Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4182 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«ΣΟΚ ΚΑΙ ∆ΕΟΣ»

Σελ. 7

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

ΠΟΥ ΞΕ ΥΤΡΩΣΕ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

Κλειστά τα ώτα της ∆ηµοτικής αρχής Μεγάρων αλλά και της Αστυνοµίας που -εν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις κατοίκου για να καθαριστεί ο χώρος

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

«∆ΩΣΑΜΕ ΛΥΣΗ

ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ» Ο Νίκος Μελετίου µιλώντας στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» εξηγεί ότι για να αποφευχθούν σοβαρά προβλήµατα, όρισε υπαλλήλους της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου στον καθαρισµό σχολείων προσωρινά, µέχρι επιτέλους να ολοκληρωθούν οι -ια-ικασίες πρόσληψης που έχει αναλάβει, µε ρυθµούς χελώνας, το Υπουργείο Παι-είας - Σελί-α 2

Συνάντηση

49.598 Κλήσεις – πρόστιµα «έκοψε» η Τροχαία στην Αττική

τον Σεπτέµβριο! Συνολικά έγιναν 556 τροχαία µε 21 νεκρούς, 32 σοβαρά τραυµατίες και 661 ελαφρά τραυµατίες Σελί-α 3

∆ωρεάν Σεµινάρια

µε τις ρίζες µας και την λαογραφία της ∆υτικής Αττικής Ξεκινά από τις 10 Οκτωβρίου η 3 η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων» της Π.Ε.Δ.Α. στο Κλειστό Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων - Σελίδα 8

Αποφασίζει για έγκριση 356.037,00 €

δαπάνη για κατασκευή

Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων εξωτερικών διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Ελευσίνα για νέους του Θριασίου ∆ικτύου Με ποια θέµατα συνεδριάζει σήµερα

από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Σελίδα 3

η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σελίδα 5

40 άτοµα για 8 µήνες προσλαµβάνει

ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας ∆ιαβάστε στην σελίδα 11

Έγινε το αυτονόητο µετά από πολλές

κραυγές διαµαρτυρίας… Αστ υνοµική ε π ιχείρηση στ ον ΧΥΤ Α υλής για να φ ύγ ουν οι π α ράνο µα εισε ρχό µενοι στον χώ ρο… ∆ιαβάστ ε στην σελί-α 16

Τα Μέγαρα

Τιµούν

την επέτειο του «ΟΧΙ ΟΧΙ» ΟΧΙ Σελίδα 4

Ο σύµµαχος στους στόχους

του σύγχρονου µαθητή Ελευσίνας και Θριασίου Πεδίου Προγράµµατα για Γυµνάσιο και Λύκειο Τµήµατα Αποφοίτων, Τµήµατα Προετοιµασίας ΙΒ ∆υναµική παρουσία στα ειδικά µαθηµατα Σύρμαλη και Σκορδά 19 Ελευσίνα 210 5542800


2

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

«∆ΩΣΑΜΕ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ» Ο Νίκος Μελετίου µιλώντας στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» εξηγεί ότι γι α να αποφευχθούν σοβαρά προβλήµατα, όρισε υπαλλήλους τη ς καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου στον καθαρι σµό σχολείων προσωρινά, µέχρι επιτέλους να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης που έχει αναλάβει, µε ρυ θµούς χελώνας, το Υπου ργείο Παιδεί ας

υστυχώ ς αντί να καλυτερεύουν τα πράγ µατα στις δοµές της ∆ ηµόσιας Παιδείας και της λειτουργίας των ∆ ηµόσιων Σχ ολείων, χ ειροτερεύουν µε µαθηµατική ακρίβεια. Χαρα κτηριστικό παράδ ειγ µα είν αι το πρόβληµα που αν τιµετω πίζει ο ∆ήµος Α σπροπύργ ου, καθώ ς το Υ πουργείο Π αιδείας που έχ ει αναλάβει τις διαδικασίες πρόσληψ ης καθαριστριώ ν στα σχολεία του Α σπροπύργ ου, µέχρι στιγ µής δεν έχει κάν ει όσα ε ίχε δεσµευτεί ν α κάν ει. ∆ ηλαδή να είχ ε προσλάβει ήδη τις καθαρίστριες, φ έροντας σε πέρας τις προσλήψ εις και λύνοντας το σοβαρό πρόβληµα έλλειψ ής τους. Ο ∆ ήµαρχ ος Α σπροπύργου διαπιστώνοντας την ασφ υξία που έχ ει δηµιουργηθεί, για το µείζον θέµα της καθαριότητας των ∆ ηµόσιων Σχ ολείων και τις συνέπειες γ ια την εύρυθµη λειτουργ ία της εκπαίδευσης αλλά και της υγείας µαθητών και εκπαιδευτικών, προχώρησε σε µια λύση άµεσης ανάγκης, για να αποφευχ θούν τα χ ειρότερα. ∆ιέθεσε ήδ η προ σω πικό καθαριότητας από το υπάρχον προσω πικό του ∆ήµου που ασχ ολούνταν µε την καθαριότητα σε πλατείες και κοινόχ ρηστους χώρους, προκειµέν ου ν α καθαρίζουν τα σχολεία της πόλεω ς, µέχρ ι ν α ολοκληρω θούν οι διαδικασί ες πρό σληψης καθαρ ιστριών από το Υπουργ είο Π αιδείας. Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ » µίλησε µε τον ∆ ήµαρχ ο Ασπροπύργου Νίκο Μ ελετίου γ ια το µείζον αυτό πρόβληµα ο οποίος ανέφ ερε: «Ο ∆ήµος αντιλαµβαν όµεν ος την σοβαρότητα της έλλειψης καθαρι στριών σε σχολεία της πόλης µας και τις εν δεχόµεν ες πιθαν ές συν έπειες της έλλειψης αυτής σε βάρος µαθητών και ε κπα ιδευτικώ ν , προχώ ρησε σε λύση ά µεσου αν άγ κης. ∆ ιέθεσε ήδη προσω πικό από την καθαριότητα του ∆ήµου, που είχ ε την αρµοδιότητα καθαρισµού πλατειών και κοινόχρηστω ν χώρων, προκειµένου να ασχολείται µε τον καθαρισµό των σχ ολείων µας, ώ στε να επικρατούν οι πρέπουσες συνθήκες υγιεινής και να µην υπάρχ ει κανένα πρόβληµα για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. ∆ υστυχώς το Υ πουργείο Π αιδείας αν και ανέλαβε την αρµοδιότητα της πρόσληψ ης καθαριστριών, δεν δείχ νει την δέουσα

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας! ∆ιαφηµιστείτε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ»

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682 Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή

την ακόλουθη δήλω ση: «Γ ια µία ακόµη φ ορά, η Ελληνική Π ολιτεία, αποδει κν ύει πόσο σοβαρά αντιµετω πίζει το ζήτηµα της λειτουργ ίας των Σχολείων !… Μ ε τροπολογ ία που ψήφ ισε πρόσφ ατα, αποφ άσισε να καταρτίζει το Υ πουργείο Π αιδείας, και όχ ι οι ∆ ήµοι, τις συµβάσεις για τον Καθαρισµό τω ν Σχ ολείων. Το αποτέλεσµα είν αι γνω στό σε όλους. Μ παίνουµε στο δεύτερο (2 ο) µήνα λειτουργίας των Σχ ολείω ν, κι οι προσλήψ εις ακόµη εκκρεµούν! Ωστόσο, κανένας αρµόδιος κυβερνητικός παράγ οντας δε φ αίνεται να ανησυχεί, απ’ ευθύνη για ένα τόσο σοβαρό θέµα. τη στιγ µή που υπάρ χουν , σε κά θε ∆ήµο, εκείΈ πρεπε ήδη να είχ ε προσλάβει καθαρίνοι οι δήθεν υπεύθυνοι παράγοντες των στριες από την πρώτη ηµέρα του σχολεί- τοπικών κοινωνιών , που κατά τα λοιπά αντιου, πράγ µα που δεν έκανε. Και σαν να µάχ ονται τα «µνηµόνια» αλλά φροντίµην έφ τανε αυτό, σήµερα ( σσ χ θες) 7 ζουν να στρέψουν τα πυρά της κριτικής Ο κτωβρίου δεν έχ ει ακόµη τελειώσει η τους στους ∆ ήµους, προκειµέν ου να ειδιαδικασία των προσλήψεω ν και οι καθα- σπράξουν µικροπολιτικά οφ έλη. Όλοι εκείρίστριες από το Υ πουργείο δεν έχ ουν ορι- ν οι, που αποκρύπτουν από τους Γονείς, τα στεί στα σχ ολεία µας», αν έφ ερε ο ∆ήµαρχος Π αιδιά, και τους Πολίτες εν γ ένει, το γεΝ ίκος Μ ελετίου. Ν α σηµειώ σουµε ότι οι καθυ γονός ότι, µε το νόµο «γ ια την αναδιάρστερηµέν ες προσλή ψεις καθ αριστριώ ν από το θρω ση της Εκπαίδευσης»( !) Υπουργ είο Π αιδείας, θα είν αι µε σύµβα ση µί( ν.4186 /2013) , και τη δική τους πρόθυµη σθω σης έργ ου και όχι ω ς µόν ιµες καθα ρίστριες. βοήθεια, επιχ ειρείται η στοχ οποίηση των Π ράγ µα που ση µαίν ει προσω ριν ή γ ια το σχολι- ∆ ήµων, προκειµέν ου ν α συν εχιστεί απρόσκοκό έτος κα ι όχι µόν ιµη αντιµετώ πιση του προπτα η υποβάθµιση της Εκπαίδευσης, και τα βλήµατος. αν ίερα παιχν ίδια µε την υγ εία των Π αιδιών και των Ε κπαιδευτικώ ν . Σκληρή κριτική ∆εν περίµεν α, πότε θα δεήσει το αρµόδιο Υ πουργείο να …εξεύρει τους πόρους και Το Γραφ είο Τύπου έδω σε στην δηµοσιότητα τις διαδικασίες, γ ια να λύσει το πρόβληδήλω ση του ∆ηµάρχου γ ια το σοβαρό θέµα µα. έλλειψης καθα ριστριών , στην οποία ασκείται Ο ∆ήµος µας προχω ρά στην άµεση αντιµεδριµεία κριτι κή σε εκείν ους που εκτιµο ύν ότι τώ πιση του προβλήµατος, και -παρ άλληλαείν αι «δήθεν υπεύθυνοι παράγοντες των «συγχ αίρει» θερµά, όλους όσοι προσφ έτοπικών κοινωνιών , που κατά τα λοιπά αντιρουν τις υπηρεσίες τους στις µνηµονιακές µάχ ονται τα «µνηµόνια» αλλά φροντίπροσπάθειες αποδιάρθρω σης της Εκπαίζουν να στρέψουν τα πυρά της κριτικής δευσης, προκει µέν ου να αποκτήσουν ανάτους στους ∆ ήµους, προκειµέν ου να ειστηµα «αγωνιστή», που δήθεν µάχ εται σπράξουν µικροπολιτικά οφ έλη. Ο ∆ ήγια τη σω στή λειτουργία των Σχολείων µαρχ ος αφ ήνει σαφ ής αιχ µές χωρίς να του ∆ ήµου µας. Τους παραδίδω στην κρίση κατονοµάζει ποιοι ακριβώς σε επίπεδο των Ε κπαιδευτικώ ν , των Μ αθητών, των Γον έων Α σπροπύργ ου είναι αυτοί που στρώνουν τους, και όλων των Α σπροπύργ ιων. Υπογ ραµµίχ αλί σε βάρος της υποτίµησης του ∆ ήζον τας, προς κάθε κατεύθυνση, τις πολύτιµου… Αν αφέρει το δελτίο Τύπου: µες υπηρεσίες που προσφ έρουν, προκειΟ ∆ήµαρχος Α σπροπύ ργ ου, Ν ικόλαος Μ ελετίου, µένου να στοχ οποιείται η Αυτοδιοίκηση, αν αφ ερόµεν ος στο σοβαρότατο ζήτηµα, που για ζητήµατα και αδιέξοδα που δηµιουραφ ορά στον καθαρισµό των Σχολείων , έκαν ε γεί η Κεντρική Εξουσία!»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ, Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΚΡΑΝΟΥΣ…

49.598 Κλήσεις – πρόστιµα «έκοψε» η Τροχαία στην Αττική τον Σεπτέµβριο! Συνολικά έγιναν 556 τροχαία µε 21 νεκρούς, 32 σοβαρά τραυµατίες και 661 ελαφρά τραυµατίες

Σ

ηµαντικοί είναι οι έλεγ χοι που έγ ιναν από την Τροχαία Α ττικής συµπεριλαµβανοµένου και των Τµηµάτων Τροχαίας περιοχής ∆υτικής Α ττικής τον µήνα Σεπτέµβριο. Να σηµειώσουµε ότι και τον µήν α Οκτώβριο τα Τµήµατα Τροχαίας στην ∆υτική Α ττική και την Εθν ική Οδό θα κάνουν εντατικούς ελέγχ ους, ενώ τα πρόστιµα αν αµέν εται ν α είναι τσουχ τερά γ ια όσους παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Σύµφωνα µε την Τροχαία Α ττικής καταγ ράφηκαν τον µήνα Σεπτέµβριο τα εξής: στην περιοχή Π. Α ττικής έγ ιναν 556 τροχαία ατυχήµατα µε 714 παθόν τες και ειδικότερα: 19 θανατηφόρα µε 21 νεκρούς. 30 σοβαρά µε 32 σοβαρά τραυµατίες . 507 ελ αφρά µε 661 ελ αφρά τραυµατίες . Σύµφωνα µε την Τροχαία Α ττικής τα κυριότερα αίτια των ατυχηµάτων αυτών ήταν η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, η οδήγ ηση χωρίς σύνεση κ αι προσοχή, η παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, ενώ η µη χρή-

νων δράσεων , που εφαρµόζει η ∆ιεύθυν ση Τροχαίας, γ ια την τροχον οµική αστυνόµευση και την αναβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχ ή της Α ττικής, βεβαιώθηκαν 49.598 παραβάσεις από τις οποίες 994 ήταν σε βαθµό πληµµελήµατος.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ση προστατευτικού κ ράνους από τους οδηγ ούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυµατισµού τους. Το ίδιο χρον ικό διάστηµα στο πλ αίσιο των στοχ ευµέ-

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν: 905 παραβάσεις γ ια οδήγ ηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, από τις οποίες οι 57 ήταν σε βαθµό πληµµελ ήµατος, 3.745 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 546 παραβάσεις γ ια παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, 1.088 παραβάσεις γ ια χρήση κιν ητού τηλ εφώνου, 926 παραβάσεις γ ια µη χ ρήση ζών ης ασφαλ είας και 2.480 παραβάσεις γ ια µη χρήση προστατευτικού κράνους. Η Τροχαία τονίζει: «Σηµειώνεται ότι η σωστή οδική συµπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είν αι βασικές προϋποθέσεις, τόσο γ ια την ασφαλ ή µετακίνηση όσο και γ ια την αποφυγ ή των τροχαίων ατυχηµάτων .»


4

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Τα Μέγαρα τιµούν την επέτειο του «ΟΧΙ»

Μ

ε λαµπρότητα θα εορταστούν και φέτος οι εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940 και του ΟΧΙ στα Μέγ αρα. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν από τις 27 Οκτωβρίου µε φωταγώγ ηση ∆ηµοτικών και ∆ηµόσιων κτιρίων και σηµαιοστολισµό κεντρικών οδών και πλατειών ενώ θα ολοκληρωθούν την 28 η Οκτωβρίου µε την τέλεση επίσηµης δοξολογ ίας στον Μητροπολιτικό Ναό Μεγ άρων χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μεγ άρων και Σαλαµίνος και του Ιερού κλήρου της πόλης κ αι την παρέλαση των τµηµάτων σχολείων, συλλόγων κλπ. Α ναλυτικά το επίσηµο πρόγ ραµµα του ∆ήµου Μεγ αρέων είναι το έξης: «ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΟΡΤΑ ΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων , Έχον τας υπόψη : Α ) το γ εν ικό πρόγ ραµµα εορτασµού της Εθν ικής Επετείου του ιστορικού ΟΧΙ καθορίζουµε γ ια το ∆ήµο Μεγ αρέων τα εξής: 1. Γεν ικός σηµαιοστολ ισµός των ∆ηµοσίων καταστηµάτων , του ∆ηµοτικού καταστήµατος Μεγ άρων , των καταστηµάτων των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Ε ρβίν Κένα του Βείπ και της Μερίτας το γ ένος Λ ίκα που γ εννήθηκε στην Γκορυτσά Αλβαν ίας και κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα και η Μ όσχου Ε λευθερία του Αθανασίου και της Ε υαγγελί το γέν ος Π έτρου που γεννήθηκε στην Αθήν α και κατοικεί στην Μ αγούλα Αττικής θα παντρευτούν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Μ αγούλας του ∆ήµου Ε λευσίνας.

και ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Τραπεζών , των Οργ αν ισµών , των οικιών , των οδών και των πλ ατειών της πόλης από το πρωί της 27ης Οκτωβρίου µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2013. 2. Φωταγώγηση της πόλης, των ∆ηµοσίων καταστηµάτων και ∆ηµοτικού καταστήµατος Μεγάρων , των καταστηµάτων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Τραπεζών , Οργαν ισµών κατά τις βραδιν ές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2013 3. ∆ιακόσµηση των Σχ ολείων , Α στυνοµικών Καταστηµάτων , ∆ηµοτικού καταστήµατος µε εικόν ες από το θεµατολόγ ιο του Ιστορικού Έ πους. 4. Εορτασµός της Εθν ικής Επετείου σε όλα τα Σχ ολεία (∆ηµόσια και Ιδιωτικά) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ,Τεχν ικής και Επαγγ ελµατικής Εκπαίδευσης, τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ,τα Ν.Π.∆.∆. µε οµιλ ίες σε ειδικές συγ κεν τρώσεις κ.λ .π. ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ώρα 10.00 π.µ. Κωδωνοκρουσία όλων των Ιερών Ναών της πόλ ης Ώρα 10.00 π.µ. Τέλ ος προσέλ ευσης των προσκαλεσµέν ων στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου, γ ια την τέλεση της επίσηµης δοξολ ογ ίας. Ώρα 10.20 π.µ. Ά φιξη επισή-

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ µων στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Ώρα 10.30 π.µ. Τέλ εση επίσηµης δοξολογ ίας χοροστατούν τος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολ ίτου Μεγ άρων & Σαλαµίν ος κ.κ. Βαρθολ οµαίου και όλ ου του Ιερού κλ ήρου της πόλ ης. Οι θέσεις στο Ναό κατά τη δοξολογ ία καθορίζον ται ως εξής: Α ΡΙΣΤΕΡΑ : Στρατιωτικές Α ρχές ∆ΕΞΙΑ: Πολ ιτικές Αρχ ές Τα λ άβαρα των Σχολ είων και σωµατείων στο αριστερό του σολ έα. Οι Πρόσκοποι και οι Οδηγοί θα παραταχθούν έµπροσθεν των Σχ ολείων . Εκτός της παράταξης ο λαός. Ώρα 11.00 π.µ. Παράταξη µπροστά από το Μνηµείο Ηρώων ,των Α ρχών ,

Τα ΕΛΠΕ µπήκαν στο Τwitter Ό πως έκανε γνωστό ο Ό µιλος ΕΛ Λ ΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛ ΑΙΑ, «στο πρότυπο αντίστοιχων µεγάλων διεθνών εταιρειών, δηµιούργησε εταιρικό λογαριασµό στο T witter (@HE LPE _G roup) µε στόχο να διαδώ σει στο ευρύ κοινό τις Αρχές, το Όραµα και τις δράσεις του, ενισχύοντας την εξω στρέφειά του. Η δηµιουργ ία του @HE LP E_G roup θα αποτελέσει έν αν επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας και προώ θησης Ανακοινώσεων, ∆ελτίων Τύπου, ∆ιαφηµίσεων, προγραµµάτων Εταιρικής Κοινων ικής Ε υθύνης, εταιρικών διακρίσεων και προω θητικών εν εργειών των εταιρειών του Ο µίλου. Ενισχύουµε την εξω στρέφεια, την πρωτοβουλία και την εταιρική εικόν α του Οµίλου

των λοιπών προσκεκληµέν ων και του λαού της πόλ ης. -Τέλ εση επιµν ηµόσυν ης δέησης στο χώρο µπροστά από το Μνηµείο Ηρώων , χ οροστατούν τος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολ ίτου Μεγ άρων & Σαλ αµίνος κ.κ. Βαρθολοµαίου. -Εκφώνηση του πανηγ υρικού της ηµέρας -Κατάθεση στεφάνων από τη ∆ηµοτική Αρχ ή, Α ποκεντρωµέν η ∆ιοίκηση, Στρατιωτικές και Α στυνοµικές Α ρχές, ∆ηµόσιες Α ρχές κ.λ .π. Τήρηση ενός λ επτού σιγ ής σε µνήµη των έν δοξων νεκρών Εθν ικός Ύµν ος Α ποχώρηση επισήµων και τµηµάτων παρέλα-

σης Ώρα 12.00 µ.µ. Παρέλ αση µπροστά από τους επισήµους κατά µήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου µε την ακόλ ουθη σειρά: --Φιλ αρµον ική ∆ήµου Μεγ αρέων -Σώµατα Α σφαλείας -∆ηµοτικά Σχολ εία –Γυµν άσια Λ ύκεια -Λαογραφικοί φορείς -Οδηγοί – Πρόσκοποι -Στρατός Τα τµήµατα µετά την διέλευση της 28ης Οκτωβρίου θα κατευθύνονται προς την Πλατεία Ηρώων, όπου θα διαλύονται µε ευθύνη των συνοδών αυτών. Τελετάρχης ορίζεται η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Ελένη Κόµπουλη».


5

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

Αποφασίζει έγκριση 356.037,00 €. για κατασκευή

εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων ∆ικτύου Αποχέτευσης στην Ελευσίνα Με ποια θέµατα συνεδριάζει σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου

Σ

υνεδριάζει σήµερα 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10 :00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η Ο ικονοµική ∆. Επιτροπή προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να αποφασίσει για τα εξής:

λοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας, προϋπολογ ισµού δαπάνης 1.163,58 €. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης για την προµήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων, προϋπολογ ισµού δαπάνης 67.789,66 €. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίΠ ροέλεγ χος Ταµειακού Απολογιστω σης για την προµήθεια φ υσµού του ∆ήµου οικονοµικού τοπαθολογικού υλικού, προϋέτους 2010. πολογισµού δαπάνης Π ροέλεγχος Ισολογισµού του 59.941,47 € . ∆ήµου οικονοµικού έτους Έγκριση δαπάν ης και διάθεση 2010. πίστωσης ποσού 10 .000,00 € Π ροέλεγ χος Ταµειακού Απολογιγια ταχυδροµικά τέλη υπηρεσίσµού του ∆ήµου οικονοµικού ας Πολεοδοµίας. έτους 2011. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίΠ ροέλεγχος Ισολογισµού του στω σης ποσού 1.811,79 € γ ια α∆ήµου οικονοµικού έτους 2011 Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίσµού δαπάνης 22.500,00 €. µοιβή της δικηγ όρου Αγγελικής Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης για την υλοποίηση του Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίΧαροκόπου. στω σης ποσού 148,04 € για εισφ ο- έργου: στω σης για την προµήθεια και εΈγκριση δαπάν ης και διάθεση πίρά υπέρ ΤΣΜΕ ∆Ε γ ια χορήγ ηση «Τ εχνική Βοήθεια του ∆ήµου γκατάσταση συστήµατος αστω σης ποσού 879,45 € για αµοιβή άδειας δόµησης του ∆ήµου. Ελευσίνας (Σ), προϋπολογισφ άλειας στο Κέντρο Π εριβαλ- της δικηγ όρου Π αρασκευής Γεω ργ ίου. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης ποσού 2.779,80 € γ ια αµοιβή της νοµικού Ιωάννη Π αυλόπουλου. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης για την κατασκευή εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων ∆ικτύου Αποχέτευσης (Β’Φάση) (Σ), προϋπολογισµού δαπάνης 356.037,00 € . Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης για την συντήρηση & επισκευή πλατειών & κοιν όχρηστων Γιατί έχει ό,τι χρειαζόµαστε χωρίς να χώ ρων ∆.Ε . Μ αγούλας (πλατεία

Γιατί να «πελαγώνουµε» στα εποχιακά µαγαζιά; Απλώς χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο βιβλιοπωλείο…

εκκλησίας Π οντίων ), προϋπολογ ισµού δαπάν ης 4.865,00 €. Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης ποσού 332,10 € για την συντήρηση και επισκευή συστήµατος κλιµατισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε . Μ αγ ούλας. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια καταναλωτικών αγαθών ( σακούλες απορριµµάτων), προϋπολογισµού δαπάνης 73.800,00 € . Έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστω σης για την προµήθεια σιδηρικών ειδών, προϋπολογ ισµού δαπάν ης 29.997,86 €. ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγ όρου γ ια την εκπροσώ πηση του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της µε αριθµ. κατ. ΑΓ1129/18-4/2012 προσφ υγής της εταιρείας «ΚΟΝ ΩΝ ΤΕ ΧΝΙΚΗ Α.Ε .». Κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλω σης εν διαφέροντος για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας Πολιτισµού, Αθλητισµού, Π αιδείας, δια Βίου Μ άθησης και Νέας Γ ενιάς του ∆ήµου Ελευσίνας. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης αν οικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχ ηµάτων και την θέρµανση των σχολικών κτιρίων και των κτιρίων του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 450.000,00 €.

ταλαιπωριόµαστε!!! Γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές για έξυπνες αγορές. Γιατί έχει εξυπηρέτηση γ ια να µην κάνουµε λάθη. Γιατί τα σχολικά του είδη αντέχουν στις «κακουχίες». Γιατί οι παραγγελίες µας εκτελούνται άµεσα!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Η «Αττική Οικολογική Απάντηση» κάθετα αντίθετη σε διάθεση εκατοµµυρίων ευρώ για ανέγερση Γηπέδων από την Περιφέρεια Αττικής

Α

ντιπαράθεση µεταξύ του Περιφερειάρχ η Γιάννη Σγουρού και του Περιφερειακού Συµβούλου της παράταξης «Α ττική Ο ικολογική Απάντηση» Γ ιώργου ∆ηµαρά έγ ινε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Αιτία τριβής ήταν η διάθεση του ποσού των 29.500.000 ευρώ σε γήπεδα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου για το 2014. Ο εκπρόσω πος της «Αττικής Ο ικολογ ικής Α πάντησης» κ. ∆ηµαράς ανέφερε σχετικά µε το θέµα στην συν εδρίαση, σύµφωνα µε επίσηµο εν ηµερωτικό δελτίο που εξέδω σε ο συνδυασµός: «Ε ίν αι έξω από οποιαδήποτε λογική βιώσιµου σχεδιασµού και κοινωνικά ακατανόητο, να διατίθενται το έτος 2014 για γήπεδα επαγγελµατικού ποδοσφαίρου , που τα νέµονται ανώνυµες εταιρείες ( Π .Α.Ε) περίπου 30.000.000€. Σε τι θα ωφεληθεί ο λαός, πως θα βελτιωθεί η κατάστασή του και η οικονοµία από την κατασκευή αυτών των γηπέδων; Είναι εποχή τώρα να πετάµε χρήµατα για γήπεδα ποδοσφαίρου; Μ ήπως αυτά τα κον δύλια είν αι στα πλαίσια του καταδικασµένου πολιτικού πελατειακού συστήµατος και της ψηφ οθηρίας»; Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίζει ο συνδυασµός «Αττική Ο ικολογική Απάντηση: «Ο Π εριφ ερειάρχης απάντησε γενικά ότι τα χ ρήµατα θα πάνε στις ερασιτεχνικές οµάδες. Ο Γιώ ργος ∆ηµαράς ανταπάντησε ότι άµεσα ή έµµεσα θα τα ν έµονται οι ΠΑΕ και ότι εκτός των άλλων στο γήπεδο της ΑΕΚ προβλέπονται εµπορικά καταστήµατα που θα λειτουργ ήσουν σε βάρος των καταστηµάτων της γειτονιάς. Κατέθεσε πρόταση τροποποίησης ώστε τα χ ρήµατα να πάνε στο λαϊκό αθλητισµό και τους ανθρώ πους που είναι άστεγοι και νηστικοί.»


6

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Με απόλυτη επιτυχία η µεγαλύτερη άσκηση του Ελληνικού Στρατού «Παρµενίων»

Έγινε σε Εβρο και Λέσβο ενώ στο πλαίσιο συντονισµού πολιτικής προστασίας ήχησαν οι σειρήνες σε Ελευσίνα, Μέγαρα, Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Φυλή, Άνω Λιόσια, Βίλια κλπ. Πραγµατοποιήθηκε τις προηγούµενες ηµέρες µε απόλυτη επιχειρησιακή επιτυχ ία η χαρακτηριζόµενη ως µεγαλύτερη άσκηση του Ελλην ικού Στρατού µε τίτλο «Π αρµενίων». Η άσκηση είχε ως πεδία πραγµατικής µάχης τις περιοχές στον Έβρο και στην Λ έσβο που πραγ µατικά αποτελούν ευαίσθητες περιοχές και η παρουσία του αξιόµαχου Ελληνικού Στρατού φυλάττει Θερµοπύλες. Στο πλαίσιο µάλιστα της άσκησης αυτής, στον τοµέα συντονισµού στρατιωτικής άσκησης και πολιτικής προστασίας ενεργός ήταν ο ρόλος όλων των αρµόδιων αρχών στην ∆υική Αττική. Στο πλαίσιο αυτό ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης σε καιρό πολέµου, στους ∆ήµους Ελευσίνας, Μεγαρέων, Φυλής, Μάνδρας Ειδυλλίας και Ασπροπύργου. Ο Υπουργός Ε. Αµυνας ∆. Αβραµόπουλος η στρατιωτική ηγεσία δήλωσαν απόλυτα ικανοποιηµένη από την άσκηση αυτή σε όλα τα επίπεδα δράσης και τοµέων επιχ ειρησιακής ενεργοποίησης. Παραθέτουµε µέρος του φωτογραφικού υλικού που έστειλε το ΥΕΘΑ στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ».

Πάνω στιγµιότυπα α πό την µεγάλη στρατιωτική άσκηση που έδειξ ε ότι το αξ ιόµαχο του Ελληνικού Στρατού είναι σταθερή αξ ία και από την παρουσία του Υπουργού Αµυνας στα πεδ ία της άσκησης σε Εβρο και Λέσβο (πηγή ΥΕΑΘ Α).


7

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

«ΣΟΚ

ΚΑΙ ∆ΕΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

ΠΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΣΕ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Κλειστά τα ώτα της ∆ηµοτικής αρχής Μεγάρων αλλά και της Αστυνοµίας που δεν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις κατοίκου για να καθαριστεί ο χώρος

Α

παράδεκτες και αποκρουστικές είναι οι εικόνες που αντικρίζει κάποιος κατά µήκος του δρόµου στην διαδροµή προς και από Αλεποχώρι (φωτό) από την παράνοµη χωµατερή που έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας των ανεύθυνων που πετούν εκεί ο,τι απορρίµµατα τους περισσεύουν αλλά και της προκλητικής αδιαφορίας της ∆ηµοτικής Αρχής στα Μ έγαρα που παρά τις έγγραφες αναφορές κατοίκου δεν έχει µπει καν στον κόπο να καθαρίσει το σηµείο, παρά µόνο περιστασιακά. Την καταγγελία έκανε στην εφηµερίδα µας µόνιµος κάτοικος της περιοχής που µας απέστειλε και τις φωτογραφίες που βλέπετε, ο οποίος όπως µας είπε έχει προχωρήσει σε καταγγελίες και στον Αστυνοµικό Τµήµα Μ εγάρων, χωρίς επίσης αποτέλεσµα. ∆ηµοτική Αρχή και Α.Τ. δεν έχουν προχωρήσει σε καµµία ουσιαστική ενέργεια και αν αρωτιέται κανείς τι νόηµα έχει να παίρνει ο άνθρωπος αριθµό πρωτοκόλλου από τον ∆ήµο µε ηµεροµηνία κατάθεσης 21-92012(!) , εφόσον όπως θα δείτε και στην επιστολή του «δεν τον λαµβάνουν καθόλου υπόψιν τους». Η κρατούσα κατάσταση πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυν ση και το αποκρουστικό θέαµα στο σηµείο, αναδεικνύει και την ανυπαρξία περιβαλλοντικής συνείδησης από πλευράς του ∆ήµου Μεγαρέων, ο οποίος πρόσφατα γ ιόρτασε µε εκδηλώσεις την Ηµέρα Π εριβάλλοντος… Στην καλύτερη των περιπτώσεων µιλάµε για νωχελική αντίδραση από µέρους των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για να καθαριστεί το σηµείο, το οποίο ανήκει µεν σε ιδιώτη, ωστόσο εκεί υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων (φωτό) και ο ∆ήµος οφείλει να «κλείσει» την παράνοµη χωµατερή, αφού είναι και εν ήµερος για το θέµα. Ο καταγγέλλων (το όνοµα του οποίου βρίσκεται στην διάθεση της εφηµερίδας µας) , απέστειλε µε τις φωτογραφίες , τους αριθµούς πρωτοκόλλου µε τους οποίους κατέθεσε την διαµαρτυρία του σε ∆ήµο και Α.Τ. αλλά και την παρακάτω επιστολή που θα διαβάσετε: «Όπως θα βλέπετε και στις φωτο η κατάσταση πλέον παίρν ει επικίνδυνες διαστάσεις. Όποιος θέλει χωρίς ίχνος ντροπής πάει και πετάει ό,τι άχρηστο έχει στο σπίτι του που δεν το θέλει, εκεί (να είναι καθαρό µέσα το σπίτι του και απ’ εξω ας γίνεται χάος από σκουπίδια).

την χωµατερή. Αφήνω να φανταστείτε τι καταστροφή θα είχε συµβεί αν ο άνεµος έπν εε προς την κατεύθυνση της χωµατερής που είναι γεµάτη από ξερά κλαδιά και φύλλα. Καλύτερα να µην το σκεφτόµαστε και να µη το συζητάµε. Όλα αυτά τα Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο τι πετά- σκουπίδια που πετάγονται, ένα µέρος γεται εκεί αλλά στο πόσο κακό κάνει στην καταλήγει στην θάλασσα που σχεδόν όλοι όµορφη φύση του Αλεποχωρίου. απ’ αυτούς που πετάνε τα σκουπίδια είµαι Ε ίµαι µόνιµος κάτοικος Αλεποχω ρίου τα σίγ ουρος ότι το καλοκαίρι την απολαµβάπαιδιά µου (3 αγόρια) πάνε σχολείο στα νουν, ένα µέρος είναι πάνω στα δέντρα Μέγαρα, αλλά είµαι «ξένος» όπως ακοπα- (σακούλες και ο,τι άλλο µπορεί να µεταλούν οι κάτοικοι των Μεγάρων αυτούς φερθεί «αεροπορικώς» εννοώντας τους που δεν κατάγονται από τα Μ εγαρα ή τα δυνατούς ανέµους που πνέουν στην περιπερίχωρα. Σας το αναφέρω γιατί έχω οχή µας) και ένα µέρος καταλήγει στις κάν ει επώνυµες καταγγελίες (µε αριθµό υπόγειες δεξαµενές νερού από την απορπρωτοκόλλου) στην Αστυνοµία αλλά και ρόφηση στο χώµα. Αρκετοί κάτοικοι στο στον ∆ήµο Μεγάρων για την παράνοµη Ντουράκο Αλεποχωρίου έχουν νόµιµες χω µατερή χωρίς να έχει γ ίνει το παραµι- γεωτρήσεις (συµπεριλαµβανοµένου και κρό παρά µερικές φορές που έρχονται και εµού). Είναι 100% σίγουρο ότι το νερό τα µαζεύουν, όχι όλα όµως, µε συνέπεια θα µολυνθεί, ήδη υπάρχει εξασθενές χρώσε διάστηµα ΩΡΩΝ να ξαναδηµιουργείται µιο στα νερά του Ανω Αλεποχωρίου κατο ίδιο σκηνικό. Απ’ ό,τι φαίνεται δεν µε θώ ς και στα Βίλλια, Θα ήταν πολύ δυσάλαµβάνουν ΚΑΘΟΛΟΥ υπ’ όψιν τους. Το ρεστο να συµβεί αυτό σε εµάς στο Ντουκαλοκαίρι πήγαµε να καούµε 3 φορές και ράκο. Π ροσωπικά εγώ είµαι άνεργος χωη πρώτη φωτιά ήταν µερικά µέτρα από ρίς διακοπή σχεδόν 2 χρόνια και χωρίς

έσοδα, ζω από την γη και το νερό. Μεγαλώνω ζώα και καλλιεργώ την γη για να µπορέσουµε να ζήσουµε όσον αφορά στο θέµα της διατροφής εγώ και η οικογέν ειά µου. Βέβαια το βασικό είναι να προστατεύουµε την φύση και όχι να βοηθάµε στην καταστροφή της. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κάθε υπεύθυνο στον ∆ήµο Μεγάρων καθώς και τον ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου που έχει γίνει παράνοµη χω µατερή να µεριµνήσουν να καθαριστεί, περιφραχτεί, να µπουν περισσότεροι κάδοι και φυσικά ταµπέλες που θα αποτρέπουν παρόµοιες πράξεις. Π ρέπει να δράσουµε γρήγορα πριν είναι αργά…» Αναµένουµε άµεση αντίδραση από τον ∆ήµο Μεγαρέων µε οριστική λύση και όχ ι «πασαλείµµατα» του τύπου µαζεύουµε κάτι σήµερα και αύριο ξανά η ίδια εικόνα. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΤΣΕΒΑ


8

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Συνάντηση µε τις ρίζες µας

και την λαογραφία της ∆υτικής Αττικής Ξεκινά από τις 10 Οκτωβρίου η 3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων» της Π.Ε.Δ.Α. στο Κλειστό Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων πό 10 έως 13 Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθεί ο ετήσιος πλέον θεσµός της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής µε τίτλο «Συ νάντηση Πολιτιστικών Φορέων». ρέων». Είναι η 3 η κατά σειρά ετήσια συνάντηση λαογραφίας και παράδοσης της περιοχή µας, που φέτος γίνεται στα Άνω Λιόσια στο Κλειστό Ολυµπιακό Γυµναστήριο Πάλης. Πάλης Είχαν προηγηθεί οι δύο προηγούµενες συναντήσεις η 1 η που είχε γίνει στην Ελευσίνα και η 2 η πέρσι στα Μέγαρα. Οι δύο προηγούµενες συναντήσεις είχαν γίνει µε απόλυτη επιτυχία από κάθε άποψη. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τις ρίζες µας, την παράδοσή µας, την λαογραφία µας. Για να µπορέσει το Έθνος µας να πορευθεί µέσα στον ορυµαγδό κρίσης, µνηµονίων, φτώχειας, ανέχειας, ανεργίας, διαφόρων ιδεολογιών που µόνο πρόοδο και βεβαιότητα δεν παρέχουν στην κοινωνία. Να γυρίσει στην παράδοση που ενώνει τους Έλληνες και να γυρίσει στην πλάτη σε όσα τους χωρίζουν, χωρίζουν µακριά από κοµµατολαγνίες και ανόητες πο λιτικές. λιτικές

Α

Η ∆ήµου Σταυρούλα Στην επιστολή κάλεσµά της η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κ. ∆ήµου αναφέρει: «Αξιότιµοι Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα

ήθελα να σας ενηµερώσω και να σας προσκαλέσω στην κορυφαία εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής για το έτος 2013 µε το διακριτικό τίτλο «3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής

Αττικής», που θα πραγµατοποιηθεί στο Κλειστό Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Πάλης των Άνω Λιοσίων στις 10 – 13 Οκτωβρίου 2013. Η 3 η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Αττικής είναι

ένα εξαιρετικής σηµασίας γεγο νός τόσο για την περιοχή όσο και για όλη την Αττική, διότι όχι µόνο συµβάλλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του πο λιτισµού και του εθελοντισµού , αλλά οι τέσσερις αυτές

ηµέρες θα αποτελέσουν µια σηµαντική διέξοδο στα οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι κάτοικοι της πλέον υποβαθµισµένης περιοχής της Περιφέρειας Αττικής.» Αττικής.»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


9

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

«Ανοίγουν» θέσεις για άνεργους γεωπόνους, τοπογράφους

σε επιδοτούµενο πρόγραµµα για αγροτική ανάπτυξη ∆υνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις έχουν οι άνεργοι των παραπάνω ειδικοτήτων και από την ∆υτική Αττική µε διάρκεια επιµόρφωσης 6 µήνες και επίδοµα 4.285 Ευρώ

Τ

ο Υπουργ είο Αγ ροτικής Α νάπτυξης έκαν ε γνωστό ότι µετά από συν εργ ασία µε το Υπουργ είο Εργασίας εγ κρίθηκε από το Υπουργείο Εργ ασίας, Κοινων ικής Α σφάλειας και Πρόνοιας το Επιχειρησιακό Πρόγ ραµµα «Α νάπτυξη Α νθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», ύψους 2.100.000 ευρώ, γ ια την απασχόληση και απόκτηση της εργ ασιακής εµπειρίας 445 ανέργων επιστηµόνων Πανεπιστηµιακής/ Τεχνολογ ικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είν αι εξειδικευµέν οι σε αντικείµενα συναφή µε τον αγ ροτικό χώρο. Συγ κεκριµένα το πρόγ ραµµα, απευθύνεται σε άνεργ ους γ εωτεχνικούς (γ εωπόνους, δασο-

λόγ ους, κτηνιάτρους) τοπογ ράφους µηχανικούς και οικ ονοµολόγ ους και στην ευρύτερη ∆υτική Α ττική που ενδιαφέρονται, οι οποίοι θα προσλ ηφθούν στον Οργ ανισµό µε κριτήρια Α ΣΕΠ. Α κόµη κατά τη διάρκεια της απασχόλ ησης, οι επιστήµονες θα ασκ ηθούν σε πραγ µατικές συνθήκες εργ ασίας, σε διοικητικ ές και ελεγ κτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλ αίσιο των καθεστώτων εν ισχύσεων κατ’ εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολ ιτικής (ΚΑΠ). Για τη συµµετοχή των ωφελ ούµενων προβλέπεται επίδοµα απόκτησης εργ ασιακής εµπειρίας, το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.285 € συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων γ ια ασφαλιστική κάλ υψη και επαγγ ελµατικού κινδύνου γ ια κάθε ωφελούµενο. Οι άν εργ οι επιστήµονες που θα τοποθετηθούν σε εξειδικευµένες θέσεις θα πιστοποιηθούν γ ια την εργ ασιακή εµπειρία που θα αποκ τήσουν γ ια ένα εξάµηνο. Σύµφων α µε το Υπουργ είο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που υλ οποιεί το πρόγραµµα θα ορίσει υπεύθυνους απόκ τησης εργ ασιακ ής εµπειρίας, οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού µε τους ωφελούµενους εξατοµικευµένο σχέδιο µε στόχο: α) την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και επαγ γ ελµατικών προσόντων και επιστηµόνων (γ εωτεχν ικοί, µηχ αν ικοί, οικονοµολόγοι) που θα συµµετέχουν στην πράξη, β) την ενίσχυση και τη διάχυση της τεχνογ νωσίας του αγ ροτικού τοµέα, γ ) την αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγ ροτικό τοµέα και τη βελτίωση των προοπτικών εργ ασίας, µετά το πέρας της πρακτικ ής τους.

Η πρόσκληση εκ δήλωσης ενδιαφέροντος γ ια τη συµµετοχή στη δράση εγ κρίθηκε από τη ∆ιαχειριστική Α ρχή του Υπουργ είου Εργ ασίας και θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η επιλ ογή ακολ ουθεί αυστηρά τα κριτήρια που ορίζον ται στο πλ αίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινων ικού Ταµείου (µακροχρόν ια άν εργ οι, τρίτεκνοι, µονογ ονεϊκές οικογ ένειες κλ π) και ακολουθούν τους κανόν ες της διαφάν ειας ώστε ν α µην δηµιουργηθεί καν ένα θέµα επιλ εξιµότητας των δαπανών . Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αν αφέρον ται αν αλυτικά στο τεύχος της πρόσκλησης. Ο Υπουργ ός Αγ ροτικής Α νάπτυξης και Τροφίµων κ. Α θανάσιος Τσαυτάρης, µε αφορµή την έγ κριση προγ ράµµατος απασχόλησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Μετά την πρόσλ ηψη 100 ερευν ητών στον Οργ αν ισµό ΕΛ ΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ προχ ωράµε σε πρόγ ραµµα απασχόλ ησης 445 ν έων επιστηµόνων , σε αν τικείµεν α συν αφή µε τον αγ ροτικό χώρο, υλοποιώντας τη βούλ ησή µας ν α εν ισχ ύσουµε το ανθρώπιν ο επιστηµον ικό δυν αµικό στον τοµέα της γεωργ ίας και της γεωργ ικής έρευν ας. Ο στόχ ος είναι διττός. Η γεωργ ία ήταν ανέκαθεν µεγ άλη δεξαµεν ή χ εριών . Εκατον τάδες χ ιλ ιάδες άνθρωποι καταπιάνον ταν µε το γ εωργ ικό τοµέα µε την ευρύτερη έννοια. Είν αι λ οιπόν µεγ άλη ευκαιρία τώρα και ταυτόχρονα, ανάγ κη ν α αντιµετωπισθεί το πρόβλ ηµα της αν εργ ίας µε έναν µον ιµότερο τρόπο, µε έναν τρόπο δηµιουργ ίας ευκαιριών απασχόλ ησης. Και αυτό κάν ουµε. Πρέπει ν α δώσουµε κίν ητρα σε ν έους επιστήµονες, µορφωµέν ους, κατόχ ους πτυχ ίων ν α παραµείν ουν και ν α εργαστούν στη χώρα µας, γ ιατί δεδοµέν ης της δύσκολ ης συγ κυρίας χάν ουµε τον «αφρό» αυτής της κοινων ίας. Οφείλουµε ν α τους κρατήσουµε εδώ και να τους αξιοποιήσουµε προς όφελ ος της καιν οτοµίας, της έρευνας και της τεχνολ ογ ίας σε όλο το φάσµα της παραγ ωγ ικής διαδικασίας».

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ e@papasideri.gr ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 35– ΤΗΛ. 2105545627

Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή


10

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0-2

Α ΣΤΕΡΑ Σ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (προπονητής Αν τώνης Πριόνας): Κασµερίδης, Στρατοµήτρος, Νόνης (68'Στρατάκης), Κοτίτσας, Πολ ίτης, Τριάντος, Πάµπλο, Μακάρο (68'Γκόγ κας), Μπρίτο, ∆ηµητριάδης, Καπουράν ης (68' Κορνελ άτος).

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (προπον ητής Γιώργος Βαζάκας): Γκίτκος, Κατσιαρός, Καρράς, Μελ ίσσης, Κωστούλ ας, Ολίσε, οµάδα του Α ιγ ίου Παναιγ ιάλειος επικράτη- Ρόκας, Καπετάνος (80'Γιέν ικ), Μπρέσκα (70'Κατσίκης), Α κόσε µε 2-0 επί του Βύζαντα. Ο Παναιγ ιάλειος στα (53' ∆ειν όπαπας) Γκούρµα. µπήκ ε δυνατά στο µατς κ αι µόλις στο 6’ κατάφερε να πάρει προβάδισµα σε µια φάση διαρκείας. Στο υπόλοιπο διάστηµα του παιχν ιδιού, ο Παναιγ ιάλειος είχ ε τον έλεγχ ο και δεν απειλήθηκε µε αποτέλ εσµα στο 87’ ν α κάν ει µια ακόµα αντεπίθεση και ν α βρει τα δίχ τυα µε τον Κώστα Φλ ίγ κο ν α διαµορφώνει το τελ ικό 2-0.

Η

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 1-1

Ο

Πανελευσινιακός δεν µπόρεσε να επικ ρατήσει του Α τσαλένιου και το αποτέλεσµα βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες 1-1. Η οµάδα του Α τσαλένιου µε καλή άµυνα πήρε τον βαθµό της ισοπαλίας.

Γ εγονότα

451: Α ρχίζει η 4η Ο ικουµεν ική Σύνοδος στη Χαλκηδόν α, που καταδίκασε την αίρεση του µονοφ υσιτισµού. 1827: Ο τριεθν ής στόλος υπό τους ναυάρχους Ε ρρίκο ∆εριγνί, Ε δουάρδο Κόδριγ κτον και Λ ογγίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγ υπτιακό του Ιµπραήµ έξω από το Ν αβαρίν ο και αν οίγ ει το δρόµο γ ια την ελλην ική αν εξαρτησία. (Η Ν αυµαχία του Ν αβαρίνου) 1838: Ο Θ εόδω ρος Κολοκοτρών ης εκφωνεί στην Πνύκα την περίφ ηµη οµιλία του «Π αραιν έσεις προς τη νέα γ ενιά».

ΠΑ ΝΑ ΙΓΙΑΛ ΕΙΟΣ: Αν δρούτσος, Παπαχ ρήστος, Αγουρίδης, Ιωάννου (78' λ .τ. Παπαδόπουλ ος), Α κπαρίδης, Μαυρόπουλος (67' Γκούµας), Γκοτσούλ ιας, Μπούνας, Σκαρτσίλ ας (83'Μπουρλάκης), Φλ ίγ κος, Λαζανάς

ΠΑ ΝΕΛ ΕΥΣΙΝΙΑ ΚΟΣ (προπον ητής Φώτης Θανέλλ ας): Παλ ιγγ ίνης, Κων σταν τιν ίδης, Πλ άταν ος, Κουµπαρούλ ης, Παπαπαναγ ιώτου, Ριζογ ιάνν ης, Μιχ ελ ής, Μακρίδης ΒΥΖΑ Σ ΜΕΓΑ ΡΩΝ: Λούκιτς, Παπαευθυµίου, Γιάν τριτς, Αρ- (67'Ουέλ ιγ κτον ), Κουσκουν άς, Ρούσσεφ, Σωτηρόπουλος(82' ν αρέλης, Λέκκας, Σταµόγ ιαννος, Μαρίνης (65' Ζάρκος), Μαν - Ραχ ίµ). δύλ ης, Μπελερής, Μαζιώτης, Μεϊν τί (65' Γκαϊδαρτζής) ΠΟ ΑΤΣΑΛ ΕΝΙΟΣ (προπονητής Μαν ώλης Πατεµτζής):Χωµατάς, Φραγ κιαδάκης, Πρωτογεράκης, Α ραβιάκης, Πετράκης, Γιακουµάκης Μ., Πλ ουσής, Συσκάκης,Γιακουµάκης Π.,Μπουτσάκης(81' Μαραγ κάκης), Νύκταρης(58'Καλ οµοίρης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0-3

Ο

Α στέρας Μαγ ούλας γνώρισε την ήττα στο δηµοτικ ό στάδιο Ελευσίνας από τον Ολυµπιακό Βόλου µε 0-3. Τα πολλά σφυρίγ µατα του διαιτητή προκάλ εσε τον εκνευρισµό των παικτών του Α στέρα µε αποτέλ εσµα παίκτη να δεχ τεί κόκκινη κάρτα και η οµάδα έµειν ε µε 10 παίκτες από το 59'.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ 1-1

Μ

οιράστηκαν βαθµούς ο Φωστήρας και ο Αχαρναικός αφού το σφύριγ µα του διαιτητή βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες 1-1. Ο αγών ας είχε λ ίγες φάσεις, αφού οι δύο αλλ αγ ές των προπονητών διαµόρφωσαν το τελ ικό αποτέλεσµα.

1955: Καθελκύεται το ισχυρότερο αεροπλαν οφόρο στον κόσµο, το αµερικαν ικό Σαρατόγ κα. 1973: Μ ία τεθω ρακισµέν η µεραρχία των Ισραηλινών επιτίθεται στις αιγ υπτιακές δυν άµεις που προελαύνουν στο Σουέζ, κατά τη διάρκεια του Π ολέµου στο Γιοµ Κιπούρ. Η επίθεση αποτυγ χάνει και 150 ισραηλιν ά ταν κς καταστρέφονται. 1980: Ο Μ ποµπ Μ άρλεϊ καταρρέει στη σκην ή και µεταφέρεται σε ν οσοκοµείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγ κο στον εγ κέφαλο. Ο άν θρωπος που έκαν ε γνω στή τη ρέγγε µουσική σ' όλο τον κόσµο, θα πεθάν ει επτά µήνες αργότερα.

ΦΩΣΤΗΡΑ Σ (Τζάκι Ματάισεν ): Μοσχον άς, Αν δρίκος, Κουλ ιµπαλ ί, Εµέκα, Κακαράς, Κιµαν ί, Τεγ ούσης, Κόντι, Παναγ ιωτόπουλος, Τασούλης (79 Μακρίδης) Βούζας (79ʼΣεχολ άρι). Α ΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργ ος Στράν τζαλ ης): Βασιλ ειάδης, Μωυσίδης, ∆ηµόπουλος, Αν δράλας, Προβατίδης, Μάν αλης, Νιάρος (61' Βλ άχ ος), Ντάλας, Ογ κουν σότο (46' Γουέλ καµ Σάν ον), Μιρτσέτα (80 Α θαν ασόπουλος), Νεόφυτος.

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

Στείλτε µας ένα e-mail στο: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας

Γ εννήσεις 1895: Χουάν Π ερόν, δικτάτορας της Αργ εντινής. (Θαν . 1/7/1974) 1930: Τόρου Τακεµίτσου, ιάπωνας συν θέτης σύγ χρον ης µουσικής. (Θ αν. 20/2/1996) 1970: Μ ατ Ντέιµον, αµερικαν ός ηθοποιός. Θάνατοι 1754: Χέν ρι Φ ίλντιγ κ, άγγλος µυθιστοριογ ράφ ος και θεατρικός συγγραφ έας. (Η Ιστορία του Τοµ Τζόουν ς) (Γεν. 22/4/1707) 1826: Φ ρίντριχ Κρουπ, γ ερµανός επιχειρηµατίας και ιδρυτής της επιχειρηµατικής δυν αστείας των Krupp. (Γεν. 17/7/1787) 1987: Κωνσταντίν ος Τσάτσος, φιλόσοφος και πρώτος πρόεδρος της Ελλην ικής ∆ηµοκρατίας στη µεταπολίτευση. (Γεν . 1/7/1899)


11

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα, 25/9/2013 Αριθµ. πρωτ. : 20005 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. Σ ΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψ η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜ ΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικώ ν Υπαλλήλω ν και Υπαλλήλω ν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-42012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµέ νη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 5.Την υπ΄αριθµ. 48/21-3-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκώ ν ανταποδοτικού χαρακτήρα. 6.Την υπ΄αριθµ.16246/13806/27-32013 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο ∆ήµο ΜάνδραςΕιδυλλίας, στο πλαίσιο προγραµµατισµού έτους 2013, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 7.Την υπ' αριθµ.20473/22-5-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργώ ν Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι κής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρα κοσίων δέκα τριών (4.413) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Χώρας για το έτος 2013. 8.Το υπ΄αριθµ.20571/22-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικώ ν περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 9.Την υπ΄αριθµ. 99/10-6-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για τον καθορισµό του αριθµού και των ειδικοτήτων του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κά λυψη αναγκών α νταποδοτικού χαρακτήρα. 10.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/28-12-2013) του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 11.Την υπ΄αριθµ.19993/25-9-2013 βεβαίωση του ∆ηµάρχου ΜάνδραςΕιδυλλίας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κά λυψη της δαπάνης της ΣΟΧ2/2013 ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Οι τρόποι υπολ ογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλ υτικά στο «Παράρτηµα αν ακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ( βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα αν ακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητι κά. Κατά τα λ οιπά ισχύουν τ α οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακ οινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου ( ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Με τά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έ κδοσης «27-92013» επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα του ΟΑΕ∆, κ. λ.π.), της πολυτεκνικής και µονογο νεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για τη ν πρόσληψη άλλου µέ λους της ίδιας οικογένειας), της µονογο νεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέω ν) και της µερικής απασχόλησης. Υποβολή αιτ ήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣ ΕΙΣ ΕΠΟΧ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΩΠΙΚ ΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητ α

∆ιάρκεια σύµβασης

201

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μάνδρα

∆Ε Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8

Αριθµός ατόµων 8

202

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μάνδρα

∆Ε Χειριστών Μη χανηµάτω ν Έργων

8

2

203

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μάνδρα

∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικώ ν

8

3

204

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μάνδρα

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

8

3

205

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Μάνδρα

ΥΕ Εργατών Νε κροταφείου

8

2

206

∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μάνδρα

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8

22

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικ ά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυ τοκινήτω ν Οχηµάτω ν ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β ' κύ κλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυ τοκινήτου ή Απο λυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικώ ν Α υτοκινήτων ή Τεχνικής Επα γγε λµατικής Σ χολής ∆ευ τεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σ χολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικ ότητας, δηλαδή: - Ηλε κτρολογι κών Συστηµάτ ων Αυ τοκινήτου ή - Ηλε κτροµηχανικών Συστηµάτω ν και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινή του Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκι νήτων Ο χηµάτων ή Τ εχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µο νάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικ ής Ικανότ ητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µ ε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτ έρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονά δας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολώ ν της α λλοδαπής . β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγ ησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγ γελµατικής Ικαν ότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µ ε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτ έρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε χνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτι σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µ ετά τη ν απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγ ορί ας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) γι α όσους απαιτείται, σύµφω να µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανω τέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε χνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατι κής Εκπαίδευσης και Κατάρτι σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγη σης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατ ηγορί ας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητ ας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ ΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κ ατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κα τηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 κ αι µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότ ητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτ έρω άδεια οδήγησης µέχρι και τη ν 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του α νωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικα νότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγ ού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Με ταφορών και Επικοινωνιώ ν της Ν.Α. σ την περι οχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κ οινοτικ ού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες ε κ τω ν κατη γοριών ή υποκατη γοριών που κα τέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣ ΗΜΑΝΣ Η: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο ∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης α νακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρ εται η αδυναµία έκδοσης του ανωτ έρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης τ ης εν λό γω επιτροπής. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δε ν προκύπτ ει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά τη ν ανα κοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µό νο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετι κή βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιώ ν. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω κατασ τροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίω σης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρε ται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµα τικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλ οδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύω ν «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

202

203

204,205 & 206

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχα νηµάτων εκτ έλεσης τε χνικώ ν έρ γων οµάδας Β΄τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτο κινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο ο µώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικώ ν Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτ λος σχο λικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκε κριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συ νυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτ έρω προσόντα) α) Άδεια µηχα νοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλε σης τε χνικώ ν έρ γων οµάδας Β΄τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτο κινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο ο µώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτ ερης τε χνικής σχο λής της ηµ εδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχο λής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κα τώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθη κε βάσει του συγκεκριµέ νου τίτλου είτε αυτο τελώς είτε µε συ νυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτ έρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων ε κτέ λεσης τε χνικώ ν έργω ν οµάδας Β΄ τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγε λµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µε τά την απόκτηση της παραπάνω ά δειας µηχανοδηγούχειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανω τέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτω ν εκτέλεσης τε χνικώ ν έργω ν οµάδας Β΄τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγε λµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υπο χρεωτικής Ε κπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπ ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχα νοδηγού-χειριστή. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ ΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣ ΕΙΣ : Για τα θερµικ ά µηχαν ήµατα γίνονται δε κτές και οι άδειες µηχανοδηγώ ν χειριστών µηχα νηµάτων εκτέλεσης τε χνικώ ν έρ γων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για τη ν αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τε χνικώ ν έργων του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δε κτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότη τας, Υποδοµών, Με ταφορών και ∆ικτύων «π ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµα τικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τ εχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τε χνικού Επα γγε λµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε χνικού Επαγγελµα τικού Λυκείου ή Τε χνικώ ν Επαγγελµατι κών Σ χολώ ν δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολώ ν µ αθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικώ ν µονάδω ν της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικώ ν µονάδω ν της ηµεδαπής ή α λλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για τη ν έ κδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η α νωτέρω άδεια άσκησης επα γγέ λµατος χορηγήθηκε βάσει του σ υγκε κριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συ νυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτ έρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέ λµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τε χνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και α ντίστοιχος τίτλος σ χολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ανα γνωρισµένης κατώ τερης τε χνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκε κριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συ νυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚ ΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανω τέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο λή ς του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Ερ γαστηρίων Ειδικής Επαγγελµα τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετώ ν, µε τά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος . ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανω τέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τ εχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης, β) Απολυτήριος τίτλος τουλά χιστον υποχρεωτι κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο λής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατι κής Εκπαίδευση ς και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της α λλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπ άνω άδειας άσκησης επαγγέ λµατος . ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετώ ν. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικ ά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.Τριαντόπουλου (12:0015:00) (τηλ. επικοινωνίας: 2132014930). Στην περίπτωση αποστολής τω ν αιτήσεων ταχυδροµικώς

το εµπρόθεσµο των αιτήσεω ν κρίνε ται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση τω ν υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτ ηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σ ώρευση θέσεω ν διαφορετικών κα τηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρε-

ση, σώρευση θέσεων δύο κατηγ οριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπε ται µόνο όταν στην ανα κοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση σ την οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεω ν (κατη γοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)

ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευ ταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσ εων του δηµοτικού καταστήµα τος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυ χόν µεταγενέσ τερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. \Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στη ν υπηρεσία µας στην α νωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυα κό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα

ακολουθώντας από τη ν κε ντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων - ∆ιαγωνισµών Φορέων - Εποχικού ( ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτώ ν (ΚΕΠ) αλλά και στη ν ηλεκτρονι κή τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στη ν κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων - ∆ιαγωνισµών Φορέων - Εποχικού ( ΣΟΧ).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 12


12

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Σ

κληρή κριτικ ή ασκ εί στην διοίκηση της αιρετής Περιφέρειας Α ττικής ο περιφερειακός συνδυασµός «Άρµα Πολιτών» σχετικά µε την ψήφιση του προϋπολογ ισµού που έγ ινε την προηγ ούµεν η εβδοµάδα. Α ναφέρει το δελτίο Τύπου του «Α ρµατος»: «Το 2009 η Ελλ άδα χρεοκοπεί. Τα κόµµατα που κυβέρν ησαν είχ αν φρον τίσει γ ια αυτό, σκορπίζον τας δισεκατοµµύρια µέσω ενός διεφθαρµένου πελ ατειακού συστήµατος. Στο Περιφερειακό Συµβούλιο κατά την ψήφιση του προϋπολογ ισµού γ ια το 2014 «µοιράστηκαν» εν όψει εκλογών , δεκάδες εκατοµµύρια προς τους γ νωστούς άρχοντες της σύγ χρονης διαπλοκ ής Μ.Μ.Ε. και οικονοµικής εξουσίας.

Σκληρή κριτική για τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής Τι αναφέρει ο περιφερειακός συνδυασµός «Άρµα Πολιτών» Ενώ η ανεργ ία οδεύει προς το 30% , ενώ οι νέοι είναι άνεργ οι πάνω από 60%, η Περιφέρεια Α ττικής µε απόφαση του Περιφερειάρχη δίνει είκοσι εκ ατοµµύρια ευρώ γ ια το γ ήπεδο της Α ΕΚ και επτά εκ ατοµµύρια ευρώ γ ια το γ ήπεδο του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγ µή εγ κρίνει εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ γ ια την ενίσχυση των συσσιτίων της εκκλησίας και πεντακ όσιες χιλιάδες ευρώ γ ια την ενίσχυση άλλων δράσεων κοινωνικής Πρόνοιας. Α λλά ούτε ένα ευρώ γ ια τους άνεργ ους νέους.

Είναι ολ οφάν ερο πως γ ια κάποιους δεν πέρασε ούτε µία µέρα. ∆εν έβγ αλαν κανένα συµπέρασµα από την πολιτική που οδήγ ησε σε χρεοκοπία τη χώρα. Πιστεύουν σαν άλλ οτε ότι «µε άρτους και θεάµατα» θα ξεχάσουν την ανεργ ία, την οικονοµικ ή και κοινωνική διάλυση της χώρας.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 11 ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓ ΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙΚ ΩΝ Για τη διευκόλυνση τω ν υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλ ογος των απαραίτητων δικαιολογη τικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την αίτησή τους: 1. Αντίγραφο ταυτότη τας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυ τότητας. 2. Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (µόνο

για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγέ νεια).

3. Υπεύθυνη δή λωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης. 4. Βασικό τίτ λο σπουδών (για υποψή-

φιο που συµµετέχει στις κατη γορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, ε νώ για την κατηγορία ΥΕ, µόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΟΥΜΕΝΗ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ Ε Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεω ν νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκη ση επαγγέ λµατος σε καθήκο ντα ή έργα συναφ ή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ ΕΙΞΗΣ

201,202 & 203

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή άλλης επαγγελµατικής άδειας. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ει δικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Σ υµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ ΚΑΤ ΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορί ας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνε ται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ ΕΙΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ει δικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσε ων εργασί204, 205 & 206 ας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

έντυπο της αίτησης περί µη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου µ έλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχο ν 5. Με ταπτυχιακό τίτ λο για κα τηγορίες ηµερολογιακό έτος µε χρήση της ΠΕ και ΤΕ (µόνο αν ζητείται από αναπολυτεκνι κής ιδιότητας. 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κοίνωση). 6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισµού κατάστασης πρόσφατης έ κδοσης Η/Υ (µόνο αν ζητείται από την ανακοί- (όχι παλαιότερης των δύο µηνώ ν από την ηµεροµηνία υποβολής της νωση). 7. Πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας αίτησης συµµετοχής), για τη ν απόδει(µόνο αν ζητείται από την ανα κοίνωξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων. 13. Οι γονείς και τα τέκνα µονογοση). 8. Άδεια άσκησης επαγγέλµα τος σε νεϊκών οικογε νειών πρέπει απαραιτήισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποι- τως να ανατρέξουν σ το δεύτερο ητικά ή επαγγελµατι κές ταυτό τητες κεφάλαιο του παραρτήµατος, προκειπου προβλέπονται από την ανακοίνω- µένου να ενηµερωθούν για τα δικαιοση (µόνο για τις ειδικότητες που λογητικά απόδειξης του σ χετικού κριτηρίου ανάλογα τη ν περίπτωση απαιτούνται) . 9. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας (µόνο µονογονεϊκής οικο γένειας στην οποία για τις περιπτώσεις προσλήψεω ν σ τις εµπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυ νη δήλωση ή συµπλήρωση του αντίστοιχου οποίες εφαρµόζεται το κριτήριο της τετραγωνιδίου στο έ ντυπο της αίτηεντοπιότητας). 10. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και βεβαίωση σης περί µη πρόσληψης στον ίδιο ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου φορέα άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέ χον ηµερο λογιακό ανεργίας). 11. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα έτος µε χρήση της µο νογονεϊ κής πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενει- ιδιότητας. ακής κατάστασης του οικείου δήµου 14. Τα κατά περίπτωση (π.χ. µιπρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης σθωτοί, ελεύθεροι επαγγε λµατίες, των δύο µηνώ ν από τη ν ηµεροµηνία απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.λπ.) υποβολής της αίτησης συµµετοχής) δικαιολογητικά απόδειξης εµπειρίας ή πιστοποιητικό της Ανώ τατης Συνο(π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µοσπονδίας Πολυτέκνω ν Ελλάδος βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύ(Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του θυνη δήλωση εµπειρίας κ. λπ.) , όπως ενός εκ τω ν δύο πιστοποιητικών, ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάεφόσον από αυτό αποδεικνύε ται λαιο του παραρτήµατος και στην η πολυτε κνική ιδιότητα. Επιπλέον, οικεία ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ). υπεύθυνη δήλωση ή συµπλήρωση ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κ ατάλοτου αντίστοιχου τ ετραγω νιδίου στο γος δικαιολογητικών είναι συνο-

πτικός και δεν περιλαµβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ι διοτήτων, γι α τις οποίες µπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολ ογητικ ά σύµφωνα µε την ανακοίνωση ή το παράρτηµα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και µε προσοχή την αν ακοίνωση κ αι το παράρτηµά της, προκειµένου να ενηµερωθούν λεπτοµερώς και µε ακρί βεια για το σύνολ ο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται. Ανάρτηση πινάκων κ αι υποβολή ενστάσεων Μετά τη ν κατάρτιση τ ων πινά κων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ε νώ θα συ νταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep. gr είτε σ το fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των πινά κων αυ τών επιτρέπε ται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση

ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η έ νσταση κα τατίθεται ή αποστέλλε ται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστ εί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που ε κδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ν ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και τω ν δικαιολογητικώ ν τω ν υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά τω ν πινάκω ν κα τάταξης. Πρόσληψ η Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση τω ν πινάκω ν κατάταξης τω ν υποψηφίων. Τυχόν αν αµόρφωση τω ν πινάκω ν βάσει αυτεπάγγε λτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπά γεται ανακατάταξη τω ν υποψηφίων, ε κτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για

την απασχόλησή τους έως τη ν ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µ ε άλλους από τους εγγε γραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σ ε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κα τόπιν αναµόρφωσης των πινάκω ν από το ΑΣΕΠ είτε λόγω α ντικατάσ τασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη πρέπει κατά τη ν ηµέρα ανά ληψης των καθηκόντω ν τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυν η δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνου ν ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχε τική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η

σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακα λείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλε γέντες ή προσληφθέ ντες υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγε γραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σ ε αυτόν. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣ ΤΟ Τ ΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτε λεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27-92013», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3,σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετι κά µε τα προσόντα και τα βαθµολο γούµενα κριτήρια κατάταξης τω ν υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανο νιστικές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έ γκυρη συµµετο χή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την α ναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σε λίδα - Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών φορέω ν - Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ


13

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

Μέχρι 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για ιδιοκτήτες επαγγελµατικών σκαφών της ∆υτικής Αττικής Προκειµένου να πάρουν την σχετική ειδική άδεια αλιείας για ψάρεµα γαύρου και σαρδέλας µε γρι – γρί

Ο

ι πλοιοκτήτες επαγγ ελµατικών αλιευτικών σκαφών που εν διαφέρον ται ν α αποκτήσουν ειδική άδεια αλιείας µικρών πελαγ ικών ειδών γ αύρου και σαρδέλας µε το αλ ιευτικό εργ αλείο γρι γρι, γ ια το έτος 2014, πρέπει ν α υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ∆ιεύθυν ση Αγροτικής Οικον οµίας και Αλ ιείας ∆υτικής Αττικής στην Ελ ευσίν α. Η κατάθεση γ ίνεται στο αρµόδιο τµήµα, εκεί δηλ αδή όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους, έως τις 31 Οκτωβρίου 2013. Στην συν έχεια από την αρµόδια ∆ιεύθυν ση ∆υτικής Α ττικής, οι εν λόγ ω αιτήσεις θα διαβιβασθούν στη ∆/νση Θαλάσσιας Α λιείας του ΥΠΑΑΤ, προκειµένου εκείνη να χορηγ ήσει τη σύµφωνη γ νώµη της, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι αποφάσεις χορήγ ησης των αδειών αυτών.

Σ

υγκεκριµένοι περιορισµοί ισχύουν από την 1η του µήνα για ψαράδες, καθώς απαγορεύεται η αλιευτική δραστηριότητα που αφορά τον µεσογειακό ξιφία όπου αυτός εντοπίζεται. Γ ια την ∆υτική Αττική η ∆ιεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Ελευσίνα ενηµερώνει τους ψαράδες της περιοχής µας, ότι για το χρονικό διάστηµα 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεµβρίου 2013 «πρέπει να διακοπεί κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο είδος ξιφίας Μεσογείου, στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώσεων έναντι της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τη ∆ιατήρηση των Θυννοειδών και προκειµένου να εφ αρµοσθεί η Σύσταση που αφορά διαχειριστικά µέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου. Στην κατεύθυνση αυτή, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα:

∆ιεύθυνση Αλιείας

Οι ενδιαφερόµενοι ψαράδες πλοιοκτήτες θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης, να προσκ οµίζουν επικαιροποιηµέν α και επικ υρωµένα τα παρακάτω έγγ ραφα: Άδεια Α λιευτικού Σκάφους Επαγγ ελµατικής Α λιείας, σε ισχύ, Πιστοποιητικό Καταµέτρησης ή Α νακαταµέτρησης, Έγγ ραφο Εθνικότητας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, σε ισχύ και υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, µε την οποία ο πλοιοκ τήτης ή οι πλοιοκτήτες, γ ια περιπτώσεις συµπλοιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής: «αν αλαµβάνω την υποχ ρέωση ν α παρέχ ω στη διοίκηση όλα τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να εξασφαλ ιστεί η απαιτούµενη παρακολούθηση της αλ ιευτικής δραστηριότητας στις συγ κεκριµέν ες ζών ες που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστηµον ική αξιολόγ ηση της προς ψαράδες ∆υτικής Αττικής διεν εργ ούµενης αλ ιείας». Θα πρέπει να πούµε ότι η σχετική αυτή άδεια συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγ ελµατική άδεια αλιείας των σκαφών που διαθέτουν το εργ αλείο γ ρι γ ρι είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον και αποτελεί προϋπόθεση γ ια τη διενέργ εια αλιείας µε το υπόψη εργ αλείο.

Αυστηρή απαγόρευση στο ψάρεµα µεσογειακού ξιφία

µπορεί να γίνεται η διακίνηση και εµπορία ξιφία που προέρχ εται από σκάφη µε ελληνική σηµαία µετά την 1η Οκτωβρίου 2013, µόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί µέχρι και την ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013» Σύµφωνα µε την υπηρεσία, όλοι οι εµπλεκόµενοι παρακαλούνται να φροντίσουν για την Αναστέλλονται όλες οι Αποφάσεις πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. Να χορήγησης ειδικών αδειών σε αλιευτισηµειώσουµε ότι το σχετικό νοµοθετικό κά σκάφη για την αλιεία του είδους πλαίσιο είναι το εξής: Το Π.∆.. 87/87 ξιφίας, Όλες οι αλιευτικές δραστηριότηγια την προστασία του ψαριού του τες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευµάτων είδους Ξ ιφίας. ξιφ ία πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί το Η αριθµ. 11-03 σύσταση της ∆ιεθνούς αργότερο έως τη ∆ευτέρα 30 ΣεπτεµΕ πιτροπής για τη ∆ιατήρηση των Θυνβρίου και ώρα 20.00΄, Τα Η µερολόγια νοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Αλιείας - ∆ηλώσεις Ε κφόρτωσης πρέπει να και διαβιβασθεί στη ∆ιεύθυνση Αλιευτικών Το µε αριθµ. πρωτ. έχουν υποβληθεί αµέσως µετά την τελευ- Εφαρµογών το αργότερο έως και την Τρί- 7479/114755/25.09.2013 έγγραφο της ταία αυτή εκφόρτωση, Τα ΗΑ -∆Ε πρέπει τη 1-10-2013. Μ ε την προϋπόθεση τή- Γενικής ∆/νσης Αλιείας του Υπουργείου να είχαν θεωρηθεί από τις Λιµενικές Αρχές ρησης των παραπάνω αναφερόµενων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.

Σύµφων α µε την ∆ιεύθυν ση: Α κόµη, γ ια αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν εκτός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν προβλέπεται η χορήγ ηση σύµφωνης γ νώµης από τη ∆/ν ση Θαλάσσιας Αλ ιείας από το ΥΠΑΑ Τ και ως εκ τούτου ούτε και η έκδοση σχετικής Α πόφασης από τα αρµόδια Τµήµατα Α λιείας της Περιφέρειας Α ττικής. Σχετικό νοµοθετικό πλ αίσιο που ισχύει γ ια το θέµα αυτό είν αι σύµφων α µε την υπηρεσία: «Η αριθµ. 9131.4/2/2012 (ΦΕΚ 1519Α ΄/2012) Α πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγων ιστικότητας και Ναυτιλ ίας Το µε αριθµ. πρωτ. 7227/110462//13.09.2013 έγγραφο της ∆/ν σης Θαλ άσσιας Αλ ιείας του Υπουργ είου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΠ.Α .Α .Τ.). Για οποιαδήποτε διευκ ρίνιση ή πληροφορία µπορείτε να απευθυνθείτε στα Τµήµατα Α λιείας της ∆ιεύθυνσης Α λιείας της Περιφέρειας Α ττικής.


14

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΕΝΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 28.000Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετη εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτω ν θεωρητικής κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτ ερα σε µαθητ ές Γυµνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες στα τηλέφω να 2105540847 και 6932425665 (0610)

ΕΝΟΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50 ΧΛ Μ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗ ΝΩ Ν—ΘΗΒΩ Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ εξοπλισµός αναψυκτηρίου και οβελιΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠ Ε∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ στηρίου. Πληροφ ορίες στα τηλέφωνα 6977287724 Μ Ε ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗ ΝΑ και 6971772754 (2510) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 690 9853679. (1710) ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ στην Άνω Ελευσίν α στην οδό Ιπποκράτους 48 οικόπεδο 461 τ.µ. µε οικία 87 τ.µ. Τιµή ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα σε κεντρικό σηµείο 150.000 ευρώ. Π ληροφορίες στα τηλέφωνα επί της οδού Κοντούλη 87 στην Ελευσίν α , 2105742412 και 6978288356 (2609) εµβαδού 70 τ.µ. Τιµή 350 ευρώ το µήν α. Ε πίσης διατίθεται γ ια κάποιον που εν διαφέρεται, έτοιµος εξοπλισµός καφ εν είου. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6980259172 (0310) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµέν ο µε χολ ,υπν οδωµάτιο, κουζίνα, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόνοµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (0910) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω 27-8- 2013 Αρθιθµ. Πρωτ. 2572 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε (κατόπιν της από 24-3-09 αίτηση της Βενετσίανου Ελευθερίας και του Βενε τσίανου Εµµανουήλ) η υπ αριθ. 2572/27-8-13 Πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας (ταυτάριθµη της παρούσης) για έκταση εµβαδού 0,23443 στρ. (διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιοστών του σ τρέµµατος και σαράντα τριών εκατο ντάκις χι λιοστών του στρέµµατος) που βρίσκεται στη θέση «Τσακάλι» Μάνδρας, ∆. Μά νδραςΕιδυλλίας όπως αυτή απεικονίζεται

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή ν εόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μ αγούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόν οµη θέρµαν ση και συν αγερµός. Π ληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (28.09)

ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι ΕΚΤΑ ΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ.ΤΗΛ .6937 365557

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ µε πτυχίο ζητά να εργαστεί κατ΄ οίκον (όχι εσώ κλειστη) στην περιοχή Ελευσίνας και Θριασίου. Τηλέφω νο 6984102966 (1010)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 3,2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ (ΒΙΠΑ ΒΙΟ ΠΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΤΟ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΙΝ ΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟ Υ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365 557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 ΣΤ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΧΗ ΒΛΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 12 ΣΤΡΕΜΜ ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΠΕΡΑΜΑΤ ΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΚΑ (∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ALUSET ME ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟ ΥΣ, ΡΕΥΜ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 36 5557.

Για µικρές αγγελ ίες επικοινων ήστε στο τηλ έφωνο 210-5543682

υπό στοιχεία (Α,Β,Ε,Ζ,Α) στο – θεωρηµένο από εµάς- από Οκτώβριος 2008 τοπογραφικό διάγραµµα κλιµ. 1:200 του τοπογράφου µηχανικού Λιάπη Γρηγορίου καθώς και στο ενιαίο σε αυτό απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ κλιµ. 1:5000 (6442/2) µε τα ίδια στοιχεία (συµπληρωµένα από εµάς). Με την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως «έκταση µη διεπόµενη από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας (γεωργικώς κα λλιεργούµε νη κατά την έννοια της παρ. 6α του αρθ. 3 του Ν. 998/79)». Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από τη ν τε λευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α΄ βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υ τικής Αττικής, οδός Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω. Πληροφορίες στο τηλ. 2105911869 τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Η ∆ασάρχ ης Σούρα Ει ρήν η ∆ασολόγος

Κερκυραϊκή Ένωση Ελευσίνας Θριασίου Πεδίου και Μεγαρίδος

«Ο Άγιος Σπυρίδων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη 8 Οκτωβρίου Πελαγίας οσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας οσίας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

«Αγαπητά µας µέλη και φίλοι της Κερκυραϊκής µπότ, τρεις διαν υκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ένωσης Ελ ευσίνας, είµαστε και πάλ ι κοντά A RITI 4* στο µαγευτικό Κανόν ι, µε πλούσιο σας και σας ευχόµαστε ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ . πρωινό, καθώς και έν α γ εύµα µε ζων ταν ή µουσική στο ξεν οδοχείο, δώρο του συλλόγ ου Το ∆.Σ. του Συλλ όγου σας κάν ει γνωστό ότι µας. Ξεναγ ήσεις στο ν ησί. και γ ια φέτος έχει προγ ραµµατιστεί ν α πραγµατοποιηθεί το πρωτοκύριακο του Νοεµβρίου Επιστροφή µέσω Νέας Εγνατίας οδού προς τετραήµερη εκδροµή στην όµορφη µας Κέρ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ και περνών τας έξω από ΜΕΤΣΟΒΟ κυρα. φθάν ουµε στα ΜΕΤΕΩΡΑ (επίσκεψη µεγαλ ύτερης Ιστορικής Μον ής Βαρλ αάµ, η Μον ή ΜεΩς χ ρόν ος πραγ µατοποίησης της εκδροµής ταµόρφωση). Καλαµπάκα, επιστροφή Ελ ευσίέχει προσδιορισθεί η 1η Νοεµβρίου έως την 4η ν α το βράδυ. Νοεµβρίου 2013, προκειµέν ου να συµµετάσχουνε και στον εορτασµό του Αγ ίου Σπυρί- Οι θέσεις θα είναι περιορισµένες. Για δηλώδωνα. σεις συµµετοχ ής απευθυνθείτε στο γραφείο του συλλ όγου από τις 18.00 έως τις 21.30 Στην τιµή που θα οριστεί θα περιλ αµβάν ονται µ.µ. στα τηλέφωνα 2105562030, τα έξοδα µετακίν ησης µε πούλµαν και φερι6977915966- 6971957019».

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 22 210-5546448 Μ ΕΓΑΡΑ

ΚΑΡ∆ΑΤΟΥ ΙΩΑ ΝΝΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39 2296022202 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τρίτη 8 Ο κτω βρίου 2013

Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε κατακλέψει βενζινάδικα και καταστήµατα στην Αττική

Ε

ξαρθρώθηκε, σύµφωνα µε την Γενική Α στυνοµική ∆ιεύθυνση Α ττικής, από το Τµήµα Εγ κλ ηµάτων κατά Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης Α σφάλειας Α ττικής, µετά από πολ ύµην ες έρευνες, εγ κληµατικ ή οργ άνωση, τα µέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες κ αι κλοπές σε πρατήρια υγ ρών καυσίµων, σούπερ µάρκετ, περίπτερα και υποκαταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών σε διάφορες περιοχές της Α ττικής. Συµφων ά µε την Γεν ική Α στυνοµική ∆ιεύθυν ση: «Συνελ ήφθησαν , µετά από εκτενείς αστυνοµικές έρευνες και συντονισµένη επιχείρηση, την 210-2013 σε διάφορες περιοχές της Α ττικής, οκτώ (8) µέλη της σπείρας, επτά (7) ηµεδαποί κ αι ένας (1) αλλοδαπός υπήκοος Μαρόκου, ηλικίας από 20 έως 32 ετών. Ό πως προέκυψε από την αστυν οµική

ΠΗΓΗ:ΓΑ ∆Α

έρευν α, οι ανωτέρω είχ αν συγ κροτήσει, από πεν ταµήν ου τουλ άχ ιστον , εγ κληµατική οργ άνωση µε συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους που διέπραττε ένοπλες ληστείες κ αι κλοπές σε πρατήρια υγ ρών καυσίµων, σούπερ µάρκετ, περίπτερα, υποκαταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών και άλλα καταστήµατα, σε διάφορες περιοχ ές της Α ττικής και κυρίως του Πειραιά και του Α ιγ άλεω.

Ό πως εξακριβώθηκε κατά το τελευταίο τετράµηνο έχουν διαπράξει συνολικά δέκ α (10) ληστείες και κλοπές εκ των οποίων:

Μία (1) ληστεία σε υποκατάστηµα ταχυδροµικής εταιρείας. ∆ύο (2) διαρρήξεις-κλ οπές σε υποκαταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών . Στη κατοχή τους και σε έρευνες στις Τρεις (3) ληστείες σε πρατήρια υγ ρών οικίες τους βρέθηκαν συνολ ικά και κακαυσίµων . τασχ έθηκαν : ∆ύο (2) ληστείες σε περίπτερα. Ένα (1) κυν ηγετικό τυφέκιο. Μία (1) ληστεία σε κατάστηµαΈνα (1) αεροβόλο πιστόλ ι. ταχ υφαγ είο. Ένα (1) µακρύκαν ο αεροβόλο όπλο. Μία (1) ληστεία σε Σούπερ Μάρκετ. Ένα (1) πιστόλ ι φωτοβολ ίδων . ∆ιάφορα φυσίγγ ια, κάλυκες, µεταλλ ικές βολ ίδες, αµπούλες και κροτίδες. Μικροποσότητες ηρωίν ης, κάνναβης και ν αρκωτικά δισκία. Το χ ρηµατικό ποσό Μεταξύ άλλων συνελήφθησαν 337 άτοµα γ ια κλοπές, 289 για παραβίαση νόµου περί ναρκωτικών, 559 γ ια παραβίαση των -19.844- ευρώ. νόµου περί αλλοδαπών, 153 γ ια παραβίαση νόµου περί όπλων και 796 γ ια καταδιωκτικά έγγ ραφα σε βάρος τους… Έν δεκα (11) κιν ητά ηµαντικά είναι τα στοιχεία Εκατόν πενήντα τρία (153) άτοµα για Είκοσι πέντε (25) ληστείε ς σε Τράπε- Ηρωίνη : -18.006- γραµµ. τηλ έφων α. που προκύπτουν από τα πε παράβαση του νόµου «περί όπλων». ζες, κοσµηµατοπωλεία, κατα στήµατα Κοκαΐνη : -870- γραµµ. Ένας (1) φορητός πραγµένα των δράσε ων και Πεντακόσια πενήντα εννέα (559) ΟΠΑΠ, γραφεία και οχήµατα. Κάνναβη : -11.484- γραµµ. ηλεκτρον ικός υπολ οεπιχειρήσε ων της Αστ υνοµίας άτοµα για παρά βαση του Ν. «περί ∆ιακόσιες δώδεκα (212) διαρρήξεις-κλοπές Ναρκωτικά χάπια : -1.548στην Περιφέρε ια Αττικής. Κατά τη αλλοδαπών». σε οικίες, καταστήµατα και οχήµατα. Κρυσταλλική Μεθαµφεταµίνη γ ιστής. διάρκεια του µηνός Σεπτεµβρίου 2013, Σαράντα πέντε (45) άτοµα για παράβαση Είκοσι (20) ληστε ίες σε βάρος πεζών ( SHISA ) : -11.892- γραµµ. Είδη ρουχ ισµού και από τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνοµιτου Ν. «περί παιγνίων». και οδηγών ΤΑΞΙ. ∆ενδρύλλια : - 33 – κουκούλες που χρησικής ∆ιεύθυνσης Αττικής, συνελήφθησαν Τρία (3) άτοµα για παράβαση του Ν. Τέσσερις (4) περιπτώσεις απάτης σε βάΖυγαριές: -11 µοποιήθηκαν στις λ ησυνολικά -3.138- άτοµα και ε ιδικότερα «περί αρχαιοτήτων». ρος ηλικιωµένων. Πιστόλια-περίστροφα: -16 σύµφωνα µε το επ ίσηµο δελτίο ισχύ- Τριάντα εννέα (39) άτοµα για παράβαση Εξαρθρώθηκ αν συνολικά (13) σπείρες από Κυνηγετικά όπλα: -28στείες.

ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ…

3.138 συλλήψεις από την Αστυνοµία στην ευρύτερη Αττική τον Σεπτέµβριο!

Σ

ουν τα εξής:

του Ν. «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας». Τρία (3) άτοµα για παράνοµη διακίνηση «∆ύο ( 2 ) άτοµα για ανθρωποκτονία. µεταναστών. Τρία (3) άτοµα για απόπειρα ανθρωποκτο- Επτακόσια ενενήντα έξ ι (796) άτοµα νίας. για καταδιωκτ ικά έγγραφα. Τριακόσια τρ ιάντα επ τά (337) άτοµα Εβδοµήντα τέσσερα (74) άτοµα για απάγια κλοπές – διαρρ ήξεις. τες – πλαστογραφίες. ∆ιακόσια ογδόντα εννέα (289) άτοµα Εξακ όσια επτά (607) άτοµα για διάφορα για παράβαση του Νόµου «περί ναρ- αδικήµατα (Υγειονοµικές παραβάσεις, κωτικών». παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε βαθµό πληµµελήµαΣαράντα επτά (47) άτοµα για ληστείες. τος κ.λπ.). Ενενήντα δύο (92) άτοµα για µη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Εξιχνιάσθηκαν : Ογδόντα εννέα (89) άτοµα για παράβαση ∆ύο (2) ανθρωποκτονίες. του Ν. «περί εκδιδοµένων προσώπων». ∆ύο (2) απόπειρες ανθρωποκτονίας.

τις οποίες: ∆ύο (2) σπείρες πο υ διέ πρατταν διαρρήξεις-κλοπές σε ο ικίες, καταστή µατα και οχήµατα. Μία (1) σπείρα που διέπραττε ληστείες σε καταστήµατα Ο.Π.Α.Π. και µίνι µάρκετ. Τρείς (3) σπείρες διακίνησης ναρκωτικών. Τρείς (3) σπείρες παράνοµης διακίνησης µεταναστών και εκµετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών. Τρείς (3) σπείρες κατάρτισης και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Μία (1) σπείρα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Κατασχέθηκαν συνολικά:

Πολεµικά όπλα : -1Φυσίγγια: -626 Μαχαίρια : -79Ράβδοι : - 9 Αρχαία αντικείµενα : -52Οχήµατα: -41 Παιγνιοµηχανήµατα: -165 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: -51Κλεψίτυποι ψηφιακοί δ ίσκοι ( CD – DVD ) : -1.059Χρηµατικό ποσό : -86.075- ευρώ Κινητά τηλέφωνα : -52 Λαθραία πακέτα τσιγάρα : -45.791Ανευρεθέντα - κλαπέντα οχήµατα: 127- .

Επίσης κατασχέθηκαν τρείς (3) µοτοσυκλέτες κ αι ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τα οποία χρησιµοποιούσαν στις ληστείες. Οι συλληφθέντες οδηγ ήθηκαν στον κ. Εισαγγ ελέα Πληµµελειοδικών Πειραιά».

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

email: drmelpan@yahoo.gr


16

Τρίτη 8 Ο κτωβρίου 2013

Έγινε το αυτονόητο µετά από πολλές κραυγές διαµαρτυρίας… Αστυν ο µική επιχ είρησ η στον Χ ΥΤ Α Φυλ ής γ ια ν α φύγ ουν οι παράν οµα ει σερχ όµεν οι στον χ ώρο …

Ε

πιχείρηση της αστυνοµίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στον Χώρο Υγ ειονοµικής Ταφής Α πορριµµάτων της Φυλής µετά τις εκκλήσεις του Προέδρου του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχη Α ττικής Γ. Σγ ουρού γ ια να δοθεί άµεσα λύση. Επίσης είχε γ ίνει και σχετικές ανακοινώσεις και επιστολές από Ε∆ΣΝΑ , στις οποίες περιέγ ραφε τα προβλ ήµατα που δηµιουργούνται στη διαχείριση των απορριµµάτων από τις αθρόες εισβολές τρίτων . Α µέσως µετά την εξέλ ιξη αυτή, ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχ ης Α ττικής, Γιάννης Σγ ουρός, δήλωσε «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργ ό ∆ηµοσίας Τάξεως κ. Ν. ∆ένδια γ ια την άµεση ανταπόκριση. Α ποδείχ θηκε ότι µε τη συνεργ ασία µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργ ούνται στον ΧΥΤΑ που δεν αφορούν µόν ο τον Ε∆ΣΝΑ , αλλά τα 5 εκ. των πολιτών της Α ττικής. Ελ πίζω και εύχοµαι αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια κ αι συνέπεια».

Σε «κράτος ανοµίας» έχουν µετατρέψε ι τον ΧΥΤΑ Φυλής, σύµφωνα µε τον Περιφερε ιάρχη Ατ τικής, παράνοµα εισερχόµενοι στον χώρο, δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα, στην προσπάθε ια της παράνοµης υλοποίησης το υ λεγόµενου «εµπορίου σκουπ ιδιών». Ο Νόµος είναι Νόµος κα ι πρέπ ει να τηρείτα ι απ’ όλους. Η είσοδος στον χώρο απαγορεύε ται αυστηρά σε όσους δ εν εργάζονται σ’ αυτόν… Αλλά φαίνεται ότι οι προειδοπο ιήσε ις για ορ ισµένους δεν αρκούν και καταλαβαίνουν µόνο µε α στυνοµικές επιχειρή σεις…

Epikairothta 20131008  
Epikairothta 20131008