδρονικίδης(Πειραιά).Κίτρινες: Μαρίνου 7' Καλαµιώτης 14' Καραλής 50' Φαγιέ 63' Τριάντος 63' Κοτίτσας 79' ΚΑΛΛΙΘΕΑ(προπονητής Κριστόφ Βαζέχα):Κατσούλης, Χριστοφιλέας, Παγώνης, Θεολόγου, Καλαµιώτης, Ρουσάκης, Φαγιέ(82' Σπύρου), Κατσικογιάννης(46'Ατµατζίδης), Χαικάλης, Γκαλάν,Καραλής. ΠΑΓΚΟΣ: Λυµπερόπουλος, Σταύρου, Φράιλε Τόρες, Αβόνγκ, Ατµατζίδης, Ποζίδης, Τραγουλιάς. ***Εκτός αγώνα για την Καλλιθέα ο τιµωρηµένος Πίκολο και ο Μουσταφίδης, Πούλγκα. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αντώνης Πριόνας):Κασµερίδης, Κοτίτσας, Στρατοµήτρος, Νόνης, Ασλανίδης, Τριάντος, Κορνελάτος, Στρατάκης(67'Πάµπλο Κάστρο), ∆ηµητριάδης(28'Εβερετ), Μαρίνου(84'Χάλαρης),Ντιέγκο Μακάρο. ΠΑΓΚΟΣ: Μπαλασάκης, Πολίτης, Χάλαρης, Αντωνόπουλος, Πάµπλο Κάστρο, Σαµαρόπουλος, Εβερετ. ***Ο Αστέρας Μαγούλας είχε απόντα τον τραυµατία Αριστοµένη Καπουράνη, που δεν ξεπέρασε τον τραυµατισµό του.Ενώ παρελθόν αποτελούν και επίσηµα οι Θανάσης Γκόγκας και Αλµίρ Μπρίτο που έλυσαν τα συµβόλαιά τους.


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Παραλίγο στα ψυγεία µπανάνες σε σήψη Οι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτο¶γειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, συνεχίζοντας τους συστηµατικούς και διερευνητικούς ελέγχους στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά, εντόπισαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή τεσσάρων φορτίων µε µπανάνες προέλευσης Ισηµερινού. Πιο αναλυτικά, στις 29-11-2013, στο χώρο του Ε’ Τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή 3277 χαρτοκιβωτίων µε µπανάνες συνολικού βάρους 63.574 κιλών. Το συγκεκριµένο προµόν δεν πληρούσε τις απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, διότι βρέθηκε σε προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης εµφανίζοντας συµπτώµατα σήψης. Ειδικότερα για τις µπανάνες επισηµαίνεται ότι τα στάδια ανάπτυξης και ωρίµανσης πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή τους κατά τη µεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, µέχρι την άφιξή τους στον τόπο προορισµού και την τελική τους διάθεση στον καταναλωτή. Η περαιτέρω τύχη των συγκεκριµένων φορτίων µε µπανάνες θα κριθεί µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ευφάνταστους τρόπους για να εξαπατήσουν τους πολίτες σκαρφίζονται απατεώνες Ευφάνταστους τρόπους για να εξαπατήσουν τους πολίτες και να προσκοµίσουν οφέλη σκαρφίζονται διάφοροι απατεώνες. Για παράδειγµα στο δήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης ένας ψηλός, εύσωµος άνδρας τους χτύπησε τα κουδούνια προκειµένου να τους πουλήσει ηµερολόγια. Τους συστήθηκε ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης και τους είπε πως τα πουλάει για την οικονοµική ενίσχυση του ∆ήµου σπέρνοντας ταυτόχρονα φήµες για την κατάσταση του Ταµείου του δήµου. Ο δήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης ενηµερώνει πως «καµία σχέση έχει µε τον άνδρα που πουλά ηµερολόγια ως εκπρόσωπός του! Ο δήµος δεν πουλάει ηµερολόγια, δεν έχει καµία σχέση µε τον εν λόγω κύριο και συνιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες ειδικά αυτές τις µέρες των γιορτών που είναι πολύ σύνηθες το φαινόµενο των διαφόρων πωλητών που εµφανίζονται ως εκπρόσωποι φορέων. Καλό είναι να ενηµερωθούν και οι συγγενείς της τρίτης ηλικίας που βρίσκονται στα σπίτια τις πρωινές ώρες». Σηµειώνεται πως πριν λίγες µέρες καταγγέλθηκε πως δυο νεαρά άτοµα στην περιοχή των Σουρµένων που εµφανίστηκαν ως µαθητές του Λυκείου που πωλούν ηµερολόγια, προέβησαν σε αρκετές ληστείες µέσα σε σπίτια που επισκέφτηκαν.

Με δικές τους ενέργειες θα κινηθούν οι τράπεζες στο θέµα των “κόκκινων” δανείων Με δικές τους πρωτοβουλίες θα κινηθούν σύµφωνα µε πληροφορίες οι τράπεζες στο θέµα των λεγόµενων κόκκινων δανείων. Συγκεκριµένα αναµένεται να κινηθούν βάσει δικών τους κριτηρίων, τα οποία θα είναι κυρίως εισοδηµατικά αλλά και περιουσιακά και όπως λένε οι τραπεζίτες θα αφορούν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και δεν θα σχετίζονται µε την αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια τραπεζιτών στην εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής»: «Οι δανειολήπτες που έχουν πραγµατικό πρόβληµα, µικρότερο ή µεγαλύτερο, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Όπως επισηµαίνεται το στοιχείο που θα είναι κυρίαρχο κάθε λύσης θα αφορά όπως τονίζεται την πραγµατική και µόνο οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, του φυσικού προσώπου και της επιχείρησης, µε στόχο την οµαλοποίηση της αγοράς, την ανάσα των νοικοκυριών και την ενίσχυση της οικονοµίας.

2/25 του µηνιαίου µισθού ή 2ηµεροµίσθια για κάθε 19 ηµερολογιακές ηµέρες. Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά µέχρι την 21η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, ενώ δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος παρά µόνο σε χρήµα. Στο χρονικό διάστηµα που προσµετρείται για την καταβολή του δώρου συνυπολογίζονται οι µέρες της κανονικής άδειας, της άδειας τοκετού, σπουδών και λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει σχετική γνωµάτευση από τον ασφαλιστικό φορέα. ∆εν υπολογίζονται, οι ηµέρες άδειας άνευ αποδοχών και οι συνδικαλιστικές άδειες.

Οριστικοποιείται το σχέδιο νόµου για τους πλειστηριασµούς

Τι θα ισχύσει για την καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τοµέα ∆ικαιούχοι του δώρου είναι όσοι έχουν εργαστεί από 1η Μαƒου έως και 31 ∆εκεµβρίου 2012 (ακόµη και όσοι έχουν απολυθεί) και η βάση του υπολογισµού είναι οι αποδοχές της 10ης ∆εκεµβρίου, δηλαδή όσα χρήµατα έπαιρνε τότε ο εργαζόµενος. Η πληρωµή του δώρου θα γίνει έως την 21η ∆εκεµβρίου και απαγορεύεται η καταβολή του σε άλλο είδος, ενώ υπενθυµίζεται ότι αν δεν έχει καταβληθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου ασκείται ποινική δίωξη στον εργοδότη µετά είτε από µήνυση του εργαζόµενου είτε από καταγγελία στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. ∆ώρο εορτών δικαιούνται οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Ολόκληρο το δώρο, δικαιούνται οι εργαζόµενοι που η σχέση εργασίας τους στον ίδιο εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή, από την 1η Μαƒου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Για τον υπολογισµό, λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος αµοιβής των µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό. Οσοι αµείβονται µε µισθό, λαµβάνουν δώρο ίσο µε το µισθό ενός µήνα και όσοι αµείβονται µε ηµεροµίσθιο λαµβάνουν ως δώρο 25 ηµεροµίσθια. Για τους εργαζόµενους για τους οποίους, η σχέση µε τον εργοδότη διήρκεσε, για οποιοδήποτε λόγο, λιγότερο χρονικό διάστηµα, το δώρο είναι ανάλογο µε τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση, το δώρο υπολογίζεται ως τα

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

Εβδοµάδα κατά την οποία θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο νόµου για τους πλειστηριασµούς θα είναι αυτή που ανοίγει σήµερα , καθώς το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θα προσπαθήσει να κάµψει τις αρνήσεις που υπάρχουν από την πλευρά της τρόικας, η οποία επιµένει στην πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών. Οι συµβιβαστικές λύσεις που προτείνονται από πλευράς του κυβερνητικού επιτελείου θα καλύπτουν όπως λέγεται το 90% των στεγαστικών δανείων και θα «θωρακίζουν» τους πραγµατικά ευρισκόµενους σε οικονοµικό αδιέξοδο. Στόχος είναι η διάταξη για τους πλειστηριασµούς να περάσει από τη Βουλή µαζί µε το νοµοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο ακινήτων, κλείνοντας έτσι ταυτόχρονα δύο καίρια θέµατα της διαπραγµάτευσης µε την τρόικα. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα του «ΤτΚ», το οικονοµικό επιτελείο προτείνει τον εξορθολογισµό των ορίων προστασίας της πρώτης κατοικίας, στην περιοχή πλησίον των 150.000 – 200.000 ευρώ (µια µέση τιµή των 180.000 ευρώ θεωρείται ρεαλιστική προσέγγιση). Στα πιθανά σενάρια υπάρχει η υιοθέτηση ελάχιστου ορίου 150.000 ευρώ µε προσαυξήσεις (+50% ή +75%) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου 80 τ.µ. στη Μάνδρα (περιοχή 2ου ∆ηµ. Σχολείου) σε άριστη κατάσταση , διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου(διπλά τζάµια),τέντες, πόρτα ασφαλείας και θηροτηλεόραση. ∆ιαθέτει ενιαία σαλοκουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, wc και αποθήκη. Χαµηλά κοινόχρηστα -ενοίκιο 350ευρώ. Τηλ. 6932472040,6944958123 (3.12) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα<σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόbλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παρ-

αδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θρ-

ιασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑTΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

9.12


∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2013

Την εκκαθάριση των δηµοτικών επιχειρήσεων που δεν µπορούν να «σταθούν στα πόδια τους» µελετά το Υπουργείο Εσωτερικών

Τ

ην πρόθεση της κυβέρνησης για εκκαθάριση των χρεωµένων δηµοτικών επιχειρήσεων και απόδοση του φόρου ακινήτων στους δήµους, έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, κατά την οµιλία του στη συζήτηση του προ¶πολογισµού του 2014 για τον οποίο ανέφερε ότι δεν είναι δεν είναι ευχάριστος, αλλά είναι ο µόνος εφικτός προ¶πολογισµός της χρονιάς που θα σηµάνει τη λύση του προβλήµατος του χρέους». «Πρωτογενές πλεόνασµα σηµαίνει, ότι το 70% απ' αυτό θα διατεθεί για την αποκατάσταση αδικιών του χθες - και ότι απ' την ερχόµενη άνοιξη, η χώρα θ' ανοίξει την πιο κρίσιµη διαπραγµάτευση για την οριστική λύση του πλέον κρίσιµου θέµατος, του δηµοσίου χρέους. Είναι µνηµονιακή δέσµευση και όταν εµείς τηρούµε τις δεσµεύσεις µας, το ίδιο οφείλουν να κάνουν και εταίροι» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών. Ο κ. Μιχελάκης, σηµείωσε πως το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει «την εκκαθάριση των δηµοτικών επιχειρήσεων που δεν µπορούν να σταθούν στα πόδια τους» και επεξεργάζεται τη

θεµελίωση της οικονοµικής αυτοτέλειας των δήµων (µελετάται η χορήγηση του δικαιώµατος είσπραξης του φόρου ακινήτων). Στις άµεσες προτεραιότητές του, είναι η κατάστρωση ενός νέου πλαισίου χρηµατοδότησης των κοµµάτων, µε µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, απόλυτη διαφάνεια στην ιδιωτική χρηµατοδότηση, αυστηροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου και οικονοµικό έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, που θα ασκεί και ουσιαστικό έλεγχο "πόθεν έσχες" µέσω συστήµατος ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Στις επικείµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών, είναι εξάλλου και το νοµοσχέδιο για την ψήφο των οµογενών (το προσχέδιο είναι έτοιµο και σύντοµα θα ξεκινήσει ο διάλογος), η θέσπιση νέου κώδικα ιθαγένειας που θα λύνει και τα προβλήµατα των παιδιών των αλλοδαπών που κάνουν σχολείο στην Ελλάδα, καθώς και η κωδικοποίηση του νόµου για τη µετανάστευση. Επισκοπώντας τα πεπραγµένα του υπουργείου του κατά το έτος 2013, ο κ. Μιχελάκης έδωσε ιδιαίτερη έµφαση σε κοινωνικής φύσεως προτεραιότητες που απέδωσαν καρ

πούς. «Πετύχαµε µέσω επιδότησης 60.000 µητέρων, να µην µείνει κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθµού, εξασφαλίσαµε την απρόσκοπτη λειτουργία των κέντρων για ΑΜΕΑ και ηλικιωµένους, να χορηγηθούν νωρίτερα τα κονδύλια για τη θέρµανση των σχολείων, να υπάρξει έγκαιρη λύση στο πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών. Ενισχύσαµε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι", προωθήσαµε εθνική στρατηγική για τους Ροµά, ρυθµίζουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές των ΟΤΑ, προχωρούµε σε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα σε κρίσιµους τοµείς όπως η ενέργεια και η διαχείριση των σκουπιδιών» ανέφερε µεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών.

Thriassio 20131209  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you