Page 1

log

og tal tka uk rod /p ue talog tools ca

Kat a

2

7

тр ум ен то в

00

нс

о ал ат /к

ги


Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A.

Fabryka Narzędzi „Kuźnia” S.A. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice www.kuznia-narzedzia.com.pl Centrala: Sekretariat: Dział Marketingu: Dział Eksportu: Dział Sprzedaży: Hurtownia:

tel. 0-12 372-87-00 tel. 0-12 372-87-07 fax 0-12 273-25-16 info@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-87-30, 0-12 372-87-67 marketing@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-88-00, 0-12 372-87-03 export@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-87-05, 0-12 372-87-16, 0-12 372-87-21 fax 0-12 372-87-15 sprzedaz@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-88-08 hurt@kuznia-narzedzia.com.pl


Z kart historii

––

1887 Powstaje w Sułkowicach organizacja zrzeszająca kowali pod nazwą „Towarzystwo Kowali”, w ramach której rozpoczyna działalność wzorcowy na owe czasy warsztat przyuczający młodzież do zawodu kowala i ślusarza. 1908 Na bazie „Towarzystwa Kowali” powstaje Spółka Kowalska zatrudniająca przed I wojną światową około 500 kowali wytwarzających ponad 1000 ton wyrobów rocznie. 1934 Zostaje założona nowa spółdzielnia pod nazwą Małopolski Przemysł Chałupniczy „Spólnota”. Zakład opiera swą produkcję na zamówieniach rządowych. Szybko rosnącą produkcję hamuje wybuch II wojny światowej. 1945 Spółdzielnia przystępuje do Krakowskiej Spółdzielni Pracy „Spólnota”, co w znacznym stopniu wpływa na stabilizację produkcji oraz poprawę zaopatrzenia w surowce oraz organizację sprzedaży wyrobów. 1954 Przedsiębiorstwo usamodzielnia się przyjmując nazwę Metalowa Spółdzielnia Pracy „Kuźnia”. Wzrasta zatrudnienie oraz produkcja. Poszerza się asortyment produkowanych wyrobów. Zakład staje się największą spółdzielnią branży metalowej w kraju. 1970 „Kuźnia” zostaje upaństwowiona i wchodzi w skład Kombinatu Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych „Ponar-Fana” w Cieszynie. 1972 Przedsiębiorstwo staje się jednym z zakładów Kombinatu Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie. 1975 Minister przemysłu powołuje Kombinat Narzędzi Gospodarczych, którego siedzibą i zakładem wiodącym zostaje Zakład Narzędzi Gospodarczych w Sułkowicach. 1983 Zakład staje się jednostką samodzielną w resorcie hutnictwa i przemysłu maszynowego, przyjmując nazwę Fabryka Narzędzi „Kuźnia”. 1991 Po zmianach ustrojowych w kraju Fabryka zostaje przekształcona w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. 1996 Spółka przystępuje do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Funduszem wiodącym zostaje VII NFI im. Kazimierza Wielkiego. 1998 Fabryka Narzędzi „Kuźnia” SA uzyskuje Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zapewnienia Jakości spełniającego wymagania norm DIN-EN ISO 9002. 2002 Zmiana struktury własnościowej – wykupienie akcji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz od Skarbu Państwa – firma staje się własnością kapitału prywatnego. 2003 Fabryka Narzędzi „Kuźnia” SA uzyskuje Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania norm EN ISO 9001-2000. 2004 Spółka otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem EN ISO 14001. 2004–2006 Ukierunkowanie inwestycji pod zakup najnowocześniejszych maszyn i urządzeń do wykonawstwa oprzyrządowania i detali.


From history pages

1887 “Blacksmiths’ Association” was founded in Sułkowice. Under the auspices of this organization a pioneering workshop started offering occupational training programme to prepare youth for the locksmith and blacksmith trades. 1908 “Blacksmiths’ Association” evolved into Blacksmiths’ Company that before World War I employed about 500 blacksmiths, who produced over 1,000 tones of goods per year. 1934 A new cooperative society was established under the name of “Community: Cottage Industry of Lesser Poland” (Małopolski Przemysł Chałupniczy “Spólnota”). The production of the plant relied on governmental orders. Fast production growth was stopped at the outbreak of World War II. 1945 The cooperative merged with the Cracovian Cooperative Society “Community” (Krakowska Spółdzielnia Pracy “Spólnota”), which had a significant influence on production stabilization and improvement in supply of raw materials, as well as sales system. 1954 The enterprise became independent and took the name “Kuźnia – Metalworkers’ Cooperative Society”. Employment and production rose. The production range was extended. The factory became the biggest Polish cooperative in the metals industry. 1970 “Kuźnia” was nationalized and incorporated into Ponar-Fana Mechanized and Handicraft Tools Manufacturing Industrial Complex (Kombinat Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych “Ponar-Fana”) in Cieszyn. 1972 The enterprise was incorporated into VIS Tools Manufacturing Industrial Complex (Kombinat Przemysłu Narzędziowego “VIS”) in Warsaw as one of the factories. 1975 The Minister of Industry brought into being Farming Tools Manufacturing Industrial Complex (Kombinat Narzędzi Gospodarczych) with its headquarters and leading factory (Farming Tools Factory – Zakład Narzędzi Gospodarczych) in Sułkowice. 1983 The factory became an independent manufacturer within department of metallurgical and machine industry. It took the name of Kuźnia Tool Factory (Fabryka Narzęzi Kuźnia). 1991 After the changes in Polish political system, the Factory was transformed into a sole shareholder company of the State Treasury. 1996 The Company joined the National Investment Funds’ programme (NFI), and VII NFI (Kazimierz Wielki National Investment Fund) became the leading fund of the Company. 1998 “Kuźnia” S.A. Tool Factory was awarded the Certificate that confirms introducing and applying the Quality Management System in accordance with the requirements of DIN-EN ISO 9002 standards. 2002 Ownership transformation: shares/stakes of the Treasury and NFI were bought out by the company, and the Company became owned by private capital. 2003 “Kuźnia” S.A. Tool Factory was issued the Certificate that confirms introducing and applying the Quality Management System conforming to the requirements of EN ISO 9001-2000 standards. 2004 The Company was issued the Environmental Management System Certificate EN ISO 14001. 2004–2006 Orientation of the investment under the purchase of the most modern machines and devices to the exercise of the tooling and parts. ––


Aus den Geschichtsblättern

––

1887 In Sułkowice entsteht die Organisation unter dem Namen „Schmiedeverein“, die die Schmiede vereinigt, im Rahmen deren ihre Tätigkeit die zu jenen Zeiten musterhafte Werkstatt beginnt, die die Jugendlichen zum Beruf Schmied und Schlosser anlernt. 1908 Auf der Basis von „Schmiedeverein“ entsteht die Schmiedegesellschaft, die vor dem 2. Weltkrieg ca. 500 Schmiede beschäftigt, die ca. 1000 Tonnen Erzeugnisse jährlich hergestellen. 1934 Es wird eine neue Genossenschaf t gegründet unter dem Namen Heimgewerbe Kleinpolens „Spólnota“. Das Werk lehnt seine Produktion an die Regierungsbestellungen an. Die schnell anwachsende Produktion wird durch den Ausbruch des 2. Weltkriegs unterbrochen 1945 Die Gesellschaft tritt der Krakauer Arbeitsgenossenschaft „Spólnota“ bei, was im hohen Masse den Einfluss auf die Stabilität der Produktion, Verbesserung der Materialversorgung sowie Organisation der Verkaufs hat. 1954 D a s U nte r n e h m e n w i rd s e l b s t ä n d i g , i n d e m e s d e n N a m e n Metallarbeitsgenossenschaft „Kuźnia“ annimmt. Die Beschäftigung sowie die Produktion steigen an. Die Produktpalette wird breiter. Das Werk wird zu der größten Gesellschaft im Metallbereich in Polen. 1970 „Kuźnia“ wird verstaatlicht und ist ein Bestandteil des Kombinats „Ponar-Fana“ in Cieszyn. 1972 Das Unternehmen wird zu einem der Betriebe des Wekzeugindustriekombinats „VIS“ in Warschau. 1975 Der Industrieminister ruft ins Leben das Wirtschaftswerkzeugkombinat, dessen Sitz und das führende Werk das Wirtschaftswerkzeugwerk in Sułkowice wird. 1983 Das Werk wird selbständig im Hüten- und Maschinenindustrieressort und nimmt den Namen Werkzeugfabrik „Kuźnia“ an. 1991 Nach den Systemänderungen in Polen wird die Fabrik in Einmanngesellschaft des Staatsschatzes verwandelt. 1996 Die Gesellschaft tritt dem Programm der Nationalinvestitionsfonds bei. Das führende Fond ist der VII NFI namens Kasimir des Großen. 1998 Werkzeugfabrik „Kuźnia“ S.A. erlangt das Zertifikat, das die Einführung und Anwendung des Qualitätsversicherungssystems nach Norm DIN-EN ISO 9002 bestätigt. 2002 Änderung der Eigentumsstruk tur – es werden die Ak tien von Nationalinvestitionsfonds und vom Staatsschatz eingelöst. Die Firma wird privatisiert. 2003 Werkzeugfabrik „Kuźnia“ S.A. erlangt das Zertifikat, das die Einführung und Anwendung des Qualitätsmanagementsystems nach Norm EN ISO 9001-2000 bestätigt. 2004 Die Gesellschaft erhält das Umweltmanagementzertifikat EN ISO 14001. 2004-2006 Investitionsausrichtung auf den Einkauf von modernsten Maschinen und Anlagen zum Werkzeugbau und zur Produktion der Schmiedeteile.


История фабрики

1887 Основана в Сулковицах организация – объединение кузнецов названые «Товарищество Кузнецов» где начинает деятельность цех обучающий молодёжь до профессии кузнеца и слесара. 1908 «Товарищество Кузнецов» преобразовывается в Кузнецное Общество где работало свыше 500 кузнецов производящих свыше 1000 тонн продукции в год. 1934 Основан кооператив Małopolski Przemysł Chałupniczy «SPÓLNOTA». Завод начинает производить продукцию по заказам правительства. Ход завода затармозил взрыв II мировой войны. 1945 Кооператив вшол в Krakowska Spółdzielnia Pracy «SPÓLNOTA» что гораздно улучшило снабжение сырьём и продажу производимой продукции. 1954 Предприятие становится самостоятельным названым Metalowa Spółdzielnia Pracy «KUŹNIA». Повышается количество робочих и стоимость производства. Расширяется ассортимент производимой продукции. Завод становится самым большим кооперативом металлической отрасли страны. 1970 «KUŹNIA» национализировано и вк лючоно в Kombinat Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych «PONAR-FANA» в Цешине. 1972 Предприятие становится одным из заводов Kombinatu Przemysłu Narzędziowego «VIS» в Варшаве. 1975 Минис тр Промышленнос ти ус тановивает Kombinat Nar zędzi Gospodarczych, которого местопребыванием и главным предприятием становит Zakład Narzędzi Gospodarczych в Сулковицах. 1983 Предприятие становится самостоятельным в ведомстве металлургии и машиностроительной промышленности. Принимает название Инструментальный Завод «KUŹNIA». 1991 После изменения политического строя страны Завод стал переобразован в единоличное акционарное общество государственной казни. 1996 Предприятие принимает учас тие в программу Национальных Инвестиционных Фондов. 1998 Инструментальный Завод «KUŹNIA» А.О. получает Сертыфикат подтверж дающий внедрение и применяние Систему Менеджмента Качества соответствующей требованиям нормы DIN – EN ISO 9002. 2002 Завязывается Денежная Группа которая выкупывает акцие Завода от Национальных Инвестиционных Фондов. 2003 Инструментальный Завод «KUŹNIA» А.О. получает Сертыфикат подтверждающий введение и применяние на практике Систему Обеспечения Качес тва соответс твующей требованиям нормы DIN – EN ISO 9001-2000. 2004 Предприятие получает сертификат внедрениа cистему управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO 14001. 2004-2006 Направление капиталовложении на приобретание самых современных машин и оснащении для производства оснасток и продукции.

––


Główny Akcjonariusz Fabryki

Główny Akcjonariusz / I-szy V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Handlowy – Bogumił Banaś

Panorama Fabryki Narzędzi „Kuźnia” S.A.

––


Zarząd Fabryki

Od lewej: I-szy V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Handlowy – Bogumił Banaś Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny – Jan Ostafin II-gi V-ce Prezes Zarządu / Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy – Bogusław Bąk

––


Deklaracja Zarządu Fabryki Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A. jest znanym w kraju i za granicą producentem narzędzi ręcznych, odkuwek matrycowych oraz złącz do rusztowań budowlanych. Będąc przekonanym, iż naszym zadaniem jest spełnianie określonych oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów, nieustannie doskonalimy naszą organizację tak, aby spełniała ona wymagania standardów międzynarodowych ISO serii 9000 i ISO serii 14000. Chcąc zaprezentować nasze zdolności do spełniania wymagań jakościowych Klientów wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży narzędzi ręcznych, odkuwek matrycowych oraz złącz do rusztowań budowlanych, który jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu odpowiednich procedur systemowych oraz podejmowaniu działań korygujących i zapobiegawczych zapewniamy naszych aktualnych oraz potencjalnych Klientów, że nasze wyroby przez nich nabyte, spełniają ich oczekiwania teraz i w przyszłości.

Board’s Statement Tool Factory “Kuźnia” S.A. is a well known in Poland and abroad producer of hand tools, die forgings and building clamps. Being convinced that our goal is the fulfilling of the defined expectations of our even the most demanding clients we are still improving our organization so that it can fulfil the requirements of international standards ISO 9000 and ISO 14000 series. To show our ability to meet the expectations of our clients we put into practice and started using the Quality and Environment Management System according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 for the design, production and sale of hand tools, die forgings and building clamps. We would like to assure our clients that our goods meet their expectations now and in the future thanks to the consistent usage of system procedures as well as corrective and preventive actions.

––


Deklaration des Vorstands Die Werkzeugfabrik „KUŹNIA“ S.A. ist ein in Polen und im Ausland bekannter Hersteller von Handwerkzeugen, Gesenkschmiedeteilen sowie Gerüstkupplungen. In der Überzeugung, dass unsere Aufgabe die Erfüllung der bestimmten Erwartungen der sogar anspruchsvollsten Kunden ist, vervollkommnen wir ständig unsere interne Organisation, damit die Forderungen der internationalen Standards ISO Serie 9000 und 14000 erfüllt werden. Um unsere Möglichkeiten bezüglich Erfüllung der Qualitätsanforderungen unserer Kunden zu präsentieren, haben wir eingeführt und wir wenden das mit Forderungen der EN ISO 9001:2000 und EN ISO 14001:2004 übereinstimmende Integrierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem im Bereich Entwerfen, Herstellung und Verkauf von Handwerkzeugen, Gesenkschmiedeteilen, Gerüstkupplungen an. Wir erklären, dass wir dank der konsequenten Anwendung der Systemprozeduren sowie der Fehlerabstell- und Vorbeugungsmaßnahmen unsere aktuellen und potentiellen Kunden davon überzeugen, dass unsere, von ihnen erworbenen Erzeugnisse, ihre Erwartungen jetzt und in der Zukunft erfüllen werden.

Декларация Правления Фабрики Инструментальный Завод „KUŹNIA”A.O. это известный в cтрание и зарубежом производитель ручнoго инструмента, штампованых поковок и соединений для строительных помостов. Будуче убеждённым в том что нашей задачей является исполнение определённых и предвиденных желаний даже самых требовательных потребителей постоянно улучшаем наше предпрятие так, чтобы оно отвечало международным стандартoм ISO серии 9000 и ISO 14000. Для показания наших возможностей и чтобы удовлетворить качественные требования наших потребителей мы ввели и принимаем Синтегрированой Систему Управления Кaчеством и Окружающой Средой в производстве ручных инструментов, штампованых поковок и соединений для строительных помостов, которая соответствует требованиям нормы PN – EN ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Благодаря постоянному применению систематических решении, а также вводя корективные и предупредительные действия заверяем наших сегодняшних и будущих потребителей, в том что наши изделя купленые ими удовлетворят их требования сегодня и в будущем.

––


– 10 –


– 13 –

KLUCZE, WKRĘTAKI

Wrenches, screwdrivers Schlüssel, Schraubendreher Гаечные ключи, отвертки – 27 –

WYROBY SZCZYPCOWE

Pliers, pincers, shears Zangen, Kneifzangen, Scheren Плоскогубцы, кусачки, ножницы – 47 –

SIEKIERY, OSKARDY

Axes, picks Äxte, Beile Топоры, кирки – 55 –

MŁOTY, MŁOTKI, PRZECINAKI, WYCINAKI

Hammers, chisels, punches Hämmer, Meissel, Körner Молоты, молотки, зубила, пробойники – 69 –

ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

Clamps Kupplungen für Baugerüste Соединения для строительных помостов – 79 –

ODKUWKI

Forgings Schmiedeteile Штампованные поковки – 87 –

INNE WYROBY

Others Sonstiges Остальная продукция

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 – 11 –


Projektowanie

[ Projektowanie odkuwek w systemie CAD/CAM Pro Engineer ]

[ Model odkuwki matrycowej ]

– 12 –


klucze, wkrętaki

1.1

– 13 –


1.1

1.1

– 14 –

Klucze, wkrętaki

Wrenches, screwdrivers Schlüssel, Schraubendreher Гаечные ключи, отвертки


1.111 Klucz oczkowy dwunastokątny dwustronnie wygięty RWKb

kod 1-111-03-101 1-111-06-101 1-111-07-101 1-111-10-101 1-111-13-101 1-111-14-101 1-111-22-101 1-111-23-101 1-111-26-101 1-111-28-101 1-111-31-101 1-111-33-101 1-111-36-101 1-111-40-101 1-111-43-101 1-111-48-101 1-111-51-101 1-111-54-101 1-111-57-101 1-111-60-101 1-111-63-101

Ring spanners Zwölfkant-Doppelringschlüssel tiefgekröpft Ключ гаечный накидной коленчатый mm 6×7 8×9 8 × 10 9 × 11 10 × 11 10 × 12 12 × 13 12 × 14 13 × 15 13 × 17 14 × 15 14 × 17 16 × 17 17 × 19 18 × 19 19 × 22 20 × 22 22 × 24 24 × 27 27 × 30 30 × 32

mm 170 180 180 200 210 210 220 220 220 250 235 250 250 270 270 290 300 310 330 360 380

Klucze w kompletach:* 1-111-88-103 10 szt. 6×7 8 × 10 9 × 11 12 × 14 13 × 17 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 24 × 27

kg 0,050 0,065 0,065 0,075 0,080 0,090 0,115 0,120 0,105 0,175 0,145 0,170 0,165 0,215 0,215 0,265 0,265 0,345 0,390 0,625 0,645

szt. 10 ☎ 10 10 ☎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 10

1.1

PN-88/M-64955

PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

1-111-90-103 12 szt. 6×7 8 × 10 9 × 11 12 × 14 13 × 17 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 24 × 27 27 × 30 30 × 32

– 15 –


1.112 Klucz oczkowy dwunastokątny

1.1

RWKt

kod 1-112-07-101 1-112-10-101 1-112-14-101 1-112-22-101 1-112-23-101 1-112-26-101 1-112-28-101 1-112-33-101 1-112-40-101 1-112-48-101 1-112-54-101 1-112-57-101 1-112-60-101 1-112-63-101 1-112-69-101

Ring spanner Zwölfkant-Doppelringschlüssel Ключ гаечный накидной прямой mm 8 × 10 9 × 11 10 × 12 12 × 13 12 × 14 13 × 15 13 × 17 14 × 17 17 × 19 19 × 22 22 × 24 24 × 27 27 × 30 30 × 32 36 × 41

mm 110 120 130 140 140 150 150 160 180 200 230 250 280 315 400

Klucze w kompletach:* 1-112-84-103 1-112-87-103 6 szt. 9 szt. 8 × 10 8 × 10 10 × 12 9 × 11 13 × 15 10 × 12 17 × 19 13 × 15 19 × 22 14 × 17 24 × 27 17 × 19 19 × 22 24 × 27 30 × 32

– 16 –

kg 0,025 0,035 0,040 0,050 0,050 0,055 0,070 0,070 0,105 0,125 0,190 0,260 0,350 0,415 0,910

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

1-112-90-103 12 szt. 8 × 10 9 × 11 10 × 12 12 × 14 13 × 15 14 × 17 17 × 19 19 × 22 22 × 24 24 × 27 27 × 30 30 × 32

PL

PN-88/M-64955

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности


1.121 Klucz oczkowo-płaski RWPn

kod 1-121-06-211 1-121-07-211 1-121-08-211 1-121-09-211 1-121-10-211 1-121-11-211 1-121-12-211 1-121-13-211 1-121-14-211 1-121-15-211 1-121-16-211 1-121-17-211 1-121-18-211 1-121-19-211 1-121-21-211 1-121-22-211 1-121-23-211 1-121-24-211 1-121-27-211 1-121-30-211 1-121-32-211 1-121-36-101

Open and ring spanner Ring-Maulschlüssel Ключ гаечный комбинированный mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 36

mm 90 100 110 130 130 130 150 160 170 180 200 200 215 215 250 250 275 275 300 330 360 353

Klucze w kompletach:* 1-121-83-213 1-121-84-213 6 szt. 6 szt. 6 10 8 13 10 15 13 17 15 19 17 22

kg 0,018 0,030 0,026 0,050 0,035 0,055 0,045 0,055 0,065 0,085 0,105 0,110 0,135 0,155 0,180 0,195 0,240 0,240 0,335 0,425 0,515 0,760

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

1-121-87-213 9 szt. 10 12 13 15 17 19 22 24 27

1.1

PN-ISO 7738

PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

1-121-91-213 13 szt. 8 10 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32

– 17 –


1.131 Klucz płaski

1.1

RWPd

kod 1-131-03-101 1-131-06-101 1-131-07-101 1-131-10-101 1-131-13-101 1-131-14-101 1-131-19-101 1-131-22-101 1-131-23-101 1-131-26-101 1-131-27-101 1-131-28-101 1-131-31-101 1-131-33-101 1-131-36-101 1-131-37-101 1-131-40-101 1-131-43-101 1-131-45-101 1-131-48-101 1-131-51-101 1-131-54-101 1-131-57-101 1-131-60-101 1-131-63-101 1-131-66-101 1-131-69-101 1-131-72-101 1-131-75-101

Open end spanner Doppelmaulschlüssel Ключ гаечный рожковый mm 6×7 8×9 8 × 10 9 × 11 10 × 11 10 × 12 11 × 14 12 × 13 12 × 14 13 × 15 13 × 16 13 × 17 14 × 15 14 × 17 16 × 17 16 × 18 17 × 19 18 × 19 18 × 21 19 × 22 20 × 22 22 × 24 24 × 27 27 × 30 30 × 32 32 × 36 36 × 41 41 × 46 46 × 50

mm 95 110 125 125 125 125 140 140 140 155 164 164 150 180 170 170 185 185 200 200 200 220 240 260 280 300 330 360 421

Klucze w kompletach:* 1-131-84-103 1-131-87-103 6 szt. 9 szt. 6×7 6×7 8 × 10 8 × 10 9 × 11 9 × 11 12 × 14 12 × 14 13 × 15 13 × 15 16 × 17 17 × 19 19 × 22 24 × 27 30 × 32 – 18 –

kg 0,020 0,030 0,030 0,040 0,035 0,045 0,055 0,055 0,055 0,070 0,105 0,090 0,070 0,115 0,110 0,110 0,125 0,125 0,160 0,160 0,150 0,205 0,260 0,355 0,445 0,615 0,885 1,255 1,950

szt. 10 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 ☎ 10 10 10 10 ☎ 10 10 ☎ 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5

1-131-90-103 12 szt. 6×7 8 × 10 9 × 11 12 × 14 13 × 15 13 × 16 17 × 19 18 × 21 20 × 22 24 × 27 27 × 30 30 × 32

PL

PN-ISO 10102

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности


1.132 Klucz płaski calowy RWPd

kod 1-132-05-101 1-132-10-101 1-132-15-101 1-132-20-101 1-132-25-101 1-132-30-101 1-132-35-101

Open end spanner Doppelmaulschlüssel (Zoll) Ключ гаечный рожковый inch 5⁄16 × 7⁄16 3⁄8 × 7⁄16 1⁄2 × 9⁄16 5⁄8 × 11⁄16 3⁄4 × 7⁄8 3⁄4 × 15⁄16 11⁄16 × 11⁄8

mm 130 130 185 185 235 255 285

kg 0,045 0,050 0,120 0,120 0,210 0,355 0,490

1.1 szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

PN-ISO 10102

PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

Klucze w kompletach:* 1-132-85-101 7 szt. ☎ 5⁄16 × 7⁄16 3⁄8 × 7⁄16 1⁄2 × 9⁄16 5⁄8 × 11⁄16 3⁄4 × 7⁄8 3⁄4 × 15⁄16 11⁄16 × 11⁄8

1.133 Klucz płasko-nasadowy

Open end socked spanner Steck-Maulschlüssel Ключ гаечный комбинированный (рожково-торцевой)

kod 1-133-08-101 1-133-10-101 1-133-13-101 1-133-15-101 1-133-17-101

mm 8 10 13 15 17

mm 110 131 160 180 200

kg 0,120

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

– 19 –


1.141 Klucz trzpieniowy

1.1

RWTg

kod 1-141-01-301 1-141-02-301 1-141-03-301 1-141-04-301 1-141-05-301 1-141-06-301 1-141-07-301 1-141-08-301 1-141-09-301 1-141-10-301 1-141-11-301 1-141-12-301 1-141-13-301 1-141-14-301 1-141-17-301 1-141-19-301 1-141-22-301

Socket screw key Sechskant-Einsteckschlüssel Ключ шестигранный mm 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22

mm 55 60 65 75 85 95 105 110 115 120 130 140 150 155 175 200 230

Klucze w kompletach:* 1-141-86-303 8 szt. 3 4 5 6 7 8 9 10

– 20 –

kg 0,002 0,003 0,005 0,012 0,019 0,030 0,040 0,060 0,075 0,100 0,130 0,165 0,210 0,251 0,450 0,620 0,950

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1-141-89-303 11 szt. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

PL

PN-ISO 2936

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie cynkowane EN – made of chromium tool steel – zinc coated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verzinkt RU – изготовлено из хромовой стали – цинковое покрытие


1.151 Klucz oczkowy rozcięty

Ring spanner cutted Doppelringschlüssel, zerschnitten Ключ гаечный накидной разрезаной прямой

kod mm 1-151-13-100 10 × 11 1-151-22-100 12 × 13 1-151-40-100 17 × 19

mm 130 140 210

kg 0,060 0,080 0,150

1.1

szt. ☎ ☎ ☎ PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt zRU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

1.152 Klucz do rozrusznika RWKd

kod 1-152-15-100 1-152-18-100 1-152-28-101 1-152-33-101 1-152-48-101

Starter end block spanner Starter- und Blockschlüssel Ключ гаечный накидной (для стартера) mm 10 × 13 11 × 13 13 × 17 14 × 17 19 × 22

mm 140 145 190 190 230

kg 0,072 0,072 0,100 0,100 0,200

szt. 10 10 10 10 10

PL EN DE RU

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

– 21 –


1.153 Klucz oczkowy jednostronny

1.1

RWKkS RWKk kod 1-153-24-101 1-153-27-101 1-153-30-101 1-153-32-101 1-153-36-101 1-153-38-101 1-153-41-101

Single end ring spanner Einringschlüssel Ключ гаечный накидной прямой односторонный mm 24 27 30 32 36 38 41

mm 130 140 150 175 190 190 210

kg 0,190 0,400 0,500 0,550 0,650 0,650 0,800

szt. 5 5 5 5 5 5 5

PN-88/M-64955

PL

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности

kod 1-153-46-400 1-153-48-400 1-153-50-400 1-153-52-400 1-153-54-400 1-153-56-400 1-153-58-400 1-153-60-400 1-153-62-400 1-153-64-400 1-153-66-400

– 22 –

mm 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

mm 250 250 250 270 270 325 325 365 365 400 400

kg 1,500 1,350 1,180 1,720 1,600 3,800 3,600 5,200 5,000 7,400 7,200

szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PL

PN-88/M-64955 / DIN 7444

– wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of chromium tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из хромовой стали – лакированные поверхности


1.171 Wkrętak płaski z zabierakiem RWWcF RWWcN kod 1-171-10-111 1-171-15-111 1-171-20-111 1-171-25-111 1-171-30-111

kod 1-171-10-511 1-171-15-511 1-171-20-511 1-171-25-511 1-171-30-511 kod 1-171-10-521 1-171-15-521 1-171-20-521 1-171-25-521 1-171-30-521

Screwdriver with hexagonal driver Schraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe Отвертка /слесарная/ шпиц

0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 1,2 × 8,0 1,6 × 10 2,0 × 13

mm 169 189 226 262 300

kg 0,075 0,080 0,150 0,205 0,345

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 1,2 × 8,0 1,6 × 10 2,0 × 13

mm 169 189 226 262 300

kg 0,075 0,080 0,150 0,205 0,345

szt. 10 10 10 10 10

0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 1,2 × 8,0 1,6 × 10 2,0 × 13

mm 200 215 240 262 325

kg 0,090 0,100 0,165 0,270 0,420

szt. 10 10 10 10 10

1.1

PN-ISO 2380-1

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie chromowane – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, chromium-plated surfaces – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen verchromt – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, хромированные поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом

PN-ISO 2380-1

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie oksydowane – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, oxidized surfaces – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen oxidiert – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, оксидированные поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом

Wkrętaki w kompletach:* 1-171-83-502 5 szt. 0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 1,2 × 8,0 1,6 × 10 2,0 × 13 – 23 –


1.172 Wkrętak krzyżowy z zabierakiem

1.1

RWWr RWWrN

kod 1-172-35-101 1-172-40-101 1-172-45-101

“Philips” screwdriver with hexagonal driver Kreuzschraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe Отвертка /слесарная/ крест

2B 3B 4B

mm 155 170 225

kg 0,075 0,150 0,220

szt. ☎ ☎ ☎

PN-ISO 8764-2

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie chromowane – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, chromium-plated surfaces – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen verchromt – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, хромированные поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом

kod 1-172-35-501 1-172-40-501 1-172-45-501 kod 1-172-35-521 1-172-40-521 1-172-45-521

2B 3B 4B

mm 155 170 225

kg 0,075 0,150 0,220

szt. 10 10 10

2B 3B 4B

mm 200 235 285

kg 0,090 0,170 0,270

szt. 10 10 10 PL

PN-ISO 8764-2

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie oksydowane – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, oxidized surfaces – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen oxidiert – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, оксидированные поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом

– 24 –


1.179 Komplet wkrętaków Screw drivers set (case) Schraubendreher-Satz Набор отверток

kod 1-179-81-513 1-179-81-523 1-179-81-533 1-179-81-543 1-179-83-563 1-179-83-573 1-179-83-583

1.1

1.171 1.171 RWWc RWWc 0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

1.171 RWWc 1,2 × 8

1.171 RWWc 1,6 × 10

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.172 RWWr 2B

1.172 RWWr 3B

1.172 RWWr 4B

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

– 25 –


Wykonawstwo oprzyrządowania

[ Produkcja matryc na odkuwki na centrach obróbczych firmy MIKRON ]

[ Matryca na odkuwki z widocznym kształtem wykroju ]

– 26 –


wyroby szczypcowe

1.2

– 27 –


1.2

1.2

– 28 –

Wyroby szczypcowe

Pliers, pincers, shears Zangen, Kneifzangen, Scheren Плоскогубцы, кусачки, ножницы


1.211 Szczypce uniwersalne RSUa RSEc kod 1-211-11-111 1-211-11-141 1-211-11-151 1-211-11-241 1-211-11-251 1-211-11-341 1-211-11-351 1-211-14-111 1-211-14-141 1-211-14-151 1-211-14-241 1-211-14-251 1-211-14-341 1-211-14-351 1-211-17-111 1-211-17-141 1-211-17-151 1-211-17-241 1-211-17-251 1-211-17-351

PL

Combination pliers Kombinationszange Плоскогубцы комбинированные mm 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200

P P P O O Cr Cr P P P O O Cr Cr P P P O O Cr

L PCV N 500 V PCV N 500 V PCV N 500 V L PCV N 500 V PCV N 500 V PCV N 500 V L PCV N 500 V PCV N 500 V N 500 V

PN-71/M-64440 / DIN ISO 5746

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

P O Cr L PCV N

– polerowane – oksydowane – chromowane – lakierowane – powłoki z PCV – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

P O Cr L PCV N

kg 0,175 0,185 0,215 0,185 0,215 0,185 0,215 0,225 0,240 0,285 0,240 0,285 0,240 0,285 0,295 0,310 0,375 0,310 0,375 0,375

– polished – oxidized – chromium-plated – lacquered – PCV coating – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

szt. 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 10 10 10 10

P O Cr L PCV N

– poliert – oxidiert – verchromt – lackiert – PVC–Überzug – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

1.2

RU P O Cr L PCV N

– полированные – оксидированные – хромированные – лакированные – ручки покрытие ПВХ – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время работы от соприкосновения с металлической частью инструмента)

– 29 –


1.212 Szczypce płaskie RSPa RSEPa

1.2

Flat nose pliers Flachzange Плоскогубцы

kod 1-212-11-241 1-212-11-251 1-212-11-351

mm 160 160 160

O O Cr

kg PCV 0,175 N 500 V 0,220 N 500 V 0,220

PN-ISO 5745

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

szt. ☎ 10 ☎

1.213 Szczypce płaskie wydłużone RSPb RSEx

Flat nose pliers long Flachzange lang Плоскогубцы с удлиненными губками

kod 1-213-11-241 1-213-11-251 1-213-11-351 1-213-17-241 1-213-17-251 1-213-17-351

mm 160 160 160 200 200 200

O O Cr O O Cr

kg PCV 0,135 N 500 V 0,170 N 500 V 0,170 PCV 0,260 N 500 V 0,300 N 500 V 0,300

PN-ISO 5745

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

szt. ☎ 10 ☎ ☎ 10 ☎

1.214 Szczypce okrągłe RSKa RSEKa

Round nose pliers Rundzange Круглогубцы

kod 1-214-11-241 1-214-11-251

– 30 –

mm 160 160

O O

PCV N 500 V

PN-ISO 5745

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

kg 0,150 0,175

szt. ☎ 10


1.215 Szczypce okrągłe wydłużone RSKb RSEw

Round nose pliers long Rundzange lang Круглогубцы с удлиненными губками

kod 1-215-11-241 1-215-11-251 1-215-17-241 1-215-17-251

mm 160 160 200 200

O O O O

kg PCV 0,120 N 500 V 0,160 PCV 0,240 N 500 V 0,285

PN-ISO 5745

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

szt. ☎ 10 ☎ ☎

1.2

1.216 Szczypce półokrągłe z ostrzami bocznymi RSUd RSEe

Half-round nose side pliers Halbrund-Seitenschneider Полукруглогубцы боковые

kod 1-216-11-241 1-216-11-251 1-216-11-351 1-216-17-241 1-216-17-251 1-216-17-351

PL

mm 160 160 160 200 200 200

O O Cr O O Cr

kg PCV 0,120 N 500 V 0,160 N 500 V 0,160 PCV 0,230 N 500 V 0,240 N 500 V 0,240

PN-ISO 5745

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

O Cr PCV N

– oksydowane – chromowane – powłoki z PCV – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

O Cr PCV N

– oxidized – chromium-plated – PCV coating – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

szt. ☎ 10 ☎ ☎ 10 ☎

O Cr PCV N

– oxidiert – verchromt – PVC–Überzug – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

RU O Cr PCV N

– оксидированные – хромированные – ручки покрытие ПВХ – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время работы от соприкосновения с металлической частью инструмента)

– 31 –


1.217 Obcęgi do gwoździ RSCaF

1.2

kod 1-217-05-111 1-217-05-141 1-217-11-111 1-217-11-141 1-217-14-111 1-217-14-141 1-217-17-111 1-217-17-141 1-217-32-111 1-217-32-141 1-217-38-111 1-217-38-141

Carpenter’s pincers Kneifzange Клещи mm 125 125 160 160 180 180 200 200 230 230 250 250

P P P P P P P P P P P P

L PCV L PCV L PCV L PCV L PCV L PCV

kg 0,130 0,135 0,215 0,220 0,315 0,335 0,385 0,395 0,505 0,550 0,545 0,610

PN-71/M-64550

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.221 Obcęgi do prac budowlanych (szczypce tynkarskie) RSSt

kod 1-221-17-141 1-221-26-111 1-221-26-141 1-221-38-111 1-221-38-141 1-221-47-111 1-221-47-141 PL EN DE RU

– 32 –

Construction worker’s pincers Putzerzange Клещи строительные mm 200 220 220 250 250 280 280

P P P P P P P

PCV L PCV L PCV L PCV

kg 0,285 0,320 0,345 0,400 0,430 0,470 0,510

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия

szt. 10 ☎ 10 ☎ 10 ☎ 10


1.223 Szczypce tnące czołowe RSDa

kod 1-223-05-111 1-223-05-141 1-223-11-111 1-223-11-141 1-223-14-111 1-223-14-141 1-223-17-111 1-223-17-141

PL

End cutting nippers Vornschneider Кусачки торцевые mm 125 125 160 160 180 180 200 200

P P P P P P P P

L PCV L PCV L PCV L PCV

kg 0,130 0,150 0,230 0,230 0,350 0,350 0,460 0,470

PN-71/M-64450

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия

P – polerowane L – lakierowane PCV – powłoki z PCV

EN

P – polished L – lacquered PCV – PCV coating

DE

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10

P – poliert L – lackiert PCV – PVC–Überzug

1.2

– полированные RU P L – лакированные PCV – ручки покрытие ПВХ

– 33 –


1.224 Szczypce tnące czołowe przegubowe Lever assisted end cutting nippers Gelenkvornschneider Кусачки шарнирные торцевые

RSDc

kod 1-224-32-261

1.2

mm 230

O

N

kg 0,560

max 19 HRC

max 40 HRC

max 48 HRC

ø max mm 4,0

ø max mm 3,0

ø max mm 2,5

szt. 5

PL

– zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges DE – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet RU – применение шарнира позволяет резать проволоку, используя минимальную силу – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия EN

1.225 Szczypce tnące proste przegubowe Lever assisted straight cutting nippers Gelenkseitenschneider Кусачки шарнирные боковые

RSDb

kod 1-225-35-261

PL

mm 240

O

N

kg 0,515

max 19 HRC

max 40 HRC

max 48 HRC

ø max mm 4,0

ø max mm 3,0

ø max mm 2,5

– zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges DE – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet RU – применение шарнира позволяет резать проволоку, используя минимальную силу – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия EN

– 34 –

szt. 5


1.226 Szczypce tnące boczne RSDg RSEk

Diagonal cutting nippers Schrägschneider (Seitenschneider) Кусачки боковые

kod 1-226-05-241 1-226-05-251 1-226-05-351 1-226-08-241 1-226-08-251 1-226-08-351 1-226-11-241 1-226-11-251 1-226-11-351 1-226-17-241

mm 125 125 125 140 140 140 160 160 160 200

O O Cr O O Cr O O Cr O

PCV N 500 V N 500 V PCV N 500 V N 500 V PCV N 500 V N 500 V PCV

kg 0,110 0,150 0,150 0,170 0,210 0,210 0,225 0,265 0,265 0,325

PN-ISO 5747

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия

szt. ☎ 10 ☎ ☎ 10 ☎ ☎ 10 ☎ ☎

1.2

1.227 Szczypce przegubowe do cięcia drutu RSDh

kod 1-227-70-461

Multi-power cutting nippers Gelenkdrahtschneider Ножницы арматурные mm 500

L

N

kg 1,940

szt. 2

max 19 HRC max 30 HRC max 40 HRC max 48 HRC ø max mm 6,0

ø max mm 4,0

ø max mm 3,0

ø max mm 2,5

PL

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия

O Cr L PCV N

– oksydowane – chromowane – lakierowane – powłoki z PCV – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

O Cr L PCV N

– oxidized – chromium-plated – lacquered – PCV coating – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

O Cr L PCV N

– oxidiert – verchromt – lackiert – PVC–Überzug – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

RU O Cr L PCV N

– оксидированные – хромированные – лакированные – ручки покрытие ПВХ – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время работы от соприкосновения с металлической частью инструмента)

– 35 –


1.231 Nożyce blacharskie proste RNBa

1.2

kod 1-231-29-241 1-231-38-241 1-231-50-241

Straight edge snips Blechschere gerade Ножницы по металлу пряморежущие mm 225 250 300

O O O

PCV PCV PCV

PN-89/M-64560

PL EN DE RU

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

kg 0,350 0,415 0,850

szt. ☎ 5 ☎

1.232 Nożyce blacharskie przegubowe proste RNBk

kod 1-232-44-261

Multi-power straight edge snips Gelenkblechschere gerade Ножницы по металлу шарнирные пряморежущие mm 260

O

N

kg 0,550

szt. 5

PL

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia blachy EN – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting of sheets DE – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen RU – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм – применение шарнира позволяет резать жесть, используя минимальную силу

1.233 Nożyce blacharskie wygięte lewe RNBgL

kod 1-233-47-241

– 36 –

Tinsmith holes snips left Blechschere abgewinkelt links Ножницы по металлу изогнутые леворежущие mm 280

O

PCV

PN-89/M-64560

PL EN DE RU

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

kg 0,640

szt. 5


1.234 Nożyce blacharskie wygięte prawe RNBgP

kod 1-234-47-241 PL EN DE RU

Tinsmith holes snips right Blechschere abgewinkelt rechts Ножницы по металлу изогнутые праворежущие mm 280

O

PCV

kg 0,640

szt. 5

1.2

PN-89/M-64560 – do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

1.235 Nożyce blacharskie odsadzone „pelikan” lewe RNBbL

kod 1-235-50-241 PL EN DE RU

Tinsmith holes snips left Durchlaufblechschere Pelikan-Form, links Ножницы по металлу „Пеликан” леворежущие mm 300

O

PCV

kg 0,790

szt. 5

PN-89/M-64560 – do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

1.236 Nożyce blacharskie odsadzone „pelikan” prawe RNBbP

kod 1-236-50-241 PL EN DE RU

PL

Tinsmith holes snips right Durchlaufblechschere Pelikan-Form, rechts Ножницы по металлу „Пеликан” праворежущие mm 300

O

PCV

kg 0,790

szt. 5

PN-89/M-64560 – do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

O – oksydowane PCV – powłoki z PCV N – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

O – oxidized PCV – PCV coating N – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

O – oxidiert PCV – PVC–Überzug N – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

RU O – оксидированные PCV – ручки покрытие ПВХ N – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время работы от соприкосновения с металлической частью инструмента)

– 37 –


1.237 Nożyce blacharskie przegubowe uniwersalne lewe RNBp

kod 1-237-41-261

1.2

Multi-power universal tinman’s shears left Universal-Gelenkblechschere links Ножницы по металлу шарнирные леворежущие mm 255

O

N

kg 0,570

szt. ☎

PL

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia blachy EN – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting of sheets DE – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen RU – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм – применение шарнира позволяет резать жесть, используя минимальную силу

1.238 Nożyce blacharskie przegubowe uniwersalne prawe RNBn

kod 1-238-41-261

Multi-power universal tinman’s shears right Universal-Gelenkblechschere rechts Ножницы по металлу шарнирные пряворежущие mm 255

O

N

kg 0,570

szt. 5

PL

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia blachy EN – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting of sheets DE – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen RU – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм – применение шарнира позволяет резать жесть, используя минимальную силу

1.241 Nożyce blacharskie do otworów lewe RNBeL

kod 1-241-50-241 PL EN DE RU

– 38 –

Tinsmith holes snips left Lochblechschere links Ножницы по металлу дла резки отверстий леворежущие mm 300

O

PCV

PN-89/M-64560 – do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

kg 0,640

szt. 5


1.242 Nożyce blacharskie do otworów prawe RNBeP

kod 1-242-50-241 PL EN DE RU

Tinsmith holes snips right Lochblechschere rechts Ножницы по металлу дла резки отверстий праворежущие mm 300

O

PCV

kg 0,640

szt. 5

1.2

PN-89/M-64560 – do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм

1.243 Nożyce blacharskie przegubowe do otworów lewe RNBt

kod 1-243-44-261

Multi-power hole cutting shears left Gelenklochblechschere links Ножницы по металлу шарнирные для резки отверстий леворежущие mm 260

O

N

kg 0,540

szt. ☎

PL

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia blachy EN – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting of sheets DE – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen RU – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм – применение шарнира позволяет резать жесть, используя минимальную силу

1.244 Nożyce blacharskie przegubowe do otworów prawe RNBz

kod 1-244-44-261

Multi-power hole cutting shears right Gelenklochblechschere rechts Ножницы по металлу шарнирные для резки отверстий праворежущие mm 260

O

N

kg 0,540

szt. ☎

PL

– do cięcia blachy miękkiej o max. grubości 1,2 mm – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia blachy – for cutting of soft sheets with max. sheet gauge of 1,2 mm – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting of sheets DE – zum Schneiden des weichen Blechs mit Dicke von max. 1,2 mm – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen RU – дла резания мягкой жести, макс. толщина 1,2 мм – применение шарнира позволяет резать жесть, используя минимальную силу EN

PL

O – oksydowane PCV – powłoki z PCV N – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

O – oxidized PCV – PCV coating N – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

O – oxidiert PCV – PVC–Überzug N – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

RU O – оксидированные PCV – ручки покрытие ПВХ N – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время равоты от соприкосновениа с метал лической частью инструмента)

– 39 –


1.251 Szczypce do rur RSRa

kod 1-251-17-141

1.2

Gaspipe pliers Rohrzange Плоскогубцы трубные mm 200

L

PCV

kg 0,320

szt. ☎

PN-71/M-64470

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ząbki szczęk hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardened cutting edges teeth – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneidenzähne induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, зубы клещей индуктивно закаленные

1.252 Szczypce do rur nastawne RSRf

kod 1-252-38-011 1-252-53-011

Grip wrench Rohrzange einstellbar Плоскогубцы трубные регулируемые mm 250 315

kg 0,540 0,880

L L

szt. 1 1

PN-71/M-64470

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ząbki szczęk hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardened cutting edges teeth – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneidenzähne induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, зубы клещей индуктивно закаленные

1.253 Szczypce nastawne wielopozycyjne z prowadnicą ząbkowaną RSUgD

kod 1-253-35-241

– 40 –

Multiple slip joint pliers: box joint Multiposition-Rohrzange Плоскогубцы переставные сантехнические трубные mm 240

O

PCV

kg 0,340

szt. 10

PN-71/M-64470

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ząbki szczęk hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardened cutting edges teeth – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneidenzähne induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, зубы клещей индуктивно закаленные


1.255 Szczypce nastawne wielopozycyjne wpustowe RSUgF

kod 1-255-35-241

Multiple slip joint pliers: tongue and groove Wasserpumpenzange Плоскогубцы переставные сантехнические трубные mm 240

O

PCV

kg 0,330

szt. ☎

PN-71/M-64470

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ząbki szczęk hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardened cutting edges teeth – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneidenzähne induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, зубы клещей индуктивно закаленные

1.2

1.256 Szczypce do rur nastawne RSCe

Waterpump pliers Rohrzange einstellbar Ключ трубный

kod 1-256-16-021 1-256-18-021 1-256-20-021 1-256-30-021 1-256-32-021 1-256-44-021 1-256-46-021

PL

inch 1 11⁄2 2 1 11⁄2 1 11⁄2

S S S 45° 45° 90° 90°

L L L L L L L

kg 0,940 1,480 2,750 0,960 1,480 0,940 1,460

szt. 1 1 1 ☎ ☎ ☎ ☎

PN-71/M-64470

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ząbki szczęk hartowane indukcyjnie – made of tool steel, heat treated, induction hardened cutting edges teeth – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneidenzähne induktiv gehärtet – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, зубы клещей индуктивно закаленные

O – oksydowane L – lakierowane PCV – powłoki z PCV

EN

O – oxidized L – lacquered PCV – PCV coating

DE

O – oxidiert L – lackiert PCV – PVC–Überzug

RU O – оксидированные L – лакированные PCV – ручки покрытие ПВХ

– 41 –


1.271 Szczypce uniwersalne do pracy pod napięciem do 1000 V RSEcP

1.2

Combination pliers for electrician 1000 V Kombinationszange zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Плоскогубцы комбинированные электротехнические 1000V

kod 1-271-11-271 1-271-14-271 1-271-17-271

mm 160 180 200

O O O

kg N 1000 V 0,255 N 1000 V 0,315 N 1000 V 0,410

szt. 1 1 1

PN-EN 60900

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

1.272 Szczypce płaskie wydłużone do pracy pod napięciem do RSExP

Electricians’ flat nose pliers long 1000 V Flachzange lang zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Плоскогубцы с удлиненными гувками электротехнические 1000 V

kod 1-272-17-271

mm 200

O

kg N 1000 V 0,300

1000 V

szt. 1

PN-EN 60900

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

1.273 Szczypce okrągłe wydłużone do pracy pod napięciem do RSEwP

Electricians’ round nose pliers long 1000 V Rundzange lang zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Круглогубцы с удлиненными губками электротехнические 1000 V

kod 1-273-17-271 PL

mm 200

O

kg N 1000 V 0,300

szt. 1

PN-EN 60900

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

– 42 –

1000 V


1.274 Szczypce półokrągłe do pracy pod napięciem do 1000 V RSEeP

kod 1-274-17-271

Half-round nose side pliers for electrician 1000 V Halbrundzange lang zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Полукруглогубцы электротехнические 1000 V mm 200

O

kg N 1000 V 0,240

szt. 1

1.2

PN-EN 60900

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

1.275 Szczypce tnące skośne do pracy pod napięciem do 1000 V RSEkP

kod 1-275-11-271

Electricians’ diagonal cutting nippers 1000 V Schrägschneider zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Кусачки боковые электротехнические 1000 V mm 160

O

kg N 1000 V 0,300

szt. 1

PN-EN 60900

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

1.277 Szczypce nastawne wielopozycyjne do pracy pod napięciem RSEgP

kod 1-277-35-271

Multiple slip joint pliers: box joint 1000 V do 1000 V Multiposition-Rohrzange zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Плоскогубцы переставнные сантехнические трубные электротехнические 1000 V mm 240

O

kg N 1000 V 0,390

szt. 1

PN-EN 60900

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – mogą być używane do pracy pod napięciem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączonej do szczypiec ulotce EN – made of tool steel, heat treated – can be used live (under voltage) on condition of meeting the requirements listed in leaflet attached to the product DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – sie kann zum Arbeiten unter Spannung eingesetzt werden –unter Beachtung der Bedingungen, die im beigefügten Flugblatt bestimmt sind RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки – можно работать при электрическом напряжении, если выполнены условия требований изложенных на информационном листе

PL

O N

– oksydowane – nasadki z tworzywa (kształt nasadek na rękojeściach zabezpiecza dłoń przed dotknięciem części metalowej narzędzia podczas pracy)

EN

O N

– oxidized – plastic handle (the shape of insulating caps protects from touching with hand the metal part of the tool during work)

DE

O N

– oxidiert – Kunststoffgriffe (die Form der Kunststoffgriffe schützt vor Berührung mit der Hand des Metallgriffes während der Arbeit)

RU O N

– оксидированные – пластмассовые насадки (форма насадки на ручке предохраняет ладонь во время работы от соприкосновения с металлической частью инструмента)

– 43 –


1.281 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących RSKn

1.2

Internal snip ring pliers Innen-Einsprengzange gerade Съемник для внутренных стопорных колец

kod 1-281-11-241 1-281-11-261 1-281-23-241 1-281-23-261

mm 160 160 215 215

mm 160 215

mm 19 ÷ 60 40 ÷ 100

O O O O

PCV N PCV N

PN-71/M-64419 / DIN ISO 5254

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

kg 0,185 0,200 0,290 0,340

wewnętrzne proste

szt. 10 10 10 10

1.282 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących RSKn

– 44 –

Internal snip ring pliers Innen-Einsprengzange abgewinkelt Съемник для внутренных стопорных колец

kod 1-282-11-241 1-282-11-261 1-282-20-241 1-282-20-261

mm 160 160 205 205

mm 160 205

mm 19 ÷ 60 40 ÷ 100

O O O O

PCV N PCV N

PN-71/M-64419 / DIN ISO 5254

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

kg 0,180 0,215 0,290 0,340

szt. 10 10 10 10

wewnętrzne wygięte


1.283 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących RSKm

External snip ring pliers Außen-Einsprengzange gerade Съемник для внешних стопорных колец

kod 1-283-11-241 1-283-11-261 1-283-23-241 1-283-23-261

mm 160 160 215 215

mm 160 215

mm 19 ÷ 60 40 ÷ 100

O O O O

PCV N PCV N

PN-71/M-64419 / DIN ISO 5256

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

kg 0,185 0,220 0,290 0,340

zewnętrzne proste

szt. 10 10 10 10

1.2

1.284 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących RSKm

External snip ring pliers Außen-Einsprengzange abgewinkelt Съемник для внешних стопорных колец

kod 1-284-11-241 1-284-11-261 1-284-20-241 1-284-20-261

mm 160 160 205 205

mm 160 205

mm 19 ÷ 60 40 ÷ 100

PL

O O O O

PCV N PCV N

PN-71/M-64419 / DIN ISO 5256

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки

O – oksydowane PCV – powłoki z PCV N – nasadki z tworzywa

EN

O – oxidized PCV – PCV coating N – plastic handle

kg 0,185 0,220 0,290 0,340

DE

zewnętrzne wygięte

szt. 10 10 10 10

O – oxidiert PCV – PVC–Überzug N – Kunststoffgriffe

RU O – оксидированные PCV – ручки покрытие ПВХ N – пластмассовые насадки

– 45 –


Cięcie kształtek

[ Piła taśmowa do cięcia materiału ]

[ Hala wydziału kuźni z widocznymi młotami MPM 3150 produkcji Huty Zygmunt i prasą mimośrodową PMS 100 do okrawania wypływek ]

[ Nożyce FCPK 500 do cięcia materiału ]

– 46 –


siekiery, oskardy

1.3

– 47 –


1.3

1.3

– 48 –

Siekiery, oskardy Axes, picks Äxte, Kreuzhacken Топоры, кирки


1.311 Siekiera Axe Axt Топор

kod 1-311-05-301 1-311-09-301 1-311-13-301 1-311-18-301 1-311-23-301 1-311-29-301 1-311-33-301

kg 0,60 0,80 1,00 1,25 1,50 1,80 2,00

mm 360 380 550 550 650 650 650

kg 0,880 1,030 1,450 1,700 2,100 2,400 2,550

BN-82/4525-02 / DIN 7287

PL EN DE RU

– ergonomiczny trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane – ergonomical ash handle, lacquered surfaces – ergonomischer Eschenstiel, Oberflächen lackiert – эргономическая ясеневая ручка, лакированные поверхности

szt. 5 5 5 5 5 5 5

1.3

1.312 Siekiera kampingowa Camping axe Campingbeil Топор кемпинговый

kod 1-312-03-301 PL EN DE RU

kg 0,50

mm 310

kg 0,600

szt. 5

– ergonomiczny trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane – ergonomical ash handle, lacquered surfaces – ergonomischer Eschenstiel, Oberflächen lackiert – эргономическая ясеневая ручка, лакированные поверхности

1.321 Siekiero-młot

Axe-hammer Holzspalthammer Топор-молот

kod 1-321-43-301 PL EN DE RU

kg 2,50

mm 900

kg 3,250

szt. 1

– prosty trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane – straight ash handle, lacquered surfaces – Eschenstiel gerade, Oberflächen lackiert – ясеневая ручка, лакированные поверхности

– 49 –


1.322 Siekiera z klinem Axe with wedge Super-Spaltaxt Топор с клином

kod 1-322-17-301 1-322-33-301 PL EN DE RU

kg 1,20 2,00

mm 550 800

kg 1,650 2,600

szt. 5 5

– ergonomiczny trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane – ergonomical ash handle, lacquered surfaces – ergonomischer Eschenstiel, Oberflächen lackiert – эргономическая ясеневая ручка, лакированные поверхности

1.325 Klin do drewna – prosty Wedge Holzspaltkeil Клин

1.3 kod 1-325-23-200 1-325-33-200 1-325-46-200 PL EN DE RU

kg 1,50 2,00 3,00

mm 225 250 275

kg 1,500 2,000 3,000

szt. 1 1 1

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.326 Klin do drewna – skręcony Wedge Drehspaltkeil Клин

kod 1-326-43-201 PL EN DE RU

– 50 –

kg 2,50

mm 238

kg 2,500

szt. 1

– wykonane ze stali narzêdziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности


1.332 Siekiera ciesielska Carpentry axe Zimmermannsaxt Топор плотничный

kod 1-332-13-301 PL EN DE RU

kg 1,00

mm 400

kg 1,400

szt. ☎

– ergonomiczny trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane – ergonomical ash handle, lacquered surfaces – ergonomischer Eschenstiel, Oberflächen lackiert – эргономическая ясеневая ручка, лакированные поверхности

1.3

1.334 Siekiera górnicza

Mineaxe Bergmannsaxt Топор горнорабочего

kod 1-334-18-201 1-334-18-301 PL EN DE RU

kg 1,25 1,25

mm 650

kg 1,250 1,700

szt. ☎ ☎

– trzon bukowy prosty, powierzchnie lakierowane – straight beech handle, lacquered surfaces – Buchenstiel gerade, Oberflächen lackiert – буковая ручка, лакированные поверхности

– 51 –


1.341 Oskard płasko-szpiczasty Point and chisel pick Kreuzhacke Кирка плоско-пикообразная

kod 1-341-43-400 1-341-43-600 PL EN DE RU

mm 500 500

mm 900

kg 2,500 3,500

szt. 5 1

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.355 Oskard płasko-szpiczasty „Gouvier” Point and chisel pick Kreuzhacke „Gouvier“ Кирка плоско-пикообразная

1.3 kod 1-355-43-400 PL EN DE RU

mm 500

mm

kg 2,500

szt. ☎

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.363 Oskard motyko-szpic

Pointed and flat end pick Wegmacherhaue Кирка мотиго-пикообразная

kod 1-363-64-400 PL EN DE RU

mm 480

mm

kg 2,200

szt. ☎

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.372 Oskard motyko-siekiera Chisel and axe pick Wiedehopfhaue Кирка мотиго-топор

kod 1-372-64-400

– 52 –

PL EN DE RU

mm 400

mm

kg 2,200

szt. ☎

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности


1.394 Kilof górniczy

Miner’s pickaxe Keilhaue Горнорабочая кирка

kod 1-394-23-400 PL EN DE RU

mm 320

mm

kg 1,500

szt. 1

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.395 Kilof górniczy z młotkiem Miner’s pickaxe Keilhaue mit Hammer Горнорабочая кирка

kod 1-395-18-400 PL EN DE RU

mm 360

mm

kg 1,890

1.3 szt. ☎

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

1.396 Kilof górniczy z pobijakiem Miner’s pickaxe Keilhaue mit Schlegel Горнорабочая кирка

kod 1-396-23-400 PL EN DE RU

mm 330

mm

kg 1,500

szt. 1

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – made of tool steel, lacquered surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности

– 53 –


Produkcja

[ Proces kucia matrycowego na młocie MPM 1600 produkcji Huty Zygmunt – materiał do kucia nagrzewany jest w nagrzewnicy indukcyjnej z cyfrową regulacją temperatury ]

[ Piec do wyżarzania odkuwek z cyfrową kontrolą i regulacją temperatury ]

– 54 –


młoty, młotki, przecinaki, wycinaki

1.4

– 55 –


1.4

1.4

– 56 –

Młoty, młotki, przecinaki, wycinaki Hammers, chisels, punches Hämmer, Meissel, Körner Молоты, молотки, зубила, пробойники


1.411 Młotek ślusarski RMSa

Hammer Schlosserhammer Молоток слесарный

kod 1-411-03-621 1-411-05-621 1-411-07-611 1-411-07-621 1-411-11-611 1-411-11-621 1-411-17-611 1-411-17-621 1-411-21-611 1-411-21-621 1-411-31-611 1-411-31-621 1-411-36-611 1-411-36-621

PL EN DE RU

kg 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0

mm 220 250 300 300 320 320 350 350 360 360 380 380 400 400

kg 0,130 0,240 0,370 0,370 0,580 0,580 0,940 0,940 1,155 1,155 1,680 1,680 2,240 2,240

LUX LUX STD LUX STD LUX STD LUX STD LUX STD LUX STD LUX

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LUX

STD

BN-78/4511-04 / BN-87/4511-08 / DIN 1041

1.4

– powierzchnie lakierowane – lacquered surfaces – Oberflächen lackiert – лакированные поверхности

1.412 Młotek do klepania kos RMRc

Scythe hammer Sensendengelhammer Молоток дла отбивания косы

kod 1-412-11-601

kg 0,5

mm 320

kg 0,580

szt. ☎

BN-78/4511-09

PL

– ergonomiczny trzon bukowy – powierzchnie lakierowane EN – ergonomical beech handle – lacquered surfaces DE – ergonomischer Buchenstiel – Oberflächen lackiert RU – лакированные поверхности – эргономическая буковая ручка

PL

LUX – ergonomiczny trzon jesionowy EN z tulejką ochronną z PCV STD – ergonomiczny trzon bukowy

LUX – ergonomical ash handle with PCV protection bush STD – ergonomical beech handle

DE

LUX – ergonomischer Eschenstiel mit PVC-Schlagschutz STD – ergonomischer Buchenstiel

RU LUX – эргономическая ясеневая ручка с пластмассовой защтной муфтой STD – эргономическая буковая ручка

– 57 –


1.421 Młot dwuobuchowy RMKc

kod 1-421-21-601 1-421-26-601 1-421-31-601 1-421-36-601 1-421-41-600 1-421-46-600 1-421-51-600 1-421-56-600 1-421-61-600 1-421-66-600 PL

Two face hammer Feustel doppelbahnig Молот двухсторонный kg 1,00 1,25 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

mm 300 300 300 300 800 700 800 800 900 900

kg 1,50 1,60 1,85 2,35 3,60 4,50 5,60 6,60 8,90 10,90

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

BN-83/4511-01

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности EN

1.4

1.422 Młot kowalski podłużniak RMKb

kod 1-422-41-600 1-422-46-600 1-422-51-600 1-422-56-600 1-422-61-600 1-422-66-600

PL

Smith hammer oblong Kreuzschlag-Schmiedehammer Кузнечий продольный молот kg 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности EN

– 58 –

mm 600 700 800 800 850 850

kg 3,50 4,60 5,60 6,60 8,90 10,90

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎


1.423 Młot kowalski poprzeczniak RMKa

kod 1-423-41-600 1-423-46-600 1-423-51-600 1-423-56-600 1-423-61-600 1-423-66-600

Transversal hammer Vorschlag-Schmiedehammer Молот поперечный kg 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

mm 600 700 800 800 900 900

kg 3,60 4,60 5,60 6,60 8,90 10,90

szt. 1 1 1 1 1 1

PL

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

1.431 Młotek brukarski z gumą Paving hammer Pflasterhammer Молоток дла мостовой

kod 1-431-31-601

kg 1,50

mm 300

kg 2,25

1.4 szt. 2

PL

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

– 59 –


1.432 Młotek murarski z pobijakiem RMRmP RMRmF RMRmD

Brick hammer with mallet Maurerhammer mit Schlegel Молоток каменьщика

kod 1-432-09-631

kg 0,4

mm 320

kg 0,520

szt. 10

mm 320

kg 0,905

szt. 10

mm 275

kg 0,885

szt. 10

BN-78/4511-04

PL

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

kod 1-432-15-611

kg 0,7

BN-78/4511-04

PL

1.4

– ergonomiczny trzon bukowy – powierzchnie lakierowane EN – ergonomical beech handle – lacquered surfaces DE – ergonomischer Buchenstiel – Oberflächen lackiert RU – эргономическая буковая ручка – лакированные поверхности

kod 1-432-15-621

kg 0,7

BN-78/4511-04

PL

– ergonomiczny trzon bukowy – powierzchnie lakierowane EN – ergonomical beech handle – lacquered surfaces DE – ergonomischer Buchenstiel – Oberflächen lackiert RU – эргономическая буковая ручка – лакированные поверхности

1.433 Młotek murarski z toporkiem RMRmT

kod 1-433-07-611

PL

Brick hammer with hatchet Maurerhammer mit Handbeil Молоток каменьщика с топориком kg 0,3

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

– 60 –

mm 320

kg 0,450

szt. 1


1.434 Młotek murarski ze szpicem RMRmS

kod 1-434-09-611

Brick hammer with pick Maurerhammer mit Spitz Молоток каменьщика со пикообразным концом kg 0,4

mm 320

kg 0,520

szt. ☎

PL

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

1.435 Młotek spawalniczy Scaling hammer Schweißerhammer Молоток сварщика

kod 1-435-00-611

kg 0,3

mm 285

kg 0,420

szt. 10

mm 310

kg 0,550

szt. ☎

PL

– trzon bukowy prosty – powierzchnie lakierowane EN – straight beech handle – lacquered surfaces DE – Buchenstiel gerade – Oberflächen lackiert RU – буковая ручка – лакированные поверхности

kod 1-435-00-621

PL EN DE RU

kg 0,3

1.4

– powierzchnie lakierowane – lacquered surfaces – Oberflächen lackiert – лакированные поверхности

– 61 –


1.441 Przecinak ślusarski RDCa RDCaB

1.4

– 62 –

kod 1-441-09-221 1-441-11-221 1-441-13-211 1-441-13-231 1-441-13-241 1-441-13-310 1-441-13-330 1-441-13-340 1-441-15-211 1-441-15-231 1-441-15-241 1-441-15-310 1-441-15-330 1-441-15-340 1-441-17-211 1-441-17-231 1-441-17-241 1-441-17-310 1-441-17-330 1-441-17-340 1-441-19-211 1-441-19-310 1-441-21-211 1-441-21-310 1-441-23-211 1-441-23-310

Cold chisel Schlosserflachmeißel Зувило слесарное mm 150 200 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 450 450 500 500

/ mm 10 × 20 10 × 20 19 12 × 25 16 × 30 19 12 × 25 16 × 30 19 12 × 25 16 × 30 19 12 × 25 16 × 30 19 12 × 25 16 × 30 19 12 × 25 16 × 30 19 19 19 19 19 19

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

kg 0,190 0,280 0,585 0,600 0,970 0,715 0,660 1,030 0,705 0,730 1,150 0,835 0,790 1,220 0,820 0,855 1,365 0,950 0,910 1,430 0,930 1,060 1,030 1,160 1,150 1,280

szt. 5 5 5 5 ☎ 1 1 ☎ 5 5 ☎ 1 1 ☎ 5 5 ☎ 1 1 ☎ 5 1 5 1 5 1

PL

BN-86/4513-02

– wykonane ze stali narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из инструментальной стали – лакированные поверхности


1.442 Przecinak kamieniarski Stone chisel Spreng- und Chariereisen Зувило каментёса

kod 1-442-05-211 1-442-10-221 1-442-15-211 1-442-20-221 1-442-25-211 1-442-30-221

mm 60 × 165 60 × 180 80 × 180 80 × 195 100 × 180 100 × 195

kg 0,415 0,480 0,570 0,570 0,725 0,820

B A B A B A

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

A

B

PL

– wykonane ze stali narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из инструментальной стали – лакированные поверхности

1.4

1.444 Przebijak – szpic do muru RDPsB

kod 1-444-15-310 1-444-17-310 1-444-19-310 1-444-23-310

Stone cutting chisel Spitzmeißel Шлямбур до стены mm 300 350 400 500

mm 19 19 19 19

✓ ✓ ✓ ✓

kg 0,815 0,930 1,000 1,200

szt. ☎ ☎ ☎ ☎

PL

– wykonane ze stali narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из инструментальной стали – лакированные поверхности

– 63 –


1.447 Łom prosty RLLa

kod 1-447-48-200 1-447-51-200 1-447-55-200

Crow-bar Brechstange gerade Лом mm 1100 1400 1600

mm 28 28 28

kg 5,000 6,500 7,500

szt. 1 1 1

BN-86/4515-02

PL

– wykonane ze stali narzędziowej – powierzchnie lakierowane – made of tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из инструментальной стали – лакированные поверхности EN

1.448 Łom – wyciągacz do gwoździ RLLx

1.4

– 64 –

kod 1-448-21-210 1-448-23-210 1-448-27-210 1-448-31-210 1-448-33-210 1-448-35-210 1-448-43-210

Nail claw Brechstange mit Nagelzieher Гвоздодер mm 450 500 600 700 750 800 1000

mm 19 19 19 19 19 19 19

kg 1,180 1,260 1,500 1,730 1,850 1,970 2,440

szt. 1 1 1 1 ☎ 1 1

PL

– wykonane ze stali narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из инструментальной стали – лакированные поверхности


1.451 Punktak ślusarski RDTa

kod 1-451-03-401 1-451-07-101

Fitter’s centre punch Körner Кернер слесарный mm 100 135

Zn L

kg 0,040 0,080

szt. 10 10

BN-86/4513-06

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

BN-86/4513-06

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

BN-86/4513-02

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

1.452 Przebijak blacharski RDPd

kod 1-452-02-101 1-452-03-101 1-452-04-101 1-452-05-101 1-452-06-101 1-452-08-101

Fitter’s punch Locheisen Прошивка круглая для жести mm 2 3 4 5 6 8

L L L L L L

kg 0,025 0,050 0,080 0,195 0,225 0,250

szt. 10 10 10 10 10 10

1.4

1.453 Wycinak ślusarski RDWk

kod 1-453-09-101

PL

L – lakierowane Zn – cynkowane

Cross cut chisel Kreuzmeißel Вырезатель слесарный mm 150

L

EN

kg 0,190

L – lacquered Zn – zinc coated surfaces

szt. ☎

DE

L – lackiert Zn – verzinkt

– лакированные RU L Zn – цинковое покрытие

– 65 –


1.454 Wybijak cylindryczny RDAa

kod 1-454-03-101 1-454-04-101 1-454-05-101 1-454-06-101 1-454-07-101 1-454-08-101 1-454-10-101 1-454-12-101

Cylindrical drift Durchtreiber Выбивка цилиндрическая mm 3 4 5 6 7 8 10 12

L L L L L L L L

kg 0,035 0,040 0,045 0,070 0,105 0,120 0,185 0,220

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10

BN-86/4513-06

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

Wybijaki w kompletach:* 1-454-84-102 6 szt. 4 5 6 7 8 10

1.4

1.459 Komplet blacharski/monterski Fitter’s punch kit Blechsatz Набор шлямбуров для жести

kod 1-459-83-102 1-459-85-102

– 66 –

5 szt. 7 szt.

1.441 RDCa 125 mm ✓

1.451 RDTa 135 mm ✓ ✓

1.452 RDPd ø3 mm ✓

1.452 RDPd ø4 mm ✓ ✓

1.452 RDPd ø5 mm ✓ ✓

1.452 RDPd ø6 mm ✓

1.454 RDAa ø4 mm

1.454 RDAa ø6 mm

1.454 RDAa ø8 mm


1.461 Wycinak rymarski

Saddlery chisel Sattlermeißel Вырезатель шорный

kod 1-461-02-101 1-461-03-101 1-461-04-101 1-461-05-101 1-461-06-101 1-461-07-101 1-461-08-101 1-461-09-101 1-461-10-101 1-461-11-101 1-461-12-101 1-461-13-101 1-461-14-101 1-461-16-101 1-461-18-101 1-461-19-101 1-461-20-101 1-461-22-101 1-461-24-101 1-461-26-101 1-461-28-101 1-461-30-101 1-461-32-101 1-461-33-101 1-461-34-101 1-461-36-101 1-461-38-101 1-461-40-101

mm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26 28 30 32 33 34 36 38 40

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

kg 0,025 0,030 0,030 0,050 0,050 0,070 0,070 0,090 0,090 0,145 0,165 0,185 0,200 0,200 0,245 0,270 0,290 0,290 0,330 0,330 0,490 0,400 0,560 0,540 0,520 0,700 0,660 0,660

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 10 10 10 10 ☎ 10 10 10 10

1.4

PL EN DE RU

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

Wybijaki w kompletach:* 1-461-84-102 6 szt. 6 8 10 12 14 16

PL

L

– lakierowane

EN

L

– lacquered

DE

L

– lackiert

RU L

– лакированные

– 67 –


Produkcja [ Młot matrycowy elektrohydrauliczny firmy LASCO ]

[ Młot matrycowy elektrohydrauliczny firmy LASCO ]

– 68 –


ZŁĄCZA DO RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

1.5

– 69 –


1.5

1.5

– 70 –

Złącza budowlane

Clamps Kupplungen für Baugerüste Соединения для строительных помостов Kuźnia Sułkowice – firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy pełny asortyment złącz budowlanych tj. złącza krzyżowe i obrotowe w wykonaniu lekkim i ciężkim, złącza udarowe, łączniki rurowe oraz pełny asortyment złącz redukcyjnych krzyżowych i obrotowych. Oferta obejmuje również półzłącza i elementy złącz. Śruby młotkowe i nakrętki kołnierzowe do w/w złącz oferuje się cynkowane ogniowo. Złącza budowlane w wykonaniu ciężkim przystosowane są do ekstremalnych warunków i wytrzymują obciążenie do 100 Nm, natomiast w wykonaniu lekkim wytrzymują co najmniej 50 Nm zgodnie z normą EN-74. Kuźnia Sułkowice posiada wszystkie wymagane certyfikaty tj. ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 oraz Übereinstimmungszertifikat dla każdego rodzaju złącz budowlanych. Gwarancją wysokiej jakości złącz budowlanych jest odpowiednie zabezpiec zenie procesu produkc yjnego począwszy od projektowania komputerowego poprzez wykonanie oprzyrządowania i narzędzi we własnym zakresie na centrach obróbczych szwajcarskiej firmy MICRON i drążarkach elektroerozyjnych, oraz kucie matrycowe na młotach kuźniczych niemieckiej firmy LASCO i młotach MPM produkcji HUTY ZYGMUNT, z p o ddaniem sp e cjalis t yc znej kontroli występowania rys na defektoskopie firmy TIEDE – Niemcy typ Universal 600 WE, obróbkę na specjalnych półautomatach do wiercenia i nitowania, montaż, do badań na maszynach wytrzymałościowych typ ZD-20 i pomiarowych typ MICROHITE 3D. Złącza mogą być dostarczane pakowane w worki po 25 szt. lub w kartonach na paletach drewnianych. Termin dostawy 4-6 tygodni od chwili zamówienia. Złącza mogą być dostarczane z logo odbiorcy na uzgodnionych szczegółowych warunkach wykonania.


1.511 Złącze obrotowe do rusztowań budowlanych

Swivel clamp Drehkupplung Соединения для строительных помостов скручиваемые

kod 1-511-19-311 1-511-28-311 1-511-31-311 1-511-68-311

mm 42,0 48,3 48,3 76,0

SW-19 SW-19 SW-22 SW-22

kg 1,400 1,600 1,600 2,100

szt. ☎ 1 ☎ ☎

Ü

PN-EN 74-1

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

1.512 Złącze krzyżowe do rusztowań budowlanych

Right angle clamp Normalkupplung Соединения для строительных помостов перекрестные

kod 1-512-28-311 1-512-31-311

mm 48,3 48,3

SW-19 SW-22

kg 1,450 1,450

szt. 1 ☎

PN-EN 74-1

Ü

1.5

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

– 71 –


1.514 Złącze udarowe do rusztowań budowlanych

Sleeve clamp Zugkupplung Соединения для строительных помостов продолжительные

kod 1-514-28-311 1-514-31-311

mm 48,3 48,3

SW-19 SW-22

kg 1,790 1,790

szt. 1 ☎

Ü

PN-EN 74-1

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

1.515 Złącze obrotowe redukcyjne do rusztowań budowlanych

Reduction swivel clamp Reduzier-Drehkupplung Сокращающиеся соединение для строительных помостов скручиваемые

1.5

kod 1-515-06-311 1-515-08-311 1-515-10-311 1-515-22-311 1-515-24-311 1-515-28-311 PL

mm 48,3 / 34,0 48,3 / 34,0 48,3 / 42,0 48,3 / 63,0 48,3 / 63,0 48,3 / 76,0

SW-19 SW-22 SW-19 SW-19 SW-22 SW-22

kg 1,300 1,300 1,500 1,730 1,750 1,650

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

PN-EN 74-1

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

– 72 –


1.516 Złącze krzyżowe redukcyjne do rusztowań budowlanych

Reduction right angle clamp Reduzier- Normalkupplung Сокращающиеся соединение для строительных помостов перекрёстые

kod mm 1-516-18-312 48,3 / 60,0 1-516-20-312 48,3 / 60,0 1-516-22-312 48,3 / 63,0

SW-19 SW-22 SW-19

kg 1,510 1,530 1,530

szt. ☎ ☎ ☎

PN-EN 74-1

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт. EN

1.517 Złącze obrotowe lekkie do rusztowań budowlanych Swivel clamp light Drehkupplung leichte Ausführung Соединения для строительных помостов скручиваемые лёгкие

kod 1-517-28-311 1-517-31-311

mm 48,3 48,3

SW-19 SW-22

kg 1,240 1,250

szt. ☎ ☎

1.5

PN-EN 74-1

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

– 73 –


1.518 Półzłącze obrotowe do rusztowań budowlanych

Half-swivel clamp Halbkupplung Половина скручиваемого соединения для строительных помостов

kod 1-518-10-411 1-518-19-611 1-518-22-311 1-518-28-111 1-518-28-311 1-518-28-611 1-518-31-111 1-518-31-311 1-518-31-511 1-518-31-611 1-518-68-311 1-518-68-611

mm 34,0 42,0 42,0 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 76,0 76,0

– – + + + – + + + – + –

Zn

SW-19 SW-19 SW-22 SW-19 SW-19 SW-19 SW-22 SW-22

Zn Zn Zn

SW-22 SW-22 SW-22

Zn Zn Zn Zn

kg 0,500 0,650 0,670 0,760 0,800 0,760 0,900 0,800 0,725 0,860 0,970 1,120

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

PN-EN 74-1

PL

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 50 szt. – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 50 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 50 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 50 шт. EN

1.5

1.519 Złącze krzyżowe lekkie do rusztowań budowlanych

Right angle clamp light Normalkupplung leichte Ausführung Соединения для строительных помостов перекрестные лёгкие

kod 1-519-28-311 1-519-31-311 PL

mm 48,3 48,3

SW-19 SW-22

kg 1,080 1,090

szt. ☎ ☎

PN-EN 74-1

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт. EN

– 74 –


1.527 Półzłącze obrotowe lekkie do rusztowań budowlanych

Half-swivel clamp light Halbkupplung leichte Ausführung Половина скручиваемого соединения для строительных помостов лёгкие

kod 1-527-28-311 1-527-28-411

mm 48,3 48,3

+ –

Zn Zn

SW-19 SW-19

PN-EN 74-1

PL EN DE RU

– pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 50 szt. – Packed bulky in cartons or in sacks à 50 pieces – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 50 St. – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 50 шт.

kg 0,570 0,570

szt. ☎ ☎

1.541 Obejma złącza do rusztowań budowlanych Clamping ring Kupplungsdeckel Муфта

kod 1-541-45-311

PL

+ – zmontowane – – w elementach Zn – cynk ogniowy

mm 48,3

Zn

EN

+ – assembled – – unassembled Zn – hot galvanized

kg 0,280

szt. ☎

DE

+ – montiert – – nicht montiert Zn – feuerverzinkt

1.5

– смонтированые RU + – – элементы Zn – цинкованое звено

– 75 –


1.561 Korpus obrotowy złącza do rusztowań budowlanych Frame Unterteil für Drehkupplung Корпус

kod 1-561-45-110 1-561-45-310

mm 48,3 48,3

Zn

kg 0,355 0,355

szt. ☎ ☎

1.581 Łącznik rur do rusztowań budowlanych

Coupling pin Rohrverbinder Центрирующая втулка дла строительных помостов

kod 1-581-00-311

1.5

– 76 –

PL

mm 48,3 / 42

Zn

kg 1,150

szt. ☎

PN-EN 74-1

– cynkowane ogniowo – pakowane do kartonów, możliwość pakowania do worków po 25 szt. EN – hot galvanized – Packed bulky in cartons or in sacks à 25 pieces DE – feuerverzinkt – verpackt lose in Kartons, bzw. in Säcke je 25 St. RU – цинкованое звено – Упаковка – картонная коробка, является возможность упаковки в мешки по 25 шт.

Ü


1.591 Śruba do złącza do rusztowań budowlanych T-bolt Hammerkopfschraube für Kupplungen Болт

kod 1-591-10-311

M14 × 68

Zn

kg 0,091

szt. ☎

1.592 Nakrętka kołnierzowa do złącza do rusztowań budowlanych Flanged nut Bundmutter für Kupplungen Гайка

kod 1-592-10-301 1-592-15-301

SW-19 SW-22

Zn Zn

kg 0,034 0,044

szt. ☎ ☎

1.593 Nit do złącza do rusztowań budowlanych Rivet Niete für Kupplungen Заклёпка

kod 1-593-16-301 1-593-41-301

PL

Zn – cynk ogniowy Zn-G – cynk galwaniczny

ø 8 × 49 ø 16 × 20

EN

Zn-G Zn-G

Zn – hot galvanized Zn-G – galvanic zinced

kg 0,023 0,045

szt. ☎ ☎

DE

Zn – feuerverzinkt Zn-G – galvanisch verzinkt

1.5

RU Zn – цинкованое звено Zn-G – цинкованое галваническо

– 77 –


Centra CNC do obróbki mechanicznej [ Tokarskie centrum obróbkowe firmy MAZAK ]

[ Tokarskie centrum obróbkowe firmy HITACHI ]

[ Frezarskie centrum obróbkowe firmy KIRA ]

– 78 –


odkuwki

1.6

– 79 –


1.6

1.6

– 80 –

Odkuwki

Forgings Schmiedeteile Штампованные поковки

„KUŹNIA” SA w Sułkowicach jest firmą o bogatych tradycjach kowalskich i kuźniczych trwających od 1887 r. Oferujemy pełny asor tyment odkuwek matr ycow ych i swobodnie kut ych – wg indywidualnych zamówień – zarówno prezentowanych w niniejszym katalogu, jak i podobnych. Oferta obejmuje wszelkie – również skomplikowane – odkuwki o masie do 6 kg, a odkuwki o prostych kształtach, zwarte, o prostej linii podziału do 8 kg. Zakres parametrów wymiarowych – do 300 mm szerokości (średnicy) i 500 mm długości. Gwarancją wysokiej jakości oferowanych odkuwek jest odpowiednie zabezpieczenie procesu produkcyjnego. Odkuwki projektujemy komputerowo w systemie PRO ENGINEER, a oprzyrządowanie kuźnicze wykonujemy we własnej narzędziowni na centrach obróbczych szwajcarskiej firmy „MIKRON” i drążarkach elektroerozyjnych. Kucie matrycowe – poprzedzone nagrzewem indukcyjnym i walcowaniem poprzecznym na walcarkach UL czeskiej firmy ŠMERAL – prowadzimy na młotach kuźniczych produkcji jednej z najlepszych w świecie niemieckiej firmy LASCO – posiadamy również najnowocześniejszy młot H0U-160 z wyrzutnikiem odkuwek (możliwość wykonywania odkuwek bez skosów matrycowych) i młotach MPM produkcji Huty ZYGMUNT. Odkuwki kute swobodnie i półswobodnie wykonywane są na młotach sprężarkowych typu MS, prasach korbowych o nacisku 350T produkcji niemieckiej firmy DREES i walcarkach wzdłużnych typu RW1a niemieckiej firmy EUMUCO. Normalizowanie odkuwek wykonujemy w specjalnym, taśmowym piecu gazowym, zaś czyszczenie powierzchni ze zgorzeliny odbywa się w oczyszczarkach śrutowych taśmowych i zawieszkowych włoskiej firmy TOSCA. Kalibrowanie odkuwek – na zimno – prowadzimy na prasach korbowych o nacisku 400T. Oferujemy również obróbkę odkuwek na nowoczesnych centrach, oraz tokarkach numerycznych japońskich firm KIRA, MAZAK, HITACHI i polskiej AVIA. Odkuwki poddawane są specjalistycznej kontroli jakości – m. innymi na defektoskopie firmy TIEDE – Niemcy, typ UNIVERSAL 600 WE, maszynie pomiarowej typ MICRO-HITE 3D, oraz maszynie wytrzymałościowej typ ZD-20. Prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001:2000. Najlepszą rekomendacją wysokiej jakości produkowanych przez nas odkuwek jest fakt, że 70% wielkości produkcji tego asortymentu sprzedawana jest na eksport do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. „KUŹNIA” wielką wagę przywiązuje do ochrony środowiska – potwierdzeniem czego jest certyfikat ISO 14001:2004. Odkuwki mogą być dostarczone z logo odbiorcy na uzgodnionych szczegółowych warunkach wykonania. Gwarantujemy najwyższą jakość i najlepszy serwis oraz terminy dostaw od 4 do 6 tygodni od chwili zamówienia.


1.6

– 81 –


1.6

– 82 –


1.6

– 83 –


1.6

– 84 –


1.6

– 85 –


Kontrola jakości

[ Badanie defektoskopowe jakości odkuwek metodą magnetyczno-proszkową ]

[ Sprawdzanie wymiarów odkuwki na maszynie pomiarowej ]

– 86 –


INNE WYROBY

1.7 – 87 –


1.7

1.7 – 88 –

Inne wyroby

Others Sonstiges Остальная продукция


1.711 Motyka

Draw hoe Gartenhacke Мотыга

kod 1-711-00-630

mm 150 × 70

mm 500

kg 0,470

szt. ☎

kod mm mm 1-711-00-650 125 × 115 500

kg 0,550

szt. ☎

kod 1-711-14-480 1-711-14-680

mm 140 140

1100

kg 1,000 1,370

szt. ☎ ☎

kod 1-711-22-710 1-711-26-710 1-711-30-710

mm 220 260 300

mm kg 1000 0,700 1000 0,900 1000 1,100

szt. ☎ ☎ ☎

kod 1-711-22-720 1-711-26-720 1-711-30-520

mm 220 260 300

mm kg 1000 0,690 1000 0,890 1000 1,070

szt. ☎ ☎ ☎

mm

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – wyrób kuty – trzon jesionowy prosty EN – made of tool steel, lacquered surfaces – forged product – straight ash handle DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – geschmiedet – Eschenstiel gerade RU – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности – кованые изделе – ясеневая ручка

1.7 – 89 –


1.712 Widły czterozębne Digging fork Gartengabel 4-zinkig Вилы 4-зубные

kod mm mm kg 1-712-00-540 260 × 180 1,200 1-712-00-740 260 × 180 1000 1,800

szt. ☎ 1

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – wyrób kuty – trzon bukowy prosty EN – made of tool steel, lacquered surfaces – forged product – straight beech handle DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – geschmiedet – Buchenstiel gerade RU – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности – кованое изделие – буковая ручка

1.721 Szpadel ogrodniczy Garden spade Gartenspaten Заступ

kod mm mm 1-721-00-618 280 × 200 1100

kg 1,800

szt. ☎

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – część pracująca hartowana – wyrób nitowany – trzon bukowy prosty EN – made of tool steel, lacquered surfaces – hardended working part – product jointed with rivets – straight beech handle DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – Buchenstiel gerade – vernietet – Buchenstiel gerade RU – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности – закалённая рабочая часть – Соединённый заклёпками – буковая ручка

kod mm mm kg 1-721-00-638 280 × 200 1050 2,000

PL

1.7 – 90 –

szt. 1

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – część pracująca hartowana – wyrób spawany – trzon bukowy prosty EN – made of tool steel, lacquered surfaces – hardended working part – welded product – straight beech handle DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – Buchenstiel gerade – geschweisst – Buchenstiel gerade RU – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности – закалённая рабочая часть – Сварные элементы – буковая ручка


1.722 Łopata

Shovel Schaufel Лопата

kod mm mm kg 1-722-00-421 300 × 300 1,500 1-722-00-628 300 × 300 1300 2,000

szt. ☎ ☎

kod mm mm kg 1-722-02-608 270 × 230 1300 1,840

szt. 5

PL

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane – trzon bukowy prosty EN – made of tool steel, lacquered surfaces – straight beech handle DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen lackiert – Buchenstiel gerade RU – изготовлено из инструментальной стали, лакированные поверхности – буковая ручка

1.743 Klamra budowlana Clamp shackles Bauklammer Скоба строительная

kod 1-743-10-140 1-743-15-110 1-743-20-110 1-743-25-110 1-743-30-110

PL EN DE RU

mm ø8 5 × 25 5 × 25 5 × 25 5 × 25

mm 150 200 250 300 350

kg 0,059 0,245 0,295 0,345 0,390

szt. ☎ ☎ 1 1 1

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

1.744 Hak tynkarski

Crampet hook Putzhaken Гвоздь штукатурщика

kod 1-744-00-001

PL EN DE RU

mm 145

kg 0,140

– wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie cynkowane – made of tool steel, zinc coated surfaces – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen verzinkt – изготовлено из инструментальной стали, цинковое покрытие

szt. 10

1.7 – 91 –


1.745 Piłka do metalu

Hacksaw with blade Metallsäge Ножовка с полотном

kod 1-745-00-021

PL EN DE RU

mm 520

kg 0,700

szt. 1

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

1.746 Imadło do rur „Pionier” Bench vise “Pionier” Rohrschraubstock „Pionier“ Тиски для труб

kod 1-746-00-000

PL EN DE RU

mm 1200 × 680

kg 17,200

szt. 1

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

1.761 Łyżka do opon

Tyre lever Montierhebel Лопатки монтажные

1.7

kod 1-761-35-101 1-761-40-101

PL EN DE RU

– 92 –

mm 450 500

– wykonane ze stali narzędziowej – made of tool steel – hergestellt aus Werkzeugstahl – изготовлено из инструментальной стали

kg 0,700 0,885

szt. 6 6


1.762 Ściągacze do łożysk i sprężyn Pullers Lager- und Federabzieher Съемники

kod 1-762-00-410

PL EN DE RU

PL EN DE RU

PL EN DE RU

PL EN DE RU

szt. 1 1

150

kg 1,600

szt. 1

230 350

kg 3,000 6,350

szt. 1 1

– powierzchnie cynkowane – zinc coated surfaces – Oberflächen verzinkt – цинковое покрытие

– powierzchnie cynkowane – zinc coated surfaces – Oberflächen verzinkt – цинковое покрытие

kod 1-762-50-420 1-762-60-440

70 114

kg 0,400 0,650

– powierzchnie cynkowane – zinc coated surfaces – Oberflächen verzinkt – цинковое покрытие

kod 1-762-30-440

szt. ☎

McPerson

kod 1-762-10-440 1-762-20-440

kg 1,000

– powierzchnie cynkowane – zinc coated surfaces – Oberflächen verzinkt – цинковое покрытие

1.764 Widełki demontażowe Disassembly fork Demontagegabel Вилки демонтажные

kod 1-764-00-400

PL EN DE RU

– powierzchnie cynkowane – zinc coated surfaces – Oberflächen verzinkt – цинковое покрытие

mm 200

kg

szt. 1

1.7 – 93 –


1.771 Klin aluminiowy do trzonowania

Aluminium wedge Alu-Keil zum Stielen Алюминевый клин для насадения топора на топорище

kod 1-771-05-016 1-771-10-016 1-771-15-016

mm 7 × 25,5 × 44 7 × 25,5 × 46 8,5 × 30 × 49

kg 0,002 0,002 0,002

szt. 10 10 10

1.772 Trzon do młotków ślusarskich Handle for hammers Stiele für Schlosserhämmer Молотовище

kod 1-772-10-022 1-772-14-052 1-772-18-022 1-772-18-052 1-772-26-022 1-772-24-052 1-772-28-022 1-772-26-052 1-772-34-022 1-772-30-052 1-772-40-022 1-772-34-052

PL

1.7 – 94 –

kg 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0

mm 280 300 320 320 360 350 370 360 400 380 400 400

B J B J B J B J B J B J

– w komplecie klin drewniany i rurkowy stalowy – powierzchnie lakierowane EN – complete set with wooden wedge with pipe – lacquered surfaces DE – inklusive Holzkeil und Stahlrohrkeil – Oberflächen lackiert RU – в комплекте деревянный и металлический (трубный) клин – лакированные поверхности

kg 0,090 0,090 0,100 0,100 0,140 0,140 0,155 0,155 0,180 0,180 0,235 0,235

szt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


1.774 Trzon do młota ciężkiego Handle for heavy hammers Stiele für schwere Hämmer Молотовище

kod kg 1-774-59-010 3,0 1-774-59-040 3,0 1-774-69-010 4,0 1-774-69-040 4,0 1-774-74-010 5,0 1-774-74-040 5,0 1-774-79-040 8,0 – 10,0

PL EN DE RU

mm 600 600 700 700 800 800 900

B J B J B J J

kg 0,500 0,500 0,600 0,600 0,600 0,600 0,900

szt. ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

– powierzchnie lakierowane – lacquered surfaces – Oberflächen lackiert – лакированные поверхности

1.775 Trzon do siekier i siekiero-młotów Handle for axes Stiele für Äxte und Spalthämmer Топорище

kod 1-775-26-061 1-775-30-061 1-775-54-061 1-775-64-061

kg 0,6 0,8 1,0–1,25 1,5–2,0

mm 360 380 550 650

J J J J

kg 0,280 0,230 0,450 0,580

szt. 1 1 1 1

kod 1-775-79-041

kg 2,5

mm 900

J

kg 0,600

szt. ☎

PL

– w komplecie klin drewniany i rurkowy stalowy – powierzchnie lakierowane EN – complete set with wooden wedge with pipe – lacquered surfaces DE – inklusive Holzkeil und Stahlrohrkeil – Oberflächen lackiert RU – в комплекте деревянный и металлический (трубный) клин – лакированные поверхности

1.7 PL

B J

– drewno bukowe – drewno jesionowe

EN

B J

– beech – ash

DE

B J

– Buchenstiel – Eschenstiel

RU B J

– бук – ясень

– 95 –


1.791 Zestaw narzędzi dla elektryka w kufrze* Electricians’ tool kit Werkzeugsatz für Elektriker im Koffer Набор инструментов для электрика

1-791-05-004 Komplet kluczy oczkowych RWKt – 12 szt. Komplet kluczy płaskich RWPd – 9 szt. Wkrętak płaski RWWcF – 0,8 × 5,5 Szczypce uniwersalne RSEc – 180 mm Szczypce płaskie wydłużone RSEx – 160 mm Szczypce okrągle RSEKa – 160 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSEw – 160 mm Szczypce półokrągłe z ostrzami RSEe – 160 mm Szczypce tnące czołowe RSDa – 180 mm Młotek ślusarski RMSa – 0,5 kg Przecinak ślusarski RDCa – 150 mm Wycinak ślusarski RDWk – 150 mm Oprawka piłki do metalu Brzeszczot – 3 szt. Neonowy wskaźnik napięcia Nóż monterski Pilnik do styków Przymiar drewniany – 1 m Wkrętak płaski 4 / 100

PL

– istnieje możliwość kompletacji zestawów według indywidualnych wymagań odbiorcy – there is a possibility to complete a set according to individual client’s wishes DE – Es besteht die Möglichkeit, den Satz wunschgemäß zu komplettieren RU – является возможность произведения наборов точно по заказу покупателя EN

1.791 Zestaw elektrotechniczny w kasecie*

Electricians’ kit in a box Elektrotechnischer Werkzeugsatz in der Kassette Набор электротехнических плоскогубцев в коробке

1-791-20-002 Wkrętak płaski RWWcF – 1,0 × 6,5 Szczypce uniwersalne RSEc – 180 mm Szczypce płaskie wydłużone RSEx – 160 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSEw – 160 mm Szczypce półokrągłe z ostrzami RSEe – 160 mm Szczypce tnące skośne boczne RSEk – 125 mm Neonowy wskaźnik napięcia Wkrętak płaski RWWe – 0,5 × 3,0 / 80

PL

1.7 – 96 –

– istnieje możliwość kompletacji zestawów według indywidualnych wymagań odbiorcy EN – there is a possibility to complete a set according to individual client’s wishes DE – Es besteht die Möglichkeit, den Satz wunschgemäß zu komplettieren RU – является возможность произведения наборов точно по заказу покупателя


1.791 Uniwersalny zestaw narzędziowy w kufrze* Universal tool kit Universaler Werkzeugsatz im Koffer Универсальный набор инструментов

1-791-30-004 Komplet kluczy oczkowych RWKb – 10 szt. Klucz oczkowo-płaski RWPn – 10 mm Klucz oczkowo-płaski RWPn – 13 mm Komplet kluczy płaskich RWPd – 6 szt. Komplet wkrętaków płaskich RWWcF – 5 szt. Szczypce uniwersalne RSUa – 160 mm Szczypce uniwersalne RSEc – 160 mm Szczypce płaskie wydłużone RSEx – 160 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSKb – 200 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSEw – 160 mm Szczypce półokrągłe z ostrzami RSEe – 160 mm Obcęgi do prac budowlanych RSSt – 220 mm Szczypce tnące czołowe RSDa – 160 mm Szczypce tnące skośne boczne RSDg – 125 mm Szczypce tnące skośne boczne RSEk – 160 mm Nożyce blacharskie proste RNBa – 250 mm Szczypce nastawne RSUgD – 240 mm Szczypce do pierścieni RSKn –160 mm Szczypce do pierścieni RSKm – 160 mm Młotek ślusarski RMSa – 0,5 kg Przecinak ślusarski RDCa – 150 mm Punktak ślusarski RDTa – 100 mm Przebijak blacharski RDPd – ø 4 mm Wycinak ślusarski RDWk – 150 mm Wybijak cylindryczny RDAa – ø 8 mm Manometr Nóż monterski Pilnik trójkątny – 200 mm Szczotka do rdzy

PL

– istnieje możliwość kompletacji zestawów według indywidualnych wymagań odbiorcy EN – there is a possibility to complete a set according to individual client’s wishes DE – Es besteht die Möglichkeit, den Satz wunschgemäß zu komplettieren RU – является возможность произведения наборов точно по заказу покупателя

1.7 – 97 –


1.791 Zestaw narzędzi samochodowych w szafсe wiszącej* Car tool kit Werkzeugsatz im Hängeschrank Набор инструментов для автомобилиста

1.7 – 98 –

1-791-40-007 Komplet kluczy oczkowych RWKt – 12 szt. Klucz oczkowo-płaski RWPn – 10 mm Klucz oczkowo-płaski RWPn – 13 mm Komplet kluczy płaskich RWPd – 9 szt. Klucz oczkowy jednostronny RWKkS – 27 mm Klucz oczkowy jednostronny RWKkS – 30 mm Klucz oczkowy jednostronny RWKkS – 32 mm Klucz oczkowy jednostronny RWKkS – 36 mm Klucz oczkowy jednostronny RWKkS – 41 mm Komplet wkrętaków płaskich RWWcF – 5 szt. Szczypce uniwersalne RSUa – 180 mm Szczypce uniwersalne RSEc – 180 mm Szczypce płaskie RSEPa – 160 mm Szczypce okrągle RSEKa – 160 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSKb – 200 mm Obcęgi do gwoździ RSCaF – 180 mm Szczypce tnące czołowe RSDa – 160 mm Szczypce tnące skośne boczne RSDg – 125 mm Nożyce blacharskie proste RNBa – 250 mm Nożyce blacharskie wygięte RNBgL – 280 mm Szczypce do rur nastawne RSRf – 250 mm Szczypce do rur nastawne RSRf – 315 mm Szczypce do pierścieni RSKn –160 mm Szczypce do pierścieni RSKm – 160 mm Młotek ślusarski RMSa – 0,5 kg Przecinak ślusarski RDCa – 150 mm Punktak ślusarski RDTa – 100 mm Wycinak ślusarski RDWk – 150 mm Wybijak cylindryczny RDAa – ø 8 mm Oprawka piłki do metalu Brzeszczot – 5 szt. Łyżka do opon – 2 szt. Manometr Nóż monterski Pilnik kwadratowy – 200 mm Pilnik płaski – 200 mm Pilnik trójkątny – 200 mm Pędzel płaski Szczotka do rdzy Wkrętak płaski 4 / 100

PL

– istnieje możliwość kompletacji zestawów według indywidualnych wymagań odbiorcy EN – there is a possibility to complete a set according to individual client’s wishes DE – Es besteht die Möglichkeit, den Satz wunschgemäß zu komplettieren RU – является возможность произведения наборов точно по заказу покупателя


1.791 Zestaw narzędzi monterskich w skrzynce* Assembly tool kit Werkzeugsatz im Kasten Набор инструментов для механика в ящике

1-791-45-006 Komplet kluczy oczkowych RWKt – 9 szt. Klucz oczkowo-płaski RWPn – 10 mm Klucz oczkowo-płaski RWPn – 13 mm Komplet kluczy płaskich RWPd – 6 szt. Komplet wkrętaków płaskich RWWcF – 5 szt. Szczypce uniwersalne RSUa – 160 mm Szczypce uniwersalne RSEc – 180 mm Szczypce płaskie RSEPa – 160 mm Szczypce okrągle RSEKa – 160 mm Obcęgi do gwoździ RSCaF – 180 mm Szczypce tnące czołowe RSDa – 160 mm Szczypce tnące skośne boczne RSDg – 160 mm Nożyce blacharskie proste RNBa – 250 mm Szczypce do rur nastawne RSRf – 250 mm Szczypce do pierścieni RSKn –160 mm Szczypce do pierścieni RSKm – 160 mm Młotek ślusarski RMSa – 0,5 kg Przecinak ślusarski RDCa – 150 mm Punktak ślusarski RDTa – 100 mm Wycinak ślusarski RDWk – 150 mm Wybijak cylindryczny RDAa – ø 8 mm Oprawka piłki do metalu Brzeszczot – 5 szt Pilnik płaski – 200 mm Pilnik trójkątny – 200 mm

PL

– istnieje możliwość kompletacji zestawów według indywidualnych wymagań odbiorcy EN – there is a possibility to complete a set according to individual client’s wishes DE – Es besteht die Möglichkeit, den Satz wunschgemäß zu komplettieren RU – является возможность произведения наборов точно по заказу покупателя

PL

*

1.7

– zastrzegamy sobie prawo zmian wyrobów wchodzących w skład kompletów bądź zestawów, które nie będą miały wpływu na obniżenie ich funkcjonalności

– 99 –


Kontrola jakości

[ Kontrola parametrów fizycznych odkuwek na maszynie wytrzymałościowej ]

[ Pomiar twardości odkuwki na stanowisku pracy ]

– 100 –


Dystrybutorem naszych narzędzi jest:

© „Kuźnia” S.A. Sułkowice Zdjęcia: Krzysztof Pęczalski, tel.: +48 502 067 457, www.foto-pro.pl Przygotowanie i druk katalogu: Drukarnia PANZET, 25-390 Kielce, ul. Dymińska 38, tel.: +48 41 361 26 31, www.panzet.com.pl


Fabryka Narzędzi „Kuźnia” S.A. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice www.kuznia-narzedzia.com.pl Centrala: Sekretariat: Dział Marketingu: Dział Eksportu: Dział Sprzedaży: Hurtownia:

tel. 0-12 372-87-00 tel. 0-12 372-87-07 fax 0-12 273-25-16 info@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-87-30, 0-12 372-87-67 marketing@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-88-00, 0-12 372-87-03 export@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-87-05, 0-12 372-87-16, 0-12 372-87-21 fax 0-12 372-87-15 sprzedaz@kuznia-narzedzia.com.pl tel. 0-12 372-88-08 hurt@kuznia-narzedzia.com.pl

KUŹNIA  

Katalog wyrobów firmy KUŹNIA

KUŹNIA  

Katalog wyrobów firmy KUŹNIA