Page 1

№ 129 | 2009 април - август www.eapn.eu

АНТИ-БЕДНОСТ СПИСАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АНТИ-БЕДНОСТ МРЕЖА

10 ИСКАНИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Европейските политически лидери споделят своите възгледи

Европейските избори: Защо да се тревожим?

АнтиБедност Списание/2009


Вашият глас ще помогне да се решат приоритетите на ЕС!

Съдържание

ФИНТЪН ФАРЕЛ, ДИРЕКТОР НА EAPN Добре дошли в това специално издание на списанието на EAPN за изборите за Европейски Парламент. Между 4 и 7 юни, милиони граждани на ЕС в 27те страни членки на ЕС ще гласуват за да изберат Европейски Парламент за периода 2009-2014. Изборите, които ще бъдат направени, ще имат огромно влияние, не само за хората, които живеят в ЕС, но и за цялата глобална общност. Тези избори се провеждат по време на една от найтежките икономически кризи от 1930 год. За EAPN, провалът, вече от много години, да се адресира адекватно бедността и да се справим с нарастващите неравенства, в рамките на ЕС и глобално, е една от основните причини за тази криза. В този брой EAPN поставя 10 искания пред следващия Европейски Парламент за да се противостои на този провал и да се постигне по-социален и устойчив ЕС, способен да гарантира достоен живот за всички. Ние поискахме от основните политически групи в сегашния Европейски Парламент да отговорят на нашите искания и да представят тяхната визия за една социална Европа. Ние се надяваме, че като прочетете списанието ние ще Ви помогнем да направите по-информиран избор относно това как да използвате Вашия глас. Европейските избори трябва да създадат действителна публичност за визиите за обществото и приоритетите за действие на кандидатите и политическите партии, които се явяват на изборите. Изборната кампания може да бъде ключът за да се адресира установения демократичен дефицит в ЕС, но само ако партиите успеят да представят алтернативни визии, което ще направи възможен избора на електората. Медиите трябва да играят основна роля, за да дадат възможност тази комуникация да се случи. Не е достатъчно, че 27 различни избори, с различни национални приоритети, ще бъдат направени по едно и също време. Следващият Парламент ще избере Президент на Европейската Комисия и ще даде насоки за приоритетите на ЕС. Ние се нуждаем от избори, които са реално за приоритетите, които трябва да бъдат следвани на равнището на ЕС. Ние се надяваме че борбата срещу бедността и неравенствата ще бъде един от тези приоритети. Вашият глас трябва да помогне това да се реши. AntiPOVERTYMAG АнтиБЕДНОСТ Списание на Европейската анти-бедност мрежа, N°129, април - юли, 2009 Редактор: Финтън Фарел, Отговорник за публикацията: Нели Епинат; Сътрудници: Клер Шампекс, Корали Флемал Адрес: Square de Meeûs 18, 1050 Brussels, Tel: +32 2 226 58 50, Fax: +32 2 226 58 69, Email: team@eapn.eu, Website: www.eapn.eu

Европейските избори: защо да се тревожим?

03

Ключови искания на EAPN към следващия Европейски Парламент

04

10 искания за да се постави борбата срещу бедността в центъра на Дневния ред на ЕС

05

“Солидарността е основата на нашето общество” – Европейска Народна Партия

06

“Призив за Европейски Пакт за Социален Прогрес” – Партия на Европейските социалисти

07

“Социалната кохезия е централен приоритет” – Европейска Зелена Партия

08

“Европа на 21ви век се нуждае от мир, демокрация, социална справедливост и солидарност” – Европейска Лява Партия

09

“Конкурентен европейски бизнес за повишаване стандарта на живот” – Партия на европейските либерал демократи

10

Европейските избори: някои национални мрежи на EAPN вече са ангажирани!

11

Европейският парламент накратко

12

Това списание е подкрепено от Генералния Директорат по заетост, социални дела и равни възможности на Европейската Комисия. Неговото финансиране е осигурено по Европейската Общностна програма PROGRESS (2007–2013). За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html Информацията, която се съдържа в тази публикация не отразява непременно позицията или мнението на Европейската Комисия

АнтиБедност Списание/2009


Избори за Европейски парламент: защо да се тревожим?

Дебатите в ЕС често звучат като много отдалечени от нашите всекидневни реалности, макар че те определят 80% от законодателството, което въздейства върху живота ни. В борбата срещу бедността и изключването и изграждането на по-кохезионно и включено общество, Европейският парламент е ключов актьор. Това са основните причини, поради които EAPN реши да започне кампания във връзка с изборите за Европейски парламент, представяйки 10 искания пред всички членове на ЕП.

Европейският засилва своята компетентности.

парламент власт и

Според Договора от Ница, новоизбраният Европейски парламент ще назначи следващия Президент на Комисията. Европейският парламент вече не е чисто консултативното събрание, което беше създадено най-напред, а се превърна в истински законодателен орган.

Вижданията на EAPN са взети предвид от някои активни членове на Европейския парламент При съществуващото законодателство, активното лобиране на EAPN на национално и европейско равнище представи нашите виждания на вниманието на членовете на ЕП. Няколко доклада на Европейския парламент се позоваха на нашите тревоги, особено по заетостта (доклад на Ан Ван Ланкер по Ръководствата по заетост 2008-2010, 2008), социално включване (доклад на Габриел Цимер, 2008; доклад на Жан Ламберт, 2009), социална икономика (доклад на Патриция Тоя, 2009) и гаранции срещу енергийната бедност в енергийния пакет (Елунед Морган). Докладът на Европейския парламент относно вътрешния пазар на електричество (докладчик Елунед Морган) призова за твърди мерки за справяне с енергийната бедност, подкрепяйки исканията на EAPN да се поставят тези проблеми понапред в Дневния ред на ЕС (финалният текст сега се дискутира в Съвета , което се оказа много по-малко прогресивно). Напоследък, докладът на Жан Ламберт за Активно включване отразяваше нашите възгледи много силно и ще бъде ценен инструмент за подтикване напред на прилагането на Препоръката за активно включване, приета от Комисията през октомври 2008.

Процедурата за съвместни решения сега обхваща 43 области (включвайки стимулиращи мерки за борба с дискриминацията, политика към бежанците, мерки срещу тайната имиграция и стимулиращи мерки за заетост). Ако Лисабонският Договор влезе в сила, Парламентът ще разшири своите компетенции, особено в областта на правосъдието и вътрешния ред (покривайки По-широко, EAPN се старае да се развие миграционната политика), услугите от общ видимост и регулярни работни интерес, както и кохезионната политика. отношения с Европейския парламент посредством множество канали. Напоследък, Европейският съюз използва • Ние съвместно подкрепихме процедурите за съвместни решения, както и Секретариата на Интергрупата на правото да приема доклади по собствена Европейския парламент срещу бедността инициатива, за да защити един амбициозен възглед и социалното изключване, заедно с ATD за Социална Европа, по-близка до грижите на Четвърт Свят, и участвахме в други хората. Сегашният Европейски парламент се срещи на интергрупи, като тази за мобилизира, например, в областта на услугите социална икономика. Под (виж Резолюцията на Европейския парламент за председателството на един от членовете Европейската харта за правата на на ЕП, тези интергрупи събират голям потребителите на енергия, приета през юни брой членове на Парламента, които 2008), както и противоречивия проблем за споделят загриженост по сходни теми, регулацията на Работното време. Докладът за 2010 макар че произхождат от различни като Година срещу бедността от Мари политически групирания. Тези смесени Панайотопулу – Касиоту, член на ЕП, доведе, по групи целят да стимулират прозрачността искане на EAPN и други социални НПО, до и дебата по проблемите и да подготвят засилване на тематичния обхват, включвайки изявления за дейностите на Парламента в въпроса за достъпа до права и ресурси, здравна и съответната област. социална защита, както и до по-сериозен ангажимент от страна на Комисията в полза на • В EAPN, ние систематично споделяме участието на малките и локални неправителствени позиции с членовете на Комитета по организации в Годината. заетост и социални дела, както и с

Президентите на основните политически групи. • EAPN взе думата по релевантни специфични изслушвания, организирани от политическите групи и Комитети. • EAPN поддържа регулярен контакт с приятелски настроени членове на ЕП и неговия персонал и те активно участваха в събития на EAPN. В следващите месеци, новоизбраните членове на Европейския парламент ще бъдат ключова цел на кампанията на EAPN за адекватен минимален доход. Апелът за адекватни схеми за минимални доходи ще бъде представен на събитие, планирано за септември в Парламента (вижте www.adequateincome.eu).

Националното равнище е решаващо за ангажирането в същностен регулярен диалог Европейският парламент е единствената пряко избирана институция в ЕС и членовете на ЕП са свързани най-напред с националното и местно равнище. Опитът на EAPN е, че членовете на ЕП са по-склонни да поддържат позициите на EAPN в Брюксел, ако те вече знаят за анти-бедност активизма и EAPN от техните собствени места. Следователно, решаващо е социалните НПО по места да се свържат с тях, не само когато има изборна кампания, но също и по време на техния мандат. Ние трябва да направим видимо това, което правим, реалността, която наблюдаваме, трудностите, с които се сблъскваме и какво очакваме от политиката. Създаването на връзки между действителността по места и дебатите на равнище ЕС не е лесно, така че ангажирането на членовете на ЕП от двете страни може да бъде много плодотворно. Това е начин да се демонстрира че общите позиции, които ние имаме на равнището на ЕС са консистентни с конкретния опит, споделян от нашите членове и да се покаже ясно че е необходима и се изисква една по-социална Европа. Ангажирането в кампанията на EAPN за изборите за Европейски парламент не е цел само по себе си, а начална точка на взаимоотношенията, които ни са необходими, с жените и мъжете, които ни представляват. Само едно дълготрайно и изискващо взаимоотношетие с нашите политически представители може да помогне да се преодолее демократичния дефицит в ЕС. Клер Шампекс, Експерт по политиките и екипът по политики на EAPN.

АнтиБедност Списание/2009


Ключови искания на EAPN за следващият Европейски Парламент: Постигайки социална кохезия и затваряне на пропастта, водеща до Бедност и Неравенство трябва да бъде абсолютен приоритет за ЕС! Провалът на сегашния подход на ЕС В резултат на доминиращите конкурентни и неолиберални политики днес ЕС е изправен пред най-тежката финансова, икономическа, социална и политическа криза от 30-те години на 20-ти век. Неизбежната последица е нарастването на бедността и социалното изключване: работниците губят работните си места, хората с ниски доходи губят жилищата си или не могат да си позволят жилища. Тези, които нямат работа се намират все по-далече от трудовия пазар, докато семействата са тласкани към задлъжняване, а хората на линията на бедността са заплашени от намаляване или замразяване на социалните помощи. В отговор на тази криза, правителствата в ЕС финансират с астрономически суми пакетите за финансовите институции.

Но на каква цена и дали това инвестиране на милиарди ще достигне до потребностите на хората, живеещи в ЕС?

Сегашният финансов и икономически модел, който беше подкрепен от Лисабонската стратегия на ЕС, се основава на върховенството на пазара над социалните права и тревогите за околната среда. Твърде често този модел влошаваше позицията на бедните и подкопаваше социалните ангажименти като приоритизираше “растеж и работни места” на всяка цена. Той неуспя да постави “публичното благо” в центъра на действията на ЕС. ЕС превърна в приоритет либерализацията и защитата на твърде нерегулираните пазари за сметка на стратегии, които стимулират равенството, социалната справедливост и намаляването на бедността и неравенството в рамките на ЕС и глобално.

EAPN призовава за ново начало Новият Европейски парламент, избран като глас на всички европейци, ще има огромната отговорност, за да подготви и приложи глобалната стратегия на ЕС, която да замени Лисабонската стратегия. Когато прави това, Парламентът трябва да отговори на потребностите на гражданите и на текущата криза и отговорите не могат пак да бъдат същите! Глобализацията, климатичната промяна, икономическото възстановяване и демографската промяна са признатите сега ключови предизвикателства за ЕС. Със 79 милиона човека в ЕС, сблъскващи се с бедността, с нарастващите неравенства вътре и извън ЕС има нарастващо усещане за несигурност и безпокойство сред големи части от населението. ЕС трябва да предприеме спешни действия за да се обърне към тези много реални страхове и тревоги. Социалната кохезия включително борбата срещу бедността и неравенствата и за по-справедливо разпределение на богатството вътре и извън ЕС трябва да бъде разглеждана като едно от принципните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани от ЕС. ЕС трябва да стане стимулатор на социално и устойчиво развитие и Европейският Парламент трябва да бъде в центъра на осъществяването на тази промяна.. Членовете на Европейския Парламент трябва да играят жизнена роля като мост между институциите на ЕС и своите избиратели. EAPN призовава всички кандидати на изборите на Европейски Парламент да се отзоват на нашите 10 искания. На национално и европейско равнище ние внимателно ще следим изявленията на различните кампании и ще направим нашите възгледи известни. elopment and the Earliament must be a

АнтиБедност Списание/2009


10 искания да се постави борбата срещу бедността в центъра на Дневния ред на ЕС се превърне Социалната кохезия и борбата срещу бедността и неравенството в ЕС, както и 1 Дапоощряването на глобална справедливост в ясно деклариран приоритет на ЕС и в специфичен стълб на интегрираната след 2010 социална и устойчива Лисабонска стратегия. Фокусът в Пакетите за икономическо възстановяване трябва да допринасят за изпълнението на този приоритет.

2 3 4 5 6

7 8 9

10

Да се поставят и наблюдават цели на европейско и национално равнище, свързани с намаляването на бедността и неравенството като част от една ясно забележима стратегия срещу бедността на ЕС. Тази стратегия трябва да включва специфични мерки за справяне с екстремните форми на бедност, както и да се насочи срещу относителната бедност, така че да осигури едно по-справедливо общество. Стратегията трябва да бъде подкрепена от един подсилен Отворен метод на координация по социално включване и социална защита и да е продължение на Препоръката на Комисията по Активно включване. Да се очертаят жалони и да се създадат механизми на европейско и национално равнище, гарантиращи участието на неправителствените анти-бедност организации, включително и на хората, живеещи в бедност, във вземането на решения относно развитието, прилагането и оценяването на всички политики, които въздействат върху бедността и социалното изключване. Да се постигне напредък в развитието на европейска рамка за защита на високи равнища на социални стандарти и за гарантиране на достоен живот за всички. Една рамкова Директива за прилагането на схеми за адекватни минимални доходи като продължение на Препоръката на Комисията за Активно включване ще бъде важна стъпка за създаването на такава рамка. Да се осигури достъп на всички до качествени услуги – включително социални, образователни, здравни, грижи за децата, услуги за жилища, транспорт, енергия и вода. Специфичните характеристики на тези услуги от общ интерес трябва да бъдат зачитани от законодателството на ЕС и трябва да се направи оценка на въздействието на приватизацията и либерализацията на тези услуги върху социалната кохезия, бедността и неравенството. Да се върне ангажиментът за “Прилична и качествена работа” обратно в центъра на Европейската стратегия за заетост, като се анализират причините за увеличаването на “работещите бедни”, както и ползите от адекватни на издръжката на живот работни заплати като необходима основа за устойчив растеж. Да се подкрепи ангажиментът “за ускоряване създаването на “зелени и социални работни места”, които могат да се борят с климатичните промени, да компенсират пазарните провали, да подкрепят икономическото възстановяване и да осигурят стабилна и качествена работа за много хора. Да се подкрепи социалната икономика и включващото предприемачество като жизненоважни източници за създаване на включващи работни места и конкретна подкрепа за тези, които са найотдалечени от трудовия пазар. Да се гарантира, че това е отразено в политиките по заетост на ЕС и като специфична цел на изразходването на Структурните фондове на ЕС. Да се укрепва анти-дискриминационното законодателство на ЕС, включително и борбата срещу дискриминацията, основана на социален произход и да се развият по-добри системи за прилагане на съществуващото законодателство и да се стимулират проактивни политики и мерки срещу всички форми на дискриминация. Борбата срещу бедността да се прокара целенасочено през всички политики, чрез ефективни и с широко участие оценки на социалното въздействие, които да гарантират ангажирането на заинтересованите страни. Следва да се изведе като приоритет оценката на въздействието на данъчните политики за натрупването на богатство, разпределението и неравенството. Развитието на индикатор за социетален прогрес, който да отразява социалното и екологично благосъстояние и да оценява напредъка, отвъд равнищата на БВП, ще бъде важно средство, даващо възможност на гражданите да преценяват дали е постигнат реален прогрес. 2010 е обявена за Годината на ЕС срещу бедността и социалното изключване: Членовете на Европейския парламент могат да играят позитивна роля като посланици на тази година. Правейки това, те могат да съдействат и да гарантират, че борбата срещу бедността и социалното изключване дествително излиза на преден план през първата година на живот на обновените Европейски институции.

АнтиБедност Списание/2009


“Солидарността е основата на нашето общество”– Европейска народна партия Как се отнасяте към манифеста на EAPN за Европейските избори? Европейската народна партия признава значението на вашите 10 искания – да се постави бедността в центъра на Дневния ред на ЕС, като подчертава, че много от проблемите, повдигнати от вас са от компетентността на страните членки. ЕНП е съгласна, че икономическото възстановяване, климатичните промени и демографските промени са сред ключовите предизвикателства, пред които се изправя ЕС. Съгласни сме, че ЕС трябва да стане стимулатор на социално и устойчиво развитие и също вярваме в силния Европейски парламент. Ние считаме че ЕП трябва да бъде на преден план, за да играе съществена роля като мост между институциите на ЕС и техните избиратели. По-нататък, ние искаме да подчертаем значението на защитата на високо равнище на социални стандарти и гарантирането на достоен живот за всички. Достъпът до качествени услуги, които човек може да си позволи, също така трябва да бъде гарантиран. Приличната и качествена работа трябва силно да се подкрепи, както и социалната пазарна икономика и включващото предприемачество.

Какви са вашите социални приоритети за следващия мандат? За Европейската народна партия, солидарността е основата на нашето общество. Икономиката е в услуга на обществото, основано на индивида, на свободата, солидарността и социалната кохезия. Това е отразено в нашата идея за Социална пазарна икономика. За нас, Европейският проект винаги е имал социално измерение. Ние считаме икономическия динамизъм на Европа не само като съвместим със социалната отговорност, но и като предпоставка за нея. Всеки има право на доход, работа и пенсия за възраст. Това става все по-голямо предизвикателство, тъй като нарастващите цени за храна и енергия особено засягат хората с ниски доходи, както и безработните.

Съществено е още повече да промоцираме общество, основано на знание, способно да създаде нови възможности за заетост по един устойчив начин. Социалните осигурителни системи трябва от една страна да помогнат на тези в нужда, като се приложи принципа на солидарността и от друга страна да имат стимулиращ ефект върху безработните, за да влезнат в трудовия пазар. Работа за всеки е централна цел на нашата икономическа и социална политика, както и най-ефективното оръжие срещу бедността и социалното изключване. Нови и устойчиви работни места могат да бъдат създадени само от една динамична икономика. ЕНП смята, че равнището на

Вилфред Мартенс, Президент на Европейската народна партия безработица в някои части на Европа е неприемливо. Недостиг на умения, особено в по-ниските сегменти на работната сила, допринасят за този проблем, както и високото ниво на данъчно облагане. Ние се нуждаем от по-активни системи, за да се увеличат способностите за наемане на безработните. На първо място, това изисква инвестиции в човешки капитал, за да се създаде добре обучена и високо мотивирана работна сила. Възможността да се промоцират “зелени” инвестиции също трябва да бъде проучена. Това ще засили позицията на европейските икономики и ще създаде нови работни места. ЕС трябва също така да положи усилие, за да се увери, че европейските икономически, социални и екологични ценности, които са насочени към устойчив икономически растеж, също така са възприемани като привлекателен модел за развиващите се нови икономики. В този смисъл, ролята на ЕС като глобален партньор трябва да

бъде още повече поддържана.

окуражена и

Основни предложения на Европейската народна партия 1. Създаването на работни места е наш основен приоритет. Само ако успеем да постигнем високо равнище на заетост, ще можем да запазим благоденствието за всеки и да гарантираме бъдещето на нашите осигурителни системи. Ние считаме за наше задължение да се грижим за добри работни условия и за надеждни социално осигурителни системи. Накрая, ние се нуждаем от по-активни системи, за да увеличим възможностите за наемане на безработните. 2. Координацията на изследователските програми трябва да бъде подобрена и цялостните средства за изследване и развитие трябва да бъдат увеличени до 3% от БВП през 2010 и на 4% през 2015, за да се подобри позицията на Европа, когато става дума за изследвания и иновации; 3. Националните политици в цяла Европа трябва да подобрят надеждността на социалните осигурителни системи; 4. Тежестта на пенсионните схеми трябва да бъде пропорционално разпределена сред поколенията, за да се защити солидарността между поколенията; 5. Трябва да бъдат въведени политики, които са приятелски към семействата и подобряват гъвковостта за работещите родители. 6. Трябва да бъдат осигурени по-добри грижи за деца и жилищни политики, както и отпуската за майчинство/бащинство за двамата родители трябва да се окуражава; 7. Трябва да се стимулира гъвкавото пенсиониране и тези, които все още са способни и искат да работят, трябва да могат да го направят, дори след официалната възраст за пенсиониране. 8. Ученето през целия живот е особено важно за да се справим с предизвикателствата, поставени от технологичната промяна.

ЕНП е политическа фамилия центърдясно, ангажирана с федерална Европа. Групата на ЕНП свързва заедно християндемократи, консерватори и други главни политически сили от центъра и център-дясно от 27те страни членки на Европейския съюз. В сегашният Европейски парламент, групата има 277 от 732 места. Вижте отпратки за националните партии членки на ЕНП и техния манифест за изборите на www.epp.eu

АнтиБедност Списание/2009


“Призив за Европейски пакт за социален прогрес” – Партия на Европейските социалисти Как се отнасяте към манифеста на EAPN за Европейските избори? Аз приветствам ангажимента на EAPN в борбата срещу бедността и много уважавам тяхната подкрепа за обновено усилие за социална справедливост. В Партията на европейските социалисти (ПЕС) ние също споделяме възгледа, че справянето с изключването и неравенството трябва да бъде топ приоритет. Както EAPN, ние твърдо вярваме че пълната заетост, силните публични услуги и приличните работни места трябва да бъдат централни стълбове на която и да е такава стратегия, което е отразено в стенограмите на социалистите членове на ЕП през последните пет години и в нашия амбициозен манифест за следващия мандат.

да се защитят социалните постижения, да се премахне несправедливия принцип “за страна на произход” и да се елиминират заплахите пред правото на работа. Основна победа в тази област беше когато ние работихме успешно, за да инкорпорираме социалното включване, достъпните публични услуги, по-добрата финансова регулация и посправедливото заплащане в Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Това отразява нашите действия през 2005, когато ние лобирахме Пактът за стабилност и растеж да запази социалната защита и да пренасочи разходите към ключови публични инвестиции. Както Жак Делор и аз писахме в доклада Нова Социална Европа, ЕС “трябва да се ангажира в процеса на управление на глобализацията, за да

Какви са вашите основни постижения в сегашния мандат? Социалистическата група в Европейския парламент постигна действителен напредък от 2004, действайки като защитник на работническите права пред Европейската комисия и Съвета, и двете доминирани от консерваторите. Тъкмо последния декември ние проведохме забраната на дългото работно време като оказвахме натиск и грласувахме последователно в защита на 48 часова работна седмица, една политика, която защитава работниците и им дава възможност да съчетават трудовия и семейния живот. Ние също така подкрепихме сигурността като настоявахме че Европейския трудов закон трябва да съдържа сърцевинни права по заетост и постоянни договори. Ние гласувахме за нови права за временна заетост и запазихме допълненията, които подсилват работническите съвети. Докато Десните позволиха свободата на движение, за да подкопаят споразуменията за заплати, групата на ПЕС върна обратно за преоценка в политическия Дневен ред проблематичната Директива за работниците. Универсално достъпните, високо качествени публични услуги са друг крайъгълен камък на която и да е заслужаваща доверие антибедност стратегия. Социалистите са играли водеща роля в кампаниите за ясна европейска законова рамка в тази област. Ние настявахме за изменения в Директивата за услугите, за

Пол Расмусен, Президент на Партията на Европейските социалисти създаде условия за широко споделено благоденствие и социална справедливост.“ Едно от нашите постижения от този парламент беше създаването през 2007 на Европейски Фонд за глобализация и приспособяване от 500 милиона евро, за да се подпомогнат работниците, които са уволнени и не могат да намерят нови работни места Тогава ние оказахме натиск върху Комисията да разшири гъвкавостта и достъпността на Фонда, като осигури финансиране за по-дълги периоди и за микрокредити и кооперативни проекти. В тези усилия, ние прогресивните непрекъснато се сблъсквахме със съпротивата на консерваторите и либералите. Нито дясната ЕНП, нито либералната АЛДЕ споменават неравенството или бедността в тяхните манифести за предстоящите избори. Обратно, ние предложихме комплекс от конкретни предложения за социална Европа.

Много от исканията, предложени от EAPN, са отразени в нашата Програма.

Какви са вашите социални приоритети за следващия мандат? Ние призоваваме за Пакт за Европейски социален прогрес със цели и стандарти за националната социална, здравна и образователна политика, за да гарантираме обезщетения за благосъстояние, основани на потребности. Това ще бъде придружено от клауза за социален прогрес във всяка част на Европейското законодателство. Ние също така призоваваме да се продължи натиска за Европейска рамка за публичните услуги, Европейски пакт за заплатите, за да се утвърди потребността от прилични минимални заплати и преразглеждане на Директивата за работниците. Други приоритети включват грижи за възрастните, право на по-добра информация и консултиране за работниците, засилване на правата на потребителите, финансова регулация и анти-дискриминационни политики. Всички тези имат да играят важна роля в борбата срещу бедността и социалното изключване. Няма смисъл да се казва че текущата икономическа ситуация поставя сериозни заплахи пред социалната кохерентност. Ето защо, като част от нашата стратегия за едно по-справедливо общество, ние сме развили амбициозен възстановителен план, основан на разумен зелен растеж и работни места. Това включва инвестиции в публичен транспорт, изследвания и развитие, инфраструктурни проекти и енергийна ефективност и е придружено от нов Фонд за умения, предназначен да гарантира по-добра работа в бъдеще. За разлика от десните, ние не вярваме че икономическата криза е неизбежен естествен закон. Ние вярваме, че можем да оформяме нашето бъдеще и да излезем от сегашните трудности по-силни и по-справедливи. Повече от всякога по-рано тези европейски избори са за политическите избори.

Партията на Европейските социалисти обединява социалисти, социалдемократи и трудовите партии в Европейския съюз. В сегашния парламент социалистическата група има 213 члена, което я превръща във втората най-голяма политическа сила. Отпратки към националните партии, които са членове на ПЕС, както и техния манифест за изборите можете да намерите на www.pes.org

АнтиБедност Списание/2009


“Социалната кохезия е централен приоритет” – Европейска Зелена партия Какви бяха основните постижения на вашите членове на ЕП през сегашния мандат? Борбата с бедността е в центъра на нашите политически приоритети в Европейската Зелена партия. В сегашния Европейски парламент, групата на Зелените се бореше неуморно за правата на най-бедните хора в Европа пред лицето на нео-либералните и консервативни политики, които твърде често окуражаваха движението към дъното на социалните стандарти сред страните членки. По отношение на постиженията на Зелените през текущия мандат, групата на Зелените успя да постигне признаване на понятието за множествена дискриминация в Директивата за анти-дискриминация, и убеждаваше другите политически групи да разширят обхвата на Директивата, така че тя да покрие цялата дискриминация, независимо от причината. Зелените играеха ключова роля за засилването на Директивата за работното време. В частност, Зелените успяха да премахнат предложението „избрали да не участват”, което отслабваше тази Директива и означаваше че значителен брой работници не са защитени. По отношение на социално осигурителните обезщетения, Зелените ръководиха работата по прилагане на регулация 883/2004. Тази регулация ще гарантира, че гражданите, които се движат в рамките на Европейския съюз няма да губят своите социално осигурителни обезщетения, че те ще бъдат информирани за своите права и ще имат достъп до здравеопазване и социално осигуряване, когато и където това е необходимо. Зелените успяха също така в своята кампания Парламентът да изисква „Равно заплащане за равна работа”, което ще гарантира, че всички работници в ЕС, включително мобилните работници, ще имат същите права на работното място.

Уприке Луначек, говорител

Как се отнасяте към манифеста на EAPN за Европейските избори? Зелените ценят ценната работа, осъществявана от Европейската анти-бедност мрежа и

в частност предизвикателството към политическите партии, поставено от Ключовите искания на EAPN. Ние по принцип сме съгласни с вашите искания. По-точно ние бихме направили следните коментари по всяко от тях: 1. Социалната кохезия не трябва да е стълб, а в центъра на действието. Ние трябва да се придвижим далеч от активирането на политиките на трудовия пазар, които обвиняват индивида, към интегриран подход за социална кохезия. 2. Ние очакваме съвместно действие по време на Анти-бедност годината. Ние искаме да продължим да работим по връзката между бедността и екологичните условия. Бедните страдат най-много от щетите върху околната среда. Тук ние можем да се позовем на дългосрочната експертиза на Зелените. 3. Основани в резултат на движенията по места през 70те и 80те години, ние сме верни на нашите принципи и работим за активно управление. Зелените ще продължат да се борят срещу непрозрачните структури на ЕС като например Групата на високо равнище и да призовават за действително ангажиране на всички заинтересовани страни. 4. Зелените ще продължат да се борят заедно, за да защитят Услугите от общ интерес (УОИ). Ние непрекъснато призоваваме за рамкова директива за УОИ, придружена от законодателство за здравните и социални услуги. 5. Най-последното предложение на Комисията за гранични здравни грижи не върви в правилна посока, защото е основано на пазарен подход към здравните услуги. 6.Зелените са поддържници на Кампанията за прилична работа. Вместо да се субсидират работни места, които са опасни за околната среда или не осигуряват нормална за живот работна заплата, ние се нуждаем от устойчива пазарна политика към труда, основана на умения и добри работни условия. 7. Зелените подкрепят и се борят за защита на социалната икономика. 8. В областта на антидискриминацията, ние сме постигнали много, но има още дълъг път да се извърви. 9. Целенасочено да се положи борбата срещу бедността във всички политики? Да! 10. Ние очакваме да си сътрудничим с вас и с други и ви благодарим за

съществуващата подкрепа и принос към нашите членове на ЕП.

Филип Ламберт, говорител

Какви са вашите социални приоритети за следващия мандат? Защитата на фундаменталните права ще бъде в центъра на нашите действия в следващия Парламент. Една мярка, която ще бъде с голяма практическа полза, както и със символична ценност, ще бъде въвеждането на Социални клаузи, за да се демонстрира че фундаменталните правила и Хартата за фундаменталните права доминират над пазарното законодателство. Ние също така призоваваме за засилване на Световната търговска организация по отношение на социалната политика. Зелените ще работят по това и ще използват Анти-бедност Годината в тази връзка. Специфични области на загриженост включват нашите опити да ревизираме Директивата за работниците, така че тя да е достатъчно силна, за да гарантира равни права за работници на едно и също работно място. Минимални права също така трябва да бъдат дадени на всички работници, за да се избегне социалния дъмпинг. Ние подкрепяме законодателно действие за засилване на правото на приличен жизнен доход и се надяваме да разпространим идеята за базов доход в ЕС – както и да проведем нови и иновативни идеи за действителна борба с бедността, вместо нейното администриране. Лисабон не успя да бъде осъществен, така че ние се надяваме на и се борим за един Пост-Лисабонски Дневен ред, който поставя хората в центъра на действията и се фокусира върху един изискващ и устойчив социален Дневен ред. Европейската Зелена партия е Европейска политическа партия, основаваща се на Хартата на Европейските Зелени и промотира развитието на устойчива и социално справедлива Европа. В сегашният ЕП, Зелените си сътрудничат с представители на недържавните нации („регионалисти”) в рамките на Зелените/ Европейска парламентарна група на Алианса на свободните европейци, които наброяват 43 членове на ЕП от 14 страни. Можете да имате достъп до националните партии членки и петицията за ново зелено споразумение на: www.europeangreens.eu

АнтиБедност Списание/2009


“Европа на 21век се нуждае от мир, демокрация, социална справедливост и солидарност”– Европейска Лява Партия Какви бяха основните постижения на членовете на ЕП от Вашата партия през текущия мандат? Насочването към развитие на един Европейски съюз, основан на социална и икономическа справедливост, вместо главно към пазарно ориентиран съюз, беше основната задача на всички наши членове на ЕП чрез текущото законодателство. Намаляването на броя на хората, живеещи в бедност в ЕС, трябва да е на първо място в списъка от задачи. Най-важният доклад в това отношение по време на целия мандат беше разработен от нашия член на ЕП Габриел Цимер. Парламентарният „Доклад за стимулиране на социалното включване и борба с бедността, включително детската бедност в ЕС” беше приет през октомври 2008 с повече от 540 гласа в подкрепа. Докладът акцентира че, преди всичко, политиките за социално включване трябва да гарантират фундаменталното право на всички хора да живеят в достойнство и да участват в обществото. За да постигнат тази основна цел политиките за социално включване трябва да осигурят достатъчен доход за преодоляване на социалното изключване на хората, включващ трудов пазар, по-добър достъп до качествени услуги, целеполагане на половото равенство във всички политики, антидискриминация и активно участие. Но нашите членове на ЕП са отговорни и за други доклади с решаваща роля за успешния подход на включващите политики. В допълнение, нашите членове на ЕП разработиха много висок брой от допълнения, опитвайки се да подобрят предложенията за законодателство на Комисията или докладите, разработени от други политически групи. Обаче, ние се сблъскваме с непрекъснатата съпротива от партиите на консерваторите и либералите, когато изискваме прилична работа и прилични заплати.

Как се отнасяте към манифеста на EAPN за Европейските избори? Ние сме съгласни с анализа на EAPN, че провалената нео-либерална политика, характеризираща Лисабонската Стратегия е основната причина за тази най-тежка икономическа и социална криза от 1930та година. Комисията, Съветът и партиите, които имат мнозинства в Европейският Парламент, са приоритизирали дерегулацията на пазарите за сметка на запазването на социалната справедливост. Ние добре помним отговорите, които получихме от правителствата, когато поискахме необходимите финансови усилия, за да се разруши порочния кръг на бедността, като се гарантира

Лотар Биски, Президент Европейската лява партия

на

минимален доход за всички и чрез инвестиране в достъпа до образование, здравни услуги и детски грижи. На нас непрекъснато ни се казваше, че просто парите не са налични. Затова ние трябва да се съгласим с идеята на EAPN за астрономичните суми, които бяха налични, за да се подпомогнат провалилите се банкери. Десетте искания, които EAPN поставя в своя манифест, са също толкова необходими. В посочения по-горе доклад на Цимер, Европейският Парламент вече ги подкрепи до голяма степен. Но, тъй като доклада не е законодателство, непрекъснатият натиск от EAPN и други сили отвътре и отвън Парламента е добре дошъл, за да се постигнат заявените цели.

Какви са вашите социални приоритети за следващия мандат?

Зависи от резултатите от Европейските избори. В общата избирателна платформа на Партията на европейските ляви „Заедно за промяна в Европа”, ние твърдим, че „Европа на 21 век се нуждае от мир, демокрация, социална справедливост и солидарност.” С Лисабонската Стратегия, жизнените и работни условия на мнозинството от европейското население бързо се влошаваха, характеризирайки се с по-дълго работно време, по-дълъг трудов живот, недостатъчни заплати, нарастваща дългосрочна и младежка безработица, мини работни места, временна заетост и неплатено чиракуване като скандални реалности. Затова нашите членове на ЕП ще се борят да се замени понятието „работещи бедни” с понятието за прилична работа и достоен живот за всички. Ние ще следваме съответните решения, които вече сме постигнали в Европейския парламент и ще продължим да се борим за тяхното прилагане. Това включва призива за рамков подход, гарантиращ минимален доход, който съответсва на 60% от средния доход във всяка страна членка. Вътре и извън парламентите, ние ще провеждаме кампания за фиксирани цели за намаляване на бедността и в частност на детската бедност. Ние ще се стремим към законодателство, което да подпомогне особено уязвимите групи и хората, страдащи от дискриминация в резултат на техния етнически произход или поради други причини. Ние ще продължим да работим за подобрена координация на социалните осигурителни системи и за въвеждането на високи минимални социални стандарти в Европейския съюз. Ние ще се борим за засилване на правата на синдикатите и, където е необходимо, ще провеждаме кампания за промяна на сегашното законодателство в съответствие с последните решения на Европейския Съд. Ние ще продължим с кампанията за постигане на социална кохезия и преодоляването на бедността като приоритетни цели на Европейския съюз. Европейска лява партия През януари 2004 се проведе среща на партиите в Берлин, която представи инициативата за основаване на Партия на европейските ляви. Членове на Европейския парламент, представляващи Партията на европейските ляви (ЕЛ) създадоха парламентарна група Обединени европейски ляви/ Нордически зелени ляви. В сегашния парламент, 41 члена на ЕП са членове на тази политическа група. Вижте националните партии членове на избирателната Платформа на Европейската Лява Партия на: www.europeanleft.org/english/elections_2009/ electoral_platform

АнтиБедност Списание/2009


“Конкурентен европейски бизнес за да се повдигне стандарта на живот” – Партия на европейските либерали и демократи. За разлика от другите статии на това списание, тази статия се основава на откъси от манифеста на Партията на Европейските либерали и демократи.

малцинствата и тези на индивидите на частен живот и защита на тяхните персонални данни и достойнство. АЛДЕ иска ЕС да стане истинска област на свобода, сигурност и справедливост и призовава за посилна кооперация между полицията и правните услуги за ефективна борба с трансграничната престъпност, тероризъм и корупция. Фундаменталните процедурни права на подсъдимите трябва да бъдат уважавани при всички обстоятелства. АЛДЕ подкрепя идеята за “петата свобода” – свободното движение на познанието, включително по-висока мобилност на студенти, академични учени и изследователи – между

Политики на национализация биха били огромна грешка

Либералите са допринасяли за мир, обединение и благоденствие в ЕС... За повече от 60 години, либералите в Европейския съюз са допринесли много за постигането на мир, обединение и благоденствие. Ние продължаваме да работим за един по-способен и демократичен Съюз, завършването на общия пазар, по-безопасна околна среда и стимулиране на гражданските свободи и фундаментални права. Ние искаме Съюзът да поеме водеща роля при справянето с предизвикателствата на глобалната сигурност и в отговора на международната финансова криза и нейните последици. Съюзът трябва да бъде модернизиран и подсилен в съответствие с ценностите и принципите на либералната демокрация и пазарната икономика. Либералите са третата най-голяма група в Европейския парламент и често от тях зависят законите и политиките.

… и очакват скорошно прилагане на Лисабонския договор АЛДЕ вярва в потребността да се приеме Лисабоския договор и призовава към неговото прилагане. Договорът значително реформира институциите на Европейския съюз, стимулира прозрачността, засилва неговия демократичен характер и осигурява ЕС с необходимите средства за днешните предизвикателства. Европейските либерал демократи настояват страните членки на ЕС да се споразумеят за методите на неговото бързо прилагане.

Свободи! АЛДЕ изисква респект към всички фундаментални свободи в ЕС, особено свободата на пресата, мисълта, словото, свобода на асоцииране, религия и собственост, както и признаване на правата на

отварянето на общия пазар на Европа към по-широкия свят. АЛДЕ препотвърждава, че устойчивия растеж, независимостта на Европейската централна банка и националните централни банки, и твърдата фискална политика според критериите от Маастрихт, следвани от всички страни членки – включително и тези, които занапред ще приемат еврото – остават съществени за благоденствието и просперитета. Само една наистина конкурентна Европа, създаваща работни места и възможности за всички, ще подкрепи социалното измерение на общия пазар.

Анеми Нейтс, Президент на АЛДЕ страните членки, така че да се окуражават новостите и откритията. АЛДЕ призовава за общ пазар за интелектуална собственост.

Конкурентен европейски бизнес за повишаване на стандарта на живот АЛДЕ вярва че конкурентната европейска бизнес среда е съществена, за да се постигне найвисокия възможен стандарт на живот за гражданите на Европа и за да се промоцират стандартите на ЕС на глобално равнище. Общият пазар трябва да бъде подсилен и да обхване енергията, пощенските услуги, финансовите услуги, железопътния превоз и здравните грижи, като още повече се улесни свободното движение на услуги и работници, включително понататъшното взаимно признаване на квалификациите. В рамките на СТО, ЕС трябва да бъде движещата сила за премахването на пограничните мита и не-тарифните бариери и за

АЛДЕ приветства стъпките за реформиране на финансовата система и акцентира, че те трябва да бъдат базирани на по-добра регулация, съвместно с истински надзор над прилагането. Ключова гаранция за просперитета е високата персонална отговорност на всички пазарни участници. Бягството към политики на национализация, свръх регулация и протекционизъм би било огромна грешка. АЛДЕ подкрепя интензивното международно коопериране сред регулаторите и засилването на международните стандарти и вярвания, че един реформиран МВФ би трябвало да играе водеща роля в този процес за да предотврати бъдещи финансови кризи.

Алиансът на Либералите и Демократите за Европа (АЛДЕ) е съставен от европейски парламентаристи от политически партии, които са членове на Европейските либерални демократи и на Европейската демократична партия. Групата на АЛДЕ сега се състои от 100 члена на Европейския парламент от 22 страни на Съюза. Вижте отпратки към националните партии, които членуват в АЛДЕ на www.alde.eu и техния манифест на www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanife ste-electoral-en.pdf.

АнтиБедност Списание/2009


Европейски избори: някои национални мрежи на EAPN вече са ангажирани! По времето на подготвянето на списанието (края на март) много национални мрежи на EAPN докладваха, че кампанията в тяхните страни все още не е започнала и кандидатите не са определени... Някои мрежи, обаче, вече се подготвят...!

EAPN Франция Оливие Маргьори, Член на Изпълнителния комитет EAPN Франция се мобилизира около UNIOPSS (Национален интерфедерален съюз на здравни и социални организации) за да подготви меморандум към френските кандидати за европейските избори относно няколко проблема, касаещи сектора на социалната икономика и мястото на социалната политика в текущите общностни процеси. Меморандумът също така цели да освети няколко предложения за следващия мандат, сред които: • Стимулиране на по-добро познание за социалната икономика, особено в непечелившия солидарен сектор на равнището на ЕС и подобряване статистическите инструменти, използвани в социалната икономика. • Приемане статуса на Европейска асоциация • Разработване на Европейска харта за граждански диалог. • Осигуряване на по-добра нормативна основа за социалните услуги от общ интерес. • Стимулиране на амбициозен европейски социален Дневен ред. По-конкретно, по отношение на борбата срещу бедността, меморандумът иска от Европейския парламент да: • Допринася за признаването на правото на адекватен минимален доход, обвързан със среден доход сред всички страни членки на ЕС. • Стимулира активното включване • Подкрепя инициативите, които стимулират участието на хората в бедност и социално изключване. Повече информация: www.uniopss.asso.fr и www.eapn-france.fr

EAPN Белгия Лудо Хореманс, Член на Изпълнителния комитет Ние планираме няколко действия преди европейските избори, поспециално меморандум, основан на манифеста на EAPN и включващ:

• Кампанията на EAPN за адекватен минимален доход, за да се живее в достойнство, както и искането да се повишат схемите за минимални доходи поне над равнището на европейския праг на бедността, както вече е направено в Белгия с минималната пенсия. • Европейските срещи на хората, живеещи в бедност. Докладите от предишните срещи ще бъдат предадени с меморандума и мрежата изисква тези предложения да се вземат предвид на европейско равнище. Този меморандум ще бъде предаден на кандидатите за ЕП, които също така ще бъдат потърсени на тяхната собствена територия от регионалните мрежи. Ние свързваме тези избори с 2010 като Европейска година срещу бедността и с белгийското президенство на ЕС през 2010, чрез: • Регулярни контакти с държавния секретар, отговорен за борбата срещу бедността. • Нашето участие в групата по надзор на Националния орган по осъществяване на 2010, където вече дадохме нашите предложения. • Нашето участие в 7те подготвителни семинари на държавния секретар, отговарящ за белгийското президенство и с който вече имахме среща. • Среща с министъра на външните работи. • Среща с министър председателя

EAPN Кипър Нинета Казандзис, Член на Изпълнителния комитет • Преведохме 10те искания на EAPN на гръцки и сме готови да ги публикуваме в брошура, която ще бъде разпространена сред по-широката общественост чрез нашите организации- членове на мрежата. • Ще организираме срещи с всяка група от кандидати, така че да им представим нашите „искания”. Ще търсим ангажимент, че, ако бъдат избрани, ще се съобразяват с принципите и предложенията на EAPN в бобрата срещу бедността и изключването. • Тези срещи се предвижда да се проведат преди нашия Великден на 19 април, тъй като след това кампанията ще бъде в разгара си и ще бъде твърде невъзможно да ги съберем като група. • Всяка от нашите организации членки ще лобира пред кандидатите с едни и същи искания, като само ще наблегне на тези, които са най-релевантни на нейния основен интерес. • Фондацията Панкипърски координационен комитет за защита и благосъстояние на децата също лобира пред кандидатите с исканията на Еврочайл за детската бедност. • Започването на Кампанията за минимални доходи ще бъде част от нашата стратегия за лобиране, тъй като ние планираме прес конференция за началото на април, на която ще бъдат поканени всички сегашни членове на Европейския парламент и всички кандидати. • Ние сме в контакт с Кипърската корпорация за радио и телевизия (държавната телевизия и държавното радио) и се надяваме да ги убедим специално да споменат Кампанията и нашите усилия за лобиране по време на изборната кампания – остава да видим!

АнтиБедност Списание/2009


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА КРАТКО Европейският парламент представлява “народите на страните, обединени в Европейската общност”, както е написано в Договора от Рим от 1957 год. Той е единственият орган на Европейския съюз директно избиран от европейските граждани със 785 члена, представляващи 500 милиона граждани от 27 страни, за пет години. Както националните парламенти, ЕП има три основни власти: законодателна, бюджетна и надзорна. Законодателството се предлага от Европейската комисия и е приемано съвместно от ЕП и от Съвета на министрите, в съответствие с процедура за съвместни решения, базирана на принципа на паритета и която означава, че никоя институция (нито Парламента, нито Съвета) не могат сами да приемат законодателство без съгласието на другата институция. Въпреки че ЕП не може да инициира законодателство, той често приема доклади, инспирирани от неговите комитети и наречени “доклади по собствена инициатива”, които не са законово обвързващи, но по които ЕК е длъжна да вземе отношение. ЕП има 12 пленарни сесии в Страсбург, където е неговото официално място. Пленарните заседания и срещите на Комитетите са отворени за обществеността. В центъра на политическия процес, съществуващите комитети, осъществяват предварителната работа за пленарните сесии. ЕП е единствената пряко избирана институция на европейско равнище и участва в решенията за Европейските закони, които въздействат върху нашия всекидневен живот. Европейските парламентаристи се избират за 5 години чрез директно универсално избираемо право от 1979 год. Изборите се организират в избирателните граници на всяка страна членка, според националните закони. Както е посочено в Договорите, броят на членовете на ЕП за всяка страна членка е пропорционален на нейното население.

Повече информация? Уебстраница на ЕП: www.europarl.europa.eu З Политически групи в Европейския парламент: Лого Име Политическа позиция EPP-ED ХристиянГрупа на демократи европейските народни партии и европейските демократи PSE Социалисти Социалистическа група ALDE Група на алианса на либерал демократите

Либерали

GUE/NGL Група на европейските обединени ляви / нордически зелени ляви The GREENS/EFA Група на зелените/ Европейски свободен алианс UEN Съюз за Европа на националните групи ID Независима/ Демократична група

КомунистиСоциалисти Работници

Зелени

Националконсерватори Евроскептици, Еврокритици

АнтиБедност Списание/2009

Mag 129 BG  

Mag 129 in Bulgarian