Page 1

o´Â¤u³¤ÃÙÂuùa¹ ·

Trick and Train

 ¾ÅÒÂÅaËÒÃ

·íÒäÁ . . . e´ç¡µŒo§¹o¹eÂoaæ

น อ ื ด เ บ อ ร น ใ ม ร ร ก จ ิ ก พ า รปู ภ

è§ o´Â ¤u³¤ÃÙ椷ÃÕÂÒ Ê¶iµºÃ

ª‹Ç§eÇÅÒã¹¢³a¹o¹ËÅaº äÁ‹e¾Õ§测e»š¹ª‹Ç§·ÕèËҧ¡Ò 䴌¾a¡¼‹o¹«‹oÁæ«Áʋǹ·ÕèÊึ¡ËÃo æÅaÊÌҧeÊÃiÁʋǹ·ÕèÊึ¡ ËÃo æÅaÊÌҧeÊÃiÁÃaººÀÙÁi¤uŒÁ¡a¹e·‹Ò¹a¹é 测Âa§e»š¹ª‹Ç§ eÇÅÒ·ÕèËҧ¡ÒÂËÅaè§ÎoÏoÁ¹·ÕÊè íÒ¤a­µ‹o¡ÒÃe¨Ãi­eµiºoµ ã¹Ça e´ç¡ä»¨¹¶ึ§ÇaÂÃu‹¹ ´a§¹aé¹ ËÒ¡e´ç¡¹o¹¾a¡¼‹o¹äÁ‹e¾Õ§¾o ¡ç¨a·íÒãˌeµiºoµªŒÒ ¹o¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃo´¹o¹Âa§ÁÕ¼ÅeÊÕÂËÅÒ »Ãa¡Òà eª‹¹ ·íÒãˌ¤ÇÒÁ¨íÒäÁ‹´Õ oÒÃÁ³äÁ‹Áa蹤§ Ëҧ¡ÒÂo‹o¹æo ÁÕ¤ÇÒÁeÊÕ觵‹o¡ÒÃe»š¹oäËaÇ㨢ҴeÅืo´ oäËÅo´eÅืo´ÊÁo§ ËÒ¡äÁ‹¨íÒe»š¹¨ึ§äÁ‹¤ÇÃo´¹o¹ . . . ˋǧãÂÊu¢ÀÒ¾e´ç¡æ·u¡¤¹¹a¤a

ฉบับที่ 4 ประจําเดือน สิงหาคม 2551

รอบรวั้ ดสุ ติ

Dusit

news

โรงเรี ยนดุสติ วิทยา www.dusitwittaya.ac.th

·ÕèÁÒ www.mkrestaurant.com

Column Student’s corner ผลการแขงขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน จัดโดย สํานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุรี ชวงชัน้ ที่ 2 เด็กชายธนวุฒิ วัชรเสถียร รับรางวัล เ​กียรติบตั ร ผลการแขงขันทักษะ กลุม สาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ชวงชัน้ ที่ 2 ประกวดเรียงความ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กรกนก แกวพิกลุ ผลการประกวดสุนทรพจน เนือ่ งในโอกาส วันแมแหงชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 ณ วัดพระศรีอารย รับรางวัล ผานรอบคัดเลือก เขาชิงชนะเลิศ ชวงชัน้ ที่ 1 ด.ญ. เปมิกา ชินฤทธิส์ กุล ด.ญ. กวิสรา แอนเดอรสนั ด.ญ. ฏิมากานต เอกปจฉิมศิรี ชวงชัน้ ที่ 2 ด.ญ. กุลวรา หงษาครประเสริฐ

en t partm e d n catio Publi Editor คุณครูธีรภัทร กุโลภาส Reporter คุณครูยุรนันท พลายละหาร Graphic Designer , Photographer คุณครูแคทรียา สถิตบรรจง คุณครูบุญสม หลอมหัทธนะกุล Coordination

24 ถ.หลังสถานีรถไฟ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 Telephone 032—211260


th the mon News of

Dateline Happening

tory s e In si d

o´Â ¤u³¤ÃÙ椷ÃÕÂÒ Ê¶iµºÃà ¨§

Dusit Library

What ’ s news

What‘ s on o´Â¤u³¤ÃÙÂuùa¹· ¾ÅÒÂÅaËÒÃ

1 ส.ค. 51 ชัง่ น้าํ หนักวัดสว นสงู จัดบอรดวันแม 6-7 ส.ค. 51 ฝกซอมกจิ กรรมวันแม 8 ส.ค. 51 กจิ กรรมวันแม 12 ส.ค. 51 กจิ กรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริ กิ ติ ์พิ ระบรมราชนิ ีนาถ 16 ส.ค. 51 เรยี นชดเชยวันท่ี 13 ม.ิ ย. 51 29 ส.ค. 51 สง แบบประเมนิ ความพรอมอนุบาล 8-12 ก.ย. 51 สัปดาหหองสมุด 19 ก.ย. 51 ประชุมคณะกรรมการบรหิ ารสถานศึกษา 29-30 ก.ย. 51 ประเมนิ ความพรอมชั้นอนุบาล 1-3 30 ก.ย.51 สง บัญชเี รยี กชือ่ 1-3 ต.ค. 51 สอบปลายภาคเรยี นที่ 1 ชัน้ ป.1-ป. 6 6-8 ต.ค. 51 เขา คา ยจรยิ ศึกษา ชัน้ ป. 4 8-10 ต.ค. 51 เขาคา ยลกู เสือ-เนตรนารี ชัน้ ป. 5 11 ต.ค. 51 ปดเรยี นภาคเรยี นท่ี 1 12 สิงหาคม “ วันแมแหงชาติ ”

ใครหนอใหกาํ เนิดเราเกิดมา ใครหนอชุบชีวาใหกลาหาญ ใครหนอคอยสัง ่ สอนทุกวันวาน

ใครหนอเปนสะพานใหกา วไกล ทานผูน  ค ี้ อื “ แม ” แททส ี่ ด ุ ทานเปรียบดุจดัง ่ สายธารทีห ่ ลัง ่ ไหล แมเปนผูเ ลิศประเสริฐมากกวาใคร แมยง ิ่ ใหญ ยากจะทดแทนพระคุณ

วันแมแหงชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ทางโรงเรียนไดจัดงาน

โครงการวันแมขึ้น เพื่อเปนการสดุดีและถวายพระพรแดสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเปนการเชื่อมความ สัมพันธระหวางแมลูก ซึ่งมีกิจกรรมที่ใหคุณแมและ นักเรียนไดแสดงออกถึงความรักรวมกัน เชน การประกวด ภาพถายแมลูกผูกพัน การคัดเลือกแมดีเดน การกลาว สุนทรพจนเรือ่ งพระคุณแมในภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมไปถึงการ แสดงของนักเรียนในแดละระดับอีกดวย

o´Â¤u³¤ÃÙ椷ÃÕÂÒ Ê¶iµºÃè§

การแขงขันกิจกรรมมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 51 กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข า ย บ า นโป ง ที่ 2 ในวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2551 ซึ่งโรงเรียนดุสิตวิทยาเปนสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมใน ระดับ ชั้นอนุบาลซึ่งทางโรงเรียนดุสิตวิท ยาไดสง นักเรียนเขา รว ม กิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 8 กลุมสาระ และระดับชั้นอนุบาลดวย ซึ่งมี ผลการแขงขันที่นายินดีดังตอไปนี้

ระดับชัน้ อนุบาล ไดรับอันดับหนึ่ง 3 รางวัล อันดับสาม 2 รางวัล ระดับประถมศึกษา

สาระคณิตศาสตร ไดรับอันดับหนึ่ง

4 รางวัล อันดับสอง 1 รางวัล อันดับสาม 1 รางวัล

สาระวิทยาศาสตร

ไดรับเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล

ฟงการบรรยายธรรมะแดแมดวยดวงใจ

โดย พระอาจารยมหาปญญา กิตติโสโสภโณ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ทางโรงเรียนไดนิมนตพระ มหาปญญามาบรรยายธรรมะที่ไดมีการประยุกตวิธีการบรรยาย และเนื้อหาที่มาบรรยายที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน จึงทําให นักเรียนไดรับความรู และรับธรรมะที่ดีเขาสูจิตใจ โดยที่ไมรู สึกเบื่อ เรื่องที่บรรยายธรรมะก็คือ เรื่องความกตัญูตอบิดา มารดา บรรยากาศในวันนั้นมีทั้งความสุขของเนือ้ หาความรู และทางดานวิชาการและชวงสุดทายของการฟงธรรมะก็คือ ความรูสึกซาบซึ้งพระคุณของคุณครูและนักเรียนที่มีตอ คุณแม

สาระภาษาไทย

ไดรับอันดับหนึ่ง 3 รางวัล อันดับสอง 4 รางวัล อันดับสาม 1 รางวัล

สาระสังคมศกึ ษา

ไดรับอันดับหนึ่ง 3 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล

สาระภาษาตางประเทศ

ไดรับอันดับหนึ่ง 2 รางวัล อันดับสอง 1 รางวัล

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร ) ไดรับเหรียญทอง 4 รางวัล

สาระศิลปะ ไดรับอันดับหนึ่ง 1 รางวัล อันดับสอง 2 รางวัล

ÃÒÂÅaeoÕ´o»Ã´µi´µÒÁ䴌·Õè www.dusitwittaya.ac.th

Dusit Monthly August 2551  
Dusit Monthly August 2551  

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2551 Dusit Monthly เป็นจดหมายข่าวรายเดือนในรูปแบบของแผ่นพับ สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนดุสิตวิทยา เพื่อ...