Page 1

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Τεχνικές Προδιαγραφές – Τιμολόγιο)

από τους Σταυρούλα Παπαδάκου1, Ιωάννη Πασχαλίνο2, Ευστράτιο Χατζηδιάκο3 1.

Γενικά – Οι υδρογεωτρήσεις στη χώρα μας Οι παραγωγικές και ερευνητικές υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται στην

Ελλάδα κατασκευάζονται για να καλύψουν υδροδοτικές ανάγκες φυσικών προσώπων (άρδευση, κτηνοτροφία, άρδευση πρασίνου, ύδρευση κατοικιών, αλιεία, βιομηχανία, αναψυχή, κ.λ.π.) είτε συνεταιρισμοί,

νομικών προσώπων (ΟΤΑ, γεωργικοί και αρδευτικοί

βιομηχανικές μονάδες, κ.λ.π.). Επίσης κατασκευάζονται από το

Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠ.Α.Α.Τ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Ι.Γ.Μ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ.) στα πλαίσια τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με χρήση νερού. Σήμερα στην Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί κατά περιφέρεια, εκτιμάται ότι ο αριθμός των υδρογεωτρήσεων προσεγγίζει τις 200.000 (Πίνακας 1, Σχήμα 1). Πίνακας 1

Αριθμός

υδρογεωτρήσεων

ανά

περιφέρεια

(Περγιαλιώτης Π., 2003) Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2 Κεντρική Μακεδονία 3 Δυτική Μακεδονία 4 Ήπειρος 5 Θεσσαλία 6 Ιόνια Νησιά 7 Δυτική Ελλάδα 8 Στερεά Ελλάδα 9 Αττική 10 Πελοπόννησος 11 Βόρειο Αιγαίο 12 Νότιο Αιγαίο 13 Κρήτη Σύνολο 1

ΑΡΙΘΜ. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 20.700 24.000 7.000 8.300 33.000 2.500 16.000 18.000 13.200 37.000 4.200 3.600 5.000 192.500

Γεωλόγος, Προϊσταμένη Τμ. Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων & Μαθηματικών Ομοιωμάτων, Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας, ΥΠ.Α.Α.Τ. 2 Γεωλόγος (M.Sc., D.I.C.), Τμ. Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων & Μαθηματικών Ομοιωμάτων, Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας, ΥΠ.Α.Α.Τ. 3 Γεωλόγος (M.Sc.), Τμ. Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων & Μαθηματικών Ομοιωμάτων, Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας, ΥΠ.Α.Α.Τ.

-1-


Νό

2% α ίο Α ιγ % 2 ο αί ιγ

Α

20%

Κρήτη 3%

τ.

ρ. Βό

Πελοπόννησος

Αν. Μακεδονία & Θράκη 11%

Κεντρ. Μακεδονία 12%

Δυτ. Μακεδον ία 4% 7% Ατ τικ ή

Ήπειρος

9%

Δυτ. Ελλάδα 8%

Σχήμα 1

ιά 1% Ιό νια Ν ησ

Στερεά Ελλάδα

4%

Θεσσαλία 17%

Κατανομή αριθμού υδρογεωτρήσεων ανά περιφέρεια

Ένα μικρό μέρος από αυτές τις γεωτρήσεις, περίπου 13.000, έχει κατασκευασθεί στο παρελθόν με γεωτρύπανα του Ελληνικού Δημοσίου, κατά κύριο λόγο της ΥΕΒ και του Ι.Γ.Μ.Ε. Ένας ανάλογος με τον προηγούμενο αριθμός γεωτρήσεων έχει κατασκευασθεί με

γεωτρύπανα

εργοληπτών

δημοσίων

έργων,

στα

πλαίσια

εκπόνησης

υδρογεωλογικών μελετών, σχεδίων βελτίωσης, έργων άρδευσης, ύδρευσης κ.λ.π., με χρηματοδότηση

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από ιδίους πόρους

νομικών και φυσικών προσώπων. Αυτές οι υδρογεωτρήσεις, που εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τις 20.000 κατασκευάσθηκαν με ποικίλες τεχνικές προδιαγραφές. Οι υπόλοιπες γεωτρήσεις (περίπου 167.000) που λειτουργούν στη χώρα μας έχουν κατασκευασθεί με εμπειρικό τρόπο, χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές, με γενικές εκτιμήσεις κατασκευαστικών στοιχείων και ασαφή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και της αποδοτικότητας τους ως έργων. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά από τα αποτελέσματα της εμπειρικής κατασκευής των υδρογεωτρήσεων: v Κατασκευαστικά λάθη που μειώνουν δραστικά το μέσο όρο ζωής των γεωτρήσεων. v Μικρότερη

από

τις

δυνατότητες

των

εκμετάλλευσης.

-2-

υδροφόρων

στρωμάτων

παροχή


v Μεγαλύτερη

από

τις

δυνατότητες

των

υδροφόρων

στρωμάτων

παροχή

εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα τη σταδιακή εξασθένηση, την υφαλμύρινση ή και την εξάντλησή τους (π.χ. πεδιάδες Κομοτήνης – Ξάνθης, Αργολίδας, κ.λ.π.). v Λάθος επιλογή αντλητικών συγκροτημάτων, αναίτια τοποθέτηση σε μεγάλα βάθη των αντλιών, λάθος επιλογή μετασχηματιστών που αυξάνουν χωρίς να υπάρχει λόγος το λειτουργικό κόστος. v

Η έλλειψη γεωλογικής τομής στερεί από τους αρμόδιους επιστήμονες την αξιοποίηση της πληθώρας των γεωτρήσεων που έχουν κατασκευασθεί «σαν γεωλογικό παράθυρο στη γη». Φανταστείτε πόσα πολλά θα γνωρίζαμε για το γεωλογικό υπόβαθρο της χώρας μας αν είχαμε τις γεωλογικές τομές των μισών από τις γεωτρήσεις που έχουν κατασκευασθεί. Πόσα χρήματα λιγότερα θα σπαταλούσαμε σε ερευνητικές γεωτρήσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις και άλλου είδους έρευνες αν είχαμε ανοικτό το γεωλογικό παράθυρο στη γη…. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια σύγχρονη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δεν είναι επιτρεπτό να συνεχίζει σε αυτόν τον τομέα χωρίς αρχές και χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Είναι ανάγκη να εφαρμόζει τεχνικές προδιαγραφές που θα ισχύουν με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, όπως συμβαίνει με τα άλλα τεχνικά έργα και τιμολόγιο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτών των τεχνικών προδιαγραφών.

2.

Τεχνικές Προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές ανόρυξης των υδρογεωτρήσεων είχαν ανέκαθεν

άμεση σχέση με τις τεχνολογικές δυνατότητες της κάθε εποχής. Για παράδειγμα, άλλες είναι οι προδιαγραφές που ίσχυσαν όταν τα γεωτρύπανα ήταν απλές χειροποίητες κατασκευές ή κρουστικά γεωτρύπανα (εδώ μπορούμε να θυμηθούμε τα περίφημα STAR που ήρθαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄50 με το σχέδιο Marshal) και άλλες μπορεί να είναι σήμερα που η τεχνολογία έχει δώσει ποικιλία μηχανημάτων και εξελίσσεται συνεχώς. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται ανομοιογένεια σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις ακολουθούμενες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων. Αυτό σχετίσθηκε με τον τρόπο που επηρεάσθηκαν οι υπηρεσίες και οι ιδιώτες από την κατασκευή μεγάλων γεωτρητικών έργων που κατασκευάσθηκαν με σοβαρές τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι με άλλες απαιτήσεις εθιμικά κατασκευάζονται γεωτρήσεις στη Θράκη και στη Θεσσαλία (που έγιναν τα έργα των Παρεβρίων και του ΠΑΥΥΘ), με άλλες στην

-3-


Κρήτη που απαιτούνται μεγάλα βάθη και αξιοποιούνται ακόμη και μικρές παροχές και με άλλες στην Πελοπόννησο που δεν έχουν κατασκευασθεί μεγάλα έργα. Το γεγονός αυτό, της εθιμικής αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών, είχε τις αντανακλάσεις του και σε περιπτώσεις έργων όπου θεσμικά έχει επιβληθεί ένα ελάχιστο απαιτούμενο, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης και οι υδρευτικές γεωτρήσεις των ΟΤΑ και ΟΕΒ (Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων).

Έτσι η ποιότητα των

γεωτρήσεων αν και θα έπρεπε να είναι παντού η ίδια, στην πραγματικότητα παρουσιάζει σοβαρή χωρική ανομοιογένεια που πρέπει να λάβει τέλος. Αυτό όμως που πρέπει να λάβει οπωσδήποτε τέλος είναι η κατασκευή γεωτρήσεων με εμπειρικό τρόπο και χωρίς τεχνική υποστήριξη των ειδικών επιστημόνων. Να σταματήσει αυτό που θυμόσοφα λέει ο λαός μας ότι: «Το νερό βρήκε τη γεώτρηση και όχι η γεώτρηση το νερό». Ακόμη και ο καθορισμός των θέσεων των γεωτρήσεων είναι θέμα που σχετίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και πρέπει να στηλιτευτεί το γεγονός που ισχύει ακόμα και σήμερα, της μεταφυσικής προσέγγισης καθορισμού της θέσης με μεθόδους ραβδοσκοπίας, πράγμα που δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτος. Είναι κοινό μυστικό μεταξύ των γεωλόγων που καθορίζουν θέσεις ανόρυξης γεώτρησης για λογαριασμό ιδιωτών ή και μερικών κοινοτήτων, ότι πριν από αυτούς έχει αποφανθεί για την επιτυχία ή την αποτυχία του έργου, ο ραβδοσκόπος της περιοχής !!!! Ένας φορέας που ανέκαθεν λειτούργησε με τεχνικές προδιαγραφές, όπως όφειλε ως Δημόσιο, ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) με τις τότε υπηρεσίες του (Νομαρχιακές, Περιφερειακές και την Κεντρική Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων). Ο αγροτικός κόσμος τις γνώριζε απλά ως ΥΕΒ (Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων). Με γεωτρύπανα της ΥΕΒ ανορύχθηκαν από το 1950 μέχρι το 1987, 10.489 γεωτρήσεις (σύνολο διατρηθέντων μέτρων 1.096.883), που ανάλογα με τη χρήση τους κατανέμονται ως εξής (Πίνακας 2, Σχήμα 2, Πίνακας 3 – Παράρτημα):

-4-


Πίνακας 2 Γεωτρήσεις ΥΕΒ (1950 – 1987) (Περγιαλιώτης Π., 1988) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΕΒ (1950 – 1987) Αρδευτικές

5.585

Υδρευτικές

3.291

Ερευνητικές

684

Δειγματοληπτικές

929

ΣΥΝΟΛΟ

10.489

Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ε Σ

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ε Σ

5.585 Α Ρ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ

Σχήμα 2

3.291 Υ Δ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ

684

10.489

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

929

Κατανομή γεωτρήσεων ΥΕΒ (1950 – 1987)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ΥΕΒ, σχετίζονταν: α) με μεθοδολογίες διάτρησης ανάλογα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς (αρχικά για τα κρουστικά γεωτρύπανα, μεταγενέστερα δε για γεωτρύπανα θετικής ή ανάστροφης κυκλοφορίας, αερόσφυρες, κ.λ.π.). β) με χρήση κατάλληλων φιλτροσωλήνων για την κάθε περίπτωση (σχιστά, γεφυρωτά, Johnson, παστέλια, κ.τ.λ.) γ) με κατάλληλα χαλικόφιλτρα, σύμφωνα με τους κανόνες της εφαρμοσμένης επιστήμης. δ) με μεθόδους καθαρισμού (Subup, airlift, αντλίας, κ.λ.π.). -5-


ε) με κατάλληλα προγράμματα προαντλήσεων και δοκιμαστικών αντλήσεων, με τα οποία προσδιοριζόταν η παροχή εκμετάλλευσης των γεωτρήσεων και η αντίστοιχη στάθμη άντλησης. στ) με την υιοθέτηση τοποθέτησης πιεζομετρικού σωλήνα για τη μέτρηση της στάθμης και σωλήνα συμπλήρωσης χαλικόφιλτρου πάνω στη τσιμεντένια βάση της γεώτρησης. ζ) με υδροχημική ανάλυση του νερού και τέλος η) με τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης η οποία περιλάμβανε: γεωλογική τομή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης πρωτογενή στοιχεία, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών αντλήσεων, με διαγράμματα κρίσιμης παροχής και διαγράμματα πτώσης και επαναφοράς στάθμης – χρόνου για τον υπολογισμό των υδραυλικών παραμέτρων απεικόνιση της ακριβούς θέσης της γεώτρησης σε τοπογραφικό χάρτη Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές, που υπηρεσιακά είχαν δοθεί στις τότε Υπηρεσίες του Υπουργείου

Γεωργίας

και

χρησιμοποιούντο

χωρίς

να

έχουν

θεσμοθετηθεί, αποτέλεσαν τη «βάση» πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ομάδα εργασίας υπαλλήλων του ΥΠ.ΓΕ και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που εισηγήθηκαν το κείμενο « τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής έργων υδρογεωτρήσεων ως ελάχιστα όρια» το οποίο εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/β/606 Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 292 Β΄/12-3-2003 και ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτό που δεν έχει γίνει κατορθωτό είναι η υιοθέτηση αυτών των εγκεκριμένων προδιαγραφών, που έχουν γίνει αποδεκτές σε μεγάλο βαθμό από τους ασχολούμενους με το θέμα γεώτρηση, για όλες τις γεωτρήσεις που ανορύσσονται στα πλαίσια του Ν. 3199/2003 και του προγενέστερου Ν.1739/87. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε θεσμικό κενό που είναι αδικαιολόγητο να διαιωνίζεται.

3.

Τιμολόγιο γεωτρητικών εργασιών Επακόλουθο των ποικίλων ή ανύπαρκτων τεχνικών προδιαγραφών ήταν η

ανομοιογένεια των τιμών που ανέκαθεν επικράτησε στο σύνολο της χώρας. Τα θεσμοθετημένα άρθρα τιμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που προέκυπταν από τα ΑΤΥΕ, ΑΤΟΕ, και ΥΔΡ δεν επικαιροποιήθηκαν ποτέ ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές δυνατότητες της κάθε εποχής. Έτσι, έδιναν ποικίλες τιμές, εκτός της -6-


πραγματικότητας της αγοράς, ανάλογα με τον τρόπο ερμηνείας του καθενός που συνέτασσε τα συμβατικά τεύχη. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη διαφορετικότητα τιμών. Και αυτό έγινε γιατί οι συντάκτες των τιμολογίων των έργων συνέτασσαν νέα άρθρα, τροποποιώντας με δικούς τους συντελεστές σχετικά άρθρα του τιμολογίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επειδή δεν υπήρχαν εφαρμόσιμα άρθρα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων έργων. Θεσμοθετημένο τιμολόγιο, που να ανταποκρίνεται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του 2003, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει. Αντ’ αυτού το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επικαιροποίησε τις τιμές των παλαιών άρθρων στα πλαίσια της έγκρισης ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης δημοσίων έργων τον Οκτώβριο του 2004 (Δ17α/01/93/ΦΝ 437/1, Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –ΦΕΚ 1556 Β΄18-10-2004), χωρίς να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές που το ίδιο μαζί με το ΥΠ.Α.Α.Τ. θεσμοθέτησαν πριν τρία χρόνια. Από τότε οι τιμές των ίδιων παλαιών άρθρων έχουν επικαιροποιηθεί άλλες δύο φορές, με τις παρακάτω Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 1. Δ17α/08/136/ΦΝ 437–ΦΕΚ 1939 Β΄29-12-2004 1η βελτίωση και 2. Δ17α/03/41/ΦΝ 437/–ΦΕΚ 440 Β΄5-4-2005 2η βελτίωση που ισχύει μέχρι σήμερα. Με την απλή επικαιροποίηση των τιμών και όχι τη σύγχρονη ανασύνταξη των άρθρων, συνεχίζεται η διαπιστωμένη δυσχέρεια σύνταξης συμβατικών τευχών, που έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξει ακόμα και το φαινόμενο της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους διαγωνισμούς έργων γεωτρήσεων από τους αναδόχους, παρά την οικονομική δυσπραγία του τομέα αυτή την εποχή. Για να υπερβούμε τις δυσχέρειες που διαπιστώνονται στα έργα κατασκευής υδρογεωτρήσεων προτείνονται τα παρακάτω: ü Να συνεχίσει η ισχύς των εγκεκριμένων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τεχνικών προδιαγραφών (ΔΙΠΑΔ/β/606 Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας – ΦΕΚ 292 Β΄12-3-2003),

με μικρές τροποποιήσεις – βελτιώσεις που έχουν

επισημανθεί και επέκτασή του σε γεωτρήσεις τεχνητού εμπλουτισμού – ανάκτησης (Το ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει εγγράψει στη Συλλογική Απόφαση Μελετών [ΣΑΜ] από εθνικούς πόρους, μελέτη σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών γεωτρήσεων αυτής της κατηγορίας).

-7-


ü Να θεσμοθετηθεί τιμολόγιο που με ακρίβεια θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.

3.

Πρόταση της Δ/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) για την καθιέρωση τιμολογίου κατασκευής υδρογεωτρήσεων Το Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων της

Δ/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. συνέταξε σχέδιο τιμολογίου κατασκευής υδρογεωτρήσεων, το οποίο για να είναι εφαρμόσιμο και αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς παρουσιάσθηκε και συζητήθηκε σε κοινή σύσκεψη φορέων εργοδοτών, κατασκευαστών και αντιπροσωπευτικών οργάνων. Το τιμολόγιο αυτό επανεξετάσθηκε, διορθώθηκε και επανασυντάχθηκε στην τελική του μορφή και είναι έτοιμο για προώθηση προς έγκριση από το επισπεύδον Υπουργείο που είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Πίνακας 4 – Παράρτημα). Τα βασικά σημεία του νέου τιμολογίου που προέκυψαν από τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων και αποτελούν καινοτομίες κατά την άποψη μας, είναι τα εξής: Ø Προτείνεται

για

πρώτη

φορά

τιμολόγηση

διάτρησης

και

διεύρυνσης ανάλογα με το βάθος. Σήμερα οι αυξημένες ανάγκες σε νερό μας έχουν οδηγήσει στην κατασκευή υδρογεωτρήσεων μεγάλου βάθους που φτάνει ακόμα και τα 700 μέτρα. Είναι λογικό λοιπόν να αυξάνει βαθμιαία η τιμή διάτρησης και διεύρυνσης με το βάθος. Ø Προτείνεται ενιαίος τρόπος τιμολόγησης των μαλακών και σκληρών

σχηματισμών,

όπως

άλλωστε

ορίζουν

οι

θεσμοθετημένες τεχνικές προδιαγραφές. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο εκφράσθηκαν πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι ζήτησαν διαφορετικές τιμές για τους μαλακούς και σκληρούς σχηματισμούς. Στο σημείο όμως που δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε είναι η κατάταξη των σχηματισμών ανάλογα με την ευκολία διάτρησης τους και επομένως το κόστος. Γιατί η ευκολία διάτρησης δεν ακολουθεί πάντα τη σκληρότητα των πετρωμάτων. Ο ίδιος σχηματισμός π.χ. ένα συνεκτικό κροκαλοπαγές (όπως της Τριφυλίας) είναι πιο δύσκολο να διατρηθεί από κάποιο χαλαρό κροκαλοπαγές. Στις περιπτώσεις που αντικειμενικά η δυσκολία στη διάτρηση είναι πολύ μεγάλη, όπως π.χ. σε εκρηξιγενείς σχηματισμούς της Θράκης και του Β. Αιγαίου, παρέχεται η δυνατότητα για ποσοστιαία αύξηση των τιμών από την εγκύκλιο 33/24-12-2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία επιτρέπει την προσαύξηση της τιμής λόγω -8-


ειδικών συνθηκών. Κατά τη σύνταξη των συμβατικών τευχών ο γεωλόγος μπορεί να επισημαίνει τις αναμενόμενες ειδικές συνθήκες και να διαμορφώνει νέα άρθρα πρόσθετης αποζημίωσης λόγω των (πλήρως αιτιολογημένων) ειδικών συνθηκών. Ο δεύτερος λόγος που δεν πρέπει να προωθηθεί η διάκριση σκληρών – μαλακών σχηματισμών, είναι η δυσκολία εκτίμησης του συνολικού μήκους των, στα πλαίσια μιας μελέτης όπου οι θέσεις και τα βάθη των γεωτρήσεων αλλάζουν σύμφωνα με τα νέα υδρογεωλογικά στοιχεία που προκύπτουν κατά τη πορεία εκτέλεσης του έργου. Ø Προτείνεται άρθρο για τιμολόγηση της εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος ανά μέτρο και τιμολόγηση άντλησης, βαθμιαία αυξανόμενη

με

το

βάθος

τοποθέτησης

του

αντλητικού

συγκροτήματος. Αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο γιατί σήμερα τοποθετούμε τις αντλίες και αντλούμε όλο και από πιο βαθειά, με μεγαλύτερο φυσικά κόστος.

5.

Συμπεράσματα – Επίλογος

Πιστεύουμε ότι η ισχύς των τεχνικών προδιαγραφών του 2003 πρέπει να επεκταθεί σε κάθε ανορυσσόμενη γεώτρηση που αδειοδοτείται στα πλαίσια του Ν. 3199/2003. Επίσης πρέπει να θεσμοθετηθεί ενιαίο τιμολόγιο, αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι θα βάλουμε τις βάσεις ούτως ώστε μεσο–μακροπρόθεσμα και χωρίς εφήμερες λογικές, να δημιουργηθεί ένα καθεστώς στον τομέα των υδρογεωτρήσεων, που θα συμβάλλει αφ’ ενός στην ορθολογική διαχείριση των υπόγειων υδάτων και αφ’ ετέρου θα απαλλάξει τον ‘Ελληνα πολίτη από τις σπατάλες και τις ανασφάλειες που

προκαλούν

οι

αντικαταστάσεις

υδρογεωτρήσεων.

-9-

κατεστραμμένων

και

κακότεχνων


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βαφειάδης Π., (1980). Η τεχνική των υδρογεωτρήσεων, Θεσσαλονίκη. 2. ΕΥΔΑΠ (2001). ΕΥΔΑΠ – Φωτογραφικό άλμπουμ, Δημόσιες σχέσεις ΕΥΔΑΠ., Αθήνα. 3. Driscoll G. Fletcher (1986). Ground Water and Wells. 4. Καλλέργης Γ. (1986). Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, ΤΕΕ. 5. Μουντράκης Δημ. (1985). Γεωλογία της Ελλάδας, University Studio Press, Δεκέμβριος 1985. 6. Παπανικολάου Δημ. (1986). Γεωλογία της Ελλάδας, Εκδόσεις Επτάλοφος, Αθήνα. 7. Περγιαλιώτης Π. (1988). Συμβολή της Δ/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας του

Υπουργείου Γεωργίας στην αρδευτική ανάπτυξη της χώρας, Ιούνιος 1988. 8. Περγιαλιώτης Π. (2003). Το υδατικό δυναμικό της Ελλάδας, Υπουργείο Γεωργίας, Διοικητικός Τομέας Προγραμματισμού & Εφαρμογών Γ΄ ΚΠΣ, Διεύθυνση Γεωλογίας – Υδρολογίας, Νοέμβριος 2003. 9. SOGREAH GRENOBLE (1974). «Μελέτη αναπτύξεως υπόγειων υδάτων πεδιάδος Θεσσαλίας», Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνσις Γεωργικής Αναπτύξεως και Ερευνών, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, Δεκέμβριος 1974. 10. Σταματάκη

Σ.

Τεχνολογία

Γεωτρήσεων,

Σχολή

Μηχ.

Μεταλλείων

Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλευτικής, Ε.Μ.Π. 11. Σταυρόπουλος Ξ. Βελισσαρίου Α. (2002). «Υδρογεωλογική μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού Β.Δ. Αχαΐας», Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Δ/νση Εγγ/κων Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων, Δ/νση Γεωλογίας – Υδρολογίας, Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων & Μαθηματικών Ομοιωμάτων, Οκτώβριος 2002. 12. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (2004). Εγκύκλιος 33/24-12-2004, «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα». 13. ΦΕΚ 280 Α’/2003, Ν. 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ». 14. ΦΕΚ 292 Β’/2003, Έγκριση «Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής ‘Εργων Υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια. 15. ΦΕΚ 1556 Β’/2004, Έγκριση «Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου».

-10-


16. ΦΕΚ 1939 Β’/2004, Έγκριση «Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων – 1η Βελτίωση». 17. ΦΕΚ 440 Β’/2005, Έγκριση «Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων – 2η Βελτίωση». 18. Χρηστάρας Β., Μακεδών Θ., Βασαλάκης Α. «Αδαμαντοφόρα κοπτικά άκρα», Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Website: http://www.geo.auth.gr/883/diamond_bits.htm.

-11-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 3

Γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν με γεωτρύπανα της ΥΕΒ (Περγιαλιώτης Π., 1988)

Πίνακας γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν με γεωτρύπανα της ΥΕΒ

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Σύνολο

27 27 20 54 19 28 50 17 13 50 19 15 26 26 20 19 24 28 17 17 1 10 8 18 23 51 30 77 684

18 18 11 45 93 99 39 19 67 149 4 26 35 21 12 8 16 34 1 16 44 11 39 41 14 8 39 2 929

88 70 60 55 57 77 57 16 46 82 100 69 94 78 84 60 97 100 57 121 85 94 86 95 80 75 78 51 8.192

277 223 216 260 304 300 250 306 326 466 858 357 418 391 324 371 492 510 478 444 373 390 403 453 534 439 460 352 10.489

30.607 25.435 25.245 24.700 28.013 25.620 23.600 33.448 30.651 38.404 39.000 36.704 46.028 43.690 37.980 41.282 53.721 57.647 52.580 49.117 39.664 47.065 44.845 48.780 49.334 49.368 39.000 35.365 1.096.883

12.408 9.664 10.612 8.907 16.358 12.221 8.735 15.900 17.771 19.401 21.375 22.704 22.741 28.351 19.943 25.218 32.797 31.766 28.680 23.640 19.362 23.886 22.052 27.670 31.280 26.857 27.052 19.976 596.167

-12-

18.500 16.800 16.400 36.300 25.600 19.300 14.260 23.300 22.650 32.600 33.800 32.500 41.141 40.800 40.500 52.500 61.000 66.000 68.000 60.000 46.000 60.500 56.000 65.000

Αρδεύσεις Δήμων & Κοινοτήτων

101 66 78 58 70 74 63 119 127 106 119 109 123 107 104 139 187 166 161 147 124 108 124 146 203 128 113 121 3.291

Αρδευθείσες εκτάσεις (στρέμματα)

131 112 107 103 122 99 98 151 119 167 216 207 236 237 188 205 265 282 299 264 204 261 232 248 294 258 273 202 5.585

91 62 70 52 60 70 58 109 122 102 113 96 70 71 62 108 135 130 140 100 90 100 114 130 146 125 112

Υδροδοτήσεις Βιομηχανιών & Εργοστασίων

1966

Παροχή νερού m 3/h

1965

Διατρηθέντα μέτρα

1964

Σύνολο Επιτυχουσών & Αποτυχουσών

1963

Σύνολο Αποτυχουσών

1962

Δειγματοληπτικές

1961

Ερευνητικές

1960

Υδρευτικές

Έτος

Αρδευτικές

Εκτελεσθείσες Γεωτρήσεις

Κόστος (€)

10 4 8 6 10 4 5 10 5 4 6 13 16 12 16 4 6 3 5 5 3 8 10 16

42.990 47.974 45.088 59.981 66.311 67.701 83.991 97.534 98.575 136.314 137.607 138.747 229.632 263.243 264.123 381.511 507.704 557.594 616.288 745.415 705.831 779.554 2.720.470 1.173.881

3 1

1.769.626


Πίνακας 4

Σχέδιο Τιμολογίου Κατασκευής Υδρογεωτρήσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ €

ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤ.ΑΡ. ΑΝΑΘ

1

Για την εισκόμιση στο τόπο του έργου και εγκατάσταση στη πρώτη γεώτρηση ετοίμου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήματος και αποκόμιση αυτού.

ΥΔΡ 7118

τεμ.

1.730,00

2

Για τη μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση ετοίμου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήματος.

ΥΔΡ 7118

τεμ.

590,00

3

Για τη διάτρηση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης με κοπτήρα 7 1/2" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας. α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ.

ΥΔΡ 7122

μ.μ.

4

Για τη διάτρηση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης με κοπτήρα 8 1/2" ή 9 5/8" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας. α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ.

ΥΔΡ 7122

μ.μ.

41,30 50,30 68,20 86,10

5

Για τη διάτρηση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης με κοπτήρα 12 1/2" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας. α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ.

ΥΔΡ 7122

μ.μ.

55,60 64,60 91,50 118,50

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

6

7

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 12 1/2" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ. Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ.

-13-

28,70 34,10 48,50 62,80

26,90 34,10 52,10 73,60

41,30 50,30 71,80 91,50


8

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 17 1/2" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας α. βάθους 0-200μ. β. βάθους 200-400μ. γ. βάθους 400-550μ. δ. βάθους 550-700μ.

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

57,40 68,20 91,50 114,90

9

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 20" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους μέχρι 200 μ.

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

82,60

10

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 22" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους μέχρι 200 μ.

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

107,70

11

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακόρυφης γεώτρησης από διάμετρο 8 1/2"ή 9 5/8" σε 24" σε πετρώματα ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους μέχρι 200 μ.

ΥΔΡ 7124

μ.μ.

125,60

12

Για τη λήψη ενός δείγματος καρότου με δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος διαμ. 101 mm και ΥΔΡ μήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα σκληρότητας και 7106.5 βάθους.

τεμ.

895,00

13

Για την προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου ενός κυβικού μέτρου (κ.μ.) χαλίκων θάλασσας ή ποταμού πλυμένων και ελεγμένων ως προς τη διάμετρο και τοποθετημένων μέσα στη γεώτρηση για τη δημιουργία χαλικόφιλτρου.

ΥΔΡ 7115

κ.μ.

70,00

14

Για την προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση και εξωτερικά της τελικής σωλήνωσης, ενός μέτρου μήκους σωλήνα (γαλβανισμένου με μούφες) εσωτερικής διαμέτρου 1 1/2", 1 1/4'' ή 1'' για την μέτρηση της στάθμης, ανεξάρτητα συνολικού μήκους στήλης, με πώμα και κλειδί στο άνω μέρος και στο κάτω να επικοινωνεί με το εσωτερικό της τελικής σωλήνωσης με από ειδική κατασκευή. α. για εσωτ. διάμετρο: 1 1/2'' β. για εσωτ. διάμετρο: 1 1/4'' γ. για εσωτ. διάμετρο: 1''

ΥΔΡ 7113

μ.μ

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους, εν θερμώ γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα (τυφλός ή φίλτρο γεφυρωτό) εξωτερικής διαμέτρου 6 3/4" και πάχους 4mm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΥΔΡ 7111

μ.μ.

40,80

ΥΔΡ 7111

μ.μ.

59,40

15

16

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους, εν θερμώ γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα (τυφλός ή φίλτρο γεφυρωτό) εξωτερικής διαμέτρου 8 5/8" και πάχους 5 mm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές .

-14-

5,90 4,90 3,90


17

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους, εν θερμώ γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα (τυφλός ή φίλτρο γεφυρωτό) εξωτερικής διαμέτρου 10 3/4" και πάχους 5 mm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΥΔΡ 7111

μ.μ.

74,00

18

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους, εν θερμώ γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα (τυφλός ή φίλτρο γεφυρωτό) εξωτερικής διαμέτρου 12 3/4" και πάχους 5 mm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΥΔΡ 7111

μ.μ.

86,50

19

Για μια ώρα συγκροτήματος, επιβλέποντα.

ΥΔΡ 7115

ώρα

124,00

20

Για μια ώρα λειτουργίας του γεωτρητικού συγκροτήματος για συμπληρωματική πλύση ανάπτυξη, καθαρισμό, ή για άλλη εργασία, μετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα.

ΥΔΡ 7115

ώρα

179,50

21

Για την εισκόμιση στο τόπο του έργου και τοποθέτηση στη γεώτρηση συγκροτήματος AIR-LIFT, εξαγωγή αυτού και αποκόμιση, ανεξάρτητα από το βάθος τοποθέτησης για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ή άντλησης.

ΥΔΡ 7121

τεμ.

605,00

22

Για μια ώρα εργασία air-lift εγκαταστημένου στη γεώτρηση.

ΥΔΡ 7104

ώρα

60,30

23

Για την εισκόμιση στο τόπο του έργου (πρώτη γεώτρηση) ενός αντλητικού συγκροτήματος ανεξάρτητα από τη διάμετρο και την αντλητική του δυνατότητα και αποκόμιση αυτού (τελευταία γεώτρηση)

ΥΔΡ 7120

τεμ.

345,00

24

Για τη μεταφορά από θέση σε θέση αντλητικού συγκροτήματος ανεξάρτητα από τη διάμετρο και την αντλητική του δυνατότητα

ΥΔΡ 7120

τεμ.

175,00

25

Για κάθε μέτρο εγκατάστασης μέσα στην γεώτρηση αντλητικού συγκροτήματος, ανεξάρτητα από τη διάμετρο και την αντλητική του δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών απεγκατάστασης

ΥΔΡ 7120

μέτρο

4,00

26

Για μια ώρα άντληση με αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα 4" διαμέτρου στροβίλου 5 1/2" (ή με ανάλογης δυνατότητας υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα) εγκατεστημένου μέσα στη γεώτρηση α. σε βάθος μέχρι 250 β. σε βάθος μεγαλύτερο από 250 μέτρα.

ΥΔΡ 7103

ώρα

ΥΔΡ 7103

ώρα

27

καθυστέρηση του μετά από γραπτή

γεωτρητικού εντολή του

Για μια ώρα άντληση με αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα 6" διαμέτρου στροβίλου 7 1/2" (ή με ανάλογης δυνατότητας υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα) εγκατεστημένου μέσα στη γεώτρηση α. σε βάθος μέχρι 250 β. σε βάθος μεγαλύτερο από 250 μέτρα.

-15-

45,20 58,80

51,90 67,40


Για μια ώρα άντληση με αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα 8" διαμέτρου στροβίλου 9 1/2" (ή με ανάλογης δυνατότητας υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα) εγκατεστημένου μέσα στη γεώτρηση α. σε βάθος μέχρι 250 β. σε βάθος μεγαλύτερο από 250 μέτρα.

ΥΔΡ 7103

ώρα

29

Για μια ώρα μέτρηση επαναφοράς στάθμης του νερού από την παύση των δοκιμαστικών αντλήσεων. (Κατά την διάρκεια των μετρήσεων επαναφοράς στάθμης το αντλητικό συγκρότημα δεν θεωρείται σε σταλία).

ΥΔΡ 7103

ώρα

17,90

30

Για μια ώρα καθυστέρηση αντλητικού συγκροτήματος κατακόρυφου άξονα 4" (διαμέτρου στροβίλου 5 1/2") μετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα.

ΥΔΡ 7103

ώρα

18,60

31

Για μια ώρα καθυστέρηση αντλητικού συγκροτήματος κατακόρυφου άξονα 6"(διαμέτρου στροβίλου 7 1/2") μετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα.

ΥΔΡ 7103

ώρα

18,90

32

Για μια ώρα καθυστέρηση αντλητικού συγκροτήματος κατακόρυφου άξονα 8" (διαμέτρου στροβίλου 9 1/2") μετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα.

ΥΔΡ 7103

ώρα

19,50

33

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους περιφραγματικού σωλήνα μη πακτωμένου με τσιμέντο, διαμέτρου 12" και πάχους 4 mm συμπεριλαμβανομένων των διευρύνσεων.

ΥΔΡ 7126

μ.μ.

89,00

34

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους περιφραγματικού σωλήνα μη πακτωμένου με τσιμέντο, διαμέτρου 14" και πάχους 4 mm συμπεριλαμβανομένων των διευρύνσεων.

ΥΔΡ 7126

μ.μ.

92,50

35

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους περιφραγματικού σωλήνα μη πακτωμένου με τσιμέντο, διαμέτρου 16" και πάχους 4 mm συμπεριλαμβανομένων των διευρύνσεων.

ΥΔΡ 7126

μ.μ.

115,40

36

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους περιφραγματικού σωλήνα μη πακτωμένου με τσιμέντο, διαμέτρου 18" και πάχους 4 mm συμπεριλαμβανομένων των διευρύνσεων.

ΥΔΡ 7126

μ.μ.

148,80

37

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός μέτρου μήκους περιφραγματικού σωλήνα μη πακτωμένου με τσιμέντο, διαμέτρου 20" και πάχους 4 mm συμπεριλαμβανομένων των διευρύνσεων.

ΥΔΡ 7126

μ.μ.

181,70

28

-16-

58,90 76,60


38

39

Για την πάκτωση με σκυρόδεμα περιφραγματικού σωλήνα τοποθετημένου μέσα στη γεώτρηση ή την απομόνωση επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των καθυστερήσεων για την σκλήρυνση του τσιμέντου. Για τη προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός κιλού εξαμεταφωσφορικού νατρίου για το καθαρισμό και ανάπτυξη των γεωτρήσεων.

-17-

ΥΔΡ 7126

κυβ. μέτρο

400,00

ΥΔΡ 7115

χλγ.

7,00

ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ thesmiko plaisio ydrogewtrhsewn  

1. Γενικά – Οι υδρογεωτρήσεις στη χώρα μας Γεωλόγος (M.Sc.), Τμ. Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων & Μαθηματικών Ομοιωμάτων, Δ/νση Γεωλογίας – Υ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you