Page 1

maig‘11

Grup municipal d’Iniciativa-EPM

infor ma ELS PARCS EÒLICS

Al mes d’octubre de 2008, la ponència ambiental de parcs eòlics de la Generalitat de Catalunya va donar llicència ambiental a tres parcs eòlics al municipi de Tivissa: la Toa, Vallplana i les Marrades. Entenem que aquest parcs ja comptem amb l’autorització de la Generalitat, ara faltaria l’obtenció de la llicència d’obres que ha d’atorgar l’Ajuntament. I es per això que ens preguntem:

d’empreses locals en tasques associades a la construcció, muntatge i manteniment de parcs eòlics i la creació de llocs de treball associats al mateix. Tanmateix, és previst de que realitzin les següents inversions: Habilitació d’una zona de pícnic

12.000 €

Perquè no es dóna llicència a aquest parcs eòlics si ja han passat els requisits de la Generalitat ?

Estudi sobre la viabilitat d’instal·lar un procés de cogeneració en un edifici públic

2.000 €

LA ZDP (Zona de Desenvolupament Prioritari)

Creació d’una empresa de regeneració de bateries

300.000 €

Construcció d’un centre per acollida de visitants a la sub-estació dels Parcs Eòlics i un mirador amb informació de la flora i la fauna de la zona

70.000 €

Establiment de la seu de la nova Fundació Pau Costa, especialitzada en l’extinció i prevenció d’incendis a Tivissa

700.000 €

Actuacions inicials en el poblat iber de Tivissa: neteja, indicadors i zona d’aparcament

80.000 €

Construcció d’un centre de visites de zones turístiques a les excavacions del poblat iber de Tivissa

600.000 €

Fets els esbrinament pertinents per part del nostre grup municipal, ens assabentem de que la Generalitat de Catalunya informa a l’Ajuntament que una part del nostre terme municipal forma part d’una Zona de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació d’energia eòlica. L’Ajuntament mostra la seva conformitat amb aquesta situació però continua sense informar als diferents grups municipals en cap plenari. Es el govern de la Generalitat el que treu a concurs públic les diferents zones per la implantació d’energia eòlica arreu de Catalunya i que es coneixen amb el nom de Zona de Desenvolupament Prioritari (ZDP).

Planta de formigó d’aerogeneradors

d’una

empresa

2.500.000 €

El 22 d’octubre de 2010, la Comissió de Selecció de Projectes de Instal·lació de Parcs Eòlics de la Generalitat de Catalunya, representada per diferents departaments de la Generalitat i Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre i Baix Camp compresos en aquesta zona prioritària, van acordar per majoria, no per unanimitat, l’adjudicació d’autoritzacions administratives a l’empresa Fersa Energies Renovables, S.A. i Aventalia Energies Renovables, S.L.

Pla de pasturatge que es realitzarà sobre 700 1.680.000 € hectàrees en terrenys propers als parcs eòlics

Aquestes empreses adjudicatàries hauran de donar compliment a les condicions establertes a la seva oferta en relació a les propostes de beneficis als municipis i als propietaris on s’ubicaran els parcs eòlics, així com als municipis veïns o Consells Comarcals. Amb el compromís de participació

Estudi d’innovadors sistemes informàtics de control d’instal·lacions eòliques

429.907 €

Projecte d’experimentació de nous cultius energètics

47.604 €

Actuacions de recerca a través de la Fundació Pau Costa

500.000 €

Participació als programes de l’IREC

300.000 €

Participació al programa Zèfir de l’IREC Programa de beques

4.000.000 € 360.000 €


Malgrat tot, des del grup municipal d’Iniciativa-EPM, hem de dir que totes aquestes inversions i ingressos previstos en aquest concurs de la Generalitat de Catalunya no es podran dur a terme en el temps previst, es a dir, en la propera legislatura (2011-2015). Tot plegat per decisions judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel fet de que els esmentats parcs eòlics no comptaran, fins l’horitzó 2016, amb accés de connexió a la xarxa elèctrica per tal de poder evacuar l’energia produïda .

Ja estem acostumats a que l’Alcalde anunciï, a bombo i plateret, grans inversions que mai arriben.

Malauradament, a aquesta injecció de diners i inversions que hauria comportat la creació de llocs de treball tant necessaris pels veïns del municipi s’hi afegeix la precària situació econòmica de l’Ajuntament, fruit del descontrol i manca de rigor en les finances municipals que, fins i tot, ha portat a la creació d’un pla d’estabilitat pressupostària.

El fet però, es que l’Ajuntament es troba amb el màxim endeutament que permet la Llei i que, com a conseqüència, l’equip de govern de CiU s’ha vist obligat a realitzar un pla econòmic financer per tal de donar compliment a l’estabilitat pressupostària de les finances municipals i ho ha fet basant-se en uns hipotètics ingressos provinents dels parcs eòlics que ara NO ES REALITZARAN.

Les conclusions són:

Per tot plegat i amb l’afegit de l’actual conjuntura econòmica i les possibles resolucions judicials que poden anar sorgint en el transcurs de la propera legislatura, pronostiquem una nova legislatura plena de dificultats econòmiques que es tradueix en manca de recursos, inversions i llocs de treball pels veïns i veïnes del municipi. Caldrà ser molt curosos amb la despesa corrent i tenir molt rigor pressupostari. Tot el contrari del que ha estat succeint durant els quatre últims anys de l’actual legislatura.

- Un pla d’estabilitat pressupostària basat en aquests ingressos i QUE NO ES REBRAN EN EL PERIODE CONTEMPLAT. - Uns ingressos que haurien d’assegurar el compliment del pla econòmic financer revertint a les arques municipals per a la consecució de llocs de treball, per a l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament i per pagar els deutes contrets, QUE NO ES REBRAN EN EL PERIODE CONTEMPLAT.

- La il·lusió de molts veins i veines que, virtualment, ja tenen el seu lloc de treball per què així els hi ha promés l’equip de govern i QUE NO PODRAN GAUDIR. - Grans inversions anunciades que s’aniran repetint durant el període de campanya electoral i QUE NO S’EXECUTARAN.

Profile for Amable Pallisé

Iniciativa Informa maig 2011 Parcs Eòlics  

Butlletí informatiu d'Iniciativa-EPM

Iniciativa Informa maig 2011 Parcs Eòlics  

Butlletí informatiu d'Iniciativa-EPM