Page 1

N

adleśnictwo Oleszyce utworzone zostało w 1944 roku w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Położone jest na płaskowyżu ukształtowanym pofałdowanymi wysoczyznami. W zarządzie Nadleśnictwa Oleszyce znajdują się lasy o łącznej powierzchni ponad 11 801 ha. Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleszyce wynosi blisko 43%. Gatunkiem panującym jest sosna (65% powierzchni), inne znaczące gatunki tworzące drzewostany to buk, dąb, olcha i świerk. Dodatkowym atutem naszych lasów jest średni wiek drzewostanów wynoszący 67 lat. Ponad połowa powierzchni leśnej Nadleśnictwa Oleszyce pełni funkcje ochronne, a jego zachodnia część znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie. Ochronie podlegają siedliska takie jak kwaśne buczyny czy żyzna buczyna karpacka. Aż 61 drzew to pomniki przyrody. Nadleśnictwo Oleszyce ma też wyznaczone 23 użytki ekologiczne (pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej). W nadleśnictwie zlokalizowano stanowiska dwóch roślin objętych ochroną ścisłą (kosaciec syberyjski i rosiczka okrągłolistna) oraz 24 gatunki roślin objętych ochroną częściową, m.in.: wawrzynek wilczełyko, bagno zwyczajne, śnieżyczka przebiśnieg, widłak jałowcowaty, cis pospolity. Fauna podlegająca ochronie ścisłej to: pachnica dębowa, traszka grzebieniasta, ropucha zielona, gacek brunatny i szary, orzesznica i wilk. Gatunki zwierząt częściowo chronione to m.in.: ropucha szara, żaba wodna, jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, ryjówka aksamitna i malutka, popielica, wydra i gronostaj. Stwierdzono tu też występowanie 91 gatunków chronionych ptaków. Teren Nadleśnictwa Oleszyce jest również bogaty w miejsca pamięci oraz cenne historycznie kapliczki, krzyże i cmentarze

zlokalizowane na terenach leśnych. Na terenie szkółki leśnej Kolonia wciąż można natknąć się na zachowane fragmenty okopów – pozostałości umocnień linii Ribbentrop-Mołotow, a w leśnictwie Czerniakowa Buda znajduje się obelisk upamiętniający wymarsz oddziałów z Galicji Wschodniej spieszących z pomocą trwającemu w zaborze rosyjskim powstaniu styczniowemu. W leśnictwie Kolonia znajduje się nowoczesna szkółka leśna specjalizująca się w produkcji kontenerowej, w której rocznie produkuje się ponad 5 mln sadzonek. Są to głównie jodły, buki, dęby i graby. Produkuje się tu też sadzonki cisa pospolitego, które służą realizowaniu przez Lasy Państwowe na terenie Podkarpacia programu restytucji cisa do lasu. W zlokalizowanym w szkółce nowoczesnym obiekcie konferencyjno-edukacyjnym prowadzone są szkolenia oraz zajęcia z edukacji leśnej. Ponadto w Leśnictwie Szkółkarskim Kolonia zlokalizowane zostały powierzchnie badawcze prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa i wydziały leśne uniwersytetów w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, a tutejszy wiąz górski i jawor stanowią zasoby Karpackiego Banku Genów. Prowadzone są tu również plantacje nasienne świerku, jodły i modrzewia.

N

adleśnictwo Krosno jest jednym z dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Położone jest w jej północno-zachodniej części i sąsiaduje z nadleśnictwami: Cybinka, Torzym, Bytnica i Brzózka. Północną granicę nadleśnictwa stanowi rzeka Pliszka, natomiast południową – Odra. Siedziba nadleśnictwa mieści się w niewielkiej miejscowości Osiecznica oddalonej około 3 km od Krosna Odrzańskiego. Nadleśnictwo rozlokowane jest na terenie czterech powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego oraz świebodzińskiego. Jego powierzchnia ogólna wynosi 21 535,69 ha, leśna natomiast 20 459,85 ha. Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, jednak nadzwyczaj dobrze zadomowiła się tutaj robinia akacjowa. W nadleśnictwie istnieje 76 litych drzewostanów sosnowych oraz 718 drzewostanów z udziałem robinii. Zarejestrowana baza nasienna robinii akacjowej znajduje się w obrębie leśnym Rzeczyca, leśnictwo Radomicko, a stanowią ją wyłączone drzewostany nasienne (w oddz. 247 o, 247 r 232 i) o powierzchni łącznej 5,29 ha oraz gospodarcze drzewostany nasienne (w oddz. 227 c, 227 g) o powierzchni łącznej 3,04 ha. Na terenie Nadleśnictwa Krosno znajdują się 32 sztuki drzew matecznych robinii akacjowej, a w oddziale 193 j zlokalizowana jest plantacja nasienna robinii akacjowej o powierzchni 5,65 ha.

Przeprowadzona w oddziale 232 i przez Katedrę Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie praca badawcza pt. „Dendrometryczna i dendrologiczna analiza robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)” dowiodła, że cechy taksacyjne drzewostanu uznać można za imponujące, bowiem przekraczają wielkości zawarte w dostępnych tablicach zasobności (Wiedemann 1957 z Erteld 1952). W drzewostanie tym znajduje się 16 drzew matecznych. Od momentu uznania go za drzewostan nasienny wyłączony, tj. od roku 2006, były w nim wykonywane praktycznie wyłącznie cięcia mające za zadanie rozluźnienie i doświetlenie koron drzew w celu zwiększenia urodzaju nasion. Podobnie jest w wyłączonym drzewostanie nasiennym w oddz. 247 o. 31 grudnia 2009 r. w Nadleśnictwie Krosno utworzono plantację nasienną robinii akacjowej. Jej zakładanie rozpoczęto w 2007 r. – wysadzono wówczas 598 sadzonek wyprodukowanych ze zrzezów korzeniowych. Kolejnych ponad 1000 sadzonek (w tym 288 szczepionych) wysadzono w latach 2008-2009. W 2012 r., podczas pierwszego zbioru, zebrano 1,2 kg nasion. W roku 2016 ilość zebranych nasion przekroczyła 33 kg.

Krosno Odrz. - Oleszyce  
Krosno Odrz. - Oleszyce  
Advertisement