Page 1

?

COM S’ESTRUCTURA UN ITINERARI FORMATIU COMPETENCIAL

1

Inici i presentació de la situació a resoldre: la gran pregunta

Els IFC s’estructuren en etapes, generalment entre tres i cinc. A l’inici de cada IFC es presenta la situació a l’alumne, se’l contextualitza i se li dóna un rol concret. En aquest bloc, l’alumne pot trobar els continguts i veure les competències que emprarà. Abans de passar al bloc següent es comprova que l’alumne hagi comprès bé el que ha de fer.


2

Fil conductor, activitats i continguts

El segon bloc dels IFC presenta el marc de treball més explícit. A partir d’un fil conductor, que guiarà i donarà pistes a l’alumne durant tot l’IFC, es presenten activitats de comprensió lectora digital, amb preguntes indirectes sobre aquest itinerari. Es desenvoluparan alguns dels continguts i es passarà a les propostes d’activitats individuals o cooperatives en els apartats Som-hi i Punt final. Aquest bloc és present en cada etapa dels itineraris.

Investiga

Experimenta

3

Participa

Respon

Crea

Presenta

Tancament

En el darrer bloc es concreta tota la tasca que els alumnes han anat fent durant les sessions de treball. Hi trobaran un espai on concretar les respostes a La gran pregunta, se’ls proposarà que reflexionin sobre el seu procés d’aprenentatge i que avaluïn el material que han fet servir; finalment, tindran la possibilitat de fer una prova d’avaluació dels continguts curriculars. Aquesta prova és l’única de tot l’IFC que els donarà el resultat en pantalla, que no es podrà repetir i que no permetrà que surtin de la pantalla abans d’haver-la superada.

Punt final

SUPERA'T  

Com s'estructura un Itinerari Formatiu Competencial?