Page 1

cmyk

hm¿- Ø - I ƒ \- m - e p- ] m- S p- \n- ∂ p- w 2008 Un-k-w_¿- 15˛31

I

sIm-®n-

I

]p-kv-X-Iw- 03

I

e-°-w- 02

I

t]-Pv- 16

I

hn-e- 10 cq-]-

tIc-f-Øn¬ hnhn[ cmjv{Sob ]m¿´n-°m¿ t]meo-kns‚ tdmƒ Gs‰-Sp-°p-∂-Xn-s\-°p-dn®v

]m¿´n-t∏m-eokv ! tXm-a-kv- a-Øm-bn- I-cn-°w-]-≈n¬sP-bv-k¨- sk_m-kv-‰y≥-

tIc- f- Ø - n¬- t]m-eo-k-v tÃ-j\ - p-If - p-sS- am-‰-v Ip-db - p-∂p.- C-t∏mƒ- {I-ak - a- m[m-\- ]-cn-]m-e\ - h - pw- {]-i\ -v ] - c- n-lm-ch - pw- Nn-e- cm-j{-v So-b- ]m¿-´n-°m¿- G-s‰-Sp-Øncn-°p-Ib - m-Wv.- Hm-tcm- ÿ-es - Ø- `p-cn-]£ - w- A-\p-kc - n-®m-Wv- Hm-tcm- ]m¿-´n-°mcpw- ssI-bq-°n¬- Im-cyw- \-SØ - p-∂X - v.- t]m-eo-kv- tÃ-j\ - n¬- Xo¿-t°-≠- Im-cy߃- ]m¿-´n- Hm-^o-kv- tI-{µo-Ic - n-®m-Wv- Xo-cp-am-\n-°p-∂X - v.- C-Xn-\v- sIm-Sn-bp-sS\n-dß - t- fm- `-cW - ˛- {- ]-Xn-]£ - - t`-Zß - t- fm- _m-[I - a- √ - .- D-Zm-lc- W - Ø - n-\v- am¿-Ik v- nÃv- ]m¿-´n-°v- ]-‰p-∂n-SØ - v- A-h¿- ap-jvI - v- Im-´pw.- _n.-sP.-]n-°m¿-°v- I-gn-bp-∂n-SØv- A-h¿- _-ew- ]n-Sn-°pw.- A-{X-X-s∂.- h-f-cp-∂-Xv- k-am-¥-c- ]m¿-´n-t∏m-eo-kvtÃ-j\ - p-Iƒ-!- t]m-eo-kn-s‚- tdmƒ- G-s‰-Sp-°p-∂X - n-\-v ]m¿-´n-°m¿-°-v H-cp- _p-≤nap-´p-an-√.- X-߃-°-v C-jS-v s - ∏-Sm-Ø- Im-cy-߃-°-v a¿-±\ - Ø - n-eq-sS- a-dp-]S- n- sIm-Sp°m≥- C-°q-´¿- a-Sn-°p-∂n-√.- ]m¿-´n-t∏m-eo-kn-s‚- tZ-tlm-]{- Z-hw- G¬-°p-∂- hm¿Øm-te-JI - c- p-sS- F-Æw- Iq-Sn- Iq-Sp-Ib - m-W.v - \m-´n¬- A-c£ - n-Xm-hÿ - - h-fc- p-∂- Hcp- co-Xn- C-ßs - \-bm-Wv.A-Sp-Ø- Im-eØ - v- ]-{X-ßf - p-sS- {]m-tZ-in-I- t]-Pp-If - n-se- hm¿-ØI - f - n-eq-sSI-tÆm-Sn-®m¬- H-cp- Im-cyw- hy-‡a- m-Ipw.- ]-ec - pw- ]-cm-Xn- t]m-eo-kn-\√ - - k-a¿-∏n°p-∂X - v.- Iq-Sp-X¬- ]-cm-Xn-If - pw- {]m-tZ-in-I- ]m¿-´n- Hm-^o-kn-em-Wv- F-Øn-°p-∂Xv.- ]n-Sn-®p-]d- n-bpw- \o-Xn-\n¿-hl - W - h - pw- H-cp- ÿ-eØ - p- \n-∂p- X-s∂- e-`y-am-Ipw.h-be - n¬- sIm-bvØ - p- b-{¥w- C-d° - m≥- A-t]-£- \-evt- I-≠X - v- ]m¿-´n- Hm-^o-knem-W.v - tPm-en- sN-øm-sX- A-´n-ad- n,- t\m-°p-Iq-en- F-∂n-h- km-[m-cW - ° - m-cp-sS- IpØn-\p- ]n-S® - p- ta-Sn-°m≥- t\-Xr-Xzw- \-eI v- p-∂X - v- sXm-gn-em-fn- kw-c£ - W - w- F-∂te-_e - n¬- ]m¿-´n-°m-cm-Wv.- ]n-cn-hp- Ip-‰n-If - p-am-bn- F-hn-sS- tI-dn- sN-∂pw- `o-£Wn-s∏-Sp-Øn- ]-Ww- ]n-cn-°p-∂X - v- ]m¿-´n-°m-cm-Wv.- sI-´n-Sw- ]-Wn-bt- Wm- th-≠tbm- F-∂p- Xo-cp-am-\n-°p-∂X - -v ]m¿-´n-°m-cm-W.v - sX-ßn¬- I-bd- p-∂X - pw- C-dß - p-∂Xpw- ]m¿-´n-bp-sS- \n¿-tZ-i- {]-Im-ca- m-Wv.- I-eym-W,- h-kvX - p- C-S\ - n-e° - m¿- Im-ip≠m-°p-∂X - -v ]m¿-´n-t∏-c-v D-]t- bm-Kn-®m-W.v - Np-cp-°Ø - n¬- k¿-h- ta-Je - I - f - n-epw- ]W-ap-≠m-°m≥- ]m¿-´n-t∏m-eo-kv- C-Ss - ]-Spw.- ]m¿-´n-°m-cp-sS- C-S] - S- e - p-Iƒ- sIm≠v- k-ln-sI-Sp-∂X - -v A-°q-´s - c- A-[n-Im-cØ - n-te-‰m≥- Iyq- \n-∂-v thm-´p- sN-øp-∂]m-hw- thm-´¿-am-cpw-!-

read crossroad at www.rediscoverkerala.com

t{ImkvtdmUn\v Hm¨sse≥ ]Xn∏v ae-bm-f-Ønse P\-{]nb hm¿Øm ssZhm-cn-I-bmb t{ImkvtdmUpw ka-Im-enI {]ta-b-߃°m-bp≈ A¥¿tZ-iob ae-bm-fw-˛-Cw-•ojv amkn-I-bmb do˛-Un-kvI-h¿ tIcfbpw tN¿∂p≈ kwcw-`w.

doUn-kvI-h¿ tIcf tUm´v tIman¬ t{ImkvtdmUv hmbn-°mw.

crossroad graphics

Online

CROSSROAD

(Xp-S¿-∂p- hm-bn-°p-I:- - k-am-¥c - - t]m-eo-k-v kvt- ‰-j\ - p-Iƒ-˛t]-P-v 3)-

cmyk


2 2

^m-j-≥-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

{]-Im-i-Øn-\p- Iq-´m-bnP\- m-eI- f- p-sS- `w-Kn- Iq-´p-∂hn≥-tUm- ^m-j≥-kv- D-Xv-]-∂߃- ^m-j≥- X-cw-Kw- D-W¿-Øp∂p.- hn≥-tUm- I-hd- n-Mv- hn-]W - nbn¬- tem-IØ - n-se- ap≥-\n-c° - mcpw- B¿-°n-sS-IvN - d- ¬- D¬-]∂ - ß-fp-sS- \n¿-am-Xm-°-fp-am-b- l≠¿- U-•k - v- hn-hn-[- \n-cI - f - n-ep≈- I¿-´\ - p-Iƒ- tI-cf - Ø - n¬- FØn-®p._m-se- t{U-∏d- n- jo-b¿,- Upb-‰-v l-Wn-tImw-_-v tj-U,v - kn¬lu-´v- hn≥-tUm- tj-Un-Mv,- eq-an\-‰v- ss{]-h-kn- jo-b¿,- hn-Kv-s\s‰- hn≥-tUm- tj-Un-Mv- Xp-Sß - nb-h-bm-Wv- l-≠¿- U-•-kn-s‚-

°p-∂X - .v - tIm¿-∏t- d-‰-v B-ÿm-\wU¬-ln-bn-em-W.v - apw-ss_,- _mwK-fq¿,- sN-ss∂,- sIm-®n,- ssl-Zcm-_m-Zv,- A-lΩ - Z- m-_m-Zv,- ]q-s\,\m-K] -v q¿,- sIm¬-°Ø - - F-∂n-hnS-ßf - n¬- am¿-°‰- n-M-v Hm-^n-kp-Ifp-≠.v Sn- kn- F-kv,- sF-^s v- f-Ik v- v,bm-lq,- A-sk≥-Nz¿,- k-Xyw- Iºyq-´¿- kn-Ãw-kv,- Hm-d° - nƒ,- F®v- kn- F¬,- Ãm≥-tU¿-Uv- Nm¿t´-Uv,- sF- _n- Fw,- dn-eb - ≥-kv,F-®v- kn- F¬,- F-®v- sF- FF¬,- C-µn-cm-Km-‘n- C-‚¿-\m-jW¬- F-b¿-t]m¿-´v- Xp-Sß - n-bh - bm-W-v I-º\ - n-bp-sS- Nn-e- {]-ap-J-

D¬-]∂ - - t{i-Wn-bn¬- {]-ap-Ja- mb-h.- {]-Im-iØ - n-\-v F-√m-Øn-t\bpw- am-‰m-\m-Ipw- F-∂-v l-≠¿- U•-k-v kq-Nn-∏n-°p-∂p.D-]-tbm-‡m-°-fp-sS- B-hiym-\p-kc- W - w- hy-Xy-kX v- ß - f - mb- h-ep-∏Ø - n-epw- \n-dØ - n-epw- Ih-dnw-Kp-Iƒ- e-`y-am-W.v - am-\p-he - pwtam-t´m-ssd-kv-Up-am-b- ssª≥Up-Iƒ- D-≠v.- dn-tam-´v- kw-hn-[m\-ßf - p-am-Imw.- N-Xp-c{- i- A-Sn-°-v 60 cq-]- ap-X¬- 500 cq-]- h-sc-bp≈-Xm-W-v km-[m-cW - - hn≥-tUm- Ih-dnw-Kp-Iƒ.s\-X¿-e≥-Uv-kn-se- tdm-´¿Umw- B-ÿm-\a- m-°n- 1919˛¬- {]h¿-Ø\ - a- m-cw-`n-®X - m-Wv- l-≠¿U-•k - .v - sam-Øw- 164 I-º\ - n-If - mWv- {Kq-∏n-ep-≈X - .v - \q-dn-e[ - n-Iw- cmPy-ßf - n¬- hym-]n-®p-In-S° - p-∂- Ch-bn¬- 65 \n¿-am-W- bq-Wn-‰p-Ifpw- 99 A-kw-ªn- bq-Wn-‰p-I-fpwDƒ-s∏-Sp-∂p.- B-sI- 19,-000 Po-h\-°m-cm-W-v I-º\ - n-bn-ep-≈X - .v - C¥y-bn-se- {]-h¿-Ø-\w- 1995˛¬B-cw-`n-®p.- cm-Py-sØ- \n¿-am-WtI-{µ-hpw- A-kw-ªn- bq-Wn-‰pwkn¬-hm-k-bn-em-Wv- {]-h¿-Øn-

tIm¿-∏t- d-‰-v C-S] - m-Sp-Im¿.tI-cf - Ø - n¬- sIm-®n-bn-em-W-v l-≠¿- U-•-kn-s‚- B-Zy- Km-edn- Xp-d∂ - n-´p-≈X - .v - ssh-‰n-eb - n-seªm-¶-v hn≥-tUm- Un-ssk-t\-gk -v ns‚- `m-Ka- m-bm-W-v A-dp-∂q-d-v N-Xpc-{i- A-Sn- hn-kvX - o¿-Wa- p-≈- Kme-dn- {]-h¿-Øn-°p-I.- I-º\ - n- C¥y-bn¬- hn¬-°p-∂- F-√m- D¬]-∂ß - f - pw- Km-ed- n-bn-ep-≠m-bn-cn°pw.- Z-£n-tW-¥y-bn-se- A-©ma-sØ- Km-ed- n-bm-Wn-X.v - C-¥y-bnsem-´m-sI- 15 Km-ed- n-If - m-Wp-≈Xv.- k-ao-]- `m-hn-bn¬- 10 F-ÆwIq-Sn- Xp-d° - pw.Iq-Sp-X¬- cq-]`- w-Kn-bn¬- kpJ-Ic- a- m-b- A-¥c- o-£w- kr-jSv- n°p-∂- D¬-]-∂-߃- sIm-®n-bnepw- A-hX - c- n-∏n-°p-∂X - n¬- A-Xnbm-b- B-Àm-Z-ap-s≠-∂v- D-Zv-LmS-\® - S- ß - n¬- ]-s¶-Sp-Ø- I-º\ - nbp-sS- C-¥y- Hm-∏-td-j≥-kv- amt\-Pn-Mv- U-b-d-Iv-S¿- ]n.-sI.- kpµ-c- aq¿-Øn- hy-‡a- m-°n.- D-]t- bm‡m-hn-s‚- B-hi - y-IX - b - pw- Xm¬]-cy-ßf - p-a\ - p-kc- n-®m-W-v `q-cn-`m-KwD¬-]∂ - ß - f - pw- X-øm-dm-°n-bn-´p≈-sX-∂pw- aq¿-Øn- Iq-´n-t®¿-Øp.-

l-≠¿- U-•-kvhn≥-tUmI-h-dnw-Kv-kv-

s{S≥-Uv

sh¬-h-‰v]m-h-Iƒ-

ln-a-

{In-kva- k - v- th-fb - n¬- ho-Sp-If - n¬- Xq-°n-bn-Sm-\pw- k-Ωm\-am-bn- \-eI v- m-\pw- sh¬-h‰- v- ar-Kc- q-]ß - ƒ.- Iq-Sp-X¬- kzm`m-hn-IX - b - ° -v m-bn- Xq-he - p-If - pw- D-]t- bm-Kn-®n-cn-°p-∂p.-


sabn≥ kv-t‰m-dn-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

3

k-am-¥-c- t]m-eo-kvkv-t‰-j-\p-Iƒ ""`m-cX- s- a-∂p-tI-´m¬...''- B-flm-`n-am-\ap-≈- H-cp- i-cm-ic- n- `m-cX - o-b\ - v- C-∂v- `mc-X-w- F-∂p- tI-´m¬- R-c-ºp-I-fn¬- c‡w- Xn-f° - p-∂X - -v kz-¥w- cm-Py-sØ-°pdn-®p-≈- A-`n-am-\w-sIm-≠√ - ,- a-dn-®v- cmjv-{So-b-Øn-s‚- t]-cn¬- Cu- c-m-Py-Øvkm-[m-cW - ° - m-c\ - p t- \-sc \-S° - p-∂- AXn-{I-aß - tfmSp-≈- tcm-jØ - n-s‚- t]-cnem-Wv.- Cu- c-mP - y-Øv- P-\n-®X-n¬- A-`nam-\w-sIm-t≈-≠X - n-\p ] - I - c - w-,- A-]a- m\w- k-ln-t°-≠n-hc- p-∂- i-cm-ic- n- ]u-c\v- kz-¥w- cm-Py-tØm-Sv- ]p-—a- m-Wv- ]-et∏m-gpw- tXm-∂p-I.- A-Xn-s‚- ap-gp-h≥- DØ-ch - m-ZnØ-hpw- Cu- cm-Py-sØ- F-Ænb-ms - em-Sp-ßm-Ø- cm-j{v- So-b- ]m¿-´n-Iƒ°pw- A-h¿- kw-L-Sn-X-am-bn- H-‰-s∏-´hs‚- t\¿-°-v \-SØ - p-∂ I-S∂ - m-{I-aW - hp-am-W.v - C-Øc- w- I-S∂ - m-{I-aW - Ø - n-s‚G-‰h - pw- \-√- D-Zm-lc- W - a- m-W-v cm-j{-v So-b]m¿-´n-I-fp-sS- "k-am-¥-c- t]m-eo-kv- kvt‰-j\ - p-Iƒ'.F-¥m-Wv- Cu- k-a-m-¥-c- t]m-eo-kv- kvt‰-j\ - p-Iƒ-?- Cu- cm-Py-Øv- \n-ba- ß - ƒ - \-S∏ - n-em-°p-hm-\pw- \ym-bh - y-hÿ - - D-d∏p-hc- p- Ø - p-hm-\pw- t]meo-k-v kvt- ‰-j\ - pI-fpw- tIm-SX - n-If - p-ap-≠v.- A-\ym-bs - ØF-Xn¿-°p-hm-\pw- \ym-bw- \-S∏ - n-em-°m\p-ap-≈- H-cp- cm-Py-Øn-s‚- Hu-tZym-Kn-Ikw-hn-[m-\ß - f - m-Wv- A-h.- P-\m-[n-]X - yaq-ey-߃- ap-dp-°n-∏n-Sn-°p-∂- H-cm-fpw- {]kvX - p-X- kw-hn-[m-\s- Ø- F-Xn¿-°p-Ib - pan-√.- H-cp- cm-Py-Øn-se- \ym-bh - y- h - ÿ - k-pK - a- a- m-bn- \-S∏ - m-°p-∂X - n-\-v A-h- H-´pwH-gn-®p-Iq-Sm-ØX - p-am-W.v - A-Xn¬- B¿-°pw- H-cp- X¿-°h - p-an-√X - m-\pw.F-∂m¬- cm-j{-v So-b- ]m¿-´n-If - p-sS- Hm^okp-Iƒ- t]m-eo-k-v kvt- ‰-j\ - p-If - p-sS-bpwtIm-SX - n-If - p-sS-bpw- ÿm-\w- kz-bw- Gs‰-Sp-Ø-v "\ym-bw'- \-S∏ - m-°m≥- {i-an-°pI-bpw,- "hn-[n'- I¬-]n-°p-Ib - pw- "in-£'\-S∏ - m-°p-Ib - p-w- sN-øp-∂n-SØ - m-Wv- kam-¥c- - t]m-eo-k-v kvt- ‰-j≥- F-∂- A-]I-Sw- ]-Xn-bn-cn-°p-∂X - .v C-Øc- w- k-am-¥c- - t]m-eo-k-v kvt- ‰-j\pI-fp-sS- {]-h¿-Ø\ - c- o-Xn- C-ßs- \-bm-W.v kzm-`m-hn-Ia- m-bpw- Xm≥- Aw-Kt- am- A-s√¶n¬- X-\n-°v- A-\p-`m-h-tam- D-≈- H-cp]m¿-´n-bp-sS- Hm-^o-kn-te-°m-Ipw- ]-cmXn-°mc≥- ]-cm-Xn-bp-am-bn- t]m-Ip-I.- ]cm-Xn- In-´n-bm-ep-S-s\- ]m¿-´n- Hm-^o-knse- tOm-´m- t\-Xm-hv- "F-Xn¿-I£ - n'-sbHm-^o-kn-te-°-v hn-fn-∏n-°p-∂p.- h-cm≥- Xøm-dm-bn-s√-¶n¬- `-o-j-Wn-bp-sS- kz-cØn-em-W-v A-Sp-Ø- kw-km-cw.- ]-et- ∏mgpw- {]-tXy-In-®v- G-sX-¶n-epw- ]m¿-´n-tbmSv- A-\p-`m-h-tam- ]m¿-´n- X-e-ß-f-n¬- ]nSn-]m-tSm- C-√m-Ø- sh-dpw- km-[m-cW - ° - m-

c-\m-b- "{]-Xn'- `o-j-Wn-°p-ap-∂n¬- h-gßn- ]m¿-´n- Hm-^o-kn-se-Øp-∂p.- ]n-s∂h-nk - X -v m-ch - pw- hm-Z{- ]-Xn-hm-Zh - pw- \-S° - p∂p.- F-√m-‰n-\p-sam-Sp-hn¬- kzm-`m-hn-Ia- m-bpw- ]m¿-´n- A-\p-Iq-en-bm-b- ]-cm-Xn-°mc-\v- A-\p-Iq-e-am-b- hn-[n- h-cp-∂p.- ]-et∏m-gpw- H-‰s - ∏-´h - \ - pw- F-Xn¿-°m≥- {XmWn-bn-√m-Øh - \ - p-am-b- "{]-Xn'- kam-¥c - - t]m-eo-kn-s≥-d- hn-[n-°pap-∂n¬- A-Sn-bd- h - p- ]-db - p-∂p.- Aß-s\- {Z-hy-\j - S-v h - pw- am-\l - m-\nbpw- kw-`h - n-°p-∂- km-[m-cW - ° - mc-cp-sS- F-Æw- Zn-ht- k-\- Iq-Sn-hcnI-bpw- sN-øp-∂p.kzm-`m-hn-Ia- m-bpw- A-Øc- w- ]o-U\-߃- A-\p-`h - n-t°-≠n-hc - p-∂h¿-°v- kz-¥- cm-Py-tØm-Spw- Ahn-Sp-sØ- Ip-Øg- n-™- cm-j{-v So-b˛km-ap-Z-m-bn-I- hy-h-ÿn-Xn-tbmSpw- ]-p— - w- tXm-∂p-Ib - pw- A-Xn-s‚ t]-cn¬- tNm-cX - n-f° - p-Ib - pw- sNøp-∂X - -v Xn-I® - pw- kzm-`m-hn-Iw.- hkvX - p- X-¿° - w-,- h-gn-X¿-°w,- A-Xn{I-an-®p- I-S-°¬,- ]n-Sn-®p-]-dn°¬,- t\m-°p-Iq-en,- ]-Wk - w_‘-am-b- hy-hl - m-cß - ƒ-...- A-ßs\- F-¥n-\pw- G-Xn-\pw- "]-cn-lmcw'- D-≠m-°m-\p-≈- k-am-¥c- - hyh-ÿn-Xn-bm-bn- h-f-cp-I-bm-Wv]m¿-´n- Hm^o-kp-Iƒ.- hn-[n- Xn-I®qw- G-I] - £ - o-bw- - B-bn-cn-°pw- F-∂p]-d-tb-≠-Xn-√-t√m.- A-Xm-Wv- \m-´n-sekm-[m-cW - ° - c- \ - -v t\-cn-tS-≠n-hc- p- ∂ - - G‰-hpw- hen-b- Zp-c¥ - hpw.t]me-ok - v- kvt- ‰-j\ - p-Is - f-bpw- tIm-SX - nI-sf-bpw- I-h-®p-h-®v- cm-jv-{So-b- ]m¿-´nI-fp-sS- C-Øc- w- k-am-¥c- - t]m-eo-k-v kvt‰-j\ - p-If - pw- tIm-SX - n-If - pw- h-fc- p-∂Xv- Zqc-hym-]I - a- m-b,- - A-]I - S- I - c- a- m-b- hn-]Ø - nte-°p-≈- Nq-≠p-]e - I - b - m-W.v C-Øc- w- k-am-¥c- - t]meo-k-v kvt- ‰-j\ - pI-fp-sS- XnÆ- \n-ct- ß-≠n-hc- p- ∂ - - km-[mc-W° - m-cm-b- "{]-Xn-Iƒ-°'v - \ym-bw- e`n°n-√- F-∂p-am-{X-a√ - ,- B-flm`n-am-\w- {hW-s∏-Sp-I-bpw- {Z-hy-\-jv-Sw- D-≠m-I-p-Ibpw- sN-øp-∂p F-∂X - m-W-v G-‰h - pw- ]-cnXm-]-I-c-am-b- h-iw.- {]-tXy-In-®pw- kmº-Øn-I-hp-am-bn _-‘-s∏-´- G-sX-¶-nepw- {]-i\ -v Ø - n-t∑-ep-≈- ]-cmXn- Xo¿-°em-sW-¶n¬ A-Xn¬- \-s√m-cp- ]-¶-v ]m¿´n- ^-≠n-te-°pw- ]m¿-´n- Hm-^o-kn-setOm-´m- t\-Xm-°∑ - m-cp-sS- t]m-°‰- n-te°pw- t]m-Ipw- F-∂X - m-W-v ]-ca- m¿-∞w.sIm-Sn-bp-sS- \n-d-t`-Z-sa-t\y- F-√m- cmjv{- Sob- ]m¿-´n-If - pw- C-Xn-\v- D-Øc- h - m-ZnI-fm-Wv.- {]-tXy-In-®v,- tZ-ik - vt- \-lh - pwa-Xk - t-v \-lh - pw- Du-´n-bp-d∏ - n-°m≥- F-∂-

hym-tP-\- F-¥p- sIm-≈c - p-Xm-bav- I - f - pwsN-øp-Ib - pw- A-Xn-s\-sb-√mw- \ym-bo-Icn-°p-Ib - pw- sN-øp-∂- ]m¿-´n-bpw- A-Xns‚- a-XX - o-{h-hmZn-If - m-b- t]m-jI - - kwL-S\ - I - f - pw-,- ]n-s∂- hn-πh - w- {]-kw-Kn-°pI-bpw- km-[m-c-W-°m-c-\p-th-≠n- \-n-esIm-≈p-∂p- F-∂p- ho-ºp-]-d-bp-I-bpw-

Cu- cm-j{-v S-ob - ° - m¿- \o-Xn-\ym-bw- \-SØ - p∂p- F-∂- hym-tP-\- k-m-[m-c-W-°m-c\p-ta¬- A-Xn-{I-ah - pw- I-S∂ - p-Ib - ‰- h - pw- \S-Øp-∂- I-mc - y- Ø - n¬- am-{Xw- H-‰s - °-´mWv.- A-hn-sS- am-{Xw- sIm-Sn-°v- \n-d-t`-Zhp-an-√,- sN-øp-∂- h-rØ - n-tI-Sn-s‚- Im-cyØn¬- A-`n-{]m-b- hy-Xy-mk - h - p-an-√.- Im-

t]m-eo-kv- kvt- ‰-j\ - p-Iƒ-°pw- tIm-SX - nIƒ-°pw- t\-sc- sIm-™\ - w- Im-´p-Ib - mWn-h¿.- cm-Py-sØ- F-√m- {]-iv-\-߃°pw- C-Ø-cw- k-am-¥-c t]m-eo-kv- kvt‰-j\ - p-Iƒ-°pw- tIm-SXn-Iƒ-°pw- F-¥p{]-k‡ - n-bm-Wp-≈X - !- G-I] - £ - o-ba- m-b- hn-[n- {]-Jym-]n-°p-Ibp-w- `o-jW - n- b - n-eq-sS- A-Xv- \-S∏ - m-°p-Ibpw- sN-øp-∂- C-Øc- w- kw-hn-[m-\ß - ƒkm-[m-cW - ° - m-c\ - m-b- Hcp- ]u-c\ - -v F-¥p\ym-ba- m-W-v \¬-Im≥- Ign-bp-I?kz-¥w- ]m¿-´n-bp-sS- AwK-߃-°pw- A-\p-`m-hnIƒ-°p- w- \ym-bw- - F-∂- hymtP-\- A-\ym-ba- m-b- t\-´ß - ƒ-

sN-øp-∂- ]m¿-´n-If - pw- A-Xn-s‚- t]m-jI- kw-LS- \ - I - f - p-am-W-v C-Øc- w- k-am-¥c- t]m-eo-kv- kvt- ‰-j\ - p-If - p-sS- {]-[m-\D-]⁄m-Xm-°ƒ.sIm-Sn-bp-sS- \n-d-hy-Xym-kØn-s‚-bpwcm-jv{- So-b- tN-cn-Xn-cn-hn-s‚-bpw- t]-cn¬X-Ωn¬-Ø√ - n- X-eI - o-dp-∂- A-Wn-If - p-≈-

c-Ww,- km-[m-cW - ° - m-cs- \- hn-c´- n-bpw- `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bpw- A-\ym-ba- m-bn- ]m¿´n- ^-≠n- t- e-°pw- tOm-´m- t\-Xm-°∑ - mcp-sS- t]m-°‰- n-te-°pw- H-gp-Ip-∂- ]-Wwc-≠p-Iq-´¿-°pw- I-b° -v n-√t- √m.cm-Py-sØ- \o-Xn-\ym-b- hy-hÿ - I - tfmSp-≈- G-‰h - pw- h-en-b- sh-√p-hn-fn-bm-Wvcm-jv{- So-b- ]m¿-´n-If - p-sS- C-Øc - w- k-am¥-c- t]meo-kv- kvt- ‰-j\ - p-Iƒ.- \-Ωp-sS-

D-≠m-°n-s°m-Sp-°p-Ib - pw- A-Xn-s‚- t]cn¬- ]m¿-´n-°pw- A-Xn-s‚- t\-Xm-°∑ - m¿°pw- km-ºØ - n-I- t\-´ß - ƒ- D-≠m-°pI-bpw- sN-øp-I- F-∂X - n-\∏ - p-dw- C-Øc- wk-am-[¥ - c- - t]m-eo-k-v kvt- ‰-j\p-Iƒ-°-v th-sd- Hcp- e-£y-hp-an-√X - m-\pw.- k-Ie - am-\- {In-an-\¬˛am-^n-bm- k-w-L-߃°pw- Iq-´p-\n¬-°p-∂p-- C-Øc- w- cmjv{- Sob-°m-¿.-

\n-b-aw-

A-\-[n-Ir-X- C-d-®n- hn-ev-]-\-im-e-Iƒ- A-S-®p-]q-´-Ww-:- ssl-t°m-S-Xnkw-ÿm-\-Øv- sse≥-kn-√m-sX- {]-h¿-Øn-°p-∂- A- d-®n- s]m-Xp-P-\-߃- Im-¨-sI- {]-Z¿-in-∏n-°p-∂-Xp- X-S-b-W\-[n-Ir-X- C-d-®n- hn-ev-]-\-im-e-Iƒ- A-S-®p-]q-´m≥- X-t±-i- sa-∂pw- tIm-S-Xn- \n¿-tZ-in-®p.- C-°m-cy-ß-fn¬- kzo-I-cn-®- \-Skz-bw-`c - W - - ÿm-]\ - ß - ƒ-°-v tI-cf - - ssl-t°m-SX - n- \n¿- ]-Sn-Iƒ- tIm-SX - n-sb- A-dn-bn-°W - w.tZ-iw- \¬-In.{In-ka v- k - v- ko-kW - n¬- C-d® - n-°S- I - ƒ-°v- Xm-XI v- m-en-I- ssek≥-kv- A-\p-h-Zn-°p-∂- Im-cyw- 16˛-\v- tIm-S-Xn- ]-cn-K-Wn-°pw.kw-ÿm-\-sØ- `q-cn-`m-Kw- C-d-®n- hn-ev-]-\-im-e-I-fn-epw- ip-Nn- n-°v- dn-t∏m¿-´v- e-`n-®n-´p-≈X - v.- A-\[ - nI-cn-°w-]≈n-¬- Xzw- C-s√-∂m-Wp- tIm-SX Ir-X- A-d-hp-im-e-Iƒ-s°-Xn-tc- ssl-t°m-S-Xn- t\-c-sØ- kzsse-k≥-kv- C-√m-Ø-h¿- I-im-∏v- \-S-Øp-∂n-s√-∂v- A- ta-[-bm- tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p.[n-Ir-X¿- D-d-∏p- h-cp-Ø-W-sa-∂v- P-Ão-kv- tXm-´-Øn¬- _n.cm-[m-Ir-jv-W≥- D-Ø-c-hn-´p.- A-\-[n-Ir-X- C-d-®n- hn-ev-]-\hn-gn-™w- Xp-d-ap-Jw-:im-e-Iƒ-s°-Xn-cm-b- \-S-]-Sn-°p- t]m-eo-kv- k-lm-bw- \¬d-n-hyq- l¿-Pn- X-≈nIm-\pw- Pn-√m- ]-©m-b-Øn-t\m-Sv- \-S-]-Sn-°v- ta¬-t\m-´w- hln-°m-\pw- tIm-S-Xn- \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v.-hn-ev-]-\-bv-°p-≈- Chn-gn-™w- Xp-d-ap-J- \n¿-am-W-hp-am-bn- _-‘-s∏-´- I-cm¿-

tem- t]m-bn‚ v-

\-S-]-Sn-Iƒ- \n¿-Øn-h-bv-°m-\p-≈- hn-[n- ]p-\-c-h-tem-I-\wsN-ø-W-sa-∂- kw-ÿm-\- k¿-°m-cn-s‚- B-h-iyw- tI-c-fssl-t°m-S-Xn- \n-c-kn-®p.k¿-°m-cn-\p-th-≠n- Xp-d-ap-J- h-Ip-∏v- sk-{I-´-dn- k-a¿∏n-®- dn-hyq- l¿-Pn-bm-Wv- No-^v- P-Ão-kv- F-®v.-F¬- Z-Øp- ,P-Ão-kv- F.-sI- _-jo¿- F-∂n-hc - pƒ-s∏-´- Un-hn-j≥- _-©vX-≈n-bX - v.tI-kn¬- k¿-°m¿- D-∂-bn-®- ]-e- hm-Z-ap-J-ß-fpw- Unhn-j≥- _-©v- ]-cn-KW - n-®n-s√-∂m-bn-cp-∂p- dn-hyq- l¿-Pn-bn¬]-d-™n-cp-∂-Xv.- A-tX-k-a-bw- Xp-d-ap-J- \n¿-am-W- I-cm-dn\p-th-Wv-Sn- kqw- U-h-e-t∏-gv-kv- k-a¿-∏n-®- sS≥-U¿- c-≠m-gvN-bv° - I - w- ]-cn-tim-[n-°W - - sa-∂- \n¿-tZ-iw- ]m-en-°p-∂X - n\v- Iq-Sp-X¬- k-a-bw- th-W-sa-¶n¬- k¿-°m-cn-\v- B-h-iys∏-Sm-sa-∂p- tIm-S-Xn- ]-d-™p.-


4

km-º-Øn-Iw-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

C≥-U-kv- C≥-Uv- _m-¶v- tI-c-f-Øn¬ Iq-Sp-X¬- im-J-Iƒ- Xp-d-°p-∂pA-cp¨- tPm-kv-

{]-ap-J- kz-Im-cy-_m-¶m-bC≥-U-kv- C≥-Uv- _m-¶v- tI-c-fØn¬- Iq-Sp-X¬- im-JI - ƒ- Xp-d°p-∂p.- h-cpw- am-kß - f - n¬- C-h{]-h¿-Ø\ - w- Xp-Sß - p-sa-∂-v No-^-v Hm-∏t- d-‰nw-K-v Hm-^n-k¿- t]mƒ- G{_m-lw- sh-fn-s∏-Sp-Øn.tI-cf - w,- B-{‘m-{]-tZ-i,v - X-angv\ - m-S,v - I¿-Wm-SI - w- Xp-Sß - n-b- kwÿm-\ß - f - S- ß - p-∂- Z-£n-W- taJ-e-bn¬- _m-¶n-\v- \n-e-hn¬- 59 {_m-©p-If - pw- 116 F- Sn- F-Ωp-Ifp-ap-≠v.- tZ-in-b- X-eØ - n¬- ap-∏Xv- {_m-©p-Iƒ- Xp-Sß - p-∂X - n-s‚`m-Ka- m-bm-W-v tI-cf - Ø - n-epw- ]p-Xnb- {_m-©p-Iƒ- B-cw-`n-°p-∂X - .v cm-Py-hym-]I - a- m-bn- A-ºX - -v ]p-Xnb- Hm-^s -v sk-‰-v F-Sn-Fw- ÿm-]n°pw.C-¥y-bn-se- Ip-Spw-_-߃°v- ]-Ww- A-b° - p-∂X - n-\-v {]-hmkn-Is- f- k-lm-bn-°m≥- Im-cy-£a-am-b- d-an-‰≥-k-v tk-h\ - w- _m-¶-v e-`y-am-°p-∂p-s≠-∂v- t]mƒ- Nq≠n-°m-´n.- B-tKm-f- X-e-Øn¬{]-ap-J- F-Ivk - vt- N-©v- ÿm-]\ - -

߃,- _m-¶p-Iƒ- F-∂n-hb - p-am-bnk-lI - c- n-®-v C≥-Uk - -v kv] - o-U-v dan-‰-v F-∂- tk-h\ - h - pw- B-cw-`n-®n´p-≠v.- Kƒ-^v- ta-Je - b - n¬- am-{Xam-bn- C-cp-]Ø - t- ©m-fw- ÿm-]\-ßf - p-am-bn- ]-¶m-fn-Øa- p-≠m-°nbn-´p-≠.v D¬-]m-Z\ - £ - a- X - ,- em-`£ - a- X,- Im-cy-£a- X - - F-∂n-hb - p-sS- ASn-ÿm-\Ø - n¬- aq-∂p-h¿-jØ - n-\Iw- cm-Py-sØ- G-‰-hpw- D-b¿-∂aq-∂-v _m-¶p-If - n-sem-∂m-bn- am-dm\m-Wv- {i-an-°p-∂X - v.- C-Xn-\m-bnC-S] - m-Sp-Im-sc-bpw- {]-hm-kn-Is- fbpw- tIm¿-]t- d-‰v- ta-Je - s - b-bpwe-£y-an-´v- \n-c-h-[n- \q-X-\- ]-≤Xn-Iƒ- A-hX - c - n-∏n-®n-´p-≠v.- Kƒ^v- cm-Py-ßf - n-ep-≈- {]-hm-kn- kaq-lØ - n-se- `q-cn-`m-Kh - pw- _m-¶ns‚- d-an-‰≥-kv- tk-h\ - w- D-]t- bmKn-°p-∂p-≠.v Im¿-jn-tIm¬-]∂ - - ta-Je - b - nepw- _m-¶v- i-‡a- m-b- tXm-Xn¬{]-h¿-Øn-°p-∂p.- tI-cf - Ø - n¬- Ipcp-ap-fI - v,- d-_¿,- kp-K‘ - h - y-RP v- - ]-∂- _n-kn-\k - v- \-SØ - m≥- A¿\-߃- F-∂n- D¬-]∂ - ß - ƒ-°m- ∏-W-_p-≤n-bp-≈- kw-L-sØWv- _m-¶v- {]m-[m-\yw- \¬-Ip-∂- _m-¶v- \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v.Xv.- km-[y-am-b- th-K-Øn¬- D¬kz¿-W\ - m-Wb - ß - f - p-sS- hn¬-

]-\-bv-°m-bn- _m-¶v- thƒ-Uvayq-Nz¬- ^-≠p-Iƒ,- t_m-≠ptKmƒ-U-v Iu-¨k - n-ep-am-bn- [m-c- Iƒ,- C≥-jz-d≥-k-v ]-≤X - n-Iƒ- XpW-bn-se-Øn-bn-´p-≈-Xm-bpw- Nq- S-ßn-b-h-bpw- _m-¶v- e-`y-am-°p≠n-°m-´n.∂p.- sse-^-v C≥-jz-d≥-kn-\m-bn-

A-ho-h- sse-^p-am-bpw- P-\-d¬C≥-jz-d≥-kn-\m-bn- tNm-fa- W - U -v ew- Fw- F-kp-am-bpw- _m-¶-v [m-cW-bn-se-Øn-bn-´p-≠v.-

Hm-dn-b-‚¬- _m-¶n-\v- Xn-f-°w-;- sF-F≥-Pn- ssh-iy- _m-¶n-s‚-A-‰m-Zm-b-Øn¬- 45.-59%- h-f¿-®- Ip-´nI- ƒ-°m-bp-≈- t]m¿-´¬s]m-Xp- ta-Je- b- n-se- Hm-dn-b‚- ¬- _m-¶v- Hm-^vZym-`ym-k- hm-b] v- - 40.-56 i-Xa- m-\w- h¿-≤n-®v- 707 tImsIm-ta-gv-kn-s‚- A-‰m-Zm-b-Øn¬- \-S-∏p- km-º-ØnSn- cq-]b - m-bn.I- h¿-j-sØ- B-Zy-sØ- B-dp- am-kw- 45.-59 i-X-ami-cm-ic- n- Po-h\ - ° - m-c≥- sN-øp-∂- _n-kn-\k - -v 10.\w- h¿-[-\-hp-≠m-bn.- I-gn-™- km-º-Øn-I- h¿-j20 tIm-Sn- cq-]-bm-bn- D-b-cp-I- h-gn- s]m-Xp-ta-J-emsØ- B-Zy- B-dp- am-kw- 314 tIm-Sn- cq-]b - m-bn-cp-∂p_m-¶p-If - p-sS- ap≥-\n-cb - n¬- X-s∂- Hm-dn-b‚ - ¬- _mA-‰m-Zm-bs - a-¶n¬- Cu- h¿-jw- C-Xv- 457 tIm-Sn-bm-bn¶v- Hm-^-v sIm-ta-gk -v -v \n-eb - p-d∏ - n-®n-cn-°p-Ib - m-sW-∂-v h-f¿-∂X - b - n- sN-b¿-am-\pw- am-t\-Pnw-K-v U-bd- I - S-v d- p-amA-tem-Iv- an-{i- ]-d-™p.-im-J-I-fp-sS- i-cm-i-cn- _nb- A-tem-Iv- sI.- an-{i- ]-d™ p.kn-\k - v- 110.-24 tIm-Sn-bm-bn- h-f¿-∂p.{]-h¿-Ø\ - - em-`w- 49.-40 i-Xa- m-\w- h¿-[n-®t- ∏mƒ2010 B-Ip-tºm-tg-°pw- sam-Øw- _n-kn-\-kv- c]-en-ib - n-\Ø - n-ep-≈- A-‰- h-cp-am-\w- 30.-57 i-Xa- m-\≠p- e-£w- tIm-Sn- cq-]b - m-°p-Ib - m-Wv- e-£y-sa-∂vam-bn- D-b¿-∂p.- _m-¶n-s‚- sam-Øw- _n-kn-\k - v- 1,-48,A-tem-Iv- an-{i- ]-d-™p.- im-J-I-fp-sS- F-Æw- A489 tIm-Sn- cq-]b - m-bn- h-f¿-®- {]m-]n-®p.- 27.-96 i-Xa- mt∏m-g-tØ-°v- 1500 B-bn- h¿-[n-°pw.- A-Sp-Ø- h¿\-am-W-v Cu-bn-\Ø - n¬- h¿-[\ - .- \n-t£-]w- 87,-368 tImjw- 100 im-JI - ƒ- Xp-d° - p-∂X - m-W.v - bp-hm-°s - f- BSn-bm-bt- ∏mƒ- (27.-96 i-Xa- m-\w- h¿-[\ - )- - hm-b] v- - 30.-42 I¿-jn-°p-∂X - n-\m-bn- Hm-¨s - se≥- hn-Zym-`ym-k- hmi-Xa- m-\w- h-f¿-®- {]m-]n-®-v 61121 tIm-Sn- cq-]b - m-bn.bv-]- Hm-¨- sse≥- Hm-l-cn- hn¬-∏-\,- Hm-¨-sse≥sam-Øw- \n-j{-v In-bm-kX -v n- 2.-96 i-Xa- m-\Ø - n¬- \nh-gn- \n-Ip-Xn- A-Sb - ° v- ¬,- C-˛t- jm-∏n-ßv,- C-‚≥-s\∂v- 1.-93 i-Xa- m-\a- m-bpw- A-‰- \n-j{v- In-bm-kX - n- 0.-99 i‰v- _m-¶nw-Kv,- _-tbm-sa-{Sn-Iv- F-Sn-Fw- F-∂n-h- B-cwA-tem-Iv- sI.- an-{iX-am-\Ø - n¬- \n-∂v- 0.-86 i-Xa- m-\a- m-bpw- Ip-db - ° v- m≥`n-®p.- Im-\d- m- _m-¶pw- F-®F -v k - _ -v n-kn- bp-am-bn- tN¿km-[n-®p.- _m-¶n-s‚- aq-e[ - \ - - ]-cym-]X -v X - - 12.-30 i-Xa- m-\a- m-W.v - ]-en- ∂p-≈- C≥-jp-d≥-k-v kw-bp-‡- kw-cw-`w- {]-h¿-Ø\ - a- m-cw-`n-®X - m-bnti-Xc - - h-cp-am-\w- 41.-62 i-Xa- m-\w- h¿-[n-®v- 415 tIm-Sn- cq-]b - m-bn.- hn- A-tem-Iv- an-{i- ]-d™ p.-

C≥-jp-d≥-kv- sU-h-e-]v-sa-‚ vHm-^o-k¿-am-cp-sSth-X-\w-- ]-cn-jv-I-cn-°-WwC≥-jp-d≥-k-v I-º\- n-If- n-se- sU-he- ∏- s-v a-‚ -v Hm-^o-k¿-am-cp-sS-

tk-h\ - ˛- t- h-X\ - - hy-hÿ - I - ƒ- Im-tem-Nn-Xa- m-bn- ]-cn-jI -v c- n-°p-Ib - pwA¿-la- m-b- {]-tam-j≥- \¬-Ip-Ib - pw- th-Ws - a-∂v- P-\d- ¬- C≥-jpd≥-kv- sU-he - ∏ - s v- a-‚ v- Hm-^o-tk-gk v- v- A-tkm-kn-tb-j≥- kw-ÿm\- k-tΩ-f\ - w- B-hi - y-s∏-´p.- I-gn-™- F-´-v h¿-ja- m-bn- sU-he - ∏ - s -v a‚ -v Hm-^o-k¿-am-sc- s{]m-tam-´-v sN-bX -v n-´n-√- F-∂X - m-W-v bm-Ym¿-∞yw.k¿-ho-k-v Im-eb - f - h - p-ap-gp-h≥- F≥-{Sn- tI-Ud- n¬- Xp-Sc- m≥- X-s∂-bmWv- \n¿-_‘ - n-Xc- m-bn-cn-°p-∂X - .v - kz-Im-cy- C≥-jp-d≥-k-v I-º\ - n-If - psS- hn-tZ-i- aq-e-[-\w- 26 i-X-am-\-Øn¬- \n-∂v- 49 i-X-am-\-am-°n- Db¿-Øm-\p-ff - - tI-{µ-Kh - ¨ - s - a-‚ n-s‚- Xo-cp-am-\w- ]n≥-he - n-°W - s - a∂pw- k-tΩ-f\ - w- B-hi - y-s∏-´p.- km-aq-ly- kp-c£ - m- ]-≤X - n-Iƒ- \-S∏ - n-em-°p-tºmƒ- D-≠m-Ip-∂\-jSv- w- kz-Im-cy- C≥-jp-d≥-kv- I-º\ - n-Iƒ-°q-Iq-Sn- Xp-ey-am-bn- _m[-Ia- m-°W - w.- kz-Im-cy- C≥-jp-d≥-kv- I-º\ - n-If - p-sS- {]-h¿-Ø\ - c- oXn-Is - f- ]-‰n- k¿-°m¿- G-P≥-kn-Iƒ- hn-iZ- a- m-bn- A-t\z-jn-°W - w.A-tkm-kn-tb-j≥- A-Jn-te-¥ym- sk-{I-´d- n- A-RP v- ≥- Ip-am¿a-Ppw-Zm¿- k-tΩ-f\ - w- D-ZvL - m-S\ - w- sN-bvX - p.- kw-ÿm-\- {]-kn-U‚ - vA-_v-Zpƒ- \m-k¿- A-[y-£-X- h-ln-®p.- kw-ÿm-\- sk-{I-´-dn- ]n.hn.- kv-I-dn-b,- tPm-bn-‚ v- sk-{I-´-dn- hn-Pn- Ip-am¿,- {S-j-d¿- Ir-jv-Wkzm-an- ssh-kv- {]-kn-U‚ - v- kn.-sP- A-ºq-°≥- ,- h-k¥ - I - p-am-cn,- Pn.F-k-v ]p-Ø≥- ]o-Sn-I,- kp-\n¬- F-tUz¿-U,v - Pn-√m- sk-{I-´d- n- F-{_lmw- tPm-k^ - ,v - k-Pn-Ø-v ss],- tU-hn-U-v tXm-´∏ - ≈ - n,- sk-_m-Ãy≥tPm-¨,- sI.- F-^v- tPm-kv,- cm-a-N-{µ- In-Wn,- P-\-d¬- I-¨-ho-\¿tPm¿-÷-v tXm-ak - -v F-∂n-h¿- {]-kw-Kn-®p.-

thm-f-´m-en-‰nSq-fp-am-bn^n-sU-en-‰nB-tKm-f- km-º-Øn-I- amµy-Øn-s‚- ]-›m-Øe - Ø - n¬- _p≤n-]c - a- m-bn- Zo¿-LI - m-e- \n-t£]-߃- \-SØ - m≥- \n-t£-]I - ¿-°-v am¿-K\ - n¿-tZ-iw- \¬-Ip-∂- thm-f´m-en-‰n- Sqƒ- ^n-sU-en-‰n- A-hX - cn-∏n-®p.- ^n-sU-en-‰n- sh-_s -v sk‰m-b- www.-fi - d- e - l - i - t- y.-co.-in- ¬Cu- Sq-fn-s‚- tk-h-\-߃- e-`yam-W.v hn-]-Wn-bn-se- hn-hn-[- X-cwA-ÿn-c-X-I-sf-°p-dn-®pw,- A-hkr-jS-v n-°p-∂- Nm-©m-´ß - s- f-°pdn-®pw- X¬-^e - a- m-bn- D-≠m-Im-hp∂- em-`- \-jS-v ß - s- f-°p-dn-®pw- IrXy-am-b- hn-eb - n-cp-ج- \-SØ - m≥A-hk - c- w- \¬-Ip-∂- ^n-sU-en-‰nthm-f´- m-en-‰n- Sqƒ.hn-]W - n- X-Ic- p-Ib - pw- \n-t£]-I≥- a-Sn-®p- \n¬-°p-Ib - pw- sNøp-∂- km-lN - c - y-Øn¬- G-‰h - pwb-Ym¿-∞a- m-b- ÿn-Xn-KX - n-Iƒ- hne-bn-cp-Øp-Ib - pw- Zo¿-LI - m-e- \nt£-]-߃- πm≥- sN-øp-I-bpwsN-øm≥- Cu- Sqƒ- k-lm-bn-°p∂p-sh-∂v- ^n-sU-en-‰n- C-¥y- amt\-Pnw-Kv- U- b-dI - vS- ¿- A-jp- kpbm-j-v ]-d™ p.-

If- n-Xa- m-ib - n-eq-sS- Ip-´nI-fn¬- k-ºm-Zy- io-ew- h-f¿Øp-I- F-∂- D-t±-i-tØm-sSsF-F≥-Pn- ssh-iy- _m-¶-v Ip´n-I-fp-sS- t]m¿-´¬- Xp-S-ßn.www.kidzzbank. com F-∂Cu- t]m¿-S¬- sF-F≥-Pn- {Kq∏n-s‚- C-¥y-bn-se- Po-hI - m-cpWy- {]-ÿm-\a- m-b- sF-F≥-Pnssh-iy- ^u-t≠-j≥- cm-Pyhym-]-I-am-bn- \-S-Øn-b- sFF≥-Pn- bn¬- \n-∂-v Ip-´n-Iƒ-°-v A-hk - c - ß - ƒ- F-∂- ]-cn-]m-Snbp-sS- `m-Ka- m-bm-W-v cq-]I - ¬-∏\- sN-bX -v X - .v sh-_-v ssk-‰n-eq-sS- k-©cn-°p-tºmƒ- {]-Ir-Xn,- A-¥c- o£w,- `q-an- A-`n-ap-Jo-I-cn-®psIm-≠n-cn-°p-∂- {]-i\ -v ß - ƒ,- ]Ww- F-∂n-hs- b-°p-dn-s®m-s°-

N¿-®- sN-øs - ∏-Sp-∂p.- t]m¿-´en-se- t\-ct- ºm-°-v tkm-Wn¬sK-bn-ap-If - pw- Izn-k-v a-’c- ß - fp-≠m-Ipw.Cu- a-’c- ß - f - n¬- \n-∂ve-`n-°p-∂- t]m-bn-‚p-Iƒ- Ip-´nI-fp-sS- am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v- C˛-sa-bn-en¬- B-iw-k-Iƒ- Ab- ° m≥- {]- t bm- P - \ - s ∏- S pØmw.- ]-Ww- k-ºm-Zn-t°-≠Xn-s‚- B-hi - y-IX - I - ƒ- tk-h-v a-Wn- sk-Iv-j-\n¬- hn-h-cn-®ncn-°p-∂p.Ip-´n-Iƒ-°-v km-ºØ - n-Imkq-{X-W-Øn-s‚- _m-e-]m-T߃- \¬-Ip-I- F-∂X - m-W-v InUvk - v- t]m¿-´e - n-s‚- e-£y-sa∂v- sF-F≥-Pn- ssh-iy- _m¶v- am-t\-Pnw-K-v U-bd- I - S-v ¿- thm¨- dn-tjm¿- ]-d™ p.-

F-kv-_n-sF- sse-^n-\v- ho-≠pw- _-lp-a-Xn-;sF-kn-B¿-F-bn¬- \n-∂v- sF- {Sn-∏nƒ- FC - ¥ - y-bn-se- {]-ap-J- td-‰nw-K-v G-P≥-kn-bmb- sF-kn-B¿-F- bn¬- \n-∂pw- F-kv-_n-sFsse-^v- C≥-jp-d≥-kv- I-º-\n-°v- sF- {Sn-∏nƒF- td-‰nw-Kv.- s¢-bnw-kv- \¬-Ip-∂X - n-ep-≈- G-‰hpw- D-b¿-∂- ti-jn- B-Wv- F-kv-_n-sF- sse^n-\v- sF- {Sn-∏nƒ- F- td-‰nw-Kv- t\-Sn- sIm-Sp-ØXv.- {In-kn-en-s‚- {Sn-∏nƒ- F- tÃ-_nƒ- td-‰nßpw- Cu-bn-sS- F-kv-_n-sF- sse-^n-\v- e-`n°p-Ib - p-≠m-bn.F - k - _ -v n-sF- bp-sS- kp-c£ - m- D-d∏ - n-s‚- Bh¿-Øn-®p-≈- Aw-Ko-Im-ca- m-Wv- sF- {Sn-∏nƒ- Ftd-‰n-ß-v F-∂-v F-k_ -v n-sF- sse-^-v C≥-jp-d≥kv- am-t\-Pnw-K-v U-bd- I - S-v d- p-am-b- bp.-Fk - .v t- dm-b-v ]-d™ p.- C≥-jp-d≥-kv- ]-cn-c£ - b - ° v- p- th-≠nH-cp- Ip-Spw-_w- H-cp- I-º\ - n-sb- k-ao-]n-°p-tºmƒ{]-kX v- p-X- I-º\ - n-bp-sS- km-ºØ - n-I- kp-c£ - nX-Xzw- ]-ca- - {]-[m-\a- m-b- L-SI - a- m-Wv.- {]-tXyIn-®v- km-º-Øn-I- tem-Iw- Nm-©m-Sn- sIm-≠ncn-°p-∂- C-∂-sØ- A-h-ÿ-bn¬- ˛- A-t±-lwIq-´n-t®¿-Øp.- F-kv_ - n-sF- sse-^n-s‚- I-cpØm¿-∂- km-º-Øn-I- ti-jn-bp-sS- {]-Xn-^-e\w- Iq-Sn-bm-Wv- sF- {Sn-∏nƒ- F- td-‰n-ßv.k - p-Zr-Ua- m-b- ss]-Xr-Iw,- I-gn-™- A-©psIm-√s- Ø- Xp-S¿-®b - m-b- h-f¿-®,- hn-Xc- W - a- m-XrI,- dn-kI -v -v am-t\-Ps -v a-‚ ,v - sN-eh - p- Ip-d™ - L-S-

\,- aq-e[ - \ - Ø - n-s‚- Im-cy-£a- a- m-b- hn-\n-tbm-Kw,D-b¿-∂- D¬-∏m-Z\ - £ - a- X - - F-∂n-hs - b-√mw- sF{Sn-∏nƒ- F- td-‰n-ßn-\v- B-[m-ca- m-b- a-‰p- L-SI - ß-fm-W.v t- {_-b° v- ˛v- C - u-h≥- F-∂- A-\n-Xc - - km-[mc-Wa- m-b- t\-´w- ssI-hc- n-®- B-Zy- kz-Im-cy- sse^v- C≥-jp-d≥-kv- I-º-\n-bm-Wv- F-kv-_n-sFsse-^v.- sF-B¿-Un-F- bp-sS- dn-t∏m¿-´v- {]-Imcw- C-s°m-√w- Hm-KÃ - n¬- I-º\ - n-bp-sS- ]p-Xn-b_n-kn-\-kv- {]o-an-bw- 103 i-X-am-\w- h-f¿-®m\n-c-t°m-sS- 1764.-04 tIm-Sn-bm-bn.- kz-Im-cysse-^v- C≥-jp-d≥-kv- I-º\ - n-If - n¬- F-kv_ - nsF- sse-^v- c-≠mw- ÿm-\Ø - m-Wv.- kz-Im-cysse-^v- C≥-jp-d≥-kv- cw-KØ - v- 14.-59 i-Xa- m-\whn-]-Wn- ]-¶m-fn-Øw- D-≈- F-kv-_n-sF- sse^n-s‚- sam-Øw- hn-]W - n- ]-¶m-fn-Øw- 6.-67 i-Xam-\a- m-W.v -2000 tIm-Sn- Aw-Ko-Ir-X- aq-e-[-\w- D-≈F-kv-_n-sF- sse-^v- C≥-jp-d≥-kv- tÃ-‰v _m-¶v- Hm-^v- C-¥y-bp-sS-bpw- _n-F≥-]n- ]-cn_m-kv- A-jz-d≥-kn-s‚-bpw- kw-bp-‡- kw-cw-`am-Wv.- tÃ-‰v- _m-¶v- {Kq-∏n-s‚- 14,-500 im-JI - f - pwA-Xn-s‚- G-gv- A-tkm-kn-tb-‰v- _m-¶p-I-fpwB-Wv- F-kv_ - n-sF- sse-^n-s‚- {]-[m-\- hn-]W-\- irw-Je - .-


A-`-n-{]m-bw-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

5

Hm-t´m- dn-£-I-fp-sS- Im-ewF-{X- \n-tcm-[n-®n-´-v F-¥p- Im-cyw?- F-{X- \n¿-_-‘n-®m-epw- F-¥p- Imcyw-?- tI-cf - Ø - n-se- Hm-t´m- dn-£- ss{Uh¿-am-cp-sS- \-√- t]-c-v A-hc- n¬- Nn-ec- psS- sN-bX -v n-Iƒ- aq-ew- sam-Øw- No-Øbm-°p-Ib - m-W.v - h¿-jß - f - m-bn- C-Xp- XpS-cp-Ib - m-sW-¶n-epw- A-sXm-∂p- \-∂m°n-sb-Sp-°W - s- a-∂-v B¿-°pw- Xm-X] -v cy-an-√.- H-cp- {]-[m-\- bm-{Xm-am¿-KØ - ns‚- K-Xn-tI-S!v- Hm-t´m- dn-£b - n¬- I-bd- p-∂- Bƒ°m-cn¬- F-√m-hc- pw- H-cn-°s - e-¶n-epwHm-t´m- ss{U-hd- p-am-bn- X¿-°n-°m-Xncp-∂p- Im-Wn-√.- A-s√-¶n¬- tNm-Zn-°p∂- Xp-I- sIm-Sp-Øn-´p- C-dß - n-t∏m-Ip∂-hc- m-bn-cn-°W - w.- Hm-Sp-∂- Zq-cØ - n-\p\ym-b-am-b- Nm¿-Pv- F-∂- X-Øzw- ]m-

s√-∂- lp-¶-v h-f¿-Øm≥- cm-j{-v So-b] - m¿´n-Iƒ- X-s∂-bm-W-v h-fa- n-Sp-∂X - .v - \ym-bam-b- Iq-en- Cu-Sm-°p-∂X - n-\v- B-cpw- FXn-c√ - .- Im-cy-߃- A-\ym-ba- m-Ip-∂X - mWv- {]-i\ -v w.sN-dn-b- Hm-´w- hn-fn-®m¬- t]m-Im-Xncn-°p-I,- cm-{Xn-bn¬- tXm-∂n-b-Xp- t]mse- Iq-en- B-hi - y-s∏-Sp-I,- bm-{X-°m¿s°-Xn-tc- A-k`- y-hm-°p-Iƒ- D-]t- bm-Kn°p-I- Xp-Sß - n- H-cp- sN-dn-b- Iq-´w- ss{Uh¿-am-cp-sS- \-S] - S- n-If - m-Wv- Hm-t´m-ss{Uh¿- h¿-KØ - n-\p- sam-Øw- t]-cp-tZm-ja- p≠m-°p-∂-Xv.- Hm-t´m-dn-£- Ãm≥-Up-Ifn¬- {I-aw- sX-‰n-°p-∂-Xpw- a-‰p- ]p-dwÃm≥-Up-If - n¬- In-S° - m≥- s]¿-an-‰p-≈h- "-AX - n-{I-an-®p-'- Hm-Sp-∂X - pw- a-‰pw- am-{Xwss{U-h¿-am¿- F-{X- i-‡a- m-bn-´m-W-v F-

I-cy-ßf - m-W-v H-cp-°n-s°m-≠n-cn-°p-∂X - .v sd-bn¬-th- tÃ-j-\p-I-fn-epw- a-‰p-ap-≈{]o- s]-bv-Uv- k-{º-Zm-b-am-Wv- C-t∏mƒbm-{X-°m¿-°v- A-ev] - s - a-¶n-epw- B-izmkw.- A-Xp- Iq-Sm-sX- Xm-ak - n-bm-sX- ho´n-tem- Hm-^o-kn-tem- C-cp-∂-v Hm-t´m-dn-£hn-fn-°m-\m-Ipw.- ss{U-h¿-am-cp-sS- ]°¬- sam-ss_¬- t^m-¨- k¿-hk - m-[mc-Wa- m-bn- I-gn-™p.- A-Xv- A-Xn-s‚- BZy-]S- n-bm-Wv.- C-\n- Hm-t´m-dn-£I - s - f- F-

Iq-Sn- A-¥-tkm-sS-bpw- a-cym-Z-tbm-Spws]-cp-am-dm≥- ]-Tn-®m-te- Im-cy-ap-≈p.A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn- Hm-t´m- dn-£I-fp-sS- cq-]Ø - n-epw- `m-hØ - n-epw- X-s∂am-‰ß - ƒ- h-cp-Øn-bm-Wv- ]-e- I-º\ - n-Ifpw- Hm-t´m- dn-£I - ƒ- \n¿-an-®p- \n-cØ - nen-d° - p-∂X - v.- ]p-Xn-b- ]m-k© - ¿- Hm-t´mdn-£I - ƒ- C-∂s- Ø- \-Kc- ß - ƒ-°-v A-\ptbm-Py-am-b- hn-[w- cq-]-I¬-∏-\- sN-bvXm-W-v C-dØ - m≥- {i-a° - p-∂X - .v - Hm-t´m-dn-

hn-sS-bn-cp-∂p- hn-fn-®p-hc- p-Øm-\pw- I-¨t{Smƒ- dq-ap-If - pw- tImƒ- sk-‚d- p-If - pw- hcpw.- s{I-Un-‰v- Im¿-Up-Iƒ- D-]t- bm-Kn-®vNm¿-Pv- A-S-bv-°m-\m-Ipw.- Xp-I- \-ev-Inbm¬- c-ko-Xv- In-´pw.- D-]{- K-l- \n-b{- ¥nX- G¿-∏m-Sp-Iƒ- Iq-Sn- h-cp-tºmƒ- Hm-t´mdn-£I - f - p-sS- \n-ba- h - n-cp-≤a- m-b- t]m-°pw\n-b{- ¥-WØ - n-em-Ipw.- A-ßs- \- km-[mc-W° - m-cp-sS- hm-l\ - a- m-b- Hm-t´m-dn-£A-¥k - m¿-∂- K-Xm-KX - a- m¿-Ka- m-Ipw.- AXn-\-v bq-Wn-t^m-an-´- Hm-t´m- s{U-h¿-am¿-

£-Iƒ- I-cpØn-t‚-bpw- cq-]`- w-Kn-bp-tSbpw- kp-JI - c- a- m-b- bm-{Xm-\p-`q-Xn-bptS-bpw- Iq-Sp-X¬- ssa-te-Pn-t‚-bpwk-Ωn-{i- D¬-∏∂ - a- m-sW-∂-v I-º\ - n-IƒA-hI - m-is - ∏-´p- Xp-Sß - n-bn-cn-°p-∂p.F¬-]n-Pn- bn-epw- s]-t{Sm-fn-epw- D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-h,- 200 kn-kn- Sq- kvt{Sm-°v- C-eI - v{- Sn-Iv- Ãm¿-´v- Hm-t´m-dn-£A-ßs - \- Hm-t´m-dn-£I - f - pw- h-fc - p-Ib - mWv.- \n-cp-]a- a- m-b- H-t´-sd- L-SI - ß - f - m-W-v C-t∏mƒ- Hm-t´m-dn-£I - f - n¬- L-Sn-∏n-°p∂-Xv.- D-b¿-∂- ti-jn-bp-≈- tem- {^n-Ivj≥- F-©n≥- \-Kc- t- dm-Up-If - n-se- K-XmK-XI - p-cp-°p-Iƒ- A-Sn-°S- n- Kn-b¿- am-‰msX- X-c-Ww- sN-øm≥- k-lm-bn-°p-∂p-

\m-ev-°-h-e-°m-gv-NtXm-a-kv- a-Øm-bn- I-cn-°w-]-≈n¬en-®m¬- Hm-t´m-dn-£b - n¬- k-©c- n-°p∂-hc- p-sS- F-Æw- Iq-Sp-It- b-bp-≈p.bm-{X-°m-sc- I-b-‰n-bn-cp-Øn- FtØ-≠- ÿm-\Ø - -v Du-Sp-hg- n-If - n-eq-sSHm-Sn-®v- Iq-Sp-X¬- Xp-I- X-´n-sb-Sp-∂h - cp-sS- I-Y-Iƒ- G-Xm-bm-epw- A-[n-IwC-t∏mƒ- tIƒ-°p-∂n-√.- ]-≠v- Xn-cp-h\-¥] - p-cw- sk-{I-t´-dn-b‰- n-\p- ap-∂n-eqsS- X-s∂- ]-e- {]m-h-iyw- Hm-Sn-®v- bm{X-°m-cs - \- e-£y- ÿm-\Ø - -v F-Øn®- Hm-t´m- ss{U-hs - d-°p-dn-®p- tI-´n-´p≠v.- ]-e- {]m-hi - yw- H-tc- sk-{I-t´-dn-b‰v- a-µn-cw- I-≠v- A-¥w- hn-´p- bm-{X-°mc≥- Im-cyw- B-cm-™t- ∏mƒ- am-{X-am-W-v B-h¿-Ø-\-bm-{X- A-h-km-\n-∏n-®-Xt{X-!- C-X-v A-Xn-it- bm-‡n-]c- a- m-sW-¶nepw- k-am-\a- m-b- H-Øn-cn- k-hm-cn-Iƒ\-SØ - p-∂- hn-cp-X- ss{U-h¿-am-cp-s≠∂p-≈X - v- hm-kX v- h - w.- ÿ-ew- A-dn-bmsX- I-bd- p-∂h - s - c- I-d° - n-°f - b - pw.F-¥p-sIm-≠m-Wv- tI-c-f-Øn-seHm-t´m-dn-£-I-fn-se- ao-‰-dp-Iƒ- {]-h¿Øn-°m-Øs - X-∂p- B-cpw- Xn-c° - m-Xncn-°p-∂X - ?-v - tXm-∂n-bX - p- t]m-se- Nm¿Pv- Cu-Sm-°m-ØX - n-s\-Xn-tc- hym-]I - am-b- \-S] - S- n- kzo-Ic - n-°m-ØX - v?- - \n-ba-]c- a- m-bn- sN-tø-≠p-∂- Im-cyw- F-{X]-ck - y-am-bn- ew-Ln-®m-epw- H-∂pw- h-cn-

Xn¿-°p-∂s - X-∂p- Im-WW - w.- B- ip-jvIm-¥n- bm-{X-°m-tcm-Sp-≈- s]-cp-am-‰Ø - nepw- Im-Wn-®n-cp-s∂-¶n¬- F-{X- \-∂m-bncp-∂p.F-{X- ]-d™ - n-´pw- A-hk - m-\n-°m-Øa-s‰m-cp- Im-cyw- Iq-Sn-bp-≠.v - Hm-t´m- dn-£bn¬- c-≠p- bm-{X-°m-sc- sIm-≠p- t]mIm-\m-W-v A-\p-aX - n-bp-≈X - .v - A-X-v aq-∂ph-sc-bm-Imw.- F-∂m¬- kvI - pƒ- Ip-´n-Is- fsIm-≠p-t]m-Ip-∂X - p- I-≠n-´n-t√.- A-\ph-Zn-®n-´p-≈X - n-s‚- F-{X-bn-c´- n- Xn-°n-\nd-®m-W-v A-]I - S- I - c- a- m-b- hn-[Ø - n¬- Hmt´m-dn-£- Hm-Sn-°p-∂X - .v B-hi - y-Øn-\-v bm-{Xm- _-kp-Iƒ- C√m-Ø- H-Øn-cn-bn-S-߃- tI-c-f-Øn-ep≠v.- A-hs - bm-s°- ^-e{- ]-Za- m-bn- Hm-t´mdn-£° - m¿-°-v D-]t- bm-Kn-°m-hp-∂t- X-bp≈p.- _-kn¬- I-bd- n- t]m-Im-\{- X- Zq-ca- n√m-ØX - pw- F-∂m¬- \-S∂ - p-t]m-Im≥- _p≤n-ap-´p-≈X - p-am-b- ]-e- ÿ-eß - f - p-ap-≠.v A-hn-Sß - f - n-te-°v- bm-{X-°m-sc- I-b‰- n_-kv- Nm¿-Pn¬- ÿn-cw- k¿-ho-kp-t]mse-bm-bm¬- Hm-t´m-dn-£° - m¿-°pw- bm{X-°m¿-°pw- H-tc- t]m-se- {]-tbm-P-\am-Ipw.Hm-t´m-dn-£I - s- f- H-cp- ]n-t∂m-°- hml-\a- m-bn- I-W° - m-t°-≠- k-ab - h - pw- AXn-{I-an-®p-hc- p-Ib - m-Wv.- B-[p-\n-I- ku-

sh-∂v- Nn-e- I-º\ - n-Iƒ- A-hI - m-is - ∏Sp-∂p.- Ip-Øs- \-bp-≈- I-b‰- ß - f - n-eq-sSbpw- h-fh - p-If - n-eq-sS-bp-ap-≈- bm-{X- {]kv-Xp-X- F-©n≥- kp-K-a-am-°p-a-t{X.\n¿-±n-jS-v - tdm-U-v th-KX - b - n¬- F-©n≥tem-h¿- d-he - q-j\ - n¬- {]-h¿-Øn-°p-∂Xn-\m¬- F-©n-s‚- Im-cy-£a- X - - h¿-[n°p-Ib - pw- Iq-Sp-X¬- ssa-te-Pv- e-`y-am°p-Ib - pw- sN-øp-sa-∂pw- A-hI - m-ih - mZ-ap-≠.v i-‡n-tb-dn-b- C-c´- - sl-Ue v- mw-]pIƒ,- ]n≥-`m-Ks - Ø- h-ep-Xpw- {]-Im-ita-dn-bX - p-am-b- sS-b¬ v - emw-]p-Iƒ,- eman-t\-‰v- sN-øs - ∏-´- •m-tkm-Sp- Iq-Sn-bh-en-b- hn≥-U-v jo¬-U-v F-∂n-h- a‰v- {]-tXy-IX - I - f - m-bn- am-dn-s°m≠n-cn-°p-∂p.- Im-dn-te-Xpt]m-ep-≈- Um-jv- t_m¿-Uv,C-‘\ - - kq-Nn-I,- sam-ss_¬- t^m¨- Nm¿-Pv- sN-øm-\p-≈- tkm-°-‰v,D-∂X - - Kp-W\ - n-eh - m-ca- p-≈- ko-‰p-Iƒ,I-cp-Øm¿-∂- _w-]¿- Xp-Sß - n- H-t´-sdk-hn-ti-jX - I - f - pw- C-t∏mƒ- C-d° - p∂- Nn-e- tam-Ue - p-If - n-ep-≠v.- Iq-SmsX- C-eI - {-v Sn-I-v Ãm¿-´-v ss{Uh¿-am-cp-sS- B-bm-kw- e-LqI-cn-°p-∂p.bm-{X-°m¿-°-v Im¬-\o-´n-h®v- kp-Ja- m-bn- Nm-cn- In-S∂ - v- bm{X- sN-øm-\p-ff - - hn-im-ea- m-b- ]mk-©¿- I-ºm¿-´s-v a-‚m-W-v ]p-XpXm-bn- C-dß - p-∂- Nn-e- Hm-t´m-dn£-If - n-ep-≈X - v.- Ip-Sn-sh-≈- Ip∏n,- am-kn-II - ƒ- F-∂n-h- h-b° v- m\p-≈- tlmƒ-Ud- p-Iƒ- F-∂n-h- km-[mc-Wa- m-bn.- B-hi - y-°m¿-°v- th-Ws - a¶n¬- `w-Kn-tb-dn-b- ho¬- I-hd- p-Iƒ,- F^v.F - w.-td-Un-tbm,- Un-Pn-‰¬v- t¢m-°v,hn-{K-l- Ãm≥-U,v - ^vt- fm¿- am-‰p-Iƒ,- dnb¿- _w-]¿- F-∂n-hb - pw- sX-cs - ™-Sp°m≥- C-t∏mƒ- A-hk - c- a- p-≠.v Hm-t´m- ss{U-{h¿-am¿-°-v \q-X\ - - XpS¿- ]-cn-io-e\ - - ]-≤X - n- A-[n-Ir-X¿- Bhn-jI -v c- n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p.- kp-c£ - ,sa-bn-‚\ - ≥-kv,- bm-{X-°m-tcm-Sp-≈- hnt[-bX - zw,- ku-lr-Zw- F-∂n-hs - b-√mw]-cn-io-e\ - - ]-cn-]m-Sn-bn¬- D-≠m-IW - w.ss{U-h-dp-sS- B-fl-hn-izm-kw- D-b¿Øm≥- C-h- k-lm-bn-°pw.- A-Xv- C-S]m-Sp-Im-tcm-Sv- \-√- co-Xn-bn¬- s]-cp-amdm≥- Im-cW - a- m-bn- am-dp-Ib - pw- sN-øpw.-

hn-Zq-c-X-bn¬- C-cp-∂p-≈- \-S-]-Sn"-"B - c- m- kw-km-cn-°p-∂X- ?-v "- "- - F-∂pRm≥- tNm-Zn-®p.- Uyq-´n- t\-gv-kv- B-sW∂m-bn-cp-∂p- a-dp-]S- n.- t]-sc-¥m-W-v F-∂pwtNm-Zn-®p.- A-Xn-\pw- a-dp-]S- n- ]-d™ p."-"H - c- p- Im-cyw- sN-øq-""- - Rm≥- Xp-S¿-∂p."-"A - h - n-sS- \n¿-tZ-iß - ƒ- F-gp-Xn-sb-Sp-°m\p-≈- _p-°n-t√-?"- "- - D-≠v- km¿- F-∂p- Adn-bn-®p.- "-"A - s - X-Sp-°q.- k-ab - s - a-¥m-bn- F∂p- tNm-Zn-®p.- "-'H - ∂ - c - '- '- - A-Xpw- F-gp-Xq.- a{¥n- I-Æq-cn¬- \n-∂p- hn-fn-®n-cp-∂p.- sX‰m-sX- F-gp-Xn-sb-Sp-°q.- A-hk - m-\w- hm-bn®m¬- a-Xn.- Uyq-´n- tUm-ISv- s - d- t^m-Wn¬hn-fn-°m≥- ]-d™ p.- tUm-IS-v ¿- hm¿-Un¬t]m-bn-cn-°p-Ib - m-sW-∂p- ]-d™ t- ∏mƒ,A-t±-lw- a-Sß - n- h-∂m-ep-Ss - \- I-Æq¿- KÃv- lu-kn-te-°v- A¿-P-‚ v- tImƒ- hn-fn°m≥- ]-d™ p.- Xm-sg- t]-sc-gp-Xn- H-∏n-´p.hm-bn-°q.- hm-bn-®p-tI-´p.- "-"i - c- n- \n¿-Øs - ´"-".- "-"K - p-Us v- s\-‰v- km¿-""- - F-∂p- ]-d™ v- Ah¿- t^m-¨- Xm-sg-h® - p.e-£Ø - n¬-]c- w- B-fp-Iƒ- kw-_‘ - n°p-∂- H-cp- tbm-KØ - n¬,- B-hi - t- Øm-sSc-≠p- a-Wn-°q¿- {]-kw-Kn-®m¬- D-≠m-Ip-∂Xn-t\-°mƒ- £o-Ww- tXm-∂n- t^m-Wn¬kw-km-cn-®p-Ig- n-™t- ∏mƒ.- £o-Wn-®- ico-cw- I-´n-ec- n-In-te-°-v Im-ep-Is - f- \-bn-®p.a-\k - v- Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw- sa-Un-°¬- tImf-P-v B-ip-]{- Xn-bn-epw.- tUm-IS-v d- p-sS- t^m¨- h-cp-a-t√m.- F-ß-s\-bm-Wv- D-d-ßp-I.t^m-¨- h-cp-tºmƒ- hn-fn-°m≥- G¿-∏m-SpsN-bX -v -v D-dß - p-∂X - m-W-v ku-Ic- y-{]-Zw.- AX-s√-¶n¬- A-Sp-Ø- Zn-hk - s - Ø- ]-cn-]m-Snsh-≈-Øn-em-Ipw.- K-Ãv- lu-kn-se- tPmen-°m-c-s\- hn-fn-®v,- t^m-¨- h-∂m¬- Fs∂- hn-fn-®p-W¿-ØW - s- a-∂-v G¿-∏m-S-v sNbv-Xp.- A-bmƒ- X-e- sNm-dn-™p.- \-√- D-d°-am-sW-¶n¬- Rm-s\-¥p- sN-øpw-?- "-"I - X - -

Ip- Rm-\S- b - ° -v p-∂n-√.- Ip-ep-°n- hn-fn-t®mfq-''- .hn-f° - v- A-Wb - ° v- m-sX- X-s∂- I-´n-ente-°p- ho-Wp.- A-c- a-Wn-°q¿- D-dß - n-°f - bm-sa-∂p- Xo-cp-am-\n-®p.- aq-∂p- a-Wn-°q¿- Dd-ßm≥- In-S∂ - n-´-v A-c- a-Wn-°q¿- I-gn-™phn-fn-®m¬- F-\n-°v- ip-WT v- n- h-cpw.- km-[mc-W,- D-dß - m≥- In-S∂ - m¬- kzn-®n-´X - p- t]mse- D-dß - pw- F-∂m-W-v ho-´p-Im-cn-bp-sS- A`n-{]m-bw.- ]-t£- A-∂v- A-Xp-≠m-bn-√.- adn-®-v H-cp- kw-ib - w.- Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw- sa-Un-

`-c-W-kv-a-c-W-Iƒ_n.-sh-√nw-Kv-S-¨°¬- tIm-f-Pn¬- tUm-Iv-S¿- Uyq-´n-°v- C√m-Xn-cn-°p-Ib - pw- t\-gk -v -v I-Æq¿-°-v t^m¨- _p-°v- sN-bv-Xv- B-sc-b-¶n-epw- sIm≠v- t^m-Wn¬- kw-km-cn-∏n-°p-Ib - pw- sNbvX - m¬- ]-cn-lm-ky-am-bn-Øo-cn-t√-?.- t^mWn¬- kw-km-cn-°p-∂- B-fn-s‚- Nn-{X-hpwIq-Sn- Im-Wm-\p-≈- G¿-∏m-S-v D-≠m-bn-cp-∂psh-¶n¬- F-∂v- Hm¿-Øp-t]m-bn.F-¥m-W-v t]mw-hg- n.- In-S∂ - - Rm≥- Fgp-t∂-‰p.- t\-tc- t^m-Wn-cn-°p-∂- ÿ-esØ-Øn.- I-Æq¿- sS-en-t^m-¨- F-Ik -v t-v N©n¬- hn-fn-®v- "-"-C-Xv- a-{¥n- sh-√nw-Kv-S-¨B-Wv.- F-\n-°v- A-Xym-hi - y-am-bn- Xn-cp-h\-¥-]p-cw- sa-Un-°¬- tIm-f-Pv- {]n≥-kn∏mƒ- tUm.-X¶ - t- h-ep-hn-s\- t^m-Wn¬- In´-Ww.- ho-´n¬- t^m-Wp-t≠m-?"-"k - m¿,- cm-{Xn- hn-fn-®p-W¿-Øt- Wm-?'- '- Rm≥- hn-√n-°p-s∂-∂p- ]-db - q.."-"F - ∂ - m¬,- km¿- t^m-¨- Xm-sg- h-bv-

t°-≠.- H-∂p- ss{S- sN-øs - ´..-''- D-St- \- X-s∂- Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-ct- Ø-°phn-fn-°p-∂X - pw- D-St- \- X-s∂- {]n≥-kn-∏mfn-s\- In-´W - s - a-∂-v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw- F-I-v kvt- N-©p-Im-tcm-S-v ]-db - p-∂s - X-√mw- F-\n°p- tIƒ-°m-am-bn-cp-∂p.tUm.-X¶ - t- h-ep-hn-s‚- ho-´n¬- s_¬A-Sn-°m≥- Xp-Sß - n.- Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw- FIvk - t-v N-©n-se- Bƒ- F-Sp-Øp.- km¿,- kmdp- X-s∂- t\-cn-´p- kw-km-cn-®m¬- a-Xn.- cm{Xn- R-߃- kw-km-cn-®m¬- tZ-jy-s∏-Spw."-"i - c- n...-''- A-©p- an-\n-´v- t\-cw- s_-√-Sn-®p-sIm≠n-cp-∂p."-"-tb-kv,- tUm.- X-¶-th-ep,- l-tem..-"-"{]n≥-kn-∏m-fn-s‚- kz-cw- F-\n-°p- \-√X - pt]m-se- A-dn-bm-am-bn-cp-∂p."-"C - X - p- sh-√nw-KvS- ¨ - - B-Wv'- '- "-"\ - a- k - I -v m-cw- km¿-''- Rm≥- I-Æq-cn¬- \n-∂m-W.v - \-S∂ - - Imcyw- ap-gp-h\ - pw- hn-iZ- o-Ic- n-®p.- D-St- \- X-s∂tlm-k] -v n-‰e - n¬- sN-∂-v ]-cn-tim-[° - m-\pwG¿-∏m-S-v sN-bX -v p."-"-km¿,- sh≥- jm¬- sF- C≥-t^mwbp- Zn- dn-kƒ-´?v- '- '- - (F-t∏mƒ- ^-ew- A-dn-bn°-Ww.-)cm-hn-se- B-dp- a-Wn-°-v F-∂-v Rm≥- adp-]S- n- sIm-Sp-Øp.{]n≥-kn-∏mƒ- tUm.-X¶ - t- h-ep- D-S≥- Xs∂- Im¿- Hm-Sn-®v- sa-Un-°¬- tIm-f-Pn¬F-Øn.- A-t±-lw- sN-√p-tºmƒ- t\-gk -v -v IÆq-cn-te-°v- {S-¶v- tImƒ- _p-°v- sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p.- kv{- Xo-bp-sS- t^m-Wn¬- Iq-Snbp-≈- kw-km-cw- ap-gp-h≥- tI-´p- \n-∂- {]n≥kn-∏mƒ,- F-¥n-\m-W-v I-Æq-cn-te-°-v t^m¨- sN-øp-∂s - X-∂p- tNm-Zn-®p.\-S-∂- Im-cy-ß-sf-√mw- Np-cp-°n- ]-d-

™p.- C≥-k{-v S-£≥- _p-°n¬- tc-Js - ∏-SpØn-bn-´n-t√- F-∂p- {]n≥-kn-∏mƒ- tNm-Zn®p.- A-tX,- tc-Js - ∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v- F-∂p]-d™ - -v t\-gk -v -v _p-°-v F-Sp-Ø-v Im-Wn-®p.Uyq-´n- tUm-IvS- ¿- h-∂m¬- t^m-¨- sN-øWw- F-∂p- ]-d™ - X - -v A-\p-kc- n-°m-sX- \n߃- F-¥n-\-v t^m-¨- _p-°-v sN-bX -v p- F∂v- {]n≥-kn-∏m-fn-s‚- tNm-Zy-Øn-\v- a-dp-]Sn- D-≠m-bn-√.Uyq-´n- tUm-IS-v s - d- Xn-c° - n-b- {]n≥-kn∏m-fn-\v- A-t±-lw- ho-´n¬- t]m-bn- F-∂- adp-]S- n-bm-Wv- In-´n-bX - v.- \n¿-tZ-iØ - n-\v- hn]-co-Xa- m-bn- {]-h¿-Øn-®- t\-gk v- n-\v- I-Tn-\am-b- in-£- D-≠m-Ipw- F-∂p- ]-d™ - -v {]n≥kn-∏mƒ- ho-´n-te-°v- t]m-bn.cm-hn-se- B-dp- a-Wn-°v- {]n≥-kn-∏mƒF-s∂- hn-fn-®-v \-S∂ - - kw-`h - ß - ƒ- F-√mw]-d™ n-´v- F-¥p- sN-øW - w- F-∂p- tNm-Zn®p.Uyq-´n- k-a-b-Øv- lm-P-cm-Im-sX- ho´n¬- t]m-bX - n-\v- tUm-ISv- t- d-bpw- \n¿-tZ-iØn-\-v hn-]c- o-Xa- m-bn- {]-h¿-Øn-®- t\-gk -v nt\-bpw- k-ks -v ]≥-U-v sN-øm-\p-≈- \n¿-tZiw- sIm-Sp-Øp.Cu- kw-`-hw- sa-Un-°¬- tIm-f-Pvtlm-k] -v n-‰e - n¬- B-Ia- m-\w- kw-km-ch - n-jb-am-bn- am-dn.- H-cp- ]-{Xw- "-hn-Zq-cX - b - n¬- Ccp-∂p-≈- a-{¥n-bp-sS- ]-cn-tim-[\ - b - pw- in£-W- \-S] - S- n-bpw-'- F-∂- X-es - °-´n¬- saUn-°¬- tIm-fP - n¬- \-S∂ - - kw-`h - ß - ƒ- {]kn-≤o-Ic - n-®n-cp-∂p.- Uyq-´n-°v- lm-Pc - m-ImØ- tUm-ISv- ¿-am¿-°v- A-Xv- H-cp- D-{K≥- Xm°o-Xm-bn.- C-ß-s\-bp-≈- ]-e- \-S-]-Sn-Ifn-eq-sS-bm-W-v B¿-°pw- h-gß - m-Ø- sa-Un°¬- tIm-f-Pv- tlm-kv-]n-‰-en-se- tUm-IvS¿-am-sc- \n-b{- ¥-WØ - n¬- sIm-≠p-h∂ - X - .v (Xp-Sc- pw-)-

hmN-I-°-k¿Øv

]´nsb t]mse X√p∂p „ ]´nI PmXn-°m-c-\m-bXn-\m¬ aIs\ (sF.-F.-Fkv D-tZym-K-ÿ≥ sI.-kptcjv Ipam¿) ]´n- s bt∏mse X√p-∂p. ˛A- U z.- s I.- h n.- I p- a m- c ≥ (]´nI PmXn-˛-h¿K kw bp‡ thZn A[y-£≥) „ kn\n-ab - n-te-°p≈ hchn¬ ISpØ FXn¿∏m-bncp∂p F√m-h¿°pw. Chƒ \in®p F∂v Ah-scms° hn[n-sb-gp-Xm≥ XpS-ßn. kn\n-am-tem-Is - Ø-°p-dn®p km[m-c-W-°m¿°n-S-bn¬ Gsd A_-≤-[m-c-W-Iƒ \nd-™n-cp∂ Ime-am-WX - .v ˛_o\ B‚Wn (\-Sn) „ t]meokv k¿hokv tUmKv kvIzmUn¬ k¿°nƒ apX¬ apI-fn-tem-´p≈ dm¶n¬s∏´ ]´n- I sf Xmgv ∂ dm¶n- e p≈ h¿ keyq´v sNø- W - a - t √m. CXp sNøm-dpt≠m F∂v Hcp ]´n t]mepw Xnc-°mdn-√. ˛F.-Fw.-Bc - n^v (Fw.-F¬.F)


6

B-tc-m-Kyw--

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

kpc£nXa√mØ IpØnsh∏n-s\-Xnsc tk^vt]mbn‚ v A\- m-tcm-Ky-Ic- h- pw- kp-c£ - n-Xa- √m-ØX - p-am-b- Ip-Øn-sh-b] v- v- (C≥-sP£≥)- co-Xn-Iƒ-s°-Xn-sc,- {_n-´≥- Bÿm-\a- m-bp-≈- Po-hI - m-cp-Wy-kw-cw-`a- mb- tk-^v-t]m-bn-‚ v- {S-Ãv- C-¥y-bn¬hym-]I - a- m-b- {]-Nm-cW - - ]-cn-]m-Sn-Iƒ- kwL-Sn-∏n-°p-∂p.C-¥y-bn¬- \-S° - p-∂- Ip-Øn-sh-bv]p-If - p-sS- aq-∂n-sem-∂pw- Xo¿-Øpw- kpc-£n-Xa- √ - m-Ø- X-cØ - n-em-W-v \-SØ - s- ∏Sp-∂s - X-∂- I-≠Ø - e - n-s‚- A-Sn-ÿm-\Øn-em-W-v C-Xp- kw-_‘ - n-®p-≈- t_m[-h¬-°-c-Ww- e-£y-an-´p-sIm-≠p-≈k-a{- K-am-b- {]-Nc - W - - ]-cn-]m-Sn-Iƒ- Bhn-jI -v c- n-®n-cn-°p-∂X - .v - sX-‰m-b- Ip-Ønsh-bv-]v- co-Xn-I-fp-sS- {]-Xym-Lm-X-ßfn¬- \n-∂pw- A-\¥ - c - - ^-eß - f - n¬- \n∂pw- ]p-Xp-Xe - a- p-ds - b,- {]-tXy-In-®v- Ip™p-ßs- f- c-£n-°p-Is- b-∂X - m-W-v CuZu-Xy-Øn-s‚- A-Xy-¥n-I- e-£yw.F-√m- Ip-Øn-sh-bv-]p-I-fpw- kp-c£n-Xa- m-°p-Is- b-∂- t\-´Ø - n-\p- th-≠nbm-W-v X-ßf - p-sS- {]-h¿-Ø\ - s- a-∂-v tk^v-t]m-bn-‚ v- {S-Ãn-s‚- ÿm-]-I-\m-bam¿-Iv- tIm-kvI - - Nq-≠n-°m-´n.- D-]t- bmKn-®- kn-dn-©p-Iƒ- ho-≠pw- D-]t- bm-Kn-

°p-I,- th-≠{- X- ip-Nn-Xzw- ]m-en-°m-Xncn-°p-I- Xp-S-ßn- hn-hn-[- Im-c-W-߃sIm-≠m-W-v hn-Ik - z-cc- m-Py-ßf - n¬- \-S°p-∂- Ip-Øn-sh-b] -v p-If - n¬- `q-cn-]£ - hpw- kp-c£ - n-Xa- √ - m-Xm-bn- am-dp-∂X - .v tem-Im-tcm-Ky-kw-LS- \ - b - p-sS- I-W°p-Iƒ- {]-Im-cw- e-£° - W - ° - n-\v- Bfp-If - m-W-v Hm-tcm- h¿-jh - pw- F-bU -v k -v ,v sl-∏s- s‰-‰n-k˛-v _ - n,- sl-∏s- s‰-‰n-k˛-v k - n-

Xp-Sß - n-b- am-cI - t- cm-Kß - ƒ-°-v A-Sn-aI - fm-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂X - .v - Cu- km-lN - cy-Øn¬- kn-dn-©p-If - p-sS- ]p-\c- p-]t- bmKw- A-S° - w,- Ip-Øn-sh-b] -v p-am-bn- _-‘s∏-´p- \-S° - p-∂- F-√m- A-\[ - n-Ir-X- CS-]m-Sp-If - pw- X-Sb - p-∂X - n-\-v \n-ba- \ - n¿-ΩmWw- X-s∂- \-S-tØ-≠- k-a-bw- A-Xn{I-an-®n-cn-°p-Ib - m-sW-∂-v tIm-kI -v - ]-d™p.- P-\k - w-Jy-bpw- P-\k - m-{µ-Xb - p-tadn-b- C-¥y-sb-t∏m-sem-cp- cm-Py-Øv- CØ-cw- \-S] - S- n-Iƒ- A-Xy-¥m-t]-£n-X-

am-W.v I-gn-™- \-hw-_¿- 14˛-\v- in-ip-Zn-\Øn-em-W-v C-Xp-kw-_‘ - n-®p-≈- {]-Nc- W- ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°-v Xp-S° - a- m-bX - .v - ap≥cm-j{v- S-]X - n- tUm.- F.-]n.-sP- A-_Zv- pƒI-emw,- ap≥- t]m-eo-kv- ta-[m-hn- tUm.In-c¨ - - t_-Un- Xp-Sß - n-b- hn-in-jS-v - hy‡n-Iƒ- Cu- D-Zy-a-Øn-\v- ]n-¥p-W- \evI - p-∂p-≠.v - kp-c£ - n-Xa- √ - m-Ø- Ip-Øn-

sh-bv-]p-Iƒ-s°-Xn-sc-bp-≈- t_m-[h¬-°c- W - Ø - n-\v- {]-[m-\a- m-bpw- am-[ya-ßf - p-sS- k-lm-bw- D-]t- bm-Ks- ∏-Sp-Øm\m-W-v tk-^t-v ]m-bn-‚ -v {S-Ã-v D-t±-in-°p∂-X.v - C-Xn-\p-]p-ds- a,- cm-Py-sa-ºm-Sp-ap-≈300˛-Hm-fw- kn-\n-am- Xn-tb-‰d- p-If - n¬- {]Xn-Zn-\w- aq-t∂m- \m-tem- X-hW - - Cu- hnj-bh - p-am-bn- _-‘s- ∏-´- e-Lp-Nn-{Xw- {]Z¿-in-∏n-°m-\pw- ]-cn-]m-Sn-bp-≠v.- Iq-SmsX- H-cp- an-\n-‰v- 30 sk-°‚ - v- ssZ¿-Lyap-≈- H-cp- sS-en-hn-j≥- ]-c-kyw- X-øm-

dm-°n,- {]-ap-J- Nm-\e - p-Iƒ-hg- n- kw-t{]£-Ww- sN-øm-\pw- D-t±-in-°p-∂p.- td-Untbm-bpw- t_m-[-h¬-°-c-W- ]-cn-]m-SnIƒ-°v- hn-]p-ea- m-bn-Øs - ∂- D-]t- bm-Ks∏-Sp-Øp-∂X - m-Wv.- cm-Py-sØ- 14 {]-apJ- \-Kc- ß - f - n-em-bn- \-S° - p-∂- {]-Nc- W - ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v- sam-Øw- G-gp- e-£wbq-tdm- B-Wv- sN-e-hv- I-W-°m-°n-bn´p-≈X - .v D-Km-≠- t]m-ep-≈- Nn-e- cm-Py-ßfn¬- \n-b-a-\n¿-Ωm-W-Øn-eq-sS- kn-dn©p-If - p-sS- D-]t- bm-Kw- ]q¿-Wa- m-bpw- kpc-£n-Xa- m-°m≥- I-gn-™n-´p-s≠-∂-v tImkvI - - Nq-≠n-°m-´n.- C-¥y-sb-t∏m-se- hnim-eh - pw- P-\k - w-Jy-tb-dn-bX - p-am-b- Hcp- cm-Py-Ø-v C-Xp- kw-_‘ - n-®p-≈- t_m[-h¬-°c- W - w- G-sd- Zp-jI -v c- a- m-sW-¶nepw- tUm.- I-em-an-t\-bpw- tUm.- In-c¨ - t_-Un-tb-bpw- t]m-ep-≈- hy-‡n-I-fpsS- k-lm-bt- Øm-sS- Ir-Xy-am-b- ap-t∂‰w- \-SØ - m≥- I-gn-bp-sa-∂m-Wv- tk-^vt]m-bn-‚ v- {S-Ãn-s‚- {]-Xo-£.hn-iZ- h - n-hc- ß - ƒ-°-v sh-_s-v sk-‰pIƒ-:- www.safepointtrust.org; www. youthforhumanrights.org; www.marckoska.com.

k®n≥ \evIp∂ thZ\ kndn-©p-If- psS ]p\xcp]tbmKw hcpØp∂ hn\-Is- f-°p-

tUm. Nmƒkv tdm_¿Svkv dn®v Bƒ°msc t_m[-hX - I v c- n°m≥ tk^vt]m-bn‚ v Xbm-dm°nb eLp-Nn-{Xw kwhn-[m\w sNbvXXv tUmIvSd- mb Nmƒkv tdm_¿Svk.v

"k®n≥ ˛ Zn sUUven ]pjv' F∂ ap∂p an\n´v Nn{X-Øn¬ k®n≥ F∂ Ip´nbv°v kpc-£nX- a - √ mØ IpØn- h bv ∏ v \SØn-bX - n-\m¬ thZ-\t- bmsS acW- Ø n- t e°p \oßp- ∂ - X m Wv Nn{Xo-Ic- n-®n-cn-°p-∂X - .v lrZb-kv]¿inbmb Cu Nn{X-w Xntb-‰-dp-I-fn¬ {]Z¿in-∏n-®t∏mƒ CXv H∂c an\n´v ]ckyNn{X-am-°n-bXv sSen-hnj≥ Nm\-ep-I-fnepw kwt{]jWw sNbvXp. ¢n\n-°¬ {Sb-ep-Iƒ \SØp∂ skmdm-sP≥ _tbm-sSIvt\m-fP - okv F¬-F¬]n-bpsS knCH BWn-t∏mƒ Nmƒkv. t^mt´m-{Km-^n-bn¬ XXv]-c≥. ^mj≥ t^mt´m-{Km-^¿ F∂p t]sc-Sp-Øn-cn-°p-∂p. k®ns‚ IY 508 Zi-e£w Bƒ°m¿ CXn-\Iw I≠n-´p-s≠-∂mWv Icp-Xp-∂X - .v

kndn-©ns‚ D]-tbmKw Hcn-°¬ am{Xw Hc- n-°¬- D-]t- bm-Kn®- kn-dn-©v- D-t]-£n-°pI- am-{X-am-Wv- Ip-Øn-hb - v∏n-eq-sS- tcm-Kß - ƒ- ]-Sc- mXn-cn-°m≥- k-lm-bn-°p-Isb-∂X - m-Wv- bp.-sI-bn¬tI-{µ- Hm-^o-kp-≈- tk-^-v t]m-bn-‚ v- Nm-cn-‰n- {S-Ãns‚- \n-e] - m-Sv.F-Sp-°p-ID-]-tbm-Kn-®- kq-Nnbpw- kn-dn-©pw- \-in-∏n-®psh-∂v- D-d∏ - p- h-cp-tØ-≠Np-aX - e - - tcm-Kn-bpw- Iq-sSbp-≈h - c- pw- G-s‰-Sp-Øm¬ssh-Im-sX- {]-iv-\-]-cnlm-c-am-Ip-sa-∂v- tk-^vt]m-bn-‚ v- t{]m-P-Iv-Sv- amH-Sn-°p-It\-P¿- t]mƒ- a-≈n≥-kv.tem-Im-tcm-Ky- kw-LS- b - nse- C-Ωyq-ssW-tk-j≥Un-∏m¿-´vs - a-‚ n¬- a-≈n≥kv- B-dp- h¿-jw- {]-h¿Øn-®- ti-jw- 2006 am¿-®nem-Wv- A-hn-Sw- hn-´-Xv.- C\-in-∏n-°p-It∏mƒ- C≥-sP-£≥- tk^v‰- n- B≥-U-v F-a¿-P≥-knsd-kt-v ]m-¨k - -v I-¨k - ƒ-´‚ - .v - kp-c£ - n-Xa- m-b- Hmt´m- Un-tk-_nƒ,- \-¨- do- bq-k-_nƒ- kn-dn-©pIƒ-°v- B-tKm-f- \n-eh - m-cw- G¿-s∏-Sp-Øm-\p-≈C-‚¿-\m-jW - ¬- Ãm≥-Um¿-Uk -v -v Hm¿-Ks - s\-tkj≥- I-Ωn-‰n-bn¬- tem-Im-cm-Ky- kw-L-S-\-sb- akn-dn-©v-

bp-≈- Ip-Øn-hb - ∏ v- p-Iƒ- c-‡P - \ - y- ssh-dkp-Iƒ- ]-Sc- m≥- Im-cW - a- m-Ipw.- F-®s-v F-hnt]m-ep-≈- Iq-Sn-b- tcm-K-߃- am-{X-a-√- a™-∏n-Øw- t]m-ep-≈- tcm-Kß - f - pw- hym-]I-am-bn- C-Xp-aq-ew- ]-Sc- mw.•m-kn-tem- πm-Ãn-°n-tem- \n¿-an-®- kndn-©p-Iƒ- sX-‰m-b- co-Xn-bn¬- {]-tbm-Kn®m¬- A-]-I-S-km-[y-X- G-sd-bm-Wv.- ho≠pw- D-]t- bm-Kn-°m-hp-∂- kn-dn-©p-Iƒ- \ntcm-[n-®-v H-‰{- ]m-hi - y-sØ- D-]t- bm-KØ - n-\pti-jw- ]n-∂o-Sv- D-]-tbm-Kn-°m≥- ]-‰m-ØHm-t´m- Un-tk-_nƒ- kn-dn-©p-If - m-Wv- hym]-Ia- m-t°-≠s - X-∂p- t]mƒ- a-≈n≥-k-v ]-dbp-∂p.- C-Xn-\m-bp-≈- \n-ba- \ - n¿-am-Wa- m-W-v C-¥y-bn¬- B-h-iyw.- D-Km-≠-bn¬- A-SpØ-Im-eØ - v- C-Xn-\m-bp-≈- \n-ba- w- ]m-km°n-bn-´p-≠v.t]mƒ a≈n≥kv tUm. tPmk^v {^m≥knkv k¿-°m¿- B-ip-]-{Xn-I-fn-em-Wv- D-]tbm-Kn-®- kn-dn-©pw- kq-Nn-bpw- B-hi - y-am≈n≥-k-v {]-Xn-\n-[o-Ic- n-®n-cp-∂p.b- tcm-Km-Wp- \-io-Ic - W - - \-S] - S- n-Iƒ- Iq-Sm-sX- km]p-Xn-b- kn-dn-©-v Iq-Sn¬- \n-∂-v F-Sp-°p-I,- Ip-Øn- [m-cW - - B-h¿-Øn-®-v D-]t- bm-Kn-°m-\p-≈- km-lN - c- ywh-b∏ -v n-\p- ti-jw- A-X-v H-Sn-°p-I,- A-X-v kp-c£ - n-Xa- m- \n-eh - n-ep-≈s - X-∂v- tk-^vt- ]m-bn-‚ v- {]-h¿-Ø\ - ß - bn- H-cp- s]-´n-bn¬- \n-£] - n-®- ti-jw- ^-e{- ]-Za- m-bn- fp-am-bn- k-lI - c- n-°p-∂- sIm-®n- tIm-˛H - m-∏t- d-‰o-h-v sa\n¿-am¿-P\ - w- sN-øp-I- F-∂o- \-S] - S- n- {I-aß - f - m-W-v tk- Un-°¬- tIm-fP - v- A-tkm-kn-tb-‰v- s{]m-^k - ¿- tUm.^vt- ]m-bn-‚ -v ap-t∂m-´p- h-b° -v p-∂X - .v - Cu- e-Lp-kt- µ- tPm-k^ - v- {^m≥-kn-kv- kq-Nn-∏n-®p.- s]m-Xp- B-ip-]i-Øn-s‚- {]-Nm-cW - - ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°m-W-v {S-Ã-v t\-Xr- {Xn-If - n-ep-≈- Cu- {]-iv\ - w- A-[n-Ir-X¿- A-dn-bm-ØXzw- \-eI v- p-∂X - v.- s]m-Xp-P\ - - t_m-[h - X - I v- c- W - a- m-Wv- X-√.- k-∂≤ - {- ]-h¿-ØI - ¿- ap-∂n-´n-dß - n-bm¬- tcm-Kwe-£yw.]-cØ - p-∂- kq-Nn-Iƒ- \-in-∏n-°m≥- I-gn-bpw.- B-ip-]C-¥y-bn¬- C-t∏mƒ- aq-∂n-sem-∂p- Ip-Øn-hb - ∏ -v p- {Xn- ]-cn-k-c-ß-fn¬- \n-∂v- D-]-tbm-Kn-®- kq-Nn-I-fpwI-fpw- kp-c£ - n-Xa- √ - m-Ø- co-Xn-bn-em-W-v \-SØ - p-∂s- X- kn-dn-©p-If - pw- ti-Jc - n-°p-∂h - s - c- ssI-tbm-sS- ]n-Sn∂m-Wv- tk-^vt- ]m-bn-‚ v- Nq-≠n-°m-´p-∂X - v.- C-ßs - \- Iq-Sn- in-£n-°m-\p-≈- kw-hn-[m-\h - pw- D-≠m-IW - w.-

Z-¥-tcm-K- hn-Z-Kv-[¿-°vD-∂-X- ]-cn-io-e-\-hp-am-bnt\m-_¬- _-tbm-sI-b¿Z-¥t- cm-K- hn-ZK- [-v ¿-°-v D∂-X- ]-cn-io-e\ - - ku-Ic - y-hpam-bn- Cu-kv-sX-‰n-Iv- sU-‚ nkvS- n- cw-Ks- Ø- ap≥-\n-c° - m-cmb- t\m-_¬- _-tbm-sI-b¿.-

tSm-´¬- Cw-πm-‚ v- s{]m^n-jy≥-kn- t{]m-{Kmw- F-∂A-©-v sam-Uyq-fp-If - p-≈- Cu]-cn-io-e\ - w- H-cp- h¿-j° - m-ew\o-≠p- \n¬-Ipw.- F-√m-Øc- wCw-πm-‚p-Is- f-°p-dn-®pw- k-a{- K]-cn-io-e\ - h - pw- ¢n-\n-°¬- ]cn-Nb - h - pw- e-`y-am-°p-∂- CutIm-gk -v -v ]q¿-Øn-bm-°p-∂h - ¿°v- C-‚¿-\m-jW - ¬- tIm-¨{K-k-v Hm-^-v Hm-d¬- Cw-πm-t‚mf-Pn-Ãk -v n-s‚- s^-tem-jn-∏-v e`n-°pw.Cu- ]-cn-io-e\ - - ]-≤X - n-bnte-°-v A-t]-£n-°m-\p-≈- IqSp-X¬- hn-h-c-߃-°v- _-‘s∏- t S- ≠ - C- ˛ - s a- b n¬- : info.india@nobel biocare. com

sa-s{Sm-s]m-fn-kn-\vk-\k- vA-s{I-Un-t‰-j≥C-¥y-bp-sS- G-I- aƒ-´n\m-j-W¬- e-t_m-d-´-dn- sNbn≥- sa-s{Sm-s]m-fn-k-v sl¬Øv- k¿-ho-kn-\v- ku-Øv- B{^n-°≥- \m- j-W¬- A-s{I-

Un-t‰-j≥- kn-Ãw- (k-\-kv-)Aw-Ko-Im-cw.- Cu- Aw- Ko-Imcw- e-`n-°p-∂- G-I- e-t_m-d´- dn-bm-W-v sa-s{Sm-s]m-fn-k-v sl¬-Ø-v k¿-ho-k.v B-tKm-f-X-e-Øn¬- AwKo-Ic - n-°∏ - S- p-∂- (¢n-\n-°¬e-t_m-d´- d- n- Cw-{]q-hs-v a-‚ -v Asa≥-ks-v a-‚ k -v )-v ,- (tIm-fP - -v Hm^v- A-ta-cn-°≥- ]-tXm-fP - n-Ã-v kv)- ,- (\m-jW - ¬- A-s{I-Un-t‰j≥- t_m¿-U-v t^m¿- sS-ÃnwKv- B≥-U-v Im-en-_t- d-j≥- et_m-d´- d- o-k-v )- Aw-Ko-Im-cß - fpw- sa-s{Sm-s]m-fn-kn-\p-≠v.-

{io[- c- ob- w¢n-\n-°p-IƒB-cw-`n°- p-∂pt\{- X-Nn-In-’m- tI-{µ-amb- Iq-Øm-´p-Ip-fw- - {io-[c- o-bwB-bp¿-th-Zn-Iv- sF- tlm-kv]n-‰¬- B‚ -v dn-k¿-®-v sk‚¿tI-c-f-Øn-se- {]-[m-\-s∏-´50 \-Kc - ß - f - n¬- B-bp¿-th-ZH.-]n- ¢n-\n-°p-Iƒ- B-cw`-n°p-∂p.{-^m-ss©-kn- hy-h-ÿb-ne - m-Wv- ¢n-\n-°p-Iƒ- B-cw`n-°p-∂X - .v - B-bp¿-th-Z- t\-{XNn-In-’b - ° -v -v {io-[c- o-bw- sFtlm-k] -v n-‰e - n-se- tUm-IS-v ¿-amcp-sS- tk-h\ - w- e-`y-am-Ip-∂X - ns\m-∏w- a-‰p- B-bp¿-th-Z- NnIn-’b - v-°m-bn- ]p-ds - a-\n-∂p≈- {]-K-¤-cp-sS- tkh-\-ßfpw- e-`y-am-Ipw.-


Im-bn-Iw-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

7

sIm-®n- t_mƒ-Km-´n-bn¬- H-cp- h¿-j-Øn-\p-≈n¬- a-do-\sIm-®n- t_mƒ-Km-´n-bn¬- 50 bm-´p-Iƒ-°v- \-¶q-c-an-Sm≥I-gn-bp-∂- X-c-Øn¬- a-do-\-bpw- 40 ap-dn-I-tfm-Sp- Iq-Sn-b- a-do-\lu-kpw- dn-{In-tb-j≥- sk-‚-dpw- H-cp- h¿-j-Øn-\p-≈n¬- ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v- B-`y-¥-c-˛-Sq-dn-kw- a-{¥n- tIm-Sn-tb-cn- _m-eIr-jW v- ≥.-sIm-®n≥- t]m¿-´v- {S-Ãn¬- \-S∂ - - thmƒ-thm- Hm-jy≥td-kv-˛-C-¥y- tÃm-]v- Hm-h¿- B-tLm-j-ß-fn¬- A-[y-£-X- hln-®p- {]w-kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p- a-{¥n.-

Sq-dn-kw- cw-K-Øv- tI-c-f-Øn-\v- G-sd- `m-hn-bp-≠v.- F-∂m¬C-Xp- ]q¿-W-am-bpw- D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥- tI-c-f-Øn-\v- I-gn™n-´n-√.- A-Xn-\m¬- thmƒ-thm- Hm-jy≥- td-kv- t]m-ep-≈]p-Ø≥- kw-cw-`-ß-sf- t{]m-’m-ln-∏n-°p-sa-∂p- tIm-Sn-tb-cn]-d-™p.tI-{µ- {]-hm-k- Im-cy-a-{¥n- h-b-em¿- c-hn- B-tLm-j-߃D-ZvL - m-S\ - w- sN-bvX - p.- tI-cf - Ø - n-s‚- a-t\m-lm-cn-X- k-µ¿-iI - ¿-

°pw- thmƒ-thm- So-aw-K-߃-°pw- G-sd- B-kzm-Zy-I-c-am-I-s´sb-∂v- c-hn- B-iw-kn-®p.Fw.- ] n- a m- c m- b - tUm- sk- _ m- à y≥- t ]mƒ,- N- { µ≥]n-≈,- Fw.-F¬.-F-am-cm-b- s{]m-^- sI.-hn- tXm-a-kv,- tXma-kv- Nm-≠n,- t]m¿-´v- {S-Ãv- sN-b¿-am≥- F≥- cm-a-N-{µ≥,Sq-dn-kw- sk-{I-´-dn- tUm- hn.-th-Wp- Xp-S-ßn-b-h¿- kw-_‘n-®p.-

tI-c-f-Øn¬- 2010˛¬- tZ-io-b- K-bnw-kv-;h≥- ku-I-cy-߃- G¿-s∏-Sp-Øpwkw-ÿm-\Ø - -v 2010˛¬- \-S° - p-∂- tZio-b- K-bnw-tkm-sS- 14 Pn-√-I-fn-epw- Imbn-I- hn-Ik - \ - Ø - n-\m-hi - y-am-b- A-Sn-ÿm\- ku-I-cy-߃- D-≠m-Ip-sa-∂v- a-{¥nFw.-hn-P-b-Ip-am¿- \n-b-a-k-`-bn¬- ]-d™p.- tZ-io-b- K-bnw-kn-s‚- am-Xr-Ib - n¬Cu- h¿-jw- ap-X¬- tI-c-fm- K-bnw-kv- Bcw-`n-°p-sa-∂pw- a-{¥n- ]-d-™p.Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw,- F-dW - m-Ip-fw,- tImgn-t°m-Sv- F-∂n-h-bm-Wv- K-bnw-kn-s‚- apJy-th-Zn-Iƒ.- sIm-√w,- B-e∏ - p-g,- Xr-iq¿,a-e-∏p-dw,- I-Æq¿- F-∂n-h- D-]-th-Zn-I-fmIpw.- C-¥y≥- H-fn-ºn-Ivk - v- A-tkm-kn-tbj-s‚- am-\-Z-Wv-U-a-\p-k-cn-®p-≈- ku-Icy-ß-sfm-∂pw- X-s∂- C-t∏mƒ- tI-c-fØn¬- C-s√-∂pw- a-{¥n- ]-d-™p.- A-Xn\m¬,- C-Xn-\m-h-iy-am-b- H-cp- t{]m-P-Iv-Svdn-t∏m¿-´-v X-bm-dm-°m≥- sI.-Fk - .v s - F.-Un.-

kn-sb- G¬-∏n-®n-´p-≠v.- 2010 ta-bv- H-∂n\m-Wv- K-bnw-kv- B-cw-`n-°p-∂-Xv.50,-000 t]¿-°v- C-cn-°m-hp-∂- {]-[m\- tÃ-Un-bw,- Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv- ]p-Xnb- C≥-tUm¿- tÃ-Un-bw,- ]n-c-∏≥-tIm-´vA-¥m-cm-jv-{S- \o-¥¬-Ip-fw,- sIm-√-Øvtlm-°n- S¿-^,v - C≥-tUm¿- tÃ-Un-bw,- Be-∏p-gb - n¬- hm-´¿- kvt- ]m¿-kv- tÃ-Un-bw,]p-∂-a-S-°m-b-en¬- s\-lv-dp- t{Sm-^n- ]h-en-b≥,- F-dW - m-Ip-fØ - v- B-[p-\n-I- jq´nw-Kv- td-©v,- A-¥m-cm-jv-{S- \n-e-hm-c-ap≈- kzn-Ωnw-Kv- ]qƒ- F-∂n-h-bpw- ]-WnI-gn-∏n-°pw.- Xr-iq¿- \o-¥¬-Ip-f- k-ap®-b-tØm-Sp- tN¿-∂v- C≥-tUm¿- tÃ-Unbw- ]-Wn-bpw.- a-e-∏p-d-Øv- Im-en-°-‰v- bqWn-th-gv-kn-‰n- tÃ-Un-b-Øn¬- sh-tem{Umw- \n¿-an-°pw.tIm-gn-t°m-´-v 400 ao-‰¿- {Sm-°p-≈- tÃ-

Un-b-hpw- C≥-tUm¿- tÃ-Un-b-hpw- \n¿an-°pw.- I-Æq-cn¬- C≥-tUm¿- tÃ-Un-bam-Wv- ÿm-]n-°p-∂-Xv.- 1,-000 tIm-Sn- cq-]bp-sS- hn-I-k-\- {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv- tZio-b- sK-bnw-kn-t\m-Sv- A-\p-_-‘n-®v- \S-°p-∂X - v.C-Xp-Iq-Sm-sX- c-≠mw- L-´-am-bn- Imk¿-tKm-Uv- Pn-√b - n¬- Pn-√m- kvt- ]m¿-Svk - vtImw-π-Iv-kpw- h-b-\m-´n¬- H-cp- C-‚¿-\mj-W¬- B¿-®-dn- s{S-bn-\nw-Kv- sk-‚-dpwa-e-∏p-d-Øv- ^p-Sv-t_mƒ- A-°m-U-an-bpw]m-e-°m-Sv,- tIm-´-bw- F-∂n-hn-S-ß-fn¬C≥-tUm¿- tÃ-Un-bß - f - pw- C-Sp-°n-bn-seaq-∂m-dn¬- ssl- B¿-´n-Syq-Sv- s{S-bn-\nw-Kvsk-‚-dn-s‚- c-≠mw- L-´-hpw- ]q¿-Øn-bm°pw.- K-bnw-kv- hn-t√-Pv- Xn-cp-h-\-¥-]p-cØm-bn-cn-°p-sa-∂v- hn.-Un- k-Xo-is - ‚- k_v-an-j-\v- a-dp-]-Sn-bm-bn- a-{¥n- ]-d-™p.a-dt- Um-W-

sdm-Wmƒ-tUm- a-S-ßn-h-cp-∂ptem-Iw- I-≠- F-°m-e-sØ-bpw- an-I®- kvs - s{S-°¿-am-cn-sem-cm-fm-b- {_-ko-en-b≥Xm-cw- sdm-Wmƒ-tUm- ^p-Sv-t_mƒ- I-f-Ønte-°p- a-Sß - n-hc - p-∂p.- Zo¿-LI - m-ew- ]-cn-°ns‚- ]n-Sn-bn-em-bn-cp-∂- sdm-Wmƒ-tUm- {_ko-en-b≥- kq-∏¿- ¢-∫m-b- sIm-dn-¥n-b≥kn-\p- th-≠n-bm-Wv- ho-≠pw- _q-´v- A-Wnbp-∂X - v.C-‰m-en-b≥- ¢-∫m-b- F-kn- an-em-\n¬I-fn-®p-sIm-≠n-cn-s°- s^-{_p-hc - n-bn¬- Im¬ap-´n-t\-‰- ]-cn-°n-t\-Øp-S¿-∂-v I-fn-°f - Ø - n¬\n-∂p- sdm-Wmƒ-tUm- ]n≥-am-dp-Ib - m-bn-cp-∂p.I-fn-°-f-Øn¬- Xn-cn-®p-h-cm≥- I-gn-™- Iptd- am-k-ß-fm-bn- Xo-{h-{i-a-Øn-em-bn-cp-∂psh-∂-v 32˛-Im-c\ - m-b- sdm-Wmƒ-tUm- ]-d™ p.aq-∂p- X-h-W- an-I-®- tem-I-^p-Sv-t_m-f-dpwc-≠p- X-h-W- an-I-®- bq-tdm-]y≥- ^p-Sv-t_mf-dp-am-bn-cp-∂- sdm-Wmƒ-tUm- Xn-cn-®p-hc - p-∂Xv- B-cm-[I - s - c- B-th-iØ - n-em-°n-bn-cn-°pI-bm-Wv.- sdm-Wmƒ-tUm-bp-sS- h-c-hn¬- X߃- k-¥p-jvS- c - m-sW-∂v- ¢-∫vA-[n-Ir-X-cpw- ]-d-™p.1994˛-epw- 2002˛-epw- tem-I-In-co-Sw- Nq-Snb- {_-ko¬- So-an-se- Aw-K-am-bn-cp-∂p- sdmWmƒ-tUm.- 2002˛¬- A-t±-lØ - n-s‚- an-Ih - psIm-≠m-Wv- {_-ko¬- In-co-Sa - W - n-bp-∂X - v.-

]¥p-Ifn-°v]p-Ø\p-W¿-hvao-\m-£n-

Xcn-im-bn-°n-S°p-∂ tIcf

sdm-Wmƒ-tUm {_-ko-en-se- G-‰-hpw- h-en-b- ¢-∫p-Ifn-sem-∂m-W-v sIm-dn-¥n-b≥-k.v - {]-ik - X -v - Xmc-ß-fm-b- sU-t°m,- sS-h-kv,- Zn-Z- F-∂n-h¿ap-º-v Cu- ¢-∫n¬- I-fn-®n-´p-≠.v - ]-cn-°p- ÿnc-am-bn- A-e-´p-∂- sdm-Wmƒ-tUm- C-\n- F{X- am-{Xw- tim-`n-°p-sa-∂v- A-dn-bm-\n-cn-°p∂-tX-bp-≈p.-

^p-St- v _mƒ- {Ku-≠p-Ifn¬- ]®∏ns‚ km-∂n-[y-hp-ambn- CXm- c≠phm¿ØIƒ. C - w-•o- j - - v {]o-an-b¿- eoKn-s‚ am-Xr-Ibn¬- sIm-®n≥- {]oan-b¿- eo-K.v - Pn.-hn- cm-P ^p-St-v _mfn-\-v ho-≠pw- Po-h≥-hbv° - p-∂p.FdWm-Ip-fw- Pn-√m- ^pSvt- _mƒAtkm-kn-tbjs‚ ap≥-ssI-bn¬- kw-LSn-∏n-°p-∂Xm-W-v sIm®n≥- {]o-an-b¿- eo-K.v - \Kcw- tI{µoIcn-®p-≈ kw-kY - v m-\sØ BZys{]m-^jW¬- eo-K- v ASp-Ø h¿jw- s^{_p-hcn-bn-tem- am¿-®ntem- \S°p-sa∂v- kw-Lm-SI¿]dbp-∂p.- alm-cm-Pm-k-v tIm-fPv{Ku-≠n¬- Bchap-bcp-∂ B kp-Zn-\Øn-\m-bn- \ap-°-v Im-Øncn-°mw.- 1984˛se Xm¬-°m-en-I Km-edn- Zp-c¥sØXp-S¿-∂vA∂sØ ss^\epw- Nm-ºy≥jn-∏- v Xs∂bpw- Dt]£n-t°≠nh∂ Pn-.h - n- cmP Nm-ºy≥-jn-∏-v XekvY - m-\Øv- ho-≠pwh∂p- IfnØm-fw- sIm-≠p-hcp-sa∂v- {]Xo£n-°mw.-

]-Zp-t°m-¨- sN-b¿-am-\m-bnhn-Z-Kv-[- k-an-XntI-c-f-Øn-se- kv-Iqƒ,- k¿-h-I-em-im-em- X-e-ßfn-se- Im-bn-I- {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ- im-k{v- Xo-ba - m-°p-∂X - n\p- {]-Im-iv- ]-Zp-t°m-¨- sN-b¿-am-\m-bn- H-cp- hn-Z-Kv-[k-an-Xn- cq-]-h-Xv-I-cn-°p-sa-∂v- hn-Zym-`ym-k-a-{¥n- Fw.F- t_-_n.H-fnw-ºn-Iv-kv- jq-´nw-Kv- tP-Xm-hv- A-`n-\-hv- _n-{µ-bv°v- hn.-sP.-Sn- lm-fn¬- H-cp-°n-b- A-\p-tam-Z-\-®-S-ßn¬{]-kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p- a-{¥n.- Cu- hn-Z-Kv-[-k-an-Xnbn¬- ]-Zp-t°m-Wn-s\m-∏w- {]-h¿-Øn-°m≥- A-`n-\-hv_n-{µ-bpw- k-Ω-Xn-®n-´p-≠v.tI-c-f-Øn-se- ^p-Sv-t_m-fn-s‚- h-f¿-®-bv-°v- F-¥pk-lm-b-hpw- sN-øm-sa-∂p- tem-I-{]-i-kv-X- ^p-Sv-t_mf¿- a-d-tUm-W-bpw- k-Ω-Xn-®n-´p-≠v.- a-d-tUm-W- tIm¬s°m-Ø- k-µ¿-in-®-t∏mƒ- Cu- B-h-iy-hp-am-bntI-c-f-Øn-s‚- {]-Xn-\n-[n-Iƒ- A-t±-l-sØ- k-µ¿in-®n-cp-∂p.tI-c-f-Øn-s‚- Im-bn-I- tem-I-sØ- \-ho-I-c-W-ßsf-°p-dn-®v- A-`n-\-hv- _n-{µ-tbm-Sp- Nn-e- Im-cy-߃- N¿®- sN-bv-Xn-´p-≠v.- A-t±-l-Øn¬-\n-∂v- hn-e-s∏-´- ]-e\n¿-tZ-i-ß-fpw- e-`n-®n-´p-ap-≠v.- A-Xp- {]m-tbm-Kn-I- Xe-Øn-se-Øn-°m≥- {i-an-°p-sa-∂pw- a-{¥n- ]-d™ p.- kvIqƒ,- k¿-h-I-em-im-em- cw-K-ß-fn-se- Im-bn-I- {]-h¿Ø-\ß - ƒ- G-Io-Ic - n-°m-\pw- im-k{v- Xo-ba - m-°m-\p-ap-≈{]-h¿-Ø\ - ß - f - n¬- Xm≥- t\-cn-´p- ]-¶m-fn-Øw- h-ln-°msa-∂pw- _n-{µ- k-Ω-Xn-®n-´p-s≠-∂v- a-{¥n- A-dn-bn-®p.-


cmyk 8

Im-gv-N-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

dn-® ]-t√m-SvUm-Un Iq-fn¬C¥ - y≥- tam-Ue - pw- ln-µn,X-an-g,v - I-∂S- ,- sX-ep-¶-v kn-\n-amXm-ch - p-am-b- dn-®- ]-t√m-S-v a-eb - mf-Øn-te-°.v - Um-Un- Iqƒ- F-∂Nn-{X-Øn¬- a-Ωp-´n-tbm-sSm-∏a- mWv- A-`n-\-bw.- B-\n- F-∂- IYm-]m-{X-sØ-bm-W-v A-hX - c- n-∏n°p-∂X - .v - Nn-{Xo-Ic- W - Ø - n-en-cn°p-∂- Um-Un- Iqƒ- 2009˛¬- {]Z¿-i\ - Ø - n-s\-Øpw.1980 Hm-K-Ãv- 30˛-\v- t_mws_-bn¬- P-\n-®- dn-®- _m-eX - mc-am-bn-´m-Wv- ln-µn- kn-\n-a-bnse-Øp-∂-Xv.- 1991˛¬- A-\n¬I-]q-dn-t\m-sSm-∏w- e-ta- F-∂ln-µn- Nn-{X-Øn¬- ]q-P-bm-bn.1997˛¬- jm-dq-JJ v- m-t\m-sSm-∏w_m-e-Xm-c-am-bn- ]¿-tZ-in¬.2000˛¬- sX-ep-¶p- Nn-{X-am-b- \php- Im-he - n-bn¬- an-I® - - \-Sn-°p-≈- ^n-enw-s^-b¿- A-hm¿-Uv- t\-Sn.2001˛¬- Xn-cp-P√ - p- (sX-ep-¶)-v ,- jm-Pl - m≥- (X-an-g)-v ,- 2002˛¬- A-√n- A¿Pp-\- (X-an-gv-),- Ip-®v- Xpw- I-tlm- Ip-®v- lw- I-tlw- (ln-µn-),- tlm-fn(sX-ep-¶)-v ,-2003˛¬- Im-X¬- In-dp-°≥- (X-an-g)-v ,- Xpw- tk- an¬-°¿- tdmwKv- \-º¿- (ln-µn-),- 2004˛¬- N-∏m-se- (I-∂S- )- ,- A-·n- ]w-Lv- (ln-µn-),tIm≥- tl- tPm- k-]vt- \m- taw- B-bm- (ln-µn-),- 2005˛¬- Pp-em-´- (I∂-S)- ,- \o¬- B≥-Uv- \n-°n- (ln-µn-),- 2006˛¬- kw-Xnw-Kv- kw-Xnw-Kv- D\-°pw- F-\° - pw- (X-an-g)v- - F-∂n- Nn-{X-ßf - n¬- A-`n-\b - n-®p.X-an-gn¬- \¬-hc - h - v,- sX-ep-¶n¬- t_- aq-hn-kn-s‚- H-cp- Nn-{Xw- F∂n-hb - n-em-Wv- a-eb - m-fØ - n-√m-sX- C-t∏mƒ- A-`n-\b - n-°p-∂X - v.- BNn-{X-ßf - pw- A-Sp-Ø- h¿-jw- F-Øpw.-

sk-do-\m- h-lm-_vXn-cn-s®-Øp-∂pI-e-≠-dn-eq-sSa-e-bm-f- kn-\n-a-bn¬- Xn-f-ßn-\n-∂n-cp-∂- \m-bnI- sk-dn-\m- h-lm-_-v 23 h¿-jØ - n-\p- ti-jw- Xn-cn-s®Øp-∂p.- H-t´-sd- an-I® - - \m-bn-I- I-Ym-]m-{X-ßs - f- A-hX-cn-∏n-®v- F-¨] - X - p-If - n¬- \n-d™ p-\n-∂- Cu- \m-bnI- G-sd- \m-fm-bn- hn-kv-ar-Xn-bn-em-bn-cp-∂p.- a-tl-jvkw-hn-[m-\w- sN-øp-∂- I-e≠ - ¿- F-∂- Nn-{X-Øn-eq-sSbm-Wv- sk-do-\b - p-sS- Xn-cn-®p-hc- h - v.\m-bm-´v,- Nm-ac - w,- a-Zt- \m-’h - w,- F-¥n-t\m- ]q-°p∂- ]q-°ƒ,- ]m-fß - ƒ,- ]-ck - ] v- c - w- Xp-Sß - n- H-t´-sd- Nn{X-ßf - n¬- \m-bnIm- {]m-[m-\y-ap≈- I-Ym-]m-{Xß-fn-eq-sS- apwss_-°m-cn-bm-bCu- \-Sn- a-e-bmfn-I-fp-sS- {]n-bs∏-´- \m-bn-Ib - mbn.- 1985˛¬- {]nb-Z¿-i≥- kw-hn[m-\w-sN-bX -v - ]p∂m- c w- sNm- √ ns®m-√n- F-∂- Nn{X-tØm-sS- a-ebm-fØ - n-se- I-cnb¿- a-Xn-bm-°p-Ibm-bn-cp-∂p- skdo-\.X-¶w- tPm¿-P-v F-∂- tIm-fP - -v A[ym- ] n- I - b p- s Sth-j-am-Wv- I-e≠-dn¬- sk-do-\bv-°v.- am-Xr- ]p{Xo-_‘ - Ø - n-s‚- Xo-{h-Xb - m-W-v Cu- Nn-{X-Øn-eq-sS- Ah-Xc- n-∏n-°p-∂X - .v - 23˛m-as - Ø- h-bk - n¬- hn-[h - b - m-b- X¶w- tPm¿-Pn-\-v G-I- a-Iƒ- sIm-®p-dm-Wn-bm-bn-cp-∂p- F√mw.- A-Ωb - pw- a-If - pw- am-{X-ap-≈- Cu- tem-IØ - n-te°v- a-s‰m-cmƒ-Iq-Sn- I-S∂ - p-h∂ - X - n-s\-Øp-S¿-∂p-≠m-Ip∂- kw-`h - ß - f - m-Wv- I-e≠ - ¿- ]-db - p-∂X - v.- \-hym- \m-bcm-Wv- sIm-®p-dm-Wn-sb- A-hX - c - n-∏n-°p-∂X - v.- ]r-Yzn-cmPv- Cu- kn-\n-ab - n¬- H-cp- {]-[m-\- I-Ym-]m-{X-sØ- Ah-Xc- n-∏n-°p-∂p.sk-do-\m- h-lm-_n-s\- a-eb - m-fØ - n¬- G-‰h - pw- {it≤-b-bm-°n-b- Nn-{X-am-bn-cp-∂p- `-c-X-s‚- Nm-a-cw.1980˛¬- tIm-´b - w- kn.-Fw.-Fk - v- tIm-fP - n¬-h® - m-bn-cp∂p- C-Xn-s‚- Nn-{Xo-Ic- W - w.- C-t∏mƒ- c-≠p- ]-Xn-‰m-≠n\p- ti-jw- sk-do-\- Xn-cn-®p-hc- p-∂- I-e≠ - d- n-s‚- Nn-{XoI-cW - h - pw- kn.-Fw.-Fk - v- tIm-fP - n¬-h® - m-Wv.- \-¥ym-´v^n-enw-kn-s‚- _m-\-dn¬- k-Pn- \-¥ym-´m-Wv- Cu- Nn{Xw- \n¿-an-°p-∂X - .v -

A-an-Xm-`n-\vD-≠- \n-d-®dn-thmƒ-h¿ apw-ss_-bn¬- `o-Ic - ¿- sh-Sn-bp-b¿-Øp- Xm-WU v- h - a- m-Snb- cm-{Xn-If - n¬- t_m-fn-hp-Uv- C-Xn-lm-kw- A-an-Xm-`v- _-®≥X-s‚- sse-k≥-kp-≈- dn-thmƒ-h¿- X-eb - W - b - ° -v S- n-bn¬- h®m-Wv- D-dß - n-bs - X-∂v- A-an-Xm-`n-s‚- tªm-Kn¬- sh-fn-s∏-Spج.- Po-hn-XØ - n¬- B-Zy-am-bm-Wv- D-≠- \n-d® - - tXm-°pwX-eb - ° -v S- n-bn¬- h-®-v In-S° - p-∂X - .v - .-32 dn-thmƒ-hd- m-W-v A-anXm-`v- D-]t- bm-Kn-°p-∂X - v.- apw-ss_- sX-cp-hp-If - pw- sI-´n-Sß - fpw- I-Øn-ba- c - p-∂X - p- Sn-hn-bn¬- I-≠p- A-a¿-jw- ]q-≠m-Wvdn-thmƒ-h¿- ssI-bn-se-Sp-ØX - v.-

]n-∂-Wn- Km-b-I-cp-sS- A-P-¥-

]n-∂W - n- Km-bn-Ia- m-cp-sS- {]-Wb - I - Y - b - m-WvA-P¥ - - F-∂- Nn-{Xw- ]-db - p-∂X - .v - F-t√m-d- aq-hn- ¢_v- A-hX - c- n-∏n-°p-∂- Cu- Nn-{X-Øn-s‚- \n¿-am-Ww,c-N\ - ,- c-N\ - ,- kw-hn-[m-\w- cm-P∏ - - c-hn-i¶ - ¿,- \n¿-hln-°p-∂p.hn-\p- tam-l≥- \m-bI - \ - m-Ip-∂- Nn-{X-Øn¬- lWn- tdm-km-W-v \m-bn-I.- A-\m-Y\ - m-b- B-\µ - n-s‚(hn-\p- tam-l≥-)- Po-hn-XI - Y - b - m-Wv- Nn-{Xw- ]-db - p∂-X.v - B-\µ - -v an-Is - ®m-cp- \m-bI - \ - pw- kw-Ko-X- kwhn-[m-bI - \ - p-am-bn-cp-∂p.- am-Xm-]n-Xm-°f - n-√m-Ø- Ipd-h-v \n-IØ - n-bn-cp-∂X - -v lu-k-v Hm-Wd- m-bn-cp-∂p- (lcn-{io- A-tim-I≥-).- B-\µ - -v a-eb - m-fØ - n-se- \-º¿h-¨- Km-bI - \ - m-Ipw.- t\m-°n-t°m- F-∂v- lu-kvHm-W¿- Im-Wp-∂h - t- cm-sS-√mw- ]-db - pw.an-I® - - Km-bI - \ - m-Ip-∂X - -v kz-]\ -v w- I-≠-v B-\µv- Km-\t- a-fI - f - n¬- ]m-Sn-bpw- tIm-dk - v- ]m-Sn-bpw- \S-∂p.- C-Xn-\n-S-bn-em-Wv- B-\-µn-s‚- Po-hn-X-Ønte-°v- A-P¥ - - (l-Wn- tdm-k)v- - F-∂- A-‘K - m-bnI- I-S-∂p-h-∂-Xv.- A-P-¥-bp-sS- km-ao-]yw- B-\µn-\v- h-en-sbm-cp- X-W-em-bn.- A-h-s‚- a-\-kn¬A-P¥ - - C-Sw- I-s≠-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p.-

H-cn-°¬,- B-\µ - v- A-P¥ - s - b- sF- kvs - ]-je - nÃv- tUm.- A-c-hn-µn-s‚- A-Sp-Øv- sIm-≠p- sN-∂p.A-P¥ - b - ° -v -v Im-gN -v - Xn-cn-®p-In-´p-sa-∂-v tUm-IS-v ¿- ]d-™p.- ]-t£,- Iq-Sp-X¬- ]-Ww- sN-e-h-gn-°-Ww.]-Ww- I-s≠-Øm-\m-bn- tam-l≥- kn-Øm-cb - p-sS- t\Xr-Xz-Øn¬- A-ta-cn-°-bn¬- t{]m-{Kmw- \-S-Øm≥B-\µ - v- Xo-cp-am-\n-®p.- A-t∏m-gm-Wv- B-\µ - n-s‚-bpwA-P¥ - b - p-sS-bpw- Po-hn-Xw- X-In-Sw-ad- n-®- kw-`h - ß - ƒI-S∂ - p-h∂ - X - .v hn-\p- tam-l≥,- l-cn-{io- A-tim-I≥,- k-enw-Ipam¿,- am-ap-t°m-b,- km-bI v- n-c¨ - ,- A-\n-b∏ - ≥,- B-\µv,- B-e∏ - n- A-jvd- ^ - v,- l-Wn- tdm-kv,- D-j,- s]m-∂Ω- _m-_p- F-∂n-ht- cm-sSm-∏w- tam-l≥- kn-Øm-c,_n-Pp- \m-cm-bW - ≥- F-∂n-hc- pw- A-`n-\b - n-°p-∂p.kw-Ko-X-Øn-\v- {]m-[m-\yw- \¬-Ip-∂- A-P-¥bn¬- C-fb - c- m-Pb - p-sS- H≥-]X - -v Km-\ß - f - p-≠.v - F-t√md- aq-hn- ¢-∫n-\p- th-≠n- \n¿-an-°p-∂- Nn-{X-Øn-s‚Iym-ad- ˛- - C-fh - c - P - v,- Km-\ß - ƒ-˛- F-kv.- c-ta-i≥-\mb¿,- kw-Ko-Xw-˛- C-fb - c- m-P,- tIm- U-bd- I - S-v ¿-˛- l-\okv,- F-Un-‰nw-K˛-v - P-bi - ¶ - ¿,- s{]m-U£ - ≥- I-¨t- {Smf¿-˛- F.- I-_o¿,- hn-Xc- W - w-˛- F-t√m-d- dn-eo-tk-gk -v .v -

Ip-kr-Xn-I-fp-am-bn- ho-≠pw- l-cn-l¿- \-K¿Ah- ¿- Xn-cn-®p-hc- p-Ib- m-Wv.- ]-Xn-s\-´vh¿-jw- ap-ºv- a-eb - m-fn-Is - f- X-ßf - p-sS- \n¿tZm-jß - f - m-b- Ip-kr-Xn-Iƒ-sIm-≠-v Hm¿-Ø-v Hm¿-Ø-v Nn-cn-°m≥- A-hk - c- w- kr-jS-v n-®- C≥l-cn-l¿- \-Kd- n-se- B- \m¬-h¿- kw-Lw.- alm-tZ-h≥,- tKm-hn-µ≥-Ip-´n,- A-∏p-°p-´≥,- tXma-kp-Ip-´n- ho-≠pw- l-cn-l¿-\K - d- n¬- {]-Xy-£s∏-Sp-Ib - m-W.v - c-≠mw- l-cn-l¿- \-K¿.a-eb - m-f- kn-\n-ab - n¬- lm-ky-Øn-\v- ]pXn-b- `m-hw- \¬-In-b- kn-≤n-Jv- em¬- kw-hn[m-\w-sN-bX -v - C≥- l-cn-l¿- \-K¿- F-∂- Nn{X-Øn-s‚- c-≠mw- `m-Kw- em-em-W-v kw-hn-[m\w- sN-øp-∂X - .v C≥- l-cn-l¿- \-K¿- F-∂- Nn-{X-Øn¬{]-[m-\- I-Ym-]m-{X-ßf - m-bn- A-`n-\b - n-®- aptI-jv,- kn-≤n-Jv,- P-KZ- o-jv,- A-tim-I≥- Xp-Sßn-bh - c - m-Wv- em-en-s‚- 2 l-cn-l¿- \-Kd- n¬ho-≠pw- {]-Xy-s∏-Sp-∂X - v.- hn-\o-Xv,- k-enw-Ipam¿,- Xn-eI - ≥,- P-\m¿-±\ - ≥,- I-em-im-e- _m_p,- sIm-®p-t{]-a≥,- \m-cm-bW - ≥-Ip-´n,- e-£-v an- dm-bv,- tcm-ln-Wn,- {]-ho-W,- [-\y,- Pm-\In,- {io-P- Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv- ]p-Xn-b- {]-ap-JXm-cß - ƒ.B-Zy-Nn-{X-Øn-se- Iym-ad- m-am≥- th-WpX-s∂-bm-W-v Cu- Nn-{X-Øn-epw- Om-bm-{K-lWw- \n¿-hl - n-°p-∂X - .v - A-∂s - Ø- \-S≥- A∏-lm-Pb - pw- Cu- Nn-{X-Øn-epw- A-`n-\b - n-°p∂p-≠.v H-cp- ln-‰-v Nn-{Xw- t{]-£I - c- p-sS- a-\k - n¬\n-∂pw- am-bpw- ap-tº- G-It- Z-iw- c-≠p-aq-∂ph¿-j-Øn-\p-≈n-em-Wv- B- Nn-{X-Øn-s‚- c-

≠mw- `m-Kw- F-Sp-°p-∂X - v.- ]-t£,- ]-Xn-s\´p- h¿-jØ - n-\p- ti-ja- m-W-v C≥-lc- n-l¿- \K-dn-s‚- c-≠mw-`m-Kw- H-cp-ßp-∂X - .v H-cp- Nn-{X-Øn-\v- B-Zyw- B-hi - yw- I-Ym]m-{X-ßf - m-Wv.- ]p-Xn-b- Nn-{X-Øn¬- hy-‡n-

Xz-ap-≈- \m-ev- I-Ym-]m-{X-߃- B-Zy-ta-bp≠v.- ]-Xn-s\-´p- h¿-jØ - n-\p- ti-jw- I-≠p-ap´p-∂- A-h¿-°v- am-‰ß - ƒ- D-≠m-Ip-sa-¶n-epwP-∑k - n-≤a- m-b- kz-`m-hØ - n-\v- bm-sXm-cp- am‰-hpw- D-≠m-Ip-Ib - n-√.- I-eym-Ws - am-s°- I-

gn-®-v Zq-sc-bp-≈- ÿ-eß - f - n-te-°-v ]n-cn-™pt]m-b- A-h¿- ho-≠pw- H-∂n-®v- l-cn-l¿- \-Kdn¬- F-Øp-Ib - m-W.v - A-hc- n-sem-cmƒ- tXm-akp-Ip-´n-bp-sS- hn-hm-l\ - n-›b - h - pw- a-‰p-am-bn_-‘s - ∏-´-v H-Øp-Iq-Sp-∂- A-h¿- ho-≠pw- Ipkr-Xn-Øc- ß - f - n-eq-sS- {]-i\ -v ß - f - n-eI - s - ∏-SpI-bm-W-v Sp- l-cn-l¿- \-K¿.I-Yb - pw- I-Ym-]m-{X-ßf - pw- C-t∏m-gpw- t{]£-I-cp-sS- a-\-kn-ep-≈-Xn-\m¬- A-tX- A¥-co-£Ø - n-em-W-v Cu- Nn-{X-hpw- H-cp-°p-∂Xv.- s\mƒ-Ãmƒ-Pn- D-W¿-Øp-∂- B- ]-g-bln-‰v- Km-\ß - ƒ- C-∂n-s‚- ]m-´m-°n- A-eI - vkv- t]m-fn-s‚- do-an-Iv-kn¬- ho-≠pw- {]-tbmP-\s - ∏-Sp-Øp-Ib - m-Wv.- _n-®p- Xn-cp-ae - b - p-sSh-cn-Iƒ,- a-[p- _m-eI - r-jW -v ≥,- Pm-kn- Kn-^-v ‰v,- hn-\o-Xv- {io-\n-hm-k≥- F-∂n-h¿- B-e] - n°p-∂p.I-e˛- - {]-im-¥-v am-[h - ,v - ta-°∏ - ˛-v - ]n.-F≥.a-Wn,- h-k{-v Xm-e¶ - m-cw-˛- F-k.v _ - n.- k-Xo-i≥,Ãn¬-k˛v- - kp-\n¬- Kp-cp-hm-bq¿,- ]-ck - y-Ie - ˛- km-_p- sIm-tfm-Wn-b,- A-tkm-kn-tb-‰-v Ub-dI - S-v ¿-˛- am¿-Øm-WU -v ≥,- \r-Øw-˛- {]-k∂ - ,kw-L´- \ - w-˛- am-^n-b- i-in,- {In-tb-‰o-hv- tIm¨-{Sn-_yq-j≥-˛- P-jo¿- ap-lΩ - Z- v,- F-Un-‰¿-˛hn.- km-P≥,- s{]m-U.- F-Ivk - n-Iyq-´o-hv˛- - sPbvk - ¨ - - F-fw-Ip-fw,- s{]m-U£ - ≥- Un-ssk\¿-˛- tPm-kv- X-Sh - \ - m¬.]n.-F≥.- th-Wp-tKm-]m¬,- em¬- F-∂nh¿- tN¿-∂-v \n¿-an-°p-∂- ]p-Ø≥- lm-ky-Xcw-K- Nn-{X-am-b- 2 l-cn-l¿- \-K¿- .- em¬- dneo-kv- Xn-tb-‰d- n-se-Øn-°pw.-

cmyk


cmyk

Im-e-n-Iw-

9

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

A-`q-X-]q¿-h-am-b- hm-b-\m- {]-Xn-I-c-Ww-

t{Im-kv-tdm-Un-\v- Hm-¨-sse≥- ]-Xn-∏vhm-b-\-°m¿- B-th-i- ]q¿-hw- kzo-Icn-®- A-®-Sn-®- t{Im-kv-tdm-Uv- C-\n- Hm-¨sse-\n-epw.- I-S-em-kn¬- A-®-Sn-®- t{Im-kvtdm-U-v ssZz-hm-cn-I- A-tX- t]m-se-Xs - ∂- t]Pv- hn-\ym-k-Øn¬- tem-I-Øv- F-hn-tS-bpwC-‚¿-s\-‰-v I-W£ - ≥- D-≈- Iw-]yq-´d - p-If - n¬hm-bn-°mw.- do-Un-kI -v h - ¿- tI-cf - - tUm-´-v tImwF-∂- sh-_vs - sk-‰n-em-Wv- t{Im-kvt- dm-Uv- ]Xn-∏p-Iƒ- {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv.- sh-_v- hnem-kw-:- www.rediscoverkerala.com. tlmw-

In-´p-tºmƒ- hm-bn-°p-Ib - pw- `m-hn-bn-te-°v- kq£n-®p-hb - v° - p-Ib - p-am-Imw.- F-t∏mƒ- th-Ws - a¶n-epw- B-h-iy- `m-K-Øn-s‚- {]n-‚ v- Hu-´v- F-SpØv- D-]t- bm-Kn-°mw.-߃ hnh-c N-ß-\m-ti-cn-bn¬- \n-∂v- 1994 ap-X¬- {]v ƒI ≠ ß m \ -I-e s° hni kn-≤o-I-cn-®p- h-cp-∂- k-a-Im-en-Iƒ D ƒI -w ß -W -e-n-I hiw t {]-ta-b-߃-°m-bp-≈- A-¥¿-tZI ho£ Im ƒ -I B ¿Ø I hm ns‚ io-b- a-eb - m-fw-˛C - w-•o-jv- am-kn-IØ ‰ m a ILY O bmb do˛ U nk v-I-h¿- tI-c-f-bp-Ww- DA-STOP T j z-t\ NON tS-Xm-Wv- www.r-ed - i - s - cove - r-ke - rm-b A m-¥-a I G al a .c omsh_ v s sk‰ v . tkn¬ -dp-I-b hy¿- Im-hm-ew- am-t\-Pnw-Kv- F‚- s\ -_m-a -Øn-s -Øn- H tem-In-{Xw- Xn-cp Un-‰-dpw- tP-°-_v- Im-hm-ewN-c No-^v- F-Un-‰d - p-am-Wv.- {]-apJ- {]-kn-≤o-Ic - W - ß - f - p-sSHm-¨-sse≥- ]-Xn-∏q-IƒtUm- _ v ssh-_s -v sk-‰n-eq-sS- \-e-v hn- I - k nIm≥- do-Un-kvI - h - ¿- tI∏n-®- tUmc-f- tUm-´v- tIm-an-\v- ]Iyp- s a- ‚ v ≤-Xn-bp-≠v.- A-Xn¬F ≥ - t I m - Unw-Kv- t{]mB-Zy- a-e-bm-f- ssZzk-k-v B-W-v ]n-Un-F^ - .v - Ahm-cn-Ib - m-W-v t{Im-k-v tUm-_-v do-U¿- C≥-Ãmƒ- sNtdm-Uv.- hm¿-Ø-IƒbvX - n-´p-≈- Iw-]yq-´d- p-If - n¬- ]n- U n - F \m-ep-]m-Sp- \n-∂p-ap-≈h - - {]^v- hm-bn-°mw.- ku-P-\y-am-bn- Uu-¨kn-≤o-I-cn-°p-∂- t{Im-kv- tdm-Uvtem-Uv- sN-øm-hp-∂- H-cp- tkm-^v-‰v-shC≥¿-s\-‰n-eq-sS- tem-I-Øn-s‚- \m-epb¿- B-Wv- A-tUm-_v- do-U¿.- ^pƒ- sS]m-´n-te-°p-am-bn.Ivà - -v C-eI - t-v {Sm-Wn-I-v tP¿-We - p-Iƒ- tem-Ih - ymam-kn-I-bm-bn-cp-∂- t{Im-kv-tdm-Uv- ssZz-hm]-I-am-bn- km-[m-c-W- hm-bn-°-s∏-Sp-∂-Xv- ]n- cn-I-bm-°n-b- ti-j-ap-≈- B-Zy- ]-Xn-∏n-s‚- ]nUn-F^ - n-em-W.v - t{Im-kt-v dm-U-v ]n-Un-F^ - -v Uu- Un-F-^v- ]-I¿-∏v- B-bn-c-°-W-°n-\v- hm-b-\¨-tem-Uv- sN-bv-Xv- tk-hv- sN-bv-Xm¬- k-a-bw- °m¿-°-v C-˛s - a-bn-en¬- A-b® - p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p.9

-w_¿

2008

cm

yk

14

∏-Spsa®-sm-Imwns\ Z- b dm-U A`yp c- n-°pw. mkvtp-tSbpw ƒ kzoI hpw ym-k n-d pw. t{I° - m-c m-bß n-hn-\ d-Ø p {ian-° hmb-\ A`n-{] en] bn ]p \ v - bv°a- p- ] e Øm≥f- p-tSbpw-£-a-ambPp-Ifpam I cq]- ]cn-{i-a - pv, en‰ t] jnI °f hmb-\If¿ dm-Uns‚K ¿Svk ns‚ m-Xm- ƒ°v v[c- psS tv ¬ v - y-Z ß k hnZkvt]m n-XØ IqSp-X t{Imk \n-a, s\ PohmkvtdmU Iq´wp-tSbpw ]c≠ am‰ øpw. p fpw kn p∂ ß n¬ Hc ° m-c mcw th bpw sN w cq] n en-‰n, Aß t{I W - ß v ]n∂hmb-\- y-{]-Im-dm-Ip-I Z\Ønep v]n-‰m- ,v tem -tfbpwpw ho£ t{I mkX amb ¿SvkJ-e-I If ≠v. pw Bh-i v Xb {]Xn]m ssienbp m- c nI tlmk - ß fpwmw. IqSms ¿, B Ifpw tSb mktv dmU td-® vX tapw. hm¿Øhn h-c≠Ø nepw amb v ss Zzh. q-WpkvX U p-Xp-I t{I {]tabØ kak¿in-° ß fpw se Is Im¿´ ‡n-Ifpw - ns‚b hyXy v t dm am‰Ø kv] - e - \ c-t]m n-∏n-°p∂ a‰p ]w v nepw t{I mk a- mbn Ic Øv √. ]pXn-fn¬ b nbv° cwK p-∂n`w-K p∂ kz¥ hn i-I ¬ Ht ck m-Ifpw v hne \mWv -b-ß pw c- W n¬ F Ø °m¿ tdmUn ° p∂ I - msct^mt´ Kok - o-I AS-ß hnj h F∂n¬ v m- c- psS ]-≈ kn≤ \evI ƒ \e I hmb\ nƒ h¿n-‰¿ n-Sb hmb-\ fpw p-≈ °wn-Iƒ ƒ ]e n\p h -hn-e p. CXn-\ ƒ°pw t- e-J ‡o- p- ß Icnbm-e -W-ß Nn{X-ß Im-Ipw. vtdm-U hn`- mb ]{X cpw ]wW ° n-à nwKv FU mbn n-‰¿ ssa° Ae-sn-≤o-I-c p-∂p. \ne n-°p-∂Zm-Xm- t{Imk D≠ t{Imk I\s- ∏´ ∂ - w.-s - c teJ-IIm¿´q- AWnSn-.F amt\-P kv aØv FU d {]kØn-d-ß m≥ {ia]c-ky- n-bn¬ kº oh es cpw kvX ¿am n¬ b yq-´ coX ]pd- w an\p-° pw tXmak n-≤o-Iw dmUp-am-bm¿∂ AXn-t ]cn-N n¬ {]im-{Km^ v n-I p∂ √m mktv {]k z apJ -°m¿° FI {iaw. X - z-Øt^mt´ w t{I n¬ ]pX°pw. Famb vS-s∏-S .v mbn v Cu e° vtfmw hmb-\ Cj Ib t\Xr∑ - mcp -ß-f -bn-cn- h-iy- m-W n-I-b Sm_ n - mcp m-c∑ Gsd v amdp- ¬ amk mkvtdmU Imc- pw Nn{X-I pw e°°m-t≠ pw B y-am-°m≥ a- mb I-bmb tv dmU2006 apXcp∂ t{I I¿j-IZzhm-cn- H∂mw `-£ If -°pw. hc IqSn-s m-K° - m¿° n¬ e` pw n- ¬ B n-sS- - a-\phpw ss nb ƒ hn` \n-c dm-U h∂ -ß pw vt Cu -Xv.- C-h ep≈ m amkXo b-X I - ƒ v, cn®p ¬ IqSp-X m¬- - k-µ¿--hm¿° t{Imk hn`-h -Øn- F√ -am-W apX hep-∏ n apX¬n- \ © mw pw. hm¿Ø Rm≥ hy -°m-c°m≥- h-∂ n-\-k {]mb-° m\w n- -e-am-Wv- -c-ap-≈- ‚- ]k¬ - pw. _nk FtÃß d bnUvp-∂p. C\pw ]X Ø nI-g hn⁄ ÿ a-’ m¬- F-sn-∏n-®nn-N-b Ww- ¿ amd b-X nb v ]pd- D≠m-I v, dnb¬,v .sjb - ]-c hn-a¿- jy-s‚- dv.- \-√- X , - n-\ ¥m-j p- I-gnv h¬ Xo mkvtdmU\n∂pw \-Pvsa‚ SmIk y-bn¬c- W k-t m-Sp-Ø n-∏p-d- w,- -߃- in-°m-a- m-bn-cp-∂ hn-Z fI s -´ oa mSp v, amt d- ≥k,v mj≥, {Sm t{I mwb mZ¶-X km v- A-b -ip- sI]-‰n- s] n-cp-∂p.-cn-W - hn-i - k-t - Imc- W - vSvk,v C≥jz v, ^ I \mep] pm-\ Xn-h w.- Im -cw- k-]S- p-ج, -[m-c-Wy-am-Wv.-Xn-bpw- hnK s{]mU -Xn- cn-°-Wh-gn-tbmX-s∂- R∂m-Sv- F-g m¶nw-v, sl¬Ø p-\ - Ir B-flz s∏ w,- \n¿ i -B Ir _ pz pw, nF-t I ‰v °-‰ Ø mƒ- Ip-hm≥ p-az-X - ƒ- .- i-\ mw- ^-e -Km-∑ Wv.- Cu ™ I -∏-d-h mA-i am¿

AD SSRO 14 CRO8 December 01200

{]

cm

yk

v¬-^ -v sj _p°

m-´vv-kv- t\ n-t‰-g FU

F-Un-t‰-gv-kv- t\m-´v-

- 01˛

Un-k

16

- wij n-hn-t hy-‡

m⁄

m\ av- c- W mp-k -. z Un{]- F-√ cm- k¿-©-ß-f ∂.v-:- R Hm-t c-{]-] -s\- X-s - \n-∂ v- sI z z m-b- A-\ n-ß -Øn¬ ™ Imm-k-^ - 60 cq-] v-.]c- aI-Ym-nw-kv- tPv- z hn-e8 Hm-K-Ã ho-Sp- - bpw- A v-X-I∂pw- ]-d v-°m]p-kpw- H- ®-h-b n.P-b .-_p-Iv-k w- 200 n-bm-sX- pw- a-b -ß Hkn -≤o-I-c-W\-∂-d -e-™ F-¥n- \mt- cm-S -bn¬- -Øn-d n- kp- ]p-d p-a-W ´-epkn F-¥n-s -bpw- An-ab m-bpw- -∂- H- .- √.- X-d m- p\-S - \-S-∂ ]-Ø S- p-I -®n-c n-d-ß p-Iƒ-° -™pw-p-`-h- I-YA- sX -t∏mƒ- cp-∂p.- tl A-S

AM, PUR THA MBAI NAN U UVA AND M IR H T HI KOC

.A-b-‰p- t] .- X-s∂-b an-√ t∂ y-s∏-Sn-√ n-c-°p- - H-cph-i Bƒ-Øcn-°p-I ∏m √,- \-hn-Sn- m- c - s \-t FRm- m- l y- ° p-Xm-\pw.-w- Rte - B-W -kv-]-c n-®n-√.se - ]-c -km-c - t\∂m¬-epw- kw n-b- \-√A-hn- ]-‰ °

hn-´ a- c- p-∂ n- Xn-c -\ H-cn- p-hm≥ n-√- Rm≥ - b-Ym¿-mm-bn- -e-Xpw- n-\c- n-In¬\m- A °p m- th-≠ n-s‚- Abn-cp-t∂m n-° ma-b-a y≥ _m-aT- ߃-k ⁄ -ÿ cp- '- e - m-c bn-cn-° a-\p-j -°m-c-\Aƒ- H- [ n-`t\ bp-hm-h -\-am- m¬- -c-sØ- Iƒ- k-I jW tºm K - -v ] .- "-\m- sS- X-e e- H- hm-W - kw -fn-em- .v - B- -km-c \cp- m-\m¿-÷yw-?- F-∂ - pwm-°p- - hn-Z n-cp-Zh K-c- Xo y-s f- ∂p m-h-bp- m-Pn-bn-s ¿-)- h-gn- ≠v.- sk n- c-ßt]m-Im-d - kw -sØ-t∂m v-°v- H⁄ ‚- e-£lm-km- cp- a-\p-j - n-b ≥-kn¬n¬_ Ø (tK ]-\ b-‰ p-∂p- \-√ -e N¿-®-be-tbmI-g sS¿-\m-ß-s Xn-s n-s‚- a- p-∂- H- B-bn-c-ß-fn¬- am-b- n-am- Xn-thn-ev-° v- Ip-td- -\-bp- Y-Øn¬ -∂- Im m-s ∂p- w- ]q¿dn-te-j ≥-k - v- C-‚ k¿\ m-cydn-t - m- kn-\ sdm-´nn-™ hn-ev-] - \- Wv.- sNcp- kz-I-{So-bw- t]-fm-bn-cp- m- apw- ]-T - ¬- ¬- k-b n-kn-\k \-Øn- \n-ev-° -Wmw.- -°-b I - \ - ‰-v -v 1988 k v H\n-∂ \m-jW ‰n-° Sv- _ pw- C-‚d- ap-X¬- S-v -v UØ hn¬- ImS- C-cpƒ- ip-{iq-jp-sS- C- °m¿- v- tjm- ]n-c-hn-sS- Wv- Rm≥ ß - n- bmƒ- -´p.- cm-j- Im-cy-ßp- hm-t° n-√.A ´m- Ip- C-‚¿- s]m-fn- p.- ]n-∂o- \ n-e p.- 1985 m-PI -c m-Sp-Ø n-cp-‚ n- Xp-S n-cnp-∂ -ß-f H-Sp- -Z-\-bp-s b pw- n¬ b jh-sc-A-tßm- mw- I-f H-´pw- Xn--I- cp-º‰m- h-en-b -v m-s\m - - ‰- ¿-K-X S- H-‰-Ø -\p- ° I wn-™ cn- t{] -v X-e{Xw- ssI- \-h S- n-bn-cp-∂m¿-∏t- d- n-sN-bX v th S‰ ≠ I-c t -bw.- R ßm-´p- sI nbp s s pv- Ip-\ -kmn-eq- .v - c- - A-hn- m-dp- I-S°m- aX m¿-U ∂- Ap-∂p.- ≠m-hpw.- b - n-™.- N-cn- p-tºmƒ- t\ ¬- tI tPm-e -v I-ayq-W \n-∂- a-\p-jym-¥ sae -ß-f -e-bpy- p.- hn-j m- A-t n-te-° n-b- kw ]m-© pw- nw-K n- l-h s- ∂y≥ n¬° p-Ø-v bn. - `q-X-e m-bn- A-Iw- \-ev-Im-¥a- m- S-∂p-t∂-Xn-\m¬ p.- A -h-i At- ±- j-W ∏ - n-e - e ‰v: \-t ∏ n-\m-bh¿-jw-X p-Ø- ∏ !- - I-d - a-\p-j \n¿-Ø S- bn-cp- m-bn-cp-∂ m-fw- Bm-bn-cp-∂ p-a - m-{X-Ø p-∂p- {- ^n- ®v- {Kq sUh p.Ø X v n¬\ pcs ‰ h qcp-≠ G-I vssk m y\ ∂ b ° , v I-d Z nppw∂ ® e - m-a p-Iq-Sn-b X _ T mnn√ -Zy- yq-s‚B a- ] t\ Ø- B ≥- h-sc- S-v d- m-bn-c .- A -∏p-≠sdm-´n-b -ßn- Xo sh_ling.co S∂sh-f n- Cu- ]p-k - ™ -e-Ø A-dn- c-°n- -{X-tØ Ae - \n-b ¿-∂p.- ‚- B - dn-h- v- Fpn-tbm n-b- D-- t- bms- S-.- BZ- y-s- At- a-cn-° hm - ∂p .v m-cs‚ hea n-bn-b- hn-i `q-X a- m-bn- n-®v,- Im n-eq-sS-n-b- H-cp- - fpw- A - a-\ m- b-dI1988˛¬fn¬- tN yq-hn-s 1990˛¬ - No^ ‰n-ap-Sn-®v- I-b‰- c- m-[\ m-a \ b sN-d -°-dn-bpw-m-se- sh - am-Wp-Øp-Iesvaidyan yqq\z-ja-\-\-Ø tX-S Wn-Xv. cpw.- h-e {`m¥ - - m- -fm-bn- Cu m≥ te m-epm- dn-hn-‰d- m-bn.- n-‰¿- C≥ p-∂- dn-h\m]n-S Iw- B c- m-°v- H-_hwi - P A- t kv-I - m- n¬,- aq-∂p-\ -{Xw- ]-®-iyw- t]n-cn-°p-h F- Fg w.jam p-∂pbn- o-£n-®v,- m¿-Yw-`h U - f ß tem- ¿-Uv- te- FU ‰-v y≥- n- - Ø tem- Ø.- _ a-cn-°≥- p- \m-fp-If- n-em-bn-c - Cu- \n- w- h-c hm \ b v-Z-X-bn-cn-°p- ≠p- ]m p.- B-h n¬- C-´ n- X-∂p.- ¿-∂- ww - p- - m-k ]-c v,- Po-hn-XA\ t- ±-l hwi - n.- F- t- Xmf b - Nnl-s ˛- At- v.- Ip-d-® - h-gn-I m-c-\m-bX sk_ - - m-‚ n-∂ tdm-U -s∏-´ - D-b a- m-b p-X- lpw- AI-dp-Ø- AX - .v m-b c- ß - P i pw- BF-¨] s‚- - \n-i-_ ¨nv ™ a b ≥Ø h ° v ∂ k hw \ e p‚ mk pm° n-U c- n-° n-U - pw- Np-aX - y- p-sIm≠ -dp-∏ X -˛-c- ≈-hpw.- - ho-™m-bp-≈ sPb A£ bq-h G-Im-¥ n- H-cp-m-bn-cp-∂Iw- tem{]-kkv-Ym-\h {]-k≥- k-© -≤.- sN pw- hyv.- AX n-b- {]-[m-≠v- - `m-h h am-b -v b p-sS- n- B-bmƒ - Km-\mam-{X-a ∂- n-‰¿-am-cmw- BZ- y- - Img- N -th-{µp-Iƒ- sI n-°p-∂b njy n-s‚- {i I - .- AØ ≥- F-∂ m-W °pn.- ah- \ pb k¿ I-a \na U { ∂ .I phm ∂ S v F-U X-√ vI-Ø- A[ kw f - ym-]ƒ-°v- D- - t ±- l I-S -v sP mW ]p-kX ∂- I-Æ - cmq-sS- - I - - m- \ bn.- C-sn¬- F-Ø - n-∂ \ eq-sS- Nn-¥X b-a KX - pw- n-°p-∂ -v fn-e m-Pz-eX - n-I w- A pwP-\ m¿-Un¬ t\S- n.- m-Sp-If- n- a-bp-sS- X - m-c- kw-`-h - y-kv- A¥m- - te m- Ipw- ]-e-Xt- am- ° p-] tk hmb - \ l-h_n-cp-Zw- X pw- hy - Np-‰ ∂- H-_f s∂ n¬-\n-∂ p-∂p.- A v- ]sS- - C-S-bn¬ Uv- X y-k-v I- n-e p.- C-X ≥Ø o-£n-° n-U-‚ \pw K-Xn- m-bn-cp-∂ -ta-cn-°p-Øhy≠ - A Z- y- I-d {]-X ≥- {]-k n-b- Cu bp X-h { sØ ncn-°n-bn-se-Ø\p-jyt±-l- ‰- n-se- B - N-c¿-Øn.Z-h p-Ø- a- m≥- G≥- F-∂ p-b - -v k sk\ - m-c-fn-te-°n-se- kw- hoI-d - ]-Tn-° NmZ- - ° h¿K \n¬ p-≠v.- {]-t≈m-\pw.- ap2˛¬ p-X-I \mb kv-X - C-√n-t m-bn.- 200 n-cn-√m-sX- psdb s- °m- n-°≥- n-b≥-\-‰-d - -v F-Xcm-Ky- a-\ n.1996˛¬ ^ -\ \w- Dƒ - sk ‰- d- m-bX B-{ -b- sI c- m-°-v H- -dn- Bt- ¿-am-\m-bm¿Ym-\sk\ n- _ n-b B 3˛¬ m-\ …ow- kzt- Z-im-a- ko-\I≥≠pw-cp-∂p.- 200‚- sN-b‚ v- kv-Y X -v Ku _ -bpw- v Ac n-U- n- p-∏n-s t‚ m - k bmb -I ‚- {]-k - Bc- pw-p-∏v- {]-Nm-a- mk -\-h k-h m-a- X-s ]-t£ ™S- ym-]I jy-t - H-_ ym-]n-®p.- .- sXc- s- cm-Py-hBZ- yw- ap- 2007˛¬ - ƒ- a- m-°n.- ‚- \-bß Øn-√ w-Kß zw- {]-J fFS- p∞n-X - sß I-{µ jn-s m-bn- n-se- {]-k≤ - m-t v- _p- pw- P-\- n- Uc-ha- h-fb b- {i v- tPm¿-P n¿-∏ ]n-¥≈ S- nWt- H-_m-as- n-U‚ - F-X \zw- t\ - n-®cn- ¢n-‚s- m¿-∞n-Xbn-®p.- dn- bn- {]-k a- ImW mmpwe- _m\ tZ- n m-¨ e mz X-t ‚-b v ln k-l Hk -\ vn- tP v-‰ kv-Y p.an-t tfm-S ¿-jn-® v- ]m¿-´n- _m-as- b-m-\m¿-∞-ta-cn-°≥- i n ≥-U-lm- 1 Hm-K-k- P-\n-I C-Xv- H- - kv-Y mw- A m-\t- a¬ BI B -\m-bn- 196hm-bn¬ n¬- I- Im‰- 44˛ kv-Y n-U‚ tam{- S- p-°m≥a-I n-\v- l- n-\n-S-b- H-_m-a -∏n-® H-_m-a.s- ∂sb n-°≥- {]-k -v \m-e ]-T-\-Ø b - p-X ØtXm¬ - n-® °ƒ- A≈- v.- -v ap≥] - m-W 20˛\ pm- - a-m- ∏-ª -bv-s\- Ip-Ib \w.- ap-´n- {]-W n-\ m-as- b-t"-Zn- HAΩ ]n-X p-h-b-k m- b -° ‚ m- P-\p-hc- n- \ n.mØ p_ sa ≠ S- am-X v- c-≠ n-U - 2009 p.- ]n-X t]m b- hn-h -v X h-i- n-´p-≈- H- n-´p-≠v.- v ]p-k - {]-t Ø bp-s -Øn-\ ]n-cn-™v- Xn-cn-®p- t- Z-in-s m¿-Ø - {]-kp-∂X - n-b Ø - n-b Ø- - m¿-U.v - c- P-°o-Sv- I≥ - ° cm-j{-v So-b t±-l - th¿- n-te-° y≥- kz - - \-S pw- F - c-≠m-as- p- Ah - \ bm p-h-s b - c- N t∏mƒ \ s- c- A -v I - m¿-U'-v - F-∂ m-bn-cp-∂-]v-\-hpw- m- n-b Umt- \-j -b-k -Xv.- ]n-∂ Ah - p-h ¿-Ø- ]p-kX hv- sIcp- C≥t- ]-Øp-ha- ]-Tn-® S- p-∂X - n-\ ‚- kz cn-°- F-∂ n- Sn- {Kma- n- n-‰n- tlm-∏c- q-]Ø t- a]-h s‰m- - I-gn-®p.- v- H-_m- n-cp-Zw- t\ a- q-ly-{e-°-v Xn-c k i-_Z-v -K-°m-c-s -v At- a- X - v.- A - I™ W tUmlw B-W n- _ ∂- km y-bn-t ym- I-Øn-s‚-p-Ø- h¿∂- a-Æm- n¬- ]-d -bn¬- Cu ]n-s \-j -l-\ bn¬-k - m¿-∞´- wY n¬- F-Ø I-d y-am-Ip- w-KØ ∂p.- Umt-∂- \n-e ƒ- bmp-∂- t\ ≥m-hv- hmv- k-µ¿-Hkm- S-Øp-S¿-bn- C≥tF ∞ v {]-k ß ¿v \ a n-U-‚ ]n-X p-h m-I hn-s ƒ-°mkz] p-sS- - bqt- dm-∏-Øn-b p- Ym v- H-_mv- D-≠ w- ap-g m-cs- ‚- - n-\ n- tem-I - n.- H-_m-a-b1988˛¬ n¬- F I-≠p-a - W ≥- {]-k° \-ßt- ]mb - - tem-IØ C-\ sI 1982˛¬- - a-cn-®p.- -\n-b-b p-°-sf- j¬- tdmm- cn-° - h¿K pwƒ- sI _-‘ n-b- an-t v- hn-h dp-Ø p-tºm m-bn-cn-° - n¬ -bn¬ Ø n-\ o- cX - pw.X ]-IS- -Øn-\n-Sn-sS- X-s‚-I-s≠Ø ¿- aq-∂ F-∂ - am-I ?-v - A° - p-∂ n¬- Itv- Sm-_ km-j- ƒ-°.v - bpn.- F-¥ i-\ a- A-h b \m p-t m-tKm - 1992 H- - B≥,- ºX - n-I zm-k - D-‰ _mhn-i n¬ ´n.- Nn-° s- W am-en-b≠-v Cu- Z-{Ik - v‰- v- m-im-e-b p.- If- p® nss _n≥-k e v nI-g I p-´ v- Hm-^ -h-I lw- s]¨ - - N¿® - k¿ ≠-v ‰- U - v- m-fw-_n-b ssW - sI 1983˛¬

H

t]-Pv- Xp-d∂ - m-ep-S≥- t{Im-kvt- dm-Uv- G-‰h - pw]p-Xn-b- ]-Xn-∏n-s‚- H-∂mw- t]-Pv- Im-Wmw.A-Xn¬- ¢n-°-v sN-bX -v m¬- t{Im-kt-v dm-U-v ]q¿W-cq-]-Øn¬- h-cpw.- cq-]-Øn-epw- D-≈-S-°Øn-epw- am-‰a - n-√m-sX- F-∂m¬- Iq-Sp-X¬- angn-thm-sS- t{Im-kt-v dm-U-v tem-Is - a-ºm-Sp-ap-≈a-eb - m-fn-Iƒ-°v- Im-Wm-\m-Ip-sa-∂X - v- G-h¿°pw- B-lv-fm-Zw- ]-I-cpw.- C-‚¿-s\-‰v- D-]tbm-Kn-°p-∂- F-√m-h¿-°pw- C-t∏mƒ- t{Imkvt- dm-Uv- ku-P\ - y-am-Wv.- ]p-Xn-b- e-°ß - ƒh-cp-tºmƒ- ]-g-b-h- B¿-°-ssh-kn-te-°pam-‰pw.- A-hn-sS- \n-∂p- F-Sp-Øp- ]n-∂o-Spwhm-bn-°m≥- ku-I-cy-ap-≠v.]n-Un-F^ - -v (t]m¿-´_ - nƒ- tUm-Iyp-sa-‚ -v t^m¿-am-‰v-)- cq-]-Øn-em-Wv- Iw-]yq-´-dn¬- C‚¿-s\-‰n-eq-sS- In-´p-∂- t{Im-kv-tdm-Uv.- A-

cm

yk

R TO EN

BO FOR

AG EL 844 TRAV 815 ys.com UR YO , 24 jetairwa 347 aninfo@ 813 or om e, ,24 ys.com m Lan pushpa 321 s@jetairwa

N OKI

CT NTA G CO

13reservation 248 oman

eru . 0, Ch 2 017 -68 68/234 Kochigmail.com House loor, :4238, ad, Ka ssroad@ P.B.No LFC Roeditor.cro ssroad, nters, Email: of Cro errys Pri 3 Y behalf at Ch 773888 se on by him +91 984 Varghe nted bile: chael and Pri Y Mo Mi by India pallil lished rala, rikkam Ke i Ka Pub and 2017, Matha nted -68 , Pri Kochi omas ited ., : Th . Y Ed loor P.O Editor 6/2004 h, Ka cutive 6/5974 Churcse Y Exe TCM FlowerVarghe /2005-hy Little chael 3/11/1takkuz itor: Mi L-1230 ar Pot ing Ed Ne nag KERM Y Ma

cm

yk

am-[-h≥- \m-b¿- D-b¿-∂v- N-{µ-t\m-fw...""a-∂t- h{µm- hn-fß - p-∂p- N-{µ-s\-t∏mse- \n≥-ap-Jw'-'- F-∂v- ]m-Sn-bm¬- ""G-bv- A√,- H-cn°-epw- A-ß\ - s - Ø- ap-Ja- p-≈- cm-Pmhv- D-≠mIn-√'-'- F-∂p- X-d-∏n-®p- ]-dbpw Pn.am-[h - ≥-\m-b¿.- kp-Ja- p-≈- \n-em-hn-s\-∏‰- nI-hn- hm-gØ v- n-bX - p-t]m-ep-≈- B-tf- A-√- N{µ≥,- A-Sp-Ød- n-bptºmƒ- \dp-\n-em-hv- s]mgn-°p-∂- Cu- kp-µ-c≥- B-sI- Nq-Sn-em-Ipw.C-sX-√mw- B-[n-Im-cn-Ia- m-bn- ]-db - p-∂- Pn.-am[-h≥- \m--b¿- F-∂ anX`m-jn-bm-b- a-eb - m-fnsb- tem-Iw- A-dn-bpw.- sF.-F-kv.-B¿.-H-bpsS- sN-b¿-am≥- F-∂- \-n-e-bn¬,- C-¥y-bpsS- B-Zy-sØ- N-{µ-Zu-Xy- kw-LØ - n-s‚- Xeh≥- F-∂- \n-eb - n-epw.aq¨- Cw]-mI - Sv- v- t{]m-_v- D-]t- bm-Kn-®v- Nt{µm-]c - n-Xe - Ø - n¬- {Xn-h¿-W- ]-Xm-I- ]m-dn®-t∏mƒ- C-¥-y-bp-sS- b-i-kv- `q-an-tb-°mƒD-bc - Ø - n-se-Øn-®p- Pn.-am-[h≥-\m-b¿.- 1943 H-Iv-tSm-_¿- 31˛\v- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw- Pn-√-bnse- s\-øm-‰n≥-Ic- b - n-em-W-v am-[h - ≥-\m-b¿- P\n-®X - .v - s\-øm-‰n≥-Ic- - I-√p-hnf-m-I-Øp-ho-´n¬- tKm-]m-e≥\m-bc- p-sS-bpw- k-tcm-Pn-\n- AΩ-bp-sS-bpw- Cu- a-I≥- h-f¿∂-X-v I-\y-mI - p-am-cn- Pn-√b - n-seXn- c p- \ ¥n- ° - c - b n- e m- W v . 1966˛¬- F-≥P - n-\n-bd- nw-Kv- _ncp-Zw- t\-Sp-∂X - p-hs- c- Xn-cp-h\ - ¥-]p-cØ - m-bn-cp-∂p- ]-T\ - w.Xncp-h\ - ¥ - ] - p-cw- F-≥P - n- \n-b-dnw-Kv- tIm-f-Pn¬-\n-∂pw_n-F-kv-kn- F-≥-Pn-\n-b-dnwKn¬- _n-cp-Zw- t\-Sn-bX - n-\p-tijw-,- tI-c-f- bq-Wn-th-gv-kn-‰nbn¬-\n-∂pw- C-e-Iv-{Sn-°¬B≥-U-v I-ayq-Wn-t°-j≥- F≥- P - n - \ n- b - d nw- K n¬- kv - s ]jsse-tk-j≥- \-S-Øn.- ]n∂o-S-v t_mw-s_-bn-se- `m-`- At‰m-an-Iv- dn-tk¿-®v- sk‚-dn¬]-cn-io-e\ - Ø - n-\m-bn- tN¿-∂p.- 1967˛¬- Xp-ºtdm-°‰- v- tem-©n-ßv- kvt- ‰-j\ - n¬- tN¿-∂p.C-¥y-bp-sS- B-Zy-sØ- km-‰s - se-‰v- hm-l\ - am-b- F-kv.-F¬.-hn-˛3bp-sS- \n¿-Ωm-W-Ønepw- A-t±-lw- ap-Jy-am-b- ]-¶p-hl - n-®p.C-¥ybp-sS- B-Zy-sØ- ]n.-Fk - .v F - ¬.-hnkm-‰s- se-‰n-s‚- {]-h¿-Ø\ - Ø - n-epw- H-cp- t{]mP-IvS- v- U-bd- I - vS- ¿ - - F-∂- \n-eb - n-se- A-t±-lØn-s‚- {]-h¿-Ø\ - w- hn-Pb - I - c- a- m-bn-cp-∂p.1999˛em-Wv- am-[-h≥-\m-b¿- hn-{Iw- kmcm-`m-b-v kvt- ]-k-v sk‚-dn-s‚- U-bd- I - S-v d- m-bn-

Np-aX - e - t- b-‰X - .v - Pn.-Fk - .v F - ¬.-hn- tdm-°‰- n-s‚1999˛te-bpw- 2003˛te-bpw- hn-Pb - I - c - a- m-b- ]d-°-en-\v- A-t±-lw- h-gn-sbm-cp-°n.- 1967 apX¬- '-72 h-sc- ]m-tem-S-v C‚-t{K-j≥- h-Ip-∏ns‚- X-eh - \ - m-bn-cp-∂p.- 1972˛¬- hn-{Iw- km-cm`m-bv- kv-t]-kv- sk-‚-dn¬- t{]m-P-Iv-Sv- am-t\-

hy-‡n-h-n-ti-jwA-iz-XnPcm-bn.- 1974˛¬- F-kv.-F¬.-hn-˛3 t{]m-P-IvSn-se- F-≥-Pn-\n-b-dm-bn.- 1980˛¬- A-t±-lwhn-{I-w- km-cm-`m-bv- kv-t]-kv- sk‚-dn-se- Ce-I{v- Sn-Iv- kn-k‰v- w- ta-[m-hn-bm-bn- {]-h¿-Øn®p-.- 1984 ap-X¬- ]n.-F-kv.-F¬.-hn-bp-sS- Atkm-kn-tb-‰v- t{]m-P-Iv-Sv- U-b-d-Iv-S-dm-bn.1988˛¬- A-t±-lw- A-Xn-s‚- U-bd- I - vS- d- m-bn.1994˛¬- sF.-F¬.-hn.-]n,- hn.-Fk - v.F - k - v.k - nC-hb - p-sS- t{]m-{Kmw- U-bd- I - Sv- d- m-bn.- 1995˛¬-

en-Iyp-U-v s{]m-∏¬-j≥- kn-k‰-v w- sk‚-dn-s‚U-b-d-Iv-S-dm-bn.- A-Xn-\p-ti-jam-Wv- hn-{I-wkm-cm-`m-b-v kvt- ]-k-v sk‚-dn-s‚- X-eh - \ - m-bn1999˛¬- \n-b-an-X-\m-b-Xv.- 2003˛¬- tUm.- IkvX - qcn- cw-K≥- ÿm-\s- am-gn-™t- ∏mƒ- sF.F-k.v B - ¿.-Hb - p-sS- sNb¿-am≥- ÿm-\tØ-b-v °v- ]-cn-KWn-°s - ∏-Sm≥- G-‰h - pw- tbm-Ky-\mb-Xp- w- Pn.-am-[h - ≥-\m-b¿- X-s∂-bm-bn-cp-∂p.Fw.-Pn.-sI.-ta-t\m≥,- tUm.- I-kX -v q-cn- cw-K≥ F-∂n-h¿-°p-ti-jw- Cu- ÿm-\Ø - v- F-Ønb- a-eb - m-fn-bm-Wv- am-[h - ≥-\m-b¿.-

am-[-h≥-\m-b¿- F-∂- {]-Xn-`-bp-sS- Iogn¬- sF.-F-kv.-B¿.-H- 22 _-ln-cm-Im-i- ]≤Xn-If - m-W-v hn-Pb - I - c- a- m-bn- ]q¿-Øn-bm-°nb-Xv.- A-h- C≥-km-‰v-˛3,- 4 F,- 4 _n,- 4 knB¿,- dn-tkm-gvk - v- km-‰v˛- 1,- F-Py- p-km-‰v,- Im¿t´m-km-‰v-˛1,- Im¿-t´-m-km-‰v-˛2,-- Im¿-t´-m-km-‰v˛2F,- lmw-km-‰˛-v 1,- ]n.-Fk - .v F - ¬.-hn-˛kn-5,- ]n.F-k.v F - ¬.-hn-˛kn-6,- ]n.-Fk - .v F - ¬.-hn.-˛kn-10,]n.-F-kv.-F¬.-hn-˛kn-˛9,-]n.-F-kv.-F¬.-hn˛kn˛-7,- ]n.-F-kv.-F¬.-hn-˛kn-˛8,- ]n.-F-kv.F¬.-hn-˛kn-˛11,- Pn.-Fk - .v F - ¬.-hn-˛F-^-v 1,- Pn.F-k.v F - ¬.-hn-˛F-^-v 4,- F-k.v B - ¿.-C˛- 1,- sF.Fw.-Fk - v˛- 1 F-∂n-hb - vs - °m-∏w- N-{µ-bm≥- 1 Dw.ap≥- cm-j{-v S-]X - n- F.-]n.-sP.-A_ - Z-v pƒ- Iem-an-s‚- B-ib - a- \ - p-kc - n-®v- G-‰h - pw- Ir-XyX-tbm-sS- {]-h¿-Øn-®- am-[h - ≥-\m-bc- pw- kwL-hpw- hn-Pb - Ø - n-se-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p.1999˛¬- B-i-b- cq-]o-I-c-Ww- \-S-∂- N{µ-bm≥-˛2004˛em-Wv- Hu-tZym-Kn-Ia- m-bn- AwKo-Ic- n-®X - .v - aq-∂p-h¿-j° - m-ewA-Xn-s‚- cq-]-I¬-]-\,- ]-≤Xn,- \-S-Øn-∏v,- D-]-{K-l- hn-Ik-\w Xp-Sß - b - h - s - b-∏‰- n- N¿®-Iƒ - - \-S∂ - p.- B-dm-bn-ct- Ømfw- im-k{-v X- {]-Xn-`I - f - p-sS- {]h¿-Ø\ - s - Ø- G-tIm-]n-∏n-®Xv- Cu- a-eb - m-fn- {]-Xn-`b - m-W.v A-Xy- p-∂X - a- m-b- km-t¶-XnI-hn-Zy-bpw N-{µ-s\-∏‰- n-bp-≈k-a-{K-am-b- A-dn-hpw- Cu- ]≤-Xn- hn-Pb - Ø - n-s‚- A-hi - yL-SI - a- m-bn-cp-∂p.- c-≠p h - ¿-jtØ-bv-°p-th-≠n- hn-t£-]n®- N-{µ-bm≥- H-∂n-s‚- {]-h¿Ø-\ß - s - f- C-\n-bpw- I¨-NnΩm-sX- t\m-°n-bn-cn-°p-I- Xs∂ th-Ww.- d-jy-bp-tS-Xn-t\°m-fpw,- A-ta-cn-°b - p-tS-Xn-t\°m-fpw- an-I® - X - -v F-∂m-W-v C¥-yb - p-sS- N-{µ-bm≥- ]-≤X - n- hn-eb - n-cp-Øs- ∏´-X.v - C-Øc- s - am-cp- ]-≤X - n- hn-Pb - I - c- a- m-bn- {]h¿-Øn-∏n-°p-∂X - n¬- C-¥y- a-s‰m-cp- cm-PyØn-s‚-bpw- k-lm-bw- tX-Sn-bn-´n-√.- C-Ø-csam-cp- km-t¶-Xn-Ih - n-Zy- Ip-d™ - k-ab - ] - c - n[n-°p-≈n¬- Ip-d™ - sN-eh - n¬- C-¥y- \-S∏n-em-°n-bt- ∏mƒ- 110 tIm-Sn- C-¥y-°m-cq-sSbpw- A-`n-am-\w- te-mI - Ø - n-\p-ap-∂n¬- F-hd- kv‰pw- I-S∂ - -v N-{µ-t\m-fw- D-b¿-∂p.- Im-cW - w- Cu]-≤X - n-If - p-sS- X-e∏ - s - Ø- X-e- H-cp- a-ebm-fnbp-tS-Xm-Wt- √m.-

A-`q-X] - q¿-ha - m-b- hm-b\ - m- {]-Xn-Ic - W - a - m-WvA-Xn-\p-≠m-b-Xv.- A-Xv- hm-bn-®- ti-jw- \qdp-I-W-°n-\p- t]¿- {]-Xn-I-cn-®p.- tem-I-غm-Sp-ap-≈- a-e-bm-fn-Iƒ-°v- {]-tbm-P-\-s∏-SØ-°- hn-[w- D-S≥- X-s∂- t{Im-kv-tdm-Uv- Hm¨-sse≥- B-°-W-sa-∂v- `q-cn-]-£w- t]-cpwA-`n-{]m-bs - ∏-´p.- A-Xm-W-v ssh-Im-sX- X-s∂t{Im-ktv- dm-Uv- C≥¿-s\-‰n¬- hm-bn-°m-\p-≈G¿-∏m-Sv- sN-øm≥- ]-{Xm-[n-]- k-an-Xn-sb- t{]cn-∏n-®-Xv.- Zn-h-k-߃-°p-≈n¬- A-Xv- \-S-∏nem-°n.- A-\p-\n-an-jw- hn-I-kn-®p-sIm-≠n-cn°p-∂- C-eI - t-v {Sm-Wn-I-v km-t¶-Xn-I- hn-Zy-tbmsSm-∏w- tN¿-∂p- ap-t∂-dp-Ib - m-W-v t{Im-kt-v dmUpw.- A-Xn-\v- hm-b-\-°m-cp-sS- k-lm-b-kl-I-c-W-߃- Xp-S¿-∂pw- G-sd- B-h-iy-amWv.tI-c-f-Øn-se-ºm-Spw- C-¥y-bp-sS- {]-[m\- \-Kc - ß - f - n-epw- Kƒ-^v- cm-Py-ßf - n-epw- t{Imkv-tdm-Un-s‚- A-®-Sn-∏-Xn-∏v- F-Øn-®n-cp-∂p.A-Xn-\v- h≥- kzo-I-c-W-am-Wv- e-`n-®-Xv.- am\y- hm-b\ - ° - m¿-°pw- ]-ck - y-Zm-Xm-°ƒ-°pw\n-d™ - \-µn.- A-`n-{]m-bß - f - pw- \n¿-tZ-iß - fpwA- d n- b n- ° p- I .C- s a- b n¬- : editor.crossroad@gmail.com

ssa-°nƒ- h¿-Ko-kvam-t\-Pnw-Kv- F-Un-‰¿-

tXm-a-kv- a-Øm-bn- I-cn-°w-]-≈n¬F-Ivk - n-Iyq-´o-hv- F-Un-‰¿-

_p-°v- sj¬-^v-

Sn.-Fw.-sI

-

`-b-s∏-Sp-Øp-∂- k-Xy-߃Pp-

*Uo-jy-dn-bn-se- B-`n-Nm-c-ß-fpw- I-Ωyq-Wn-Ãv- B-`n-Nm-cß-fpw- *- A-\p-kv-a-c-W-bpw- hn-a¿-i-\-hpw- *- Sn.-kn.-D-e-l-∂m≥- *- Sn.kn- _p-°v-kv- * hn-e- 250 *- {]-kn-≤o-I-c-Ww- 2008 Hm-K-Ãv.-∏-t\m-Spw- A-Ω-tbm-Spw- h-g-°n-´v- A-©p- cq-]- A-e-h≥-kvhm-ßn- am¿-Iv-kn-Ãv- ]m¿-´n- Hm-^o-kn-se- A-Øm-g-∏-´n-Wn-°m-c-\mbn- Po-hn-®v- bu-h-\w- Xp-e-®p- I-f-™- k-º-∂- Ip-Spw-_-Øn¬- P-\n®- h-°o-en-s‚- lr-Z-b-kv-]¿-in-bm-b- A-\p-`-h-ß-fm-Wv- "-A-`n-`m-j-Ihr-Øn-bn-se- B-`n-Nm-c-߃-'- F-∂- ]p-kv-X-I- ]-c-º-c-bn-se- Cu- aq∂mw- `m-Kw.]-e-cpw- ]p-d-Øp- ]-d-bm≥- a-Sn-°p-∂,- H-cp- ]-t£- `-b-s∏-Sp-Øp∂- k-Xy-ß-fm-Wv- ]p-kv-X-I-Øn-s‚- D-≈-S-°w.- ]p-kv-X-I-Øn¬- hnh-cn-°p-∂- te-J-I-s‚- A-\p-`-h-߃- \q-dp- i-X-am-\w- k-Xy-k-‘-amWv.- Pp-Uo-jy-dn-bp-sS- D-≈-d-I-fn-te-°v- te-J-I≥- hn-c¬- Nq-≠p-∂p.A-ß-s\- sN-øp-∂-Xv- `w-Kn-tI-Sm-sW-∂v- H-Øn-cn- t]¿- I-cp-Xp-∂-Xn\n-S-bv-°m-Wv- Cu- th-dn-´- i-_v-Zw.- k-Xy-sØ- `-b-°m-sX- c-kn-°mØ- k-Xy-ß-fm-Wv- ]p-kv-X-I-Øn-eq-sS- ]p-d-Øp- h-cp-∂-Xv.P-UvP - n-am-cp-tS-bpw- A-`n-`m-jI - c - p-tS-bpw- t]m-eo-kp-Im-cp-tS-bpw- cmjv-{So-b-°m-cp-tS-bpw- a-‰pw- A-gn-a-Xn,- kz-P-\-]-£-]m-Xw- Xp-S-ßn-b- hgn-hn-´- {]-hr-Øn-Iƒ- Nq-≠n-°m-´n-bp-≈- hn-a¿-i-\m-fl-I-am-b- Po-h-Ncn-{X-Øn-s‚- `m-Kw- Iq-Sn-bm-Wn-Xv.- \o-Xn-]o-T-Øn-s‚i-cn-tI-Sn-s\-Xn-tc- km-[m-c-W-K-Xn-bn¬- B-cpw- {]Xn-Ic - n-°m-dn-√.- F-∂m¬- km-aq-ln-I,- cm-jv{- So-b,- A`n-`m-j-I- cw-K-ß-fn¬- Zo¿-L-Im-e-sØ- {]-h¿-Ø\-]-cn-N-b-ap-≈- H-cp- b-Ym¿-Y- ]u-c-s‚- A¿-Y-h¿Øm-b- tcm-ja - m-W-v hm-°p-If - n¬- sX-fn-bp-∂X - .v - tImS-Xn-I-fp-sS- F-√m- a-l-Xz-ß-tf-bpw- t\-´-ß-tf-bpw«m-Ln-®p-sIm-≠p- X-s∂-bm-Wv- A-Xpw.- H-cp- b-Ym¿Y- \n-tj-[n-bp-sS- \o-Xn-t_m-[w- A-Xn¬- Im-Wm\m-Ipw.- s]m-≈p-∂- a-\-kn-s‚- B-fl-tcm-Z-\-ß-fm-W-Xv.- k-aq-l-Øns‚- Xn-∑-Iƒ- Xp-S-®p-am-‰p-hm≥- th-≠n- ]-Sn-™m-d≥- Im-‰n-t\m-Sv- B™-Sn-°m≥- bm-Nn-°p-∂- sj-√n-bp-sS- Im-hy-]p-kv-X-I-Øn-\p- k-am\-am-b- {]-£p-_v-[-am-b- hm-°p-I-fpw- h-cn-I-fp-am-Wv- te-J-I-t‚-Xv.]p-kv-X-I-Øn¬- \n-∂v-:- H-cmƒ- B-{I-an-°p-tºmƒ- B-{I-an-bp-sSIm¬-°¬- ho-Wp- I-c-bp-∂- "-In-√-∏-´n-'- bp-sS- X-{¥-am-Wv- H-cp- Zp¿-_e-s\- kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw- B-fl-c-£-bv-°v- G-‰-hpw- ^-e-{]-Z-amb- B-bp-[w.- Zp¿-_-e-\pw- hr-≤-\p-am-b- Rm≥- B-bp-[w- sIm-≠p- \S-∂m¬- A-Xp- ]n-Sn-®p-hm-ßn- i-{Xp- B-{I-an-°p-tam- F-∂m-sW-s‚- `bw.- A-Xp-sIm-≠v- Rm≥- H-cp- B-bp-[-hpw- sIm-≠p-\-S-°m-dn-√.- Bbp-[-ap-≠m-bm¬- t]m-c.- A-Xv- {]-tbm-Kn-°m≥- ]-Tn-°-Ww.- B-bp-[i-‡n-°v- A-\p-k-cn-®- Im-b-_-ew- Iq-Sn-bp-≠-¶n-te- A-Xv- b-Ym-k-abw- {]-tbm-Kn-°m≥- I-gn-bq.Rm≥- C-Xv- ]-d-bp-∂-Xv,- k-Jm-hv- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-s‚- _m-Kn¬\n-∂v- c-≠p- aq-∂p- sh-Sn-bp-≠I - ƒ- sN-s∂-bn-se- hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬kp-c-£m-hn-`m-Kw- D-tZym-K-ÿ¿- I-s≠-Sp-Øp-sh-∂- hm¿-Ø- tI-c-fØn¬- H-cp- hn-hm-Z- hn-j-b-am-b-t∏m-gm-Wv.- tXm-°n-√m-sX- D-≠- am{Xw- D-]-tbm-Kn-®v- H-cmƒ-°v- kz-¥w- kp-c-£- D-d-∏m-°m-\m-In-√.- AXp-t]m-se- D-≠-am-{Xw- D-]-tbm-Kn-®v- i-{Xp-hn-s\- t\-cn-Sm-\p-am-In-√.sse-k≥-kn-√m-Ø- H-cp- tXm-°n-se- D-≠-b-√- F-∂-Xn-\m¬- D-≠s°-Xn-tc-tbm- tXm-°n-s\-Xn-tc-tbm- D-≠-bp-sS- D-S-a-ÿ-\m-b- hn-Pb-s\-Xn-tc-tbm- tI-sk-Sp-°m-\pw- \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°m-\pwI-gn-bn-√.- F-∂n-´pw- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-s‚- D-≠-Iƒ-°v- ]-{X-`o-a≥-am¿A-an-X- {]m-[m-\yw- sIm-Sp-Ø-sX-¥n-\m-sW-∂p- tNm-Zn-°p-∂n-√.F-gp-Øp-Im-c-s‚- sam-ss_¬-:- 9447630201

A

cmyk


10

\¿-Ωw]p-©n-cn-®n-{Xw-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

km-bn-∏n-s‚- Im-cyw-

X-am-ipw- Iu-Xp-I-hpw- \n-d-™- F-{Xsb-{X- t^m-t´m-I-fm-Wv- C-˛-sa-bn-ep-I-fneq-sS- Np-‰n-Øn-cn-bp-∂-Xv.- hm-b-\-°m¿°v- A-ß-s\-bp-≈-h- t{Im-kv-tdm-Un-te°v- A-b-°mw.- sX-c-s™-Sp-Ø-h- {]-kn≤o-I-cn-°pw.A-b-t°-≠- C-˛-sa-bn¬-:photo.crossroad@gmail.com

sXm-∏n-°p-≈n¬- kv-t^m-S-\w-!-

Cu- km-bn-∏n-s‚- H-cp- Im-cy-ta..- \m-´p-Im¿- h-√-Xpw- B-bn-cp-∂p- C-Xp- sN-bv-Xn-cp-t∂¬- C-t∏m- F-s¥m-s°- ]-d-™p]-c-Øn-sb-s\..- thmƒ-thm- Hm-jy≥- td-kn¬- sIm-®n-bn-se-Øn-b- \m-hn-I-cn¬- H-cmƒ- F-d-Wm-Ip-fw- Pn-√m- I-f-Iv-S-sdNpw-_n-°p-∂p.- (A-b-®p- X-∂-Xv-:- _m-_p- )-

I-º-\nI-≠m¬...ap-≠p-Sp-Øp- lm¿-en- tU-hn-Uvk-¨- ss_-°v- Hm-Sn-°p-∂- `qtem-IØ - n-se- G-I- hy-‡n!- Iº-\n- C-Xp- I-≠m¬- D-Xv-]m-Z\w- \n¿-Øn-tb-°pw...- Zp-_mbv- I-cm-ab - n¬- \n-∂p-≈- Zr-iyw.(A-b® - p- X-∂X - v:- - tPm¿-Pv)- ^v-fm-jv- \yq-kv...- I-Æq-cn¬- t]m-eo-kp-Im-c-s‚- sXm-∏n-°p≈n¬- "-kv-t^m-S-\w-'-!- (A-b-®p- X-∂-Xv-:- tPm-jn-)-

Km-‘n-Pn-bp-sS- a-I≥- Zn-t\-i≥-

So-®¿-:- B-cm-Wv- Km-‘n-Pn-bp-sS- a-I≥-?hn-Zym¿-Yn-:- Zn-t\-i≥So-®¿-:- Cu- A-kw-_-‘w- B-cp- ]-Tn-∏n-®p..hn-Zym¿-Yn-:- F¬.-sI.-Pn- ap-X¬- ]-Tn-∏n-°p-∂-XmW-t√m- "-"-Km-‘n-Pn- Cu-kv- Zn- ^m-Z¿- Hm-^v- Zn- "t\-i≥-'- F-∂v..-

^-en-XØ - p-≈n-Iƒ

bp-h-Xn-:- F-\n-°p- \n-s∂- I-eym-Ww- I-gn-°m\m-In-√.- F-\n-°v- \n-t∂-°mƒ- H-cp- h-b-kv- IqSp-X-ep-≠v.-

∂m- tXm-∂p-∂X - v..`¿-Øm-hv:- - C-t∏mƒ- B-sc-bm-Wv- hn-fn-t°-≠X - v?- t]m-eo-kn-t\-tbm- A-tXm- Bw-_p-e≥-tkm..-

Ip-´n-:- F-ß-s\-bm- A-Ω-bp-sS- Ip-d-®p- ap-Sn- \c-®-Xv..A-Ω- :- F-\n-°v- C-jv-S-an-√m-Ø-Xv- tam≥- sN-øptºmƒ- Hm-tcm- ap-Sn- \-c-bv-°pw..Ip-´n-:- A-t∏mƒ- A-Ωq-Ω-bp-sS- ap-Sn- ap-gp-h≥- ]™n- t]m-se- sh-fp-Ø-sX-ß-s\-bm-Wv..-

tNm-Zyw-:- sse-^v- C≥-jz-d≥-kv- F-¥m-sW-∂p\n¿-h-Nn-°p-I.D-Ø-cw-:- \n-ß-fp-sS- Po-hn-X-Im-ew- ap-gp-h≥- Z-cn{Z-\m-bn- I-gn-™m¬- a-cn-°p-tºmƒ- k-º-∂-\mIm-sa-∂- I-cm¿.I-c-tk-\-bn¬- tN¿-∂- Bƒ-°v- Hm-^o-k¿- H-

cp- tXm-°p- \-ev-In.A-bmƒ-:- C-Xn-s‚- Ip-g¬- F-tßm-´m-Wp- Xn-cn®p- ]n-Sn-t°-≠-Xv.- F-\n-°p- t\-c-tbm- A-tXmF-Xn¿- h-it- Ø-t°m-?Hm-^o-k¿-:- F-ß-s\-sb-¶n-epw- ]n-Sn-°v.- c-≠pco-Xn-bn-em-bm-epw- cm-Py-Øn-\p- Kp-WI - c - a - m-bn-cn°pw.-

bp-hm-hv-:- hn-j-an-t°-≠..- F-\n-°v- \n-s∂- H-Øncn- C-jv-S-am-Wv.- A-Xp-sIm-≠v- H-cp- h¿-jw- ImØn-cn-°mw.-

`m-cy-:- tZ,- t\m-°n-t°..- A-Sp-°-f-bn¬- I-≈≥I-b-dn- Rm-\p-≠m-°n-b- tI-°v- Xn-∂p-I-bm-sW-

bp-hm-hv-:- F-\n-°v- hn-hm-l-tam-N-\w- th-Ww.I-gn-™- B-dp- am-k-am-bn- `m-cy- F-t∂m-Sp- an≠n-bn-´n-√.A-`n-`m-j-I≥-:- H-∂p- Iq-sS- B-tem-Nn-°v.- C-ßs\-bp-≈- `m-cy-am-sc- In-´m≥- _p-≤n-ap-´m-Wv.-

h-gn-tbm-cw-

tdm-bn- ]n.- ]-t{Xm-kv-


I-º-\n-

11

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

]-Øp- ÿm-]-\-߃-°v- H-cm-gv-N-bv-°p-≈n¬- hn-]-Wnaq-ey-Øn¬- 19,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- \-jv-SwB-tKm-f- km-º-Øn-I- am-µy-sØ- Xp-S¿∂v- cm-Py-sØ- ap≥-\n-c-bn-ep-≈- ]-Øp- ÿm]-\ß - ƒ-°v- H-cm-gvN - b - v° - p-≈n¬- hn-]W - n- aq-eyØn¬- 19,-000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- \-jv-Sw.F-∂m¬- tÃ-‰v- _m-¶v- Hm-^v- C-¥y- (F-kv_n-sF-),- \m-j-W¬- an-\-d¬- U-h-e-]v-sa-‚ vtIm¿-]-td-j≥- (F≥-Fw-Un-kn-),- \m-j-W¬sX¿-a¬- ]-h¿- tIm¿-]-td-j≥- (F≥-Sn-]n-kn-)F-∂o- ÿm-]-\-߃-°v- hn-]-Wn- aq-ey-Øn¬t\-´w- ssI-h-cn- °m-\m-bn.hn-]W - n- aq-ey-Øn¬- \-jvS- a - p-WvS- m-b- cm-PysØ- ]-Øp- ap≥- \n-c- ÿm-]-\-ß-fp-sS- ]-´nI-bn¬- kz-Im-cy- ta-J-e-bn¬- \n-∂p- A-©pws]m-Xp- ta-J-e-bn-se- A-©pw- ÿm-]-\-߃°p-am-bn- I-gn-™- H-cm-gv-N-bn¬- \-jv-S-am-b-Xv18,-923 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv.sXm-´p- ap≥-]p-≈- B-gv-N-bn¬- {]-ap-J- ]Øp- C-¥y≥- ÿm-]-\-ß-fp-sS- sam-Øw- hn-]-

Wn- aq-ey-am-bn-cp-∂- 9,-64,-677 tIm-Sn- cq-]- I-gn™- sh-≈n-bm-gN v- b - n-se- hym-]m-cß - ƒ-s°m-Sphn¬- 9,-45,-753 tIm-Sn- cq-]-bm-bm-Wv- Ip-d-™-Xv.F-kv-_n-sF-bpw- F≥-Sn-]n-kn-bpw- tN¿-∂vhn-]-Wn- aq-ey-Øn¬- 4,-456 tIm-Sn- cq-]- Iq-´nt®¿-Øp.- hn-]-Wn-bn¬- F≥-Fw-Un-kn- 2,-121 tIm-Sn- cq-]- aq-ey-ap-≠m-°n- Sm-‰m- I-¨k - ¬-´≥kn- k¿-ho-kn-s\- (Sn-kn-Fk - v)- - ]n≥-X≈ - n- ap≥\n-cb - n-se- ]-Øp- ÿm-]\ - ß - f - p-sS- ]-´n-Ib - n¬H≥-]X - mw- ÿm-\s - Ø-Øn.H-cm-gvN - b - v° - p-≈n¬- Sn-kn-Fk - n-\v- \-jvS- w- 3,557 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv.- Sn-kn-F-kn-s‚- hn-]-Wnaq-eyw- 51,-054 tIm-Sn- cq-]-bm-bm-Wv- Ip-d-™-Xv.cm-Py-sØ- G-‰-hpw- aq-ey-ap-≈- I-º-\n-bmb- dn-eb - ≥-kv- C≥-Uk - {v- So-kn-\v- (B¿-sF-F¬)- hn-]-Wn- aq-ey-Øn¬- H-cm-gv-N-bv-°p-≈n¬- 2,045 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- Ip-d-hm-Wp-≠m-b-Xv.sXm-´p- ap≥-]p-≈- B-gv-N-bn¬- B¿-sF-F√n-s‚- hn-]-Wn- aq-eyw- 1,-78,-090 tIm-Sn- cq-]-bm-

F-h-d-Ãn¬_n-Kv- Sn-hnk-ap-{Z- \n-c-∏n¬- \n-∂v- 15,-317 A-Sn- D-b-c-Øn¬-

ÿn-Xn- sN-øp-∂- F-h-d-Ãv- sIm-Sp-ap-Sn-bp-sS- s_-bv-kvIym-ºn¬- dn-e-b≥-kv- _n-Kv- Sn-hn- Un-Sn-F-®n-s‚- tk-h\w- e-`y-am-°n.- s\-lv-dp- C≥-Ãn-‰yq-´v- Hm-^v- au-≠-\odnw-Kn-se-bpw- _n-Kv- Snhn-bn-se-bpw- km-t¶-XnI- hn-ZK - v[ - c - pw- A-Sß - nb- 24 t]-cp-sS- kw-Lam-Wv- Cu- N-cn-{X- t\´w- ssI-hc - n-®X - v.- D-Øc-Im-in-bn¬- \n-∂v- ]p-ds - ∏-´- kw-Lw- A-Xn-ssi-Xy-sØbpw- a-™p-ho-gvN - t- b-bpw- A-Xn-Po-hn-®m-Wv- \m-emw- Zn-hkw- s_-bv-kv- Iym-ºn¬- F-Øn-b-Xv.- {]-Xn-Iq-e- km-lN-cy-ßs - f- A-Xn-Po-hn-®-v Cu- t\-´w- I-cÿ - a - m-°n-bX - n¬A-`n-am-\w- sIm-≈p-∂-Xm-bn- dn-e-b≥-kv- I-Ωyq-Wn-t°j≥-kv- {]-kn-U-‚ v- a-tl-jv- {]-km-Zv- ]-d-™p.- C-tXms S F-h-d-Ãv- s_-bv-kv- Iym-ºn¬- tk-h-\w- e-`y-am-°p-∂B-Zy-sØ- Un-Sn-F-®v- tk-h-\- Zm-Xm-hm-bn- _n-Kv- Sn-hnam-dn.-

bn-cp-∂-Xv- I-gn-™- sh-≈n-bm-gv-N-bn-se- hym]m-c-߃-s°m-Sp-hn¬- hn-]-Wn- aq-eyw- 1,-76,-044 tIm-Sn- cq-]b - m-bm-Wv- Ip-d™ X - v.I-gn-™- B-gv-N-bn¬- Hm-l-cn- hn-]-Wn-I-fnse- Nm-©m-´ß - ƒ-s°m-Sp-hn¬- sk≥-sk-Ivk - vkq-Nn-I- 128 t]m-bn-‚ v- \-jv-S- tØm-sS-bm-Wvhym-]m-cw- A-h-km-\n-∏n-®-Xv.- C-Xv- cm-Py-sØap≥-\n-c-bn-ep-≈- ]-Øp- ÿm-]-\-ß-fp-sS- ]´n-I-bn-se- A-h-km-\-sØ- B-dv- I-º-\n-I-fpsS-bpw- ÿm-\ß - f - n¬- am-‰a - p-WvS- m-°n.hn-]-Wn- aq-ey-Øn¬- 3,-095 tIm-Sn- cq-]-Iq-SntN¿-Ø-v F-k_ -v n-sF- ]-´n-Ib - n¬- A-©mw- ÿm\-Øv- F-Øn.aq-ey-Øn¬- 1,-092 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- \-jv-Sap-WvS- m-sb- ¶n-epw- `m-cX - v- sl-hn- C-eI - v{- Sn-°¬kv- B-dmw- ÿm-\Ø - pw- 6,-000 tIm-Sn- cq-]b - p-sS\-jv-S-tØm-sS- C≥-t^m-kn-kv- G-gmw- ÿm-\Øp-am-Wv.kz-Im-cy-ta-Je - b - n-se- G-‰h - pw- h-en-b- _m-

¶m-b- sF-kn-sF-kn-sF- _m-¶v- 785 tIm-Sn- cq]-bp-sS- A-[n-I- aq-ey-am-Wv- I-gn-™- B-gv-Nbn¬- t\-Sn-bX - v.F-®U v- n-F^ - k v- n- _m-¶n-\v- \-jSv- w- 1,-341 tImSn- cq-]-bm-Wv.- 39,-905 tIm-Sn- cq-]-bp-sS- aq-eytØm-sS- sF-kn-sF-kn- _m-¶v- 17˛mw- ÿm-\Øpw- sXm-´p- ]n-∂m-se- 37,-788 tIm-Sn- cq-]-bpsS- aq-ey-tØm-sS- F-®v-Un-F-^v-kn- _m-¶p-amWv.G-‰-hpw- aq-ey-ap-≈- ]-Øp- ÿm-]-\-ß-fpsS- ]-´n-I-bn¬- B¿-sF-F-√n-\v- ]n-∂m-se- HF≥-Pn-kn- (1,-40,-063 tIm-Sn- cq-]-),- F≥-Sn-]n-kn(1,-32,-958 tIm-Sn- cq-]-),- `m-c-Xn- F-b¿-sS¬- (1,-26,287 tIm-Sn- cq-]-),- F-kv-_n-sF- (72,-096 tIm-Sncq-]-),- s`¬- (65,-546 tIm-Sn- cq-]-),- C≥-t^m-knkv- (65,-018 tIm-Sn- cq-]-),- sF-Sn-kn- (63,-839 tImSn- cq-]-),- F≥-Fw-Un-kn- (52,-016 tIm-Sn- cq-]-),F-®v-bp-F¬- (51,-881 tIm-Sn- cq-]-)- F-∂n-h-cmWv.-

Sm-‰m- Ão-en-\v- D-Xv-]m-Z-\-Øn¬- 27 i-X-am-\w- h¿-[-\Sm-‰m- Ão-en-\v- D-Xv-]m-Z-\-Øn¬- \hw-_-dn¬- 27 i-X-am-\w- h¿-[-\-bp-≠mbn.- hn-]-W-bn¬- B-h-iyw- Ip-d-™-Xns‚- ]-›m-Ø-e-Øn¬- {]-ap-J- D-cp-°v- DXv] - m-ZI - ¿- D-Xv] - m-Z\ - w- Ip-d® - - km-lN - c - yØn-em-W-v Sm-‰m- Ão-en-\-v D-X] -v m-Z\ - Ø - n¬h¿-[-\- t\-Sm-\m-b-Xv.I-º-\n-bp-sS- tlm-´v- sa-‰¬- D-Xv-]m-Z\w- 5.-78 e-£w- S-Æm-bn- D-b¿-∂p.- I-gn™- h¿-jw- C-tX- Im-e-b-f-hn-s\- At]-£n-®v- 26.-8 i-X-am-\-Øn-s‚- D-Xv-]m-Z\- h-f¿-®-bm-Wv- 2008 \-hw-_-dn¬- ssIh-cn-®-sX-∂v- Sm-‰m- Ão¬- I-º-\n- A-[nIr-X¿- A-dn-bn-®p.- \-hw-_-dn¬- A-kwkv-Ir-X- D-cp-°v- D-Xv-]m-Z-\w- 5.-14 e-£w- SÆm-bm-Wv- D-b¿-∂X - v.- I-gn-™- h¿-jw- CtX- Im-e-b-f-hn-se- D-Xv-]m-Z-\w- 4.-18 e£w- S-Æm-bn-cp-∂p.- D-Xv-]m-Z-\-Øn¬- 23 i-X-am-\-Øn-s‚- h¿-[-\.Sm-‰m- Ão-en-s‚- ªm-Ãv- ^¿-W-kp-I-

fpw- Ão¬- sa¬-´nw-Kv- ÿm-]\ - ß - f - pw- F°m-es - Ø-°m-fpw- an-I® - - D-X] v- m-Z\ - a - m-Wv\-hw-_-dn¬- \-S-Øn-b-Xv.- D-Xv-]m-Z-\£-a-X- h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn- tlm-´vkv-{Sn-]v- an¬- A-S-®n-´-Xn-\m¬- hn¬°m≥- A¿-l-am-b- D-cp-°n-s‚- D-Xv-]m-Z\w- 3.-6 i-X-am-\w- Ip-d-™v- 4.-07 e-£w- SÆm-bX - .v B-tKm-f- km-º-Øn-I-am-µy-sØ- XpS¿-∂v- hn-]W - n-bn¬- D-cp-°n-s‚- B-hi - ywK-Wy-am-bn- Ip-d-™p.- C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v{]-ap-Jv- D-cp-°v- D-Xv-]m-Z-I-cm-b- C-kv-]m-‰v,F-km¿,- sP-F-kv-U-ªyp- F-∂n-h¿- D-cp°v- D-Xv-]-∂-ß-fp-sS- D-Xv-]m-Z-\w- 30 i-Xam-\w- h-sc- Ip-d-bv-°p-I-bp-Wv-Sm-bn.cm-Py-sØ- G-‰h - pw- h-en-b- D-cp-°-v \n¿am-Xm-°f - m-b- sk-bn¬- (Ão¬- A-tYm-dn´n- Hm-^v- C-¥y-)- hn-]W - n-bn-se- B-hi - ywA-\p-k-cn-®v- am-{X-am-Wv- D-Xv-]m-Z-\w- \-SØp-∂-Øv.- km-º-Øn-I- am-µy-sØ- Xp-

S¿-∂v- hn-]-Wn-bn¬- D-cp-°v- D-Xv-]-∂-ßfp-sS- B-h-iyw- Ip-d-™-Xn-\m¬- ap≥-\nc- D-cp-°v- \n¿-am-Xm-°ƒ- h≥-In-S- hn-]peo-I-c-W- ]-≤-Xn-I-fn¬- \n-∂pw- ]n≥-amdp-Ib - p-WvS- m-bn.I-º\ - n-°v- h≥- t\-´a - p-WvS- m-°n-Øc - p∂- Pw-jU - ] v- q-cn-se-bpw- H-do-kb - n-se-bpw]-≤-Xn-Iƒ-°v- ap-¥n-b- ]-cn-K-W-\- \¬Ip-sa-∂v- Sm-‰m- Ão-en-s‚- am-t\-Pnw-Kv- Ub-d-Iv-S¿- _n.- ap-Øp-cm-a≥- A-dn-bn-®p.D-cp-°v- D-X] v- ∂ - ß - f - p-sS- B-hi - yw- Ipd-™-Xn-s\- Xp-S¿-∂v- sk-bn-en-s‚- Zo¿L-Im-e- hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-߃- hn-]Wn-bn-se- B-h-iy-Øn-\v- A-\p-]m-Xam-bn-cn-°p-sa-∂v- sk-bn¬- A-[n-Ir-X¿A-dn-bn-®p.- sP-F-kv-U-ªyp- Ão¬- I¿Wm-S-I-bn-se- hn-P-b-\-K-dn-ep-≈- 30 e£w- S-¨- A-[n-I- ti-jn-bp-≈- ]-≤-Xnbn¬- \n-∂v- ]n≥-am-dn-b- A-h-ÿ-bm-Wnt∏mƒ.-

k-m-º-Øn-IwtX-bn-eI-b-‰p-a-XnIp-d-hvC¥ - y-bn¬- \n-∂p-≈- tX-bn-e- Ib-‰p-aX - n-bn¬- 2008 H-Ivt- Sm-_d - n¬- A©p- i-X-am-\w- Ip-d-hp-≠m-bn.B-tKm-f- km-ºØ - n-I- am-µy-sØXp-S¿-∂-v bq-tdm-]y≥- cm-Py-ßf - n¬- \n∂pw- tX-bn-eb - p-sS- B-hi - yw- Ip-d™ Xm-Wv- I-b-‰p-a-Xn- Ip-d-bm≥- Im-c-Wam-b-sX-∂v- So- t_m¿-Uv- A-[n-Ir-X¿A-dn-bn-®p.H-It-v Sm-_d - n¬- cm-Py-Ø-v \n-∂p-≈sam-Øw- tX-bn-e- I-b‰ - p-aX - n- 1.-65 tImSn- In-tem-{Km-am-Wv.- I-gn-™- h¿-jwC-tX- Im-e-b-f-hn¬- 1.-74 tIm-Sn- Intem-{Kmw- I-b‰ - p-aX - n- sN-bX v- n-cp-∂s - X∂v- tX-bn-e- hn-I-k-\- t_m¿-Uv- Ub-d-Iv-S¿- Pn.- t_m-dn-b- A-dn-bn-®p.C-°m-eb - f - h - n¬- tX-bn-e- D-Xv] - mZ-\w- 11 i-X-am-\w- D-b¿-∂v- 12.-58 tImSn- In-tem- B-bn- D-b¿-∂-Xm-bpw- At±-lw- A-dn-bn-®p.-

am¿-Kv- h-cp-am-\w- 1500 tIm-Sn- cq-]- I-hn-™p]-›m-Ø-e- ku-I-cy- hn-I-k-\ta-J-e-bn-se- {]-ap-J-cm-b- am¿-Kv- enan-‰U - n-s‚- \-S∏ - v- km-ºØ - n-I- h¿-jwB-Zy- B-dp-am-ks - Ø- h-cp-am-\w- 1500 tIm-Sn- cq-]- I-hn-™p.- 171.-60 tIm-Sncq-]-bm-Wv- h-cp-am-\w.- C-Xv- I-gn-™h¿-j-tØ-Xn-t\-°mƒ- 83.-82 i-X-am\w- Iq-Sp-Xe - m-Wv.-

km-º-Øn-I- D-∂-a-\-Øn-\vh≥ k¿°m¿- ]-≤-Xnkm-ºØ - n-I- ta-Je - b - v° - v- D-

tØ-P\ - w- \¬-Ip-∂X - n-\p-≈- 3,-00,000 tIm-Sn-bp-sS- km-ºØ - n-I- D-∂a-\- ]-≤X - n- tI-{µ-k¿-°m¿- {]-Jym]n-®p.- B-tKm-f- km-º-Øn-I- {]Xn-k‘ - n-sb- sN-dp-°p-∂X - n-\m-bnX-bm-dm-°n-b- ]-≤-Xn-bn¬- 20,-000 tIm-Sn- cq-]- Cu- h¿-jw- sN-e-h-gn°p-∂-Xn-\m-bn- h-I-bn-cp-Øn-bn-´p≠v.B-tKm-f- km-º-Øn-I- am-µyØn-s‚- \n-ge - n-em-b- cm-Py-sØ- kº-Zv- hy-h-ÿ-sb- D-tØ-Pn-∏n-°p∂-Xn-\p-≈- ]-≤-Xn-bm-Wv- {]-[m-\a-{¥n- a≥-tam-l≥- knw-Kv- {]-Jym]n-®-Xv.- Im-_n-\-‰v- sk-{I-´-dn- sI.Fw- N-{µ-ti-J¿- X-e-h-\m-b- k-anXn-bm-W-v C-Xn-\-v A-¥n-ac - q-]w- \¬In-b-Xv.- aq-∂v- L-´-ß-fn-em-bn- \-S∏n-em-°p-∂- km-º-Øn-I- ]m-t°Pn¬- B-Zy-tØ-Xv- Cu- h¿-jw- \S-∏n-em-Ipw.\n¿-am-W- ta-J-e,- I-b-‰p-a-Xn,A-Sn-ÿm-\k - u-Ic - y- hn-Ik - \ - w- F∂n-h-bv-°p- {]m-[m-\yw- \¬-In-bn´p-≈- ]m-t°-Pv- {]-Im-cw- Iq-Sp-X¬]-Ww- hn-]-Wn-bn-en-d-°n- {]-Xn-k‘n-sb- t\-cn-Sm-\m-W-v k¿-°m¿- {iaw.- tI-{µ- aq-ey-h¿-[n-X- \n-Ip-Xn(sk≥-{S¬- hm-‰v-)- \m-ev- i-X-am-\-

am-bn- Ip-d® - p.- \m-e-v i-Xa - m-\Ø - n¬Xm-sg- sk≥-{S¬- hm-‰p-≈- D-Xv-]∂-ßt- f-bpw- s]-t{Sm-fn-bw- D-X] -v ∂ - ß-tf-bpw- C-Xn¬-\n-∂v- H-gn-hm-°nbn-´p-≠v.- C-Xp- \-S∏ - p- h¿-jØ - n¬X-s∂- {]m-_-ey-Øn¬- h-cpw.sN-dp-In-S- I-b-‰p-a-Xn-°m¿-°p]-en-i-bn-\-Øn¬- c-≠v- i-X-am-\wC-f-hv- A-\p-h-Zn-°pw.- I-b-‰p-a-Xn°m-bn- 350 tIm-Sn- cq-]- \o-°n-sh®n-´p-≠v.- sS-Iv-k-‰-bn¬- ta-J-e-bv°v- \n-e-hn-ep-≈-Xn-\v- ]p-d-ta- 1,400 tIm-Sn- Iq-sS- A-\p-h-Zn-°pw.C-cp-º-bn-cn-s‚- I-b-‰p-a-Xn- \n-IpXn- H-gn-hm-°n.ssh-Zyp-Xn- D-X] -v m-Z\ - Ø - n-\p-≈\m-^v-Ø-bp-sS- C-d-°p-a-Xn- Xo-cph-bpw- H-gn-hm-°n-bn-´p-≠v.- a-‰v- I-b‰p-a-Xn- Xo-cp-h-I-fn¬- A-©v- i-Xam-\w- Ip-db - ° v- m-\pw- \-S] - S- n-bm-bn.`-h-\- \n¿-am-W- ta-J-e-bv-°p- th≠n- 4,-000 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv- h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-≈-Xv.- A-©v- e-£wcq-]- h-sc-bp-≈-h¿-°pw- A-©v- e£-Øn¬- Iq-Sp-X¬- hm-bv-]-sb-Sp°p-∂h - ¿-°pw- th-≠n- _m-¶p-Iƒ{]-tXy-I- ]-≤-Xn- {]-Jym-]n-°p-sa∂pw- {]-[m-\-a-{¥n- hy-‡-am-°n.]-≤X - n- {]-Im-cw- Km¿-ln-I- hmbv] - I - f - p-sS- ]-en-ib - v° - v- km-ca - m-b-

Ip-d-hp-≠m-Ip-sa-∂m-Wv- hn-Z-Kv-[¿Nq-≠n-°m-´p-∂X - v.sN-dp-In-S,- ssa-t{Im- kw-cw-`߃-°p- s{I-Un-‰v- Km-c-‚ n- kv-Iow{]-Im-cw- hm-bv] - s - b-Sp-°m-hp-∂X - ns‚- ]-cn-[n- H-cp- tIm-Sn-bm-°n-bn-´p≠v.- C-Xn-\m-bn- 7,-000 tIm-Sn-bp-sShm-bv-]m- k-lm-bw- dn-k¿-hv- _m¶v- {]-Jym-]n-®p.- kz-Im-cy- ]-¶m-fnØ-tØm-sS- {]-h¿-Øn-°p-∂- C¥y- C≥-{^m-k{-v S-I® - ¿- ss^-\m≥kv- I-º-\n- en-an-‰-Uv- (sF.-sF.-F^v.-kn.-F¬-)- k¿-°m¿- G-s‰-Sp°m-\pw- Xo-cp-am-\n-®p.- C-Xn-\m-bn10,-000 tIm-Sn- ap-X¬- ap-S° - p-hm-\pwXo-cp-am-\n-®n-´p-≠v.k¿-°m¿- hm-l-\-߃- am-‰p∂-Xn¬- _-P-‰n¬- A-\p-h-Zn-®n-cn°p-∂- Xp-I- hn-\n-tbm-Kn-°m≥k¿-°m¿- h-Ip-∏p-Iƒ- A-\p-a-Xn\¬-Ipw.- ]-≤-Xn- {]-Im-cw- am-cp-XnIm-dn-s‚- hn-e-bn¬- \m-ev- i-X-am\w- Ip-dh - p-≠m-Ip-sa-∂m-Wp- {]-Xo£.- ssl-th- hn-I-k-\-Øn-\m-bn1,-00,-000 tIm-Sn- cq-]- \o-°n-sh-°m\pw]- ≤ - X nX- b m- d m°n-bn-´p-≠v.- km-º-Øn-I- {]-X-k‘n- Xp-S¿-∂m¬- Iq-Sp-X¬- \-S-]Sn- kzo-Ic - n-°p-sa-∂pw- {]-[m-\a - {- ¥nA-dn-bn-®p.-

D-cp-°n-s‚hn-eIp-d-bpw -

D

-cp-°n-s‚- F-Iv-ssk-kv- \n-Ip-Xnsh-´n-°p-d-®-tXm-sS- D-Xv-]-∂-ß-fp-sS- hne- S-Æn-\v- 1,-100˛-1,-800 cq-]- h-sc- Ip-d-bpw.F-Iv-ssk-kv- \n-Ip-Xn- sh-´n- Ip-d-®-Xn-eqsS- D-cp-°v- \n¿-am-Xm-°ƒ-°v- e-`n-°p-∂km-º-Øn-I- em-`w- D-]-tbm-‡m-°-fn¬F-Øn-°m≥- I-º-\n-Iƒ- X-bm-dm-b-XmWv- D-cp-°n-s‚- hn-e- Ip-d-bv-°p-∂-Xv.tI-{µ-k¿-°m¿- kzo-I-cn-®- \-S-]-Sn-Ifp-sS- `m-K-am-bn- D-cp-°n-s‚-bpw- D-cp-°v- DXv-]-∂-ß-fp-sS-bpw- F-Iv-ssk-kv- \n-IpXn- \m-ep- i-X-am-\-am-Wv- sh-´n-°p-d-®-Xv.C-Xv- aq-eym-[n-jvT - n-X- D-Xv] - ∂ - ß - f - p-sS- hne- S-Æn-\v- 1,-100˛-1,-800 cq-]- h-sc- Ip-d-bv°p-sa-∂v- sP-F-kv-U-ªyp- Ão-en-s‚- Atkm-kn-tb-‰v- ssh-kv- {]-kn-U-‚ v- i-c-Zva-tl-{µ- A-dn-bn-®p.- tImƒ-Uv- ˛-tdm- ƒUv- Ão-en-s‚- hn-e- S-Æn-\v- 1,-000˛-1,-200 cq]- h-sc-bpw- Ip-d-bp-sa-∂v- `q-j≥- Ão-ens‚- No-^v- ^n-\m≥-jy¬- Hm-^o-k-dm-b\n-Xn≥- tPm-lm-cn- ]-d-™p.tI-{µ-k¿-°m-cn-s‚- km-º-Øn-I- DtØ-P-I- ]-≤-Xn-I-sf- Xp-S¿-∂v- hn-]-Wnbn¬- D-cp-°n-s‚- B-h-iyw- h¿-[n-°p-sa∂- I-W-°p-Iq-´-en¬- D-Xv-]m-Z-\w- h¿-[n∏n-°p-sa-∂pw- A-t±-lw- A-dn-bn-®p.- a-‰v{]-ap-J- D-cp-°v- \n¿-am-Xm-°f - m-b- C-kv] - m‰v- C≥-Uk - v{- So-kpw- D-Øw- Km¬-hb - pw- FIv-ssk-kv- \n-Ip-Xn- C-f-hn-eq-sS- e-`n-°p∂- em-`w- D-]-tbm-‡m-°-fn¬- D-S≥- FØn-°p-sa-∂pw- tPm-lm-cn- ]-d-™p.-


12

hm-l-\w-

lyq-≠m-bvtam-t´m¿C-¥y-bv-°vN-cn-{X- t\-´wlyq-≠m-bv- tam-t´m¿C-¥y-b° -v -v N-cn-{X- t\-´w.- Iº-\n- C-¥y-bn¬- hn-‰-gn-®Im-dp-I-fp-sS- F-Æw- 20 e£w- ]n-∂n-´p.- 1998 sk-]v‰w-_¿- 23˛-\m-Wv- I-º\ - n-bpsS- B-Zy- Im¿- km≥-t{SmC-¥y-bn¬- B-Zy- hn¬-]-\\-SØ - n-bX - .v - tI-he - w- 10 h¿jw- sIm-≠m-Wv- 20 e-£wIm¿- F-∂- N-cn-{X- t\-´wssI-hc - n-®X - v.lyq-≠m-bv- \n¿-an-®- 20˛e-£m-a-sØ- Im¿- {]-i-kvX- k-∂-Zv-[- kw-L-S-\-bmb- ssN¬-Uv- ssd-‰v-kv- B‚ v- bq- (ss{I-)h - n-\v- ssI-amdn.- lyq-≠m-bv- {_m-‚ v- Aw_m-kU - ¿- jm-cq-JJ -v m-\m-W-v Cu- Im-dn-s‚- Xm-t°m¬ss{I- U-b-d-Iv-S¿- C¿-hn≥s^¿-Wm-≠k - n-\-v ssI-am-dnb-Xv.Z-£n-Ws - Im-dn-bb - n-selyq-≠m-b-v tam-t´m¿- I-º\ - nbp-sS- ]q¿-W- D-S-a-ÿ- Xbn-ep-≈- k-_v-kn-Un-b-dnB-Wv- lyq-≠m-bv- tam-t´m¿C-¥y- en-an-‰-Uv.Im¿- \n¿-am-Xm-°f- n¬- {]ap-Jc - m-b- am-cp-Xn- kp-kp-°n- C¥y-bp-sS- A-Xym-[p-\n-I- tamU-em-b- F-˛Ã - m¿- tI-cf - Ø - n-sehn-]-Wn-bn-en-d-°n.Ip-d-™- `m-c-hpw- 998 knkn- sI-10 _n- s]-t{Smƒ- F≥Pn-\p-ap-≈- F-˛-Ãm¿- C-‘-\£-aX - b - n¬- ap≥-\n-cb - n-em-Wv.cm-Py-sØ- {]-ap-J- Hm-t´m-tam´o-hv- dn-k¿-®v- G-P≥-kn-bm-bF- B¿- F- sF-bp-sS- ]-co£-W-{]-Im-cw- en-‰-dn-\v- 19.-59 In-tem- ao-‰d - m-W-v Im-dn-s‚- ssate-Pv.- an-I-®- tS-Wn-Mv- td-Unb-kv,- ]-h¿,- ^v-fm-‰v- tSm¿-°v(an-\n-aw- Kn-b¿-jn-^‰ v- p-Iƒ-),- anI-®- {]-h¿-Ø\ - w- Xp-Sß - n-bh - bm-Wv- Im-dn-s‚- B-I¿-j-Wob- L-S-I-߃.- ]-cn-ÿn-Xnku-lr-Z-am-b- co-Xn-bn-em-Wv\n¿-am-Ww.- Im-dn-s‚- 85 i-Xam-\-hpw- do-ssk-°nƒ-sN-øm\m-Ipw-hn-[Ø - n¬- bq-tdm-]y≥C- F¬- hn- am-\-Z-Wv-U-߃{]-Im-c-am-Wv- \n¿-an-®n-´p-≈-Xv.se-Uv,- Im-Uv-an-bw,- sa¿-°p-dn,t{Im-an-bw- F-∂n-h-t]m-ep-≈lm-\n-Ic - a - m-b- h-kvX - p-°ƒ- CXn¬-\n-∂-v H-gn-hm-°n-bn-´p-ap-≠.v an-I-®- ssÃ-en-t\m-sSm-∏wD-b¿-∂- C-‘-\-£-a-X,- Ip-d™- _-ln¿-Ka - \ - w,- D-b¿-∂- KpW-ta-∑- F-∂n-h- tX-Sp-∂- \-Kc-Øn-ep-≈- a-[y-\n-c- D-]-tbm‡m-°f - p-sS- A-`n-em-jß - ƒ-°\p-kr-Xa - m-bm-W-v F-˛Ã - m¿- krjv-Sn-®n-´p-≈-Xv.- C-¥y-bn-seF≥-Pn≥- km-t¶-Xn-IX - s - b- ASp-Ø- X-e-Øn-te-°v- A-Xv- Db¿-Øp-∂p.- C-¥y-bn-te-tbmtem-I-Øn-s‚- a-‰n-S-ß-fn-tetbm- D-]t- bm-‡m-°f - p-sS- C-∂sØ- B-hi - y-IX - I - ƒ- \n-dt- h‰p-∂X - m-Wv- Im¿.\m¬- ] - X p- a m- k - Ø n- \ n- S bn¬- am-cp-Xn- kp-kp-°n- ]p-dØn-d° - p-∂- F-´m-as - Ø- hm-l\-am-Wv- F-˛-Ãm¿.- G-sd- a’-c£ - a - X - b - p-≈- F-˛c - ≠ - v- hn`m-K-Øn¬- am-cp-Xn- kp-kp-°nbp-sS- B-[n-]-Xy-Øn-\v- C-XvA-Sn-h-c-bn-Sp-∂p.- Cu- hn-`m-KØn¬- am-cp-Xn-°v- 55 i-Xa - m-\whn-]-Wn-hn-ln-X-ap-≠v.F-˛c - ≠ - v- hn-`m-KØ - n-se- ap¥n-b- ÿm-\-Øv- \n-e-bp-d-∏n®v- \-K-c-Øn-se- bp-h- s{]m-^j-W-ep-I-sf- e-£y-an-Sp-∂-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

_n-F-kv-F- tam-t´m-gv-kn-s‚- C-˛kv-Iq-´-dp-IƒSyq-_v- C≥-sh-Ãsv- a-‚ vkv- Hm-^v- C-¥y-bp-sS- `m-Kam-b- _n-F-kv-F- tam-t´m-gvkn-s‚- C-kv-Iq-´-dp-Iƒ- hn]-Wn-bn-se-Øn-®p.-

hn-]W - n-bn¬- F-Øn-®n-´p-ff - X - .v hy-Xy-kv-X- tam-U-ep-Iƒ- kvssa¬,- Zn-h,- kv-{So-‰v- ssd-U¿,tdm-a¿,- tdm-a¿- π-kv- F-∂n-hbm-W.v -

tdm-a¿-- π-kvsse-k≥-kpw- c-Pn-kt-v {Sj-\pw- B-h-iy-an-√m-Ø- aq∂v- tam-U-ep-Iƒ- Dƒ-s∏-sSA-©v- hy-Xy-kvX - - tam-Ue - pIƒ- B-Wv- _n- F-kv- Ftam-t´m-gv-kv- H-∂n-®v- tI-c-f-

13˛-18 {]m-b° - m¿-°-v th-≠nbp-≈,- 250 hm-´v- ti-jn-bp-≈C-kI v- q-´d - m-Wv- kvs - sa¬.- a-Wn°q-dn¬- 25 In-tem- ao-‰¿- h-sca-Wn-°q-dn¬- th-KX - - e-`n-°pw.16˛-20 {]m-b] - c - n-[n-bn-ep-ff - - s]-

¨-Ip-´n-Iƒ-°m-bp-≈- tam-Uem-Wv- Zn-h.- 250 hm-´v- ti-jnbpw- 25 In-tem- ao-‰¿- h-sc- thK-X-bp-am-Wv- Cu- tam-U-en-\ve-`n-°p-I.- So-t\-PvI - s - f- e-£yan-´-v B-¨I - p-´n-Iƒ-°pw- s]-¨Ip-´n-Iƒ-°pw- D-f-f- tam-U-emWv- kv-{So-‰v- ssd-U¿.- 250 hm-Svkm-Wv- tam-t´m¿.- 48 hm-Sv-kmWv- _m-‰-dn.- Cu- aq-∂p- tam-Uep-Iƒ-°pw- sse-k≥-tkm- cPn-kv-t{S-j-t\m- B-h-iy-an-√.18˛-25 {]m-b] - c - n-[n-bn¬-s∏´- D-tZym-Kÿ - c - m-b- bp-hX - o-˛b - phm-°ƒ-°p-f-f-Xm-Wv- tdm-a¿.500 hm-´v- ti-jn-bpw- 40 In-temao-‰¿- h-sc- a-Wn-°q-dn¬- th-KX-bp-ap-≈- tam-Ue - m-W-v tdm-a¿.800 hm-´v- ti-jn-bp-≈- 45 Intem- ao-‰¿- th-K-X-bp-≈- tdmanw-Kv- π-kv- ^m-an-en- kv-Iq-´-dmWv.- Cu- c-≠p- tam-U-ep-Iƒ°pw- sse-k≥-kpw- c-Pn-kv-t{Sj-\pw- B-h-iy-am-Wv.- F-√mtam-Ue - p-Iƒ-°pw- 60˛-70 In-temao-‰¿- h-sc- a-Wn-°q-dn¬- ]-cam-h[ - n- th-KX - b - v° - p- km-[y-Xbp-s≠-∂p- I-º-\n- kq-Nn-∏n°p-∂p.29,-000 cq-]- ap-X¬- 37,-000 cq-]- h-sc-bm-Wv- Cu- tam-Ue - pIƒ-°v- hn-e._n-Fk - vF - - C-eI - v{- Sn-Iv- kvIq-´-dp-Iƒ-°v- sa-bn-‚-\≥-kvB-hi - y-an-√m-Ø- _m-‰d - n-bm-W-v

tdm-a¿-D-ff - X - .v - s]-t{Smƒ- hm-l\ - ß - ƒ°v- 35˛-38 i-Xa - m-\w- am-{Xw- Imcy-£-a-X- D-f-f-t∏mƒ- _n- Fkv- F- C-e-Iv-{Sn-Iv- kv-Iq-´-dp-Ifp-sS- Im-cy-£-a-X- 82˛-85 i-Xam-\-am-Wv.- Hm-tcm- kv-Iq-´-dpw\m-ep- \n-d-ß-fn¬- e-`y-am-Wv.Zn-h- A-©p- \n-d-ß-fn¬- e-`n°pw.- s{]m-´-Iv-So-hv- tk-^v-‰nkzn-®v,- Szn≥- ]m-k-©¿- ^p-Svsd-Ãv,- hn-im-e-am-b- tÃm-td-Pvku-I-cyw,- ssk-Uv- dn-^v-f-Ivt‰-gv-kv,- kp-J-I-c-am-b- ko-‰pIƒ- Xp-Sß - n- H-t´-sd- {]-tXy-IX-Iƒ- _n- F-kv- F- C-e-Iv-{SnIv- kv-Iq-´-dn-\p-≠v.-

h-en-b- `m-hn-°v- sN-dn-b- Im¿;am-cp-Xn-bp-sS- F-˛-Ãm¿Im¿- an-I-®- ss{U-hn-Mv- A-\p`-ha - m-Wv- {]-Zm-\w- sN-øp-∂X - v.h-en-b- `m-hn-°v- sN-dn-bIm¿- F-∂- B-i-b-Øn¬- A[n-jv-Tn-X-am-bn- \n¿-an-®- F-˛Ãm¿- C-¥y-sb- sN-dp-Im-dp-Ifp-sS- B-tKm-f- l-∫m-bn- am-‰p∂-Xn-\p-≈- kp-kp-°n-bp-sS- {]Xn-_≤ - X - - Du-´n-bp-d∏ - n-°p-∂p.kp-kp-°n- \n¿-an-°p-∂- A-©ma-sØ- tem-I- X-{¥-{]-[m-\tam-Ue - m-Wn-X.v - I-º\ - n-bp-sS- at\-k¿- πm-‚ n-em-bn-cp-∂p- F-˛Ãm-dn-s‚- \n¿-am-Ww.F¬- F-Iv-kv- sF,- hn- FIvk - -v sF,- C-kU - -v F-Ik -v -v sFF-∂o- aq-∂p- h-I-t`-Z-ß-fn-emWv- F-˛Ã - m¿- e-`y-am-Ip-I.- sUtk¿-´-v {_u-¨,- B¿-´n-I-v ssh‰v,- ss{_-‰v- sd-Uv,- ]m-c-ssUkv- ªq,- k-¨-sse-‰v- Iq-∏¿,an-Uv-ss\-‰v- ªm-°v,- lo-en-Mv{Ko≥,- kn¬-°n- kn¬-h¿,- Akq¿- t{K- F-∂n- H-º-Xp- \n-dß-fn¬- C-h- e-`n-°pw.Hm-tcm- h-It- `-Zß - f - p-sS-bpwsIm-®n-bn-se- F-Iv-kv-tjm-dqwhn-e- C-{]-Im-ca - m-Wv:- - F-˛Ã - m¿F¬- F-Iv-kv- sF- ˛- 3,-47,-813 cq-],- hn- F-Iv-kv- sF- ˛- 3,-75,-

921 cq-],- C-k-Uv- F-Iv-kv- sF˛- 4,-12,-921 cq-].]p-Xn-b- sI- _n- ko-cn-kvF≥-Pn≥- L-Sn-∏n-®v- am-cp-Xnkp- k p- ° n- ]p- d - Ø n- d - ° p- ∂ B-Zy-Im-dm-W-v F-˛Ã - m¿.- C-¥ybn-te-bpw- ]m-›m-Xy- tem-IsØ- hn-]-Wn-I-fn-te-bpw- \ne-hn-ep-≈-Xpw- \-S-∏n-em-°m≥km-[y-Xb - p-≈X - p-am-b- ]-cn-ÿnXn- am-\-Z-Wv-U-߃-°v- hn-t[b-am-bn- k-{i-≤w- cq-]I - ¬-]\ - sN-bv-Xn-´p-≈-Xm-Wv- sI-10_nF≥-Pn≥.- C-¥y-bn¬- \n-e-hnep-≈- _n- F-kv- ˛- aq-∂v- _ln¿-Ka - \ - - am-\Z- W - vU - ß - ƒ- CXn-s‚- \n¿-am-W-Øn¬- ]m-en®n-´p-≠v.- kp-kp-°n- tam-t´m¿tIm¿-∏-td-j-s‚- k-l-I-c-WtØm-sS- aq-∂p-h¿-js - Ø- cq-]I¬-]-\-bv-°pw- hn-I-k-\-Øn\pw- ti-j-am-Wv- sI- _n- kocn-kv- F≥-Pn≥- πm-‚ v- \n¿-an®n-´p-≈-Xv.- πm-‚ n-\m-bn- 1200 tIm-Sn- cq-]- I-º-\n- ap-X¬-ap-S°n-bn-cp-∂p.D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v- G-‰hpw- ]p-Xn-b- km-t¶-Xn-I-X- e`y-am-°p-∂-Xn-\m-bn- I-º-\nkr-jv-Sn-®-Xm-Wv- aq-∂p- kn-en-

≠-dp-≈- `m-cw- Ip-d-™- A-eqan-\n-bw- sI-10 _n- F≥-Pn≥.{]-h¿-Ø\ - a - n-Ih - v- h¿-[n-∏n-°m\pw- {^n-Iv-j≥- Ip-d-bv-°m-\pwD-b¿-∂- B-Iv-kn-e-td-j≥- e`y-am-°m-\p-am-bn- am-cp-Xn- kpkp-°n- F≥-Pn-\o-b¿-am¿- H-cpIq-´w- \-hk - m-t¶-Xn-IX - I - ƒ- ka- \ z- b n- ∏ n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p.6200 B¿- ]n- F-Ωn¬- 67 ]nF-kv- B-Wv- F≥-Pn-s‚- i‡n.- 3500 B¿- ]n- F-Ωn¬90 F≥-Fw- B-Wv- tSm¿-°v.- \K-c-ß-fn-se- K-Xm-K-X- km-lN- c y- ß ƒ- ° - \ p- k r- X - a m- b nss{U-hv-sN-øm≥- ]-cym-]v-X-amb-Xm-Wv- ^v-fm-‰v- tSm¿-°v.- 250,000 In-tem-ao-‰¿- F≥-Up-dm≥kv- sS-Ãn-\v- F≥-Pn-s\- hn-t[b-am-°n-bn-´p-≠.v - A-Xp-t]m-sessU-\-tam- ao-‰-dn¬- 500 a-Wn°q-dn-te-sd- F≥-Pn≥- Im-ent{_-j\ - pw- 7500 a-Wn-°q¿- \o≠- F≥-Pn≥- hm-en-tU-j-\pwhn-t[-ba - m-°n.Xn-ct- °-dn-b- {]-tZ-iß - f - pwIp-≠pw-Ip-gn-I-fp-ap-≈- tdm-UpI-fpw- Dƒ-s∏-sS-bp-≈- F-√m- C¥y≥- km-lN - c - y-߃-°pw- CW-ßn-b- hn-[-am-Wv- F-˛-Ãm-dn-

s‚- \n¿-am-Ww.- 4.-5 ao-‰-dn-s‚tS-Wn-Mv- td-Un-b-kv,- 170 an-√nao-‰-dn-s‚- {Ku-≠v- ¢n-b-d≥-kvF-∂n-h- Im-dn-\p-≠v.- k-hn-tij-am-b- Hmƒ-du-≠v- Kym-kv- Umº-Uv- k-kv-s]≥-j≥- D-≈-Xn\m¬- Cu- Im-dn-se- bm-{X- IqSp-X¬- kp-J-{]-Z-am-Wv.- tX-bvam-\w- Ip-d-bp-∂-Xn-\m¬- A-‰Ip-‰∏ - W - n-Iƒ-°v- A-[n-Iw- sNe-hp-h-cn-√.{^- ≠ v - k- k v - s ]≥- j ≥s{^-bn-am-Wv- Im-dn-s‚- a-s‰m-cpk-hn-ti-jX - .- C-¥y≥- tdm-UpIƒ-°-v A-\p-tbm-Py-am-b- co-Xnbn¬- {^-≠v,- dn-b¿- k-ks v- ]≥j-\p-If - pw- L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂p.kp-J-I-c-am-b- bm-{X- e-`y-am°pw-hn-[-Øn¬- tIm-bn¬- kv{]n-ßp-Iƒ-°v- Aƒ-{Sm- sslt{K-Uv- Ão-em-Wv- D-]t- bm-Kn-®n´p-≈X - v.F-˛Ã - m-dn-\v- Nn-e- kp-{]-[m\- kp-c£ - m- k-hn-ti-jX - I - f - p≠v.- Iq-´n-bn-Sn-bn-ep-≠m-Ip-∂{]-Xym-Lm-X-Øn-s‚- Du¿-Pwbm-{X-°m-sc- _m-[n-°m-Ø- tSm´¬- F-^I - S-v o-h-v I-¨t- {Smƒ- sSIv-t\m-f-Pn- (Sn- C- kn- Sn-)- BWv- A-Xn-sem-∂v.- F-b¿- _m-

sIm-®n- C-S-∏-f-fn- tSmƒPw-Kj -v \ - n-em-W-v _n-Fk - -v Ftam-t´m-gv-kv- tjm-dqw- ( sS-ent^m-¨- :- 0484 4060084).- Ihn-X- ssk-°nƒ-km-Wv- hn-Xc-W° - m¿.- D-]t- bm-‡m-°ƒ°v- th-≠n- {]-kv-Xp-X- tjmdq-an¬- I-Ã-a¿- sI-b¿- k¿ho-kv- (sS-en-t^m-¨- :- 0484 2110550)- B-cw-`n-®n-´p-≠.v - k¿ho-kv- sk-‚-dpw- tjm-dq-an¬D-≠v.X-an-gv,- sX-ep-¶v- Nn-{X-ßfn-se- \m-bn-I- X-a∂ - s - b- _nF-kv-F- {_m≥-Uv- Aw-_mkn-U-dm-bn- \n-b-an-®n-´p-≠v.Kp-I-fpw- F- _n- F-kpw- a-s‰mcp- k-hn-ti-jX - b - m-Wv.ku-Ic - y-ßf - pw- B-[p-\n-IX-bpw- k-Ωn-{i-Ww- sN-bX v- X - mWv- F-˛Ã - m-dn-s‚- C-‚o-cn-b¿- `mKw.- kva - m¿-´-v Sm-t°m- ]m-U,v - UnPn-‰¬- {Sn-∏v- ao-‰¿,- Hm-tUm-ao‰¿,- ^yq-h¬- tK-Pv,- t¢m-°v,F-bp-FI - vk - v- kw-hn-[m-\a - p-≈ayq-kn-Iv- kn-Ãw,- kn-Iv-kv- Knb¿- jn-^v-‰v,- kv-t]m¿-´n- Ão-bdn-Mv- Xp-S-ßn-b-h- a-‰p-≈-h-bpam-bn- Xm-cX - a- yw-sN-øm-\m-Im-ØA-\p-`h - a - m-Wv- k-Ωm-\n-°p-∂Xv.- ^vt- fm-´n-Mv- tIm-°v] - n-‰v- Unssk≥,- F-bt-v dm- Um-jt-v _m¿Uv,- I-¨-tkm-fn-\p- Np-‰p-ap-≈{hm-∏v- Xp-Sß - n-b- k-hn-ti-jX - Iƒ- Im-dn-\v- kv-t]m¿-´n- `m-hw\¬-Ip-∂p.- \-b\ - m-\µ - I - c - a - m-b{Inw-k¨ - - C-eyq-an-t\-j≥- BWv- a-s‰m-cp- k-hn-ti-j-X.- dnb¿- _-º-dm-Wv- Im-dn-\v- G-‰hp-a[ - n-Iw- B-I¿-jI - a - m-°p-∂{]-tXy-IX - I - f - n¬- H-∂v.k-aI - m-eo-\- bq-tdm-]y≥- coXn- b n- e m- W v - C- X n- s ‚- Unssk≥.- F-bv-tdm- ssU-\m-anIv- cq-]` - w-Kn-°p-]p-ds - a,- kzo-]nMv- F-Ivk - v{- ]-ko-hv- em-ºp-Iƒ,sIm-sa-‰v- tj-∏vU - v- sS-bn¬- emºp-Iƒ,- F≥-Pn-\v- an-I-®- hmbp-{]-hm-lw- e-`n-°Ø - ° - h - n-[Øn-ep-≈- ho-Xn-tb-dn-b- kvt]m¿-´n- {Kn¬- F-∂n-hb - pw- F-˛Ãm-dn-s\- B-I¿-jI - a - m-°p-∂p.C-cp-\q-tdm-fw- h-I-t`-Z-ßfn¬- \n¿-an-°-s∏-´n-´p-≈- F-˛Ãm¿- bq-tdm-∏v,- Kƒ-^v,- em-‰n≥A-ta-cn-°,- G-jy,- Hm-kvt- {S-enb,- B-{^n-°- Xp-S-ßn-b- ta-Je-If - n-se- \q-‰º - t- Xm-fw- cm-Pyß-fn-te-°v- I-b-‰p-a-Xn-sN-øp∂p-≠v.- 2010˛-11 km-ºØ - n-Ih - ¿j-Øn¬- 2,-00,-000 Im-dp-Iƒ- Ib-‰p-aX - n-sN-øm-\p-≈- e-£y-Ønem-Wv- am-cp-Xn- kp-kp-°n.- C-Xns‚- ]-Ip-Xn-`m-Kw- F-˛Ã - m-dm-bncn-°p-sa-∂-v I-º\ - n- hr-Øß - ƒA-dn-bn-®p.- bq-tdm-∏n-te-°p-≈F-˛Ã - m-dn-s‚- I-b‰- p-aX - n- 2009 BZy-am-bn-cn-°pw- B-cw-`n-°p-I.sIm-®n-bn¬- \-S∂ - - am-cp-XnF- Ãm¿- ]p-d-Øn-d-°¬- N-Sßn¬- do-PW - ¬- am-t\-P¿- tXma-kv- sN-dn-bm≥,- P-\-d¬- amt\-P¿- kn.-hn.-cm-a≥,- _n-kn\-kv- sl-Uv- a-t\m-l¿- `-´v- XpS-ßn-b-h¿- ]-s¶-Sp-Øp.-


km-t¶-Xn-Iw-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

13

k¿-^-kv- I-ºyq-´-dp-am-bn- ssa-t{Im-tkm-^v-‰vI-ºyq-´¿- F-∂p- tIƒ°p-tºmƒ- a-\k - n- ¬- sX-fn-bp∂- Nn-{Xw- sU-kv-Iv-tSm-∏v- Iºyq-´-dm-Wv.- tamWn-‰¿,- Iot_m¿-U,v - au-k,v - kn-]n-bp F∂n-h.- - Im-e{- I-aØ - n¬- I-ºy- q´-dn-\v- cq-]a- m-‰w- kw-`h - n-®v- em]v-tSm-]-pw- ]mw-tSm-]-pw- s\-‰v_p-°p-sam-s°-bm-bn.- t]-gk -v W¬- I-ºyq-´d- p-am-bn- Xm-cX - ay-s∏-Sp-Øp-tºmƒ- e-m] - tv- Sm]n-\pw- \n-ch - [ - n- Kp-Wß - f - p-≠.v A-hb - n-sem-∂-v "au-kn'-√m-sX{]-h¿-Øn-°mw- F-∂X - m-W.v - ]t£- Io-t_m¿-Upw- a-uk - p-an√m-Ø- I-ºyq-´d- n-s\-°p-dn-∂vB-temNn-®n-´p-t≠m?- C-s√¶n¬- k-¶¬-]n-°m-sa-∂m-W-v ssa-t{Im-tkm-^‰-v -v I-º\ - n- ]d-bp-∂X - .v h≥- { ]- N m- c - w - t\- S n- ° gn™- k¿-^k - -v I-ºyq-´d- m-W-v (Surface Computer) - au- k nt\m-Spw- Io-t_m¿-Un-t\m-Spw-

Kp-Us -v s_- ]-d™ ncn-°p-∂X - .v d-bn¬-th- kv-t‰-j-\p-I-fn¬hn-hc-߃- A-dn-bm≥- ÿm-]n-®n´p-≈- k¿-hk - m[m-cW - a- m-b- S-®vkv{- Io≥- kw-hn-[m-\t- Øm-S-v k-am\-am-Wv- k¿-^-kv- I-ºyq-´-dn-s‚Nn-e- {]-h¿-Ø-\w.- Npcp-°n-∏-d™m¬- ssI-hn-c¬- D-]-tbm-Kn®v- I-ºyq-´¿- {]-h¿-Øn-∏n-°mw.k¿-^-kv- Iºyq-´-dn-s‚- Kp-W߃- A-Yh - m- {]-tXy-IX - I - ƒ- ]-

te-°v- {]-th-in-°mw.- th-KX - b - mWv- k¿-^k - v- I-ºyq-´d- n-s‚- ap-Jap-{Z.- ho-Un-tbm,- kv-‰n¬- t^mt´m,- Nn-{X-߃ - ,- - cq-]ß - ƒ- F-∂nh- F-Un-‰v- sN-øW - s - a-¶n¬- Sqƒkv- (Tools)- F-∂- Hm-]v-j≥- D]tbm-Kn-°m-sX- km-[n-°p-sa-∂Xpw- k¿-^-kv- I-ºyq-´-dn-s‚- {]tXy-IX - b - m-W.v aƒ-´n- S-®v- tIm¨-Sm-Iv-Sv-:k¿-^k - -v Iºyq-´d- n-s‚- {]-h¿-Ø-

sS-Iv- \yqB‚-Wn- sj-en≥e-Xm-W.v U-bd- I - S-v -v C‚-dm-Ij -v ≥-:- km[m-cW - b - m-bn- H-cmƒ-°-v sh-_n-te°v- {]-th-in-°-W-sa-¶n¬- Iot_m¿-Upw- au-kp-sa-√mw- D-]t- bmKn-®v- A-{U-kv- ssS-∏v- sN-øWw.F-∂m¬- k¿-^k - v- I-ºyq-´d- n¬H-cp- hn-ce - \ - ° - n-bm¬- a-Xn- sh-_n-

\w- S-®-v kv{- Io-≥- kw-hn-[m-\t- ØmSv- k-am-\a- m-sW-¶n-epw- S-®-v kv{- Io\n-s‚- \yq-\X-- H-cp- k-a-bw- H-cmtfm-S-v am-{X-ta- A-X-v {]-Xn-Ic- n-°pI-bp-≈q- F-∂X - m-W.v - ]-t£- k¿^-k-v I-ºyq-´d- n-\-v H-tc-ka- b - w- At\-It- cm-S-v {]-Xn-Ic- n-°m≥- km-[n°pw.- a-\p-jy-k] v- ¿-iw- Iq-Sm-sX-

a-‰p- `u-Xn-I- h-kX -v p-°s- f-bpw- Xncn-®d- n-bm≥- C-Øc- w- I-ºyq-´d- n-\vkm-[n-°p-w.aƒ´n- bq-k¿- F-Iv-kv-]o-cnb≥-kv-:- H-tc-k-a-bw- H-∂n-e-[nIw- hy-‡n-I-tfm-Sv- C-S-]-g-Im≥km-[n-°p-Ib - pw- hn-hc- ß - ƒ- ssIam-dm- ≥- km[n-°p-Ib - pw- sN-øp-∂h-bm-W-v k¿^-k-v I-ºyq-´¿.G-‰h - pw- ]pXn-b- km-t¶-Xn-Ihn-Zy- ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-X-n¬sP-bnw-k-v t_m-≠-v Nn-{X-߃-°p≈- ]m-Sh - w- t{]-£I - ¿- A-\p-`h - n®n-´p-≠v.- 007 ]-cº - c - b - n-se- ]p-Xnb- C-\a- m-b- "Izm-≠w- Hm-^-v skmem-kpw'- sS-Iv-t\m-f-Pn-bp-sS- Imcy-Øn¬- H-∂pw- ]n-dI - n-e√ - .{]-kv-Xp-X- Nn-{X-Øn¬- A¥m-cm-jv-{S- `o-I-c-∑m-sc- ]n-Sn-IqSm≥- t]-m-Ip-∂- \m-b-I≥- t_m≠n-\-v X-s‚- ta-ep-tZy-mK - ÿ - ¿- hn-hc - ß - ƒ- \¬-Ip-∂X - v- k¿-^k - vI-ºyq-´¿- D-]tbm-Kn-®m-W.v hn-Ik - n-X- cm-Py-ßf - n¬- kwL- N¿-®,- sk-an-\m-dp-Iƒ- Xp-Sß - n-bh - b - v° - v- k¿-^k - v- I-ºyq-´¿- D]-tbm-Kn-®p-hc- p-∂p.F¬.-kn.-Un-bpw- tam-Wn-‰d- pwD-]t- bm-Kn-®-v \-Ωp-sS- \m-´n¬- hym]-I-am-b- "]-h¿-t]m-bn‚ v- {]-kt‚-j≥-" {I-ta-W- k¿-^-kv- Iºyq-´d- n-\-v h-gn-am-dm≥- km-[y-Xb - p≠v.H-_-vP-Iv-Sv- d-n-°-Kv-t\-j-≥-:k¿-^-kv- Iºyq-´dn-s‚- \n¿-Ωm-

Xm-°f - m-b- ssa-t{Im-tkm-^v‰v- ]-db - p-∂X - -v {]-kX -v p-X- I-ºyq´- d n- s \- kv - ] ¿- i - \ Øn- e qsSbpw- Bw-Ky-Øn-eq-sS-bpw{]-h¿-Øn-∏n-°m≥- km-[n-°psa-∂m-W.v - am-{X-a√ - - hn-hn-[X - cw- `u-Xn-I- h-kX v- p-°s - f-bpwth¿-Xn-cn-®-v A-dn-bm≥- I-gn-bp∂-Xpw- k¿-^k - -v I-ºyq-´d- n-s‚{]-tXy-IX - b - m-W.v Np-cp-°Ø - n¬- a-\p-jy-s\t∏m-se-X-s∂- k¿-^-kv- Iºyq-´d- n-\pw- h-kX v- p-°s - f- Xncn-®-dn-bm≥- km[n-°p-∂p,tNm-Zy-߃- kzo-Ic- n-°p-Ib - pwth-KØ - n¬- Nn-¥n-®v- _p-≤n-afi-eØ - n¬-\n-∂-v D-Nn-Xa- m-bD-Øc- ß - ƒ- \¬-Ip-Ib - pw- sNøp-∂p.im- k v - { X- km- t ¶- X n- I ÿm- ] - \ - ß ƒ- ° p- ] - p - d - s atlm-´-ep-Iƒ,- kn-\n-am-im-eIƒ- Xp-Sß - n-b- hm-Wn-Py- tI{µ-ßf - n-epw- k¿-^k - v- I-ºyq´-dn-\v- {]m-[m-\yw- D≠m-Ip-sa∂m-W-v ssa-t{Im-tkm-^‰-v -v kqNn-∏n-®n-´p-≈X - .v 76 sk‚o-ao-‰¿- h-ep-∏ap≈- A-{I-en-Iv- {]-X-e-am-Wvk¿-^-kv- I-ºyq-´-dn-s‚- kv{Io≥.- kv]¿-in-°p-∂- hn-hn-[h-kvX - p-°s - f- Xn-cn-®d- n-bm-\p≈- i-‡n- kv{- Io-\n-\p-≠.v t]-gv-k-W¬- I-ºyq-´-dnt‚-Xp-t]m-se-bp-≈- kn.-]n.-bpB-W-v k¿-^k - -v I-ºyq-´d- pw- D]-tbm-Kn-°p-∂X - .v - h-b¿-se-k-v kw-hn-[m-\-Øn-\m-bn- sshss^- ªq-Sq-Øv- B‚-n-\-bpwk¿-^-kv- I-ºyq-´-dn¬- D-]tbm-Kn-°p-∂p.kv-{Io≥,- C≥-{^-m-sd-Uvkvs - ]-Iv{- Sw,- kn.-]n.-bp-,- t{]mP-IS-v ¿- F-∂n-hb - m-W-v k¿-^kv- I-ºyq-´-dn-s‚- {]-[m-\- `mK-߃.

h-cp-∂p,"`p-h≥-'Kq-

Knƒ- F¿-Øn-s‚- am-XrI-bn¬- sF.-Fk - .v B - ¿.-H- `p-h≥- (kw-kI -v r-XØ - n¬- `q-an)- F-∂t]-cn¬- km-‰-sse-‰v- C-ta-Pdnk¿-ho-k-v B-cw-`n-°p-∂p.2009 am¿-®n¬- {]m-cw-`- ]-WnIƒ- B-cw-`n-°pw.- sF.-F-kv.B¿.-Hb - p-sS- X-s∂- D-]{- K-la- mb- Im¿-t´m-km-‰n-s‚- k-lm-btØm-sS-bm-bn-cn-°pw- `p-h\ - n¬Zr-iy-߃- e-`y-am-Ip-I.- B-ZyL-´-Øn¬- C-¥y≥- D-]-`q-Jfi-Øn-s‚- Nn-{X-ßf - m-W-v `q-h\n¬- Zr-iy-am-Ip-Is - b-∂v- A-[nIr-X¿- ]-db - p-∂p.Kq-Knƒ- F¿-Øn-s‚- 20 a-Sßv- hy-‡X - - Nn-{X-߃-°p-≠m-Ip-sa-∂pw- sF.-F-kv.-B¿.-HA-h-Im-i-s∏-Sp-∂p.- dn-tam-´vsk≥-knw-K-v Um-‰- t]m-fn-kn-bpsS- \n-b{- ¥-Wß - ƒ-°-v hn-t[-bam-bn-´m-bn-cn-°pw- `p-h-\n¬- Nn{X-߃- {]-Z¿-in-∏n-°p-∂X - .v \K-cm-kq-{X-Ww,- sS-entImw- Xp-Sß - n-b- ta-Je - b - ° -v -v `ph≥- ap-X¬-°q-´m-bn-cn-°p-sa-∂-v sF.-F-kv.-B¿.-H- hr-Ø-ß-ƒkq-Nn-∏n-°p-∂p- .-

C-ß-t\-bpw-

`m-cw- H-cp- `m-c-a-√Hm-tcm-cp-Ø-cpw- F-s¥√mw- Im-c-Ww- ]-d-™v- hn-hmlw- th-s≠-∂p-hb - ° -v p-∂p.- GXm-≠-v H-∂c- - A-cn-®m-°n-s‚- `mcw- (250 In-tem-{Kmw-)- hn-hm-lØn-\v- H-cp- X-S - t- a-bs - √-∂mWv- sa-Iv-kn-t°m-bn-se- am-\ph¬- D-ssd-_- (43).- an-∂p-sI´n-bX - m-Is- ´,- c-≠p- h¿-jw- ap≥]v.- 560 In-tem-{Kmw- `m-ca- p-≠mbn-cp-∂- D-ssd-_n-s\- C-∂sØ- \n-eb - n-em-°n-b- Im-ap-In¢u-Un-b- tkm-fo-kn-s\-bpw.h-cs - ‚- h-ch - pw- c-kI - c - a- mbn-cp-∂p.- A-e-¶-cn-®- sa-Øbn¬- In-SØ - n- {S-°n-em-bn-cp-∂phn-hm-l-lm-fn¬- F-Øn-®-Xv.\n-ch - [ - n- hm-l\ - ß - ƒ-s°m-∏wc-≠-v t]m-eo-k-v Im-dp-If - pw- AI-ºS- n-bm-bp-≠m-bn-cp-∂p- \-hw_¿- c-≠n-se- hn-hm-lØ - n-\v.\m-ep- h¿-jw- ap-ºm-Wv- Dssd-_- ap-∏s - Ø-´p-Im-cn-bm-bIm-ap-In-sb- ]-cn-Nb - s- ∏-Sp-∂X - .v hn-hm-lw- I-gn-s™-¶n-epw- `mcw- Ip-d-bv-°m-\m-bn- D-ssd-_ns\- ]-´n-Wn-°n-Sn-s√-∂m-Wv¢u-Un-b- ]-db - p-∂X - .v - A-tX-ka-bw,- G-‰-hpw- `m-cw- Iq-Sn-b- a\p-jy-s\-∂- Kn-∂-kv- dn-°m¿Up- ≈ Cu41˛- I mc-\-v G-‰h - pw- Iq-Sp-X¬- `m-cw- Ipd-®- hy-‡n-sb-∂- dn-°m¿-Upwkz-¥a- m-°W - s - a-∂- tam-la- mWp-≈X - .v -


14

tjm-∏nw-Kv-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

_mw-K-f-q-cn¬- t{K-‰v- K-cp-U- i-_-cn-a-e- Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bnF-b¿-sS-en-s‚- {]o-˛-s]-bv-Uvtjm-∏n-Mv- s^-Ãn-h¬Ctjm-∏n-ßn-epw- F-‚¿-sS-bn≥sa-‚ n-epw- \-hym-\p-`-h-߃- \¬-Ins°m-≠v- _mw-K-fq-cn¬- t{K-‰v- K-cp-Utjm-∏n-Mv- s^-Ãn-h¬.- amƒ- tjm-∏nMv- s^-Ãn-h-en¬- {]-ap-J-cm-b- K-cpU- am-fm-Wv- aq-∂p-am-kw- \o-fp-∂- s^Ãv- kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv.\m-ep- h¿-j-am-bn- \-S-Øn-h-cp-∂-

tjm-∏n-Mv- s^-Ãn-h-en-\v- h≥-{]-Xn-Ic-W-am-Wv- C-Xp-h-sc- e-`n-®n-´p-≈-Xv.C-Ø-h-W- \m-ep- Z-i-e-£-tØm-fwt]-sc- s^-Ãn-h-en-\v- {]-Xo-£n-°p∂p-s≠-∂v- K-cp-U- {Kq-∏n-s‚- _n-kn\-kv- U-h-e-∏v-sa-‚ v- am-t\-P¿- tPm-b∂- sa-\-ko-kv- A-dn-bn-®p.- s^-Ãn-h-

en-s\-Øp-∂h - ¿-°-v Hm-tcm-aW - n-°q-dpwk-Ωm-\-߃- e-`y-am-°p-∂- kv-]n≥Zv- ho¬,- ^vf - n-∏v- Sp- hn≥- F-∂n-h- t]mep-≈- \n-c-h-[n- a-’-c-߃- \-S-Øp∂p-≠v.- C-Xn-\p-]p-d-sa- {]-Xn-Zn-\-ambpw- {]-Xn-hm-c-am-bpw- a-’-c-߃- \S-Øp-∂p-s≠-∂-v A-h¿- ]-d™ p.- s^Ãn-he - n-s\-Øp-∂h - c - n¬- \n-∂v- ti-Jcn-°p-∂- Iq-∏W - p-Iƒ- \-dp-°n-s´-Sp-Ø-v A-¥n-a-hn-P-bn-°v- G-‰-hpw- ]p-Xn-b_n- Fw- U-ªn-bp- Im¿- k-Ωm-\-ambn- \¬-Ip-sa-∂pw- A-h¿- A-dn-bn-®p.P-\p-h-cn- H-∂n-\m-Wv- ^-ew- {]-Jym]n-°p-I.D-]-tbm-‡m-°ƒ-°m-bn- am-fn¬hn-hn-[- kmw-kI v- m-cn-I- ]-cn-]m-Sn-If - pwkw-LS- n-∏n-°p-∂p-≠v.- {In-kva - k - v,- ]pXp-h’ - c - Z- n-\w- Xp-Sß - n-bh - b - ° v- pw- {]tXy-I- B-tLm-jß - f - p-≠m-bn-cn-°pw.{io- D-Z-bv- K-cp-Um-N-dn-s‚- t\-XrXz-Øn¬- _mw-Kf - q¿- B-ÿm-\a - m-bn1989˛¬- ÿm-]n-°s - ∏-´X - m-Wv- K-cp-U{Kq-∏v.- \n¿-am-Ww,- dn-b¬- F-tÃ-‰v,D¬-]m-Z-\w- Xp-S-ßn-b- ta-J-e-I-fn¬-

¥y-bn-se- {]-ap-J- sam-ss_¬- tk-h-\- Zm-Xm-°-fm-b- `m-c-Xn- F-b¿sS¬- Z-£n-tW-¥y-bn¬-\n-∂p-≈- i-_-cn-a-e- Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bn- c-≠v- {]tXy-I- {]o-˛-s]-bv-Uv- hu-®-dp-Iƒ- ]p-d-Ønd-°n.- tI-c-fw,- I¿-Wm-S-I,- X-an-gv-\m-Sv,- B{‘m-{]-tZ-i-v F-∂n-hn-Sß - f - n¬-\n-∂p-≈- Xo¿∞m-SI - ¿-°v- i-_c - n-ae - b - m-{X-bn¬- D-]t- bmKn-°m≥- I-gn-bp-∂-h-bm-Wv- C-h.120 cq-]-bp-sS- Cu-kn- do-Nm¿-Pv- hu-®dn-\v- 107 cq-]-bp-sS- tSm-°v- ssSw- e-`n-°pw.- 220 cq-]-bp-sS- Cu-kn- do-Nm¿-Pn-\v196 cq-]-bp-sS- tSm-°v- ssS-an-\p- ]p-d-ta- 30 Zn-h-kw- Im-em-h-[n-bp-≈,- 24 an-\n´v- F-b¿-sS-en-te-bv-°v- ku-P-\y- tem-°¬- tIm-fp-Iƒ- hn-fn-°p-∂-Xn-\p-≈ku-I-cy-hpw- e-`n-°pw.- F-cp-ta-en,- ]-º,- \n-e-bv-°¬,- i-_-cn-a-e- F-∂n-hn-Sß-fn¬- Iq-Sm-sX- bm-{X-bn-ep-S\ - o-fw- C-t∏mƒ- F-b¿-sS-en-\v- k-ºq¿-W- I-htd-Pv- e-`y-am-Wv.Z-£n-tW-¥y-bn-se- G-‰-hpw- h-en-b- Im-\-\- t£-{X-am-b- i-_-cn-a-e-bnte-°v- a-‰p- kw-ÿm-\ß - f - n¬-\n-∂v- F-Øp-∂- Xo¿-∞m-SI - e - £ - ß - ƒ-°v- Fb¿-sS-en-s‚- ]p-Xn-b- Hm-^¿- {]-tbm-P-\-{]-Z-am-bn-cn-°p-sa-∂v- `m-c-Xn- F-b¿sS¬- en-an-‰-Uv,- sam-ss_¬- k¿-ho-k-kv,- tI-c-f,- No-^v- Hm-∏-td-‰nw-Kv- Hm^o-k¿- B-\-µv- A-tdm-d- ]-d-™p.-

{Kq-∏v- {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂p.- _mw-•qcn-se- a-{Km-Øv- tdm-Un¬- {Kq-∏v- \-SØn-h-cp-∂- K-cp-U- am-fn-\v- 750,-000 NXp-c-{i- A-Sn- hn-kv-Xo¿-W-ap-≠v.- sehn-kv,- ss\-°v- Xp-S-ßn-b- {]-ap-J{_m≥-Up-Iƒ-°v- C-hn-sS- km-∂n-[yap-≠v.- lu-kn-Mv- U-h-e-∏v-sa-‚ v,sh¬-s\-kv- sk-‚¿- Xp-S-ßn-b- ta-JC≥-U-kv- eo-Kv- t¢m-Ønw-Kv- en-an-‰-Un-s‚- ]p-Xn-b- tjm-dqw- sIm-®n- C-Se-I-fn-te-°v- Iq-Sn- {]-th-in-®v- sshhn-[y-am¿-∂- hn-I-k-\- ]-cn-]m-Sn-Iƒ- ∏-≈n- ss_-]m-kn¬- H-_-tdm-¨- am-fn¬- sI.-_m-_p- Fw.-F¬.-F- D-Zv-Lm-S{Kq-∏v- C-t∏mƒ- \-SØ - n-hc - n-Ib - m-Wv.- \w- sN-bv-Xp.- A¿-_m-\- {_m≥-Uv- am-t\-P¿- in-hm-\n- an-{i- do-s´-bn¬- amt\-P¿- (tI-c-fw,- I¿-Wm-S-Iw-)- sI.-_n.-{]-`m-I-c≥,- G-cn-b- am-t\-P¿,- Sn.-F.{io-Pn-Øv- F-∂n-h¿- ]-s¶-Sp-Øp.- C≥-U-kv- eo-Kv- t\-cn-´p- \-S-Øp-∂- tI-c-fØn-se- 16˛m- a-sØ- tjm-dq-am-Wn-Xv.C≥-U-kv- eo-Kn-s‚- {]-ap-J- {_m≥-Up-I-fm-b- C≥-Un-tKm-t\-j≥,- kv-It≈-gv-kv,- A¿-_≥- tbm-K,- P-e-kv- 21,- A¿-_m-\F-∂n-hs - b-√mw- H-_t- dm-¨- am-fn-se- ]p-Xn-b- tÃmdn¬- e-`y-am-Wv.H-t´-sd- {_m≥-Up-Iƒ- D-≈- sse-^v- ssìhn-]W - \ - - irw-Je - b - m-Wv- C≥-Uk - v- eo-Kv- t¢m-ØnwKv.- {]-h¿-Ø-\w- B-cw-`n-®v- G-gp-h¿-j-Øn-\p≈n¬,- cm-Py-sØ- G-‰-hpw- h-en-b- h-kv-{X-im-e-bm-bn- am-dm≥- C≥-U-kv- eo]m-cn- hy-h-km-bn- G-tIm-]-\-k-an-Xn- Kn-\p- I-gn-™p.- F-Iv-kv-¢q-ko-hv- tÃm-dp-Iƒ,- tZ-io-b- tÃm¿- irw-J-ekw-ÿm-\- ssh-kv- {]-kn-U‚ - v- tUm.- Iƒ,- aƒ-´n- {_m≥-Uv- Hu-´v-se-‰p-Iƒ- F-∂n-h- h-gn- cm-Py-hym-]-I-am-bn- C≥Fw.-P-b-{]-Im-iv,- hym-]m-cn- hy-h-km- U-kv- eo-Kn-\v- km-∂n-≤yw- D-≠v.bn- k-an-Xn- kw-ÿm-\- {]-kn-U-‚ v^yq-®¿- {Kq-∏v- ÿm-]-\-am-b- C≥-U-kv- eo-Kn-s‚- {_m≥-Up-Iƒ-°v- Pn_n-∂n- C-Ω´- n,- ]n.-Sn- sN-dn-bm≥,- sI.- kn-kn- cm-Py-ß-fn-epw- {io-e-¶-bn-epw- h≥-{]n-b-am-Wp-≈-Xv.in-h-dmw,- ]n.-hn- sk-_m-Ãy≥,- bq-k^v- Xp-S-ßn-b-h¿- kw-_-‘n-®p.ap≥- {]-[m-\-a-{¥n- hn.-]n.- knwtI-c-f-Øn-se- ap≥-\n-c- sS-en-tImw- tk-h-\-Zm-Xm-hm-b- sF-Un-b- skKn-s‚- \n-cym-Ws - Ø- Øp-S¿-∂pw- apwss_- B-{I-aW - Ø - n-s‚- ]-›m-Øe - - √p-em¿- c-≠v- ]p-Xn-b- sF-Un-b- t]m-bn-‚ v- tjm-dq-ap-Iƒ- Xp-d-∂p.sF-Un-b- sk-√p-em-dn-s‚- tI-c-f- kn.-C.-H- _n.-cm-a-Ir-jv-W,- tIm-´-bwØn-ep-am-Wv- Un-kw-_¿- H-∂n-\v- \-SØm≥- \n-›-bn-®n-cp-∂- D-Zv-Lm-S-\-®- tkm-W¬- _n-kn-\-kv- am-t\-P¿- c-ta-jv- Ip-am-dn-s‚- km-∂n-[y-Øn¬- s]-cpS-ßp-Iƒ- am-‰n-h-®n-cp-∂p.- D-Zv-Lm-S-\- h-bn-epw- D-g-hq-cn-epw- tjm-dq-ap-I-fp-sS- D-Xv-Lm-S-\w- \n¿-h-ln-®p.Cu- sF-Un-b- t]m-bn-‚ v- tjm-dq-ap-Iƒ- sN-dp-]-´-W-ß-fn-se- F-√m- D-]®-Sß - p-If - p-sS- `m-Ka - m-bn- tX-°n≥-ImSv- ssa-Xm-\n-bn¬- k-÷o-I-cn-®- {]- tbm-‡m-°ƒ-°pw- sF-Un-b-bp-sS- G-‰-hpw- ]p-Xn-b- tk-h-\-߃- e-`y-amtXy-I-th-Zn-bn¬- sa-Km-ayq-kn-°¬- °pw.- sF-Un-b-bp-sS- G-Xp- D-]-tbm-‡m-hn-\pw- H-cp- ssa- sF-Un-b- tjm-dqUm≥-k-v ss\-‰pw- A-ct- ß-dn.- jm-thm- an¬- \n-∂v- e-`y-am-Ip-∂- F-√m- tk-h-\-ß-fpw- C-hn-sS-bpw- e-`n-°pw.- ]p-Xnen≥- tam-¶v-kv- F-∂- B-tbm-[-\-I- b- D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v- t]m-Ãv- s]-bv-Uv- I-W-£-\p-Iƒ- H-gn-sI- a-s‰-√me,- d-jy≥- A-t{Im-_m-‰n-Iv- Um≥-kv,- tk-h-\-ß-fpw- C-hn-sS- e-`y-am-Wv."-"-R-ß-fp-sS- F-√m- tk-h-\-ß-fpw- H-‰-s∏-´- ÿ-e-ß-fn¬- D-≈- D-]-tbmZ-£n-tW-¥y-bn-se- {]-i-kv-X- Km-b- n¬- Iq-Sn- F-Øn-°p-∂X - n-s‚- `m-Ka - m-bm-Wv- sF-Un-b- t]m-bn-‚ v- tjmI-cm-b- Sn-∏p,- l-cn-Wn,- Pm-kn-Kn-^v-‰v,- ‡m-°f _n-Pp-\m-cm-bW - ≥,- hn-Pn-X,- cm-Pe - £ - -v dq-ap-Iƒ- t]m-ep-≈- B-i-b-߃- t{]m-’m-ln-∏n-°p-∂-Xv.- h-en-b- \-K-c-ßan- Xp-Sß - n-bh - ¿- \-bn-®- Km-\t- a-f- F- fn-se- tjm-dq-ap-I-fn¬- e-`y-am-Ip-∂- tem-I-\n-e-hm-c-Øn-ep-≈- F-√m- tk-h∂n-h- D-ZvL - m-S\ - ® - S- ß - n-\p- sIm-gp-t∏- \-ß-fpw- C-t∏mƒ- sN-dn-b- Su-Wp-I-fn¬- D-≈- Cu- D-]-tbm-‡m-°ƒ-°pwIn.- A-º-Xn-\m-bn-cw- t]¿-°v- H-cp-an- B-kz-Zn-°mw.- tk-h-\-ß-sf- °p-dn-®v- D-]-tbm-‡m-°-fp-sS- Im-gv-N-∏m-Sv- am- m-Wv- ]p-Xn-b- tjm-dqw- cq-]s - ∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂X - v.- tI-cf - Ø - n-se-ºm®n-cp-∂p- ]-cn-]m-Sn- ho-£n-°m-\p-≈- ‰pw- hn-[a - m-Wv- eku-I-cyw- kw-Lm-S-I¿- H-cp-°n-bn-cp- Sp-am-bn- 50 sF-Un-b- t]m-bn-‚ v- tjm-dq-ap-Iƒ- D-S≥- ÿm-]n-°p-Ib £yw-''- - sF-Un-b- sk-√p-em-dn-s‚- tI-cf - - kn.-C.-H- _n.-cm-aI - r-jvW - - ]-d™ p.∂p.-

C≥-U-kv- eo-Kv - tjm-dqw- Xp-d-∂p-

{Km≥-Uv- tI-c-f- tjm-∏nw-Kvs^-Ãn-h-en-\v- Xp-S-°w ]q-c-Øn-s‚- \m-´n¬- {Km≥-UvtI-c-f- tjm-∏nw-Kv- s^-Ãn-h-en-\v- HutZym-Kn-I- Xp-S-°w.- i-‡-s‚- X-´-IØn¬,- h-S° - p-∂m-Ys - ‚- Xn-cp-ap-‰Ø - pXn-ßn-°q-Sn-b- P-\-k-©-b-sØ- km£n-\n¿-Øn- kv-]o-°¿- sI.-cm-[m-Irjv-W≥- tjm-∏nw-Kv- s^-Ãn-h-en-s‚kw-ÿm-\X - e - - D-ZL -v m-S\ - w- Xr-iq-cn¬\n¿-h-ln-®p.- P-\p-h-cn- 15 h-sc-bm-Wvtjm-∏nwKv s^-kv‰ - n-h¬.tem-Iw- t\-cn-Sp-∂- hn-hn-[- X-cØn-ep-≈- {]-Xn-k-‘n-I-sf- X-c-WwsN-bvX - p- ap-t∂m-´p- t]m-Im≥- sIm-®ptI-c-fw- tjm-∏nw-Kv- s^-Ãn-h-en-eq-sSam-Xr-I- Im-´n-bn-cn-°p-I-bm-sW-∂v- DZvL - m-S\ - {- ]-kw-KØ - n¬- kv] - o-°¿- ]d-™p.- hm-Wn-Py-h-f¿-®-bv-s°m-∏wkmw-kv-Im-cn-I- h-f¿-®-bv-°pw- C-Øcw- ta-fI - ƒ- D-]I - m-c{- ]-Za - m-Ip-sa-∂pwA-t±-lw- Iq-´n-t®¿-Øp.- Sq-dn-kw-˛B - `y-¥c - a - {- ¥n- tIm-Sn-tb-cn- _m-eI - r-jvW≥- A-[y-£-X- h-ln-®- tbm-KØn¬- d-h-\yq-a-{¥n- sI.-]n- cm-tP-{µ\m-bn-cp-∂p- ap-Jy-{]-`m-j-I≥.ta-b¿- B¿.- _n-µp,- Fw-F¬-Fam-cm-b- tX-dº - n¬- cm-aI - r-jW -v ≥,- _m_p- Fw.- ]m-en-ti-cn,- _n.-Un- tZ-hkn,- tXm-ak - v- D-Æn-bm-S≥,- Sn.-F≥- {]-

Xm-]≥,- hy-h-km-b- hm-Wn-Py-h-Ip-∏v{]n≥-kn-∏¬- sk-{I-´-dn- Sn.- _m-e-Irjv-W≥,- hy-h-km-b-h-Ip-∏v- U-b-d-IvS¿- Sn.-H- kq-c-Pv,- Pn-√m-I-f-Iv-S¿- tUm.-

sF-Un-b- t]m-bn-‚ v- tjm-dq-ap-Iƒ-

hn.-sI- t_-_n,- tIm¿-]-td-j≥- Iu¨-kn-e¿- {]-km-Zv,- s^-U-d¬- _m¶v- P-\-d¬- am-t\-P¿- P-K-Zo-i≥,- hym-

tI-c-f-Øn-se- {]-Y-a- amw-tKm- Un- hn- Fw- ayq-kn-Iv- I-t^tI-c-f-Øn-se- {]-Y-a- amw-

tKm- Un-Pn-‰¬- sh≥-Un-Mv- sajn≥- (Un- hn- Fw-)- ayq-kn-Iv- It^- tIm-´-b-Øv- {]-h¿-Ø-\wB-cw-`n-®p.- sN-ss∂- B-ÿm\-am-bp-≈- amw-tKm- Un-Pn-‰¬sh≥-Un-Mv- sa-jn≥- ss{]-h-‰ven-an-‰U - v˛- - s‚- kw-cw-`w- B-WnXv.- C-jv-S-ap-≈- ]m-´p-Iƒ- kz-¥-am-°n- b-tY-jvSw- B-kz-Zn-°m≥- Un- hn- Fw- h-gn- km-[n-°pw.Un-Pn-‰¬- bp-K-Øn-s‚- h-c-thm-sS,- Un-Pn‰¬- Uu-¨-tem-Un-\v- \n-b-am-\p-krp-X- ssek≥-kp-≈- tjm-dq-ap-Iƒ- A-\n-hm-cy-am-bn-´p-s≠∂v- amw-tKm- Un- hn- Fw- ÿm-]-I-\pw- am-t\-PnMv- U-b-d-Iv-S-dp-am-b- B¿.- F-kvcmw- Ip-am¿- A-dn-bn-®p.- sse-k≥-kv- C-√msX- Iw-]yq-´d - n¬- Km-\ß - ƒ- ti-Jc - n-°p-∂X - pwhn¬-°p-∂X - pw- hym-P- kn-\n-am- kn-Un-Iƒ- hn¬°p-∂X - p-t]m-se- Ku-ch - a - m-b- Ip-‰I - r-Xy-am-sW∂v- `q-cn-]-£w- I-S-bp-S-a-Iƒ-°pw- A-dn-bn-s√∂pw- A-t±-lw- ]-d-™p.A-Sp-Ø- H-cp- h¿-j-Øn-\p-≈n¬- hn-X-c-W°m-cpw- hn-]W - \ - - ]-¶m-fn-If - pw- Dƒ-s∏-Sp-∂- Bbn-cw- Hu-´v-se-‰p-Iƒ- amw-tKm- Un- hn- Fw- Xp-d°p-sa-∂v- B¿.- F-kv- cmw- Ip-am¿- A-dn-bn-®p.t]-gv-k-W¬- Iw-]yq-´¿- A-[n-jv-Tn-X- Un-Pn-

‰¬- ayq-kn-Iv- sh≥-Un-Mv- sajn≥- D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v- Db¿-∂- Kp-Wt- a-∑- D-d∏ - p-\¬-Ip∂p.- \n-ba - m-\p-krp-X- sse-k≥tkm-Sp-Iq-Sn-b- Un-Pn-‰¬- kw-KoXw- e-`y-am-°p-∂p.- C-jvS- a - p-≈Km-\ß - ƒ- Iw-]yq-´d - n¬- sk-eIvS- v- sN-bvX - v- kn-Un-bn-tem,- bpF-kv-_n- s]≥-ss{U-hn-tem,sa-Ω-dn- Im¿-Un-tem,- Fw-]n- 3 sπ-b-dn-tem- dn°m¿-Uv- sN-ømw- F-√m- Km-\-ß-fpw- {]m-tZ-inI- `m-j-I-fn¬- e-`y-am-°m≥- amw-tKm- Un- hnFw- C-¥y-bn-se- 200˛-te-sd- ayq-kn-Iv- I-º-\nI-fp-am-bn- \n-b-am-\p-krp-X- sse-k≥-kn-Mv- Icm¿- D-≠m-°n-bn-´p-≠v.amw-tKm- Un- hn- Fw-˛-s‚- sse-k≥-kp-≈Hu-´v-se-‰n-\v- H-cp- km-[m-c-W- t]-gv-k-W¬- Iw]yq-´-dn¬- amw-tKm- Un- hn- Fw- tkm-^v-‰v- shb¿- C≥-Ãmƒ- sN-bvX - m¬- am-{Xw- a-Xn.- \n-ba - m\p-krp-X- sse-k≥-kp-≈- H-cp- e-£w- Km-\߃- H-∏w- e-`n-°pw.F-√m- Km-\-ß-fpw- Iw-]yq-´¿- lm¿-Uv- Unkv-°n¬- tÃm¿- sN-øp-∂-Xn-\m¬- Uu-¨tem-Un-\v- H-´pw- k-a-bw- F-Sp-°m-dn-√.- ]p-Xn-bKm-\ß - ƒ-°v- sse-k≥-kv- In-´p-∂- ap-db - ° v- v- Ah- hn-]-Wn-bn-ep-≈- Un- hn- Fw-˛-I-fn¬- A-]vtU-‰v-

sN-ø-s∏-Spw.- Cw-•o-jv- `m-j- Iq-Sm-sX- a-ebm-fw,- X-an-gv,- sX-ep-¶v,- I-∂-S,- _w-Km-fn- F∂o- B-dp- `m-j-Iƒ- D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂- hn-[Øn-em-Wv- amw-tKm- Un- hn- Fw- cq-]-I¬-∏-\sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv- A-Xn-\m¬- {Km-a-ß-fn-setjm-∏p-S-a-bv-°p-t]m-epw- Un- hn- Fw- A-\m-bmkw- {]-h¿-Øn-∏n-°mw.D-]-tbm-‡m-hn-\v- h-f-sc- s]-s´-∂v- Km-\߃- I-s≠-Øm≥- {]-tXy-I- _-lp-`m-jm- Iot_m¿-Upw- tkm-^‰ v- v- sh-bd - p-am-Wv- amw-tKm- UnPn-‰¬- sh≥-Un-Mv- sa-jn-\n¬- D-]-tbm-Kn-®n-cn°p-∂-Xv.- hn-]-Wn-bn¬- H-tc- k-a-bw- B-bn-cwUn- hn- Fw- {]-h¿-Øn-°p-∂p-s≠-¶n¬- A-

h-bn-se-√mw- H-tc-k-a-bw- G-‰-hpw- ]p-Xn-b- Km\-߃- Hm-t´m-am-‰n-Iv- B-bn- A-]v-tU-‰v- sN-øs∏-Spw.- Hm-tcm- sa-jn-s‚-bpw- hn¬-∏-\- \n-co£n-°p-∂- sk≥-{S¬- sk¿-h¿,- I-º-\n-Iƒ°p-≈- tdm-b¬-‰n-bpw- I-W-°m-°pw.tIm-´b - w- Km-‘n- kvI - z-bd - n¬- ]-ªn-°v- sse{_-dn- a-µn-c-Øn-ep-≈- πm-km- ayq-kn-Iv- thƒUn¬- kw-ÿm-\-sØ- {]-Y-a- amw-tKm- Un- hnFw- ayq-kn-Iv- I-t^-bp-sS- D-Zv-Lm-S-\w- kv-s]j¬- {_m-©v-Un- ssh- F-kv- ]n- ]n.- sI- A\n¬- \n¿-∆-ln-®p.- amw-tKm- Un- hn- Fw- ÿm]-I-\pw- am-t\-Pn-Mv- U-b-d-Iv-S-dp-am-b- B¿.- Fkv- cmw- Ip-am¿- A-[y-£-X- h-ln-®p.- πm-kmayq-kn-Iv- thƒ-Uv- am-t\-Pn-Mv- U-b-d-Iv-S¿- sXmΩn-°p-™v,- ]m¿-Sv-W¿- tPm-°p-´n- F-∂n-h¿- ]s¶-Sp-Øp.tKm-]m¬- {io-\n-hm-k≥,- B¿.- cmw-cm-P,v - kptc-jv- I¬-∏m-Øn,- sI.- ]m-≠y-cm-P≥- F-∂n-hcm-Wv- I-º-\n-bn-se- \n-t£-]-I¿.- amw-tKm- Unhn- Fw- ÿm-]-I-\pw- am-t\-Pn-Mv- U-b-d-Iv-S-dpam-b- B¿.- F-kv- cmw- Ip-am-dn-\v- km-t¶-Xn-Ihn-Zy,- hn-]-W-\w,- P-\-d¬- am-t\-Pv-sa-‚ v- t\Xr-Xz- hn-I-k-\w- F-∂o- cw-K-ß-fn¬- 20 h¿-jsØ- tk-h-\- ]-cn-N-b-ap-≠v.- a-s‰m-cp- {]-tam-´dm-bFw.- Sn- Zo-]-Iv- c-ta-jv- sF-‰n- skm-eq-j≥B¿-In-sS-Iv‰ - pw- I-¨k - ƒ-´‚ - p-am-Wv.-


D-Xv-]-∂w-

2008 Un-k-w_¿- 15˛31

15

t{]m-U-Iv-Sv- sse≥-

ko-ko-t°m-bp-sS- B¿-Iv-Sp-d- I-f-£≥- t\m-°n-b-bn¬- \n-∂v- ]p-Xn-bt°m- hm-®v- A-h-cp-sS- B¿-Iv-Sp-dI-f-£≥- C-¥y≥- hn-]-Wn-bn-en-d-°n.- ssI\-‰n-Iv- t{Im-tWm-{Km-^v- Im-en-_¿- 9 Sn- 82,ssI-\‰- n-I-v t{Im-tWm-{Km-^-v Im-en-_¿- 7F¬22 F-∂o- tam-U-ep-I-fm-Wvko-t°m- hm-®-v C-¥ym- ss{]h-‰v- en-an-‰-Uv- am-t\-Pnw-MvU-b-d-Œ¿- A-‰v-kp-jn- I-\ntIm- hn-]-Wn-bn¬- A-h-Xcn-∏n-®-Xv.I-am-\- B-Ir-Xn-bp-sS(B¿-Iv-)- I-a-\o-b-X-bm-WvB¿-IN v- p-d- tam-Ue - p-If - p-sSB-I¿-j-Wo-b-X.- hr-ØmIr-Xn-bn¬- D-≈n¬- A-©vU-be - p-If - p-≈- Im-en-_¿- 9 Sn- 82 tam-U¬- 500 F-ÆØn-s‚- en-an-‰-Uv- F-Un-j\m-Wv- ]p-d-Øn-d-°n-bn-´p-≈-Xv.- I-º-\n-bpsS- B-[n-Im-cn-I-X-°m-bn- {]-kn-U-‚ v- jn≥Pn- l-t´m-dn- \-ev-Ip-∂- k¿-´n-^n-°-‰pw- Cuhm-®n-s\m-∏a - p-≠v.- sa-°m-\n-kØ - n-se- Ir-XyX-bpw- _-bd - n-ßp-Iƒ- \n¿-an-°m≥- 38 am-WnIy- I-√p-Iƒ- D-]t- bm-Kn-®n-cn-°p-∂p-sh-∂X - pw-

C-Xn-s‚- {]-tXy-IX - b - m-Wv.k-ab - I - r-Xy-Xb - n¬- B-bp-jI v- m-ew- hn-izkn-°m-hp-∂- 7F¬- 22 tam-U¬- A-Xn-s‚cq-]I - e - v] - \ - b - n-epw- an-Ih - v- ]p-e¿-Øp-∂p.- _-

´-Wp-I-fp-sS- B-I¿-j-I-Xz-hpw- sI-bv-kn-s‚h-i-ß-fn-se- A-Xn-s‚- ÿm-\-hp-am-Wv- FSp-Øp-]-d-tb-≠- k-hn-ti-j-X.B¿-Iv-Sp-d- tam-U-ep-Iƒ-s°m-∏w- kvt]m¿-Sp-d,- sh-em-Sp-d- F-∂o- tam-U-ep-I-fpw{]-ap-J- hm-®v- I-S-I-fn¬- e-`y-am-Wv.-

ayq-kn-°v- t^m-Wp-Iƒ-

t\m-°n-b-bn¬- \n-∂v]p-Xn-b- c-≠p- ayq-kn-°v- t^mWp-Iƒ- Iq-Sn.- t\m- °n-b- 5320 F-Ik -v {-v ]-k-v ayq-kn-I,v - t\m-°nb- 5220 F-Iv-kv-{]-kv- ayq-knIv- F-∂o- tam-Ue - p-If - m-Wv- Iº-\n- ]p-Xp-Xm-bn- hn-]-Wn-bnse-Øn-®X - v.A-Xp-ey-am-b- kw-Ko-Xm-\p`-hw- ]-I-cp-∂- 3Pn- t^m-WmWv- 5320 F-Iv-kv-{]-kv- ayq-knIv.- B¿-´n-Ãn-s‚-tbm- B¬-_Øn-s‚-tbm- t]-cp- ]-d™ m¬B- Km-\w- tIƒ-°m-hp-∂- "-tkB-‚ v- tπ-'- k-hn-ti-j-X-tbmsS-bm-Wv- Cu- tam-U¬- FØp-∂-Xv.- 24 a-Wn-°q¿- tπ_m-°v- ssSw,- 3.-5.-an-an- Hm-Untbm- Pm-°v,- ssh-˛s - s^- i-_vZ- Xo-{h-X,- 8.-Pn-_n- h-sc- hn-

c-‡-Øn-se- ]-©-km-c-bp-sS- A-f-hv\n¿-W-bn-°m≥ D-]-I-c-WwP-∏m-\n-se- B¿-t°- C≥-

tIm¿-∏-td-‰-Upw- apw-ss_- tI-{µam-b- ]n-c-a¬- sl¬-Øv- sI-b¿en-an-‰U - pw- tN¿-∂p-≈- kw-bp-‡kw-cw-`a - m-b- B¿-t°- ]n-ca - ¬- saUn-°¬- ss{]-h-‰v- en-an-‰-Uv- G-‰hpw- hn-e-Ip-d-™-Xpw- A-tX-k-abw- km-t¶-Xn-IØ - n-Ih - p-ap-≈X - p-amb- {]-ta-l-\n¿-W-b- D-]-I-c-Wwhn-]-Wn-bn-en-d-°n.- "-•q-t°m- Im¿ -Uv- 01 ˛- an-\n-'- F-∂- Cu- D-]-I-c-Wwc- ‡ - Ø n- s e- ]- © - k m- c - b p- s S- Af-hv- kz-bw- \n¿-W-bn-°m≥- k-lm-b-Iam-Wv.•q-t°m- Im¿-Uv- 01 ˛- an-\n- D-]-tbmKn-®v- e-fn-Xa - m-b- aq-∂v- Np-hS- p-If - n-eq-sS- Ggp- sk-°-‚ v- sIm-≠v- c-‡-Øn-se- ]-©km-c-bp-sS- A-f-hv- Xn-´-s∏-Sp-Øm-hp-∂-Xm-

sW-∂-v ]n-ca - ¬- {Kq-∏-v No-^-v Hm-∏t- d-‰nw-K-v Hm-^o-k¿- F≥.k-¥m-\w- ]-d-™p.- "-Hm-t´m- tIm-Unw-Kv-',- "-dn-kƒ-´v- ^vfm-Knw-Kv'- - F-∂n-h- Cu- D-]I - c - W - Ø - n-s‚- {]-tXy-IX - I - fm-Wv.- Hm-t´m- tIm-Unw-Kv- B-b-Xn-\m¬- A-f-hv- ssIsIm-≠v- \n-Ps - ∏-Sp-tØ-≠X - n-√.- A-Xn-\m¬- ]-©k - mc-bp-sS- A-f-hv- \n¿-W-bn-°p-∂-Xv- sX-‰v- kw-`-hn-°pI-bp-an-√.`-£-W-Øn-\v- ap-ºpw- ti-j-hpw- F-Sp-°p-∂c-‡-Øn-se- ]-©-km-c-bp-sS- A-f-hv- tc-J-s∏-SpØm≥- {]-tXy-Iw- kv-sI-bn¬- D-≈-Xn-\m¬- C-h]-ck - ] v- c - w- am-dn-t∏m-In-√.- C-Xn-s\-bm-Wv- dn-kƒ´v- ^v-fm-Knw-Kv- F-∂p- ]-d-bp-∂-Xv.- 0.-3 ssa-t{Imen-‰¿- c-‡w- am-{Xw- ]-cn-tim-[-\-°m-bn- F-SpØm¬- a-Xn-sb-∂-Xn-\m¬- th-Z-\- Xo-sc- A\p-`-h-s∏-Sp-∂n-√.888 cq-]- hn-e-bp-≈- "-•q-t°m- Im¿-Uv- 01 ˛- an-\n-'- {]-ap-J- sa-Un-°¬- tjm-∏p-I-fn¬e-`y-am-Wv.-

]p-e-s∏-Sp-Øm-hp-∂- sa-Ω-dn- X-c- k-hn-ti-jX - I - ƒ- Cu- tamF-∂o- {]-tXy-IX - I - f - p-≠v.U-en-s\- P-\-{]n-b-am-°m≥6000 Km-\-߃- ti-J-cn- t]m-∂h - b - m-W.v °m-hp-∂- 8 PnF-hn-sS-t∏m-Ip-tºm-gpw{]n-b- kw-Ko-Xw- H-∏w- sIm-≠pt]m-Im≥- k-lm-bn-°p-∂- tamU-em-Wv- 5220 F-Ik v- {v- ]-ka v- yqkn-Iv.- 24 a-Wn-°q¿- tπ-_m°v- ssSw,- 3.-5 an-an- Hm-Un-tbmPm-°v- ku-I-cy-ß-fp-≠v.- 1500 Km-\-߃- ti-J-cn-°m- hp-∂_ n - 2Pn-_n- ssa-t{Im- F-kv-Uns s a - Im¿-U,v - 2 sa-Km- ]n-Ik -v ¬- Imt{Im-F- a-d,- 5 a-Wn-°q- ¿- tSm-°v-ssSwk v - U n - Xp-Sß - n-b- k-hn-ti-jX - I - f - p-≠-v Im¿-Uv,- F- Cu- tam-U-en-\v.- hn-e-:- t\m^v-Fw- td-Un-tbm,- ªq-Sq-Øv- °n-b- 5320 F-Ik -v {-v ]-ka -v yq-knÃo-cn-tbm- Hm-Un-tbm,- 2 sa-Km- Iv-:- 11,- 579 cq-],- t\m-°n-b]n-Ivk - ¬- Im-ad - ,- aq-∂p- a- Wn- 5220 F-Iv-kv-{]- kv-ayq-kn-Iv-:°q¿- tSm-Is -v sSw- Xp-Sß - n-b- C- 8939 cq-].-

ssa-t{Im-tkm-^v-‰v- _n-kn-\-k-v sk¿h ¿t{iW n sN

-dp-In-S- C-S-Ø-cw- _n-kn-\-k-v ÿm-]-\-߃-°v- Iºyq-´d - p-Iƒ- Iq-Sp-X¬- ^-e{- ]-Za - m-bn- D-]t- bm-Ks - ∏-Sp-Øp-hm≥k-lm-bI - a - m-b- ]-cn-jv° - c - n-®- _nkn-\-k-v sk¿-h¿- t{i-Wn- ssat{Im-tkm-^‰ -v -v A-hX - c - n-∏n-®p.- h≥In-S- I-º-\n-Iƒ- D-]-tbm-K-s∏-SpØp-∂- co-Xn-bn-ep-≈- F-‚¿-ss{]kv- sk¿-h¿- kw-hn-[m-\ß - ƒ- sNdp-In-S- C-S-Ø-cw- ta-J-e-bn-ep-≈h¿-°pw- {]m-]y-hpw- D-]-tbm-‡rku-lr-Z-hpw- B-°p-∂-Xn-\m-Wv]-cn-jv-°-cn-®- t{i-Wn- ]p-d-Øn-d°p-∂s - X-∂-v ssa-t{Im-tkm-^‰-v -v C¥y- {Kq-∏v- U-b-d-Iv-S¿- cm-Po-hv- anج- ]-d-™p.75 I-ºyq-´-dp-Iƒ- h-sc- ^-e{]-Z-am-bn- am-t\-Pv- sN-øp-hm≥- F-kv.-_n.-F-kv- 2008 D-]-tbmK-s∏-Sp-Ømw.- 300 I-ºyq-´d - p-Iƒ-°v- A-\p-tbm-Py-am-b- C.-_n.F-kv- 2008 C-tXm-sSm-∏w- ]p-d-Øn-d-°n-bn-´p-≠v.-

I-e-

S-tbm-´- ¢m-kn-Iv-kv- kw-Ko-X-°-t®-cnB-Zy-am-bn- C-¥y-bn¬S-tbm-´- In¿-tem-kvI- ¿- tamt´m¿- tIm¿-∏t- d-‰-v km-aq-ln-I- {]Xn-_≤ - X - m- ]-cn-]m-Sn-If - p-sS- `m-Kam-bn- C-¥y-bn¬- B-Zy-am-bn- Stbm-´- ¢m-kn-Ik -v -v F-∂- t]-cn¬hm¿-jn-I- kmw-kI -v m-cn-I- ]-cn-]mSn- kw-L-Sn-∏n-®p.- tem-I-{]-i-kvX- ]n-∂W - n-If - p-am-bn- S-tbm-´- ¢mkn-Iv- kw-Ko-X° - t- ®-cn-If - n-eq-sSNm-cn-‰n- kw-LS- \ - I - ƒ-°m-bn- ^≠v- kz-cq-]n-°p-∂X - n-\m-bn- e-£yan-´v- B-cw-`n-®X - m-Wv- S-tbm-´- ¢mkn-Ik v- v.- G-jy-bn-se-ºm-Sp-am-bn36 Nm-cn-‰n- ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn- Ign-™- 17 h¿-jØ - n-\n-sS- 141 kwKo-Xt- a-fI - f - n-eq-sS- 628 Z-ie - £ - wsb≥- A-Yh - m- G-Xm-≠v- 30 tImSn- cq-]- kz-cq-]n-®n-cp-∂p.G-jy-bn-se- im-k{-v Xo-b- kwKo-Xk - vt- \-ln-If - p-sS- {]n-bs - ∏-´hm¿-jn-I- kw-Ko-X] - c- n-]m-Sn-bm-bnS-tbm-´- ¢m-kn-Ik -v -v am-dn-°g- n-™p.Cu- h¿-jw- Xm-be -v ≥-U,v - a-te-jy,^n-en-∏o≥-kv,- {_q-ssW,- sX-bvhm≥,- hn-b-‰v-\mw,- ku-Øv- sImdn-b- F-∂n-hn-Sß - ƒ-°p- ti-ja- mWv- S-tbm-´- ¢m-kn-Iv-kv- C-¥ybn-se-Øp-∂X - .v S-tbm-´- ¢m-kn-Ik -v -v ]-cn-]m-SnC-¥y-bn¬- B-Zy-am-bn- A-hX - c - n-

∏n-°p-∂X - n¬- k-t¥m-ja- p-s≠- t{]m-’m-ln-∏n-°m-\pw- S-tbm-´∂v- S-tbm-´- In¿-tem-kv-°¿- tam- F-∂pw- {i-≤- sN-ep-Øn-bn-cp-∂pt´m¿- am-t\-Pnw-Kv- U-bd- I - Sv- ¿- F- sh-∂v- A-t±-lw- ]-d™ p.®v.- \m-IK - m-h- ]-d™ p.- km-aq-lnI-gn-™- ]-Øp- h¿-jØ - n-\n-

S-tbm-´- ¢m-kn-Ivk - n¬- h-be - n≥- hn-Zzm-\m-b- tUm.- F¬.- kp-{_-“Wy-s‚- I-t®-cn.I,- kmw-kvI - m-cn-I- ]-cn-]m-Sn-Iƒ- S-bn¬- km-aq-ln-I{- ]-Xn-_≤ - X - m°v- F-∂pw- ]n-¥p-W- \-eI v- m-\pw- ]-cn-]m-Sn-If - p-sS- `m-Ka- m-bn- S-tbmss\-k¿-Ko-I-am-b- I-gn-hp-I-sf- ´- In¿-tem-k° -v ¿- tam-t´m¿- G-Xm-

≠v- 52.-6 tIm-Sn- cq-]- k-am-lc - n-®vhn-hn-[- km-aq-ln-It- £-a- ]-≤X - nIƒ-°m-bn- D-]t- bm-Kn-®n-cp-∂p.- CXn-s‚- Xp-S¿-®b - m-bm-Wv- S-tbm-´¢m-kn-Ik -v -v hm¿-jn- ]-cn-]m-Sn.- Cubn-sS- C-¥y-bn-se- kmw-kvI - m-cnI- tI-{µ-am-b- apw-s_-bn¬- tPmhm≥- kvt- {Sm-k,v - {^m≥-k-v se-l¿F-∂n-h¿- hn-b∂ - - Hm-∏t- d- Hm¿-°kv{- S-bp-sS- A-Iº - S- n-tbm-sS- ]-cn]m-Sn-Iƒ- A-hX - c- n-∏n-®n-cp-∂p.- {]ap-J- h-b-en≥- hn-Zzm-\m-b- tUm.F¬.- kp-{_-“W - y-s‚- I-t®-cn-bpap-≠m-bn-cp-∂p.\n-cm-ew-_c- m-b- Ip-´n-Iƒ-°pwkv{- Xo-Iƒ-°pw-th-≠n- {]-h¿-Øn°p-∂- k¿-°m-cn-X-c- kw-L-S-\bm-b- tk-hv- Z- Nn¬-{U≥- F-∂kw-L-S-\-bv-°p-th-≠n-bm-bn-cp∂p- Cu- ]-cn-]m-Sn.- ]-Xn-\© - p- e£w- cq-]- kw-LS- \ - b - ° v- m-bn- kam-lc- n-®p.km-aq-ln-I{- ]-Xn-_≤ - X - m- ]-cn]m-Sn-bp-sS- `m-Ka- m-bn- S-tbm-´- tk^v‰- n- F-Pyq-t°-j≥- t{]m-{Kmw,- Stbm-´- sS-Iv-\n-°¬- F-Pyq-t°j≥- t{]m-{Kmw,- S-tbm-´- sS-Iv-\n°¬- s{S-bn-\nw-K-v C≥-Ãn-‰yq-´-v F∂n-hb - pw- S-tbm-´- In¿-tem-k° -v ¿tam-t´m¿- \-SØ - p-∂p-≠.v -

D-X] -v ∂ - ß - s- f- IqSp-X¬P-\] - £ - tØ-b° -v -v F-Øn-°p-hm≥t{Im-kt-v dm-Un-se"t{]m-UI - S-v -v sse≥'k-lm-bn-°p-∂p.-

Cu- ]w‡n-bn¬- D-X] -v ∂ - ß - s - f- ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-hm≥_-‘s - ∏Sp-I:F-Ik -v n-Iyq-´o-h-v F-Un-‰¿t{Im-kt-v dm-U-v ]n.-_n- \-º¿-:- 4238 sN-dp-]p-j] v- w- se-bv≥,- Ieq¿- ]n.-H,sIm-®n-˛682 017.- tI-c-f-w-,- C-¥-y.e-mail : karikkampallil@gmail.com


cmyk CROSSROAD 16

2008 December 15-31

KERML-12303/11/1/2005-TCM 6/59746/2004. Y Edited, Printed and Published by Michael Varghese on behalf of Crossroad, P.B.No:4238, House 68/2340, Cherupushpam Lane, Near Pottakkuzhy Little Flower Church, Kaloor P.O., Kochi-682017, Kerala, India and Printed by him at Cherrys Printers, LFC Road, Kaloor, Kochi-682 017. Y Managing Editor: Michael Varghese Y Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil Y Mobile: +91 9847738883 Y Email: editor.crossroad@gmail.com

cmyk

Crossroad Vol 03 Issue 02  

Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil