Page 1

www.magicinislam.com


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

സിഹിര ഫലിപ്പിക്ക അതുവഴി വിലകു റഞ േനട്ട ‍ ൈകവരിക്ക ‍ ജിന് െഭൗതി കമായി സാഹിരിെന സഹായിക്ക എന് പറഞ് തുടങ് . അേപ് ള ‍ ജിന്നിേന സഹായം േതടല ‍ ശിര‍ ക്ക എന്നാ . അതുെകാണ് സുന്നികേള ഉള വട ്രപതിവാദ േതാല ‍ ക്കു കാണുക .!! മാ്രതമല നബിക് സി്രഹ ബാധിച് എന് കഥ ഖുരാനിനു വിരുദ് ആണ എന് പറഞ്ഞേപ ‍ മത് ‍ േനാേക്കണ്ട . എന് പറയുന്ന ‍ തെന സുന്നികേള സംവാദം നടത്തുേമ ‍ മത് ‍ േനാക്ക എന് പറയുന് സുന് കള�െട വാദതില ‍ നിന് വായിക്ക .. അതുേപാെല ഖുരാനിനു വിരുദ്ദമാ ഹദീസ ‌ ഉണ്ടാവി എന് പറയാന ‍ തുടങ്ങിയ ‍ സുന് കേളാട ആ ( അവസാന സുന് വിവരണം േനാക്ക ) ഹദീസ ‌ ഖുരാനിനു വിരുദ് എന് പറയുന് േനാക്ക .. ഈ ഇരട്ടത് ശരിക്ക മനസ്സിലാക

യാഥാസ്ഥിതി‍: കുഞ്ഞീതുമദ

എഴുതി:

നജീബ‌

താമരേശ്ശ ചുരത്തിലൂ ഇറങ്ങിവര ഒരു ബസ്സ‍ സഞ്ചരിക്.

ആറാമെത േ്രബക‌

ബസ്സിന

വളവിെലത്തിയേപ ‍ െപാട്.

നിയ്രന്തണാതീതമായിത്ത. ഉയര‍ന്നുന‍ക്ക

കുന്നു ‍,

അത‌

ഇടതുവശത്‌ വലതുവശത്‌

അത�ഗാധമായ ഗര‍ത്! അവന്െ മുഴുവന‍ ശക്തിയ ത്രന്ത

തളര‍ന്നുേപാകു.

പതിെനട്ടടവ

അവന‍

പഠിച

നിഷ‌ഫലമായിത്തീരു.

ഇനി


www.magicinislam.com

September 30, 2011

മനുഷ�ാതീത

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

ശക്തി‌

കഴിയുകയുള്ള�െവ‌

മാ്രതേ

തെന

രക്ഷിക‍

അവനുറപ്പാകു.

ഘട്ടത‍ തന്െ ഹൃദയത്തിന അടിത്തട‍ നിന്‌ നിഷ‌കളങ്കമാ ഒരു ്രപാ‍ഥന ഉയരുന്: `പടച്ചവ രക്ഷിക.' (അല�ാഹുവിന്െ ഔലിയാക് ‍, േപജ‌ 101) ചുരത്ത‍ സാധ�തയുണ്‌.

ജിന്നു ‍

ധാരാളം

േ്രബക‌െപാട്ട

ബസ്സിന

സന്‍ഭത്ത‍

ജിന്നുകെളയ

വിളിച്ച�േതടിയ‍

ഉണ്ടാവ ‍ ഈ

മലക്കുകെളയ

ഇവരുെട

പുതിയ

നിര‍വചന്രപകാര ശിര‍ക്ക. ബസ്സിന േ്രബക‌ െപാട് അപകടത്ത‍

െപടുക

എന്‌

മനുഷ�കഴിവിന‌

അതീതമായ അപകടം മാ്രതമാണേല�. ജിന്നു ‍ക്ക മലക്കു ‍ക്ക

േ്രബക‌െപാട്ട

ബസ്സി

നിയ്രന്തി‍ സാധിക്ക. അതിനാല‍ ഈ സന്‍ഭത്ത‍ ജിന്നുകെളയ മലക്കുകെളയ വിളിച്‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്കാേ? ്രപാ‍ഥനയാേണാ? (ആലുവ കുന്നേത സംവാദത്ത‍ ചില

സുന്നികള�

വിഷയാവതരണത്തി

്രപസ

ഭാഗങ് ‍)

നവയാഥാസ്ഥിതി‍: ഇവരുെട വിഷയാവതരണത്തിേ സന്‍ഭത്തിേ

സംവാദം

േചാേദ�ാത് അവസാനിക്കുന്നത


ജിന്നിനനാട് സഹായം നേടല്‍ശിര്‍ ക് ആനണാ എന്ന് നൊദിച്ചനപാള്‍മറുപടി പറയാത്ത ഈ സലഫികളെ(??) നനാക്കൂ .!! അനടാളെ രീടാര്‍ഉപയഗിച്ചാല്‍മാത്േം ഇത് കാണാന്‍പറ്റുള്െൂ.വീഡിനയായില്‍ ക്ലിക്ക് ളെയ്യൂ..email :magicinislam@gmail.com


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

ഏെതങ്കില സന്‍ഭത്തിേ കുഞ്ഞീതുമദ മുകളില‍ വിവരിച സന്‍ഭത്ത‍ ജിന്നുകെളയ മലക്കുകെളയ വിളിച്‌

സഹായംേതടല‍ ഇസ�്‌ലാഹ‌

ശിര‍ക്കാെണേ എഴുതിയത‌

്രപാ‍ഥനയാെണേന്

േപാെല

േപാെല)

ഇവര‍

വിദ�ാനു

ഭൂഷണം

മാസികയില‍

ഹറാമാെണേന്

ഇവര‍

(മദ�പാനം

്രപഖ�ാപിക്കുകയുണ്ട. എന

തത്ത

മൗനം

പാലിക്കുകയ‌

െചയ‌തത‌. ്രപാ‍ഥനയും ശിര‍ക്കുമാെണ‌ പറഞ്ഞ‍ അതുമൂലമുണ്ടാക

അപകടം

ശരിക്ക

ഇവര‍

മനസ്സിലാ. ഇ്രപകാര മറുപടി നല‍കിയാല‍ പല അപകടങ്ങള

ഉണ്ടാകുന്‌.

ഒന്‌), ്രപാ‍ഥനയ‌ക്‌

ഇവര‍

ഇേപ്പ ‍

പറയുന

നിര‍വചനത്ത‌ മറുപടി എതിരാകുന്നത‌. രണ്‌), ്രപാ‍ഥനക്‌ മനുഷ�കഴിവിന‌ അതീതം എന്ന സൃഷ‌ടികള�െട കഴിവിന‌ അതീതം എന്‌ പറയുന്നത ഒന്നുതെന്നയ വിഷയം

ജല‌പനവും

അവതരിപ്പ

തകരുന്നത‌.

മുസ‌ലിയാര‍

തെന

്രപസംഗിക്ക‌ കാണുക: `മനുഷ�കഴിവിന‌ അതീതം എന്‌

്രപാ‍ഥനക്‌

ആദ�ം

നിര‍വചനം

സൃഷ‌ടികള�െട

കഴിവിന‌

നിര‍വചനം

പറയുന്നത

ചിലേപ്പ ‍

ഇവര‍

അതീതം

പറയാറുണ്‌.

പറഞ്ഞത

എന്‌

ഇേപ്പ ‍

ഒന്നുതെന്നയാ‌ അങ്ങ

രണ്ട


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

ഒന്നാക‍ ്രശമിക്കാറ‌. ഇതുെകാണ്ട‌ ബസ്സിന േ്രബക‌

െപാട്ട

സംഭവം

പറഞ്ഞതുത

ഉദ്ധരിക്‌. മൂന്‌), ബസ്സിന

േ്രബക‌െപാട്ട

സന്‍ഭത്ത‍

മലക്കിെനയ ജിന്നുകെളയ വിളിച്‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്കാെണ‌ പറഞ്ഞ‍

പറഞ്ഞ‍

േസ്റ്‍

തെന

ശിര‍ക്കെല�‌

ഇത‌

ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ.

ജിന്നു ‍ ഇവിെടയും വന്നിട്ട�‌ മു�ിയാക്കന‍ തെന

ഇടക്‌

പരിഹസിച്ച�െകാ‌

പറയുന്നുണ്ടായി. നാല‌), ശിര‍ക്കെല�‌ മറ്റ�ചിലര

ചിലരും

അനുവദനീയമാെണന്‌

ശിര‍ക്കെല�ങ്ക

മദ�പാനം

േപാെല

ഹറാമാെണന്‌ മറ്റ�ചിലര പറഞ മറുപടി േപാലും കുഞ്ഞീതുമദ വിവരിച സന്‍ഭത്ത‍ മലക്കിെനയ വിളിച്‌

ജിന്നുകെളയ ശിര‍ക്കാകുേ

എന്‌

േചാദിച്ചത‌

അവസാനിക്കുന്നത പറയാതിരുന്നത

സഹായംേതടിയാല‍ ഇവര‍

അപകടം

സംവാദം മറുപടി

മണത്തറിഞ

െകാണ്ടായിരു. ബുദ് ഉപേയാഗിക്ക‍ പാടിെല�ന്‌ വാദിക്കുന‍

ഇവിെട

ബുദ്

്രപേയാഗിച്ചതുകാ. അനുവദനീയ പറഞ്ഞ‍

‘ഞങ് ‍

ഇത്ത

അല‌പം മാെണന്‌

സന്‍ഭങ്ങള‍


www.magicinislam.com

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

September 30, 2011

മരണെപ്പട് വിളിക്കു‌ നിര‍ത് മലക്കുകെളയ ജിന്നുകെളയ വിളിച്ച�േതട ‍ തുടങ്ങിയ‍ നിങ്ങള� ശിര‍ക്കാേരാപ

നിര‍ത്തുേ’

എന്നതായിരിക

േചാദ�ം. മലക്കിന്െറ ജിന്നുകള�െടയ കഴിവിന്െ പരിധികള ‍ എന്താെണന േചാദ�ം ഉന്നയിക്കു‌. ഇതിന‌ അന്ത�ദിനംവ ഇവര‍ക്‌ മറുപടി പറയാന‍ സാധിക്കുകയി.

മനുഷ�കഴിവിന‌

അപകടങ്ങള‍നിന്‌

അതീതമായ

രക്ഷെപ്‍േവണ്

മലക്കുകെളയ

ജിന്നുകെളയ

സഹായംേതടാെമന്നത‌

വിളിച്‌

ഖുര‍ആനില‍

നിന്ന െതളിവുകള ‍

നബിചര�യില‍

നിന്ന

ഉദ്ധരിക്കാനായിര

മു�ിയാക്കന്മാ

േചാദ�ം.

അേപ്പ ‍

സംവാദേവളയില‍

മെറ്റാ

െതളിവായി

ഉദ്ധരിക‍ ഇവരുെട അടുത്‌ യാെതാരു െതളിവും ഉണ്ടാവുകയി. വിളിച്ചിട്ട ശിര‍ക്ക എന്തുെകാ‌

സ�ഹാബിമാര‍ എന്ന

േചാദ�ം

ഹറാമാെണന്നത‌ ഹറാമായി

എന

ഇ്രപകാര ഉന്നയിക്കെ. മറുപടിെയങ്ക‍

േചാദ�ം

വീണ്ട

ഉന്നയിക്കെ. ഇതിനു മറുപടി പറയാനും ഇവര‍ക്‌ സാധ�മാവുകയില�. *** യാഥാസ്ഥിതി‍: ഇതുവെര

േ്രബകെ ‌ പാട്ട


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

തൗഹീദുമായിട്ട‌ ഇവര‍ നടന്നിരു‌. ഇേപ്പ ‍ ഈ തൗഹീദിെന

ഇവര‍

ൈകവിട്ടിരിക്കു‌.

നവയാഥാസ്ഥിതി‍: വിശുദ അവതരിപ്പിക പരിഹസിച്ചിട

ഖുര‍ആന‍

തൗഹീദിെന യാെതാരു

നല‍കുകയുണ്ടായി. അതുതെന്നയ‌

ഇ്രപകാര

മറുപടിയും

ഞങ് ‍

ഇേപ്പാഴ പറയുന്നെത‌

ഇവര‍

്രപഖ�ാപിച്ച.

കുഞ്ഞീതുമദ വിവരിച സന്‍ഭത്ത‍ മലക്കിെനയ വിളിച്‌േതടല‍

ജിന്നുകെളയ

ശിര‍ക്കാെണ‌

്രപ‌താവിച്ചി. മക് മു്രശിക്ക ‍ മനുഷ�കഴിവിന‌ അതീതമായ അപകടങ്ങള‍ ഉള ‍െപ്പട സന്‍ഭങ്ങള‍ മലക്കുകെളയ

ജിന്നുകെളയ

വിളിച്‌

േതടാെത

അല�ാഹുവിെന മാ്രത വിളിച്‌ േതടിയത‌ തൗഹീദായിട്‌ വിശുദ ഖുര‍ആന‍ അവതരിപ്പിക്. കുഞ്ഞീതുമദ താരമേശ്ശരിചുരത്തി േ്രബക‌െപാട്ട

ഇറങ്ങിവര

സംഭവം

ബസ്സിന

വിവരിച്ചേശ

തുടര‍ന്‌

എഴുതുന ഭാഗങ് ‍ കാണുക: “ഇേത ബസ്സി അടുത സീറ്റ‍നിന്‌ ഇബ‌റാഹീം ്രപാ‍ഥിക്കു:ബദ‌രീങ്ങ രക്ഷിക. അേത

സീറ്റ‍

നിന്നുത

്രപാ‍ഥിക്കു: കര‍ത്താവ രക്ഷിക. അടുത

േയശുേവ

സീറ്റ‍നിന്‌

്രപാ‍ഥന: ഗുരുവായൂരപ്

അ്രബഹാ

കരുണാകരന്െ

രക്ഷിക. കൂട്ടത‍


www.magicinislam.com

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

September 30, 2011

െകാടുങ്ങല�‍ക്കാ

തങ്കമണിയു

േകള ‍ക്ക: െകാടുങ്ങല��ര ്രപാ‍ഥനകളില‍

്രപാ‍ഥനയും രക്ഷിക. ഈ

ആദ�േത്‌

അല�ാഹുവിനുള

ആരാധനയാെണന്നത‍ പക്ഷാന്തര. അവസാനെത മൂന്‌

്രപാ‍ഥനകള�ം

ആരാധനയാെണന്

ധരിക്കു'' (അല�ാഹുവിന്െ 101,102). അടുത ജിന്നുക എെന

സീറ്റ‍

എെന

ഔലിയാക് ‍

ഇരിക്ക

സഹായംേതടിയാല‍

േപജ‌

ഇബ‌റാഹീം

സഹായിേക്കണ,

സഹായിേക്കണ

നാം

മലക്കുക

എന്‌

്രപാ‍ഥനേയാ

വിളിച് ശിര‍േക്

ആവുകയിെല�ന്‌

സമര‍ഥിക്കാനായിരു

ആലുവ

സംഘടിപ്പിച്ചിരുന‌ സംവാദം

സംവാദം

ശരിക്ക

്രശവിച്ചവെരല

ഇവര‍

്രപഖ�ാപിക്കുന‌.

***

യാഥാസ്ഥിതി‍: േപേരാട‌

ഒരു

കുളത്ത‍

ചാടി

മരിക്ക‍ േപാകുകയാണ‌. ആരും സഹായിക്കാനി. അല�ാഹുവിന‌

പുറെമ

മറ്റ�ള്

വിളിച്‌

സഹായംേതടിയാല‍ േപേരാട‌ മുശ‌രിക്കാ എന്‌ ഒരു സംവാദത്ത‍ കായെക്കാ

നിങ് ‍ കുളത്ത‍

പറയുകയുണ്ടാ. വീണു.

തന്െ

ഹനീഫ അടുത്‌

ജിന്നുകള മലക്കുകള ഉെണ്ട‌ വിചാരിച്‌ അവെര


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

വിളിച്‌ സഹായംേതടാെമന്ന‌ ഇേപ്പ ‍ പറയുന്‌. ഈ

സഹായേതട്

പുതിയ

ശിര‍ക്കാവുന്. കാരണം

നിര‍വചന്രപകാര

കുളത്ത‍ നിന്‌ ഒരാെള

രക്ഷെപ്പട ‍

വഹിച്ച�െകാ‌

ജിന്നു ‍ക്‌

ജിന്നു ‍

സാധിക്കുമേല.

വഹിച്‌െകാണ്ടുേപാകുെമ‌ വായിക്കുകയുണ്. തൗഹീദായിരുന്

മനുഷ�െര

ശബാബില‍

ഞാന‍

കുളത്ത‍

ചാടിയ

പറഞ്ഞിരു‌.''

ഇതുവെര

നവയാഥാസ്ഥിതി‍: ഈ സഹായേതട് ശിര‍ക്കാെണ‌ പറയുവാന‍ ബാധ�സ്ഥര ഇവര‍ പരിപൂര‍ണമായി ഇവിെടയും വിവരിച

മൗനം

പാലിച്.

തൗഹീദിെന

വിശുദ

ഇ്രപകാര

ഖുര‍ആന‍

പരിഹസിച്ചിട

ഒരക്ഷരംവ ഇവര‍ ്രപതികരിച്ച. സുല�മിയുമായി സംവാദം

നടത്തുകയാെ

ധാരണയില‍

സൃഷ‌ടികള�െട കഴിവിന‌ അതീതം എന്‌ ്രപാ‍ഥനക്‌ നിര‍വചനം

പറഞ്ഞ‍

ആെരല�ാമാെണന്‌

നമുക്‌

പിന്ന‌ പരിേശാധിക്ക എന്ന‌ മറുപടി നല‍കിയത‌. സുന്നി ‍

ഇ്രപകാര

പറഞ്ഞിട്ട�െ‍

എന്തുെകാ‌ ഇവര‍ അത‌ ഉദ്ധരിച്? ജിന്നുകെളയ മലക്കുകെളയ വിളിച്‌േതടല‍ ശിര‍ക്കെല ഇവരുെട വാദത്ത‍ സംവാദം അവസാനിക്കുന്നത ഇവര‍ പതറാെത

ഉറച്ച�നി

എന്നത‌

ഇവര‍ക്‌


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

സംവാദത്ത‍ ഉണ്ട വിജയം. ഈ വിജയത്തിന രഹസ�ം രണ്‌ കാര�ങ്ങളായിരു. ഒന്‌), പരിപൂര‍ണ മൗനം. രണ്‌), സുന്നി ‍ക്‌

ഇവെരെക്കാ‌

മലക്കുകെളയ

ജിന്നുകെളയ

വിളിച്‌

അനുവദനീയമാെണന്‌

സഹായംേതടല‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത

മരണെപ്പട് വിളിച്‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്കെല�‌ സ്ഥാപിക്കുന്‌ അല�ാത്തപ

കൂടുതല‍

്രശ

പതിപ്പി‌.

അല‌പംേപാലും

ദുര‍ഗന്

പുറത്തുവര നിലയ‌ക്‌ ഇവെര പരിപൂര‍ണമായി ഖബ‌റടക്

െചയ്യ�വ ‍

സാധിക്കുമായിരു.

*** യാഥാസ്ഥിതി‍: തീര‍ച്ചയായ മനുഷ�രില‍െപട ചില ആള�കള ‍

ജിന്നുകള‍െപട

ചിലേരാട‌

സഹായംേതടിയിരുന് എന്‌ സൂറത്‌ ജിന്ന‍അല�ാഹു പറഞ്ഞതിന

വ�ാഖ�ാനത്ത‍

ഇമാം ഖുര‍തുബി(റ) ജിന്നുകേള‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്കാെണ‌ ്രപ‌താവിച്ചിട്‌. നവയാഥാസ്ഥിതി‍: മുസ‌ലിയാര‍േപാലും വിളിച്‌

സഹായംേതടല‍

ജിന്നുക

ശിര‍ക്കാെണ‌

ഇമാം


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

ഖുര‍തുബിയുെട

്രപ‌താവന

ഉദ്ധരിച്ച�െ‌

്രപഖ�ാപിച്ചി ഇവര‍ ഇമാം ഖുര‍തുബി(റ) പറഞ്‌ ഞങ്ങള അംഗീകരിക്കുന്നു‌ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിെടയും

പരിപൂര‍ണ

സ�ീകരിച്‌. ഇമാം

മൗനമാണ‌

ഖുര‍തുബിയുെട

ഇവര‍

്രപ‌താവന

കാണുക:

“അല�ാഹുവിന‌ പുറെമ ജിന്നുകേള‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്ക

കുഫ‌റുമാണ‌.

ഇതില‍

യാെതാരു (ഖുര‍ത�ുബി)

അവ�ക്തതയുമി.” ***

യാഥാസ്ഥിതി‍: നിങ് ‍ അവെര വിളിച്ച‍.... എന സൂക്തത്ത

വ�ാഖ�ാനത്ത‍

ജിന്നുകള

മലക്കുകള ്രപേവശിക്കുെ‌ ഇമാംഖുര‍ത�ുബി പറഞ്ഞിട്ട�‌ നിങ് ‍

വായിച്‌

േകാട്ട‍

സംവാദത്തിന

സന്‍ഭത്ത‍ ജിന്നുകെളയ മലക്കുകെളയ വിളിച്‌ സഹായംേതടല‍ ശിര‍ക്കാെണ‌ ്രപ‌താവിച്ചിരു. നവയാഥാസ്ഥിതി‍: ഖുര‍ത�ുബിയുെട

നിങ് ‍തെന


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

്രപ‌താവനയില‍ നബിമാര‍ എന്നുകൂ ഉണ്‌. നബിമാെര ശിര‍ക്കാെണ‌

വിളിക്‍

അംഗീകരിച്ച�വേല.

സംവാദത്തിന വിജയം ഇതാണ‌. ഇ്രപകാര പുളിച മറുപടിയാണ‌ ഉദ്ധരിച് ഇേപ്പാഴ

ഇതിന‌ ഞങ് ‍

ഇവര‍

പറഞ്‌. ഖുര‍ത�ുബി

േകാട്ട‍െവച്‌

അംഗീകരിക്കു.

പറഞ്ഞത

ജിന്നുകെളയ

മലക്കുകെളയ വിളിച്ച�േത‍ ശിര‍ക്കാെണ‌ ഞങ് ‍ ഇേപ്പാഴ ്രപഖ�ാപിക്ക എന്‌ ഇവര‍ സംവാദം കഴിയുന്നതുവ ്രപഖ�ാപിക്കുകയുണ്ട. ഇേപ്പ ‍ നിേഷധിക്കുന്നുെ

പറയുകയുണ്ടായിട്.

കുത്രന ്രപേയാഗിച‌ രക്ഷെപ്പടു‌ െചയ‌തത‌. ഈ ശിര‍ക്കാെണ‌

സഹായേതട് മു�ിയാക്കന്മാ കണ്ടി.

്രപധാ

അതിനാല‍

അനുവദിക്കുകയ െചയ‌തു.

സ്ഥാപിക്

വിഷയമായി

രക്ഷെപ് ‍

അവര‍ ഇവെര


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

സുന് വാദങ് ‍ വിശകലനങ് ‍ : ഹദീസിനു മത്‍ േനാക് ..ഖുര‍ആന‍ വിരുദ് ഹദീസ‌ ഇല�

പറയുേമ്പ ‍

എന്

ഉണ്ടാവ

്രപശ് ‍

േനാക്ക!! ആലുവ സംവാദത്ത ˙ വഹാബി പൗേരാഹിത�െത്ത തളച്ചിട് ˘ ്രശദ്ധി:``എന്െറ ആത് ˘ ആരുെട അധീശത�ത്തിലാേണാ അ ˙ സാക്, മര�് മിന്െറ പു്ര ˙ ഈസാ നീതിമാനായ േനതാവും ഭരണകര്ത� ഇറങ്ങിവര.

കുരിശ˘

തകര്ക്� ,

പന്നിെയ െകാല�

,

വുമായി

പരസപരം

സഹകരണമുണ്ടാക, വിേദ�ഷം ഇല�ാതാക്ക , പണം അേദ്ദഹത്തിനു മ ˙ ്രപദര്ശക്കടും.

പേക്ഷ ˘

അവിടുന്˘

സ�ീകരിക്കി.

പിന്ന˘

എന്െറ

ഖബറിനടുത്തുനി˘ എെന് `ഓ മുഹമ് ˘' എന്˘ വിളിച്ച˙ ഞാന˙ ഉത്തര െചയ്യ''.സ�ല്പം◌ദീര്` മായ ഈ ഹദീസിന്െറ അവസാന ഭാഗമാ

˘


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

സുന്നീപക്ഷം െതളിവായി ഉദ

˘.

തങ്ങള�െട വാദ

സമര്ത� ക്കാനാവശ�യ ഭാഗം ആ വാചകത്തില െകാണ്ട˘

അതുമാ്രതം ഉദ്ധര ˘.

˘

സന്

ങ്ങള˙

എന്˘

അതിന്െറ തുടക്കം ഈ ഭാഗ

നിേഷധിക്കുകേയാ തങ്ങള�െട വാദെത്ത അത്തരം

ഉള്˘

കേയാ െചയ്യ�ന്

.

ഹദീസുകള�െട/ആയത്തിന്െറ ഭാ

˙

െതളിവാക്കുക സര സാധാരണമാണ˘. അതിെന കട്െവേന്നാ മുറിച്ച�െവ അഴിമതി നടത്തിെയേന്നാ ആരും ആേക്ഷപി അനുവദനീയമാണ˘

എന്നത˘

ഖുര്െ നില˙

.

ഭക്ഷണം കഴി ˙

െതളിവുേചാദിക്കുന്നവ˘

`തിന്നുവ˙, കുടിക്കുവ˙' എന്ന ആശയം ലഭിക്കുന്ന ലാത˘ സൂറയുെട 43-◌ാ◌ം സൂക്തത്തിന്െറ തുടക്കം `വിളിേപ്പരു ˙ സൂറയുെട

അരുത˘' എന്നത˘

മാ്രത ˙ മതി. അത˘ െതളിവാണ˘.

െതളിവ˘

േചാദിക്കുന്നവ˘

ഹുജറാത˘

11-◌ാ◌ം സൂക്തത്തിന്െറ മധ�ത്തിലുള്ള വാച

പറഞ്ഞുെകാടുത്താലു ˘

െതളിവാണ˘.

മുന്നും പിന്നും കട്

ആേരാപണത്ത˘ പഴുതില�. പേക്ഷ ആശയേത˘ എതിരായത˘ അപ്പ�റേത ഇപ്പ�റേത്താ ഉെ ˙ അത˘ മൂടിവച്˘ വായിക്കുന്നതും െതളിവ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും അന ˘.എടമുട്ടം സംവാദത ˙ സകരിയ്യ സ�ലാഹ െചയതത˘ അതാണ˘.നാദാപുരത്˘ തന്ഖ ത�ിഉ(മുറിയുകയില)�

പണ്˘

എന്ന വാചകത

`മുറിയും' എന്നാകും അര�. പറഞ്˘

`ലാ' കട്ടതും വി്രശുതമാണേ .

അങ്ങെനയ.

ഹദീസില˙

`കട്' എന്˘

െകാണ്ട˘ െചയ്˙

ഒഴിവാക്കിയ˙ ആദ�ം

സുന്നീപക്ഷം െതളിവായി ഉദ്ധരിച് ഡിക്കുന്; )

സുന്നി ˙

പൂരം കഴിഞ്ഞേശഷം ചിലെവടിെയാച ˙

ശിര്ക� െണന്˘

ഖുര്ആ ന˙

നിര�ലചിക്കുന്ന വിഷ

˙

േകട്ടത

˘.വാദംഅല�ാഹു അല�ാത്തവേര പഠിപ്പിക്

മുജാഹിദ˘

സുന്നിവാ.

˙

്രപത�ുത

െചയ്യ�˘.(വിശദീകരണം വഴിെയ

ഇ്രതയും വിശദീകരിച

സംഭവിച്ച� എന ˘

`ലാ'

ഇതവഞ്ചനയ˘, അഴിമതിയാണ˘.

ആവസാനഭാഗം ആദ�ഭാഗെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്˘

˙

`ലാ

`ദുആ'

ഏതാെണന്˘

്രപസ്ഥാന˘

മുജാഹിദുകള ˙

അബദ്

്രപാര് നക്˘

നല്കി യ

നിര�ചചനം െതറ്റാെണന്നു ചു

.

വഹാബി നിര�ന ചനം`മനുഷ� കഴിവിന്നപ്പ�റത്തു രക്ഷയും ശിക്ഷയും ഗുണവും െ കൂടിയുള്ള അേപക്

˘

വഹാബികള ˙

്രപാര് നക്˘

˘

˙

ങ്ങള˙

കൂടി

കഴിയുെമന്ന വിശ�ാസേത്ത

്രപര്ത ന എന്നു പറയു

˘'.

ഇതാണ˘

പണ്ടുെകാടുത്തി

നിര�കചനം.(മുജാഹിദുകള�െട മദ റസാ പാഠപുസ തകത്ത˙

െകാടുത്ത

നിര�കചനത്തിന്െറ മ ˘ നാലാം �ാസ്സിേലത ˙ ചില വിശദീകരണങ്ങള� ˘; അതിനു മുമ്

˘

േവെറ പാഠങ്ങള�ണ്ട

.

നിര�ി ചനം

പറയുേമ്പ˙


www.magicinislam.com

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

September 30, 2011

അെതാെക്ക വായിക്കണ ˘ ഒരാള˙ സംവാദേവളയില˙ അലറിവിളിക്കുന് കണ്˘

സഹതാപം േതാന്നിയിട് ˘.

തെന്ന േവണെമങ ˙

വിശദീകരണം ഇല�ാത്ത നിര ചനം

3-◌ാ◌ം �ാസ്സിെല സ�ഭാവപാഠ ˙

എന്ന പ തകം

വായിക്ക) ഈ നിര�നചനങ്ങള˙ ജിന്നധിനിേവശക്ക˘ ചില മാറ്റ ˙ വന്നിരു.

എന്ന˙

പാഠപുസതകം മാറ്റ�കേയാ തിരുത്തുക

െചയതിട്ടില�ാത്തതിന˘ സുന്നി˙ അവലംബിച്˘.വഹാബി വിശ�ാസ്രപകാര

ആ പുസ തകം തെന് മരണേത്താെട മനുഷ�ന്

,

േകള�ിച,കാഴച,അറിവ˘,േബാധം എല�ാം നശിക്കുകയ ˘. മരണത്തിനു േശഷ േകള്കു� കേയാ കാണുകേയാ െചയ്യ�ക എ ˘

വഹാബി വീക്ഷണ്രപകാ

മനുഷ�കഴിവിന്നതീതമ˘.

മരിച്ചവേര˘

അേപ്പ ˙

(അവര˙

ആരാെണങ്കില)ആെരങ്കിലും വല�തും ആവശ�െപ്പടുന്നതു മനുഷ�കഴിവിന്നതീതമാ˘ അേപ്പ ˙ വിളിച്ച˙

േചാദിക്കലാ.

ഉത്തരം കിട്

അതിനാല˙

അതിനാല˙

˘

˙

്രപാര് നയും ശിര്ക� മാെണങ്ക˙

മുശരിക്കായി എന്നു പറേയണ് വിളിക്കുന്˘

.

ആേരാപണം പറയുന്നിെല�ങ ˙ സമ്മതിേക്കണ്.ഇത˘

തങ്ങെ ഇക്കാര�

പറഞ്ഞിട്ട�˘) ഈസാനബി(അ)

വഫാതിനു േശഷം തെന്

അംഗീകാരംനല്കിയ നബി

്രപചാരകനാെണന്നും പറേയണ്ട .

(സ)

ശിര്ക� ന്െറ

രണ്ടു നബിമാെരക്കു ˘

ഇങ്ങെ

ദുആഇന്െറ നിര� ചനം െതറ്റി എന

െതളിയിക്കാനായി സുന്നിപക്ഷം

േചാദ�വും മറുപക്ഷത്തിന്െറ മറുപടിയും എന്˘

(സ)

ശിര്ക� മെ്ര. (

കായെക്കാടി മൗലവി വളെര കൃത�മായി മറുപടിയ അങ്ങെന

അത˘

്രപാര് നയുമായി.

ന്ന വിശ�ാസേത്താെട

അതു്രപാര� നതെന.

˙

:ലാഇലാഹ ഇല�ല�ാഹ ˘

വിശ�സിക്കുന്ന ഒരു സത�വിശ�ാസി (സ)യുെട ഖബറിന്നരിക ˙

െചന്˘, അവിടുന്˘ ഉത്തരം െചയ്യ�˘ ്രപതീക്ഷ˘ നബിെയ വിളിച്ച˙ ആ വിളി ശിര്ക�യ ദുആയാേണാ ?മറുപടി: തീര്ച യായും, അങ്ങെന രു സത� വിശ�ാസിയും വിളിക്കുകയി

.

അങ്ങെന വിളിച്ചവെരാ

സത�വിശ�ാസിയുമല.� േചാദ�ം: `എന്െറ ഖബറിന്നരികി ന്നു എെന്ന വിള െചയ്യ'

എന്ന ഹദ

ഉദ്ധരിച്ചി˘. േചാദ�ംചങ്ക˙

˘

അേപ്പ ˙

താരീഖ˘

ദിമിശഖില˙

നബി(സ)

ശിര്ക� ˘

ഞാനുത്തര

ഇബനു അസാകിര

˙

്രപചരിപക്കുന്നവന?

തറയക്കു.ഖുര്ആ നും സുന്നത്തും മുറുക്കിപ്പി ˘

സമുദായെത്ത പഠിപ്പിച്ച�െവന്നവകാ ˙ ആഴത്ത˙

˙

പഠനം നടത്തുന്നില�

െതളിയിക്കു. ഉദ്ധരിച്ച

േകാട്ട˙ ˘

ഏത˘

˘

ആ തലത്ത ˙

ഈയടുത്˘

സംവാദത്ത˙

േവണ്ട്

നടന്ന സംവാദ ˙

സുന്നിപക്ഷം െതളിവ

സൂറത്തിലാെണന്നു േപാലും സംവ


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

തീരുന്നതുവെര മറു പക് ˘

മനസ്സിലായി.

ഇവരുെട വിവരം ഇങ്ങെനയ ആലുവയില˙

ഇടയക്കുവ˘

ഉപകാരെത്തക˙ േപരില˙

˘.

ആലുവയിലും ഇതാവര്ത� ച്.

ഹദീസ˘

കെണ്ട.

വലിയ ഉപ്രദവമായിരുന

ഹിമാലയന˙

കാരണമായി.

ഹദീസിന്െറ കാര�ത്തില

നുണപറഞ്˘

.

അതുപേക്

കാരണം ഹദീസിന്െറ

പരാജയം പൂര്ണ മാക്ക˙

കണ്ടിട്ടില�ായിരുെ˙

അത˘

ഒരു അഭി്രപായവും പറയാെത

കവല്രപസംഗം നടത്തി രക്ഷെപ്പടാമ

.

ലാപേടാപാണ˘

പറ്റി˘;

സാേങ്കതിക വിദ� ˘ ഇങ്ങെന ചില തകരാറുകള�ം ഉ ˘.ഹദീസ˘ ഉദ്ധരിച െകാണ്ടുള്ള േചാദ�ം പൗേരാഹിത�ത്തിന്െറ വിശദീകരിക്കാനാണി്രതയും പ മാറ്റ ˙``നീന്തമറിയാത˙ വഴുക്കു˘,

ഒഴുക്ണ്˘,

ഒഴുകിേപ്പാക.

വിലയിരുത്താവുന്നേത. വിളിച്ച˙

ഞാന˙

˘.മറുപടിയിെല നിറം

പുഴയിേലക്കിറങ്ങു˙

ഇതാരുെട അനുഭവമായിരുന് ?

റച്ചെതങ്ങെന˘ േനാക്കണമായിരു;

ഇനി പറഞ്ഞി ˘

സിഡി കണ്

˘

കാര�മില�...''

ആര്ക്�

`എന്െറ ഖബറിന്നരി

ഉത്തരം െചയ 'എന്ന ഹദ ˘

˙

വച്˘

താരീഖ˘

എെന്

ദിമിശഖില˙

നിന്ന˘ സുന്നിപക്ഷ രിക്കു˘. ഇങ്ങെന ഒരു ഹദ ˘ പറയുകവഴി തിരുനബി ശിര്ക� ˘ ്രപചരിപ്പിേച്ചാ എന്നാണു ...ഉള്ള˙ കത്തിയാള� പരി്രഭാന്തി പുറത്തു കാണിക്കാെത മൗലവി മറുപടി പറ ഓേരാ ഉത്തരത്തിലും മറുപടിയുെട നിറം മാറിെക്കാ ഹദീസല�,

ആ വാക�െത

ഹദീസ ˙

കൂടിയാണ˘

നിനച്˘

ഇത˘

ആദ�ം ഒരു ചരി്രത്രഗന്ഥത് ന്˘

തെന്ന സംഭവി .

എന്˘

്രപമാണങ്ങെളയ

വാേറാലീകരിക്കുന്ന സ�ഭാവം മൗലവിമാരണ്˘. വരാന˙

.ഒന്˘, അത˘

˘

പറയാവതല�!തങ്ങളനുകൂലമല�ാത്ത മുഴു

.

മൗലവി ആദ�ം ഹദീ

സ˘

പുറത്തുെകാ˘ െതളിവുദ്ധരി˘; നിേഷധിച്.രണ്˘,

സ�ഹീഹല�.ഹദീസാെണന്˘ േബാധ�െപ്പട്ട˙ മൗലവി ചുവടമാറ്. വ�വസ് വായിക്ക, എന്ന˘.

ഇത˘

˘

എെന്തങ്കിലും വാേറാലയുമായി വ

അേപ്പ ˙ ഹദീസ˘

്രപമാണമായി എഴുതിയിട്ട

മജമഉസ്സവാഇദില് ന്˘

`സ�ഹീഹായ ഹദീസ ˘

കാര�മിെല�ന്˘

സുന്നിപക്ഷം

˘

സിദ്.

വായിക്കു.

സ�ഹീഹാെണന്ന ൈഹസമിയുെട സാക്ഷ�വും വിശദീകരി

േകട്ടേതാെട ആ ്രപതീക്ഷയ

മൗലവി കടക്കു .മൂന്˘,

അതില˙

തമിച്.

˘'

.

പുതിയ ത്രന്തങ്ങള ˘

ഇസതിഗാസയില�.ഹനീഫ മൗലവിയുെട

സ്ഥിരം പല�വിയാണ ˘. ഇസതിഗാസക്˘ ആര˘ എന്തു െതള ˘ പറഞ്ഞാലു അേദ്ദഹം നിസ്സംശയം പ സംവാദത്ത˙

വഹാബികള˙

;

അതില˙

ഒരു്രഗ˙

ഇസതിഗാസയില�.

േചാദ�ം േചാദിച് :

എടമുട്ട `അസ്സലാമ

അൈലക്ക അയ.......'എന്˘ ഇസതിഗാസക്˘ െതളിവാകുന്നെതങ്ങെന˘. നിങ്ങള്ക ˘

ആെരങ്കിലും സലാംെചാല

്രപത�ഭിവാദ�ം െചയ്യണെ ˘

ഖുര്ആ ന˙

യാല˙

അതിെനക്ക˙

നന്നായ

പറഞ്ഞിട്ട�െണ്ടന്നു ˙


www.magicinislam.com

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

September 30, 2011

നമ്മുെട സലാമ ˘

തിരുനബി ്രപത�ഭിവാദ�ം െചയ്യ�കവഴി അവിടു

ശഫാഅത്˘ നമുക്˘ ലഭിക്കുെമന്നും ഇമാം (റ) പറഞ്˘ സുന്നിപക ഉദ്ധരി.

ഈ വിശ�ാസേത്താെട ന

അദൃശ�മായ നിലക് ˘

സലാം െചാല��ന്ന

സഹായം കിട്ട�െമന്ന ്രപതീക്ഷേ ˘

അഭിസംേബാധന െചയ്യ� ˘. മൗലവിക്˘

(സ)ക്˘

വഫാതായ നബിേയാട ˘

നബിെയ

പേക്ഷ വിശദീകരണം വ�ക്തമായി

ഒേന്ന പറയാനു , അതില˙

ഇസതിഗാസയില�.

˙ ˘?

േകാട്ടക്˙,

`ഉന്ള� ര്നാ◌ ' ഞങ്ങെള േന േണ എന്നു പറയാേമ

എന്നു േചാദിച്ച˙, ഇല�, ശിര്ക� ണ˘' എന്നു പറഞ്ഞ മൗലവി ഉര്നാ എന്ന സൂക്തേമാതിയ ആലുവയില˙,

˙

പറയുന്,

അതില˙

പേക്ഷ വഫാതിനു േശഷം എ ˘

െകാണ്ടുവ˘!

വ�ക്തമാക്കുന്ന ˘

വഫാതിനുേശഷം വിളിക്കു ˘

മൗലവിെയ െക്കാ ˘ പറഞ്ഞു ˘

ഇസതിഗാസയിെല�ന്˘!

ശിര്ക� െണന്˘

പറയിപ്പിക്കുകയും തു.

ഇസതിഗാസയെല�ന്˘.

ആദ�േമ

എന്നിട്ട�ം മൗ

ഇതിലും പച്ചയായ

തിഗാസ

ഏതാണാേവാ? സുന്നിപക്ഷത്തിന്െറ േചാദ�ം ഏെതങ്കിലും വ കരളിനു െകാള്ളാതിരിക്.നാല˘. ഒരു പണ ഡിതനും പറഞ്ഞി ല�.ഹദീസിനു മുമ്പ˙ കുടുങ്ങിയ മൗലവി ഹദ ˘ സ�ീകരിക്ക˙ പുതിയ മൂന്നു നിദാ ശാസ്രതവുമായി വന ;

മടവൂരികള ˙

േചകനൂര്േപാ ലും പറയാത്

˘

േപാലും പറയാത്ത നിയമ

എന്നു പറയുകയാവും ശ

.

˙! ഒരു

ഹദീസില്നി ന്˘ ഒരു ആശയം വ�ക്തമായി െതളിഞ്ഞതു െകാണ്ടു മാ˘ െതളിവാവുകയില�.

അത˘

െതളിവാെണന്˘

പണഡിതരാെരങ്കിലും പറയുകയും േവ ഇസതിഗാസക്˘ പേക,

.

ഏത˘

്രപമാണികരായ പണഡിതനാണ˘

െതളിവാെണന്നു പറ ˘? ഇതാണ˘

േചാദ�ം!

ഉത്തരം പറേയണ്ട സമയത്താെണന്

സംബന്ധിച്ചിടേത്ത

ഡിതര˙

പറഞ്˘

ആചാരങ്ങള�ം മസഅലകള˙

വിശദീകരണത്ത˙ അടിസ്ഥാനല˙

.സുന്നികെ

˙

െതളിവ˘.

െചയ്യ�ന്ന മു

ഡിതരുെട അംഗീകാരമുള്ളവയ ˘

പറയുന്˘

േചാദിച്˘

തെന്നയ˘

ഇസതിഗാസയും തവസ്സ�ലുമടക്കം സു

ഇത˘

പേക,

˙

അവര˙

ആയത്തുകള�െടയും ഹദീസുകള�െടയു

തെന്നയാകണെമന്. മാ്രതേമ അവ ˙

പറയൂ.

എന്ന˙ അതിനാല˙

്രപമാണങ്ങള� അവര˙

പറഞ്

നിയമങ്ങള�˘ ഖുര്ആ നില്നിന്നും സുന് ˙ നിന്നും െതള ˘ കെണ്ടത് മാ്രതമാ˘ നാം െചയ്യ� ˘. അതിന˘ സുന്നി˙ എതിരല�. വഹാബികള്ക�˘ ഈ പണ ഡിത വാക�ങ് ˙ േപാരാത്തതു െകാണ ˘ ഖുര്ആ നും ഹദീസും ്രപമണങ്ങളായി സ�ീകരി˘ ചര്ചെചയ്യ�˘. അേപ്പ ˙ േചാദിക്കുന്ന˘ പണഡിതനാണതു പറഞ്ഞെത ഇന്നകാര�ത˘

െതളിവാണ˘' എന്˘

െതളിവായി ഗണിക്കൂ എ ഖുര്ആ നിെല

˘!ഒരു ആയതിനു േശഷം

ഏത˘

˘

ഒരു പണ ഡിതന˙

വഹാബികള്ക�˘

ആയത്തില˘

`ഇത˘ പറഞ്ഞാേല ˘

വാദമുേണ്?

ഉെണ്ടങ˙

അങ്ങെനയു˘?

ഏത˘


www.magicinislam.com

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

September 30, 2011

ഹദീസിലാണുള്˘? ഉെണ്ടങ˙ തെന്ന ˘ പണഡിതെനയാണ˘ വഹാബികള˙ സ�ീകരിക്ക? ഇസതിഗാസക്˘ െതളിവാെണന്˘ ഒരു പണ ഡിതന˙ പറഞ്ഞ˙ ആ പണ

ഡിതെന സ�ീകരിക്കുേ

?ഒരു ഹദീസില

˙

ശിര്ക� െണന്നു പറയ , േശഷം ആ ഹദീ സിലുള്˘

പറഞ്ഞ ആശയ ഇസതിഗാസയെല�ന്ന

പറയുക, ഒരു മുതലയുെട(സംവാദത്തിനിെട മൗലവി സ�യംമുതലയായി വീ˘ പറഞ്ഞുെകാണ˘ ഇതിന˘?അഞ്˘.

ഇങ്ങെന എഴുതു

സനദുകള ˙

സ�ീകരിക്കണെമങ˙ ഉദ്ധരിക്കണ.

മുഴുവന˙

ആ ഹദീസ

ഉദ്ധരിച്ച ˙

˘

വന്ന മുഴു

˙

സനദുകള�ം

സഹിതം അത ˘

കിതാബില˙

വീണ്ടും ഉത്തരം

െതളിവായി

˙

അതിന്െറ സന ˘

(അബൂയഅ്ല/മുസനദ˘)

മൗലവിക്˘

േമല്പറഞ്ഞ പു

െതാലിക്കട്ടി മതിയാകു

വായിച്ചിട്.ഹദീസ˘

ഉദ്ധരിച്ച ˘

ഉദ്ധരിച്ച ഇമാമി

˘)

.

നിന്നു തെ അങ്ങെനയ˘

നിയമവുമായി മൗലവി വരുന്

˘.

േലാകത്˘

ഏെതങ്കിലും ഒരുേചകനൂെരങ്കിലും ഇങ്ങെന പറഞ

?

ഒരു

ഉദാഹരണം, `എന്െറ േമ˙ വ�ാജം പറഞ്ഞ˙ നരകത്ത˙ അവന്െറ ഇടം ഉറപ്പിക' എന്ന ഹദ ˘ പരമ്പരയ˙

പല പരമ്പരകളിലൂെട വരു .

ദൗര്ബ ല�മുെണ്ടങ˙

ദുര്ബ ലമാെണെന്നങ്ങെന പ

ആ ഹദീസ

അതില˙ ˘

ഒരു തെന്

.

സ�ഹീഹായ സനദിെന

ശാക്തീകരിക്കുകയേല

െചയ്യ.

അല്ബാ നി േപാലും അത

പറഞ്ഞിട്˘.

െതളിവായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിെനക്ക

േപാലും.ആറ˘.

സുന്നി ˙ മതനുകള˙

മുഴുവനും വായിച്ചി .സനദില˙

˘

േമല്പി ടുത്ത

വിടുെമന്നായേപ ˙ മൗലവി മതനില˙ കയറിപ്പിടിക˙ ്രമിച്. ഒരുകാര�ം െതളിവാകണെമങ്ക˙ വായിച്ചാല്േ രാ. വായിക്കണമെ.

ഹദീസിന്െറ അതുള്െക മതന˘

മുഴുവനും

ള്ള�ന്ന ഭാഗം മാ

(അല� മുഴുവന

˙

മതനും)

ഇതിന്െറ േപാഴത്തം േലഖനത്തിന്െറ ത

˙

വിശദീകരിച്ചേതാര് മേല�ാ.ഏഴ˘. ഖുര്ആന˙ വിരുദ്ധംഹദീസ˙ നിന്ന രക് കിട്ട�ന്നിെല�ന്നു േബാധ�െപ്പട്ട

˘

മെറ്റാരു േവല ഒപ്പ

˙

്രശമിച. ഈ ഹദീസ˘ ഖുര്ആന˙ വിരുദ്ധമാെണ˘ പറെഞ്ഞാപ്പ. പേക് സകരിയ്യാ സ�ലാഹിയുെ

`അഹലുസ്സ' എന്ന പ തകം സുന്നിപക

വായിച്ചേതാെട മൗലവി ആ്രശമം ഉേപക ന�ൂനതകള�ണ്˘

ഹദീസിന˘

(ഫീഹി ഇല�ത്താ )പുതിയ ഉസ�ൂലുകള

പുറെമ ഇടക്കിെട മൗലവി പറയ : പേക,

.എട്˘,

ഏതാണാ ന�ൂനതകള ˙?

മണത്ത മൗലവി മിണ്ടി

`ഈ ഹദീസിന ˘

˙

രണ്ട

നിര്മിച്ചതിന

രണ്ടു ന�ൂനതയു ˘;

അവസാനംവെര േചാദിച്ചിട്ട�ം അപ . -

അവസാനചാന്സി ല˙

ആളില�ാത്

േപാസ്േലക്˘ േഗാളടിക്കുന്ന ആേവശേത്താെട മൗലവി ആ ഹ˙ നുണ െപാട്ടി;

െതരുവില˙

േപാലുമില�ാെത.ഹദീസ˘

വിചാരണ െചയ്യെപ്പടുെമന്ന

സ�ഹീഹാെണന്˘

െതളിയിക്കാനായി നാലാമതായ

സുന്നിപക്ഷം അനിയുെട ്രഗന്ഥെമടുത്ത .

ഹദീസിെല റാവികള ˙


www.magicinislam.com

September 30, 2011

[ആലുവ സംവാദം : ഒരു വിശകലനം]

മുഴുവനും േയാഗ�രാെണന്ന

സ�ഹീഹ˘

ബുഖാരിയുെടയും

മുസലിമിന്െറയും റാവിമാരാെണന്നും അല വായിച്ചിരു.

സിഡിയില്നി ന്˘ ഹദീസ˘

നി വിശദീകരിച്

കെണ്ടത്തിയ മൗലവ ˙

˘

പേക,

അതിനു േശഷം അല്ബാനി വിശദീകരിച്ച മെറ്റാരു ഹദ ˙ (ആ ഹദീസ ˘ ഹാകിമും ദഹബിയും മറ്റ�ള്ളവരും സ�ഹീഹാക്കി ന�ൂനതയുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞഭാഗം കത്തിക്കയറുകയായി.

˘)

രണ്ട

ജ്ജം വായിച

ന�ൂനതയുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിട ˙

േപാലും

സുന്നി ˙ െതളിവായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിെ ˘ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ˘ അല്ബാ◌ നി, ആ ചര്� അവസാനിപ്പിക്˘ തെന. അല്ബാ നി ശക്തിപകരു,

എന്നു പറഞ്ഞ ഹദീസിെനക്

എന്നാക്ക˙

ദുര്ബ ലമാകുന്ന

മൗലവി കളവുകള�െട പരമ്പരയ

തീര്ത ത˘.``അവസാനനാളില˙ പച്ചക്കള്ളം

˘

വല�ാെത കബളിപ്പിക്

(കദ്ദാബ)

വഴിപിഴപ്പിക്കാതെട, (ഹദീസ˘)(തുടരും) published at www.risalaonline.com

ചിലയാള�കള ˙

നിങ്ങെള ഫ നയില˙

˘ (ദജ്ജാല),

വരും, അവര˙

നിങ്ങെ

അകെപ്പടുത്താതിര''

aluva samvadam  

aluva debate, tawheed ,an anaalysis if debate .

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you