Page 1

รายชือผู้ เข้ ารับการพัฒนารุ่ นที ทีแจ้ งยืนยันแล้ว หมายเหตุ รายชือรุ่ นอืนๆ จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง หมายเหตุ 1. รายชือนี จัดตามทีผู ้ สมัครได้แจ้ งยืนยั นทางเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ 2. ครู เชียวชาญรุ่ นที สามารถเพิ มหรื อเข้ ารุ่ น ได้ให้แจ้งยืนยั นทางโทรศั พท์ ภายในเวลา . น. วั นที มีนาคม 1(จะตั ดรายชือเมือครบ คน) ให้ติดตามตรวจสอบรายชือทางเว็บไซต์อีกครั งภายในเวลา . น. 3. ครู ชํานาญการพิเศษยืนยั นเข้ าอบรมรุ่ น แล้ว แต่ไม่มีชอโปรดแจ้ ื งทางโทรศั พท์ ตามข้ อ


ลําดับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. . .

รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ผู ้บริหารชํานาญการพิเศษ) ผบชพ รุ ่ นที ระหว่างวันที - มีนาคม ชือ-สกุล โรงเรียน เขตพื นทีการศึกษา นางแคทรี ยา หลั กมั น อนุบาลลํ าปาง ลํ าปาง เขต นางโยทณัฐ คํ านึง บ้านสองแคว ลํ าปาง เขต นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา บ้านหนองวั วแดง ลํ าปาง เขต นางสิริปรี ยา ชัยบุตร บ้านแม่ต ํ า ลํ าปาง เขต นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวั ฒน์ บ้านแม่หีด ลํ าปาง เขต นางนัลภา ผดุงกุล วั ดฮ่องกอก ลํ าพูน เขต นางรติมา ปฤษฎางคเดชา บ้านป่ าเลา ลํ าพูน เขต นายณรงค์ฤทธิ สมศรี ดา อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต นาววิมลลั กษณ์ ปุณโณฑก วั ดสันทราย ลํ าพูน เขต นายธีระศั กดิ แก้วสุข บ้านโทกนํ ากัด ลํ าพูน เขต นายมนูญ พรมรักษา บ้านแพะยั นต์ดอนแช่ ลํ าพูน เขต นางพั ชร เชื อยอง บ้านร่ มเกล้ า ตาก เขต นายธีร์ ทินกุล บ้านคํ าเรื อง น่าน เขต นายไพรวั น มีเงิน บ้านทัพม่าน น่าน เขต ว่าทีร้อยโทไพรัช รัตนารากร บ้านนาเหลืองไชยราม น่าน เขต นายวินัย สิทธิฤาชัย บ้านห้วยนาย น่าน เขต นายสายั ณห์ สุทธิพงศ์พ ั นธ์ บ้านห้วยรอด น่าน เขต นายวินัย แป้ นน้อย บ้านทาน ลํ าปาง เขต นายเฉลิม สิงห์แก้ว บ้านหนาว ลํ าปาง เขต นายสุรศั กดิ นามบุปผา อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต นายสมนึก ตุ ้ ยหล้ า บ้านหนองกอก ลํ าปาง เขต นายวั ชรพงศ์ อินทรชิต บ้านไฮ ลํ าปาง เขต ส.อ.พงศ์กิติ แก้วกิติ บ้านแม่เบิน ลํ าปาง เขต นางศศธร เขาเรี ยง บ้านทุ่งปง ลํ าปาง เขต นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวั ฒน์ บ้านแม่หีด ลํ าปาง เขต นายบุญมา ทีเก่ง บ้านเปี ยงใจ ลํ าปาง เขต นางสิริปรี ยา ชัยบุตร บ้านแม่ต ํ า ลํ าปาง เขต นายการัณย์ จันทร์ปัญญา วั ดสบแม่ท ํ า ลํ าปาง เขต นายปรี ชา นันติชัย ประชาราชวิทยา สพม.

หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.


รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูเชียวชาญ) รุ ่ นที ระหว่างวันที มีนาคม– เมษายน ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ชือ-สกุล น.ส.ปฏิพร ปิ นตาปลูก น.ส.แสงจันทร์ การิ ยา นางอุตส่าห์ บุญมา นางสุดสวาท วรศรี นางดาวเรื อง คชพรหม นายมนู คชพรหม นายอนงค์ นุตประวีณ์ นางพิศวง มาเมือง นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ น.ส.พิมพ์ใจ ตุลาพั นธ์ นายชวลิต ไทยบัณฑิตย์ นางอนงค์ พิชัยพงค์ นางเบญจมาศ ไชยวงศ์ นางนิตยา เนตรศั กดิ เกษม นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริ ฐ นางวั นเพ็ญ ทิพย์ เวียง นายธิติฎฐ์ อุนจะนํา นายสน ศรี พรม นางเบญจมาศ ไชยวงศ์ นางศรี นวล คํ าปวน นางอรพรรณ คํ าวงศ์

โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ ศรี ล ั งกาวิทยา ชุมชนบ้านทราย แม่ก๋งวิทยา ทุ่งหนองขามวิทยา แม่ก๋งวิทยา แม่ก๋งวิทยา แม่ก๋งวิทยา แม่ก๋งวิทยา แม่ก๋งวิทยา นาบ้านไร่ วิทยา นาบ้านไร่ วิทยา บ้านไฮ อนุบาลลํ าพูน อนุบาลลํ าพูน อนุบาลลํ าพูน อนุบาลลํ าพูน บ้านนา บ้านไฮ บ้านทุ่งตํ า บ้านนาแก้ วประเสริ ฐ

คชช

เขตพื นทีการศึกษา ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต 2 ลํ าปาง เขต 2 ลํ าปาง เขต 3 ลํ าพูน เขต ลํ าพูน เขต ลํ าพูน เขต ลํ าพูน เขต น่าน เขต 1 ลํ าปาง เขต 3 ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต

หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.


คชพ กลุ่ม

รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู ชํานาญการพิเศษ) กลุ ่มที1 รุ ่ นที ระหว่างวันที - มีนาคม ลําดับ ชือ-สกุล โรงเรียน เขตพื นทีการศึกษา . นางดวงดาว รุ่ งแจ้ง สบป้ าดวิทยา ลํ าปาง เขต . นางธนิตา กานติยากุล บ้านห้วยหก ลํ าปาง เขต . นางอั ญชลี ชัยเมืองมูล นายางวิทยา ลํ าปาง เขต . นางสาวพรทิพย์ ทิน้อย ล้ อมแรดวิทยา ลํ าปาง เขต . นายปิ ยะพงค์ หมุดปิ น ศรี ล ั งกาวิทยา ลํ าปาง เขต . นางวาลินี ทองหล่อ บ้านแม่แจ๋ ม ลํ าปาง เขต . นางจุลี สร้อยญานะ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางจันทร์พมิ พ์ มาอินทร์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางทัศนีย ์ นามวงศ์พรม อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . ว่าทีรต.หญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กลู ประชารัฐธรรมคุณ สพม. . นางอรพิน ควรสุวรรณ ประชาราชวิทยา สพม. . นายทรงธรรม ควรสุวรรณ ประชารัฐธรรมคุณ สพม. . นางกัลยาณี สิงห์เรื อง บ้านบึงบอน สุโขทัย เขต . นายปัญญา คุณพระเมือง ชุมชนบ้านแวง อุดรธานี เขต . นางสาววิมลรัตน์ สถาอุ่น ริ มฝั งน่านวิทยา น่าน เขต . นางปราณี ปัญญาวงศ์ บ้านนา น่าน เขต . นางนิลวรรณ วั งแสน บ้านนา น่าน เขต . นายภาคิญ ไชยวงศ์ บ้านนํ าโค้ง น่าน เขต . นางสาวณัฐปภัสร์ บุญศรี ธนานันท์ บ้านห้วยไฮ น่าน เขต เชียงราย เขต . นางสาวปณิ ธาน วรรณสีใส บ้านห้วยเกียง . นางกังสดาล ใจจันทร์ ธงชัยวิทยา ลํ าปาง เขต . นายยงยุทธ อุดเป็ ง บ้านทุ่งกล้ วย ลํ าปาง เขต . นางอรุ ณวั นท์ วสุธวั ช อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางกรรณิ การ์ กั นทะวงศ์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางสาธิตา วั ฒนลั กษณ์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นายวั ฒนา วั ฒนลั กษณ์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางกานต์สิรี คํ าธิตา อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางปราณี หาญประโตน อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางทัศนีย ์ สมศั กดิ บ้านเป้ า น่าน เขต หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.


คชพ กลุ่ม

รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู ชํานาญการพิเศษ) กลุ ่มที1 รุ ่ นที ระหว่างวันที - มีนาคม ลําดับ ชือ-สกุล โรงเรียน เขตพื นทีการศึกษา ที 30. นางสาวมยุรี หอมอบ บ้านปงสนุก ลํ าปาง เขต 31. นางสาวอั มรา ธรรมธิกุล วั ดบ้านสัก ลํ าปาง เขต 32. นางจงกลณี ขันธิกุล ไตรมิตรสามั คคี ลํ าปาง เขต 33. นางปิ นฟ้ า ปาโกวงศ์ อนุบาลลํ าปาง ลํ าปาง เขต 34. นางทัศนีย ์ สมศั กดิ บ้านเป้ า น่าน เขต 35. นางพั ชภัณฑ์ ทิเก่ง บ้านม่วงงาม ลํ าปาง เขต 36. นายบรรเจิด ปัทมนาวิน พิริยาลั ยจังหวั ดแพร่ สพม. 37. นางกฤษณา ปัทมนาวิน พิริยาลั ยจังหวั ดแพร่ สพม. 38. นางลั ดดา สุภานันท์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต 39. นางโสภา สมยอม อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต 40. นางบุษยพรรณ หลวงใหญ่ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางนิศาลชล เสนามา อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นายบรรเจิด ปัทมนาวิน พิริยาลั ยจังหวั ดแพร่ สพม. . นางกฤษณา ปัทมนาวิน พิริยาลั ยจังหวั ดแพร่ สพม. น่าน เขต . นางฉลวย เขียงทอง บ้านป่ าแดด . นางจันทร์พิมพ์ มาอินทร์ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.


รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู ชํานาญการพิเศษ) กลุ ่มที2 คชพ กลุ่ม รุ ่ นที ระหว่างวันที - มีนาคม ลําดับ ชือ-สกุล โรงเรียน เขตพื นทีการศึกษา ที . นางฟองจันทร์ ก้อนแหวน บ้านปงวั ง ลํ าปาง เขต . นางสมศรี เคหะสุข บ้านปงวั ง ลํ าปาง เขต . นายน้อย ไชยเชียงของ บ้านทุ่งกล้ วย ลํ าปาง เขต . นางฉวีวรรณ ธรรมสุทธิ บ้านทุ่งกล้ วย ลํ าปาง เขต . น.ส.นงค์คาร ดวงแก้ว บ้านทุ่งกล้ วย ลํ าปาง เขต . นางนิภา สมกุล บ้านทุ่งกล้ วย ลํ าปาง เขต . นายสง่า วงศ์สว่าง สบป้ าดวิทยา ลํ าปาง เขต . นางเสงียม เหลืองไพโรจน์ สบป้ าดวิทยา ลํ าปาง เขต . นางกัลย์ กมล บุญแข็ง สบป้ าดวิทยา ลํ าปาง เขต . นางเกษมศรี ภู่ไพจิตร บ้านหมากหัววั ง ลํ าปาง เขต . นายณัฐรฐนนท์ ธณาธิปศิริสกุล บ้านหมากหัววั ง ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต . น.ส.สมรักษ์ ทิวงศ์ษา บ้านปางอ้ า ลํ าปาง เขต . นายวิทยา ชัยวิลยศ บ้านนาโป่ ง ลํ าปาง เขต . น.ส.บุญลอย มูลน้อย แสลมวิทยา ลํ าปาง เขต . นางพั ชริ นทร์ วิชาจารย์ แม่ถอดวิทยา ลํ าปาง เขต . นางสังวรณ์ ปัดชาเขียว แม่ถอดวิทยา . นายเปลียน อวดกล้ า บ้านช่อฟ้ า ลํ าปาง เขต . นายมงคล กองตั น บ้านไฮ ลํ าปาง เขต . นางสุก ัญญา อุตมีม ั ง บ้านไฮ ลํ าปาง เขต ลํ าพูน เขต . นางบุษบา กิติศรี อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางผาสุก วงศ์ฝั น อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ อนุบาลลํ าพูน ลํ าพูน เขต . นางธนารัตน์ นันตา สามั คคีศรี วิชัย . นางฉันห์ทัย ชาญชั ยวีระพั ธุ์ แม่ทะพั ฒนาศึกษา สพม. น่าน เขต . นางพิมพ์พาภรณ์ ศิริรักษา บ้านป่ าแดด . นางไฝทอง สุนันทพงษ์ บ้านปงวั ง ลํ าปาง เขต . นางนงลั กษณ์ หน้าผ่อง บ้านปงคอบ ลํ าปาง เขต น่าน เขต . นางฉลวย เขียงทอง บ้านป่ าแดด ลํ าปาง เขต . นางเพลินทิพย์ ปัทมะสนธิ บ้านแม่ปะ หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.


รายชือผู ้เข้ ารับการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู ชํานาญการพิเศษ) กลุ ่มที 2 รุ ่ นที ระหว่างวันที - มีนาคม ลําดับ ชือ-สกุล โรงเรียน เขตพื นทีการศึกษา ที 30. นางบัวบาน ตาเต็มดวง อนุบาลแม่เมาะ ลํ าปาง เขต 31. นางเปรมฤดี ยะเชียงคํ า วั ดบ้านแขม ลํ าปาง เขต น่าน เขต 32. นางสาวมุกดา ปันชัย บ้านป่ าแดด 33. นางนาริ นทร์ มากบุญ นายางวิทยา ลํ าปาง เขต 34. นางศรัญญา บวรศั กดิ บ้านปงสนุก ลํ าปาง เขต 35. นางจอมขวั ญ หมืนแก้ วโอวาท บ้านปงสนุก ลํ าปาง เขต 36. นางเทียมจิต หล้ าปาวงศ์ บ้านปงสนุก ลํ าปาง เขต 37. นางนงลั กษณ์ หน้าผ่อง บ้านปงคอบ ลํ าปาง เขต 38. นายเปลียน อวดกล้ า บ้านช่อฟ้ า ลํ าปาง เขต 39. นางอํ าไพ ใจบุญ บ้านบ่อห้อ ลํ าปาง เขต 40. นางวลั ยเพ็ญ หรรษาวั ฒนา สบป้ าดวิทยา ลํ าปาง เขต ลํ าปาง เขต . นางพั ชริ นทร์ อภิชนนนท์ นาบ้านไร่ วิทยา หมายเหตุ : ให้ผู ้ เข้ ารับการพั ฒนา รายงานตั ว ณ ห้องประชุมบั วตอง มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เวลา .- . น.

คชพ กลุ่ม

TitleName  

name of driscription

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you